System CRM jako narz dzie wspomagaj ce pomiar kosztów obs ugi klienta metod ABC

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "System CRM jako narz dzie wspomagaj ce pomiar kosztów obs ugi klienta metod ABC"

Transkrypt

1 mgr Ma gorzata Wasiuk Katedra Informatyki Gospodarczej i Logistyki Wydzia Zarz dzania Politechnika Bia ostocka System CRM jako narz dzie wspomagaj ce pomiar kosztów obs ugi klienta metod ABC 1. Wst p Powiedzenie, e nie sztuk jest wyprodukowa, sztuk jest sprzeda dociera coraz bardziej do wiadomo ci zarz dzaj cych firmami. Coraz cz ciej mo na s ysze o redukcjach nawet w najwi kszych wiatowych koncernach spowodowanych spadkiem sprzeda y. Post p technologiczny i informacyjny doprowadzi do sytuacji, w której w sferze podnoszenia wydajno ci wytwarzania i technologii bardzo cz sto niewiele ju mo na poprawi. Systemy ERP czy MRP, które wspomaga y optymalizowanie sfery wytwarzania sta y si standardem w wi kszo ci licz cych si firm. Obecnie krytyczne znaczenie dla osi gni cia sukcesu rynkowego ma podtrzymywanie prawid owych relacji z klientami firmy. Firmy realizuj to zadanie przez ci g e podnoszenie i mierzenie satysfakcji obs ugiwanych klientów oraz zmniejszanie kosztów ich obs ugi. Systemy CRM (Customer Relationship Management, z ang. zarz dzanie relacjami z klientami) powsta y, aby wspomaga te dzia ania. Dzia ania te stanowi obecnie g ówny obszar walki konkurencyjnej. Dlatego systemy CRM s tak istotne w procesie zarz dzaniu firm. Integracja systemu CRM z posiadanym i wdro onym systemem ERP albo wdro enie tych systemów razem pozwala na niemal automatyczn ocen rentowno ci wspó pracy z klientami. Nie znaczy to oczywi cie, e klientów nierentownych mo na odes a do konkurencji. Nale y raczej zastanowi si, co zrobi, aby stali si oni rentowni. Bardzo cz sto mo na tego dokona np. przez modyfikacj kana u komunikacji z tymi klientami, zast puj c kosztowne wyjazdy lub telefony rozwi zaniem typu business to business (komunikacja za po rednictwem internetu pomi dzy dwoma instytucjami), gdzie klient obs u y si sam. W celu podj cia racjonalnych dzia a nale y w dok adny sposób zdefiniowa obszary kontaktów z klientami, które s najbardziej kosztotwórcze oraz wyodr bni najbardziej kosztownych klientów. Do tego celu su y wa nie analiza kosztów obs ugi klienta metod ABC. 2. Rola systemu CRM w procesie zarz dzania firm Celem systemu CRM w zarz dzaniu procesami biznesowymi firmy jest uzyskanie efektu synergii wynikaj cej ze wspó pracy wszystkich dzia ów przedsi biorstwa w zakresie obs ugi klienta. Mo liwe jest to dzi ki swobodnemu przep ywowi informacji o kliencie do wszystkich pracowników firmy. W ten sposób tworzy si dodatkow warto dla klienta polegaj c na tym, e pracownicy wszystkich dzia ów firmy dys-

2 280 Ma gorzata Wasiuk ponuj takimi samymi informacjami o kliencie (rysunek 1) i zapewniaj mu wysoki poziom obs ugi. Dzi ki temu wszyscy pracownicy firmy s postrzegani przez klienta jako zorientowani w jego problemach i rozumiej cy jego potrzeby, bez wzgl du na to, czy s to pracownicy dzia u handlowego czy logistyki. Aby informacje te mog y by wykorzystane musz zosta zebrane i zapisane. Jest to kolejna wa na rola systemu CRM. Dzi ki niemu, bowiem informacje, które wcze niej posiadali tylko pracownicy staj si wasno ci ca ej firmy. Powoduje to obni enie si kosztów zwi zanych z rotacj pracowników, szczególnie przedstawicieli handlowych. Pozwala to równie na bardziej elastyczne zarz dzanie kadr bezpo rednio obs uguj c klientów, poniewa przy zmianie osoby obs uguj cej klienta nie powstaje u klienta frustracja wynikaj ca z konieczno ci ponownego przekazywania swoich wymaga i preferencji. S one, bowiem zapisane w systemie CRM. C R M + E R P oferty, umowy zlecenia reklamacje spedycja faktury Baza Danych Dzia Handlowy Dzia Obs ugi Klienta Dzia Techniczny Dzia Logistyki Dzia Finansowy informacje pobierane z systemu w procesie obs ugi klienta informacje wprowadzane do systemu w procesie obs ugi klienta ród o: opracowanie w asne. Rysunek 1. Miejsce systemu CRM zintegrowanego z systemem ERP w udost pnianiu informacji w procesie obs ugi klienta Coraz cz ciej system CRM rozumiany jest jako zbiór kilku aplikacji korzystaj cych ze wspólnej bazy danych (rysunek 2). Rol tego rodzaju aplikacji jest po czenie informacji o klientach, produktach i zasobach firmy. Na podstawie danych z bazy danych mo liwe jest generowanie automatycznych analiz i raportów. Mog by one wykorzystywane zarówno na szczeblu kierownictwa firmy, do oceny i podejmowania decyzji strategicznych dotycz cych wspó pracy z klientem, jak równie na poziomie szeregowego pracownika automatyzuj c jego prac, np. przez tworzenie automatycznych ofert zawieraj cych odpowiednio skalkulowane przez system CRM wielko ci rabatu czy kredytu kupieckiego.

3 System CRM jako narz dzie wspomagaj ce pomiar kosztów obs ugi klienta W zwi zku z tym, e systemy CRM powsta y stosunkowo niedawno trudno jest o jednoznaczn definicj, czym jest system CRM. Istniej tu dwa pogl dy. Pierwszy to producenci aplikacji CRM, którzy oferowany przez siebie program nazywaj systemem CRM. Twierdz cz sto, e zakup i wdro enie takiej aplikacji wymusi w firmie odpowiednie wzorce zachowa. Do drugiego obozu nale ludzie nie zwi zani bezporednio z producentami oprogramowania, s to menad erowie i konsultanci, którzy twierdz, e traktowanie CRM jako aplikacji jest zbyt w skie i prowadzi do wielu nieudanych wdro e tych systemów. Autorzy publikacji (3) twierdz, e Customer Relationship Management jest to strategia biznesowa polegaj ca na budowaniu zwi z- ku i zarz dzaniu klientami w celu optymalizacji dugoterminowych korzy ci. CRM wymaga wprowadzenia filozofii i kultury biznesu skierowanej na klienta, zapewniaj cej efektywne procesy marketingu, sprzeda y i serwisu. Aplikacje CRM powinny da mo liwo efektywnego zarz dzania kontaktami z klientami prowadz c do nadrz d- no ci tego podej cia nad ogóln strategi i kultur w firmie 1. Rysunek 2. Zintegrowany system informatyczny przedsi biorstwa stan modelowy rachunkowo finansowa CRM zaopatrzenie produkcja Wspólna baza danych sprzeda gospodarka magaz. kadry i p ace rodki trwa e inne systemy ród o: Microsoft Industry Solutions Days, Warszawa maja 2002 (materia y konferencyjne). 3. Wykorzystanie metody ABC do analizy kosztów obs ugi klientów 3.1. Charakterystyka kosztów obs ugi klienta Koszty obs ugi klienta nale do grupy kosztów po rednich. Klienci dzi ki a- twiejszemu dost powi do informacji o produktach konkurencyjnych staj si coraz bardziej wymagaj cy. Dlatego, aby spe ni ich oczekiwania konieczne jest sta e podnoszenie poziomu ich obs ugi. Spe nienie tych podwy szonych oczekiwa klientów wi e si ze wzrostem kosztów ich obs ugi. Koszty te stanowi coraz wi kszy udzia w 1 A. Mazur, D. Mazur, CRM. Zarz dzanie kontaktami z klientem, Wyd. Madar, Zabrze 2001, s. 11.

