RADA MIASTA RZESZOWA. Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Rzeszowa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RADA MIASTA RZESZOWA. Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Rzeszowa"

Transkrypt

1 RADA MIASTA RZESZOWA Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Grudzień 2013

2 UCHWAŁA NR LXV/1203/2013 RADY MIASTA RZESZOWA z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 228 ust. 1 i 2 oraz art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 86) Rada Miasta uchwala, co następuje: 1 Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta wraz z prognozą kwoty długu, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 2 Określa się wykaz przedsięwzięć objętych Wieloletnią Prognozą Finansową Miasta, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań na realizację przedsięwzięć do wysokości zł. 2. Wykaz przedsięwzięć, limit wydatków w poszczególnych latach i limit zobowiązań określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 4 Upoważnia się Prezydenta Miasta do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa 3 niniejszej uchwały. 5 Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, nie spełniających wymogów art. 226 ust. 4 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych: 1) na czas określony do wysokości zł, zł, zł, zł, zł, zł, zł, zł, zł,

3 zł, zł, zł, zł, zł, zł, zł, zł, zł, zł, zł, zł, zł, 2) na czas nieokreślony, zgodnie z art. 143 ustawy z dnia r. Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.). 6 Upoważnia się Prezydenta Miasta do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, o których mowa w 5 niniejszej uchwały. 7 Traci moc uchwała nr XLIV/840/2012 Rady Miasta z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 8 9 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku. Przewodniczący Rady Miasta Andrzej Dec

4 Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXV/1203/2013 Rady Miasta z dnia 17 grudnia 2013 r. Wyszczególnienie Dochody ogółem Dochody bieżące w tym: dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych podatki i opłaty z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące Dochody majątkowe w tym: ze sprzedaży majątku z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje Wydatki ogółem Wydatki bieżące w tym: w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 249, poz.2104, z późn.zm.) wydatki na obsługę długu z tytułu poręczeń i gwarancji na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r WPF

5 Wyszczególnienie Wydatki majątkowe Wynik budżetu 4. Przychody budżetu Nadwyżka budżetowa w tym na pokrycie deficytu Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w tym na pokrycie deficytu Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym na pokrycie deficytu Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu w tym na pokrycie deficytu 5. Rozchody budżetu Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz , z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U.poz.1456) w tym: kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust pkt 1 ufp z 2005 r. 5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 6. Kwota długu 7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy 8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową 8.2 określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2., a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt WPF

6 Wyszczególnienie Wskaźnik spłaty zobowiązań Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez 4,62% 6,33% 5,58% 5,01% 5,15% 5,61% 5,16% uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po 4,62% 4,05% 5,58% 5,01% 5,15% 5,61% 4,96% uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art ust. 1 ustawy do dochodów ogółem po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po 4,62% 4,05% 5,58% 5,01% 5,15% 5,61% 4,96% uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po 9.7 uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, 6,40% 6,20% 6,58% 6,36% 6,47% 6,43% 6,18% obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją 5,52% 5,32% 5,70% 6,36% 6,47% 6,43% 6,18% ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez 9.8 jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK określonych w pkt , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK wyłączeń określonych w pkt , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy 10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych 11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane WPF

7 Wyszczególnienie Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11.3 Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy bieżące majątkowe Wydatki inwestycyjne kontynuowane Nowe wydatki inwestycyjne Wydatki majątkowe w formie dotacji Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 12.2 Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 12.3 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.4 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy WPF

8 Wyszczególnienie Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 14. Dane uzupełniające o długu i jego spłacie Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu Wydatki zmniejszające dług, w tym spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) WPF

9 Wyszczególnienie Dochody ogółem 1.1 w tym: z podatku od nieruchomości Dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych podatki i opłaty z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w tym: Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje Wydatki ogółem w tym: Wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 249, poz.2104, z późn.zm.) na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa wydatki na obsługę długu w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r WPF

10 Wyszczególnienie Wydatki majątkowe Wynik budżetu 4. Przychody budżetu Nadwyżka budżetowa w tym na pokrycie deficytu Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w tym na pokrycie deficytu Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym na pokrycie deficytu Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu w tym na pokrycie deficytu Rozchody budżetu Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U.poz.1456) w tym: kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r. Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu Kwota długu Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych 8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2., a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt WPF

11 Wyszczególnienie Wskaźnik spłaty zobowiązań Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy 5,64% 5,48% 7,48% 7,83% 8,59% 9,28% 10,79% 5,54% 5,20% 6,10% 5,69% 5,93% 6,03% 6,63% 5,54% 5,20% 6,10% 5,69% 5,93% 6,03% 6,63% 5,64% 5,57% 6,19% 6,93% 7,61% 7,79% 7,84% 5,64% 5,57% 6,19% 6,93% 7,61% 7,79% 7,84% TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK 10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych 11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane WPF

12 Wyszczególnienie Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy bieżące majątkowe Wydatki inwestycyjne kontynuowane Nowe wydatki inwestycyjne Wydatki majątkowe w formie dotacji Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy WPF

13 Wyszczególnienie Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 14. Dane uzupełniające o długu i jego spłacie Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu Wydatki zmniejszające dług, w tym spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) WPF

14 Wyszczególnienie Dochody ogółem 1.1 w tym: z podatku od nieruchomości Dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych podatki i opłaty z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w tym: Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje Wydatki ogółem w tym: Wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 249, poz.2104, z późn.zm.) na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa wydatki na obsługę długu w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r WPF

15 Wyszczególnienie Wydatki majątkowe Wynik budżetu 4. Przychody budżetu Nadwyżka budżetowa w tym na pokrycie deficytu Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w tym na pokrycie deficytu Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym na pokrycie deficytu Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu w tym na pokrycie deficytu Rozchody budżetu Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U.poz.1456) w tym: kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r. Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu Kwota długu Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych 8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2., a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt WPF

16 Wyszczególnienie Wskaźnik spłaty zobowiązań Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy 11,68% 9,22% 8,68% 7,60% 6,07% 4,52% 3,86% 7,61% 5,75% 5,74% 5,23% 4,52% 3,87% 3,23% 7,61% 5,75% 5,74% 5,23% 4,52% 3,87% 3,23% 7,92% 7,96% 8,25% 8,54% 8,89% 9,14% 9,35% 7,92% 7,96% 8,25% 8,54% 8,89% 9,14% 9,35% TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK 10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych 11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane WPF

17 Wyszczególnienie Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy bieżące majątkowe Wydatki inwestycyjne kontynuowane Nowe wydatki inwestycyjne Wydatki majątkowe w formie dotacji 12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy WPF

18 Wyszczególnienie Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 14. Dane uzupełniające o długu i jego spłacie Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu Wydatki zmniejszające dług, w tym spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) WPF

19 Wyszczególnienie Dochody ogółem 1.1 w tym: z podatku od nieruchomości Dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych podatki i opłaty z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w tym: Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje Wydatki ogółem w tym: Wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 249, poz.2104, z późn.zm.) na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa wydatki na obsługę długu w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r WPF

20 Wyszczególnienie Wydatki majątkowe Wynik budżetu 4. Przychody budżetu Nadwyżka budżetowa w tym na pokrycie deficytu Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w tym na pokrycie deficytu Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym na pokrycie deficytu Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu w tym na pokrycie deficytu 5. Rozchody budżetu Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U.poz.1456) w tym: kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r. Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu Kwota długu Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych 8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2., a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt WPF

21 Wyszczególnienie Wskaźnik spłaty zobowiązań Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy 3,64% 2,87% 2,37% 1,54% 0,64% 3,64% 2,87% 2,37% 1,54% 0,64% 3,64% 2,87% 2,37% 1,54% 0,64% 9,54% 9,70% 9,85% 10,01% 10,20% 9,54% 9,70% 9,85% 10,01% 10,20% TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK 10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych 11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane WPF

22 Wyszczególnienie Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy bieżące majątkowe Wydatki inwestycyjne kontynuowane Nowe wydatki inwestycyjne Wydatki majątkowe w formie dotacji 12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy WPF

23 Wyszczególnienie Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 14. Dane uzupełniające o długu i jego spłacie Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu Wydatki zmniejszające dług, w tym spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) WPF

24 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXV/1203/2013 Rady Miasta z dnia 17 grudnia 2013 r. Wykaz przedsięwzięć wieloletnich kwoty w zł Lp odpowiedzialna Okres Limity wydatków realizacji Łączne nakłady finansowe od do Limit zobowiązań Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem ( ) z tego: 1.a - WYDATKI BIEŻĄCE b - WYDATKI MAJĄTKOWE

25 odpowiedzialn a Okres realizacji Łączne Limity wydatków nakłady od do finansowe Limit zobowiązań Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.) z tego: WYDATKI BIEŻĄCE w tym: środki UE dotacje z budżetu państwa Leonardo da Vinci w tym: środki UE Praktyki zagraniczne dla adeptów fryzjerstwa Szkolenie i zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego ZS Mech. w tym: środki UE Nowe doświadczenia - nowe możliwości Szkolenie i zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego ZS Elekt. w tym: środki UE Europejskie gotowanie Szkolenie i zdobywanie ZSKU praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego w tym: środki UE Gastronomia bez granic Szkolenie i zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego ZS Spoż. w tym: środki UE Graphics Design od pomysłu do projektu. Podniesienie kompetencji uczniów ZST Rzeszów w zakresie projektowania Szkolenie i zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i wspomaganego komputerowo praktyk w zakresie w kontekście europejskiego rynku pracy kształcenia i szkolenia zawodowego ZS Tech. w tym: środki UE

26 odpowiedzialn a Okres realizacji Łączne Limity wydatków od do nakłady finansowe Limit zobowiązań Mobilni w zawodzie Szkolenie i zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego ZS Sam. w tym: środki UE Comenius w tym: środki UE Nasz region cząstką wspólnej Europy Wzmacnianie europejskiego wymiaru edukacji poprzez promowanie współpracy międzynarodowej ZS Nr środki UE Odnawialna Europa Wzmacnianie GM europejskiego wymiaru edukacji poprzez promowanie współpracy międzynarodowej środki UE Zdrowe dzieci nadzieją Wzmacnianie ZSP przyszłości europejskiego wymiaru edukacji poprzez promowanie współpracy międzynarodowej Nr 6 środki UE Różnice łączą nas Wzmacnianie europejskiego wymiaru edukacji poprzez promowanie współpracy międzynarodowej SP Nr 10 w tym: środki UE Łącząc szkoły budujemy społeczeństwo obywatelskie Wzmacnianie europejskiego wymiaru edukacji poprzez promowanie współpracy międzynarodowej Gm Nr 9 w tym: środki UE Program Operacyjny Kapitał Ludzki w tym: środki UE dotacja z budżetu państwa Matematyka inaczej dla Podniesienie ZS uczniów i nauczycieli opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacji programowej do nauczania matematyki w szkole specjalnej atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej Specj. w tym: środki UE dotacja z budżetu państwa Podkarpacie stawia na zawodowców Podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej w tym: środki UE dotacja z budżetu państwa Rozwój III Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie na poziomie europejskim Podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej III LO w tym: środki UE

27 odpowiedzialn a Okres realizacji Łączne Limity wydatków od do nakłady finansowe Limit zobowiązań dotacja z budżetu państwa Lublin i Rzeszów - współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych w tym: środki UE dotacja z budżetu państwa Lublin i Rzeszów - współpraca Tworzenie polityki i wykorzystanie szans rozwojowych rozwoju regionalnego poprzez wspólne działania i Lublina w zakresie strategii pozyskania środków europejskich, promocji, kultury, turystyki i współpracy zagranicznej w tym: środki UE dotacja z budżetu państwa Program INTERREG IV B - Program dla Europy Środkowej w tym: środki UE ClusterCOOP - Wspieranie efektywnej współpracy transnarodowej pomiędzy klastrami w krajach Europy Środkowej Wspieranie rozwoju i promocja klastrów przemysłowych w krajach Europy Środkowej w tym: środki UE Siódmy Program Ramowy w tym: środki UE Inteligentna segregacja, zbiórka oraz zarządzanie odpadami miejskimi Promowanie zrównoważonego zarządzania środowiskiem naturalnym oraz jego zasobami w tym: środki UE Program Współpracy Transgranicznej Polska- Białoruś- Ukraina w tym: środki UE Wspólna sieć współpracy w sferze kultury i opieki społecznej na rzecz rozwoju miast polsko-ukraińskiego pogranicza Realizacja wspólnych działań z zakresu kultury i opieki społecznej oraz ułatwienia i podejmowania współpracy w przyszłości w tym: środki UE Modernizacja ogrodów Stworzenie nowego ZZM zoologicznych w Zamościu i Łucku oraz opracowanie koncepcji utworzenia strefy rekreacji w Rzeszowie w celu rozwoju transgranicznej kwalifikowanej turystyki przyrodniczej miejsca pełniącego funkcję edukacyjną i rekreacyjną. Rozwój transgranicznej kwalifikowanej turystyki przyrodniczej w tym: środki UE Rozbudowa inteligentnego systemu transportu drogowego na terenie miasta w tym: środki UE Rozbudowa systemu ITS dla komunikacji publicznej w Rzeszowie Zwiększenia poziomu korzystania z komunikacji zbiorowej w tym: środki UE ZTM

