OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE"

Transkrypt

1 OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE sklepu elektronicznego Bestcena.pl specjalizującego się w wypożyczaniu sprzętu elektronicznego, telefonów komórkowych oraz dostarczaniu innych usług 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Bestcena.pl e-shop sp. z o.o., z siedzibą przy ulicy Górna Wilda nr 70/2, Poznań, nr identyfikacyjny przedsiębiorstwa: , NIP: , VAT-UE: PL , numer rachunku bankowego: , wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, adres nr tel , godziny otwarcia: poniedziałek - piątek od 8:00 do 16:00, reprezentowana przez Prezesa Spółki Kamila Bogaczyk, na podstawie umowy agencyjnej zawartej ze spółką Business Copy s.r.o. z siedzibą przy Čls. Armády 3, Košice, Slovakia, Re. No (dalej zwana Business Copy s.r.o. ), za pośrednictwem portalu internetowego zajmuje się oddawaniem produktów w leasing oraz świadczy powiązane usługi w ramach spółki zajmującej się dostarczaniem usług informatycznych zgodnie z Ustawą nr 22/2004 (zbiór ustaw) w sprawie handlu elektronicznego z późniejszymi zmianami oraz Ustawą nr 128/2002 (zbiór ustaw) w sprawie kontroli państwowej nad rynkiem wewnętrznym w kwestiach związanych z ochroną praw konsumentów, z późniejszymi zmianami oraz Ustawą nr 284/2002 (zbiór ustaw), z późniejszymi zmianami, Odbiorcom usług (dalej zwana Dostawcą lub Dostawcą usług ) Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe (dalej zwane OWH ) regulują prawa i obowiązki Dostawcy usług oraz Odbiorcy oraz podlegają im pozostałe zasady korzystania z portalu internetowego Dostawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszych Ogólnych Warunkach Handlowych i powiązanych dokumentach. 2. DEFINICJE TERMINÓW 2.1. Spółka handlowa pod firmą Business Copy s.r.o.w ramach prowadzonej przez siebie działalności, za pośrednictwem agenta na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, prowadzi portal internetowy w celu zaoferowania leasingu sprzętu elektronicznego, telefonów komórkowych i innych produktów z katalogu produktów (dalej zwane produktami wziętymi w leasing ) oraz świadczenia innych, powiązanych usług Dostawca usług posiada wszelkie prawa do treści umieszczonych na portalu internetowych w szczególności prawa własności intelektualnej oraz autorskie prawa majątkowe, zwłaszcza w odniesieniu do prac autorskich, programów komputerowych, znaków handlowych, projektu strony internetowej, know-how itp., w stopniu niezbędnym do świadczenia usług. Dostawca usług, będący spółką z branży IT, jest osobą prawną świadczącą usługi informatyczne do celów biznesowych; jeżeli Dostawca usług jest przedsiębiorcą, położenie sprzętu elektronicznego niezbędnego do świadczenia przez spółkę usług informatycznych nie jest decydujące do celów określenia zarejestrowanej siedziby spółki lub miejsca prowadzenia działalności.

2 2.3. Odbiorca usług jest osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych lub osobą prawną, która za pośrednictwem portalu internetowego korzysta z bezpłatnych, podstawowych usług świadczonych przez Dostawcę lub zamawia płatne usługi oferowane przez Dostawcę i zawiera z nim umowę o leasing produktów i świadczenie powiązanych usług określonych w punkcie 2.6. niniejszych OWH (dalej zwana Umową ). Przyjmuje się, że Odbiorca jest Odbiorcą niezarejestrowanym, Odbiorcą zarejestrowanym lub Odbiorcą zarejestrowanym z opłaconym dostępem. Odbiorca usług może być konsumentem w rozumieniu art. 2, lit. a) Ustawy nr 250/2007 (zbiór ustaw) o ochronie praw konsumentów, z późniejszymi zmianami, oraz zmianach do Ustawy nr 372/1990 (zbiór ustaw) Rady Narodowej Republiki Słowackiej w sprawie przestępstw, z późniejszymi zmianami, lub przedsiębiorcą w rozumieniu art. 2, pkt. 2 Ustawy nr 513/1991 (zbiór ustaw) Kodeks handlowy, z późniejszymi zmianami. Przed rozpoczęciem korzystania z usług Odbiorca usług jest zobowiązany zapoznać się z treścią OWH oraz wyrazić zgodę na OWH albo w sposób dorozumiany poprzez rozpoczęcie korzystania z usług (włączając w to wszystkie bezpłatne, powszechnie dostępne treści) w przypadku Odbiorców niezarejestrowanych, albo w sposób wyraźny w procesie rejestracji w przypadku Odbiorcy zarejestrowanego. Osoba, która nie wyraża zgody na OWH, ma obowiązek zaprzestać korzystania z usług, włączając w to bezpłatne, powszechnie dostępne treści portalu internetowego Odbiorca usług - konsument, w rozumieniu art. 2, lit. a) Ustawy nr 250/2007 (zbiór ustaw) o ochronie praw konsumentów, z późniejszymi zmianami, oraz zmianach do Ustawy nr 372/1990 (zbiór ustaw) Rady Narodowej Republiki Słowackiej w sprawie przestępstw, z późniejszymi zmianami, to osoba fizyczna lub prawna, która korzysta z usług na użytek osobisty lub na użytek swojego gospodarstwa domowego i w związku z tym w chwili zawierania Umowy nie działa w charakterze przedsiębiorcy zgodnie z art. 2, pkt. 2 Ustawy nr 513/1991 (zbiór ustaw) Kodeks handlowy, z późniejszymi zmianami Odbiorca usług - przedsiębiorca to, zgodnie z art. 2, pkt. 2 Ustawy nr 513/1991 (zbiór ustaw) Kodeks handlowy, osoba zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców; osoba, która prowadzi działalność gospodarczą na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności; osoba, która prowadzi działalność na podstawie innej niż zezwolenie zgodnie z odrębnymi przepisami; osoba fizyczna, która zajmuje się produkcją rolną i jest zarejestrowana na podstawie odrębnych przepisów Usługa lub usługi są oferowane przez Dostawcę za pośrednictwem portalu internetowego jako bezpłatne podstawowe usługi (dostęp do darmowych, dostępnych treści portalu internetowego miejsce do rejestracji odbiorców, informacja o innych usługach i innowacjach dotyczących portalu internetowego) lub odpłatne płatne usługi, których zakres zależy od oferowanego rodzaju usług i rodzaju Odbiorcy. Dostawca świadczy przede wszystkim następujące płatne usługi: krótkoterminowy (mniej niż 2 tygodnie) i długoterminowy (więcej niż 2 tygodnie) leasing produktów oraz szeroki zakres usług powiązanych, takich jak: bezpłatna dostawa produktów, które Dostawca ma na stanie, kurierem w ciągu 2 dni roboczych na adres wskazany przez Odbiorcę, chyba że ustalono inny sposób transportu, prawo Odbiorcy do zwrócenia produktów w ciągu 7 dni od daty zawarcia Umowy z zachowaniem prawa do zwrotu kaucji przez Dostawcę w pełnej wysokości,

3 w razie zwracania produktów przez Odbiorcę po upływie 7 dni od daty zawarcia Umowy Odbiorca ma prawo do zwrotu kaucji w wysokości 1 przez Dostawcę, w razie roszczenia Odbiorcy o zwrot kaucji lub jej części, Odbiorca ma prawo zadecydować o sposobie zwrotu kaucji, wybierając z poniższych możliwości: zwrot w gotówce, zwrot kwoty na rachunek bankowy (o ile Odbiorca podał swój numer rachunku), przeznaczenie kwoty kaucji na kaucję za inne produkty lub opłacenie nią innych usług świadczonych przez Dostawcę, w razie złożenia reklamacji, możliwość wymiany produktu na inny egzemplarz lub podobny model, zazwyczaj w ciągu 2 dni roboczych zgodnie z zapisami punktów i , prawo do korzystania z zamówionych i dostarczonych produktów Odbiorca zamawia usługi przez internet za pośrednictwem formularza zamówienia znajdującego się na portalu telefonicznie, pisemnie lub osobiście Kaucja odpowiada wysokością pełnej cenie za produkty wymienione na portalu internetowym i w tej wysokości jest wpłacana Dostawcy w chwili zawarcia Umowy, przy czym Dostawca potwierdza Odbiorcy wpłacenie kaucji. Kaucja jest zabezpieczeniem wziętych w leasing produktów na wypadek ich uszkodzenia, utraty lub innego pomniejszenia ich wartości Opłata leasingowa za przedmioty (opłata) w wysokości 0,02 rocznie będzie automatycznie potrącana przez Dostawcę z wpłaconej kaucji, a faktura elektroniczna pomniejszona o opłatę będzie znajdowała się w systemie Dostawcy oraz będzie udostępniana Odbiorcy usług przez internet na utworzonym dla klienta koncie użytkownika, na co obie Strony wyrażają zgodę; Rejestracja Odbiorcy usług nie jest wymagana w przypadku Odbiorców, którzy korzystają z podstawowych usług, polegających na przeszukiwaniu treści portalu internetowego Rejestracja Odbiorcy usług jest wymagana w przypadku Odbiorców, którzy korzystają z płatnych usług Usługi podstawowe są świadczone Odbiorcy usług przez Dostawcę bezpłatnie i bez rejestracji / złożenia zamówienia / zawarcia umowy Usługi płatne to usługi świadczone Odbiorcy przez Dostawcę za opłatą, wyłącznie na podstawie rejestracji / zamówienia/ umowy Katalog produktów to baza produktów zawierająca informacje na temat szczegółowych parametrów technicznych produktów oraz inne określone dane na portalu internetowym Zamówienie to elektroniczny formularz opracowany w celu zamawiania płatnych usług przez Odbiorcę, dostępny na portalu internetowym za pomocą którego Odbiorca może wyrazić wolę zawarcia Umowy z Dostawcą o wzięcie w leasing produktów i świadczenie powiązanych usług Komunikacja elektroniczna ma miejsce między Dostawcą a Odbiorcą wyłącznie poprzez złożenie dokumentu w odpowiednim miejscu portalu internetowego lub w postaci dokumentu albo zawiadomienia dostarczonego elektronicznie na korespondencyjny adres drugiej strony, które zarówno Dostawca jak i Odbiorca uznają za spełniające wymogi formy pisemnej i

4 na które wyrażą zgodę. Uzupełnienie oraz wysłanie zamówienia (w postaci elektronicznej) na portalu internetowym również spełnia wymogi formy pisemnej. W wyjątkowych przypadkach (na przykład wymaganych prawem lub niniejszymi OWH) komunikacja odbywa się w formie papierowej w postaci dokumentów doręczanych na adres korespondencyjny drugiej Strony Stosunki między Dostawcą a Odbiorcą są regulowane przez Umowę wzięcia w leasing produktów i świadczenie powiązanych usług oraz niniejsze OWH, które stanowią jej nieodłączną część wraz z cennikami, katalogami i innymi dokumentami wynikającymi z OWH, opublikowanymi na portalu internetowym od momentu rozpoczęcia przez Odbiorcę korzystania z usług. Szkic Umowy oraz OWH sporządzono w języku słowackim. Dostawca archiwizuje Umowy, dokumenty dotyczące rejestracji i zamówień oraz OWH przez czas trwania stosunku umownego oraz przez co najmniej 3 lata od daty świadczenia usługi Organem upoważnionych do sprawowania kontroli i nadzoru nad świadczonymi usługami jest Słowacki Inspektorat Handlowy dla regionu Koszyce, ul. Vrátna 3, Košice ZAWARCIE UMOWY I ZAMAWIANIE USŁUG 3.1. Dostawca i Odbiorca usług wyrażają zgodę na poniższy sposób zawierania Umowy, a tym samym wejście w wiążący stosunek, oraz uznają Umowę za zawartą w następujących przypadkach: w przypadku Odbiorcy niezarejestrowanego w chwili rozpoczęcia korzystania z bezpłatnych i powszechnie dostępnych treści na portalu internetowym w związku z którym Odbiorca rozpoczyna korzystanie z usług i w sposób wiążący (dorozumiany) wyraża zgodę na OWH jako Odbiorca usług; w przypadku Odbiorcy zarejestrowanego w chwili: zarejestrowania się nowego Odbiorcy na portalu internetowym za pomocą formularza elektronicznego opracowanego w celu rejestracji Odbiorców usług, który jest dostępny na portalu internetowym Dostawcy w zakładce Rejestracja, i w którym Odbiorca podaje wymagane dane identyfikacyjne (zwłaszcza adres , imię i nazwisko, numer telefonu) oraz w sposób wyraźny, poprzez kliknięcie ikony zgody, wyraża zgodę na OWH, które stanowią nieodłączną część zawieranej Umowy, a także wyraża swoją ewentualną zgodę na otrzymywanie informacji handlowych dotyczących interesujących nowości, po czym przesyła wszystkie informacje Dostawcy usług. Odbiorca usług może wycofać swoją zgodę na otrzymywanie informacji handlowych dotyczących interesujących nowości w dowolnym momencie poprzez wysłanie wiadomości na adres Dostawcy; zalogowanie się istniejącego Odbiorcy do internetowego systemu Dostawcy usług za pośrednictwem automatycznego połączenia z portalem internetowym natychmiast po zalogowaniu się Odbiorcy usług w zakładce Logowanie na portalu internetowym przez podanie swojego adresu oraz hasła w formularzu aplikacyjnym; przesłanie zamówienia lub formularza elektronicznego na zakup płatnych usług przez Odbiorcę usług Zarejestrowanie się Odbiorcy usług lub rozpoczęcie korzystania z usług uznaje się za akt wolnej woli Odbiorcy. Poprzez rejestrację (wysłanie loginu) lub rozpoczęcie korzystania z usług, Odbiorca

5 usług oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z OWH obowiązującymi w momencie rejestracji lub rozpoczęcia korzystania z usług oraz że niniejsze OWH, które stanowią nieodłączną część Umowy, regulują wzajemny stosunek prawny między Dostawcą a Odbiorcą usług Dostawca świadczy Niezarejestrowanemu odbiorcy podstawowe usługi bez konieczności ich zamawiania. Dotyczy to przede wszystkim bezpłatnego dostępu do powszechnie dostępnych treści portalu internetowego uczestnictwa w ocenianiu zaprezentowanych firm (możliwość uczestniczenia w recenzowaniu) wraz z miejscem wymaganym dla takich usług, przy czym Odbiorcy z mocy prawa nie przysługują żadne roszczenia w związku ze wspomnianymi usługami, a Dostawca usług może je zmienić w dowolnym momencie bez konieczności ich rekompensowania Dostawca świadczy Zarejestrowanemu odbiorcy usług z rejestracją podstawową podstawowe usługi bez konieczności ich zamawiania. Dotyczy to przede wszystkim bezpłatnego dostępu do powszechnie dostępnych treści portalu internetowego możliwości oceniania zaprezentowanych firm, jak również posiadania podstawowego profilu w katalogu, przy czym Odbiorcy z mocy prawa nie przysługują żadne roszczenia w związku ze wspomnianymi usługami, a Dostawca usług może je zmienić w dowolnym momencie bez konieczności ich rekompensowania Oprócz usług podstawowych Dostawca udostępnia Zarejestrowanym odbiorcom usług dalsze płatne usługi w ustalonym zakresie, w oparciu o zamówienie i za opłatą Zamówienie / formularz płatnych usług: Zarejestrowany odbiorca usług wypełnia elektroniczny formularz zamówienia znajdujący się na portalu internetowym w którym podaje swoje dane identyfikacyjne (w szczególności adres , imię i nazwisko itp.), charakter i zakres usługi oraz jednocześnie wyraża zgodę na niniejsze OWH, które są nieodłączną częścią zawartej Umowy. Przed potwierdzeniem zamówienia Odbiorca usług ma obowiązek sprawdzić kompletność danych w zamówieniu (w razie niewypełnienia obowiązkowych pól w zamówieniu, zostanie on o tym fakcie powiadomiony przez system przy próbie złożenia zamówienia), sprawdzić poprawność wprowadzonych danych i poprawić ewentualne błędy. Odbiorca ponosi całkowitą odpowiedzialność za poprawność danych, które przekazał Dostawcy. Jeżeli Odbiorca usług wyraża zgodę na zamówienie, zamówienie zostaje przesłane Dostawcy. Wysłanie formularza zamówienia uznaje się za propozycję zawarcia umowy. Poprzez wysłanie zamówienia Odbiorca usług jednocześnie potwierdza, że zgadza się na wysokość kaucji lub, odpowiednio, cenę za wprowadzenie oraz świadczenie usług podaną w aktualnym cenniku dostępnym na portalu internetowym oraz potwierdza, ze znane są mu OWH aktualne na czas składania zamówienia, a także, że niniejsze OWH, które pod względem treści stanowią nieodłączną część Umowy, regulują stosunki umowne pomiędzy Dostawcą a Odbiorcą usług Zamówienie zawiera przede wszystkim następujące dane: a) dane identyfikacyjne (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres Odbiorcy usług); b) aktualne dane potrzebne do fakturowania, w tym numer identyfikacyjny przedsiębiorstwa, NIP, VAT-UE, o ile przypisane; c) kompletne dane niezbędne do świadczenia usług, t.j.: adres korespondencyjny (do doręczeń), jeżeli jest inny niż adres zamieszkania Odbiorcy usług; nazwę (kod handlowy) produktów, ich liczbę i cenę jednostkową;

6 oznakowanie oraz dokładne specyfikacje zamawianych usług lub produktów; godzinę dostawy produktów lub świadczenia usług i ich zakres, o ile zostanie to ustalone; d) wysokość kaucji / cena za zamówione usługi z uwzględnieniem i po odjęciu podatku VAT; e) oświadczenie Odbiorcy usług, że zapoznał się on z niniejszymi OWH, które stanowią nieodłączną część Umowy oraz że wyraża na nie bezwarunkową zgodę; f) oświadczenie Odbiorcy usług w sprawie zapoznania się z warunkami odstąpienia od Umowy; g) oświadczenie o prawdziwości danych podanych przez Odbiorcę usług Dostawca niezwłocznie elektronicznie potwierdza Odbiorcy usług otrzymanie zamówienia na usługi. Dostawca usług jest związany jedynie zamówieniem, które zgodnie z prawem przyjął. Za przyjęte zgodnie z prawem zamówienie uznaje się oświadczenie bezzwłocznie wysłane pocztą elektroniczną przez Dostawcę usług na adres Odbiorcy usług, w którym Dostawca usług potwierdza, że przyjął zamówienie od Odbiorcy usług. Przyjęcie zamówienia zyskuje moc prawną w chwili poinformowania Odbiorcy usług o przyjęciu zamówienia poprzez wysłanie wiadomości na adres wskazany w formularzu zamówienia. Milczenie lub brak działań ze strony Dostawy usług nie oznacza przyjęcia zamówienia. Po otrzymaniu zamówienia i kaucji Dostawca zobowiązuje się do świadczenia usług zgodnie z zamówieniem i OWH Zawarcie Umowy, której nieodłączną część stanowią OWH aktualne w chwili zawierania Umowy, następuje po poprawnej wysyłce i odbiorze zamówienia. Po zawarciu Umowy Dostawca wystawia fakturę elektroniczną, co najmniej w rocznych odstępach czasu, nigdy nie później niż danego roku, oraz udostępnia ją Odbiorcy po zalogowaniu się na jego konto użytkownika w systemie internetowym lub na żądanie Odbiorcy usług przesyła ją w formie papierowej na adres wskazany w zamówieniu / formularzu Odbiorca usług przyjmuje do wiadomości, że Dostawca usług ma prawo odmówić propozycji zawarcia Umowy, jeżeli uzna to za stosowne Wszelkie zmiany warunków Umowy mogą mieć wyłącznie formę ponumerowanych, pisemnych poprawek do Umowy podpisanych przez obie strony, chyba że zapisy niniejszych OWH wyraźnie stanowią inaczej Dostawca usług świadczy zamówione usługi w wymaganej jakości, ilości i w wymaganym terminie, ściśle na warunkach określonych w zamówieniu. Dostawca usług może zaproponować odroczenie dostawy przedmiotów lub świadczenia usług wskazanych w zamówieniu, przy czym jest on zobowiązany niezwłocznie przekazać tę propozycję Odbiorcy usług. Jeżeli Odbiorca usług nie wyrazi zgody na zmianę terminu lub nie ustali z Dostawcą usług innych warunków, uznaje się, że Umowa nie została zawarta. 4. CZAS ZAWARCIA UMOWY I OKRES ŚWIADCZENIA USŁUG 4.1. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony, chyba że Strony umowy ustalą inaczej Okres świadczenia usług jest wskazany w zamówieniu lub, odpowiednio, zmieniony za obopólnym porozumieniem Stron umowy. W przeciwnym wypadku pierwsze świadczenie usług następuje nie później niż 30 dni kalendarzowych od otrzymania zamówienia przez Dostawcę. 5. PRAWA AUTORSKIE

7 5.1. Dostawca usług przyjmuje do wiadomości, że w trakcie świadczenia usług Odbiorca usług jest upoważniony do osobistego korzystania z usług, jak i produktów, które są objęte ochroną z tytułu praw własności intelektualnej, takich jak prawa autorskie, udostępnianych przez Dostawcę na portalu internetowym ale wyłącznie do użytku osobistego, w czasie rzeczywistym, tylko na jednym komputerze lub innym urządzeniu elektronicznym dającym możliwość korzystania z usług, wyłącznie poprzez uzyskanie dostępu do usług w zakresie określonym Umową, zamówieniem i niniejszymi OWH. Niniejsze upoważnienie jest niezbywalne i niewyłączne Odbiorca usług przyjmuje do wiadomości i zobowiązuje się nie nadużywać portalu internetowego i zamieszczonych na nim treści, włączając w to treści usług, na własną korzyść lub na korzyść innych osób, ani nie zmieniać, blokować, przeciążać, zagrażać, obchodzić, włamywać się lub w inny sposób ingerować w działanie portalu internetowego Równocześnie Odbiorca usług zobowiązuje się nie zagrażać ani bezpośrednio nie szkodzić dobremu imieniu Dostawcy usług oraz nie nadużywać ani nie usuwać środków technicznych służących do ochrony portalu, nie wchodzić w posiadanie informacji, do posiadania których Odbiorca nie jest upoważniony i nie wykorzystywać takich informacji w złym celu. Dotyczy to zwłaszcza danych osobowych innych Odbiorców usług (takich jak nazwy użytkownika, hasła, informacje kontaktowe itp.) 5.3. W momencie rejestracji oraz/lub rozpoczęcia korzystania z usług Odbiorca zobowiązuje się korzystać z usług zgodnie z OWH, prawem lub ewentualnymi, dalszymi wskazówkami Dostawcy Odbiorca usług przyjmuje do wiadomości, że Dostawca może w dowolnym momencie sprawdzić, czy Odbiorca korzysta z usług zgodnie z warunkami określonymi w niniejszych OWH. Odbiorca ma obowiązek zezwolić Dostawcy na przeprowadzenie takiej kontroli Odbiorca usług zobowiązuje się szanować i zabezpieczać prawa oraz uzasadnione interesy chronione prawem obowiązującym u Dostawcy, jak również u osób trzecich. Odbiorca jest zobowiązany nie używać usług w sposób nieetyczny lub niezgodny z prawem, nie umieszczać na portalu internetowym treści, które są lub mogą być niezgodne z prawem, niniejszymi OWH, praktyką gospodarczą lub dobrymi obyczajami Podczas korzystania z usług Odbiorca zobowiązuje się nie używać w niewłaściwy sposób produktów umieszczonych na portalu internetowym chronionych prawami własności intelektualnej lub przemysłowej (głównie prawami autorskimi, prawami do znaku towarowego, prawami do wzoru itd.) należącymi do Dostawcy lub osób trzecich, na korzystanie z których Dostawa zezwolił Odbiorcy w ramach świadczenia usług. Odbiorca usług zobowiązuje się nie korzystać w niewłaściwy sposób z praw autorskich, którymi objęte są dzieła lub inne przedmioty chronione prawami własności intelektualnej lub przemysłowej umieszczone na portalu internetowym a zwłaszcza nie używać ich ani nie udostępniać ich publicznie w jakikolwiek sposób inny niż określony w niniejszych OWH lub dopuszczony przez prawo. Odbiorca usług zobowiązuje się zwłaszcza, że nie będzie w sposób wykraczający poza swoje własne potrzeby kopiował, rozprowadzał, rozpowszechniał, udostępniał ogółowi społeczeństwa ani w jakikolwiek inny sposób korzystał z informacji umieszczonych na portalu internetowym dostawcy lub osób trzecich. W przypadku treści chronionych środkami technicznymi Odbiorca ma prawo jedynie je wyświetlać bez możliwości powielania nawet tylko na własne, osobiste potrzeby.

