Wymagania na poszczególne oceny szkolne z matematyki. dla uczniów klasy Ia i Ib. Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mętowie. w roku szkolnym 2015/2016

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wymagania na poszczególne oceny szkolne z matematyki. dla uczniów klasy Ia i Ib. Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mętowie. w roku szkolnym 2015/2016"

Transkrypt

1 Wymagania na poszczególne oceny szkolne z matematyki dla uczniów klasy Ia i Ib Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mętowie w roku szkolnym 2015/2016

2 DZIAŁ I: LICZBY zaznacza na osi liczbowej punkty odpowiadające danym liczbom wymiernym, np.,, parom liczb przeciwnych przykłady elementarne (2) zaznacza na osi liczbowej punkty odpowiadające danym liczbom wymiernym, np.,, parom liczb przeciwnych (3) odczytuje współrzędne punktów zaznaczonych na osi liczbowej (2) oblicza odległość między punktami na osi liczbowej odpowiadającymi liczbom wymiernym (3) oblicza odległość między dwiema dowolnymi liczbami na osi liczbowej (3) zaznacza na osi liczbowej liczby spełniające podane warunki(4) dodaje, odejmuje, mnoży i dzieli liczby całkowite - przykłady elementarne (2) dodaje, odejmuje, mnoży i dzieli liczby całkowite (3) oblicza wartości prostych wyrażeń arytmetycznych, stosując zasady dotyczące kolejności wykonywania działań (2) określa znak iloczynu i ilorazu liczb całkowitych (2) określa ile liczb całkowitych spełnia dany warunek (4) stosuje działania na liczbach całkowitych do rozwiązywania zadań tekstowych elementarnych(4) stosuje działania na liczbach całkowitych do rozwiązywania zadań tekstowych (5) podaje przykłady liczb pierwszych i złożonych (2) podaje dzielniki naturalne danej liczby (2) uzasadnia podzielność danej liczby przez2, 3, 4, 5, 9 (3) uzasadnia podzielność danej liczby przez 6, 8, 10 (4) rozkłada liczbę na czynniki pierwsze (2) wyznacza NWD (3) uzasadnia podzielność danej liczby przez inne liczby, np. przez 15, 20 (5) stosuje podzielność liczb naturalnych do rozwiązywania zadań tekstowych o umiarkowanym stopniu trudności (4) stosuje podzielność liczb naturalnych do rozwiązywania zadań tekstowych o podwyższonym stopniu trudności (5) stosuje cechy podzielności do uzasadniania ogólnych własności liczb całkowitych lub ich sum (6) rozwiązuje zadania tekstowe o niskim stopniu trudności, wykorzystując działania w zbiorze liczb całkowitych (3) rozwiązuje zadania tekstowe o średnim stopniu trudności, wykorzystując działania w zbiorze liczb całkowitych (4) rozwiązuje zadania tekstowe o podwyższonym stopniu trudności, wykorzystując działania w zbiorze liczb całkowitych (5) rozwiązuje zadania tekstowe o wysokim stopniu trudności, wykorzystując działania w zbiorze liczb całkowitych (6) 2

3 rozpoznaje cyfry używane do zapisu liczb w systemie rzymskim (2) odczytuje liczby zapisane w systemie rzymskim (2) zapisuje liczby naturalne dodatnie w systemie rzymskim (w zakresie do 3000) (3) rozwiązuje zadania o średnim stopniu trudności dotyczące liczb zapisanych w systemie rzymskim (4) rozwiązuje zadania o podwyższonym stopniu trudności dotyczące liczb zapisanych w systemie rzymskim (5) skraca i rozszerza ułamki, zamienia ułamki niewłaściwe na liczbę mieszaną (i odwrotnie) (2) zamienia ułamki zwykłe na dziesiętne skończone (i odwrotnie) przykłady elementarne (2) zamienia ułamki zwykłe na dziesiętne skończone (i odwrotnie) (3) stosuje ułamki do rozwiązywania zadań osadzonych w kontekście praktycznym (4) stosuje ułamki do rozwiązywania zadań o podwyższonym stopniu trudności osadzonych w kontekście praktycznym (5) stosuje ułamki do zamiany jednostek - przykłady elementarne (2) stosuje ułamki do zamiany jednostek (3) dodaje, odejmuje, mnoży i dzieli ułamki zwykłe oraz dziesiętne przykłady elementarne (2) dodaje, odejmuje, mnoży i dzieli ułamki zwykłe oraz dziesiętne (3) oblicza wartości wyrażenia arytmetycznego zawierającego działania na ułamkach, stosując umowy dotyczące kolejności wykonywania działań przykłady elementarne (2) oblicza wartości wyrażenia arytmetycznego zawierającego działania na ułamkach, stosując umowy dotyczące kolejności wykonywania działań zadania łatwe (3) oblicza wartości wyrażenia arytmetycznego zawierającego działania na ułamkach, stosując umowy dotyczące kolejności wykonywania działańzadania średnio trudne (4) oblicza wartości wyrażenia arytmetycznego zawierającego działania na ułamkach, stosując umowy dotyczące kolejności wykonywania działań zadania o podwyższonym stopniu trudności (5) stosuje działania na ułamkach do rozwiązywania łatwych zadań tekstowych (3) sprawdza, o ile lub ile razy jedna liczba jest większa od drugiej (3) rozwiązuje zadania o podwyższonym stopniu trudności dotyczące działań na liczbach całkowitych i wymiernych.(5) rozwiązuje zadania o wysokim stopniu trudności dotyczące działań na liczbach całkowitych i wymiernych. (6) zamienia ułamek zwykły na dziesiętny okresowy; podaje długość okresu porównuje liczby wymierne zapisane w różnych postaciach (3) wyznacza cyfrę znajdującą się na podanym miejscu po przecinku w rozwinięciu dziesiętnym liczby zaokrągla liczbę z podaną dokładnością (2) 3

4 ocenia, czy przybliżenie zostało podane z nadmiarem czy z niedomiarem (2) szacuje wartości prostych wyrażeń arytmetycznych (3) szacuje wyniki działań, także w zadaniach osadzonych w kontekście praktycznym (4) szacuje wyniki działań, także w zadaniach osadzonych w kontekście praktycznym o podwyższonym stopniu trudności (5) buduje wyrażenia arytmetyczne odpowiednie do kontekstu praktycznego zadań tekstowych, zgodnie z przyjętą przez siebie strategią rozwiązywania zadania (3) oblicza wartości zbudowanych przez siebie wyrażeń arytmetycznych; podaje ich interpretację wynikającą z treści zadania (5) wyznacza cyfrę znajdującą się na podanym miejscu po przecinku w rozwinięciu dziesiętnym liczby (5) DZIAŁ II.POTĘGI I PIERWIASTKI oblicza wartości potęg liczb wymiernych o wykładnikach naturalnych zadania elementarne (2) oblicza wartości potęg liczb wymiernych o wykładnikach naturalnych zadania o średnim stopniu trudności (3) zapisuje liczbę w postaci potęgi (2) określa znak potęgi w prostych przypadkach (2) określa znak potęgi w przypadkach umiarkowanie trudnych (3) określa znak potęgi w trudniejszych przypadkach (4) określa znak potęgi w trudnych przypadkach (5) porównuje liczby zapisane w postaci potęg przykłady łatwiejsze (4) porównuje liczby zapisane w postaci potęg przykłady trudniejsze (5) zapisuje w postaci jednej potęgi iloczyny i ilorazy potęg o takich samych podstawach (2) zapisuje potęgę potęgi w postaci jednej potęgi (2) stosuje prawa działań na potęgach do obliczania wartości wyrażeń arytmetycznych (3) stosuje prawa działań na potęgach do upraszczania wyrażeń algebraicznych (5) zapisuje potęgę w postaci iloczynu lub ilorazu potęg o takich samych podstawach (4) zapisuje w postaci jednej potęgi iloczyny i ilorazy potęg o tych samych wykładnikach przykłady o niskim stopniu trudności (4) zapisuje w postaci jednej potęgi iloczyny i ilorazy potęg o tych samych wykładnikach przykłady o podwyższonym stopniu trudności (5) rozwiązuje zadania o wysokim stopniu trudności dotyczące potęg. (6) 4

5 oblicza wartość pierwiastka kwadratowego z liczby nieujemnej (2) oblicza wartości wyrażeń arytmetycznych, w których występują pierwiastki kwadratowe, pamiętając o zasadach dotyczących kolejności wykonywania działań (3) wyznacza liczbę podpierwiastkową, gdy dana jest wartość pierwiastka kwadratowego (3) stosuje pierwiastek kwadratowy do rozwiązywania zadań dotyczących pól kwadratów (3) oblicza wartość pierwiastka trzeciego stopnia z liczby nieujemnej (3) wyznacza wartości wyrażeń arytmetycznych zawierających pierwiastki sześcienne, pamiętając o zasadach dotyczących kolejności wykonywania działań (3) wyznacza liczbę podpierwiastkową, gdy dana jest wartość pierwiastka sześciennego (3) stosuje pierwiastek sześcienny do rozwiązywania zadań dotyczących objętości sześcianów (3) oblicza wartości wyrażeń arytmetycznych zawierających pierwiastki kwadratowe i sześcienne, stosując własności działań na pierwiastkach (4) oblicza wartości wyrażeń arytmetycznych zawierających pierwiastki kwadratowe i sześcienne, stosując własności działań na pierwiastkach przykłady o podwyższonym stopniu gtrudności (5) porównuje liczby, stosując własności działań na pierwiastkach drugiego i trzeciego stopnia (5) rozwiązuje zadania o wysokim stopniu trudności dotyczące pierwiastków (6) zamienia jednostki długości- przypadki elementarne (2) zamienia jednostki długości- przypadki średnotrudne (3) zamienia jednostki prędkości (3) zamienia jednostki pola (4) stosuje zamianę jednostek do rozwiązywania zadań praktycznych (5) DZIAŁ III. PROCENTY zamienia procenty i promile na ułamki (i odwrotnie) przykłady elementarne (2) zamienia procenty i promile na ułamki (i odwrotnie) (3) określa, jakim procentem całości jest jej część (2) stosuje procenty do rozwiązywania zadań praktycznych (5) w prostych przypadkach oblicza, jakim procentem jednej liczby jest druga liczba (3) stosuje procenty w zadaniach osadzonych w kontekście praktycznym, m.in. dotyczących stężeń, diagramów (5) 5

6 oblicza procent danej liczby przykłady elementarne (2) oblicza procent danej liczby (3) stosuje procenty do rozwiązywania zadań praktycznych (np. obliczania wartości odsetek od lokat bankowych) - zadania o umiarkowanym stopniu trudności (4) stosuje procenty do rozwiązywania zadań praktycznych (np. obliczania wartości odsetek od lokat bankowych) zadania o podwyższonym stopniu trudności (5) oblicza w pamięci liczbę, gdy dany jest jej procent, np.10%, 50%, 1% (2) oblicza w pamięci liczbę, gdy dany jest jej procent, np.20%, 30%, 40%, 1% (3) wyznacza liczbę, znając jej procent, również w zadaniach osadzonych w kontekście praktycznym o umiarkowanym stopniu trudności (4) wyznacza liczbę,znając jej procent, również w zadaniach osadzonych w kontekście praktycznym o podwyższonym stopniu trudności (5) oblicza w prostych przypadkach cenę towaru po obniżkach i podwyżkach (3) w prostych przypadkach porównuje cenę wyjściową z ceną po podwyżkach lub obniżkach (3) oblicza, o ile procent jedna liczba jest większa lub mniejsza od drugiej liczby (5) porównuje cenę wyjściową z ceną po podwyżkach i obniżkach (4) stosuje pojęcie punktu procentowego do opisu zmiany wielkości (5) wykorzystuje procenty do rozwiązywania prostych zadań praktycznych (3) stosuje obliczenia procentowe do rozwiązywania zadań osadzonych w kontekście praktycznym o umiarkowanym stopniu trudności (4) stosuje obliczenia procentowe do rozwiązywania zadań osadzonych w kontekście praktycznym o podwyższonym stopniu trudności (5) stosuje procenty do rozwiązywania zadań o wysokim stopniu trudności. DZIAŁ IV: FIGURY PŁASKIE wskazuje proste równoległe i prostopadłe oraz odcinki równoległe i prostopadłe (2) sprawdza, czy punkty są współliniowe (2) oblicza długość łamanej przy danych długościach boków (2) rozwiązuje zadania tekstowe, stosując własności figur na płaszczyźnie (5) oblicza miary wskazanych kątów, korzystając z własności kątów przyległych, wierzchołkowych, odpowiadających i naprzemianległych (3) oblicza miary wskazanych kątów, korzystając z własności kątów przyległych, wierzchołkowych, odpowiadających i naprzemianległych zadania o umiarkowanym stopniu trudności(4) 6

7 oblicza miary kątów tworzonych przez wskazówki zegara (3) zadania łatwe oblicza miary kątów tworzonych przez wskazówki zegara (3)- zadania średnio trudne konstruuje prostą prostopadłą i prostą równoległą do danej prostej i przechodzącą przez dany punkt (3) konstruuje symetralną odcinka i dwusieczną kąta (3) konstruuje kąty o miarach 30, 45, 60 (3) opisuje konstrukcje geometryczne (3) wykorzystuje podstawowe konstrukcje geometryczne w zadaniach (4) sprawdza, czy istnieje trójkąt o danych kątach (2) wyznacza miarę trzeciego kąta w trójkącie (2) ustala, czy trójkąt o danych dwóch kątach jest ostrokątny, prostokątny czy rozwartokątny (2) sprawdza, czy trójkąt o danych dwóch kątach jest równoramienny (2) wykorzystuje związki miarowe między kątami w trójkącie do rozwiązywania zadań (4) wykorzystuje związki miarowe między kątami w trójkącie do rozwiązywania zadań o podwyższonym stopniu trudności (5) sprawdza, czy dane trójkąty są przystające (2) wskazuje wśród danych trójkątów trójkąty przystające; podaje cechę, z której przystawanie wynika (3) stosuje nierówność trójkąta do rozwiązywania zadań (4) stosuje własności trójkątów przystających do uzasadniania twierdzeń(5) uzasadnia, że dwa trójkąty są lub nie są przystające (5) stosuje własności trójkątów przystających do uzasadniania twierdzeń zadania o wysokim stopniu trudności (6) rozpoznaje i nazywa czworokąty (2) stosuje własności kątów w prostokątach, równoległobokach, rombach i trapezach do rozwiązywania zadań (3) stosuje twierdzenie o sumie kątów w czworokącie do rozwiązywania zadań zadania średnio trudne(4) stosuje twierdzenie o sumie kątów w czworokącie do rozwiązywania zadań zadania trudne(5) stosuje własności przekątnych czworokątów do rozwiązywania zadań oblicza pole trójkąta, dobierając właściwe pary bok-wysokość (3) oblicza pole trójkąta, dobierając właściwe pary bok-wysokość zadania umiarkowanie trudne( 4) wykorzystuje wzór na pole trójkąta do obliczania pól innych wielokątów (5) wykorzystuje w zadaniach wzór na pole trójkąta (5) stosuje odpowiednie wzory do obliczania pól czworokątów (3) 7

8 wykorzystuje w zadaniach wzory na pola czworokątów (5) uzasadnia własności trójkątów i czworokątów. Rozwiązuje zadania o wysokim stopniu trudności dotyczące figur na płaszczyźnie (6) odczytuje współrzędne punktów zaznaczonych w układzie współrzędnych (3) wyjaśnia, w której ćwiartce układu współrzędnych znajduje się dany punkt (3) zaznacza punkty w układzie współrzędnych (2) oblicza pola trójkątów prostokątnych i prostokątów znając współrzędne ich wierzchołków (5) oblicza pola wielokątów, mając dane współrzędne ich wierzchołków(5) posługuje się pojęciem ćwiartek układu współrzędnych (4) DZIAŁ V: WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE oblicza wartość liczbową wyrażenia algebraicznego przykłady elementarne (2) oblicza wartość liczbową wyrażenia algebraicznego przykłady o niskim stopniu trudności (3) zapisuje związki między wielkościami za pomocą wyrażeń algebraicznych przykłady o niskim stopniu trudności (3) zapisuje związki między wielkościami za pomocą wyrażeń algebraicznych przykłady umiarkowanie trudne (4) zapisuje związki między wielkościami za pomocą wyrażeń algebraicznych przykłady o podwyższonym stopniu trudności (5) nazywa dane wyrażenia algebraiczne (2) rozpoznaje wyrażenia, które są jednomianami, i podaje ich przykłady (2) podaje współczynniki liczbowe jednomianów (2) porządkuje jednomiany (3) mnoży jednomiany i porządkuje otrzymane wyrażenia przykłady elementarne (2) mnoży jednomiany i porządkuje otrzymane wyrażenia przykłady o niskim stopniu trudności (3) mnoży jednomiany i porządkuje otrzymane wyrażenia przykłady umiarkowanie trudne (4) wypisuje wyrazy sumy algebraicznej (2) wskazuje wyrazy podobne w sumie algebraicznej (2) redukuje wyrazy podobne w sumie algebraicznej (3) dodaje i odejmuje sumy algebraiczne w prostych wyrażeniach algebraicznych (3) dodaje i odejmuje sumy algebraiczne w wyrażeniach nieskomplikowanych zawierających nawiasy (4) 8

9 dodaje i odejmuje sumy algebraiczne w wyrażeniach skomplikowanych zawierających nawiasy (5) zapisuje związki między wielkościami za pomocą sum algebraicznych (5) mnoży sumy algebraiczne przez jednomiany w przykładach o niskim stopniu trudności (3) mnoży sumy algebraiczne przez jednomiany w przykładach umiarkowanie trudnych (4) stosuje mnożenie sumy algebraicznej przez jednomian do przekształcania wyrażeń algebraicznych(5) wyłącza podany czynnik z wyrazów sumy algebraicznej poza nawias (2) wyłącza wspólny czynnik z wyrazów sumy algebraicznej poza nawias (3) oblicza wartości wyrażeń algebraicznych, stosując wyłączanie wspólnego czynnika poza nawias (4) stosuje wyłączanie wspólnego czynnika poza nawias do uzasadniania ogólnych własności liczb - przykłady o podwyższonym stopniu trudności (5) stosuje wyłączanie wspólnego czynnika poza nawias do uzasadniania ogólnych własności liczb - przykłady o wysokim stopniu trudności (6) buduje i przekształca proste wyrażenia algebraiczne odpowiednio do kontekstu wynikającego z treści zadania (4) buduje i przekształca wyrażenia algebraiczne odpowiednio do kontekstu wynikającego z treści zadania (5) stosuje wyrażenia algebraiczne do zapisu zależności między różnymi wielkościami (6) rozwiązuje zadania o podwyższonym stopniu trudności dotyczące wyrażen algebraicznych (5) rozwiązuje zadania o wysokim stopniu trudności dotyczące wyrażen algebraicznych (6) DZIAŁ VI: RÓWNANIA sprawdza, czy dana liczba jest rozwiązaniem nieskomplikowanego równania (2) sprawdza, czy równania są równoważne (3) wyznacza wskazaną niewiadomą z równania z większą liczbą zmiennych (5) rozwiązuje proste równania liniowe z jedną niewiadomą (2) rozwiązuje równania liniowe z jedną niewiadomą, przekształcając je równoważnie o niskim poziomie trudności (3) rozwiązuje równania liniowe z jedną niewiadomą, przekształcając je równoważnie o umiarkowanym stopniu trudności (4) rozwiązuje równania liniowe z jedną niewiadomą, przekształcając je równoważnie o podwyższonym poziomie trudności (5) stosuje pojęcia równania sprzecznego i równania tożsamościowego (4) rozwiązuje równania, które są iloczynem czynników liniowych (6) zapisuje zależności między wielkościami za pomocą równania liniowego z jedną niewiadomą zadania o niskim stopniu trudności (3) zapisuje zależności między wielkościami za pomocą równania liniowego z jedną niewiadomą zadania o średnim stopniu trudności ( 4) 9

10 zapisuje zależności między wielkościami za pomocą równania liniowego z jedną niewiadomą zadania o podwyższonym stopniu trudności (5) analizuje treść zadania i oznacza niewiadomą (3) rozwiązuje proste zadania tekstowe, w tym dotyczące procentów stosując równania liniowe (3) układa równania wynikające z treści zadania o średnim stopniu trudności, rozwiązuje je i podaje odpowiedź, w tym zadania z wykorzystaniem procentów (4) analizuje treść zadania, układa równania wynikające z treści zadania o podwyższonym stopniu trudności, rozwiązuje je i podaje odpowiedź, w tym zadania z wykorzystaniem procentów (5) stosuje równania w zadaniach, zwłaszcza w zadaniach tekstowych o znacznym stopniu trudności (6) porównuje liczby, używając symboli nierówności (2) zaznacza na osi liczbowej zbiór liczb spełniających warunek typu:, (2) zaznacza na osi liczbowej zbiór liczb spełniających warunek (4) zapisuje nierówność spełnianą przez liczby zaznaczone na osi liczbowej przy zbiorze jednostronnie nieskończonym (3) zapisuje nierówność spełnianą przez liczby zaznaczone na osi liczbowej przy zbiorze dwustronnie ograniczonym (5) sprawdza, czy dana liczba jest rozwiązaniem nierówności (3) oblicza, ile liczb naturalnych (całkowitych) spełnia podaną nierówność (w prostych przypadkach) (3) oblicza, ile liczb naturalnych (całkowitych) spełnia podaną nierówność (4) wyznacza wskazaną wielkość z podanych wzorów, w tym wzorów wyrażających zależności fizyczne i geometryczne (w prostych przypadkach) (3) wyznacza wskazaną wielkość z podanych wzorów, w tym wzorów wyrażających zależności fizyczne i geometryczne, podaje konieczne założenia (5) DZIAŁ VII: SYMETRIE znajduje obraz punktu lub wielokąta w symetrii względem danej prostej (2) znajduje obraz trójkąta w symetrii względem prostej równoległej do jednego z boków trójkąta (3) wyznacza obraz figury względem dowolnej prostej (4) stosuje własności symetrii względem prostej do rozwiązywania zadań o średnim stopniu trudności (4) znajduje obraz punktu lub wielokąta w symetrii względem danego punktu (3) ustala, czy dwie figury są symetryczne względem prostej czy względem punktu (3) 10

11 wykorzystuje symetrię środkową w zadaniach praktycznych o średnim stopniu trudności (4) wykorzystuje symetrię środkową w zadaniach praktycznych o podwyższonym stopniu trudności (5) wyznacza obraz figur w symetrii względem punktu (przypadki o umiarkowanym stopniu trudności) (4) rozpoznaje figury osiowosymetryczne i środkowo symetryczne (2) wskazuje oś symetrii i środek symetrii danej figury (jeśli istnieją); podaje ich liczbę ( w prostych przypadkach) (3) wskazuje oś symetrii i środek symetrii danej figury (jeśli istnieją); podaje ich liczbę ( w przypadkach o średnim stopniu trudności) (4) podaje przykłady figur, które mają określoną liczbę osi symetrii (5) stosuje symetrię osiową do rozwiązywania problemów konstrukcyjnych (6) rozwiązuje zadania stosując złożenie różnych symetrii (6) oblicza pole części wspólnej figury i jej obrazu w symetrii względem prostej (6) rozwiązuje zadania o podwyższonym stopniu trudności dotyczące symetrii i figur symetrycznych (6) podaje współrzędne punktów symetrycznych do danych względem osi układu współrzędnych lub względem początku układu współrzędnych (3) zaznacza w układzie współrzędnych wielokąty i ich obrazy w symetrii względem osi układu współrzędnych lub względem początku układu współrzędnych (4) znajduje współrzędne figury, gdy dane są współrzędne jej obrazu w pewnej symetrii (5) 11

Wymagania na poszczególne oceny w klasie I gimnazjum do programu nauczania MATEMATYKA NA CZASIE

Wymagania na poszczególne oceny w klasie I gimnazjum do programu nauczania MATEMATYKA NA CZASIE Wymagania na poszczególne oceny w klasie I gimnazjum do programu nauczania MATEMATYKA NA CZASIE I.LICZBY - zaznacza na osi liczbowej punkty odpowiadające liczbom całkowitym, wymiernym(np. 1 2, 2 1 1 ),

Bardziej szczegółowo

Matematyka na czasie Przedmiotowe zasady oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych dla klasy 1

Matematyka na czasie Przedmiotowe zasady oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych dla klasy 1 Matematyka na czasie Przedmiotowe zasady oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych dla klasy 1 Wyróżniono następujące wymagania programowe: konieczne (K), podstawowe (P), rozszerzające (R), dopełniające

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla klasy pierwszej Matematyka na czasie

Wymagania edukacyjne dla klasy pierwszej Matematyka na czasie Wymagania edukacyjne dla klasy pierwszej Matematyka na czasie Wyróżniono następujące wymagania programowe: konieczne (K), podstawowe (P), rozszerzające (R), dopełniające (D) i wykraczające poza program

Bardziej szczegółowo

Matematyka na czasie Przedmiotowe zasady oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych dla klasy 1

Matematyka na czasie Przedmiotowe zasady oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych dla klasy 1 Agnieszka Kamińska, Dorota Ponczek Matematyka na czasie Przedmiotowe zasady oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych dla klasy 1 Proponujemy, by omawiając dane zagadnienie programowe lub rozwiązując

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA IAS, IBM

MATEMATYKA WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA IAS, IBM MATEMATYKA WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA IAS, IBM Lp. Temat lekcji Zakres treści Osiągnięcia uczeń: I. LICZBY 1. Oś liczbowa 1. pojęcie osi liczbowej 2. liczby przeciwne 1. zaznacza na osi liczbowej punkty

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, jeśli nie opanował wiadomości i umiejętności na ocenę dopuszczającą, nie wykazuje chęci poprawy

Bardziej szczegółowo

Wymagań edukacyjne z matematyki dla klasy VII Szkoły Podstawowej

Wymagań edukacyjne z matematyki dla klasy VII Szkoły Podstawowej Wymagań edukacyjne z matematyki dla klasy VII Szkoły Podstawowej Ocena celująca Uczeń spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą oraz ponadto: potrafi rozwiązać zadania na kilka sposobów; umie rozwiązywać

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z matematyki w klasie pierwszej w roku szkolnym 2015/2016

Kryteria oceniania z matematyki w klasie pierwszej w roku szkolnym 2015/2016 Kryteria oceniania z matematyki w klasie pierwszej w roku szkolnym 2015/2016 1) Liczby - zamienia liczby dziesiętne skończone na ułamki zwykłe i liczby mieszane, - zapisuje ułamek zwykły w postaci ułamka

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY MATEMATYKA KL.VII

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY MATEMATYKA KL.VII WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY MATEMATYKA KL.VII ROZDZIAŁ I LICZBY 1. rozpoznaje cyfry używane do zapisu liczb w systemie rzymskim w zakresie do 3000 2. odczytuje liczby naturalne dodatnie zapisane w

Bardziej szczegółowo

Liczby. Wymagania programowe kl. VII. Dział

Liczby. Wymagania programowe kl. VII. Dział Wymagania programowe kl. VII Dział Liczby rozpoznaje cyfry używane do zapisu liczb w systemie rzymskim w zakresie do 3000 odczytuje liczby naturalne dodatnie zapisane w systemie rzymskim w zakresie do

Bardziej szczegółowo

Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne klasa 1

Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne klasa 1 klasa Rozdział. Liczby zamienia liczby dziesiętne skończone na ułamki zwykłe i liczby mieszane zapisuje ułamek zwykły w postaci ułamka dziesiętnego skończonego porównuje ułamki dziesiętne zna kolejność

Bardziej szczegółowo

Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne klasa 1

Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne klasa 1 Matematyka Liczy się matematyka Klasa klasa Rozdział. Liczby zamienia liczby dziesiętne skończone na ułamki zwykłe i liczby mieszane zapisuje ułamek zwykły w postaci ułamka dziesiętnego skończonego porównuje

Bardziej szczegółowo

Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne klasa 1

Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne klasa 1 Matematyka Liczy się matematyka Klasa klasa Rozdział. Liczby zamienia liczby dziesiętne skończone na ułamki zwykłe i liczby mieszane zapisuje ułamek zwykły w postaci ułamka dziesiętnego skończonego porównuje

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie VII szkoły podstawowej

Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie VII szkoły podstawowej Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie VII szkoły podstawowej ROZDZIAŁ I LICZBY Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą jeśli: 1. rozpoznaje cyfry używane do zapisu liczb w systemie rzymskim w zakresie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z matematyki klasa 1 gimnazjum

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z matematyki klasa 1 gimnazjum edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z matematyki klasa 1 gimnazjum Semestr I Stopień Rozdział 1. Liczby Zamienia liczby dziesiętne na ułamki

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne klasa pierwsza.

Wymagania edukacyjne klasa pierwsza. Wymagania edukacyjne klasa pierwsza. TEMAT WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ 1. LICZBY I DZIAŁANIA Liczby Rozwinięcia dziesiętne liczb wymiernych Zaokrąglanie liczb. Szacowanie wyników Dodawanie

Bardziej szczegółowo

Wymagania dla klasy siódmej. Treści na 2 na 3 na 4 na 5 na 6 Uczeń: Uczeń: Uczeń: Uczeń: Uczeń: DZIAŁ 1. LICZBY

Wymagania dla klasy siódmej. Treści na 2 na 3 na 4 na 5 na 6 Uczeń: Uczeń: Uczeń: Uczeń: Uczeń: DZIAŁ 1. LICZBY Wymagania dla klasy siódmej Treści na 2 na 3 na 4 na 5 na 6 Uczeń: Uczeń: Uczeń: Uczeń: Uczeń: DZIAŁ 1. LICZBY Rzymski sposób zapisu liczb Liczby pierwsze i złożone. Dzielenie z resztą Rozwinięcia dziesiętne

Bardziej szczegółowo

Matematyka z kluczem. Szkoła podstawowa nr 18 w Sosnowcu. Przedmiotowe zasady oceniania klasa 7

Matematyka z kluczem. Szkoła podstawowa nr 18 w Sosnowcu. Przedmiotowe zasady oceniania klasa 7 Matematyka z kluczem Szkoła podstawowa nr 18 w Sosnowcu Przedmiotowe zasady oceniania klasa 7 KlasaVII wymagania programowe- wymagania na poszczególne oceny ROZDZIAŁ I LICZBY 1. rozpoznaje cyfry używane

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z matematyki w klasie pierwszej w roku szkolnym 2015/2016

Kryteria oceniania z matematyki w klasie pierwszej w roku szkolnym 2015/2016 Kryteria oceniania z matematyki w klasie pierwszej w roku szkolnym 2015/2016 opracowały: mgr Agnieszka Łukaszyk, mgr Magdalena Murawska, mgr inż. Iwona Śliczner Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI KLASA VII

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI KLASA VII WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI KLASA VII Ocena Dopuszczający Osiągnięcia ucznia rozpoznaje cyfry używane do zapisu liczb w systemie rzymskim w zakresie do 3000 odczytuje liczby naturalne dodatnie zapisane

Bardziej szczegółowo

TEMAT 1. LICZBY I DZIAŁANIA 14 20. 1. Liczby 1-2. 2. Rozwinięcia dziesiętne liczb wymiernych. 3. Zaokrąglanie liczb. Szacowanie wyników 1-2

TEMAT 1. LICZBY I DZIAŁANIA 14 20. 1. Liczby 1-2. 2. Rozwinięcia dziesiętne liczb wymiernych. 3. Zaokrąglanie liczb. Szacowanie wyników 1-2 TEMAT 1. LICZBY I DZIAŁANIA 14 0 LICZBA GODZIN LEKCYJNYCH 1. Liczby 1-. Rozwinięcia dziesiętne liczb wymiernych 3. Zaokrąglanie liczb. Szacowanie wyników 4. Dodawanie i odejmowanie liczb dodatnich 1 1-

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny szkolne Klasa 7

Wymagania na poszczególne oceny szkolne Klasa 7 1 Wymagania na poszczególne oceny szkolne Klasa 7 Ocena postępów ucznia jest wynikiem oceny stopnia opanowania jego umiejętności podstawowych i ponadpodstawowych. W poniższej tabeli umiejętności te przypisane

Bardziej szczegółowo

TEMAT 1. LICZBY I DZIAŁANIA 14 20. 1. Liczby 1-2. 2. Rozwinięcia dziesiętne liczb wymiernych. 3. Zaokrąglanie liczb. Szacowanie wyników 1-2

TEMAT 1. LICZBY I DZIAŁANIA 14 20. 1. Liczby 1-2. 2. Rozwinięcia dziesiętne liczb wymiernych. 3. Zaokrąglanie liczb. Szacowanie wyników 1-2 TEMAT 1. LICZBY I DZIAŁANIA 14 20 LICZBA GODZIN LEKCYJNYCH 1. Liczby 1-2 2. Rozwinięcia dziesiętne liczb wymiernych 3. Zaokrąglanie liczb. Szacowanie wyników 1 1-2 WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I: LICZBY I DZIAŁANIA Ocena dostateczna. Ocena dobra. Ocena bardzo dobra (1+2) (1+2+3+4) Uczeń: (1+2+3) Uczeń: określone warunki

DZIAŁ I: LICZBY I DZIAŁANIA Ocena dostateczna. Ocena dobra. Ocena bardzo dobra (1+2) (1+2+3+4) Uczeń: (1+2+3) Uczeń: określone warunki MATEMATYKA KLASA I I PÓŁROCZE -wyróżnia liczby naturalne, całkowite, wymierne -zna kolejność wykonywania działań -rozumie poszerzenie osi liczbowej na liczby ujemne -porównuje liczby wymierne -zaznacza

Bardziej szczegółowo

konieczne (ocena dopuszczająca) Temat podstawowe (ocena dostateczna) dopełniające (ocena bardzo dobra) rozszerzające (ocena dobra)

konieczne (ocena dopuszczająca) Temat podstawowe (ocena dostateczna) dopełniające (ocena bardzo dobra) rozszerzające (ocena dobra) Wymagania na poszczególne oceny szkolne Klasa 7 Ocena postępów ucznia jest wynikiem oceny stopnia opanowania jego umiejętności podstawowych i ponadpodstawowych. W poniższej tabeli umiejętności te przypisane

Bardziej szczegółowo

rozszerzające (ocena dobra) podstawowe (ocena dostateczna)

rozszerzające (ocena dobra) podstawowe (ocena dostateczna) Wymagania na poszczególne oceny szkolne Klasa 7 Ocena postępów ucznia jest wynikiem oceny stopnia opanowania jego umiejętności podstawowych i ponadpodstawowych. W poniższej tabeli umiejętności te przypisane

Bardziej szczegółowo

konieczne (ocena dopuszczająca) Temat podstawowe (ocena dostateczna) dopełniające (ocena bardzo dobra) rozszerzające (ocena dobra)

konieczne (ocena dopuszczająca) Temat podstawowe (ocena dostateczna) dopełniające (ocena bardzo dobra) rozszerzające (ocena dobra) Wymagania na poszczególne oceny szkolne Klasa 7 Ocena postępów ucznia jest wynikiem oceny stopnia opanowania jego umiejętności podstawowych i ponadpodstawowych. W poniższej tabeli umiejętności te przypisane

Bardziej szczegółowo

konieczne (ocena dopuszczająca) Temat rozszerzające (ocena dobra)

konieczne (ocena dopuszczająca) Temat rozszerzające (ocena dobra) Wymagania na poszczególne oceny szkolne Klasa 7 Ocena postępów ucznia jest wynikiem oceny stopnia opanowania jego umiejętności podstawowych i ponadpodstawowych. W poniższej tabeli umiejętności te przypisane

Bardziej szczegółowo

ocena dopuszczająca ocena dostateczna ocena dobra ocena bardzo dobra ocena celująca

ocena dopuszczająca ocena dostateczna ocena dobra ocena bardzo dobra ocena celująca Wymagania na poszczególne oceny szkolne z matematyki dla klas siódmych ''Matematyka" Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mętowie Rok szkolny 2017/2018 Klasa 7a, 7b Nauczyciel: Małgorzata Łysakowska Ocena

Bardziej szczegółowo

konieczne (ocena dopuszczająca) Temat podstawowe (ocena dostateczna) rozszerzające (ocena dobra) dopełniające (ocena bardzo dobra)

konieczne (ocena dopuszczająca) Temat podstawowe (ocena dostateczna) rozszerzające (ocena dobra) dopełniające (ocena bardzo dobra) Wymagania na poszczególne oceny szkolne Klasa 7 Ocena postępów ucznia jest wynikiem oceny stopnia opanowania jego umiejętności podstawowych i ponadpodstawowych. W poniższej tabeli umiejętności te przypisane

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki na poszczególne do klasy VII szkoły podstawowej na rok szkolny 2018/2019

Wymagania edukacyjne z matematyki na poszczególne do klasy VII szkoły podstawowej na rok szkolny 2018/2019 Wymagania edukacyjne z matematyki na poszczególne do klasy VII szkoły podstawowej na rok szkolny 2018/2019 LICZBY Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą, jeśli: rozpoznaje cyfry używane do zapisu liczb w

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania rocznych ocen klasyfikacyjnych z matematyki w klasie VII.

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania rocznych ocen klasyfikacyjnych z matematyki w klasie VII. Przedmiotowy system oceniania z matematyki w klasie VII. Ocena roczna Wyróżniono następujące wymagania programowe: konieczne (K), podstawowe (P), rozszerzające (R), dopełniające (D) i wykraczające poza

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA TREŚCI PODSTAWY PROGRAMOWEJ PRZEZ PROGRAM MATEMATYKA Z PLUSEM

REALIZACJA TREŚCI PODSTAWY PROGRAMOWEJ PRZEZ PROGRAM MATEMATYKA Z PLUSEM REALIZACJA TREŚCI PODSTAWY PROGRAMOWEJ PRZEZ PROGRAM MATEMATYKA Z PLUSEM Treści nauczania wg podstawy programowej Podręcznik M+ Klasa I Klasa II Klasa III 1. Liczby wymierne dodatnie. Uczeń: 1) odczytuje

Bardziej szczegółowo

Matematyka klasa 7 Wymagania edukacyjne na ocenę śródroczną.

Matematyka klasa 7 Wymagania edukacyjne na ocenę śródroczną. Matematyka klasa 7 Wymagania edukacyjne na ocenę śródroczną. Każda wyższa ocena zawiera wymagania dotyczące ocen niższych. Wymagania na ocenę dopuszczającą obejmują wiadomości i umiejętności umożliwiające

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki - gimnazjum

Wymagania edukacyjne z matematyki - gimnazjum Wymagania edukacyjne z matematyki - gimnazjum Skrót postanowień: III etap edukacyjny (kl. I-III gimnazjum) Cele kształcenia (wymagania ogólne): wykorzystanie i tworzenie informacji - uczeń interpretuje

Bardziej szczegółowo

Nie tylko wynik Plan wynikowy dla klasy 1 gimnazjum

Nie tylko wynik Plan wynikowy dla klasy 1 gimnazjum Poziomy wymagań edukacyjnych: K konieczny P podstawowy R rozszerzający D dopełniający W wykraczający Nie tylko wynik Plan wynikowy dla klasy 1 gimnazjum Ułamki i działania 20 h Nazwa modułu I. Ułamki zwykłe

Bardziej szczegółowo

Poziom wymagao edukacyjnych: K konieczny (ocena dopuszczająca) P podstawowy (ocena dostateczna) R rozszerzający (ocena dobra)

Poziom wymagao edukacyjnych: K konieczny (ocena dopuszczająca) P podstawowy (ocena dostateczna) R rozszerzający (ocena dobra) MATEMATYKA (wg programu Nie tylko wynik ) Wymagania programowe na poszczególne oceny Poziom wymagao edukacyjnych: K konieczny (ocena dopuszczająca) P podstawowy (ocena dostateczna) R rozszerzający (ocena

Bardziej szczegółowo

Szkoła podstawowa. podstawowe (ocena dostateczna) rozszerzające (ocena dobra) I PÓŁROCZE

Szkoła podstawowa. podstawowe (ocena dostateczna) rozszerzające (ocena dobra) I PÓŁROCZE Wymagania na poszczególne oceny szkolne Klasa 7 Ocena postępów ucznia jest wynikiem oceny stopnia opanowania jego umiejętności podstawowych i ponadpodstawowych. Zgodnie z przyjętymi założeniami w programie

Bardziej szczegółowo

I. Liczby i działania

I. Liczby i działania I. Liczby i działania porównywać liczby wymierne, zaznaczać liczby wymierne na osi liczbowej, zamieniać ułamki zwykłe na dziesiętne i odwrotnie, zaokrąglać liczby do danego rzędu, szacować wyniki działań,

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceny osiągnięć uczniów w klasie I gimnazjum z matematyki ( Program Matematyka z plusem dla III etapu edukacyjnego) oprac.

Kryteria oceny osiągnięć uczniów w klasie I gimnazjum z matematyki ( Program Matematyka z plusem dla III etapu edukacyjnego) oprac. Kryteria oceny osiągnięć uczniów w klasie I gimnazjum z matematyki ( Program Matematyka z plusem dla III etapu edukacyjnego) oprac. Marta Wcisło DZIAŁ DOPUSZCZAJĄCY DOSTATECZNY DOBRY BARDZO DOBRY CELUJĄCY

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJUM WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI

GIMNAZJUM WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI GIMNAZJUM WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI Klasa I Liczby i działania wskazać liczby naturalne, całkowite, wymierne zaznaczyć liczbę wymierną na osi liczbowej podać liczbę przeciwną do danej

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy 7 na podstawie planu wynikowego z rozkładem materiału

Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy 7 na podstawie planu wynikowego z rozkładem materiału Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy 7 na podstawie planu wynikowego z rozkładem materiału Lp. Temat lekcji Punkty z podstawy programowej z dnia 1 lutego 2017 r. Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki

Wymagania edukacyjne z matematyki Wymagania edukacyjne z matematyki Klasa I - program Matematyka z plusem" Dział: LICZBY I DZIAŁANIA Poziom konieczny - ocena dopuszczająca porównywać liczby wymierne, zaznaczać liczby wymierne na osi liczbowej,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY VII

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY VII WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY VII Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia warunków poziomu koniecznego z poszczególnych działów. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który

Bardziej szczegółowo

Matematyka z kluczem. Plan wynikowy z rozkładem materiału Klasa 7

Matematyka z kluczem. Plan wynikowy z rozkładem materiału Klasa 7 Matematyka z kluczem Plan wynikowy z rozkładem materiału Klasa 7 Matematyka z kluczem Plan wynikowy z rozkładem materiału Klasa 7 Temat lekcji Punkty z podstawy programowej Lp. Wymagania podstawowe Wymagania

Bardziej szczegółowo

Matematyka z kluczem. Plan wynikowy z rozkładem materiału Klasa 7

Matematyka z kluczem. Plan wynikowy z rozkładem materiału Klasa 7 Matematyka z kluczem Plan wynikowy z rozkładem materiału Klasa 7 Matematyka z kluczem Plan wynikowy z rozkładem materiału Klasa 7 Temat lekcji Punkty z podstawy programowej Lp. Wymagania podstawowe Wymagania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE 7 SZKOŁY PODSTAWOWEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE 7 SZKOŁY PODSTAWOWEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE 7 SZKOŁY PODSTAWOWEJ Wyróżniono następujące wymagania programowe: konieczne (K), podstawowe (P), rozszerzające (R), dopełniające (D) i wykraczające poza program

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EGZAMINACYJNE DLA KLASY III GIMNAZJUM

WYMAGANIA EGZAMINACYJNE DLA KLASY III GIMNAZJUM WYMAGANIA EGZAMINACYJNE DLA KLASY III GIMNAZJUM TEMAT WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 1. LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE 2. System dziesiątkowy 1. Liczby wymierne dodatnie. Uczeń: 1) zaokrągla rozwinięcia dziesiętne

Bardziej szczegółowo

Wymagania eduka cyjne z matematyki

Wymagania eduka cyjne z matematyki Wymagania eduka cyjne z matematyki Klasa I - program Matematyka z plusem" Dział: LICZ B Y I DZIAŁANIA porównywać liczby wymierne, zaznaczać liczby wymierne na osi liczbowej, zamieniać ułamki zwykłe na

Bardziej szczegółowo

Matematyka z kluczem. Klasa 7

Matematyka z kluczem. Klasa 7 Matematyka z kluczem Klasa 7 I. Poziomy wymagań a ocena szkolna Wyróżniono następujące wymagania programowe: konieczne (K), podstawowe (P), rozszerzające (R), dopełniające (D) i wykraczające poza program

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z matematyki

Kryteria ocen z matematyki Klasa I DZIAŁ: Liczby i działania Kryteria ocen z matematyki obliczać wartości wyrażeń arytmetycznych, w których występują liczby wymierne skracać i rozszerzać ułamki zwykłe porównywać dwa ułamki zwykłe

Bardziej szczegółowo

Matematyka z kluczem

Matematyka z kluczem Matematyka z kluczem Szkoła podstawowa, klasy 4 8 Przedmiotowe zasady oceniania Klasa 7 I. Poziomy wymagań a ocena szkolna Wyróżniono następujące wymagania programowe: konieczne (K), podstawowe (P), rozszerzające

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania i wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy drugiej gimnazjum

Przedmiotowe zasady oceniania i wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy drugiej gimnazjum Przedmiotowe zasady oceniania i wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy drugiej gimnazjum I. POTĘGI I PIERWIASTKI oblicza wartości potęg o wykładnikach całkowitych liczb różnych od zera zapisuje liczbę

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. ŚW. JANA KANTEGO W ŻOŁYNI. Wymagania na poszczególne oceny klasa VII Matematyka z kluczem

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. ŚW. JANA KANTEGO W ŻOŁYNI. Wymagania na poszczególne oceny klasa VII Matematyka z kluczem SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. ŚW. JANA KANTEGO W ŻOŁYNI Wymagania na poszczególne oceny klasa VII Matematyka z kluczem I. Wymagania konieczne (na ocenę dopuszczającą) obejmują wiadomości i umiejętności umożliwiające

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki

Wymagania edukacyjne z matematyki Wymagania edukacyjne z matematyki Klasa I - program Matematyka z plusem" LICZBY I DZIAŁANIA POZIOM KONIECZNY - ocena dopuszczająca porównywać liczby wymierne, zaznaczać liczby wymierne na osi liczbowej,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA na poszczególne oceny-klasa I Gimnazjum

WYMAGANIA na poszczególne oceny-klasa I Gimnazjum WYMAGANIA na poszczególne oceny-klasa I Gimnazjum Oceny z plusem lub minusem otrzymują uczniowie, których wiadomości i umiejętności znajdują się na pograniczu wymagań danej oceny głównej. (Znaki + i -

Bardziej szczegółowo

PG im. Tadeusza Kościuszki w Kościerzycach Przedmiot

PG im. Tadeusza Kościuszki w Kościerzycach Przedmiot KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO III etap edukacyjny PG im. Tadeusza Kościuszki w Kościerzycach Przedmiot matematyka Klasa......... Rok szkolny Imię i nazwisko nauczyciela

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne matematyka klasa VII

Wymagania edukacyjne matematyka klasa VII Wymagania edukacyjne matematyka klasa VII OCENA DOPUSZCZAJĄCA Dział I Liczby - zna znaki używane do zapisu liczb w systemie rzymskim - rozpoznaje liczby podzielne przez 2, 5, 10, 100, 3, 9, 4 - rozpoznaje,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY III GIMNAZJUM W ZSPiG W CZARNYM DUNAJCU NA ROK SZKOLNY 2016/2017 ROCZNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY III GIMNAZJUM W ZSPiG W CZARNYM DUNAJCU NA ROK SZKOLNY 2016/2017 ROCZNE WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY III GIMNAZJUM W ZSPiG W CZARNYM DUNAJCU NA ROK SZKOLNY 2016/2017 ROCZNE Przekształcenia algebraiczne Równania i układy równań Pojęcie funkcji. Własności funkcji. WYRAŻENIA

Bardziej szczegółowo

1. LICZBY DZIAŁ Z PODRĘCZNIKA L.P. NaCoBeZu kryteria sukcesu w języku ucznia

1. LICZBY DZIAŁ Z PODRĘCZNIKA L.P. NaCoBeZu kryteria sukcesu w języku ucznia L.P. DZIAŁ Z PODRĘCZNIKA NaCoBeZu kryteria sukcesu w języku ucznia 1. LICZBY 1. Znam pojęcie liczby naturalne, całkowite, wymierne, dodatnie, ujemne, niedodatnie, odwrotne, przeciwne. 2. Potrafię zaznaczyć

Bardziej szczegółowo

Semestr Pierwszy Liczby i działania

Semestr Pierwszy Liczby i działania MATEMATYKA KL. I 1 Semestr Pierwszy Liczby i działania wskazać liczby naturalne, całkowite, wymierne zaznaczyć liczbę wymierną na osi liczbowej podać liczbę przeciwną do danej podać odwrotność liczby porównać

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy I gimnazjum wg programu Matematyka z plusem

Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy I gimnazjum wg programu Matematyka z plusem Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy I gimnazjum wg programu Matematyka z plusem pojęcie liczby naturalnej, całkowitej, wymiernej rozszerzenie osi liczbowej na liczby ujemne sposób i potrzebę zaokrąglania

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z matematyki w I klasie gimnazjum Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący

Kryteria ocen z matematyki w I klasie gimnazjum Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący LICZBY I DZIAŁANIA zna pojęcie liczby naturalnej, całkowitej, wymiernej porównuje liczby wymierne zaznacza liczby wymierne na osi liczbowej zamienia ułamki zwykłe na dziesiętne i odwrotnie zna pojęcia:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE GIMNAZJUM NR 2 W RYCZOWIE WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z MATEMATYKI w klasie I gimnazjum str. 1 Wymagania edukacyjne niezbędne

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYMAGAŃ Z MATEMATYKI NA POSZCZEGÓLNE OCENY

KRYTERIA WYMAGAŃ Z MATEMATYKI NA POSZCZEGÓLNE OCENY 1 KRYTERIA WYMAGAŃ Z MATEMATYKI NA POSZCZEGÓLNE OCENY KLASA I LICZBY I DZIAŁANIA zna pojęcie liczby naturalnej, całkowitej, wymiernej rozumie rozszerzenie osi liczbowej na liczby ujemne umie porównywać

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne klasa trzecia.

Wymagania edukacyjne klasa trzecia. TEMAT Wymagania edukacyjne klasa trzecia. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ 1. LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE Lekcja organizacyjna System dziesiątkowy System rzymski Liczby wymierne i niewymierne

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE - MATEMATYKA KLASA I GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE - MATEMATYKA KLASA I GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE - MATEMATYKA KLASA I GIMNAZJUM na rok szkolny 2014/2015 Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny: (na każdą wyższą ocenę obowiązują również wiadomości na oceny niższe oraz wiadomości

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa przedmiotu MATEMATYKA. III etap edukacyjny (klasy I - III gimnazjum)

Podstawa programowa przedmiotu MATEMATYKA. III etap edukacyjny (klasy I - III gimnazjum) Podstawa programowa przedmiotu MATEMATYKA III etap edukacyjny (klasy I - III gimnazjum) Cele kształcenia wymagania ogólne: I. Wykorzystanie i tworzenie informacji. Uczeń interpretuje i tworzy teksty o

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy VII

Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy VII Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy VII Szkoły Podstawowej nr 100 w Krakowie Na podstawie programu Matematyka z plusem Na ocenę dopuszczającą Uczeń: rozumie rozszerzenie osi liczbowej na liczby

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki dla uczniów klasy VII szkoły podstawowej

Wymagania edukacyjne z matematyki dla uczniów klasy VII szkoły podstawowej Wymagania edukacyjne z matematyki dla uczniów klasy VII szkoły podstawowej Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: rozumie rozszerzenie osi liczbowej na liczby ujemne umie porównywać liczby wymierne,

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny w klasie II gimnazjum do programu nauczania MATEMATYKA NA CZASIE

Wymagania na poszczególne oceny w klasie II gimnazjum do programu nauczania MATEMATYKA NA CZASIE Wymagania na poszczególne oceny w klasie II gimnazjum do programu nauczania MATEMATYKA NA CZASIE Wymagania konieczne K dotyczą zagadnień elementarnych, stanowiących swego rodzaju podstawę, powinien je

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY I GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY I GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY I GIMNAZJUM LICZBY I DZIAŁANIA zna pojęcie liczby naturalnej, całkowitej, wymiernej rozumie rozszerzenie osi liczbowej na liczby ujemne umie zaznaczać liczbę

Bardziej szczegółowo

Wymagania przedmiotowe dla klasy 3as i 3b gimnazjum matematyka

Wymagania przedmiotowe dla klasy 3as i 3b gimnazjum matematyka Wymagania przedmiotowe dla klasy 3as i 3b gimnazjum matematyka TEMAT 5. Przekątna kwadratu. Wysokość trójkąta równobocznego 6. Trójkąty o kątach 90º, 45º, 45º oraz 90º, 30º, 60º 1. Okrąg opisany na trójkącie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE I GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE I GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE I GIMNAZJUM OCENA DOPUSZCZAJĄCA I DZIAŁ; LICZBY I DZIAŁANIA zna pojęcie liczby naturalnej, całkowitej, wymiernej rozumie rozszerzenie osi liczbowej na liczby

Bardziej szczegółowo

ROK SZKOLNY 2017/2018 WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY:

ROK SZKOLNY 2017/2018 WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY: ROK SZKOLNY 2017/2018 WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY: KLASA II GIMNAZJUM Wymagania konieczne K dotyczą zagadnień elementarnych, stanowiących swego rodzaju podstawę, powinien je zatem opanować

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI KLASA I GIMNAZJUM Małgorzata Janik

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI KLASA I GIMNAZJUM Małgorzata Janik WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI KLASA I GIMNAZJUM Małgorzata Janik DOPUSZCZAJĄCY DOSTATECZNY DOBRY BARDZO DOBRY LICZBY I DZIAŁANIA zna pojęcie liczby naturalnej, całkowitej, wymiernej. rozumie rozszerzenie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki dla kl. 1a Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Żarnowcu w roku szkolnym 2015/2016

Wymagania edukacyjne z matematyki dla kl. 1a Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Żarnowcu w roku szkolnym 2015/2016 edukacyjne z matematyki dla kl. 1a Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Żarnowcu w roku szkolnym 2015/2016 NAUCZYCIEL: PODRĘCZNIK: mgr Marta Kamińska Liczy się matematyka wyd. WSiP Na lekcjach matematyki

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE KLASA I GIMNAZJUM

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE KLASA I GIMNAZJUM WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE KLASA I GIMNAZJUM OCENA DOPUSZCZAJĄCA pojęcie liczby naturalnej, całkowitej, wymiernej, pojęcia: rozwinięcie dziesiętne skończone, nieskończone, okres, algorytm zaokrąglania

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania

Przedmiotowy system oceniania Przedmiotowy system oceniania gimnazjum - matematyka Opracowała mgr Katarzyna Kukuła 1 MATEMATYKA KRYTERIA OCEN Kryteria oceniania zostały określone przez podanie listy umiejętności, którymi uczeń musi

Bardziej szczegółowo

Wymagania szczegółowe z matematyki klasa 7

Wymagania szczegółowe z matematyki klasa 7 Wymagania szczegółowe z matematyki klasa 7 Dział Szczegółowe wymagania Liczby całkowite (liczby dodatnie, ujemne i zero) - wyróżnia wśród liczb wymiernych liczby naturalne i całkowite oraz liczby pierwsze,

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z matematyki w I klasie gimnazjum Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący

Kryteria ocen z matematyki w I klasie gimnazjum Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący LICZBY I DZIAŁANIA zna pojęcie liczby naturalnej, całkowitej, wymiernej porównuje liczby wymierne zaznacza liczby wymierne na osi liczbowej zamienia ułamki zwykłe na dziesiętne i odwrotnie zna pojęcia:

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania z matematyki dla ucznia klasy 7

Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania z matematyki dla ucznia klasy 7 Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania z matematyki dla ucznia klasy 7 ROZDZIAŁ I LICZBY 1. rozpoznaje cyfry używane do zapisu liczb w systemie rzymskim w zakresie do 3000 2. odczytuje liczby naturalne

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z zakresu klasy pierwszej opracowane w oparciu o program Matematyki z plusem dla Gimnazjum

Kryteria oceniania z zakresu klasy pierwszej opracowane w oparciu o program Matematyki z plusem dla Gimnazjum Kryteria oceniania z zakresu klasy pierwszej opracowane w oparciu o program Matematyki z plusem dla Gimnazjum DZIAŁ 1. LICZBY I DZIAŁANIA HASŁO PROGRAMOWE WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI PODSTAWOWE WIADOMOŚCI

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE I GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE I GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE I GIMNAZJUM NA OCENĘ DOPUSZCZJĄCĄ UCZEN: zna pojęcie liczby naturalnej, całkowitej, wymiernej rozumie rozszerzenie osi liczbowej na liczby ujemne umie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania edukacyjne na poszczególne oceny dla klasy I gimnazjum

Szczegółowe wymagania edukacyjne na poszczególne oceny dla klasy I gimnazjum Szczegółowe wymagania edukacyjne na poszczególne oceny dla klasy I gimnazjum POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH: K konieczny ocena dopuszczająca DZIAŁ 1. LICZBY I DZIAŁANIA pojęcie liczby naturalnej, całkowitej,

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA Z KLUCZEM WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY SIÓDMEJ

MATEMATYKA Z KLUCZEM WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY SIÓDMEJ MATEMATYKA Z KLUCZEM WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY SIÓDMEJ ocena dopuszczająca (wymagania konieczne), : rozpoznaje cyfry używane do zapisu liczb w systemie rzymskim w zakresie 3000, porównuje

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA klasa VII szkoła podstawowa - wymagania edukacyjne I. OGÓLNY OPIS ZAŁOŻONYCH OSIĄGNIĘĆ UCZNIA

MATEMATYKA klasa VII szkoła podstawowa - wymagania edukacyjne I. OGÓLNY OPIS ZAŁOŻONYCH OSIĄGNIĘĆ UCZNIA MATEMATYKA klasa VII szkoła podstawowa - wymagania edukacyjne Opracowano na podstawie Programu nauczania matematyki dla klas 4 8 szkoły podstawowej Matematyka z kluczem wydawnictwa Nowa Era I. OGÓLNY OPIS

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy I gimnazjum opracowane na podstawie programu Matematyka z plusem

Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy I gimnazjum opracowane na podstawie programu Matematyka z plusem mgr Mariola Jurkowska mgr Barbara Pierzchała Gimnazjum Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu w Krakowie Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy I gimnazjum opracowane na podstawie programu

Bardziej szczegółowo

Mgr Kornelia Uczeń. WYMAGANIA na poszczególne oceny-klasa VII-Szkoła Podstawowa

Mgr Kornelia Uczeń. WYMAGANIA na poszczególne oceny-klasa VII-Szkoła Podstawowa Mgr Kornelia Uczeń WYMAGANIA na poszczególne oceny-klasa VII-Szkoła Podstawowa Oceny z plusem lub minusem otrzymują uczniowie, których wiadomości i umiejętności znajdują się na pograniczu wymagań danej

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy 7.

Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy 7. Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy 7. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który potrafi: rozpoznaje cyfry używane do zapisu liczb w systemie rzymskim w zakresie do 1000 odczytuje liczby naturalne

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania z matematyki dla ucznia klasy 7

Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania z matematyki dla ucznia klasy 7 Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania z matematyki dla ucznia klasy 7 ROZDZIAŁ I LICZBY 1. rozpoznaje cyfry używane do zapisu liczb w systemie rzymskim w zakresie do 3000 2. odczytuje liczby naturalne

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 1. LICZBY I DZIAŁANIA

DZIAŁ 1. LICZBY I DZIAŁANIA DZIAŁ 1. LICZBY I DZIAŁANIA zna pojęcie liczby naturalnej, całkowitej, wymiernej rozumie rozszerzenie osi liczbowej na liczby ujemne umie porównywać liczby wymierne umie zaznaczać liczbę wymierną na osi

Bardziej szczegółowo

Dopuszczający. Opracowanie: mgr Michał Wolak 2

Dopuszczający. Opracowanie: mgr Michał Wolak 2 Dopuszczający zna pojęcie liczby naturalnej, całkowitej, wymiernej rozumie rozszerzenie osi liczbowej na liczby ujemne umie porównywać liczby wymierne proste przypadki umie zaznaczać liczbę wymierną na

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI KLASA I 2015/2016

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI KLASA I 2015/2016 SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI KLASA I 2015/2016 Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: (Liczby i działania) zna pojęcie liczby naturalnej, całkowitej, wymiernej

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY 7SP. V. Obliczenia procentowe. Uczeń: 1) przedstawia część wielkości jako procent tej wielkości;

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY 7SP. V. Obliczenia procentowe. Uczeń: 1) przedstawia część wielkości jako procent tej wielkości; WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY 7SP Liczby. TEMAT Rozwinięcia dziesiętne liczb wymiernych. Zaokrąglanie liczb. Szacowanie wyników. Dodawanie i odejmowanie liczb dodatnich. Mnożenie i dzielenie

Bardziej szczegółowo

Wymagania z matematyki KLASA VII

Wymagania z matematyki KLASA VII Wymagania z matematyki KLASA VII Wymagania na ocenę dopuszczającą: -porównywanie liczb wymiernych (łatwiejsze -zaznaczanie liczb wymiernych na osi liczbowej - zamiana ułamka zwykłego na dziesiętny i odwrotnie

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA MATEMATYKI DLA KLASY III A WYMAGANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ w Publicznym Gimnazjum Integracyjnym nr 47 w Łodzi

ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA MATEMATYKI DLA KLASY III A WYMAGANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ w Publicznym Gimnazjum Integracyjnym nr 47 w Łodzi ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA MATEMATYKI DLA KLASY III A WYMAGANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ w Publicznym Gimnazjum Integracyjnym nr 47 w Łodzi Rozkład materiału nauczania został opracowany na podstawie programu

Bardziej szczegółowo

KLASA I LICZBY dopuszczający dostateczny

KLASA I LICZBY dopuszczający dostateczny KLASA I LICZBY 1) zna pojęcie liczby naturalnej, całkowitej, wymiernej, 2) rozumie rozszerzenie osi liczbowej na liczby ujemne, 3) umie porównywać liczby wymierne, 4) umie zaznaczać liczbę wymierną na

Bardziej szczegółowo