28 odpowiedzialn a Okres realizacji Łączne Limity wydatków od do nakłady finansowe Limit zobowiązań Budowa Systemu Dynamicznego Ważenia Pojazdów Poprawa warunków i bezpieczeństwa ruchu ulicznego MZD w tym: środki UE Promocja i zarządzanie projektem Zwiększenia poziomu korzystania z komunikacji zbiorowej w tym: środki UE Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta i w tym: środki UE Przygotowanie, obsługa i promocja projektu "Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta i okolic " Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście w tym: środki UE Regionalne Centrum Kształcenia Zawodowego w Zakresie Nowoczesnych Technologii w tym: środki UE Regionalne Centrum Kształcenia Zawodowego w Zakresie Nowoczesnych Technologii Stworzenie warunków do rozwoju gospodarczego i wzrostu potencjału innowacyjnego w tym: środki UE Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej aglomeracji rzeszowskiej ResMAN - Etap II CKP w tym: środki UE Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej aglomeracji teleinformatycznej we rzeszowskiej ResMAN - Etap II wszystkich jednostkach organizacyjnych miasta w tym: środki UE sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie w tym: środki UE sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie sportowej Miasta w tym: środki UE Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Rzeszowie - etap II w tym: środki UE Studium wykonalności i promocja projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Rzeszowie - etap II" edukacyjnej miasta w tym: środki UE Opracowanie dokumentów strategicznych dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego w tym: środki UE

29 odpowiedzialn a Okres realizacji Łączne Limity wydatków od do nakłady finansowe Limit zobowiązań Opracowanie dokumentów strategicznych dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego Opracowanie wspólnych dokumentów strategicznych dla Miasta i powiązanych z nim funkcjonalnoprzestrzennie jednostek samorz. teryt. w tym: środki UE PSeAP - Podkarpacki System e-administracji Publicznej w tym: środki UE PSeAP - Podkarpacki System e-administracji Publicznej Wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta w celu usprawnienia obsługi mieszkańców w tym: środki UE Rewitalizacja obszarów miejskich w tym przestrzeni miejskich i terenów zielonych w Rzeszowie w tym: środki UE Działania włączające Ograniczenie koncentracji ubóstwa i wykluczenia społecznego na terenach rewitalizowanych oraz aktywizacja społeczności lokalnych w tym: środki UE oświatowo dydaktycznej w Rzeszowie w tym: środki UE Działania włączające Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, zwiększenie dostępu oraz upowszechnienie wysokiej jakości edukacji w tym: środki UE WYDATKI MAJĄTKOWE w tym: środki UE dotacje z budżetu państwa Lublin i Rzeszów - współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych w tym: środki UE dotacja z budżetu państwa Lublin i Rzeszów - współpraca Tworzenie polityki i wykorzystanie szans rozwojowych rozwoju regionalnego poprzez wspólne działania i Lublina w zakresie strategii pozyskania środków europejskich, promocji, kultury, turystyki i współpracy zagranicznej w tym: środki UE dotacja z budżetu państwa

30 odpowiedzialn a Okres realizacji Łączne Limity wydatków od do nakłady finansowe Limit zobowiązań Program Współpracy Transgranicznej Polska- Białoruś- Ukraina w tym: środki UE Wspólna sieć współpracy w sferze kultury i opieki społecznej na rzecz rozwoju miast polsko-ukraińskiego pogranicza Realizacja wspólnych działań z zakresu kultury i opieki społecznej oraz ułatwienia i podejmowania współpracy w przyszłości w tym: środki UE Modernizacja ogrodów zoologicznych w Zamościu i Łucku oraz opracowanie koncepcji utworzenia strefy rekreacji w Rzeszowie w celu rozwoju transgranicznej kwalifikowanej turystyki przyrodniczej Stworzenie nowego miejsca pełniącego funkcję edukacyjną i rekreacyjną. Rozwój transgranicznej kwalifikowanej turystyki przyrodniczej. w tym: środki UE ZZM Rozbudowa inteligentnego systemu transportu drogowego na terenie miasta w tym: środki UE Rozbudowa systemu ITS dla komunikacji publicznej w Rzeszowie Zwiększenia poziomu korzystania z komunikacji zbiorowej w tym: środki UE Budowa Systemu Dynamicznego Ważenia Pojazdów Poprawa warunków i bezpieczeństwa ruchu ulicznego w tym: środki UE ZTM MZD Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta i okolic w tym: środki UE Rozbudowa ul. Podkarpackiej i Poprawa systemu ul. Dąbrowskiego transportu publicznego w Mieście MZD BGM w tym: środki UE MZD w tym: środki UE BGM w tym: środki UE Rozbudowa ul. Lubelskiej Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście MZD BGM w tym: środki UE MZD w tym: środki UE BGM w tym: środki UE Rozbudowa Al. Rejtana Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście MZD w tym: środki UE Rozbudowa węzła drogowego Poprawa systemu MZD Al. Wyzwolenia - ul. Warszawska transportu publicznego w BGM Mieście w tym: środki UE MZD w tym: środki UE

31 odpowiedzialn a Okres realizacji Łączne Limity wydatków od do nakłady finansowe Limit zobowiązań BGM w tym: środki UE Rozbudowa i przebudowa Poprawa systemu MZD skrzyżowań na drogach powiatowych Miasta wraz z wykonaniem śluz autobusowych transportu publicznego w Mieście w tym: środki UE Rozbudowa i przebudowa skrzyżowań w ciągu drogi krajowej nr 4 wraz z wykonaniem śluz autobusowych Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście w tym: środki UE Wykonanie Bus-Pasów na ulicach Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście w tym: środki UE Poprawa funkcjonalności przystanków komunikacji zbiorowej na terenie Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście w tym: środki UE Budowa Systemu Obszarowego Sterowania Ruchem Drogowym Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście w tym: środki UE Wdrożenie systemu ITS dla komunikacji miejskiej w Rzeszowie Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście w tym: środki UE Platforma teleinformatyczna dla systemu ITS Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście MZD MZD MZD MZD ZTM ZTM w tym: środki UE w tym: środki UE ZTM w tym: środki UE Dostawa autobusów dla potrzeb komunikacji miejskiej w Rzeszowie Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście w tym: środki UE Przygotowanie, obsługa i promocja projektu Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście w tym: środki UE ZTM Poprawa funkcjonowania komunikacji publicznej w centrum poprzez ograniczenie ruchu tranzytowego i wprowadzenie strefy płatnego parkowania w tym: środki UE Budowa drogi od ul. Załęskiej do ul. Lubelskiej wraz z budową mostu na rzece Wisłok Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście MZD w tym: środki UE Wdrożenie systemu obsługi i zarządzania strefy płatnego parkowania Poprawa systemu MATiP transportu publicznego w Mieście 30

32 odpowiedzialn a Okres realizacji Łączne Limity wydatków od do nakłady finansowe Limit zobowiązań w tym: środki UE Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej w tym: środki UE Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście MZD w tym: środki UE Regionalne Centrum Kształcenia Zawodowego w Zakresie Nowoczesnych Technologii w tym: środki UE Regionalne Centrum Kształcenia Zawodowego w Zakresie Nowoczesnych Technologii Stworzenie warunków do rozwoju gospodarczego i wzrostu potencjału innowacyjnego w tym: środki UE CKP Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej aglomeracji rzeszowskiej ResMAN - Etap II w tym: środki UE Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej aglomeracji teleinformatycznej we rzeszowskiej ResMAN - Etap II wszystkich jednostkach organizacyjnych miasta w tym: środki UE PSeAP - Podkarpacki System e-administracji Publicznej w tym: środki UE PSeAP - Podkarpacki System e-administracji Publicznej Wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta w celu usprawnienia obsługi mieszkańców w tym: środki UE sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie w tym: środki UE sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie sportowej Miasta w tym: środki UE Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Rzeszowie - etap II w tym: środki UE Przebudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 - edukacyjnej miasta Szkoły Podstawowej Nr 14 wraz z zagospodarowaniem terenu w tym: środki UE Przebudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 - edukacyjnej miasta Przedszkola Nr 10 wraz z zagospodarowaniem terenu w tym: środki UE

33 odpowiedzialn a Okres realizacji Łączne Limity wydatków od do nakłady finansowe Limit zobowiązań Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 1 edukacyjnej miasta w tym: środki UE Modernizacja budynku Żłobka Nr 9, ul. Podwisłocze 20B publicznej w tym: środki UE Modernizacja budynku Żłobka Nr 8, ul. Pułaskiego 3B publicznej w tym: środki UE Modernizacja budynku Żłobka Nr 3, ul. Rataja 6a publicznej w tym: środki UE Poprawa stanu i efektywności infrastruktury energetycznej, poprzez termomodernizację budynków Szpitala Miejskiego w Rzeszowie Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zadanie inwestycyjne pn. "Poprawa stanu i efektywności infrastruktury energetycznej, poprzez termomodernizację budynków Szpitala Miejskiego w Rzeszowie" Poprawa stanu i efektywności infrastruktury energetycznej Program Operacyjny Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii w tym: dotacja z MFEOG Modernizacja budynku SP Nr Modernizacja budynku Zespołu Szkolno- Przedszkolnego Nr 5 wraz z otoczeniem Modernizacja budynku Zespołu Szkolno- Przedszkolnego Nr Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 11 Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta edukacyjnej miasta Skomunikowanie wschodnich i zachodnich terenów poprzez budowę trasy północnej od ul. Załęskiej do ul. Krakowskiej (DK 4) w tym: środki UE Budowa drogi wraz z wiaduktem (nad ul. Warszawską i torami kolejowymi) od ul. Lubelskiej do ul. Miłocińskiej Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta MZD w tym: środki UE Budowa drogi od ul. Poprawa dostępności Miłocińskiej do ul. Krakowskiej komunikacyjnej miasta MZD w tym: środki UE Budowa drogi wojewódzkiej wraz z mostem na Wisłoku łączącej drogę nr 878 (ul. Sikorskiego) z węzłem S-19 (Rzeszów Płd.) i infrastrukturą TEN-T w tym: środki UE Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej od granicy do drogi krajowej nr 9 (ul. Podkarpacka w Rzeszowie) Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta MZD

34 odpowiedzialn a Okres realizacji Łączne Limity wydatków od do nakłady finansowe Limit zobowiązań w tym: środki UE Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej pomiędzy granicą a węzłem w Kielanówce drogi ekspresowej S-19 Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta MZD w tym: środki UE Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej wraz z mostem od drogi krajowej nr 9 do drogi woj. 878 Al. Sikorskiego w Rzeszowie Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta MZD w tym: środki UE Budowa i przebudowa dróg Poprawa dostępności wraz z budową mostu na rzece komunikacyjnej miasta Wisłok, łączącego Rzeszów z Gminą Boguchwała w tym: środki UE Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Rzeszów - Dworzysko wraz z infrastrukturą komunikacyjną w tym: środki UE Budowa drogi KDG i 1 KDZ do terenów inwestycyjnych Rzeszów-Dworzysko - etap I Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta MZD w tym: środki UE Budowa drogi 2KD-Z do Poprawa dostępności terenów inwestycyjnych komunikacyjnej miasta Rzeszów - Dworzysko - etap II MZD w tym: środki UE Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Rzeszów - Dworzysko Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta w tym: środki UE Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta MZD ZTM w tym: środki UE Rzeszowska Szybka Kolej Podmiejska Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta w tym: środki UE Poprawa systemu Rzeszowska kolejka miejska transportu publicznego w Mieście w tym: środki UE Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta w tym: środki UE Rewitalizacja obszarów miejskich w tym przestrzeni miejskich i terenów zielonych w Rzeszowie w tym: środki UE Budowa terenów rekreacyjnosportowych przy kąpielisku na bezpieczeństwa i Poprawa Żwirowni w Rzeszowie podniesienie atrakcyjności terenów rekreacyjno-sportowych ZZM