8 5.7. Odbiorca usług nie jest upoważniony, bez uprzedniej pisemnej zgody Dostawcy, do częściowego lub całościowego dostarczania, użyczania, przekazywania lub w inny sposób udostępniania osobom trzecim usług internetowych świadczonych przez Dostawcę, zarówno na stałe lub tymczasowo, za opłatą lub bezpłatnie. Odbiorca usług jest zobowiązany do zabezpieczenia swojej tożsamości i/lub danych rejestracyjnych, w tym haseł, przed udostępnieniem ich osobom trzecim lub Dostawcy, jak i przed niewłaściwym ich wykorzystaniem Jeżeli Odbiorca usług dostrzeże jakiekolwiek naruszenie lub zagrożenie ze strony osób trzecich dla praw chronionych prawami własności intelektualnej lub majątkowymi prawami autorskimi należącymi do Dostawcy, to zobowiązuje się bezzwłocznie poinformować Dostawcę o takim naruszeniu lub zagrożeniu. 6. WARUNKI DOSTAWY I BRANIA PRZEDMIOTÓW W LEASING 6.1. Dostawca zobowiązuje się do terminowego i prawidłowego świadczenia usług, zgodnie z wymaganiami Odbiorcy usług określonymi w formularzu elektronicznym lub zamówieniu, chyba że będą one naruszać niniejsze OWH lub nie zostały doprecyzowane w Umowie Strony Umowy ustalają, że będą świadczyć usługi zgodnie z punktem 2.6. niniejszych OWH, w tym w zakresie stosunku umownego wynikającego z leasingowania produktów (rzeczy ruchomych) Dostawca (jako Leasingodawca) produktów niniejszą Umową zobowiązuje się przekazać Odbiorcy (jako Leasingobiorcy) do celów tymczasowego użytkowania produkty zamówione w celu korzystania z nich zgodnie z przeznaczeniem i w stanie to umożliwiającym, a Odbiorca (Leasingobiorca) zgadza się zapłacić Dostawcy (Leasingobiorcy) opłatę ratę leasingową w kwocie określonej w punkcie 2.9. powyżej, która zostanie potrącona z kaucji w kwocie określonej w punkcie Na podstawie niniejszej Umowy Odbiorca (Leasingobiorca) ma prawo korzystać z zamówionych produktów w sposób zgodny z ich charakterem oraz przeznaczeniem oraz zgodnie z niniejszą Umową Jeżeli wzięte w leasing produkty mają wady, z powodu których nie można z nich prawidłowo korzystać lub które utrudniają takie korzystanie, Odbiorca (Leasingobiorca) ma prawo otrzymać inne produkty, które służą do tego samego celu. Minimalny okres gwarancji wynosi 2 lata. Po upływie okresu gwarancji koszt naprawy produktów będzie w całości ponoszony przez Leasingobiorcę, chyba że wyrazi on zgodę na dalsze korzystanie z wziętych w leasing przedmiotów mimo ich wad i ograniczeń Odbiorca usług (Leasingobiorca) zobowiązuje się zapłacić Dostawcy usług (Leasingodawcy) jednorazową kaucję na pokrycie ryzyka Dostawcy, jak również opłatę leasingową w wysokości zgodnej z cennikiem, która wynosi 0,02 rocznie. Opłata leasingowa jest płatna rocznie, z dołu, do 15 dnia pierwszego miesiąca kalendarzowego roku. Odbiorca usług przyjmuje do wiadomości, że opłacenie opłaty leasingowej skutkuje opłaceniem proporcjonalnej części kaucji. Jeżeli Leasingobiorca (Odbiorca usług) zwróci wzięte w leasing produkty w ciągu 7 dni roboczych od daty zawarcia Umowy w stanie, w którym je przyjął w momencie dostawy, będzie miał prawo do odzyskania pełnej kwoty opłaconej opłaty leasingowej wraz z kaucją w ciągu 3 dni od otrzymania przedmiotów przez Leasingodawcę Odbiorca usług jest zobowiązany do wykonania swojego prawa do zrezygnowania z usługi albo

9 produktu lub obniżki opłaty leasingowej przez Leasingodawcę (Dostawcę usług) w ciągu 30 dni od stwierdzenia nienaprawialnych uszczerbków w trakcie trwania okresu gwarancji Do dnia otrzymania wziętych w leasing przedmiotów (zamówionych produktów) zachodzi nawiązanie stosunku leasingu, który zostaje nawiązany na czas nieokreślony, chyba że w zamówieniu określono inaczej Odbiorca (Leasingobiorca) zobowiązuje się zgłosić Dostawcy (Leasingodawcy) zaistnienie szkody, utratę lub zniszczenie przedmiotów wziętych w leasing bezzwłocznie po ich otrzymaniu oraz wskazać przyczyny, które mogły spowodować uszkodzenie, utratę lub zniszczenie wziętych w leasing przedmiotów Odpowiedzialność Odbiorcy (Leasingobiorcy) za szkody podlega stosownym przepisom Kodeksu cywilnego w zakresie odpowiedzialności za szkody, chyba że niniejsze OWH stanowią inaczej Odbiorca (Leasingobiorca) ma prawo dawać przedmioty w dalszy leasing osobom trzecim nawet bez zgody Leasingodawcy, jak również wyzbyć się wziętych w leasing przedmiotów wedle własnego uznania, bez żadnych ograniczeń ze strony Leasingodawcy Umowa między Dostawcą a Odbiorcą zostaje rozwiązana przez wypowiedzenie Umowy przez Leasingobiorcę (Odbiorcę usług) oraz zwrot wziętych w leasing przedmiotów zgodnie z punktem niniejszych OWH Po upływie okresu leasingu Leasingobiorca zobowiązuje się zwrócić Leasingodawcy wzięte w leasing przedmioty w stanie, w jakim je otrzymał z uwzględnieniem normalnego zużycia i zgłoszonych uszkodzeń. Dostawca następnie wystawia fakturę elektroniczną na kwotę, której wysokość jest uzależniona od momentu, w którym Odbiorca zwraca przedmioty zgodnie z punktami oraz niniejszych OWH, a już wpłacona kaucja ma zastosowanie do tej płatności, na co Odbiorca wyraża zgodę. Pozostała kwota kaucji zostanie zwrócona Odbiorcy przez Dostawcę w sposób wybrany przez Odbiorcę zgodnie z punktem niniejszych OWH W razie utraty przedmiotów Leasingobiorca jest zobowiązany do opłacania opłaty leasingowej do momentu zgłoszenia utraty przedmiotów właściwym organom krajowym i ujawnienia przez nie nowego posiadacza lub jeżeli Leasingodawca nie zostanie poinformowany o tym fakcie w inny sposób. W razie utraty przedmiotów Leasingobiorca nie jest zobowiązany do uiszczania jakichkolwiek opłat z wyjątkiem wpłaconej kaucji Umowa zostaje rozwiązana za wypowiedzeniem przez Dostawcę, jeżeli Odbiorca usług naruszy którykolwiek ze swoich obowiązków wynikających z niniejszych OWH i nie usunie tego naruszenia we wskazanym terminie Wypowiedzenie Umowy jest skuteczne w momencie doręczenia go przez Dostawcę Odbiorcy usług na piśmie lub zawiadomieniem przesłanym na adres poczty elektronicznej Dostawca ma prawo dodać do pojedynczego wziętego w leasing przedmiotu podarunek. Podarunek jest darowany przez Leasingodawcę i dołączany do wziętego w leasing przedmiotu. Poprzez przyjęcie podarunku Leasingobiorca otrzymuje darowiznę zgodnie z art

10 słowackiego Kodeksu cywilnego. Dostawca usług udziela podarunku bezpłatnie z zastrzeżeniem punktu 6.6. niniejszych OWH Odbiorca wziętego w leasing przedmiotu oraz bezpłatnego podarunku akceptuje darowiznę pod warunkiem zwrotu podarunku, jeżeli przedmiot, do którego dołączono podarunek zostanie zwrócony, a umowa leasingowa rozwiązana, o czym zadecyduje i co stwierdzi Dostawca usług związanych z tym przedmiotem. Odbiorca usług ma obowiązek uiścić oryginalną cenę zakupu podarunku, jeżeli nie zostanie on zwrócony w ciągu 7 dni kalendarzowych od wezwania Dostawcy do zwrotu podarunku. 7. CENA ZA USŁUGI 7.1. Cena za wprowadzenie i świadczenie płatnych usług świadczonych Odbiorcy usług za wynagrodzeniem jest ustalana na podstawie aktualnego cennika Dostawcy dostępnego na portalu internetowym Dostawca usług zapewnia Odbiorcom usług dostęp do produktów po atrakcyjnych cenach, a Odbiorca usług wyraża zgodę na wpłacenie kaucji w wysokości pełnej ceny produktu. Jeżeli Odbiorca zdecyduje się odstąpić od Umowy i zwrócić przedmioty, Dostawca usług potrąci z wpłaconej kaucji opłatę częściową w wysokości ustalonej zgodnie z punktem niniejszych OWH. Dostawca zobowiązuje się zwrócić odpowiednią sumę zwyczajowo na rachunek bankowy Odbiorcy oraz wystawić fakturę elektroniczną na wyświadczone usługi. Faktura zostanie opłacona w całości, uwzględniając wpłaconą kaucję, na co Dostawca i Odbiorca wyrażają zgodę. Wysokość kaucji zostanie określona w zamówieniu i zazwyczaj jest to najbardziej konkurencyjna cena sprzedaży na rynku. Dostawca ma prawo zmieniać cennik, strukturę i poziom cen za usługi lub produkty na warunkach wynikających z niniejszych OWH Odbiorca usług pozostaje w zwłoce z płatnością swoich zobowiązań, jeżeli: do właściwego sądu zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości na majątku Odbiorcy usług lub złożony przez Odbiorcę wniosek o pozwolenie na reorganizację lub ogłoszenie upadłości w związku z brakiem aktywów zostanie odrzucony, lub zostanie wydane orzeczenie o postawieniu Odbiorcy usług w stan upadłości, lub jeżeli przeciwko Odbiorcy usług będzie toczyć się postępowanie upadłościowe lub restrukturyzacyjne, lub jeżeli zostanie wydane orzeczenie dotyczące większej części majątku Odbiorcy; Odbiorca usług będzie niewypłacalny lub jeżeli oświadczy na piśmie, że nie jest w stanie należycie spłacić długu; Odbiorca usług zostanie rozwiązany, sprzedany lub w inny sposób spożytkuje większość lub całość swojego majątku lub przestanie prowadzić działalność w zakresie większości spraw, którymi początkowo się zajmował; Odbiorca usług (i) połączy się z innym podmiotem, (ii) podzieli spółkę lub (iii) przeniesie większość majątku swojego przedsiębiorstwa na inny podmiot i jeżeli, podczas połączenia się, podziału lub przeniesienia, główny następca prawny lub podmiot nabywający nie przejmie wszystkich obowiązków Odbiorcy wynikających z mocy prawa lub Umowy dotyczących zaspokojenia wymagań Dostawcy, jak określono w Umowie.

11 8. WARUNKI PŁATNOŚCI 8.1. Po otrzymaniu zamówienia i potwierdzeniu go Odbiorcy, który wpłacił kaucję, w taki sposób, że produkty zostały mu dostarczone, Dostawca usług wystawi pokwitowanie na sumę odpowiadającą wysokości wpłaconej kaucji za świadczenie usług zgodnie z obowiązującym cennikiem, który jest udostępniany Odbiorcy w formie elektronicznej poprzez system lub wysyłany w wiadomości na adres wskazany w zamówieniu, lub wysyłany w formie papierowej na adres Odbiorcy wraz z produktami lub osobno. Odbiorca wyraża zgodę na to, że już wpłacona kaucja będzie wykorzystana do opłacenia kwoty na fakturze rocznej Odbiorca usług zobowiązuje się do należytego i terminowego wpłacania kaucji lub opłacania świadczonych mu płatnych usług zgodnie z Umową i cennikiem Dostawcy obowiązującym w dniu otrzymania produktów. Za datę płatności / rozliczenia ceny / kaucji uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Dostawcy usług o odpowiednią kwotę. W razie nierozliczenia opłat / niewpłacenia kaucji w terminie płatności, Odbiorca zobowiązuje się zapłacić karę umowną wynoszącą 0,05% wysokości kaucji za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w płatności Kaucja zostanie wykorzystana do opłacenia wszystkich przyszłych opłat leasingowych, na które zostanie wystawiona faktura elektroniczna. Jeżeli rachunek bankowy Dostawy usług nie zostanie uznany o zafakturowaną część opłaty leasingowej do dwudziestu (20) dni od daty wystawienia faktury, a jednocześnie wpłacona kaucja nie będzie wystarczająca, Umowa o świadczenie płatnych usług zostanie w trybie natychmiastowym unieważniona i stanie się bezskuteczna, a Dostawca usług zaprzestanie świadczenia płatnych usług Odbiorcy, wskutek czego Odbiorca straci możliwość korzystania z płatnych usług Za wznowienie dostępu Odbiorcy do płatnych usług wynikające z zawieszenia ich świadczenia z winy Odbiorcy lub zawieszenia ich świadczenia w związku z brakiem uiszczenia przez Odbiorcę opłat za płatne usługi, Dostawca obciąży Odbiorcę kwotą podaną w obowiązującym cenniku Dostawcy. Wznowienie świadczenia Odbiorcy płatnych usług nastąpi po wpłynięciu należnej kwoty na rachunek bankowy Dostawcy Jeżeli nastąpi zmiana płatnych usług, cena zmienionych płatnych usług będzie naliczana od dnia ogłoszenia przez Dostawcę zmian w płatnych usługach na portalu internetowym W razie płatności z zagranicy Odbiorca zobowiązuje się pokryć wszelkie opłaty bankowe związane z tym faktem, tak aby rachunek bankowy Dostawcy został uznany w kwocie równej pełnej opłacie za płatne usługi. 9. PRAWA I OBOWIĄZKI ODBIORCY USŁUG 9.1. Odbiorca usług ma obowiązek zapoznać się z niniejszymi OWH lub innymi zasadami korzystania z usług opublikowanymi na portalu internetowym przed rozpoczęciem korzystania z portalu internetowego lub usług Z portalu internetowego i oferowanych na nim usług mogą korzystać tylko ci Odbiorcy usług, którzy wyrażają zgodę na niniejsze OWH i stosują się do nich oraz do innych obowiązujących przepisów podczas korzystania z portalu.

