Lokalna Strategia Rozwoju na lata

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Lokalna Strategia Rozwoju na lata"

Transkrypt

1 9. Określenie procedury oceny zgodności operacji z LSR, procedury wyboru operacji przez LGD, procedury odwołania od rozstrzygnięć organu decyzyjnego w sprawie wyboru operacji w ramach działania Wdrażanie LSR, kryteriów, na podstawie których jest oceniana zgodność operacji z LSR, oraz kryteriów wyboru operacji, a także procedury zmiany tych kryteriów Rozdział poświęcony został procedurom oceny zgodności z LSR operacji zgłoszonych podczas ogłaszanych przez LGD naborów oraz procedurom wyboru tych operacji przez LGD. W niniejszym rozdziale zamieszczono również procedury odwołania od rozstrzygnięć organu decyzyjnego (Rady) w sprawie wyboru operacji w ramach działania Wdrażanie LSR, a także procedury zmiany kryteriów, na podstawie których jest oceniana zgodność operacji z LSR oraz kryteriów wyboru operacji. Ze względu na wprowadzone ostatnio (tj r. i r.) przez MRiRW zmiany w rozporządzeniu w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata , wymienione powyżej procedury zmodyfikowano i dostosowano do obowiązujących obecnie przepisów prawa. SPOSÓB OGŁASZANIA NABORÓW WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY W RAMACH DZIAŁANIA WDRAŻANIE LSR 1. Prezes, w imieniu pozostałych członków Zarządu, zatwierdza przygotowany przez pracownika biura LGD wniosek o podanie do publicznej wiadomości informacji o możliwości składania, za pośrednictwem LGD, wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata We wniosku LGD określa planowany termin składania wniosków o przyznanie pomocy. 2. LGD składa wniosek o podanie do publicznej wiadomości informacji o możliwości składania, za pośrednictwem LGD, wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w terminie 44 dni przed planowanym dniem rozpoczęcia biegu terminu składania wniosków o przyznanie pomocy do właściwego organu Samorządu Województwa /SW/. Dokumenty niezbędne do podania do publicznej wiadomości informacji o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy LGD przekazuje do SW w terminie 24 dni przed planowanym dniem rozpoczęcia biegu terminu składania wniosków o przyznanie pomocy. Jeżeli określony przez LGD termin naboru wniosków nie został wcześniej uzgodniony z SW, to może zaistnieć taka sytuacja, że SW w informacji o naborze wskaże inny termin składania wniosków. 3. Wraz z wnioskiem o podanie do publicznej wiadomości informacji o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy LGD przekazuje w formie elektronicznej: wzór informacji o naborze, wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy, wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD, a w przypadku przygotowania tych dokumentów na formularzach udostępnionych przez LGD również wzory tych formularzy, kryteria wyboru operacji przez LGD określone w LSR. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Sierpeckie Partnerstwo Strona 63

2 4. SW zamieszcza informację o naborze wniosków na swojej stronie internetowej, tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie oraz w prasie o zasięgu obejmującym obszar realizacji LSR. LGD zamieszcza informację o naborze wniosków o przyznanie pomocy na swojej stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie nie wcześniej niż 14 dni przed rozpoczęcia naboru. Ogłoszenie o naborze zawiera wskazania dotyczące m. in.: a) terminu składania wniosków o przyznanie pomocy: nie krótszego niż 14 dni i nie dłuższego niż 30 dni, rozpoczynającego bieg nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia podania do publicznej wiadomości informacji o naborze; b) miejsca składania wniosków o przyznanie pomocy; c) miejsca zamieszczenia wzoru formularza wniosku o przyznanie pomocy; d) miejsca zamieszczenia kryteriów wyboru operacji przez LGD, określonych w LSR, w tym kryteriów, na podstawie których ocenia się uzasadnienie realizacji operacji w ramach LSR; e) miejsca zamieszczenia wykazu dokumentów niezbędnych do weryfikacji spełnienia kryteriów wyboru operacji, określonych w LSR; f) limitu dostępnych środków; g) minimalnych wymagań, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji przez LGD. 5. Wzór formularza wniosku, wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD, a w przypadku przygotowania tych dokumentów na formularzach udostępnionych przez LGD również wzory tych formularzy oraz kryteria wyboru operacji przez LGD zamieszczane są: na stronie internetowej LGD ( oraz w siedzibie LGD, na stronie internetowej urzędu marszałkowskiego albo samorządowej jednostki SW oraz w siedzibie urzędu marszałkowskiego albo samorządowej jednostki SW, w centrali, oddziałach regionalnych oraz na stronie internetowej ARiMR, w przypadku gdy nabór dotyczy działań: Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej lub Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw. PRZYJMOWANIE I REJESTRACJA WNIOSKÓW O RZYZNANIE POMOCY W RAMACH OGŁASZANYCH NABORÓW 1. Od dnia otwarcia naboru - w ciągu od 14 do 30 dni - pracownicy biura LGD przyjmują wnioski o przyznanie pomocy dla działań w ramach LSR. 2. Wniosek o przyznanie pomocy składa się bezpośrednio w Biurze LGD. 3. Za datę wpływu wniosku uznaję się dzień dostarczenia wniosku do Biura LGD. 4. Złożenie wniosku o przyznanie pomocy potwierdza się na jego kopii. Potwierdzenia dokonuje pracownik biura LGD. Potwierdzenie zawiera datę i godzinę złożenia wniosku, numer z rejestru wniosków złożonych podczas ogłaszanych przez LGD naborów oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek. 5. Rejestr wniosków złożonych podczas ogłaszanych przez LGD naborów zawiera: a) indywidualne oznaczenie sprawy nadane każdemu wnioskowi przez LGD, b) datę złożenia wniosku w LGD, c) dane identyfikacyjne wnioskodawcy (nazwę/nazwisko i imię, adres zamieszkania/adres siedziby wnioskodawcy), d) tytuł operacji, e) wnioskowaną kwotę pomocy. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Sierpeckie Partnerstwo Strona 64

3 PROCEDURA OCENY I WYBORU WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY W RAMACH LSR 1. Niezwłocznie po zakończeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy Zarząd LGD w porozumieniu z Przewodniczącym Rady ustala termin, miejsce i porządek posiedzenia Rady. 2. Biuro LGD niezwłocznie wysyła członkom Rady pisemne zawiadomienia o posiedzeniu (najpóźniej 14 dni kalendarzowych przed planowanym terminem posiedzenia) wraz z tabelarycznym zestawieniem złożonych w Biurze LGD wniosków o przyznanie pomocy oraz informacją dotyczącą możliwości zapoznania się z materiałami i dokumentami związanymi z porządkiem posiedzenia, w tym z wnioskami o przyznanie pomocy, które będą rozpatrywane podczas posiedzenia. Materiały i dokumenty w formie kopii mogą zostać przesłane członkom Rady łącznie z zawiadomieniem o planowanym posiedzeniu lub udostępnione do wglądu w biurze LGD. 3. Informacja o posiedzeniu Rady jest także podawana do publicznej wiadomości na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń w siedzibie LGD (co najmniej 7 dni kalendarzowych przed planowanym terminem posiedzenia). 4. W terminie do 21 dni od dnia, w którym upłynął termin przyjmowania wniosków o przyznanie pomocy Rada dokonuje oceny zgodności złożonych wniosków o przyznanie pomocy z LSR i oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru określonych w LSR. 5. Przed przystąpieniem do oceny operacji wszyscy członkowie, którzy przybyli na posiedzenie Rady potwierdzają swój udział złożeniem podpisu na liście, a następnie po wcześniejszym zapoznaniu się z listą wniosków o przyznanie pomocy podlegających ocenie na danym posiedzeniu, składają na ręce Przewodniczącego Rady oświadczenie o bezstronności, zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 1 do Regulaminu Rady. Jeśli na danym posiedzeniu oceniane są wnioski o dofinansowanie składane przez danego członka Rady lub wnioski wnioskodawców, z którymi dany członek Rady pozostaje w związku małżeńskim lub w faktycznym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej lub w linii bocznej do drugiego stopnia, lub gdy jest związany z tytułu przysposobienia, opieki, kurateli z podmiotem ubiegającym się o dofinansowanie, jego zastępcami prawnymi lub członkami władz osoby prawnej ubiegającej się o udzielenie dofinansowanie, dany członek Rady w takich przypadkach zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Przewodniczącego Rady i wycofania się z dyskusji i oceny danej operacji. Decyzję o wykluczeniu podejmuje się w formie uchwały. 6. Członkowie Rady dokonując oceny operacji nie mogą kierować się pobudkami innymi (np. polityczne, religijne, rodzinne itp.) niż merytoryczne. Ponadto są zobowiązani do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji i dokumentów ujawnionych im lub wytworzonych przez nich oraz zgadzają się, że informacje te powinny być użyte tylko dla celów oceny operacji i nie mogą zostać ujawnione osobom trzecim. 7. Prawomocność posiedzenia i podejmowanych przez Radę decyzji wymaga obecności co najmniej 50% składu Rady. Posiedzenia Rady prowadzi Przewodniczący Rady lub jego zastępca. 8. Poszczególne wnioski rozpatrywane są w oddzielnych dyskusjach, których przebieg określa Regulamin Rady. Dyskusje rozpoczynają się od zreferowania wniosków przez Członków Rady, a następnie przez eksperta zewnętrznego albo pracownika biura LGD (o ile takich zaproszono na posiedzenie), którzy przedstawiają swoje stanowisko na temat danej operacji. Moderatorem dyskusji może być tylko osoba bezstronna wobec rozpatrywanego wniosku. 9. Po zamknięciu dyskusji Rada przechodzi do głosowania nad zgodnością poszczególnych operacji z LSR. Głosowanie w sprawie oceny zgodności operacji z LSR odbywa się w głosowaniu jawnym poprzez podniesienie ręki. 10. Kartę oceny zgodności operacji z LSR dla każdego złożonego podczas naboru wniosku wypełnia Sekretarz Rady uczestniczący w posiedzeniu Rady. Każda strona karty oceny musi zostać opatrzona Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Sierpeckie Partnerstwo Strona 65

4 pieczęcią LGD. Karta powinna posiadać również datą jej wypełnienia i podpis Sekretarza Rady uczestniczącego w posiedzeniu Rady. Brak podpisu Sekretarza Rady powoduje unieważnienie karty. 11. Przewodniczący Rady lub jego zastępca odczytuje kolejno punkty z karty oceny zgodności operacji z LSR. Po odczytaniu każdego z punktów z karty oceny zgodności operacji z LSR, Przewodniczący Rady zarządza głosowanie w sprawie uznania operacji za zgodną bądź niezgodną z LSR. Sekretarz Rady oblicza głosy za, głosy przeciw i głosy wstrzymuję się od głosu. Operacja jest zgodna z punktem karty oceny zgodności operacji z LSR, wówczas gdy w głosowaniu jawnym, za uznaniem operacji za zgodną z LSR głosowała bezwzględna większość członków Rady (50% +1 głos). Wynik głosowania ogłasza Przewodniczący Rady. 12. W następnej kolejności operacje, które zostały uznane przez członków Rady jako zgodne z LRS są poddawane dalszej ocenie - ocenie według lokalnych kryteriów wyboru przyjętych przez LGD. Ocena ta polega na wypełnieniu przez każdego członka Rady, z wyłączeniem członków wykluczonych uchwałą Rady z dyskusji i oceny operacji, Karty oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru. Karta przewiduje punktowy system oceny projektów. Każda strona karty musi być opieczętowana pieczęcią LGD i podpisana przez Sekretarza Rady. Wszystkie pola na karcie muszą być wypełnione zgodnie z instrukcją. 13. W przypadku stwierdzenia błędów i braków w sposobie wypełnienia karty oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru, Przewodniczący Rady lub Sekretarz Rady wzywają członka Rady, który wypełnił tę kartę do złożenia wyjaśnień i uzupełnienia braków. W trakcie wyjaśnień, członek Rady może na oddanej przez siebie karcie dokonać wpisów w pozycjach pustych, oraz dokonać czytelnej korekty w pozycjach wypełnionych podczas głosowania, stawiając przy tych poprawkach swój podpis. Jeżeli po dokonaniu poprawek i uzupełnień karta nadal zawiera błędy w sposobie wypełnienia zostaje uznana za głos nieważny. 14. Wynik głosowania w sprawie oceny operacji według kryteriów lokalnych oblicza się w taki sposób, że sumuje się oceny punktowe z każdej karty oceny według kryteriów lokalnych (pozycja SUMA PUNKTÓW ) i dzieli przez liczbę ważnie oddanych głosów. Obliczeń dokonuje Sekretarz Rady. Wyniki podaje się w liczbach do dwóch miejsc po przecinku. Wyniki głosowania ogłasza Przewodniczący Rady. 15. Na pierwszym posiedzeniu członkowie Rady mogą także sporządzić i przegłosować uchwały dotyczące wyboru operacji oraz sporządzić listę operacji wybranych i niewybranych w danym naborze i przyjąć je w drodze uchwały. Jeśli nie wpłyną odwołania Wnioskodawców zgodnie z przyjętą procedurą, planowane drugie posiedzenie Rady zostaje odwołane, a podjęte uchwały pozostają w mocy. 16. Niezwłocznie po dokonaniu oceny operacji pod względem zgodności z LSR oraz spełniania kryteriów wyboru operacji, lecz nie później niż w terminie 21 dni od dnia, w którym upłynął termin składania wniosków o przyznanie pomocy, LGD sporządza listę ocenionych operacji, ustalając ich kolejność według liczby uzyskanych punktów w ramach tej oceny, i przekazuje ją wnioskodawcom, informując ich na piśmie o: 1) zgodności operacji z LSR albo jej niezgodności z LSR wskazując przyczyny niezgodności; 2) liczbie uzyskanych punktów w ramach tej oceny lub miejscu na liście ocenionych operacji; 3) możliwości złożenia odwołania od wyników tej oceny zgodnie z procedurą określoną w LSR. W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów w ocenie danej operacji o miejscu na liście decyduje data i godzina zarejestrowania wniosku w Biurze LGD potwierdzona w rejestrze wniosków. 17. Lista zostaje zatwierdzona przez Radę w drodze uchwały z informacją o możliwości odwołania od decyzji Rady z podanym terminem i określoną procedurą. Członkowie Rady ustalają na posiedzeniu termin następnego posiedzenia dotyczącego rozpatrzenia odwołań wnioskodawców od oceny Rady oraz dokonania wyboru operacji i sporządzenia listy operacji wybranych i niewybranych. 18. Po rozpatrzeniu odwołań sporządzana jest ostateczna lista ocenionych operacji. Odwołania przebiegają zgodnie z procedurą odwoławczą opisaną w dalszej części LSR. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Sierpeckie Partnerstwo Strona 66

5 19. Spośród operacji ocenionych LGD wybiera do realizacji operacje, które na liście ocenionych operacji oznaczone są jako zgodne z LSR, i które jednocześnie mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o konkursie oraz spełniają minimum punktowe w ocenie według lokalnych kryteriów. 20. W stosunku do każdej operacji podejmowana jest decyzja w formie uchwały o wybraniu bądź nie wybraniu operacji do finansowania. Treść uchwały o wybraniu bądź nie wybraniu operacji do finansowania musi zwierać: a) informacje o wnioskodawcy operacji (imię i nazwisko lub nazwę, miejsce zamieszkania lub miejsce działalności, adres lub siedzibę, PESEL lub REGON, NIP, numer identyfikacyjny Wnioskodawcy nadany zgodnie z ustawą z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, podany we wniosku o przyznanie pomocy), b) numer wniosku nadany przez LGD, c) tytuł operacji zgodny z tytułem podanym we wniosku, d) lokalizację operacji, e) kwotę pomocy o jaką ubiegał się wnioskodawca zgodną z kwotą podaną we wniosku, f) wynik głosowania w sprawie uznania operacji za zgodną z LSR, g) wynik głosowania w sprawie oceny operacji według kryteriów lokalnych wyboru, h) informację o dofinansowaniu lub niedofinansowaniu operacji, i) dostępność środków LGD na poszczególne typy operacji. 21. Przewodniczący Rady odczytuje treść uchwał dotyczących poszczególnych operacji rozpatrywanych podczas posiedzenia, bez potrzeby ich przegłosowywania. 22. Operacje, które zostały uznane za zgodne z LSR, i które jednocześnie mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o konkursie wpisywane są na listę operacji wybranych. Natomiast operacje, które na liście ocenionych operacji oznaczono jako zgodne z LSR, ale nie mieszczące się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o konkursie, a także operacje oznaczone jako niezgodne z LSR oraz operacje, które nie zostały złożone w miejscu i terminie wskazanym w informacji o naborze, LGD wpisuje na listę operacji niewybranych. Przy ustalaniu listy operacji wybranych do finansowania i listy operacji niewybranych do finansowania uwzględniane są również wyniki oceny projektów dokonanej na skutek złożonych odwołań. Listy zostają zatwierdzone przez Radę w drodze uchwały. 23. W terminie 45 dni od dnia, w którym upłynął termin składania wniosków o przyznanie pomocy, Biuro LGD przekazuje właściwemu ze względu na rodzaj działania, w ramach którego realizowana jest operacja podmiotowi wdrażającemu (Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa/Samorządowi Województwa): listę wniosków o przyznanie pomocy, które zostały wybrane do finansowania w ramach LSR, oraz na której wnioski zostały zamieszczone w kolejności według liczby uzyskanych punktów, wraz z uchwałą o jej przyjęciu, listę wniosków, które nie zostały wybrane do finansowania w ramach LSR wraz z uchwałą o jej przyjęciu, wnioski o przyznanie pomocy, które zostały wybrane do finansowania w ramach LSR wraz z uchwałami w sprawie wyboru, wnioski o przyznanie pomocy, które nie zostały wybrane do finansowania w ramach LSR wraz z uchwałami w sprawie nie dokonania wyboru, wnioski o przyznanie pomocy, które nie wpłynęły w terminie określonym w ogłoszeniu wraz z ich listą, wnioski o przyznanie pomocy, w których nie wskazano adresu Wnioskodawcy i nie ma możności ustalenia tego adresu wraz z ich listą. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Sierpeckie Partnerstwo Strona 67

6 24. W przypadku gdy nabór dotyczy operacji: Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej lub Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw LGD przekazuje wszystkie sporządzone listy (wyłącznie listy) do wiadomości SW właściwego ze względu na siedzibę LGD. 25. Biuro LGD publikuje listę wniosków, które zostały wybrane do finansowania w ramach LSR na swojej stronie internetowej nie później niż w dniu jej przekazania do właściwego podmiotu wdrażającego. 26. LGD informuje na piśmie wnioskodawcę w terminie określonym w pkt 22 o: a) wybraniu operacji albo jej niewybraniu, wskazując przyczyny niewybrania, b) liczbie uzyskanych punktów w ramach oceny operacji pod względem spełniania kryteriów wyboru lub miejscu na liście operacji, które zostały wybrane, c) wskazuje się również, czy projekt mieści się w ramach limitu środków podanym w ogłoszeniu o naborze, d) możliwości złożenia wniosku o przyznanie pomocy bezpośrednio do podmiotu wdrażającego, w przypadku wnioskodawcy, którego projekt nie został wybrany. 27. Dalsza procedura oceny wniosków pod względem spełniania wymogów formalnych oraz zgodności z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich , przeprowadzana jest przez właściwy organ wdrażający, zgodnie z przepisami rozporządzeń regulujących poszczególne działania, w ramach których realizowane są operacje. 28. Właściwy organ wdrażający może wzywać LGD do złożenia wyjaśnień, uzupełnienia list lub przekazania brakujących uchwał, lub wniosków o przyznanie pomocy, o których mowa w pkt. 22, jeżeli jest to niezbędne dla rozstrzygnięcia sprawy dotyczącej przyznania pomocy. PROCEDURA ODWOŁAWCZA 1) Każdemu wnioskodawcy, który złożył wniosek o przyznanie pomocy w ramach naboru przysługuje prawo odwołania od decyzji Rady. 2) Odwołanie od decyzji Rady składa się w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji od LGD o wyniku oceny operacji w biurze LGD w formie pisemnego wniosku o ponowną ocenę operacji. 3) Odwołanie uznaje się za prawidłowe pod względem formalnym, gdy: a) wpłynie do Biura LGD w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji od LGD o wyniku oceny operacji, b) złożone będzie na formularzu udostępnionym przez LGD, c) zawierać będzie pisemne uzasadnienie odwołania oraz numer wniosku nadany na etapie przyjmowania wniosków o przyznanie pomocy, d) zostało podpisane przez osoby uprawnione do składania wniosku o dofinansowanie operacji w ramach LSR bądź przez osobę posiadającą pełnomocnictwo. 4) Pracownik biura LGD sprawdza poprawność złożonego odwołania. Jeżeli odwołanie spełnia wymagania formalne, o których mowa w pkt 3), Prezes Zarządu występuje do Przewodniczącego Rady z wnioskiem o zwołanie posiedzenia w celu rozpoznania odwołania. Do wniosku dołącza się prawidłowe pod względem formalnym odwołania od podjętej przez Radę decyzji, które wpłynęło do biura LGD w wyznaczonym czasie. Posiedzenie zwoływane jest zgodnie z Regulaminem. 5) Przewodniczący Rady informuje pisemnie, lub w każdy inny skuteczny sposób, odwołującego się o przyjęciu jego odwołania do rozpatrzenia, bądź jego odrzuceniu. 6) Pismo o przyjęciu odwołania do rozpatrzenia powinno zawierać następujące informacje: a) numer pod jakim odwołanie zostało zarejestrowane, b) pouczenie o możliwości osobistego przedstawienia swojego stanowiska, c) miejsce, termin i godzinę posiedzenia. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Sierpeckie Partnerstwo Strona 68

7 7) Pismo o odrzuceniu odwołania winno zawierać następujące informacje: a) numer pod jakim odwołanie zostało zarejestrowane, b) podstawę odrzucenia odwołania. 8) W momencie ponownego rozpatrywania wniosku o przyznanie pomocy członkowie Rady rozpatrują wniosek na podstawie kryteriów obowiązujących w danym konkursie i tylko w tych jego elementach, których dotyczy uzasadnienie podane przez wnioskodawcę. Procedura weryfikacji odwołań przez Radę przebiega zgodnie z podstawowym trybem oceny projektów. 9) Rada podejmuje uchwałę o pozytywnym lub negatywnym rozpatrzeniu wniosku zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. 10) Wniosek o dofinansowanie operacji, który w wyniku ponownego rozpatrzenia uzyskał liczbę punktów, która kwalifikowałaby go do objęcia dofinansowaniem w danym naborze zyskuje prawo wyboru w ramach dostępnych środków. 11) Wniosek o ponowne rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie konkretnej operacji może zostać złożony tylko jeden raz. 12) Po przeprowadzonej procedurze odwoławczej Rada postępuje zgodnie z opisaną wyżej procedurą oceny i wyboru operacji do finansowania w ramach LSR. W dalszej części zaprezentowano w ujęciu tabelarycznym i graficznym procedurę oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju oraz oceny operacji według kryteriów lokalnych. Tabela 23. Procedura oceny zgodności operacji z LSR i lokalnymi kryteriami wyboru oraz procedura odwołania od rozstrzygnięć organu decyzyjnego (Rady) w sprawie wyboru operacji w ramach działania Wdrażanie LSR. Terminy Etap Czynności wykonywane w danym etapie Osoba odpowiedzialna Adresat Na 44 dni przed planowanym dniem rozpoczęcia biegu terminu składania wniosków o przyznanie pomocy Ogłoszenie naboru wniosków Ustalenie terminu naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania Wdrażanie LSR Przygotowanie wniosku o podanie do publicznej wiadomości informacji o możliwości składania, za pośrednictwem LGD, wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Zarząd Dyrektor biura LGD/ Pracownik biura LGD Samorząd Województwa Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Sierpeckie Partnerstwo Strona 69

