Strategia zrównoważonego rozwoju gminy Izabelin do 2015 roku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Strategia zrównoważonego rozwoju gminy Izabelin do 2015 roku"

Transkrypt

1 Strategia zrównoważonego rozwoju gminy Izabelin do 2015 roku

2 Wprowadzenie Reaktywowanie w 1990 roku samorządu terytorialnego na szczeblu gminnym i wyposażenie go w osobowość prawną, własne źródła dochodów oraz uprawnienia pozwalające na samodzielne rozwiązywanie lokalnych problemów spowodowało, że znaczna część odpowiedzialności za rozwój gminy oraz jakość środowiska życia mieszkańców (warunki zamieszkania, pracy, obsługi, środowiska przyrodniczego i kulturowego) została przeniesiona na lokalne władze i administrację samorządową. Skuteczne i efektywne rozwiązywanie lokalnych problemów w celu coraz lepszego zaspokajania potrzeb mieszkańców nie może być oparte na metodach prób i błędów, licząc na szczęśliwy przypadek, a także odbywać się na podstawie nie ukierunkowanych na przyszłość decyzji bieżących. 1 W tej sytuacji niezbędnym staje się stosowanie przez władze samorządowe aktywnych metod sterowania rozwojem gminy, w których decyzje bieżące wynikają z ustaleń o charakterze strategicznym. (perspektywicznym). Jest to również niezbędne w celu racjonalizacji i podnoszenia efektywności gospodarowania funduszami publicznymi. Wymogi tak rozumianego aktywnego procesu sterowania rozwojem gminy spełnia zarządzanie strategiczne, które jest ciągłym procesem zarządzania nastawionym na formułowanie i wdrażanie skutecznych strategii rozwoju. STRATEGIA to określona koncepcja świadomego i systemowego sterowania długofalowym rozwojem gminy, polegająca na określeniu preferencji co do strategicznych kierunków jej rozwoju (cele rozwoju), a także działań wykonawczych zmierzających do osiągnięcia wyznaczonych celów (zadania realizacyjne). Innymi słowy, STRATEGIA jest rozumiana jako długookresowy plan (program) działania, określający cele rozwoju gminy i przyjmujący takie kierunki oraz priorytety działania (cele operacyjne i zadania realizacyjne), a także alokację zasobów (kadrowych, technicznych i finansowych), które są niezbędne dla realizacji przyjętych zamierzeń rozwojowych. Ustalenia STRATEGII stanowią podstawę do prowadzenia przez władze gminy długookresowej polityki rozwoju społeczno-gospodarczego. 2 STRATEGIA winna być centralną osią, wokół której koncentrować się muszą wszelkie działania władz samorządowych, zmierzające do zapewnienia jak najlepszych warunków życia mieszkańców gminy oraz tworzenia sprzyjających warunków dla lokalnego rozwoju gospodarczego. 1 W praktyce samorządowej taki sposób postępowania jest określany mianem działania od budżetu do budżetu, czyli w cyklu rocznym. 2 Podstawą do prowadzenia długookresowej polityki przestrzennej jest STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY.

3 Proces formułowania STRATEGII nie może być oderwany od konkretnej rzeczywistości, czyli obecnego poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego, stanu zagospodarowania przestrzennego, uwarunkowań zewnętrznych (szanse i zagrożenia tkwiące w otoczeniu) oraz wewnętrznych (silne i słabe strony), a także możliwości finansowych gminy. W przeciwnym wypadku występuje ryzyko zbyt dowolnego kształtowania liczby oraz zakresu przedmiotowego celów i zadań realizacyjnych, co w praktyce oznacza ich nie zrealizowanie. Tym samym występuje konieczność dokonywania ich korekty lub odsuwania w czasie terminów ich osiągnięcia. Rodzi to sytuację, w której powstają określone straty społeczno-ekonomiczne, a w świadomości społecznej kształtuje się pogląd o obietnicach bez pokrycia. Stąd też mimo, że istnieje dotąd wiele nierozwiązanych problemów społeczno-gospodarczych i ekologiczno-przestrzennych - trzeba niestety zmniejszać liczbę i zakres przedmiotowy celów rozwojowych, a także wynikających z nich zadań realizacyjnych. Trzeba dokonać więc wyboru najpilniejszych z pilnych celów i zadań. Innymi słowy, proces formułowania STRATEGII nie może przerodzić się w koncert życzeń, a winien doprowadzić do wyboru najważniejszych i najpilniejszych - z punktu widzenia dynamizowania procesów rozwoju społeczno-gospodarczego, konieczności ochrony środowiska przyrodniczego i dziedzictwa kulturowego oraz racjonalnego zagospodarowania przestrzennego celów oraz zadań realizacyjnych. Podstawowym czynnikiem ograniczającym nasze zamierzenia rozwojowe jest niestety niedobór środków finansowych, będących w dyspozycji władz samorządowych w stosunku do występujących potrzeb. 3 Funkcją STRATEGII jest także stworzenie merytorycznych podstaw (argumentacji) do prowadzenia negocjacji z sejmikiem województwa, w sprawie realizacji wojewódzkiej polityki rozwoju na obszarze gminy (zadania ponadlokalne) oraz wnioskowania o umieszczenie w strategii rozwoju województwa, wieloletnich programach wojewódzkich oraz planie zagospodarowania przestrzennego województwa zadań gminnych. STRATEGIA tworzy również merytoryczną podstawę do ubiegania się o zewnętrzne środki finansowe (krajowe i zagraniczne) na współfinansowanie zawartych w niej zadań realizacyjnych (np. dotacje, kredyty, środki pomocowe Unii Europejskiej). STRATEGIA stanowi również podstawę do nawiązywania oraz rozwoju współpracy władz gminy z podmiotami gospodarczymi, organizacjami społecznymi i zawodowymi, władzami gmin sąsiadujących, władzami powiatu w celu rozwiązywaniu wspólnych problemów m.in. w zakresie 3 Realizacja ustaleń STRATEGII dokonuje się poprzez wieloletnie (4-5 letnie) plany realizacyjne, w tym wieloletnie plany inwestycyjne, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz roczne plany realizacyjne. Stanowią one z kolei podstawę do corocznego sporządzania budżetu gminy.

4 stymulowania rozwoju gospodarczego, w tym turystyki oraz infrastruktury technicznej i społecznej, a także ochrony środowiska przyrodniczego i dziedzictwa kulturowego. Ogólne biorąc, STRATEGIA ROZWOJU GMINY odpowiada na podstawowe pytanie: co musimy zrobić, aby funkcjonować i rozwijać się w przyszłości w celu jak najlepszego zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców?, mając oczywiście na uwadze istniejące ramowe warunki działania, takie jak: obowiązujące przepisy ustrojowo-prawne i finansowe, zasobność rzeczowo-finansową gminy, aktywność i skuteczność działania władz gminy, aktualny poziom rozwoju społeczno-gospodarczego i zagospodarowania przestrzennego gminy, konieczność ochrony zasobów i walorów środowiska przyrodniczego oraz dziedzictwa kulturowego gminy. * * * Dostrzegając konieczność wdrożenia zasad zarządzania strategicznego jako podstawy racjonalnego i efektywnego sterowania procesami rozwoju gminy w celu tworzenia możliwie jak najlepszego środowiska życia dla mieszkańców, Rada Gminy Izabelin przyjęła w dniu 3 czerwca 1998 roku Uchwałę nr XXXVII/206/98 w sprawie opracowania Strategii rozwoju oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Izabelin. W wyniku przeprowadzonego przetargu (czerwiec 1999 roku) prace analityczno-koncepcyjne związane z opracowaniem STRATEGII ROZWOJU GMINY IZABELIN zostały powierzone prof. dr hab. Alojzemu Zalewskiemu i dr Markowi Ziółkowskiemu z Katedry Samorządu Terytorialnego i Gospodarki Lokalnej Szkoły Głównej Handlowej (d. SGPiS) w Warszawie. Jednocześnie wyłoniono wykonawcę Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Izabelin w postaci firmy URBIT doradztwo i projektowanie z Warszawy. Projektanci STRATEGII i STUDIUM ustalili (przy akceptacji ze strony Władz Gminy), że: oba dokumenty powstaną w ścisłej współpracy, co zapewni spójność celów rozwoju oraz zadań realizacyjnych w sferze społeczno-gospodarczej i funkcjonalno-przestrzennej w efekcie umożliwi to prowadzenie przez władze Izabelina kompleksowej polityki rozwoju gminy, Strategia rozwoju będzie koncentrować się na zagadnieniach społeczno-gospodarczych, Studium będzie koncentrować się na problemach funkcjonalno-przestrzennych, w tym związanych z ochroną środowiska przyrodniczego i infrastrukturą techniczną, Raport o stanie gminy Izabelin składać się będzie z dwóch tomów: tom I: sfera społecznogospodarcza, tom II: sfera funkcjonalno-przestrzenna, wspólnie zostaną określone cele rozwoju, tj. cel strategiczny i cele operacyjne w efekcie czego powstanie jeden katalog celów dla obu dokumentów.