35 odpowiedzialn a Okres realizacji Łączne Limity wydatków od do nakłady finansowe Limit zobowiązań w tym: środki UE Budowa miasteczka ruchu drogowego Poprawa bezpieczeństwa i podniesienie atrakcyjności terenów rekreacyjno-sportowych ZZM w tym: środki UE Poszerzenie ciągu pieszorowerowego wzdłuż rzeki Wisłok odcinek od Al. Powstańców Warszawy do Lisiej Góry po lewej stronie rzeki Wisłok Poprawa bezpieczeństwa i podniesienie atrakcyjności terenów rekreacyjno-sportowych ZZM w tym: środki UE Zagospodarowanie funkcjonalno-przestrzenne Parku Kultury i Wypoczynku (zagospodarowanie terenów na Bulwarach) Poprawa bezpieczeństwa i podniesienie atrakcyjności terenów rekreacyjno-sportowych ZZM w tym: środki UE Budowa ciągu pieszo rowerowego wzdłuż rzeki Wisłok Etap I i II, odcinek 2 Poprawa bezpieczeństwa i podniesienie atrakcyjności terenów rekreacyjno-sportowych ZZM w tym: środki UE Budowa przystani dla sprzętu pływającego wraz z wypożyczalnią sprzętu Uatrakcyjnienie, wzbogacenie rekreacji i wypoczynku w Rzeszowie ROSi R w tym: środki UE Budowa kładki pieszo - rowerowej nad Zalewem, na przedłużeniu ulic: Strażackiej i Grabskiego Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta MZD w tym: środki UE Przebudowa ulic: 3 Maja, Kościuszki i Grunwaldzkiej Poprawa bezpieczeństwa i podniesienie atrakcyjności terenu MZD w tym: środki UE Przebudowa kanalizacji deszczowej ul. 3 Maja Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta w tym: środki UE Przebudowa kanalizacji deszczowej ul. Kościuszki Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta w tym: środki UE Przebudowa kanalizacji deszczowej ul. Grunwaldzkiej Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta w tym: środki UE Przebudowa oświetlenia ulic: 3 Poprawa Maja, Dekerta, Zamkowej, Al. bezpieczeństwa i Lubomirskich i Al. Pod podniesienie Kasztanami atrakcyjności terenu MZD w tym: środki UE Rewitalizacja ogrodu miejskiego im. Solidarności przy ul. Dąbrowskiego Podniesienie atrakcyjności terenów rekreacyjnych ZZM w tym: środki UE

36 odpowiedzialn a Okres realizacji Łączne Limity wydatków od do nakłady finansowe Limit zobowiązań Budowa Domu Kultury na os. Dąbrowskiego kultury miasta w tym: środki UE Budowa basenu wód mineralnych (uzdrowiskoworehabilitacyjnego) przy Szpitalu Miejskim w Rzeszowie Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców w tym: środki UE Modernizacja pomieszczeń Poprawa dostępności i bloku operacyjnego w Szpitalu jakości świadczeń Miejskim ul. Rycerska zdrowotnych w tym: środki UE Zagospodarowanie zdegradowanego parku przy ul. Rycerskiej w Rzeszowie Podniesienie atrakcyjności terenów rekreacyjnych ZZM w tym: środki UE Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki ściekowej w Rzeszowie w tym: środki UE Porządkowanie kanalizacji w obrębie ulic: Dąbrowskiego, Reformackiej, Langiewicza, Przemysłowej i Boya Żeleńskiego Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta w tym: środki UE Uzbrojenie ternu w rejonie ul. Bł. Karoliny i terenów przyległych Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta w tym: środki UE Likwidacja zagrożeń naturalnych na terenie Gminy Miasto Rzeszów w tym: środki UE Rozbudowa systemu monitoringu na rzekach i potokach na terenie miasta Zapobieganie zagrożeniom powodziowym w tym: środki UE Wspieranie efektywności Rozwój infrastruktury energetycznej wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych poprzez utworzenie Centrum Administracji publicznej miasta w tym: środki UE oświatowo dydaktycznej w Rzeszowie w tym: środki UE Budowa Zespołu Oświatowego na os. Drabinianka Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta w tym: środki UE Budowa przedszkola na terenie osiedla mieszkaniowego Zawiszy Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta w tym: środki UE

37 odpowiedzialn a Okres realizacji Łączne Limity wydatków od do nakłady finansowe Limit zobowiązań Budowa Zespołu Oświatowego na os. Wilkowyja Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta w tym: środki UE Budowa Zespołu Oświatowego na terenie Staromieście Ogrody Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta w tym: środki UE Przebudowa stadionu miejskiego w Rzeszowie etap II sportowej Miasta w tym: środki UE Termomodernizacja budynków oświatowych w Rzeszowie w tym: środki UE Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 6 Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta w tym: środki UE Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 16 Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta w tym: środki UE

38 odpowiedzialna Okres realizacji Łączne Limity wydatków nakłady od do finansowe Limit zobowiązań Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: WYDATKI BIEŻĄCE WYDATKI MAJĄTKOWE

39 odpowiedzialna Okres Limity wydatków realizacji Łączne nakłady finansowe od do Limit zobowiązań Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i ) z tego: WYDATKI BIEŻĄCE Zakup usług zwiazanych z organizowaniem i zarządzaniem publicznym transportem zbiorowym Promocja Miasta na terenie Portu Lotniczego "Rzeszów- Jasionka" Zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców. Promocja Miasta wśród pasażerów lotniczych i osób towarzyszących oraz potencjalnych partnerów biznesowych Udzielenie pomocy finansowej gminie Boguchwała na spłatę rat i Pomoc gminie Boguchwała w spłacie kredytu zaciągniętego odsetek od kredytu zaciągniętego na na realizację prac realizację prac termomodernizacyjnych w budynku Zespołu Szkół w Zwięczycy termomodernizacyjnych w budynku Zespołu Szkół w Zwięczycy, przejętego przez Miasto Rzeszów w wyniku poszerzenia granic w 2008 r Dopłata do kapitału zapasowego MPK Sp. z o.o. Pokrycie straty bilansowej MPK Sp. z o.o. za 2011 r Kompleksowa informatyzacja SP Zapewnienie trwałości projektu ZOZ Nr 1 w Rzeszowie jako element pn. "Kompleksowa Podkarpackiego Systemu Informacji informatyzacja SP ZOZ Nr 1 w Medycznej - PSIM Rzeszowie jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej - PSIM " Poprawa jakości powietrza w Rzeszowie poprzez ograniczenie emisji niskiej Zapewnienie trwałości projektu pn. "Poprawa jakości powietrza w Rzeszowie poprzez ograniczenie emisji niskiej" ZTM WYDATKI MAJĄTKOWE Budowa bezkolizyjnego skrzyżowania na Rondzie Dmowskiego Budowa drogi 2KDg- od ul. Obszarowej do ul. Dębickiej Budowa drogi 3 KD-Z i KD- G do terenów inwestycyjnych Rzeszów - Dworzysko - etap III Budowa drogi 6 KDD od ul. Przemysłowej do ul. Zawiszy Zwiększenie bezpieczeństwa Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Budowa drogi KDZ i KDL-4 Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Budowa prawoskrętu z ul. Kwiatkowskiego do Al. Powstańców Warszawy Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Słocińskiej Rocha, Wieniawskiego i Powstańców Wielkopolskich Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Wiktora i Pleśniarowicza Przebudowa mostu na rzece Wisłok w ciągu ul. Gen. Maczka Przebudowa skrzyżowania Al. Powstańców Warszawy z ul. Graniczną wraz z przebudową sygnalizacji świetlnej i budową zawrotki Zwiększenie bezpieczeństwa Zwiększenie bezpieczeństwa Zwiększenie bezpieczeństwa Zwiększenie bezpieczeństwa Zwiększenie bezpieczeństwa MZD MZD MZD MZD MZD MZD MZD MZD MZD MZD

40 odpowiedzialna Okres Limity wydatków realizacji Łączne nakłady finansowe od do Limit zobowiązań Przebudowa skrzyżowania ulicy Zwiększenie bezpieczeństwa Lwowskiej, Bałtyckiej i Kr. Marysieńki wraz z budową akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej Przebudowa ul. Alfreda Potockiego Zwiększenie bezpieczeństwa Przebudowa ul. Krzyżanowskiego Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Przebudowa ul. Załęskiej Zwiększenie bezpieczeństwa Rozbudowa ul. Budziwojskiej Zwiększenie bezpieczeństwa Rozbudowa ul. Jana Pawła II Zwiększenie bezpieczeństwa Rozbudowa ul. Karkonoskiej Zwiększenie bezpieczeństwa Rozbudowa ul. Miłej poprzez budowę chodnika Zwiększenie bezpieczeństwa Rozbudowa ul. Słocińskiej Zwiększenie bezpieczeństwa Rozbudowa ul. Strażackiej Zwiększenie bezpieczeństwa Rozbudowa ul. Św. Rocha na Zwiększenie bezpieczeństwa odcinku od ul. Św. Marcina do granic miasta Budowa drogi 1KL na odcinku od ul. Poprawa dostępności Krajobrazowej do ul. Panoramicznej komunikacyjnej miasta Budowa drogi 5KDD od ul. Zawiszy do ul. Architektów Budowa drogi 7KDD od ul. Architektów do ul. 5KDD Budowa drogi bocznej ul. Wieniawskiego w kierunku Chmielnika Budowa drogi KDZ i KDL Obszarowa - Przybyszówka Budowa drogi od ul. Gt do osiedla Staromieście-Ogrody - etap II Budowa drogi od ul. Strzelniczej do ul. Potokowej Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta MZD MZD MZD MZD MZD MZD MZD MZD MZD MZD MZD MZD MZD MZD MZD MZD Rozwój infrastruktury drogowej MZD Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Budowa parkingu przy ul. Seniora Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Budowa połączenia Al. Armii Krajowej z ul. Dunikowskiego Budowa ul. 1KL od ul. Panoramicznej do ul. Strzelniczej - dokumentacja Budowa ul. Borowej wraz z infrastrukturą III i IV etap Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Budowa ul. Dalekiej Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Budowa ul. Obszarowej - etap III cz.2 Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Budowa wiaduktu nad torami od ul. Zwiększenie bezpieczeństwa Wyspiańskiego do ul. Pułaskiego lub Hoffmanowej Droga łącząca ul. Bieszczadzką z ul. Leśną Droga łącząca ul. Lwowską z ul. Olbrachta Połączenie Al. Rejtana z ul. Ciepłowniczą etap I - budowa drogi dojazdowej do targowiska Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta MZD MZD MZD MZD MZD MZD MZD MZD MZD MZD MZD

41 odpowiedzialna Okres Limity wydatków realizacji Łączne nakłady finansowe od do Limit zobowiązań Połączenie Al. Rejtana z ul. Poprawa dostępności Ciepłowniczą, etap II - dokumentacja komunikacyjnej miasta Połączenie ul. Towarnickiego z ul. Piłsudskiego Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Przebudowa ul. Strzelniczej z Zwiększenie bezpieczeństwa dojazdem do ul. Celowniczej - etap II Rozdbudowa skrzyżowania ulic: Staromiejskiej, Skrajnej i Długiej Rozbudowa ul. Bieszczadzkiej od ul. Podkarpackiej do WSK wraz z uzbrojeniem i oświetleniem Zwiększenie bezpieczeństwa Zwiększenie bezpieczeństwa Rozbudowa ul. Czesława Miłosza Zwiększenie bezpieczeństwa Rozbudowa ul. Karola Wojtyły Zwiększenie bezpieczeństwa Rozbudowa ul. Krogulskiego Zwiększenie bezpieczeństwa Rozbudowa ul. Makuszyńskiego Zwiększenie bezpieczeństwa Rozbudowa ul. Pańskiej na odcinku od ul. Dębickiej do Przyrwy Rozbudowa ul. Powstańców Listopadowych Zwiększenie bezpieczeństwa Zwiększenie bezpieczeństwa Rozbudowa ul. Słodkiej Zwiększenie bezpieczeństwa Rozbudowa ul. Tarnowskiej wraz z przepustem na potoku przyrwa łączącym ul. Brydaka z Al. Wyzwolenia Zwiększenie bezpieczeństwa Rozbudowa ul. Zawiszy Zwiększenie bezpieczeństwa Rozbudowa ul. Zawiszy od ul. Podgórskiej do ul. Architektów Zwiększenie bezpieczeństwa Rozbudowa ul. Zygmunta I Starego Zwiększenie bezpieczeństwa Rozbudowa ul. Bernackiego Zwiększenie bezpieczeństwa Budowa chodnika na łączniku ul. Miłocińskiej z ul. Warszawską pod wiaduktem kolejowym wraz z oświetleniem Budowa drogi 2 KL i 3 Kl łączącej ul. Lwowską z osiedlem Wilkowyja - Kamionka Budowa drogi 3KL - połączenie ul. Krajobrazowej z ul. Wyspiańskiego etap II Budowa drogi dojazdowej w rejonie ul. Zajęczej i ul. Tarnowskiej wraz z uzbrojeniem Budowa drogi łączącej ul. Iwonicką z ul. Odrzykońską Budowa drogi łączącej ul. Iwonicką z ul. Żmigrodzką Budowa ul. 7KD łączącej osiedle Strzyżowska z Ustrzycką etap I,II Zwiększenie bezpieczeństwa Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta MZD MZD MZD MZD MZD MZD MZD MZD MZD MZD MZD MZD MZD MZD MZD MZD MZD MZD MZD MZD MZD Rozwój infrastruktury drogowej Rozwój infrastruktury drogowej Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta MZD Budowa ul. Iwonickiej - etap II Rozwój infrastruktury drogowej MZD Budowa ul. Jasińskiego Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Budowa ul. Magnolii wraz z odwodnieniem i oświetleniem Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Budowa ul. Żołnierzy Września Zwiększenie bezpieczeństwa MZD MZD MZD