8 Zatwierdzenie wniosku o podanie do publicznej wiadomości informacji o możliwości składania, za pośrednictwem LGD, wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Zarząd Wytępienie z wnioskiem o podanie do publicznej wiadomości informacji o możliwości składania, za pośrednictwem LGD, wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Zarząd Samorząd Województwa Na 24 dni przed planowanym dniem rozpoczęcia biegu terminu składania wniosków o przyznanie pomocy Przekazanie dokumentów niezbędne do podania do publicznej wiadomości informacji o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy Zarząd Samorząd Województwa Na 14 dni przed otwarciem naboru wniosków Publiczna informacja o możliwości składania, za pośrednictwem LGD, wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Samorząd Województwa, biuro LGD, ARiMR (w przypadku, gdy nabór dotyczy operacji z zakresu: Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej lub Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Wnioskodawcy Od 14 do 30 dni od dnia otwarcia naboru Przyjmowanie wniosku Przyjmowanie wniosków wraz z załącznikami Rejestracja i nadawanie numerów w rejestrze Potwierdzanie przyjęcia wniosków na ich kopii. Potwierdzenie zawiera: datę i godzinę złożenia wniosku, numer z rejestru wniosków, pieczęć LGD, podpis osoby przyjmującej wniosek Pracownik biura LGD Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Sierpeckie Partnerstwo Strona 70

9 Zakończenie naboru wniosków Zamknięcie naboru wniosków zgodnie z datą i godziną podaną w ogłoszeniu o naborze Dyrektor biura LGD/pracownik biura LGD Ustalenie terminu, miejsca i porządku posiedzenia Rady w porozumieniu z Przewodniczącym Rady Zarząd Przygotowanie zawiadomień o posiedzeniu Rady Pracownik biura LGD Podpisanie zawiadomień o posiedzeniu Rady Przewodniczący Rady Na 14 dni przed planowanym terminem posiedzenia Rady Przygotowanie posiedzenia Rady Rozesłanie zawiadomień o posiedzeniu Rady wraz z tabelarycznym zestawieniem złożonych w biurze LGD wniosków o przyznanie pomocy oraz informacją dotyczącą możliwości zapoznania się z materiałami i dokumentami związanymi z porządkiem posiedzenia, w tym z wnioskami o przyznanie pomocy, które będą rozpatrywane podczas posiedzenia Podanie do publicznej wiadomości informacja o posiedzeniu Rady (co najmniej 7 dni kalendarzowych przed planowanym terminem posiedzenia) Pracownik biura LGD członkowie Rady Wnioskodawcy Udostępnianie członkom Rady w siedzibie LGD oryginałów złożonych wniosków Pracownik biura LGD Członkowie Rady Przygotowanie dokumentacji na posiedzenie Rady W terminie do 21 dni od dnia, w którym upłynął termin przyjmowania wniosków Procedura oceny zgodności operacji z LSR i oceny operacji zgodnie z lokalnymi kryteriami wyboru Otwarcie posiedzenia Rady Stwierdzenie prawomocności obrad na podstawie podpisanej listy obecności Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad Zapoznanie się z listą wniosków o przyznanie pomocy podlegających ocenie Złożenie na ręce Przewodniczącego Rady oświadczeń o bezstronności Przewodniczący Rady lub jego zastępca Członkowie Rady Przewodniczący Rady lub jego zastępca Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Sierpeckie Partnerstwo Strona 71

10 Wykluczenie członków Rady z dyskusji i oceny operacji w sytuacji, gdy za istnieją przesłanki budzące wątpliwości co do ich bezstronności. Podjęcie uchwały o wykluczeniu Sprawdzenie czy wszystkie wnioski o przyznanie pomocy wpłynęły w wyznaczonym terminie oraz czy we wnioskach wskazano dokładny adres Wnioskodawcy Przystąpienie do oceny zgodności operacji z LSR. Zreferowanie wniosków o przyznanie pomocy ze szczególnym zwróceniem uwagi na uzasadnienie zgodności operacji z LSR zawarte we wniosku Odczytywanie kolejnych punktów z karty oceny zgodności operacji z LSR i głosowanie nad zgodnością operacji z LSR Obliczanie oddanych głosów Wypełnienie Kart oceny zgodności operacji z LSR Rozdanie członkom Rady Kart oceny operacji według kryteriów lokalnych Przystąpienie do oceny operacji według kryteriów lokalnych wyboru. Wypełnienie Kart oceny godności operacji z LSR Sprawdzenie poprawności wypełnienia kart Obliczanie wyników indywidualnej oceny operacji według kryteriów lokalnych wyboru Sporządzenie listy ocenionych operacji w kolejności ustalonej według liczby uzyskanych punktów. Lista ocenionych operacji zawiera: operacje zgodne z LSR, operacje niezgodne z LSR Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia listy ocenionych operacji Przewodniczący Rady lub jego zastępca Członkowie Rady Członkowie Rady Przewodniczący Rady lub jego zastępca Sekretarz Rady Członkowie Rady Sekretarz Rady Członkowie Rady Członkowie Rady Członkowie Rady Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Sierpeckie Partnerstwo Strona 72

11 Zawiadomienie o wynikach oceny operacji Przygotowanie pism informujących o wynikach oceny dokonanej przez Radę, zawierających informację o: zgodności operacji z LSR albo jej niezgodności z LSR wskazując przyczyny niezgodności; liczbie uzyskanych punktów w ramach tej oceny lub miejscu na liście ocenionych operacji; możliwości złożenia odwołania od wyników tej oceny zgodnie z procedurą określoną w LSR. Podpisanie pism informujących o wynikach oceny dokonanej przez Radę. Dyrektor biura LGD/pracownik biura LGD Przewodniczący Rady lub jego zastępca Rozesłanie pism informujących o wynikach oceny Dyrektor biura LGD/pracownik biura LGD Wnioskodawcy Przyjęcie odwołań od decyzji Rady złożonych osobiście przez wnioskodawców w Biurze LGD W terminie do 45 dni od dnia, w którym upłynął termin przyjmowania wniosków Procedura odwoławcza Zarejestrowanie odwołań w rejestrze odwołań Sprawdzenie poprawności złożonego odwołania Wystąpienie z wnioskiem o zwołanie kolejnego posiedzenia Rady w celu rozpoznania odwołania. Do wniosku dołącza się prawidłowe pod względem formalnym odwołania od podjętej przez Radę decyzji, które wpłynęło do biura LGD w wyznaczonym czasie Zawiadomienie odwołującego się o terminie posiedzenia Rady Przygotowanie i rozesłanie zawiadomień o posiedzeniu Rady wraz z kopią odwołania od decyzji Rady. Otwarcie posiedzenia Rady. Stwierdzenie prawomocności obrad na podstawie podpisanej listy obecności Dyrektor biura LGD/pracownik biura LGD Prezes Zarządu Przewodniczący Rady lub jego zastępca Przewodniczący Rady Wnioskodawcy, którzy złożyli odwołania Członkowie Rady Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Sierpeckie Partnerstwo Strona 73

12 Przeprowadzenie procedury wykluczenia członka Rady z udziału w ocenie operacji, co do których dany członek nie może zachować zasady bezstronności. Członkowie Rady Zreferowanie treści odwołania Głosowanie nad przyjęciem/odrzuceniem odwołania. Ponowne rozpatrzenie wniosków o pomoc na operacje, których odwołania zostały przyjęte przez Radę. Powiadomienie o przyjęciu lub odrzuceniu odwołania Przygotowanie i podjęcie uchwał dotyczących wybrania bądź nie wybrania poszczególnych operacji do finansowania w ramach LSR Sporządzenie listy operacji wybranych do finansowania spośród operacji, które zostały uznane za zgodne z LSR, i które jednocześnie mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o konkursie. Sporządzenie listy operacji nie wybranych do finansowania spośród operacji, które na liście ocenionych operacji oznaczono jako zgodne z LSR, ale nie mieszczące się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o konkursie, a także operacje oznaczone jako niezgodne z LSR oraz operacje, które nie zostały złożone w miejscu i terminie wskazanym w informacji o naborze. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia listy wybranych operacji i listy niewybranych operacji Członkowie Rady Przewodniczący Rady lub jego zastępca Przewodniczący Rady lub jego zastępca/sekretarz/członkowie Rady Członkowie Rady Wnioskodawcy, którzy złożyli odwołania Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Sierpeckie Partnerstwo Strona 74

13 Przekazanie dokumentów podmiotowi wdrażającemu działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Przekazanie właściwemu ze względu na rodzaj działania w ramach którego realizowana jest operacja podmiotowi wdrażającemu (Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa/Samorządowi Województwa): listę wniosków o przyznanie pomocy, które zostały wybrane do finansowania w ramach LSR, oraz na której wnioski zostały zamieszczone w kolejności według liczby uzyskanych punktów, wraz z uchwałą o jej przyjęciu; listę wniosków, które nie zostały wybrane do finansowania w ramach LSR wraz z uchwałą o jej przyjęciu; wnioski o przyznanie pomocy, które zostały wybrane do finansowania w ramach LSR wraz z uchwałami w sprawie wyboru; wnioski o przyznanie pomocy, które nie zostały wybrane do finansowania w ramach LSR wraz z uchwałami w sprawie nie dokonania wyboru; wnioski o przyznanie pomocy, które nie wpłynęły w terminie określonym w ogłoszeniu wraz z ich listą; wnioski o przyznanie pomocy, w których nie wskazano adresu Wnioskodawcy i nie ma możności ustalenia tego adresu wraz z ich listą. Zarząd Samorząd Województwa, ARiMR (w przypadku, gdy nabór dotyczy operacji z zakresu: Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej lub Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Publikacja listy wniosków wybrane do finansowania Publikacja listy wniosków, które zostały wybrane do finansowania w ramach LSR na stronie internetowe LGD Pracownik biura LGD Zawiadomienie o wynikach wyboru operacji przez Radę Przygotowanie pism informujących wnioskodawców o wynikach wyboru Podpisanie pism Dyrektor biura LGD/pracownik biura LGD Przewodniczący Rady lub jego zastępca Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Sierpeckie Partnerstwo Strona 75

14 Wysłanie pism informujących wnioskodawców o: wybraniu operacji albo jej niewybraniu, wskazując przyczyny niewybrania; liczbie uzyskanych punktów w ramach oceny operacji pod względem spełniania kryteriów wyboru lub miejscu na liście operacji, które zostały wybrane; wskazuje się również, czy projekt mieści się w ramach limitu środków podanym w ogłoszeniu o naborze; możliwości złożenia wniosku o przyznanie pomocy bezpośrednio do podmiotu wdrażającego, w przypadku wnioskodawcy, którego projekt nie został wybrany. Pracownik biura LGD Wnioskodawcy Źródło: opracowanie własne Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Sierpeckie Partnerstwo Strona 76

15 Schemat 2. Procedura wyboru operacji w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA/ AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA Przekazanie dokumentacji dotyczącej naboru Wezwanie do uzupełnień. Umowa przyznanie pomocy WNIOSKODAWCA Powiadomienie o wybraniu bądź niewybraniu operacji do finansowania zgodnie z rozporządzeniem BIURO LGD/ ZARZĄD/ PRZEWODNICZACY RADY Przekazanie dokumentacji z posiedzeń Podjęcie uchwał w sprawie wybrania bądź niewybrania operacji do finansowania Sporządzenie listy operacji wybranych i listy operacji niewybranych do finansowania zgodnie z rozporządzeniem Przyjęcie list uchwałami Rozstrzygnięcie złożonych odwołań Ponowne rozpatrzenie wniosków o przyznanie pomocy na operacje, których odwołania zostały przyjęte przez Radę Złożenie oświadczeń o bezstronności Dyskusja i ocena operacji pod względem zgodności z LSR i lokalnymi kryteriami wyboru Sporządzenie i przyjęcie listy ocenionych operacji Złożenie odwołania od rozstrzygnięć Rady Rejestracja wniosku/ odwołania RADA LGD Zwołanie posiedzenia Rady PRACOWNICY BIURA LGD/ ZARZĄD/ PRZEWODNICZĄCY RADY Wniosek o przyznanie pomocy Udostępnienie członkom Rady wniosków/ odwołań Powiadomienie o wyniku oceny operacji/ rozpatrzeniu odwołania, zgodnie z rozporządzeniem WNIOSKODAWCA Ogłoszenie naboru Ogłoszenie naboru SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA Źródło: opracowanie własne. Ustalenie terminu naboru wniosków BIURO LGD Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Sierpeckie Partnerstwo Strona 77

16 Kryteria oceny wniosków Kryteria na podstawie, których oceniana jest zgodność operacji z LSR Ocena zgodności operacji z zapisami Lokalnej Strategii Rozwoju obszarów objętych działaniem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Sierpeckie Partnerstwo należy do wyłącznej kompetencji Rady. Szczegółowe zasady dokonywania oceny zgodności operacji z LSR określone zostały w Regulaminie Rady. Regulamin ten podlega zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia. Zgodnie z postanowieniami ww. Regulaminu Rada dokonuje oceny zgodności operacji z LSR w głosowaniu jawnym. Każdy wniosek poddawany jest dyskusji. Następnie Przewodniczący Rady odczytuje kolejne punkty karty oceny zgodności operacji z LSR. Po odczytaniu każdego z punktów karty oceny zgodności operacji z LSR, Przewodniczący Rady zarządza głosowanie w sprawie uznania operacji za zgodną bądź niezgodną z LSR. Operację uznaje się za zgodną z LSR jeżeli w wyniku głosowania uznano, iż operacja jest zgodna z co najmniej jednym z celów ogólnych oraz z co najmniej jednym celem szczegółowym oraz z co najmniej jednym przedsięwzięciem. Operacja jest zgodna z punktem karty zgodności operacji z LSR, wówczas gdy, w głosowaniu jawnym, za uznaniem operacji za zgodną z LSR głosowała bezwzględna większość członków Rady (50% +1 głos). Wynik głosowania ogłasza Przewodniczący Rady lub upoważniony przez niego Zastępca Przewodniczącego. Lokalne kryteria wyboru operacji Zgodnie z zapisami Regulaminu Rady oceny operacji według lokalnych kryteriów LGD dokonuje się w drodze wypełnienia przez każdego członka Rady karty oceny operacji według kryteriów lokalnych. Karta przewiduje punktowy system oceny projektów. Każda strona karty oceny operacji według kryteriów lokalnych musi być opieczętowana pieczęcią LGD i podpisana przez Sekretarza Rady. Głos uznaje się za ważny tylko wówczas, gdy wszystkie pola na karcie zostały uzupełnione zgodnie z instrukcją wypełniania karty. Przed przystąpieniem do sumowania wyników głosowania Sekretarz Rady jest zobowiązany do przeliczenia sumy punktów, na każdej poprawnie wypełnionej i oddanej karcie. W przypadku stwierdzenia błędów i braków w sposobie wypełnienia karty oceny operacji według kryteriów lokalnych, Przewodniczący Rady lub Sekretarz Rady wzywają członka Rady, który wypełnił tę kartę do złożenia wyjaśnień i uzupełnienia braków. W trakcie wyjaśnień, członek Rady może na oddanej przez siebie karcie dokonać wpisów w pozycjach pustych, oraz dokonać czytelnej korekty w pozycjach wypełnionych podczas głosowania, stawiając przy tych poprawkach swój podpis. Jeżeli po dokonaniu uzupełnień karta nadal zawiera błędy w sposobie wypełnienia zostaje uznana za głos nieważny. Wynik głosowania w sprawie oceny operacji według kryteriów lokalnych oblicza się w taki sposób, że sumuje się oceny punktowe z każdej karty oceny według kryteriów lokalnych (w pozycji SUMA PUNKTÓW ) i dzieli przez liczbę ważnie oddanych głosów. Obliczeń dokonuje Sekretarz Rady. Wyniki głosowania ogłasza Przewodniczący Rady lub upoważniony przez niego Zastępca Przewodniczącego. Na podstawie wyników głosowania sporządza się listę ocenionych operacji ustalając ich kolejność według liczby uzyskanych punktów w ramach tej oceny. Kryteria lokalne wyboru operacji do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju przygotowane zostały odrębnie dla projektów zgłoszonych w ramach działań PROW : Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, Odnowa i rozwój wsi, Małe projekty. Procedura zmian kryteriów Zmiany obowiązujących przepisów prawnych regulujących zagadnienia objęte Lokalną Strategią Rozwoju, zmiany dokumentów programowych, często powodują, iż zachodzi konieczność zmiany kryteriów na podstawie, których Rada LGD dokonuje oceny i wyboru operacji zgłoszonych przez wnioskodawców podczas Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Sierpeckie Partnerstwo Strona 78

17 naborów. Również uwagi zgłaszane przez Instytucje Wdrażające czy organy kontroli, albo też wnioski wynikające z praktycznego stosowania LSR i przeprowadzonej ewaluacji LSR, mają istotne znaczenie i skutkują wprowadzeniem zmian w kryteriach. Biuro LGD odpowiada za propozycje zmian kryteriów w LSR. Dyrektor/Kierownik Biura przekazuje propozycję zmian do Prezesa Zarządu. Na jego wniosek Zarząd LGD podejmuje decyzję o przystąpieniu do zmiany kryteriów i aktualizacji LSR. Decyzja może zostać podjęta w formie uchwały. Pracownik biura LGD zamieszcza na stronie internetowej LGD ( tablicy ogłoszeń w siedzibie LGD oraz w lokalnej prasie informację (wraz z uchwałą Zarządu, o ile taka została podjęta) o przystąpieniu do procesu aktualizacji strategii i zmian kryteriów. Każdy mieszkaniec obszaru objętego działalnością Stowarzyszenia LGD Sierpeckie Partnerstwo ma prawo do wniesienia uwag do Lokalnej Strategii Rozwoju w terminie 21 dni. W sytuacjach, które wymagają szybkiego przeprowadzenia aktualizacji LSR i zmiany lokalnych kryteriów wyboru dopuszczalne jest pominięcie konsultacji społecznych. Za prawidłowy przebieg procedury przygotowania i wprowadzania zmian, z udziałem społeczeństwa, odpowiedzialny jest Dyrektor Biura LGD. Zebrane dane i informacje przekazane przez społeczność lokalną w formie pisemnej, zostaną wykorzystane do podjęcia zmian aktualizujących LSR i zmieniających lokalne kryteria wyboru operacji, które opracowane zostaną przez Zarząd LGD. Podczas prac nad aktualizacją LSR i zmianą lokalnych kryteriów wyboru operacji możliwe jest korzystanie z pomocy ekspertów w tej dziedzinie. Podjęcie uchwały zatwierdzającej aktualizację LSR i zmianę lokalnych kryteriów wyboru należy do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków. Wprowadzenie zmian kryteriów i aktualizacji LSR wymaga każdorazowo zawiadomienia samorządu województwa. Tabela 24. Procedura zmiany kryteriów Czynność Osoba odpowiedzialna Adresat Wystąpienie z propozycją aktualizacji LSR i zmiany kryteriów, na podstawie których Rada dokonuje oceny i wyboru operacji do finansowania w ramach LSR Przedstawienie propozycji aktualizacji LSR i zmiany kryteriów Podjęcie decyzji w sprawie przystąpienia LGD do procesu aktualizacji LSR i zmiany kryteriów Zamieszcza na stronie internetowej LGD ( tablicy ogłoszeń w siedzibie LGD oraz w lokalnej prasie informacji (wraz z uchwałą Zarządu, o ile taka została podjęta) o przystąpieniu LGD do procesu aktualizacji LSR i zmiany kryteriów Przyjmowanie pisemnych uwag i wniosków dotyczących LSR i kryteriów Przygotowanie zmian kryteriów Zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków Zatwierdzenie zmian kryteriów, podjęcie uchwały Dyrektor/Kierownik biura LGD Prezes Zarząd LGD Zarząd Pracownik biura LGD Społeczność lokalna Zarząd Zarząd we współpracy z biurem LGD Walne Zgromadzenie Członów Prezes Zarząd LGD pozostali członkowie Zarządu Społeczność lokalna Pracownik biura LGD Walne Zgromadzenie Członów Przekazanie informacji o zmianach w LSR do SW Biuro LGD Samorząd Województwa Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Sierpeckie Partnerstwo Strona 79

18 Karta oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju 1. Wniosek nr: 2. Wnioskodawca: KARTA OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z LOKALNĄ STRATEGIĄ ROZWOJU 3. Nazwa operacji: 4. Działanie PROW Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Odnowa i rozwój wsi Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Małe projekty 5. Czy operacja przyczynia się do osiągnięcia celu ogólnego Lokalnej Strategii Rozwoju: 1. Rozwój zasobów ludzkich 2. Wykorzystanie zasobów przyrodniczych i kulturowych dla tworzenia miejsc pracy i promocji regionu 3. Wykorzystanie potencjału rolnictwa regionu 4. Dywersyfikacja gospodarki i rozwój przedsiębiorczości wiejskiej 6. Czy operacja przyczynia się do osiągnięcia celu szczegółowego Lokalnej Strategii Rozwoju: 1.1: Aktywizacja i integracja społeczności lokalnej Sierpeckiego Partnerstwa do 2015 roku 1.2: Rozwój infrastruktury społecznej na obszarze LSR do 2015 roku 2.1: Odnowa i zachowanie zasobów dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego na obszarze LSR do 2015 roku 2.2: Wsparcie rozwoju i promocji turystyki na obszarze LSR do 2015 roku 2.3: Utworzenie sieci tematycznych szlaków turystycznych i rozwój turystyki kwalifikowanej 3.1: Wsparcie rozwoju produktów i usług opartych na lokalnych zasobach i tradycyjnych sektorach gospodarki obszaru LSR do 2015 roku 3.2: Zachowanie i promocja tradycyjnych zawodów na obszarze LSR do 2015 roku 4.1: Aktywizacja zawodowa mieszkańców i rozwój przedsiębiorczości na obszarze LSR do 2015 roku 4.2: Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej obszaru Sierpeckiego Partnerstwa do 2015 roku 7. Czy operacja jest zgodna z przedsięwzięciami zapisanymi w Lokalnej Strategii Rozwoju: I. Aktywne społeczeństwo obywatelskie w Sierpeckim Partnerstwie II. Ziemia Sierpecka atrakcyjna dla turystów III. Nowoczesna gospodarka lokalna TAK TAK TAK NIE NIE NIE Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Sierpeckie Partnerstwo Strona 80

19 8. Uzasadnienie zgodności operacji z przedsięwzięciami zapisanymi w Lokalnej Strategii Rozwoju: Imię i nazwisko Sekretarza Rady: Głosujemy za uznaniem/nie uznaniem* operacji za zgodną z LSR (niepotrzebne skreślić) MIEJSCE: DATA: CZYTELNY PODPIS: Instrukcja wypełniania Karty oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju 1. Kartę oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju wypełnia Sekretarz Rady uczestniczący w posiedzeniu Rady. 2. Kartę wypełnia się poprzez opisowe uzupełnienie pól: 1, 2, 3, 8. a) Informacje w polach 1, 2, 3 uzupełnianie są na podstawie wniosku o przyznanie pomocy złożonego w ramach naboru. b) Informacje w polu 8 uzupełnianie są na podstawie dyskusji z członkami Rady. 3. Informacje w polach: 4, 5, 6, 7 uzupełniane są za pomocą znaku X umieszczanego w rubryce TAK lub NIE stosownie do wyników głosowania członków Rady. 4. Karta oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju musi zostać opatrzona datą jej wypełnienia i podpisem Sekretarza Rady uczestniczącego w posiedzeniu Rady. Brak podpisu Sekretarza Rady uczestniczącego w posiedzeniu Rady powoduje unieważnienie Karty. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Sierpeckie Partnerstwo Strona 81