5 Prace analityczno-planistyczne związane z opracowaniem STRATEGII ROZWOJU GMINY IZABELIN zostały podzielone na dwa merytoryczne etapy, a mianowicie: Etap I Diagnoza stanu istniejącego, obejmująca analizę dotychczasowych przekształceń strukturalnych i tendencji rozwoju społeczno-gospodarczego oraz sytuacji budżetowej gminy efektem prac jest RAPORT O STANIE GMINY IZABELIN tom I: sfera społeczno-gospodarcza (tom II: sfera funkcjonalno-przestrzenna znajdzie się w Studium), Etap II - Analiza możliwości rozwoju gminy, obejmująca identyfikację zewnętrznych (szans i zagrożeń) i wewnętrznych (silnych i słabych stron) uwarunkowań rozwojowych oraz sformułowanie strategicznych i operacyjnych celów rozwoju wraz z niezbędnym do ich wykonania katalogiem zadań realizacyjnych, a także sformułowanie priorytetów realizacyjnych wraz z prognozowaną wielkością dochodów i wydatków budżetowych gminy, co umożliwia skonfrontowanie potrzeb inwestycyjnych (wynikających z ustaleń strategii) z możliwościami ich sfinansowania z własnych środków (budżetu gminy) - efektem prac jest STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU GMINY IZABELIN DO 2015 ROKU.

6 Część i rozwój zrównoważony jako podstawa gospodarowania w gminie Ochrona środowiska przyrodniczego przed jego dalszą degradacją stanowi obecnie jedno z najtrudniejszych, a zarazem najpilniejszych wyzwań stojących przed współczesnymi pokoleniami. Przeciwdziałanie negatywnym skutkom degradacji środowiska przyrodniczego wymaga nowego podejścia do problemów jego ochrony. U jego podstaw winno leżeć po pierwsze przekonanie, że dalszy rozwój społeczno-gospodarczy będzie niemożliwy bez ochrony wszystkich ważnych elementów środowiska i że ochrona zasobów naturalnych jest podstawowym warunkiem od spełnienia którego zależy jakość życia społeczeństwa. Druga podstawowa konstatacja to ta, ze ochrona środowiska przyrodniczego nie jest celem samym w sobie, lecz musi przenikać wiele dziedzin ludzkiej aktywności. Wreszcie po trzecie nasze działania w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego nie mogą koncentrować się wyłącznie na likwidacji już zaistniałych zagrożeń ekologicznych, a więc koncentrować się na usuwaniu już zaistniałych skutków, lecz przede wszystkim winny dotyczyć działań eliminujących rzeczywiste przyczyny degradacji środowiska przyrodniczego. Prowadzone od wielu lat badania i dyskusje na temat zużycia zasobów naturalnych i racjonalizacji ich zużycia, a także przyczyn i skutków degradacji środowiska przyrodniczego doprowadziły do koncepcji zrównoważonego rozwoju (w Polsce stosuje się termin ekorozwój) jako nowej filozofii gospodarowania. Koncepcja ta przyjmuje za swoją podstawę założenie, że poprawa, a co najmniej nie pogarszanie stanu środowiska przyrodniczego winno być jednym z

7 podstawowych czynników warunkujących rozwój gospodarczy i poprawę jakości życia ludności. Dla osiągnięcia zrównoważonego rozwoju konieczne jest, aby ochrona środowiska przyrodniczego stanowiła nierozłączną część procesów rozwoju społeczno-gospodarczego i zagospodarowania przestrzennego i nie była rozpatrywana w oderwaniu od nich. Innymi słowy, rozwój zrównoważony to nadanie postępowi cywilizacyjnemu kierunku zachowującego w sposób trwały zasoby i walory środowiska przyrodniczego oraz czynna jego ochrona. Istotę rozwoju zrównoważonego (ekorozwoju) można również przedstawić za pomocą zbioru zasad tworzących filozofię nowego podejścia do rozwoju społeczno-gospodarczego i zagospodarowania przestrzennego. Stanowią one jednocześnie zbiór podstawowych kierunków praktycznych działań. Wśród tych zasad wymienić można podstawowe: Zasada ekologizacji gospodarki i jej rozwoju zwana też zasadą integralności systemu ekologicznego, społecznego i gospodarczego, Zasada praworządności oznacza to konieczność stworzenia takiego systemu prawa ekologicznego i metod (środków) jego realizacji w taki sposób, aby każdy przepis prawny był ściśle przestrzegany i aby nie było możliwe obchodzenie tych przepisów powołując się na taką argumentację, jak: interes społeczny, wyższa konieczność, jeszcze nas nie stać na ochronę środowiska, czy też jesteśmy jeszcze za biedni na ochronę środowiska przyrodniczego, Zasada likwidacji zanieczyszczeń u źródła - najskuteczniejszym sposobem ochrony środowiska przyrodniczego jest unikanie zanieczyszczeń, co w praktyce oznacza konieczność likwidacji skażeń i zagrożeń u źródła, Zasada uspołecznienia, zwana również zasadą partnerstwa i partycypacji społecznej - jej podstawą jest przekonanie, że żadne programy proekologiczne nie będą mogły być realizowane, jeśli nie uzyskają uprzednio poparcia społecznego, dlatego też należy tworzyć mechanizmy, które pozwolą na aktywne włączanie się grup obywatelskich, organizacji pozarządowych w proces zarządzania ochroną środowiska; zasada ta winna być również realizowana poprzez edukację i podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa, Zasada ekonomizacji nazywana też zasadą efektywności ekonomicznej, która zakłada osiąganie celów ekologicznych przy minimalnym koszcie społecznym, Zasada zanieczyszczający płaci - oznacza ona odpowiedzialność finansową sprawcy zanieczyszczenia środowiska przyrodniczego; podmioty gospodarcze i obywatele nie mogą przerzucać kosztów jego restytucji na całe społeczeństwo i sami muszą ponieść koszty naprawy szkód ekologicznych. Wprowadzane od kilku lat w Polsce przepisy prawa tworzą warunki dla urzeczywistniania zasad zrównoważonego rozwoju, co znalazło swój wyraz w zapisach Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 roku oraz m.in. w ustawach o ochronie i kształtowaniu środowiska i zagospodarowaniu przestrzennym. Ponadto, Polska podpisała również w 1992 roku Deklarację z Rio de Janeiro oraz

8 Agendę 21 (Konferencja ONZ, tzw. Szczyt Ziemi) określające prawa i obowiązki państw w procesie realizacji podstawowych zasad zrównoważonego rozwoju oraz zestaw zaleceń dla działań na rzecz ekorozwoju. Także podpisany przez Polskę w 1991 roku Układ Stowarzyszeniowy ze Wspólnotami Europejskimi zawiera zapis, że polityka realizacji rozwoju społeczno-gospodarczego Polski powinna kierować się zasadą trwałego rozwoju (ekorozwoju). Tak więc, wdrażanie zasad zrównoważonego rozwoju wynika po pierwsze z uwarunkowań wewnętrznych, tj. konieczności zachowania bogactw natury dla obecnego i przyszłych pokoleń, po drugie z uwarunkowań zewnętrznych, tj. przyjętych przez Polskę zobowiązań międzynarodowych i konieczności osiągnięcia zachodnich standardów w dziedzinie ochrony środowiska, co jest jednym z podstawowych warunków integracji Polski z Unią Europejską. Wdrażanie zasad zrównoważonego rozwoju winno dokonywać się równolegle w różnych skalach przestrzennych, tj. globalnej (ogólnoświatowej), międzynarodowej (np. w ramach Unii Europejskiej), krajowej, regionalnej (wojewódzkiej) oraz lokalnej (powiatowej i gminnej). * * * Biorąc powyższe pod uwagę, podstawową przesłanką formułowania STRATEGII ROZWOJU GMINY IZABELIN DO 2015 ROKU było przyjęcie idei zrównoważonego rozwoju (ekorozwoju) jako podstawy kształtowania procesów rozwoju społeczno-gospodarczego i zagospodarowania przestrzennego w celu zapewnienia możliwie jak najlepszej jakości życia mieszkańców gminy. Oznacza to, że te procesy winny być powiązane z ochroną i racjonalnym kształtowaniem środowiska przyrodniczego. W przypadku gminy Izabelin jest to tym bardziej ważne, bowiem niemal 75% powierzchni gminy zajmuje Kampinoski Park Narodowy, a pozostała jej część wchodzi w skład jego otuliny. Jest to niewątpliwie fakt, który w sposób znaczący wpływać będzie na procesy rozwoju społeczno-gospodarczego i z zagospodarowania przestrzennego w gminie. Skala i dynamika tych procesów, już dziś podlega ograniczeniom ekologicznym wynikającym z wymogów ochrony walorów i zasobów Kampinoskiego Parku Narodowego oraz jego otuliny. Z drugiej strony ograniczenia te mogą stać się czynnikiem prorozwojowym dla funkcji mieszkaniowych o charakterze rezydencjalnym (domy mieszkalne na dużych działkach min m 2 i 70-80% powierzchni biologicznie czynnej) oraz funkcji turystyczno-rekreacyjnych. Wprowadzanie zasad zrównoważonego rozwoju to nie akt jednorazowy, lecz długotrwały proces, który winien przebiegać poprzez: powszechne uwzględnianie przyrodniczych uwarunkowań w sterowaniu procesami rozwoju społeczno-gospodarczego i zagospodarowania przestrzennego w stopniu społecznie, technicznie i ekonomicznie (możliwości sfinansowania przedsięwzięć proekologicznych) realistycznym,

9 promowanie ekologicznych kierunków i form w wybranych, a istotnych dla ekorozwoju gminy sferach i obszarach działalności mieszkańców (produkcja, usługi społeczne i bytowe, mieszkalnictwo, turystyka i rekreacja), ścisłą współpracę władz gminy z mieszkańcami oraz organizacjami społecznymi i kościelnymi, a także dyrekcją KPN w upowszechnianiu i praktycznemu wdrażaniu zasad zrównoważonego rozwoju, pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych na realizację przedsięwzięć proekologicznych. Tak więc, strategia zrównoważonego rozwoju to taka strategia, w której przy określaniu strategicznych celów wychodzi się od wartości środowiska przyrodniczego i na tej podstawie (bazie) formułuje się cele operacyjne i zadania realizacyjne. Granicą wyznaczania zakresu działań realizacyjnych jest trwałość zasobów środowiska przyrodniczego.