42 odpowiedzialna Okres Limity wydatków realizacji Łączne nakłady finansowe od do Limit zobowiązań Budowa ulicy bocznej Podmiejskiej wraz z kanalizacją deszczową i wylotem do potoku Strug Połączenie ul. Raginisa z ul. Obrońców Poczty Gdańskiej wraz z infrastrukturą - etap II Połączenie ul. Staroniwskiej z ul. Przemysłową Połączenie ul. Starowiejskiej z ul. Podkarpacką Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Przebudowa ul. H. Pobożnego Zwiększenie bezpieczeństwa Przebudowa ul. Królowej Bony w zakresie budowy chodnika i oświetlenia Przebudowa ul. Rodzinnej wraz z uporządkowaniem gospodarki ściekowej Zwiększenie bezpieczeństwa Zwiększenie bezpieczeństwa Rozbudowa ul. Bednarskiej Zwiększenie bezpieczeństwa Rozbudowa ul. bocznej Hr. A. Potockiego Zwiększenie bezpieczeństwa Rozbudowa ul. Bocznej Zwiększenie bezpieczeństwa Karkonoskiej od numeru 162 do Rozbudowa ul. Kaletniczej Zwiększenie bezpieczeństwa Rozbudowa ul. Książęcej Zwiększenie bezpieczeństwa Rozbudowa ul. Miłocińskiej wraz z budową pętli autobusowej Zwiększenie bezpieczeństwa Rozbudowa ul. Rolniczej Zwiększenie bezpieczeństwa Rozbudowa ul. Sulikowskiego Zwiększenie bezpieczeństwa Wykonanie ciągu pieszego od ul. Rejtana w kierunku ul. Gen. Kustronia Budowa parkingu przy cmentarzu na os. Zwięczyca Budowa parkingu przy ul. Lenartowicza Budowa parkingu przy ul. Sobieskiego Poprawa bezpieczeństwa ruchu Zwiększenie liczby miejsc parkingowych Zwiększenie liczby miejsc parkingowych Zwiększenie liczby miejsc parkingowych Budowa parkingu wielopoziomowego Zwiększenie liczby miejsc - projekt parkingowych Budowa parkingu wielopoziomowego Zwiększenie liczby miejsc na terenie wokół Śródmieścia Miasta parkingowych Budowa budynku komunalnego Rozwój infrastruktury mieszkaniowej Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Litewskiej Termomodernizacja budynku przy ul. Hanasiewicza 18A Zagospodarowanie terenu w rejonie budynków nr 3,5,7,9,11,13,15 przy ul. Spiechowicza mieszkaniowej mieszkaniowej mieszkaniowej Modernizacja i rozbudowa kaplicy Rozbudowa cmentarzy cmentarnej na cmentarzu Wilkowyja komunalnych Modernizacja kaplicy cmentarnej na cmentarzu Zwięczyca Rozbudowa cmentarzy komunalnych Rozbudowa cmentarza Wilkowyja Rozbudowa cmentarzy komunalnych MZD MZD MZD MZD MZD MZD MZD MZD MZD MZD MZD MZD MZD MZD MZD

43 odpowiedzialna Okres Limity wydatków realizacji Łączne nakłady finansowe od do Limit zobowiązań Wykonanie kolumbarium i pól urnowych na cmentarzu Pobitno- Wilkowyja Modernizacja garaży w budynku przy ul. Okrzei 1 wraz z zagospodarowaniem terenu Przebudowa budynku przy ul. Kopernika 16 Rozbudowa cmentarzy komunalnych Rozwój infrastruktury publicznej miasta Rozwój infrastruktury publicznej miasta Wykonanie klimatyzacji w budynkach Rozwój infrastruktury Urzędu Miasta publicznej miasta Budowa garażu dla OSP Rzeszów- Słocina - projekt Wniesienie wkładu do MPWiK Sp. z o.o. - Program poprawy wody pitnej dla Aglomeracji Rzeszowskiej Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 10, ul. Dominikańska w Rzeszowie Budowa zespołu oświatowego w rejonie ul. Bł. Karoliny Budynek Szkoły Podstawowej Nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu Modernizacja Zespołu Szkół Nr 4, ul. Dębicka Modernizacja Zespołu Szkół Nr 5, ul. Beskidzka Przebudowa pomieszczeń w SP Nr 17 publicznej miasta Poprawa wody pitnej dla Aglomeracji Rzeszowskiej Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta edukacyjnej miasta edukacyjnej miasta edukacyjnej miasta Przebudowa pomieszczeń w SP Nr 2 edukacyjnej miasta Rozbudowa SP Nr 9 na osiedlu Biała edukacyjnej miasta Budynek Przedszkola Publicznego Nr Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu edukacyjnej miasta edukacyjnej miasta Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 - V edukacyjnej miasta Liceum Ogólnokształcącym - Szkole Mistrzostwa Sportowego w Rzeszowie Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 edukacyjnej miasta Modernizacja budynku ZSO Nr 3 edukacyjnej miasta Porządkowanie gospodarki wodnościekowej na terenie II LO - projekt Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu Modernizacja budynku Zespołu Szkół Energetycznych Modernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych, ul. Matuszczaka Modernizacja Zespołu Szkół Gospodarczych Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół Elektronicznych w Rzeszowie Modernizacja budynku Zespołu Szkół Muzycznych Nr 1, ul. Chopina 32 edukacyjnej miasta edukacyjnej miasta edukacyjnej miasta edukacyjnej miasta edukacyjnej miasta edukacyjnej miasta edukacyjnej miasta

44 odpowiedzialna Okres Limity wydatków realizacji Łączne nakłady finansowe od do Limit zobowiązań Modernizacja budynku Zespołu Szkół Plastycznych Modernizacja pomieszczeń Szpitala Miejskiego, ul. Rycerska Oddymianie klatek schodowych w Szpitalu Miejskim Stacja uzdatniania wody solankowej w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie Modernizacja Przychodni Specjalistycznej Nr Modernizacja Przychodni Specjalistycznej Nr Adaptacja pomieszczeń Izby Wytrzeźwień dla Poradni Leczenia Uzależnień Modernizacja budynków Zespołu Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych Dom dla Dzieci i Młodzieży "Mieszko" w Rzeszowie, ul. Nizinna służącej rehabilitacji mieszkańców Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Załęskiej 7a i uczestników zajęć w warsztacie terapii zajęciowej Nadbudowa budynku MOPS przy ul. Jagiellońskiej Przebudowa budynku przy ul. Staszica 10B edukacyjnej miasta Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkanców i rozwój infrastruktury publicznej Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkanców i rozwój infrastruktury publicznej Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkanców i rozwój infrastruktury publicznej Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkanców i rozwój infrastruktury publicznej Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkanców i rozwój infrastruktury publicznej Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkanców i rozwój infrastruktury publicznej pomocy społecznej pomocy społecznej Rozwój infrastruktury pomocy społecznej Rozwój infrastruktury pomocy społecznej Budowa żłobka na os. Drabinianka Rozwój infrastruktury publicznej Budowa żłobka przy ul. Bł. Karoliny Rozwój infrastruktury publicznej Modernizacja budynku Żłobka Nr 10 Rozwój infrastruktury publicznej Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Miłocin, etap I, II i III Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Załęże Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Senatorskiej do rzeki Wisłok Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Warszawskiej i Borowej - projekt Budowa kolektora deszczowego dla os. Zwięczyca i południowej strony os. Staroniwa Poprawa gospodarki wodnościekowej na terenie miasta Poprawa gospodarki wodnościekowej na terenie miasta Poprawa gospodarki wodnościekowej na terenie miasta Poprawa gospodarki wodnościekowej na terenie Miasta Poprawa gospodarki wodnościekowej na terenie miasta Budowa szaletu na Bulwarach Rozwój infrastruktury publicznej Kanalizacja deszczowa ul. Ks. Jałowego Modernizacja kanalizacji deszczowej pod ul. Lwowską i studni zbiorczej Poprawa gospodarki wodnościekowej na terenie miasta Poprawa gospodarki wodnościekowej na terenie miasta

45 odpowiedzialna Okres Limity wydatków realizacji Łączne nakłady finansowe od do Limit zobowiązań Modernizacja kanalizacji deszczowej pomiędzy ul. Kopernika a ul. Mickiewicza Modernizacja kanalizacji deszczowej przy ul. Lubelskiej Modernizacja kanalizacji deszczowej w ul. Korczaka Odbudowa i regulacja potoku Matysówka Poprawa gospodarki wodnościekowej na terenie miasta Poprawa gospodarki wodnościekowej na terenie miasta Poprawa gospodarki wodnościekowej na terenie miasta Poprawa gospodarki wodnościekowej na terenie miasta Odbudowa rowu Miłocińskiego na os. Poprawa gospodarki wodnościekowej na terenie miasta Miłocin Odprowadzenie wód opadowych w rejonie ul. Jazowej Odprowadzenie wód opadowych w rejonie ul. Staszica Poprawa gospodarki wodnościekowej na terenie miasta Poprawa gospodarki wodnościekowej na terenie Miasta Odprowadzenie wód opadowych z Poprawa gospodarki wodnościekowej na terenie miasta południowej strony osiedla Staroniwa Odprowadzenie wód opadowych z południowo-wschodniej części miasta Odprowadzenie wód opadowych z terenów w rejonie ulic: Kwiatkowskiego, Makuszyńskiego, Gościnnej, Podmiejskiej oraz Koło Odprowadzenie wód opadowych z terenu Osiedla Mieszka I i Słocina Odwodnienie rejonu ul. Bocznej Kwiatowskiego i Jachowicza Odwodnienie terenu w rejonie ul. Beskidzkiej Odwodnienie terenu w rejonie ul. Nalepy Poprawa gospodarki wodnościekowej na terenie miasta Poprawa gospodarki wodnościekowej na terenie miasta Poprawa gospodarki wodnościekowej na terenie miasta Poprawa gospodarki wodnościekowej na terenie miasta Poprawa gospodarki wodnościekowej na terenie miasta Poprawa gospodarki wodnościekowej na terenie miasta Odwodnienie ul. Tarnowskiej Poprawa gospodarki wodnościekowej na terenie miasta Poprawienie stanu zabezpieczenia Poprawa gospodarki wodnościekowej na terenie miasta przeciwpowodziowego - w rejonie ul. Styki, Trembeckiego - projekt Porządkowanie gospodarki Poprawa gospodarki wodnościekowej na terenie miasta kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie zlewni potoku Mikośka Porządkowanie kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ul. Klonowej Porządkowanie kanalizacji deszczowej w rejonie budynków Kraszewskiego 3 i Program poprawy wody pitnej dla Aglomeracji Rzeszowskiej Przebudowa rowu P-8 od potoku Przyrwa do ul. Janiowe Wzgórze - projekt Przebudowa rowu RP-3 i budowa kanalizacji deszczowej Poprawa gospodarki wodnościekowej na terenie miasta Poprawa gospodarki wodnościekowej na terenie miasta Poprawa wody pitnej dla Aglomeracji Rzeszowskiej Poprawa gospodarki wodnościekowej na terenie miasta Poprawa gospodarki wodnościekowej na terenie miasta Przykrycie rowu B-3 na osiedlu Biała Poprawa gospodarki wodnościekowej na terenie miasta

46 odpowiedzialna Okres Limity wydatków realizacji Łączne nakłady finansowe od do Limit zobowiązań Przykrycie rowu melioracyjnego Poprawa gospodarki wodnościekowej na terenie miasta DZ3a w rejonie ulicy Dunikowskiego i Wieniawskiego Regulacja potoku Mikośka na odcinku od ul. Kaletniczej do Al. Witosa Rozbudowa sieci sanitarnej Słocina - Leśniczówka w Rzeszowie - projekt Rozdzielcza sieć wodociagowa na os. Słocina w rejonie ul. Paderewskiego Sieć kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Powstańców Wielkopolskich, Powstańców Śląskich oraz Paderewskiego z włączeniem do kanalizacji w Al. Armii Krajowej Uzbrojenie terenu osiedla Wzgórza Staroniwskie Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Rymanowskiej i Bieszczadzkiej Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Senatorskiej Uzbrojenie terenu w rejonie ulic Bł. Karoliny, Pańskiej i Ustrzyckiej Uzbrojenie terenu w rejonie ulicy bocznej ulicy Strażackiej Wykonanie kanalizacji deszczowej przy ul. Podleśnej w Rzeszowie Wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Aleksandra Jagiellończyka Wykonanie urządzeń oczyszczających ścieki opadowe odprowadzane do potoku Rudka Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Bulwarów nad Wisłokiem w Rzeszowie Zabezpieczenie przed powodzią terenów zlokalizowanych w zlewni potoku Młynówka Poprawa gospodarki wodnościekowej na terenie miasta Poprawa gospodarki wodnościekowej na terenie Miasta Poprawa gospodarki wodnościekowej na terenie miasta Poprawa gospodarki wodnościekowej na terenie miasta Poprawa gospodarki wodnościekowej na terenie miasta Poprawa gospoarki wodnościekowej na terenie Miasta Poprawa gospodarki wodnościekowej na terenie miasta Poprawa gospodarki wodnościekowej na terenie miasta Poprawa gospodarki wodnościekowej na terenie miasta Poprawa gospodarki wodnościekowej na terenie miasta Poprawa gospodarki wodnościekowej na terenie miasta Poprawa gospodarki wodnościekowej na terenie miasta Poprawa gospodarki wodnościekowej na terenie miasta Poprawa gospodarki wodnościekowej na terenie Miasta Budowa boiska przy ul. Kustronia Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku najmłodszych mieszkańców Miasta Budowa fontanny w Parku Sybiraków Uatrakcyjnienie, wzbogacenie rekreacji i wypoczynku w Rzeszowie Budowa i doposażenie placów zabaw Budowa kompleksu rekreacyjnego na terenie Osiedla Drabinianka Budowa kompleksu rekreacyjnego przy ul. Łanowej Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku najmłodszych mieszkańców Miasta Uatrakcyjnienie, wzbogacenie rekreacji i wypoczynku w Rzeszowie Uatrakcyjnienie, wzbogacenie rekreacji i wypoczynku w Rzeszowie Budowa kompleksu sportoworekreacyjnego wraz z placem zabaw bezpieczeństwa i wypoczynku Poprawa atrakcyjności, na os. Przybyszówka mieszkańców Miasta Budowa oświetlenia placu zabaw przy ul. Letniej Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku najmłodszych mieszkańców Miasta ZZM ZZM ZZM ZZM ZZM ZZM ZZM

47 odpowiedzialna Okres Limity wydatków realizacji Łączne nakłady finansowe od do Limit zobowiązań Budowa oświetlenia placu zabaw przy ul. Śniadeckich Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku najmłodszych mieszkańców Miasta Budowa parku na osiedlu Miłocin Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku najmłodszych mieszkańców Miasta Budowa parku na terenie os. Baranówka Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku najmłodszych mieszkańców Miasta Budowa Parku Papieskiego - etap B Uatrakcyjnienie, wzbogacenie rekreacji i aktywnego wypoczynku w Rzeszowie Budowa Parku Papieskiego - etap C, D, E, F Budowa parku przy ul. Bł. Karoliny Kózki Uatrakcyjnienie, wzbogacenie rekreacji i aktywnego wypoczynku w Rzeszowie Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku najmłodszych mieszkańców Miasta Budowa poidełek w Parku Kmity Poprawa atrakcyjności miejsc wypoczynku Budowa pomnika "Drabina do nieba" przy ul. Krakowskiej Budowa pomnika ppłk. Łukasza Cieplińskiego Budowa Pomnika Sybiraków w Rzeszowie Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku najmłodszych mieszkańców Miasta Tworzenie miejsc pamięci narodowej Tworzenie miejsc pamięci narodowej ZZM ZZM ZZM ZZM ZZM ZZM ZZM ZZM ZZM ZZM Budowa przyłącza energetycznego w kultury ZZM Parku Sybiraków Budowa sceny w Parku Sybiraków Poprawa atrakcyjności miejsc wypoczynku ZZM Budowa terenu rekreacyjnego wraz z Uatrakcyjnienie, wzbogacenie ZZM placem zabawna osiedlu Biała rekreacji i aktywnego wypoczynku w Rzeszowie Budowa witaczy Promocja Miasta ZZM Ogrodzenie terenów placów zabaw Poprawa atrakcyjności, przy ul. Olbrachta i Parku na Osiedlu bezpieczeństwa i wypoczynku Słocina najmłodszych mieszkańców Miasta Rewitalizacja pasów drogowych Odnowa, pielęgnacja i wzbogacenie zieleni Rewitalizacja pasów drogowych ulic na Os. Projektant Zagospodarowanie na cele rekreacyjne terenu przy ul. Podleśnej Zagospodarowanie terenów zieleni na os. Krakowska Południe Zagospodarowanie terenów zieleni na os. Załęże Zagospodarowanie terenu "Kaczerne" Zagospodarowanie terenu przy skateparku Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. Wiktora Odnowa, pielęgnacja i wzbogacenie zieleni Uatrakcyjnienie, wzbogacenie rekreacji i aktywnego wypoczynku w Rzeszowie Uatrakcyjnienie, wzbogacenie rekreacji i aktywnego wypoczynku w Rzeszowie Uatrakcyjnienie, wzbogacenie rekreacji i aktywnego wypoczynku w Rzeszowie Uatrakcyjnienie, wzbogacenie rekreacji i aktywnego wypoczynku w Rzeszowie Uatrakcyjnienie, wzbogacenie rekreacji i aktywnego wypoczynku w Rzeszowie Uatrakcyjnienie, wzbogacenie rekreacji i aktywnego wypoczynku w Rzeszowie Budowa oświetlenia ul. Herberta Zwiększenie bezpieczeństwa ZZM ZZM ZZM ZZM ZZM ZZM ZZM ZZM ZZM MZD

48 odpowiedzialna Okres Limity wydatków realizacji Łączne nakłady finansowe od do Limit zobowiązań Budowa oświetlenia ul. Jaspisowej Zwiększenie bezpieczeństwa Budowa oświetlenia ul. Jazowej Zwiększenie bezpieczeństwa Budowa oświetlenia ul. Pańskiej, cz. II Budowa oświetlenia ul. Powstańców Listopadowych (od nr 29b do 39g) Zwiększenie bezpieczeństwa Zwiększenie bezpieczeństwa Budowa oświetlenia ul. Saletyńskiej Zwiększenie bezpieczeństwa Budowa oświetlenia ul. Spichlerzowej Zwiększenie bezpieczeństwa Budowa oświetlenia ul. Staroniwskiej Zwiększenie bezpieczeństwa Budowa oświetlenia ul. Św. Faustyny Zwiększenie bezpieczeństwa Budowa oświetlenia ul. Świdrówka Zwiększenie bezpieczeństwa Budowa oświetlenia ul. Wadowickiej Zwiększenie bezpieczeństwa Przebudowa oświetlenia ul. Bernardyńskiej Zwiększenie bezpieczeństwa Przebudowa oświetlenia ul. Dekerta Zwiększenie bezpieczeństwa Przebudowa oświetlenia ul. Kopernika Przebudowa oświetlenia ul. Kr. Kazimierza i Zamenhoffa Przebudowa oświetlenia ul. Kreczmera Przebudowa oświetlenia ul. Ks Jałowego Przebudowa oświetlenia ul. Naruszewicza Zwiększenie bezpieczeństwa Zwiększenie bezpieczeństwa Zwiększenie bezpieczeństwa Zwiększenie bezpieczeństwa Zwiększenie bezpieczeństwa Przebudowa oświetlenia ul. Okrzei Zwiększenie bezpieczeństwa Przebudowa oświetlenia ul. Słowackiego Przebudowa oświetlenia ul. Sobieskiego Przebudowa oświetlenia ul. Zygmuntowskiej Przebudowa oświetlenia ul. Żeromskiego Budowa targowiska przy ul. Lwowskiej Wbudowanie słupów informacyjnoogłoszeniowych Dom Kultury na osiedlu Budziwój przy ul. Herbowej Modernizacja Domu Kultury na os. Budziwój przy ul. Budziwojskiej Modernizacja Domu Kultury/OSP na osiedlu Wilkowyja ul. Olbrachta Modernizacja Osiedlowego Domu Kultury na os. Przybyszówka Rozbudowa Domu Kultury na os. Staromieście - projekt Zwiększenie bezpieczeństwa Zwiększenie bezpieczeństwa Zwiększenie bezpieczeństwa Zwiększenie bezpieczeństwa Stworzenie nowego miejsca do prowadzenia działalności handlowej Poprawa informacji mieszkańców kultury miasta kultury miasta kultury miasta kultury miasta kultury miasta Iluminacja zabytkowych obiektów Odnowa obiektów zabytkowych MZD MZD MZD MZD MZD MZD MZD MZD MZD MZD MZD MZD MZD MZD MZD MZD MZD MZD MZD MZD MZD MZD ZZM ZZM

49 odpowiedzialna Okres Limity wydatków realizacji Łączne nakłady finansowe od do Limit zobowiązań Podziemna Trasa Turystyczna w Rzeszowie Przebudowa instalacji wewnętrznych w obiekcie Podziemnej Trasy Turystycznej Modernizacja budynku w Rzeszowie pod potrzeby kulturalno-oświatowe Modernizacja Domu Kultury na os. Słocina w Rzeszowie Budowa Aquaparku w Rzeszowie - projekt kultury miasta Ochrona i konserwacja zabytków kultury miasta kultury miasta Rozwój infrastruktury sportowej miasta Budowa euroboiska w Rzeszowie Rozwój infrastruktury sportowej miasta Budowa pawilonu sportowego przy boisku sportowym na os. Słocina Modernizacja hali sportowej na stadionie miejskim Urządzenie zaplecza sportowego przy boisku sportowym na os. Biała Zagospodarowanie terenu stadionu miejskiego w Rzeszowie Budowa hali widowiskowo-sportowej na os. Zwięczyca Przebudowa basenu sportoworekreacyjnego w Rzeszowie Przebudowa basenów otwartych Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Rozwój infrastruktury sportowej miasta sportowej miasta sportowej miasta sportowej miasta sportowej Miasta sportowej Miasta Modernizacja kąpielisk otwartych ROSi R Program KAWKA - Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii Modernizacja budynku przy ul. Bernadyńska Modernizacja budynku przy ul. Bożnicza Modernizacja budynku przy ul. Dąbrowskiego Modernizacja budynku przy ul. Grunwaldzkiej Modernizacja budynku przy ul. Grunwaldzkiej Modernizacja budynku przy ul. Kilińskiego Modernizacja budynku przy ul. Kopernika Modernizacja budynku przy ul. Kopernika Modernizacja budynku przy ul. Króla Kazimierza Modernizacja budynku przy ul. Króla Kazimierza Modernizacja budynku przy ul. Langiewicza Modernizacja budynku przy ul. Przesmyk Modernizacja budynku przy ul. Targowa 8 mieszkaniowej mieszkaniowej mieszkaniowej mieszkaniowej mieszkaniowej mieszkaniowej mieszkaniowej mieszkaniowej mieszkaniowej mieszkaniowej mieszkaniowej mieszkaniowej mieszkaniowej Projekt - Likwidacja zagrożeń naturalnych na terenie Gminy Miasto Rzeszów Osuwisko ul. Leśna Zwalczanie i zapobieganie zagrożeniom MZD

50 odpowiedzialna Okres Limity wydatków realizacji Łączne nakłady finansowe od do Limit zobowiązań Zabezpieczenie terenu Przeciwdziałanie osuwiskom osuwiskowego przy ul. Konfederatów ziemi i likwidowanie ich Barskich skutków Zabezpieczenie terenu osuwiskowego przy ul. Nadbrzeżnej Zabezpieczenie terenu osuwiskowego Gradkowiec Zabezpieczenie terenu osuwiskowego przy ul. Magórskiej Przeciwdziałanie osuwiskom ziemi i likwidowanie ich skutków Zwalczanie i zapobieganie zagrożeniom Zwalczanie i zapobieganie zagrożeniom

51 OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WSTĘP Zgodnie z art ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych jednostki samorządu terytorialnego są zobowiązane do przygotowania wieloletniej prognozy finansowej( WPF ). Prognozę tę opracowuje się w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej jednostki samorządu terytorialnego przez instytucje finansowe, organy nadzoru, a także mieszkańców gminy i inne zainteresowane podmioty. Wieloletnia prognoza finansowa umożliwia także dokonanie oceny zdolności kredytowej oraz wskazuje możliwości inwestycyjne, w tym skuteczną aplikację środków finansowych z Unii Europejskiej. Wieloletnia prognoza finansowa definiująca, z jednej strony możliwości pozyskania dochodów, z drugiej - kierunki ich wydatkowania, pozwala na usystematyzowanie procesu realizacji inwestycji planowanych w kilkuletniej perspektywie, umożliwia długofalowe i racjonalne zaplanowanie wydatków Miasta, umożliwia także rozpoczęcie z odpowiednim wyprzedzeniem działań związanych z regulacjami terenowo - prawnymi, uzyskaniem wymaganych prawem decyzji oraz pozyskaniem środków finansowych ze źródeł zewnętrznych. W wieloletniej prognozie finansowej uwzględnione zostały zadania: 1. własne, wynikające z ustaw ustrojowych, 2. z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami, 3. wykonywane na podstawie porozumień /umów z organami administracji rządowej, 4. realizowane na podstawie porozumień /umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, 5. realizowane na podstawie porozumień/ umów z innymi jednostkami w ramach dozwolonych przepisami prawa krajowego i unijnego. Wielkości budżetowe na zadania przewidziane do finansowania w latach objętych prognozą zostały wyszacowane w oparciu o: 1. przepisy prawa zewnętrznego ( ustawy i rozporządzenia ), a w szczególności ustawy: a) z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r, poz. 594 z późn. zm.), 50

