Ćw. 3: Wzmacniacze operacyjne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ćw. 3: Wzmacniacze operacyjne"

Transkrypt

1 Ćw. 3: Wzmacniacze operacyjne Wstęp Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawowymi zastosowaniami wzmacniaczy operacyjnych do przetwarzania sygnałów. Historycznie, nazwa operacyjny odnosi się do zamierzchłych czasów w elektronice, kiedy wzmacniacze te były stosowane w analogowych maszynach liczących (jeszcze przed erą komputerów) do wykonywania róŝnych operacji matematycznych, np. dodawania, odejmowania, mnoŝenia, całkowania i róŝniczkowania. Nie wnikając w szczegóły, wzmacniacz operacyjny o symbolu przedstawionym na rys. 1. wykonywany jest obecnie w jako struktura scalona składająca się z dziesiątek tranzystorów. W najprostszym rozwiązaniu posiada on dwa zaciski wejściowe () i () oraz jeden wyjściowy. Do podłączenia napięć zasilających wykorzystuje się zaciski ZAS() i ZAS(). ZAS() () () ZAS() Rys. 1. Symbol wzmacniacza operacyjnego Bez dodatkowych elementów zewnętrznych układ z rys. 1 realizuje funkcję (1). WY ( ) = k r ( ) ( ), gdzie k r (1) W praktyce wzmacniacz operacyjny wykorzystuje się prawie zawsze w konfiguracji z pętlą ujemnego sprzęŝenia zwrotnego, dzięki czemu otrzymujemy ciekawe rozwiązania układowe będące bezpośrednim i łatwym przełoŝeniem zapisów funkcji matematycznych (co moŝna w prosty sposób udowodnić wykorzystując teorię obwodów). Bardzo duŝe wzmocnienie k r wzmacniacza z otwartą pętlą sprzęŝenia zwrotnego sprawia, Ŝe parametry badanych poniŝej układów zaleŝą w znacznie większej mierze od elementów toru sprzęŝenia niŝ od samego wzmacniacza. Przebieg ćwiczenia W ćwiczeniu będziemy wykorzystywać następujące modele i sprzęt pomiarowy: model dydaktyczny generatora sinusoidalnego przestrajanego SGS1. Model składa się fizycznie z jednego generatora, którego wyjście jest wyprowadzone na zewnątrz do czterech gniazd przez dzielniki napięcia. Poszczególne wyjścia są opisane zakresami napięć (2mV, 20mV, 0.2V, 2V) o maksymalnych amplitudach moŝliwych do uzyskania na danym wyjściu i podlegających regulacji przez pokrętło amplitudy. Model posiada takŝe pokrętło regulacji częstotliwości. model dydaktyczny przebiegów synfazowych (trapez i sinusoida) SGS3. Katedra Elektroniki AGH 1

2 model dydaktyczny DWO1 ze wzmacniaczem operacyjnym do realizacji róŝnych wariantów układowych. Schemat modelu wkładki DWO1 przedstawiony jest na rys. 2. Zawiera on popularny wzmacniacz operacyjny µa741 oraz 19 zacisków pozwalających na dołączanie róŝnych elementów zewnętrznych: rezystorów, kondensatorów, zwor. Napięcia zasilania 15V i 15V są trwale podłączone do wzmacniacza operacyjnego (o ile wkładka DWO1 znajduje się w kasecie lub podłączona jest przez przedłuŝacz). Rys.2. Schemat wkładki DWO1 generator funkcyjny (wykorzystywany juŝ w ćwiczeniu ze wzmacniaczem RC), oscyloskop. Przed przystąpieniem do badania roŝnych realizacji układowych ze wzmacniaczem operacyjnym naleŝy zapoznać się z praktycznym działaniem modeli dydaktycznych SGS1 i SGS3. W tym celu naleŝy: umieścić wkładki SGS1 i SGS3 w kasetach, włączyć zasilanie kaset (czerwony przycisk), połączyć wyjścia generatorów (najpierw SGS1, później SGS3) kablem BNC z oscyloskopem i przeprowadzić obserwacje przebiegów na róŝnych wyjściach, dla róŝnych amplitud i częstotliwości zadanych przez prowadzącego. 1. W Z M A C N I A C Z O D W R A C A J Ą C Y Schemat wzmacniacza odwracającego realizującego funkcję (2) przedstawiony jest na rys. 3. R 1 Rys.3. Schemat wzmacniacza odwracającego R = 2 WY R1 (2) Katedra Elektroniki AGH 2

3 Rezystor, nie bierze udziału w realizacji funkcji, ale zapewnia zmniejszenie niekorzystnego wpływu prądów niezrównowaŝenia. Jego wartość powinna w przybliŝeniu być równa wartości rezystancji wynikającej z równoległego połączenia R 1 i. Aby zrealizować wzmacniacz odwracający za pomocą wkładki DWO1, naleŝy przeprowadzić następujące czynności montaŝowe: przełącznik suwakowy przełączyć w pozycję dolną (jeŝeli patrzymy na płytkę DWO1 od strony elementów, tak jak na rys. 2). rezystor =100kΩ umieścić między zaciskami 15 i 16. rezystor R 1 =1kΩ umieścić między zaciskami 2 i 3. rezystor =1kΩ umieścić między zaciskami 10 i 11. umieścić model DWO1 w kasecie lub połączyć z kasetą za pomocą kabla przedłuŝającego. połączyć wyjście generatora SGS1 z oscyloskopem kablem BNC i ustawić napięcie o amplitudzie 100mV i częstotliwości 100Hz (które wyjście generatora SGS1 powinniśmy wykorzystać?) za pomocą trójnika podłączyć ustawiony sygnał równieŝ do wejścia WE1 modelu DWO1. a) zaobserwować na ekranie oscyloskopu w trybie pracy dwukanałowej przebiegi napięcia i i określić wzmocnienie. b) przełączyć oscyloskop w tryb pracy XY. Co przedstawia wykres na ekranie oscyloskopu? Jak wyznaczamy wzmocnienie w tym przypadku? c) obliczyć teoretyczne wzmocnienie dla układu ze wzoru (2). d) w czym przejawia się znak ze wzoru (2) na wykresach czasowych na oscyloskopie? e) zaobserwować zmianę kształtu charakterystyki w trybie XY podczas zwiększania częstotliwości. Czym przejawia się ta zmiana w przebiegach czasowych po powrocie do dziedziny czasu? f) wracamy do częstotliwości 100Hz. Zakładając, Ŝe dla tej częstotliwości występuje maksymalne wzmocnienie układu, wyznaczyć częstotliwość górną f g wzmacniacza (analogicznie do ćwiczenia ze wzmacniaczy RC). Dlaczego nie musimy wyznaczać w tym przypadku częstotliwości dolnej f d? g) naleŝy doprowadzić do przesterowania wzmacniacza (zjawisko znane ze wzmacniaczy RC). Na ile sposobów moŝemy to uczynić teoretycznie? h) wymienić rezystor =100kΩ na 51kΩ i powtórzyć poprzednie punkty. i) jakie moŝemy wysnuć wnioski gdy porównamy iloczyny wzmocnienia i częstotliwości górnych dla poszczególnych przypadków? Katedra Elektroniki AGH 3