4 282 Ma gorzata Wasiuk kosztach funkcjonowania przedsi biorstwa. Na koszt obs ugi klientów sk adaj si nast puj ce elementy: koszt mediów u ywanych do komunikacji z klientem (nak ady na reklam, koszty korespondencji, koszt telefonów, internetu, op aty kurierskie), rodki materialne przekazywane klientowi (koszt materia ów reklamowych, próbki produktów, wydatki na promocj i reprezentacj ), wynagrodzenia pracowników (pracowników recepcji, przedstawicieli handlowych, technicznego wsparcia sprzeda y, ksi gowo ci, logistyki), amortyzacja urz dze technicznych u ywanych do obs ugi i kontaktów z klientami (systemy telefoniczne, komputerowe, transport), koszty podró y s u bowych (paliwo, diety, noclegi). Obni anie kosztów obs ugi klienta mo na osi gn poprzez obni enie warto ci kosztów z ka dej z wymienionych wy ej grup oraz poprzez zwi kszenie efektywno ci obs ugi, czyli przy zachowaniu sta ego poziomu kosztów obs u enie wi kszej liczby klientów Za o enia metody ABC Potrzeba prawid owej alokacji wszystkich kosztów po rednich na poszczególne produkty lub klientów doprowadzi a do powstania metody analizy kosztów ABC (Activity Based Costing, z ang. rachunek kosztów dzia a ). Przyczyn jej powstania by o równie stwierdzenie, e ogólne koszty po rednie takie jak np. koszty obs ugi klienta mog si rozk ada w sposób zupe nie inny ni koszty po rednie produkcji, lub warto sprzeda y dla poszczególnych klientów. Wed ug koncepcji ABC koszty po rednie rozlicza si na produkty i klientów, odpowiednio do dzia a wywo uj cych te koszty. Podstaw koncepcji rachunku kosztów dzia a jest postrzeganie przedsi biorstwa przez pryzmat dzia a niezb dnych do wytworzenia i sprzeda y okre lonych produktów. Na rachunek kosztów dzia a sk a- daj si nast puj ce etapy 2 : identyfikacja istotnych dzia a (activity) wyst puj cych w przedsi biorstwie, czyli okre lenie dzia a (np.: planowanie, zakupy, zarz dzanie klientami, ulepszanie produktów) wykonywanych z pomoc zasobów po rednich i pomocniczych (wsparcie informatyczne, obs uga produkcji i klientów). Okre lenie dzia a ko czy si stworzeniem s ownika dzia a 3, wymieniaj cego i definiuj cego najwa niejsze dzia ania wykonywane w organizacji, ustalenie kosztów poszczególnych dzia a (activity cost pool), czyli przypisanie kosztów zasobów do odpowiadaj cych im dzia a, stosuj c no niki kosztów zasobów, okre lenie jednostki pomiaru wolumenu ka dego dzia ania (activity driver) inaczej identyfikacja miar poszczególnych dzia a, czyli wybór no ników kosztów dzia a (ilo ciowych wska ników efektów dzia ania), cz cych koszty dzia a z 2 3 Z. Leszczy ski, T. Wnuk, Controlling, Fundacja Rozwoju Rachunkowo ci w Polsce, Warszawa 2000, s R. s. Kaplan, R. Cooper, Zarz dzanie kosztami i efektywno ci, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2000, s. 109.

5 System CRM jako narz dzie wspomagaj ce pomiar kosztów obs ugi klienta produktami, us ugami i klientami przedsi biorstwa. Zak adaj c, e przyk adowym dzia aniem jest zaopatrzenie materia owe, to jednostkami miary b d liczba zamówie, liczba dostaw czy liczba otrzymanych faktur 4, rozliczenie kosztów po rednich poszczególnych dzia a na produkty, czyli okre lenie wszystkich produktów, us ug i wszystkich klientów danego przedsi biorstwa oraz powi zanie ich z kosztami dzia a. Z. Leszczy ski (1) podaje, e ustalenie kosztów jednostkowych produktów, wymaga obliczenia stawki kosztów okre lonych dzia a oraz kosztów dzia a obci a- j cych poszczególne rodzaje produktów. 4. Mo liwo ci zastosowania systemu CRM do analizy kosztów obs ugi klienta metod ABC System CRM w Firmie X s u y do przechowywania i analizy nast puj cych danych dotycz cych klientów i relacji z nimi: dane podstawowe takie jak: adres, telefon, siedziba, klasyfikacja klienta wed ug dowolnych kryteriów takich jak: region, rodzaj dzia alno ci, relacja z Firm X, status klienta (obecny, potencjalny, by y), wa no, dane administracyjne takie jak: forma prowadzonej dzia alno ci, w a ciciele, liczba zatrudnionych osób, NIP, REGON, kluczowe osoby klienta (informacje nt.: poszczególnych pracowników klienta, istotnych z punktu widzenia relacji z Firm X z uwzgl dnieniem stanowiska, zakresu decyzyjno ci, roli w procesie podejmowania decyzji, roli w procesie zakupu i odbioru jako ciowego produktów Firmy X, pracownicy odpowiedzialni za kontakt z klientem ze strony Firmy X, z podaniem funkcji, jak pe ni w stosunku do klienta (technolog, asystent, handlowiec), z uwzgl dnieniem okresu pe nienia funkcji, historia kontaktów z klientem: raporty dotycz ce ustale z klientem podczas rozmów telefonicznych, wizyt i delegacji, kartoteka produktów klienta wraz z cenami, lista delegacji do okre lonego klienta, korespondencja od klienta i wysy ana do klienta (dokumenty s skanowane i wprowadzane do sytemu w postaci elektronicznej), informacje dotycz ce technologii stosowanych u klienta, informacje dotycz ce bada i testów jako ciowych produktów Firmy X wykonywanych przez klienta. Dane te s gromadzone we wspólnej bazie danych, obs uguj cej zarówno system CRM jak równie system ERP. Dzi ki temu mo liwa jest cis a integracja tych systemów. Na podstawie odpowiednich uprawnie dane z obu systemów w postaci nieprzetworzonej, jak równie w postaci raportów i analiz, s udost pniane odpowiednim pracownikom firmy. 4 Z. Leszczy ski, T. Wnuk, Controlling, Fundacja Rozwoju Rachunkowo ci w Polsce, Warszawa 2000, s. 531.