12 9.3. Odbiorca usług przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, że ponosi pełną odpowiedzialność za: treść danych wprowadzonych i zapisanych przez niego w trakcie korzystania z usług, które powinny być prawdziwe i zgadzać się ze stanem faktycznym oraz nie naruszać przepisów prawa, zwłaszcza Kodeksu cywilnego, Kodeksu handlowego, Ustawy o prawach autorskich, zasad sprawiedliwego handlu (ang. Fair Trade), dobrych obyczajów, a także nie naruszać chronionych prawem interesów Dostawcy lub osób trzecich; korzystanie z portalu internetowego oraz ze świadczonych za jego pośrednictwem usług, do których zastosowanie mają te same zasady prawa, zasady moralne i etyczne co w przypadku innych form publicznie dostępnych informacji; to, że cała zwartość portalu internetowego może być redagowana wedle uznania Dostawcy, który, w dowolnym momencie bez uprzedniego zawiadamiania lub uprzedniej zgody Odbiorcy, może zmieniać, usuwać część treści lub w całości zawiesić funkcjonowanie portalu internetowego w taki sposób, że Odbiorca może zostać zablokowany na stałe lub tymczasowo, jak również jego dostęp do treści portalu internetowego oraz usług świadczonych przez Dostawcę i osoby trzecie, a także do danych dotyczących Odbiorcy; powyższe pozostaje bez wpływu na wiążący charakter Umów, które zostały zawarte do tego czasu; w razie naruszenia postanowień Umowy lub OWH Dostawca usług, w zależności od powagi naruszenia zaistniałego z winy Odbiorcy usług, ma prawo usunąć dane wprowadzone przez Odbiorcę usług, bezzwłocznie zaprzestać świadczenia usług i/lub je anulować oraz zablokować Odbiorcy usług dostęp do portalu. W razie zablokowania Odbiorcy usług dostępu do portalu internetowego w przypadku Odbiorcy zarejestrowanego automatycznie skutkuje to unieważnieniem stosunku umownego, co nie ma wpływu na postanowienia dotyczące odszkodowania Odbiorca usług jest zobowiązany podać podczas rejestracji, w zamówieniu lub na formularzu pełne, poprawne i prawdziwe informacje oraz zawiadomić Dostawcę na piśmie o wszelkich zmianach dotyczących znajdujących się tam danych osobowych. W razie niedopełnienia tego obowiązku pierwotnie podane dane są wiążące dla Dostawcy, a Odbiorca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody poniesione przez Dostawcę, które wynikną w związku tym faktem Ponadto Odbiorca usług zobowiązuje się bez zbędnej zwłoki poinformować Dostawcę o wszelkich uchybieniach dotyczących świadczenia usług zgodnie z niniejszymi OWH oraz natychmiast poinformować Dostawcę o wszelkich okolicznościach, które mogłyby mieć negatywny wpływ na świadczenie usług przez Dostawcę Odbiorca jest zobowiązany do tworzenia kopii zapasowych danych, które go dotyczą (zwłaszcza faktur, zamówień i danych osobowych itd.) 9.7. Odbiorca usług (jako podmiot istniejący fizycznie) wyraża zgodę na administrowanie jego danymi osobowymi, ich przetwarzanie i archiwizowanie przez Dostawcę działającego w charakterze administratora zgodnie z Ustawą nr 122/2013 (zbiór ustaw) o ochronie danych osobowych, przez wymagany okres czasu, o ile Odbiorca podał swoje dane dobrowolnie lub Dostawca uzyskał je w toku rejestracji Odbiorcy lub w związku z dostępem Odbiorcy do usług. Poprzez zarejestrowanie się lub

13 rozpoczęcie korzystania z usług Odbiorca potwierdza, że wszystkie podane przez niego dane, w tym dane osobowe, są prawdziwe i poprawne oraz potwierdza, że zanim wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, został poinformowany o wszystkich dotyczących go prawach i obowiązkach wynikających z wyrażenia wspomnianej zgody, zwłaszcza o tym, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, że będąc podmiotem tych danych osobowych ma prawo wglądu w te dane oraz że może w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę przesyłając pisemne zawiadomienie na adres Dostawcy. Nie dotyczy to przypadków, w których przetwarzanie danych osobowych zachodzi w związku z obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa. Dostawca ma prawo powierzyć przetwarzanie danych osobowych osobie trzeciej w stopniu dopuszczonym przez prawo. Poprzez zawarcie Umowy Odbiorca płatnych usług wyraża swoją zgodę na udostępnienie swoich danych osobowych podmiotowi zarejestrowanemu na terytorium państwa obcego, a dokładnie Stanów Zjednoczonych, tj. spółce Business Copy s.r.o. Company, zgodnie z Ustawą nr 122/2013 (zbiór ustaw) o ochronie danych osobowych oraz poprawkach do niektórych przepisów Odbiorca usług przyjmuje do wiadomości, że Dostawca prześle na jego adres podany podczas rejestracji informacje dotyczące świadczenia usług lub innych usług, jak również informacje biznesowe z poszanowaniem zapisów art. 4, pkt. 6 Ustawy nr 22/2004 (zbiór ustaw) w sprawie handlu elektronicznego z późniejszymi zmianami oraz Ustawą nr 128/2002 (zbiór ustaw) w sprawie kontroli państwowej nad rynkiem wewnętrznym w kwestiach związanych z ochroną praw konsumentów z późniejszymi zmianami oraz Ustawą nr 284/2002 (zbiór ustaw) Ustawa o handlu elektronicznym, z późniejszymi zmianami. Odbiorca ma prawo w każdej chwili wycofać swoją zgodę, używając do tego swoich elektronicznych danych kontaktowych, jak również odmówić otrzymywania informacji biznesowych wysyłanych przez dział handlowy Dostawcy, korzystając z danych kontaktowych wskazanych na portalu internetowym Dostawcy Informacji o charakterze technicznym lub operacyjnym oraz informacji dotyczących rejestracji oraz usług nie uważa się za komunikaty handlowe. 10. PRAWA I OBOWIĄZKI DOSTAWCY USŁUG Dostawca usług zobowiązuje się świadczyć usługi Odbiorcy usług za pośrednictwem portalu internetowego bezpłatnie lub za opłatą, na warunkach określonych w niniejszych OWH Dostawca usług zastrzega sobie prawo do ingerowania w razie potrzeby i w dowolny sposób w portal internetowy włączając w to zmiany w ofercie oraz specyfikacji swoich usług, jak również niniejszych OWH, nawet bez uprzedniego pisemnego zawiadamiania Odbiorcy lub jego zgody Odbiorca płatnych usług jest informowany o zmianach w świadczeniu usług, OWH oraz dacie ich wejścia w życie drogą elektroniczną, poprzez ich publikację na portalu internetowym Jeżeli Odbiorca usług nie wyrazi na piśmie jednoznacznego sprzeciwu wobec zmian w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty zawiadomienia o zmianach w świadczonych usługach lub OWH, uznaje się, że zmiany zostały zaaprobowane przez Odbiorcę i wejdą w życie w dniu ich wdrożenia. Odbiorca usług ma prawo odstąpić od Umowy oraz zrezygnować z korzystania z usług, na piśmie, w formie listu poleconego w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty zawiadomienia go o zmianach.

14 10.4. Dostawca usług ma prawo ograniczyć, zawiesić lub anulować świadczenie usług, np. z powodu konieczności przeprowadzenia naprawy, konserwacji lub w związku z przerwą techniczną na portalu internetowymwww.bestcena.pl nawet bez powiadamiania o tym Odbiorcy i bez jego zgody, zwłaszcza jeżeli Odbiorca lub osoby trzecie dopuszczają się nadużyć w korzystaniu z usług albo są o to podejrzewane, jak również w innych przypadkach poważnego naruszenia obowiązków Odbiorcy usług określonych w OWH i przepisach prawa. 11. ROZWIĄZANIE STOSUNKU UMOWNEGO Stosunek wynikający z Umowy między Dostawcą a Odbiorcą usług jest nieważny w przypadkach określonych w niniejszych OWH, zwłaszcza w oparciu o pisemne porozumienie zawarte przez Strony umowy lub pisemne odstąpienie od Umowy Odbiorca, który jest konsumentem, ma prawo bez podania przyczyny odstąpić od Umowy w ciągu siedmiu dni roboczych od daty otrzymania produktów. Odbiorca nie może odstąpić od Umowy, przedmiotem której jest świadczenie usług, jeżeli usługi zaczęły być realizowane za jego zgodą przed upływem terminu odstąpienia od Umowy zgodnie z pierwszym zdaniem bieżącego punktu. Odbiorca, który nie jest konsumentem, ma prawo odstąpić od Umowy w przypadkach określonych w Kodeksie handlowym Jeżeli Odbiorca usług naruszy zapisy niniejszych OWH, w tym dotyczące praw własności intelektualnej, będzie to uznawanie jako naruszenie postanowień Umowy i może być przyczyną natychmiastowego przerwania lub zakończenia świadczenia usług. Dostawca ma prawo odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym, a Odbiorca traci prawo do zwrotu już wpłaconej kaucji, przy czym Dostawca nie traci prawa do zainkasowania ceny za usługi za cały okres fakturowania, chyba że zapisy niniejszych OWH stanowią inaczej Jeżeli Dostawca odstąpi od Umowy z przyczyn leżących po stronie Odbiorcy, Odbiorca będzie zobowiązany do pokrycia wszelkich kosztów poniesionych przez Dostawcę, wynikających z wprowadzenia i/lub anulowania świadczenia usług Odstąpienie od Umowy przez Dostawcę, jeżeli postępuje on zgodnie z niniejszymi OWH, następuje także w momencie zaprzestania świadczenia Odbiorcy usług lub zablokowania mu dostępu do portalu internetowego z powodu naruszenia przez Odbiorcę usług zasad świadczenia usług internetowych lub w przypadku takiego korzystania z usług, które można uznać za niezgodne z prawem, sprzeczne z dobrymi obyczajami lub zasadami sprawiedliwego handlu. Rozwiązuje to rejestrację Odbiorcy oraz stosunek umowny między Dostawcą a Odbiorcą. Odstąpienie od Umowy przez Odbiorcę jest skuteczne w chwili doręczenia stosownego oświadczenia woli, wskazującego Dostawcy numer faktury, na adres Dostawcy Po rozwiązaniu Umowy wszelkie uprawnienia nadane Odbiorcy do korzystania z danych usług wygasają Rozwiązanie Umowy pozostaje bez wpływu na zapisy dotyczące ochrony danych osobowych, kar oraz zapisów, których charakter jasno wskazuje, że zachowują one ważność po zakończeniu stosunku umownego (dotyczy to w szczególności obowiązku opłacenia usług wyświadczonych do czasu rozwiązania stosunku umownego). Po rozwiązaniu stosunku Umownego Dostawca usług nie jest zobowiązany do zwrotu jakichkolwiek kwot otrzymanych od Odbiorcy usług, chyba że Umowa, OWH