4 2. W Z M A C N I A C Z N I E O D W R A C A J Ą C Y rys. 4. Schemat wzmacniacza nieodwracającego realizującego funkcję (3) przedstawiony jest na R 1 Rys.4. Schemat wzmacniacza nieodwracającego R WY = 2 1 R1 (3) Aby zrealizować wzmacniacz nieodwracający za pomocą wkładki DWO1, naleŝy przeprowadzić następujące czynności montaŝowe: przełącznik suwakowy przełączyć w pozycję górną. rezystor =51kΩ umieścić między zaciskami 15 i 16. rezystor R 1 =1kΩ umieścić między zaciskami 3 i 6. rezystor =1kΩ umieścić między zaciskami 8 i 9. połączyć wyjście generatora SGS1 z oscyloskopem kablem BNC i ustawić napięcie o amplitudzie 100mV i częstotliwości 100Hz (które wyjście generatora SGS1 powinniśmy wykorzystać?) za pomocą trójnika podłączyć ustawiony sygnał równieŝ do wejścia WE3 modelu DWO1 a). zaobserwować na ekranie oscyloskopu w trybie pracy dwukanałowej przebiegi napięcia i i określić wzmocnienie. b). przełączyć oscyloskop w tryb pracy XY. Co przedstawia wykres na ekranie oscyloskopu tym razem? W którą stronę zwrócona jest charakterystyka, co to oznacza, jakie odczytujemy wzmocnienie? c). obliczyć teoretyczne wzmocnienie dla układu ze wzoru (3). d). zaobserwować zmianę kształtu charakterystyki w trybie XY podczas zwiększania częstotliwości. Czym przejawia się ta zmiana w przebiegach czasowych po powrocie do dziedziny czasu? Katedra Elektroniki AGH 4

5 e). wracamy do częstotliwości 100Hz. Zakładając, Ŝe dla tej częstotliwości występuje maksymalne wzmocnienie układu, wyznaczyć częstotliwość górną f g wzmacniacza (analogicznie do ćwiczenia ze wzmacniaczy RC). Dlaczego nie musimy wyznaczać w tym przypadku częstotliwości dolnej f d? f). naleŝy doprowadzić do przesterowania wzmacniacza (zjawisko znane ze wzmacniaczy RC). Na ile sposobów moŝemy to uczynić teoretycznie? g). wymienić rezystor =51kΩ na 100kΩ i powtórzyć poprzednie punkty. h). jakie moŝemy wysnuć wnioski gdy porównamy iloczyny wzmocnienia i częstotliwości górnych dla poszczególnych przypadków? 3. W T Ó R N I K N A P I Ę C I O W Y Schemat wtórnika napięciowego realizującego funkcję (4) przedstawiony jest na rys. 5. Rys.5. Schemat wtórnika napięciowego WY = (4) Aby zrealizować wtórnik napięciowy za pomocą wkładki DWO1, naleŝy przeprowadzić następujące czynności montaŝowe: przełącznik suwakowy przełączyć w pozycję górną. rezystor =100kΩ umieścić między zaciskami 15 i 16. rezystor =1kΩ umieścić między zaciskami 8 i 9. połączyć wyjście generatora SGS1 z oscyloskopem kablem BNC i ustawić napięcie o amplitudzie 1V i częstotliwości 100Hz (które wyjście generatora SGS1 powinniśmy wykorzystać?) za pomocą trójnika podłączyć ustawiony sygnał równieŝ do wejścia WE3 modelu DWO1 a). zaobserwować na ekranie oscyloskopu w trybie pracy dwukanałowej przebiegi napięcia i i określić wzmocnienie. Katedra Elektroniki AGH 5

6 b). przełączyć oscyloskop w tryb pracy XY. Co przedstawia wykres na ekranie oscyloskopu tym razem? Jaka jest róŝnica między charakterystykami przejściowymi wzmacniacza nieodwracającego i wtórnika? Czy nazwa wtórnik jest adekwatna dla badanego układu? c). gdzie znajdują zastosowanie wtórniki napięciowe? 4. S M A T O R Schemat sumatora realizującego funkcję (5) przedstawiony jest na rys. 6. R A _A _B R B Rys.6. Schemat sumatora WY R2 R2 = WE _ A WE _ B RA RB (5) Aby zrealizować sumator za pomocą wkładki DWO1, naleŝy przeprowadzić następujące czynności montaŝowe: przełącznik suwakowy przełączyć w pozycję dolną. rezystor =100kΩ umieścić między zaciskami 15 i 16. rezystor =10kΩ umieścić między zaciskami 10 i 11. rezystor R A =10kΩ umieścić między zaciskami 2 i 3. rezystor R B =1kΩ umieścić między zaciskami 5 i 6. połączyć przewodami BNC wyjścia generatora SGS3 z wejściami modelu DWO1, odpowiednio: sinus z WE1, trapez z WE2 (wcześniej moŝna sprawdzić poszczególne przebiegi z wyjść generatora na CH1 oscyloskopu). a). zaobserwować na ekranie oscyloskopu kształt sygnału z wyjścia sumatora, czy takiego efektu oczekiwaliśmy? MoŜna dobrać tak amplitudy sinusa i trapezu aby otrzymać ładny efekt wizualny. Katedra Elektroniki AGH 6

7 b). dlaczego stabilny obraz na oscyloskopie otrzymujemy przy synchronizacji do przebiegu o mniejszej częstotliwości (poprosić prowadzącego o demonstrację tego zjawiska). Ile wynosi róŝnica częstotliwości między sinus i trapez? c). z pomocą prowadzącego dokonać sumowania tych samych przebiegów za pomocą oscyloskopu. Jaką techniką moŝe być dokonywane sumowanie w oscyloskopie? 5. K Ł A D C A Ł K J Ą C Y Schemat układu całkującego realizującego funkcję (6) przedstawiony jest na rys. 7. C 2 R 1 Rys.7. Schemat układu całkującego WY 1 = WEdt R C 1 2 (6) Aby zrealizować układ całkujący za pomocą wkładki DWO1, naleŝy przeprowadzić następujące czynności montaŝowe: przełącznik suwakowy przełączyć w pozycję dolną. kondensator C 2 =680pF umieścić między zaciskami 15 i 16. rezystor R 1 =39kΩ umieścić między zaciskami 2 i 3. rezystor =39kΩ umieścić między zaciskami 10 i 11. umieścić model DWO1 w kasecie lub połączyć z kasetą za pomocą kabla przedłuŝającego. połączyć przewodem BNC wyjście generatora funkcyjnego z wejściem CH1 oscyloskopu i ustawić przebieg napięcia prostokątnego o amplitudzie ±100mV i częstotliwości 100Hz za pomocą trójnika podłączyć ustawiony sygnał równieŝ do wejścia WE1 modelu DWO1. a). zaobserwować na ekranie oscyloskopu przebiegi napięć i. Czy takiego kształtu napięcia naleŝało oczekiwać? Katedra Elektroniki AGH 7

8 b). zmieniając amplitudę, częstotliwość i składową stałą przebiegu napięcia zaobserwować zmiany przebiegu napięcia. Odrysować kilka przebiegów, sformułować wnioski. Czy istnieją (z czego mogą wynikać) ograniczenia operacji całkowania? c). podać z generatora funkcyjnego na WE1 wkładki DWO1 przebieg napięcia sinusoidalnego o amplitudzie ±100mV i częstotliwości 100Hz. Jaki otrzymamy kształt przebiegu napięcia? Czy tego oczekiwaliśmy? d). podać z generatora funkcyjnego na WE1 wkładki DWO1 przebieg napięcia trójkątnego o amplitudzie ±100mV i częstotliwości 100Hz. Jaki otrzymamy kształt przebiegu napięcia? Czy tego oczekiwaliśmy? 6. K Ł A D R Ó ś N I C Z K J Ą C Y Schemat układu róŝniczkującego realizującego funkcję (7) przedstawiony jest na rys. 8. C 1 Rys.7. Schemat układu róŝniczkującego = R C WY 2 1 d dt WE (6) Aby zrealizować układ róŝniczkujący za pomocą wkładki DWO1, naleŝy przeprowadzić następujące czynności montaŝowe: przełącznik suwakowy przełączyć w pozycję dolną. kondensator C 1 =680pF umieścić między zaciskami 2 i 3. rezystor =39kΩ umieścić między zaciskami 15 i 16. rezystor =39kΩ umieścić między zaciskami 10 i 11. umieścić model DWO1 w kasecie lub połączyć z kasetą za pomocą kabla przedłuŝającego. połączyć przewodem BNC wyjście generatora funkcyjnego z wejściem CH1 oscyloskopu i ustawić przebieg napięcia trójkątnego o amplitudzie ±100mV i częstotliwości 100Hz za pomocą trójnika podłączyć ustawiony sygnał równieŝ do wejścia WE1 modelu DWO1. Katedra Elektroniki AGH 8

