ELEKTRONICZNE INSTRUMENTY PŁATNICZE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ELEKTRONICZNE INSTRUMENTY PŁATNICZE"

Transkrypt

1 POLITECHNIKA OPOLSKA WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I INŻYNIERII PRODUKCJI ELEKTRONICZNE INSTRUMENTY PŁATNICZE ARKADIUSZ SKOWRON OPOLE 2006 Arkadiusz Skowron (c) 2006 Elektroniczne instrumenty płatnicze 1

2 ELEKTRONICZNE INSTRUMENTY PŁATNICZE Arkadiusz A. Skowron

3 Elektroniczne instrumenty płatnicze 1. Podstawy prawne oraz definicja pojęcia 2. Bankowe karty płatnicze 1. Rodzaje bankowych kart płatniczych 2. Umowy dotyczące kart płatniczych 3. Prawa i obowiązki stron umowy o kartę płatniczą 4. Zasady odpowiedzialności za transakcje kartą 3. Instrumenty pieniądza elektronicznego 1. Przedpłacone karty płatnicze 2. Wirtualne karty płatnicze 3. Przedpłacone karty telefoniczne telefonii komórkowej problem prawny 4. Bankowość elektroniczna. Uwarunkowania prawne. Arkadiusz Skowron (c) 2006 Elektroniczne instrumenty płatnicze 3

4 Podstawy prawne Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych zasady wydawania i używania elektronicznych instrumentów płatniczych, w tym instrumentów pieniądza elektronicznego, prawa i obowiązki stron umów o elektroniczne instrumenty płatnicze, zasady tworzenia, organizacji, działalności oraz nadzoru, a także likwidacji instytucji pieniądza elektronicznego. Arkadiusz Skowron (c) 2006 Elektroniczne instrumenty płatnicze 4

5 Definicja pojęcia Elektroniczne instrumenty płatnicze: karty płatnicze, instrumenty pieniądza elektronicznego - urządzenia elektroniczne, na których przechowywany jest pieniądz elektroniczny, każdy inny "instrument płatniczy, w tym z dostępem do środków pieniężnych na odległość umożliwiający posiadaczowi dokonywanie operacji przy użycie elektronicznych nośników informacji lub elektroniczną identyfikację posiadacza niezbędną do dokonania operacji" Arkadiusz Skowron (c) 2006 Elektroniczne instrumenty płatnicze 5

6 Elektroniczne instrumenty płatnicze BANKOWE KARTY PŁATNICZE Arkadiusz Skowron (c) 2006 Elektroniczne instrumenty płatnicze 6

7 Rodzaje bankowych kart płatniczych Ze względu na funkcjonalność: Karty bankomatowe -(ATM Cardslub Cash Cards) służą wyłącznie do przeprowadzania transakcji w bankomatach Karty płatnicze - (Payment Cards) służą wyłącznie do przeprowadzania transakcji w punktach handlowo-usługowych (terminale POS) Arkadiusz Skowron (c) 2006 Elektroniczne instrumenty płatnicze 7

8 Rodzaje bankowych kart płatniczych Ze względu na sposób rozliczania transakcji: Karty debetowe (np. Visa Electron) Karty kredytowe (np. Visa Credit) Karty obciążeniowe (np. Visa Classic) Arkadiusz Skowron (c) 2006 Elektroniczne instrumenty płatnicze 8

9 Rodzaje bankowych kart płatniczych Karty debetowe (Debit Cards) Rozliczanie transakcji w czasie rzeczywistym Rozliczenia do wysokości aktualnego stanu rachunku ewentualnie powiększonego o dostępny limit zadłużenia Możliwość wprowadzenia limitów dla transakcji gotówkowych i bezgotówkowych Arkadiusz Skowron (c) 2006 Elektroniczne instrumenty płatnicze 9