52 b) z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2013r., poz. 595 z późn. zm. ), c) z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013, poz. 885 z późn. zm. ), d) z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ( Dz. U. z 2010 r., Nr 80, poz. 526 z późn. zm. ), e) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego ( Dz. U. z 2013r, poz.86 ). 2. przepisy prawa wewnętrznego ( uchwały i zarządzenia organów Miasta ), 3. informację Ministra Finansów o wielkości subwencji ogólnej oraz przewidywanych udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych, 4. informację Wojewody Podkarpackiego o kwotach dotacji celowych na zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej, 5. informację Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Rzeszowie o kwocie dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, 6. założenia do projektu budżetu państwa oraz Wieloletni Plan Finansowy Państwa w zakresie dotyczącym wskaźników makroekonomicznych i innych danych na lata objęte prognozą, 7. inne przepisy, opracowania oraz stosowane w praktyce formy przekazu, jeżeli mają one związek z projektowanymi i prognozowanymi wielkościami budżetowymi. I. OGÓLNE ZASADY KONSTRUKCJI WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ Zasada jedności polega na tym, że w wieloletniej prognozie finansowej ujęte zostały wszystkie dochody i wydatki podmiotów publicznych, finansowanych z budżetu i objętych budżetem, Zasada równowagi polega na tym, że w przypadku występowania deficytu, konieczne jest wskazanie źródeł jego pokrycia, natomiast w przypadku nadwyżki budżetowej wskazanie jej przeznaczenia, Zasada zupełności i szczegółowości w wieloletniej prognozie finansowej ujęte zostały wszystkie dochody i wydatki oraz przychody i rozchody w pełnych kwotach, ze szczegółowością wynikającą z przepisów prawa, 51

53 Zasada realności to oparcie wieloletniej prognozy finansowej na pełnych, realnych i wyczerpujących przesłankach o charakterze ekonomicznym. Podczas prac związanych z przygotowaniem wieloletniej prognozy finansowej miasta na lata objęte prognozą wykorzystane zostały materiały: 1) Ministerstwa Finansów Wieloletni Plan Finansowy Państwa , Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego, Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw, Założenia projektu budżetu państwa na rok ) Analizy własne dotyczące kształtowania się dynamiki dochodów i wydatków budżetowych Miasta w latach poprzedzających opracowanie WPF. II. OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH DO OPRACOWANIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej w tym roku są zgodne z planem budżetu na 2014 rok. Do projektu budżetu przyjęto m.in.: 1) wynagrodzenia osobowe pracowników samorządowych na poziomie przewidywanego wykonania 2013 roku, 2) wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli zostały ustalone, zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela, 3) wydatki rzeczowe, po wyłączeniu wydatków jednorazowych. Regułą przyjętą do projektowania wydatków rzeczowych w 2014 roku była ocena realnych potrzeb jednostek organizacyjnych Miasta, zgodnie z zasadą gospodarności. Wydatki zostały zaplanowane w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady osiągnięcia najlepszych efektów przy określonych możliwościach finansowych Miasta. 4) w większości jednostek utrzymano wielkość zatrudnienia na poziomie 2013 roku. 52

54 Ponadto do ustalenia planowanych dochodów budżetowych w latach objętych prognozą, wykraczających poza 2014 rok, przyjęto wskaźniki dynamiki PKB i inflacji (CPI) opublikowane przez Ministerstwo Finansów na stronie internetowej: W zakresie PKB wskaźniki te wynoszą: Tabela 1 Wskaźniki temp wzrostu PKB w latach lata PKB % lata PKB % , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,2 W zakresie wskaźników dynamiki inflacji Tabela 2 Wskaźniki temp wzrostu CPI w latach lata CPI % lata CPI % , , , , , , , , , ,2 53

55 , , , , , , , , , , , , , , , ,0 III. DOCHODY Dochody budżetowe zostały podzielone na dochody bieżące i dochody majątkowe ( w tym dochody ze sprzedaży majątku ), z wyodrębnieniem: a) dochodów własnych, b) subwencji z budżetu państwa, c) dotacji z budżetu państwa, d) dotacji celowych na programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych źródeł zagranicznych. Prognozę dochodów budżetu Miasta w latach przedstawia poniżej Wykres 1 54

56 1. Dochody bieżące Do wyszacowania dochodów bieżących przyjęto podział dochodów na ważniejsze grupy, takie jak: 1.1 dochody z podatków i opłat lokalnych: W ramach tej grupy przyjęto: coroczną waloryzację stawek podatku o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ( wskaźnik inflacji ) dla m.in.: podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi opłaty targowej, wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, opłaty eksploatacyjnej, opłaty cmentarnej, opłaty za usługi geodezyjne i kartograficzne, opłaty komunikacyjnej, opłaty skarbowej, utrzymanie dochodów w latach następnych na poziomie 2014 roku dla: podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej, podatku od czynności cywilnoprawnych, opłaty za zajęcie pasa drogowego, 55

57 dla podatku rolnego i leśnego utrzymanie dochodów na stałym poziomie, dla podatku od spadku i darowizn- średnia wielkość z lat dochody z majątku gminy W ramach tej grupy przyjęto: utrzymanie dochodów na poziomie 2014 roku, skorygowanych o przewidywany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ( wskaźnik inflacji ) w latach objętych prognozą dla dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, wzrost dochodów w każdym roku objętym prognozą dla wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości na podstawie analiz własnych z lat ubiegłych, utrzymanie wielkości dochodów, objętych prognozą w poszczególnych latach, na poziomie 2015 roku dla wpływów z różnych dochodów, z wyjątkiem 2014 roku. 1.3 dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ( CIT, PIT ) Wielkości zostały wyszacowane w oparciu o prognozy opracowywane przez Ministerstwo Finansów w zakresie dynamiki PKB oraz analizy własne uwzględniające sytuację makroekonomiczną regionu i miasta. Z Wieloletniego Planu Finansowego Państwa wynika, iż w latach objętych prognozą zakłada się niewielki spadek bezrobocia. Prognozuje się także nieznaczny wzrost płac w gospodarce narodowej. Wzrost zatrudnienia i wzrost płac będzie stanowić czynnik wpływający pozytywnie na popyt wewnętrzny oraz na dochody z podatku PIT. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta dochody z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (PIT) zostały ustalone na 2014 rok w wysokości 96% w stosunku do kwot otrzymanych z Ministerstwa Finansów. Do wyszacowania dochodów w latach następnych przyjęto za podstawę wielkość podaną w pismach MF z dnia 10 56

58 października 2013r. ( znak: ST 4/4820/795/2013/RD , ST3/4820/10/2013) w roku 2015, skorygowaną o wskaźnik dynamik PKB, zgodnie z tabelą 1. Wielkość dochodów z CIT w 2014r. została ustalona w oparciu o dane uzyskane z Urzędów Skarbowych oraz szacunki własne. Dochody Miasta w latach zostały przeliczone odpowiednim wskaźnikiem dynamiki PKB. 1.4 dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego W ramach tej grupy założono spadek dochodów w 2015 roku. W latach kolejnych planuje się wzrost dochodów o skorygowany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ( wskaźnik inflacji ). 1.5 subwencja ogólna z budżetu państwa W ramach tej grupy zaplanowano w 2014 r. dochody w oparciu o dane Ministerstwa Finansów, w latach następnych założono wzrost dochodów w oparciu o wzrost wskaźnika PKB ( pisma Ministra Finansów z dnia 10 października 2013r. ( znak: Nr ST 4/4820/795/2013/rd i ST3/4820/10/2013). 1.6 dotacje z budżetu państwa W ramach tej grupy założono dochody w 2014 r. w oparciu o dane Wojewody Podkarpackiego przyjęte do projektu budżetu państwa na 2014 rok. ( pismo: Wojewody Podkarpackiego F.I z dnia 23 października 2013 r.). Na lata następne objęte prognozą, założono utrzymanie dochodów na poziomie 2014 roku. 1.7 pozostałe dochody ( ze źródeł własnych, wyżej nie wymienione ) 57

59 Zaprojektowano wzrost dochodów co najmniej o przewidywany wskaźnik wzrostu cen, towarów i usług konsumpcyjnych, chyba że przepisy prawa i względy szczególne stanowić będą inaczej. W 2014 r dochody zostały zwiększone o podatek VAT za dzierżawę autobusów oraz dzierżawę systemu e-bilet, w ramach realizacji projektu Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta i okolic, ujętego w Programie Operacyjnym Rozwój Polski Wschodniej. Realizacja tego projektu wynika m.in. z przyjętej Strategii Rozwoju Miasta do 2015 roku oraz z tytułu świadczenia usług przewozowych przez MPK spółka z o.o. zgodnie ze Studium Wykonalności. 1.8 dotacje celowe na programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych zagranicznych Środki ze źródeł zewnętrznych nie podlegających zwrotowi przyjęto tylko dla okresu zgodnie z podpisanymi już umowami lub złożonymi wnioskami o dofinansowanie. 2. Dochody majątkowe 2.1 dochody własne Do wyszacowania dochodów majątkowych przyjęto wielkości kwotowe wynikające z możliwości sprzedaży majątku gminy w poszczególnych latach objętych prognozą. 2.2 dotacje celowe na programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych źródeł zewnętrznych nie podlegających zwrotowi Istotnym źródłem dochodów wykazanych w prognozie są bezzwrotne, celowe środki z Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zewnętrznych nie podlegających zwrotowi takich jak: Program Operacyjny Rozwoju Polski Wschodniej, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowiska, Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego, Wojewódzki Wieloletni Program Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Podkarpackiego, Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych, Program Operacyjny Kapitał Ludzki a także Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W prognozie ujęto dochody 58

60 z tego tytułu w latach na podstawie harmonogramów rzeczowo finansowych oraz podpisanych umów. W latach objętych nową perspektywą pozyskiwania środków z budżetu Unii Europejskiej wprowadza się także dochody na podstawie zgłoszenia propozycji przedsięwzięć priorytetowych o kluczowym znaczeniu dla rozwoju Miasta i regionu, przedłożonego Marszałkowi Województwa Podkarpackiego w 2013r. 2.3 dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych W prognozie zostały uwzględnione dochody planowane do pozyskania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu. IV. WYDATKI Wydatki budżetowe zostały podzielone na: 1. Wydatki bieżące W zakresie wydatków bieżących w latach do wyszacowania wydatków przyjęto podział na grupy, takie jak: 1.1 obsługa długu Przyjęto wielkości kwotowe wynikające ze zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich oraz szacunki własne. Zaplanowano szacunkowe kwoty środków budżetowych na odsetki należne bankom z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych oraz prowizji i odsetek od kwot kredytów planowanych do zaciągnięcia w roku 2014 i latach następnych. Ujęto także odsetki od wyemitowanych obligacji oraz planowanych emisji obligacji. 59

61 1.2 wynagrodzenia i składki od nich naliczane W latach objętych prognozą dla wszystkich jednostek organizacyjnych założono wzrost wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o wskaźnik inflacji, zgodnie z tabelą wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego Planuje się, że wydatki ponoszone w rozdziałach Rady Gmin i Urzędy Gmin w latach wzrosną o 1%, natomiast od 2017 r. - wzrosną o wskaźnik inflacji, zgodnie z tabelą wydatki wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia Wydatki w tej grupie zostały zapisane w prognozie na podstawie danych przedstawionych przez jednostki budżetowe Miasta. Szczegółowe kwoty wydatków, przypadające w poszczególnych latach objętych prognozą, zapisane zostały w załączniku pozostałe wydatki bieżące Statutowe wydatki bieżące jednostek budżetowych oraz dotacje, w latach objętych prognozą zostały zwiększone o wskaźnik inflacji, z wyjątkiem wydatków z zakresu administracji rządowej, które pozostawiono na poziomie 2014 roku. 2. Wydatki majątkowe W grupie wydatków majątkowych zostały wyodrębnione wydatki wynikające z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia. Przy czym przedsięwzięciami ujętymi w prognozie są: a) programy, projekty lub zadania, w tym związane z programami finansowanymi z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi. W wieloletniej prognozie finansowej przedsięwzięcia zostały podzielone na: programy, w tym finansowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, 60

62 pozostałe przedsięwzięcia. Do wieloletniej prognozy finansowej zostały wprowadzone w pierwszej kolejności takie przedsięwzięcia, które: realizowane są w ramach programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, mają podpisane umowy na dokumentację lub realizację zadań inwestycyjnych, zostały rozstrzygnięte lub ogłoszone przetargi na realizację inwestycji. Szczegółowe kwoty wydatków, przypadające w poszczególnych latach objętych prognozą, zapisane zostały w załączniku 2. Na wykresie 2 przedstawiono szacunek poziomu wydatków ogółem budżetu Miasta w latach

