REGULAMIN. uczestnictwa w projekcie MAŁE JEST PIĘKNE -TWORZĘ WŁASNĄ FIRMĘ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN. uczestnictwa w projekcie MAŁE JEST PIĘKNE -TWORZĘ WŁASNĄ FIRMĘ"

Transkrypt

1 REGULAMIN uczestnictwa w projekcie MAŁE JEST PIĘKNE -TWORZĘ WŁASNĄ FIRMĘ realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie i promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia stron: 1/18

2 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady naboru, zakres oraz warunki udzielania wsparcia dla uczestników projektu Małe jest piękne tworzę własną firmę realizowanego w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 2. Projekt realizowany jest w terminie od r. na terenie powiatu: strzelecko drezdeneckiego. 2 Słownik pojęć Lista skrótów używanych w dokumencie: Projekt projekt Małe jest piękne tworzę własną firmę realizowany w ramach Działania 6.2 PO KL, Projektodawca Gmina Strzelce Krajeńskie, Kandydat na uczestnika projektu osoba fizyczna, która złożyła kwestionariusz rekrutacyjny do projektu, Dzień przystąpienia do projektu - dzień podpisania przez Kandydata na uczestnika projektu Deklaracji uczestnictwa w projekcie, Uczestnik projektu (Beneficjent Ostateczny) osoba fizyczna (Kandydat), z którą Projektodawca zawarł umowę na świadczenie usług szkoleniowo doradczych, Strona internetowa Projektodawcy (strona WWW) strona, na której będą umieszczane informacje dotyczące projektu, tj. Biuro Projektu TCWGiT ul. Słowackiego 14; pok. 4 ; Strzelce Kajeńskie. Komisja Rekrutacyjna powołana przez Projektodawcę komisja, której zadaniem jest dokonanie wyboru uczestników projektu spośród wszystkich kandydatów na podstawie ściśle określonych kryteriów, Komisja Oceny Wniosków (KOW) powołana przez Projektodawcę komisja, której zadaniem jest dokonanie oceny merytorycznej Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego, podstawowego i przedłużonego wsparcia pomostowego. Ocena wniosków dokonywana jest w oparciu o Regulamin Komisji Oceny Wniosków sporządzony przez Projektodawcę, Godzina szkoleniowa 1 godzina lekcyjna, tj. 45 minut, Zarejestrowana działalność gospodarcza - działalność posiadająca wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej właściwego Urzędu lub w KRS na terenie województwa lubuskiego oraz zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON), Data zarejestrowania działalności gospodarczej data uzyskania wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej lub KRS oraz zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Podmiotów Gospodarczych (REGON), stron: 2/18

3 3 Uczestnicy projektu 1. Projekt skierowany jest do osób fizycznych mających miejsce zamieszkania na terenie województwa lubuskiego w powiecie strzelecko-drezdeneckim w rozumieniu przepisów art. 25 Kodeksu Cywilnego (miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu), które zamierzają rozpocząć działalność gospodarczą zarejestrowaną na terenie województwa lubuskiego, za wyjątkiem osób, które: posiadały zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie 1 roku przed przystąpieniem do projektu tj. przed podpisaniem deklaracji uczestnictwa w projekcie; otrzymały w okresie ostatnich 3 lat poprzedzających przystąpienie do projektu środki publiczne na podjęcie działalności; są zatrudnione w ramach umowy o pracę lub innych umów cywilno-prawnych u projektodawcy, partnera lub wykonawcy projektu w którym chcą uczestniczyć; pozostają w związku małżeńskim lub w faktycznym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia z Beneficjentem ( w tym pracownik Beneficjenta), partnerem i wykonawcą projektu; są pracownikami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze; otrzymały dofinansowanie na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowalnych z innego źródła oraz osoby, które złożyły wniosek (będący w trakcie rozpatrywania lub który został rozpatrzony pozytywnie) u innego podmiotu ubiegając się o wsparcie na rozpoczęcie działalności; podczas uczestnictwa w projekcie mają zamiar złożyć wniosek do innego podmiotu ubiegając się o dofinansowanie tego samego przedsięwzięcia lub o wsparcie na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowalnych, o które będą wnioskować podczas udziału w ww. projekcie; podlegają wykluczeniu o którym mowa w art. 211 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 roku (Dz. U nr 249, poz. 2104); były karane za przestępstwo skarbowe, które nie korzystają z pełni praw publicznych oraz nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych; po uzyskaniu w ramach projektu wsparcia przekroczą pomoc de minimis w wysokości euro lub euro w przypadku podmiotu zamierzającego rozpocząć działalność gospodarczą w sektorze transportu drogowego. 2. Uczestnik projektu zobowiązany jest do posiadania odpowiednich uprawnień zawodowych (licencji) wynikających z przepisów szczególnych nakładających obowiązek posiadania odpowiednich uprawnień stron: 3/18

4 zawodowych przy wykonywaniu określonego rodzaju działalności gospodarczej, którą planuje otworzyć, jeżeli istnieje wymóg ich posiadania. 3. W projekcie założono udział 40 osób: długotrwale bezrobotnych; uczących się; zatrudnionych; po 45 roku życia; posiadających stopień niepełnosprawności. 4 Rekrutacja uczestników projektu 1. Rekrutacja do projektu prowadzona będzie od 01 do 20 grudnia 2009 roku. 2. Przeprowadzona zostanie 1 rozmowa rekrutacyjna przed emisją 2 edycji szkoleń. Termin rekrutacji 1-20 grudnia 2009 roku. 3. Kwestionariusz rekrutacyjny można pobrać ze strony internetowej Projektodawcy oraz w Biurze Projektu. 4. Kwestionariusz rekrutacyjny można składać osobiście w Biurze Projektu lub za pośrednictwem poczty (za datę wpływu uważa się datę doręczenia do Biura Projektu), 5. Przewidywana liczba uczestników projektu wynosi 40 osób. 6. W przypadku liczby zgłoszeń przekraczającej zakładaną liczbę uczestników, o zakwalifikowaniu do udziału w projekcie decydują: informacje zawarte w kwestionariuszu rekrutacyjnym oraz wynik indywidualnych rozmów z Komisją Rekrutacyjną (na podstawie poniższych kryteriów): Podstawowe kryteria oceny kandydata: ocena determinacji/motywacji do założenia działalności gospodarczej (maksymalnie 10 punktów) ocena pomysłu i rodzaju działalności oraz jej wpływu na rozwój regionu (maksymalnie 10 punktów), ocena postawy oraz szans na utrzymanie się na rynku tj. liczba firm o podobnym profilu (maksymalnie 10 punktów). SUMA PUNKTÓW: 30. W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów, uczestnicy otrzymają dodatkowo za spełnienie kryteriów: - profil działalności: usługi 1 punkt, handel 0 punktów; - obszar działalności: wiejski 1 punkt, miejski 0 punktów; - innowacyjność projektu: tak 1 punkt, nie 0 punktów. stron: 4/18

5 7. Utworzona zostanie lista rankingowa kandydatów na Uczestników projektu według następujących zasad: o miejscu na liście rankingowej decyduje liczba punktów uzyskana na podstawie kryteriów zawartych powyżej, osoby z najwyższym wynikiem zostaną zakwalifikowane do uczestnictwa w projekcie (40 osób), natomiast pozostałe osoby znajdą się na liście rezerwowej. 8. Listy rankingowe i rezerwowe podpisywane są przez członków Komisji Rekrutacyjnej i zatwierdzane przez Kierownika projektu. 9. Decyzja kwalifikacyjna jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 10. Lista rankingowa zostanie umieszczona na stronie internetowej Projektodawcy, dostępna będzie również w Biurze Projektu. 11. Osoby zakwalifikowane do Projektu zostaną o tym poinformowane pisemnie (pocztą) na adres wskazany w kwestionariuszu rekrutacyjnym. 12. W przypadku rezygnacji z udziału w Projekcie przez osobę znajdującą się na liście uczestników, do udziału w Projekcie zakwalifikowana zostanie kolejna osoba z listy rezerwowej z zachowaniem kolejności rankingowej. 13. Zgłoszenie rezygnacji z projektu powinno być dokonane najpóźniej 5 dni roboczych przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia. 14. Podpisanie przez Uczestnika projektu Umowy (o świadczenie usług szkoleniowo-doradczych, na otrzymanie wsparcia finansowego, o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego oraz przedłużonego wsparcia pomostowego) nakłada na niego prawa i obowiązki wynikające z zapisów poszczególnych umów. 15. Umowa o świadczenie usług szkoleniowo doradczych musi zostać zawarta nie później niż w dniu rozpoczęcia szkolenia. 16. Rodzaj działalności gospodarczej zadeklarowany przez Kandydata na uczestnika projektu w formularzu aplikacyjnym nie może ulec zmianie. 17. Projektodawca zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu rekrutacji lub wyznaczenia kolejnego naboru aż do czasu zakwalifikowania niezbędnej grupy Uczestników projektu. 18. Kwestionariusz rekrutacyjny musi być wypełniony czytelnie, wszystkie pola muszą być wypełnione. Kwestionariusz musi być podpisany przez Kandydata na uczestnika projektu. 5 Warunki uczestnictwa w projekcie Uczestnik projektu zobowiązany jest do: 1. Podpisania z Projektodawcą projektu Umowy o świadczenie usług szkoleniowo-doradczych, a także w przypadku przyznania wsparcia finansowego Umowy na otrzymanie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz Umowy na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego. 2. Wypełniania obowiązków wynikających z ww. umów. stron: 5/18