10 Część II Ocena sytuacji społeczno-gospodarczej gminy Izabelin GMINA IZABELIN należy do jednych z najmłodszych gmin w Polsce. 4 Powstała ona bowiem z dniem 1 stycznia 1995 roku w wyniku podziału Gminy Stare Babice. Gmina leży przy północnozachodniej granicy Warszawy. Poszczególne miejscowości, takie jak: Mościska, Laski, Izabelin Południowy (B), Izabelin Północny (C), Hornówek, Truskaw (wraz z Helenówkiem i Sony) oraz Sieraków, tworzą zwarte tereny osadnicze ciągnące się wzdłuż drogowych szlaków komunikacyjnych, które łączą je z warszawskim Żoliborzem i Bielanami oraz Starymi Babicami. Na terenie GMINY IZABELIN znajduje się Kampinoski Park Narodowy (KPN), w którego obrębie znajduje się niemal 75% ogólnej powierzchni gminy, zaś pozostała część wchodzi w skład jego otuliny. Ten jedyny w Europie park narodowy graniczący bezpośrednio ze stolicą państwa został utworzony w 1959 roku w celu ochrony unikatowych - w skali europejskiej - zespołów wydm śródlądowych, naturalnych zbiorowisk leśnych i bagiennych oraz fauny. Należy on do najstarszych i 4 Ocena stanu istniejącego jest niezmiernie ważnym i zarazem trudnym etapem prac planistycznych ze względu na fakt, iż wymaga on żmudnych i czasochłonnych działań na rzecz zgromadzenia aktualnych, kompleksowych, rzetelnych oraz wiarygodnych informacji wyjściowych (statystycznych i innych materiałów źródłowych). Jakość informacji wyjściowych wpływa bowiem w sposób bezpośredni na możliwość dokonania wszechstronnej analizy i oceny stanu istniejącego wraz ze wskazaniem dotychczasowych tendencji zmian. Czynnikami w istotny sposób ograniczającymi kompleksowość i głębokość prowadzonych analiz stanu istniejącego w gminie Izabelin były niedostatki informacji statystycznych (braki w tej sferze wynikają z faktu, że polski system statystyki państwowej nadal nie jest dostosowany do potrzeb analizy zjawisk społeczno-gospodarczych w wymiarze lokalnym, a także znaczne (bo ponadroczne) opóźnienia w publikacji materiałów statystycznych przez GUS i US w Warszawie. Ocena stanu istniejącego w gminie Izabelin w dużym stopniu odzwierciedla zatem taki stan wiedzy o gminie, jaki wynika ze zgromadzonych przez jej autorów informacji źródłowych (w tym statystycznych).

11 największych parków narodowych w Polsce i stanowi główny węzeł ekologiczny Mazowsza. Spośród 22 istniejących w Kampinoskim Parku Narodowym obszarów ochrony ścisłej cztery znajdują się na terenie gminy, w tym największy jeden z najstarszych i najcenniejszych Sieraków im. Prof. Romana Kobendzy. Obok funkcji ochronnych Kampinoski Park Narodowy wypełnia również bardzo istotne funkcje naukowe, dydaktyczne i popularyzatorskie. W jego skład wchodzi Dział Nauki i Monitoringu Przyrody, Stacja Zintegrowanego Monitoringu Przyrodniczego Pożary, Ośrodek Dydaktyczno-Muzealny w Granicy koło Kampinosu i nowo otwarte Centrum Edukacji przy siedzibie Dyrekcji Parku w Izabelinie. Funkcjom dydaktycznym służą również Leśny Ośrodek Botaniczny KPN w Laskach oraz przyrodnicza ścieżka poznawcza wokół Niepustu. KPN wydaje ilustrowany kwartalnik Puszcza Kampinoska. Działa też Towarzystwo Przyjaciół Kampinoskiego Parku Narodowego. W 1997 roku został zatwierdzony Plan Ochrony Kampinoskiego Parku Narodowego, będący podstawą działań na okres najbliższych 20 lat. Jest to pierwszy tego typu kompleksowy plan w polskich parkach narodowych. Kampinoski Park Narodowy odwiedza rocznie około miliona osób, głównie mieszkańców Warszawy i okolic. Mają oni do dyspozycji 350 szlaków turystycznych, 200 km tzw. Kampinoskiego Szlaku Rowerowego oraz 15 parkingów i 6 pól wypoczynkowych, znajdujących się na obrzeżach parku. Szlaki i obiekty obsługi turystycznej wyposażone są w liczne urządzenia towarzyszące i małą architekturę. Istotnym wyróżnikiem GMINY IZABELIN obok Kampinoskiego Parku Narodowego - jest bardzo znany w kraju i zagranicą Zakład dla Niewidomych w Laskach (został utworzony w 1922 roku) prowadzony przez Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi. Przygotowuje on niewidome dzieci i młodzież do samodzielnego życia (corocznie ok. 300 osób) a przede wszystkim umożliwia zdobycie wykształcenia, konkretnego zawodu, przygotowanie do wyższych studiów. W tym ogromnym dziele współpracują ze sobą siostry zakonne, pracownicy świeccy, niewidomi i wolontariusze. GMINA IZABELIN wraz z gminami: Błonie, Kampinos, Leszno, Łomianki, Ożarów Mazowiecki i Stare Babice wchodzi w skład Powiatu Warszawskiego Zachodniego, który obejmuje obszar 53,3 tys. ha i jest zamieszkały przez 86 tys. osób. Cechą szczególną GMINY IZABELIN jest jej położenie na styku Warszawy i Kampinoskiego Parku Narodowego oraz ścisłe związki funkcjonalne ze stolicą kraju. Ta sytuacja ma niewątpliwie istotny wpływ na wszystkie dziedziny życia gminy, a także determinuje przyszłe kierunki jej rozwoju i pełnione funkcje na rzecz otoczenia. Już obecnie GMINA IZABELIN postrzegana jest przede wszystkim przez mieszkańców Warszawy - jako atrakcyjne miejsce do zamieszkania (wśród ciszy, spokoju i zieleni), a więc pełni funkcję mieszkaniową. Pełni także choć w ograniczonym zakresie ze względu na niedorozwój odpowiedniej infrastruktury - funkcję obsługi ruchu turystyczno-rekreacyjnego (głównie sobotnioniedzielnego) mieszkańców Warszawy. Gmina jest również istotnym miejscem pracy w sferze produkcyjno-usługowej oraz instytucjach ze sfery infrastruktury społecznej.

12 Dalszy rozwój funkcji mieszkaniowych (zabudowa jednorodzinna typu rezydencjalnego), turystyczno-rekreacyjnych i produkcyjno-usługowych (bezpiecznych ekologicznie) gminy jest warunkowany rozwiązaniem palących problemów związanych z infrastrukturą techniczną, zwłaszcza w zakresie sieci wodociągowej, oczyszczalni ścieków wraz z systemem kanalizacyjnym, segregacji i usuwania odpadów komunalnych oraz drogownictwa. Jest to również istotne z punktu widzenia konieczności ochrony cennych walorów i zasobów środowiska przyrodniczego, znajdujących się na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego oraz w jego otulinie. GMINA IZABELIN wchodzi również na arenę współpracy międzynarodowej, czego wyrazem było podpisanie w sierpniu 1999 roku listów intencyjnych z władzami GMINY BORKEN z Hesji w Niemczech w sprawie podpisania porozumienia o gminach bliźniaczych. 1. Sfera społeczna 1.1. Sytuacja demograficzna Rzeczywiste zmiany liczby ludności dokonują się pod wpływem przyrostu naturalnego (urodzenia żywe minus zgony) i salda migracji (napływ minus odpływ). Kształtowanie się tych wielkości w gminie Izabelin w latach przedstawia tablica 1 Tablica 1 Ludność gminy Izabelin w latach Wyszczególnienie Liczba ludności Przyrost naturalny Migracje - napływ odpływ Saldo migracji Źródło: Roczniki statystyczne województwa warszawskiego oraz dane Urzędu Gminy Izabelin. Liczba stałych mieszkańców gminy Izabelin w tym okresie zwiększyła się o 363 osoby, tj. o 5%, przyrost naturalny wyniósł zaledwie 24 osoby, a saldo migracji 339 osób. Tak więc, udział migracji w przyroście ludności gminy przekraczał 93%. Należy przy tym dodać, że na terenie gminy zamieszkuje kilkaset osób na pobyt czasowy - w końcu 1998 roku ich liczba wynosiła 480. Łącznie w gminie zamieszkuje obecnie ponad 8100 osób. Ludność gminy jest skoncentrowana głównie w trzech miejscowościach: Izabelin Północny (26,8%), Laski (21,9%) i Truskaw (18,3%). W Hornówku mieszka 12,3% mieszkańców gminy, w Izabelinie Południowym 9,9%, w Mościskach 5,9% i najmniej w Sierakowie 4,9%. Gęstość

