C Z Ę Ś Ć II.B S T U D I A I STOPNIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "C Z Ę Ś Ć II.B S T U D I A I STOPNIA"

Transkrypt

1 C Z Ę Ś Ć II.B K A T A L O G U P R Z E D M I O T Ó W ECTS D L A K I E R U N K U INFORMAT Y K A S T U D I A I STOPNIA

2

3 SPIS TREŚCI Przedmioty ogólne Wychowanie fizyczne I Wychowanie fizyczne II Język obcy do wyboru I (angielski lub niemiecki) Język obcy do wyboru II (angielski lub niemiecki) Język obcy do wyboru III (angielski lub niemiecki) Język obcy do wyboru IV (angielski lub niemiecki) Przedmiot obieralny A1 - Psychologia Przedmiot obieralny A2 - Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem Komunikacja interpersonalna Bezpieczeństwo pracy Ergonomia...10 Przedmioty podstawowe Analiza matematyczna Algebra liniowa z geometrią analityczną Metody probabilistyczne Logika dla informatyków Podstawy systemów dyskretnych Fizyka Technika eksperymentu II...21 Przedmioty kierunkowe Architektura komputerów I Podstawy programowania Algorytmy i struktury danych Układy cyfrowe Sieci komputerowe I Teoretyczne podstawy informatyki Systemy operacyjne I Grafika komputerowa InŜynieria oprogramowania Bazy danych Elementy sztucznej inteligencji Systemy osadzone Społeczne i zawodowe problemy informatyki...42 Przedmioty dodatkowe - stanowiące rozszerzenie przedmiotów podstawowych i kierunkowych Zarządzanie projektem grupowym Matematyczne podstawy techniki Technika eksperymentu I Architektura komputerów II Sieci komputerowe II Język Java i technologie Web Programowanie współbieŝne i rozproszone Systemy Operacyjne II...55 Przedmioty specjalnościowe - InŜynieria Komputerowa Modelowanie i symulacja systemów cyfrowych Projektowanie systemów informatycznych Systemy zarządzania bazami danych Mikrosystemy cyfrowe Przedmiot obieralny B1 - Projektowanie systemów CAD...64 i

4 Spis treści 44. Przedmiot obieralny B2 - Rekonfigurowane układy mikroinformatyczne Przedmiot obieralny B3 - Sterowniki PLC Przedmiot obieralny C1 - Programowanie w środowisku Java Przedmiot obieralny C2 - Technologia.Net Przedmiot obieralny D1 - Hurtownie danych i bazy wiedzy Przedmiot obieralny D2 - Cyfrowe przetwarzanie danych wizyjnych Przedmiot obieralny E1 - Intranet i Internet Przedmiot obieralny E2 - Techniki multimedialne Przedmiot obieralny E3 - Programowanie systemów wbudowanych Przedmioty specjalnościowe - InŜynieria Oprogramowania Podstawy modelowania programów Zaawansowane technologie usług sieciowych Zarządzanie projektem informatycznym Platforma.Net Przedmiot obieralny B1 - Systemy czasu rzeczywistego Przedmiot obieralny B2 - Multimedia Przedmiot obieralny C1 - Sieci bezprzewodowe i systemy mobilne Przedmiot obieralny C2 - Systemy informacji przestrzennej Przedmiot obieralny D1 - Sieciowe systemy informacyjne Przedmiot obieralny D2 - Interfejsy uŝytkownika Przedmiot obieralny E1 - Języki skryptowe Przedmiot obieralny E2 - Zaawansowane środowiska programistyczne Przedmioty specjalnościowe - Przemysłowe Systemy Informatyczne Układy i systemy mikroprocesorowe Systemy informatyczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem Komputerowe wspomaganie projektowania Aplikacje internetowe Komputerowe sieci przemysłowe Technika przetwarzania sygnałów Sieci bezprzewodowe Oprogramowanie systemów pomiarowo-sterujących ii

5 P R Z E D M I O T Y O G Ó L N E

6 Przedmioty ogólne 1. Wychowanie fizyczne I Kod przed miotu: IS1S-POG / III Godzin w tygodniu 2 Punktów kredytowych 0 2. Wychowanie fizyczne II Kod przed miotu: IS1S-POG / IV Godzin w tygodniu 2 Punktów kredytowych 0 Umiejętności w zakresie znajomości przepisów gry wybranych zespołowych dyscyplin sportowych oraz praktyczna umiejętność indywidualnej i zespołowej techniki poszczególnych dyscyplin sportowych (np.: siatkówka, koszykówka, pływanie, lekkoatletyka itp.). Ogólna charakterystyka i rozwój poszczególnych dyscyplin sportowych. Wiadomości o indywidualnej i zespołowej rywalizacji sportowej. Znajomość przepisów gry wybranych zespołowych dyscyplin sportowych. Praktyczna umiejętność indywidualnej i zespołowej techniki poszczególnych dyscyplin sportowych (siatkówka, koszykówka, piłka ręczna i noŝna, pływanie, lekkoatletyka oraz jazda konna). Ćwiczenia ogólnorozwojowe i psychomotoryczne. Wychowawcze i sportowe wartości wychowania fizycznego. Słowa kluczowe Sportowe dyscypliny zespołowe i indywidualne, zasady gry, ćwiczenia ogólnorozwojowe i psychomotoryczne wstępne Brak Dostępna literatura z róŝnych dziedzin kultury fizycznej, taka jak: poradniki, zasady gry wybranych dyscyplin sportowych itp. Ćwiczenia - indywidualna ocena studenta na podstawie jego postępów, zaangaŝowaniu i aktywności w zajęciach 2

7 Katalog przedmiotów ECTS na kierunku Informatyka studia I stopnia Odpowiedzialny - 3. Język obcy do wyboru I (angielski lub niemiecki) Kod przed miotu: IS1S-POG-003 Język wykładowy: polski, angielski/niemiecki 2 / III Godzin w tygodniu 2 Punktów kredytowych 1 4. Język obcy do wyboru II (angielski lub niemiecki) Kod przed miotu: IS1S-POG-004 Język wykładowy: polski, angielski/niemiecki 2 / IV Godzin w tygodniu 2 Punktów kredytowych 1 5. Język obcy do wyboru III (angielski lub niemiecki) Kod przed miotu: IS1S-POG-005 Język wykładowy: polski, angielski/niemiecki 3 / V Godzin w tygodniu 2 Punktów kredytowych 1 3

