Wymagania edukacyjne z matematyki - gimnazjum

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wymagania edukacyjne z matematyki - gimnazjum"

Transkrypt

1 Wymagania edukacyjne z matematyki - gimnazjum Skrót postanowień: III etap edukacyjny (kl. I-III gimnazjum) Cele kształcenia (wymagania ogólne): wykorzystanie i tworzenie informacji - uczeń interpretuje i tworzy teksty o charakterze matematycznym, używa języka matematycznego do opisu rozumowania i uzyskanych wyników, wykorzystywanie i interpretowanie reprezentacji - uczeń interpretuje pojęcia matematyczne i operuje obiektami matematycznymi, modelowanie matematyczne - uczeń dobiera lub buduje model matematyczny prostej sytuacji, użycie i tworzenie strategii - uczeń stosuje strategię jasno wynikającą z treści zadania lub tworzy strategię rozwiązania problemu, rozumowanie i argumentacja - uczeń prowadzi proste rozumowania, podaje argumenty uzasadniające poprawność rozumowania. Treści nauczania (wymagania szczegółowe): 1. Liczby wymierne dodatnie odczytywanie i zapisywanie liczb naturalnych dodatnich w systemie rzymskim w zakresie do 3000, dodawanie i odejmowanie, mnożenie i dzielenie liczb wymiernych zapisanych w postaci ułamków zwykłych lub liczb o rozwinięciach dziesiętnych skończonych zgodnie z własną strategią obliczeń oraz z wykorzystaniem kalkulatora, zamiana ułamków zwykłe na liczby dziesiętne (skończone i okresowe) i na odwrót, zaokrąglanie rozwinięć dziesiętnych liczb z zadaną dokładnością, obliczanie wartości nieskomplikowanych wyrażeń arytmetycznych zawierających ułamki zwykłe i liczby dziesiętne, szacowanie wartości wyrażeń arytmetycznych, obliczenia na liczbach wymiernych z zastosowaniem rozwiązywania problemów w kontekście praktycznym, w tym do zamiany jednostek (prędkości, gęstości itp.). 2. Liczby wymierne interpretacja liczb wymiernych na osi liczbowej, obliczanie odległości między dwiema liczbami na osi, wskazywanie na osi liczbowej zbiorów liczb spełniających warunki typu: x 3, x<5; dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie liczb wymiernych, obliczanie wartości nieskomplikowanych wyrażeń arytmetycznych zawierających liczby wymierne. 3. Potęgi obliczanie potęg liczb wymiernych o wykładnikach naturalnych, zapisywanie w postaci jednej potęgi iloczynów i ilorazów potęg o takich samych podstawach lub o takich samych wykładnikach oraz potęg potęgi (przy wykładnikach naturalnych), porównywanie potęg o różnych wykładnikach naturalnych i takich samych podstawach oraz o takich samych wykładnikach naturalnych i różnych dodatnich podstawach, zamiana potęg o wykładnikach całkowitych ujemnych na odpowiednie potęgi o wykładnikach naturalnych, zapisywanie liczb w notacji wykładniczej, tzn. w postaci a 10 k, gdzie 1 α<10 i k jest liczbą całkowitą. 4. Pierwiastki

2 obliczanie wartości pierwiastków drugiego i trzeciego stopnia z liczb, które są odpowiednio kwadratami lub sześcianami liczb wymiernych, wyłączanie czynnika przed znak pierwiastka oraz włączanie go pod znak pierwiastka, mnożenie i dzielenie pierwiastków drugiego i trzeciego stopnia. 5. Procenty przedstawianie części pewnej wielkości jako procentu lub promila tej wielkości i odwrotnie, obliczanie procentu danej liczby, obliczanie liczby na podstawie danego jej procentu, stosowanie obliczeń procentowych do rozwiązywania problemów w kontekście praktycznym, np. obliczanie ceny po podwyżce lub obniżce o dany procent, obliczenia związane z podatkiem VAT, obliczanie odsetek dla lokaty rocznej. 6. Wyrażenia algebraiczne opisywanie za pomocą wyrażeń algebraicznych związków między różnymi wielkościami, obliczanie wartości liczbowych wyrażeń algebraicznych, redukcja wyrazów podobnych w sumie algebraicznej, dodawanie i odejmowanie sum algebraicznych, mnożenie jednomianów, mnożenie sumy algebraicznej przez jednomian oraz w nietrudnych przykładach mnożenie sum algebraicznych, wyłączanie wspólnego czynnika wyrazów sumy algebraicznej przed nawias, wyznaczanie wskazanej wielkości z podanych wzorów, w tym geometrycznych i fizycznych. 7. Równania zapisywanie związków między wielkościami za pomocą równania pierwszego stopnia z jedną niewiadomą, w tym związków między wielkościami wprost i odwrotnie proporcjonalnymi, sprawdzanie, czy dana liczba spełnia równanie stopnia pierwszego z jedną niewiadomą, rozwiązywanie równań stopnia pierwszego z jedną niewiadomą, zapisywanie związków między nieznanymi wielkościami za pomocą układu dwóch równań pierwszego stopnia z dwiema niewiadomymi, sprawdzanie, czy dana para liczb spełnia układ dwóch równań stopnia pierwszego z dwiema niewiadomymi, rozwiązywanie układów równań stopnia pierwszego z dwiema niewiadomymi, opisywanie za pomocą równań lub układów równań zadań osadzone w kontekście praktycznym i ich rozwiązywanie. 8. Wykresy funkcji zaznaczanie w układzie współrzędnych na płaszczyźnie punktów o danych współrzędnych, odczytywanie współrzędne danych punktów, odczytywanie z wykresu funkcji wartości funkcji dla danego argumentu, argumentu dla danej wartości funkcji, ustalanie, dla jakich argumentów funkcja przyjmuje wartości dodatnie lub ujemne, ustalanie miejsc zerowych funkcji, odczytywanie i interpretacja informacji przedstawionych za pomocą wykresów funkcji (w tym opisujących zjawiska występujące w przyrodzie, gospodarce, życiu codziennym), obliczanie wartości funkcji podanych nieskomplikowanym wzorem i zaznaczanie punktów należących do jej wykresu. 9. Statystyka opisowa i wprowadzenie do rachunku prawdopodobieństwa. interpretacja danych przedstawione za pomocą tabel, diagramów słupkowych i kołowych oraz wykresów, wyszukiwanie, selekcjonowanie i porządkowanie informacji źródłowych, przedstawianie danych w tabeli oraz za pomocą diagramu słupkowego lub kołowego, wyznaczanie średniej arytmetycznej i mediany zestawu danych,

3 analiza prostych doświadczeń losowych (np. rzutu kostką lub monetą, wyciągania losu) i określanie prawdopodobieństwa najprostszych zdarzeń w tych doświadczeniach (wypadnięcie orła w rzucie monetą, wypadnięcie dwójki lub szóstki w rzucie kostką itp.). 10. Figury płaskie korzystanie ze związków między kątami utworzonymi przez prostą przecinającą dwie proste równoległe, rozpoznawanie wzajemnego położenia prostej i okręgu, rozpoznawanie stycznej do okręgu, prostopadłość stycznej do okręgu do promienia poprowadzonego do punktu styczności, rozpoznawanie kątów środkowych, obliczanie długości okręgu i jego łuku, oblicza pole koła, pierścienia kołowego, wycinka kołowego, stosowanie twierdzenia Pitagorasa, własności kątów i przekątnych w prostokątach, równoległobokach, rombach i trapezach, obliczanie pól i obwodów trójkątów i czworokątów, zamiana jednostek pola, obliczanie wymiarów wielokąta powiększonego lub pomniejszonego w danej skali, obliczanie stosunku pól i obwodów wielokątów podobnych, rozpoznawanie wielokątów przystających i podobnych, stosowanie cech przystawania trójkątów, korzystanie z własności trójkątów prostokątnych podobnych, rozpoznawanie pary figur symetrycznych względem prostej i względem punktu, rysowanie par figur symetrycznych, rozpoznawanie figur, które mają oś lub środek symetrii, wskazywanie osi i środka symetrii figur, rozpoznawanie symetralnej odcinka i dwusiecznej kąta, konstrukcja symetralnej odcinka i dwusiecznej kąta, konstrukcje kątów o miarach 60, 30, 45, konstrukcja okręgu opisanego na trójkącie i wpisanego w trójkąt, rozpoznawanie wielokątów foremnych i korzystanie z ich podstawowych własności. 11. Bryły rozpoznawanie graniastosłupów i ostrosłupów prawidłowych, obliczanie pola powierzchni i objętości graniastosłupa prostego, ostrosłupa, walca, stożka, kuli (także w zadaniach osadzonych w kontekście praktycznym), zamiana jednostek objętości. Zalecane warunki i sposób realizacji podstawy programowej: uwzględniając zróżnicowane potrzeby edukacyjne uczniów, szkoła powinna organizować zajęcia zwiększające szanse edukacyjne uczniów mających trudności w nauce matematyki oraz tych, którzy mają szczególne zdolności matematyczne, w przypadku uczniów zdolnych można poszerzyć zakres wymaganych umiejętności, jednak wskazane jest podwyższanie stopnia trudności zadań, a nie poszerzanie ich tematyki.

4 Matematyka na czasie, wyd. Nowa Era Wymagania edukacyjne dla klasy 1gimnazjum I. LICZBY Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą lub dostateczną, jeśli: zaznacza na osi liczbowej punkty odpowiadające liczbom całkowitym, wymiernym (np. 1 2, ), parom liczb przeciwnych 2 odczytuje współrzędne punktów na osi liczbowej oblicza odległość między punktami odpowiadającymi liczbom wymiernym oblicza sumy, różnice, iloczyny i ilorazy liczb całkowitych określa znak iloczynu i ilorazu liczb całkowitych stosuje zasady dotyczące kolejności wykonywania działań w prostym wyrażeniu arytmetycznym na liczbach całkowitych wymienia dzielniki naturalne liczb dwucyfrowych uzasadnia podzielność liczb naturalnych przez 2, 3, 4, 5, 9 i 10 podaje przykłady liczb pierwszych i złożonych rozkłada liczbę na czynniki pierwsze wyznacza największy wspólny dzielnik liczb naturalnych rozwiązuje proste zadania tekstowe, wykorzystując działania w zbiorze liczb całkowitych podaje cyfry używane do zapisu liczb w systemie rzymskim zamienia liczby zapisane w systemie rzymskim na liczby zapisane w systemie dziesiętnym (i odwrotnie) zamienia ułamek niewłaściwy na liczbę mieszaną (i odwrotnie) skraca i rozszerza ułamki stosuje ułamki do zamiany jednostek zamienia ułamki zwykłe na dziesiętne (i odwrotnie) dodaje, odejmuje, mnoży i dzieli ułamki zwykłe oraz dziesiętne oblicza wartość wyrażenia arytmetycznego zawierającego działania na ułamkach, stosując zasady dotyczące kolejności wykonywania działań sprawdza, o ile lub ile razy jedna liczba jest większa od drugiej stosuje działania na ułamkach do rozwiązywania zadań tekstowych porównuje liczby wymierne zapisane w różnych postaciach

5 zaokrągla liczbę z podaną dokładnością ocenia, czy przybliżenie zostało podane z nadmiarem czy z niedomiarem szacuje wartości prostych wyrażeń arytmetycznych buduje wyrażenia arytmetyczne odpowiednie do kontekstu praktycznego zadań tekstowych Uczeń otrzymuje ocenę dobrą lub bardzo dobrą, jeśli opanował wiadomości i umiejętności podane wcześniej, a ponadto: zaznacza na osi liczbowej liczby spełniające dany warunek określa, ile liczb całkowitych spełnia dany warunek uzasadnia podzielność liczb naturalnych przez 6, 8, 15, 20 itd. stosuje podzielność liczb naturalnych do rozwiązywania zadań tekstowych rozwiązuje zadania o podwyższonym stopniu trudności dotyczące liczb zapisanych w systemie rzymskim stosuje ułamki do rozwiązywania zadań tekstowych oraz osadzonych w kontekście praktycznym oblicza wartości wyrażeń arytmetycznych zawierających ułamki zwykłe i dziesiętne skończone zgodnie z własną strategią obliczeń; podaje ich interpretację wyznacza cyfrę znajdującą się na podanym miejscu po przecinku w rozwinięciu dziesiętnym liczby szacuje wyniki działań, w tym w zadaniach osadzonych w kontekście praktycznym Uczeń otrzymuje ocenę celującą, jeśli opanował wiadomości i umiejętności na ocenę bardzo dobrą, a ponadto: stosuje cechy podzielności do uzasadniania ogólnych własności liczb całkowitych lub ich sum rozwiązuje zadania o podwyższonym stopniu trudności dotyczące działań na liczbach całkowitych i wymiernych

6 II. POTĘGI I PIERWIASTKI Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą lub dostateczną, jeśli: oblicza wartości potęg liczb wymiernych o wykładnikach naturalnych zapisuje liczbę w postaci potęgi określa znak potęgi w prostych przypadkach zapisuje w postaci jednej potęgi iloczyn i iloraz potęg o takich samych podstawach zapisuje w postaci jednej potęgi potęgę potęgi stosuje prawa działań na potęgach do obliczania wartości prostych wyrażeń arytmetycznych oblicza wartości pierwiastków kwadratowego i sześciennego z liczby nieujemnej oblicza wartości prostych wyrażeń arytmetycznych, w których występują pierwiastki kwadratowe lub sześcienne, pamiętając o zasadach dotyczących kolejności wykonywania działań wyznacza liczbę podpierwiastkową, gdy dana jest wartość pierwiastka kwadratowego lub sześciennego stosuje pierwiastek drugiego stopnia do rozwiązywania prostych zadań dotyczących pól kwadratów i objętości sześcianów zamienia w prostych przypadkach jednostki długości, prędkości i pola Uczeń otrzymuje ocenę dobrą lub bardzo dobrą, jeśli opanował wiadomości i umiejętności podane wcześniej, a ponadto: określa znak potęgi w trudniejszych przypadkach porównuje liczby zapisane w postaci potęg zapisuje potęgę w postaci iloczynu lub ilorazu potęg o takich samych podstawach zapisuje w postaci jednej potęgi iloczyny i ilorazy potęg o takich samych wykładnikach stosuje prawa działań na potęgach do upraszczania wyrażeń algebraicznych oblicza wartości wyrażeń arytmetycznych, w których występują pierwiastki kwadratowe lub sześcienne, pamiętając o zasadach dotyczących kolejności wykonywania działań porównuje liczby, stosując własności działań na pierwiastkach kwadratowych i sześciennych stosuje zamianę jednostek do rozwiązywania zadań praktycznych

7 Uczeń otrzymuje ocenę celującą, jeśli opanował wiadomości i umiejętności na ocenę bardzo dobrą, a ponadto: rozwiązuje zadania o podwyższonym stopniu trudności dotyczące potęg i pierwiastków III. PROCENTY Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą lub dostateczną, jeśli: zamienia procenty i promile na ułamki (i odwrotnie) określa, jakim procentem całości jest jej część w prostych przypadkach określa, jakim procentem jednej liczby jest druga liczba oblicza procent danej liczby oblicza w pamięci liczbę, gdy dany jest jej procent, np.10%, 50%, 1% oblicza, w prostych przypadkach, cenę towaru po obniżkach lub podwyżkach w prostych przypadkach porównuje cenę wyjściową z ceną po podwyżkach lub obniżkach wykorzystuje procenty do rozwiązywania prostych zadań praktycznych Uczeń otrzymuje ocenę dobrą lub bardzo dobrą, jeśli opanował wiadomości i umiejętności podane wcześniej, a ponadto: stosuje procenty w zadaniach o kontekście praktycznym, m.in. dotyczących stężeń, diagramów, lokat bankowych, obniżek, podwyżek wyznacza liczbę, znając jej procent, również w zadaniach osadzonych w kontekście praktycznym oblicza, o ile procent jedna liczba jest większa lub mniejsza od drugiej porównuje cenę wyjściową z ceną po podwyżkach i obniżkach stosuje pojęcie punktu procentowego do opisu zmiany wielkości stosuje obliczenia procentowe do rozwiązywania zadań osadzonych w kontekście praktycznym Uczeń otrzymuje ocenę celującą, jeśli opanował wiadomości i umiejętności na ocenę bardzo dobrą, a ponadto: stosuje procenty do rozwiązywania zadań o podwyższonym stopniu trudności

8 IV. FIGURY PŁASKIE Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą lub dostateczną, jeśli: wskazuje proste równoległe i prostopadłe oraz odcinki równoległe i prostopadłe sprawdza, czy punkty są współliniowe oblicza długość łamanej przy danych długościach jej boków oblicza miary wskazanych kątów w prostych przypadkach (również kątów tworzonych przez wskazówki zegara), korzystając z własności kątów przyległych, wierzchołkowych, odpowiadających i naprzemianległych konstruuje prostą prostopadłą i prostą równoległą do danej prostej i przechodzącą przez dany punkt konstruuje symetralną odcinka i dwusieczną kąta oraz kąty o miarach 30, 45, 60 opisuje proste konstrukcje geometryczne sprawdza, czy istnieje trójkąt o danych kątach wyznacza miarę trzeciego kąta w trójkącie klasyfikuje trójkąty ze względu na miary kątów lub długości boków sprawdza, czy dane trójkąty są przystające; podaje cechę, z której przystawanie wynika (w prostych przypadkach) rozpoznaje i nazywa czworokąty stosuje własności kątów i przekątnych, w kwadratach, prostokątach i rombach (w prostych przypadkach) oblicza pola trójkąta i czworokąta w prostych przypadkach zaznacza punkty w układzie współrzędnych i odczytuje współrzędne zaznaczonych punktów oblicza pola trójkątów prostokątnych i prostokątów, znając współrzędne ich wierzchołków Uczeń otrzymuje ocenę dobrą lub bardzo dobrą, jeśli opanował wiadomości i umiejętności podane wcześniej, a ponadto: stosuje nierówność trójkąta do rozwiązywania zadań stosuje własności kątów i przekątnych w równoległobokach i trapezach rozwiązuje zadania tekstowe, stosując własności figur na płaszczyźnie oblicza miary wskazanych kątów (również kątów tworzonych przez wskazówki zegara), korzystając z własności kątów przyległych, wierzchołkowych, odpowiadających

9 i naprzemianległych wykorzystuje konstrukcje geometryczne w zadaniach wykorzystuje związki miarowe między kątami w trójkącie do rozwiązywania zadań uzasadnia, że dwa trójkąty są lub nie są przystające stosuje własności trójkątów przystających do uzasadniania twierdzeń stosuje twierdzenie o sumie kątów w czworokącie do rozwiązywania zadań oblicza pola trójkąta i czworokąta posługuje się pojęciem ćwiartek układu współrzędnych oblicza pola wielokątów, znając współrzędne ich wierzchołków Uczeń otrzymuje ocenę celującą, jeśli opanował wiadomości i umiejętności na ocenę bardzo dobrą, a ponadto: uzasadnia własności trójkątów i czworokątów rozwiązuje zadania o podwyższonym stopniu trudności dotyczące figur na płaszczyźnie, w szczególności trójkątów i czworokątów V. WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą lub dostateczną, jeśli: oblicza wartość liczbową wyrażenia algebraicznego opisuje proste związki między wielkościami za pomocą wyrażeń algebraicznych nazywa dane wyrażenia algebraiczne rozpoznaje wyrażenia, które są jednomianami; podaje ich przykłady podaje współczynniki liczbowe jednomianów porządkuje jednomiany mnoży jednomiany wypisuje wyrazy sumy algebraicznej wskazuje wyrazy podobne w sumie algebraicznej redukuje wyrazy podobne w sumie algebraicznej dodaje i odejmuje sumy algebraiczne w prostych wyrażeniach algebraicznych mnoży sumy algebraiczne przez jednomiany w prostych przypadkach wyłącza podany czynnik z wyrazów sumy poza nawias buduje i przekształca proste wyrażenia algebraiczne odpowiednio do kontekstu wynikającego z treści rozwiązywanego zadania

10 Uczeń otrzymuje ocenę dobrą lub bardzo dobrą, jeśli opanował wiadomości i umiejętności podane wcześniej, a ponadto: zapisuje związki między wielkościami za pomocą wyrażeń algebraicznych mnoży jednomiany i porządkuje otrzymane wyrażenia redukuje wyrazy podobne w wyrażeniach zawierających nawiasy zapisuje związki między wielkościami za pomocą sum algebraicznych stosuje mnożenie sumy algebraicznej przez jednomian do przekształcania wyrażeń algebraicznych oblicza wartości wyrażeń algebraicznych, stosując wyłączanie wspólnego czynnika poza nawias stosuje wyłączanie wspólnego czynnika poza nawias do uzasadniania własności liczb w nieskomplikowanych sytuacjach buduje i przekształca wyrażenia algebraiczne odpowiednio do kontekstu wynikającego z treści rozwiązywanego zadania Uczeń otrzymuje ocenę celującą, jeśli opanował wiadomości i umiejętności na ocenę bardzo dobrą, a ponadto: stosuje wyłączanie wspólnego czynnika poza nawias do uzasadniania ogólnych własności liczb stosuje wyrażenia algebraiczne do zapisu zależności między różnymi wielkościami rozwiązuje zadania o podwyższonym stopniu trudności dotyczące wyrażeń algebraicznych VI. RÓWNANIA Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą lub dostateczną, jeśli: sprawdza, czy dana liczba jest rozwiązaniem równania sprawdza, czy równania są równoważne rozwiązuje proste równania liniowe z jedną niewiadomą zapisuje zależności między wielkościami za pomocą równań liniowych z jedną niewiadomą (w prostych przypadkach) rozwiązuje proste zadania tekstowe, w tym dotyczące procentów, stosując równania liniowe porównuje liczby, używając symboli nierówności zaznacza na osi liczbowej zbiór liczb spełniających warunek typu: x 3, x <5

11 zapisuje nierówność, jaką spełniają liczby zaznaczone na osi liczbowej sprawdza, czy dana liczba jest rozwiązaniem nierówności oblicza, ile liczb naturalnych (całkowitych) spełnia podaną nierówność (w prostych przypadkach) wyznacza wskazaną wielkość z podanych wzorów, w tym wyrażających zależności fizyczne i geometryczne (w prostych przypadkach) Uczeń otrzymuje ocenę dobrą lub bardzo dobrą, jeśli opanował wiadomości i umiejętności podane wcześniej, a ponadto: rozwiązuje równania liniowe z jedną niewiadomą, tworząc własną strategię rozwiązania wyznacza wskazaną niewiadomą z równania z większą liczbą zmiennych stosuje pojęcia równania sprzecznego i równania tożsamościowego analizuje treść zadania tekstowego, układa równanie, rozwiązuje je i podaje odpowiedź rozwiązuje zadania tekstowe, w tym dotyczące procentów, stosując równania liniowe zaznacza na osi liczbowej zbiór liczb spełniających warunek typu: 1 x < 3 zapisuje nierówność, jaką spełniają liczby zaznaczone na osi liczbowej (w trudniejszych przypadkach) oblicza, ile liczb naturalnych (całkowitych) spełnia podaną nierówność wyznacza wskazaną wielkość z podanych wzorów, w tym wyrażających zależności fizyczne i geometryczne; podaje konieczne założenia Uczeń otrzymuje ocenę celującą, jeśli opanował wiadomości i umiejętności na ocenę bardzo dobrą, a ponadto: stosuje równania w zadaniach, zwłaszcza w zadaniach tekstowych o znacznym stopniu trudności rozwiązuje równania, które są iloczynem czynników liniowych VII. SYMETRIE Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą lub dostateczną, jeśli: znajduje obraz punktu w symetrii względem danej prostej lub względem danego

12 punktu znajduje obraz trójkąta w symetrii względem prostej równoległej do jednego z boków rysuje obraz kwadratu w symetrii względem jednego z wierzchołków wskazuje oś symetrii i środek symetrii danej figury (jeśli istnieją); podaje ich liczbę (w prostych przypadkach) podaje przykłady figur osiowosymetrycznych i środkowosymetrycznych znajduje obrazy punktów w układzie współrzędnych w symetrii względem osi układu lub początku układu współrzędnych Uczeń otrzymuje ocenę dobrą lub bardzo dobrą, jeśli opanował wiadomości i umiejętności podane wcześniej, a ponadto: wyznacza obrazy figur w symetrii względem dowolnej prostej rysuje prostą, względem której figury są symetryczne; wskazuje oś symetrii i środek symetrii danej figury wyznacza obrazy figur w symetrii względem punktu podaje przykłady figur, które mają określoną liczbę osi symetrii znajduje obrazy wielokątów w układzie współrzędnych w symetrii względem osi układu lub początku układu współrzędnych Uczeń otrzymuje ocenę celującą, jeśli opanował wiadomości i umiejętności na ocenę bardzo dobrą, a ponadto: stosuje symetrię osiową do rozwiązywania problemów konstrukcyjnych rozwiązuje zadania, stosując złożenie różnych symetrii oblicza pole części wspólnej figury i jej obrazu w symetrii względem prostej rozwiązuje zadania o podwyższonym stopniu trudności dotyczące symetrii i figur symetrycznych KLASA 2 Uczeń kończący klasę drugą: 1) odczytuje i zapisuje liczby naturalne dodatnie w systemie rzymskim (w zakresie do 3000); 2) oblicza potęgi liczb wymiernych o wykładnikach naturalnych; 3) zapisuje w postaci jednej potęgi: iloczyny i ilorazy potęg o takich samych

13 podstawach, iloczyny i ilorazy potęg o takich samych wykładnikach oraz potęgę potęgi (przy wykładnikach naturalnych); 4) porównuje potęgi o różnych wykładnikach naturalnych i takich samych podstawach oraz porównuje potęgi o takich samych wykładnikach naturalnych i różnych dodatnich podstawach; 5) zapisuje liczby w notacji wykładniczej, tzn. w postaci a 10 k, gdzie 1 a<10 oraz k jest liczbą całkowitą. 6) oblicza wartości pierwiastków drugiego i trzeciego stopnia z liczb, które są odpowiednio kwadratami lub sześcianami liczb wymiernych; 7) wyłącza czynnik przed znak pierwiastka oraz włącza czynnik pod znak pierwiastka; 8) mnoży i dzieli pierwiastki drugiego stopnia; 9) mnoży i dzieli pierwiastki trzeciego stopnia 10) opisuje za pomocą wyrażeń algebraicznych związki między różnymi wielkościami; 11) oblicza wartości liczbowe wyrażeń algebraicznych; 12) redukuje wyrazy podobne w sumie algebraicznej; 13) dodaje i odejmuje sumy algebraiczne; 14) mnoży jednomiany, mnoży sumę algebraiczną przez jednomian oraz, w nietrudnych przykładach, mnoży sumy algebraiczne; 15) wyłącza wspólny czynnik z wyrazów sumy algebraicznej poza nawias; 16) wyznacza wskazaną wielkość z podanych wzorów, w tym geometrycznych i fizycznych. 17) zapisuje związki między wielkościami za pomocą równania pierwszego stopnia z jedną niewiadomą, w tym związki między wielkościami wprost proporcjonalnymi i odwrotnie proporcjonalnymi; 18) rozwiązuje równania stopnia pierwszego z jedną niewiadomą; 19) zapisuje związki między nieznanymi wielkościami za pomocą układu dwóch równań pierwszego stopnia z dwiema niewiadomymi; 20) sprawdza, czy dana para liczb spełnia układ dwóch równań stopnia pierwszego z dwiema niewiadomymi; 21) rozwiązuje układy równań stopnia pierwszego z dwiema niewiadomymi; 22) za pomocą równań lub układów równań opisuje i rozwiązuje zadania osadzone w kontekście praktycznym. 23) odczytuje współrzędne danych punktów; 24) odczytuje z wykresu funkcji: wartość funkcji dla danego argumentu, argumenty dla danej wartości funkcji, dla jakich argumentów funkcja przyjmuje wartości dodatnie, dla jakich ujemne, a dla jakich zero; 25) odczytuje i interpretuje informacje przedstawione za pomocą wykresów funkcji (w tym wykresów opisujących zjawiska występujące w przyrodzie, gospodarce, życiu codziennym); 26) oblicza wartości funkcji podanych nieskomplikowanym wzorem i zaznacza punkty należące do jej wykresu. 27) interpretuje dane przedstawione za pomocą tabel, diagramów słupkowych i kołowych, wykresów; 28) wyszukuje, selekcjonuje i porządkuje informacje z dostępnych źródeł; 29) przedstawia dane w tabeli, za pomocą diagramu słupkowego lub kołowego;

14 30) wyznacza średnią arytmetyczną i medianę zestawu danych; 31) rozpoznaje wzajemne położenie prostej i okręgu, rozpoznaje styczną do okręgu; 32) korzysta z faktu, że styczna do okręgu jest prostopadła do promienia poprowadzonego do punktu styczności; 33) rozpoznaje kąty środkowe; 34) rozpoznaje wzajemne położenie prostej i okręgu, rozpoznaje styczną do okręgu; 35) korzysta z faktu, że styczna do okręgu jest prostopadła do promienia poprowadzonego do punktu styczności; 36) rozpoznaje kąty środkowe; 37) rozpoznaje pary figur symetrycznych względem prostej i względem punktu. Rysuje pary figur symetrycznych; 38) rozpoznaje figury, które mają oś symetrii, i figury, które mają środek symetrii. Wskazuje oś symetrii i środek symetrii figury; 39) rozpoznaje symetralną odcinka i dwusieczną kąta; 40) konstruuje symetralną odcinka i dwusieczną kąta; 41) konstruuje kąty o miarach 60 o, 30 o, 45 o ; 42) konstruuje okrąg opisany na trójkącie oraz okrąg wpisany w trójkąt; 43) rozpoznaje wielokąty foremne i korzysta z ich podstawowych własności. 44) rozpoznaje graniastosłupy i ostrosłupy prawidłowe; 45) oblicza pole powierzchni i objętość graniastosłupa prostego, ostrosłupa (także w zadaniach osadzonych w kontekście praktycznym); 46) zamienia jednostki objętości. (wykorzystuje wymagania programowe z pierwszej klasy) KLASA 3 Uczeń kończący klasę trzecią: 1) zamienia potęgi o wykładnikach całkowitych ujemnych na odpowiednie potęgi o wykładnikach naturalnych; 2) zapisuje liczby w notacji wykładniczej, tzn. w postaci a 10 k, gdzie 1 a<10 oraz k jest liczbą całkowitą. 3) analizuje proste doświadczenia losowe (np. rzut kostką, rzut monetą, wyciąganie losu) i określa prawdopodobieństwa najprostszych zdarzeń w tych doświadczeniach (prawdopodobieństwo wypadnięcia orła w rzucie monetą, dwójki lub szóstki w rzucie kostką, itp.). 4) oblicza wymiary wielokąta powiększonego lub pomniejszonego w danej skali; 5) oblicza stosunek pól wielokątów podobnych; 6) rozpoznaje wielokąty przystające i podobne; 7) stosuje cechy przystawania trójkątów; 8) korzysta z własności trójkątów prostokątnych podobnych;

15 9) rozpoznaje graniastosłupy i ostrosłupy prawidłowe; 10) oblicza pole powierzchni i objętość graniastosłupa prostego, ostrosłupa, walca, stożka, kuli (także w zadaniach osadzonych w kontekście praktycznym); 11) zamienia jednostki objętości. (wykorzystuje wymagania programowe z pierwszej i drugiej klasy)

Podstawa programowa przedmiotu MATEMATYKA. III etap edukacyjny (klasy I - III gimnazjum)

Podstawa programowa przedmiotu MATEMATYKA. III etap edukacyjny (klasy I - III gimnazjum) Podstawa programowa przedmiotu MATEMATYKA III etap edukacyjny (klasy I - III gimnazjum) Cele kształcenia wymagania ogólne: I. Wykorzystanie i tworzenie informacji. Uczeń interpretuje i tworzy teksty o

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA TREŚCI PODSTAWY PROGRAMOWEJ PRZEZ PROGRAM MATEMATYKA Z PLUSEM

REALIZACJA TREŚCI PODSTAWY PROGRAMOWEJ PRZEZ PROGRAM MATEMATYKA Z PLUSEM REALIZACJA TREŚCI PODSTAWY PROGRAMOWEJ PRZEZ PROGRAM MATEMATYKA Z PLUSEM Treści nauczania wg podstawy programowej Podręcznik M+ Klasa I Klasa II Klasa III 1. Liczby wymierne dodatnie. Uczeń: 1) odczytuje

Bardziej szczegółowo

PG im. Tadeusza Kościuszki w Kościerzycach Przedmiot

PG im. Tadeusza Kościuszki w Kościerzycach Przedmiot KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO III etap edukacyjny PG im. Tadeusza Kościuszki w Kościerzycach Przedmiot matematyka Klasa......... Rok szkolny Imię i nazwisko nauczyciela

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY III GIMNAZJUM W ZSPiG W CZARNYM DUNAJCU NA ROK SZKOLNY 2016/2017 ROCZNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY III GIMNAZJUM W ZSPiG W CZARNYM DUNAJCU NA ROK SZKOLNY 2016/2017 ROCZNE WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY III GIMNAZJUM W ZSPiG W CZARNYM DUNAJCU NA ROK SZKOLNY 2016/2017 ROCZNE Przekształcenia algebraiczne Równania i układy równań Pojęcie funkcji. Własności funkcji. WYRAŻENIA

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EGZAMINACYJNE DLA KLASY III GIMNAZJUM

WYMAGANIA EGZAMINACYJNE DLA KLASY III GIMNAZJUM WYMAGANIA EGZAMINACYJNE DLA KLASY III GIMNAZJUM TEMAT WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 1. LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE 2. System dziesiątkowy 1. Liczby wymierne dodatnie. Uczeń: 1) zaokrągla rozwinięcia dziesiętne

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny w klasie I gimnazjum do programu nauczania MATEMATYKA NA CZASIE

Wymagania na poszczególne oceny w klasie I gimnazjum do programu nauczania MATEMATYKA NA CZASIE Wymagania na poszczególne oceny w klasie I gimnazjum do programu nauczania MATEMATYKA NA CZASIE I.LICZBY - zaznacza na osi liczbowej punkty odpowiadające liczbom całkowitym, wymiernym(np. 1 2, 2 1 1 ),

Bardziej szczegółowo

Matematyka na czasie Przedmiotowe zasady oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych dla klasy 1

Matematyka na czasie Przedmiotowe zasady oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych dla klasy 1 Matematyka na czasie Przedmiotowe zasady oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych dla klasy 1 Wyróżniono następujące wymagania programowe: konieczne (K), podstawowe (P), rozszerzające (R), dopełniające

Bardziej szczegółowo

Wymagania przedmiotowe dla klasy 3as i 3b gimnazjum matematyka

Wymagania przedmiotowe dla klasy 3as i 3b gimnazjum matematyka Wymagania przedmiotowe dla klasy 3as i 3b gimnazjum matematyka TEMAT 5. Przekątna kwadratu. Wysokość trójkąta równobocznego 6. Trójkąty o kątach 90º, 45º, 45º oraz 90º, 30º, 60º 1. Okrąg opisany na trójkącie

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny szkolne z matematyki. dla uczniów klasy Ia i Ib. Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mętowie. w roku szkolnym 2015/2016

Wymagania na poszczególne oceny szkolne z matematyki. dla uczniów klasy Ia i Ib. Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mętowie. w roku szkolnym 2015/2016 Wymagania na poszczególne oceny szkolne z matematyki dla uczniów klasy Ia i Ib Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mętowie w roku szkolnym 2015/2016 DZIAŁ I: LICZBY zaznacza na osi liczbowej punkty odpowiadające

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla klasy pierwszej Matematyka na czasie

Wymagania edukacyjne dla klasy pierwszej Matematyka na czasie Wymagania edukacyjne dla klasy pierwszej Matematyka na czasie Wyróżniono następujące wymagania programowe: konieczne (K), podstawowe (P), rozszerzające (R), dopełniające (D) i wykraczające poza program

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne klasa trzecia.

Wymagania edukacyjne klasa trzecia. TEMAT Wymagania edukacyjne klasa trzecia. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ 1. LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE Lekcja organizacyjna System dziesiątkowy System rzymski Liczby wymierne i niewymierne

Bardziej szczegółowo

Matematyka na czasie Przedmiotowe zasady oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych dla klasy 1

Matematyka na czasie Przedmiotowe zasady oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych dla klasy 1 Agnieszka Kamińska, Dorota Ponczek Matematyka na czasie Przedmiotowe zasady oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych dla klasy 1 Proponujemy, by omawiając dane zagadnienie programowe lub rozwiązując

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU DLA 3 KLASY GIMNAZJUM

ROZKŁAD MATERIAŁU DLA 3 KLASY GIMNAZJUM ROZKŁAD MATERIAŁU DLA 3 KLASY GIMNAZJUM TEMAT LICZBA GODZIN LEKCYJNYCH 1. LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE (26 h) 1. Lekcja organizacyjna 1 2. System dziesiątkowy 2-4 3. System rzymski 5-6 WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA MATEMATYKI DLA KLASY III A WYMAGANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ w Publicznym Gimnazjum Integracyjnym nr 47 w Łodzi

ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA MATEMATYKI DLA KLASY III A WYMAGANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ w Publicznym Gimnazjum Integracyjnym nr 47 w Łodzi ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA MATEMATYKI DLA KLASY III A WYMAGANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ w Publicznym Gimnazjum Integracyjnym nr 47 w Łodzi Rozkład materiału nauczania został opracowany na podstawie programu

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne klasa druga.

Wymagania edukacyjne klasa druga. Wymagania edukacyjne klasa druga. TEMAT WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ 1. POTĘGI Potęga o wykładniku naturalnym Iloczyn i iloraz potęg o jednakowych podstawach Potęgowanie potęgi Potęgowanie

Bardziej szczegółowo

TEMAT 1. LICZBY I DZIAŁANIA 14 20. 1. Liczby 1-2. 2. Rozwinięcia dziesiętne liczb wymiernych. 3. Zaokrąglanie liczb. Szacowanie wyników 1-2

TEMAT 1. LICZBY I DZIAŁANIA 14 20. 1. Liczby 1-2. 2. Rozwinięcia dziesiętne liczb wymiernych. 3. Zaokrąglanie liczb. Szacowanie wyników 1-2 TEMAT 1. LICZBY I DZIAŁANIA 14 20 LICZBA GODZIN LEKCYJNYCH 1. Liczby 1-2 2. Rozwinięcia dziesiętne liczb wymiernych 3. Zaokrąglanie liczb. Szacowanie wyników 1 1-2 WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA MATEMATYKI DLA KLASY II A WYMAGANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ w Publicznym Gimnazjum Integracyjnym nr 47 w Łodzi

ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA MATEMATYKI DLA KLASY II A WYMAGANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ w Publicznym Gimnazjum Integracyjnym nr 47 w Łodzi ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA MATEMATYKI DLA KLASY II A WYMAGANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ w Publicznym Gimnazjum Integracyjnym nr 47 w Łodzi Rozkład materiału nauczania został opracowany na podstawie programu

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne klasa pierwsza.

Wymagania edukacyjne klasa pierwsza. Wymagania edukacyjne klasa pierwsza. TEMAT WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ 1. LICZBY I DZIAŁANIA Liczby Rozwinięcia dziesiętne liczb wymiernych Zaokrąglanie liczb. Szacowanie wyników Dodawanie

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA IAS, IBM

MATEMATYKA WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA IAS, IBM MATEMATYKA WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA IAS, IBM Lp. Temat lekcji Zakres treści Osiągnięcia uczeń: I. LICZBY 1. Oś liczbowa 1. pojęcie osi liczbowej 2. liczby przeciwne 1. zaznacza na osi liczbowej punkty

Bardziej szczegółowo

1. Potęga o wykładniku naturalnym Iloczyn i iloraz potęg o jednakowych podstawach Potęgowanie potęgi 1 LICZBA GODZIN LEKCYJNYCH

1. Potęga o wykładniku naturalnym Iloczyn i iloraz potęg o jednakowych podstawach Potęgowanie potęgi 1 LICZBA GODZIN LEKCYJNYCH TEMAT LICZBA GODZIN LEKCYJNYCH WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ UWAGI 1. POTĘGI 1. Potęga o wykładniku naturalnym 2-3 2. Iloczyn i iloraz potęg o jednakowych podstawach 3. Potęgowanie potęgi

Bardziej szczegółowo

TEMAT 1. LICZBY I DZIAŁANIA 14 20. 1. Liczby 1-2. 2. Rozwinięcia dziesiętne liczb wymiernych. 3. Zaokrąglanie liczb. Szacowanie wyników 1-2

TEMAT 1. LICZBY I DZIAŁANIA 14 20. 1. Liczby 1-2. 2. Rozwinięcia dziesiętne liczb wymiernych. 3. Zaokrąglanie liczb. Szacowanie wyników 1-2 TEMAT 1. LICZBY I DZIAŁANIA 14 0 LICZBA GODZIN LEKCYJNYCH 1. Liczby 1-. Rozwinięcia dziesiętne liczb wymiernych 3. Zaokrąglanie liczb. Szacowanie wyników 4. Dodawanie i odejmowanie liczb dodatnich 1 1-

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA - gimnazjum - cele i wymagania z podstawy programowej

MATEMATYKA - gimnazjum - cele i wymagania z podstawy programowej MATEMATYKA - gimnazjum - cele i wymagania z podstawy programowej 1. Cel: Liczby wymierne dodatnie. 1) odczytuje i zapisuje liczby naturalne dodatnie w systemie rzymskim (w zakresie do 3000); 2) dodaje,

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA. WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA I, II, III Bożena Tarnowiecka, Arkadiusz Wolski. KLASA I Wymagania

MATEMATYKA. WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA I, II, III Bożena Tarnowiecka, Arkadiusz Wolski. KLASA I Wymagania MATEMATYKA WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA I, II, III Bożena Tarnowiecka, Arkadiusz Wolski Treści zapisane kursywą (i oznaczone gwiazdką) wykraczają poza podstawę programową. Nauczyciel może je realizować,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania matematyka

Przedmiotowe zasady oceniania matematyka Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Polkowicach Przedmiotowe zasady oceniania matematyka Ogólne cele oceniania z matematyki w gimnazjum: - informowanie ucznia o stopniu opanowania przez niego umiejętności

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA KLASA III GIMNAZJUM

MATEMATYKA KLASA III GIMNAZJUM Ogólne wymagania edukacyjne Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: MATEMATYKA KLASA III GIMNAZJUM Potrafi stosować wiadomości w sytuacjach nietypowych (problemowych) Operuje twierdzeniami i je dowodzi

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania i wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy drugiej gimnazjum

Przedmiotowe zasady oceniania i wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy drugiej gimnazjum Przedmiotowe zasady oceniania i wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy drugiej gimnazjum I. POTĘGI I PIERWIASTKI oblicza wartości potęg o wykładnikach całkowitych liczb różnych od zera zapisuje liczbę

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny w klasie II gimnazjum do programu nauczania MATEMATYKA NA CZASIE

Wymagania na poszczególne oceny w klasie II gimnazjum do programu nauczania MATEMATYKA NA CZASIE Wymagania na poszczególne oceny w klasie II gimnazjum do programu nauczania MATEMATYKA NA CZASIE Wymagania konieczne K dotyczą zagadnień elementarnych, stanowiących swego rodzaju podstawę, powinien je

Bardziej szczegółowo

ROK SZKOLNY 2017/2018 WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY:

ROK SZKOLNY 2017/2018 WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY: ROK SZKOLNY 2017/2018 WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY: KLASA II GIMNAZJUM Wymagania konieczne K dotyczą zagadnień elementarnych, stanowiących swego rodzaju podstawę, powinien je zatem opanować

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny Wymaganiach edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia klasy I Gimnazjum poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z matematyki, wynikające z programu nauczania: praca zbiorowa

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, jeśli nie opanował wiadomości i umiejętności na ocenę dopuszczającą, nie wykazuje chęci poprawy

Bardziej szczegółowo

Matematyka Wymagania edukacyjne, kryteria oceniania i sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów

Matematyka Wymagania edukacyjne, kryteria oceniania i sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów Matematyka Wymagania edukacyjne, kryteria oceniania i sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów Wymagania edukacyjne ogólne 1. Uczeń interpretuje i tworzy teksty o charakterze matematycznym, używa

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ W OBRZYCKU

ZESPÓŁ SZKÓŁ W OBRZYCKU Matematyka na czasie Program nauczania matematyki w gimnazjum ZGODNY Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ I z dn. 23 grudnia 2008 r. Autorzy: Agnieszka Kamińska, Dorota Ponczek ZESPÓŁ SZKÓŁ W OBRZYCKU Wymagania edukacyjne

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie VII szkoły podstawowej

Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie VII szkoły podstawowej Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie VII szkoły podstawowej ROZDZIAŁ I LICZBY Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą jeśli: 1. rozpoznaje cyfry używane do zapisu liczb w systemie rzymskim w zakresie

Bardziej szczegółowo

Liczby. Wymagania programowe kl. VII. Dział

Liczby. Wymagania programowe kl. VII. Dział Wymagania programowe kl. VII Dział Liczby rozpoznaje cyfry używane do zapisu liczb w systemie rzymskim w zakresie do 3000 odczytuje liczby naturalne dodatnie zapisane w systemie rzymskim w zakresie do

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY MATEMATYKA KL.VII

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY MATEMATYKA KL.VII WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY MATEMATYKA KL.VII ROZDZIAŁ I LICZBY 1. rozpoznaje cyfry używane do zapisu liczb w systemie rzymskim w zakresie do 3000 2. odczytuje liczby naturalne dodatnie zapisane w

Bardziej szczegółowo

Wymagania dla klasy siódmej. Treści na 2 na 3 na 4 na 5 na 6 Uczeń: Uczeń: Uczeń: Uczeń: Uczeń: DZIAŁ 1. LICZBY

Wymagania dla klasy siódmej. Treści na 2 na 3 na 4 na 5 na 6 Uczeń: Uczeń: Uczeń: Uczeń: Uczeń: DZIAŁ 1. LICZBY Wymagania dla klasy siódmej Treści na 2 na 3 na 4 na 5 na 6 Uczeń: Uczeń: Uczeń: Uczeń: Uczeń: DZIAŁ 1. LICZBY Rzymski sposób zapisu liczb Liczby pierwsze i złożone. Dzielenie z resztą Rozwinięcia dziesiętne

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI KLASA VII

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI KLASA VII WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI KLASA VII Ocena Dopuszczający Osiągnięcia ucznia rozpoznaje cyfry używane do zapisu liczb w systemie rzymskim w zakresie do 3000 odczytuje liczby naturalne dodatnie zapisane

Bardziej szczegółowo

Wymagań edukacyjne z matematyki dla klasy VII Szkoły Podstawowej

Wymagań edukacyjne z matematyki dla klasy VII Szkoły Podstawowej Wymagań edukacyjne z matematyki dla klasy VII Szkoły Podstawowej Ocena celująca Uczeń spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą oraz ponadto: potrafi rozwiązać zadania na kilka sposobów; umie rozwiązywać

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY 7SP. V. Obliczenia procentowe. Uczeń: 1) przedstawia część wielkości jako procent tej wielkości;

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY 7SP. V. Obliczenia procentowe. Uczeń: 1) przedstawia część wielkości jako procent tej wielkości; WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY 7SP Liczby. TEMAT Rozwinięcia dziesiętne liczb wymiernych. Zaokrąglanie liczb. Szacowanie wyników. Dodawanie i odejmowanie liczb dodatnich. Mnożenie i dzielenie

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA Z PLUSEM DLA KLASY VII W KONTEKŚCIE WYMAGAŃ PODSTAWY PROGRAMOWEJ. programowej dla klas IV-VI. programowej dla klas IV-VI.

MATEMATYKA Z PLUSEM DLA KLASY VII W KONTEKŚCIE WYMAGAŃ PODSTAWY PROGRAMOWEJ. programowej dla klas IV-VI. programowej dla klas IV-VI. MATEMATYKA Z PLUSEM DLA KLASY VII W KONTEKŚCIE WYMAGAŃ PODSTAWY PROGRAMOWEJ TEMAT LICZBA GODZIN LEKCYJNYCH WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ UWAGI. LICZBY I DZIAŁANIA 6 h Liczby. Rozwinięcia

Bardziej szczegółowo

III etap edukacyjny MATEMATYKA

III etap edukacyjny MATEMATYKA III etap edukacyjny MATEMATYKA Cele kształcenia wymagania ogólne I. Wykorzystanie i tworzenie informacji. Uczeń interpretuje i tworzy teksty o charakterze matematycznym, używa języka matematycznego do

Bardziej szczegółowo

Matematyka z kluczem. Szkoła podstawowa nr 18 w Sosnowcu. Przedmiotowe zasady oceniania klasa 7

Matematyka z kluczem. Szkoła podstawowa nr 18 w Sosnowcu. Przedmiotowe zasady oceniania klasa 7 Matematyka z kluczem Szkoła podstawowa nr 18 w Sosnowcu Przedmiotowe zasady oceniania klasa 7 KlasaVII wymagania programowe- wymagania na poszczególne oceny ROZDZIAŁ I LICZBY 1. rozpoznaje cyfry używane

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI MATEMATYKA WOKÓŁ NAS WSiP

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI MATEMATYKA WOKÓŁ NAS WSiP WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI MATEMATYKA WOKÓŁ NAS WSiP KLASA 1 Główne działy podstawy programowej Liczby wymierne dodatnie Liczby wymierne (dodatnie i niedodatnie) Hasła programowe Cztery działania

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z matematyki w klasie pierwszej w roku szkolnym 2015/2016

Kryteria oceniania z matematyki w klasie pierwszej w roku szkolnym 2015/2016 Kryteria oceniania z matematyki w klasie pierwszej w roku szkolnym 2015/2016 opracowały: mgr Agnieszka Łukaszyk, mgr Magdalena Murawska, mgr inż. Iwona Śliczner Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania w oddziałach gimnazjalnych matematyka

Przedmiotowe zasady oceniania w oddziałach gimnazjalnych matematyka Przedmiotowe zasady oceniania w oddziałach gimnazjalnych matematyka Ogólne cele oceniania z matematyki w gimnazjum: - informowanie ucznia o stopniu opanowania przez niego umiejętności matematycznych w

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny szkolne Klasa 7

Wymagania na poszczególne oceny szkolne Klasa 7 1 Wymagania na poszczególne oceny szkolne Klasa 7 Ocena postępów ucznia jest wynikiem oceny stopnia opanowania jego umiejętności podstawowych i ponadpodstawowych. W poniższej tabeli umiejętności te przypisane

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE TEMATÓW Z MATEMATYKI Z PLUSEM DLA KLASY VIII Z WYMAGANIAMI PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ

ZESTAWIENIE TEMATÓW Z MATEMATYKI Z PLUSEM DLA KLASY VIII Z WYMAGANIAMI PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ ZESTAWIENIE TEMATÓW Z MATEMATYKI Z PLUSEM DLA KLASY VIII Z WYMAGANIAMI PODSTAWY PROGRAMOWEJ TEMAT LICZBA GODZIN LEKCYJNYCH WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ UWAGI 1. LICZBY I DZIAŁANIA 14 h

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z matematyki klasa 1 gimnazjum

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z matematyki klasa 1 gimnazjum edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z matematyki klasa 1 gimnazjum Semestr I Stopień Rozdział 1. Liczby Zamienia liczby dziesiętne na ułamki

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z matematyki w klasie pierwszej w roku szkolnym 2015/2016

Kryteria oceniania z matematyki w klasie pierwszej w roku szkolnym 2015/2016 Kryteria oceniania z matematyki w klasie pierwszej w roku szkolnym 2015/2016 1) Liczby - zamienia liczby dziesiętne skończone na ułamki zwykłe i liczby mieszane, - zapisuje ułamek zwykły w postaci ułamka

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. ŚW. JANA KANTEGO W ŻOŁYNI. Wymagania na poszczególne oceny klasa VII Matematyka z kluczem

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. ŚW. JANA KANTEGO W ŻOŁYNI. Wymagania na poszczególne oceny klasa VII Matematyka z kluczem SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. ŚW. JANA KANTEGO W ŻOŁYNI Wymagania na poszczególne oceny klasa VII Matematyka z kluczem I. Wymagania konieczne (na ocenę dopuszczającą) obejmują wiadomości i umiejętności umożliwiające

Bardziej szczegółowo

Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne klasa 1

Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne klasa 1 klasa Rozdział. Liczby zamienia liczby dziesiętne skończone na ułamki zwykłe i liczby mieszane zapisuje ułamek zwykły w postaci ułamka dziesiętnego skończonego porównuje ułamki dziesiętne zna kolejność

Bardziej szczegółowo

Regulamin XVI Regionalnego Konkursu Matematycznego "Czas na szóstkę"

Regulamin XVI Regionalnego Konkursu Matematycznego Czas na szóstkę Regulamin XVI Regionalnego Konkursu Matematycznego "Czas na szóstkę" 1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas III gimnazjum oraz dla klas VII i VIII szkół podstawowych. 2. Organizatorzy: - Zespół

Bardziej szczegółowo

Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne klasa 1

Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne klasa 1 Matematyka Liczy się matematyka Klasa klasa Rozdział. Liczby zamienia liczby dziesiętne skończone na ułamki zwykłe i liczby mieszane zapisuje ułamek zwykły w postaci ułamka dziesiętnego skończonego porównuje

Bardziej szczegółowo

Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne klasa 1

Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne klasa 1 Matematyka Liczy się matematyka Klasa klasa Rozdział. Liczby zamienia liczby dziesiętne skończone na ułamki zwykłe i liczby mieszane zapisuje ułamek zwykły w postaci ułamka dziesiętnego skończonego porównuje

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACUJNE Z MATEMATYKI Z PLUSEM DLA KLASY VIII WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ TEMAT

WYMAGANIA EDUKACUJNE Z MATEMATYKI Z PLUSEM DLA KLASY VIII WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ TEMAT WYMAGANIA EDUKACUJNE Z MATEMATYKI Z PLUSEM DLA KLASY VIII TEMAT WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ 1. LICZBY I DZIAŁANIA System rzymski. Powtórzenie i utrwalenie umiejętności z zakresu podstawy

Bardziej szczegółowo

Regulamin XV Regionalnego Konkursu Matematycznego Czas na szóstkę

Regulamin XV Regionalnego Konkursu Matematycznego Czas na szóstkę Regulamin XV Regionalnego Konkursu Matematycznego Czas na szóstkę 1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas II - III gimnazjum oraz dla klas VII szkół podstawowych. 2. Organizatorzy: - Zespół Szkół

Bardziej szczegółowo

konieczne (ocena dopuszczająca) Temat podstawowe (ocena dostateczna) dopełniające (ocena bardzo dobra) rozszerzające (ocena dobra)

konieczne (ocena dopuszczająca) Temat podstawowe (ocena dostateczna) dopełniające (ocena bardzo dobra) rozszerzające (ocena dobra) Wymagania na poszczególne oceny szkolne Klasa 7 Ocena postępów ucznia jest wynikiem oceny stopnia opanowania jego umiejętności podstawowych i ponadpodstawowych. W poniższej tabeli umiejętności te przypisane

Bardziej szczegółowo

rozszerzające (ocena dobra) podstawowe (ocena dostateczna)

rozszerzające (ocena dobra) podstawowe (ocena dostateczna) Wymagania na poszczególne oceny szkolne Klasa 7 Ocena postępów ucznia jest wynikiem oceny stopnia opanowania jego umiejętności podstawowych i ponadpodstawowych. W poniższej tabeli umiejętności te przypisane

Bardziej szczegółowo

Egzamin gimnazjalny 2015 część matematyczna

Egzamin gimnazjalny 2015 część matematyczna Egzamin gimnazjalny 2015 część matematyczna imię i nazwisko Kalendarz gimnazjalisty Tydz. Dział start 22.09 29 26.09 Przygotowanie do pracy zapoznanie się z informacjami na temat egzaminu gimnazjalnego

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I: LICZBY I DZIAŁANIA Ocena dostateczna. Ocena dobra. Ocena bardzo dobra (1+2) (1+2+3+4) Uczeń: (1+2+3) Uczeń: określone warunki

DZIAŁ I: LICZBY I DZIAŁANIA Ocena dostateczna. Ocena dobra. Ocena bardzo dobra (1+2) (1+2+3+4) Uczeń: (1+2+3) Uczeń: określone warunki MATEMATYKA KLASA I I PÓŁROCZE -wyróżnia liczby naturalne, całkowite, wymierne -zna kolejność wykonywania działań -rozumie poszerzenie osi liczbowej na liczby ujemne -porównuje liczby wymierne -zaznacza

Bardziej szczegółowo

konieczne (ocena dopuszczająca) Temat rozszerzające (ocena dobra)

konieczne (ocena dopuszczająca) Temat rozszerzające (ocena dobra) Wymagania na poszczególne oceny szkolne Klasa 7 Ocena postępów ucznia jest wynikiem oceny stopnia opanowania jego umiejętności podstawowych i ponadpodstawowych. W poniższej tabeli umiejętności te przypisane

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki na poszczególne do klasy VII szkoły podstawowej na rok szkolny 2018/2019

Wymagania edukacyjne z matematyki na poszczególne do klasy VII szkoły podstawowej na rok szkolny 2018/2019 Wymagania edukacyjne z matematyki na poszczególne do klasy VII szkoły podstawowej na rok szkolny 2018/2019 LICZBY Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą, jeśli: rozpoznaje cyfry używane do zapisu liczb w

Bardziej szczegółowo

konieczne (ocena dopuszczająca) Temat podstawowe (ocena dostateczna) dopełniające (ocena bardzo dobra) rozszerzające (ocena dobra)

konieczne (ocena dopuszczająca) Temat podstawowe (ocena dostateczna) dopełniające (ocena bardzo dobra) rozszerzające (ocena dobra) Wymagania na poszczególne oceny szkolne Klasa 7 Ocena postępów ucznia jest wynikiem oceny stopnia opanowania jego umiejętności podstawowych i ponadpodstawowych. W poniższej tabeli umiejętności te przypisane

Bardziej szczegółowo

konieczne (ocena dopuszczająca) Temat podstawowe (ocena dostateczna) rozszerzające (ocena dobra) dopełniające (ocena bardzo dobra)

konieczne (ocena dopuszczająca) Temat podstawowe (ocena dostateczna) rozszerzające (ocena dobra) dopełniające (ocena bardzo dobra) Wymagania na poszczególne oceny szkolne Klasa 7 Ocena postępów ucznia jest wynikiem oceny stopnia opanowania jego umiejętności podstawowych i ponadpodstawowych. W poniższej tabeli umiejętności te przypisane

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2011/2012. CZĘŚĆ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA Matematyka WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE

EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2011/2012. CZĘŚĆ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA Matematyka WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 CZĘŚĆ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA Matematyka WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE Osiągnięcia gimnazjalistów z zakresu matematyki

Bardziej szczegółowo

Matematyka na czasie Przedmiotowe zasady oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych dla klasy 2

Matematyka na czasie Przedmiotowe zasady oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych dla klasy 2 Agnieszka Kamińska, Dorota Ponczek Matematyka na czasie Przedmiotowe zasady oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych dla klasy 2 Proponujemy, by omawiając dane zagadnienie programowe lub rozwiązując

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy VII

Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy VII Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy VII Szkoły Podstawowej nr 100 w Krakowie Na podstawie programu Matematyka z plusem Na ocenę dopuszczającą Uczeń: rozumie rozszerzenie osi liczbowej na liczby

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z matematyki w Gimnazjum. Klasa I. Liczby i działania

Kryteria ocen z matematyki w Gimnazjum. Klasa I. Liczby i działania Kryteria ocen z matematyki w Gimnazjum Klasa I Liczby i działania obliczać wartości wyrażeń arytmetycznych, w których występują liczby wymierne skracać i rozszerzać ułamki zwykłe porównywać dwa ułamki

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2013 r. Test matematyczno-przyrodniczy (matematyka) Test GM-M1-132

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2013 r. Test matematyczno-przyrodniczy (matematyka) Test GM-M1-132 Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2013 r. Test matematyczno-przyrodniczy (matematyka) Test GM-M1-132 Zestaw zadań z zakresu matematyki posłużył w dniu 24 kwietnia 2013 roku do sprawdzenia u uczniów

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki dla uczniów klasy VII szkoły podstawowej

Wymagania edukacyjne z matematyki dla uczniów klasy VII szkoły podstawowej Wymagania edukacyjne z matematyki dla uczniów klasy VII szkoły podstawowej Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: rozumie rozszerzenie osi liczbowej na liczby ujemne umie porównywać liczby wymierne,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania rocznych ocen klasyfikacyjnych z matematyki w klasie VII.

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania rocznych ocen klasyfikacyjnych z matematyki w klasie VII. Przedmiotowy system oceniania z matematyki w klasie VII. Ocena roczna Wyróżniono następujące wymagania programowe: konieczne (K), podstawowe (P), rozszerzające (R), dopełniające (D) i wykraczające poza

Bardziej szczegółowo

KONKURSY PRZEDMIOTOWE MKO DLA UCZNIÓW WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

KONKURSY PRZEDMIOTOWE MKO DLA UCZNIÓW WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO KONKURSY PRZEDMIOTOWE MKO DLA UCZNIÓW WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO w roku szkolnym 2013/2014 Program merytoryczny konkursu z matematyki dla gimnazjum I. CELE KONKURSU 1. Wyłanianie uczniów uzdolnionych matematycznie.

Bardziej szczegółowo

KONKURSY PRZEDMIOTOWE MKO DLA UCZNIÓW WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO w roku szkolnym 2013/2014. Program merytoryczny konkursu z matematyki dla gimnazjum

KONKURSY PRZEDMIOTOWE MKO DLA UCZNIÓW WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO w roku szkolnym 2013/2014. Program merytoryczny konkursu z matematyki dla gimnazjum I. CELE KONKURSU KONKURSY PRZEDMIOTOWE MKO DLA UCZNIÓW WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO w roku szkolnym 2013/2014 Program merytoryczny konkursu z matematyki dla gimnazjum 1. Wyłanianie uczniów uzdolnionych matematycznie.

Bardziej szczegółowo

ocena dopuszczająca ocena dostateczna ocena dobra ocena bardzo dobra ocena celująca

ocena dopuszczająca ocena dostateczna ocena dobra ocena bardzo dobra ocena celująca Wymagania na poszczególne oceny szkolne z matematyki dla klas siódmych ''Matematyka" Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mętowie Rok szkolny 2017/2018 Klasa 7a, 7b Nauczyciel: Małgorzata Łysakowska Ocena

Bardziej szczegółowo

Wymagania z matematyki KLASA VII

Wymagania z matematyki KLASA VII Wymagania z matematyki KLASA VII Wymagania na ocenę dopuszczającą: -porównywanie liczb wymiernych (łatwiejsze -zaznaczanie liczb wymiernych na osi liczbowej - zamiana ułamka zwykłego na dziesiętny i odwrotnie

Bardziej szczegółowo

Wyniki procentowe poszczególnych uczniów

Wyniki procentowe poszczególnych uczniów K la s a IA Próbny egzamin gimnazjalny Wyniki procentowe poszczególnych uczniów 0% 80% 70% 60% 50% 40% 30% Polska (41%) % % 0% nr ucznia 1 2 3 4 5 6 7 8 16 18 1 21 22 24 25 26 27 28 wynik w % 45 65 42

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy I gimnazjum wg programu Matematyka z plusem

Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy I gimnazjum wg programu Matematyka z plusem Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy I gimnazjum wg programu Matematyka z plusem pojęcie liczby naturalnej, całkowitej, wymiernej rozszerzenie osi liczbowej na liczby ujemne sposób i potrzebę zaokrąglania

Bardziej szczegółowo

Matematyka klasa 7 Wymagania edukacyjne na ocenę śródroczną.

Matematyka klasa 7 Wymagania edukacyjne na ocenę śródroczną. Matematyka klasa 7 Wymagania edukacyjne na ocenę śródroczną. Każda wyższa ocena zawiera wymagania dotyczące ocen niższych. Wymagania na ocenę dopuszczającą obejmują wiadomości i umiejętności umożliwiające

Bardziej szczegółowo

Mgr Kornelia Uczeń. WYMAGANIA na poszczególne oceny-klasa VII-Szkoła Podstawowa

Mgr Kornelia Uczeń. WYMAGANIA na poszczególne oceny-klasa VII-Szkoła Podstawowa Mgr Kornelia Uczeń WYMAGANIA na poszczególne oceny-klasa VII-Szkoła Podstawowa Oceny z plusem lub minusem otrzymują uczniowie, których wiadomości i umiejętności znajdują się na pograniczu wymagań danej

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki

Wymagania edukacyjne z matematyki Wymagania edukacyjne z matematyki Klasa I - program Matematyka z plusem" Dział: LICZBY I DZIAŁANIA Poziom konieczny - ocena dopuszczająca porównywać liczby wymierne, zaznaczać liczby wymierne na osi liczbowej,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z MATEMATYKI DLA KLASY VII

KRYTERIA OCEN Z MATEMATYKI DLA KLASY VII KRYTERIA OCEN Z MATEMATYKI DLA KLASY VII Na ocenę dopuszczającą uczeń powinien : Na ocenę dostateczną uczeń powinien: Na ocenę dobrą uczeń powinie: Na ocenę bardzo dobrą uczeń powinien: Na ocenę celującą

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA na poszczególne oceny-klasa I Gimnazjum

WYMAGANIA na poszczególne oceny-klasa I Gimnazjum WYMAGANIA na poszczególne oceny-klasa I Gimnazjum Oceny z plusem lub minusem otrzymują uczniowie, których wiadomości i umiejętności znajdują się na pograniczu wymagań danej oceny głównej. (Znaki + i -

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki

Wymagania edukacyjne z matematyki Wymagania edukacyjne z matematyki Klasa I - program Matematyka z plusem" LICZBY I DZIAŁANIA POZIOM KONIECZNY - ocena dopuszczająca porównywać liczby wymierne, zaznaczać liczby wymierne na osi liczbowej,

Bardziej szczegółowo

6. Notacja wykładnicza stosuje notację wykładniczą do przedstawiania bardzo dużych liczb

6. Notacja wykładnicza stosuje notację wykładniczą do przedstawiania bardzo dużych liczb LICZBY I DZIAŁANIA PROCENTY str. 1 Przedmiot: matematyka Klasa: 2 ROK SZKOLNY 2015/2016 temat Wymagania podstawowe P 2. Wartość bezwzględna oblicza wartość bezwzględną liczby wymiernej 3. Potęga o wykładniku

Bardziej szczegółowo

I. Liczby i działania

I. Liczby i działania I. Liczby i działania porównywać liczby wymierne, zaznaczać liczby wymierne na osi liczbowej, zamieniać ułamki zwykłe na dziesiętne i odwrotnie, zaokrąglać liczby do danego rzędu, szacować wyniki działań,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE GIMNAZJUM NR 2 W RYCZOWIE WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z MATEMATYKI w klasie I gimnazjum str. 1 Wymagania edukacyjne niezbędne

Bardziej szczegółowo

Temat lekcji Zakres treści Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe

Temat lekcji Zakres treści Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Agnieszka Kamińska, Dorota Ponczek Matematyka na czasie Rozkład materiału i plan wynikowy dla klasy Temat lekcji Zakres treści Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe 1. Potęga o wykładniku całkowitym.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE GIMNAZJUM NR 2 W RYCZOWIE WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z MATEMATYKI w klasie II gimnazjum str. 1 Wymagania edukacyjne niezbędne

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA DLA KLASY VII W KONTEKŚCIE WYMAGAŃ PODSTAWY PROGRAMOWEJ

MATEMATYKA DLA KLASY VII W KONTEKŚCIE WYMAGAŃ PODSTAWY PROGRAMOWEJ MATEMATYKA DLA KLASY VII W KONTEKŚCIE WYMAGAŃ PODSTAWY PROGRAMOWEJ TEMAT 1. LICZBY I DZIAŁANIA Liczby. Rozwinięcia dziesiętne liczb wymiernych. Zaokrąglanie liczb. Szacowanie wyników. Dodawanie i odejmowanie

Bardziej szczegółowo

Matematyka z kluczem

Matematyka z kluczem Matematyka z kluczem Szkoła podstawowa, klasy 4 8 Przedmiotowe zasady oceniania Klasa 7 I. Poziomy wymagań a ocena szkolna Wyróżniono następujące wymagania programowe: konieczne (K), podstawowe (P), rozszerzające

Bardziej szczegółowo

Wymagania eduka cyjne z matematyki

Wymagania eduka cyjne z matematyki Wymagania eduka cyjne z matematyki Klasa I - program Matematyka z plusem" Dział: LICZ B Y I DZIAŁANIA porównywać liczby wymierne, zaznaczać liczby wymierne na osi liczbowej, zamieniać ułamki zwykłe na

Bardziej szczegółowo

Szkoła podstawowa. podstawowe (ocena dostateczna) rozszerzające (ocena dobra) I PÓŁROCZE

Szkoła podstawowa. podstawowe (ocena dostateczna) rozszerzające (ocena dobra) I PÓŁROCZE Wymagania na poszczególne oceny szkolne Klasa 7 Ocena postępów ucznia jest wynikiem oceny stopnia opanowania jego umiejętności podstawowych i ponadpodstawowych. Zgodnie z przyjętymi założeniami w programie

Bardziej szczegółowo

Karty diagnozy osiągnięć ucznia

Karty diagnozy osiągnięć ucznia Karty diagnozy osiągnięć ucznia matematyka - kl. 1-3 gimnazjum na podstawie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego - wyciąg rozporządzeni MEN z dnia 23 grudnia 2008r (wersja dla ucznia do wydrukowania)

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE - MATEMATYKA KLASA I GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE - MATEMATYKA KLASA I GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE - MATEMATYKA KLASA I GIMNAZJUM na rok szkolny 2014/2015 Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny: (na każdą wyższą ocenę obowiązują również wiadomości na oceny niższe oraz wiadomości

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy 7.

Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy 7. Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy 7. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który potrafi: rozpoznaje cyfry używane do zapisu liczb w systemie rzymskim w zakresie do 1000 odczytuje liczby naturalne

Bardziej szczegółowo

Lista działów i tematów

Lista działów i tematów Lista działów i tematów Gimnazjum. Klasa 1 Liczby i działania Liczby Rozwinięcia dziesiętne liczb wymiernych Zaokrąglenia liczb. Szacowanie wyników Dodawanie i odejmowanie liczb dodatnich Mnożenie i dzielenie

Bardziej szczegółowo

Matematyka z kluczem. Klasa 7

Matematyka z kluczem. Klasa 7 Matematyka z kluczem Klasa 7 I. Poziomy wymagań a ocena szkolna Wyróżniono następujące wymagania programowe: konieczne (K), podstawowe (P), rozszerzające (R), dopełniające (D) i wykraczające poza program

Bardziej szczegółowo

Nie tylko wynik Plan wynikowy dla klasy 1 gimnazjum

Nie tylko wynik Plan wynikowy dla klasy 1 gimnazjum Poziomy wymagań edukacyjnych: K konieczny P podstawowy R rozszerzający D dopełniający W wykraczający Nie tylko wynik Plan wynikowy dla klasy 1 gimnazjum Ułamki i działania 20 h Nazwa modułu I. Ułamki zwykłe

Bardziej szczegółowo