9 a). zaobserwować na ekranie oscyloskopu przebiegi napięć i. Czy takiego kształtu napięcia naleŝało oczekiwać? b). zmieniając amplitudę, częstotliwość i składową stałą przebiegu napięcia zaobserwować zmiany przebiegu napięcia. Odrysować kilka przebiegów, sformułować wnioski. c). podać z generatora funkcyjnego na WE1 wkładki DWO1 przebieg napięcia sinusoidalnego o amplitudzie ±100mV i częstotliwości 100Hz. Jaki otrzymamy kształt przebiegu napięcia? Czy tego oczekiwaliśmy? 7. P R Z E R Z T N I K S C H M I T T A Schemat przerzutnika Schmitta przedstawiony jest na rys. 8. Jest to jedyny w tym ćwiczeniu przykład wykorzystania wzmacniacza operacyjnego do realizacji układu nieliniowego, poprzez zastosowanie dodatniego sprzęŝenia zwrotnego. NaleŜy zwrócić uwagę na subtelną róŝnicę między rys. 8 i rys. 4 i wynikające z tego konsekwencje zupełnie róŝnego działania opisywanych nimi układów. R 1 Rys.8. Schemat przerzutnika Schmitta Aby zrealizować przerzutnik Schmitta za pomocą wkładki DWO1, naleŝy przeprowadzić następujące czynności montaŝowe: przełącznik suwakowy przełączyć w pozycję dolną. rezystor =51kΩ umieścić między zaciskami 18 i 19. rezystor R 1 =1kΩ umieścić między zaciskami 10 i 11. rezystor =1kΩ umieścić między zaciskami 2 i 3. zaciski 8 i 9 zewrzeć zworką. połączyć wyjście generatora funkcyjnego z wejściem CH1 oscyloskopu i ustawić przebieg trójkątny o amplitudzie ±3V i częstotliwości 100Hz. za pomocą trójnika podłączyć ustawiony sygnał równieŝ do wejścia WE1 modelu DWO1. Katedra Elektroniki AGH 9

10 a). zaobserwować na ekranie oscyloskopu przebiegi napięć i. Czy takiego kształtu napięcia naleŝało oczekiwać? b). przełączyć oscyloskop w tryb XY, przerysować otrzymaną charakterystykę, określić napięcia przełączania i szerokość pętli histerezy. c). zmienić wartość rezystora R 1 =1kΩ na 10kΩ. Jak zmieni się szerokość pętli histerezy? POMOC: punkty przełączania przerzutnika Schmitta moŝna wyznaczyć z przybliŝonych wzorów: R R = ZAS ) ( ( ) SAT ) 2 = ( ZAS ( ) SAT R1 R2 R1 R2 gdzie, SAT napięcie nasycenia wzmacniacza (zaleŝne od konstrukcji), w naszym przypadku wynosi około 1.5V. Szerokość pętli histerezy: P = 2 1 W praktyce przerzutniki Schmitta wykorzystuje się do regeneracji przebiegów prostokątnych, które w długich liniach transmisyjnych mogą podlegać zakłóceniom i upodabniają się coraz bardziej do przebiegów sinusoidalnych. Aby uniknąć niejednoznaczności co do interpretacji poziomów logicznych na wejściach układów transmisyjnych odbiorczych umieszcza się przerzutniki Schmitta. d). podać z generatora SGS1 na wejście przerzutnika Schmitta przebieg sinusoidalny o częstotliwości 100Hz i amplitudzie 2V. Jakiego kształtu przebiegu spodziewamy się na wyjściu? 8. T O W H O M I T M A Y C O N C E R N W przypadku dysponowania wolnym czasem, poniŝej przedstawiono do wykonania kilka dodatkowych punktów: A.) W sumatorze umieścić rezystory R A i R B o róŝnych wartościach i sprawdzić jaki będzie ich wpływ na przebieg wyjściowy? B.) Zmienić wartości kondensatora i rezystora w układzie całkującym, jaki będzie wpływ zmiany na działanie układu? C.) Zmienić wartości kondensatora i rezystora w układzie róŝniczkującym, jaki będzie wpływ zmiany na działanie układu? D.) Zmienić wartości rezystorów w przerzutniku Schmitta, jaki będzie wpływ zmiany na działanie układu? L I T E R A T R A: [1] P. Horowitz, Sztuka Elektroniki [2] S. Kuta, Elementy i kłady Elektroniczne [3]. Tietze, kłady półprzewodnikowe Katedra Elektroniki AGH 10

Ćw. 5 Wzmacniacze operacyjne

Ćw. 5 Wzmacniacze operacyjne Ćw. 5 Wzmacniacze operacyjne. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawowymi zastosowaniami wzmacniaczy operacyjnych do przetwarzania sygnałów analogowych. 2. Wymagane informacje Podstawowe

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIA WZMACNIACZY OPERACYJNYCH

ZASTOSOWANIA WZMACNIACZY OPERACYJNYCH ZASTOSOWANIA WZMACNIACZY OPERACYJNYCH 1. WSTĘP Tematem ćwiczenia są zastosowania wzmacniaczy operacyjnych w układach przetwarzania sygnałów analogowych. Zadaniem ćwiczących jest dokonanie pomiaru charakterystyk

Bardziej szczegółowo

WZMACNIACZE OPERACYJNE Instrukcja do zajęć laboratoryjnych

WZMACNIACZE OPERACYJNE Instrukcja do zajęć laboratoryjnych WZMACNIACZE OPERACYJNE Instrukcja do zajęć laboratoryjnych Tematem ćwiczenia są zastosowania wzmacniaczy operacyjnych w układach przetwarzania sygnałów analogowych. Ćwiczenie składa się z dwóch części:

Bardziej szczegółowo

WZMACNIACZE OPERACYJNE Instrukcja do zajęć laboratoryjnych

WZMACNIACZE OPERACYJNE Instrukcja do zajęć laboratoryjnych WZMACNIACZE OPERACYJNE Instrukcja do zajęć laboratoryjnych Tematem ćwiczenia są zastosowania wzmacniaczy operacyjnych w układach przetwarzania sygnałów analogowych. Ćwiczenie składa się z dwóch części:

Bardziej szczegółowo

Podstawy Elektroniki dla Informatyki. Wzmacniacze operacyjne

Podstawy Elektroniki dla Informatyki. Wzmacniacze operacyjne AGH Katedra Elektroniki Podstawy Elektroniki dla Informatyki 2014 r. Wzmacniacze operacyjne Ćwiczenie 4 1 1. Wstęp. Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z działaniem i wybranymi zastosowaniami wzmacniaczy

Bardziej szczegółowo

Politechnika Białostocka

Politechnika Białostocka Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Automatyki i Elektroniki Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu: ELEKTRONIKA EKS1A300024 ZASTOSOWANIE WZMACNIACZY OPERACYJNYCH W UKŁADACH

Bardziej szczegółowo

Statyczne badanie wzmacniacza operacyjnego - ćwiczenie 7

Statyczne badanie wzmacniacza operacyjnego - ćwiczenie 7 Statyczne badanie wzmacniacza operacyjnego - ćwiczenie 7 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawowymi zastosowaniami wzmacniacza operacyjnego, poznanie jego charakterystyki przejściowej

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE LABORATORYJNE. TEMAT: Badanie liniowych układów ze wzmacniaczem operacyjnym (2h)

ĆWICZENIE LABORATORYJNE. TEMAT: Badanie liniowych układów ze wzmacniaczem operacyjnym (2h) ĆWICZENIE LABORATORYJNE TEMAT: Badanie liniowych układów ze wzmacniaczem operacyjnym (2h) 1. WPROWADZENIE Przedmiotem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawowymi zastosowaniami wzmacniacza operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacze operacyjne

Wzmacniacze operacyjne Wzmacniacze operacyjne Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest badanie podstawowych układów pracy wzmacniaczy operacyjnych. Wymagania Wstęp 1. Zasada działania wzmacniacza operacyjnego. 2. Ujemne sprzężenie