6 3. Wypełniania ankiet związanych z realizacją projektu oraz udzielania niezbędnych informacji dla celów monitoringu, kontroli i ewaluacji projektu. 4. Współpracy z Projektodawcą w zakresie prawidłowej realizacji Projektu. 5. Dostarczania Projektodawcy wszelkich niezbędnych dokumentów związanych z realizacją projektu. 6. Uczestnik projektu jest zobowiązany do podpisania zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie Podsystemu Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Nie podpisanie takiej zgody wyklucza uczestnika z udziału w projekcie. 7. Uczestnik Projektu ma obowiązek wnieść zabezpieczenie prawidłowej realizacji projektu w terminie 7 dni kalendarzowych od daty podpisania Umowy na otrzymanie wsparcia finansowego. W przypadku niedochowania obowiązku, o którym mowa powyżej uczestnik zostanie wykluczony z udziału w projekcie. 6 Wsparcie szkoleniowo-doradcze 1. Wsparcie szkoleniowo-doradcze zostanie udzielone uczestnikowi projektu na podstawie Umowy o świadczenie usług szkoleniowo doradczych zawartej pomiędzy Projektodawcą, a Uczestnikiem projektu. 2. Wsparcie szkoleniowo - doradcze dzieli się na: a) wsparcie podstawowe udzielane do dnia rozpoczęcia przez Uczestnika projektu działalności gospodarczej, które dzieli się na dwie części: 1) szkolenia o charakterze ogólnym - w wymiarze 107 godzin szkoleniowych, dotyczyć będzie ABC przedsiębiorczości; przekazania podstawowych informacji umożliwiających założenie i prowadzenie działalności gospodarczą (rejestracja firmy w zależności od jej formy prawnej, zagadnienia prawne, prawo pracy, VAT, prawo podatkowe, warsztaty w pisaniu biznes planu, wizerunek nowoczesnego przedsiebiorcyitp.) 2) doradztwo indywidualne w maksymalnym wymiarze 8 godzin (z procedur rejestracyjnych działalności gospodarczej; wybór formy opodatkowania; z zakresu przygotowywania Biznes Planu) oraz pomocy w przygotowaniu wniosków o przyznanie wsparcia finansowego oraz wsparcia pomostowego i przedłużonego, odbywające się przed oraz w trakcie naboru Wniosków o wsparcie finansowe b) wsparcie specjalistyczne udzielane od dnia rozpoczęcia przez Uczestnika projektu działalności gospodarczej, w tym: 1) wsparcie finansowe w wysokości do ,00 PLN 2) podstawowe wsparcie pomostowe w wysokości 1100,00 PLN miesięcznie udzielane przez okres pierwszych 6 miesięcy działalności gospodarczej liczonych od dnia rozpoczęcia działalności stron: 6/18

7 gospodarczej określonego we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej, 3) przedłużone wsparcie pomostowe w wysokości 1100,00 PLN miesięcznie udzielane przez kolejne 6 miesięcy od dnia zakończenia korzystania ze wsparcia pomostowego podstawowego, jednak nie dłużej niż 12 miesięcy liczonych od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej. Dotyczy to Uczestników projektu, których specyfika działalności wymaga takiego wsparcia. Oceny konieczności udzielenia wsparcia dokonuje KOW. 4) doradztwo specjalistyczne maksymalnie 2 godzin na 1 osobę z zakresu: zastosowanie nowoczesnych technik sprzedaży przy wykorzystaniu ICT itp. 5) doradztwo specjalistyczne grupowe 5 godzin na 1 grupę z zakresu negocjacji handlowych, funkcjonowaniu polskich firm na rynku UE; savoir vivre dla przedsiębiorców itp. 3. Kandydaci na uczestników projektu zobowiązani są przed podpisaniem Umowy na świadczenie usług szkoleniowo - doradczych, do złożenia kompletu prawidłowo wypełnionych dokumentów, tj.: deklaracji uczestnictwa w projekcie, oświadczenia o nie prowadzeniu zarejestrowanej działalności gospodarczej przez okres co najmniej 12 miesięcy poprzedzających przystąpienie do projektu, oświadczenia o niekaralności za przestępstwa skarbowe w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 Kodeks Karny oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, oświadczenia o nie pozostawaniu w stosunku pracy lub innym (umowa zlecenie, umowa o dzieło lub inne) z Projektodawcą lub wykonawcą w ramach projektu, oświadczenia o nieotrzymaniu środków na podjęcie działalności gospodarczej z funduszy publicznych, oświadczenia o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku kalendarzowym oraz w 2 latach poprzedzających wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie, jeśli dotyczy lub oświadczenie nieskorzystaniu z pomocy de minimis, jeśli dotyczy, oświadczenia o nie korzystaniu przez Kandydata na uczestnika projektu ze wsparcia na założenie tej samej działalności gospodarczej lub wsparcia w postaci pakietu szkoleniowo-doradczego w ramach innego projektu realizowanego w Działaniu 6.2 lub pochodzącego z innych źródeł udzielanych na podstawie odrębnych przepisów, w tym zwłaszcza ze środków publicznych, kopii dokumentu zawierającego PESEL Kandydata na uczestnika projektu, Oświadczenie o wielkości i przeznaczeniu pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie, których ma być przeznaczona pomoc de minimis, Oświadczenia dla ubiegającego się o przyznanie pomocy de minimis. stron: 7/18

8 4. Wsparcie specjalistyczne udzielane jest na podstawie aneksu do Umowy o świadczenie usług szkoleniowo doradczych. 5. Warunkiem otrzymania zaświadczenia o udziale w Projekcie jest ukończenie etapu szkoleniowo - doradczego projektu, w tym obecność na co najmniej 80% obowiązkowych zajęć potwierdzona listami obecności. 6. Uczestnik zostaje wykluczony z projektu, gdy: opuści więcej niż 20% godzin, nie wypełni któregokolwiek z obowiązków wynikających z zawartych umów. 7. Uczestnicy są zobowiązani do podpisywania listy obecności na zajęciach szkoleniowych i doradczych oraz innych stosownych dokumentów w zakresie powyższych usług. 8. Uczestnikom nie przysługuje dodatek szkoleniowy. 9. Na żądanie Projektodawcy Uczestnicy projektu zobowiązani są do dostarczenia wszystkich wymaganych oświadczeń i innych dokumentów związanych z realizacją Projektu. 7 Wsparcie finansowe ogólne warunki 1. Warunkiem ubiegania się o wsparcie finansowe jest ukończenie modułu szkoleniowo-doradczego. 2. Uczestnicy mogą ubiegać się o następujące wsparcie finansowe: jednorazowa dotacja inwestycyjna w wysokości do 40 tysięcy złotych, z przeznaczeniem na rozpoczęcie działalności gospodarczej, podstawowe wsparcie pomostowe w wysokości 1100,00 PLN miesięcznie udzielane przez okres pierwszych 6 miesięcy działalności gospodarczej liczonych od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej określonego we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej, przedłużone wsparcie pomostowe w wysokości 1100,00 PLN miesięcznie udzielane przez kolejne 6 miesięcy od dnia zakończenia korzystania ze wsparcia pomostowego podstawowego, jednak nie dłużej niż 12 miesięcy liczonych od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej. Dotyczy to Uczestników projektu, których specyfika działalności wymaga takiego wsparcia. Oceny konieczności udzielenia wsparcia dokonuje KOW. 3. Na wsparcie finansowe, o którym mowa w 7 ust. 2 zarezerwowane są następujące środki finansowe na jednorazową dotację inwestycyjną dla 30 osób, na podstawowe wsparcie pomostowe dla 30 osób, na przedłużone wsparcie pomostowe dla 30 osób. 4. Wsparcie finansowe stanowi pomoc de minimis. Każdy Uczestnik korzystający ze wsparcia finansowego otrzyma stosowne zaświadczenie o udzielonej pomocy de minimis. 5. Uczestnik Projektu korzystający ze wsparcia finansowego zobowiązany jest do prowadzenia działalności gospodarczej przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej. stron: 8/18