8 Przedmioty ogólne 6. Język obcy do wyboru IV (angielski lub niemiecki) Kod przed miotu: IS1S-POG-006 Język wykładowy: polski, angielski/niemiecki 3 / VI Godzin w tygodniu Punktów kredytowych 2 2 E Umiejętności w zakresie znajomości język obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posługiwanie się w podstawowym zakresie specjalistycznym językiem zawodowym. Rozwijanie sprawności rozumienia ze słuchu i mówienia, czytania oraz pisania w wybranym języku obcym. Szersze wykorzystanie funkcji językowych umoŝliwiających posługiwanie się językiem obcym w sytuacjach Ŝycia codziennego. Opanowanie złoŝonych struktur gramatycznych, stosowanych do wyraŝania teraźniejszości, przeszłości i przyszłości. Rozszerzenie komponentu kulturowego i cywilizacyjnego, ukierunkowanych na styl Ŝycia w krajach obszaru językowego wybranego języka obcego. RozróŜnianie języka literackiego i potocznego. Wprowadzenie elementów języka ogólnotechnicznego i specjalistycznego technicznego z dziedziny elektrotechniki i elektroniki. Słowa kluczowe Język angielski, język niemiecki wstępne Podział na grupy w zaleŝności od stopnia zaawansowania proponowana przez prowadzącego zajęcia w zaleŝności od poziomu biegłości językowej słuchaczy oraz słowniki ogólne, specjalistyczne (techniczne) i repetytoria tematyczno-leksykalne. Ćwiczenia (lektorat) - warunkiem jest uzyskanie pozytywnych ocen z kolokwiów i testów (pisemnych lub ustnych) przeprowadzonych kilka razy w semestrze oraz zdanie egzaminu końcowego Odpowiedzialny - 4

9 Katalog przedmiotów ECTS na kierunku Informatyka studia I stopnia 7. Przedmiot obieralny A1 - Psychologia Kod przed miotu: IS1S-POG / II Godzin w tygodniu 2 Punktów kredytowych 1 Zapoznanie z przedmiotem współczesnej psychologii. Analiza i krytyczna dyskusja głównych koncepcji naleŝących do dziedziny psychologii. Omówienie procesów i zjawisk związanych z regulacją zachowania, takich jak wybrane róŝnice indywidualne (inteligencja, style poznawcze), emocje, motywacja oraz pokazanie praktycznego zastosowania nabytej wiedzy i poszukiwania egzemplifikacji omawianych zagadnień. Wprowadzenie do psychologii - psychologia jako nauka. Przedmiot zainteresowania psychologii. Psychologia empiryczna jako sposób poznawania rzeczywistości. Uczenie się. Czynniki poznawcze w uczeniu się. Uczenie się latentne. Uczenie się przez obserwację. Wiedza i jej reprezentacje. Strategie uczenia się. Pamięć. Rodzaje pamięci: epizodyczna, semantyczna, proceduralna. Pamięć krótkotrwała i długotrwała. Krzywa zapamiętywania. Poziomy przetwarzania informacji a pamięć. Mnemotechniki. Style poznawcze. Pojęcie stylu poznawczego. Style jako indywidualne preferencje. Style a moŝliwości poznawcze. Refleksyjność-impulsywność. ZaleŜność-niezaleŜność od pola. Abstrakcyjność-konkretność i pojęciowy a wyobraŝeniowy styl poznawczy Rozwój człowieka w pełnym cyklu Ŝycia. Motywacja i hierarchia potrzeb. Mechanizmy leŝące u podstaw motywacji. Motywacja w przebiegu zachowania. Koncepcja autodeterminacji Osobowość człowieka. Emocje Neuroanatomiczne podłoŝe emocji. Mechanizmy wzbudzania emocji. Inteligencja. Pojęcie inteligencji. Czynnikowe, biologiczne i poznawcze koncepcje inteligencji. Spory wokół załoŝeń przyjmowanych przez teorie intelektu oraz badań inteligencji. Testowanie inteligencji. Procesy grupowe. Wyznaczniki atrakcyjności interpersonalnej. Kulturowe uwarunkowanie piękna. Teorie atrakcyjności (nagroda/kara, równowaga poznawcza, socjobiologia). Indywidualizm i kolektywizm w psychologii róŝnic indywidualnych. Problem toŝsamości oraz orientacji ja - inni. Słowa kluczowe Psychologia, uczenie się, pamięć, style poznawcze, osobowość człowieka, motywacja, emocje, inteligencja, atrakcyjność interpersonalna, indywidualizm, kolektywizm wstępne Brak [1] Aronson E., Wilson T., Alert R.: Psychologia społeczna, Wydawnictwo ZYSK 5