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacz operacyjny

Wzmacniacz operacyjny ELEKTRONIKA CYFROWA SPRAWOZDANIE NR 3 Wzmacniacz operacyjny Grupa 6 Aleksandra Gierut CEL ĆWICZENIA Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawowymi zastosowaniami wzmacniaczy operacyjnych do przetwarzania

Bardziej szczegółowo

WIECZOROWE STUDIA NIESTACJONARNE LABORATORIUM UKŁADÓW ELEKTRONICZNYCH

WIECZOROWE STUDIA NIESTACJONARNE LABORATORIUM UKŁADÓW ELEKTRONICZNYCH POLITECHNIKA WARSZAWSKA Instytut Radioelektroniki Zakład Radiokomunikacji WIECZOROWE STUDIA NIESTACJONARNE Semestr III LABORATORIUM UKŁADÓW ELEKTRONICZNYCH Ćwiczenie Temat: Badanie wzmacniacza operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Podstawy Elektroniki dla Informatyki. Generator relaksacyjny

Podstawy Elektroniki dla Informatyki. Generator relaksacyjny AGH Katedra Elektroniki Podstawy Elektroniki dla Informatyki 2015 r. Generator relaksacyjny Ćwiczenie 5 1. Wstęp Celem ćwiczenia jest zapoznanie się, poprzez badania symulacyjne, z działaniem generatorów

Bardziej szczegółowo

Ćw. 8 Bramki logiczne

Ćw. 8 Bramki logiczne Ćw. 8 Bramki logiczne 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawowymi bramkami logicznymi, poznanie ich rodzajów oraz najwaŝniejszych parametrów opisujących ich własności elektryczne.

Bardziej szczegółowo

Elektronika. Wzmacniacz operacyjny

Elektronika. Wzmacniacz operacyjny LABORATORIUM Elektronika Wzmacniacz operacyjny Opracował: mgr inż. Andrzej Biedka Wymagania, znajomość zagadnień: 1. Podstawowych parametrów elektrycznych wzmacniaczy operacyjnych. 2. Układów pracy wzmacniacza

Bardziej szczegółowo

Podstawowe zastosowania wzmacniaczy operacyjnych

Podstawowe zastosowania wzmacniaczy operacyjnych ĆWICZENIE 0 Podstawowe zastosowania wzmacniaczy operacyjnych I. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z budową i właściwościami wzmacniaczy operacyjnych oraz podstawowych układów elektronicznych

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Katedra Elektroniki

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Katedra Elektroniki Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Na podstawie instrukcji Wtórniki Napięcia,, Laboratorium układów Elektronicznych Opis badanych układów Spis Treści 1. CEL ĆWICZENIA... 2 2.

Bardziej szczegółowo

WZMACNIACZ NAPIĘCIOWY RC

WZMACNIACZ NAPIĘCIOWY RC WZMACNIACZ NAPIĘCIOWY RC 1. WSTĘP Tematem ćwiczenia są podstawowe właściwości jednostopniowego wzmacniacza pasmowego z tranzystorem bipolarnym. Zadaniem ćwiczących jest dokonanie pomiaru częstotliwości

Bardziej szczegółowo

Podstawowe zastosowania wzmacniaczy operacyjnych wzmacniacz odwracający i nieodwracający

Podstawowe zastosowania wzmacniaczy operacyjnych wzmacniacz odwracający i nieodwracający Podstawowe zastosowania wzmacniaczy operacyjnych wzmacniacz odwracający i nieodwracający. Cel ćwiczenia. Celem ćwiczenia jest praktyczne poznanie właściwości wzmacniaczy operacyjnych i ich podstawowych

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Legnicy Laboratorium Podstaw Elektroniki i Miernictwa Ćwiczenie nr 5 WZMACNIACZ OPERACYJNY A. Cel ćwiczenia. - Przedstawienie właściwości wzmacniacza operacyjnego - Zasada

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Legnicy Laboratorium Podstaw Elektroniki i Miernictwa Ćwiczenie nr 17 WZMACNIACZ OPERACYJNY A. Cel ćwiczenia. - Przedstawienie właściwości wzmacniacza operacyjnego -

Bardziej szczegółowo

Podstawy Elektroniki dla Teleinformatyki. Generator relaksacyjny

Podstawy Elektroniki dla Teleinformatyki. Generator relaksacyjny AGH Katedra Elektroniki Podstawy Elektroniki dla Teleinformatyki 2014 r. Generator relaksacyjny Ćwiczenie 6 1. Wstęp Celem ćwiczenia jest zapoznanie się, poprzez badania symulacyjne, z działaniem generatorów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja nr 6. Wzmacniacz operacyjny i jego aplikacje. AGH Zespół Mikroelektroniki Układy Elektroniczne J. Ostrowski, P. Dorosz Lab 6.

Instrukcja nr 6. Wzmacniacz operacyjny i jego aplikacje. AGH Zespół Mikroelektroniki Układy Elektroniczne J. Ostrowski, P. Dorosz Lab 6. Instrukcja nr 6 Wzmacniacz operacyjny i jego aplikacje AGH Zespół Mikroelektroniki Układy Elektroniczne J. Ostrowski, P. Dorosz Lab 6.1 Wzmacniacz operacyjny Wzmacniaczem operacyjnym nazywamy różnicowy

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE 2 Wzmacniacz operacyjny z ujemnym sprzężeniem zwrotnym.

ĆWICZENIE 2 Wzmacniacz operacyjny z ujemnym sprzężeniem zwrotnym. ĆWICZENIE 2 Wzmacniacz operacyjny z ujemnym sprzężeniem zwrotnym. Wykonanie ćwiczenia 1. Zapoznać się ze schematem ideowym układu ze wzmacniaczem operacyjnym. 2. Zmontować wzmacniacz odwracający fazę o

Bardziej szczegółowo

Podstawowe zastosowania wzmacniaczy operacyjnych wzmacniacz odwracający i nieodwracający

Podstawowe zastosowania wzmacniaczy operacyjnych wzmacniacz odwracający i nieodwracający Podstawowe zastosowania wzmacniaczy operacyjnych wzmacniacz odwracający i nieodwracający. Cel ćwiczenia. Celem ćwiczenia jest praktyczne poznanie właściwości wzmacniaczy operacyjnych i ich podstawowych

Bardziej szczegółowo

PRZERZUTNIKI BI- I MONO-STABILNE

PRZERZUTNIKI BI- I MONO-STABILNE PRZERZUTNIKI BI- I MONO-STABILNE 1. WSTĘP Celem ćwiczenia jest ugruntowanie wiadomości dotyczących struktury wewnętrznej, zasad działania i właściwości, klasycznych przerzutników bi- i mono-stabilnych

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie - 9. Wzmacniacz operacyjny - zastosowanie nieliniowe

Ćwiczenie - 9. Wzmacniacz operacyjny - zastosowanie nieliniowe Ćwiczenie - 9 Wzmacniacz operacyjny - zastosowanie nieliniowe Spis treści 1 Cel ćwiczenia 1 2 Przebieg ćwiczenia 2 2.1 Wyznaczanie charakterystyki przejściowej U wy = f(u we ) dla ogranicznika napięcia

Bardziej szczegółowo

Ćw. 7 Przetworniki A/C i C/A

Ćw. 7 Przetworniki A/C i C/A Ćw. 7 Przetworniki A/C i C/A 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z zasadami przetwarzania sygnałów analogowych na cyfrowe i cyfrowych na analogowe poprzez zbadanie przetworników A/C i

Bardziej szczegółowo

Badanie wzmacniacza operacyjnego

Badanie wzmacniacza operacyjnego Badanie wzmacniacza operacyjnego CEL: Celem ćwiczenia jest poznanie właściwości wzmacniaczy operacyjnych i komparatorów oraz możliwości wykorzystania ich do realizacji bloków funkcjonalnych poprzez dobór

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, WYDZIAŁ PPT I-21 LABORATORIUM Z PODSTAW ELEKTROTECHNIKI I ELEKTRONIKI 2

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, WYDZIAŁ PPT I-21 LABORATORIUM Z PODSTAW ELEKTROTECHNIKI I ELEKTRONIKI 2 Cel ćwiczenia: Praktyczne poznanie podstawowych parametrów wzmacniaczy operacyjnych oraz ich możliwości i ograniczeń. Wyznaczenie charakterystyki amplitudowo-częstotliwościowej wzmacniacza operacyjnego.

Bardziej szczegółowo

Ćw. 9 Przerzutniki. 1. Cel ćwiczenia. 2. Wymagane informacje. 3. Wprowadzenie teoretyczne PODSTAWY ELEKTRONIKI MSIB

Ćw. 9 Przerzutniki. 1. Cel ćwiczenia. 2. Wymagane informacje. 3. Wprowadzenie teoretyczne PODSTAWY ELEKTRONIKI MSIB Ćw. 9 Przerzutniki 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawowymi elementami sekwencyjnymi, czyli przerzutnikami. Zostanie przedstawiona zasada działania przerzutników oraz sposoby

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM TECHNIKA CYFROWA BRAMKI. Rev.1.0

LABORATORIUM TECHNIKA CYFROWA BRAMKI. Rev.1.0 LABORATORIUM TECHNIKA CYFROWA BRAMKI Rev..0 LABORATORIUM TECHNIKI CYFROWEJ: Bramki. CEL ĆWICZENIA - praktyczna weryfikacja wiedzy teoretycznej z zakresu działania bramek, - pomiary parametrów bramek..

Bardziej szczegółowo

Tranzystory bipolarne. Właściwości dynamiczne wzmacniaczy w układzie wspólnego emitera.

Tranzystory bipolarne. Właściwości dynamiczne wzmacniaczy w układzie wspólnego emitera. ĆWICZENIE 5 Tranzystory bipolarne. Właściwości dynamiczne wzmacniaczy w układzie wspólnego emitera. I. Cel ćwiczenia Badanie właściwości dynamicznych wzmacniaczy tranzystorowych pracujących w układzie

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacze, wzmacniacze operacyjne

Wzmacniacze, wzmacniacze operacyjne Wzmacniacze, wzmacniacze operacyjne Schemat ideowy wzmacniacza Współczynniki wzmocnienia: - napięciowy - k u =U wy /U we - prądowy - k i = I wy /I we - mocy - k p = P wy /P we >1 Wzmacniacz w układzie

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM ELEKTRONIKA. Opracował: mgr inż. Tomasz Miłosławski

LABORATORIUM ELEKTRONIKA. Opracował: mgr inż. Tomasz Miłosławski LABORATORIUM ELEKTRONIKA Generatory drgań sinusoidalnych Opracował: mgr inż. Tomasz Miłosławski Wymagania, znajomość zagadnień: 1. Rodzaje generatorów. 2. Warunki generacji generatorów RC z przesuwnikiem

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA ELEKTRONIKI

PRACOWNIA ELEKTRONIKI PRACOWNIA ELEKTRONIKI Ćwiczenie nr 4 Temat ćwiczenia: Badanie wzmacniacza UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO W BYDGOSZCZY INSTYTUT TECHNIKI 1. 2. 3. Imię i Nazwisko 1 szerokopasmowego RC 4. Data wykonania

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE LABORATORYJNE. TEMAT: Badanie wzmacniacza różnicowego i określenie parametrów wzmacniacza operacyjnego

ĆWICZENIE LABORATORYJNE. TEMAT: Badanie wzmacniacza różnicowego i określenie parametrów wzmacniacza operacyjnego ĆWICZENIE LABORATORYJNE TEMAT: Badanie wzmacniacza różnicowego i określenie parametrów wzmacniacza operacyjnego 1. WPROWADZENIE Przedmiotem ćwiczenia jest zapoznanie się ze wzmacniaczem różnicowym, który

Bardziej szczegółowo

Ćw. 6 Generatory. ( ) n. 1. Cel ćwiczenia. 2. Wymagane informacje. 3. Wprowadzenie teoretyczne PODSTAWY ELEKTRONIKI MSIB

Ćw. 6 Generatory. ( ) n. 1. Cel ćwiczenia. 2. Wymagane informacje. 3. Wprowadzenie teoretyczne PODSTAWY ELEKTRONIKI MSIB Ćw. 6 Generatory. Cel ćwiczenia Tematem ćwiczenia są podstawowe zagadnienia dotyczące generacji napięcia sinusoidalnego. Ćwiczenie składa się z dwóch części. Pierwsza z nich, mająca charakter wprowadzenia,

Bardziej szczegółowo

Zastosowania liniowe wzmacniaczy operacyjnych

Zastosowania liniowe wzmacniaczy operacyjnych UKŁADY ELEKTRONICZNE Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych Zastosowania liniowe wzmacniaczy operacyjnych Laboratorium Układów Elektronicznych Poznań 2008 1. Cel i zakres ćwiczenia Celem ćwiczenia jest

Bardziej szczegółowo

Politechnika Białostocka

Politechnika Białostocka Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Automatyki i Elektroniki Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu: UKŁADY ELEKTRONICZNE 2 (TS1C500 030) Tranzystor w układzie wzmacniacza

Bardziej szczegółowo

A-3. Wzmacniacze operacyjne w układach liniowych

A-3. Wzmacniacze operacyjne w układach liniowych A-3. Wzmacniacze operacyjne w kładach liniowych I. Zakres ćwiczenia wyznaczenia charakterystyk amplitdowych i częstotliwościowych oraz parametrów czasowych:. wtórnika napięcia. wzmacniacza nieodwracającego

Bardziej szczegółowo

Dynamiczne badanie wzmacniacza operacyjnego- ćwiczenie 8

Dynamiczne badanie wzmacniacza operacyjnego- ćwiczenie 8 Dynamiczne badanie wzmacniacza operacyjnego- ćwiczenie 8 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest dynamiczne badanie wzmacniacza operacyjnego, oraz zapoznanie się z metodami wyznaczania charakterystyk częstotliwościowych.

Bardziej szczegółowo

WZMACNIACZ OPERACYJNY

WZMACNIACZ OPERACYJNY 1. OPIS WKŁADKI DA 01A WZMACNIACZ OPERACYJNY Wkładka DA01A zawiera wzmacniacz operacyjny A 71 oraz zestaw zacisków, które umożliwiają dołączenie elementów zewnętrznych: rezystorów, kondensatorów i zwór.

Bardziej szczegółowo

WZMACNIACZ ODWRACAJĄCY.

WZMACNIACZ ODWRACAJĄCY. Ćwiczenie 19 Temat: Wzmacniacz odwracający i nieodwracający. Cel ćwiczenia Poznanie zasady działania wzmacniacza odwracającego. Pomiar przebiegów wejściowego wyjściowego oraz wzmocnienia napięciowego wzmacniacza

Bardziej szczegółowo

Filtry aktywne filtr środkowoprzepustowy

Filtry aktywne filtr środkowoprzepustowy Filtry aktywne iltr środkowoprzepustowy. Cel ćwiczenia. Celem ćwiczenia jest praktyczne poznanie właściwości iltrów aktywnych, metod ich projektowania oraz pomiaru podstawowych parametrów iltru.. Budowa

Bardziej szczegółowo

Pomiar podstawowych parametrów liniowych układów scalonych

Pomiar podstawowych parametrów liniowych układów scalonych Instytut Fizyki ul Wielkopolska 15 70-451 Szczecin 5 Pracownia Elektroniki Pomiar podstawowych parametrów liniowych układów scalonych Zakres materiału obowiązujący do ćwiczenia: wzmacniacz operacyjny,

Bardziej szczegółowo

Politechnika Białostocka

Politechnika Białostocka Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Automatyki i Elektroniki Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu: ELEKTRONIKA EKS1A300024 Zastosowania wzmacniaczy operacyjnych w układach