9 6. Uczestnik Projektu korzystający ze wsparcia finansowego zobowiązany jest do udostępnienia dokumentacji związanej z udzielonym wsparciem do dnia zakończenia projektu. 7. Warunki wypłaty wsparcia finansowego regulować będą stosowne umowy. 8. Wypłata wsparcia finansowego nastąpi po otrzymaniu przez Projektodawcę środków przeznaczonych na ten cel od Instytucji Pośredniczącej i spełnieniu warunków określonych w umowach przez Uczestnika projektu. 9. Wzory dokumentów związanych z ubieganiem się o wsparcie finansowe będzie można pobrać ze stron internetowych Projektodawcy i otrzymać w Biurze Projektu. 8 Wsparcie finansowe (jednorazowa dotacja inwestycyjna) 1. Warunkiem ubiegania się o przyznanie wsparcia finansowego jest ukończenie szkolenia na warunkach wymienionych w Wsparcie finansowe udzielane jest Uczestnikom projektu, którzy po otrzymaniu informacji o możliwości przyznania dofinansowania zarejestrowali działalność gospodarczą w ewidencji działalności gospodarczej w województwie lubuskim. 3. Jednorazowa dotacja inwestycyjna przyznawana jest na podstawie Wniosku o przyznanie wsparcia finansowego złożonego wraz z wymaganymi załącznikami przez Uczestnika projektu. 4. Oceny wniosków o udzielenie jednorazowej dotacji inwestycyjnej dokonuje specjalnie powołana Komisja Oceny Wniosków. Dokonuje ona oceny wniosków w oparciu o Formularz oceny biznes planu BO, w terminie 14 dni kalendarzowych. Decyzja Komisji Oceny Wniosków jest ostateczna i nie przysługuje od niej procedura odwoławcza. 5. Wsparciem objęci zostaną uczestnicy każdej z edycji szkoleniowo doradczej; na podstawie listy rankingowej ocenionych pozytywnie wniosków złożonych przez uczestników z każdej edycji szkoleniowej zaakceptowanej Protokołem z posiedzenia KOW. 6. Wysokość wsparcia finansowego (jednorazowej dotacji inwestycyjnej) uzależniona będzie od wysokości wydatków, o pokrycie których ubiegać się będzie Uczestnik projektu. 7. Środki dotacji powinny służyć pokryciu wydatków inwestycyjnych umożliwiających funkcjonowanie nowego przedsiębiorstwa, a nie stanowić pomocy operacyjnej służącej pokryciu kosztów bieżącej działalności przedsiębiorstwa. 8. Zasady wydatkowania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości określone są w Umowie na otrzymanie wsparcia finansowego. 9. Lista sektorów i działalności, na które nie można otrzymać dofinansowania znajduje się w załączniku numer 1 i Warunkiem podpisania umowy jest złożenie przez Uczestnika projektu następujących dokumentów: a. kopii dokumentu poświadczającego zarejestrowanie działalności gospodarczej, stron: 9/18

10 b. kopii dokumentu poświadczającego nadanie numeru REGON dla prowadzonej działalności gospodarczej, c. kopii dokumentu poświadczającego zgłoszenie w ZUS (ZUA, ZUS ZFA/ZPA)/KRUS prowadzonej działalności gospodarczej, d. zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego wydatkowania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, e. oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku kalendarzowym oraz w 2 latach poprzedzających wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie, f. (jeśli dotyczy) oświadczenie o nieskorzystaniu z pomocy de minimis. g. oświadczenie o nieuzyskaniu pomocy publicznej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis (załącznik nr do niniejszej dokumentacji)/oświadczenie o wielkości i przeznaczeniu pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis (załącznik nr do niniejszej dokumentacji), h. oświadczenie dla ubiegającego się o przyznanie pomocy de minimis, i. zabezpieczenie zwrotu przyznanych środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości. 11. Uczestnik projektu powinien ponieść wydatki podlegające finansowaniu w ramach dotacji po podpisaniu ww. Umowy. Jednak z uwagi na długotrwałość procedur poprzedzających podpisanie umowy i wypłatę środków, Uczestnik pomocy może sfinansować inwestycję ze środków własnych (wydatki muszą być poniesione po zarejestrowaniu przez Beneficjenta pomocy działalności gospodarczej oraz udokumentowane) i otrzymać ich refundację po podpisaniu Umowy. Wszelkie wydatki poniesione przed podpisaniem umowy uczestnik projektu ponosi na własne ryzyko. 12. Wsparcie finansowe zostanie wypłacone Uczestnikowi projektu na podstawie zapisów Umowy na otrzymanie wsparcia finansowego w całości, niezwłocznie po podpisaniu Umowy na otrzymanie wsparcia finansowego. 13. Uczestnik projektu ma obowiązek wnieść zabezpieczenie prawidłowej realizacji projektu ( 2 formy) w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy na zasadach, o których mowa w 5 pkt 7 Regulaminu. Formami zabezpieczenia ewentualnego obowiązku zwrotu przez uczestnika środków otrzymanych na rozwój przedsiębiorczości mogą być: weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, poręczony przez małżonka jeśli dotyczy, weksel własny z poręczeniem wekslowym (aval) - obligatoryjnie oraz do wyboru: gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa z okresem ważności minimum 12 miesięcy od jej wystawienia, stron: 10/18

11 zastaw na prawach lub rzeczach, poręczenie, blokada rachunku bankowego, akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika. O wyborze formy zabezpieczenia decyduje Projektodawca w porozumieniu z Uczestnikiem projektu. 14. Środki finansowe uzyskane na rozwój przedsiębiorczości powinny służyć pokryciu wydatków inwestycyjnych umożliwiających funkcjonowanie nowego przedsiębiorstwa. Dopuszcza się, aby środki finansowe zostały przeznaczone na: - zakup środków trwałych, w tym również środków transportowych (zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis, otrzymanych środków nie można przeznaczyć dla podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie drogowego transportu towarów na nabycie pojazdów przeznaczonych do takiego transportu); - zakup środków obrotowych; - zakup wartości niematerialnych i prawnych; - zakup pozostałego sprzętu i wyposażenia (np. meble, telefon); - koszty prac remontowych i budowlanych. Wszystkie wydatki muszą zostać szczegółowo uzasadnione przez uczestnika projektu oraz powiązane z zakresem prowadzonej działalności. 15. w ramach przyznanych środków finansowych dozwolony jest zakup używanych środków trwałych o ile zostaną spełnione łącznie następujące warunki: - sprzedający środek trwały musi wystawić deklarację określającą jego pochodzenie; - sprzedający środek trwały potwierdza w deklaracji, że w okresie ostatnich 7 lat używany środek trwały nie został zakupiony z pomocy krajowej lub wspólnotowej; - cena zakupionego środka trwałego używanego nie może przekraczać jego wartości rynkowej i musi być niższa niż koszt podobnego nowego sprzętu. 16. Uczestnik projektu ma obowiązek zakończyć wydatkowanie środków w ciągu 180 dni od momentu otrzymania środków finansowych od projektodawcy. 9 Podstawowe wsparcie pomostowe 1. Podstawowe wsparcie pomostowe przyznawane jest Uczestnikom projektu, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania jednorazowej dotacji inwestycyjnej na okres pierwszych 6-miesięcy działalności liczonych od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej. stron: 11/18

12 2. Podstawowe wsparcie pomostowe przyznawane jest na podstawie składanego przez Uczestnika projektu Wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego wraz z wymaganymi załącznikami. 3. Zasady wydatkowania podstawowego wsparcia pomostowego określone są w Umowie na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego, która określa w szczególności wartość i warunki wypłaty środków oraz stanowi podstawę wypłacenia środków. 4. Podstawowe wsparcie pomostowe będzie wypłacane Uczestnikowi projektu w miesięcznych transzach w kwocie do 1100,00 PLN. Środki te mają ułatwić Uczestnikowi projektu pokrycie obligatoryjnych opłat ponoszonych niezależne od poziomu przychodów w postaci katalogu zamkniętego: koszty ZUS/KRUS, koszty administracyjne (w tym koszty czynszu lub wynajmu pomieszczeń bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą), koszty eksploatacji pomieszczeń (w tym m.in. opłaty za energię elektryczną, cieplną, gazową i wodę), koszty usług pocztowych, koszty usług księgowych, koszty usług prawnych, koszty drobnych materiałów biurowych, koszty działań informacyjno-promocyjnych. 10 Przedłużone wsparcie pomostowe 1. Istnieje możliwość przedłużenia udzielania wsparcia pomostowego o kolejne 6 miesięcy (jednakże nie dłużej niż do 12 miesiąca od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej), w przypadku, gdy mimo utrzymującej się słabej kondycji finansowej Uczestnika projektu, istnieje celowość kontynuowania udzielania mu pomocy. 2. Przedłużone wsparcie pomostowe przyznawane jest na podstawie Wniosku o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego złożonego wraz z wymaganymi załącznikami przez Uczestnika projektu. Oceny konieczności udzielenia wsparcia dokonuje KOW. 3. Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego składany jest przez Uczestnika projektu nie później niż w piątym miesiącu otrzymywania podstawowego wsparcia pomostowego. 4. Oceny wniosków o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego dokonuje Komisja Oceny Wniosków. Komisja dokonuje oceny wniosków w oparciu o formularz oceny biznes planu BO. 5. Przedłużone wsparcie pomostowe udzielane jest na podstawie aneksu do Umowy na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego, który określa w szczególności wartość i warunki wypłaty środków oraz stanowi podstawę wypłacenia środków. 6. Przedłużone wsparcie pomostowe będzie wypłacane Uczestnikowi projektu w miesięcznych transzach w kwocie do 1100,00 PLN. 11 Postanowienia końcowe stron: 12/18