10 Przedmioty ogólne i S-ka, Poznań, 2007 [2] Aronson E.: Człowiek istota społeczna, Wydawnictwo PWN, Warszawa, 2005 [3] Gerrig R. J., Zimbardo P.: Psychologia i Ŝycie, Wydawnictwo PWN, Warszawa, 2006 Wykład - warunkiem jest uzyskanie pozytywnych ocen z kolokwiów pisemnych lub ustnych, przeprowadzonych co najmniej raz w semestrze Odpowiedzialny - 7. Przedmiot obieralny A2 - Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem Kod przed miotu: IS1S-POG / II Godzin w tygodniu 2 Punktów kredytowych 1 Umiejętności w zakresie załoŝenia własnej firmy, wyboru podmiotu działalności gospodarczej, opracowania biznes-planu oraz jej zarządzania. Podstawowe pojęcia i kategorie normatywne. Pojęcie przedsiębiorcy, firmy, działalności gospodarczej. Organy koncesyjne i zezwalające. Oznaczenie przedsiębiorcy. Krajowy Rejestr Sądowy. Słownik kategorii normatywnych i ekonomiczno-rynkowych. Wypracowanie decyzji o załoŝeniu własnej firmy. Pomysł załoŝenia firmy prywatnej. Koncepcja ogólna utworzenia firmy. Znaczenie czynników: lokalizacji, obszaru działania, popytu i podaŝy, konkurencji, ryzyka. Źródła sfinansowania rozruchu firmy. Ocena: opłacalności ekonomicznej, zagroŝeń i barier, moŝliwości i szans rozwoju. Decyzja o załoŝeniu własnej firmy. Wybór podmiotu działalności gospodarczej. Przedsiębiorca działający jednoosobowo i wspólnik. Firma prywatna prowadzona przez osobę fizyczną. Firma wolnego zawodu. Rodzinna firma prywatna. Spółki: cywilna, jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna, z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjna. Osobowość prawna spółek. Procedura załoŝenia firmy (plan czynności). Procedura formalno-prawna i administracyjna. Plan czynności związanych z załoŝeniem firmy; załoŝenie firmy prywatnej przez osobę fizyczną; załoŝenie firmy wolnego zawodu; załoŝenie rodzinnej firmy prywatnej; załoŝenie spółki: cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej komandytowo - akcyjnej, z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjnej; uzyskanie 6

11 Katalog przedmiotów ECTS na kierunku Informatyka studia I stopnia koncesji lub zezwolenia. Procedura załoŝenia firmy (rejestracja, zgłoszenia). Rejestracja firmy w KRS. Uzyskanie numeru statystycznego w systemie REGON. Uzyskanie NIP w urzędzie skarbowym. Rejestracja podatnika VAT. Otwarcie rachunku bankowego. Zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych. Ubezpieczenia osobowe i majątkowe. Zawiadomienie innych urzędów lub instytucji publicznych. Biznes-plan. Podstawy metodyczne biznes-planu. Baza przygotowawcza do opracowania biznes-planu. Opracowanie biznes-planu. Plan: organizacyjny, inwestycyjny, produkcji, marketingu, sprzedaŝy, finansowy. Środki i metody realizacji, kontrola. Początek działalności firmy. Zaprowadzenie właściwych ksiąg i potrzebnych ewidencji. Ustalenie struktury organizacyjnej i obiegu dokumentów. Utworzenie stanowisk pracy i zatrudnienie pracowników. Zapewnienie odpowiednich warunków pracy. WyposaŜenie materiałowo-techniczne. Promocja, reklama, marketing. Metody sprzedaŝy i zarządzania firmą. Słowa kluczowe Firma, działalność gospodarcza, spółka, biznes-plan wstępne Brak [1] Skowroński S.: Mały Biznes, czyli przedsiębiorczość na własną rękę, INROR, Warszawa, 1998 [2] StruŜycki M.: Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem. Uwarunkowania Europejskie, Difin, Warszawa, 2002 [3] Zarządzanie marketingowe małymi i średnimi przedsiębiorstwami, Pr. Zbiorowa, Difin, Warszawa, 1998 Wykład - warunkiem jest uzyskanie pozytywnych ocen z kolokwiów pisemnych lub ustnych, przeprowadzonych co najmniej raz w semestrze Odpowiedzialny - 8. Komunikacja interpersonalna Kod przed miotu: IS1S-POG / V Godzin w tygodniu 2 Punktów kredytowych 2 7

12 Przedmioty ogólne Rozwój umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej w pracy zespołowej oraz sztuki prowadzenia negocjacji. Komunikacja. Komunikacja werbalna, niewerbalna, pisemna. Bariery komunikacyjne i sposoby ich pokonywania. skutecznej komunikacji, błędy w komunikowaniu się z klientem lub kontrahentem. Zespół. Zespoły w środowisku pracy. Role zespołowe. Etapy rozwoju zespołu. Komunikacja w zespole. Problemy zespołu. Efektywne i nieefektywne wzorce zachowań. Techniki heurystyczne w poszukiwaniu rozwiązań zadań stawianych przed zespołem. Konflikt. Źródła i rodzaje konfliktów. Rola konfliktu. Zachowania w sytuacji konfliktu, sposoby rozwiązywania konfliktu. Negocjacje. Istota negocjacji. Style negocjacji i ich główne załoŝenia. Techniki negocjacji. Etapy negocjacji. Komunikowanie się w negocjacjach. Cechy skutecznego negocjatora. Słowa kluczowe Komunikacja w zespole, sposoby rozwiązywania konfliktu w zespole, sztuka negocjacji, komunikacja w negocjacjach wstępne Brak [4] Balbin R. M.: Twoja rola w zespole, GWP, Gdańsk, 2003 [5] Edelman R. J.: Konflikty w pracy, GWP, Gdańsk, 2005 [6] Fisher R., Ury W.: Dochodząc do tak. Negocjowanie bez poddawania się, PWE, Warszawa, 1992 [7] Kamiński J.: Negocjowanie. Techniki rozwiązywania konfliktów, POLTEXT, Warszawa, 2003 [8] Leary M.: Wywieranie wraŝenia na innych. O sztuce autoprezentacji, GWP, Gdańsk, 2003 [9] Nęcki Z.: Komunikacja międzyludzka, Antykwa, Kraków, 2000 Ćwiczenia - warunkiem jest uzyskanie pozytywnych ocen z realizacji ćwiczeń, przewidzianych w planie zajęć oraz zaliczenie testu końcowego Odpowiedzialny - 8

13 Katalog przedmiotów ECTS na kierunku Informatyka studia I stopnia 11. Bezpieczeństwo pracy Kod przed miotu: IS1S-POG / I Godzin w tygodniu 1 Punktów kredytowych 1 Umiejętności w zakresie bezpieczeństwa uŝytkowania urządzeń elektrycznych. Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy. Kwalifikacje osób zajmujących się eksploatacją urządzeń elektrycznych. Działanie prądu elektrycznego na człowieka. Wpływ rodzaju prądu na skutki raŝenia. Wartości progowe. Zmiany w organizmie. Ochrona przeciwporaŝeniowa. Układy sieciowe. Rodzaje ochron i środków ochrony przeciwporaŝeniowej. Zakres i metodyka badania ochrony przeciwporaŝeniowej. ZagroŜenia związane z występowanie elektryczności statycznej. Zapobieganie elektryczności statycznej. Ładunki elektrostatyczne na człowieku. UŜytkowanie urządzeń elektrycznych. Ochrona przed poraŝeniem w instalacji elektrycznej sieci komputerowej. Ochrona przed skutkami łuku elektrycznego. Ochrona przeciwprzepięciowa. Urządzenia elektryczne w strefie zagroŝonej wybuchem. dopuszczenia urządzeń do stosowania, Europejski system oceny wyrobów i usług. Słowa kluczowe Bezpieczeństwo uŝytkowania urządzeń elektrycznych, zapobieganie poraŝeniom elektrycznym, ochrona przeciwporaŝeniowa, układy sieciowe elektryczność statyczna. wstępne Brak [1] Strojny J.: Bezpieczeństwo uŝytkowania urządzeń elektrycznych, AGH, Kraków, 2003 [2] Matula E., Sych M.: Zapobieganie poraŝeniom elektrycznym w przemyśle, WNT, Warszawa, 1980 [3] Prawo Energetyczne, URE, Warszawa, 2004 Wykład - warunkiem jest uzyskanie pozytywnych ocen z kolokwiów pisemnych lub ustnych, przeprowadzonych co najmniej raz w semestrze. Odpowiedzialny Dr inŝ. Sławomir Piontek 9

14 Przedmioty ogólne 10. Ergonomia Kod przed miotu: IS1S-POG / VII Godzin w tygodniu 1 Punktów kredytowych 2 Umiejętności w zakresie: organizacji miejsca pracy; zarządzania procesami pracy oraz rozpoznawania zagroŝeń w środowisku pracy (hałas, pyły i gazy, promieniowanie elektromagnetyczne) i zabezpieczanie się przed nimi. Ergonomia jako nauka o podstawowych zasadach organizacji i zarządzania procesami pracy. Zadania ergonomii, jej powstanie i rozwój System człowiek-praca i jego podsystemy. Zmienne wpływające na warunki pracy. Ergonomia korekcyjna i korelacyjna. Elementy fizjologii pracy. Powstanie pracy. Mięśnie i praca fizyczna. Układ nerwowy. Proces przemiany materii. Regulacja cieplna ustroju. Dostosowanie ustroju do pracy fizycznej. Wydatek energetyczny przy pracy. Reakcje organizmu podczas pracy fizycznej. Materialne środowisko pracy. Oświetlenie. Hałas. Drgania mechaniczne. Pyły. Mikroklimat. Postawa przy pracy i pomiary antropometryczne. Postawa przy pracy. Pomiary antropometryczne. Ogólne zasady w ergonomicznym kształtowaniu stanowiska roboczego. Ręczne podnoszenie i przenoszenie cięŝarów. System informacyjny człowieka. Właściwości organizmów Ŝywych. System hormonalny człowieka. System nerwowy człowieka. System regulacji i sterowania człowieka. System regulacji człowieka (parametry fizjologiczne organizmu, wytwarzanie odpowiednich czynników fizycznych i chemicznych, przetwarzanie informacji). System sterowania człowieka. Systemy sensoryczne człowieka. Proces widzenia, proces słyszenia. Zmysł orientacji. System somatosensoryczny i wiscerosensoryczny. Zmysł smaku. Zmysł powonienia. Drgania mechaniczne. Podział drgań. Parametry opisujące drgania. Odczucia człowieka w zaleŝności od wartości drgań. Oddziaływanie drgań. Środki zapobiegawcze. Hałas w środowisku pracy. Budowa analizatora słuchu. Działanie hałasu na organizm. Pozasłuchowe skutki działania hałasu. Metody zwalczania hałasu. Pyły i gazy w środowisku pracy. Skład i cechy zanieczyszczeń powietrza. Szkodliwe działanie pyłów. Metodyka pomiarowa. Substancje toksyczne. Ochrona organizmu. Promieniowanie elektromagnetyczne. Promieniowanie elektromagnetyczne w.cz., promieniowanie podczerwone, oświetlenie naturalne, oświetlenie sztuczne, promieniowanie spójne, promieniowanie nadfioletowe. Promieniowanie monitorów oraz organizacja komputerowego miejsca pracy. Komputeryzacja otoczenia. Rodzaje i źródła promieniowania. Normy promieniowania monitorów. Ochrona przed promieniowaniem; organizacja komputerowych stanowisk pracy. 10

15 Katalog przedmiotów ECTS na kierunku Informatyka studia I stopnia Słowa kluczowe Ergonomia, fizjologia pracy, środowisko pracy, postawa przy pracy, system sensoryczny człowieka, drgania, pyły, hałas, promieniowanie wstępne Brak [1] Górska E.: Ergonomia - projektowanie, diagnoza, eksperymenty, Wyd. Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2002 [2] Kowal E.: Ekonomiczno-społeczne aspekty ergonomii, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 2002 [3] Lewandowski J.: Ergonomia, MARCUS, Łódź, 1995 [4] Olszewski J.: Podstawy ergonomii i fizjologii pracy, Akademia Ekonomiczna, Poznań, 1993 Wykład - warunkiem jest uzyskanie pozytywnych ocen z kolokwiów pisemnych lub ustnych, przeprowadzonych co najmniej raz w semestrze Odpowiedzialny - 11

16

17 P R Z E D M I O T Y P O D S T A W O W E

18 Przedmioty podstawowe 11. Analiza matematyczna Kod przed miotu: IS1S-PPO / I Godzin w tygodniu 1 E 1 Punktów kredytowych 2 2 Umiejętności w zakresie: W opracowaniu!!! Słowa kluczowe - wstępne Wiadomości z matematyki w zakresie szkoły średniej [1] Wykład - warunkiem jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu przeprowadzonego w formie zaproponowanej przez prowadzącego Ćwiczenia - warunkiem jest uzyskanie pozytywnych ocen z kolokwiów pisemnych lub ustnych przeprowadzonych co najmniej raz w semestrze Odpowiedzialny - 14

19 Katalog przedmiotów ECTS na kierunku Informatyka studia I stopnia 12. Algebra liniowa z geometrią analityczną Kod przed miotu: IS1S-PPO / I Godzin w tygodniu 2 E 1 Punktów kredytowych 3 2 Umiejętności w zakresie: W opracowaniu!!! Słowa kluczowe - wstępne Wiadomości z matematyki w zakresie szkoły średniej [1] Wykład - warunkiem jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu przeprowadzonego w formie zaproponowanej przez prowadzącego Ćwiczenia - warunkiem jest uzyskanie pozytywnych ocen z kolokwiów pisemnych lub ustnych przeprowadzonych co najmniej raz w semestrze Odpowiedzialny - 15

20 Przedmioty podstawowe 13. Metody probabilistyczne Kod przed miotu: IS1S-PPO-013 Język wykładowy: Polski 1 / II Godzin w tygodniu 2 2 Punktów kredytowych 3 2 Umiejętności w zakresie: praktycznego stosowania teorii prawdopodobieństwa do budowy modeli probabilistycznych, praktycznego wykorzystania metod i technik statystycznych do rozwiązywania róŝnorodnych problemów spotykanych w informatyce i innych działach techniki. Niepewność pomiarowa. Przenoszenie niepewności. Błędy przypadkowe i systematyczne. Szeregi rozdzielcze punktowe i przedziałowe. Histogram. Miary połoŝenia, zmienności, asymetrii i koncentracji. Odrzucanie danych. Prawdopodobieństwo. Przestrzeń zdarzeń elementarnych. Definicje prawdopodobieństwa: klasyczna, częstościowa i współczesna. Podstawowe własności prawdopodobieństwa. Prawdopodobieństwo warunkowe. NiezaleŜność. Prawdopodobieństwo całkowite. Wzór Bayesa. Zmienne losowe dyskretne i ciągłe. Zmienne losowe dyskretne. Rozkłady: dwupunktowy, Bernoulliego, Poissona i geometryczny. Funkcje zmiennych losowych. Pojęcia wartości oczekiwanej i wariancji zmiennej losowej. Rozkłady łączne wielu zmiennych losowych. NiezaleŜność zmiennych losowych. Zmienne losowe ciągłe. Rozkład równomierny. Rozkład wykładniczy. Pojęcie dystrybuanty zmiennej losowej. Rozkład normalny. Podstawy wnioskowania statystycznego. Schematy losowania próby. Próba prosta. Rozkłady: chi-kwadrat, t-studenta i Fishera-Snedecora. Estymacja punktowa i przedziałowa. NieobciąŜoność, zgodność, efektywność i dostateczność. Estymacja parametryczna i nieparametryczna. Przedziały ufności dla wartości oczekiwanej. Twierdzenia graniczne. Przedziały ufności dla wartości oczekiwanej w populacji o nieznanym rozkładzie, wariancji, odchylenia standardowego, prawdopodobieństw oraz róŝnic prawdopodobieństw i wartości oczekiwanych. Testowanie hipotez statystycznych. Parametryczne testy istotności dla wartości oczekiwanej, wariancji wskaźnika struktury w populacji. Nieparametryczne testy istotności. Regresja liniowa i wielomianowa. Metody analizy współzaleŝności zjawisk. Korelacja i regresja. Metoda najmniejszych kwadratów. Wnioskowanie w analizie korelacji i regresji. Współczynnik korelacji liniowej. Przedziały ufności. Słowa kluczowe Wstępne przetwarzanie danych, prawdopodobieństwo, zmienne losowe, metoda największej wiarygodności, weryfikacja hipotez statystycznych, metoda najmniejszych kwadratów, kowariancja i korelacja, szeregi czasowe wstępne Analiza matematyczna, Algebra liniowa z geometrią analityczną 16

21 Katalog przedmiotów ECTS na kierunku Informatyka studia I stopnia [1] Sobczyk M.: Statystyka, PWN, Warszawa, 2002 [2] Koronacki J. i Mielniczuk J.: Statystyka dla studentów kierunków technicznych i przyrodniczych, WNT, Warszawa, 2001 [3] Starzyńska W.: Statystyka praktyczna, PWN, Warszawa, 2000 [4] Gajek L. i Kałuszka M.: Wnioskowanie statystyczne. Modele i metody, WNT, Warszawa, 2000 [5] Stasiewicz S., Rusnak Z. i Siedlecka U.: Statystyka. Elementy teorii i zadania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, Wrocław, 1997 [6] Kukuła K.: Elementy statystyki w zadaniach, PWN, Warszawa, 1998 Wykład - warunkiem jest uzyskanie pozytywnych ocen z kolokwiów pisemnych przeprowadzonych co najmniej raz w semestrze Ćwiczenia - warunkiem jest uzyskanie pozytywnych ocen z kolokwiów pisemnych lub ustnych przeprowadzonych co najmniej raz w semestrze Odpowiedzialny Dr hab. inŝ. Dariusz Uciński, prof. UZ 14. Logika dla informatyków Kod przed miotu: IS1S-PPO / I Godzin w tygodniu 1 1 Punktów kredytowych 1 1 Umiejętności w zakresie: interpretowania pojęć z zakresu informatyki w terminach funkcji i relacji; stosowania aparatu logiki, technik dowodzenia twierdzeń, teorii grafów i rekurencji do rozwiązywania problemów o charakterze informatycznym oraz wykorzystanie logiki i teorii mnogości w informatyce. Rachunek zdań. Składnia i semantyka. Pojęcie tautologii. Metody dowodzenia tautologii. Prawa rachunku zdań. Zbiór i elementy zbioru. Definiowanie zbiorów. Podzbiory. Równość zbiorów. Operacje na zbiorach. Prawa teorii zbiorów i sposoby ich dowodzenia. Produkt kartezjański. Relacje. Rodzaje relacji. Operacje na relacjach i sposoby ich sprawdzania. Zastosowanie pojęcia relacji w informatyce. Algebra Boole a. Funkcje logiczne. Metody reprezentacji funkcji logicznych. Logika i teoria mnogości w informatyce. Słowa kluczowe Rachunek zdań, tautologie, zbiory, relacje, produkt kartezjański, logika, algebra 17

22 Przedmioty podstawowe Boole a, funkcja logiczna, teoria mnogości wstępne Wiadomości z matematyki oraz technologii informacyjnej w zakresie szkoły średniej [1] Huzar Z.: Elementy logiki dla informatyków, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2002 [2] Marek W., Onyszkiewicz J.: Elementy logiki i teorii mnogości w zadaniach, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 1999 [3] Musielak J.: Wstęp do matematyki, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, 1970 [4] Deo N.: Teoria grafów i jej zastosowania w technice i informatyce, PWN, Warszawa, 1980 [5] Rasiowa H.: Wstęp do matematyki współczesnej, Wydawnictwo Naukowo Techniczne, Warszawa, 1985 [6] Wilson R.: Wprowadzenie do teorii grafów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 1998 [7] Wojciechowska: Elementy logiki i teorii mnogości, Wydawnictwo Naukowo Techniczne, Warszawa, 1979 Wykład - warunkiem jest uzyskanie pozytywnych ocen z kolokwiów pisemnych przeprowadzonych co najmniej raz w semestrze Ćwiczenia - warunkiem jest uzyskanie pozytywnych ocen z kolokwiów pisemnych lub ustnych przeprowadzonych co najmniej raz w semestrze Odpowiedzialny Prof. dr hab. inŝ. Marian Adamski 15. Podstawy systemów dyskretnych Kod przed miotu: IS1S-PPO / II Godzin w tygodniu 1 E 1 Punktów kredytowych 2 1 Podstawowym efektem kształcenia będzie umiejętność analizy złoŝoności obliczeniowych stosowanych algorytmów obliczeniowych poprzez zastosowanie specyficznych metod matematycznych. Innym efektem będzie kompetencja w zakresie posługiwania się podstawowymi technikami matematycznymi związanymi ze 18

23 Katalog przedmiotów ECTS na kierunku Informatyka studia I stopnia stosowanymi obecnie systemami kryptograficznymi w komunikacji publicznej. Wstęp: elementarne własności funkcji i ciągów (terminologia i notacja). Relacje vs. grafy i vs. macierze. Podziały na klasy abstrakcji. Relacje porządkujące. Zachowania asymptotyczne: notacje Ω, Ξ, o(-), O(-). Indukcja i rekurencja. Indukcja matematyczna i jej zastosowania. Wzór dwumienny Newtona. Procedury indukcyjne. Definicje i procedury rekurencyjne. Równania rekurencyjne. Liniowe równania rekurencyjne i ich rozwiązywanie. Metoda wielomianu charakterystycznego i metoda szeregów potęgowych. Funkcjonał generujący. Uniwersalne rekurencje i ich zastosowania do analizy złoŝoności obliczeniowych algorytmów rekurencyjnych. Algorytm Euklidesa i analiza jego złoŝoności obliczeniowej. Liczby Fibonacciego. Algorytmy rekurencyjne i indukcyjne. Zagadnienia kombinatoryczne. Elementarne procedury zliczania. Podziały. Algorytmy teoriomnogościowe. Zasada szufladkowa Dirichleta. Permutacje. Kombinacje. Wariacje. Funkcje generujące. Algorytmy kombinatoryczne i ich złoŝoność obliczeniowa. Zastosowania do elementarnej teorii prawdopodobieństwa. Zagadnienia teorii grafów. Relacje. Grafy i grafy skierowane. Zastosowania rachunku macierzy do analizy grafów. Algorytmy na grafach skierowanych. Zagadnienia i algorytmy na grafach: przeszukiwania, sortowania, szukanie drzew rozpinających, szukanie optymalnych ścieŝek. Optymalne przepływy na grafach. Problem komiwojaŝera. Zagadnienia teorioliczbowe. Relacje podzielności. Arytmetyka modularna. Liniowe równania modularne. Chińskie twierdzenie o resztach. Rząd elementu: logarytm dyskretny. Problem faktoryzacji: twierdzenie Eulera i twierdzenie (małe) Fermata. Protokół kryptograficzny RSA. Testy pseudopierwszości. Test Rabina-Millera. Elementy logiki. Kwantyfikatory. Elementarny rachunek predykatów. Rachunek sekwensów. Zbiory nieskończone. Sieci boolowskie. Tablice Karnaugha. Uzupełnienia. Języki formalne. Klasyczna teoria złoŝoności obliczeniowej. Problemy NP. i NP-zupełne. Słowa kluczowe Relacje, klasy abstrakcji, indukcja matematyczna, rekurencja, równania i nierówności rekurencyjne, algorytmy rekurencyjne, złoŝoność obliczeniowa, grafy, cykle, drzewa rozpinające, arytmetyka modularna, protokół RSA, systemy Gentzena wstępne Analiza matematyczna, Algebra liniowa z geometrią analityczną, Logika dla informatyków [1] Ross K. A., Wright CH. R. B.: Matematyka dyskretna, PWN, 2000 [2] Cormen T. H., Leiserson Ch. E., Rivest R. L.: Wprowadzenie do algorytmów, WNT, Warszawa,1997 [3] Jabloński S. W.: Wstęp do matematyki dyskretnej, PWN, Warszawa, 1991 [4] Reingold E.M., Nievergelt J., Deo N.: Algorytmy kombinatoryczne, PWN, Warszawa, 1985 [5] Flachmeyer J.: Kombinatoryka, PWN, Warszawa, 1987 Wykład - egzamin w formie pisemnej, do którego podejścia jest konieczne zaliczenie ćwiczeń rachunkowych Ćwiczenia rachunkowe - warunkiem jest napisanie ze skutkiem pozytywnym co najmniej 4 kolokwiów wraz z pozytywną oceną aktywności na zajęciach Odpowiedzialny Prof. dr hab. Roman Gielerak 19

Instytut Informatyki. Informatyka. Studia inżynierskie

Instytut Informatyki. Informatyka. Studia inżynierskie Informatyka Studia inżynierskie 1. Spis treści PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO...5 Język angielski...6 Wychowanie fizyczne...7 PRZEDMIOTY PODSTAWOWE WEDŁUG STANDARDÓW...8 Analiza matematyczna i algebra

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI

WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI KATALOG PRZEDMIOTÓW Kierunek Biznes Elektroniczny Studia I stopnia o profilu praktycznym Rok akademicki: 2015/2016 1 Spis treści Analiza matematyczna...