6 284 Ma gorzata Wasiuk 5. Praktyczny przyk ad wykorzystania danych z systemu CRM do analizy kosztów obs ugi klienta metod ABC 5.1. Okre lenie wielko ci sk adowych kosztów obs ugi klienta O poziomie wymienionych wcze niej sk adowych kosztów klienta decyduj dzia ania wymienione w tabeli 1. Do ka dego z tych dzia a zosta y równie przypisane no niki kosztów. Tabela 1. Przypisanie dzia a i no ników kosztów do kosztów zasobów sk adowe kosztów dzia ania no nik kosztów koszt mediów u ywanych do komunikacji z klientem rodki materialne przekazywane klientowi wynagrodzenia pracowników amortyzacja urz dze technicznych u ywanych do obs ugi i kontaktów z klientami koszty podró y s u bowych ród o: opracowanie w asne. przedstawiania ofert klientowi promocja i reklama uzgodnienia dotycz ce realizacji zamówienia przekazywane materia y reklamowe projektowanie nowych produktów odpowiadanie na zapytania klienta negocjacja warunków realizacji zlece opracowanie technologiczne zamówie klienta fakturowanie dystrybucja przetwarzanie informacji w systemach informatycznych komunikacja i wymiana informacji podró e s u bowe liczba wys anych ofert liczba reklam liczba zlece i zapyta z o onych przez WWW liczba przekazywanych materia ów liczba uruchomionych zlece próbnych liczba odpowiedzi na zapytania zapyta liczba negocjowanych ofert liczba uruchomionych zlece produkcyjnych liczba wystawionych faktur liczba wysy ek liczba zlece liczba ofert czas rozmów liczba kilometrów, liczba dni sp dzonych w delegacji W tabeli 2 przedstawiono przyk adowe wielko ci ww. grup kosztów, które zosta y zarejestrowane w systemie finansowo ksi gowym Firmy X.

7 Tabela 2. System CRM jako narz dzie wspomagaj ce pomiar kosztów obs ugi klienta Miesi czne koszty w uk adzie rodzajowym Grupy kosztów: warto media u ywane do komunikacji z klientem: reklama (us ugi) z korespondencja do klienta 875 z telefony stacjonarne rozmowy z telefony komórkowe rozmowy z op aty kurierskie 782 z rodki materialne przekazywane klientowi: materia y reklamowe 407 z próbki produktów z pracownicy: recepcja z asystenci z handlowcy z techniczne wsparcie sprzeda y z ksi gowo z logistyka z podró e s u bowe: paliwo z noclegi z Razem koszty obs ugi klientów z Razem koszty ogó em z Udzia kosztów obs ugi klienta w kosztach ogó em 8,46% Nale y zauwa y, e udzia grup kosztowych sk adaj cych si na koszty obs ugi klienta stanowi ponad 8% kosztów ogólnych firmy. Pomimo tego, e w tabeli 2 w sposób precyzyjny zosta y okre lone koszty obs ugi wszystkich klientów uk ad taki jest praktycznie bezu yteczne przy ocenie rentowno ci sprzeda y dla poszczególnych klientów Okre lenie kosztów dzia a W celu okre lenia kosztów dzia a nale y stwierdzi, jaka cz kosztów w uk adzie rodzajowym stanowi koszty poszczególnych dzia a. Dokonuje si tego analizuj c, jaki procent z poszczególnych grup kosztowych jest przeznaczany na okre lone dzia anie. Wyniki wyceny poszczególnych dzia a zosta y przedstawione w tabeli 3.

8 286 Ma gorzata Wasiuk Tabela 3. Przekszta cenie kosztów zasobów na koszty dzia a (w%) Koszty: przedstawiania ofert klientowi promocja i reklama uzgodnienia dotycz ce realizacji zamówienia przekazywane materia y reklamowe projektowanie nowych produktów odpowiadanie na zapytania klienta negocjacja warunków realizacji zlece opracowanie technologiczne zamówie klienta media u ywane do komunikacji z klientem: reklama (us ugi) 100 korespondencja do klienta telefony stacjonarne (abonament + rozmowy) abonament rozmowy telefony komórkowe (abonament + rozmowy) op aty kurierskie dost p do internetu rodki materialne przekazywane klientowi: materia y reklamowe 100 próbki produktów wynagrodzenia pracowników: pracowników recepcji asystenci handlowcy technicznego wsparcia sprzeda y ksi gowo ci logistyki amortyzacja urz dze tech. u ywanych 10 do obs ugi i kontaktów z klientami: % koszty podró y s u bowych: paliwo noclegi Po przeliczeniu kosztów rodzajowych przedstawionych w tabeli 2 wed ug proporcji przedstawionych w tabeli 3 otrzymujemy koszty poszczególnych rodzajów dzia a (tabela 4). Suma tych kosztów nie jest równa sumie kosztów rodzajowych, poniewa nie wszystkie koszty rodzajowe w ca o ci stanowi koszty obs ugi klienta. Przyk adowo, wynagrodzenia pracowników dzia u ksi gowo ci tylko w cz ci zosta y zaliczone do kosztów obs ugi klienta. fakturowanie dystrybucja (spedycja) windykacja nalezno ci

9 Tabela 4. System CRM jako narz dzie wspomagaj ce pomiar kosztów obs ugi klienta Warto ciowe okre lenie kosztów poszczególnych dzia a Dzia ania przedstawiania ofert klientowi promocja i reklama uzgodnienia dotycz ce realizacji zamówienia przekazywane materia y reklamowe projektowanie nowych produktów odpowiadanie na zapytania klienta negocjacja warunków realizacji zlece opracowanie technologiczne zamówie klienta fakturowanie dystrybucja (spedycja) windykacja nalezno ci RAZEM warto z z z z z z z z z z z z Przedstawienie kosztów w uk adzie pokazuj cym koszty okre lonych dzia a pozwala na lepsz analiz kosztów i podejmowanie dzia a w celu ich ograniczenia. Na podstawie danych zawartych w tabeli 4 stwierdzono, e najwi ksz pozycj kosztow w procesie obs ugi klienta stanowi przedstawianie ofert klientowi. W zwi zku z tym nale y si zastanowi, czy nie da oby si zautomatyzowa procesu sk adania ofert, np. przez wprowadzenie strony internetowej, na której klient sam móg by dokona kalkulacji cen interesuj cych go artyku ów albo sprawdzenie, dlaczego przygotowanie oferty jest tak kosztoch onne i postara si o wyeliminowanie wszystkich ogranicze wewn trz firmy tak, aby ten proces przyspieszy i zautomatyzowa. Pracoch onno przygotowywania ofert mo e wynika z braku szybkiego dost pu do informacji technologicznej w firmie i mo na si zastanowi nad wprowadzeniem firmowej bazy wiedzy na ten temat Okre lenie no ników kosztów dzia a Do prawid owej alokacji kosztów obs ugi na poszczególnych klientów metod ABC konieczna jest informacja o liczby dzia a i no ników kosztów na ka dego klienta. Dane te dost pne s w systemie CRM. Firma przygotowuj ca si do wdro enia systemu CRM, która chce wykorzystywa dane z tego systemu do kalkulacji kosztów metod ABC powinna wcze niej okre li dzia ania i no niki kosztów, które b d potrzebne do prawid owej analizy kosztów. Wymagania, co do rejestracji dzia a i no ników kosztów powinny zosta uwzgl dnione w procesie projektowania lub zakupu systemu. Po wyodr bnieniu istotnych dzia a (pokazanych w tabeli 4) generuj cych koszty zwi zane z obs ug klienta nale y na podstawie kosztów zarejestrowanych w systemie finansowym obliczy koszty ka dego z tych dzia a. Ustalenie wielko ci koszów obs ugi klienta mo liwe jest dzi ki analizie liczby nast puj cych wielko ci:

10 288 Ma gorzata Wasiuk opracowanych zapyta ofertowych, kalkulacji, wys anych ofert, kontaktów telefonicznych, wyjazdów i odleg o ci (delegacje), uruchamianych zlece produkcyjnych (i ich trybu: nowo, wznowienie bez zmian, wznowienie ze zmianami), wystawianych faktur (pozycji na fakturze), wysy ek, korespondencji odebranej od i wys anej do klienta, dzia a promocyjnych (targi, reklamy, inne dzia ania promocyjne). Dane te analizowane s w okresach miesi cznych, odpowiadaj cych okresowi powstawania odpowiednich kosztów z tabeli Analiza ilo ci no ników Na podstawie danych z systemu CRM dla ka dego dzia ania zosta a okre lona ilo no ników przypadaj ca na poszczególnych klientów. Wyniki przedstawia Tab. 5. Tabela 5. Okre lenie liczby no ników przypadaj cych na poszczególnych klientów w ci gu jednego miesi ca Rodzaj dzia a- nia przedstawiania ofert klientowi promocja i reklama uzgodnienia dotycz ce realizacji zamówienia przekazywane materia y reklamowe projektowanie nowych produktów odpowiadanie na zapytania ofertowe klienta negocjacja warunków realizacji zlece opracowanie technologiczne zamówie klienta fakturowanie dystrybucja (spedycja) windykacja nalezno ci No nik kosztów liczba wys anych ofert (szt.) równo do ka dego klienta liczba zrealizowanych zamówie (szt.) liczba przekazanych materia ów (szt.) liczba nowych lub zmodyfikowanych produktów (szt.) liczba wykonanych kalkulacji (szt.) liczba zawartych nowych kontraktów (szt.) liczba uruchomionych zlece produkcyjnych (szt.) liczba wystawionych faktur (szt.) KLIENT KLIENT KLIENT KLIENT Suma ca kowita liczba wysy ek (szt.) liczba wezwa (szt.)

11 System CRM jako narz dzie wspomagaj ce pomiar kosztów obs ugi klienta Alokacja kosztów na poszczególnych klientów Na podstawie ilo ci no ników przypadaj cych na poszczególnych klientów mo - liwe jest alokowanie odpowiednich wielko ci kosztów na klientów. Na podstawie danych z tabeli 6 mo liwe jest zestawienie kosztów obs ugi z przychodami w celu okre lenia rentowno ci sprzeda y poszczególnym klientów. Analiza danych z tabeli 6 pozwala równie stwierdzi, jakie grupy kosztów stanowi najwi ksz warto u ka dego z klientów. Przyk adowo, u klienta 002 do du y koszt stanowi fakturowanie. Wiedz c, e koszt ten wynika z du ej liczby wystawianych faktur, firmy powinna ustali z klientem wystawianie faktur zbiorczych w rzadszych odst pach czasu. Ostatnia kolumna w prezentowanej tabeli zawiera sum kosztów poszczególnych dzia a, które sk adaj si na rzeczywisty koszt obs ugi klienta. Tabela 6. Koszty obs ugi poszczególnych klientów (w z ) Klient przedstawiania ofert klientowi promocja i reklama uzgodnienia dotycz ce realizacji zamówienia przekazywane materia y reklamowe projektowanie nowych produktów odpowiadanie na zapytania ofertowe klienta negocjacja warunków realizacji zlece opracowanie technologiczne zamówie klienta KLIENT KLIENT KLIENT KLIENT SUMA W celu porównania warto ci kosztów obs ugi klienta obliczonych metod ABC i metodami tradycyjnymi, poni ej przedstawione zosta y warto ci kosztów obliczone metodami tradycyjnymi. Tabela 7 przedstawia warto sprzeda y dla poszczególnych klientów. Tabela 7. Warto miesi cznej sprzeda y dla poszczególnych klientów klient KLIENT 001 KLIENT KLIENT 076 Suma ca kowita warto z z 289 z z fakturowanie dystrybucja (spedycja) windykacja nalezno ci Razem

12 290 Ma gorzata Wasiuk Na podstawie danych z tabeli 7 koszty rozliczone proporcjonalnie wg warto ci sprzeda y b d wygl da y w sposób nast puj cy (tabela 8). W analizowanym okresie firma sprzedawa a swoje wyroby 76 klientom. W zwi zku z tym po podziale kosztów w sposób równomierny otrzymamy kosztów obs ugi jednego klienta równe 3022 z. Po porównaniu kosztów obs ugi klienta nr 001 wida, e s one znacznie zró nicowane w zale no ci od przyj tej metody. Koszty te wynosi y odpowiednio: z przy zastosowaniu metody ABC (tabela 6), 208 z przy podziale kosztów proporcjonalnie do warto ci sprzeda y (tabela 8), z przy równomiernym podziale kosztów. Tabela 8. Koszty rozliczone proporcjonalnie wg warto ci sprzeda y na poszczególnych klientów klient KLIENT 001 KLIENT KLIENT 076 Suma ca kowita warto 208 z z 40 z z W przypadku podzia u równomiernego koszty te zosta y przeszacowane prawie dwukrotnie, natomiast w przypadku podzia u proporcjonalnego do warto ci sprzeda y zosta y niedoszacowane ponad o miokrotnie. Rozbie no ci takie sprawiaj, e tradycyjne metody alokacji kosztów na poszczególnych klientów nie daj podstaw do podejmowania prawid owych decyzji dotycz cych op acalno ci wspó pracy z klientami. Metoda ABC pokazuje prawid ow warto kosztów, poniewa odzwierciedla stopie zu ywania zasobów kosztowych na podstawie ilo ci no ników kosztów. Dodatkowo dzi ki tej metodzie warto kosztów obs ugi jest podzielona na obszary, którymi mo na zarz dza, aby obni a koszty poszczególnych sfer obs ugi klienta. 6. Podsumowanie System CRM, poza swoj podstawow rol polegaj c na wspieraniu procesu obs ugi klientów oraz zbieraniu danych i informacji zwi zanych z tym procesem, mo e równie by wykorzystywany do oceny rentowno ci wspó pracy z poszczególnymi klientami. Najlepszym obecnie narz dziem do okre lenia dok adnych kosztów obs ugi klienta, niezb dnych do okre lenia rentowno ci wspó pracy z nim, jest metoda ABC. Poza okre laniem kosztów obs ugi poszczególnych klientów mo e ona s u y równie do optymalizacji poszczególnych sfer obs ugi klienta, takich jak przygotowywanie ofert, sprzeda, spedycja, itp. Metoda ABC wymaga jednak zbierania i analizowania stosunkowo du ej ilo ci danych (no ników kosztów). Dzi ki zintegrowaniu systemu CRM z systemem ERP proces ten mo e zosta w znaczny sposób zautomatyzowany.

13 System CRM jako narz dzie wspomagaj ce pomiar kosztów obs ugi klienta Wykorzystanie systemu CRM do analiz zwi zanych z rentowno ciami wspó pracy z poszczególnymi klientami pozwala udost pni menad erom na ka dym szczeblu szczegó owe informacje o tym, jakie dzia ania powinni podj, aby zwi kszy zysk firmy. Przedstawione w referacie argumenty wskazuj na celowo wdro ania systemów CRM w przedsi biorstwach. Bibliografia 1. Leszczy ski Z., Wnuk T., Controlling, Fundacja Rozwoju Rachunkowo ci w Polsce, Warszawa Kaplan R. S., Cooper R., Zarz dzanie kosztami i efektywno ci, Dom Wydawniczy ABC, Kraków Mazur A., Mazur D., CRM. Zarz dzanie kontaktami z klientem, Wyd. Madar, Zabrze The Customer Relationship Management. Solution Guide. Independent Reviews of CRM Products, 26 maja The Customer Relationship Management. Primer. What you need to know to get started, 26 maja 2002.

REGULAMIN PROMOCJI: BĄDŹ GOTÓW NA VAT! WYBIERZ SYMFONIĘ

REGULAMIN PROMOCJI: BĄDŹ GOTÓW NA VAT! WYBIERZ SYMFONIĘ REGULAMIN PROMOCJI: BĄDŹ GOTÓW NA VAT! WYBIERZ SYMFONIĘ Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Promocji Bądź gotów na VAT! Wybierz Symfonię (dalej: Promocja) jest firma Sage Sp. z o.o. w Warszawie, ul.

Bardziej szczegółowo

STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW I JEJ ZASTOSOWANIE W ADMINISTARCJI PUBLICZNEJ

STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW I JEJ ZASTOSOWANIE W ADMINISTARCJI PUBLICZNEJ E-administracja warunkiem rozwoju Polski. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw z wykorzystaniem innowacyjnych modeli referencyjnych procesów Administracji Publicznej STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW I JEJ

Bardziej szczegółowo

Rodzaje i metody kalkulacji

Rodzaje i metody kalkulacji Opracowały: mgr Lilla Nawrocka - nauczycielka przedmiotów ekonomicznych w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Miętnem mgr Maria Rybacka - nauczycielka przedmiotów ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska Zarządzanie projektami wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania konkretnego, wymiernego rezultatu produkt projektu

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA wykład IV dr Marek Masztalerz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 2011 RACHUNEK KOSZTÓW DZIAŁAŃ GENEZA WZROST UDZIAŁU KOSZTÓW POŚREDNICH automatyzacja procesów technologicznych wzrost

Bardziej szczegółowo

Lublin, 19.07.2013. Zapytanie ofertowe

Lublin, 19.07.2013. Zapytanie ofertowe Lublin, 19.07.2013 Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy/dostawcy 1. Wartości niematerialne i prawne a) System zarządzania magazynem WMS Asseco SAFO, 2. usług informatycznych i technicznych związanych

Bardziej szczegółowo

Rudniki, dnia 10.02.2016 r. Zamawiający: PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE

Rudniki, dnia 10.02.2016 r. Zamawiający: PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Rudniki, dnia 10.02.2016 r. PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z planowaną realizacją projektu pn. Rozwój działalności

Bardziej szczegółowo

Nowości w module: BI, w wersji 9.0

Nowości w module: BI, w wersji 9.0 Nowości w module: BI, w wersji 9.0 Copyright 1997-2009 COMARCH S.A. Spis treści Wstęp... 3 Obszary analityczne... 3 1. Nowa kostka CRM... 3 2. Zmiany w obszarze: Księgowość... 4 3. Analizy Data Mining...

Bardziej szczegółowo

Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych

Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych by Antoni Jeżowski, 2013 W celu kalkulacji kosztów realizacji zadania (poszczególnych działań i czynności) konieczne jest przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13 Zapytanie ofertowe - Działanie PO IG 8.2 Warszawa, dnia 13.12.2013 r. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13 ISTOTNE INFORMACJE O PROJEKCIE: Celem projektu "Wdrożenie zintegrowanego systemu

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Produkcją II

Zarządzanie Produkcją II Zarządzanie Produkcją II Dr Janusz Sasak Poziomy zarządzania produkcją Strategiczny Taktyczny Operatywny Uwarunkowania decyzyjne w ZP Poziom strategiczny - wybór strategii - wybór systemu produkcyjnego

Bardziej szczegółowo

BADANIE RYNKU. Prof. dr hab. Andrzej Pomykalski. Katedra Innowacji i Marketingu

BADANIE RYNKU. Prof. dr hab. Andrzej Pomykalski. Katedra Innowacji i Marketingu BADANIE RYNKU Prof. dr hab. Andrzej Pomykalski Katedra Innowacji i Marketingu LUDZIE MUSZĄ KUPOWAĆ. ale mogą wybierać Fazy procesu zarządzania marketingowego zawierają: Badanie rynku Analiza rynku docelowego

Bardziej szczegółowo

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Zarządzanie czasem TOMASZ ŁUKASZEWSKI INSTYTUT INFORMATYKI W ZARZĄDZANIU Zarządzanie czasem w projekcie /49 Czas w zarządzaniu projektami 1. Pojęcie zarządzania

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY POSTĘPOWANIA PRZY UDZIELANIU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ W ZŁOTYCH NIE PRZEKRACZA RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO

PROCEDURY POSTĘPOWANIA PRZY UDZIELANIU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ W ZŁOTYCH NIE PRZEKRACZA RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO Załącznik do Zarządzenia nr 41/2014 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 z dnia 15.12.2014r. PROCEDURY POSTĘPOWANIA PRZY UDZIELANIU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ W ZŁOTYCH NIE PRZEKRACZA RÓWNOWARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Listopad 2012 Organizacja funkcjonalna Dotychczas na organizację patrzono z perspektywy realizowanych funkcji. Zarząd

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW 1. Zawody III stopnia trwają 150 min. 2. Arkusz egzaminacyjny składa się z 2 pytań otwartych o charakterze problemowym, 1 pytania opisowego i 1 mini testu składającego

Bardziej szczegółowo

Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows.

Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows. Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows. Zadaniem modułu jest wspomaganie zarządzania magazynem wg. algorytmu just in time, czyli planowanie

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG

ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG LP Działanie Poprzednie brzmienie Aktualne brzmienie 1. 1.4-4.1 Projekt obejmuje badania przemysłowe i/lub prace rozwojowe oraz zakłada wdroŝenie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe M.M. Druk Serwis Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe M.M. Druk Serwis Sp. z o.o. Kraków, 09.05.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup 2 aplikacji Web to Print oraz Print od Demand w ramach działania 2.1 schemat B Wspólne przedsięwziecia

Bardziej szczegółowo

Ewidencja abonentów. Kalkulacja opłat

Ewidencja abonentów. Kalkulacja opłat Wachlarz możliwości programu w całości wykorzystywać będą operatorzy o szerokiej strukturze oraz rozbudowanej ofercie. Jednak program został zaprojektowany tak, by umożliwić obsługę zarówno niewielkiej

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.)

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) I. INFORMACJE OGÓLNE Pełna nazwa Wnioskodawcy/Imię i nazwisko II. OPIS DZIAŁALNOŚCI I PRZEDSIĘWZIĘCIA 1. KRÓTKI OPIS PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH

PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH Do celów projektowania naleŝy ustalić model procesu wytwórczego: Zakłócenia i warunki otoczenia Wpływ na otoczenie WEJŚCIE materiały i półprodukty wyposaŝenie produkcyjne

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r 1. ZAMAWIAJĄCY HYDROPRESS Wojciech Górzny ul. Rawska 19B, 82-300 Elbląg 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie usługi indywidualnego audytu

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence.

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. Informacje dla kadry zarządzającej Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. 2010 Cisco i/lub firmy powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01

Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01 Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01 1 Pytanie nr 1: Czy oferta powinna zawierać informację o ewentualnych podwykonawcach usług czy też obowiązek uzyskania od Państwa

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW

DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW Opole, 29.01.2016 r. Danuta Michoń Opolski Ośrodek Badań Regionalnych Badania z zakresu innowacji ujęte w PBSSP Podstawowe pojęcia Działalność innowacyjna przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu http://www.monitorceidg.pl

Regulamin korzystania z serwisu http://www.monitorceidg.pl Regulamin korzystania z serwisu http://www.monitorceidg.pl 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin ) określa zasady korzystania z serwisu internetowego http://www.monitorceidg.pl

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław FUNDACJA Kocie Życie Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012 do 31.12.2012 1 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE I. BILANS I. RACHUNEK WYNIKÓW II. INFORMACJA DODATKOWA

Bardziej szczegółowo

Zagospodarowanie magazynu

Zagospodarowanie magazynu Zagospodarowanie magazynu Wymagania wobec projektu magazynu - 1 jak najlepsze wykorzystanie pojemności związane z szybkością rotacji i konieczną szybkością dostępu do towaru; im większa wymagana szybkość

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kosztami w dziale utrzymania ruchu

Zarządzanie kosztami w dziale utrzymania ruchu Zarządzanie kosztami w dziale utrzymania ruchu Cele szkolenia Zapotrzebowanie na wykwalifikowanych menedżerów zarządzania procesami i kosztami utrzymania ruchu potęguje się wraz ze wzrostem postrzegania

Bardziej szczegółowo

WZÓR WYPEŁNIENIA SPRAWOZDANIA SKŁADANEGO W RAMACH OTWARTYCH KONKURSÓW OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH

WZÓR WYPEŁNIENIA SPRAWOZDANIA SKŁADANEGO W RAMACH OTWARTYCH KONKURSÓW OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH WZÓR WYPEŁNIENIA SPRAWOZDANIA SKŁADANEGO W RAMACH OTWARTYCH KONKURSÓW OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH PRZED WYPEŁNIENIEM SPRAWOZDANIA NALEśY ZAPOZNAĆ SIĘ Z POUCZENIEM ZAŁĄCZONYM PRZEZ USTAWODAWCĘ

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Systemy wspierające sprzedaż i marketing w logistyce. Iwo Baszkowski Wojtek Dubicki

Systemy wspierające sprzedaż i marketing w logistyce. Iwo Baszkowski Wojtek Dubicki Systemy wspierające sprzedaż i marketing w logistyce Iwo Baszkowski Wojtek Dubicki Sprzedaż SEVEN Subiekt GT nowoczesny i przyjazny dla użytkownika system obsługi sprzedaży skierowany jest do małych i

Bardziej szczegółowo

Projektowanie bazy danych

Projektowanie bazy danych Projektowanie bazy danych Pierwszą fazą tworzenia projektu bazy danych jest postawienie definicji celu, założeo wstępnych i określenie podstawowych funkcji aplikacji. Każda baza danych jest projektowana

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA NR 5 TYTUŁ PROCEDURY KONTROLA FINANSOWA PRZED DOKONANIEM PŁATNOŚCI

PROCEDURA NR 5 TYTUŁ PROCEDURY KONTROLA FINANSOWA PRZED DOKONANIEM PŁATNOŚCI PROCEDURA NR 5 TYTUŁ PROCEDURY KONTROLA FINANSOWA PRZED DOKONANIEM PŁATNOŚCI Procedura zatwierdzona Zarządzeniem Burmistrza Miasta ChełmŜy nr 144 z dn. 31.12.2007r. 2 SPIS TREŚCI 1. CEL I ZAKRES... 3 2.

Bardziej szczegółowo

PK1.8201.1.2016 Panie i Panowie Dyrektorzy Izb Skarbowych Dyrektorzy Urzędów Kontroli Skarbowej wszyscy

PK1.8201.1.2016 Panie i Panowie Dyrektorzy Izb Skarbowych Dyrektorzy Urzędów Kontroli Skarbowej wszyscy Warszawa, dnia 03 marca 2016 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSÓW PK1.8201.1.2016 Panie i Panowie Dyrektorzy Izb Skarbowych Dyrektorzy Urzędów Kontroli Skarbowej wszyscy Działając na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

PRÓG RENTOWNOŚCI i PRÓG

PRÓG RENTOWNOŚCI i PRÓG PRÓG RENTOWNOŚCI i PRÓG WYPŁACALNOŚCI (MB) Próg rentowności (BP) i margines bezpieczeństwa Przychody Przychody Koszty Koszty całkowite Koszty stałe Koszty zmienne BP Q MB Produkcja gdzie: BP próg rentowności

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą 1. 1. Opis Oferty 1.1. Oferta Usługi z ulgą (dalej Oferta ), dostępna będzie w okresie od 16.12.2015 r. do odwołania, jednak nie dłużej niż do dnia 31.03.2016 r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi Certyfikat SSL. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Usługi Certyfikat SSL. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Usługi Certyfikat SSL 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin reguluje zasady świadczenia Usługi Certyfikat SSL ( zwanej dalej : Usługa Certyfikat SSL) przez Az.pl Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR...

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR... WZÓR - UMOWA NR... Załącznik nr 4 zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Wrocławskim Zespołem Żłobków z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 15, 53-609 Wrocław, NIP 894 30 25 414, REGON 021545051,

Bardziej szczegółowo

Biznesplan - Projekt "Gdyński Kupiec" SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Biznesplan - Projekt Gdyński Kupiec SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA Załącznik nr 5 do regulaminu Biznesplan - Projekt "Gdyński Kupiec" SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA SEKCJA C - PLAN MARKETINGOWY/ANALIZA

Bardziej szczegółowo

Case Study Rozwiązania DBMS dla windykacji

Case Study Rozwiązania DBMS dla windykacji Case Study Rozwiązania DBMS dla windykacji Szanowni Państwo Obecne 90% zasobów danych w przedsiębiorstwach powstało w ciągu ostatnich dwóch latach, ale tylko 1% z posiadanych danych jest wykorzystywanych

Bardziej szczegółowo

Formularz F-4.2.3-01-01-01 Druk firmowy Nr wydania: 03 Data wydania: 22-09-2014

Formularz F-4.2.3-01-01-01 Druk firmowy Nr wydania: 03 Data wydania: 22-09-2014 Instrument: Realizacja niektórych przedsięwzięć w zakresie promocji i wspierania eksportu lub sprzedaży na rynku wewnętrznym UE ( PRZEDSIĘWZIĘCIA PROMOCYJNE ). Cel główny wsparcia Wymagania Udzielanie

Bardziej szczegółowo

Działalność gospodarcza i działalność statutowa odpłatna organizacji pozarządowych. Tadeusz Durczok, 8 grudnia 2008

Działalność gospodarcza i działalność statutowa odpłatna organizacji pozarządowych. Tadeusz Durczok, 8 grudnia 2008 Działalność gospodarcza i działalność statutowa odpłatna organizacji pozarządowych Tadeusz Durczok, 8 grudnia 2008 Około 18% organizacji pozarządowych prowadziło w roku 2008 działalność gospodarczą lub

Bardziej szczegółowo

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 w celu wszczęcia postępowania i zawarcia umowy opłacanej ze środków publicznych 1. Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI dr Magdalena Klimczuk-Kochańska

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI dr Magdalena Klimczuk-Kochańska ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI dr Magdalena Klimczuk-Kochańska 1. WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI 1 RODZAJE DZIAŁAŃ REALIZOWANYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE CHARAKTERYSTYKA I RODZAJE DZIAŁAŃ W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Bardziej szczegółowo

Jakie są te obowiązki wg MSR 41 i MSR 1, a jakie są w tym względzie wymagania ustawy o rachunkowości?

Jakie są te obowiązki wg MSR 41 i MSR 1, a jakie są w tym względzie wymagania ustawy o rachunkowości? Jakie są te obowiązki wg MSR 41 i MSR 1, a jakie są w tym względzie wymagania ustawy o rachunkowości? Obowiązki sprawozdawcze według ustawy o rachunkowości i MSR 41 Przepisy ustawy o rachunkowości w zakresie

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Usługi hotelarskie 2011/S 117-193543

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Usługi hotelarskie 2011/S 117-193543 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:193543-2011:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi hotelarskie 2011/S 117-193543 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi SEKCJA I: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Chemiczny LABORATORIUM PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH PROJEKTOWANIE PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH

POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Chemiczny LABORATORIUM PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH PROJEKTOWANIE PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Chemiczny LABORATORIUM PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH PROJEKTOWANIE PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH Ludwik Synoradzki Jerzy Wisialski EKONOMIKA Zasada opłacalności Na początku każdego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 23/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 23/2014 PCPR-PR-23-2014 Tarnów, dnia 01.09.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 23/2014 Przeprowadzenie kursu obsługi kasy fiskalnej dla 4 osób, uczestników projektu Twój los w twoich rękach współfinansowanego przez Unię

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT Tytuł projektu: Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu przez Godzikowice, dnia 18.11.2015 r. Zapytanie ofertowe z siedzibą przy ul. Stalowej 7-9 w Godzikowicach (kod pocztowy ), Tel. 71 313 95 18, NIP: 9121654900,

Bardziej szczegółowo

Regu g l u a l min i n w s w pó p ł ó p ł r p acy O ow o iązuje od dnia 08.07.2011

Regu g l u a l min i n w s w pó p ł ó p ł r p acy O ow o iązuje od dnia 08.07.2011 Regulamin współpracy Obowiązuje od dnia 08.07.2011 1 1. Wstęp Regulamin określa warunki współpracy z firmą Hubert Joachimiak HubiSoft. W przypadku niejasności, prosimy o kontakt. Dane kontaktowe znajdują

Bardziej szczegółowo

Zakład Produkcji Spożywczej JAMAR Szczepaniak sp.j Albertów 69, 42-165 Lipie

Zakład Produkcji Spożywczej JAMAR Szczepaniak sp.j Albertów 69, 42-165 Lipie Zakład Produkcji Spożywczej JAMAR Szczepaniak sp.j Albertów 69, 42-165 Lipie Albertów 25.01.2016r Podstawowym celem praktyki zawodowej odbywanej w Firmie JAMAR sp. jawna jest nabycie umiejętności praktycznych,

Bardziej szczegółowo

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007 GEO-SYSTEM Sp. z o.o. 02-732 Warszawa, ul. Podbipięty 34 m. 7, tel./fax 847-35-80, 853-31-15 http:\\www.geo-system.com.pl e-mail:geo-system@geo-system.com.pl GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

JUKAWA. Co dalej? Metoda analizy

JUKAWA. Co dalej? Metoda analizy JUKAWA Co dalej? Metoda analizy Na czym polega warto JUKAWY dla miasta? Jakie s cele miasta? Podstawowy: utrzyma budynek z powodu jego unikalnej i cennej historycznie architektury Uzupe niaj ce (o ile

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

PROJEKT. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Załącznik nr 2 o zwołaniu Spółki w sprawie: wyboru Przewodniczącego Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50

Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50 1. Listy Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50 Zmieniono funkcję Dostosuj listę umożliwiając: o Zapamiętanie wielu widoków dla danej listy o Współdzielenie widoków między pracownikami Przykład: Kancelaria

Bardziej szczegółowo

Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach.

Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach. Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach. 1 PROJEKTY KOSZTOWE 2 PROJEKTY PRZYCHODOWE 3 PODZIAŁ PROJEKTÓW ZE WZGLĘDU

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. Nazwa podmiotu: Stowarzyszenie Przyjaciół Lubomierza Siedziba: 59-623 Lubomierz, Plac Wolności 1 Nazwa i numer w rejestrze: Krajowy

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia nr 173/2016

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia nr 173/2016 DATA OGŁOSZENIA: 10 maja 2016 Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Projekt Produkt Lokalny Małopolska Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia nr 173/2016 Tytuł ogłoszenia: Realizacja usług w zakresie

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Usługodawcy oraz prawa do Witryn internetowych lub Aplikacji internetowych

Postanowienia ogólne. Usługodawcy oraz prawa do Witryn internetowych lub Aplikacji internetowych Wyciąg z Uchwały Rady Badania nr 455 z 21 listopada 2012 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała o poszerzeniu możliwości

Bardziej szczegółowo

Biznes Plan. Przedsiębiorczość wykład 3

Biznes Plan. Przedsiębiorczość wykład 3 Biznes Plan Przedsiębiorczość wykład 3 Rodzaje biznesplanów Biznesplan Przedsiębiorstwa Przedsięwzięcia (inwestycji) Zasady tworzenia biznesplanów Kompleksowość Długookresowa perspektywa Czytelność Rzetelność

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/75/2011 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 29 grudnia 2011 r. Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA SPRAWOZDANIA CZĘŚCIOWEGO LUB KOŃCOWEGO

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA SPRAWOZDANIA CZĘŚCIOWEGO LUB KOŃCOWEGO INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA SPRAWOZDANIA CZĘŚCIOWEGO LUB KOŃCOWEGO z realizacji zadania publicznego realizowanego na mocy Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873

Bardziej szczegółowo

Systemy monitoringu wizyjnego Avigilon w zabezpieczeniu obiektów logistycznych.

Systemy monitoringu wizyjnego Avigilon w zabezpieczeniu obiektów logistycznych. doradzamy, szkolimy, rozwijamy Systemy monitoringu wizyjnego Avigilon w zabezpieczeniu obiektów logistycznych. Właściciel tel. 722-529-820 e-mail: biuro@brb-doradztwobiznesowe.pl www.brb-doradztwobiznesowe.pl

Bardziej szczegółowo

Urząd Transportu Kolejowego

Urząd Transportu Kolejowego Urząd Transportu Kolejowego Instrukcja kalkulacji stawek jednostkowych opłaty podstawowej za dostęp i korzystanie z infrastruktury kolejowej cel i zakres projektu Urząd Transportu Kolejowego Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Modernizacja Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Trzebani gm. Osieczna

Modernizacja Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Trzebani gm. Osieczna Modernizacja Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Trzebani gm. Osieczna Zadanie nr 1: Modernizacja części technologicznej Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Trzebani CZĘŚĆ III WYKAZ CEN 2 WYKAZ CEN (PODZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 20 października 2015 r.

Wrocław, 20 października 2015 r. 1 Wrocław, 20 października 2015 r. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Działanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa (Szybka Ścieżka) MŚP i duże Informacje

Bardziej szczegółowo

Paweł Selera, Prawo do odliczenia i zwrotu podatku naliczonego w VAT, Wolters Kluwer S.A., Warszawa 2014, ss. 372

Paweł Selera, Prawo do odliczenia i zwrotu podatku naliczonego w VAT, Wolters Kluwer S.A., Warszawa 2014, ss. 372 Paweł Selera, Prawo do odliczenia i zwrotu podatku naliczonego w VAT, Wolters Kluwer S.A., Warszawa 2014, ss. 372 I Odliczenie i zwrot podatku naliczonego to podstawowe mechanizmy funkcjonowania podatku

Bardziej szczegółowo

4.3. Struktura bazy noclegowej oraz jej wykorzystanie w Bieszczadach

4.3. Struktura bazy noclegowej oraz jej wykorzystanie w Bieszczadach 4.3. Struktura bazy noclegowej oraz jej wykorzystanie w Bieszczadach Baza noclegowa stanowi podstawową bazę turystyczną, warunkującą w zasadzie ruch turystyczny. Dlatego projektując nowy szlak należy ją

Bardziej szczegółowo

Zamawiający potwierdza, że zapis ten należy rozumieć jako przeprowadzenie audytu z usług Inżyniera.

Zamawiający potwierdza, że zapis ten należy rozumieć jako przeprowadzenie audytu z usług Inżyniera. Pytanie nr 1 Bardzo prosimy o wyjaśnienie jak postrzegają Państwo możliwość przeliczenia walut obcych na PLN przez Oferenta, który będzie składał ofertę i chciał mieć pewność, iż spełnia warunki dopuszczające

Bardziej szczegółowo

Plan prezentacji. I. Pierwszy rok RADPOL S.A. na GPW. II. Realizacja celów Emisji. III.Wyniki finansowe. IV. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Plan prezentacji. I. Pierwszy rok RADPOL S.A. na GPW. II. Realizacja celów Emisji. III.Wyniki finansowe. IV. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Plan prezentacji I. Pierwszy rok RADPOL S.A. na GPW II. Realizacja celów Emisji III.Wyniki finansowe IV. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy V. Cele długookresowe I. Pierwszy rok RADPOL S.A. na GPW Kurs akcji

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie.

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie. Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie Definicje: Ilekro w niniejszym Regulaminie jest mowa o: a) Funduszu

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA NAUCZANIA PRZEDMIOTU RACHUNKOWOŚĆ SKOMPUTERYZOWANA" NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

KONCEPCJA NAUCZANIA PRZEDMIOTU RACHUNKOWOŚĆ SKOMPUTERYZOWANA NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO KONCEPCJA NAUCZANIA PRZEDMIOTU RACHUNKOWOŚĆ SKOMPUTERYZOWANA" NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO Grzegorz Bucior Uniwersytet Gdański, Katedra Rachunkowości 1. Wprowadzenie Rachunkowość przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

z dnia Rozdział 1 Przepisy ogólne

z dnia Rozdział 1 Przepisy ogólne U S T AWA Projekt z dnia 26.11.2015 r. z dnia o szczególnych zasadach zwrotu przez jednostki samorządu terytorialnego środków europejskich uzyskanych na realizację ich zadań oraz dokonywania przez nie

Bardziej szczegółowo

W RAMACH PO IG DZIAŁANIE 6.1. PASZPORT DO EKSPORTU

W RAMACH PO IG DZIAŁANIE 6.1. PASZPORT DO EKSPORTU Szczecin, dn. 20 marca 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup usługi dotyczącej Organizacji i udziału w misjach gospodarczych za granicą REALIZOWANEJ W RAMACH PO IG DZIAŁANIE 6.1. PASZPORT DO EKSPORTU Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 121/CP/2012/MR

Zapytanie ofertowe nr 121/CP/2012/MR Skawina, dnia 23.05. 2012 r. Zapytanie ofertowe nr 121/CP/2012/MR Prowadzone wg Procedury Udzielania Zamówień w Podmiotach Grupy CEZ w Polsce I. ZAMAWIAJĄCY 1. Pełna nazwa zamawiającego: CEZ Polska Sp.

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH

ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH Załącznik do uchwały KNF z dnia 2 października 2008 r. ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH Reklama i informacja reklamowa jest istotnym instrumentem komunikowania się z obecnymi jak i potencjalnymi klientami

Bardziej szczegółowo

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę druku książek, nr postępowania

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2016/SPPW

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2016/SPPW Łódź, dnia 29.01.2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2016/SPPW W związku z ubieganiem się przez Ośrodek Badawczo-Produkcyjny Politechniki Łódzkiej ICHEM sp. z o.o. o dofinansowanie na realizację projektu ze

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Specyfikacja warunków zamówienia

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Specyfikacja warunków zamówienia Załącznik nr 1 Specyfikacja warunków zamówienia Przedmiot zamówienia Wynajem sali szkoleniowej dla uczestników szkoleń w ramach projektu Nowa rola współfinansowanego przez Unię Europejską i Budżet Państwa

Bardziej szczegółowo

Dziękujemy za zainteresowanie

Dziękujemy za zainteresowanie Dziękujemy za zainteresowanie Dlaczego wybrać wizualizacje? Wizualizacje mebli wykonywane przez wizualizacjemebli.org są tańsze, mniej czasochłonne i pozwalają ukazywać każdy zestaw mebli w całkowicie

Bardziej szczegółowo

ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI FUNDUSZY EUROPEJSKICH I PRACOWNIKÓW PUNKTÓW INFORMACYJNYCH

ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI FUNDUSZY EUROPEJSKICH I PRACOWNIKÓW PUNKTÓW INFORMACYJNYCH Załącznik nr 3 do Aneksu ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI PUNKTÓW INFORMACYJNYCH FUNDUSZY EUROPEJSKICH I PRACOWNIKÓW PUNKTÓW INFORMACYJNYCH 1 ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI 1. Certyfikacja jest przeprowadzana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO ZESPOŁU DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO ZESPOŁU DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI Załącznik do zarządzenia Nr 2/2012 Przewodniczącego Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności z dnia 24.01.2012 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO ZESPOŁU DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11. września 2006 r. Szanowna Pani LUIZA GZULA-FELISZEK Agencja Obsługi Nieruchomości ZAMEK Błonie, ul. Łąki 119,

Warszawa, dnia 11. września 2006 r. Szanowna Pani LUIZA GZULA-FELISZEK Agencja Obsługi Nieruchomości ZAMEK Błonie, ul. Łąki 119, Warszawa, dnia 11. września 2006 r. Szanowna Pani LUIZA GZULA-FELISZEK Agencja Obsługi Nieruchomości ZAMEK Błonie, ul. Łąki 119, OPINIA PRAWNA DLA AGENCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI ZAMEK NA TEMAT PRAWA CZŁONKÓW

Bardziej szczegółowo

FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014

FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014 FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014 Wst p Niniejsze opracowanie prezentuje prognoz Rachunku zysków i strat oraz bilansu maj tkowego Spó ki Fundusz Zal kowy KPT na lata 2009-2014. Spó

Bardziej szczegółowo

Audyt SEO. Elementy oraz proces przygotowania audytu. strona

Audyt SEO. Elementy oraz proces przygotowania audytu. strona Audyt SEO Elementy oraz proces przygotowania audytu 1 Spis treści Kim jesteśmy? 3 Czym jest audyt SEO 4 Główne elementy audytu 5 Kwestie techniczne 6 Słowa kluczowe 7 Optymalizacja kodu strony 8 Optymalizacja

Bardziej szczegółowo

Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG

Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG 2009 Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG Jakub Moskal Warszawa, 30 czerwca 2009 r. Kontrola realizacji wska ników produktu Wska niki produktu musz zosta

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół. Art. 1.

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół. Art. 1. P r o j e k t z dnia U S T A W A o zmianie ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół. Art. 1. W ustawie z dnia 18 września 2001 r. o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół (Dz.U. Nr 122, poz.

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r.

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Fundusze własne... 4 2.1 Informacje podstawowe... 4 2.2 Struktura funduszy własnych....5

Bardziej szczegółowo

z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych

z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych U C H WA Ł A S E N A T U R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Katowice, dnia 2014-02-01. dla potrzeb realizacji projektu: ZAMAWIAJĄCY:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Katowice, dnia 2014-02-01. dla potrzeb realizacji projektu: ZAMAWIAJĄCY: Katowice, dnia 2014-02-01 Sygn. ZO/01/2014/GMDF ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zakup kompleksowych usług informatycznych i programistycznych w zakresie: 1. Analizy przygotowawcze i przedwdrożeniowe,

Bardziej szczegółowo

TAJEMNICA BANKOWA I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W PRAKTYCE BANKOWEJ

TAJEMNICA BANKOWA I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W PRAKTYCE BANKOWEJ OFERTA dotyczące realizacji e-szkolenia nt: TAJEMNICA BANKOWA I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W PRAKTYCE BANKOWEJ dla sektora bankowego OFERTA dotycząca realizacji e-szkolenia nt.: Tajemnica bankowa i ochrona

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy a Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia 29 luty 2016r. 1 Plan Połączenia spółek Grupa

Bardziej szczegółowo

Wpływ jakości świadczonych usług na doświadczenia abonenta w cyfrowym domu. Janusz Kilon

Wpływ jakości świadczonych usług na doświadczenia abonenta w cyfrowym domu. Janusz Kilon Wpływ jakości świadczonych usług na doświadczenia abonenta w cyfrowym domu Janusz Kilon Agenda Istotność zapewnienia wysokiej jakości świadczonych usług Czym jest wysoka jakość świadczonych usług Narzędzia

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji 90 dni za darmo

Regulamin promocji 90 dni za darmo Regulamin promocji 90 dni za darmo (nie stosuje się do konsumentów) I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w promocji 90 dni za darmo. 2. Organizatorem Promocji jest

Bardziej szczegółowo