13 1. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu uczestnictwa należy do Projektodawcy w oparciu o prawodawstwo Rzeczpospolitej Polskiej i Unii Europejskiej. 2. Projektodawca nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w dokumentach programowych i wytycznych dotyczących Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 3. Projektodawca zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie. 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 02 listopada 2009 roku r. Joanna Rogoza - Chojnacka... data i podpis Kierownika projektu stron: 13/18

14 Załącznik Nr 1 Lista produktów wyszczególnionych w Załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską Wsparcie nie może być udzielone na projekty dotyczące działalności gospodarczej polegającej na produkcji, przetwarzaniu lub marketingu niżej wymienionych produktów: Numer nomenklatury brukselskiej DZIAŁ 1 DZIAŁ 2 DZIAŁ 3 DZIAŁ 4 DZIAŁ 5 Zwierzęta żywe Mięso i podroby jadalne Opis produktów Ryby, skorupiaki, mięczaki i inne bezkręgowce wodne Produkty mleczarskie; jaja ptasie; miód naturalny; jadalne produkty pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej nie wymienione ani nie włączone Jelita, pęcherze i żołądki zwierząt (z wyjątkiem rybich), całe lub w kawałkach, świeże, chłodzone, mrożone, solone, w solance, suszone lub wędzone: Produkty pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej nie wymienione ani nie włączone; martwe zwierzęta objęte działami 1 lub 3, nie nadające się do spożycia przez ludzi DZIAŁ 6 Żywe drzewa i inne rośliny; bulwy, korzenie i podobne; cięte i ozdobne liście DZIAŁ 7 DZIAŁ 8 Warzywa oraz niektóre korzenie i bulwy jadalne Owoce i orzechy jadalne; skórki owoców cytrusowych lub melonów DZIAŁ 9 Kawa, herbata i przyprawy, z wyjątkiem herba mate (pozycja Nr 09.03) DZIAŁ 10 DZIAŁ 11 DZIAŁ 12 DZIAŁ 13 ex DZIAŁ 15 Zboża Produkty przemysłu młynarskiego; słód; skrobie; inulina; gluten pszenny Nasiona i owoce oleiste; ziarna, nasiona i owoce różne; rośliny przemysłowe i lecznicze; słoma i pasza Pektyna Słonina i inny przetworzony tłuszcz wieprzowy; przetworzony tłuszcz drobiowy Nieprzetworzone tłuszcze wołowe, owcze i koźle; łój (łącznie z "premier jus") wytwarzany z tych tłuszczy Stearyna z tłuszczu, oleju i łoju; olej z tłuszczu, oliwy i łoju, nie emulgowany, nie mieszany i nie preparowany Tłuszcze i oleje z ryb i ssaków morskich, oczyszczane lub nie Tłuszcze roślinne, płynne lub stałe, surowe, rafinowane lub oczyszczane Tłuszcze i oleje zwierzęce oraz roślinne, uwodorniane, rafinowane lub nie, ale bez dalszej przeróbki Margaryna, sztuczna słonina i inne preparowane tłuszcze jadalne Pozostałości po oczyszczaniu substancji tłuszczowych i wosków zwierzęcych lub roślinnych DZIAŁ 16 DZIAŁ 17 Przetwory z mięsa, ryb lub skorupiaków, mięczaków i innych bezkręgowców wodnych Cukier trzcinowy lub buraczany i chemicznie czysta sacharoza, w postaci stałej: stron: 14/18

15 17.02 Inne rodzaje cukru; syropy cukrowe; miód syntetyczny (zmieszany z naturalnym lub nie); karmel Melasa, odbarwiona lub nie 17.05* Cukry, syropy, aromatyzowana melasa lub z dodatkiem barwników (w tym cukier waniliowy lub wanilina), z wyjątkiem soków owocowych z dodatkiem cukru w jakichkolwiek proporcjach DZIAŁ Ziarna kakaowe, całe lub łamane, surowe lub palone Kakaowe łuski, łupiny, osłonki i inne odpady z kakao DZIAŁ 20 DZIAŁ 22 Przetwory z warzyw, owoców, orzechów lub innych części roślin Moszcz winogronowy, fermentujący lub z fermentacją zatrzymaną w inny sposób niż przez dodanie alkoholu Wino ze świeżych winogron; moszcz winogronowy z fermentacją zatrzymaną przez dodanie alkoholu Inne napoje na bazie fermentacji (np. jabłecznik, wino z gruszek i miód pitny) ex 22.08* ex 22.09* ex 22.10* DZIAŁ 23 DZIAŁ 24 Alkohol etylowy, denaturowany lub nie, o jakiejkolwiek mocy, otrzymywany z produktów rolnych, o których mowa w załączniku I do Traktatu, z wyłączeniem wódek, likierów i innych napojów spirytusowych, złożone preparaty alkoholowe (znane jako skoncentrowane ekstrakty ) do wyrobu napojów. ocet i jego substytuty Pozostałości i odpady przemysłu spożywczego; gotowa pasza dla zwierząt Tytoń nieprzetworzony; odpady tytoniowe: DZIAŁ Korek naturalny surowy; odpady korka; korek kruszony, granulowany lub mielony: DZIAŁ Len surowy lub przetworzony ale nie przędzony; pakuły i odpady lniane (w tym skrawki workowe lub rozwłóknianie) DZIAŁ Konopie naturalne (Cannabis sativa), surowe lub przetworzone ale nie przędzone; pakuły i odpady z konopi naturalnych (w tym liny oraz skrawki orkowe lub rozwłókniane) *Pozycja dodana artykułem 1 rozporządzenia nr 7a Rady Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej z 18 grudnia 1959 roku (Dz. U. 7 z , str. 71/61). stron: 15/18

16 Załącznik nr 2 Lista sektorów i działalności, w ramach których nie można uzyskać dofinansowania z tytułu pomocy de minimis POMOC DE MINIMIS KOD Lp. OPIS PKD SEKTORY WYKLUCZONE RYBOŁÓWSTWO Z Rybołówstwo w wodach morskich, z wyłączeniem: - wielorybnictwa, - pozyskiwania (poławiania, wydobywania) pozostałych produktów i organizmów znajdujących się w wodach morskich, np.: pereł naturalnych, gąbek, korali i alg, - działalności usługowej związanej z połowem ryb na oceanach, morzach i w wewnętrznych wodach morskich Z Rybołówstwo w wodach śródlądowych, z wyłączeniem: - połowów pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych, - pozyskiwania surowców znajdujących się w wodach śródlądowych, - działalności usługowej związanej z połowem ryb w wodach śródlądowych Z Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach morskich, z wyłączeniem: - chowu i hodowli morskich ryb ozdobnych, - chowu i hodowli szkarłatnic i pozostałych jadalnych wodorostów morskich Z Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych, z wyłączeniem: - chowu i hodowli ryb ozdobnych w stawach rybnych i w wodach śródlądowych, - działalności usługowej związanej z chowem i hodowlą ryb, skorupiaków, mięczaków i innych organizmów wodnych w stawach rybnych i wodach śródlądowych Z Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków, z wyłączeniem: - obróbki wodorostów Z Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych - w zakresie produkcji olejów z ryb Z Produkcja makaronów, klusek, kuskusu i podobnych wyrobów mącznych tylko tych, które zawierają w masie ponad 20% ryb, skorupiaków, mięczaków lub innych bezkręgowców wodnych. GÓRNICTWO WĘGLA Z Wydobywanie węgla kamiennego Z Wydobywanie węgla brunatnego (lignitu), jeśli jego wartość opałowa górna jest większa lub równa 15 MJ/kg. DZIAŁALNOŚCI WYKLUCZONE ROLNICTWO Z Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Z Uprawa ryżu Z Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych Z Uprawa trzciny cukrowej Z Uprawa tytoniu Z Uprawa roślin włóknistych Z Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie Z Uprawa winogron Z Uprawa drzew i krzewów owocowych tropikalnych i podzwrotnikowych. stron: 16/18

17 Z Uprawa drzew i krzewów owocowych cytrusowych Z Uprawa drzew i krzewów owocowych ziarnkowych i pestkowych Z Uprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz orzechów Z Uprawa drzew oleistych Z Uprawa roślin wykorzystywanych do produkcji napojów Z Uprawa roślin przyprawowych i aromatycznych oraz roślin wykorzystywanych do produkcji leków i wyrobów farmaceutycznych, z wyłączeniem: - uprawy roślin wykorzystywanych do produkcji leków, środków odurzających i wyrobów - farmaceutycznych, - uprawy roślin wykorzystywanych do wyrobu środków owadobójczych, grzybobójczych lub podobnych celów Z Uprawa pozostałych roślin wieloletnich Z Rozmnażanie roślin Z Chów i hodowla bydła mlecznego Z Chów i hodowla pozostałego bydła i bawołów, z wyłączeniem produkcji nasienia bydlęcego Z Chów i hodowla koni i pozostałych zwierząt koniowatych, z wyłączeniem produkcji nasienia ogierów Z Chów i hodowla wielbłądów i zwierząt wielbłądowatych Z Chów i hodowla owiec i kóz, z wyłączeniem: produkcji surowej wełny, produkcji nasienia kozłów i tryków Z Chów i hodowla świń, z wyłączeniem produkcji nasienia knurów Z Chów i hodowla drobiu, z wyłączeniem działalności wylęgarni drobiu Z Chów i hodowla pozostałych zwierząt, z wyłączeniem: - chowu i hodowla owadów, - produkcji nasienia królików i pozostałych zwierząt futerkowych, - produkcji skór zwierząt futerkowych, gadów lub ptaków w gospodarstwach hodowlanych, - chowu i hodowli robaków, mięczaków, w tym ślimaków niejadalnych itp. zwierząt lądowych, - chów i hodowlę jedwabników; produkcja kokonów jedwabników, - produkcja sierści zwierzęcej cienkiej lub grubej niezgrzeblonej Z Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana). SEKTORY Z OGRANICZENIAMI TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW - ZAKAZ FINANSOWANIA ZAKUPU ŚRODKA TRANSPORTU Z Transport drogowy towarów Z Działalność usługowa związana z przeprowadzkami. TRANSPORT DROGOWY - PRÓG POMOCY DO 100 TYS. EURO Z Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski, z wyłączeniem: miejskich lub podmiejskich przewozów pasażerskich realizowanych środkami transportu takimi jak: tramwaj, kolej podziemna lub nadziemna, działalności kolei linowo-naziemnych, linowych itp Z Działalność taksówek osobowych Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany, z wyłączeniem: działalności kolejek linowych naziemnych, kolejek linowych, wyciągów orczykowych i wyciągów narciarskich Z Transport drogowy towarów Z Działalność usługowa związana z przeprowadzkami stron: 17/18

18 stron: 18/18

Lista sektorów i działalności w ramach których, nie można uzyskać dofinansowania z tytułu pomocy de mini mis

Lista sektorów i działalności w ramach których, nie można uzyskać dofinansowania z tytułu pomocy de mini mis Lista sektorów i działalności w ramach których, nie można uzyskać dofinansowania z tytułu pomocy de mini mis POMOC DE MINIMIS LP. KOD PKD OPIS SEKTORY WYKLUCZONE RYBOŁÓWSTWO 1 03.11.Z Rybołówstwo w wodach

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego i wsparcia pomostowego finansowego Własna firma zawodową szansą II EDYCJA

Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego i wsparcia pomostowego finansowego Własna firma zawodową szansą II EDYCJA Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego i wsparcia pomostowego finansowego Własna firma zawodową szansą II EDYCJA Pomoc publiczna w ramach Działania 8.1.2. stanowi pomoc de minimis

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 326/331 ZAŁĄCZNIKI

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 326/331 ZAŁĄCZNIKI 26.10.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 326/331 ZAŁĄCZNIKI 26.10.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 326/333 ZAŁĄCZNIK I LISTA O KTÓREJ MOWA W ARTYKULE 38 TRAKTATU O FUNKCJONOWANIU UNII

Bardziej szczegółowo

Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie. Poddziałanie 8.1.2. Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie.

Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie. Poddziałanie 8.1.2. Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie. REGULAMIN uczestnictwa w projekcie Wczoraj Pracownik dzisiaj Właściciel realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z Priorytetu VIII Regionalne Kadry Gospodarki Działanie 8.1. Rozwój pracowników

Bardziej szczegółowo

Wsparcie innowacji na obszarach wiejskich - działanie Współpraca. Lubań,

Wsparcie innowacji na obszarach wiejskich - działanie Współpraca. Lubań, Wsparcie innowacji na obszarach wiejskich - działanie Współpraca Lubań, 04.06.2017 Działanie Współpraca "Współpraca" to nowe działanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, które promuje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. uczestnictwa w projekcie. Paszport do przedsiębiorczości

REGULAMIN. uczestnictwa w projekcie. Paszport do przedsiębiorczości , REGULAMIN uczestnictwa w projekcie Paszport do przedsiębiorczości realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa. w Projekcie Własna firma drogą do sukcesu nr WND-POKL /08

Regulamin uczestnictwa. w Projekcie Własna firma drogą do sukcesu nr WND-POKL /08 Regulamin uczestnictwa w Projekcie Własna firma drogą do sukcesu nr WND-POKL.06.02.00-26-031/08 realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w Końskich, w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Kapitał na starcie dotacje dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą w ramach Dz. 6.2 POKL

Kapitał na starcie dotacje dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą w ramach Dz. 6.2 POKL Kapitał na starcie dotacje dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą w ramach Dz. 6.2 POKL Konferencja dla przedsiębiorców Janów Lubelski 14.05.2014 r. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Biznes jest dla kobiet Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, na podstawie Umowy nr UDA-POKL.06.02.00-32-018/08-00 zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy

Bardziej szczegółowo

TWOJA FIRMA PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO.

TWOJA FIRMA PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO. TWOJA FIRMA PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO. Główne etapy projektu: 1. Rekrutacja uczestników projektu, 2. Realizacja wsparcia szkoleniowo

Bardziej szczegółowo

Wykaz rodzajów działalności gospodarczej wykluczonej z pomocy de minimis lub podlegającej innym ograniczeniom tej pomocy.

Wykaz rodzajów działalności gospodarczej wykluczonej z pomocy de minimis lub podlegającej innym ograniczeniom tej pomocy. Załącznik 1 Wykaz rodzajów działalności gospodarczej wykluczonej z pomocy de minimis lub podlegającej innym ograniczeniom tej pomocy. Pomoc de minimis - pomoc przyznana przez Państwo członkowskie lub przy

Bardziej szczegółowo

Nasze wsparcie - twój biznes. Projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu

Nasze wsparcie - twój biznes. Projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu 1 Regulamin projektu: Nasze wsparcie twój biznes, realizowanego w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY FORMALNEJ FORMULARZA REKRUTACYJNEGO

KARTA OCENY FORMALNEJ FORMULARZA REKRUTACYJNEGO KARTA OCENY FORMALNEJ FORMULARZA REKRUTACYJNEGO Projekt Kobieta + biznes = sukces współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez STAWIL sp. z o.o., na podstawie Umowy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA ZAŁĄCZNIKA PP-3 POMOC PUBLICZNA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA ZAŁĄCZNIKA PP-3 POMOC PUBLICZNA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA ZAŁĄCZNIKA PP-3 POMOC PUBLICZNA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Definicje Rolnictwo - działalność związana z produkcją, przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych, tj. produktów

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja Projekt: Moja Firma w Unii Europejskiej III współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Koszalińską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. na podstawie Umowy o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Wykaz niektórych artykułów rolnospożywczych. importu do Rosji 2014-09-17 14:08:02

Wykaz niektórych artykułów rolnospożywczych. importu do Rosji 2014-09-17 14:08:02 Wykaz niektórych artykułów rolnospożywczych nie objętych zakazem importu do Rosji 2014-09-17 14:08:02 2 Szczegółowy wykaz z kodami celnymi Z działu 2 - MIĘSO I PODROBY JADALNE 0204 - Mięso z owiec lub

Bardziej szczegółowo

Agencja Rozwoju Gdyni Sp. z o.o., ul. Świętojańska 53/8, 81-391 Gdynia

Agencja Rozwoju Gdyni Sp. z o.o., ul. Świętojańska 53/8, 81-391 Gdynia REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W FAZIE SZKOLENIOWO DORADCZEJ PROJEKTU MOJA FIRMA MOJE MIEJSCE PRACY - WSPARCIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I SAMOZATRUDNIENIA W GMINACH SŁABYCH STRUKTURALNIE POWIATU

Bardziej szczegółowo

Karta oceny formalnej formularza rekrutacyjnego

Karta oceny formalnej formularza rekrutacyjnego Załącznik nr 5. Karta oceny formalnej formularza rekrutacyjnego. Karta oceny formalnej formularza rekrutacyjnego Numer referencyjny Formularza rekrutacyjnego Arkusz wypełniony przez: Beneficjenta Pełna

Bardziej szczegółowo

Ogólne informacje dotyczące pomocy de minimis

Ogólne informacje dotyczące pomocy de minimis strona 1/8 Ogólne informacje dotyczące pomocy de minimis Pomoc de minimis udzielana jest zgodnie z przepisami Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art.

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Moja Firma w Unii Europejskiej II

Regulamin uczestnictwa w projekcie Moja Firma w Unii Europejskiej II Regulamin uczestnictwa w projekcie Moja Firma w Unii Europejskiej II Projekt Moja Firma w Unii Europejskiej II (nazywany w dalszej części regulaminu Projektem) realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. Zatrudnij się sam. Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROJEKTU. Zatrudnij się sam. Postanowienia ogólne REGULAMIN PROJEKTU Zatrudnij się sam 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa ogólne warunki uczestnictwa w ramach projektu Zatrudnij się sam 2. Projekt Zatrudnij się sam jest realizowany

Bardziej szczegółowo

Karta oceny formalnej Formularza rekrutacyjnego

Karta oceny formalnej Formularza rekrutacyjnego Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji uczestników Karta oceny formalnej Formularza rekrutacyjnego do projektu OD POMYSŁU DO BIZNESU program wspierania przedsiębiorczości osób bez pracy po 29 roku życia

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany jest przez Pomorską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Słupsku

Projekt realizowany jest przez Pomorską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Słupsku Czas na biznes Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla

Bardziej szczegółowo

Zostań w Polsce swoim szefem!

Zostań w Polsce swoim szefem! Miasto Stołeczne Warszawa ul. Miodowa 6/8, pok. II, piętro I, 00-251 Warszawa, www.zostanszefem.vizja.pl e-mail: zostanszefem@vizja.pl tel. (22) 443 07 56, fax (22) 656 63 38 Regulamin rekrutacji i uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 19:14:27 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 19:14:27 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 16.11.2016 godz. 19:14:27 Numer KRS: 0000390587 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ZAKŁADAM FIRMĘ WSPARCIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W POWIECIE SOKOŁOWSKIM Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE. W ramach IV priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko DZIAŁANIE 4.1

INSTRUKCJA DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE. W ramach IV priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko DZIAŁANIE 4.1 INSTRUKCJA DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W ramach IV priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko DZIAŁANIE 4.1 Dwie pierwsze rubryki, zatytułowane Data wpłynięcia wniosku o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA. w projekcie pn. AKTYWNI SPOŁECZNIE I ZAWODOWO

REGULAMIN UCZESTNICTWA. w projekcie pn. AKTYWNI SPOŁECZNIE I ZAWODOWO REGULAMIN UCZESTNICTWA w projekcie pn. AKTYWNI SPOŁECZNIE I ZAWODOWO 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin uczestnictwa, zwany dalej regulaminem określa zasady procesu rekrutacji i uczestnictwa w ramach

Bardziej szczegółowo

Projekt Zostań kobietą sukcesu załóż firmę współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt Zostań kobietą sukcesu załóż firmę współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin uczestnictwa w projekcie Zostań kobietą sukcesu załóż firmę Nr umowy UDA-POKL.06.02.00-24-006/09-00 realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VI Rynek pracy

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 11 kwietnia 2008 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług

USTAWA z dnia 11 kwietnia 2008 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 11 kwietnia 2008 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2008 r. Nr 74, poz. 444. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług Art. 1. W ustawie z dnia 11 marca 2004

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu PRZEDSIĘBIIORCZOŚĆ JEST KOBIECA POKL.06.02.

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu PRZEDSIĘBIIORCZOŚĆ JEST KOBIECA POKL.06.02. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu PRZEDSIĘBIIORCZOŚĆ JEST KOBIECA Definicje Beneficjent pomocy- podmiot prowadzący działalność gospodarczą, bez względu

Bardziej szczegółowo

Załóż własną firmę - wykorzystaj szansę II edycja

Załóż własną firmę - wykorzystaj szansę II edycja i Regulamin uczestnictwa w projekcie Załóż własną firmę - wykorzystaj szansę II edycja realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Działania 6.2 PO KL wprowadzony Uchwałą nr 1/REG/KL17

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE INNOWACJI W ROLNICTWIE W RAMACH PROW 2014-2020

FINANSOWANIE INNOWACJI W ROLNICTWIE W RAMACH PROW 2014-2020 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Materiał opracowany przez Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach, Mazowiecki Ośrodek Badawczy

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania podstawowego i przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach projektu Nie odpuszczaj, pomyśl o jutrze

Regulamin przyznawania podstawowego i przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach projektu Nie odpuszczaj, pomyśl o jutrze Sosnowiec, 15.02.2011r. Regulamin przyznawania podstawowego i przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach projektu Nie odpuszczaj, pomyśl o jutrze Poddziałanie 8.1.2 PO KL 1 Wsparcie pomostowe 1. Uczestnik

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt Zostań przedsiębiorczym jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu społecznego, jest realizowany przez Starostowo Powiatowe w Siemiatyczach w partnerstwie w Polskim Centrum Edukacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMINU PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

REGULAMINU PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata REGULAMINU PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 6 RYNEK PRACY Działanie 6.5 Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

... miejscowość... (Pieczęć przedsiębiorcy) Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach

... miejscowość... (Pieczęć przedsiębiorcy) Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach ... miejscowość... (Pieczęć przedsiębiorcy) Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach WNIOSEK NR.../2010 O REFUNDACJĘ KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO I.

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środkow Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środkow Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KAPITAŁ LUDZKI NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI fundusz SPOŁECZNY Projekt współfinansowany ze środkow Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wejherowo, dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Twoja przyszłość w Twoich rękach

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Twoja przyszłość w Twoich rękach REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI DZIAŁANIE 6.1 PODDZIAŁANIE 6.1.1 1 Ilekroć w regulaminie jest mowa o : Projekcie należy przez

Bardziej szczegółowo

Kaszubski Uniwersytet Ludowy w Wieżycy. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie pn. Patent na własną firmę

Kaszubski Uniwersytet Ludowy w Wieżycy. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie pn. Patent na własną firmę Kaszubski Uniwersytet Ludowy w Wieżycy Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie pn. Patent na własną firmę realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KAZIMIERZY WIELKIEJ WNIOSEK

POWIATOWY URZĄD PRACY W KAZIMIERZY WIELKIEJ WNIOSEK ... /miejscowość i data/... /pieczątka podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą/ WNIOSEK POWIATOWY URZĄD PRACY W KAZIMIERZY WIELKIEJ o refundację dokonywania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu MOJA FIRMA MÓJ KAPITAŁ

Regulamin przyznawania środków na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu MOJA FIRMA MÓJ KAPITAŁ Projekt MOJA FIRMA-MÓJ KAPITAŁ współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez F.H.-U. JAR-MAR Centrum Kształcenia Wiedza dla wszystkich, na podstawie Umowy nr UDA-POKL.08.01.02-32-007/10-00

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOTYCZĄCY REALIZACJI PROGRAMU SPECJALNEGO PRZEDSIĘBIORCZY 30 MINUS. Sucha Beskidzka dn rok

REGULAMIN DOTYCZĄCY REALIZACJI PROGRAMU SPECJALNEGO PRZEDSIĘBIORCZY 30 MINUS. Sucha Beskidzka dn rok REGULAMIN DOTYCZĄCY REALIZACJI PROGRAMU SPECJALNEGO PRZEDSIĘBIORCZY 30 MINUS Sucha Beskidzka dn. 30.04.2013rok 1 1 Podstawa prawna Niniejszy regulamin został opracowany w oparciu o: Ustawa z dnia 20 kwietnia

Bardziej szczegółowo

ZASADY ROZLICZANIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ

ZASADY ROZLICZANIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ ZASADY ROZLICZANIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ Projekt; Moja firma własna praca Nr umowy UDA-POKL.06.02.00-20-131/13-00 Realizowanego w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Moja Firma Mój Sukces

