KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK OCHRONA ŚRODOWISKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK OCHRONA ŚRODOWISKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA"

Transkrypt

1 KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ) KIERUNEK OCHRONA ŚRODOWISKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012

2 Ochrona Środowiska Sylwetka absolwenta kierunku ochrona środowiska Absolwent studiów inżynierskich pierwszego stopnia na kierunku ochrona środowiska posiada ogólną wiedzę z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych oraz technicznych, rolniczych lub leśnych i umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Rozumie i umie analizować procesy dokonujące się w przyrodzie oraz wpływ człowieka na środowisko. Zna podstawowe zagadnienia technologiczne, rolnicze lub leśne istotne dla ochrony środowiska oraz kieruje się w swoich działaniach zasadami zrównoważonego rozwoju. Posiada umiejętności aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej, kierowania zespołami ludzkimi wykonującymi zadania zlecone oraz posługuje się fachową literaturą, łącznie z przepisami prawnymi w zakresie działalności gospodarczej. Absolwent zna podstawowe procesy technologiczne w szczególności procesy przyjazne środowisku, a także posiada umiejętność prowadzenia prac laboratoryjnych oraz organizowania bezpiecznie i efektywnie działających stanowisk pracy. Absolwent kierunku ochrona środowiska zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu problematyki środowiskowej. Absolwent jest przygotowany do pracy w laboratoriach badawczych i kontrolnych, instytucjach odpowiedzialnych za ochronę środowiska, przemyśle, rolnictwie, drobnej wytwórczości, placówkach służby zdrowia, administracji oraz szkolnictwie po ukończeniu specjalności nauczycielskiej(zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela). Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia. W ramach kierunku ochrona środowiska prowadzone są specjalności w ramach których, absolwenci kierunku posiadają, oprócz tych wyszczególnionych w opisie sylwetki, dodatkowe umiejętności. I tak: Systemy ochrony środowiska W ramach tej specjalności prowadzone są kompleksowe studia przygotowujące absolwentów do wdrażania i eksploatacji różnych metod i systemów ograniczających ujemne oddziaływanie człowieka na środowisko, jak również pozwalających na przywrócenie różnym przekształconym elementom lub obszarom środowiska ich pierwotnej funkcji lub poprawę ich stanu. Szczególny nacisk położony jest tutaj na stosowanie najlepszych dostępnych technik służących w sposób bezpośredni lub pośredni ochronie środowiska. Celem specjalności jest wykształcenie absolwentów, którzy posiadają umiejętności podejmowania decyzji na różnych poziomach: gminy, regionu czy kraju. Posiadają umiejętności planowania monitoringu środowiska przyrodniczego, komputerowego przetwarzania i analizy informacji, wykorzystywania technik matematycznych, optymalizacyjnych oraz analizy wielokryterialnej. Katalog przedmiotów / Pakiet informacyjny 2011/2012 2

3 Absolwent specjalności systemy ochrony środowiska jest przygotowany do projektowania i nadzorowania technologii przyjaznych dla otoczenia, w tym bezodpadowych. Potrafi wykonać ekspertyzę szkodliwości dla środowiska technologii już pracujących, jak i technologii nabywanych. Posiada znajomość technologii oczyszczania i neutralizacji odpadów przemysłowych gazowych, ciekłych i stałych oraz znajomość gospodarki wodno ściekowej. Ochrona i rekultywacja terenów zdegradowanych W ramach tej specjalności prowadzone są kompleksowe studia przygotowujące absolwentów do wdrażania i eksploatacji różnych metod i systemów ograniczających ujemne oddziaływanie człowieka na środowisko, jak również pozwalających na przywrócenie różnym przekształconym elementom lub obszarom środowiska ich pierwotnej funkcji lub poprawę ich stanu. Szczególny nacisk położony jest tutaj na stosowanie najlepszych dostępnych technik służących w sposób bezpośredni lub pośredni ochronie środowiska oraz rekultywacji terenów już zdegradowanych, głownie działaniem człowieka. Celem specjalności jest wykształcenie absolwentów, którzy posiadają umiejętności podejmowania decyzji na różnych poziomach: gminy, regionu czy kraju. Posiadają umiejętności planowania monitoringu środowiska przyrodniczego, komputerowego przetwarzania i analizy informacji, wykorzystywania technik matematycznych, optymalizacyjnych oraz analizy wielokryterialnej służących głównie rekultywacji terenów zdegradowanych. Absolwent specjalności ochrona i rekultywacja terenów zdegradowanych jest przygotowany do projektowania i nadzorowania technologii przyjaznych dla otoczenia, w tym bezodpadowych. Zna rodzaje degradacji środowiska, w tym szczególnie gleb. Zna i potrafi wykorzystać w praktyce metody rekultywacji gleb metody biologiczne, chemiczne czy techniczne, ze szczególnym uwzględnieniem rekultywacji terenów górnictwa. Zna możliwości rolniczego wykorzystania terenów zdegradowanych, w tym możliwości renaturalizacji i rekultywacji gleb skażonych. Potrafi wykonać ekspertyzę szkodliwości dla środowiska technologii już pracujących, jak i technologii nabywanych. Posiada znajomość technologii oczyszczania i neutralizacji odpadów przemysłowych gazowych, ciekłych i stałych oraz znajomość gospodarki wodno ściekowej. Absolwent studiów I stopnia kierunku ochrona środowiska specjalności: systemy ochrony środowiska oraz ochrona i rekultywacja terenów zdegradowanych otrzymuje tytuł inżyniera. Katalog przedmiotów / Pakiet informacyjny 2011/2012 3

4 Wymagania wstępne Minimalnym wymaganiem dla kandydata na studia na kierunku Ochrona Środowiska jest posiadanie świadectwa maturalnego. W procesie rekrutacji uwzględnia się oceny uzyskane przez kandydatów na egzaminach maturalnych z matematyki, języka obcego oraz jednego z wybranych przedmiotów: język polski, biologia, chemia lub fizyka (fizyka i astronomia). Egzamin końcowy Egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym. Na egzaminie student powinien wykazać się ogólną wiedzą studiowanego kierunku/specjalności oraz wiedzą związaną z pracą dyplomową. Zasady określenia ostatecznego wyniku studiów opisane są w Regulaminie Studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy. Ostateczny wynik studiów stanowi sumę: 0,6 średniej arytmetycznej ocen ze wszystkich egzaminów i zaliczeń z uwzględnieniem ocen niedostatecznych - uzyskanych w ciągu całego okresu studiów (łącznie z semestrami powtarzanymi oraz wznowionymi), 0,2 oceny pracy dyplomowej oraz 0,2 oceny egzaminu dyplomowego. Zasady oceniania i egzaminowania Ogólne zasady egzaminowania i zaliczania studiowanych przedmiotów są szczegółowo opisane w Regulaminie Studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy. Metody oceny poszczególnych przedmiotów podane są w odpowiednich kartach tych przedmiotów. Koordynator i programu Erasmus mgr Agnieszka Łakomska tel.: Katalog przedmiotów / Pakiet informacyjny 2011/2012 4

5 Kierunek: Ochrona środowiska Specjalność: Systemy ochrony środowiska Nabór 2011 stacjonarne Rok I Lp. Nazwa przedmiotu Liczba godzin Semestr 1 Semestr 2 w ć l p s w ć l p s Przedmioty kształcenia ogólnego Forma zaliczenia 1 Technologia informatyczna Ekonomia Ochrona własności intelektualnej Język obcy Przedmioty podstawowe 5 Matematyka egzamin 6 Biologia egzamin 7 Chemia egzamin 8 Fizyka egzamin 9 Mikrobiologia egzamin 10 Biochemia egzamin Przedmioty kierunkowe 11 Ekologia egzamin Organizacja ochrony środowiska i jej podstawy prawne Podstawy geologii i geomorfologii Razem liczba godzin: Razem liczba godzin w semestrze (roku)/: Liczba egzaminów: BHP - I semestr PRZYSPOSOBIENIE BIBLIOTECZNE - I semestr 4h 4h Katalog przedmiotów / Pakiet informacyjny 2011/2012 5

6 Kierunek: Ochrona środowiska Specjalność: Systemy ochrony środowiska Nabór 2011 stacjonarne Rok II Lp. Nazwa przedmiotu Liczba godzin Semestr 3 Semestr 4 w ć l p s t w ć l p s t Przedmioty kształcenia ogólnego Forma zaliczenia 1 Język obcy zal./egz. 2 Wychowanie fizyczne Przedmioty kierunkowe 3 Ochrona przyrody egzamin 4 Podstawy geologii i geomorfologii egzamin 5 Gleboznawstwo egzamin 6 Technologie odnowy środowiska egzamin 7 Klimatologia i meteorologia egzamin 8 Hydrologia i gospodarka wodą 60 Przedmioty wybieralne specjalnościowe egzamin 9 Chemia środowiska Monitoring środowiska Środowiskowe zagrożenia zdrowia Geoinżynieria środowiska Prawo ochrony środowiska Ekonomia w ochronie środowiska Praktyki 4 tyg. 0 Razem liczba godzin: Razem liczba godzin w semestrze (roku)/: Liczba egzaminów: Katalog przedmiotów / Pakiet informacyjny 2011/2012 6

7 Kierunek: Ochrona środowiska Specjalność: Systemy ochrony środowiska Nabór 2011 stacjonarne Rok III Lp. 1 Nazwa przedmiotu Bezpieczeństwo pracy i podstawy ergonomii Liczba godzin Semestr 5 Semestr 6 w ć l p s t w ć l p s t Przedmioty kształcenia ogólnego Przedmioty kierunkowe 3 Forma zaliczenia 2 Inżynieria procesowa egzamin 3 Technologie bioenergetyczne egzamin 4 Seminarium dyplomowe Gospodarka odpadami egzamin Przedmioty wybieralne specjalnościowe 6 Biotechnologia środowiska Wodociągi i kanalizacja Zagrożenia cywilizacyjne i zrównoważony rozwój System ochrony atmosfery egzamin Systemy ochrony atmosfery i litosfery Procesy membranowe w ochronie środowiska Kartografia z elementami geodezji i kosztorysowanie egzamin egzamin 13 Praktyki 4 tyg. 0 Razem liczba godzin: Razem liczba godzin w semestrze (roku)/: Rok IV Lp Liczba egzaminów: Nazwa przedmiotu Liczba godzin Przedmioty kierunkowe Semestr 7 w ć l p s t Forma zaliczenia 1 Seminarium dyplomowe Przedmioty wybieralne specjalnościowe 2 Rekultywacja terenów zdegradowanych egzamin 3 Zarządzanie środowiskiem i dokumentowanie procesów ochrony środowiska w administracji publicznej i podmiotach gospodarczych egzamin 5 Przygotowanie pracy dyplomowej i do egzaminu dyplomowego pr. własna 15 Razem liczba godzin: Razem liczba godzin w semestrze (roku)/: Liczba egzaminów: 0 2 Katalog przedmiotów / Pakiet informacyjny 2011/2012 7