15 lub prawo wyraźnie stanowią inaczej. Wszelkie niezafakturowane oraz/lub nieopłacone zobowiązania finansowe i należności wynikające z Umowy, płatne po rozwiązaniu Umowy należy rozliczyć w ciągu czternastu (14) dni po rozwiązaniu Umowy. Dostawca jest zobowiązany zwrócić Odbiorcy odpowiednią sumę zgodnie z niniejszymi OWH. 12. ODOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZKODY I UCHYBIENIA Dostawca usług oświadcza, że ma prawo świadczyć zamówione usługi Odbiorcy oraz że ponosi względem Odbiorcy odpowiedzialność za umożliwienie mu dostępu do płatnych usług, poprawne świadczenie usług w zakresie określonym Umową i niniejszymi OWH Odbiorca usług wyraża zgodę na niniejsze OWH oraz jednocześnie przyjmuje do wiadomości i wyraźnie zgadza się, że: a) informacje publikowane na portalu internetowym mają charakter informacyjny i niewiążący, nie są uważane za rekomendację lub propozycję zawarcia umowy, chyba że OWH wymaga inaczej lub o ile wyraźnie nie postanowiono inaczej; b) Dostawca usług nie ponosi odpowiedzialności za kompletność, poprawność lub rzeczowość tych informacji; c) zgodnie z Ustawą nr 22/2004 (zbiór ustaw) w sprawie handlu elektronicznego, z późniejszymi zmianami, oraz Ustawą nr 128/2002 (zbiór ustaw) w sprawie kontroli państwowej nad rynkiem wewnętrznym w kwestiach związanych z ochroną praw konsumentów, z późniejszymi zmianami, oraz Ustawą nr 284/2002 (zbiór ustaw), z późniejszymi zmianami, Dostawca usług zasadniczo nie ponosi odpowiedzialności za treści należące do Odbiorcy usług; d) Odbiorca usług nie jest odpowiedzialny za nieprzerwane i bezawaryjne działanie portali internetowych, włączając to odniesienia do innych stron internetowych, za nieprzerwane i bezawaryjne świadczenie bezpłatnych usług, ich dostępność lub prędkość przesyłu danych, ani za to, czy będą one odpowiednie do celów Odbiorcy; e) Dostawca usług nie jest zobowiązany do wykonywania kopii zapasowych danych umieszczonych przez Odbiorcę usług na portalu internetowym, chyba że są to dane Odbiorcy korzystającego z płatnych usług; f) jeżeli komunikacja zachodzi drogą elektroniczną ( ), informacje zawarte w wiadomości nie są chronione (szyfrowane) Odpowiedzialność i ryzyko związane z korzystaniem z usług ponosi Odbiorca, który także przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na poniesienie wszelkich kosztów związanych z korzystaniem ze środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, niezbędnych do korzystania z usług przez Odbiorcę Odbiorca jest także świadomy faktu, że Dostawca co do zasady nie ponosi odpowiedzialności za uchybienia w usługach lub utratę danych Odbiorcy, lub inne związane z tym szkody, pośrednio lub bezpośrednio spowodowane przede wszystkim złym doborem usług przez Odbiorcę, nieprawidłowym korzystaniem z wyników uzyskanych w toku korzystania z usługi, nieprzestrzeganiem przez Odbiorcę jego obowiązków wynikających z OWH, np. poprzez ingerowanie w portal internetowy

16 oraz /lub usługi, uszkodzenia i awarie stacji roboczej używanej przez Odbiorcę lub innego sprzętu i oprogramowania Odbiorcy, niestosowaniem się do wskazówek Dostawcy (zwłaszcza poprzez nieprawidłowe korzystanie z portalu internetowego oraz/lub usług oraz nadużywanie ich), przez niekompletne, nieprawidłowe i nieaktualne informacje podane na portalu internetowym utratę lub wykorzystanie danych spowodowane ograniczeniem, przerwaniem lub zaprzestaniem świadczenia usług na rzecz Odbiorcy, włączając w to usunięcie treści dotyczących Odbiorcy (przede wszystkich profilu Odbiorcy lub innych podanych przez niego informacji) zgodnie z OWH, w razie interwencji osób trzecich lub w okolicznościach, które wyłączają odpowiedzialność, w tym w wyniku działania siły wyższej, w razie gdyby Odbiorca nie mógł połączyć się z portalem internetowym w razie awarii sprzętu należącego do osób trzecich, względnie awarię spowodowaną przez inne, niedające się uniknąć wydarzenie, które nie wynikało ze świadczenia przez Dostawcę usług jako takich lub z winy Dostawcy. Dostawca, w trakcie świadczenia usług na podstawie niniejszych OWH, nie ponosi odpowiedzialności za szkody (w tym utratę zysku) powstałe wskutek zaistnienia wyżej wymienionych sytuacji W razie zawieszenia lub ograniczenia świadczenia usług na rzecz Odbiorcy z przyczyn leżących po stronie Dostawcy, Dostawca jest zobowiązany jedynie wznowić świadczenie usług. Dostawca jednak nie ma takiego obowiązku, jeżeli zdecyduje się całkowicie zaprzestać świadczenia usług. Odbiorca nie ma prawa wnieść innych roszczeń z tytułu odpowiedzialności za wady lub szkody (w tym utracone zyski). Powyższe nie ma wpływu na prawa i obowiązki wynikające z już ważnie zawartych Umów Strony Umowy zgadzają się i zatwierdzają, że zakres obowiązków Dostawcy z tytułu odpowiedzialności za wady w usługach oraz odszkodowanie zostały określone w OWH, w szczególności w bieżącym punkcie W razie niewywiązania się przez Dostawcę ze swoich obowiązków w sytuacji nie objętej roszczeniem odszkodowawczym oraz ograniczeniem odpowiedzialności za szkody z mocy prawa i niniejszych OWH lub w razie poniesienia przez Odbiorcę bezpośredniej szkody wynikającej z takiego niewywiązania się z obowiązku, Odbiorca ma prawo oczekiwać od Dostawcy odszkodowania finansowego z tytułu faktycznie dowiedzionych szkód bezpośrednich (utraty zysku), z wyjątkiem odszkodowania za szkody powstałe w sytuacjach wyłączających odpowiedzialność oraz w przypadkach określonych w art. 374, art. 376, art. 384 oraz art. 385 Kodeksu handlowego, wyraźnie zawinionych przez Dostawcę. Strony Umowy zgadzają się na ograniczenie wysokości odszkodowania do wartości towarów / wysokości kaucji Odbiorca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez siebie Dostawcy lub osobom trzecim, spowodowane zwłaszcza treścią informacji wprowadzonych przez Odbiorcę lub faktem podania przez Odbiorcę fałszywych, niepoprawnych lub wprowadzających w błąd danych. Odbiorca ponosi również pełną odpowiedzialność wobec Dostawcy z tytułu szkód wyrządzonych przez osoby trzecie, którym umożliwił korzystanie z usług. Odbiorca jest zobowiązany do wypłaty odszkodowania na żądanie Dostawcy. 13. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY ORAZ OKRES GWARANCJI Postępowanie reklamacyjne obejmuje składanie reklamacji oraz sposoby ich rozpatrywania. Dostawca ponosi odpowiedzialność za wady w usługach, w tym w produktach dostarczonych Odbiorcy. Zgodnie z postępowaniem reklamacyjnym Odbiorca usług ma obowiązek skorzystać ze

17 swojego prawa do zgłoszenia roszczenia wobec Dostawcy usług niezwłocznie po odkryciu wady i przedstawić je na piśmie. Postępowanie reklamacyjne dotyczy usług płatnych zamówionych przez Odbiorcę u Dostawcy za pośrednictwem portalu internetowego Składając zamówienie, Odbiorca usług-konsument potwierdza, że zna zasady niniejszego postępowania reklamacyjnego i że w pełni wyraża na nie zgodę. Odbiorca usług oświadcza również, że został należycie poinformowany o warunkach, sposobie i miejscu zgłaszania reklamacji, włączając w to informacje na temat zasad wykonywania napraw gwarancyjnych w rozumieniu art. 18, pkt. 1 Ustawy nr 250/2007 (zbiór ustaw) w sprawie ochrony praw konsumentów, z późniejszymi zmianami, oraz zmian do Ustawy nr 372/1990 (zbiór ustaw) Rady Narodowej Republiki Słowackiej w sprawie przestępstw, z późniejszymi zmianami Odbiorca usług ma prawo wnieść swoje roszczenie wobec Dostawcy tylko w przypadku usług, względnie dostarczonych produktów, zakupionych u Dostawcy, objętych gwarancją i wykazujących wady powstałe z winy doręczycieli lub Dostawcy usług Niniejsze postępowanie reklamacyjne ma zastosowanie wobec wszystkich transakcji zawartych przez Odbiorcę i Dostawcę usług, chyba że istnieją inne, uzgodnione w umowie gwarancje. Informacje o punktach świadczących usługi gwarancyjne i pogwarancyjne zostaną w razie potrzeby przekazane Odbiorcy drogą telefoniczną lub elektroniczną Odbiorca usług jest zobowiązany dokonać inspekcji produktów od razu w chwili ich otrzymania, ewentualnie po rozpoczęciu korzystania z usług. W razie niewywiązania się z tego obowiązku, Odbiorca może złożyć reklamację z tytułu wad produktów, względnie usług, tylko jeżeli wykaże, że produkty, względnie usługi były wadliwie w chwili ich przyjęcia. W trakcie okresu gwarancyjnego Odbiorca ma prawo do bezpłatnego usunięcia wad po złożeniu wniosku reklamacyjnego oraz produktów, w tym dołączonych do nich akcesoriów, dokumentacji i instrukcji obsługi u autoryzowanego przedstawiciela Dostawcy, wraz z dokumentem potwierdzającym uiszczenie płatności (wpłacenie kaucji) lub zaświadczeniem o gwarancji Jeżeli usługi lub produkty będą wykazywać wady, Odbiorca-konsument ma prawo złożyć u Dostawcy reklamację zgodnie z art. 18, pkt. 1 Ustawy nr 250/2007 (zbiór ustaw) w sprawie ochrony praw konsumentów, z późniejszymi zmianami oraz zmian do Ustawy nr 372/1990 (zbiór ustaw) Rady Narodowej Republiki Słowackiej w sprawie przestępstw, z późniejszymi zmianami, w taki sposób, że dostarczy produkty na adres Dostawcy lub we wskazane przez niego miejsce oraz złoży reklamację na piśmie, które dostarczy Dostawcy. W ramach reklamacji Odbiorca jest zobowiązany dokładnie wskazać rodzaj i zakres wad. Odbiorca ma prawo złożyć reklamację na usługi lub produkty również u osoby autoryzowanej przez producenta/dostawcę do wykonywania napraw gwarancyjnych (dalej zwanej wskazaną osobą ), których lista znajduje się na oświadczeniu gwarancyjnym, lub którą Dostawca prześle Odbiorcy na jego żądanie Rozpoczęcie postępowania reklamacyjnego w przypadku produktów, które można obiektywnie dostarczyć Dostawcy, następuje w dniu, w którym zostaną spełnione wszystkie poniższe warunki: a) reklamowane produkty zostaną dostarczone Dostawcy, b) Odbiorca złoży reklamację u Dostawcy na piśmie.