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Moja Firma Mój Sukces REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Moja Firma Mój Sukces 1. Informacje ogólne 1. Projekt pt. Moja firma Mój sukces o numerze KSI: WND-POKL.06.02.00-18-022/08, realizowany jest przez Leżajskie Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK BEZROBOTNEGO O PRZYZNANIE JEDNORAZOWO ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRACY NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

WNIOSEK BEZROBOTNEGO O PRZYZNANIE JEDNORAZOWO ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRACY NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Prudnik, dnia... L. Dz.... Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku ul. Jagiellońska 21 48-200 Prudnik UWAGA: Wniosek należy wypełnić czytelnie. Przedkładający niniejszy wniosek zapewnia udostępnienie przedstawicielom

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY FORMALNEJ FORMULARZA REKRUTACYJNEGO

KARTA OCENY FORMALNEJ FORMULARZA REKRUTACYJNEGO Załącznik nr 2.1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Dotacja na START KARTA OCENY FORMALNEJ FORMULARZA REKRUTACYJNEGO Projekt Dotacja na START współfinansowany ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Komputer też ma 50 lat kurs komputerowy dla mieszkańców terenu LGD Dorzecze Bobrzy

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Komputer też ma 50 lat kurs komputerowy dla mieszkańców terenu LGD Dorzecze Bobrzy Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Komputer też ma 50 lat kurs komputerowy dla mieszkańców terenu LGD Dorzecze Bobrzy Tytuł projektu: Komputer też ma 50 lat - kurs komputerowy dla mieszkańców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DOTACJI W PROJEKCIE Aktywni trzebniczanie

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DOTACJI W PROJEKCIE Aktywni trzebniczanie REGULAMIN PRZYZNAWANIA DOTACJI W PROJEKCIE Aktywni trzebniczanie realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek Pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz

Bardziej szczegółowo

... Świętochłowice, dnia... (pieczątka wnioskodawcy)

... Świętochłowice, dnia... (pieczątka wnioskodawcy) Załącznik nr 1... Świętochłowice, dnia... (pieczątka wnioskodawcy) Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach WNIOSEK W SPRAWIE REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEGO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu MOJA SZANSA

REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu MOJA SZANSA REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu MOJA SZANSA 1 Postanowienia ogólne 1. Regionalna Izba Gospodarcza w Starachowicach realizuje Projekt nr WND-POKL.08.01.02-26-022/11 MOJA SZANSA 2. Projekt realizowany jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE SAMOZATRUDNIENIE INWESTYCJĄ W SIEBIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE SAMOZATRUDNIENIE INWESTYCJĄ W SIEBIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE SAMOZATRUDNIENIE INWESTYCJĄ W SIEBIE 1. Cel Projektu Projekt Samozatrudnienie inwestycją w siebie realizowany jest przez Kaszubski Instytut Rozwoju (KIR) w ramach Działania

Bardziej szczegółowo

Karta oceny formalnej formularza rekrutacyjnego

Karta oceny formalnej formularza rekrutacyjnego Załącznik nr 2. Karta oceny formalnej formularza rekrutacyjnego. Karta oceny formalnej formularza rekrutacyjnego Numer referencyjny Formularza rekrutacyjnego Arkusz wypełniony przez: Beneficjenta Pełna

Bardziej szczegółowo

.. zwanym dalej Przedsiębiorcą < pełne dane Beneficjenta pomocy >

.. zwanym dalej Przedsiębiorcą < pełne dane Beneficjenta pomocy > Załącznik nr 20. Wzór umowy na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego. UMOWA NR... NA OTRZYMANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I WSPARCIA POMOSTOWEGO Projekt Młodzi ludzie sukcesu realizowany w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działania

Bardziej szczegółowo

WNOSZĘ o przyznanie refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia 2 lub doposażenia 3 stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego

WNOSZĘ o przyznanie refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia 2 lub doposażenia 3 stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego WNIOSEK o przyznanie refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia* lub doposażenia* stanowisk/a pracy dla skierowanego/ych/ przez Urząd bezrobotnego/ych/. 1. Dane Podmiotu prowadzącego działalność

Bardziej szczegółowo

W Statucie Emitenta wprowadzono następujące zmiany: Dotychczas obowiązująca treść 5 ust. 1 Statutu Spółki:

W Statucie Emitenta wprowadzono następujące zmiany: Dotychczas obowiązująca treść 5 ust. 1 Statutu Spółki: W Statucie Emitenta wprowadzono następujące zmiany: Dotychczas obowiązująca treść 5 ust. 1 Statutu Spółki: 1. Przedmiotem działania Spółki jest prowadzenie działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI do projektu Kobieta Przedsiębiorcza Kobietą Sukcesu

REGULAMIN REKRUTACJI do projektu Kobieta Przedsiębiorcza Kobietą Sukcesu REGULAMIN REKRUTACJI do projektu Kobieta Przedsiębiorcza Kobietą Sukcesu 1 Postanowienia ogólne 1. Regionalna Izba Gospodarcza z siedzibą w Starachowicach realizuje Projekt nr WND-POKL.06.02.00-26-025/10

Bardziej szczegółowo

Tekst z systemu Legalis (Wydawnictwo C.H.Beck) - 15/01/2016

Tekst z systemu Legalis (Wydawnictwo C.H.Beck) - 15/01/2016 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych z dnia 23 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r.

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego

Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego Załącznik nr 16 Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego w ramach Projektu Własna firma Twój sukces w biznesie! realizowanego przez Hills-Consulting Tomasz Antosiak DANE BENEFICJENTA Nazwa Adres INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

11. Forma opodatkowania podatkiem dochodowym (należy zaznaczyć x)

11. Forma opodatkowania podatkiem dochodowym (należy zaznaczyć x) ...... (pieczęć podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą/przedszkola/szkoły)..., dnia... (miejscowość) STAROSTA KOSZALIŃSKI za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Koszalinie W N I O S E K o refundację

Bardziej szczegółowo

REGULAMINU PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. w ramach

REGULAMINU PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. w ramach REGULAMINU PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 6 RYNEK PRACY Działanie 6.3 Samozatrudnienie

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dotyczące zasad udzielania wsparcia w zakresie rozwoju przedsiębiorczości i samozatrudnienia oraz przyznawania dodatku relokacyjnego

Wytyczne dotyczące zasad udzielania wsparcia w zakresie rozwoju przedsiębiorczości i samozatrudnienia oraz przyznawania dodatku relokacyjnego Wytyczne dotyczące zasad udzielania wsparcia w zakresie rozwoju przedsiębiorczości i samozatrudnienia oraz przyznawania dodatku relokacyjnego I. Wsparcie w zakresie rozwoju przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W PROJEKCIE START I RESTART

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W PROJEKCIE START I RESTART REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W PROJEKCIE START I RESTART 1 Informacje ogólne 1. Projekt Start i Restart jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 22:09:22 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 22:09:22 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 27.10.2016 godz. 22:09:22 Numer KRS: 0000110498 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Dotacja UE na własny biznes

Dotacja UE na własny biznes Dotacja UE na własny biznes (Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 6.2) Kielce, 2012 1 Informacje ogólne Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013 jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin uczestnictwa w Projekcie

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin uczestnictwa w Projekcie Regulamin uczestnictwa w Projekcie Informacje ogólne 1 1. Niniejszy regulamin określa zasady realizacji, rekrutacji oraz uczestnictwa w szkoleniach realizowanych w ramach projektu Kompetencje przyszłości

Bardziej szczegółowo

Karta Oceny Formalnej Wniosku Uczestnika Projektu o przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości

Karta Oceny Formalnej Wniosku Uczestnika Projektu o przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości Projekt,,Płocka Szkoła Małej Przedsiębiorczości V współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania środków finansowych

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY FORMALNEJ FORMULARZA REKRUTACYJNEGO

KARTA OCENY FORMALNEJ FORMULARZA REKRUTACYJNEGO Projekt Czas na biznes! współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Michał Drymajło, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne dla uczestników III edycji wsparcia dotacyjnego w ramach projektu Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej. 7 sierpnia 2012 r.

Spotkanie informacyjne dla uczestników III edycji wsparcia dotacyjnego w ramach projektu Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej. 7 sierpnia 2012 r. Spotkanie informacyjne dla uczestników III edycji wsparcia dotacyjnego w ramach projektu Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej 7 sierpnia 2012 r. Ścieżka uczestnika wsparcia dotacyjnego w projekcie ARES:

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. na świadczenie usług szkoleniowo-doradczych w ramach Projektu pt.: Dotacje dla StartUpów

Umowa nr.. na świadczenie usług szkoleniowo-doradczych w ramach Projektu pt.: Dotacje dla StartUpów Załącznik nr 1 do Regulaminu udzielania wsparcia szkoleniowo-doradczego Umowa nr.. na świadczenie usług szkoleniowo-doradczych w ramach Projektu pt.: Dotacje dla StartUpów w ramach Wielkopolskiego Regionalnego

Bardziej szczegółowo

2 Przyznawanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

2 Przyznawanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 6 RYNEK PRACY Działanie 6.3 Samozatrudnienie

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania wsparcia szkoleniowo-doradczego w ramach Projektu pt.: Dotacje dla StartUpów

Regulamin udzielania wsparcia szkoleniowo-doradczego w ramach Projektu pt.: Dotacje dla StartUpów Regulamin udzielania wsparcia szkoleniowo-doradczego w ramach Projektu pt.: Dotacje dla StartUpów w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 6 Rynek Pracy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Projekt Moja firma przepis na sukces współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Moja firma przepis na sukces Nr umowy UDA-POKL.06.02.00-24-001/09-00

Bardziej szczegółowo

Projekt Mój biznes moja szansa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Mój biznes moja szansa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Strona1 Załącznik nr 13 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Mój biznes-moja szansa UMOWA NR.. NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PRZEPISEM NA SUKCES

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PRZEPISEM NA SUKCES PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PRZEPISEM NA SUKCES Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Podstawy prawne Zasady realizacji i rozliczania wsparcia w ramach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Projekt Wsparcie na start współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wsparcie na start Nr umowy UDA-POKL.06.02.00-24-116/08-00

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW/CZEK PROJEKTU

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW/CZEK PROJEKTU REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW/CZEK PROJEKTU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin Rekrutacji Uczestników/czek Projektu Kreowanie nowych miejsc pracy i przedsiębiorczości w woj. mazowieckim

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. O UDZIELENIE FINANSOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO. w ramach projektu

UMOWA NR.. O UDZIELENIE FINANSOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO. w ramach projektu Załącznik nr 7 do Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Własna firma - Podkarpacki program wsparcia przedsiębiorczości UMOWA NR.. O UDZIELENIE FINANSOWEGO

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie 80 FIRM NA START realizowanym

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie 80 FIRM NA START realizowanym Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie 80 FIRM NA START realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA I REKRUTACJI DO PROJEKTU

REGULAMIN UCZESTNICTWA I REKRUTACJI DO PROJEKTU REGULAMIN UCZESTNICTWA I REKRUTACJI DO PROJEKTU Nowe umiejętności większe możliwości 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa, proces rekrutacji i udzielania

Bardziej szczegółowo

Przez EKSPORT do SUKCESU

Przez EKSPORT do SUKCESU UMOWA SZKOLENIOWA w ramach projektu pn. Nr WND-POKL.08.01.01-04-008/13 zawarta w dniu r. w pomiędzy: Bydgoskim Klastrem Przemysłowym, zarejestrowanym Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000289300,

Bardziej szczegółowo

Projekt Własny biznes - sposób na życie III jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Własny biznes - sposób na życie III jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik 14 Wzór Karty oceny formalnej wniosku Beneficjenta pomocy KARTA OCENY FORMALNEJ oraz zgodności z zasadami Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych w projekcie ZAPRASZAMY DO KLASY BIZNES!

Regulamin przyznawania środków finansowych w projekcie ZAPRASZAMY DO KLASY BIZNES! Regulamin przyznawania środków finansowych w projekcie ZAPRASZAMY DO KLASY BIZNES! Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia, oznaczają: Beneficjent JMM Mariusz Lewandowski, os. Jana III Sobieskiego 37/21,

Bardziej szczegółowo

Założenia projektu ZDOBYĆ NOWĄ PRACĘ!

Założenia projektu ZDOBYĆ NOWĄ PRACĘ! Założenia projektu ZDOBYĆ NOWĄ PRACĘ! Jednorazowa dotacja na założenie własnej działalności gospodarczej będzie przyznana 22 osobom na poziomie do 20 000 zł. Podstawowe wsparcie pomostowe będzie przyznawane

Bardziej szczegółowo

Starosta Jasielski Powiatowy Urząd Pracy w J a ś l e WNIOSEK bezrobotnego o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej

Starosta Jasielski Powiatowy Urząd Pracy w J a ś l e WNIOSEK bezrobotnego o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej Załącznik Nr 2... Uwaga! miejscowość, data Wnioski niekompletne lub wypełnione nieczytelnie nie będą rozpatrywane. Starosta Jasielski Powiatowy Urząd Pracy w J a ś l e WNIOSEK bezrobotnego o przyznanie

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. o przyznanie wsparcia pomostowego

Umowa nr.. o przyznanie wsparcia pomostowego Załącznik nr 19 zawarta w.. dnia, pomiędzy Umowa nr.. o przyznanie wsparcia pomostowego Janem Lutka prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą JAN LUTKA AKTUALNAJ z siedzibą w Chodzieży (64-800) przy

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI WZÓR UMOWA O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

1. Cel projektu. Prywatne Centrum Edukacyjne Marmołowski 77-100 Bytów, ul. 11. Listopada 1 Tel./fax 59/ 821 12 29, 822 74 02

1. Cel projektu. Prywatne Centrum Edukacyjne Marmołowski 77-100 Bytów, ul. 11. Listopada 1 Tel./fax 59/ 821 12 29, 822 74 02 Regulamin przyznawania środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej projektu Akademia biznesu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VI. Rynek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W REKRUTACJI DO PROJEKTU

REGULAMIN UCZESTNICTWA W REKRUTACJI DO PROJEKTU REGULAMIN UCZESTNICTWA W REKRUTACJI DO PROJEKTU 1 Postanowienia ogólne 1. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 2. Projekt jest realizowany

Bardziej szczegółowo

od r. do r.

od r. do r. Otwock, dnia 25.11.2013r. Powiatowy Urząd Pracy w Otwocku ogłasza nabór wniosków o przyznanie d o f i n a n s o w a n i a na podjęcie działalności gospodarczej: - w ramach projektu CZAS NA ZMIANY współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Kościuszki Biłgoraj. Nr umowy: 28/RPLU /16-00

Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Kościuszki Biłgoraj. Nr umowy: 28/RPLU /16-00 Regulamin przyznawania środków na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Rozwój przedsiębiorczości BARRdzo dobrym sposobem na zwiększenie aktywności zawodowej mieszkańców Lubelszczyzny realizowanego

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Załącznik nr 8 UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w ramach Poddziałania 8.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

Zdobądź nowy zawód, rozpocznij nowe życie

Zdobądź nowy zawód, rozpocznij nowe życie REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Zdobądź nowy zawód, rozpocznij nowe życie Priorytet VIII "Regionalne kadry gospodarki" Program Operacyjny Kapitał Ludzki 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIEBIORCZOŚCI I SAMOZATRUDNIENIA. Młodzi zawodowi

REGULAMIN UDZIELANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIEBIORCZOŚCI I SAMOZATRUDNIENIA. Młodzi zawodowi REGULAMIN UDZIELANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIEBIORCZOŚCI I SAMOZATRUDNIENIA w ramach PO WER, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty

Bardziej szczegółowo

Język obcy bilet do lepszej przyszłości Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Język obcy bilet do lepszej przyszłości Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Język obcy bilet do lepszej przyszłości, zwany dalej Regulaminem, określa zasady rekrutacji,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Poza rolnictwem. 1 Słownik pojęć

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Poza rolnictwem. 1 Słownik pojęć REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Poza rolnictwem 1 Słownik pojęć 1. Projekt przedsięwzięcie Poza rolnictwem. 2. Kandydat osoba ubiegająca się o zakwalifikowanie do udziału w Projekcie na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN uczestnictwa w programie specjalnym

REGULAMIN uczestnictwa w programie specjalnym Program realizowany w ramach środków Funduszu Pracy z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej na dofinansowanie programu specjalnego w 2012r. REGULAMIN uczestnictwa w programie specjalnym AKTYWNI

Bardziej szczegółowo

REGULAMINU PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. w ramach RYNEK PRACY. Działanie 6.3. Samozatrudnienie i przedsiębiorczość

REGULAMINU PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. w ramach RYNEK PRACY. Działanie 6.3. Samozatrudnienie i przedsiębiorczość REGULAMINU PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 2020 RYNEK PRACY Działanie 6.3 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. I. Informacja o kolejnym naborze wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.

OGŁOSZENIE. I. Informacja o kolejnym naborze wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego. OGŁOSZENIE I. Informacja o kolejnym naborze wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego. 1. Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku Warmińskim ogłasza

Bardziej szczegółowo