Bardziej szczegółowo

Zastosowania nieliniowe wzmacniaczy operacyjnych

Zastosowania nieliniowe wzmacniaczy operacyjnych UKŁADY ELEKTRONICZNE Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych Zastosowania nieliniowe wzmacniaczy operacyjnych Laboratorium Układów Elektronicznych Poznań 2008 1. Cel i zakres ćwiczenia Celem ćwiczenia jest

Bardziej szczegółowo

P-1a. Dyskryminator progowy z histerezą

P-1a. Dyskryminator progowy z histerezą wersja 03 2017 1. Zakres i cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zaprojektowanie dyskryminatora progowego z histerezą wykorzystując komparatora napięcia A710, a następnie zmontowanie i przebadanie funkcjonalne

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 21 Temat: Komparatory ze wzmacniaczem operacyjnym. Przerzutnik Schmitta i komparator okienkowy Cel ćwiczenia

Ćwiczenie 21 Temat: Komparatory ze wzmacniaczem operacyjnym. Przerzutnik Schmitta i komparator okienkowy Cel ćwiczenia Ćwiczenie 21 Temat: Komparatory ze wzmacniaczem operacyjnym. Przerzutnik Schmitta i komparator okienkowy Cel ćwiczenia Poznanie zasady działania układów komparatorów. Prześledzenie zależności napięcia

Bardziej szczegółowo

A-2. Filtry bierne. wersja

A-2. Filtry bierne. wersja wersja 04 2014 1. Zakres ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zrozumienie propagacji sygnałów zmiennych w czasie przez układy filtracji oparte na elementach rezystancyjno-pojemnościowych. Wyznaczenie doświadczalne

Bardziej szczegółowo

Ćw. 0 Wprowadzenie do programu MultiSIM

Ćw. 0 Wprowadzenie do programu MultiSIM Ćw. 0 Wprowadzenie do programu MultiSIM 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z programem MultiSIM słuŝącym do symulacji działania układów elektronicznych. Jednocześnie zbadane zostaną podstawowe

Bardziej szczegółowo

WZMACNIACZE RÓŻNICOWE

WZMACNIACZE RÓŻNICOWE WZMACNIACZE RÓŻNICOWE 1. WSTĘP Wzmacniacz różnicowy działa na zasadzie układu mostkowego składającego się z dwóch tranzystorów. Układ taki już od dawna znany był w technice pomiarowej. Z chwilą pojawienia

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie - 6. Wzmacniacze operacyjne - zastosowanie liniowe

Ćwiczenie - 6. Wzmacniacze operacyjne - zastosowanie liniowe Ćwiczenie - 6 Wzmacniacze operacyjne - zastosowanie liniowe Spis treści 1 Cel ćwiczenia 1 2 Przebieg ćwiczenia 2 2.1 Wyznaczenie charakterystyk przejściowych..................... 2 2.2 Badanie układu różniczkującego

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM ELEKTRONIKI WZMACNIACZ OPERACYJNY

LABORATORIUM ELEKTRONIKI WZMACNIACZ OPERACYJNY ZESPÓŁ LABORATORIÓW TELEMATYKI TRANSPORTU ZAKŁAD TELEKOMUNIKACJI W TRANSPORCIE WYDZIAŁ TRANSPORTU POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ LABORATORIUM ELEKTRONIKI INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA NR 8 WZMACNIACZ OPERACYJNY DO

Bardziej szczegółowo

TRANZYSTOROWY UKŁAD RÓŻNICOWY

TRANZYSTOROWY UKŁAD RÓŻNICOWY TRANZYSTOROWY UKŁAD RÓŻNICOWY 1. WSTĘP Tematem ćwiczenia są podstawowe własności tranzystorowego układu różnicowego. Ten elementarny układ jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych we współczesnej elektronice,

Bardziej szczegółowo

TRANZYSTOROWY UKŁAD RÓŻNICOWY (DN 031A)

TRANZYSTOROWY UKŁAD RÓŻNICOWY (DN 031A) TRANZYSTOROWY UKŁAD RÓŻNICOWY (DN 031A) obciąże nie dynamiczne +1 +1 + 1 R 47k z erowanie R 8 3k R 9 6, 8 k R 11 6,8 k R 12 3k + T 6 BC17 T 7 BC17 + R c 20k zespół sterowania WY 1 R 2k R 23 9 R c dyn R

Bardziej szczegółowo

Badanie układów aktywnych część II

Badanie układów aktywnych część II Ćwiczenie nr 10 Badanie układów aktywnych część II Cel ćwiczenia. Zapoznanie się z czwórnikami aktywnymi realizowanymi na wzmacniaczu operacyjnym: układem różniczkującym, całkującym i przesuwnikiem azowym,

Bardziej szczegółowo

UKŁADY Z PĘTLĄ SPRZĘŻENIA FAZOWEGO (wkładki DA171A i DA171B) 1. OPIS TECHNICZNY UKŁADÓW BADANYCH

UKŁADY Z PĘTLĄ SPRZĘŻENIA FAZOWEGO (wkładki DA171A i DA171B) 1. OPIS TECHNICZNY UKŁADÓW BADANYCH UKŁADY Z PĘTLĄ SPRZĘŻENIA FAZOWEGO (wkładki DA171A i DA171B) WSTĘP Układy z pętlą sprzężenia fazowego (ang. phase-locked loop, skrót PLL) tworzą dynamicznie rozwijającą się klasę układów, stosowanych głównie

Bardziej szczegółowo

Politechnika Białostocka

Politechnika Białostocka Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Automatyki i Elektroniki Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu: UKŁADY ELEKTRONICZNE 2 (TS1C500 030) TRANZYSTOROWY UKŁAD RÓŻNICOWY Białystok

Bardziej szczegółowo

UKŁADY RC oraz TIMER 555

UKŁADY RC oraz TIMER 555 LABORATORIUM TECHNIKA CYFROWA UKŁADY RC oraz TIMER 555 Rev.1.0 1. CEL ĆWICZENIA - praktyczna weryfikacja teoretycznych własności układów RC przy pobudzeniu przebiegami prostokątnymi - badanie generatorów

Bardziej szczegółowo

1 Układy wzmacniaczy operacyjnych

1 Układy wzmacniaczy operacyjnych 1 Układy wzmacniaczy operacyjnych Wzmacniacz operacyjny jest elementarnym układem przetwarzającym sygnały analogowe. Stanowi blok funkcjonalny powszechnie stosowany w układach wstępnego przetwarzania i

Bardziej szczegółowo

Rys.1. Układy przełączników tranzystorowych

Rys.1. Układy przełączników tranzystorowych KLUCZ TRANZYSTOROWY 1. WSTĘP Tematem ćwiczenia jest badanie elementarnych układów przełączających (kluczy). Przeprowadza się pomiary i obserwacje przebiegów czasowych w układach podstawowych: tranzystorowym

Bardziej szczegółowo

Ćw. 7 Wyznaczanie parametrów rzeczywistych wzmacniaczy operacyjnych (płytka wzm. I)

Ćw. 7 Wyznaczanie parametrów rzeczywistych wzmacniaczy operacyjnych (płytka wzm. I) Ćw. 7 Wyznaczanie parametrów rzeczywistych wzmacniaczy operacyjnych (płytka wzm. I) Celem ćwiczenia jest wyznaczenie parametrów typowego wzmacniacza operacyjnego. Ćwiczenie ma pokazać w jakich warunkach

Bardziej szczegółowo

Tranzystory bipolarne. Właściwości wzmacniaczy w układzie wspólnego kolektora.

Tranzystory bipolarne. Właściwości wzmacniaczy w układzie wspólnego kolektora. I. Cel ćwiczenia ĆWICZENIE 6 Tranzystory bipolarne. Właściwości wzmacniaczy w układzie wspólnego kolektora. Badanie właściwości wzmacniaczy tranzystorowych pracujących w układzie wspólnego kolektora. II.

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM ELEKTRONIKI WZMACNIACZ MOCY

LABORATORIUM ELEKTRONIKI WZMACNIACZ MOCY ZESPÓŁ LABORATORIÓW TELEMATYKI TRANSPORTU ZAKŁAD TELEKOMUNIKACJI W TRANSPORCIE WYDZIAŁ TRANSPORTU POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ LABORATORIUM ELEKTRONIKI INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA NR 9 WZMACNIACZ MOCY DO UŻYTKU

Bardziej szczegółowo

Bierne układy różniczkujące i całkujące typu RC

Bierne układy różniczkujące i całkujące typu RC Instytut Fizyki ul. Wielkopolska 15 70-451 Szczecin 6 Pracownia Elektroniki. Bierne układy różniczkujące i całkujące typu RC........ (Oprac. dr Radosław Gąsowski) Zakres materiału obowiązujący do ćwiczenia:

Bardziej szczegółowo

A-5. Generatory impulsów prostokatnych, trójkatnych i sinusoidalnych

A-5. Generatory impulsów prostokatnych, trójkatnych i sinusoidalnych A-5. Generatory impulsów prostokatnych, trójkatnych i sinusoidalnych Zakres ćwiczenia. Wytwarzanie napięcia zmieniającego się liniowo.. Paraboliczne przybliżenie sinusoidy.. Modelowanie równania obwodu

Bardziej szczegółowo

Modulatory PWM CELE ĆWICZEŃ PODSTAWY TEORETYCZNE

Modulatory PWM CELE ĆWICZEŃ PODSTAWY TEORETYCZNE Modulatory PWM CELE ĆWICZEŃ Poznanie budowy modulatora szerokości impulsów z układem A741. Analiza charakterystyk i podstawowych obwodów z układem LM555. Poznanie budowy modulatora szerokości impulsów

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacze operacyjne.

Wzmacniacze operacyjne. Wzmacniacze operacyjne Jacek.Szczytko@fuw.edu.pl Polecam dla początkujących! Piotr Górecki Wzmacniacze operacyjne Jak to działa? Powtórzenie: dzielnik napięcia R 2 Jeśli pominiemy prąd płynący przez wyjście:

Bardziej szczegółowo

WZMACNIACZ OPERACYJNY

WZMACNIACZ OPERACYJNY Zakład Elektroniki I I P i B Laboratorium Układów Elektronicznych WZMACNIACZ OPERACYJNY TEMATYKA ĆWICZENIA WYMAGANE WIADOMOŚCI Celem ćwiczenia jest poznanie niektórych układów pracy wzmacniacza operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 7 PARAMETRY MAŁOSYGNAŁOWE TRANZYSTORÓW BIPOLARNYCH

Ćwiczenie 7 PARAMETRY MAŁOSYGNAŁOWE TRANZYSTORÓW BIPOLARNYCH Ćwiczenie 7 PRMETRY MŁOSYGNŁO TRNZYSTORÓW BIPOLRNYCH Wstęp Celem ćwiczenia jest wyznaczenie niektórych parametrów małosygnałowych hybrydowego i modelu hybryd tranzystora bipolarnego. modelu Konspekt przygotowanie

Bardziej szczegółowo

BADANIE UKŁADÓW CYFROWYCH. CEL: Celem ćwiczenia jest poznanie właściwości statycznych układów cyfrowych serii TTL. PRZEBIEG ĆWICZENIA

BADANIE UKŁADÓW CYFROWYCH. CEL: Celem ćwiczenia jest poznanie właściwości statycznych układów cyfrowych serii TTL. PRZEBIEG ĆWICZENIA BADANIE UKŁADÓW CYFROWYCH CEL: Celem ćwiczenia jest poznanie właściwości statycznych układów cyfrowych serii TTL. PRZEBIEG ĆWICZENIA 1. OGLĘDZINY Dokonać oględzin badanego układu cyfrowego określając jego:

Bardziej szczegółowo

Filtry aktywne filtr górnoprzepustowy

Filtry aktywne filtr górnoprzepustowy . el ćwiczenia. Filtry aktywne filtr górnoprzepustowy elem ćwiczenia jest praktyczne poznanie właściwości filtrów aktywnych, metod ich projektowania oraz pomiaru podstawowych parametrów filtru.. Budowa

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE NR 1 TEMAT: Wyznaczanie parametrów i charakterystyk wzmacniacza z tranzystorem unipolarnym

ĆWICZENIE NR 1 TEMAT: Wyznaczanie parametrów i charakterystyk wzmacniacza z tranzystorem unipolarnym ĆWICZENIE NR 1 TEMAT: Wyznaczanie parametrów i charakterystyk wzmacniacza z tranzystorem unipolarnym 4. PRZEBIE ĆWICZENIA 4.1. Wyznaczanie parametrów wzmacniacza z tranzystorem unipolarnym złączowym w

Bardziej szczegółowo

WSTĘP DO ELEKTRONIKI

WSTĘP DO ELEKTRONIKI WSTĘP DO ELEKTRONIKI Część VI Sprzężenie zwrotne Wzmacniacz operacyjny Wzmacniacz operacyjny w układach z ujemnym i dodatnim sprzężeniem zwrotnym Janusz Brzychczyk IF UJ Sprzężenie zwrotne Sprzężeniem

Bardziej szczegółowo

Generatory sinusoidalne LC

Generatory sinusoidalne LC Ćw. 5 Generatory sinusoidalne LC. Cel ćwiczenia Tematem ćwiczenia są podstawowe zagadnienia dotyczące generacji napięcia sinusoidalnego. Ćwiczenie składa się z dwóch części. Pierwsza z nich, mająca charakter

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM PRZYRZĄDÓW PÓŁPRZEWODNIKOWYCH

LABORATORIUM PRZYRZĄDÓW PÓŁPRZEWODNIKOWYCH Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Politechniki Wrocławskiej STUDIA DZIENNE e LABORATORIUM PRZYRZĄDÓW PÓŁPRZEWODNIKOWYCH Ćwiczenie nr 3 Pomiary wzmacniacza operacyjnego Wykonując pomiary PRZESTRZEGAJ

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego nr 4

Instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego nr 4 Instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego nr 4 Temat: Badanie własności przełączających diod półprzewodnikowych Cel ćwiczenia. Celem ćwiczenia jest poznanie własności przełączających złącza p - n oraz wybranych

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do programu MultiSIM

Wprowadzenie do programu MultiSIM Ćw. 1 Wprowadzenie do programu MultiSIM 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z programem MultiSIM służącym do symulacji działania układów elektronicznych. Jednocześnie zbadane zostaną podstawowe

Bardziej szczegółowo

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Pile Studia Stacjonarne i niestacjonarne PODSTAWY ELEKTRONIKI rok akademicki 2008/2009

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Pile Studia Stacjonarne i niestacjonarne PODSTAWY ELEKTRONIKI rok akademicki 2008/2009 Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Pile Studia Stacjonarne i niestacjonarne PODSTAWY ELEKTRONIKI rok akademicki 008/009 St. Stacjonarne: Semestr III - 45 h wykłady, 5h ćwicz. audytor., 5h ćwicz. lab. St.