18 Dostawca radzi Odbiorcy ubezpieczyć przesyłkę zawierającą reklamowane produkty. Produkty wysłane przez Odbiorcę za pobraniem nie będą przyjmowane przez Dostawcę. Postępowanie reklamacyjne w przypadku usług, których nie można obiektywnie dostarczyć Dostawcy rozpoczyna się w dniu, w którym zostaną spełnione wszystkie poniższe warunki: a) dostarczenie przez Odbiorcę do Dostawcy w pełni uzupełnionego formularza reklamacyjnego, b) pisemne potwierdzenie wykonania przeglądu reklamowanych usług przez osobę trzecią wskazaną przez Dostawcę Datę złożenia reklamacji uważa się za datę rozpoczęcia postępowania reklamacyjnego. Reklamowane produkty należy dostarczyć do siedziby Dostawcy, jeżeli nie zostanie wskazane inaczej przez Dostawcę lub osobę wskazaną przez Dostawcę (np. dostarczyć reklamowaną usługę bezpośrednio wskazanej osobie ). W razie wątpliwości należy telefonicznie lub mailowo skonsultować się z Dostawcą usług. Dostawa jest zobowiązany przyjąć reklamację w dowolnym miejscu, w którym możliwe jest przyjęcie reklamacji, tj. w siedzibie firmy lub u wskazanej osoby Dostawca ma obowiązek zapewnić obecność osoby upoważnionej do rozpatrywania reklamacji w miejscu wskazanym w OWH jako właściwe do przyjmowania reklamacji Odbiorca ma obowiązek bez zbędnej zwłoki wskazać wady w usługach, ewentualnie w produktach otrzymanych od Dostawcy, w przeciwnym wypadku roszczenie Odbiorcy o darmowe usunięcie wad wygasa Dostawca lub wskazana przez niego osoba wystawi Odbiorcy-konsumentowi, w formie wybranej przez Dostawcę, np. w formie wiadomości lub na piśmie, potwierdzenie wniesienia reklamacji, w którym Dostawca dokładnie wskaże reklamowane wady i pouczy Odbiorcę-konsumenta o jego prawach wynikających z zapisów art. 622 oraz art. 623 Kodeksu cywilnego. Dostawca ma obowiązek niezwłocznie dostarczyć Odbiorcy-konsumentowi potwierdzenie złożenia reklamacji, jeżeli reklamacja jest składana za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Jeżeli nie jest to możliwe, potwierdzenie należy dostarczyć bez zbędnej zwłoki, najpóźniej wraz z dowodem rozpatrzenia reklamacji. Potwierdzenie złożenia wniosku reklamacyjnego nie musi być dostarczone, jeżeli Odbiorca ma możliwość dowiedzenia złożenia wniosku w inny sposób W oparciu o decyzję Odbiorcy-konsumenta, której podjęcie jest prawem Odbiorcy zgodnie z postanowieniami art. 622 oraz art. 623 Kodeksu cywilnego, Dostawca lub wskazana osoba są zobowiązani do niezwłocznego określenia sposobu rozpatrzenia reklamacji, w bardziej złożonych wypadkach w ciągu 3 dni od rozpoczęcia postępowania reklamacyjnego, a w uzasadnionych wypadkach, w szczególności wymagających złożonej oceny stanu technicznego produktu, w ciągu 30 dni od rozpoczęcia postępowania reklamacyjnego. Po ustaleniu sposobu rozpatrzenia reklamacji, Dostawca lub wskazana osobą niezwłocznie zaczną ją rozpatrywać. W dopuszczonych prawem sytuacjach można rozpocząć rozpatrywanie reklamacji w terminie późniejszym. Rozpatrywanie reklamacji nie może jednak trwać dłużej niż 30 dni od daty jej wniesienia. Po upływie terminu na rozpatrzenie reklamacji Odbiorca-konsument ma prawo odstąpić od Umowy lub zażądać wymiany produktu na nowy. Dostawca informuje Odbiorcę o zakończeniu i wynikach postępowania reklamacyjnego w formie ustalonej przez Strony Umowy (drogą elektroniczną lub listem poleconym),

19 a Dostawca jednocześnie dostarcza Odbiorcy-konsumentowi Sprawozdanie z reklamacji wraz z produktem/usługą Jeżeli Odbiorca-konsument złoży reklamację w ciągu pierwszych 24 miesięcy od daty podpisania Umowy kupna, Dostawca może odmówić rozpatrzenia reklamacji jedynie w oparciu o ekspertyzę wydaną przez uprawnionego, dyplomowanego lub akredytowanego specjalistę lub zaświadczenie sporządzone przez wskazaną osobę (dalej zwane fachową opinią na temat usług ). Bez względu na treść fachowej opinii Dostawca nie ma prawa żądać od Odbiorcy pokrycia kosztów jej sporządzenia Jeżeli Odbiorca-konsument złoży reklamacje po upływie 24 miesięcy od daty zawarcia Umowy, a Dostawca ją odrzuci, osoba rozpatrująca reklamację ma obowiązek wskazać Odbiorcykonsumentowi w dokumencie dotyczącym rozpatrzenia reklamacji osobę, której może on przesłać wadliwie produkty w celu uzyskania fachowej opinii. Jeżeli Odbiorca prześle produkty wskazanej w Sprawozdaniu z reklamacji osobie w celu uzyskania fachowej opinii, koszty sporządzenia takiej opinii, jak również inne, związane z tym i adekwatne koszty poniesie Dostawca, bez względu na treść fachowej opinii. Jeżeli Odbiorca-konsument dowiedzie, poprzez fachową opinię, odpowiedzialności Dostawcy za wadę, może on ponownie złożyć reklamację. W trakcie sporządzania fachowej opinii bieg gwarancji zostaje wstrzymany. Dostawca jest zobowiązany zwrócić Odbiorcy wszelkie koszty związane ze sporządzeniem fachowej opinii w ciągu 14 dni od daty ponownego złożenia reklamacji, jak również wszelkie inne adekwatne koszty. Reklamacji złożonej powtórnie nie można odrzucić Odbiorca nie ma prawa wnieść reklamacji z tytułu wad, o których został poinformowany przez Dostawcę w chwili podpisywania Umowy lub których musiał mieć świadomość w związku z warunkami, na jakich zawierano Umowę. Dostawca zastrzega sobie prawo do wymiany wadliwej usługi na inną, podobną usługę Prawo Odbiorcy do wniesienia roszczenia względem Dostawcy wygasa w razie: a) niezgłoszenia oczywistych wad produktu w chwili jego otrzymania, względnie w chwili rozpoczęcia korzystania z usług, b) ingerowania w produkt poprzez nieprawidłową jego obsługę lub zaniedbywanie właściwej pielęgnacji produktu, c) uszkodzenia produktu w trakcie transportu przez wodę, ogień, elektryczność statyczną lub atmosferyczną, działanie siły wyższej, lub w razie innych uszkodzeń mechanicznych spowodowanych przez Odbiorcę lub osobę trzecią nieupoważnioną do ingerowania w produkt, d) nieprzedłożenia dowodu uiszczenia płatności za produkty/usługi, dowodu dostawy, zaświadczenia o gwarancji, niezbędnych akcesoriów lub dokumentacji dotyczącej produktów, e) upływu okresu gwarancji, f) korzystania z produktów lub przechowywania ich w nieodpowiednich dla nich warunkach, np. ze względu na wilgotność, skład chemiczny lub obciążenia mechaniczne,

20 d) uszkodzenia produktu w wyniku niemożliwych do przewidzenia i uniknięcia wydarzeń, pogorszenia się stanu produktu, jego przypadkowego zniszczenia lub w razie działań szkodników, h) uszkodzenia produktu poprzez jego przeładowanie lub korzystanie z niego w sposób niezgodny z instrukcją obsługi lub inną dokumentacją, ogólnymi zasadami jego obsługi, standardami technicznymi lub przepisami bezpieczeństwa Dostawca zobowiązuje się rozpatrzeć reklamację, a następnie ją rozwiązać w toku postępowania reklamacyjnego w jeden z niżej opisanych sposobów: a) wymianę produktu lub ponowne zaoferowanie usług, b) naprawienie produktu, c) zwrot ceny (płatności) / kaucji za produkt / usługi, d) udzielenie stosownego rabatu od ceny produktu / usługi lub obniżenie wysokości kaucji, e) udzielenie innego świadczenia zastępczego określonego przez Dostawcę, f) zgodnego z prawem odrzucenia roszczenia gwarancyjnego Okres gwarancji dla dostarczonych produktów dla Odbiorców-konsumentów wynosi 24 miesiące (chyba że w określonym przypadku ustalono inny okres gwarancji) i rozpoczyna on bieg w dniu otrzymania produktów przez Odbiorcę. Dla usług ustalono siedmiodniowy okres gwarancyjny. Okres gwarancji dla Odbiorców-przedsiębiorców jest ustalony w stosownych przepisach Kodeksu handlowego Okres gwarancji jest wydłużany o czas, w którym Odbiorca nie mógł korzystać z produktów / usług w związku z tym, że były one naprawiane w ramach gwarancji W razie wymiany produktów / ponownego świadczenia usług, Dostawca wystawi Odbiorcy dokument, w którym dokładnie opisze wymianę, a ewentualne reklamacje będą rozpatrywane na podstawie pierwotnego dowodu dostawy i owego dokumentu reklamacyjnego. W razie wymiany produktów / ponownego świadczenia usług nowy okres gwarancji rozpoczyna bieg od dnia przejęcia wymienionych produktów / usług Wszystkie naprawy gwarancyjne, o ile przypadają w okresie gwarancji, są wykonywane bezpłatnie Jeżeli usunięcie wady nie będzie możliwe, reklamacja będzie rozpatrywana wedle decyzji Odbiorcy, zgodnie z niniejszymi OWH, w sposób następujący: a) Jeżeli Odbiorca wykaże zainteresowanie tzw. reklamacją w trybie przyspieszonym i w ramach opłaty za ten sposób rozpatrzenia reklamacji uiści 10% pierwotnej ceny produktu lub wysokości kaucji, reklamowany wadliwy produkt zostanie w ciągu 2 dni roboczych wymieniony na produkt tej samej jakości, w tym samym stanie, o tych samych parametrach albo ewentualnie na produkt z wyższej półki, jeżeli Odbiorca wyrazi na to zgodę i uiści dodatkową opłatę w wysokości równej różnicy pomiędzy pierwotną ceną reklamowanego produktu a ceną nowego modelu. Powyższy zapis

OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE

OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE sklepu elektronicznego Bestcena.pl specjalizującego się w wypożyczaniu sprzętu elektronicznego, telefonów komórkowych oraz dostarczaniu innych usług 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1.

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu EFIX Explorer

Regulamin korzystania z serwisu EFIX Explorer Regulamin korzystania z serwisu EFIX Explorer Serwis EFIX Explorer (zwany dalej Serwisem) jest prowadzony przez spółkę EFIX Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Poznaniu, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy Poznań

Bardziej szczegółowo

V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A.

V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A. V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A. REGULAMIN V WARSZTATÓW ENERGETYKI WIATROWEJ 2015 organizowanego przez

Bardziej szczegółowo

XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum

XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum REGULAMIN XVIII FORUM ENERGETYKI WIATROWEJ organizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej ( Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

REGULAMIN. Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. REGULAMIN Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług za pomocą Serwisu taxeon.pl. 1.2. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter

Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter 1 DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie określenia posiadają następujące znaczenie: 1. Usługodawca lub erecruitment Solutions erecruitment Solutions

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r.

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

Miejsce Świadczenia Usług obiekt Sprzedawcy, Tunel Aerodynamiczny FreeFlyCenter, Leszno, 64-100 (woj. Wielkopolskie), ul. Szybowników 28.

Miejsce Świadczenia Usług obiekt Sprzedawcy, Tunel Aerodynamiczny FreeFlyCenter, Leszno, 64-100 (woj. Wielkopolskie), ul. Szybowników 28. 1. Definicje FreeFlyCenter lub FFC - spółka DIZGUT sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie, ul. Szybowników 28, 64-100 Leszno jako osobę prawną, zarejestrowaną w Rejestrze Handlowym w Sądzie Rejonowym w Opolu,

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z bazy WiseBase

Regulamin korzystania z bazy WiseBase Regulamin korzystania z bazy WiseBase 1 Definicje Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa: a) Administratorze rozumie się przez to podmiot świadczący usługi WiseBase WiseBase sp.z.o.o b) Użytkowniku

Bardziej szczegółowo

1.2. KODEKS CYWILNY ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.2. KODEKS CYWILNY ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.). Regulamin 1. DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1. KLIENT osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne

Bardziej szczegółowo

Abonent wyraża zgodę na przetwarzanie przez Dostawcę następujących danych kontaktowych: telefon stacjonarny telefon komórkowy adres

Abonent wyraża zgodę na przetwarzanie przez Dostawcę następujących danych kontaktowych: telefon stacjonarny telefon komórkowy adres Umowa o świadczenie przez Sieć Chojnet usług telekomunikacyjnych dla abonentów indywidualnych numer 2014/1846 zawarta dnia 2014-03-10 w Chojnicach na czas nieokreślony, pomiędzy CHOJNET Maciej Szypryt

Bardziej szczegółowo

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w UMOWA W dniu.., w Warszawie, pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w (kod...) przy ul zarejestrowaną w..pod numerem... NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1 Definicje

REGULAMIN. 1 Definicje REGULAMIN Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki sprzedaży prowadzonej przez intesy sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu w serwisie internetowym dostępnym pod adresem www.platformaprzetargowa.eu. 1 Definicje

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy Załącznik nr 6 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RK 09/2014. Nazwa zadania: dostawa materiałów reklamowych dla Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach Radio

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną RIDE

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną RIDE Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną RIDE Postanowienia ogólne: 1. Ride Warsaw Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-994) przy ul. Wał Miedzeszyński 604E, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter

Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter 1 DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie określenia posiadają następujące znaczenie: 1. Usługodawca lub erecruitment Solutions erecruitment Solutions

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości I - Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

1 Podstawowe obowiązki EuroBook.pl. EuroBook.pl zobowiązuje się, za wynagrodzeniem, w szczególności do:

1 Podstawowe obowiązki EuroBook.pl. EuroBook.pl zobowiązuje się, za wynagrodzeniem, w szczególności do: OGÓLNE WARUNKI UMOWY Przedmiot umowy. Zamawiający zleca EuroBook.pl sp. z o.o. ("EuroBook.pl"), na warunkach określonych poniżej oraz w "Zamówieniu reklamy (obowiązujące wzory umów), a także w Załącznikach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU 1. Definicje pojęć użytych w regulaminie

REGULAMIN SERWISU  1. Definicje pojęć użytych w regulaminie REGULAMIN SERWISU WWW.ESKK.PL 1. Definicje pojęć użytych w regulaminie Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami. I. Definicje. Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1.

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami. I. Definicje. Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami I. Definicje Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1 BM Reflex BM Reflex Sp. z o.o. spółka komandytowa, Biuro Zarządu:

Bardziej szczegółowo

MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE

MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE MLB MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE Numer sprawy: DGA/07/11 Załącznik nr 4 do formularza oferty Zamówienie w ramach Projektu Mobilne laboratorium badania funkcjonalności i jakości usług komunikacji elektronicznej

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w Programie Lojalnościowym dla klientów Martex Sp. z o.o.

Regulamin uczestnictwa w Programie Lojalnościowym dla klientów Martex Sp. z o.o. Regulamin uczestnictwa w Programie Lojalnościowym dla klientów Martex Sp. z o.o. Definicje: Organizator i Zarządzający Programem - Martex Sp. z o.o. z siedzibą 44-203 Rybnik ul. Sosnowa 7, NIP: 6422466043.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY ZAKUPY NA TELEFON W SKLEPACH CASTORAMA POLSKA SP. Z O.O.

REGULAMIN SPRZEDAŻY ZAKUPY NA TELEFON W SKLEPACH CASTORAMA POLSKA SP. Z O.O. REGULAMIN SPRZEDAŻY ZAKUPY NA TELEFON W SKLEPACH CASTORAMA POLSKA SP. Z O.O. I. Informacje o sprzedającym 1. Organizatorem sprzedaży prowadzonej na odległość przez telefon jest Castorama Polska Spółka

Bardziej szczegółowo

Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową

Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową Załącznik nr 2 do SIWZ pomiędzy: Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR (Wzór) Załącznik Nr 4 UMOWA NR zawarta w dniu.. w Żarach pomiędzy: Gminą Żary o statusie miejskim w imieniu której działa Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku w Żarach ul. Telemanna 1, 68 200

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU WITKAC.PL z dnia 3 lipca 2014 r. 2.1. Regulaminie rozumie się przez to niniejszy Regulamin.

REGULAMIN SERWISU WITKAC.PL z dnia 3 lipca 2014 r. 2.1. Regulaminie rozumie się przez to niniejszy Regulamin. REGULAMIN SERWISU WITKAC.PL z dnia 3 lipca 2014 r. Operatorem serwisu jest Witkac sp. z o. o. z siedzibą w Słupsku. 1. Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług za pomocą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ I. Postanowienia ogólne 1. Polska Izba Firm Szkoleniowych z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3000 punktów Sygma Bonus za 4 transakcje kartą 14.09-31.10.15

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3000 punktów Sygma Bonus za 4 transakcje kartą 14.09-31.10.15 REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3000 punktów Sygma Bonus za 4 transakcje kartą 14.09-31.10.15 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej zwany Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w programie

Bardziej szczegółowo

1. Operator WOJMOR Wojciech Nowicki z siedzibą w Baninie ul. Polna 11

1. Operator WOJMOR Wojciech Nowicki z siedzibą w Baninie ul. Polna 11 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO INTERNETU ROZDZIAŁ I Terminologia 1. Operator WOJMOR Wojciech Nowicki z siedzibą w Baninie ul. Polna 11 2. Abonent osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu. (Zalecenia aktualizacji do nowych przepisów obowiązujących od 25 grudnia 2014 r.) Postanowienia Ogólne

Regulamin Sklepu. (Zalecenia aktualizacji do nowych przepisów obowiązujących od 25 grudnia 2014 r.) Postanowienia Ogólne Regulamin Sklepu (Zalecenia aktualizacji do nowych przepisów obowiązujących od 25 grudnia 2014 r.) Postanowienia Ogólne Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego www.mercant.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN usługi AdReport

REGULAMIN usługi AdReport REGULAMIN usługi AdReport 1 Definicje Dla potrzeb niniejszego Regulaminu przyjmuje się następujące definicje wyrażeń występujących w tekście niniejszego Regulaminu: Abonament opłacone prawo do korzystania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Bezpłatna Weryfikacja tożsamości

Regulamin Promocji Bezpłatna Weryfikacja tożsamości Regulamin Promocji Bezpłatna Weryfikacja tożsamości 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Promocji Bezpłatna Weryfikacja tożsamości (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w Promocji

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE KOMPUTEROWE

UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE KOMPUTEROWE UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE KOMPUTEROWE zawarta w dniu...w Warszawie pomiędzy: I. Przedsiębiorstwem... z siedzibą w... przy ulicy... legitymującym się wpisem do rejestru przedsiębiorców prowadzonym

Bardziej szczegółowo

I. TERMIN OCZEKIWANIA NA PRZYŁĄCZENIE DO SIECI, TERMIN ROZPOCZĘCIA ŚWIADCZENIA USŁUG

I. TERMIN OCZEKIWANIA NA PRZYŁĄCZENIE DO SIECI, TERMIN ROZPOCZĘCIA ŚWIADCZENIA USŁUG I. TERMIN OCZEKIWANIA NA PRZYŁĄCZENIE DO SIECI, TERMIN ROZPOCZĘCIA ŚWIADCZENIA USŁUG Wykonanie instalacji i podłączenie Abonenta do sieci Operatora nastąpi nie później niż w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ZP/ZP/07/11/2014 Załącznik nr 6 (wzór) UMOWA

Nr sprawy: ZP/ZP/07/11/2014 Załącznik nr 6 (wzór) UMOWA Nr sprawy: ZP/ZP/07/11/014 Załącznik nr 6 (wzór) UMOWA Zawarta w dniu.014 roku w Suwałkach, pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. prof. Edwarda F. Szczepanik w Suwałkach, 16-400 Suwałki, ul. Teofila

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umów (OWU) ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa. 1 Postanowienia Ogólne

Ogólne Warunki Umów (OWU) ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa. 1 Postanowienia Ogólne Ogólne Warunki Umów (OWU) ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa 1 Postanowienia Ogólne 1. ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa,wpisana do Krajowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z TREŚCI. 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są poniższe zwroty, oznaczają one co następuje:

REGULAMIN KORZYSTANIA Z TREŚCI. 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są poniższe zwroty, oznaczają one co następuje: REGULAMIN KORZYSTANIA Z TREŚCI Definicje 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są poniższe zwroty, oznaczają one co następuje: Firma: M&P Spółka z o.o. sp.k. z siedzibą w Warszawie, ul. Świętokrzyska

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w serwisie http://doladuj.interia.pl/

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w serwisie http://doladuj.interia.pl/ Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w serwisie http://doladuj.interia.pl/ I - Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu

UMOWA. zawarta w dniu OA.OD.272.27.13/ZP/PN UMOWA zawarta w dniu pomiędzy: Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław, posiadającym NIP 896-10-03-245, REGON 000514377, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Urządzeń VOIP (Aneks do Regulaminu FCN)

Regulamin Sprzedaży Urządzeń VOIP (Aneks do Regulaminu FCN) Regulamin Sprzedaży Urządzeń VOIP (Aneks do Regulaminu FCN) obowiązujący od 1 maja 2015 Strona 1 z 5 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin określa warunki sprzedaży Urządzeń VoIP na rzecz Kupujących, przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KLUBU SPORTOWEGO VIVE KIELCE Z DNIA 01.01.2015 r.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KLUBU SPORTOWEGO VIVE KIELCE Z DNIA 01.01.2015 r. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KLUBU SPORTOWEGO VIVE KIELCE Z DNIA 01.01.2015 r. I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie

Bardziej szczegółowo

Poniższy regulamin reguluje zasady dokonywania zamówień w sklepie internetowym www.polishfood24.co.uk działającym pod adresem: www.polishfood24.co.

Poniższy regulamin reguluje zasady dokonywania zamówień w sklepie internetowym www.polishfood24.co.uk działającym pod adresem: www.polishfood24.co. REGULAMIN 1) INFORMACJE OGÓLNE: Poniższy regulamin reguluje zasady dokonywania zamówień w sklepie internetowym www.polishfood24.co.uk działającym pod adresem: www.polishfood24.co.uk Ilekroć w regulaminie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy:

Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy: Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy: NIP:, zwanym dalej (pełna nazwa jednostki z siedzibą), Zamawiającym, reprezentowanym przez (imię

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Polecaj i Zarabiaj z Elephant Finance. 1 Postanowienia wstępne

Regulamin Programu Polecaj i Zarabiaj z Elephant Finance. 1 Postanowienia wstępne Regulamin Programu Polecaj i Zarabiaj z Elephant Finance. 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Programu Polecaj i Zarabiaj, zwanego dalej Programem. 2. Uczestnikiem programu może

Bardziej szczegółowo

UMOWA (WZÓR) NR... Zawarta w dniu...w...

UMOWA (WZÓR) NR... Zawarta w dniu...w... Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA (WZÓR) NR... Zawarta w dniu...w... pomiędzy: Wojskowym Instytutem Wydawniczym w Warszawie, Al. Jerozolimskie 97, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury RIK MON 4/2010, NIP

Bardziej szczegółowo

Regulamin. 1. Postanowienia wstępne

Regulamin. 1. Postanowienia wstępne Dokonując sprzedaży używanych telefonów komórkowych pomagasz chronić nasze środowisko naturalne poprzez bezpieczną zbiórkę materiałów zawierających niebezpieczne dla zdrowia metale ciężkie. Telefony komórkowe

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH. Rozdział 1. Definicje

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH. Rozdział 1. Definicje OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH Rozdział 1. Definicje Ilekroć w niniejszych Ogólnych Warunkach występują poniżej zdefiniowane pojęcia należy je rozumieć w sposób następujący: Organizator

Bardziej szczegółowo

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr zawarta w dniu 2015 roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 2, 00-926

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Czas Pracy

Regulamin Serwisu Czas Pracy Regulamin Serwisu Czas Pracy Regulamin Serwisu Czas Pracy, określany dalej jako Regulamin - definiuje podstawowe zasady udostępnienia przez dcs.pl Sp. z o.o., nazywanego dalej Operatorem Serwisu, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

zgodnie z kopią odpisu z rejestru przedsiębiorców stanowiącą Załącznik nr 2.

zgodnie z kopią odpisu z rejestru przedsiębiorców stanowiącą Załącznik nr 2. Istotne Postanowienia Umowy o świadczenie usług rozpowszechniania sygnału programu Radia Lublin S.A. [umowa o zamówienie zostanie zawarta na każdą część postępowania odrębnie] zawarta w dniu...2012 r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Rekomendacyjnego Deltis energia

Regulamin Programu Rekomendacyjnego Deltis energia Regulamin Programu Rekomendacyjnego Deltis energia Obowiązuje od 20.05.2015 r. 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Programu Rekomendacyjnego Deltis Energia, zwanego dalej Programem.

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi udostępniania obrazów faktur VAT i innych dokumentów w formie elektronicznej

Regulamin usługi udostępniania obrazów faktur VAT i innych dokumentów w formie elektronicznej PGNiG SA w Warszawie Dolnośląski Oddział Handlowy we Wrocławiu Górnośląski Oddział Handlowy w Zabrzu Wielkopolski Oddział Handlowy w Poznaniu Regulamin usługi udostępniania obrazów faktur VAT i innych

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 Załącznik Nr 2 do SIWZ (wzór umowy) U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 zawarta w dniu 2016 r. w Ożarowie Mazowieckim pomiędzy Energetyką Ożarów Mazowiecki z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DR GIFT

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DR GIFT REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DR GIFT Prosimy zapoznaj się z naszym regulaminem. Znajdziesz tu ciekawe i przydatne informacje, jak wygląda zamawianie w naszym sklepie. Wszystko napisane jest prostym i

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1... 2... a... zwanym dalej: Wykonawcą, reprezentowanym przez: 1... 2...

UMOWA. 1... 2... a... zwanym dalej: Wykonawcą, reprezentowanym przez: 1... 2... OP-IV.272.33.2016.MON UMOWA Załącznik nr 3b do SIWZ Wzór umowy część IV zawarta w dniu roku w Lublinie pomiędzy: Województwem Lubelskim, ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin, NIP: 712-290-45-45 zwanym

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi - pośrednictwo w zakupie domeny. regulamin świadczenia usług przez Domeny.pl;

Regulamin usługi - pośrednictwo w zakupie domeny. regulamin świadczenia usług przez Domeny.pl; I. Postanowienia ogólne Regulamin usługi - pośrednictwo w zakupie domeny 1. Regulamin określa zasady świadczenia Usług dostępnych w ramach serwisu internetowego administrowanego przez Domeny.pl sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Regulamin użytkowania responsywnych stron WWW

Regulamin użytkowania responsywnych stron WWW Regulamin użytkowania responsywnych stron WWW (z dnia 16.03.2016 roku) 1 Postanowienia wstępne Niniejszy regulamin został przygotowany zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu faktura.pl. 1 - Postanowienia wstępne

Regulamin korzystania z serwisu faktura.pl. 1 - Postanowienia wstępne Regulamin korzystania z serwisu faktura.pl 1 - Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. Nr 144 poz. 1204, Spółka Blue

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG OFEROWANYCH PRZEZ XBS Direct z o.o. POD ADRESEM www.shipbooster.pl

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG OFEROWANYCH PRZEZ XBS Direct z o.o. POD ADRESEM www.shipbooster.pl REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG OFEROWANYCH PRZEZ XBS Direct z o.o. POD ADRESEM www.shipbooster.pl I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania z serwisu internetowego pod adresem

Bardziej szczegółowo

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą UMOWA NR ZZP/ZS/ / /. Zawarta w dniu r. w Jaworznie pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaworznie, przy ul. Świętego Wojciecha

Bardziej szczegółowo

Regulamin wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej przez Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie

Regulamin wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej przez Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie Regulamin wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej przez Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie 1. Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady wystawiania

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Zakupu (OWZ) LBF Technika Wentylacyjna sp. z o.o. z siedzibą w Starej Kamienicy

Ogólne Warunki Zakupu (OWZ) LBF Technika Wentylacyjna sp. z o.o. z siedzibą w Starej Kamienicy Ogólne Warunki Zakupu (OWZ) LBF Technika Wentylacyjna sp. z o.o. z siedzibą w Starej Kamienicy 1. Postanowienia Ogólne 1. O ile nic nie innego nie zostanie ustalone na piśmie pod rygorem nieważności, niniejsze

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu MTMedia. Postanowienia Ogólne

Regulamin Sklepu MTMedia. Postanowienia Ogólne Regulamin Sklepu MTMedia Postanowienia Ogólne Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego MTMedia. W szczególności warunki zawierania i rozwiązywania umów (składania zamówień)

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin stosuje się do usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony internetowej oraz Sklepu internetowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "koszulki.ewangelizuj.pl" z 29.VIII.2014 r.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO koszulki.ewangelizuj.pl z 29.VIII.2014 r. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "koszulki.ewangelizuj.pl" z 29.VIII.2014 r. I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Spis treści: Definicje Dane kontaktowe HP Formularz kontaktowy Formularz reklamacyjny Przeglądanie Wyszukiwanie zawartości Zakaz treści bezprawnych Tryb

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie Usług NovumNet WiMax nr: Zawarta w

Umowa o świadczenie Usług NovumNet WiMax nr: Zawarta w Umowa o świadczenie Usług NovumNet WiMax nr: Zawarta w w dniu: pomiędzy: NOVUM S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Racławickiej 146, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu Firmometr.com (dalej Regulamin ) Postanowienia ogólne

Regulamin korzystania z serwisu Firmometr.com (dalej Regulamin ) Postanowienia ogólne Regulamin korzystania z serwisu Firmometr.com (dalej Regulamin ) Postanowienia ogólne 1 1. Serwis Księgowość Internetowa jest serwisem internetowym, którego operatorem jest AB Finance Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy regulamin stanowi wzorzec umowy w rozumieniu przepisu art. 384 1 ustawy z dnia dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego

Regulamin Sklepu Internetowego Regulamin Sklepu Internetowego 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania i wykonywania umów sprzedaży za pośrednictwem serwisu www.e-poltechcnc.pl zwanego dalej Sklepem internetowym.

Bardziej szczegółowo

Regulamin szkolenia Poranek z email marketingiem organizowanego przez FRESHMAIL SP. Z O. O.

Regulamin szkolenia Poranek z email marketingiem organizowanego przez FRESHMAIL SP. Z O. O. Regulamin szkolenia Poranek z email marketingiem organizowanego przez FRESHMAIL SP. Z O. O. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w szkoleniach pod nazwą Poranki z e-mail marketingiem

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE

OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE ( dalej jako OWH ) Firmy METEL s.r.o. REGON : 25974289 1. Definicje : 1.1. Dostawca: METEL s.r.o. (dalej jako"dostawca") Žižkův kopec 617, 552 03 Česká Skalice Dostawca jest zarejestrowany

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Samsung Smart TV 52 POWODY

Regulamin promocji Samsung Smart TV 52 POWODY Regulamin promocji Samsung Smart TV 52 POWODY 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu produktów oznaczonych znakiem towarowym

Bardziej szczegółowo

2.1. Regulaminie rozumie się przez to niniejszy Regulamin.

2.1. Regulaminie rozumie się przez to niniejszy Regulamin. 1. Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług za pomocą Serwisu efakturka.pl. Regulamin obowiązuje od momentu rejestracji w serwisie i jego akceptacji przez Użytkownika.

Bardziej szczegółowo

SKLEP INTERNETOWY HIGIO.COM.PL

SKLEP INTERNETOWY HIGIO.COM.PL SKLEP INTERNETOWY HIGIO.COM.PL REGULAMIN Sklep internetowy higio.com.pl ( Sklep ) prowadzony jest przez Partner in Pet Food Polska SA z siedzibą przy ul. Palisadowej 20/22, 01-940 Warszawa, wpisaną do

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą GWARANCJA NA LATA II EDYCJA, zwanej dalej: Akcją jest Gorenje - Polska sp. z

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy - UMOWA Nr S-2710-3/2011

Wzór umowy - UMOWA Nr S-2710-3/2011 zawarta w dniu...2011 r. pomiędzy: Wzór umowy - UMOWA Nr S-2710-3/2011 Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwem Zdrojowa Góra z siedzibą w Pile, Aleja Poznańska 126, 64-920 Piła, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ I. Pojęcia podstawowe 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez VELUX Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ( Regulamin )

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ( Regulamin ) REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ( Regulamin ) Postanowienia ogólne 1. Regulamin jest opublikowany na podstawie art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego

Regulamin sklepu internetowego Regulamin sklepu internetowego Wydawnictwa Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu (obowiązywał do 23.12.2014 roku) I. Słownik pojęć Sprzedawca Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu, przy al.

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z usług Laboratorium Pomiarów Metrologicznych Długości i Kąta-Sekcja BHP dotyczących szkoleń na odległość (e-learning) 1

Regulamin korzystania z usług Laboratorium Pomiarów Metrologicznych Długości i Kąta-Sekcja BHP dotyczących szkoleń na odległość (e-learning) 1 Regulamin korzystania z usług Laboratorium Pomiarów Metrologicznych Długości i Kąta-Sekcja BHP dotyczących szkoleń na odległość (e-learning) 1 Postanowienia ogólne Regulaminu 1. Niniejszy Regulamin, zwany

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez:

Wzór umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez: Strona1 Załącznik Nr 2 BOE/01/2013 Wzór umowy UMOWA Nr... zawarta w dniu.... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez:... zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym a... z siedzibą w:... reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR zawarta w dniu.w Szczecinku pomiędzy: Wojskową Specjalistyczną Przychodnią Lekarską SPZOZ z siedzibą w Szczecinku przy ul. Polnej 24, reprezentowaną przez: 1) dyrektora

Bardziej szczegółowo

Regulamin rezerwacji kajaków w wypożyczalni KAJAKI.PRO

Regulamin rezerwacji kajaków w wypożyczalni KAJAKI.PRO Regulamin rezerwacji kajaków w wypożyczalni KAJAKI.PRO WSTĘP Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia Usług przez Usługodawcę, prawa i obowiązki Usługodawcy i Usługobiorców związane z wypożyczaniem

Bardziej szczegółowo

Regulamin - Załącznik nr 4

Regulamin - Załącznik nr 4 Regulamin - Załącznik nr 4 Zasady współpracy pomiędzy Sprzedawcą Action S.A. a Użytkownikiem Zważywszy, że A. Użytkownik jest operatorem w pełni funkcjonalnego systemu sklepu internetowego dostępnego w

Bardziej szczegółowo

Regulamin Downloadplus

Regulamin Downloadplus Regulamin Downloadplus Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A Strona 1 z 8 Historia dokumentu Wersja Autor Data wydania Uwagi Zatwierdzający 1.0 Departament Rozliczeń 03.2010 Zarząd 2.0 Linia biznesowa rozliczenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOLEŃ INSTYTUTU ALLERHANDA

REGULAMIN SZKOLEŃ INSTYTUTU ALLERHANDA REGULAMIN SZKOLEŃ INSTYTUTU ALLERHANDA 1 SŁOWNICZEK Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: a) Formularzu Rejestracyjnym rozumie się przez to formularz dostępny w Serwisie Internetowym Szkolenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOSTAWCY LEADR Sp. z o.o. WARUNKI SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ NA BAZĘ DANYCH

REGULAMIN DOSTAWCY LEADR Sp. z o.o. WARUNKI SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ NA BAZĘ DANYCH REGULAMIN DOSTAWCY LEADR Sp. z o.o. WARUNKI SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ NA BAZĘ DANYCH 1 WARUNKI OGÓLNE 1. Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że złożenie zamówienia - na Bazę Danych oraz faktycznego jej udostępnienia

Bardziej szczegółowo

Następujące terminy użyte w Regulaminie mają znaczenie zdefiniowane poniżej:

Następujące terminy użyte w Regulaminie mają znaczenie zdefiniowane poniżej: REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 2000 PUNKTÓW ZA PŁATNOŚĆ KARTĄ KREDYTOWĄ NA WWW.SYGMADIRECT.PL 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej zwany Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w programie

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Moje GS1

Regulamin korzystania z Moje GS1 Regulamin korzystania z Moje GS1 I. Postanowienia wstępne 1. Funkcjonalność Moje GS1 to dostępna na platformie www.epoka.gs1.pl funkcjonalność zawierająca dane o fizycznych lokalizacjach wszystkich uczestników

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN sprzedaży biletów do Kina Stacja Falenica za pomocą Internetowego Systemu Sprzedaży Biletów.

REGULAMIN sprzedaży biletów do Kina Stacja Falenica za pomocą Internetowego Systemu Sprzedaży Biletów. REGULAMIN sprzedaży biletów do Kina Stacja Falenica za pomocą Internetowego Systemu Sprzedaży Biletów. 1.Definicje 1.1 "Regulamin" oznacza niniejszy regulamin zakupu biletów do kina Stacja Falenica za

Bardziej szczegółowo

UMOWA w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę materiałów promocyjnych drukowanych zwana dalej Umową

UMOWA w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę materiałów promocyjnych drukowanych zwana dalej Umową UMOWA w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę materiałów promocyjnych drukowanych zwana dalej Umową zawarta w Warszawie dnia. roku pomiędzy: spółką pod firmą LUX MED spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy. Załącznik nr 9 do SIWZ Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy. 1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu. I. Postanowienia ogólne

Regulamin sklepu. I. Postanowienia ogólne Regulamin sklepu Poniższy regulamin obowiązuje sklep internetowy oraz jego klientów, w wersji aktualnej, opublikowanej na stronach sklepu w momencie zawarcia umowy kupna. Sklep internetowy znajdujący się

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Internetowego www.seizo.pl

Regulamin Serwisu Internetowego www.seizo.pl Regulamin Serwisu Internetowego www.seizo.pl 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady i sposób świadczenia nieodpłatnych usług informacyjnych za pośrednictwem serwisu internetowego www.seizo.pl

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3x więcej w restauracjach Sphinx 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej zwany Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w programie sprzedaży premiowej 3x więcej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN dla konsumentów. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN dla konsumentów. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN dla konsumentów 1 Postanowienia ogólne 1. Internetowy sklep www.matbud.pl prowadzony jest przez Kazimierz Kula prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą MATBUD MATERIAŁY BUDOWLANE, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... zwanym w dalszej części WYKONAWCĄ, zwane łącznie w dalszej części STRONAMI. o następującej treści:

UMOWA NR... zwanym w dalszej części WYKONAWCĄ, zwane łącznie w dalszej części STRONAMI. o następującej treści: UMOWA NR... zawarta w dniu roku w Warszawie, na podstawie przepisów art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) pomiędzy: Białołęckim

Bardziej szczegółowo