20 Kryteria lokalne wyboru operacji w ramach działania: Lp Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw. Kryterium lokalne oceny operacji Doświadczenie wnioskodawcy Liczba nowych miejsc pracy utworzonych w wyniku realizacji operacji Innowacyjność operacji 4. Wpływ na poprawę i rozwój oferty turystycznej obszaru 5. (kryterium uzasadniające realizację operacji w ramach LSR) Działalność oparta jest na lokalnych zasobach (kryterium uzasadniające realizację operacji w ramach LSR) Opis kryteriów lokalnych oceny operacji Preferuje wnioskodawców posiadających kwalifikacje i doświadczenie w branży, w której chcą otworzyć lub rozwinąć działalność gospodarczą lub działalność pozarolniczą (ocena wg uznania oceniającego na podstawie doświadczenie i kwalifikacji opisanych przez Wnioskodawcę we wniosku o przyznanie pomocy) Preferuje operacje przyczyniające się do utworzenia miejsc pracy (w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne): poniżej 0,5 etatu - 0 pkt. od 0,5 do 1 etat - 1 pkt. od 1 do 2 etatów - 2 pkt. powyżej 2 etatów -3 pkt. Preferuje projekty innowacyjne, oryginalne w skali lokalnej (gminy) lub innowacyjne technologicznie (ocena wg uznania oceniającego na podstawie opisu Wnioskodawcy we wniosku o przyznanie pomocy) Preferuje operacje, których produkty i rezultaty wpłyną na rozwój oferty turystycznej obszaru LSR (ocena wg uznania oceniającego na podstawie opisu Wnioskodawcy we wniosku o przyznanie pomocy) Preferuje operacje, w ramach których powstaną lub zostaną rozwinięte produkty i usługi oparte na lokalnych zasobach dziedzictwa przyrodniczego, historycznego i kulturowego obszaru Partnerstwa Sierpeckiego (ocena wg uznania oceniającego na podstawie opisu Wnioskodawcy we wniosku o przyznanie pomocy) Punktacja od 0 do 3 od 0 do 3 od 0 do 3 od 0 do 5 od 0 do 5 Maksymalna, możliwa do uzyskania w ramach oceny liczba punktów 19 Minimalna liczba punktów, decydującą o wpisaniu projektu na listę rankingową 10 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Sierpeckie Partnerstwo Strona 82

21 Karta oceny operacji według kryteriów lokalnych 1. Karta oceny operacji nr: KARTA OCENY OPERACJI WEDŁUG KRYTERIÓW LOKALNYCH 2. Tytuł operacji: 3. Wnioskodawca: 4. Działanie PROW Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw 5. Ocena operacji Lp. Kryterium oceny Punktacja 1 Doświadczenie wnioskodawcy 2 Liczba nowych miejsc pracy utworzonych w wyniku realizacji operacji 3 Innowacyjność operacji 4 5 Wpływ na poprawę i rozwój oferty turystycznej obszaru (kryterium uzasadniające realizację operacji w ramach LSR) Działalność oparta jest na lokalnych zasobach (kryterium uzasadniające realizację operacji w ramach LSR) 6. SUMA PUNKTÓW 7. Uzasadnienie oceny/ uwagi:... (data).... (czytelny podpis członka Rady) Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Sierpeckie Partnerstwo Strona 83

22 Instrukcja wypełniania Karty oceny operacji według kryteriów lokalnych Kartę oceny operacji według kryteriów lokalnych wypełnia każdy członek Rady uczestniczący w ocenie danej operacji. 1. Kartę wypełnia się poprzez opisowe uzupełnienie pól: 1, 2, 3, 7. a) Informacje w polach 1, 2, 3 uzupełnianie są na podstawie wniosku o przyznanie pomocy. b) Informacje w polu 7 uzupełnianie są na podstawie opinii własnej członka Rady dokonującego oceny projektu. Informacje zawarte w tym punkcie stanowią uzasadnienie przyznanej punktacji. 2. Informacje w polu 4 uzupełniane są za pomocą znaku X umieszczanego przy odpowiedniej nazwie działania PROW Oceny operacji (pkt. 5 Karty oceny) dokonuje się poprzez przypisanie liczby punktów każdemu kryterium oceny. 4. Informację w polu 6 uzupełnia się poprzez wpisanie sumy punktów przyznanych w ocenie według każdego z kryterium oceny projektu. Karta oceny operacji według kryteriów lokalnych musi zostać opatrzona datą jej wypełnienia i podpisem członka Rady uczestniczącego w ocenie operacji. Brak podpisu Członka Rady powoduje unieważnienie karty. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Sierpeckie Partnerstwo Strona 84

23 Kryteria lokalne wyboru operacji w ramach działania: Odnowa i rozwój wsi Lp. 1. Kryterium lokalne oceny operacji Doświadczenie wnioskodawcy Opis Kryterium lokalnego oceny operacji Preferuje wnioskodawców doświadczonych w realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej (projekty zrealizowane i rozliczone): wnioskodawca zrealizował co najmniej 3 projekty - 3 pkt. wnioskodawca zrealizował co najmniej 2 projekty - 2 pkt. wnioskodawca zrealizował co najmniej 1 projekt - 1 pkt. wnioskodawca nie realizował projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej - 0 pkt. Punktacja od 0 do 3 2. Wykorzystanie lokalnych zasobów (kryterium uzasadniające realizację operacji w ramach LSR) 3. Aktywizacja lokalnych społeczności 4. (kryterium uzasadniające realizację operacji w ramach LSR) Efektywne wykorzystanie produktów operacji (ocena na podstawie oświadczenia dostarczonego przez Wnioskodawcę w formie załącznika do Wniosku o przyznanie pomocy) Preferuje operacje, które dotyczą rozwoju, ochrony, promocji lokalnych zasobów dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego historycznego obszaru Sierpeckiego Partnerstwa. (ocena wg uznania oceniającego na podstawie opisu Wnioskodawcy we wniosku o przyznanie pomocy) Preferuje operacje, które przyczynią się do aktywizacji i integracji społeczności lokalnej obszaru Sierpeckiego Partnerstwa (ocena wg uznania oceniającego na podstawie opisu Wnioskodawcy we wniosku o przyznanie pomocy) Preferuje operacje, w ramach których przewiduje się efektywne wykorzystanie produktów powstałych w wyniku operacji (np. odnowionych budynków, miejsc użyteczności publicznej itp.) od 0 do 5 od 0 do 5 od 0 do 4 5. Komplementarność operacji z innymi przedsięwzięciami (ocena wg uznania oceniającego na podstawie opisu Wnioskodawcy we wniosku o przyznanie pomocy) Preferuje operacje powiązane z realizacją innych operacji, przedsięwzięć realizowanych na obszarze LGD w ramach wdrażania LSR: powiązanie z 3 przedsięwzięciami - 3 pkt. powiązanie z 2 przedsięwzięciami - 2 pkt. powiązanie z jednym przedsięwzięciem - 1 pkt. nie ma powiązań innymi przedsięwzięciami - 0 pkt. od 0 do 3 (ocena wg uznania oceniającego na podstawie opisu Wnioskodawcy we wniosku o przyznanie pomocy) Maksymalna, możliwa do uzyskania w ramach oceny, liczba punktów 20 Minimalna liczba punktów, decydującą o wpisaniu projektu na listę rankingową 12 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Sierpeckie Partnerstwo Strona 85

1 Postanowienia Ogólne

1 Postanowienia Ogólne PROCEDURA OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z LOKALNĄ STRATEGIĄ ROZWOJU STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA EUROGALICJA I WYBORU OPERACJI ORAZ ODWOŁANIA OD ROZSTRZYGNIĘĆ ORGANU DECYZYJNEGO W SPRAWIE WYBORU OPERACJI.

Bardziej szczegółowo

Procedura wyboru wniosków LGD Euro-Country-Partnerstwo dla zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, w ujęciu opisowym, tabelarycznym oraz graficznym

Procedura wyboru wniosków LGD Euro-Country-Partnerstwo dla zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, w ujęciu opisowym, tabelarycznym oraz graficznym Procedura wyboru wniosków LGD Euro-Country-Partnerstwo dla zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, w ujęciu opisowym, tabelarycznym oraz graficznym Nabór i ocena wniosków oraz wybór operacji do finansowania

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA WYBORU OPERACJI PRZEZ LGD

PROCEDURA WYBORU OPERACJI PRZEZ LGD PROCEDURA WYBORU OPERACJI PRZEZ LGD Procedura wyboru została szczegółowo opisana w tym rozdziale oraz w załączniku nr 1 dołączonym do niniejszej Strategii: Regulamin Pracy Rady. Do Regulaminu Pracy Rady

Bardziej szczegółowo

Procedura wyboru operacji przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Zamojska

Procedura wyboru operacji przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Zamojska Załącznik nr 1 do uchwały nr 7/V/2012 z dnia 23 maja 2012 r. Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Procedura wyboru operacji przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Zamojska 1 Użyte sformułowania

Bardziej szczegółowo

decyzyjnego (Załącznik a) Zawiadomienie o Posiedzeniu Rady (Załącznik c) odwołania (Załącznik d)

decyzyjnego (Załącznik a) Zawiadomienie o Posiedzeniu Rady (Załącznik c) odwołania (Załącznik d) Załącznik do Uchwały nr 3/2010 Walnego Zebrania Członków Procedura od rozstrzygnięć organu decyzyjnego w sprawie wyboru operacji (Załącznik nr 3 do Regulaminu pracy Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania

Bardziej szczegółowo

Procedura wyboru operacji przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Zamojska

Procedura wyboru operacji przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Zamojska Procedura wyboru operacji przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Zamojska 1 Użyte sformułowania i skróty w Procedurze wyboru operacji przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Zamojska

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA WYBORU OPERACJI PRZEZ LGD

PROCEDURA WYBORU OPERACJI PRZEZ LGD PROCEDURA WYBORU OPERACJI PRZEZ LGD Procedura wyboru została szczegółowo opisana w tym rozdziale oraz w załączniku nr 1 dołączonym do niniejszej Strategii: Regulamin Pracy Rady. Do Regulaminu Pracy Rady

Bardziej szczegółowo

IX. Procedura wyboru operacji przez LGD w ramach działania. Przyjęte przez LGD kryteria lokalne wraz z opisem procedury ich zmiany.

IX. Procedura wyboru operacji przez LGD w ramach działania. Przyjęte przez LGD kryteria lokalne wraz z opisem procedury ich zmiany. IX. Procedura wyboru operacji przez LGD w ramach działania. Przyjęte przez LGD kryteria lokalne wraz z opisem procedury ich zmiany. IX.1. Procedura wyboru operacji Jednym z ważniejszych aspektów wdrażania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak

Regulamin Rady Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak Regulamin Rady Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Regulamin Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak określa organizację

Bardziej szczegółowo

Procedura odwołania od rozstrzygnięć Rady

Procedura odwołania od rozstrzygnięć Rady Procedura odwołania od rozstrzygnięć Rady 1 Użyte sformułowania i skróty w niniejszej Procedurze oznaczają: Stowarzyszenie Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Zamojska Rada Rada Stowarzyszenia,

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA NABORU I OCENY

PROCEDURA NABORU I OCENY PROCEDURA NABORU I OCENY zgodności operacji z LSR * Stowarzyszenia Kraina św. Anny *Możliwe są zmiany w procedurze uwzględniające aktualny stan prawny, o czym wnioskodawcy zostaną powiadomieni najpóźniej

Bardziej szczegółowo

Książka Druków dotyczących procesu oceny i wyboru operacji do dofinansowania w ramach LSR LGD Stolem

Książka Druków dotyczących procesu oceny i wyboru operacji do dofinansowania w ramach LSR LGD Stolem Załącznik nr 1 do LSR na lata 2009-2015 LGD Stolem Książka Druków dotyczących procesu oceny i wyboru operacji do dofinansowania w ramach LSR LGD Stolem 1 Spis druków stosowanych podczas procedury wyboru

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 40 / 2009. Rady Fundacji Środkowopomorska Grupa Działania z dnia 07 grudnia 2009 r.