13 zaludnienia na 1 km 2 wynosi ok. 160 osób i odpowiada przeciętnej w powiecie. Jeśli jednak odejmiemy tereny Kampinoskiego Parku Narodowego, to faktyczna gęstość zaludnienia wyniesie ponad 600 osób na 1 km 2, co jest wskaźnikiem porównywalnym z terenami peryferyjnymi Warszawy. Strukturę ludności gminy według grup ekonomicznych przedstawia tablica 2. Tablica 2 Liczba i struktura ludności według grup ekonomicznych w 1998 roku Miejscowość Przedprodukcyjny 0-17 lat Produkcyjny K i 64 M Wiek Poprodukcyjny 60 K i 65 M i więcej Gmina ogółem Izabelin Północny Izabelin Południowy Laski Mościska Truskaw Hornówek Sieraków Struktura w % Gmina ogółem 23,8 60,8 15,4 100,0 Izabelin Północny 22,5 62,9 14,6 100,0 Izabelin Południowy 23,3 59,7 17,0 100,0 Laski 20,3 60,7 19,0 100,0 Mościska 22,2 60,0 17,8 100,0 Truskaw 25,4 61,4 13,2 100,0 Hornówek 28,0 61,5 10,5 100,0 Sieraków 33,1 49,9 17,0 100,0 Razem Źródło: Ekspertyza rozwoju demograficznego do 2020 roku gminy Izabelin..., Ekspert, Warszawa 1999 (Autorzy: J. Borkowska-Kitkiewicz i R. Kosiński) i obliczenia własne. Ludność gminy Izabelin w wieku produkcyjnym stanowiła 60,8% w 1998 roku, udział ludności w wieku przedprodukcyjnym wynosił 23,8%, a w wieku poprodukcyjnym 15,4%. Struktura ludności gminy Izabelin według grup ekonomicznych była więc mniej korzystna niż przeciętnie w kraju. Ludność Polski w wieku przedprodukcyjnym stanowiła bowiem 26,3%, a w wieku poprodukcyjnym 14,2%. Natomiast w b. województwie warszawskim struktura ta była mniej korzystna niż w gminie Izabelin, gdyż udział ludności w wieku przedprodukcyjnym wynosił 20,9%, a w wieku poprodukcyjnym 17,4%. Niższy udział ludności w wieku przedprodukcyjnym w gminie Izabelin może mieć w przyszłości niekorzystny wpływ na tempo przyrostu naturalnego. Najkorzystniejszą strukturę demograficzną w gminie Izabelin mają Hornówek oraz Truskaw, tj. niski udział ludności w

14 wieku poprodukcyjnym (10,5% i 13,2%) i wysoki udział ludności w wieku przedprodukcyjnym (28% i 25,4%). Najwyższy udział ludności w wieku przedprodukcyjnym ma Sieraków (33,1%), ale i najniższy udział ludności w wieku produkcyjnym - niespełna 50%. Najmniej korzystną strukturę demograficzną mają Laski, gdzie ludność w wieku przedprodukcyjnym stanowi zaledwie 20,3%, udział zaś ludności w wieku poprodukcyjnym wynosi 19%. Biorąc pod uwagę strukturę demograficzną gminy Izabelin oraz malejące tempo przyrostu naturalnego, nie należy raczej spodziewać się w przyszłości większego endogenicznego zwiększenia liczby ludności (przyrost naturalny). Znaczący przyrost liczby ludności może i najprawdopodobniej nastąpi w wyniku migracji ze względu na wysoką atrakcyjność gminy Izabelin dla lokalizacji budownictwa mieszkaniowego, zwłaszcza o charakterze rezydencjalnym Infrastruktura społeczna Edukacja W gminie Izabelin do ubiegłego roku funkcjonowała jedna szkoła podstawowa. W 1998 roku oddano do użytku nowoczesny budynek szkolny wraz z halą gimnastyczną. W związku z reformą oświaty utworzone zostało również gimnazjum, które mieści się w starym budynku szkoły podstawowej (naukę w nim rozpoczęło 110 uczniów w czterech oddziałach). Wymaga on gruntownego remontu (w czasie wakacji kosztem 350 tys. zł rozpoczęto pierwszy etap prac, w którym wymieniono wszystkie okna). W gminie istnieje także prywatna szkoła muzyczna I i II stopnia. Oprócz tego działają również dwa przedszkola. Jedno w Izabelinie, do którego uczęszcza obecnie 118 dzieci, będących pod opieką 7 nauczycieli. Drugie przedszkole znajduje się w Laskach. Obejmuje ono swoją opieką 85 dzieci i zatrudnia 5 nauczycieli. Obydwa przedszkola są nadmiernie zagęszczone, gdyż według orzeczenia organizacyjnego powinny one liczyć po 75 dzieci każde. Stan obiektu w Laskach jest ogólnie oceniany jako dobry. Wymaga on jednak poprawy funkcjonalności i termoizolacji. Natomiast stan obiektu w Izabelinie jest oceniany jako średnio zadowalający, gdyż budynki tego przedszkola są stare i wymagają ciągłej konserwacji. W latach liczba uczniów uczęszczających do szkoły podstawowej praktycznie nie zmieniła się i wynosi obecnie 686. Kadra pedagogiczna w tym okresie zmniejszyła się z 49 do 42 nauczycieli. Pozytywnie należy ocenić rozwój zajęć pozalekcyjnych wzrost z 25 grup w roku szkolnym 1995/96 do 60 grup w roku szkolnym 1989/99. Baza oświatowa gminy w zakresie szkolnictwa podstawowego (szkoła podstawowa i gimnazjum) jest na dzień dzisiejszy wystarczająca. Obie szkoły mieszczą się w jednym budynku. Część dzieci ze względu na bliskość uczęszcza do szkoły podstawowej położonej w gminie Warszawa-Bielany przy granicy Mościsk. Nastąpił znaczny wzrost liczby dzieci podejmujących naukę w I-szej klasie szkoły podstawowej w Izabelinie (po raz pierwszy 4 równoległe klasy). Dalszy

15 wzrost liczby uczniów oznacza, że w 2002 roku nauka odbywać się będzie na 2 dwie zmiany. Stąd też celowym byłoby wybudowanie nowego gmachu gimnazjum (docelowo przynajmniej 12 oddziałów) Młodzież w wieku szkoły średniej jest zmuszona korzystać ze szkół warszawskich, gdyż występuje ich brak na terenie gminy. Liczba miejsc w przedszkolach jest niewystarczająca w stosunku do bieżących potrzeb, które w przyszłości prawdopodobnie zwiększą się znacznie. Instytucją oświatową szczególnego rodzaju o zasięgu ogólnopolskim Zakład dla Niewidomych w Laskach (utworzony w 1922 roku), którego główną funkcją jest edukacja niewidomych dzieci i młodzieży z całego kraju. Zakład ten ma długoletnią tradycję i znaczący dorobek, który znany jest nie tylko w kraju, ale i zagranicą. Przygotowuje on niewidome dzieci i młodzież do samodzielnego życia. Ci młodzi ludzie zdobywają tutaj konkretny zawód lub przygotowanie do podjęcia studiów wyższych, dzięki temu mają oni szansę na znalezienie pracy i usamodzielnienie się w życiu. Zakład posiada odpowiednią bazę do pełnienia swej funkcji, tj. budynki przedszkola, szkół, internatów, warsztatów i zaplecza technicznego. Ochrona zdrowia Służba zdrowia w gminie Izabelin zapewnia mieszkańcom jedynie podstawową opiekę medyczną. Ze specjalistycznych zaś usług medycznych korzystają mieszkańcy gminy w rejonowych placówkach opieki zdrowotnej w warszawskiej gminie Bielany. Ośrodek Zdrowia w Izabelinie świadczy opiekę medyczną w zakresie profilaktyki, diagnostyki i leczenia w zakresie pediatrii i interny zgodnie z zakresem kompetencji lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Sprawuje całodobową opiekę nad pacjentem w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, opiekę pielęgniarską: pielęgniarki środowiskowej i położnej środowiskowej. Świadczenia obejmują również pełny zakres diagnostyki laboratoryjnej, radiologicznej i ultrasonograficznej w ramach podstawowej opieki zdrowotnej. Ośrodek Zdrowia w gminie Izabelin posiada gabinet internistyczny, gabinet pediatryczny, gabinet stomatologiczny, gabinet zabiegowy i gabinet ginekologiczny. Gabinety te są wyposażone w urządzenia niezbędne do świadczenia usług medycznych w podstawowym zakresie. Zatrudnia on 5 lekarzy medycyny i 4 lekarzy stomatologów, 7 pielęgniarek, w tym jedną położną i 3 pielęgniarki środowiskowe. Spośród sześciu lekarzy medycyny 5 posiada specjalizacje: jeden internistyczną I stopnia, dwóch w zakresie pediatrii I i II stopnia, dwóch w zakresie ginekologii I stopnia. Jeden lekarz stomatolog również posiada specjalizację I stopnia. Aktualnie nie jest rozwiązany problem opieki ginekologicznej. Rada Gminy Izabelin natomiast przyjęła i będzie finansować program wczesnego wykrywania raka sutka i narządu rodnego. Ułatwi to nawiązanie współpracy ze Szpitalem Bielańskim i ulokowanie w Izabelińskim Ośrodku Zdrowia placówki ginekologicznej.