Bardziej szczegółowo

Podstawy Elektroniki dla Informatyki. Pętla fazowa

Podstawy Elektroniki dla Informatyki. Pętla fazowa AGH Katedra Elektroniki Podstawy Elektroniki dla Informatyki Pętla fazowa Ćwiczenie 6 2015 r. 1. Wstęp Celem ćwiczenia jest zapoznanie się, poprzez badania symulacyjne, z działaniem pętli fazowej. 2. Konspekt

Bardziej szczegółowo

I-21 WYDZIAŁ PPT LABORATORIUM Z ELEKTROTECHNIKI I ELEKTRONIKI

I-21 WYDZIAŁ PPT LABORATORIUM Z ELEKTROTECHNIKI I ELEKTRONIKI Ćwiczenie nr 0 Cel ćwiczenia: Poznanie cech wzmacniaczy operacyjnych oraz charakterystyk opisujących wzmacniacz poprzez przeprowadzenie pomiarów dla wzmacniacza odwracającego. Program ćwiczenia. Identyfikacja

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKI BRAMEK CYFROWYCH TTL

CHARAKTERYSTYKI BRAMEK CYFROWYCH TTL CHARAKTERYSTYKI BRAMEK CYFROWYCH TTL. CEL ĆWICZENIA Celem ćwiczenia jest poznanie zasad działania, budowy i właściwości podstawowych funktorów logicznych wykonywanych w jednej z najbardziej rozpowszechnionych

Bardziej szczegółowo

U 2 B 1 C 1 =10nF. C 2 =10nF

U 2 B 1 C 1 =10nF. C 2 =10nF Dynamiczne badanie przerzutników - Ćwiczenie 3. el ćwiczenia Zapoznanie się z budową i działaniem przerzutnika astabilnego (multiwibratora) wykonanego w technice TTL oraz zapoznanie się z działaniem przerzutnika

Bardziej szczegółowo

UKŁADY PRZEKSZTAŁCAJĄCE

UKŁADY PRZEKSZTAŁCAJĄCE Zakład Elektroniki I I P i B Laboratorium Ukł adów Elektronicznych UKŁADY PZEKSZTAŁCAJĄCE TEMATYKA ĆWICZENIA MAGANE WIADOMOŚCI Celem ćwiczenia jest poznanie podstawowych operacji przeprowadzanych na sygnałach

Bardziej szczegółowo

Zaprojektowanie i zbadanie dyskryminatora amplitudy impulsów i generatora impulsów prostokątnych (inaczej multiwibrator astabilny).

Zaprojektowanie i zbadanie dyskryminatora amplitudy impulsów i generatora impulsów prostokątnych (inaczej multiwibrator astabilny). WFiIS LABOATOIM Z ELEKTONIKI Imię i nazwisko:.. TEMAT: OK GPA ZESPÓŁ N ĆWICZENIA Data wykonania: Data oddania: Zwrot do poprawy: Data oddania: Data zliczenia: OCENA CEL ĆWICZENIA Zaprojektowanie i zbadanie

Bardziej szczegółowo

Ćw. 2: Wprowadzenie do laboratorium pomiarowego

Ćw. 2: Wprowadzenie do laboratorium pomiarowego Ćw. 2: Wprowadzenie do laboratorium pomiarowego Wstęp Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z zasilaczem, multimetrem, generatorem, oraz oscyloskopem. Wymagane umiejętności po wykonaniu ćwiczenia: - Podłączenie

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp teoretyczny.

1. Wstęp teoretyczny. 1. Wstęp teoretyczny. W naszym ćwiczeniu mieliśmy za zadanie zbadać pracę uładu generatora opartego na elementach biernych R i C. W generatorach ze sprzęŝeniem zwrotnym jest przewidziany obwód, dzięki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja UKŁADY ELEKTRONICZNE 2 (TZ1A )

Instrukcja UKŁADY ELEKTRONICZNE 2 (TZ1A ) Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Automatyki i Elektroniki Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu: UKŁADY ELEKTRONICZNE (TZA500 0) UKŁADY FORMOWANIA IMPULSÓW BIAŁYSTOK 00

Bardziej szczegółowo

WZMACNIACZ OPERACYJNY W UKŁADACH LINIOWYCH

WZMACNIACZ OPERACYJNY W UKŁADACH LINIOWYCH P.Rz. K.P.E. Laboratorium Elektroniki FD 003/0/0 WZMCNICZ OPERCYJNY W UKŁDCH LINIOCH. CEL ĆWICZENI Celem ćwiczenia jest ugruntowanie wiadomości dotyczących: elementarnej teorii sprzężenia zwrotnego, asymptotycznych

Bardziej szczegółowo

Sprzęt i architektura komputerów

Sprzęt i architektura komputerów Krzysztof Makles Sprzęt i architektura komputerów Laboratorium Temat: Elementy i układy półprzewodnikowe Katedra Architektury Komputerów i Telekomunikacji Zakład Systemów i Sieci Komputerowych SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacze operacyjne

Wzmacniacze operacyjne Temat i plan wykładu Wzmacniacze operacyjne. Wprowadzenie 2. Podstawowe parametry i układy pracy 3. Wzmacniacz odwracający i nieodwracający 4. kład całkujący, różniczkujący, różnicowy 5. Konwerter prąd-napięcie

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM. Technika Cyfrowa. Badanie Bramek Logicznych

LABORATORIUM. Technika Cyfrowa. Badanie Bramek Logicznych WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY Katedra Inżynierii Systemów, Sygnałów i Elektroniki LABORATORIUM Technika Cyfrowa Badanie Bramek Logicznych Opracował: mgr inż. Andrzej Biedka 1 BADANIE FUNKCJI LOGICZNYCH 1.1 Korzystając

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Elektroniki

Laboratorium Elektroniki Wydział Mechaniczno-Energetyczny Laboratorium Elektroniki Badanie wzmacniaczy tranzystorowych i operacyjnych 1. Wstęp teoretyczny Wzmacniacze są bardzo często i szeroko stosowanym układem elektronicznym.

Bardziej szczegółowo

Zastosowania wzmacniaczy operacyjnych (zadania projektowo - laboratoryjne)

Zastosowania wzmacniaczy operacyjnych (zadania projektowo - laboratoryjne) Zastosowania wzmacniaczy operacyjnych (zadania projektowo - laboratoryjne) Wzmacniacze Sumatory Filtry Regulatory Prostowniki idealne Komparatory z histerezą Generatory EL-w07 1 Temat ogólny zadań projektowo-

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr 65. Badanie wzmacniacza mocy

Ćwiczenie nr 65. Badanie wzmacniacza mocy Ćwiczenie nr 65 Badanie wzmacniacza mocy 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest poznanie podstawowych parametrów wzmacniaczy oraz wyznaczenie charakterystyk opisujących ich właściwości na przykładzie wzmacniacza

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Łączności w Krakowie. Badanie parametrów wzmacniacza mocy. Nr w dzienniku. Imię i nazwisko

Zespół Szkół Łączności w Krakowie. Badanie parametrów wzmacniacza mocy. Nr w dzienniku. Imię i nazwisko Klasa Imię i nazwisko Nr w dzienniku espół Szkół Łączności w Krakowie Pracownia elektroniczna Nr ćw. Temat ćwiczenia Data Ocena Podpis Badanie parametrów wzmacniacza mocy 1. apoznać się ze schematem aplikacyjnym

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 2 Mostek pojemnościowy Ćwiczenie wraz z instrukcją i konspektem opracowali P.Wisniowski, M.Dąbek

Ćwiczenie 2 Mostek pojemnościowy Ćwiczenie wraz z instrukcją i konspektem opracowali P.Wisniowski, M.Dąbek Ćwiczenie 2 Mostek pojemnościowy Ćwiczenie wraz z instrukcją i konspektem opracowali P.Wisniowski, M.Dąbek el ćwiczenia elem ćwiczenia jest zapoznanie się z metodą mostkową pomiaru pojemności kondensatora

Bardziej szczegółowo

BADANIE PRZERZUTNIKÓW ASTABILNEGO, MONOSTABILNEGO I BISTABILNEGO

BADANIE PRZERZUTNIKÓW ASTABILNEGO, MONOSTABILNEGO I BISTABILNEGO Ćwiczenie 11 BADANIE PRZERZUTNIKÓW ASTABILNEGO, MONOSTABILNEGO I BISTABILNEGO 11.1 Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest poznanie rodzajów, budowy i właściwości przerzutników astabilnych, monostabilnych oraz

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Elektroniczna aparatura Medyczna

Laboratorium Elektroniczna aparatura Medyczna EAM - laboratorium Laboratorium Elektroniczna aparatura Medyczna Ćwiczenie REOMETR IMPEDANCYJY Opracował: dr inŝ. Piotr Tulik Zakład InŜynierii Biomedycznej Instytut Metrologii i InŜynierii Biomedycznej

Bardziej szczegółowo