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa przedmiotu: Podstawy programowania

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa przedmiotu: Podstawy programowania OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa przedmiotu: Podstawy programowania Nazwa kierunku studiów: Informatyka Kod przedmiotu Nazwa specjalności studiów/specjalizacji studiów:

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY Kierunek: INFORMATYKA Studia inżynierskie I stopnia Rok akademicki 2010/2011 Europejski System Transferu

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu 312[01]/T,SP/MENIS/2004.06.14 PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK INFORMATYK 312[01] Warszawa 2004 1 Autorzy: mgr inŝ. Piotr Matuszewski mgr Grzegorz Samociuk mgr Marek Sobiech

Bardziej szczegółowo

Zaliczenie na ocenę 3. Zaliczenie na ocenę CEL PRZEDMIOTU: WYMAGANIA WSTĘPNE: ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU: zajęć. W ykład 9 1 Zaliczenie na ocenę

Zaliczenie na ocenę 3. Zaliczenie na ocenę CEL PRZEDMIOTU: WYMAGANIA WSTĘPNE: ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU: zajęć. W ykład 9 1 Zaliczenie na ocenę Liczba godzin w semestrze Liczba godzin w tygodniu Semestr Z A R Z Ą D Z A N I E S T R A T E G I C Z N E Kod przedmiotu: 06.9-WM-ZIP-S2-EP-01_12 06.9-WM-ZIP-NS-EP-01_12 Typ przedmiotu: Obowiązkowy Język

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY PROGRAM NAUCZANIA Studia stacjonarne dwustopniowe Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY PROGRAM NAUCZANIA Studia stacjonarne dwustopniowe Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY PROGRAM NAUCZANIA Studia stacjonarne dwustopniowe Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja Studia I stopnia inżynierskie Specjalność: Systemy i sieci teleinformatyczne Studia II stopnia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA

PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA WYśSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA KIERUNEK STUDIÓW: Zarządzanie Warszawa, 14 czerwca 2010 r. SPIS TREŚCI A. UWAGI WSTĘPNE... 3 B. KWALIFIKACJE ABSOLWENTA... 3

Bardziej szczegółowo

WYCHOWANIE FIZYCZNE. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji

WYCHOWANIE FIZYCZNE. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji PWSZ w Sulechowie Instytut Politechniczny Kierunek studiów: energetyka Poziom kształcenia: studia I stopnia Profil kształcenia: praktyczny Nazwa przedmiotu WYCHOWANIE FIZYCZNE Kod przedmiotu EPO1 Rok I

Bardziej szczegółowo

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2009/2010

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2009/2010 Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny kierunek Ekonomia Y rok akademicki 2009/2010 studia stacjonarne studia stacjonarne I stopnia, licencjat ROK I przedmiot: PRAWO Prowadzący zajęcia Ks. prof.

Bardziej szczegółowo

Program studiów informacje podstawowe

Program studiów informacje podstawowe Program studiów informacje podstawowe Program studiów dla studiów pierwszego stopnia na kierunku logistyka o profilu praktycznym określa w szczególności: formę studiów: stacjonarna oraz niestacjonarna,

Bardziej szczegółowo

Sylabusy Informatyka gospodarcza

Sylabusy Informatyka gospodarcza Instytut Technologii Informatycznych Społecznej Akademii Nauk SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK W ŁODZI Sylabusy Informatyka gospodarcza Informatyka studia drugiego stopnia (magisterskie) o profilu ogólnoakademickim

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Informator ECTS. na rok akademicki 2010/2011. i zarządzanie. Omówienie przedmiotów

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Informator ECTS. na rok akademicki 2010/2011. i zarządzanie. Omówienie przedmiotów Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Informator ECTS na rok akademicki 2010/2011 ekonomia i zarządzanie Omówienie przedmiotów Stopień, imię i nazwisko: prof. dr hab. Tadeusz Stanisz Nazwa

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH. Kierunek INFORMATYKA

UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH. Kierunek INFORMATYKA UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH Kierunek INFORMATYKA INFORMATOR -SYLABUS- studia II stopnia (magisterskie) czas trwania: 3 semestry Siedlce 2013/2014 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku

Program studiów dla kierunku Program studiów dla kierunku Inżynieria bezpieczeństwa Załącznik do Uchwały Senatu nr 6/000/0 z dnia lutego 0 roku zmieniony Uchwałą Senatu nr 6/000/0 z dnia 8 czerwca 0 roku PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH TECHNIK INFORMATYK

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH TECHNIK INFORMATYK PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH TECHNIK INFORMATYK 1 SPIS TREŚCI: I. SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE.3 II. OPROGRAMOWANIE BIUROWE...8 III. PROGRAMOWANIE STRUKTURALNE I OBIEKTOWE..9 IV.

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY NAUCZANIA (SYLABUSY) STUDIA I STOPNIA SPECJALNOŚĆ: BIOTECHNOLOGIA STOSOWANA

PROGRAMY NAUCZANIA (SYLABUSY) STUDIA I STOPNIA SPECJALNOŚĆ: BIOTECHNOLOGIA STOSOWANA PROGRAMY NAUCZANIA (SYLABUSY) STUDIA I STOPNIA SPECJALNOŚĆ: BIOTECHNOLOGIA STOSOWANA SEMESTR I PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE: Tytuł przedmiotu: JĘZYK OBCY Pracownicy Studium Języków Obcych Katedra, zakład: Studium

Bardziej szczegółowo

Język obcy kontynuowany język angielski. Elektrotechnika przemysłowa. Jadwiga Mstowska, mgr. Lektorat. projektowe

Język obcy kontynuowany język angielski. Elektrotechnika przemysłowa. Jadwiga Mstowska, mgr. Lektorat. projektowe Załącznik nr 3 Kod przedmiotu:. Pozycja planu: A.1.1 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Kierunek studiów Poziom studiów Profil studiów Forma studiów Specjalność Jednostka prowadząca

Bardziej szczegółowo

Karty kursów. Studia prowadzone w Instytucie Techniki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie od roku akad. 2012/2013

Karty kursów. Studia prowadzone w Instytucie Techniki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie od roku akad. 2012/2013 Karty kursów Studia prowadzone w Instytucie Techniki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie od roku akad. 2012/2013 Kierunek: Studia: Edukacja techniczno-informatyczna I stopnia, niestacjonarne Specjalności:

Bardziej szczegółowo

Pakiet ECTS obowiązujący w roku akademickim 2008 / 2009 dla I, II i III roku studiów niestacjonarnych na kierunku Finanse i Rachunkowość

Pakiet ECTS obowiązujący w roku akademickim 2008 / 2009 dla I, II i III roku studiów niestacjonarnych na kierunku Finanse i Rachunkowość Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Wałczu Instytut Ekonomiczny Pakiet ECTS obowiązujący w roku akademickim 2008 / 2009 dla I, II i III roku studiów niestacjonarnych na kierunku Finanse i Rachunkowość Lista

Bardziej szczegółowo

LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH E-LEARNING W PRACY ZAWODOWEJ NAUCZYCIELA

LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH E-LEARNING W PRACY ZAWODOWEJ NAUCZYCIELA LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH E-LEARNING W PRACY ZAWODOWEJ NAUCZYCIELA Nazwa przedmiotu: Techniki multimedialne i zasady tworzenia multimedialnych materiałów dydaktycznych warsztaty,

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Ekonomia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Ekonomia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załącznik nr 22 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Ekonomia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niŝ 6 semestrów. Liczba godzin zajęć nie

Bardziej szczegółowo

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania Kierunek Zarządzanie studia pierwszego stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2012-2013 Spis treści 1. KARTY PRZEDMIOTÓW (SYLABUSY)... 5 1.1. Przedmioty

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Kierunek: Ekonomia Kod Wyszczególnienie Nr strony przedmiotu I/1 Język obcy obowiązkowy - angielski

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I PROGRAM STUDIÓW LICENCJACKICH ZARZĄDZANIE

ORGANIZACJA I PROGRAM STUDIÓW LICENCJACKICH ZARZĄDZANIE WYDZIAŁ EKONOMICZNY UNIWERSYTET OPOLSKI ORGANIZACJA I PROGRAM STUDIÓW LICENCJACKICH ZARZĄDZANIE STUDIA STACJONARNE STUDIA NIESTACJONARNE Opracowanie Adam Siwerski OPOLE 2010 REDAKCJA I KOREKTA Aleksandra

Bardziej szczegółowo

Seminaria terenowe punktów (W) (Ć) (L) (P) (S) (T) ECTSi III 30 2 IV 30 1 V 30 1 VI 30 1 2. EFEKTY KSZTAŁCENIA (wg KRK)

Seminaria terenowe punktów (W) (Ć) (L) (P) (S) (T) ECTSi III 30 2 IV 30 1 V 30 1 VI 30 1 2. EFEKTY KSZTAŁCENIA (wg KRK) Załącznik nr 3 do wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych do tworzenia nowych i weryfikacji istniejących Kod przedmiotu:. Pozycja planu: A.01.1 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Autorzy: mgr inż. Irena Czerkawska mgr inż. Teresa Podgórska mgr inż. Elżbieta Wnuk. Recenzenci: mgr inż. Aleksandra Grobelna mgr inż.

Autorzy: mgr inż. Irena Czerkawska mgr inż. Teresa Podgórska mgr inż. Elżbieta Wnuk. Recenzenci: mgr inż. Aleksandra Grobelna mgr inż. Autorzy: mgr inż. Irena Czerkawska mgr inż. Teresa Podgórska mgr inż. Elżbieta Wnuk Recenzenci: mgr inż. Aleksandra Grobelna mgr inż. Teresa Słupska Opracowanie redakcyjne: mgr inż. Halina Bielecka 1 Spis

Bardziej szczegółowo

Liczba i struktura punktów ECTS: 2 Formy zajęć Liczba godzin zajęć Sposób realizacji Sposób zaliczenia Wykład 15 zajęcia w sali dydaktycznej egzamin

Liczba i struktura punktów ECTS: 2 Formy zajęć Liczba godzin zajęć Sposób realizacji Sposób zaliczenia Wykład 15 zajęcia w sali dydaktycznej egzamin Nazwa przedmiotu: Bankowość inwestycyjna i hipoteczna Kod ECTS Moduł kształcenia: przedmiot specjalizacyjny Status przedmiotu: kurs do wyboru Język wykładowy: polski Liczba i struktura punktów ECTS: Formy

Bardziej szczegółowo

WYKAZ SYLABUSÓW STACJONARNE JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE KIERUNEK ZARZĄDZANIE I MARKETING ROK 2008/2009

WYKAZ SYLABUSÓW STACJONARNE JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE KIERUNEK ZARZĄDZANIE I MARKETING ROK 2008/2009 WYKAZ SYLABUSÓW STACJONARNE JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE KIERUNEK ZARZĄDZANIE I MARKETING ROK 2008/2009 BADANIA JAKOŚCIOWE W MARKETINGU... 3 BADANIA RYNKOWE I MARKETINGOWE... 5 BANKOWOŚĆ... 6 CENA W ZARZĄDZANIU

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH DOLNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNIKI W POLKOWICACH

WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH DOLNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNIKI W POLKOWICACH WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH DOLNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNIKI W POLKOWICACH TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH dla studentów semestru 6 w roku akad. 2014/2015 Po wybraniu tematu

Bardziej szczegółowo