16 Od 1 stycznie 2000 roku Ośrodek Zdrowia funkcjonuje jako Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z Gminą Izabelin jako organem założycielskim. 5 Oprócz Ośrodka Zdrowia w Izabelinie funkcjonuje od maja 1999 roku pierwsza w gminie Lekarska Praktyka Rodzinna dr Aliny i Witolda Galczaków, którzy podpisali kontrakt z Mazowiecką Regionalną Kasą Chorych. Określone kontraktem świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (gabinety: internistyczny i pediatryczny oraz diagnostyczno-zabiegowy) zapisani pacjenci (ubezpieczeni w tej Kasie) otrzymają bez żadnej odpłatności. Prowadzą oni także od 1994 roku Specjalistyczną Prywatną Przychodnię Lekarską. Opieka społeczna Transformacja systemowa w Polsce przyniosła nie tylko korzystne efekty, ale i spowodowała ujemne skutki w postaci obniżenia się poziomu życia emerytów i rencistów oraz innych osób, które w wyniku dokonujących się przemian znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Zadaniem opieki społecznej jest pomoc tym osobom i grupom społecznym, które nie mogą z rozmaitych przyczyn zapewnić sobie egzystencji na społecznie akceptowalnym poziomie. Pomoc ta przybiera różne formy: pieniężną, rzeczową i usługi opiekuńcze. W gminie Izabelin liczba gospodarstw domowych objętych pomocą społeczną (pieniężną) wynosiła: 184 w 1995 roku, 218 w 1996 roku, 248 w 1997 roku i 269 w 1998 roku. Liczba osób objętych tą pomocą wynosiła odpowiednio: 567, 703, 816 i 852. Widać więc, że mimo wysokiego tempa wzrostu gospodarczego kraju, zwłaszcza do 1997 roku, liczba podopiecznych pomocy społecznej w gminie Izabelin stale rośnie. Wskutek tego zwiększają się wydatki na opiekę społeczną, co obrazuje poniższe zestawienie: Wydatki na opiekę społeczną (tys. zł): Gminy 48,5 76,2 331,9 408,0 Zlecone 177,6 255,6 477,0 434,2 Źródło: Dane Urzędu Gminy Izabelin. Należy dodać, że w ramach wymienionych kwot wydatków w 1997 roku na inwestycje w sferze opieki społecznej przeznaczono 175 tys. zł ze środków własnych gminy i 150 tys. ze środków budżetu państwa. W 1998 roku gmina przeznaczyła na inwestycje w tej dziedzinie 162 tys. zł. W gminie Izabelin istnieje: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Dom Samotnej Matki w Laskach oraz Ogniska Środowiskowe TPD w Izabelinie i Laskach. Mimo bardzo niskiego bezrobocia w gminie Izabelin, odsetek mieszkańców gminy korzystających z pomocy społecznej jest wyższy niż 5 Do końca 1999 roku Ośrodek Zdrowia funkcjonował jako jedna z wielu przychodni w strukturze Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Żoliborz.

17 przeciętnie w kraju. W 1997 roku stanowił on 10,6%, a w kraju 7,2%. Z tego wynika, że klientami pomocy społecznej w gminie Izabelin są głównie renciści i emeryci, a także osoby niezdolne do pracy. Kultura i sztuka oraz sport i rekreacja Na terenie gminy Izabelin funkcjonuje kilka instytucji kultury. W Laskach działa Dom Kultury, który prowadzi rozmaite zajęcia dla mieszkańców w różnym wieku, wydaje także gazetę gminną Listy do sąsiada. W Izabelinie znajduje się Gminna Biblioteka Publiczna oraz Prywatna Szkoła Muzyczna I i II stopnia. W siedzibie urzędu gminy organizowane są spotkania okolicznościowe, wystawy i koncerty. W gminie Izabelin istnieją następujące miejsca pamięci narodowej: cmentarz wojenny w Laskach, Izba Pamięci w Szkole Podstawowej w Izabelinie, obelisk w Sierakowie i płyta upamiętniająca w Truskawiu. Należy zaznaczyć, że kaplica w Laskach (jedyna tego typu budowla na Mazowszu zbudowana w latach z bali niekorowanych i zachowana w pierwotnym stanie) została w 1997 roku wpisana do rejestru zabytków. Należy podkreślić, że z roku na rok zwiększa się liczba organizowanych w gminie koncertów, wystaw, odczytów i spotkań oraz konkursów. Działalność sportowo-rekreacyjna znajduje również swoje miejsce w życiu gminy. Czołową rolę odgrywa w niej Ludowy Klub Sportowy Ryś w Laskach, którego dwie drużyny piłki nożnej biorą udział w rozgrywkach ligi okręgowej. Działają również uczniowskie kluby sportowe koszykówki i siatkówki. Przy Domu Kultury w Laskach istnieje klub rowerowy EKO-START, który organizuje wycieczki rowerowe. W Truskawiu drużyna harcerska prowadzi stajnię. Aktywność społeczno-kulturalna mieszkańców gminy nie ogranicza się tylko do uczestnictwa w różnych imprezach kulturalno-rozrywkowych. W gminie istnieją różne towarzystwa i stowarzyszenia, a mianowicie: Towarzystwo Przyjaciół Kampinoskiego Parku Narodowego, Klub Miłośników Izabelina i Puszczy Kampinoskiej, Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych, Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Izabelin, Stowarzyszenie Zdrowa Woda, Polski Klub Ekologiczny oddział Izabelin. Biorąc pod uwagę krótki okres istnienia gminy (niespełna 5 lat) wydaje się, że zarówno jej władze, jak i mieszkańcy wkładają sporo energii w rozwój społeczny i kulturalny gminy. Bezpieczeństwo publiczne

18 Badania socjologiczne przeprowadzone w ostatnich latach w Polsce odnotowują zmniejszanie się poczucia bezpieczeństwa osobistego obywateli na skutek wzrostu przestępczości, niskiej wykrywalności przestępstw oraz niedoinwestowania i braków kadrowych służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne. Nad bezpieczeństwem publicznym czuwa w gminie Izabelin policja i straż pożarna. Komisariat Policji w Izabelinie został utworzony w październiku 1995 roku w wyniku podziału kadrowego i sprzętowego Komisariatu Policji w Starych Babicach. Komisariat w Izabelinie posiada 10 etatów policyjnych: 1 komendant, 3 starszych dzielnicowych, 2 dzielnicowych, 1 funkcjonariusz operacyjno-dochodzeniowy i 3 policjantów. Teren podległy komisariatowi policji został podzielony na pięć rejonów służbowych: Rejon I - obejmuje Laski i Mościska, Rejon II - obejmuje Izabelin Północny, Rejon III - obejmuje Izabelin Południowy, Rejon IV - obejmuje miejscowości Hornówek i Truskaw, Rejon V - obejmuje Truskaw i Sieraków. Służbę w terenie pełnią patrole zmotoryzowane, w skład których wchodzą dzielnicowi, policjanci i funkcjonariusz operacyjno-dochodzeniowy. Komisariat posiada trzy radiowozy: dwa polonezy zakupione ze środków gminy i jeden samochód terenowy UAZ. Środki łączności i innych sprzęt pozostający w dyspozycji komisariatu są wystarczające. Sytuacja sprzętowa jest uznawana za wystarczającą i pozwalającą na efektywne pełnienie służby, natomiast radiowozy są wyeksploatowane i często ulegają awarii. Na terenie gminy zanotowano w 1998 roku 59 przestępstw o jedno więcej niż w 1997 roku. Struktura przestępstw była następująca: rozboje 3, bójki i pobicia 3. kradzieże z włamaniem 32 (w tym: do mieszkań 17, do placówek handlowych, biur, urzędów 3, do samochodów 10. inne 2), kradzieże samochodów 6 oraz inne przestępstwa W 1998 roku wzrosła liczba kradzieży z włamaniem do domów mieszkalnych, których było o 15 więcej niż w 1997 roku. Odnotowano również wzrost liczby kradzieży z włamaniem do samochodów o 5 więcej. Natomiast znacznie ograniczono kradzież samochodów z 16 w 1997 do 6 w 1998 roku, przyczyniły się do tego wzmożone działania prewencyjno-operacyjne. Nieznaczny spadek zanotowano również w kategorii inne przestępstwa. Wskaźnik wykrywalności przestępstw oscylował wokół 48%, co należy uznać za wynik zadowalający w porównaniu ze średnią dla Warszawy (ok. 30%). Na terenie gminy wiele wykroczeń powodują osoby naruszające przepisy ruchu drogowego, przepisy porządkowe, przepisy o ochronie przyrody, a także przepisy przeciwpożarowe. Ochroną przeciwpożarową na terenie gminy zajmują się dwie Ochotnicze Straże Pożarne (OSP) w Laskach i Izabelinie oraz jedna jednostka Ochrony ppoż. w Dyrekcji Kampinoskiego Parku Narodowego. W gminie istnieją dwie strażnice: jedna w Laskach, druga w Izabelinie Północnym. Na

19 wyposażeniu OSP znajduje się 5 samochodów pożarniczych, z których tylko jeden jest nowoczesną jednostką ratowniczą. Występuje potrzeba rozbudowy istniejących strażnic oraz całkowitej wymiany podstawowego wyposażenia starych samochodów pożarniczych. Postulat ten wydaje się całkowicie zasadny w świetle zdarzeń wymagających interwencji straży pożarnej, których w ubiegłych 4 latach było 250, w tym 150 pożarów. Ogólnie biorąc, zwiększenie bezpieczeństwa publicznego w gminie Izabelin wymagać będzie m.in. poprawy wyposażenia technicznego policji i ochotniczej straży pożarnej. Zasoby i budownictwo mieszkaniowe Zasoby mieszkaniowe są głównym wyznacznikiem sytuacji mieszkaniowej gminy. W gminie Izabelin zasoby mieszkaniowe zwiększyły się od 1995 roku o około 10% (tablica 3), natomiast liczba izb w tym czasie wzrosła o niemal 20%. W rezultacie zwiększyła się przeciętna liczba izb w mieszkaniu z 3,1 do 3,4. Z kolei, wzrost powierzchni użytkowej mieszkań był jeszcze większy i wyniósł w omawianym okresie 31%. Dzięki temu zwiększyła się przeciętna powierzchnia użytkowa z 60,2 m 2 do 71,4 m 2, a przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkań w przeliczeniu na osobę z 17,3 m 2 do 20,9 m 2. Szybszy wzrost zasobów mieszkaniowych niż liczby mieszkańców przyczynił się do zmniejszenia przeciętnego zagęszczenia mieszkań z 3,48 osoby na mieszkanie do 3,43 osoby na mieszkanie oraz izb z 1,11 do 1,02 osoby na izbę. Tablica 3 Zasoby mieszkaniowe gminy Izabelin Wyszczególnienie Liczba mieszkań Liczba izb Powierzchnia użytkowa mieszkań w tys. m 2 126,8 152,9 166,4 Przeciętna liczba izb w mieszkaniu 3,12 3,29 3,38 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania w m 2 60,2 68,3 71,4 Przeciętna powierzchnia użytkowa na osobę 17,3 19,9 20,9 Przeciętna liczba osób na mieszkanie 3,48 3,43 3,43 Przeciętna liczba osób na izbę 1,11 1,04 1,02 Liczba mieszkań na 1000 osób Źródło: Roczniki statystyczne województwa warszawskiego i dane Urzędu Gminy Izabelin oraz obliczenia własne. Dla dokonania oceny sytuacji mieszkaniowej w gminie Izabelin przedstawiono podstawowe wskaźniki w tym zakresie dla Polski i b. województwa warszawskiego w 1997 roku, które zostały zamieszczone w tablicy 4.

20 Tablica 4 Podstawowe wskaźniki sytuacji mieszkaniowej w Polsce i b. województwie warszawskim w 1997 roku Wskaźniki Gmina Izabelin Polska b. województwo warszawskie Przeciętna liczba izb w mieszkaniu 3,29 3,46 3,15 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania w m 2 68,3 60,9 52,9 Przeciętna powierzchnia użytkowa na osobę 19,9 18,6 19,3 Przeciętna liczba osób na: - mieszkanie 3,43 3,26 2,74 - izbę 1,04 0,94 0,87 Liczba mieszkań na 1000 osób Źródło: Rocznik statystyczny GUS 1998 i Rocznik statystyczny województwa warszawskiego 1998 oraz obliczenia własne. Sytuacja mieszkaniowa w gminie Izabelin w 1997 roku była nieco gorsza niż przeciętnie w kraju i w b. województwie warszawskim. Niższy był wskaźnik nasycenia mieszkaniami (liczba mieszkań na 1000 mieszkańców), większe było zagęszczenie mieszkań (liczba osób na mieszkanie) i izb (liczba osób na izbę). Przeciętna liczba izb w mieszkaniu była w gminie Izabelin mniejsza niż w Polsce, ale nieco większa niż w b. województwie warszawskim. Natomiast przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania była w gminie Izabelin o 12% większa niż w kraju i o niemal 30% większa niż w b. województwie warszawskim, nieco większa była również przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania w przeliczeniu na osobę. Można więc powiedzieć, że standard ilościowy mieszkań w gminie Izabelin jest nieco niższy niż przeciętnie w kraju, natomiast wskaźniki wielkości mieszkań są wyższe w gminie Izabelin. Znacznie mniej korzystnie dla gminy Izabelin wypada porównanie wyposażenia mieszkań w instalacje sanitarne. W gminie Izabelin tylko ok. 35% mieszkań jest podłączonych do sieci wodociągowej (ponad 2-krotnie mniej niż przeciętnie na wsi w kraju i około 2-krotnie mniej niż na wsi w b. województwie warszawskim) brak sieci kanalizacyjnej. Znaczny odsetek mieszkańców korzysta z szamb przydomowych, co niewątpliwie wpływa niekorzystnie na stan środowiska przyrodniczego (jakość wód). Niedorozwój infrastruktury technicznej, zwłaszcza kanalizacji i oczyszczalni ścieków oraz wodociągów może stać się barierą dalszego rozwoju budownictwa mieszkaniowego, które w ostatnich kilku latach wykazują niezwykle wysoką dynamikę wzrostu (tablica 5). Tablica 5 Mieszkania oddane do użytku w gminie Izabelin w latach Wyszczególnienie Liczba mieszkań oddanych do użytku

Miasto SIEDLCE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W WARSZAWIE. Powierzchnia w km² 32 2014. Województwo 2014 61,4

Miasto SIEDLCE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W WARSZAWIE. Powierzchnia w km² 32 2014. Województwo 2014 61,4 URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE Powierzchnia w km² 32 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2404 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto SIEDLCE LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU Powierzchnia w km² 293 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2167 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto WROCŁAW LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE Powierzchnia w km² 46 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1374 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto PRZEMYŚL LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Miasto BYTOM WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 69 2014. Województwo 2014 58,2

Miasto BYTOM WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 69 2014. Województwo 2014 58,2 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 69 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2481 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto BYTOM LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

Miasto TYCHY WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 82 2014. Województwo 2014 58,2

Miasto TYCHY WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 82 2014. Województwo 2014 58,2 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 82 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1572 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto TYCHY LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W GDAŃSKU Powierzchnia w km² 43 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2160 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto SŁUPSK LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

Miasto ZIELONA GÓRA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W ZIELONEJ GÓRZE. Powierzchnia w km² 58 2014. Województwo 2014 56,8

Miasto ZIELONA GÓRA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W ZIELONEJ GÓRZE. Powierzchnia w km² 58 2014. Województwo 2014 56,8 URZĄD STATYSTYCZNY W ZIELONEJ GÓRZE Powierzchnia w km² 58 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2038 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto ZIELONA GÓRA Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU Powierzchnia w km² 102 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2893 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto BIAŁYSTOK Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Poznań Powierzchnia w km2 w 2013 r. 262 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2092 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 555614 550742 548028 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Częstochowa Powierzchnia w km2 w 2013 r. 160 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1455 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 237203 234472 232318 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

Miasto: Zielona Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 58. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1021470 55,4

Miasto: Zielona Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 58. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1021470 55,4 Miasto: Zielona Góra Powierzchnia w km2 w 2013 r. 58 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2030 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 118950 119023 118405 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

Miasto: Kielce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 110. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1268239 59,0 53,3 57,1 59,2

Miasto: Kielce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 110. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1268239 59,0 53,3 57,1 59,2 Miasto: Kielce Powierzchnia w km2 w 2013 r. 110 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1823 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 202450 200938 199870 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Kraków. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 327. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 3360581 58,5 53,4 56,1 57,8

Miasto: Kraków. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 327. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 3360581 58,5 53,4 56,1 57,8 Miasto: Kraków Powierzchnia w km2 w 2013 r. 327 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2322 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 757740 758334 758992 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Katowice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 165. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 54,7 56,7 58,4

Miasto: Katowice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 165. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 54,7 56,7 58,4 Miasto: Katowice Powierzchnia w km2 w 2013 r. 165 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1849 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 311421 307233 304362 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Wrocław Powierzchnia w km2 w 2013 r. 293 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2159 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 630691 631188 632067 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Łomża Powierzchnia w km2 w 2013 r. 33 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1920 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 63240 62812 62711 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Opole. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 97. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1004416 54,5 50,4 53,7 56,1

Miasto: Opole. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 97. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1004416 54,5 50,4 53,7 56,1 Miasto: Opole Powierzchnia w km2 w 2013 r. 97 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1244 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 122656 121576 120146 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Bydgoszcz. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 176. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2092564 57,0 55,1 57,6 59,4

Miasto: Bydgoszcz. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 176. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2092564 57,0 55,1 57,6 59,4 Miasto: Bydgoszcz Powierzchnia w km2 w 2013 r. 176 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2042 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 364443 361254 359428 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Toruń Powierzchnia w km2 w 2013 r. 116 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1758 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 205129 204299 203447 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Gliwice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 134. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 52,2 54,9 56,5

Miasto: Gliwice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 134. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 52,2 54,9 56,5 Miasto: Gliwice Powierzchnia w km2 w 2013 r. 134 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1385 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 187830 186210 185450 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Sopot. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 17. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2295811 57,8 59,8 63,7 65,4

Miasto: Sopot. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 17. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2295811 57,8 59,8 63,7 65,4 Miasto: Sopot Powierzchnia w km2 w 2013 r. 17 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2193 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 38858 38217 37903 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Siedlce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 5316840 60,1 51,7 54,7 57,6

Miasto: Siedlce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 5316840 60,1 51,7 54,7 57,6 Miasto: Siedlce Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2396 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 76303 76393 76347 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Jaworzno. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 153. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 50,9 52,8 53,6

Miasto: Jaworzno. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 153. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 50,9 52,8 53,6 Miasto: Jaworzno Powierzchnia w km2 w 2013 r. 153 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 614 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 94831 94305 93708 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Piekary Śląskie Powierzchnia w km2 w 2013 r. 40 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1429 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 58022 57502 57148 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

Miasto: Warszawa. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 517. Miasto 2012 2013. Województwo 2013

Miasto: Warszawa. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 517. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 Miasto: Warszawa Powierzchnia w km2 w 2013 r. 517 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 3334 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 1700112 1715517 1724404 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

Miasto: Olsztyn. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 88. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1446915 54,6 48,8 51,9 53,7

Miasto: Olsztyn. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 88. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1446915 54,6 48,8 51,9 53,7 Miasto: Olsztyn Powierzchnia w km2 w 2013 r. 88 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1978 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 175388 174641 174675 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Rzeszów. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 117. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2129294 57,1 50,1 52,6 54,6

Miasto: Rzeszów. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 117. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2129294 57,1 50,1 52,6 54,6 Miasto: Rzeszów Powierzchnia w km2 w 2013 r. 117 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1574 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 179199 182028 183108 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Bielsko-Biała Powierzchnia w km2 w 2013 r. 125 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1395 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 174755 174370 173699 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

Miasto: Jelenia Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 109. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2909997 55,8

Miasto: Jelenia Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 109. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2909997 55,8 Miasto: Jelenia Góra Powierzchnia w km2 w 2013 r. 109 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 751 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 84015 82846 81985 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Dąbrowa Górnicza Powierzchnia w km2 w 2013 r. 189 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 657 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 126079 124701 123994 Ludność w

Bardziej szczegółowo

Miasto: Piotrków Trybunalski

Miasto: Piotrków Trybunalski Miasto: Piotrków Trybunalski Powierzchnia w km2 w 2013 r. 67 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1129 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 76881 76404 75903 Ludność w

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Elbląg Powierzchnia w km2 w 2013 r. 80 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1540 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 124883 123659 122899 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto KROSNO WYBRANE DANE STATYSTYCZNE DEMOGRAFICZNEGO W RZESZOWIE. Powierzchnia w km² Województwo ,1

Miasto KROSNO WYBRANE DANE STATYSTYCZNE DEMOGRAFICZNEGO W RZESZOWIE. Powierzchnia w km² Województwo ,1 URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE Powierzchnia w km² 44 2015 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1075 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2013 2014 2015 Województwo 2015 Miasto KROSNO LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU Powierzchnia w km² 262 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2083 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto POZNAŃ LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Miasto KONIN WYBRANE DANE STATYSTYCZNE W POZNANIU. Powierzchnia w km² Województwo ,4

Miasto KONIN WYBRANE DANE STATYSTYCZNE W POZNANIU. Powierzchnia w km² Województwo ,4 URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU Powierzchnia w km² 82 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 931 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto KONIN LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

Miasto CHORZÓW WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 33 2014. Województwo 2014 58,2

Miasto CHORZÓW WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 33 2014. Województwo 2014 58,2 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 33 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 3319 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto CHORZÓW LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 160 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1441 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto CZĘSTOCHOWA Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I

Bardziej szczegółowo

Miasto OPOLE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W OPOLU. Powierzchnia w km² 97 2014. Województwo 2014 55,6. w wieku produkcyjnym 53,7 56,1 58,4

Miasto OPOLE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W OPOLU. Powierzchnia w km² 97 2014. Województwo 2014 55,6. w wieku produkcyjnym 53,7 56,1 58,4 URZĄD STATYSTYCZNY W OPOLU Powierzchnia w km² 97 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1238 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto OPOLE LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W 2014

Bardziej szczegółowo

Miasto ZABRZE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE W KATOWICE. Powierzchnia w km² Województwo ,2

Miasto ZABRZE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE W KATOWICE. Powierzchnia w km² Województwo ,2 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 80 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2204 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto ZABRZE LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Miasto TARNÓW WYBRANE DANE STATYSTYCZNE W KRAKOWIE. Powierzchnia w km² Województwo ,2

Miasto TARNÓW WYBRANE DANE STATYSTYCZNE W KRAKOWIE. Powierzchnia w km² Województwo ,2 URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE Powierzchnia w km² 72 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1539 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto TARNÓW LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Miasto LEGNICA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE Powierzchnia w km² Województwo w wieku produkcyjnym 54,6 56,1 58,1 57,5

Miasto LEGNICA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE Powierzchnia w km² Województwo w wieku produkcyjnym 54,6 56,1 58,1 57,5 URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU Powierzchnia w km² 56 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1800 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto LEGNICA LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE Powierzchnia w km² 197 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 209 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto ŚWINOUJŚCIE Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W GDAŃSKU Powierzchnia w km² 262 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1762 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto GDAŃSK LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Miasto GORZÓW WIELKOPOLSKI

Miasto GORZÓW WIELKOPOLSKI URZĄD STATYSTYCZNY W ZIELONEJ GÓRZE Powierzchnia w km² 86 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1448 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto GORZÓW WIELKOPOLSKI LUDNOŚĆ WEDŁUG

Bardziej szczegółowo

Miasto GDYNIA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014. Powierzchnia w km² 135 2014. Województwo 2014. w wieku produkcyjnym 59,7 61,6 63,8 59,2

Miasto GDYNIA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014. Powierzchnia w km² 135 2014. Województwo 2014. w wieku produkcyjnym 59,7 61,6 63,8 59,2 URZĄD STATYSTYCZNY W GDAŃSKU Powierzchnia w km² 135 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1834 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto GDYNIA LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W BYDGOSZCZY Powierzchnia w km² 116 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1756 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto TORUŃ LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE Powierzchnia w km² 49 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1163 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto BIAŁA PODLASKA Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W BYDGOSZCZY Powierzchnia w km² 84 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1351 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto WŁOCŁAWEK Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Obszar I Infrastruktura społeczna. 1. Wspieranie aktywności oraz integracji społeczności lokalnej. 2. Wspieranie i aktywizacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK.

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK. 59 WYDATKI MIASTA 60 STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK. Dział Wyszczególnienie Kwota wydatków ogółem za 2004 r. Struktura Wydatki bieżące Struktura w tym: Wydatki

Bardziej szczegółowo

Miasto: Leszno. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 3467016 57,1 53,1 56,4 58,7

Miasto: Leszno. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 3467016 57,1 53,1 56,4 58,7 Miasto: Leszno Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2027 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 64654 64722 64589 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK WYDATKI GMINY

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK WYDATKI GMINY Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2016 Nr...Rady Miasta Płocka z dnia...... roku WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału WYDATKI GMINY

Bardziej szczegółowo

Zakres Obszarów Strategicznych.

Zakres Obszarów Strategicznych. Zakres Obszarów Strategicznych. Załącznik nr 2 do Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020. Konstrukcja Obszarów Strategicznych Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020 zakłada wpisywanie

Bardziej szczegółowo

Badanie ankietowe opinii społecznej dotyczące kierunków rozwoju, potrzeb społecznych i warunków życia w gminie Pokrzywnica

Badanie ankietowe opinii społecznej dotyczące kierunków rozwoju, potrzeb społecznych i warunków życia w gminie Pokrzywnica Badanie ankietowe opinii społecznej dotyczące kierunków rozwoju, potrzeb społecznych i warunków życia w gminie Pokrzywnica Szanowni Państwo! Ankieta, którą kierujemy do Państwa, jest istotną częścią prac

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022

ANKIETA. do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022 ANKIETA do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022 W związku z prowadzonymi pracami nad Strategią Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022 zachęcamy

Bardziej szczegółowo

Miasto: Szczecin. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 301. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1718861 55,2 52,7 55,8 57,7

Miasto: Szczecin. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 301. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1718861 55,2 52,7 55,8 57,7 Miasto: Szczecin Powierzchnia w km2 w 2013 r. 301 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1358 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 410245 408913 408172 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009

I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009 I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009 Strategią rozwoju nazywa się rozmaite sposoby oddziaływania w celu pobudzenia wzrostu gospodarczego Strategia rozwoju

Bardziej szczegółowo

Miasto: Rybnik. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 148. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 51,4 53,4 54,6

Miasto: Rybnik. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 148. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 51,4 53,4 54,6 Miasto: Rybnik Powierzchnia w km2 w 2013 r. 148 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 945 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 141036 140789 140173 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Suwałki Powierzchnia w km2 w 2013 r. 66 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1058 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 69245 69404 69317 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

www.forumrynkupracy.com.pl.

www.forumrynkupracy.com.pl. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. www.forumrynkupracy.com.pl. Konferencja 22.09.11, Wrocław imię, nazwisko prelegenta: Zenon Matuszko

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK WYDATKI GMINY

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK WYDATKI GMINY Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2015 Nr 40/IV/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2015 roku WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XXV/174/13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 22 marca 2013 r.

Uchwała nr XXV/174/13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 22 marca 2013 r. Uchwała nr XXV/174/13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Opolskim na lata 2013-2015 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

rozwoju obszarów w wiejskich w Polsce Warszawa, 9 października 2007 r.

rozwoju obszarów w wiejskich w Polsce Warszawa, 9 października 2007 r. Stan i główne g wyzwania rozwoju obszarów w wiejskich w Polsce Warszawa, 9 października 2007 r. 1 Cele konferencji Ocena stanu i głównych wyzwań rozwoju obszarów wiejskich w Polsce Ocena wpływu reform

Bardziej szczegółowo

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW Szanowni Państwo Urząd Gminy rozpoczął prace nad przygotowaniem Strategii Rozwoju. istotnym elementem, niezbędnym dla stworzenia strategii jest poznanie opinii

Bardziej szczegółowo

Osoby powyżej 50 roku życia na rynku pracy Sytuacja w województwie zachodniopomorskim. Zachodniopomorskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne

Osoby powyżej 50 roku życia na rynku pracy Sytuacja w województwie zachodniopomorskim. Zachodniopomorskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne Zachodniopomorskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne Analizy i informacje Osoby powyżej 50 roku życia na rynku pracy Sytuacja w województwie zachodniopomorskim Biuro Programowania Rozwoju Wydział Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2013 rok. ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2012-2013 Dział

Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2013 rok. ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2012-2013 Dział Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2013 rok ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2012-2013 Dział Plan na Plan 2013 ZMIANA % rozdział Wyszczególnienie 29.10.2012 Razem: 75

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZĘDU MIASTA I GMINY OŻARÓW MAZOWIECKI NA ROK

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZĘDU MIASTA I GMINY OŻARÓW MAZOWIECKI NA ROK Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01030 Izby rolnicze 12 800,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z 2850 12 800,00 podatku rolnego 600 Transport

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2015 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2015 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania 14.07.2016 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 Internet:

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2014 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2014 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania 13.07.2015 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 Internet:

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2013 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania 11.07.2014 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15, 22 464 23 12 faks 22

Bardziej szczegółowo

Badanie ankietowe opinii społecznej dotyczące kierunków rozwoju, potrzeb społecznych i warunków życia w gminie Zatory

Badanie ankietowe opinii społecznej dotyczące kierunków rozwoju, potrzeb społecznych i warunków życia w gminie Zatory Badanie ankietowe opinii społecznej dotyczące kierunków rozwoju, potrzeb społecznych i warunków życia w gminie Zatory Szanowni Państwo! Ankieta, którą kierujemy do Państwa, jest istotną częścią prac nad

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 3 marca 2016 r. Poz. 1408 UCHWAŁA NR XV/119/16 RADY GMINY BUCZKOWICE z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Buczkowice na rok 2016

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Lubrańca Krzysztof Wrzesiński

Burmistrz Lubrańca Krzysztof Wrzesiński Strategia Rozwoju Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego powiatu włocławskiego ANKIETA Drodzy mieszkańcy Jednym z najważniejszych założeń nowo projektowanej polityki spójności na lata 2014-2020 jest szerokie

Bardziej szczegółowo

Roczny program współpracy Gminy Siedlce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010

Roczny program współpracy Gminy Siedlce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Rady Gminy Siedlce z dnia 26 listopada 2009 roku Roczny program współpracy Gminy Siedlce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 13 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX/219/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIECZU. z dnia 30 maja 2016 roku

Kraków, dnia 13 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX/219/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIECZU. z dnia 30 maja 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 13 czerwca 2016 r. Poz. 3520 UCHWAŁA NR XX/219/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIECZU z dnia 30 maja 2016 roku w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIII/85/2008 Rady Miejskiej Brześcia Kujawskiego z dnia 1 lutego 2008 roku. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Rzadka Wola.

Uchwała Nr XIII/85/2008 Rady Miejskiej Brześcia Kujawskiego z dnia 1 lutego 2008 roku. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Rzadka Wola. Uchwała Nr XIII/85/2008 Rady Miejskiej Brześcia Kujawskiego z dnia 1 lutego 2008 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Rzadka Wola. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

LISTA WSKAŹNIKÓW OGÓLNYCH I ICH DEKOMPOZYCJA

LISTA WSKAŹNIKÓW OGÓLNYCH I ICH DEKOMPOZYCJA Pole C Gospodarstwo, kapitał, kreatywność, technologie LISTA WSKAŹNIKÓW OGÓLNYCH I ICH DEKOMPOZYCJA przygotowana przez Warszawa, 25 lipca 2005 r. Wstęp Niniejszy dokument prezentuje listę wskaźników ogólnych

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu miasta Zgierza na 2007 rok w zakresie zadań własnych.

Wydatki budżetu miasta Zgierza na 2007 rok w zakresie zadań własnych. Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miasta Zgierza Nr VI/34/07 z dnia 22 lutego 2007 r. Wydatki budżetu miasta Zgierza na 2007 rok w zakresie zadań własnych. Dział rozdział paragraf Nazwa Przewidywane wykonanie

Bardziej szczegółowo

Formularz ankiety do badań społecznych w Powiecie Dąbrowskim

Formularz ankiety do badań społecznych w Powiecie Dąbrowskim STRATEGIA ROZWOJU POWIATU DĄBROWSKIEGO NA LATA 2014 2020 Formularz ankiety do badań społecznych w Powiecie Dąbrowskim 1. Czy według Pani/Pana Powiatowi Dąbrowskiemu potrzebna jest strategia rozwoju mająca

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA

ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

Bardziej szczegółowo

Obszar Metropolitalny Warszawy w 2012 r.

Obszar Metropolitalny Warszawy w 2012 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 notatka informacyjna Data opracowania 10.03.2014 r. Internet: www.stat.gov.pl/warsz

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego

Strategia Rozwoju Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego Strategia Rozwoju Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego OBSZARY OBJĘTE WSPÓŁPRACĄ W RAMACH OIOF Ochrona zdrowia, bezpieczeństwo publiczne, pomoc społeczna Plan spotkania 2 Prezentacja: Omówienie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MICHAŁOWICE

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MICHAŁOWICE Załącznik do Uchwały Rady Gminy nr XXII/170/2004, z dnia 24.06.2004 r. Gmina Michałowice PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MICHAŁOWICE PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/167/09 Rady Gminy Łaszczów z dnia 29 października 2009 roku

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/167/09 Rady Gminy Łaszczów z dnia 29 października 2009 roku Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/167/09 Rady Gminy Łaszczów z dnia 29 października 2009 roku V. ANALIZA SWOT Biorąc pod uwagę uwarunkowania rozwoju gminy, problemy rozwojowe oraz analizę mocnych i słabych

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA SPIS TREŚCI Wstęp.. 8 I UWARUNKOWANIA PONADLOKALNE 9 1 UWARUNKOWANIA LOKALIZACYJNE GMINY. 9 1.1 Cechy położenia gminy 9 1.2 Regionalne uwarunkowania przyrodnicze 10 1.3 Historyczne przekształcenia na terenie

Bardziej szczegółowo

Wyzwania rozwojowe gmin województwa śląskiego w kontekście zachodzących procesów demograficznych

Wyzwania rozwojowe gmin województwa śląskiego w kontekście zachodzących procesów demograficznych Wyzwania rozwojowe gmin województwa śląskiego w kontekście zachodzących procesów demograficznych Cel badania Główny: Identyfikacja kierunków i czynników rozwoju województwa śląskiego w kontekście zachodzących

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Lipowa do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie celów i

Bardziej szczegółowo

Roczniki statystyczne

Roczniki statystyczne W 2015 roku Urząd Statystyczny w Lublinie planuje wydać: - 2 pozycje z serii Roczniki statystyczne, - 1 pozycję z serii Analizy statystyczne, - 10 pozycji z serii Informacje i opracowania statystyczne,

Bardziej szczegółowo

WYDATKI OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

WYDATKI OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW Tabela nr 7 WYDATKI OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW WYDATKI OGÓŁEM 7 47 79 856 69 55 4 584 A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY ZADANIA WŁASNE 9 74 7 6 74 669 4 54 86 4 9 55 9 7 4 54 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 9

Bardziej szczegółowo

System monitorowania realizacji strategii rozwoju. Andrzej Sobczyk

System monitorowania realizacji strategii rozwoju. Andrzej Sobczyk System monitorowania realizacji strategii rozwoju Andrzej Sobczyk System monitorowania realizacji strategii rozwoju Proces systematycznego zbierania, analizowania publikowania wiarygodnych informacji,

Bardziej szczegółowo

Podstawy i formy współpracy międzynarodowej jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. prof. dr hab. Bernadetta Nitschke Uniwersytet Zielonogórski

Podstawy i formy współpracy międzynarodowej jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. prof. dr hab. Bernadetta Nitschke Uniwersytet Zielonogórski Podstawy i formy współpracy międzynarodowej jednostek samorządu terytorialnego w Polsce prof. dr hab. Bernadetta Nitschke Uniwersytet Zielonogórski Skuteczny samorząd to coraz częściej samorząd, który

Bardziej szczegółowo

OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W POWIECIE

OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W POWIECIE Projekt OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W POWIECIE Warszawa, lipiec 2011 r. I. WPROWADZENIE Nowelizacja z 2011 r. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RUDNIKU NAD SANEM. z dnia... 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RUDNIKU NAD SANEM. z dnia... 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r. Projekt z dnia 21 lipca 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RUDNIKU NAD SANEM z dnia... 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r. Na podstawie Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY

POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY Załącznik do Uchwały Nr X/71/2003 Rady Powiatu Polickiego z dnia 28 sierpnia 2003 roku POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY Police Czerwiec 2003 Podstawa

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego

Strategia Rozwoju Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego Strategia Rozwoju Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego OBSZARY OBJĘTE WSPÓŁPRACĄ W RAMACH OIOF Zagadnienia z zakresu: zagospodarowanie przestrzenne, ochrona środowiska Plan spotkania 2 Prezentacja:

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 012 415 60 11 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalna - Nr 15 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

z tego: z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań; zadania bieżące osób naliczane `

z tego: z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań; zadania bieżące osób naliczane ` Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/199/15 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia grudnia 2015 r. PLAN WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDZETOWEJ NA 2016 ROK Z WYSZCZE GÓLNIENIEM: WYDATKI

Bardziej szczegółowo

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 357 021,-

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 357 021,- BP.I.3021.1.15.2014 Druk Nr 13 Uchwała Nr 44/2014 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 29.12.2014 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2014 rok. Na podstawie art.18, ust.2, pkt.4

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek

Prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek Prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek Integracja terytorialna Obszar funkcjonalny Poznania Integracja instytucjonalna Samorządy 3 szczebli, instytucje, organizacje działające na obszarze Metropolii Koncepcja

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bydżetu Gminy Ujazd za 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo