2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Dyrektor Generalny Ministerstwa Środowiska.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Dyrektor Generalny Ministerstwa Środowiska."

Transkrypt

1 Zarządzenie Nr 21 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Środowiska z dnia 7 maja 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych oraz rozliczania dokonanych przy ich użyciu operacji finansowych w Ministerstwie Środowiska Na podstawie art. 21 ust. 6 w związku z art. 21 ust. 4 pkt 1 lit. d ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o państwowym zasobie kadrowym (Dz. U. Nr 170, poz. 1217, z późn. zm.) zarządza się, co następuje: 1. Ustala się regulamin przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych oraz rozliczania dokonanych przy ich użyciu operacji finansowych w Ministerstwie Środowiska, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia. 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Dyrektor Generalny Ministerstwa Środowiska.

2 Załącznik do Zarządzenia Dyrektora Generalnego Nr 21 z dnia 7 maja 2008 r. REGULAMIN PRZYZNAWANIA I KORZYSTANIA ZE SŁUŻBOWYCH KART PŁATNICZYCH ORAZ ROZLICZANIA DOKONANYCH PRZY ICH UŻYCIU OPERACJI FINANSOWYCH W MINISTERSTWIE ŚRODOWISKA 1 W Ministerstwie Środowiska stosuje się służbowe karty płatnicze VISA Business wydawane przez Bank PEKAO S.A Służbowa karta płatnicza może być przyznana przez Dyrektora Generalnego Ministerstwa Środowiska na umotywowany charakterem obowiązków służbowych wniosek: 1) członkom kierownictwa Ministerstwa, 2) pracownikom Gabinetu Politycznego Ministra, 3) kierującym Departamentem lub komórką równorzędną Ministerstwa, 4) członkom korpusu służby cywilnej. 2. Służbowa karta płatnicza może być przyznana tylko osobie będącej pracownikiem Ministerstwa Środowiska lub osobie oddelegowanej do Ministerstwa Środowiska zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 170, poz z późn. zm.), nie pozostającej w okresie wypowiedzenia umowy o pracę, zwanej dalej Użytkownikiem. 3. Służbowa karta płatnicza może być wykorzystywana tylko przez Użytkownika Służbowa karta płatnicza jest przyznawana na podstawie umowy zawartej między Dyrektorem Generalnym Ministerstwa Środowiska a Użytkownikiem, zwanej dalej umową, która określa prawa i obowiązki Użytkownika. 2. Przed zawarciem umowy przyszły Użytkownik wypełnia formularz wymagany przez bank do wydania karty płatniczej, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do regulaminu. 3. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do regulaminu. 4. Przy zawarciu umowy Użytkownik składa oświadczenia: 1) o wyrażeniu zgody na potrącenie z wynagrodzenia należności z tytułu nieprawidłowego wykorzystania służbowej karty płatniczej, stanowiące załącznik nr 1 do umowy, 2) o zapoznaniu się z regulaminem przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych oraz rozliczania dokonanych przy ich użyciu operacji finansowych w Ministerstwie Środowiska oraz z ustalonym przez bank regulaminem korzystania z kart płatniczych, stanowiące załącznik nr 2 do umowy Za pomocą służbowej karty płatniczej można dokonywać wyłącznie operacji finansowych związanych z wykonywaniem obowiązków służbowych. 2. Służbowe karty płatnicze są przeznaczone wyłącznie do regulowania należności: 1) za noclegi oraz inne wydatki w tym m.in.: catering, lunche, kolacje służbowe, podczas służbowych wyjazdów zagranicznych, po uprzednim zatwierdzeniu tego rodzaju płatności we wniosku wyjazdowym,