Uchwała nr 40 / 2009. Rady Fundacji Środkowopomorska Grupa Działania z dnia 07 grudnia 2009 r. Uchwała nr 40 / 2009 Rady Fundacji Środkowopomorska Grupa Działania z dnia 07 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia zmian do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2009 2015 Na podstawie 15 ust. 2 oraz ust.

Bardziej szczegółowo

Procedura Wyboru Operacji Stowarzyszenia Kraina Sanu Lokalna Grupa Działania

Procedura Wyboru Operacji Stowarzyszenia Kraina Sanu Lokalna Grupa Działania Procedura Wyboru Operacji Stowarzyszenia Kraina Sanu Lokalna Grupa Działania 1 Postanowienia Ogólne 1. Procedura wyboru operacji określa: zasady ogłaszania konkursu, warunki uczestnictwa w konkursie, sposób

Bardziej szczegółowo

Procedura wyboru operacji przez LGD

Procedura wyboru operacji przez LGD Procedura wyboru operacji przez LGD 1. LGD Qwsi (w porozumieniu z Samorządem Województwa Dolnośląskiego) przygotowuje informację dotyczącą możliwości składania wniosków o dofinansowanie projektów i ustala

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA NABORU I OCENY

PROCEDURA NABORU I OCENY PROCEDURA NABORU I OCENY zgodności operacji z LSR * Stowarzyszenia Kraina św. Anny *Możliwe są zmiany w procedurze uwzględniające aktualny stan prawny, o czym wnioskodawcy zostaną powiadomieni najpóźniej

Bardziej szczegółowo

I. Procedura oceny zgodności operacji z LSR

I. Procedura oceny zgodności operacji z LSR I. Procedura oceny zgodności operacji z LSR 1. Ogłoszenie o naborze wniosków. 1.1. W terminie co najmniej 44 dni przed dniem rozpoczęcia naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania Wdrażanie

Bardziej szczegółowo

Procedura odwołania od rozstrzygnięć Rady w sprawie wyboru operacji (tekst jednolity)

Procedura odwołania od rozstrzygnięć Rady w sprawie wyboru operacji (tekst jednolity) Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecze Bobrzy z dnia 10.07.2012r. w sprawie przyjęcia Procedury odwołania od rozstrzygnięć organu decyzyjnego w sprawie wyboru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY RADY (OD) Lokalnej Grupy Działania Zielone Bieszczady. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY RADY (OD) Lokalnej Grupy Działania Zielone Bieszczady. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały nr 2 Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Działania Zielone Bieszczady z dnia 18-10-2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY RADY (OD) Lokalnej Grupy Działania Zielone Bieszczady ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Rady Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Vistula - Terra Culmensis - Rozwój Przez Tradycję.

Regulamin Organizacyjny Rady Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Vistula - Terra Culmensis - Rozwój Przez Tradycję. Załącznik do Uchwały Nr 10/2011 Walnego Zebrania Członków z dnia 04.11.2011 r. Regulamin Organizacyjny Rady Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Vistula - Terra Culmensis - Rozwój Przez Tradycję (tekst

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 35/2009. Walnego Zebrania. z dnia 11 grudnia 2009 roku.

Uchwała Nr 35/2009. Walnego Zebrania. z dnia 11 grudnia 2009 roku. Uchwała Nr 35/2009 Załącznik r I do protokołu Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "EUROGALICJA" z dnia II. ł2.2009 r. Stowarzyszenia Walnego Zebrania Lokalna Grupa Działania

Bardziej szczegółowo

Na podstawie 15 ust. 5 Statutu Stowarzyszenia, Rada Stowarzyszenia Buska Lokalna Grupa Działania Słoneczny Lider postanawia co następuje:

Na podstawie 15 ust. 5 Statutu Stowarzyszenia, Rada Stowarzyszenia Buska Lokalna Grupa Działania Słoneczny Lider postanawia co następuje: Uchwała Rady Stowarzyszenia Buska Lokalna Grupa Działania Słoneczny Lider nr 2/2012 z dnia 23.02.2012 zmieniająca Uchwałę Rady nr 3/2008 z dnia 29.12.2008 r. w sprawie przyjęcia z późn. zm. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

3 Każde odwołanie jest rejestrowane i otrzymuje numer, który używany jest w trakcie jego rozpatrywania.

3 Każde odwołanie jest rejestrowane i otrzymuje numer, który używany jest w trakcie jego rozpatrywania. Procedura odwołania od rozstrzygnięć organu decyzyjnego w sprawie wyboru operacji przyjęta Uchwała Rady Stowarzyszenia pn. Lokalna Grupa Działania Perły Czarnej Nidy nr 4/2009 z dnia 14 stycznia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

Nabór i ocena wniosków oraz wybór operacji do finansowania będzie odbywać się według następującej procedury:

Nabór i ocena wniosków oraz wybór operacji do finansowania będzie odbywać się według następującej procedury: Procedura wyboru operacji w formie opisowej, tabelarycznej ze wzorami dokumentów i graficznej dokonywana przez Lokalną Grupę Działania Vistula Terra Culmensis Rozwój przez Tradycję Nabór i ocena wniosków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY LGD Kraina wokół Lublina. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN RADY LGD Kraina wokół Lublina. Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Nr /2015 Walnego Zebrania Członków LGD Kraina wokół Lublina z dnia 18 grudnia 2015 r. REGULAMIN RADY LGD Kraina wokół Lublina Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. 1. Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA WYBORU OPERACJI PRZEZ LGD

PROCEDURA WYBORU OPERACJI PRZEZ LGD PROCEDURA WYBORU OPERACJI PRZEZ LGD Procedura wyboru operacji została szczegółowo opisana w tym rozdziale oraz w załączniku nr 1 dołączonym do niniejszej Strategii: Regulamin Pracy Rady. Do Regulaminu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY RADY Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych Lokalna Grupa Działania Powiatu Krośnieńskiego Zielone Światło

REGULAMIN ORGANIZACYJNY RADY Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych Lokalna Grupa Działania Powiatu Krośnieńskiego Zielone Światło REGULAMIN ORGANIZACYJNY RADY Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych Lokalna Grupa Działania Powiatu Krośnieńskiego Zielone Światło ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY RADY PROGRAMOWEJ Lokalnej Grupy Działania Fundacja Partnerstwo Dorzecza Kocierzanki i Koszarawy

REGULAMIN ORGANIZACYJNY RADY PROGRAMOWEJ Lokalnej Grupy Działania Fundacja Partnerstwo Dorzecza Kocierzanki i Koszarawy Załącznik do uchwały nr III/17/10 Rady Fundacji Partnerstwo Dorzecza Kocierzanki i Koszarawy z dnia 14.09.2010 REGULAMIN ORGANIZACYJNY RADY PROGRAMOWEJ Lokalnej Grupy Działania Fundacja Partnerstwo Dorzecza

Bardziej szczegółowo

Procedura wyboru i oceny operacji w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata

Procedura wyboru i oceny operacji w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata Załącznik do Uchwały nr 14/2017 Zarządu Stowarzyszenia LGD Krzemienny Krąg z dnia 16.10.2017 r. Procedura wyboru i oceny operacji w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 1 Użyte

Bardziej szczegółowo

Procedura wyboru i oceny operacji w ramach LSR

Procedura wyboru i oceny operacji w ramach LSR Procedura wyboru i oceny operacji w ramach LSR (zmiany zaznaczone na żółto) Niniejsza Procedura dotyczy operacji realizowanych w ramach LSR. Beneficjenci zainteresowani uzyskaniem wsparcia na realizacje

Bardziej szczegółowo

d) spełnienia dodatkowych warunków udzielenia wsparcia obowiązujących w ramach naboru, e) zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy

d) spełnienia dodatkowych warunków udzielenia wsparcia obowiązujących w ramach naboru, e) zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy Uchwała Zarządu Stowarzyszenia LGD Razem na Piaskowcu nr 8/2016 z dnia 28.09.2016 w sprawie przyjęcia zaktualizowanych Procedur wyboru i oceny operacji w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do Lokalnej Strategii Rozwoju

Załącznik nr 6 do Lokalnej Strategii Rozwoju Załącznik nr 6 do Lokalnej Strategii Rozwoju Procedura wyboru operacji przez LGD Przyjęta Uchwałą Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Perły Czarnej Nidy nr 2/2009 z dnia 14 stycznia 2009 r. z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

Procedura ogłaszania i przeprowadzania naborów wniosków Stowarzyszenia Solna Dolina nr 01/2015

Procedura ogłaszania i przeprowadzania naborów wniosków Stowarzyszenia Solna Dolina nr 01/2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Rady nr 04/2015 z dnia 16.12.2015roku Procedura ogłaszania i przeprowadzania naborów wniosków Stowarzyszenia Solna Dolina nr 01/2015 1. Niniejsza procedura określa zasady organizacji

Bardziej szczegółowo

Procedura wyboru i oceny operacji w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata

Procedura wyboru i oceny operacji w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata Załącznik do Uchwały nr 1/2016 Zarządu Stowarzyszenia LGD Krzemienny Krąg z dnia 22.09.2016 r. Procedura wyboru i oceny operacji w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 1 Użyte

Bardziej szczegółowo

Procedura naborów wniosków o powierzenie grantów w projekcie grantowym Stowarzyszenia Solna Dolina nr 06/2015

Procedura naborów wniosków o powierzenie grantów w projekcie grantowym Stowarzyszenia Solna Dolina nr 06/2015 Załącznik nr 3 do Uchwały Rady nr 04/2015 z dnia 16.12.2015roku Procedura naborów wniosków o powierzenie grantów w projekcie grantowym Stowarzyszenia Solna Dolina nr 06/2015 1. Niniejsza procedura określa

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne 1

Postanowienia ogólne 1 Załącznik do Uchwały nr 6/2017 Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania PROMENADA S 12 z dnia 24 maja 2017 r. Regulamin Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Promenada S 12 Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

6. W ramach danego naboru wniosków o przyznanie pomocy nie może nastąpić zmiana procedur.

6. W ramach danego naboru wniosków o przyznanie pomocy nie może nastąpić zmiana procedur. Procedura wyboru i oceny operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Gminy Powiatu Świeckiego I. WSTĘP: 1. Procedury opisują sposób wyboru

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecze Łeby. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

Regulamin organizacyjny Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecze Łeby. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Projekt Załącznik do uchwały nr.../ z dnia r. Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecze Łeby Regulamin organizacyjny Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecze

Bardziej szczegółowo

OBJĘTEGO PROW I. SŁOWNICZEK

OBJĘTEGO PROW I. SŁOWNICZEK Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu LGD Zapiecek Nr 6/XII/2015 z dnia 30.12.2015r. PROCEDURY WYBORU I OCENY OPERACJI WŁASNYCH LGD W RAMACH PODDZIAŁANIA WSPARCIE NA WDRAŻANIE OPERACJI W RAMACH STRATEGII ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OCENY I WYBORU OPERACJI w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata Lokalnej Grupy Działania PROMENADA S 12