8 Kierunek: Ochrona środowiska Specjalność: Systemy ochrony środowiska Nabór 2011 niestacjonarne Rok I Lp. Nazwa przedmiotu Liczba godzin Semestr 1 Semestr 2 w ć l p s w ć l p s Przedmioty kształcenia ogólnego Forma zaliczenia 1 Technologia informatyczna Ekonomia Ochrona własności intelektualnej Język obcy Przedmioty podstawowe 5 Matematyka egzamin 6 Biologia egzamin 7 Chemia egzamin 8 Fizyka egzamin 9 Mikrobiologia egzamin 10 Biochemia egzamin Przedmioty kierunkowe 11 Ekologia egzamin Organizacja ochrony środowiska i jej podstawy prawne Podstawy geologii i geomorfologii Razem liczba godzin: Razem liczba godzin w semestrze (roku)/: Liczba egzaminów: BHP - I semestr PRZYSPOSOBIENIE BIBLIOTECZNE - I semestr 4h 4h Katalog przedmiotów / Pakiet informacyjny 2011/2012 8

9 Kierunek: Ochrona środowiska Specjalność: Systemy ochrony środowiska Nabór 2011 niestacjonarne Rok II Lp. Nazwa przedmiotu Liczba godzin Semestr 3 Semestr 4 w ć l p s t w ć l p s t Przedmioty kształcenia ogólnego Forma zaliczenia 1 Język obcy zal./egz. Przedmioty kierunkowe 3 Ochrona przyrody egzamin 4 Podstawy geologii i geomorfologii egzamin 5 Gleboznawstwo egzamin 6 Technologie odnowy środowiska egzamin 7 Klimatologia i meteorologia egzamin 8 Hydrologia i gospodarka wodą 40 Przedmioty wybieralne specjalnościowe egzamin 9 Chemia środowiska Monitoring środowiska Środowiskowe zagrożenia zdrowia Geoinżynieria środowiska Prawo ochrony środowiska Ekonomia w ochronie środowiska Praktyki 4 tyg. 0 Razem liczba godzin: Razem liczba godzin w semestrze (roku)/: Liczba egzaminów: Katalog przedmiotów / Pakiet informacyjny 2011/2012 9

10 Kierunek: Ochrona środowiska Specjalność: Systemy ochrony środowiska Nabór 2011 niestacjonarne Rok III Lp. 1 Nazwa przedmiotu Bezpieczeństwo pracy i podstawy ergonomii Liczba godzin Semestr 5 Semestr 6 w ć l p s t w ć l p s t Przedmioty kształcenia ogólnego Przedmioty kierunkowe 3 Forma zaliczenia 2 Inżynieria procesowa egzamin 3 Technologie bioenergetyczne egzamin 4 Seminarium dyplomowe Gospodarka odpadami egzamin Przedmioty wybieralne specjalnościowe 6 Biotechnologia środowiska Wodociągi i kanalizacja Zagrożenia cywilizacyjne i zrównoważony rozwój Systemy ochrony atmosfery i litosfery Procesy membranowe w ochronie środowiska Kartografia z elementami geodezji i kosztorysowanie egzamin egzamin Praktyki 4 tyg. 0 Razem liczba godzin: Razem liczba godzin w semestrze (roku)/: Rok IV Lp Liczba egzaminów: Nazwa przedmiotu Liczba godzin Przedmioty kierunkowe Semestr 7 w ć l p s t Forma zaliczenia 1 Seminarium dyplomowe Przedmioty wybieralne specjalnościowe 2 Rekultywacja terenów zdegradowanych egzamin 3 Zarządzanie środowiskiem i dokumentowanie procesów ochrony środowiska w administracji publicznej i podmiotach gospodarczych egzamin 4 Przygotowanie pracy dyplomowej i do egzaminu dyplomowego pr. własna 15 Razem liczba godzin: Razem liczba godzin w semestrze (roku)/: Liczba egzaminów: 0 2 Katalog przedmiotów / Pakiet informacyjny 2011/

11 Kierunek: Ochrona środowiska Specjalność: Ochrona i rekultywacja terenów zdegradowanych Nabór 2011 stacjonarne Rok I Lp. Nazwa przedmiotu Liczba godzin Semestr 1 Semestr 2 w ć l p s w ć l p s Przedmioty kształcenia ogólnego Forma zaliczenia 1 Technologia informatyczna Ekonomia Ochrona własności intelektualnej Język obcy Przedmioty podstawowe 5 Matematyka egzamin 6 Biologia egzamin 7 Chemia egzamin 8 Fizyka egzamin 9 Mikrobiologia egzamin 10 Biochemia egzamin Przedmioty kierunkowe 11 Ekologia egzamin Organizacja ochrony środowiska i jej podstawy prawne Podstawy geologii i geomorfologii Razem liczba godzin: Razem liczba godzin w semestrze (roku)/: Liczba egzaminów: BHP - I semestr PRZYSPOSOBIENIE BIBLIOTECZNE - I semestr 4h 4h Katalog przedmiotów / Pakiet informacyjny 2011/

12 Kierunek: Ochrona środowiska Specjalność: Ochrona i rekultywacja terenów zdegradowanych Nabór 2011 stacjonarne Rok II Lp. Nazwa przedmiotu Liczba godzin Semestr 3 Semestr 4 w ć l p s t w ć l p s t Przedmioty kształcenia ogólnego Forma zaliczenia 1 Język obcy zal./egz. 2 Wychowanie fizyczne Przedmioty kierunkowe 3 Ochrona przyrody egzamin 4 Podstawy geologii i geomorfologii egzamin 5 Gleboznawstwo egzamin 6 Technologie odnowy środowiska egzamin 7 Klimatologia i meteorologia egzamin 8 Hydrologia i gospodarka wodą 60 Przedmioty wybieralne specjalnościowe egzamin 9 Chemia środowiska Monitoring środowiska Środowiskowe zagrożenia zdrowia Geoinżynieria środowiska Prawo ochrony środowiska Ekonomia w ochronie środowiska Praktyki 4 tyg. 0 Razem liczba godzin: Razem liczba godzin w semestrze (roku)/: Liczba egzaminów: Katalog przedmiotów / Pakiet informacyjny 2011/

13 Kierunek: Ochrona środowiska Specjalność: Ochrona i rekultywacja terenów zdegradowanych Nabór 2011 stacjonarne Rok III Lp. 1 Nazwa przedmiotu Bezpieczeństwo pracy i podstawy ergonomii Liczba godzin Semestr 5 Semestr 6 w ć l p s t w ć l p s t Przedmioty kształcenia ogólnego Przedmioty kierunkowe 3 Forma zaliczenia 2 Inżynieria procesowa egzamin 3 Technologie bioenergetyczne egzamin 4 Seminarium dyplomowe Gospodarka odpadami egzamin Aspekty prawne ochrony i rekultywacji gruntów Monitoring środowiska na terenach zdegradowanych Zagrożenia cywilizacyjne i zrównoważony rozwój Inwentaryzacja i projektowanie rekultywacji terenów zdegradowanych Rekultywacja terenów zdegradowanych I Kartografia z elementami geodezji i kosztorysowanie Przedmioty wybieralne specjalnościowe egzamin egzamin Praktyki 4 tyg. 0 Rok IV Lp. Razem liczba godzin: Razem liczba godzin w semestrze (roku)/: Liczba egzaminów: Nazwa przedmiotu Liczba godzin Przedmioty kierunkowe Semestr 7 w ć l p s t Forma zaliczenia 1 Seminarium dyplomowe Przedmioty wybieralne specjalnościowe 2 Rekultywacja terenów zdegradowanych II egzamin Dokumentowanie 3 procesów ochrony środowiska w administracji publicznej i podmiotach gospodarczych egzamin 5 Przygotowanie pracy dyplomowej i do egzaminu dyplomowego pr. własna 15 Razem liczba godzin: Razem liczba godzin w semestrze (roku)/: Liczba egzaminów: 0 2 Katalog przedmiotów / Pakiet informacyjny 2011/

14 Kierunek: Ochrona środowiska Specjalność: Ochrona i rekultywacja terenów zdegradowanych Nabór 2011 niestacjonarne Rok I Lp. Nazwa przedmiotu Liczba godzin Semestr 1 Semestr 2 w ć l p s w ć l p s Przedmioty kształcenia ogólnego Forma zaliczenia 1 Technologia informatyczna Ekonomia Ochrona własności intelektualnej Język obcy Przedmioty podstawowe 5 Matematyka egzamin 6 Biologia egzamin 7 Chemia egzamin 8 Fizyka egzamin 9 Mikrobiologia egzamin 10 Biochemia egzamin Przedmioty kierunkowe 11 Ekologia egzamin Organizacja ochrony środowiska i jej podstawy prawne Podstawy geologii i geomorfologii Razem liczba godzin: Razem liczba godzin w semestrze (roku)/: Liczba egzaminów: BHP - I semestr PRZYSPOSOBIENIE BIBLIOTECZNE - I semestr 4h 4h Katalog przedmiotów / Pakiet informacyjny 2011/

15 Kierunek: Ochrona środowiska Specjalność: Ochrona i rekultywacja terenów zdegradowanych Nabór 2011 niestacjonarne Rok II Lp. Nazwa przedmiotu Liczba godzin Semestr 3 Semestr 4 w ć l p s t w ć l p s t Przedmioty kształcenia ogólnego Forma zaliczenia 1 Język obcy zal./egz. Przedmioty kierunkowe 3 Ochrona przyrody egzamin 4 Podstawy geologii i geomorfologii egzamin 5 Gleboznawstwo egzamin 6 Technologie odnowy środowiska egzamin 7 Klimatologia i meteorologia egzamin 8 Hydrologia i gospodarka wodą 40 Przedmioty wybieralne specjalnościowe egzamin 9 Chemia środowiska Monitoring środowiska Środowiskowe zagrożenia zdrowia Geoinżynieria środowiska Prawo ochrony środowiska Ekonomia w ochronie środowiska Praktyki 4 tyg. 0 Razem liczba godzin: Razem liczba godzin w semestrze (roku)/: Liczba egzaminów: Katalog przedmiotów / Pakiet informacyjny 2011/

16 Kierunek: Ochrona środowiska Specjalność: Ochrona i rekultywacja terenów zdegradowanych Nabór 2011 niestacjonarne Rok III Lp. 1 Nazwa przedmiotu Bezpieczeństwo pracy i podstawy ergonomii Liczba godzin Semestr 5 Semestr 6 w ć l p s t w ć l p s t Przedmioty kształcenia ogólnego Przedmioty kierunkowe 3 Forma zaliczenia 2 Inżynieria procesowa egzamin 3 Technologie bioenergetyczne egzamin 4 Seminarium dyplomowe Gospodarka odpadami egzamin Aspekty prawne ochrony i rekultywacji gruntów Monitoring środowiska na terenach zdegradowanych Zagrożenia cywilizacyjne i zrównoważony rozwój Inwentaryzacja i projektowanie rekultywacji terenów zdegradowanych Rekultywacja terenów zdegradowanych I Kartografia z elementami geodezji i kosztorysowanie Przedmioty wybieralne specjalnościowe egzamin egzamin 12 Praktyki 4 tyg. 0 Rok IV Lp. Razem liczba godzin: Razem liczba godzin w semestrze (roku)/: Liczba egzaminów: Nazwa przedmiotu Liczba godzin Przedmioty kierunkowe Semestr 7 w ć l p s t Forma zaliczenia 1 Seminarium dyplomowe Przedmioty wybieralne specjalnościowe 2 Rekultywacja terenów zdegradowanych II egzamin 3 Dokumentowanie procesów ochrony środowiska w administracji publicznej i podmiotach gospodarczych egzamin 5 Przygotowanie pracy dyplomowej i do egzaminu dyplomowego pr. własna 15 Razem liczba godzin: Razem liczba godzin w semestrze (roku)/: Liczba egzaminów: 2 2 Katalog przedmiotów / Pakiet informacyjny 2011/

17 Kierunek: Ochrona środowiska Specjalność: Systemy ochrony środowiska Nabór 2010 stacjonarne Rok I Lp. Nazwa przedmiotu Liczba godzin Semestr 1 Semestr 2 w ć l p s w ć l p s Przedmioty kształcenia ogólnego Forma zaliczenia 1 Technologia informatyczna Ekonomia Ochrona własności intelektualnej Język obcy Przedmioty podstawowe 5 Matematyka egzamin 6 Biologia egzamin 7 Chemia egzamin 8 Fizyka egzamin 9 Mikrobiologia egzamin 10 Biochemia egzamin Przedmioty kierunkowe 11 Ekologia egzamin Organizacja ochrony środowiska i jej podstawy prawne Podstawy geologii i geomorfologii Razem liczba godzin: Razem liczba godzin w semestrze (roku)/: Liczba egzaminów: BHP - I Semestr 4h PRZYSPOSOBIENIE BIBLIOTECZNE - I Semestr 4h Katalog przedmiotów / Pakiet informacyjny 2011/

18 Kierunek: Ochrona środowiska Specjalność: Systemy ochrony środowiska Nabór 2010 stacjonarne Rok II Lp. Nazwa przedmiotu Liczba godzin Semestr 3 Semestr 4 w ć l p s t w ć l p s t Forma zaliczenia Przedmioty kształcenia ogólnego 1 Język obcy zal./ egz. 2 Wychowanie fizyczne Przedmioty kierunkowe zal. b/o 3 Ochrona przyrody egzamin 4 Podstawy geologii i geomorfologii egzamin 5 Gleboznawstwo egzamin 6 Technologie odnowy środowiska egzamin 7 Klimatologia i meteorologia egzamin 8 Hydrologia i gospodarka wodą egzamin Przedmioty wybieralne specjalnościowe 9 Chemia środowiska Monitoring środowiska Środowiskowe zagrożenia zdrowia Geoinżynieria środowiska Prawo ochrony środowiska Ekonomia w ochronie środowiska Praktyki 4 tyg. 0 zal. b/o Razem liczba godzin: Razem liczba godzin w semestrze (roku)/: Liczba egzaminów: Katalog przedmiotów / Pakiet informacyjny 2011/

19 Kierunek: Ochrona środowiska Specjalność: Systemy ochrony środowiska Nabór 2010 stacjonarne Rok III Lp. 1 Nazwa przedmiotu Bezpieczeństwo pracy i podstawy ergonomii Liczba godzin Semestr 5 Semestr 6 w ć l p s t w ć l p s t Przedmioty kształcenia ogólnego Przedmioty kierunkowe 3 Forma zaliczenia 2 Inżynieria procesowa egzamin 3 Technologie bioenergetyczne egzamin 4 Seminarium dyplomowe Gospodarka odpadami egzamin Przedmioty wybieralne specjalnościowe 6 Biotechnologia środowiska Wodociągi i kanalizacja Zagrożenia cywilizacyjne i zrównoważony rozwój 4 9 Systemy ochrony atmosfery i litosfery 8 egzamin 10 Procesy membranowe w ochronie środowiska 7 egzamin 11 Kartografia z elementami geodezji i kosztorysowanie 4 12 Praktyki 4 tyg. 0 zal. b/o Rok IV Lp. Razem liczba godzin: Razem liczba godzin w semestrze (roku)/: Liczba egzaminów: Nazwa przedmiotu Liczba godzin Przedmioty kierunkowe Semestr 7 w ć l p s t Forma zaliczenia 1 Seminarium dyplomowe Przedmioty wybieralne specjalnościowe 2 Rekultywacja terenów zdegradowanych egzamin 3 Zarządzanie środowiskiem i dokumentowanie procesów ochrony środowiska w administracji publicznej i podmiotach gospodarczych egzamin 4 Przygotowanie pracy dyplomowej i do egzaminu dyplomowego Pr. własna 15 Razem liczba godzin: Razem liczba godzin w semestrze (roku)/: Liczba egzaminów: 2 2 Katalog przedmiotów / Pakiet informacyjny 2011/

20 Kierunek: Ochrona środowiska Specjalność: Ochrona i rekultywacja terenów zdegradowanych Nabór 2010 stacjonarne Rok I Lp. Nazwa przedmiotu Liczba godzin Semestr 1 Semestr 2 w ć l p s w ć l p s Przedmioty kształcenia ogólnego Forma zaliczenia 1 Technologia informatyczna Ekonomia Ochrona własności intelektualnej Język obcy Przedmioty podstawowe 5 Matematyka egzamin 6 Biologia egzamin 7 Chemia egzamin 8 Fizyka egzamin 9 Mikrobiologia egzamin 10 Biochemia egzamin Przedmioty kierunkowe 11 Ekologia egzamin Organizacja ochrony środowiska i jej podstawy prawne Podstawy geologii i geomorfologii Razem liczba godzin: Razem liczba godzin w semestrze (roku)/: Liczba egzaminów: BHP - I Semestr 4h PRZYSPOSOBIENIE BIBLIOTECZNE - I Semestr 4h Katalog przedmiotów / Pakiet informacyjny 2011/

21 Kierunek: Ochrona środowiska Specjalność: Ochrona i rekultywacja terenów zdegradowanych Nabór 2010 stacjonarne Rok II Lp. Nazwa przedmiotu Liczba godzin Semestr 3 Semestr 4 w ć l p s t w ć l p s t Przedmioty kształcenia ogólnego Forma zaliczenia 1 Język obcy zal./egz. 2 Wychowanie fizyczne zal. b/o Przedmioty kierunkowe 3 Ochrona przyrody egzamin 4 Podstawy geologii i geomorfologii egzamin 5 Gleboznawstwo egzamin 6 Technologie odnowy środowiska egzamin 7 Klimatologia i meteorologia egzamin 8 Hydrologia i gospodarka wodą egzamin Przedmioty wybieralne specjalnościowe 9 Chemia środowiska Monitoring środowiska Środowiskowe zagrożenia zdrowia Geoinżynieria środowiska Prawo ochrony środowiska Ekonomia w ochronie środowiska Praktyki 4 tyg. 0 zal. b/o Razem liczba godzin: Razem liczba godzin w semestrze (roku)/: Liczba egzaminów: Katalog przedmiotów / Pakiet informacyjny 2011/

22 Kierunek: Ochrona środowiska Specjalność: Ochrona i rekultywacja terenów zdegradowanych Nabór 2010 stacjonarne Rok III Lp. 1 Nazwa przedmiotu Bezpieczeństwo pracy i podstawy ergonomii Liczba godzin Semestr 5 Semestr 6 w ć l p s t w ć l p s t Przedmioty kształcenia ogólnego Przedmioty kierunkowe 3 Forma zaliczenia 2 Inżynieria procesowa egzamin 3 Technologie bioenergetyczne egzamin 4 Seminarium dyplomowe Gospodarka odpadami egzamin Aspekty prawne ochrony i rekultywacji gruntów Monitoring środowiska na terenach zdegradowanych Zagrożenia cywilizacyjne i zrównoważony rozwój Inwentaryzacja i projektowanie Rekultywacjiterenów zdegradowanych Rekultywacja terenów zdegradowanych I Kartografia z elementami Geodezjii kosztorysowanie Przedmioty wybieralne specjalnościowe egzamin egzamin Praktyki 4 tyg. 0 zal. b/o Rok IV Lp. Razem liczba godzin: Razem liczba godzin w semestrze (roku)/: Liczba egzaminów: Nazwa przedmiotu Liczba godzin Przedmioty kierunkowe Semestr 7 w ć l p s t Forma zaliczenia 1 Seminarium dyplomowe Przedmioty wybieralne specjalnościowe 2 Rekultywacja terenów zdegradowanych II egzamin 3 Dokumentowanie procesów ochrony środowiska w administracji publicznej i podmiotach gospodarczych egzamin 4 Przygotowanie pracy dyplomowej i do egzaminu dyplomowego Pr. własna 15 Razem liczba godzin: Razem liczba godzin w semestrze (roku)/: Liczba egzaminów: 2 2 Katalog przedmiotów / Pakiet informacyjny 2011/

23 Kierunek: Ochrona środowiska Specjalność: Systemy ochrony środowiska Nabór 2009 stacjonarne Rok I Lp. Nazwa przedmiotu Liczba godzin Semestr 1 Semestr 2 w ć l p s t w ć l p s t Przedmioty kształcenia ogólnego Forma zaliczenia 1 Technologia informatyczna Ekonomia Ochrona własności intelektualnej Język obcy Przedmioty podstawowe 5 Matematyka egzamin 6 Biologia egzamin 7 Chemia egzamin 8 Fizyka egzamin 9 Mikrobiologia egzamin 10 Biochemia egzamin Przedmioty kierunkowe 11 Ekologia egzamin Organizacja ochrony środowiska i jej podstawy prawne Podstawy geologii i geomorfologii Razem liczba godzin: Razem liczba godzin w semestrze (roku)/: Liczba egzaminów: BHP - I Semestr 4h PRZYSPOSOBIENIE BIBLIOTECZNE - I Semestr 4h Katalog przedmiotów / Pakiet informacyjny 2011/

24 Kierunek: Ochrona środowiska Specjalność: Systemy ochrony środowiska Nabór 2009 stacjonarne Rok II Lp. Nazwa przedmiotu Liczba godzin Semestr 3 Semestr 4 w ć l p s t w ć l p s t Przedmioty kształcenia ogólnego Forma zaliczenia 1 Język obcy zal./egz 2 Wychowanie fizyczne zal. b/o Przedmioty kierunkowe 3 Ochrona przyrody egzamin 4 Podstawy geologii i geomorfologii egzamin 5 Gleboznawstwo egzamin 6 Technologie odnowy środowiska egzamin 7 Klimatologia i meteorologia egzamin 8 Hydrologia i gospodarka wodą egzamin Przedmioty wybieralne specjalnościowe 9 Chemia środowiska Monitoring środowiska Środowiskowe zagrożenia zdrowia Geoinżynieria środowiska Prawo ochrony środowiska Ekonomia w ochronie środowiska Praktyki 4 tyg. 0 zal. b/o Razem liczba godzin: Razem liczba godzin w semestrze (roku)/: Liczba egzaminów: Katalog przedmiotów / Pakiet informacyjny 2011/

25 Kierunek: Ochrona środowiska Specjalność: Systemy ochrony środowiska Nabór 2009 stacjonarne Rok III Lp. 1 Nazwa przedmiotu Bezpieczeństwo pracy i podstawy ergonomii Liczba godzin Semestr 5 Semestr 6 w ć l p s t w ć l p s t Przedmioty kształcenia ogólnego Przedmioty kierunkowe 3 Forma zaliczenia 2 Inżynieria procesowa egzamin 3 Technologie bioenergetyczne egzamin 4 Seminarium dyplomowe Gospodarka odpadami egzamin Przedmioty wybieralne specjalnościowe 6 Biotechnologia środowiska Wodociągi i kanalizacja Zagrożenia cywilizacyjne i zrównoważony rozwój Systemy ochrony atmosfery i litosfery egzamin Procesy membranowe w ochronie środowiska Kartografia z elementami geodezji i kosztorysowanie egzamin 15 Praktyki 4 tyg. 0 zal. b/o Rok IV Lp. Razem liczba godzin: Razem liczba godzin w semestrze (roku)/: Liczba egzaminów: Nazwa przedmiotu Liczba godzin Przedmioty kierunkowe Semestr 7 w ć l p s t Forma zaliczenia 1 Seminarium dyplomowe Przedmioty wybieralne specjalnościowe 2 Rekultywacja terenów zdegradowanych egzamin 3 Zarządzanie środowiskiem i dokumentowanie procesów ochrony środowiska w administracji publicznej i podmiotach gospodarczych egzamin 4 Przygotowanie pracy dyplomowej i do egzaminu dyplomowego Pr. własna 15 Razem liczba godzin: Razem liczba godzin w semestrze (roku)/: Liczba egzaminów: 2 2 Katalog przedmiotów / Pakiet informacyjny 2011/

26 Kierunek: Ochrona środowiska Specjalność: Ochrona i rekultywacja terenów zdegradowanych Nabór 2009 stacjonarne Rok I Lp. Nazwa przedmiotu Liczba godzin Semestr 1 Semestr 2 w ć l p s w ć l p s Przedmioty kształcenia ogólnego Forma zaliczenia 1 Technologia informatyczna Ekonomia Ochrona własności intelektualnej Język obcy Przedmioty podstawowe 5 Matematyka egzamin 6 Biologia egzamin 7 Chemia egzamin 8 Fizyka egzamin 9 Mikrobiologia egzamin 10 Biochemia egzamin Przedmioty kierunkowe 11 Ekologia egzamin Organizacja ochrony środowiska i jej podstawy prawne Podstawy geologii i geomorfologii Razem liczba godzin: Razem liczba godzin w semestrze (roku)/: Liczba egzaminów: BHP - I Semestr 4h PRZYSPOSOBIENIE BIBLIOTECZNE - I Semestr 4h Katalog przedmiotów / Pakiet informacyjny 2011/

27 Kierunek: Ochrona środowiska Specjalność: Ochrona i rekultywacja terenów zdegradowanych Nabór 2009 stacjonarne Rok II Lp. Nazwa przedmiotu Liczba godzin Semestr 3 Semestr 4 w ć l p s t w ć l p s t Przedmioty kształcenia ogólnego Forma zaliczenia 1 Język obcy zal./egz. 2 Wychowanie fizyczne zal. b/o Przedmioty kierunkowe 3 Ochrona przyrody egzamin 4 Podstawy geologii i geomorfologii egzamin 5 Gleboznawstwo egzamin 6 Technologie odnowy środowiska egzamin 7 Klimatologia i meteorologia egzamin 8 Hydrologia i gospodarka wodą egzamin Przedmioty wybieralne specjalnościowe 9 Chemia środowiska Monitoring środowiska Środowiskowe zagrożenia zdrowia Geoinżynieria środowiska Prawo ochrony środowiska Ekonomia w ochronie środowiska Praktyki 4.tyg 0 zal. b/o Razem liczba godzin: Razem liczba godzin w semestrze (roku)/: Liczba egzaminów: Katalog przedmiotów / Pakiet informacyjny 2011/

28 Kierunek: Ochrona środowiska Specjalność: Ochrona i rekultywacja terenów zdegradowanych Nabór 2009 stacjonarne Rok III Lp. 1 Nazwa przedmiotu Bezpieczeństwo pracy i podstawy ergonomii Liczba godzin Semestr 5 Semestr 6 w ć l p s t w ć l p s t Przedmioty kształcenia ogólnego Przedmioty kierunkowe 3 Forma zaliczenia 2 Inżynieria procesowa egzamin 3 Technologie bioenergetyczne egzamin 4 Seminarium dyplomowe Gospodarka odpadami egzamin Aspekty prawne ochrony i rekultywacji gruntów Monitoring środowiska na terenach zdegradowanych Zagrożenia cywilizacyjne i zrównoważony rozwój Inwentaryzacja i projektowanie rekultywacji terenów zdegradowanych Rekultywacja terenów zdegradowanych I Kartografia z elementami geodezji i kosztorysowanie Przedmioty wybieralne specjalnościowe egzamin egzamin 15 Praktyki 4. tyg 0 zal. b/o Rok IV Lp. Razem liczba godzin: Razem liczba godzin w semestrze (roku)/: Liczba egzaminów: Nazwa przedmiotu Liczba godzin Przedmioty kierunkowe Semestr 7 w ć l p s t Forma zaliczenia 1 Seminarium dyplomowe Przedmioty wybieralne specjalnościowe 2 Rekultywacja terenów zdegradowanych II egzamin 3 Dokumentowanie procesów ochrony środowiska w administracji publicznej i podmiotach gospodarczych egzamin 4 Przygotowanie pracy dyplomowej i do egzaminu dyplomowego pr. własna 15 Razem liczba godzin: Razem liczba godzin w semestrze (roku)/: Liczba egzaminów: 2 2 Katalog przedmiotów / Pakiet informacyjny 2011/

29 Kierunek: Ochrona środowiska Nabór 2008 stacjonarne Rok I Lp. Nazwa przedmiotu Liczba godzin Semestr 1 Semestr 2 w ć l p s w ć l p s Przedmioty kształcenia ogólnego Forma zaliczenia 1 Technologia informatyczna Ekonomia Ochrona własności intelektualnej Język obcy Przedmioty podstawowe 5 Matematyka egzamin 6 Biologia egzamin 7 Chemia egzamin 8 Fizyka egzamin 9 Mikrobiologia egzamin 10 Biochemia egzamin Przedmioty kierunkowe 11 Ekologia egzamin Organizacja ochrony środowiska i jej podstawy prawne Podstawy nauk o ziemi Razem liczba godzin: Razem liczba godzin w semestrze (roku)/: Liczba egzaminów: BHP - I Semestr 4h PRZYSPOSOBIENIE BIBLIOTECZNE - I Semestr 4h Katalog przedmiotów / Pakiet informacyjny 2011/

30 Kierunek: Ochrona środowiska Nabór 2008 stacjonarne Rok II Lp. Nazwa przedmiotu Liczba godzin Semestr 3 Semestr 4 w ć l p s t w ć l p s t Przedmioty kształcenia ogólnego Forma zaliczenia 1 Język obcy zal./egz. 2 Wychowanie fizyczne Przedmioty kierunkowe 3 Ochrona przyrody egzamin 4 Geologia i geomorfologia egzamin 5 Gleboznawstwo egzamin 6 Technologie odnowy środowiska egzamin 7 Klimatologia i meteorologia egzamin 8 Hydrologia i gospodarka wodą Przedmioty wybieralne specjalnościowe 30 5 egzamin 9 Chemia środowiska Monitoring środowiska Toksykologia Gospodarka wodna w przemyśle Ekosystemy Geoinżynieria środowiska Grafika inżynierska Prawo ochrony środowiska Ekonomia w ochronie środowiska Praktyki 5 tyg. 2 Razem liczba godzin: Razem liczba godzin w semestrze (roku)/: Liczba egzaminów: Katalog przedmiotów / Pakiet informacyjny 2011/

31 Kierunek: Ochrona środowiska Nabór 2008 stacjonarne Rok III Lp. 1 Nazwa przedmiotu Bezpieczeństwo pracy i podstawy ergonomii Liczba godzin Semestr 5 Semestr 6 w ć l p s t w ć l p s t Przedmioty kształcenia ogólnego Przedmioty kierunkowe 3 Forma zaliczenia 2 Inżynieria procesowa egzamin 3 Technologie bioenergetyczne egzamin 4 Seminarium dyplomowe Gospodarka odpadami egzamin Przedmioty wybieralne specjalnościowe 6 Biotechnologia środowiska Wodociągi i kanalizacja Mechanika płynów Zagrożenia cywilizacyjne i zrównoważony rozwój System ochrony atmosfery egzamin Systemy ochrony atmosfery i litosfery Procesy membranowe w ochronie środowiska Kartografia z elementami geodezji i kosztorysowanie egzamin egzamin 14 Środowiskowe zagrożenia zdrowia Praktyki 5 tyg. 3 Rok IV Lp. Razem liczba godzin: Razem liczba godzin w semestrze (roku)/: Liczba egzaminów: Nazwa przedmiotu Liczba godzin Przedmioty kierunkowe Semestr 7 w ć l p s t Forma zaliczenia 1 Seminarium dyplomowe Przedmioty wybieralne specjalnościowe 2 Rekultywacja terenów zdegradowanych Zarządzanie środowiskiem i dokumentowanie procesów ochrony środowiska w administracji publicznej i podmiotach gospodarczych Dokumentowanie procesów ochrony środowiska Przygotowanie pracy dyplomowej i do egzaminu dyplomowego pr. własna 15 Razem liczba godzin: Razem liczba godzin w semestrze (roku)/: Liczba egzaminów: 0 0 Katalog przedmiotów / Pakiet informacyjny 2011/

32 Karty przedmiotów: Przedmioty kształcenia ogólnego Katalog przedmiotów / Pakiet informacyjny 2011/

33 Punkty 2 1. Nazwa przedmiotu Język angielski Poziom podstawowy A1 Pytanie o godzinę, o kolor Określanie czasu: momentu dnia, tygodnia, godziny Umawianie się na spotkanie Podawanie godziny Wyrażanie planów na najbliższą przyszłość, propozycji, preferencji Wymienianie nazw najważniejszych pomieszczeń w domu/mieszkaniu, lokalizacja przedmiotów Rozumienie ogłoszeń drobnych: sprzedaż, wynajem mieszkania 3. Wymagania wstępne Brak 4. Efekty uczenia się Student jest przygotowany do egzaminu TELC z języka angielskiego na poziomie A1. Grant David, Robert McLarty, Quick Work, elementary, OUP, Typ przedmiotu Do wyboru 7. Kadra akademicka Zakład Nauk o Administracji Wykłady Ćwiczenia 30/18 5 III Laboratoria Projekty Seminaria Inne Całkowity nakład pracy studenta Metody oceny pracy studenta egzamin 10. Język wykładowy polski/angielski Katalog przedmiotów / Pakiet informacyjny 2011/

34 Punkty 1 1. Nazwa przedmiotu Język angielski Poziom podstawowy A1 Nawiązywanie kontaktów, dane osobowe, nazwy geograficzne. Cztery pory roku, zjawiska atmosferyczne, pogoda. Zainteresowania i hobby. Czas wolny i praca. Przebieg dnia 3. Wymagania wstępne Brak 4. Efekty uczenia się Student zna język angielskina poziomie A1, który określa umiejętność posługiwania się językiem obcym na poziomie podstawowym w zakresie rozumienia, mówienia i pisania. Osoba posługująca się językiem na tym poziomie potrafi zrozumieć i stosować wyrażenia z języka codziennego oraz wyrażenia potoczne jak również bardzo proste wypowiedzi mające na celu zaspokojenie konkretnych potrzeb. Potrafi przedstawić siebie lub inną osobę oraz zadać jej pytania dotyczące na przykład miejsca zamieszkania, jej znajomych, posiadanych przez nią rzeczy, etc. - może także odpowiedzieć na pytania tego samego typu. Potrafi porozumiewać się z innymi w prosty sposób jeśli jego rozmówcy mówią wolno i wyraźnie oraz wykazują chęć współpracy. Oxenden Clive, Christina Latham-Koenig, Paul Seligson New English File pre-intermediate, OUP Typ przedmiotu Do wyboru 7. Kadra akademicka Zakład Nauk o Administracji 8. ZCzas trwania i terminarz: Wykłady Ćwiczenia 30/18 2 I Laboratoria Projekty Seminaria Inne Całkowity nakład pracy studenta Metody oceny pracy studenta 10. Język wykładowy polski/ angielski Katalog przedmiotów / Pakiet informacyjny 2011/

35 Punkty 1 1. Nazwa przedmiotu Język angielski Poziom podstawowy A2 1. Umiejętności: Rozumienie ogólne, szczegółowe i wybiórcze krótkich tekstów pisanych i mówionych Mówienie: udzielanie informacji o sobie wg podanych kwestii (monolog uzupełniony 2 pytaniami lektora) wymiana informacji z interlokutorem w celu poznania się, wg podanych tematów (zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi) Ćwiczenie kompetencji językowej w testach leksykalno-gramatycznych, wielowyboru i ograniczonego wyboru w zakresie: - słownictwo i struktury używane w nawiązywaniu kontaktu, przedstawianiu się (pozdrawianie, czasowniki: być, nazywać się, mówić, mieszkać, pracować...) - czasowniki regularne i nieregularne - zdanie pytające - przeczenie nicht i kein - rzeczownik i rodzajniki 2. Zakres leksykalny: - osoba: nazwisko, adres, sytuacja rodzinna, wiek, data i miejsce urodzenia... - kuchnia: ulubione dania,... - zwierzęta domowe - liczebniki Wymagania wstępne Znajomość języka angielskiego na poziomie A2 4. Efekty uczenia się Student jest przygotowany do egzaminu TELC z języka angielskiego na poziomie A2. Student posiada odpowiednią biegłość językową w zakresie rozumienia tekstu pisanego i mówionego, funkcjonowania struktur językowych, pisania krótkich listów i ustnej wymiany informacji z interlokutorem wg określonego schematu. Grant David, Robert McLarty, Quick Work, elementary, OUP, Typ przedmiotu Do wyboru 7. Kadra akademicka Zakład Nauk o Administracji Wykłady Ćwiczenia 30/18 3 II Laboratoria Projekty Seminaria Inne Całkowity nakład pracy studenta Metody oceny pracy studenta 10. Język wykładowy angielski Katalog przedmiotów / Pakiet informacyjny 2011/

36 Punkty 2 1. Nazwa przedmiotu Język angielski Poziom podstawowy A2 1. Umiejętności: Rozumienie ogólne, szczegółowe i wybiórcze krótkich tekstów pisanych (artykuły prasowe, ogłoszenia, e, porady, opisy miejsc, miejscowości turystycznych...) i mówionych (rozmowy telefoniczne, ogłoszenia w radio, na dworcu, w samolocie...) Konwersacja: - udzielanie informacji o sobie wg podanych kwestii (monolog uzupełniony 2 pytaniami lektora) - wymiana informacji z interlokutorem w celu poznania się, wg podanych tematów (zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi) - porozumienie się z interlokutorem w podanej kwestii: co?, dlaczego?, kiedy? (proponowanie, akceptowanie, odmowa, krótkie uzasadnienie) Ćwiczenie kompetencji językowej w testach leksykalno-gramatycznych, wielowyboru i ograniczonego wyboru w zakresie: - wyrażenia przyczyny, skutku, celu - słownictwo związane z wyrażaniem postaw i opinii Pisanie listów: prośba o udzielenie informacji, udzielenie informacji Zakres leksykalny: - zainteresowania - rozrywki - droga do szkoły/pracy 3. Wymagania wstępne Znajomość języka angielskiego na poziomie A2 4. Efekty uczenia się Student jest przygotowany do egzaminu TELC z języka angielskiego na poziomie A2. Student posiada odpowiednią biegłość językową w zakresie rozumienia tekstu pisanego i mówionego, funkcjonowania struktur językowych, pisania krótkich listów i ustnej wymiany informacji z interlokutorem wg określonego schematu. Grant David, Robert McLarty, Quick Work, elementary, OUP, Typ przedmiotu Do wyboru 7. Kadra akademicka Lektor języka obcego Wykłady Ćwiczenia 30/18 5 III Laboratoria Projekty Seminaria Inne Całkowity nakład pracy studenta Metody oceny pracy studenta egzamin 10. Język wykładowy angielski Katalog przedmiotów / Pakiet informacyjny 2011/

37 Punkty 1 1. Nazwa przedmiotu Język angielski Poziom podstawowy A2 1. Umiejętności: 1.1 Rozumienie ogólne, szczegółowe i wybiórcze krótkich tekstów pisanych (artykuły prasowe, ogłoszenia, e, porady, opisy miejsc, miejscowości turystycznych...) i mówionych (rozmowy telefoniczne, ogłoszenia w radio, na dworcu, w samolocie...) 1.2 Mówienie: - udzielanie informacji o sobie wg podanych kwestii (monolog uzupełniony 2 pytaniami lektora) - wymiana informacji z interlokutorem w celu poznania się, wg podanych tematów (zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi) - porozumienie się z interlokutorem w podanej kwestii: co?, dlaczego?, kiedy? (proponowanie, akceptowanie, odmowa, krótkie uzasadnienie) 1.3 Ćwiczenie kompetencji językowej w testach leksykalno-gramatycznych, wielowyboru i ograniczonego wyboru, w zakresie: - czasy i tryby - relacje czasowe - mowa zależna - słownictwo związane z wyrażaniem postaw i opinii 1.4 Pisanie listów: prośba o udzielenie informacji, udzielenie informacji 2. Zakres leksykalny: - plany na weekend, na wakacje - miesiące - daty - wspomnienia z wakacji, z minionego dnia 3. Wymagania wstępne Znajomość języka angielskiego na poziomie A2 4. Efekty uczenia się Student jest przygotowany do egzaminu TELC z języka angielskiego na poziomie A2. Student posiada odpowiednią biegłość językową w zakresie rozumienia tekstu pisanego i mówionego, funkcjonowania struktur językowych, pisania krótkich listów i ustnej wymiany informacji z interlokutorem wg określonego schematu. Grant David, Robert McLarty, Quick Work, elementary, OUP, Typ przedmiotu Do wyboru 7. Kadra akademicka Lektor języka obcego Wykłady Ćwiczenia 30/18 2 I Laboratoria Projekty Seminaria Inne Całkowity nakład pracy studenta Metody oceny pracy studenta 10. Język wykładowy angielski Katalog przedmiotów / Pakiet informacyjny 2011/

38 Punkty 1 1. Nazwa przedmiotu Język angielski Poziom samodzielności B1 Kontakty zawodowe 1. Uczestniczenie w rozmowie kwalifikacyjnej; rozmowa o planach zawodowych, omawianie obowiązków. 2. Oprowadzenie po urzędzie: prezentacja urzędu, przedstawienie stanowiska pracy. 3. Prowadzenie podstawowej korespondencji służbowej zewnętrznej (e mail, fax, list) i wewnętrznej (notatka służbowa, przepisy, formularze). 4. Uczestniczenie w zebraniu: dyskusja, przedstawienie, udzielanie głosu. Negocjacje i analizy 1. Umawianie się na spotkanie, odwoływanie i przekładanie spotkania. 2. Składanie oferty i odpowiadanie na nią. 3. Prowadzenie negocjacji w sprawie warunków współpracy, umowy. 4. Opisywanie danych statystycznych, wykresów, porównywanie i analizowanie danych, opisywanie tendencji. 3. Wymagania wstępne Znajomość języka angielskiego na poziomie B1 4. Efekty uczenia się Student jest przygotowany do egzaminu TELC z języka angielskiego na poziomie B1. Student posiada odpowiednią biegłość językową w zakresie rozumienia tekstu pisanego i mówionego, funkcjonowania struktur językowych, pisania krótkich listów i ustnej wymiany informacji z interlokutorem wg określonego schematu. Powell Mark, In company Intermediate, Macmillan,2002 Taylor liz, International Express Intermediate,OUP, Typ przedmiotu Do wyboru 7. Kadra akademicka Lektor języka obcego Wykłady Ćwiczenia 30/18 3 II Laboratoria Projekty Seminaria Inne Całkowity nakład pracy studenta Metody oceny pracy studenta 10. Język wykładowy angielski Katalog przedmiotów / Pakiet informacyjny 2011/

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ) KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji, studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

kod w SID Wydział Geograficzno - Biologiczny

kod w SID Wydział Geograficzno - Biologiczny PROGRAM STUDIÓ YŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ ROKU AKADEMICKIM 2009/2010 (Po korekcie zatwierdzonej na posiedzeniu Rady ydziału w dniu 29.06.2011 r.) data zatwierdzenia przez Radę ydziału w SID pieczęć i

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW W UKŁADZIE SEMESTRALNYM Ochrona Środowiska Studia inżynierskie- studia stacjonarne 2017/2018

PLAN STUDIÓW W UKŁADZIE SEMESTRALNYM Ochrona Środowiska Studia inżynierskie- studia stacjonarne 2017/2018 PLAN STUDIÓ UKŁADZIE SEMESTRALNYM Ochrona Środowiska Studia inżynierskie- studia stacjonarne 2017/2018 Semestr I Matematyka 15 45 Zo 3 Podstawy fizyki 15 45 Zo 3 Termodynamika 15 15 Z 2 Elektromagnetyzm

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK INFORMATYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK INFORMATYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK INFORMATYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek Informatyka Studiowanie na kierunku Informatyka daje absolwentom dobre podstawy

Bardziej szczegółowo

Ocena. Nazwa kursu. Technologie informacyjne W 2 2 Z Chemia 1 W 2 3 E Chemia 1 ĆW 1 1 Z Chemia 1 S 1 1 Z

Ocena. Nazwa kursu. Technologie informacyjne W 2 2 Z Chemia 1 W 2 3 E Chemia 1 ĆW 1 1 Z Chemia 1 S 1 1 Z Imię i Nazwisko... Nr albumu *.. Podanie o uznanie dotychczasowego dorobku za semestr 1 OŚ studiów stacjonarnych I stopnia i wyznaczenie różnic programowych Przedmiot humanistycznomenedżerski Technologie

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek Turystyka i rekreacja Organizacja turystyki i rekreacji Absolwent Państwowej

Bardziej szczegółowo

Kierunek Informatyka. Specjalność Systemy i sieci komputerowe. Specjalność Systemy multimedialne i internetowe

Kierunek Informatyka. Specjalność Systemy i sieci komputerowe. Specjalność Systemy multimedialne i internetowe Kierunek Informatyka Studiowanie na kierunku Informatyka daje absolwentom dobre podstawy z zakresu matematyki, fizyki, elektroniki i metrologii, teorii informacji, języka angielskiego oraz wybranych zagadnień

Bardziej szczegółowo

kod w SID Wydział Geograficzno - Biologiczny

kod w SID Wydział Geograficzno - Biologiczny PROGRAM STUDÓ YŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SĘ ROKU AKADEMCKM 2011/2012 (Po korekcie zatwierdzonej na posiedzeniu Rady ydziału w dniu 30.05.2012 r.) data zatwierdzenia przez Radę ydziału w SD pieczęć i podpis

Bardziej szczegółowo

Kierunek: ochrona środowiska

Kierunek: ochrona środowiska rok studiów: I studia stacjonarne pierwszego stopnia rok akademicki 2014/2015 w ćw kon lab EC zal egz w ćw kon lab EC zal egz 1 Bezpieczeństwo pracy i ergonomia 2 Ochrona własności intelektualnej 3 Przedsiębiorczość

Bardziej szczegółowo

OCHRONA ŚRODOWISKA I STOPIEŃ

OCHRONA ŚRODOWISKA I STOPIEŃ 1 OCHRONA ŚRODOWISKA I STOPIEŃ Dokumentacja związana z programem studiów na kierunku OCHRONA ŚRODOWISKA prowadzonym na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej Nazwa kierunku studiów i kod programu wg USOS

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ADMINISTRACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ADMINISTRACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ADMINISTRACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek Administracja Administrowanie środowiskiem dawne Administrowanie ochroną środowiska:

Bardziej szczegółowo

8. Informatyka 9. Flora i fauna Polski 10. Geodezja i kartografia 11. Planowanie przestrzenne 12. Meteorologia i klimatologia

8. Informatyka 9. Flora i fauna Polski 10. Geodezja i kartografia 11. Planowanie przestrzenne 12. Meteorologia i klimatologia PLAN 3,5-LETNICH STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (INŻYNIERSKICH) STACJONARNYCH (DZIENNYCH) I NIESTACJONARNYCH (ZAOCZNYCH) NA KIERUNKU OCHRONA ŚRODOWISKA PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO, PODSTAWOWE I KIERUNKOWE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2011/2012. Wydział Geograficzno - Biologiczny

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2011/2012. Wydział Geograficzno - Biologiczny PROGRAM STUDÓ YŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SĘ ROKU AKADEMCKM 2011/2012 data zatwierdzenia przez Radę ydziału w SD pieczęć i podpis dziekana ydział Geograficzno - Biologiczny Studia wyższe prowadzone na kierunku

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek: Zarządzanie Zarządzanie przedsiębiorstwem Absolwenci specjalności zarządzanie przedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK PRAKTYK ZAWODOWYCH

DZIENNIK PRAKTYK ZAWODOWYCH Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska 02-776 Warszawa, ul. Nowoursynowska 159, tel. 22 5935339, fax. 22 5935355 KIERUNEK: OCHRONA ŚRODOWISKA STUDIA:

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin. Liczba godzin

Liczba godzin. Liczba godzin PLAN STUDIÓW od roku akademickiego 27/28 Kierunek: inżynieria środowiska, specjalność geologia inżynierska, studia I stopnia, forma studiów: stacjonarne Semestr I Matematyka I E 2 Chemia E 3 Biologia i

Bardziej szczegółowo

1. Plan studiów obowiązujący od roku akademickiego 2019/2020

1. Plan studiów obowiązujący od roku akademickiego 2019/2020 1. Plan studiów obowiązujący od roku akademickiego 2019/2020 Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 35/19 z dnia 12 czerwca 2019 r. Kierunek studiów: Inżynieria środowiska poziom: studia niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Ochrona Środowiska studia I st. inżynierskie

Kierunek: Ochrona Środowiska studia I st. inżynierskie Kierunek: Ochrona Środowiska studia I st. inżynierskie PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO Moduł 1: Przedmioty kształcenia ogólnego 1. Wychowanie fizyczne 2. Język obcy PRZEDMIOTY PODSTAWOWE Moduł 2: Nauki

Bardziej szczegółowo

OCHRONA ŚRODOWISKA I STOPIEŃ

OCHRONA ŚRODOWISKA I STOPIEŃ Załącznik nr 1 do Uchwały nr 1-3/5/2017 Rady WFCh z dnia 11.05.2017 1 OCHRONA ŚRODOWISKA I STOPIEŃ Dokumentacja związana z programem studiów na kierunku OCHRONA ŚRODOWISKA prowadzonym na Wydziale Filozofii

Bardziej szczegółowo

Rok studiów I, semestr 1

Rok studiów I, semestr 1 Plan studiów na kierunku Ochrona środowiska Specjalność:Ochrona środowiska Profil kształcenia: Forma studiów: Poziom studiów: Obszar kształcenia: Ogólnoakademicki Stacjonarne Studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin. Liczba godzin

Liczba godzin. Liczba godzin PLAN STUDIÓW Kierunek: inżynieria środowiska, specjalność geologia inżynierska, studia I stopnia, forma studiów: stacjonarne Semestr I Matematyka I E 2 Chemia E 3 Biologia i ekologia 4 E 4 4 Rysunek techniczny

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ AGROBIOINŻYNIERII. Kierunek: Inżynieria Środowiska, studia niestacjonarne pierwszego stopnia.

WYDZIAŁ AGROBIOINŻYNIERII. Kierunek: Inżynieria Środowiska, studia niestacjonarne pierwszego stopnia. WYDZIAŁ AGROBIOINŻYNIERII Kierunek: Inżynieria Środowiska, studia niestacjonarne pierwszego stopnia. Rok akademicki z naboru 2018/2019, plan studiów zatwierdzony uchwałą Rady Wydziału dnia 27 czerwca 2018

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek Bezpieczeństwo Wewnętrzne Studia pierwszego stopnia na kierunku Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Przedmiot/moduł. Estetyka kompozycji w kulturze. europejskiej Technologie informacyjne w ochronie. środowiska. Biochemia i podstawy badań

Przedmiot/moduł. Estetyka kompozycji w kulturze. europejskiej Technologie informacyjne w ochronie. środowiska. Biochemia i podstawy badań W01 W02 W03 W04 W05 W06 W07 W08 W09 W10 W11 W12 W13 W14 W15 W16 W17 W18 W19 W20 W21 Matryca wypełnienia efektów kształcenia:wiedza ochrona środowiska studia pierwszego stopnia OS_S1_001 Biologia - Zoologia

Bardziej szczegółowo

Forma zaliczenia. Godziny ogółem. Wykłady. Ochrona własności intelektualnej 1 z

Forma zaliczenia. Godziny ogółem. Wykłady. Ochrona własności intelektualnej 1 z WYDZIAŁ AGROBIOINŻYNIERII Kierunek: Inżynieria Środowiska, studia stacjonarne pierwszego stopnia. Rok akademicki z naboru 2018/2019, plan studiów zatwierdzony uchwałą Rady Wydziału dnia 27 czerwca 2018

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. (obowiązujący od roku 2011/2012)

PLAN STUDIÓW. (obowiązujący od roku 2011/2012) PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE Instytut Matematyczno-Przyrodniczy Zakład Ochrony Śrowiska Kierunek: Ochrona śrowiska Studia stacjonarne PLAN STUDIÓW (zujący od roku 20/202) Tarnów 20 PWSZ

Bardziej szczegółowo

Forma zaliczenia Godziny ogółem Wykłady

Forma zaliczenia Godziny ogółem Wykłady WYDZIAŁ AGROBIOINŻYNIERII Kierunek: Inżynieria Środowiska, studia niestacjonarne pierwszego stopnia. Rok akademicki z naboru 2017/2018, plan studiów zatwierdzony uchwałą Rady Wydziału dnia 21 luty 2018r.

Bardziej szczegółowo

Rok studiów: 1,semestr: 1

Rok studiów: 1,semestr: 1 Plan studiów na kierunku chrona środowiska (KS) Specjalność: Kształtowanie środowiska bowiązuje od cyklu: Profil kształcenia: Forma studiów: Poziom studiów: bszary kształcenia: 2017Z gólnoakademicki Stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Rok studiów: 1,semestr: 1

Rok studiów: 1,semestr: 1 Plan studiów na kierunku chrona środowiska (KS) Specjalność: Kształtowanie środowiska bowiązuje od cyklu: Profil kształcenia: Forma studiów: Poziom studiów: bszary kształcenia: 208Z gólnoakademicki Stacjonarne

Bardziej szczegółowo

P l a n s t u d i ó w

P l a n s t u d i ó w P l a n s t u d i ó w Wydział prowadzący kierunek studiów: Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UMK w Toruniu ochrona środowiska

Bardziej szczegółowo

Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki

Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki Kierunek: Inżynieria Środowiska Program Studiów niestacjonarnych I stopnia obowiązuje od roku akademickiego 2017/2018 Semestr 1 Matematyka 1 45 15E

Bardziej szczegółowo

kierunek Ochrona Środowiska Kierunek zamawiany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

kierunek Ochrona Środowiska Kierunek zamawiany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego kierunek Ochrona Środowiska Kierunek zamawiany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Studia inżynierskie I stopnia trwają: - stacjonarne (dzienne) 3,5 roku - niestacjonarne (zaoczne) 4 lata Studia

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ AGROBIOINŻYNIERII Kierunek: Inżynieria Środowiska, studia stacjonarne pierwszego stopnia.

WYDZIAŁ AGROBIOINŻYNIERII Kierunek: Inżynieria Środowiska, studia stacjonarne pierwszego stopnia. WYDZIAŁ AGROBIOINŻYNIERII Kierunek: Inżynieria Środowiska, studia stacjonarne pierwszego stopnia. Rok akademicki z naboru 2017/2018, plan studiów zatwierdzony uchwałą Rady Wydziału dnia 21 luty 2018r.

Bardziej szczegółowo

Tabela odniesień efektów kierunkowych do modułów kształcenia

Tabela odniesień efektów kierunkowych do modułów kształcenia Matryca wypełnienia efektów kształcenia Nazwa kierunku studiów: Ochrona środowiska Poziom kształcenia: studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia Profil kształcenia: ogólnoakademicki OS_W01

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW KIERUNEK INŻYNIERIA ŚRODOWISKA STUDIA I STOPNIA ROK AKADEMICKI 2015/2016

PLAN STUDIÓW KIERUNEK INŻYNIERIA ŚRODOWISKA STUDIA I STOPNIA ROK AKADEMICKI 2015/2016 UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ UDOWNICTWA, ARCHITEKTURY I INŻYNIERII ŚRODOWISKA PLAN STUDIÓW KIERUNEK INŻYNIERIA ŚRODOWISKA STUDIA I STOPNIA ROK AKADEMICKI 2015/2016 Program przyjęto Uchwałą Rady Wydziału

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Inżynieria Środowiska Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Inżynieria Środowiska Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Kierunek: Inżynieria Środowiska Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 016/017 Język wykładowy: Polski Semestr 1

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (2-letnie)

STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (2-letnie) ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY Nr XXIII 17.12/14 Senatu UMCS w Lublinie z dnia 28 maja 2014 r. ZASADY KWALIFIKACJI na rok akademicki 2015/2016: STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (2-letnie) ADMINISTRACJA ANIMACJA

Bardziej szczegółowo

GODZINY Wychowanie fizyczne

GODZINY Wychowanie fizyczne YDZIAŁ HODOI I BIOOGII ZIERZĄT UNIERSYTET TECHNOOGICZNO - PRZYRODNICZY POZIOM STUDIÓ: FORMA STUDIÓ: SPECJANOŚ: PAN STUDIÓ NR I STUDIA PIERSZEGO STOPNIA (3,5-ETNIE INŻYNIERSKIE) OCHRONA ŚRODOISKA. OCHRONA

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk o Środowisku

Wydział Nauk o Środowisku Przedmioty przyporządkowane do efektów kierunkowych - obszarowych Tabela 2.1 Objaśnienie oznaczeń: K kierunkowe efekty kształcenia W kategoria wiedzy U kategoria umiejętności K (po podkreślniku) - kategoria

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

ORGANIZACJA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH Wydział: Matematyczno-Przyrodniczy Kierunek: Ochrona Środowiska Specjalność: Zarządzanie środowiskowe Typ: pierwszego stopnia : stacjonarne Rok akademicki: 205/206 Rok studiów: rok studentów wpisanych

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Ochrona Środowiska Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Ochrona Środowiska Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Kierunek: Ochrona Środowiska Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 201/2014 Język wykładowy: Polski Semestr 1 BOS-1-102-s

Bardziej szczegółowo

Projekt planu studiów

Projekt planu studiów Wydział Biologii Wydział/Instytut/Katedra Projekt planu studiów WB-OiIŚP-O-I-S-15/16Z PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA STUDIA STACJONARNE Profil ksałcenia : ogólnoakademicki kierunek: ochrona i inżynieria

Bardziej szczegółowo

A. GRUPA ZAJĘĆ Z ZAKRESU NAUK PODSTAWOWYCH I OGÓLNOUCZELNIANYCH

A. GRUPA ZAJĘĆ Z ZAKRESU NAUK PODSTAWOWYCH I OGÓLNOUCZELNIANYCH PROGRAM STUDIÓW 1. FORMA STUDIÓW: studia niestacjonarne I stopnia. LICZBA SEMESTRÓW: 8. LICZBA PUNKTÓW : 40 4. MODUŁY KSZTAŁCENIA (zajęcia lub grupy zajęć) wraz z przypisaniem zakładanych efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

Rok studiów I, semestr 1

Rok studiów I, semestr 1 Plan studiów na kierunku Inżynieria środowiska Specjalność:Inżynieria komunalna Profil kształcenia: Forma studiów: Poziom studiów: Obszar kształcenia: Ogólnoakademicki Stacjonarne Studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

Tabela 7. Plan studiów stacjonarnych. nazwa kierunku studiów: Inżynieria środowiska poziom kształcenia: studia I profil kształcenia: ogólnoakademicki

Tabela 7. Plan studiów stacjonarnych. nazwa kierunku studiów: Inżynieria środowiska poziom kształcenia: studia I profil kształcenia: ogólnoakademicki Tabela 7. Plan studiów stacjonarnych. nazwa kierunku studiów: Inżynieria środowiska poziom kształcenia: studia I profil kształcenia: ogólnoakademicki Nazwa modułu/przedmiotu 1 Liczba ECTS Łącznie (4+5+6+7+8

Bardziej szczegółowo

P L A N S T U D I Ó W Kierunek : TECHNOLOGIE OCHRONY ŚRODOWISKA Politechnika Poznańska

P L A N S T U D I Ó W Kierunek : TECHNOLOGIE OCHRONY ŚRODOWISKA Politechnika Poznańska Rodzaj studiów - stacjonarne pierwszego stopnia Wydział str.1 Technologii Chemicznej Licz- Wyk Ćwi-Labo-Prace Semestr Semestr Semestr Semestr Semestr Semestr Semestr Semestr Semestr Semestr A. PRZEDMIOTY

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Inżynieria Środowiska Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Niestacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Inżynieria Środowiska Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Niestacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Kierunek: Inżynieria Środowiska Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Niestacjonarne Rocznik: 01/014 Język wykładowy: Polski Semestr

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Inżynieria Środowiska Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Inżynieria Środowiska Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Kierunek: Inżynieria Środowiska Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 2016/2017 Język wykładowy: Polski Semestr

Bardziej szczegółowo

Projekt planu studiów

Projekt planu studiów Wydział Biologii Wydział/Instytut/Katedra Projekt planu studiów WB-OiIŚP-O-I-S-17/18Z PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA STUDIA STACJONARNE Profil ksałcenia : ogólnoakademicki kierunek: ochrona i inżynieria

Bardziej szczegółowo

P l a n s t u d i ó w. poziom 6

P l a n s t u d i ó w. poziom 6 Wydział prowadzący kierunek studiów: P l a n s t u d i ó w Biologii i Ochrony Środowiska Kierunek studiów: (nazwa kierunku musi być adekwatna do zawartości programu kształcenia a zwłaszcza do zakładanych

Bardziej szczegółowo

Tabela 2.1. Przedmioty przyporządkowane do efektów kierunkowych - obszarowych. Wydział Nauk o Środowisku

Tabela 2.1. Przedmioty przyporządkowane do efektów kierunkowych - obszarowych. Wydział Nauk o Środowisku Tabela 2.1. Przedmioty przyporządkowane do efektów kierunkowych - obszarowych Objaśnienie oznaczeń: K kierunkowe efekty kształcenia 2 studia drugiego stopnia A profil ogólnoakademicki W kategoria wiedzy

Bardziej szczegółowo

Studia stacjonarne I stopnia, kierunek Inżynieria Środowiska

Studia stacjonarne I stopnia, kierunek Inżynieria Środowiska Numer modułu Studia stacjonarne I stopnia, kierunek Inżynieria Środowiska MODUŁ ECTS Egz. Zal. R-m. Wyk. Ćw. Lab. Ćw. audyt. Ćw. ter. I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 w ć w ć w ć w ć w ć w ć w ć IS_01 Język obcy

Bardziej szczegółowo

I. Część ogólna programu studiów.

I. Część ogólna programu studiów. I. Część ogólna programu studiów.. Wstęp: Kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych jest umiejscowiony w obszarze sztuki (Sz). Program studiów dla prowadzonych w uczelni specjalności

Bardziej szczegółowo

Ochrona środowiska I stopień

Ochrona środowiska I stopień Ochrona I stopień Dokumentacja związana z programem studiów Nazwa kierunku studiów i WF-OB-1 kod programu wg USOS ochrona Poziom kształcenia Studia pierwszego stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Lektorat języka nowożytnego 1 ZAL. OC ĆW x 1 1 x. Lektorat języka nowożytnego 2 ZAL. OC ĆW. 30 x 30 2 x 2. EGZ.

Lektorat języka nowożytnego 1 ZAL. OC ĆW x 1 1 x. Lektorat języka nowożytnego 2 ZAL. OC ĆW. 30 x 30 2 x 2. EGZ. O C H R O N A Ś R O D O W I S K A - I s t o p i e ń 1 Lektorat języka nowożytnego 1 ZAL. OC ĆW. 30 30 x 1 1 x Lektorat języka nowożytnego 2 ZAL. OC ĆW. 30 x 30 2 x 2 Podstawy chemii 1 Podstawy chemii 2

Bardziej szczegółowo

Rok studiów I, semestr 1

Rok studiów I, semestr 1 Plan studiów na kierunku Inżynieria środowiska Specjalność:Inżynieria komunalna Profil kształcenia: Forma studiów: Poziom studiów: Obszar kształcenia: Ogólnoakademicki Stacjonarne Studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

OCHRONA ŚRODOWISKA II STOPIEŃ

OCHRONA ŚRODOWISKA II STOPIEŃ Załącznik nr 5 do Uchwały nr 2 Rady WFCh z dnia 11.06.2015 1 OCHRONA ŚRODOWISKA II STOPIEŃ Dokumentacja związana z programem studiów na kierunku OCHRONA ŚRODOWISKA prowadzonym na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk o Ziemi Kierunek Inżynieria Zagrożeń Środowiskowych / Geohazard Engineering

Wydział Nauk o Ziemi Kierunek Inżynieria Zagrożeń Środowiskowych / Geohazard Engineering Wydział Nauk o Ziemi Kierunek Inżynieria Zagrożeń Środowiskowych / Geohazard Engineering studia pierwszego stopnia studia stacjonarne od roku akademickiego 1/16 A Kod modułu Lp Nazwa modułu/przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Warunki rekrutacji na studia

Warunki rekrutacji na studia WNiG Inżynieria Naftowa i Gazownicza opis kierunku 1 / 5 Warunki rekrutacji na studia Wymagania wstępne i dodatkowe: Kandydat powinien posiadać wiedzę na poziomie szkoły średniej z zakresu nauk ścisłych

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (2-letnie)

STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (2-letnie) ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY Nr XXIII-8.4/13 Senatu UMCS w Lublinie z dnia 29 maja 2013 r. ZASADY KWALIFIKACJI na rok akademicki 2014/2015: STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (2-letnie) ADMINISTRACJA ARCHEOLOGIA

Bardziej szczegółowo

Forma zaliczenia. Status przedmiotu: obligatoryjny lub fakultatywny

Forma zaliczenia. Status przedmiotu: obligatoryjny lub fakultatywny ogółem ogółem razem Forma zaliczenia wykłady ćwiczenia inne* Plan studiów na kierunku Leśnictwo, Specjalność: Ochrona zasobów leśnych, studia stopnia, stacjonarne Obszar kształcenia: nauki rolnicze, leśne

Bardziej szczegółowo

I. Umiejscowienie kierunku w obszarze/obszarach kształcenia wraz z uzasadnieniem:

I. Umiejscowienie kierunku w obszarze/obszarach kształcenia wraz z uzasadnieniem: Załącznik nr 2 do uchwały nr 127/05/2013 Senatu UR z dnia 23 maja 2013 r. EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW OCHRONA ŚRODOWISKA poziom profil tytuł zawodowy absolwenta studia pierwszego stopnia ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

specjalność: brak specjalizacja: brak

specjalność: brak specjalizacja: brak Wydział Biologii Wydział/Instytut/Katedra WB-OiIŚP-O-I-S-18/19Z PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA STUDIA STACJONARNE Profil ksałcenia : ogólnoakademicki kierunek: ochrona i inżynieria środowiska przyrodniczego

Bardziej szczegółowo

Tabela 2.1. Przedmioty przyporządkowane do efektów kierunkowych - obszarowych. Wydział Nauk o Środowisku

Tabela 2.1. Przedmioty przyporządkowane do efektów kierunkowych - obszarowych. Wydział Nauk o Środowisku Tabela 2.1. Przedmioty przyporządkowane do efektów kierunkowych - obszarowych Objaśnienie oznaczeń: K kierunkowe efekty kształcenia 1 studia pierwszego stopnia A profil ogólnoakademicki W kategoria wiedzy

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin. inne z udziałem nauczyciel a. zajęcia dydaktyczne P GI KNMiS E GL KF E GL KCh

Liczba godzin. inne z udziałem nauczyciel a. zajęcia dydaktyczne P GI KNMiS E GL KF E GL KCh Tabela 7. Plan studiów stacjonarnych. nazwa kierunku studiów: Inżynieria i gospodarka wodna poziom kształcenia: studia I profil kształcenia: ogólnoakademicki semestr 1 Nazwa modułu/przedmiotu 1 Liczba

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin. zajęcia dydaktyczne. wykł ćw 1 inne P GI KNMiS E GL KF E GL KCh

Liczba godzin. zajęcia dydaktyczne. wykł ćw 1 inne P GI KNMiS E GL KF E GL KCh Tabela 7. Plan studiów niestacjonarnych. nazwa kierunku studiów: Inżynieria środowiska poziom kształcenia: studia I profil kształcenia: ogólnoakademicki semestr 1 Nazwa modułu/przedmiotu 1 Liczba ECTS

Bardziej szczegółowo

A. GRUPA ZAJĘĆ Z ZAKRESU NAUK PODSTAWOWYCH I OGÓLNOUCZELNIANYCH

A. GRUPA ZAJĘĆ Z ZAKRESU NAUK PODSTAWOWYCH I OGÓLNOUCZELNIANYCH PROGRAM STUDIÓW 1. FORMA STUDIÓW: studia stacjonarne I stopnia 2. LICZBA SEMESTRÓW: 7 3. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 210 4. MODUŁY KSZTAŁCENIA (zajęcia lub grupy zajęć) wraz z przypisaniem zakładanych efektów

Bardziej szczegółowo

Rok I, semestr I (zimowy)

Rok I, semestr I (zimowy) Instytut Nauk Technicznych, PWSZ w Nysie Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji studia niestacjonarne w systemie Specjalność: zarządzanie produkcją i usługami Od roku akademickiego 2016/2017 Rok

Bardziej szczegółowo

Wydział Biologii iochrony Środowiska Kierunek Ochrona środowiska

Wydział Biologii iochrony Środowiska Kierunek Ochrona środowiska Wydział Biologii iochrony Środowiska Kierunek Ochrona środowiska studia pierwszego stopnia studia stacjonarne od roku akademickiego 2012/2013 A 1 Botanika E 60 15 45 5 15 45 5 2 Zoologia E 60 15 45 5 15

Bardziej szczegółowo

OCHRONA ŚRODOWISKA (studia I stopnia)

OCHRONA ŚRODOWISKA (studia I stopnia) OCHRONA ŚRODOWISKA (studia I stopnia) Specjalność: OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO Semestr 1 1 O Język obcy 30 30 Z 2 0200-OS1-1JOBI 2 P Matematyka 15 15 30 Z 2 0200-OS1-1MST 3 P Fizyka 15 15 30 E 2

Bardziej szczegółowo

semestr 1 Liczba godzin Liczba ECTS Jednostka realizująca Nazwa modułu/przedmiotu zajęcia dydaktyczne Łącznie ( ) wykł ćw 1 inne 1

semestr 1 Liczba godzin Liczba ECTS Jednostka realizująca Nazwa modułu/przedmiotu zajęcia dydaktyczne Łącznie ( ) wykł ćw 1 inne 1 Tabela 7. Plan studiów stacjonarnych. nazwa kierunku studiów: Inżynieria i gospodarka wodna poziom kształcenia: studia I profil kształcenia: ogólnoakademicki od r.a. 2018/2019 semestr 1 Nazwa modułu/przedmiotu

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE Instytut Matematyczno-Przyrodniczy Zakład Ochrony Środowiska Kierunek: Ochrona środowiska Studia stacjonarne PLAN STUDIÓW (obowiązujący od roku 2014/2015) Specjalności:

Bardziej szczegółowo

Rok I, semestr I (zimowy)

Rok I, semestr I (zimowy) Instytut Zarządzania, PWSZ w Nysie Zarządzanie i Inżynieria Produkcji studia niestacjonarne w systemie Specjalność: inżynieria jakości Od roku akademickiego 2012/2013 Rok I, semestr I (zimowy) A. y kształcenia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16 PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny Studia

Bardziej szczegółowo

Rok I, semestr I (zimowy)

Rok I, semestr I (zimowy) Instytut Zarządzania, PWSZ w Nysie Zarządzanie i Inżynieria Produkcji studia stacjonarne w systemie Specjalność: zarządzanie jakością Od roku akademickiego 2012/2013 Rok I, semestr I (zimowy) * A. y kształcenia

Bardziej szczegółowo

Suma godzin (egz.) Liczba godz. w semestrze oraz punkty ECTS Nazwa przedmiotu A. Przedmioty podstawowe

Suma godzin (egz.) Liczba godz. w semestrze oraz punkty ECTS Nazwa przedmiotu A. Przedmioty podstawowe PROGRAM STUDIÓW (obowiązuje od 1.10.2015) PWSZ w Kaliszu kierunek: Inżynieria Środowiska Rodzaj studiów: niestacjonarne II stopnia (sem. I) STUDIA NIESTACJONARNE sem. I Suma godzin (egz.) Liczba godz.

Bardziej szczegółowo

Zakładane efekty kształcenia dla kierunku

Zakładane efekty kształcenia dla kierunku Zakładane efekty dla kierunku Jednostka prowadząca kierunek studiów Nazwa kierunku studiów Specjalności Obszar Profil Poziom Forma Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta Dziedziny nauki i dyscypliny

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 8/2017. Rady Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego. z dnia 20 stycznia 2017 r.

Uchwała nr 8/2017. Rady Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego. z dnia 20 stycznia 2017 r. Uchwała nr 8/2017 Rady Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad rekrutacji na studia na Wydział Nauk

Bardziej szczegółowo

Tabela 2.1. Przedmioty przyporządkowane do efektów kierunkowych - obszarowych. Wydział Nauk o Środowisku

Tabela 2.1. Przedmioty przyporządkowane do efektów kierunkowych - obszarowych. Wydział Nauk o Środowisku Tabela 2.1. Przedmioty przyporządkowane do efektów kierunkowych - obszarowych Objaśnienie oznaczeń: K kierunkowe efekty kształcenia 1 studia pierwszego stopnia A profil ogólnoakademicki W kategoria wiedzy

Bardziej szczegółowo

Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki

Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki Kierunek: Inżynieria Środowiska Program Studiów stacjonarnych I stopnia Obowiązuje od roku akademickiego 2016/2017 Semestr 1 Matematyka 1 45 1E 2 -

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki Efekty dla programu : Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji Specjalności: Inżynieria produkcji surowcowej, Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Załącznik D. Plan studiów stacjonarnych, z zaznaczeniem przedmiotów podlegających wyborowi przez studenta: Kategoria przedmiotu.

Załącznik D. Plan studiów stacjonarnych, z zaznaczeniem przedmiotów podlegających wyborowi przez studenta: Kategoria przedmiotu. Załącznik D. Plan studiów stacjonarnych, z zaznaczeniem przedmiotów podlegających wyborowi przez studenta: SEMESTR I 6.12-TI Technologia informacyjna K 30-30/ZO - - - - 2 6.12-MI Matematyka I P 60 30/EG

Bardziej szczegółowo

Rok I, semestr I (zimowy)

Rok I, semestr I (zimowy) Instytut Zarządzania, PWSZ w Nysie Zarządzanie i Inżynieria Produkcji studia niestacjonarne w systemie Specjalność: inżynieria jakości Od roku akademickiego 2014/2015 Rok I, semestr I (zimowy) A. y kształcenia

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA-2013/2014

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA-2013/2014 Wydział: Matematyczno -Przyrodniczy Kierunek: Chemia Rodzaj zajęć: I W/WS II C/K/L/P/P Z/S III PW/PE/ KZ PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA-0/0 Rozkład godzin Lp. Przedmiot kod forma zal. po

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH i GEOLOGICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH i GEOLOGICZNYCH WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH i GEOLOGICZNYCH 1. Studia stacjonarne pierwszego stopnia Geodezja i kartografia b) - profil ogólnoakademicki Geografia a) - profil ogólnoakademicki Geografia specjalność geoinformacja

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Rewitalizacja Terenów Zdegradowanych Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. audytoryjne.

Kierunek: Rewitalizacja Terenów Zdegradowanych Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. audytoryjne. Wydział: Górnictwa i Geoinżynierii Kierunek: Rewitalizacja Terenów Zdegradowanych Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 2018/201 Język wykładowy: Semestr 1 GRT-1-101-s

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk o Środowisku

Wydział Nauk o Środowisku Przedmioty przyporządkowane do efektów kierunkowych - obszarowych Tabela 2.1 Objaśnienie oznaczeń: K kierunkowe efekty kształcenia W kategoria wiedzy U kategoria umiejętności K (po podkreślniku) - kategoria

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki Efekty dla programu : Kierunek: Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami Specjalności: Stopień : studia II stopnia Profil

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe dla nauczycieli Przyroda

Studia Podyplomowe dla nauczycieli Przyroda Uniwersytet Łódzki Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Program kształcenia Studia Podyplomowe dla nauczycieli Przyroda Łódź, 2012 1. Nazwa: Studia Podyplomowe dla Nauczycieli Przyroda 2. Opis: Studium

Bardziej szczegółowo

P l a n s t u d i ó w

P l a n s t u d i ó w P l a n s t u d i ó w Wydział prowadzący kierunek studiów: Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UMK w Toruniu ochrona studia pierwszego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Lądowej z dnia 28 marca 2012 roku nr 5.3/SD/03/2012

Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Lądowej z dnia 28 marca 2012 roku nr 5.3/SD/03/2012 Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Lądowej z dnia 28 marca 2012 roku nr 5.3/SD/03/2012 w sprawie zasad przyjęć na I rok studiów I, II i III stopnia (stacjonarnych i niestacjonarnych) na Wydział Inżynierii

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA Lp. Wydział: Matematyczno -Przyrodniczy Kierunek: Chemia Rodzaj zajęć: I W/WS II Przedmiot MODUŁ OGÓLNOUCZELNIANY kod Język obcy-lektorat LE V forma zal. po semestrze * C/K/L/P/P Z/S III PW/PE/ KZ semestr

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin. Nazwa przedmiotu/modułu. Moduł fakultatywny II: Energia a ekologia / Polityka energetyczna Unii Europejskiej oraz Polski

Liczba godzin. Nazwa przedmiotu/modułu. Moduł fakultatywny II: Energia a ekologia / Polityka energetyczna Unii Europejskiej oraz Polski 1) Plany studiów (od roku akademickiego 2017/2018) PLAN STUDIÓW Kierunek: gospodarka przestrzenna, studia I stopnia, stacjonarne, profil praktyczny, specjalność: 1) gospodarka nieruchomościami i infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Biotechnologia

Efekty kształcenia dla kierunku Biotechnologia Efekty kształcenia dla kierunku Biotechnologia Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 671 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku zmieniającej Uchwałę Nr 907 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA GEOGRAFIA

PROGRAM KSZTAŁCENIA GEOGRAFIA AKADEMIA POMORSKA W SŁUPSKU INSTYTUT GEOGRAFII I STUDIÓW REGIONALNYCH ul. Partyzantów 7, 76 Słupsk, tel. /59/ 5, fax. /59/ 5, e-mail: igeo@apsl.edu.pl PROGRAM KSZTAŁCENIA dla kierunku GEOGRAFIA na rok

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Inżynieria Środowiska Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Inżynieria Środowiska Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Górnictwa i Geoinżynierii Kierunek: Inżynieria Środowiska Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 2013/2014 Język wykładowy: Polski Semestr 1 Przedmioty kierunkowe

Bardziej szczegółowo

Rok I, semestr I (zimowy)

Rok I, semestr I (zimowy) Instytut Zarządzania, PWSZ w Nysie Zarządzanie i Inżynieria Produkcji studia stacjonarne w systemie Specjalność: zarządzanie produkcją i usługami Od roku akademickiego 2012/2013 Rok I, semestr I (zimowy)

Bardziej szczegółowo

ZADADY PRZYJĘĆ NA POSZCZEGÓLNE KIERUNKI Z UWZGLĘDNIENIEM FORM I POZIOMÓW STUDIÓW Rok akademicki 2017/2018 STUDIA I STOPNIA

ZADADY PRZYJĘĆ NA POSZCZEGÓLNE KIERUNKI Z UWZGLĘDNIENIEM FORM I POZIOMÓW STUDIÓW Rok akademicki 2017/2018 STUDIA I STOPNIA ZAŁĄCZNIK NR 2 ZADADY PRZYJĘĆ NA POSZCZEGÓLNE KIERUNKI Z UWZGLĘDNIENIEM FORM I POZIOMÓW STUDIÓW Rok akademicki 2017/2018 STUDIA I STOPNIA Studia stacjonarne I stopnia na kierunkach Budownictwo, Budownictwo

Bardziej szczegółowo