3 2) za noclegi oraz inne wydatki związane z odbywaniem służbowych wyjazdów krajowych, po uprzednim zatwierdzeniu tego rodzaju płatności w poleceniu wyjazdu służbowego, 3) za zakupy towarów i usług, stanowiące zaopatrzenie Ministerstwa, dokonywane przez pracownika Biura Dyrektora Generalnego po uprzednim pisemnym zatwierdzeniu tego rodzaju płatności przez Dyrektora Biura Służbową kartę płatniczą przyznaje się na czas oznaczony. 2. Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu karty w przypadku odwołania z pełnionej funkcji, wypowiedzenia stosunku pracy lub przeniesienia na stanowisko, na którym charakter wykonywanych obowiązków nie uprawnia do korzystania ze służbowej karty płatniczej Dopuszcza się wypłatę gotówki przy użyciu służbowej karty płatniczej wyłącznie w uzasadnionych okolicznościach, przy czym obowiązek udokumentowania tych okoliczności spoczywa na Użytkowniku. 2. Niewykorzystana kwota wypłaconej gotówki podlega bezzwłocznie zwrotowi na rachunek bankowy Ministerstwa Środowiska lub do kasy Ministerstwa Środowiska Każdą operację finansową dokonaną za pomocą służbowej karty płatniczej Użytkownik dokumentuje fakturą, rachunkiem lub innym równoważnym dowodem księgowym. 2. Wydatki zrealizowane gotówką wypłaconą przy użyciu służbowej karty płatniczej Użytkownik dokumentuje w sposób określony w ust Operacje finansowe dokonane za pośrednictwem Internetu należy udokumentować wydrukiem z Internetu potwierdzającym dokonanie operacji, jako zastępczym dowodem księgowym, do czasu złożenia właściwego dokumentu. 4. Dokumenty, o których mowa w ust. 1-3, Użytkownik jest obowiązany przedłożyć niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od dnia dokonania operacji finansowej, w przypadku rozliczenia krajowych podróży służbowych w ciągu 7 dni od daty powrotu, a w przypadku rozliczenia zagranicznych podróży służbowych w ciągu 14 dni od daty powrotu do kraju. 5. Użytkownik jest obowiązany opisać każdy dokument potwierdzający operację finansową dokonaną za pomocą służbowej karty płatniczej w sposób umożliwiający ustalenie charakteru, okoliczności i celu dokonania wydatku oraz jego związku z wykonywaniem obowiązków służbowych. 6. Wydatki nieudokumentowane w sposób określony w ust. 1-3 i 5, w tym potwierdzone jedynie oświadczeniem użytkownika, podlegają z zastrzeżeniem 10, zwrotowi w trybie określonym w 9. 8 Operacje finansowe dotyczące wydatków z tytułu podróży służbowych krajowych i zagranicznych są dokumentowane i rozliczane na zasadach wynikających z odrębnych przepisów Wykorzystanie służbowej karty płatniczej niezgodnie z obowiązującymi w Ministerstwie Środowiska przepisami regulaminu lub umową powoduje obowiązek niezwłocznego zwrotu wydatkowanej kwoty wraz z opłatami bankowymi związanymi z dokonaną transakcją.

4 2. W przypadku niedokonania zwrotu lub dokonania go w nieprawidłowej wysokości, należność podlega potrąceniu z najbliższego wynagrodzenia za pracę. 3. Wykorzystanie służbowej karty płatniczej w sposób niezgodny z obowiązującym w Ministerstwie Środowiska regulaminem lub umową powoduje odpowiedzialność służbową, pracowniczą, dyscyplinarną lub karną na zasadach określonych w odrębnych przepisach Jeżeli związek dokonanej operacji finansowej z wykonywaniem obowiązków służbowych nie zostanie udowodniony, główny księgowy Ministerstwa Środowiska niezwłocznie informuje o tym na piśmie Dyrektora Generalnego Ministerstwa Środowiska, który podejmuje czynności zmierzające do wyegzekwowania od Użytkownika zwrotu należności. 2. W przypadku wydania przez Dyrektora Generalnego Ministerstwa Środowiska pisemnego polecenia uznania operacji finansowej za operację związaną z wykonywaniem obowiązków służbowych, Dyrektor Generalny Ministerstwa Środowiska przekazuje do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów jego kopię. 3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio w sytuacji, gdy dokonanie operacji finansowej nie zostało potwierdzone wymaganymi dokumentami. 11 W przypadkach nieopisanych w regulaminie zastosowanie mają przepisy Procedur Kontroli Finansowej obowiązujące w Ministerstwie Środowiska.

5 Załącznik nr 1 do regulaminu Dane użytkownika karty płatniczej

6 Załącznik nr 2 do regulaminu Umowa nr... /... na korzystanie ze służbowej karty płatniczej w Ministerstwie Środowiska. zawarta w dniu... w Warszawie, pomiędzy Skarbem Państwa Ministerstwem Środowiska, zwanym dalej Ministerstwem, w imieniu i na rzecz którego działa Dyrektor Generalny Ministerstwa Środowiska -... a Panią/Panem... Miejsce zamieszkania... Imię Ojca... PESEL... Seria i nr dowodu osobistego... Nazwisko rodowe matki... Zwaną/zwanym dalej Użytkownikiem 1 1. Służbowa karta płatnicza Visa Business przyznana zostaje na okres od dnia... do dnia Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu karty w przypadku odwołania z pełnionej funkcji, wypowiedzenia stosunku pracy lub przeniesienia na stanowisko nie uprawniające do korzystania ze służbowej karty płatniczej. 2 Miesięczny limit wydatków wynosi:...pln. 3 Użytkownik upoważniony jest do dokonywania płatności służbową kartą płatniczą wynikających z wykonywanych obowiązków służbowych, w szczególności do regulowania należności: a) 1 za noclegi oraz inne wydatki w tym: catering, lunche, kolacje służbowe podczas służbowych wyjazdów zagranicznych i krajowych, b) za zakup towarów i usług, stanowiących zaopatrzenie Ministerstwa Środowiska, do wysokości przyznanego limitu określonego w 2. 4 Użytkownik zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania regulaminu przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych oraz rozliczania dokonanych przy ich użyciu operacji finansowych w Ministerstwie Środowiska oraz regulaminu korzystania z kart płatniczych ustalonego przez bank. 5 W przypadku naruszenia zasad korzystania ze służbowej karty płatniczej zastosowanie mają przepisy 9 regulaminu przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych oraz rozliczania dokonanych przy ich użyciu operacji finansowych w Ministerstwie Środowiska. 1 Niewłaściwe skreślić.

7 Załącznik nr 1 do umowy Oświadczenie o obciążeniu wynagrodzenia. Warszawa, dnia imię i nazwisko użytkownika karty Oświadczam, że wyrażam zgodę na potrącenie z wynagrodzenia należności z tytułu nieprawidłowego wykorzystania służbowej karty płatniczej. podpis: Załącznik nr 2 do umowy Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią regulaminów. Warszawa, dnia imię i nazwisko użytkownika karty Oświadczam, iż otrzymałem i zapoznałem się z treścią regulaminu przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych oraz rozliczania dokonanych przy ich użyciu operacji finansowych w Ministerstwie Środowiska oraz regulaminu użytkowania kart Visa Business ustalonym przez bank. podpis:

Warszawa, dnia 22 kwietnia 2014 r. Poz. 11 ZARZĄDZENIE NR 10 MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1) z dnia 17 kwietnia 2014 r.

Warszawa, dnia 22 kwietnia 2014 r. Poz. 11 ZARZĄDZENIE NR 10 MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1) z dnia 17 kwietnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI Warszawa, dnia 22 kwietnia 2014 r. Poz. 11 ZARZĄDZENIE NR 10 MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1) z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 10 MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1) z dnia 17 kwietnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 10 MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1) z dnia 17 kwietnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 10 MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1) z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania służbowych kart płatniczych i rozliczania operacji finansowych dokonanych przy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4351/10 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 12 lutego 2010 r.

Zarządzenie Nr 4351/10 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 12 lutego 2010 r. Zarządzenie Nr 4351/10 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych przy dokonywaniu wydatków

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 maja 2014 r. Poz. 16 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 27 maja 2014 r.

Warszawa, dnia 29 maja 2014 r. Poz. 16 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 27 maja 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH Warszawa, dnia 29 maja 2014 r. Poz. 16 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 1 5 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Data utworzenia 2014-02-19. Numer aktu 30. Akt prawa miejscowego NIE

Data utworzenia 2014-02-19. Numer aktu 30. Akt prawa miejscowego NIE ZARZĄDZENIE (nr poz. Rej. 30/14) WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie sposobu dokonywania wydatków przy wykorzystaniu służbowych kart płatniczych Data utworzenia 2014-02-19 Numer aktu

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 93 /2011 PREZYDENTA MIASTA SKARŻYSKO KAMIENNA. z dnia 9 maja 2011 roku

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 93 /2011 PREZYDENTA MIASTA SKARŻYSKO KAMIENNA. z dnia 9 maja 2011 roku Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 93 /2011 PREZYDENTA MIASTA SKARŻYSKO KAMIENNA z dnia 9 maja 2011 roku w sprawie : określenia zasad, sposobu i trybu przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych przy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 7 kwietnia 2014 r. Poz. 27 ZARZĄDZENIE NR 17 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU. z dnia 3 kwietnia 2014 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 7 kwietnia 2014 r. Poz. 27 ZARZĄDZENIE NR 17 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU. z dnia 3 kwietnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY Ministra Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, dnia 7 kwietnia 2014 r. Poz. 27 ZARZĄDZENIE NR 17 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia regulaminu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 260/11. ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 20 KWIETNIA 2011 r.

UCHWAŁA Nr 260/11. ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 20 KWIETNIA 2011 r. UCHWAŁA Nr 260/11 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 20 KWIETNIA 2011 r. W SPRAWIE: ZASAD, SPOSOBU I TRYBU PRZYZNAWANIA ORAZ KORZYSTANIA ZE SŁUŻBOWYCH KART PŁATNICZYCH A TAKŻE ZASAD ROZLICZANIA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr III/130/10 ZARZĄDU POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO z dnia 13 października 2010 r.

UCHWAŁA Nr III/130/10 ZARZĄDU POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO z dnia 13 października 2010 r. UCHWAŁA Nr III/130/10 ZARZĄDU POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO z dnia 13 października 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych używanych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 6/2012 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Żarach z dnia 06 marca 2012r.

Zarządzenie Nr 6/2012 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Żarach z dnia 06 marca 2012r. Zarządzenie Nr 6/2012 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Żarach z dnia 06 marca 2012r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR... MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia... 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR... MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia... 2010 r. ZARZĄDZENIE NR... MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia... 2010 r. w sprawie dokonywania w resorcie spraw wewnętrznych i administracji wydatków przy wykorzystaniu służbowych kart płatniczych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 16/V/2010

Uchwała Nr 16/V/2010 Uchwała Nr 16/V/2010 z dnia 12.05.2010 w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych przy dokonywaniu wydatków z budżetu Międzygminnego

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 20 czerwca 2008 r. Nr 9 ZARZĄDZENIA PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO: DECYZJE PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO:

Katowice, dnia 20 czerwca 2008 r. Nr 9 ZARZĄDZENIA PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO: DECYZJE PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO: DZIENNIK URZÊDOWY WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO Katowice, dnia 20 czerwca 2008 r. Nr 9 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO: 56 nr 9 z dnia 7 maja 2008 r. zmieniające zarządzenie w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SŁUŻBOWYCH KART PŁATNICZYCH NA UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W POZNANIU. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SŁUŻBOWYCH KART PŁATNICZYCH NA UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W POZNANIU. I. Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 42/2015 Rektora UEP z dnia 24 lipca 2015 r. REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SŁUŻBOWYCH KART PŁATNICZYCH NA UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W POZNANIU I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania ze służbowych kart płatniczych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Regulamin korzystania ze służbowych kart płatniczych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie. Rozdział 1 Postanowienia ogólne Regulamin korzystania ze służbowych kart płatniczych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie Załącznik Nr 1do zarządz. Nr 97/2013 Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Regulamin korzystania ze służbowych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH. Warszawa, dnia 29 czerwca 2012 r. Poz. 50 ZARZĄDZENIE NR 45. z dnia 21 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH. Warszawa, dnia 29 czerwca 2012 r. Poz. 50 ZARZĄDZENIE NR 45. z dnia 21 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH Warszawa, dnia 29 czerwca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 45 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie dokonywania w resorcie spraw wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 208/10 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 11 lutego 2010 r.