63 V. PRZYCHODY Do zbilansowania wydatków przyjęto w prognozie: 1) emisje obligacji komunalnych, 2) kredyt planowany do zaciągnięcia na rynku zagranicznym, 3) pożyczki zaciągnięte i planowane do zaciągnięcia w spółdzielniach mieszkaniowych. VI. ROZCHODY W latach objętych prognozą uwzględniono spłatę zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych oraz zaciągniętych pożyczek w latach poprzednich, zgodnie z podpisanymi umowami. VII. WYNIK BUDŻETU NADWYŻKA / DEFICYT Zgodnie z art. 217 ust. 1 ustawy o finansach publicznych różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowi wynik budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Dodatnia różnica to nadwyżka budżetowa, ujemna - to deficyt budżetu. W latach oraz planuje się budżet z deficytem. Zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych deficyt budżetu może być sfinansowany przychodami pochodzącymi ze: 1) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Miasto, 2) kredytów i pożyczek, 3) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych, 4) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym Miasta, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Natomiast w latach oraz planuje się budżet z nadwyżką. Zgodnie z art. 6 ustawy o finansach publicznych środki publiczne przeznacza się na: 1) wydatki budżetowe Miasta, 2) rozchody takie jak: spłata otrzymanych pożyczek, kredytów, wykup papierów wartościowych, udzielone pożyczki. 62

64 Zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych organ stanowiący Miasta w 2014 r. nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Zasada ta obowiązuje również w odniesieniu do lat następnych objętych wieloletnią prognozą finansową. Wymóg ten w wieloletniej prognozie finansowej miasta na lata został spełniony. VIII. DŁUG PUBLICZNY Zgodnie z obowiązującym prawem Miasto korzystało i będzie nadal korzystać z instrumentów finansowych takich jak: obligacje, kredyty, pożyczki. Środki te przeznaczone są na: 1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu, 2. finansowanie planowanego deficytu, 3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, 4. wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku plus zaciągany dług minus spłata długu. Od 2014 roku obowiązuje nowy sposób obliczania wskaźnika zadłużenia. Zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych relacja łącznej kwoty przypadających w roku budżetowym spłat rat kredytów, pożyczek wraz z odsetkami oraz wykupem obligacji wraz z odsetkami do planowanych dochodów ogółem nie może przekroczyć średniej arytmetycznej dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku i pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem. Relacja ta dla każdej jednostki samorządowej kształtuje się na innym poziomie, w zależności od zdolności generowania nadwyżki na działalności bieżącej, a także możliwości pozyskania dochodów ze sprzedaży 63

65 majątku. W przypadku limit zadłużenia wg art. 243 ustawy o finansach publicznych oraz wskaźnik obsługi zadłużenia do dochodów ogółem ilustruje wykres poniżej W latach ustawowe wymogi, w zakresie wielkości wskaźników zostały spełnione. Fakt ten ilustruje Wykres 3. Sytuacja finansowa Miasta w latach objętych prognozą w znaczący sposób może ulec zmianie w wyniku m.in. zmian koniunktury gospodarczej kraju, zmian w przepisach prawnych warunkujących dochody Miasta, jak również otwarcia możliwości aplikowania o środki Unii Europejskiej. Wówczas zajdzie konieczność dostosowania wieloletniej prognozy finansowej do nowej sytuacji ekonomiczno finansowej. 64

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2014-2017

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2014-2017 L.p. Wyszczególnienie Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza 2014 2015 2016 2017 1 Dochody ogółem 23566282 24271320 24932510 25680485 1.1 Dochody bieżące 23501282 24206320 24932510 25680485 1.1.1 dochody

Bardziej szczegółowo

Tabela Nr 1 - do informacji o kształtopwaniu się WPF Gminy Świebodzin wg. stanu na 30 czerwca 2013 roku

Tabela Nr 1 - do informacji o kształtopwaniu się WPF Gminy Świebodzin wg. stanu na 30 czerwca 2013 roku Tabela Nr 1 - do informacji o kształtopwaniu się WPF Gminy Świebodzin wg. stanu na 30 czerwca 2013 roku L.p. Wyszczególnienie Wykonanie 2011 Wykonanie 2012 Prognoza 2013 Wykonanie I półrocze 2013 Prognoza

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa Projekt załącznika nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Janowicach Wielkich w sprawie WPF na lata 2014-2025 Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach z

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa z tego: Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa Załącznik Nr 1 do Projektu Uchwały Nr XLV/... /2013 z dnia...... 2013r. Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA KOSZALINA NA LATA

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA KOSZALINA NA LATA 2 WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA KOSZALINA NA LATA 2013-2032 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIV / / 2013 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 27 czerwca 2013 roku Lp. Wyszczególnienie 2013 2014 2015

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVII/ /13 Rady Miasta Podlaski z dnia 29 października 2013 r. Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/251/2013Rady Miasta Łańcuta Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa Dokument podpisany elektronicznie Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIX / 211 / 13 Rady Gminy Łubniany z dnia 24.06.2013 r ( Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIV / 178 / 12 Rady

Bardziej szczegółowo

, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, podatki i opłaty, w tym:

, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, podatki i opłaty, w tym: Plan 3 kw. 1 Dochody ogółem 36 373 348,99 37 631 481,98 38 517 424,21 37 890 619,81 39 054 225,00 41 057 325,83 42 102 911,90 43 175 591,76 43 175 591,76 43 175 591,76 43 175 591,76 1.1 Dochody bieżące,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA RYBNIKA

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA RYBNIKA Projekt z dnia 10 lipca 2013 r. Zatwierdzony przez... 2013/060512 UCHWAŁA NR... RADY MIASTA RYBNIKA z dnia... 2013 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sandomierz Załącznik Nr 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sandomierz Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sandomierz Załącznik Nr 1 Załącznik Nr 1 Na lata 2013-2026 do uchwały Rady do uchwały Rady Miasta Sandomierza Miasta Sandomierza Nr Nr XXIV/256/2012 z 19 grudnia 2012r.

Bardziej szczegółowo

z tego: w tym: w tym: w tym: z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje

z tego: w tym: w tym: w tym: z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sandomierz Załącznik Nr 1 Załącznik Nr 1 Na lata 2013-2026 do uchwały Rady Miasta Sandomierza do uchwały Rady Miasta Sandomierza Nr XXXVI/376/2013 z 18 grudnia 2013r.

Bardziej szczegółowo

Narodowe Forum Muzyki. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta na lata

Narodowe Forum Muzyki. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta na lata Narodowe Forum Muzyki Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta na lata 2014 2043 1 2 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Strona 3

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/115/13 RADY GMINY DZIADKOWICE. z dnia 26 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XVII/115/13 RADY GMINY DZIADKOWICE. z dnia 26 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XVII/115/13 RADY GMINY DZIADKOWICE z dnia 26 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dziadkowice na lata 2013 2016 wraz z prognozą kwoty

Bardziej szczegółowo

180000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)

180000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Konina na lata 2019-2022 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Konina z dnia Lp. Wyszczególnienie 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1 Dochody ogółem 515 998

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII RADY GMINY JELENIEWO z dnia 25 marca 2013 r

UCHWAŁA NR XXIII RADY GMINY JELENIEWO z dnia 25 marca 2013 r UCHWAŁA NR XXIII.134.2013 RADY GMINY JELENIEWO z dnia 25 marca 2013 r w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2013 2017 Na podstawie art. 226, art.227, art.228,art.230

Bardziej szczegółowo

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Konina na lat 2017-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Konina z dnia 28 czerwca 2017 roku Lp. Wyszczególnienie 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 1

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY MIASTA CHEŁMŻY NA LATA

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY MIASTA CHEŁMŻY NA LATA WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY MIASTA CHEŁMŻY NA LATA 2015-2025 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/14/14 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2014 r. L.p. Formuła Wyszczególnienie Wykonanie 2012

Bardziej szczegółowo

Zał nr 1 do Uchwały Nr XL/70/2018 Rady Gminy Zielonki z dnia 28 czerwca 2018 r. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY ZIELONKI

Zał nr 1 do Uchwały Nr XL/70/2018 Rady Gminy Zielonki z dnia 28 czerwca 2018 r. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY ZIELONKI Zał nr 1 do Uchwały Nr XL/70/2018 Rady Gminy Zielonki z dnia 28 czerwca 2018 r. Wykonanie Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Lp. Wyszczególnienie 2015 2016 2017

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/170/2013 RADY GMINY SOKOŁY. z dnia 3 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XXIII/170/2013 RADY GMINY SOKOŁY. z dnia 3 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR XXIII/170/2013 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sokoły na lata 2013 2022 Na podstawie art. 231 z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Konina na lata 2018-2021 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 648 Rady Miasta Konina z dnia 20 grudnia 2017 roku Lp. Wyszczególnienie 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Bardziej szczegółowo

Lp. Wyszczególnienie

Lp. Wyszczególnienie Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Konina na lata 2018-2021 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 804 Rady Miasta Konina z dnia 31 października 2018 roku Lp. Wyszczególnienie 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Bardziej szczegółowo

Wykonanie. Strona 1. Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIII/397/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 grudnia 2015r.

Wykonanie. Strona 1. Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIII/397/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 grudnia 2015r. Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIII/397/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 grudnia 2015r. Wykonanie Plan 3 kw. Przew. wykonanie Lp. Wyszczególnienie 2013 2014 2015 2015 2016 2017 2018 2019 1 Dochody ogółem

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Mińsk Mazowiecki na lata

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Mińsk Mazowiecki na lata Załącznik nr 1 do uchwały Nr XI.120.2015 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 30 listopada 2015 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Mińsk Mazowiecki na lata 2015 2026 z tego: Wyszczególnienie Dochody

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Lubelskiego - prognoza kwoty długu

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Lubelskiego - prognoza kwoty długu Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Lubelskiego - prognoza kwoty długu Załącznik Nr 1 Wyszczególnienie Plan na Wykonanie na Wskaźnik % 30.06.2013 r. 30.06.2013 r. 1. Dochody ogółem x 112 604 565,09

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr. RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia..

UCHWAŁA Nr. RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia.. UCHWAŁA Nr. RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia.. Projekt w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karczew Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLII RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej Miasta Zielona Góra.

UCHWAŁA NR XLII RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej Miasta Zielona Góra. UCHWAŁA NR XLII.500.2016 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej Miasta Zielona Góra. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/222/13 RADY GMINY KOŁOBRZEG. z dnia 25 września 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXII/222/13 RADY GMINY KOŁOBRZEG. z dnia 25 września 2013 r. UCHWAŁA NR XXXII/222/13 RADY GMINY KOŁOBRZEG z dnia 25 września 2013 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kołobrzeg n lata 2013-2024 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA ZIELONA GÓRA

P R O J E K T WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA ZIELONA GÓRA P R O J E K T WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA ZIELONA GÓRA Z i e l o n a G ó r a, 1 5 l i s t o p a d a 2 0 1 6 UCHWAŁA NR RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia r. w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 18/III/2018 RADY MIASTA RYBNIKA. z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Rybnika

UCHWAŁA NR 18/III/2018 RADY MIASTA RYBNIKA. z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Rybnika UCHWAŁA NR 18/III/2018 RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Rybnika Działając na podstawie przepisów: - art. 226-228 i art. 230 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2017-2040 1 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Łodzi z dnia Lp. Wyszczególnienie 2016 plan na 30-09-2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 149/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 14 listopada 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 149/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 14 listopada 2017 r. ZARZĄDZENIE Nr 149/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karczew Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA NA LATA 2015 2043

PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA NA LATA 2015 2043 PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA NA LATA 2015 2043 1 2 SPIS TREŚCI Strona 1. Wstęp 3 2. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta 5 Załączniki do wieloletniej

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2018-2040 1 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Łodzi z dnia Lp. Wyszczególnienie 2017 plan na 30-09-2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/125/2016 RADY GMINY LUBRZA. z dnia 27 września 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubrza na lata

UCHWAŁA NR XIX/125/2016 RADY GMINY LUBRZA. z dnia 27 września 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubrza na lata UCHWAŁA NR XIX/125/2016 RADY GMINY LUBRZA z dnia 27 września 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubrza na lata 2016 2019 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXXII/1877/18 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 14 czerwca 2018 r.

UCHWAŁA NR LXXII/1877/18 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 14 czerwca 2018 r. UCHWAŁA NR LXXII/1877/18 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 14 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2018-2040. Na podstawie art. 226,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLVI/1357/17 RMG Z DNIA 18 GRUDNIA 2017r.