10 Rodzaje bankowych kart płatniczych Karty kredytowe (Credit Cards) Konieczność posiadania zdolności kredytowej Limit kredytowy maksymalna kwota zadłużenia Konieczność comiesięcznej spłaty określonej części kredytu Wysokie oprocentowanie przyznanego kredytu Nie naliczanie odsetek jeśli cała kwota transakcji zostanie spłacona w określonym czasie (Grace Period) Arkadiusz Skowron (c) 2006 Elektroniczne instrumenty płatnicze 10

11 Rodzaje bankowych kart płatniczych Karty obciążeniowe (Charge Cards) Umożliwiają posiadaczowi zaciągnięcie u emitenta karty kredytu kupieckiego, czyli odroczenia terminu płatności za nabyte towary i usługi Uiszczenie należności następuje na koniec okresu rozliczeniowego Posiadacz karty zobowiązany jest spłaty całości zadłużenia w określonym czasie Posiadacz karty może w ciągu miesiąca wykonywać transakcje do wysokości limitu (niezależnie od kwoty jaka znajduje się na jego rachunku) Arkadiusz Skowron (c) 2006 Elektroniczne instrumenty płatnicze 11

12 Umowy dotyczące kart płatniczych Umowa o elektroniczny instrument płatniczy co do zasady powinna być zawarta na piśmie izawierać między innymi: rodzaj udostępnianego instrumentu i urządzeń, z których może korzystać posiadacz dokonując operacji, rodzaje operacji, których można dokonywać przy użyciu instrumentu, ewentualne ograniczenia w tym zakresie, rodzaj i wysokość opłat i prowizji oraz warunki ich zmiany, zasady rozliczeń z tytułu operacji w walutach obcych oraz wskazanie stosowanych kursów walut, zasady obliczania odsetek, zasady, tryb i terminy składania oraz rozpatrywania reklamacji, Arkadiusz Skowron (c) 2006 Elektroniczne instrumenty płatnicze 12

13 Umowy dotyczące kart płatniczych okres, na jaki została zawarta umowa i warunki jej przedłużania (umowa o kartę płatniczą może być zawierana jedynie na czas oznaczony, jeśli nie jest on określony przyjmuje się, że jest to 2 lata), sposób, termin i ważne powody wypowiedzenia umowy przez wydawcę (wydawca może wypowiedzieć umowę tylko z tych wskazanych w niej powodów, termin takiego wypowiedzenia nie może być krótszy niż miesiąc), sposób postępowania w przypadku utraty instrumentu (w przypadku kart płatniczych wydawca musi przyjmować zgłoszenia o utracie lub zniszczeniu karty przez całą dobę i prowadzić rejestr takich zgłoszeń); Arkadiusz Skowron (c) 2006 Elektroniczne instrumenty płatnicze 13

14 Prawa i obowiązki stron umowy o kartę płatniczą wydawca posiadacz akceptant Arkadiusz Skowron (c) 2006 Elektroniczne instrumenty płatnicze 14

15 Prawa i obowiązki stron umowy o kartę płatniczą Umowa o kartę płatniczą Umowa o przyjmowanie zapłaty kartą płatniczą Zapłata kartą płatniczą Arkadiusz Skowron (c) 2006 Elektroniczne instrumenty płatnicze 15

16 Prawa i obowiązki stron umowy o kartę płatniczą Wydawca zobowiązany jest do: ogłaszania w sposób ogólnie dostępny stosowanych stawek oprocentowania i wysokości pobieranych prowizji i opłat, przyjmowania przez całą dobę zgłoszeń posiadaczy i użytkowników kart o ich utracie lub zniszczeniu, prowadzenia rejestru takich zgłoszeń, udostępniania, nie rzadziej niż raz w miesiącu, zestawienia operacji dokonanych przy użyciu karty, wprowadzenia procedur tworzenia i udostępniania kodu identyfikacyjnego uniemożliwiającego jego poznanie przez osoby nieuprawnione. Arkadiusz Skowron (c) 2006 Elektroniczne instrumenty płatnicze 16

17 Prawa i obowiązki stron umowy o kartę płatniczą Posiadacz zobowiązany jest do: przechowywanie karty płatniczej i ochrony kodu identyfikacyjnego, nieprzechowywanie karty razem z kodem identyfikacyjnym, niezwłoczne zgłoszenie utraty lub zniszczenia karty płatnicze, nieudostępnianie karty płatniczej lub kodu identyfikacyjnego osobom nieuprawnionym, okazanie, na żądanie akceptanta dokumentu stwierdzającego tożsamość. Arkadiusz Skowron (c) 2006 Elektroniczne instrumenty płatnicze 17

18 Prawa i obowiązki stron umowy o kartę płatniczą Prawa i obowiązki akceptanta: może odmówić przyjęcia zapłaty z przyczyn określonych w umowie z agentem rozliczeniowym, ma obowiązek oznaczyć miejsce swojej działalności w sposób umożliwiający jednoznaczne określenie jakie karty akceptuje, zachować procedury bezpieczeństwa, określone w umowie z agentem rozliczeniowym, chroniące posiadacza karty i dotyczących go kart. Arkadiusz Skowron (c) 2006 Elektroniczne instrumenty płatnicze 18

19 Zasady odpowiedzialności za transakcje kartą Posiadacza nie obciążają (chyba że umowa przewiduje inaczej) transakcje, w których karta płatnicza nie została fizycznie przedstawiona i nie nastąpiła elektroniczna identyfikacja posiadacza lub nie złożył on własnoręcznego podpisu - przepis ten obejmuje płatności przez Internet, a także przypadki, w których nastąpiło posłużenie się skopiowanym paskiem magnetycznym (choć nie da się ukryć, że bardzo trudno będzie to udowodnić); Arkadiusz Skowron (c) 2006 Elektroniczne instrumenty płatnicze 19

20 Arkadiusz Skowron (c) 2006 Elektroniczne instrumenty płatnicze 20

21 Arkadiusz Skowron (c) 2006 Elektroniczne instrumenty płatnicze 21

22 Zasady odpowiedzialności za transakcje kartą W przypadku utraty karty, do momentu zgłoszenia tego, posiadacz odpowiada na następujących zasadach: co do zasady odpowiada do kwoty stanowiącej równowartość w złotych 150 euro (według kursu z dnia zgłoszenia), nie odpowiada za transakcje, jeśli ich dokonanie nastąpiło wskutek nienależytego wykonania zobowiązania przez wydawcę lub akceptanta, odpowiada w pełnej wysokości, jeśli to transakcji doszło z jego winy lub nie dopełnił on ciążących na nim obowiązków. Arkadiusz Skowron (c) 2006 Elektroniczne instrumenty płatnicze 22

23 Elektroniczne instrumenty płatnicze INSTRUMENTY PIENIĄDZA ELEKTRONICZNEGO Arkadiusz Skowron (c) 2006 Elektroniczne instrumenty płatnicze 23

24 Działanie bankowej karty płatniczej Źródło: W. Rekuć, Komputerowe systemy bankowe. Materiały do wykładu., Politechnika Wrocławska SYSTEM INFORMATYCZNY BANKU Visa Electron EFT - POS INTERNET KASA EFT POS (electronic funds transfer point of sale) Arkadiusz Skowron (c) 2006 Elektroniczne instrumenty płatnicze 24

25 Przedpłacone karty płatnicze Karty przedpłacone (Preloaded Cards) - "elektroniczna portmonetka" (Electronic Purse): Brak konieczności kontaktu z bankiem Wartość pieniężna jest zapisana w pamięci karty, a nie na rachunku powiązanym Brak kosztów transakcji możliwość wykonywania płatności niskokwotowych Dokonanie transakcji polega na "przeniesieniu" odpowiedniej liczby środków z karty do terminala sprzedawcy Arkadiusz Skowron (c) 2006 Elektroniczne instrumenty płatnicze 25

26 Przedpłacone karty płatnicze Dlaczego banki nie zdecydowały się na wprowadzenie tego typu usługi? Problem bezpieczeństwa danych zapisanych na kartach oraz terminalach POS Brak jednolitych standardów Wysokie koszty urządzeń przeznaczonych do obsługi tego rodzaju kart Arkadiusz Skowron (c) 2006 Elektroniczne instrumenty płatnicze 26

27 Wirtualne karty płatnicze Karta przeznaczona wyłącznie do transakcji na odległość z wykorzystaniem numeru w połączeniu z datą ważności Możliwość uzupełnienia ("doładowania") rachunku karty dowolną kwotą Wysokie bezpieczeństwo transakcji i eliminowanie możliwości utraty środków w przypadku kradzieży numerów karty Arkadiusz Skowron (c) 2006 Elektroniczne instrumenty płatnicze 27

28 Wirtualne karty płatnicze Arkadiusz Skowron (c) 2006 Elektroniczne instrumenty płatnicze 28

29 Przedpłacone karty telefoniczne telefonii komórkowej problem prawny Czy przedpłacone karty telefoniczne sprzedawane przez operatorów telefonii komórkowych można uznać za pieniądz elektroniczny? Po uzupełnieniu konta użytkownik telefonu może nabywać towary i usługi, wysyłając wiadomości SMS o podwyższonej wartości (Premium Rate Services - PRS), za które opłata jest wyższa niż opłata standardowa i część przychodów z takiej usługi jest przekazywana dostawcy usług telekomunikacyjnych lub osobie trzeciej. Karty te spełniają również większość warunków z ustawowej definicji pieniądza elektronicznego, za wyjątkiem możliwości wymiany przez wydawcę na środki pieniężne. Nie wydaje się jednak, aby na dzień dzisiejszy polscy dostawcy usług telefonii komórkowej, musieli jako instytucje pieniądza elektronicznego, występować o zezwolenie na prowadzenie takiego rodzaju działalności. Arkadiusz Skowron (c) 2006 Elektroniczne instrumenty płatnicze 29

30 Elektroniczne instrumenty płatnicze BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA Arkadiusz Skowron (c) 2006 Elektroniczne instrumenty płatnicze 30

31 Bankowość elektroniczna Bankowość elektroniczna umożliwia dostęp do środków zgromadzonych na rachunku i wykonywanie operacji zleconych przez jego posiadacza za pomocą odpowiednich urządzeń (np. komputera podłączonego do Internetu). Arkadiusz Skowron (c) 2006 Elektroniczne instrumenty płatnicze 31

32 Arkadiusz Skowron (c) 2006 Elektroniczne instrumenty płatnicze 32 Źródło: W. Rekuć, Komputerowe systemy bankowe. Materiały do wykładu., Politechnika Wrocławska

33 Arkadiusz Skowron (c) 2006 Elektroniczne instrumenty płatnicze 33 Źródło: W. Rekuć, Komputerowe systemy bankowe. Materiały do wykładu., Politechnika Wrocławska

34 Bankowość elektroniczna Umowa o usługi bankowości elektronicznej powinna zawierać analogiczne elementy jak umowa o elektroniczny instrument płatniczy, a ponadto określać zasady elektronicznej identyfikacji posiadacza oraz zasady jego postępowania w związku z dokonywaniem operacji oraz korzystania z innych usług określonych w umowie. Zasady odpowiedzialności posiadacza i banku za dokonane operacje kształtują się analogicznie do tych związanych z kartami płatniczymi, oczywiście z uwzględnieniem odrębności wynikających z istoty usług. Arkadiusz Skowron (c) 2006 Elektroniczne instrumenty płatnicze 34

35 ELEKTRONICZNE INSTRUMENTY PŁATNICZE Arkadiusz A. Skowron

36 BIBLIOGRAFIA I USTAWY I AKTY PRAWNE Dyrektywa 2000/46/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z 18 września 2000 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje pieniądza elektronicznego oraz nadzoru ostrożnościowego nad ich dzałalnością (Dz. Urz. WE L 275 z r.) Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych (Dz.U. nr 169, poz.1385), Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665), II ARTYKUŁY I ROZPRAWY Federacja Konsumentów, Usługi bankowe i finansowe. Elektroniczne instrumenty płatnicze., Invest Bank, Poradnik - karty płatnicze - rodzaje bankowych kart płatniczych, Srokosz W., Instytucja pieniądza elektronicznego, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2004 III POZYCJE INNE Rekuć W., Komputerowe systemy bankowe. Materiały do wykładu., Politechnika Wrocławska Słownik terminów finansowych, Nazwy i znaki handlowe użyte w pracy należą do ich właścicieli i zostały wykorzystane wyłącznie do celów Arkadiusz naukowych. Skowron (c) 2006 Elektroniczne instrumenty płatnicze 36

REGULAMIN UŻYTKOWANIA PRZEDPŁACONYCH KART PŁATNICZYCH

REGULAMIN UŻYTKOWANIA PRZEDPŁACONYCH KART PŁATNICZYCH REGULAMIN UŻYTKOWANIA PRZEDPŁACONYCH KART PŁATNICZYCH I. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin używania i przeprowadzania rozliczeń z tytułu Operacji dokonywanych przy użyciu Przedpłaconych Kart Płatniczych

Bardziej szczegółowo

AUTORZY: Grażyna Szwajkowska Piotr Kwaśniewski Kamil Leżoń Filip Woźniczka

AUTORZY: Grażyna Szwajkowska Piotr Kwaśniewski Kamil Leżoń Filip Woźniczka USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ DLA KLIENTÓW DETALICZNYCH CHARAKTERYSTYKA II ZAGROŻENIIA URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 2010 AUTORZY: Grażyna Szwajkowska Piotr Kwaśniewski Kamil Leżoń Filip

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KARTY PKO VISA BUSINESS ELECTRON

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KARTY PKO VISA BUSINESS ELECTRON REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KARTY PKO VISA BUSINESS ELECTRON Spis treści Rozdział 1 Postanowienia ogólne 2 Rozdział 2 Wydanie karty 3 Rozdział 3 Zasady bezpieczeństwa 3 Rozdział 4 Używanie karty 4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania mi

Regulamin funkcjonowania mi Regulamin funkcjonowania międzynarodowych kart płatniczych MasterCard Standard, MasterCard Gold i Visa Classic dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w Kaliszu Pomorskim Kalisz Pmorski, maj

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania krajowych świadczeniowych kart płatniczych MasterCard w zrzeszonych bankach spółdzielczych i SGB-Banku S.A.

Regulamin funkcjonowania krajowych świadczeniowych kart płatniczych MasterCard w zrzeszonych bankach spółdzielczych i SGB-Banku S.A. Regulamin funkcjonowania krajowych świadczeniowych kart płatniczych MasterCard w zrzeszonych bankach spółdzielczych i SGB-Banku S.A. Poznań, marzec 2013 r. Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne...

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart debetowych Getinonline

Regulamin kart debetowych Getinonline Regulamin kart debetowych Getinonline Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa warunki w zakresie wydawania kart debetowych przez Getin Noble Banku SA oraz zasady korzystania z tych kart, w tym dokonywania

Bardziej szczegółowo

wysokości której może być dokonywana pojedyncza Operacja (z uwzględnieniem naliczonych opłat i prowizji);

wysokości której może być dokonywana pojedyncza Operacja (z uwzględnieniem naliczonych opłat i prowizji); 1 REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYTKOWANIA KART GWARANTOWANYCH VISA BUSINESS I. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin świadczenia usług wydawania, używania i przeprowadzania rozliczeń z tytułu transakcji

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych Getin Noble Banku SA

Regulamin kart kredytowych Getin Noble Banku SA Regulamin kart kredytowych Getin Noble Banku SA Niniejszy Regulamin Kart Kredytowych Getin Noble Bank S.A. określa warunki w zakresie wydawania kart kredytowych organizacji rozliczeniowych Visa i MasterCard

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KART PŁATNICZYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W PKO BANKU POLSKIM SA

REGULAMIN KART PŁATNICZYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W PKO BANKU POLSKIM SA REGULAMIN KART PŁATNICZYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W PKO BANKU POLSKIM SA Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne 2 Rozdział II Wznowienie karty 3 Rozdział III Transakcje dokonywane za pomocą kart

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KART DEBETOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

REGULAMIN KART DEBETOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH REGULAMIN KART DEBETOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin kart debetowych dla Klientów Instytucjonalnych, zwany dalej Regulaminem, określa warunki wydawania i używania

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania krajowych świadczeniowych kart płatniczych MasterCard

Regulamin funkcjonowania krajowych świadczeniowych kart płatniczych MasterCard Regulamin funkcjonowania krajowych świadczeniowych kart płatniczych MasterCard Chełmno, luty 2015 r. Spis treści ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 ROZDZIAŁ 2. WYDAWANIE I OCHRONA NUMERU PIN... 4 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów indywidualnych

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów indywidualnych Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów indywidualnych Chełmno, luty 2015 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2. Zasady przyznawania limitu kredytu...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ LEROY MERLIN OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 5 SIERPNIA 2013 I.

REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ LEROY MERLIN OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 5 SIERPNIA 2013 I. REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ LEROY MERLIN OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 5 SIERPNIA 2013 I. Postanowienia ogólne 1 [cel i podstawa wydania] 1. Regulamin określa warunki przyznania i korzystania z limitu kredytowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard. w Poznańskim Banku Spółdzielczym. Poznań, lipiec 2015 r.

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard. w Poznańskim Banku Spółdzielczym. Poznań, lipiec 2015 r. Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard w Poznańskim Banku Spółdzielczym Poznań, lipiec 2015 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2.

Bardziej szczegółowo

Poznań, luty 2006 r.

Poznań, luty 2006 r. Regulamin funkcjonowania międzynarodowych kart płatniczych MasterCard Business i MasterCard Business Gold w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych i Gospodarczym Banku Wielkopolski S A w Poznaniu Poznań, luty

Bardziej szczegółowo

Regulacja kart płatniczych a ochrona konsumenta

Regulacja kart płatniczych a ochrona konsumenta Regulacja kart płatniczych a ochrona konsumenta dr Edyta Rutkowska Katedra Prawa inkasowego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego Dnia 12.10.2003 r. weszła w życie - po dwunastomiesięcznym

Bardziej szczegółowo

in karty AUCHAN 1 pazdziernika2014 czarny.indd 1 23.07.2014

in karty AUCHAN 1 pazdziernika2014 czarny.indd 1 23.07.2014 REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ AUCHAN OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 1 października 2014 r. I. Postanowienia ogólne 1 [cel i podstawa wydania] 1. Regulamin określa warunki przyznania i korzystania z limitu kredytowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych MasterCard Business dla klientów instytucjonalnych w Bankach Spółdzielczym w Czarnkowie

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych MasterCard Business dla klientów instytucjonalnych w Bankach Spółdzielczym w Czarnkowie Regulamin funkcjonowania kart kredytowych MasterCard Business dla klientów instytucjonalnych w Bankach Spółdzielczym w Czarnkowie Czarnków, październik 2012 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Karta BGK-VISA Business DebitPrepaid

REGULAMIN Karta BGK-VISA Business DebitPrepaid REGULAMIN Karta BGK-VISA Business DebitPrepaid Warszawa, październik 2012 r. Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2. Wydanie karty... 4 Rozdział 3. Wznowienie karty. Duplikat karty...

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych i SGB-Banku S.A.

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych i SGB-Banku S.A. Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 94 /09/2012 Zarządu LWBS Drezdenko z dnia 20.09.2012r. Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania krajowych świadczeniowych kart płatniczych MasterCard

Regulamin funkcjonowania krajowych świadczeniowych kart płatniczych MasterCard Załącznik do Uchwały nr 66/R/2015 Zarządu Kaszubskiego Banku Spółdzielczego w Wejherowie z dnia 07 maja 2015 r. Regulamin funkcjonowania krajowych świadczeniowych kart płatniczych MasterCard Wejherowo,

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard w zrzeszonych bankach spółdzielczych i SGB-Banku S.A.

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard w zrzeszonych bankach spółdzielczych i SGB-Banku S.A. Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard w zrzeszonych bankach spółdzielczych i SGB-Banku S.A. Poznań, marzec 2013 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1. Postanowienia ogólne...

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard Chełmno, luty 2015 r. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 ROZDZIAŁ 2. WYDAWANIE KART I NUMERU PIN... 4

Bardziej szczegółowo

. REGULAMIN KART PŁATNICZYCH VISA BUSINESS I VISA BUSINESS ELECTRON ZRZESZENIA BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI SA

. REGULAMIN KART PŁATNICZYCH VISA BUSINESS I VISA BUSINESS ELECTRON ZRZESZENIA BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI SA . REGULAMIN KART PŁATNICZYCH VISA BUSINESS I VISA BUSINESS ELECTRON ZRZESZENIA BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI SA Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady wydawania i użytkowania karty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ Carrefour Visa

REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ Carrefour Visa REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ Carrefour Visa OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 26.11.2014 SPIS TREŚCI I. Postanowienia ogólne... 2 II. Zasady przyznawania limitu kredytowego i wydania karty... 5 III. Korzystanie z limitu

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard Banku Spółdzielczym w Jarocinie Jarocin, marzec 2013 r.

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard Banku Spółdzielczym w Jarocinie Jarocin, marzec 2013 r. Załącznik nr 1 do Uchwały 206/2013 z dnia 27.03.2013 r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Jarocinie Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard Banku Spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Kart kredytowych Idea Bank (dla przedsiębiorców) (obowiązuje od dnia 25 sierpnia 2014 roku)

Regulamin Kart kredytowych Idea Bank (dla przedsiębiorców) (obowiązuje od dnia 25 sierpnia 2014 roku) Duma Przedsiębiorcy 1/6 Regulamin Kart kredytowych Idea Bank (dla przedsiębiorców) (obowiązuje od dnia 25 sierpnia 2014 roku) 1. Niniejszy Regulamin określa zasady wydawania i używania Kart kredytowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYTKOWANIA KART KREDYTOWYCH PLUS BANK S.A. DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYTKOWANIA KART KREDYTOWYCH PLUS BANK S.A. DLA OSÓB FIZYCZNYCH I. Postanowienia ogólne REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYTKOWANIA KART KREDYTOWYCH PLUS BANK S.A. DLA OSÓB FIZYCZNYCH 1. Niniejszy Regulamin wydawania i użytkowania Kart kredytowych PLUS BANK S.A. dla osób fizycznych,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Karty Przedpłaconej na okaziciela, wydawanej przez mbank S.A. jako instrument pieniądza elektronicznego

Regulamin Karty Przedpłaconej na okaziciela, wydawanej przez mbank S.A. jako instrument pieniądza elektronicznego Regulamin Karty Przedpłaconej na okaziciela, wydawanej przez mbank S.A. jako instrument pieniądza elektronicznego I. Postanowienia wstępne i definicje 1 Niniejszy Regulamin Karty Przedpłaconej na okaziciela,

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart debetowych Getinonline

Regulamin kart debetowych Getinonline Regulamin kart debetowych Getinonline Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa warunki w zakresie wydawania kart debetowych przez Getin Noble Banku SA oraz zasady korzystania z tych kart, w tym dokonywania

Bardziej szczegółowo