Zarządzenie Nr 208/10 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 11 lutego 2010 r. Zarządzenie Nr 208/10 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 11 lutego 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych przy dokonywaniu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 6/2015 WÓJTA GMINY WODZIERADY z dnia 20 stycznia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 6/2015 WÓJTA GMINY WODZIERADY z dnia 20 stycznia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 6/2015 WÓJTA GMINY WODZIERADY z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie Regulaminu korzystania z samochodu służbowego Urzędu Gminy Wodzierady. Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 28 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 25 lipca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 28 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 25 lipca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 28 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 25 lipca 2011 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji o szczegółowych zasadach, regulujących wyjazdy zagraniczne pracowników, doktorantów i studentów

Bardziej szczegółowo

U M O W A rachunku bankowego w złotych do obsługi pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013

U M O W A rachunku bankowego w złotych do obsługi pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013 U M O W A rachunku bankowego w złotych do obsługi pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013 operacja... realizowana w ramach działania... kod działania W dniu...w...

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i używania kart płatniczych Visa Business dla Przedsiębiorców

Regulamin wydawania i używania kart płatniczych Visa Business dla Przedsiębiorców REGULAMIN wydawania i używania kart płatniczych Visa Business dla Przedsiębiorców Rozdział I Zakres stosowania, definicje oraz zmiana Regulaminu 1 Bank oferuje Klientom następujące typy Kart: a) Karta

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 16/2015 STAROSTY RAWSKIEGO. z dnia 14 lipca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 16/2015 STAROSTY RAWSKIEGO. z dnia 14 lipca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 16/2015 STAROSTY RAWSKIEGO w sprawie wprowadzenia Regulaminu użytkowania samochodów służbowych i samochodów prywatnych do celów służbowych w Starostwie Powiatowym w Rawie Mazowieckiej Na

Bardziej szczegółowo

Regulamin karty płatniczej Visa Business debetowa paywave

Regulamin karty płatniczej Visa Business debetowa paywave Regulamin karty płatniczej Visa Business debetowa paywave Warszawa, Listopad 2013 mbank.pl Spis treści ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne i terminologia...3 ROZDZIAŁ II Zawieranie Umowy...3 ROZDZIAŁ III Wnioskowanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA KART Visa Business DLA PODMIOTÓW III SEKTORA

REGULAMIN WYDAWANIA KART Visa Business DLA PODMIOTÓW III SEKTORA REGULAMIN WYDAWANIA KART Visa Business DLA PODMIOTÓW III SEKTORA Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo - Kredytowej "Śląsk" z siedzibą w Rudzie Śląskiej ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KARTY PKO VISA BUSINESS ELECTRON

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KARTY PKO VISA BUSINESS ELECTRON REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KARTY PKO VISA BUSINESS ELECTRON Spis treści Rozdział 1 Postanowienia ogólne 2 Rozdział 2 Wydanie karty 3 Rozdział 3 Zasady bezpieczeństwa 3 Rozdział 4 Używanie karty 4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4968/2014

Zarządzenie Nr 4968/2014 Zarządzenie Nr 4968/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 26 września 2014 roku w sprawie Instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dowodów księgowych oraz innych dokumentów Na podstawie art. 10 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 21 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 30 sierpnia 2013 r.

Warszawa, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 21 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 30 sierpnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH Warszawa, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 21 Z A R Z Ą D Z E N I E N r 17 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 30 sierpnia 2013 r.

Bardziej szczegółowo

Parafka. Strona 1 z 7

Parafka. Strona 1 z 7 UMOWA O KARTĘ KREDYTOWĄ GET Niniejsza Umowa o kartę kredytową GET zawarta została pomiędzy Stronami: Bank: Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Domaniewskiej 39, 02-672 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KART KREDYTOWYCH VISA BUSINESS DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.

REGULAMIN KART KREDYTOWYCH VISA BUSINESS DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Zarządu Raiffeisen Bank Polska S.A. nr.../.../2012 REGULAMIN KART KREDYTOWYCH VISA BUSINESS DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. Rozdział 1 Definicje i

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych w Raiffeisen Bank Polska S.A.

Regulamin kart kredytowych w Raiffeisen Bank Polska S.A. Regulamin kart kredytowych w Raiffeisen Bank Polska S.A. SPIS TREŚCI Rozdział 1 Rozdział 2 Rozdział 3 Rozdział 4 Rozdział 5 Rozdział 6 Rozdział 7 Rozdział 8 Rozdział 10. Postanowienia ogólne Wydawanie

Bardziej szczegółowo