UCHWAŁA Nr XLVI/1357/17 RMG Z DNIA 18 GRUDNIA 2017r. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA GDAŃSKA NA LATA 2018-2047 UCHWAŁA Nr XLVI/1357/17 RMG Z DNIA 18 GRUDNIA 2017r. UCHWAŁA NR XLVI/1357/17 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia

Bardziej szczegółowo

, , , , , , , , ,00

, , , , , , , , ,00 1 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIX/1030/16 Rady Miejskiej w Łodzi Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2017-2040 z dnia 28 grudnia 2016 r. Lp. Wyszczególnienie 2016 plan na 30-09-2016

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.../.../16 RADY GMINY RACZKI. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata

UCHWAŁA NR.../.../16 RADY GMINY RACZKI. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata Projekt z dnia 5 lutego 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR.../.../16 RADY GMINY RACZKI z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2016-2024

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/51/15 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 14 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/51/15 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 14 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR IV/51/15 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2015 2040. Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 220/16 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata

ZARZĄDZENIE NR 220/16 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata ZARZĄDZENIE NR 220/16 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2016-2024 Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa Dokument podpisany elektronicznie Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIV/243/14 z tego: Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 174/16 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata

ZARZĄDZENIE NR 174/16 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata ZARZĄDZENIE NR 174/16 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2016-2024. Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 138/2015 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 12 listopada 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 138/2015 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 12 listopada 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 138/2015 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karczew Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa Dokument podpisany elektronicznie Gminy Piaseczno na lata 2014-2025 z tego: Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa Dokument podpisany elektronicznie Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI/325/2014 Rady Gminy w Sulmierzycach z dnia 28 marca 2014 r. z tego: Dochody ogółem Dochody bieżące dochody

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VIII/158/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 marca 2015r. uchwala się, co następuje:

Uchwała Nr VIII/158/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 marca 2015r. uchwala się, co następuje: Uchwała Nr VIII/158/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska na lata 2015-2040. Na podstawie art.226,

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa nik nr 1 do Uchwały Nr XLII/662/2014 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 28 sierpnia 2014 rok w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świebodzin na lata

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXIII/408/2013 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU. z dnia 30 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR LXIII/408/2013 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU. z dnia 30 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR LXIII/48/213 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 3 grudnia 213 r. w sprawie zmieniająca uchwałę Nr XLIV/263/212 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 28 grudnia 212 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa Dokument podpisany elektronicznie Gminy Mniów na lata 2014-2025 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 5/XXXVII/2014 Rady Gminy w Mniowie z dnia 30 stycznia 2014 roku z tego: Dochody

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 22/13 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 12 kwietnia 2013 roku.

ZARZĄDZENIE Nr 22/13 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 12 kwietnia 2013 roku. ZARZĄDZENIE Nr 22/13 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 12 kwietnia 2013 roku. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ryjewo na lata 2013-2024. Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XL/548/2017 RADY GMINY LUBICZ. z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz

UCHWAŁA NR XL/548/2017 RADY GMINY LUBICZ. z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz UCHWAŁA NR XL/548/2017 RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 18/18 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata

ZARZĄDZENIE NR 18/18 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata ZARZĄDZENIE NR 18/18 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2018-2026. Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA. z dnia 27 czerwca 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA. z dnia 27 czerwca 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 0050.96.2018 BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA z dnia 27 czerwca 2018 r. sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA KATOWICE NA LATA 2016 2035 PROJEKT

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA KATOWICE NA LATA 2016 2035 PROJEKT 2016 WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA KATOWICE NA LATA 2016 2035 PROJEKT Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z dnia... 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLVII/1067/18 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 czerwca 2018 r.

Uchwała Nr XLVII/1067/18 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 czerwca 2018 r. Uchwała Nr XLVII/1067/18 zmieniająca Uchwałę Nr XXXII/815/17 z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie: zakresu i formy informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.../...16 RADY GMINY RACZKI. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata

UCHWAŁA NR.../...16 RADY GMINY RACZKI. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata Projekt z dnia 14 marca 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR.../...16 RADY GMINY RACZKI z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2016-2024 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/201/14 RADY GMINY POŚWIĘTNE z dnia 26 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR XXX/201/14 RADY GMINY POŚWIĘTNE z dnia 26 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR XXX/201/14 RADY GMINY POŚWIĘTNE z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Poświętne na lata 2014 2017. Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art.

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Gryfino na lata

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Gryfino na lata Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Gryfino na lata 2013-2033. Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0050.80.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 12 lipca 2013 r. Formuła Wyszczególnienie 2013 2014

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/40/2015 RADY GMINY USTRONIE MORSKIE. z dnia 31 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR V/40/2015 RADY GMINY USTRONIE MORSKIE. z dnia 31 marca 2015 r. UCHWAŁA NR V/40/2015 RADY GMINY USTRONIE MORSKIE z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustronie Morskie na lata 2015-2025 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/273/2017 RADY GMINY USTRONIE MORSKIE. z dnia 27 września 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXVI/273/2017 RADY GMINY USTRONIE MORSKIE. z dnia 27 września 2017 r. UCHWAŁA NR XXXVI/273/2017 RADY GMINY USTRONIE MORSKIE z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustronie Morskie na lata 2017-2024 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVII/509/2014 RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU. z dnia 23 lipca 2014 r.

UCHWAŁA NR XLVII/509/2014 RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU. z dnia 23 lipca 2014 r. UCHWAŁA NR XLVII/509/2014 RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Toszek na lata 2014-2025 Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 368/14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata

ZARZĄDZENIE NR 368/14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata ZARZĄDZENIE NR 368/14 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2014-2018. Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

Druk Nr 1073 Projekt P z dnia r. UCHWAŁA NR./18 RADY MIASTA TORUNIA z dnia 19 lipca 2018 r.

Druk Nr 1073 Projekt P z dnia r. UCHWAŁA NR./18 RADY MIASTA TORUNIA z dnia 19 lipca 2018 r. Druk Nr 1073 Projekt P z dnia 09.07.2018 r. UCHWAŁA NR./18 RADY MIASTA TORUNIA z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Torunia na lata 2018-2042 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa GMINY TRZEBIECHÓW NA LATA - Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.38. Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 30 września r. z tego. Wyszczególnienie Dochody ogółem Dochody bieżące

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr. RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE

UCHWAŁA Nr. RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE UCHWAŁA Nr. RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia Projekt zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karczew Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/27/2015 RADY GMINY FILIPÓW. z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Filipów na lata

UCHWAŁA NR VI/27/2015 RADY GMINY FILIPÓW. z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Filipów na lata UCHWAŁA NR VI/27/2015 RADY GMINY FILIPÓW z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Filipów na lata 2015-2022. Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Karczew

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Karczew Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Karczew ZAŁĄCZNIK Nr 1 do UCHWAŁY Nr.. RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia.. - ZAŁĄCZNIK Nr 1 do UCHWAŁY Nr XXX/278/2016 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 30 grudnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/81/2016 RADY GMINY W SOBIENIACH-JEZIORACH. z dnia 30 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XIX/81/2016 RADY GMINY W SOBIENIACH-JEZIORACH. z dnia 30 grudnia 2016 r. UCHWAŁA NR XIX/81/2016 RADY GMINY W SOBIENIACH-JEZIORACH z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobienie-Jeziory na lata 2017-2020 Na podstawie art. 226, art. 227, art.

Bardziej szczegółowo

z tego: w tym: w tym: z podatku od nieruchomości

z tego: w tym: w tym: z podatku od nieruchomości Wieloletnia Prognoza Finansowa z tego: Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/212/2017 Rady Gminy Sochocin z dnia 12 października 2017r. Wyszczególnienie Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu dochody

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z dnia... 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2016-2035 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/558/16 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 31 marca 2016r. uchwala się, co następuje:

UCHWAŁA NR XXI/558/16 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 31 marca 2016r. uchwala się, co następuje: UCHWAŁA NR XXI/558/16 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 31 marca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska Na podstawie art.226, art. 227, art. 228 ustawy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXV/205/2013 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 30 grudnia 2013 roku

Uchwała Nr XXXV/205/2013 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 30 grudnia 2013 roku Uchwała Nr XXXV/205/2013 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2014-2019 Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/151/2017 RADY GMINY FILIPÓW. z dnia 15 listopada 2017 r.

UCHWAŁA NR XXIII/151/2017 RADY GMINY FILIPÓW. z dnia 15 listopada 2017 r. UCHWAŁA NR XXIII/151/2017 RADY GMINY FILIPÓW z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Filipów na lata 2017-2021. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa 1) Dokument podpisany elektronicznie z tego: Wyszczególnienie Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Wieloletnia prognoza finansowa 1) Wieloletnia prognoza finansowa 1) załącznik nr 1 do uchwały nr 257/XLIV/2018 z dnia 2018-02-28 z tego: Dochody ogółem x Dochody bieżące x dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od dochody

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/71/2015 RADY GMINY JASŁO. z dnia 29 września 2015 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Jasło

UCHWAŁA NR XIII/71/2015 RADY GMINY JASŁO. z dnia 29 września 2015 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Jasło UCHWAŁA NR XIII/71/2015 RADY GMINY JASŁO z dnia 29 września 2015 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Jasło Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia prognoza finansowa

Wieloletnia prognoza finansowa Wieloletnia prognoza finansowa Załącznik nr 1 do uchwały Nr XL/690/VII/2016 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 20 grudnia 2016 r. w zł z tego: dochody z tytułu dochody z tytułu Dochody ogółem x Dochody bieżące

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr LIX/525/2018 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 9 sierpnia 2018 r.

UCHWAŁA Nr LIX/525/2018 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 9 sierpnia 2018 r. UCHWAŁA Nr LIX/525/2018 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 9 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karczew Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1) Wieloletnia Prognoza Finansowa 1) z tego: dochody z tytułu dochody z tytułu Dochody ogółem x Dochody bieżące x udziału we udziału we z tytułu dotacji i wpływach z wpływach z Podatki i opłaty 3) Dochody

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XL/295/16 RADY MIASTA KOŚCIERZYNA. z dnia 7 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XL/295/16 RADY MIASTA KOŚCIERZYNA. z dnia 7 grudnia 2016 r. UCHWAŁA NR XL/295/16 RADY MIASTA KOŚCIERZYNA z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/125/2017 RADY GMINY FILIPÓW. z dnia 28 marca 2017 r.

UCHWAŁA NR XVIII/125/2017 RADY GMINY FILIPÓW. z dnia 28 marca 2017 r. UCHWAŁA NR XVIII/125/2017 RADY GMINY FILIPÓW z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Filipów na lata 2017-2021. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/138/13 RADY GMINY DZIADKOWICE. z dnia 18 września 2013 r.

UCHWAŁA NR XIX/138/13 RADY GMINY DZIADKOWICE. z dnia 18 września 2013 r. UCHWAŁA NR XIX/138/13 RADY GMINY DZIADKOWICE z dnia 18 września 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dziadkowice na lata 2013 201 wraz z prognozą kwoty

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/511/2017 RADY GMINY LUBICZ. z dnia 27 października 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/511/2017 RADY GMINY LUBICZ. z dnia 27 października 2017 r. UCHWAŁA NR XXXVIII/511/2017 RADY GMINY LUBICZ z dnia 27 października 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz Na podstawie art. 230 ust. 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/195/17 RADY GMINY RACZKI. z dnia 29 listopada 2017 r.

UCHWAŁA NR XXIV/195/17 RADY GMINY RACZKI. z dnia 29 listopada 2017 r. UCHWAŁA NR XXIV/195/17 RADY GMINY RACZKI z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2017-2026. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa Załącznik Nr 1 Tabelaryczna prezentacja kształtowania się, w I Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2016-2026 z tego: Wyszczególnienie Dochody ogółem

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/1009/13 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 18 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XLIII/1009/13 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 18 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR XLIII/1009/13 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2014-2035 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Działając na podstawie 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Z 2016 r., poz z późn. zm.).

Działając na podstawie 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Z 2016 r., poz z późn. zm.). ZARZĄDZENIE NR ON.0050.2357.2017.BD PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 30 CZERWCA 2017 R. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/446/2016 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 20 grudnia 2016 r. - Wieloletniej

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa 1) z tego: Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXII/300/2017 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 13 lutego 2017 r.

UCHWAŁA Nr XXXII/300/2017 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 13 lutego 2017 r. UCHWAŁA Nr XXXII/300/2017 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 13 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karczew Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Poniecu nr.../.../2015 z dnia... 22 grudnia 2015 r. 1) XII 88 z tego: Wyszczególnienie Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Białegostoku na lata oraz uchwały

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Białegostoku na lata oraz uchwały Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIAŁYSTOK z dnia... 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Białegostoku na lata 2017 2036 Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art.

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Krakowa na lata 2016-2052 1) Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Krakowa z dnia Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu

Bardziej szczegółowo

Druk 12/XVIII. UCHWAŁA NR / /16 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 2016 r.

Druk 12/XVIII. UCHWAŁA NR / /16 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 2016 r. Druk 12/XVIII UCHWAŁA NR / /16 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2016 2025. Na podstawie art. 230 ust. 1 i art. 232 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXIII/496/18 RADY MIASTA KOŚCIERZYNA. z dnia 20 czerwca 2018 r.

UCHWAŁA NR LXIII/496/18 RADY MIASTA KOŚCIERZYNA. z dnia 20 czerwca 2018 r. UCHWAŁA NR LXIII/496/18 RADY MIASTA KOŚCIERZYNA z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa 1) Dokument podpisany elektronicznie Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI.210.2017 Rady Gminy Horyniec-Zdrój z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia w WPF Gminy Horyniec-Zdrój

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV RADY GMINY JELENIEWO z dnia 9 sierpnia 2018 r.

UCHWAŁA NR XXXIV RADY GMINY JELENIEWO z dnia 9 sierpnia 2018 r. UCHWAŁA NR XXXIV.199.2018 RADY GMINY JELENIEWO z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2018 2025 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 96/XVII/2016 RADY GMINY PIĄTNICA. z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata

UCHWAŁA NR 96/XVII/2016 RADY GMINY PIĄTNICA. z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata UCHWAŁA NR 96/XVII/2016 RADY GMINY PIĄTNICA z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2016-2020 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo