C Z Ę Ś Ć II.B S T U D I A I STOPNIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "C Z Ę Ś Ć II.B S T U D I A I STOPNIA"

Transkrypt

1 C Z Ę Ś Ć II.B K A T A L O G U P R Z E D M I O T Ó W ECTS D L A K I E R U N K U INFORMAT Y K A S T U D I A I STOPNIA

2

3 SPIS TREŚCI Przedmioty ogólne Wychowanie fizyczne I Wychowanie fizyczne II Język obcy do wyboru I (angielski lub niemiecki) Język obcy do wyboru II (angielski lub niemiecki) Język obcy do wyboru III (angielski lub niemiecki) Język obcy do wyboru IV (angielski lub niemiecki) Przedmiot obieralny A1 - Psychologia Przedmiot obieralny A2 - Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem Komunikacja interpersonalna Bezpieczeństwo pracy Ergonomia...10 Przedmioty podstawowe Analiza matematyczna Algebra liniowa z geometrią analityczną Metody probabilistyczne Logika dla informatyków Podstawy systemów dyskretnych Fizyka Technika eksperymentu II...21 Przedmioty kierunkowe Architektura komputerów I Podstawy programowania Algorytmy i struktury danych Układy cyfrowe Sieci komputerowe I Teoretyczne podstawy informatyki Systemy operacyjne I Grafika komputerowa InŜynieria oprogramowania Bazy danych Elementy sztucznej inteligencji Systemy osadzone Społeczne i zawodowe problemy informatyki...42 Przedmioty dodatkowe - stanowiące rozszerzenie przedmiotów podstawowych i kierunkowych Zarządzanie projektem grupowym Matematyczne podstawy techniki Technika eksperymentu I Architektura komputerów II Sieci komputerowe II Język Java i technologie Web Programowanie współbieŝne i rozproszone Systemy Operacyjne II...55 Przedmioty specjalnościowe - InŜynieria Komputerowa Modelowanie i symulacja systemów cyfrowych Projektowanie systemów informatycznych Systemy zarządzania bazami danych Mikrosystemy cyfrowe Przedmiot obieralny B1 - Projektowanie systemów CAD...64 i

4 Spis treści 44. Przedmiot obieralny B2 - Rekonfigurowane układy mikroinformatyczne Przedmiot obieralny B3 - Sterowniki PLC Przedmiot obieralny C1 - Programowanie w środowisku Java Przedmiot obieralny C2 - Technologia.Net Przedmiot obieralny D1 - Hurtownie danych i bazy wiedzy Przedmiot obieralny D2 - Cyfrowe przetwarzanie danych wizyjnych Przedmiot obieralny E1 - Intranet i Internet Przedmiot obieralny E2 - Techniki multimedialne Przedmiot obieralny E3 - Programowanie systemów wbudowanych Przedmioty specjalnościowe - InŜynieria Oprogramowania Podstawy modelowania programów Zaawansowane technologie usług sieciowych Zarządzanie projektem informatycznym Platforma.Net Przedmiot obieralny B1 - Systemy czasu rzeczywistego Przedmiot obieralny B2 - Multimedia Przedmiot obieralny C1 - Sieci bezprzewodowe i systemy mobilne Przedmiot obieralny C2 - Systemy informacji przestrzennej Przedmiot obieralny D1 - Sieciowe systemy informacyjne Przedmiot obieralny D2 - Interfejsy uŝytkownika Przedmiot obieralny E1 - Języki skryptowe Przedmiot obieralny E2 - Zaawansowane środowiska programistyczne Przedmioty specjalnościowe - Przemysłowe Systemy Informatyczne Układy i systemy mikroprocesorowe Systemy informatyczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem Komputerowe wspomaganie projektowania Aplikacje internetowe Komputerowe sieci przemysłowe Technika przetwarzania sygnałów Sieci bezprzewodowe Oprogramowanie systemów pomiarowo-sterujących ii

5 P R Z E D M I O T Y O G Ó L N E

6 Przedmioty ogólne 1. Wychowanie fizyczne I Kod przed miotu: IS1S-POG / III Godzin w tygodniu 2 Punktów kredytowych 0 2. Wychowanie fizyczne II Kod przed miotu: IS1S-POG / IV Godzin w tygodniu 2 Punktów kredytowych 0 Umiejętności w zakresie znajomości przepisów gry wybranych zespołowych dyscyplin sportowych oraz praktyczna umiejętność indywidualnej i zespołowej techniki poszczególnych dyscyplin sportowych (np.: siatkówka, koszykówka, pływanie, lekkoatletyka itp.). Ogólna charakterystyka i rozwój poszczególnych dyscyplin sportowych. Wiadomości o indywidualnej i zespołowej rywalizacji sportowej. Znajomość przepisów gry wybranych zespołowych dyscyplin sportowych. Praktyczna umiejętność indywidualnej i zespołowej techniki poszczególnych dyscyplin sportowych (siatkówka, koszykówka, piłka ręczna i noŝna, pływanie, lekkoatletyka oraz jazda konna). Ćwiczenia ogólnorozwojowe i psychomotoryczne. Wychowawcze i sportowe wartości wychowania fizycznego. Słowa kluczowe Sportowe dyscypliny zespołowe i indywidualne, zasady gry, ćwiczenia ogólnorozwojowe i psychomotoryczne wstępne Brak Dostępna literatura z róŝnych dziedzin kultury fizycznej, taka jak: poradniki, zasady gry wybranych dyscyplin sportowych itp. Ćwiczenia - indywidualna ocena studenta na podstawie jego postępów, zaangaŝowaniu i aktywności w zajęciach 2

7 Katalog przedmiotów ECTS na kierunku Informatyka studia I stopnia Odpowiedzialny - 3. Język obcy do wyboru I (angielski lub niemiecki) Kod przed miotu: IS1S-POG-003 Język wykładowy: polski, angielski/niemiecki 2 / III Godzin w tygodniu 2 Punktów kredytowych 1 4. Język obcy do wyboru II (angielski lub niemiecki) Kod przed miotu: IS1S-POG-004 Język wykładowy: polski, angielski/niemiecki 2 / IV Godzin w tygodniu 2 Punktów kredytowych 1 5. Język obcy do wyboru III (angielski lub niemiecki) Kod przed miotu: IS1S-POG-005 Język wykładowy: polski, angielski/niemiecki 3 / V Godzin w tygodniu 2 Punktów kredytowych 1 3

8 Przedmioty ogólne 6. Język obcy do wyboru IV (angielski lub niemiecki) Kod przed miotu: IS1S-POG-006 Język wykładowy: polski, angielski/niemiecki 3 / VI Godzin w tygodniu Punktów kredytowych 2 2 E Umiejętności w zakresie znajomości język obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posługiwanie się w podstawowym zakresie specjalistycznym językiem zawodowym. Rozwijanie sprawności rozumienia ze słuchu i mówienia, czytania oraz pisania w wybranym języku obcym. Szersze wykorzystanie funkcji językowych umoŝliwiających posługiwanie się językiem obcym w sytuacjach Ŝycia codziennego. Opanowanie złoŝonych struktur gramatycznych, stosowanych do wyraŝania teraźniejszości, przeszłości i przyszłości. Rozszerzenie komponentu kulturowego i cywilizacyjnego, ukierunkowanych na styl Ŝycia w krajach obszaru językowego wybranego języka obcego. RozróŜnianie języka literackiego i potocznego. Wprowadzenie elementów języka ogólnotechnicznego i specjalistycznego technicznego z dziedziny elektrotechniki i elektroniki. Słowa kluczowe Język angielski, język niemiecki wstępne Podział na grupy w zaleŝności od stopnia zaawansowania proponowana przez prowadzącego zajęcia w zaleŝności od poziomu biegłości językowej słuchaczy oraz słowniki ogólne, specjalistyczne (techniczne) i repetytoria tematyczno-leksykalne. Ćwiczenia (lektorat) - warunkiem jest uzyskanie pozytywnych ocen z kolokwiów i testów (pisemnych lub ustnych) przeprowadzonych kilka razy w semestrze oraz zdanie egzaminu końcowego Odpowiedzialny - 4

9 Katalog przedmiotów ECTS na kierunku Informatyka studia I stopnia 7. Przedmiot obieralny A1 - Psychologia Kod przed miotu: IS1S-POG / II Godzin w tygodniu 2 Punktów kredytowych 1 Zapoznanie z przedmiotem współczesnej psychologii. Analiza i krytyczna dyskusja głównych koncepcji naleŝących do dziedziny psychologii. Omówienie procesów i zjawisk związanych z regulacją zachowania, takich jak wybrane róŝnice indywidualne (inteligencja, style poznawcze), emocje, motywacja oraz pokazanie praktycznego zastosowania nabytej wiedzy i poszukiwania egzemplifikacji omawianych zagadnień. Wprowadzenie do psychologii - psychologia jako nauka. Przedmiot zainteresowania psychologii. Psychologia empiryczna jako sposób poznawania rzeczywistości. Uczenie się. Czynniki poznawcze w uczeniu się. Uczenie się latentne. Uczenie się przez obserwację. Wiedza i jej reprezentacje. Strategie uczenia się. Pamięć. Rodzaje pamięci: epizodyczna, semantyczna, proceduralna. Pamięć krótkotrwała i długotrwała. Krzywa zapamiętywania. Poziomy przetwarzania informacji a pamięć. Mnemotechniki. Style poznawcze. Pojęcie stylu poznawczego. Style jako indywidualne preferencje. Style a moŝliwości poznawcze. Refleksyjność-impulsywność. ZaleŜność-niezaleŜność od pola. Abstrakcyjność-konkretność i pojęciowy a wyobraŝeniowy styl poznawczy Rozwój człowieka w pełnym cyklu Ŝycia. Motywacja i hierarchia potrzeb. Mechanizmy leŝące u podstaw motywacji. Motywacja w przebiegu zachowania. Koncepcja autodeterminacji Osobowość człowieka. Emocje Neuroanatomiczne podłoŝe emocji. Mechanizmy wzbudzania emocji. Inteligencja. Pojęcie inteligencji. Czynnikowe, biologiczne i poznawcze koncepcje inteligencji. Spory wokół załoŝeń przyjmowanych przez teorie intelektu oraz badań inteligencji. Testowanie inteligencji. Procesy grupowe. Wyznaczniki atrakcyjności interpersonalnej. Kulturowe uwarunkowanie piękna. Teorie atrakcyjności (nagroda/kara, równowaga poznawcza, socjobiologia). Indywidualizm i kolektywizm w psychologii róŝnic indywidualnych. Problem toŝsamości oraz orientacji ja - inni. Słowa kluczowe Psychologia, uczenie się, pamięć, style poznawcze, osobowość człowieka, motywacja, emocje, inteligencja, atrakcyjność interpersonalna, indywidualizm, kolektywizm wstępne Brak [1] Aronson E., Wilson T., Alert R.: Psychologia społeczna, Wydawnictwo ZYSK 5

10 Przedmioty ogólne i S-ka, Poznań, 2007 [2] Aronson E.: Człowiek istota społeczna, Wydawnictwo PWN, Warszawa, 2005 [3] Gerrig R. J., Zimbardo P.: Psychologia i Ŝycie, Wydawnictwo PWN, Warszawa, 2006 Wykład - warunkiem jest uzyskanie pozytywnych ocen z kolokwiów pisemnych lub ustnych, przeprowadzonych co najmniej raz w semestrze Odpowiedzialny - 7. Przedmiot obieralny A2 - Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem Kod przed miotu: IS1S-POG / II Godzin w tygodniu 2 Punktów kredytowych 1 Umiejętności w zakresie załoŝenia własnej firmy, wyboru podmiotu działalności gospodarczej, opracowania biznes-planu oraz jej zarządzania. Podstawowe pojęcia i kategorie normatywne. Pojęcie przedsiębiorcy, firmy, działalności gospodarczej. Organy koncesyjne i zezwalające. Oznaczenie przedsiębiorcy. Krajowy Rejestr Sądowy. Słownik kategorii normatywnych i ekonomiczno-rynkowych. Wypracowanie decyzji o załoŝeniu własnej firmy. Pomysł załoŝenia firmy prywatnej. Koncepcja ogólna utworzenia firmy. Znaczenie czynników: lokalizacji, obszaru działania, popytu i podaŝy, konkurencji, ryzyka. Źródła sfinansowania rozruchu firmy. Ocena: opłacalności ekonomicznej, zagroŝeń i barier, moŝliwości i szans rozwoju. Decyzja o załoŝeniu własnej firmy. Wybór podmiotu działalności gospodarczej. Przedsiębiorca działający jednoosobowo i wspólnik. Firma prywatna prowadzona przez osobę fizyczną. Firma wolnego zawodu. Rodzinna firma prywatna. Spółki: cywilna, jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna, z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjna. Osobowość prawna spółek. Procedura załoŝenia firmy (plan czynności). Procedura formalno-prawna i administracyjna. Plan czynności związanych z załoŝeniem firmy; załoŝenie firmy prywatnej przez osobę fizyczną; załoŝenie firmy wolnego zawodu; załoŝenie rodzinnej firmy prywatnej; załoŝenie spółki: cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej komandytowo - akcyjnej, z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjnej; uzyskanie 6

11 Katalog przedmiotów ECTS na kierunku Informatyka studia I stopnia koncesji lub zezwolenia. Procedura załoŝenia firmy (rejestracja, zgłoszenia). Rejestracja firmy w KRS. Uzyskanie numeru statystycznego w systemie REGON. Uzyskanie NIP w urzędzie skarbowym. Rejestracja podatnika VAT. Otwarcie rachunku bankowego. Zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych. Ubezpieczenia osobowe i majątkowe. Zawiadomienie innych urzędów lub instytucji publicznych. Biznes-plan. Podstawy metodyczne biznes-planu. Baza przygotowawcza do opracowania biznes-planu. Opracowanie biznes-planu. Plan: organizacyjny, inwestycyjny, produkcji, marketingu, sprzedaŝy, finansowy. Środki i metody realizacji, kontrola. Początek działalności firmy. Zaprowadzenie właściwych ksiąg i potrzebnych ewidencji. Ustalenie struktury organizacyjnej i obiegu dokumentów. Utworzenie stanowisk pracy i zatrudnienie pracowników. Zapewnienie odpowiednich warunków pracy. WyposaŜenie materiałowo-techniczne. Promocja, reklama, marketing. Metody sprzedaŝy i zarządzania firmą. Słowa kluczowe Firma, działalność gospodarcza, spółka, biznes-plan wstępne Brak [1] Skowroński S.: Mały Biznes, czyli przedsiębiorczość na własną rękę, INROR, Warszawa, 1998 [2] StruŜycki M.: Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem. Uwarunkowania Europejskie, Difin, Warszawa, 2002 [3] Zarządzanie marketingowe małymi i średnimi przedsiębiorstwami, Pr. Zbiorowa, Difin, Warszawa, 1998 Wykład - warunkiem jest uzyskanie pozytywnych ocen z kolokwiów pisemnych lub ustnych, przeprowadzonych co najmniej raz w semestrze Odpowiedzialny - 8. Komunikacja interpersonalna Kod przed miotu: IS1S-POG / V Godzin w tygodniu 2 Punktów kredytowych 2 7

12 Przedmioty ogólne Rozwój umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej w pracy zespołowej oraz sztuki prowadzenia negocjacji. Komunikacja. Komunikacja werbalna, niewerbalna, pisemna. Bariery komunikacyjne i sposoby ich pokonywania. skutecznej komunikacji, błędy w komunikowaniu się z klientem lub kontrahentem. Zespół. Zespoły w środowisku pracy. Role zespołowe. Etapy rozwoju zespołu. Komunikacja w zespole. Problemy zespołu. Efektywne i nieefektywne wzorce zachowań. Techniki heurystyczne w poszukiwaniu rozwiązań zadań stawianych przed zespołem. Konflikt. Źródła i rodzaje konfliktów. Rola konfliktu. Zachowania w sytuacji konfliktu, sposoby rozwiązywania konfliktu. Negocjacje. Istota negocjacji. Style negocjacji i ich główne załoŝenia. Techniki negocjacji. Etapy negocjacji. Komunikowanie się w negocjacjach. Cechy skutecznego negocjatora. Słowa kluczowe Komunikacja w zespole, sposoby rozwiązywania konfliktu w zespole, sztuka negocjacji, komunikacja w negocjacjach wstępne Brak [4] Balbin R. M.: Twoja rola w zespole, GWP, Gdańsk, 2003 [5] Edelman R. J.: Konflikty w pracy, GWP, Gdańsk, 2005 [6] Fisher R., Ury W.: Dochodząc do tak. Negocjowanie bez poddawania się, PWE, Warszawa, 1992 [7] Kamiński J.: Negocjowanie. Techniki rozwiązywania konfliktów, POLTEXT, Warszawa, 2003 [8] Leary M.: Wywieranie wraŝenia na innych. O sztuce autoprezentacji, GWP, Gdańsk, 2003 [9] Nęcki Z.: Komunikacja międzyludzka, Antykwa, Kraków, 2000 Ćwiczenia - warunkiem jest uzyskanie pozytywnych ocen z realizacji ćwiczeń, przewidzianych w planie zajęć oraz zaliczenie testu końcowego Odpowiedzialny - 8

13 Katalog przedmiotów ECTS na kierunku Informatyka studia I stopnia 11. Bezpieczeństwo pracy Kod przed miotu: IS1S-POG / I Godzin w tygodniu 1 Punktów kredytowych 1 Umiejętności w zakresie bezpieczeństwa uŝytkowania urządzeń elektrycznych. Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy. Kwalifikacje osób zajmujących się eksploatacją urządzeń elektrycznych. Działanie prądu elektrycznego na człowieka. Wpływ rodzaju prądu na skutki raŝenia. Wartości progowe. Zmiany w organizmie. Ochrona przeciwporaŝeniowa. Układy sieciowe. Rodzaje ochron i środków ochrony przeciwporaŝeniowej. Zakres i metodyka badania ochrony przeciwporaŝeniowej. ZagroŜenia związane z występowanie elektryczności statycznej. Zapobieganie elektryczności statycznej. Ładunki elektrostatyczne na człowieku. UŜytkowanie urządzeń elektrycznych. Ochrona przed poraŝeniem w instalacji elektrycznej sieci komputerowej. Ochrona przed skutkami łuku elektrycznego. Ochrona przeciwprzepięciowa. Urządzenia elektryczne w strefie zagroŝonej wybuchem. dopuszczenia urządzeń do stosowania, Europejski system oceny wyrobów i usług. Słowa kluczowe Bezpieczeństwo uŝytkowania urządzeń elektrycznych, zapobieganie poraŝeniom elektrycznym, ochrona przeciwporaŝeniowa, układy sieciowe elektryczność statyczna. wstępne Brak [1] Strojny J.: Bezpieczeństwo uŝytkowania urządzeń elektrycznych, AGH, Kraków, 2003 [2] Matula E., Sych M.: Zapobieganie poraŝeniom elektrycznym w przemyśle, WNT, Warszawa, 1980 [3] Prawo Energetyczne, URE, Warszawa, 2004 Wykład - warunkiem jest uzyskanie pozytywnych ocen z kolokwiów pisemnych lub ustnych, przeprowadzonych co najmniej raz w semestrze. Odpowiedzialny Dr inŝ. Sławomir Piontek 9

14 Przedmioty ogólne 10. Ergonomia Kod przed miotu: IS1S-POG / VII Godzin w tygodniu 1 Punktów kredytowych 2 Umiejętności w zakresie: organizacji miejsca pracy; zarządzania procesami pracy oraz rozpoznawania zagroŝeń w środowisku pracy (hałas, pyły i gazy, promieniowanie elektromagnetyczne) i zabezpieczanie się przed nimi. Ergonomia jako nauka o podstawowych zasadach organizacji i zarządzania procesami pracy. Zadania ergonomii, jej powstanie i rozwój System człowiek-praca i jego podsystemy. Zmienne wpływające na warunki pracy. Ergonomia korekcyjna i korelacyjna. Elementy fizjologii pracy. Powstanie pracy. Mięśnie i praca fizyczna. Układ nerwowy. Proces przemiany materii. Regulacja cieplna ustroju. Dostosowanie ustroju do pracy fizycznej. Wydatek energetyczny przy pracy. Reakcje organizmu podczas pracy fizycznej. Materialne środowisko pracy. Oświetlenie. Hałas. Drgania mechaniczne. Pyły. Mikroklimat. Postawa przy pracy i pomiary antropometryczne. Postawa przy pracy. Pomiary antropometryczne. Ogólne zasady w ergonomicznym kształtowaniu stanowiska roboczego. Ręczne podnoszenie i przenoszenie cięŝarów. System informacyjny człowieka. Właściwości organizmów Ŝywych. System hormonalny człowieka. System nerwowy człowieka. System regulacji i sterowania człowieka. System regulacji człowieka (parametry fizjologiczne organizmu, wytwarzanie odpowiednich czynników fizycznych i chemicznych, przetwarzanie informacji). System sterowania człowieka. Systemy sensoryczne człowieka. Proces widzenia, proces słyszenia. Zmysł orientacji. System somatosensoryczny i wiscerosensoryczny. Zmysł smaku. Zmysł powonienia. Drgania mechaniczne. Podział drgań. Parametry opisujące drgania. Odczucia człowieka w zaleŝności od wartości drgań. Oddziaływanie drgań. Środki zapobiegawcze. Hałas w środowisku pracy. Budowa analizatora słuchu. Działanie hałasu na organizm. Pozasłuchowe skutki działania hałasu. Metody zwalczania hałasu. Pyły i gazy w środowisku pracy. Skład i cechy zanieczyszczeń powietrza. Szkodliwe działanie pyłów. Metodyka pomiarowa. Substancje toksyczne. Ochrona organizmu. Promieniowanie elektromagnetyczne. Promieniowanie elektromagnetyczne w.cz., promieniowanie podczerwone, oświetlenie naturalne, oświetlenie sztuczne, promieniowanie spójne, promieniowanie nadfioletowe. Promieniowanie monitorów oraz organizacja komputerowego miejsca pracy. Komputeryzacja otoczenia. Rodzaje i źródła promieniowania. Normy promieniowania monitorów. Ochrona przed promieniowaniem; organizacja komputerowych stanowisk pracy. 10

15 Katalog przedmiotów ECTS na kierunku Informatyka studia I stopnia Słowa kluczowe Ergonomia, fizjologia pracy, środowisko pracy, postawa przy pracy, system sensoryczny człowieka, drgania, pyły, hałas, promieniowanie wstępne Brak [1] Górska E.: Ergonomia - projektowanie, diagnoza, eksperymenty, Wyd. Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2002 [2] Kowal E.: Ekonomiczno-społeczne aspekty ergonomii, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 2002 [3] Lewandowski J.: Ergonomia, MARCUS, Łódź, 1995 [4] Olszewski J.: Podstawy ergonomii i fizjologii pracy, Akademia Ekonomiczna, Poznań, 1993 Wykład - warunkiem jest uzyskanie pozytywnych ocen z kolokwiów pisemnych lub ustnych, przeprowadzonych co najmniej raz w semestrze Odpowiedzialny - 11

16

17 P R Z E D M I O T Y P O D S T A W O W E

18 Przedmioty podstawowe 11. Analiza matematyczna Kod przed miotu: IS1S-PPO / I Godzin w tygodniu 1 E 1 Punktów kredytowych 2 2 Umiejętności w zakresie: W opracowaniu!!! Słowa kluczowe - wstępne Wiadomości z matematyki w zakresie szkoły średniej [1] Wykład - warunkiem jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu przeprowadzonego w formie zaproponowanej przez prowadzącego Ćwiczenia - warunkiem jest uzyskanie pozytywnych ocen z kolokwiów pisemnych lub ustnych przeprowadzonych co najmniej raz w semestrze Odpowiedzialny - 14

19 Katalog przedmiotów ECTS na kierunku Informatyka studia I stopnia 12. Algebra liniowa z geometrią analityczną Kod przed miotu: IS1S-PPO / I Godzin w tygodniu 2 E 1 Punktów kredytowych 3 2 Umiejętności w zakresie: W opracowaniu!!! Słowa kluczowe - wstępne Wiadomości z matematyki w zakresie szkoły średniej [1] Wykład - warunkiem jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu przeprowadzonego w formie zaproponowanej przez prowadzącego Ćwiczenia - warunkiem jest uzyskanie pozytywnych ocen z kolokwiów pisemnych lub ustnych przeprowadzonych co najmniej raz w semestrze Odpowiedzialny - 15

20 Przedmioty podstawowe 13. Metody probabilistyczne Kod przed miotu: IS1S-PPO-013 Język wykładowy: Polski 1 / II Godzin w tygodniu 2 2 Punktów kredytowych 3 2 Umiejętności w zakresie: praktycznego stosowania teorii prawdopodobieństwa do budowy modeli probabilistycznych, praktycznego wykorzystania metod i technik statystycznych do rozwiązywania róŝnorodnych problemów spotykanych w informatyce i innych działach techniki. Niepewność pomiarowa. Przenoszenie niepewności. Błędy przypadkowe i systematyczne. Szeregi rozdzielcze punktowe i przedziałowe. Histogram. Miary połoŝenia, zmienności, asymetrii i koncentracji. Odrzucanie danych. Prawdopodobieństwo. Przestrzeń zdarzeń elementarnych. Definicje prawdopodobieństwa: klasyczna, częstościowa i współczesna. Podstawowe własności prawdopodobieństwa. Prawdopodobieństwo warunkowe. NiezaleŜność. Prawdopodobieństwo całkowite. Wzór Bayesa. Zmienne losowe dyskretne i ciągłe. Zmienne losowe dyskretne. Rozkłady: dwupunktowy, Bernoulliego, Poissona i geometryczny. Funkcje zmiennych losowych. Pojęcia wartości oczekiwanej i wariancji zmiennej losowej. Rozkłady łączne wielu zmiennych losowych. NiezaleŜność zmiennych losowych. Zmienne losowe ciągłe. Rozkład równomierny. Rozkład wykładniczy. Pojęcie dystrybuanty zmiennej losowej. Rozkład normalny. Podstawy wnioskowania statystycznego. Schematy losowania próby. Próba prosta. Rozkłady: chi-kwadrat, t-studenta i Fishera-Snedecora. Estymacja punktowa i przedziałowa. NieobciąŜoność, zgodność, efektywność i dostateczność. Estymacja parametryczna i nieparametryczna. Przedziały ufności dla wartości oczekiwanej. Twierdzenia graniczne. Przedziały ufności dla wartości oczekiwanej w populacji o nieznanym rozkładzie, wariancji, odchylenia standardowego, prawdopodobieństw oraz róŝnic prawdopodobieństw i wartości oczekiwanych. Testowanie hipotez statystycznych. Parametryczne testy istotności dla wartości oczekiwanej, wariancji wskaźnika struktury w populacji. Nieparametryczne testy istotności. Regresja liniowa i wielomianowa. Metody analizy współzaleŝności zjawisk. Korelacja i regresja. Metoda najmniejszych kwadratów. Wnioskowanie w analizie korelacji i regresji. Współczynnik korelacji liniowej. Przedziały ufności. Słowa kluczowe Wstępne przetwarzanie danych, prawdopodobieństwo, zmienne losowe, metoda największej wiarygodności, weryfikacja hipotez statystycznych, metoda najmniejszych kwadratów, kowariancja i korelacja, szeregi czasowe wstępne Analiza matematyczna, Algebra liniowa z geometrią analityczną 16

21 Katalog przedmiotów ECTS na kierunku Informatyka studia I stopnia [1] Sobczyk M.: Statystyka, PWN, Warszawa, 2002 [2] Koronacki J. i Mielniczuk J.: Statystyka dla studentów kierunków technicznych i przyrodniczych, WNT, Warszawa, 2001 [3] Starzyńska W.: Statystyka praktyczna, PWN, Warszawa, 2000 [4] Gajek L. i Kałuszka M.: Wnioskowanie statystyczne. Modele i metody, WNT, Warszawa, 2000 [5] Stasiewicz S., Rusnak Z. i Siedlecka U.: Statystyka. Elementy teorii i zadania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, Wrocław, 1997 [6] Kukuła K.: Elementy statystyki w zadaniach, PWN, Warszawa, 1998 Wykład - warunkiem jest uzyskanie pozytywnych ocen z kolokwiów pisemnych przeprowadzonych co najmniej raz w semestrze Ćwiczenia - warunkiem jest uzyskanie pozytywnych ocen z kolokwiów pisemnych lub ustnych przeprowadzonych co najmniej raz w semestrze Odpowiedzialny Dr hab. inŝ. Dariusz Uciński, prof. UZ 14. Logika dla informatyków Kod przed miotu: IS1S-PPO / I Godzin w tygodniu 1 1 Punktów kredytowych 1 1 Umiejętności w zakresie: interpretowania pojęć z zakresu informatyki w terminach funkcji i relacji; stosowania aparatu logiki, technik dowodzenia twierdzeń, teorii grafów i rekurencji do rozwiązywania problemów o charakterze informatycznym oraz wykorzystanie logiki i teorii mnogości w informatyce. Rachunek zdań. Składnia i semantyka. Pojęcie tautologii. Metody dowodzenia tautologii. Prawa rachunku zdań. Zbiór i elementy zbioru. Definiowanie zbiorów. Podzbiory. Równość zbiorów. Operacje na zbiorach. Prawa teorii zbiorów i sposoby ich dowodzenia. Produkt kartezjański. Relacje. Rodzaje relacji. Operacje na relacjach i sposoby ich sprawdzania. Zastosowanie pojęcia relacji w informatyce. Algebra Boole a. Funkcje logiczne. Metody reprezentacji funkcji logicznych. Logika i teoria mnogości w informatyce. Słowa kluczowe Rachunek zdań, tautologie, zbiory, relacje, produkt kartezjański, logika, algebra 17

22 Przedmioty podstawowe Boole a, funkcja logiczna, teoria mnogości wstępne Wiadomości z matematyki oraz technologii informacyjnej w zakresie szkoły średniej [1] Huzar Z.: Elementy logiki dla informatyków, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2002 [2] Marek W., Onyszkiewicz J.: Elementy logiki i teorii mnogości w zadaniach, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 1999 [3] Musielak J.: Wstęp do matematyki, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, 1970 [4] Deo N.: Teoria grafów i jej zastosowania w technice i informatyce, PWN, Warszawa, 1980 [5] Rasiowa H.: Wstęp do matematyki współczesnej, Wydawnictwo Naukowo Techniczne, Warszawa, 1985 [6] Wilson R.: Wprowadzenie do teorii grafów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 1998 [7] Wojciechowska: Elementy logiki i teorii mnogości, Wydawnictwo Naukowo Techniczne, Warszawa, 1979 Wykład - warunkiem jest uzyskanie pozytywnych ocen z kolokwiów pisemnych przeprowadzonych co najmniej raz w semestrze Ćwiczenia - warunkiem jest uzyskanie pozytywnych ocen z kolokwiów pisemnych lub ustnych przeprowadzonych co najmniej raz w semestrze Odpowiedzialny Prof. dr hab. inŝ. Marian Adamski 15. Podstawy systemów dyskretnych Kod przed miotu: IS1S-PPO / II Godzin w tygodniu 1 E 1 Punktów kredytowych 2 1 Podstawowym efektem kształcenia będzie umiejętność analizy złoŝoności obliczeniowych stosowanych algorytmów obliczeniowych poprzez zastosowanie specyficznych metod matematycznych. Innym efektem będzie kompetencja w zakresie posługiwania się podstawowymi technikami matematycznymi związanymi ze 18

23 Katalog przedmiotów ECTS na kierunku Informatyka studia I stopnia stosowanymi obecnie systemami kryptograficznymi w komunikacji publicznej. Wstęp: elementarne własności funkcji i ciągów (terminologia i notacja). Relacje vs. grafy i vs. macierze. Podziały na klasy abstrakcji. Relacje porządkujące. Zachowania asymptotyczne: notacje Ω, Ξ, o(-), O(-). Indukcja i rekurencja. Indukcja matematyczna i jej zastosowania. Wzór dwumienny Newtona. Procedury indukcyjne. Definicje i procedury rekurencyjne. Równania rekurencyjne. Liniowe równania rekurencyjne i ich rozwiązywanie. Metoda wielomianu charakterystycznego i metoda szeregów potęgowych. Funkcjonał generujący. Uniwersalne rekurencje i ich zastosowania do analizy złoŝoności obliczeniowych algorytmów rekurencyjnych. Algorytm Euklidesa i analiza jego złoŝoności obliczeniowej. Liczby Fibonacciego. Algorytmy rekurencyjne i indukcyjne. Zagadnienia kombinatoryczne. Elementarne procedury zliczania. Podziały. Algorytmy teoriomnogościowe. Zasada szufladkowa Dirichleta. Permutacje. Kombinacje. Wariacje. Funkcje generujące. Algorytmy kombinatoryczne i ich złoŝoność obliczeniowa. Zastosowania do elementarnej teorii prawdopodobieństwa. Zagadnienia teorii grafów. Relacje. Grafy i grafy skierowane. Zastosowania rachunku macierzy do analizy grafów. Algorytmy na grafach skierowanych. Zagadnienia i algorytmy na grafach: przeszukiwania, sortowania, szukanie drzew rozpinających, szukanie optymalnych ścieŝek. Optymalne przepływy na grafach. Problem komiwojaŝera. Zagadnienia teorioliczbowe. Relacje podzielności. Arytmetyka modularna. Liniowe równania modularne. Chińskie twierdzenie o resztach. Rząd elementu: logarytm dyskretny. Problem faktoryzacji: twierdzenie Eulera i twierdzenie (małe) Fermata. Protokół kryptograficzny RSA. Testy pseudopierwszości. Test Rabina-Millera. Elementy logiki. Kwantyfikatory. Elementarny rachunek predykatów. Rachunek sekwensów. Zbiory nieskończone. Sieci boolowskie. Tablice Karnaugha. Uzupełnienia. Języki formalne. Klasyczna teoria złoŝoności obliczeniowej. Problemy NP. i NP-zupełne. Słowa kluczowe Relacje, klasy abstrakcji, indukcja matematyczna, rekurencja, równania i nierówności rekurencyjne, algorytmy rekurencyjne, złoŝoność obliczeniowa, grafy, cykle, drzewa rozpinające, arytmetyka modularna, protokół RSA, systemy Gentzena wstępne Analiza matematyczna, Algebra liniowa z geometrią analityczną, Logika dla informatyków [1] Ross K. A., Wright CH. R. B.: Matematyka dyskretna, PWN, 2000 [2] Cormen T. H., Leiserson Ch. E., Rivest R. L.: Wprowadzenie do algorytmów, WNT, Warszawa,1997 [3] Jabloński S. W.: Wstęp do matematyki dyskretnej, PWN, Warszawa, 1991 [4] Reingold E.M., Nievergelt J., Deo N.: Algorytmy kombinatoryczne, PWN, Warszawa, 1985 [5] Flachmeyer J.: Kombinatoryka, PWN, Warszawa, 1987 Wykład - egzamin w formie pisemnej, do którego podejścia jest konieczne zaliczenie ćwiczeń rachunkowych Ćwiczenia rachunkowe - warunkiem jest napisanie ze skutkiem pozytywnym co najmniej 4 kolokwiów wraz z pozytywną oceną aktywności na zajęciach Odpowiedzialny Prof. dr hab. Roman Gielerak 19

Podstawy techniki cyfrowej i mikroprocesorowej - opis przedmiotu

Podstawy techniki cyfrowej i mikroprocesorowej - opis przedmiotu Podstawy techniki cyfrowej i mikroprocesorowej - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Podstawy techniki cyfrowej i mikroprocesorowej Kod przedmiotu 06.5-WE-AiRP-PTCiM Wydział Kierunek Wydział

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem - opis przedmiotu

Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem - opis przedmiotu Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem Kod przedmiotu 04.9-WI-INFP-ZMiŚP Wydział Kierunek Wydział

Bardziej szczegółowo

Komunikacja interpersonalna - opis przedmiotu

Komunikacja interpersonalna - opis przedmiotu Komunikacja interpersonalna - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Komunikacja interpersonalna Kod przedmiotu 15.9-WI-INFP-KI Wydział Kierunek Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki

Bardziej szczegółowo

Architektura komputerów II - opis przedmiotu

Architektura komputerów II - opis przedmiotu Architektura komputerów II - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Architektura komputerów II Kod przedmiotu 11.3-WI-INFP-AK-II Wydział Kierunek Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2010/2011

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2010/2011 SYLLABUS na rok akademicki 010/011 Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Informatyka Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr 1(rok)/1(sem) Specjalność Bez specjalności Kod katedry/zakładu

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA I. 1 Nazwa modułu kształcenia I. Informacje ogólne Matematyka dyskretna 2 Nazwa jednostki prowadzącej moduł Instytut Informatyki, Zakład Informatyki Stosowanej 3 Kod modułu (wypełnia

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD. Jednostka prowadząca: Wydział Techniczny. Kierunek studiów: Elektronika i telekomunikacja. Nazwa przedmiotu: Język programowania C++

WYKŁAD. Jednostka prowadząca: Wydział Techniczny. Kierunek studiów: Elektronika i telekomunikacja. Nazwa przedmiotu: Język programowania C++ Jednostka prowadząca: Wydział Techniczny Kierunek studiów: Elektronika i telekomunikacja Nazwa przedmiotu: Język programowania C++ Charakter przedmiotu: podstawowy, obowiązkowy Typ studiów: inŝynierskie

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. Algorytmy i struktury danych, C3

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. Algorytmy i struktury danych, C3 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

Kierunek Informatyka stosowana Studia stacjonarne Studia pierwszego stopnia

Kierunek Informatyka stosowana Studia stacjonarne Studia pierwszego stopnia Studia pierwszego stopnia I rok Matematyka dyskretna 30 30 Egzamin 5 Analiza matematyczna 30 30 Egzamin 5 Algebra liniowa 30 30 Egzamin 5 Statystyka i rachunek prawdopodobieństwa 30 30 Egzamin 5 Opracowywanie

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Algorytmy i struktury danych, C4

KARTA PRZEDMIOTU. Algorytmy i struktury danych, C4 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD. Jednostka prowadząca: Wydział Techniczny. Kierunek studiów: Elektronika i telekomunikacja

WYKŁAD. Jednostka prowadząca: Wydział Techniczny. Kierunek studiów: Elektronika i telekomunikacja Jednostka prowadząca: Wydział Techniczny Kierunek studiów: Elektronika i telekomunikacja Nazwa przedmiotu: Systemy operacyjne i architektura komputerów Charakter przedmiotu: kierunkowy, obowiązkowy Typ

Bardziej szczegółowo

Załącznik KARTA PRZEDMIOTU. KARTA PRZEDMIOTU Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki, Rok akademicki: 2009/2010

Załącznik KARTA PRZEDMIOTU. KARTA PRZEDMIOTU Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki, Rok akademicki: 2009/2010 1/1 Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki, Rok akademicki: 2009/2010 Kierunek: INFORMATYKA Specjalność: PRZEDMIOT OBOWIĄZKOWY DLA WSZYSTKICH STUDENTÓW. Tryb studiów: NIESTACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA

Bardziej szczegółowo

Sylabus do programu kształcenia obowiązującego od roku akademickiego 2014/15

Sylabus do programu kształcenia obowiązującego od roku akademickiego 2014/15 Sylabus do programu kształcenia obowiązującego od roku akademickiego 0/5 () Nazwa Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka () Nazwa jednostki prowadzącej Wydział Matematyczno - Przyrodniczy przedmiot ()

Bardziej szczegółowo

Spis treści 3 SPIS TREŚCI

Spis treści 3 SPIS TREŚCI Spis treści 3 SPIS TREŚCI PRZEDMOWA... 1. WNIOSKOWANIE STATYSTYCZNE JAKO DYSCYPLINA MATEMATYCZNA... Metody statystyczne w analizie i prognozowaniu zjawisk ekonomicznych... Badania statystyczne podstawowe

Bardziej szczegółowo

Matematyczne podstawy informatyki Mathematical Foundations of Computational Sciences. Matematyka Poziom kwalifikacji: II stopnia

Matematyczne podstawy informatyki Mathematical Foundations of Computational Sciences. Matematyka Poziom kwalifikacji: II stopnia Nazwa przedmiotu: Kierunek: Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy dla wszystkich specjalności Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia Matematyczne podstawy informatyki Mathematical Foundations of Computational Sciences

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Formalne podstawy informatyki Rok akademicki: 2013/2014 Kod: EIB-1-220-s Punkty ECTS: 2 Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek: Inżynieria Biomedyczna

Bardziej szczegółowo

Algorytmy i struktury danych.

Algorytmy i struktury danych. Kod przedmiotu: ASD Rodzaj przedmiotu: Wydział: Informatyki Kierunek: Informatyka Specjalność (specjalizacja): - Algorytmy i struktury danych. kierunkowy ; obowiązkowy Poziom studiów: pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

Spis treúci. Księgarnia PWN: Krzysztof Wojtuszkiewicz - Urządzenia techniki komputerowej. Cz. 1. Przedmowa... 9. Wstęp... 11

Spis treúci. Księgarnia PWN: Krzysztof Wojtuszkiewicz - Urządzenia techniki komputerowej. Cz. 1. Przedmowa... 9. Wstęp... 11 Księgarnia PWN: Krzysztof Wojtuszkiewicz - Urządzenia techniki komputerowej. Cz. 1 Spis treúci Przedmowa... 9 Wstęp... 11 1. Komputer PC od zewnątrz... 13 1.1. Elementy zestawu komputerowego... 13 1.2.

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKA MATEMATYCZNA

STATYSTYKA MATEMATYCZNA Zał. nr 4 do ZW WYDZIAŁ ELEKTRONIKI KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim STATYSTYKA MATEMATYCZNA Nazwa w języku angielskim Mathematical Statistics Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Specjalność (jeśli

Bardziej szczegółowo

Technika cyfrowa i mikroprocesorowa. Zaliczenie na ocenę. Zaliczenie na ocenę

Technika cyfrowa i mikroprocesorowa. Zaliczenie na ocenę. Zaliczenie na ocenę I. KARTA PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu/modułu: Nazwa angielska: Kierunek studiów: Poziom studiów: Profil studiów: Jednostka prowadząca: Technika cyfrowa i mikroprocesorowa Edukacja techniczno-informatyczna

Bardziej szczegółowo

Języki programowania II - opis przedmiotu

Języki programowania II - opis przedmiotu Języki programowania II - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Języki programowania II Kod przedmiotu 06.9-WM-IB-P-33_15gen Wydział Kierunek Wydział Mechaniczny Inżynieria biomedyczna Profil

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania.

Podstawy programowania. Kod przedmiotu: PPR Podstawy programowania. Rodzaj przedmiotu: kierunkowy; obowiązkowy Wydział: Informatyki Kierunek: Informatyka Specjalność (specjalizacja): - Poziom studiów: pierwszego stopnia Profil

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2012/2013

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2012/2013 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 01/013 Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki Kierunek studiów: Informatyka

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje w roku akademickim 2012/2013. Przedmioty kierunkowe

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje w roku akademickim 2012/2013. Przedmioty kierunkowe Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu obowiązuje w roku akademickim 01/013 Kierunek studiów: Informatyka Forma studiów: Stacjonarne Profil:

Bardziej szczegółowo

Systemy Wbudowane. Założenia i cele przedmiotu: Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: Opis form zajęć

Systemy Wbudowane. Założenia i cele przedmiotu: Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: Opis form zajęć Systemy Wbudowane Kod przedmiotu: SW Rodzaj przedmiotu: kierunkowy ; obowiązkowy Wydział: Informatyki Kierunek: Informatyka Specjalność (specjalizacja): - Poziom studiów: pierwszego stopnia Profil studiów:

Bardziej szczegółowo

Sensoryka i pomiary przemysłowe Kod przedmiotu

Sensoryka i pomiary przemysłowe Kod przedmiotu Sensoryka i pomiary przemysłowe - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Sensoryka i pomiary przemysłowe Kod przedmiotu 06.0-WE-AiRD-SiPP Wydział Kierunek Wydział Informatyki, Elektrotechniki

Bardziej szczegółowo

Grafy i sieci w informatyce - opis przedmiotu

Grafy i sieci w informatyce - opis przedmiotu Grafy i sieci w informatyce - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Grafy i sieci w informatyce Kod przedmiotu 11.9-WI-INFD-GiSwI Wydział Kierunek Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... XI. Rozdział 1. Pomiar: jednostki miar... 1. Rozdział 2. Pomiar: liczby i obliczenia liczbowe... 16

Spis treści. Przedmowa... XI. Rozdział 1. Pomiar: jednostki miar... 1. Rozdział 2. Pomiar: liczby i obliczenia liczbowe... 16 Spis treści Przedmowa.......................... XI Rozdział 1. Pomiar: jednostki miar................. 1 1.1. Wielkości fizyczne i pozafizyczne.................. 1 1.2. Spójne układy miar. Układ SI i jego

Bardziej szczegółowo

Algorytmy i struktury danych - opis przedmiotu

Algorytmy i struktury danych - opis przedmiotu Algorytmy i struktury danych - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Algorytmy i struktury danych Kod przedmiotu 11.3-WP-PEDP-AiSD Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii

Bardziej szczegółowo

Komputerowe systemy pomiarowe. Dr Zbigniew Kozioł - wykład Mgr Mariusz Woźny - laboratorium

Komputerowe systemy pomiarowe. Dr Zbigniew Kozioł - wykład Mgr Mariusz Woźny - laboratorium Komputerowe systemy pomiarowe Dr Zbigniew Kozioł - wykład Mgr Mariusz Woźny - laboratorium 1 - Cel zajęć - Orientacyjny plan wykładu - Zasady zaliczania przedmiotu - Literatura Klasyfikacja systemów pomiarowych

Bardziej szczegółowo

Opisy efektów kształcenia dla modułu

Opisy efektów kształcenia dla modułu Karta modułu - Metodyki i techniki programowania 1 / 5 Nazwa modułu: Metodyki i techniki programowania Rocznik: 2012/2013 Kod: RIA-1-103-s Punkty ECTS: 7 Wydział: Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Poziom

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA I. Informacje ogólne 1 Nazwa modułu kształcenia Algorytmy i struktury danych 2 Nazwa jednostki prowadzącej moduł Instytut Informatyki, Zakład Informatyki Stosowanej 3 Kod modułu

Bardziej szczegółowo

1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych z komentarzami. Kierunkowy efekt kształcenia - opis

1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych z komentarzami. Kierunkowy efekt kształcenia - opis EFEKTY KSZTAŁCENIA (INFORMATYKA I ST) 1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych z komentarzami Kierunkowy efekt kształcenia - symbol Kierunkowy efekt kształcenia - opis Odniesienie

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU . NAZWA PRZEDMIOTU SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU Systemy wizyjne w automatyce przemysłowej. NAZWA JEDNOSTKI PROWADZĄCEJ PRZEDMIOT Instytut Politechniczny. STUDIA kierunek stopień tryb język status przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Elektroniczne przyrządy pomiarowe Kod przedmiotu

Elektroniczne przyrządy pomiarowe Kod przedmiotu Elektroniczne przyrządy pomiarowe - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Elektroniczne przyrządy pomiarowe Kod przedmiotu 06.5-WE-EP-EPP Wydział Kierunek Wydział Informatyki, Elektrotechniki

Bardziej szczegółowo

Elektrotechnika I stopień (I stopień / II stopień) Ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES)

Elektrotechnika I stopień (I stopień / II stopień) Ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Programowanie komputerów 2 Nazwa modułu w języku angielskim Computer programming

Bardziej szczegółowo

Podstawy elektroniki i miernictwa

Podstawy elektroniki i miernictwa Podstawy elektroniki i miernictwa Kod modułu: ELE Rodzaj przedmiotu: podstawowy; obowiązkowy Wydział: Informatyki Kierunek: Informatyka Poziom studiów: pierwszego stopnia Profil studiów: ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy w ramach treści wspólnych z kierunkiem Matematyka, moduł kierunku obowiązkowy PODSTAWY INFORMATYKI Fundamentals of computer science

Bardziej szczegółowo

Język opisu sprzętu VHDL

Język opisu sprzętu VHDL Język opisu sprzętu VHDL dr inż. Adam Klimowicz Seminarium dydaktyczne Katedra Mediów Cyfrowych i Grafiki Komputerowej Informacje ogólne Język opisu sprzętu VHDL Przedmiot obieralny dla studentów studiów

Bardziej szczegółowo

dr inż. Jarosław Forenc

dr inż. Jarosław Forenc Informatyka 2 Politechnika Białostocka - Wydział Elektryczny semestr III, studia stacjonarne I stopnia Rok akademicki 2015/2016 Pracownia nr 1 (21/23.09.2015) Rok akademicki 2015/2016, Pracownia nr 1 2/22

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Algorytmy i programowanie Algorithms and Programming Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: kierunkowy Poziom studiów: studia I stopnia forma studiów: studia

Bardziej szczegółowo

MT 2 N _0 Rok: 1 Semestr: 1 Forma studiów:

MT 2 N _0 Rok: 1 Semestr: 1 Forma studiów: Mechatronika Studia drugiego stopnia Przedmiot: Diagnostyka maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Kod przedmiotu: MT N 0 1 1-0_0 Rok: 1 Semestr: 1 Forma studiów: Studia niestacjonarne Rodzaj zajęć i liczba

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2012/2013 Kod: EAR-1-206-s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2012/2013 Kod: EAR-1-206-s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Informatyka 1 Rok akademicki: 2012/2013 Kod: EAR-1-206-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek: Automatyka i Robotyka Specjalność:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO OPIS PRZEDMIOTU. Sieci i sterowniki przemysłowe

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO OPIS PRZEDMIOTU. Sieci i sterowniki przemysłowe OPIS PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Sieci i sterowniki przemysłowe Wydział Instytut/Katedra Kierunek Specjalizacja/specjalność Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki Instytut Mechaniki i Informatyki

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2013/2014

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2013/2014 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Mechaniczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2013/2014 Kierunek studiów: Informatyka Stosowana Forma

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY. Rok akademicki 2009/2010

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY. Rok akademicki 2009/2010 Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY Kierunek: ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA studia I stopnia Rok akademicki 2009/2010 Europejski System

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: ARCHITEKTURA SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy w ramach treści kierunkowych, moduł kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia I KARTA

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. (do zastosowania w roku akademickim 2015/16) Kod Punktacja ECTS* 3. Dr hab. Tadeusz Sozański

KARTA KURSU. (do zastosowania w roku akademickim 2015/16) Kod Punktacja ECTS* 3. Dr hab. Tadeusz Sozański KARTA KURSU (do zastosowania w roku akademickim 2015/16) Nazwa Statystyka 2 Nazwa w j. ang. Statistics 2 Kod Punktacja ECTS* 3 Koordynator Dr hab. Tadeusz Sozański (koordynator, konwersatorium) Zespół

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Energetyka Rodzaj przedmiotu: kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Uzyskanie podstawowej wiedzy

Bardziej szczegółowo

Specjalność: Komputerowe systemy sterowania i diagnostyki

Specjalność: Komputerowe systemy sterowania i diagnostyki Specjalność: Komputerowe systemy sterowania i diagnostyki Rozkład zajęć w sem. (godz. w tygodniu) Lp Nazwa przedmiotu ECTS sem. 1 sem. 2 sem. 3 sem. 4 sem. 5 sem. 6 sem. 7 w c l p w c l p w c l p w c l

Bardziej szczegółowo

Sterowniki programowalne Programmable Controllers. Energetyka I stopień Ogólnoakademicki. przedmiot kierunkowy

Sterowniki programowalne Programmable Controllers. Energetyka I stopień Ogólnoakademicki. przedmiot kierunkowy Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Sterowniki programowalne Programmable Controllers

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechatronika Studia pierwszego stopnia. Podstawy automatyki Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Kod przedmiotu:

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechatronika Studia pierwszego stopnia. Podstawy automatyki Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Kod przedmiotu: Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechatronika Studia pierwszego stopnia Przedmiot: Podstawy automatyki Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Kod przedmiotu: MT 1 N 0 4 4-0_1 Rok: II Semestr: 4 Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

12. Przynależność do grupy przedmiotów: Blok przedmiotów matematycznych

12. Przynależność do grupy przedmiotów: Blok przedmiotów matematycznych (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU Z1-PU7 WYDANIE N1 Strona 1 z 5 1. Nazwa przedmiotu: Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna 2. Kod przedmiotu: RPiS 3. Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego:

Bardziej szczegółowo

Modelowanie przetworników pomiarowych Kod przedmiotu

Modelowanie przetworników pomiarowych Kod przedmiotu Modelowanie przetworników pomiarowych - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Modelowanie przetworników pomiarowych Kod przedmiotu 06.0-WE-ED-MPP Wydział Kierunek Wydział Informatyki, Elektrotechniki

Bardziej szczegółowo

ALGORYTMY I STRUKTURY DANYCH

ALGORYTMY I STRUKTURY DANYCH ALGORYTMY I STRUKTURY DANYCH wykład 1 wprowadzenie, struktury sterujace, projektowanie algorytmów dr hab. inż. Andrzej Obuchowicz, prof. UZ Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych UZ p. 425 A2 tel.

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechatronika Studia pierwszego stopnia. Podstawy automatyzacji Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Kod przedmiotu:

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechatronika Studia pierwszego stopnia. Podstawy automatyzacji Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Kod przedmiotu: Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechatronika Studia pierwszego stopnia Przedmiot: Podstawy automatyzacji Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Kod przedmiotu: MT 1 S 0 5 36-0_1 Rok: III Semestr: 5 Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I PLAN REALIZACJI

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I PLAN REALIZACJI (3,-letnie studia stacjonarne I stopnia - inżynierskie) Obowiązuje od roku akademickiego 009/00 WYKAZ PRZEDMIOTÓW I PLAN REALIZACJI ROZKŁAD GODZIN ZAJĘĆ Lp Nazwa przedmiotu Obowiązuje po semestrze Godziny

Bardziej szczegółowo

Matematyka zajęcia fakultatywne (Wyspa inżynierów) Dodatkowe w ramach projektu UE

Matematyka zajęcia fakultatywne (Wyspa inżynierów) Dodatkowe w ramach projektu UE PROGRAM ZAJĘĆ FAKULTATYWNYCH Z MATEMATYKI DLA STUDENTÓW I ROKU SYLABUS Nazwa uczelni: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie ul. Bursaki 12, 20-150 Lublin Kierunek Rok studiów Informatyka

Bardziej szczegółowo

Grupy pytań na egzamin inżynierski na kierunku Informatyka

Grupy pytań na egzamin inżynierski na kierunku Informatyka Grupy pytań na egzamin inżynierski na kierunku Informatyka Dla studentów studiów dziennych Należy wybrać dwie grupy pytań. Na egzaminie zadane zostaną 3 pytania, każde z innego przedmiotu, pochodzącego

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. Programowanie I C6

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. Programowanie I C6 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu: Probabilistyka I

Opis przedmiotu: Probabilistyka I Opis : Probabilistyka I Kod Nazwa Wersja TR.SIK303 Probabilistyka I 2012/13 A. Usytuowanie w systemie studiów Poziom Kształcenia Stopień Rodzaj Kierunek studiów Profil studiów Specjalność Jednostka prowadząca

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzono na Radzie Wydziału w dniu 11 czerwca 2015 r.

Zatwierdzono na Radzie Wydziału w dniu 11 czerwca 2015 r. PLAN STUDIÓW DLA KIERUNKU INFORMATYKA STUDIA: INŻYNIERSKIE TRYB STUDIÓW: STACJONARNE Zatwierdzono na Radzie Wydziału w dniu 11 czerwca 201 r. Egzamin po semestrze Obowiązuje od naboru na rok akademicki

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. Programowanie II C16

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. Programowanie II C16 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

ID2ZSD2 Złożone struktury danych Advanced data structures. Informatyka II stopień ogólnoakademicki stacjonarne

ID2ZSD2 Złożone struktury danych Advanced data structures. Informatyka II stopień ogólnoakademicki stacjonarne Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo

PRYWATNA WYŻSZA SZKOŁA BUSINESSU, ADMINISTRACJI I TECHNIK KOMPUTEROWYCH S Y L A B U S

PRYWATNA WYŻSZA SZKOŁA BUSINESSU, ADMINISTRACJI I TECHNIK KOMPUTEROWYCH S Y L A B U S PRYWATNA WYŻSZA SZKOŁA BUSINESSU, ADMINISTRACJI I TECHNIK KOMPUTEROWYCH ZATWIERDZAM Prorektor ds. dydaktyki i wychowania S Y L A B U S 1 Tytuł (stopień) naukowy oraz imię i nazwisko wykładowcy: dr hab.,

Bardziej szczegółowo

Zasady i metody ograniczania zagrożeń w środowisku pracy - opis przedmiotu

Zasady i metody ograniczania zagrożeń w środowisku pracy - opis przedmiotu Zasady i metody ograniczania zagrożeń w środowisku pracy - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Zasady i metody ograniczania zagrożeń w środowisku pracy Kod przedmiotu 06.9-WM-BHP-P-37_14

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka procesów przemysłowych Kod przedmiotu

Diagnostyka procesów przemysłowych Kod przedmiotu Diagnostyka procesów przemysłowych - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Diagnostyka procesów przemysłowych Kod przedmiotu 06.0-WE-AiRP-DPP Wydział Kierunek Wydział Informatyki, Elektrotechniki

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI

WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI K ATAL O G PRZEDMIOTÓW K i e r u n e k I n f o r m a t yk a St u d i a I s t o p n i a o p r o f i l u o g ó l n o a k a d e m i c k i m R o k a k

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW NA KIERUNKU INFORMATYKA STUDIA INŻYNIERSKIE SEMESTR: I

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW NA KIERUNKU INFORMATYKA STUDIA INŻYNIERSKIE SEMESTR: I SEMESTR: I 1. Język angielski Z 18 1 PRZEDMIOTY PODSTAWOWE 1. Analiza matematyczna i algebra liniowa E Z 30 15 5 2. Podstawy elektrotechniki Z 10 1 3. Podstawy elektroniki i miernictwa 1 Z 10 2 1. Podstawy

Bardziej szczegółowo

Matematyka - Statystyka matematyczna Mathematical statistics 2, 2, 0, 0, 0

Matematyka - Statystyka matematyczna Mathematical statistics 2, 2, 0, 0, 0 Nazwa przedmiotu: Kierunek: Matematyka - Statystyka matematyczna Mathematical statistics Inżynieria materiałowa Materials Engineering Rodzaj przedmiotu: Poziom studiów: forma studiów: obowiązkowy studia

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU Systemy produkcyjne komputerowo zintegrowane. NAZWA JEDNOSTKI PROWADZĄCEJ PRZEDMIOT Instytut Politechniczny 3. STUDIA

Bardziej szczegółowo

Testowanie systemów informatycznych Kod przedmiotu

Testowanie systemów informatycznych Kod przedmiotu Testowanie systemów informatycznych - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Testowanie systemów informatycznych Kod przedmiotu 06.0-WI-INFP-TSI Wydział Kierunek Wydział Informatyki, Elektrotechniki

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy w ramach treści kierunkowych, moduł kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK

Bardziej szczegółowo

Kierunek i poziom studiów: Matematyka, studia I stopnia (licencjackie), rok I

Kierunek i poziom studiów: Matematyka, studia I stopnia (licencjackie), rok I Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Kierunek i poziom studiów: Matematyka, studia I stopnia (licencjackie), rok I Sylabus modułu: Informatyka A (03-MO1S-12-InfoA) 1. Informacje ogólne koordynator modułu

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2010/2011 http://www.wilno.uwb.edu.

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2010/2011 http://www.wilno.uwb.edu. SYLLABUS na rok akademicki 010/011 Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Informatyka Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr 1(rok)/1(sem) Specjalność Bez specjalności Kod katedry/zakładu

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin w semestrze Ogółem Semestr 1 Semestr 2 Semestr 3 E Z Sh W C L S P W C L S P ECTS W C L S P ECTS W C L S P ECTS W C L S P ECTS

Liczba godzin w semestrze Ogółem Semestr 1 Semestr 2 Semestr 3 E Z Sh W C L S P W C L S P ECTS W C L S P ECTS W C L S P ECTS W C L S P ECTS Specjalność: Bezpieczeństwo sieciowych systemów informatycznych, Informatyka techniczna, Technologie internetowe i techniki multimedialne Ogółem Semestr 1 Semestr 2 Semestr Semestr 4 E Z Sh W C L S P W

Bardziej szczegółowo

Statystyka od podstaw Janina Jóźwiak, Jarosław Podgórski

Statystyka od podstaw Janina Jóźwiak, Jarosław Podgórski Statystyka od podstaw Janina Jóźwiak, Jarosław Podgórski Książka jest nowoczesnym podręcznikiem przeznaczonym dla studentów uczelni i wydziałów ekonomicznych. Wykład podzielono na cztery części. W pierwszej

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2012/2013 http://www.wilno.uwb.edu.

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2012/2013 http://www.wilno.uwb.edu. SYLLABUS na rok akademicki 01/013 Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Informatyka Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr /3 Specjalność Bez specjalności Kod katedry/zakładu

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Elementy statystyki matematycznej. Mathematical statistics

KARTA KURSU. Elementy statystyki matematycznej. Mathematical statistics KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Elementy statystyki matematycznej Mathematical statistics Kod Punktacja ECTS* 5 Koordynator Dr Ireneusz Krech Zespół dydaktyczny: Dr Ireneusz Krech Dr Grażyna Krech Opis

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA I. Informacje ogólne I. 1 Nazwa modułu kształcenia Podstawy informatyki i architektury systemów komputerowych 2 Nazwa jednostki prowadzącej moduł Instytut Informatyki Zakład Informatyki

Bardziej szczegółowo

ZMODYFIKOWANY Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

ZMODYFIKOWANY Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ZP/ITS/11/2012 Załącznik nr 1a do SIWZ ZMODYFIKOWANY Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: Przygotowanie zajęć dydaktycznych w postaci kursów e-learningowych przeznaczonych

Bardziej szczegółowo

Plan studiów dla kierunku:

Plan studiów dla kierunku: Plan studiów dla kierunku: INFORMATYKA Specjalność: Bezpieczeństwo sieciowych systemów informatycznych, Informatyka techniczna, Technologie internetowe i techniki multimedialne Ogółem Semestr 1 Semestr

Bardziej szczegółowo

Podstawy elektrotechniki i elektroniki Kod przedmiotu

Podstawy elektrotechniki i elektroniki Kod przedmiotu Podstawy elektrotechniki i elektroniki - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Podstawy elektrotechniki i elektroniki Kod przedmiotu 06.9-WM-IB-P-29_15W_pNadGenE31RU Wydział Kierunek Wydział

Bardziej szczegółowo

IZ2ZSD2 Złożone struktury danych Advanced data structures. Informatyka II stopień ogólnoakademicki niestacjonarne

IZ2ZSD2 Złożone struktury danych Advanced data structures. Informatyka II stopień ogólnoakademicki niestacjonarne KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo

2008-03-18 wolne wolne 2008-03-25 wolne wolne

2008-03-18 wolne wolne 2008-03-25 wolne wolne PLAN SPOTKAŃ ĆWICZEŃ: Data Grupa 2a Grupa 4a Grupa 2b Grupa 4b 2008-02-19 Zajęcia 1 Zajęcia 1 2008-02-26 Zajęcia 1 Zajęcia 1 2008-03-04 Zajęcia 2 Zajęcia 2 2008-03-11 Zajęcia 2 Zajęcia 2 2008-03-18 wolne

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU KARTA PRZEDMIOTU

KARTA PRZEDMIOTU KARTA PRZEDMIOTU 1/1 Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki, Rok akademicki: 2009/2010 Kierunek: INFORMATYKA Specjalność: wszystkie specjalności Tryb studiów: Stacjonarne pierwszego stopnia Rodzaj przedmiotu: kierunkowy

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU

KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod Nazwa Układy elektroniczne w miernictwie 2 Nazwa w języku angielskim Electronic circuits in measurements 2 Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

Stacjonarne Wszystkie Katedra Fizyki dr Medard Makrenek. Inny / Techniczny Obowiązkowy Polski Semestr szósty. Semestr letni Statystyka, Fizyka I Nie

Stacjonarne Wszystkie Katedra Fizyki dr Medard Makrenek. Inny / Techniczny Obowiązkowy Polski Semestr szósty. Semestr letni Statystyka, Fizyka I Nie KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-ZIP-256z Podstawy miernictwa elektrycznego Fundamentals of Electrical

Bardziej szczegółowo

Programowanie w Javie nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne

Programowanie w Javie nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne Programowanie w Javie nazwa SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod Język

Bardziej szczegółowo

Kierunek studiów Elektrotechnika Studia I stopnia

Kierunek studiów Elektrotechnika Studia I stopnia tel. (+48 81) 58 47 1 Kierunek studiów Elektrotechnika Studia I stopnia Przedmiot: Przemysłowe czujniki pomiarowe i ich projektowanie Rok: III Semestr: 5 Forma studiów: Studia stacjonarne Rodzaj zajęć

Bardziej szczegółowo

WNIOSKOWANIE STATYSTYCZNE SYLABUS A. Informacje ogólne

WNIOSKOWANIE STATYSTYCZNE SYLABUS A. Informacje ogólne WNIOSKOWANIE STATYSTYCZNE SYLABUS A. Informacje ogólne Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod Język Rodzaj Rok studiów /semestr Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system

Bardziej szczegółowo

Egzamin dyplomowy wykaz zagadnień dla studiów I stopnia na kierunku Informatyka

Egzamin dyplomowy wykaz zagadnień dla studiów I stopnia na kierunku Informatyka Egzamin dyplomowy wykaz zagadnień dla studiów I stopnia na kierunku Informatyka Przedmioty kierunkowe oraz stanowiące ich rozszerzenie Architektura komputerów I Typy pamięci w komputerze i ich własności

Bardziej szczegółowo

Podstawy modelowania programów Kod przedmiotu

Podstawy modelowania programów Kod przedmiotu Podstawy modelowania programów - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Podstawy modelowania programów Kod przedmiotu 11.3-WI-INFP-PMP Wydział Kierunek Wydział Informatyki, Elektrotechniki

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów INFORMATYKA, Absolwent studiów I stopnia kierunku Informatyka WIEDZA

Efekty kształcenia dla kierunku studiów INFORMATYKA, Absolwent studiów I stopnia kierunku Informatyka WIEDZA Symbol Efekty kształcenia dla kierunku studiów INFORMATYKA, specjalność: 1) Sieciowe systemy informatyczne. 2) Bazy danych Absolwent studiów I stopnia kierunku Informatyka WIEDZA Ma wiedzę z matematyki

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. (do zastosowania w roku ak. 2015/16) Kod Punktacja ECTS* 4

KARTA KURSU. (do zastosowania w roku ak. 2015/16) Kod Punktacja ECTS* 4 KARTA KURSU (do zastosowania w roku ak. 2015/16) Nazwa Statystyka 1 Nazwa w j. ang. Statistics 1 Kod Punktacja ECTS* 4 Koordynator Dr hab. Tadeusz Sozański (koordynator, wykłady) Dr Paweł Walawender (ćwiczenia)

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechanika i Budowa Maszyn Studia I stopnia. Technologie informacyjne Rodzaj przedmiotu:

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechanika i Budowa Maszyn Studia I stopnia. Technologie informacyjne Rodzaj przedmiotu: Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechanika i Budowa Maszyn Studia I stopnia Przedmiot: Technologie informacyjne Rodzaj przedmiotu: Obowiązkowy Kod przedmiotu: Rok: Semestr: Forma studiów: Studia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: ENERGETYKA Rodzaj przedmiotu: podstawowy Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Zapoznanie studentów z metodami i

Bardziej szczegółowo

przedmiot kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES) obowiązkowy (obowiązkowy / nieobowiązkowy) polski semestr I

przedmiot kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES) obowiązkowy (obowiązkowy / nieobowiązkowy) polski semestr I Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/1013

Bardziej szczegółowo

Język programowania DELPHI / Andrzej Marciniak. Poznań, Spis treści

Język programowania DELPHI / Andrzej Marciniak. Poznań, Spis treści Język programowania DELPHI / Andrzej Marciniak. Poznań, 2012 Spis treści Przedmowa 11 Przyjęta notacja 13 Rozdział 1. Wprowadzenie 15 1.1. Ogólne zasady programowania zorientowanego obiektowo 15 1.2. Historia

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Programowanie obiektowe

KARTA KURSU. Programowanie obiektowe KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Programowanie obiektowe Object oriented programming Kod Punktacja ECTS* Stacjonarne 6 Niestacjonarne 4 Koordynator dr Dariusz Pałka Zespół dydaktyczny: dr Dariusz Pałka

Bardziej szczegółowo