PROCEDURA OCENY I WYBORU OPERACJI w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata Lokalnej Grupy Działania PROMENADA S 12 Załącznik do uchwały nr 1/2016 Zarządu Stowarzyszenia LGD PROMENADA S 12 z dnia 03.06.2016r. PROCEDURA OCENY I WYBORU OPERACJI w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022 Lokalnej Grupy Działania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2.2 Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Dorzecze Bobrzy

Załącznik nr 2.2 Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Dorzecze Bobrzy Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecze Bobrzy z dnia 10.07.2012r w sprawie przyjęcia Procedury oceny zgodności operacji z LSR i oceny operacji wg lokalnych kryteriów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Regionu Kozła

REGULAMIN RADY Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Regionu Kozła REGULAMIN RADY Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Regionu Kozła ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Użyte w regulaminie sformułowania oznaczają: 1 1) LGD oznacza Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY RADY Stowarzyszenia Turystyczne Kaszuby

REGULAMIN ORGANIZACYJNY RADY Stowarzyszenia Turystyczne Kaszuby Niniejszy regulamin został przyjęty Uchwałą Nr 319/2017 Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Turystyczne Kaszuby z dnia 30 maja 2017 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY RADY Stowarzyszenia Turystyczne Kaszuby

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KOMITETU STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA RYBACKA RYBACKA BRAĆ MIERZEI ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KOMITETU STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA RYBACKA RYBACKA BRAĆ MIERZEI ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne Załącznik nr 2 do Uchwały WZC Nr 1/III/2012 z dnia 14.11.2012 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY KOMITETU STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA RYBACKA RYBACKA BRAĆ MIERZEI ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY RADY. Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY RADY. Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne REGULAMIN ORGANIZACYJNY RADY Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin określa organizację wewnętrzną i zasady pracy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady LGD Kraina Nafty. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne. 1 Regulamin Rady LGD Kraina Nafty określa organizację wewnętrzną i tryb pracy Rady.

Regulamin Rady LGD Kraina Nafty. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne. 1 Regulamin Rady LGD Kraina Nafty określa organizację wewnętrzną i tryb pracy Rady. Załącznik nr 8 Regulamin Rady LGD Kraina Nafty ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Regulamin Rady LGD Kraina Nafty określa organizację wewnętrzną i tryb pracy Rady. 2 Terminy użyte w niniejszym Regulaminie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Rady Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania. Vistula - Terra Culmensis - Rozwój Przez Tradycję,

Regulamin Organizacyjny Rady Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania. Vistula - Terra Culmensis - Rozwój Przez Tradycję, Załącznik do Uchwały Nr 10/2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 17.12.2015 r. Regulamin Organizacyjny Rady Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Vistula - Terra Culmensis - Rozwój Przez Tradycję ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

9 1. Ocena każdego wniosku powierzana jest trzem, nie należącym do jednej grupy interesów, bezstronnym w ocenie członkom Rady. 2. Jeżeli którakolwiek

9 1. Ocena każdego wniosku powierzana jest trzem, nie należącym do jednej grupy interesów, bezstronnym w ocenie członkom Rady. 2. Jeżeli którakolwiek Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góry nr../2015 z dnia. w sprawie przyjęcia Procedury wyboru i oceny operacji w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA EUROGALICJA

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA EUROGALICJA STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA EUROGALICJA Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 91/2012 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA z dnia 16.08.2012r. Załącznik nr 4 Lokalnej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do umowy nr UM /15. REGULAMIN RADY ORGANU DECYZYJNEGO Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Regionu Kozła

Załącznik nr 4 do umowy nr UM /15. REGULAMIN RADY ORGANU DECYZYJNEGO Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Regionu Kozła Załącznik nr 4 do umowy nr 00007-6933-UM0410004/15 REGULAMIN RADY ORGANU DECYZYJNEGO Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Regionu Kozła ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Użyte w regulaminie sformułowania

Bardziej szczegółowo

10 1. Poszczególne wnioski rozpatrywane są w oddzielnych dyskusjach, w których uczestniczą osoby bezstronne wobec rozpatrywanego wniosku.

10 1. Poszczególne wnioski rozpatrywane są w oddzielnych dyskusjach, w których uczestniczą osoby bezstronne wobec rozpatrywanego wniosku. Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Powiatu Opatowskiego Nr VI/2016 z dnia 19.09.2016 w sprawie przyjęcia Procedury wyboru i oceny operacji w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ODWOŁANIA OD ROZSTRZYGNIĘĆ ORGANU DECYZYJNEGO W SPRAWIE WYBORU OPERACJI

PROCEDURA ODWOŁANIA OD ROZSTRZYGNIĘĆ ORGANU DECYZYJNEGO W SPRAWIE WYBORU OPERACJI Załacznik nr 2 do Uchwały nr 03/I/2009 Walnego Zebrania Członków LGD Puszcza Białowieska z dn. 23.01.2009 r. PROCEDURA ODWOŁANIA OD ROZSTRZYGNIĘĆ ORGANU DECYZYJNEGO W SPRAWIE WYBORU OPERACJI 1 UŜyte sformułowania

Bardziej szczegółowo

1. Procedura wyboru projektów przez LGD Dziedzictwo i Rozwój przebiega według określonych etapów:

1. Procedura wyboru projektów przez LGD Dziedzictwo i Rozwój przebiega według określonych etapów: ZAŁĄCZNIK NR 3 Wzory dokumentów stosowane w procedurze oceny zgodności operacji z LSR i wyboru operacji: 1. Procedura wyboru projektów przez LGD Dziedzictwo i Rozwój, 2. Karta oceny zgodności operacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pracy Rady Lokalnej Grupy Działania Żuławy i Mierzeja

Regulamin Pracy Rady Lokalnej Grupy Działania Żuławy i Mierzeja Regulamin Pracy Rady Lokalnej Grupy Działania Żuławy i Mierzeja Tekst jednolity uchwalony 29 marca 2012 r. i poprawiony 21 kwietnia 2012 r. oraz 18 lutego 2013 r. zawierający zmiany: 1. 17 lipca 2009 r.

Bardziej szczegółowo

2 Zasady ogłaszania naboru wniosków o dofinansowanie

2 Zasady ogłaszania naboru wniosków o dofinansowanie 1 Postanowienia ogólne Terminy użyte w niniejszej Procedurze oznaczają: a) LGD Stowarzyszenie NASZA KRAJNA b) LSR Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia NASZA KRAJNA; c) RLKS Rozwój Lokalny Kierowany

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie członków Rady LGD Siła w Grupie

Oświadczenie członków Rady LGD Siła w Grupie Oświadczenie członków Rady LGD Siła w Grupie o bezstronności w rozpatrywaniu wniosku o pomoc zatytułowanego którego Wnioskodawcą jest. złożone na posiedzeniu Rady w dniu. Oświadczam, że nie zachodzą żadne

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1/2018 Rady Lokalnej Grupy Działania Perły Ponidzia z dnia r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu Pracy Rady.

Uchwała Nr 1/2018 Rady Lokalnej Grupy Działania Perły Ponidzia z dnia r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu Pracy Rady. Uchwała Nr 1/2018 Rady Lokalnej Grupy Działania Perły Ponidzia z dnia 23.02.2018r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu Pracy Rady. Na podstawie 18 ust. 5 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Perły

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady LGD Z Nami Warto

Regulamin Rady LGD Z Nami Warto starzałącznik nr 1 do uchwały WZC nr 54/XIII/2015 z dnia 16.12.2015r. Regulamin Rady LGD Z Nami Warto ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin określa organizację wewnętrzną i zasady pracy

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OCENY I WYBORU OPERACJI W RAMACH LSR

PROCEDURA OCENY I WYBORU OPERACJI W RAMACH LSR PROCEDURA OCENY I WYBORU OPERACJI W RAMACH LSR Lokalna Grupa Działania Załącznik nr 3 do Regulaminu Rady PROCEDURA OCENY I WYBORU OPERACJI W RAMACH LSR I. AKTY PRAWNE DOTYCZACE WYBORU OPERACJI LSR 1. Ocena

Bardziej szczegółowo

(Uchwały zarządu nr 3/2008, 4/2009, 10/2010 i 1/2012) Postanowienia ogólne

(Uchwały zarządu nr 3/2008, 4/2009, 10/2010 i 1/2012) Postanowienia ogólne Regulamin Rady Lokalnej Grupu Działania Z NAMI WARTO (Uchwały zarządu nr 3/2008, 4/2009, 10/2010 i 1/2012) Postanowienia ogólne 1 Regulamin Rady LGD Z NAMI WARTO określa organizację wewnętrzną i tryb pracy

Bardziej szczegółowo

dziedzictwa lokalnego, kulturowego i/lub naturalnego obszaru LGD stanowi uszczegółowienie

dziedzictwa lokalnego, kulturowego i/lub naturalnego obszaru LGD stanowi uszczegółowienie Załącznik do Uchwały nr 5/2017 Zarządu Stowarzyszenia LGD Krzemienny Krąg z dnia 31.03.2017 r. Regulamin naboru wniosków nr 1/2017/G na projekt grantowy w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania - Lider Dolina Strugu

Regulamin Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania - Lider Dolina Strugu Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2/NWZ/2017 z dnia 30 marca 2017r. Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Działania Lider Dolina Strugu Regulamin Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania - Lider Dolina

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIII/1/../2012 WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW. z 27 czerwca 2012 roku

UCHWAŁA Nr XIII/1/../2012 WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW. z 27 czerwca 2012 roku Załącznik Nr... do Protokołu Nr XIII/1/2012 WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania z 27 czerwca 2012 roku UCHWAŁA Nr XIII/1/../2012 WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Słowińskiej Grupy Rybackiej. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin Rady Słowińskiej Grupy Rybackiej. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin Rady Słowińskiej Grupy Rybackiej Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin określa organizację i zasady funkcjonowania Rady Słowińskiej Grupy Rybackiej zwanej w dalszej części

Bardziej szczegółowo

Rozwijanie działalności gospodarczej

Rozwijanie działalności gospodarczej Załącznik nr 4 do Procedury Standardowej wyboru i oceny operacji w ramach LSR Kryteria wyboru operacji, a także procedury zmiany tych kryteriów oraz karta oceny w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA PROCEDURA WYBORU OPERACJI

OGÓLNA PROCEDURA WYBORU OPERACJI OGÓLNA PROCEDURA WYBORU OPERACJI Ewentualne dopracowanie i ponowne złożenie operacji w kolejnym naborze Przyjęcie dokumentacji projektowej (wniosków) i wypełnienie fiszki operacji Fiszki operacji Udostępnienie

Bardziej szczegółowo

Procedura oceny zgodności i wyboru operacji. Procedura naboru i wyboru projektów obejmować będzie następujące działania:

Procedura oceny zgodności i wyboru operacji. Procedura naboru i wyboru projektów obejmować będzie następujące działania: 9. Określenie procedury oceny zgodności operacji z LSR, procedury wyboru operacji przez LGD, procedury odwołania od rozstrzygni ęć organu decyzyjnego w sprawie wyboru operacji w ramach działania, o którym

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OCENY I WYBORU OPERACJI w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata Lokalnej Grupy Działania PROMENADA S 12

PROCEDURA OCENY I WYBORU OPERACJI w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata Lokalnej Grupy Działania PROMENADA S 12 Załącznik do uchwały nr 6/2016 Zarządu Stowarzyszenia LGD PROMENADA S 12 z dnia 25.08.2016r. PROCEDURA OCENY I WYBORU OPERACJI w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022 Lokalnej Grupy Działania

Bardziej szczegółowo

Tabelaryczna PROCEDURA PRZEPROWADZANIA NABORU I WYBORU WNIOSKÓW SKŁADANYCH PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD finansowanych z PROW, RPO WK-P

Tabelaryczna PROCEDURA PRZEPROWADZANIA NABORU I WYBORU WNIOSKÓW SKŁADANYCH PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD finansowanych z PROW, RPO WK-P Tabelaryczna PROCEDURA PRZEPROWADZANIA NABORU I WYBORU WNIOSKÓW SKŁADANYCH PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD finansowanych z PROW, RPO WK-P Załącznik nr 6 do Procedury oceny i wyboru operacji ETAP OSOBA ODPOWIEDZIALNA

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady. Stowarzyszenia Unia Nadwarciańska

Regulamin Rady. Stowarzyszenia Unia Nadwarciańska Regulamin Rady Stowarzyszenia Unia Nadwarciańska Załącznik nr 1 do Uchwały nr 13/2011 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Unia Nadwarciańska Słupca, 13 października 2011r. ROZDZIAŁ I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 3/2017

Ogłoszenie nr 3/2017 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie Ogłoszenie nr 3/2017 Lokalna Grupa Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice ogłasza nabór wniosków o przyznanie

Bardziej szczegółowo

Wniosek nr:... złożony przez:. Nazwa operacji:... Lokalne kryteria oceny operacji

Wniosek nr:... złożony przez:. Nazwa operacji:... Lokalne kryteria oceny operacji Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Karta oceny zgodności wg lokalnych kryteriów Załącznik nr 10 Imię i nazwisko osoby oceniającej. Wniosek nr:... złożony przez:. Nazwa operacji:... Działanie

Bardziej szczegółowo

Procedury oceny projektów według przyjętego Regulaminu Rady. Stowarzyszenie - Lokalna Grupa Działania - Dobre Inicjatywy Regionu

Procedury oceny projektów według przyjętego Regulaminu Rady. Stowarzyszenie - Lokalna Grupa Działania - Dobre Inicjatywy Regionu Procedury oceny projektów według przyjętego Regulaminu Rady Regulamin Rady (załącznik nr 1 do Uchwały Nr 5/2009 Walnego Zebrania z dnia 03.06.2009r.) Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 12/2017 Zarządu Stowarzyszenia LGD Krzemienny Krąg z dnia r.

Załącznik do Uchwały nr 12/2017 Zarządu Stowarzyszenia LGD Krzemienny Krąg z dnia r. Załącznik do Uchwały nr 12/2017 Zarządu Stowarzyszenia LGD Krzemienny Krąg z dnia 16.10.2017 r. Regulamin naboru wniosków nr 7/2017 w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR)

Bardziej szczegółowo

Regulamin naboru wniosków o powierzenie grantów nr 1/2017/G. Przedsięwzięcie Wsparcie rozwoju grup nieformalnych i organizacji pozarządowych

Regulamin naboru wniosków o powierzenie grantów nr 1/2017/G. Przedsięwzięcie Wsparcie rozwoju grup nieformalnych i organizacji pozarządowych Regulamin naboru wniosków o powierzenie grantów nr 1/2017/G w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Region Włoszczowski wdrażanej w ramach poddziałania Wsparcie na wdrażanie operacji

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA EUROGALICJA

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA EUROGALICJA STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA EUROGALICJA Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 101/2013 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA z dnia 13.08.2013r. Załącznik nr 4

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady. Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dolina Giełczwi. Przyjęty uchwałą WZC nr W/1/12/2015 w dn r.

Regulamin Rady. Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dolina Giełczwi. Przyjęty uchwałą WZC nr W/1/12/2015 w dn r. Regulamin Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dolina Giełczwi Przyjęty uchwałą WZC nr W/1/12/2015 w dn. 29.12.2015 r. - ze zmianami przyjętymi uchwałą WZC nr W/3/10/2016 z dnia 03.10.2016 r. -

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY CZARNORZECKO STRZYŻOWSKIEJ LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA. Rozdział I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN RADY CZARNORZECKO STRZYŻOWSKIEJ LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA. Rozdział I. Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr 3/V/2010 Zarządu Czarnorzecko-Strzyżowskiej Lokalnej Grupy Działania z dnia 18maja 2010 roku REGULAMIN RADY CZARNORZECKO STRZYŻOWSKIEJ LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ciała Decyzyjnego LGD Rady

Regulamin Organizacyjny Ciała Decyzyjnego LGD Rady STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZIEMIA WIELUŃSKA Regulamin Organizacyjny Ciała Decyzyjnego LGD Rady Rozdział I postanowienia ogólne 1 Regulamin Rady LGD Ziemia Wieluńska określa organizację wewnętrzną

Bardziej szczegółowo

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU LGD PERŁA JURY

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU LGD PERŁA JURY Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU LGD PERŁA JURY Procedury związane z ogłaszaniem konkursów indywidualnych PROCEDURA

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania - Lider Dolina Strugu

Regulamin Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania - Lider Dolina Strugu Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2/NWZ/2015 z dnia 28 grudnia 2015r. Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Działania Lider Dolina Strugu Regulamin Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej

Regulamin Rady Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej Regulamin Rady Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Regulamin Rady Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady. Lokalnej Grupy Działania Ziemia Biłgorajska. Postanowienia ogólne

Regulamin Rady. Lokalnej Grupy Działania Ziemia Biłgorajska. Postanowienia ogólne Regulamin Rady Lokalnej Grupy Działania Ziemia Biłgorajska Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/16/2015 Walnego Zebrania Lokalnej Grupy Działania Ziemia Biłgorajska z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Programowej Stowarzyszenia Kraina Sanu Lokalna Grupa Działania

Regulamin Rady Programowej Stowarzyszenia Kraina Sanu Lokalna Grupa Działania Regulamin Rady Programowej Stowarzyszenia Kraina Sanu Lokalna Grupa Działania Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Rada Programowa Stowarzyszenia,,Kraina Sanu - Lokalna Grupa Działania, zwana dalej Radą,

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie członków Rady LGD Siła w Grupie

Oświadczenie członków Rady LGD Siła w Grupie Oświadczenie członków Rady LGD Siła w Grupie o bezstronności w rozpatrywaniu wniosku o pomoc zatytułowanego którego Wnioskodawcą jest. złożone na posiedzeniu Rady w dniu. Oświadczam, że nie zachodzą żadne

Bardziej szczegółowo

Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR

Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR Załącznik do uchwały nr 59/2015 z dnia 21.12.2015r. Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania DOLINA DRWĘCY Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR PROCEDURA PRZEPROWADZANIA

Bardziej szczegółowo

Lokalna Strategia Rozwoju LGD Perła Jury

Lokalna Strategia Rozwoju LGD Perła Jury Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Lokalna Strategia Rozwoju LGD Perła Jury PROJEKTY GRANTOWE- PROCEDURA OCENY I KRYTERIA OCENY I WYBORU

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA WYBORU OPERACJI PRZEZ LGD

PROCEDURA WYBORU OPERACJI PRZEZ LGD Załącznik nr 3 do Uchwały nr 1/11/2009 Walnego Zebrania Członków LGD Puszcza Białowieska z dn. 30.11.2009 r. PROCEDURA WYBORU OPERACJI PRZEZ LGD 1 UŜyte sformułowania i skróty w niniejszej uchwale oznaczają:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego Rady Programowej

Załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego Rady Programowej PROCEDURA WYBORU I OCENY PROJEKTÓW PODMIOTÓW INNYCH NIŻ LGD/GRANTÓW W RAMACH LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU DLA OBSZARU LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA DLA MIASTA TORUNIA (P1) 1 Postanowienia ogólne Terminy użyte

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do uchwały NR 13/2015 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Dziedzictwo i Rozwój w Zwoleniu z dnia 17 grudnia 2015 roku.

Załącznik nr 2 do uchwały NR 13/2015 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Dziedzictwo i Rozwój w Zwoleniu z dnia 17 grudnia 2015 roku. Załącznik nr 2 do uchwały NR 13/2015 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Dziedzictwo i Rozwój w Zwoleniu z dnia 17 grudnia 2015 roku. Procedury wyboru i oceny operacji w ramach Wsparcia na wdrażanie

Bardziej szczegółowo

6 1. Po zamknięciu dyskusji Rada przechodzi do głosowania nad zgodnością operacji z LSR.

6 1. Po zamknięciu dyskusji Rada przechodzi do głosowania nad zgodnością operacji z LSR. . Procedura oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju i oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru wraz z procedurą zmiany lokalnych kryteriów wyboru 1 Użyte sformułowania i skróty w niniejszej

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA WYBORU I OCENY OPERACJI W RAMACH LOKALNEJ STRATEGII ROZOWOJU STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA BRAMA MAZURSKIEJ KRAINY

PROCEDURA WYBORU I OCENY OPERACJI W RAMACH LOKALNEJ STRATEGII ROZOWOJU STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA BRAMA MAZURSKIEJ KRAINY Załącznik do uchwały Walnego Zebrania Członków Nr 3 /3/2016 z dnia 11.10 2016r PROCEDURA WYBORU I OCENY OPERACJI W RAMACH LOKALNEJ STRATEGII ROZOWOJU STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA BRAMA MAZURSKIEJ

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY GRANTOWE OPIS PROCEDURY

PROJEKTY GRANTOWE OPIS PROCEDURY Załącznik nr 1 do uchwały nr 21/XII/2011/2 Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Łęgów Odrzańskich z dn. 21.12.2015 PROJEKTY GRANTOWE OPIS PROCEDURY Określenie procedury oceny zgodności

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do uchwały nr 34/16/Z z dnia Zarządu LGD Zielony Pierścień

Załącznik nr 2 do uchwały nr 34/16/Z z dnia Zarządu LGD Zielony Pierścień Załącznik nr 2 do uchwały nr 34/16/Z z dnia 23.09.2016 Zarządu LGD Zielony Pierścień PROCEDURA OCENY I WYBORU OPERACJI WŁASNYCH LGD w ramach poddziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii

Bardziej szczegółowo

Lokalna Grupa Działania Chełmno. REGULAMIN Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Chełmno

Lokalna Grupa Działania Chełmno. REGULAMIN Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Chełmno Załącznik do uchwały 3/2016 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Chełmno z dnia 25.02.2016r. REGULAMIN Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Chełmno Rozdział I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

w ramach przedmiotowego naboru, nie później niż 30 dni przez planowanym terminem rozpoczęcia naboru.

w ramach przedmiotowego naboru, nie później niż 30 dni przez planowanym terminem rozpoczęcia naboru. PROCEDURA WYBORU I OCENY OPERACJI W RAMACH LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU I. CEL I ZAKRES PROCEDURY 1. Celem niniejszej procedury jest zapewnienie nie dyskryminującego, przejrzystego i pozwalającego uniknąć

Bardziej szczegółowo

Lp. Gdzie Było Jest Podstawa zmiany 1. Procedura naboru 5 ust. 8-12

Lp. Gdzie Było Jest Podstawa zmiany 1. Procedura naboru 5 ust. 8-12 Wykaz zmian w Procedurze Naboru Lp. Gdzie Było Jest Podstawa zmiany 1. Procedura naboru 5 ust. 8-12 8. Karty oceny wypełniane są indywidualnie przez każdego z członków Rady i są odrębne dla każdej operacji.

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 4/2017

Ogłoszenie nr 4/2017 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie Ogłoszenie nr 4/2017 Lokalna Grupa Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice ogłasza nabór wniosków o przyznanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 11/2017 Zarządu Stowarzyszenia LGD Krzemienny Krąg z dnia r.

Załącznik do Uchwały nr 11/2017 Zarządu Stowarzyszenia LGD Krzemienny Krąg z dnia r. Załącznik do Uchwały nr 11/2017 Zarządu Stowarzyszenia LGD Krzemienny Krąg z dnia 16.10.2017 r. Regulamin naboru wniosków nr 6/2017 w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR)

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA WYBORU I OCENY OPERACJI W RAMACH

PROCEDURA WYBORU I OCENY OPERACJI W RAMACH PROCEDURA WYBORU I OCENY OPERACJI W RAMACH Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia Kraina św. Anny Niniejsza Procedura reguluje sposób w jaki Stowarzyszenie, w ramach wdrażania

Bardziej szczegółowo