OG OSZENIE ZARZ DU ESKIMOS S.A. Z SIEDZIB W KONSTANCINIE-JEZIORNEJ Z DNIA R. O ZWO ANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OG OSZENIE ZARZ DU ESKIMOS S.A. Z SIEDZIB W KONSTANCINIE-JEZIORNEJ Z DNIA R. O ZWO ANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY"

Transkrypt

1 OG OSZENIE ZARZ DU ESKIMOS S.A. Z SIEDZIB W KONSTANCINIE-JEZIORNEJ Z DNIA R. O ZWO ANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Zarz d ESKIMOS S.A. z siedzib w Konstancinie-Jeziornej przy ul. Podgórska 4, Konstancin-Jeziorna (dalej: Spó ka ), dzia aj c na podstawie art oraz art Kodeksu spó ek handlowych (dalej: KSH ), niniejszym zwo uje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spó ki (dalej: "Walne Zgromadzenie") i zgodnie z brzmieniem Art KSH przedstawia nast puj ce informacje: I. DATA, GODZINA I MIEJSCE WALNEGO ZGROMADZENIA ORAZ SZCZEGÓ OWY PORZ DEK OBRAD Zarz d Spó ki zwo uje Walne Zgromadzenie na dzie 7 czerwca 2011 roku na godzin 13:00 w Warszawie, przy ul Ch odniej 48 lok. 105, w kancelarii notarialnej notariusza Anity Wielopolskiej- Fonfara, z nast puj cym porz dkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia 2. Podj cie uchwa y w sprawie odtajnienia wyboru cz onków Komisji Skrutacyjnej, 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej, 4. Wybór Przewodnicz cego Walnego Zgromadzenia. 5. Stwierdzenie prawid owo ci zwo ania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolno ci do podejmowania uchwa. 6. Podj cie uchwa y w sprawie przyj cia porz dku obrad. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarz du z dzia alno ci spó ki oraz sprawozdania finansowego Spó ki za rok obrotowy 2010, 8. Podj cie uchwa y w sprawie pokrycia straty z lat ubieg ych. 9. Powzi cie uchwa y w sprawie podzia u zysku osi gni tego w roku obrotowym 2010, 10. Powzi cie uchwa y w sprawie ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wyp aty dywidendy. 11. Udzielenia cz onkom Zarz du absolutorium z wykonania przez nich obowi zków w roku obrotowym 2010, 12. Udzielenie cz onkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowi zków w roku obrotowym 2010, 13. Zamkni cie Walnego Zgromadzenia. II. DZIE REJESTRACJI UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU ORAZ INFORMACJA O PRAWIE UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU Stosownie do Art KSH dzie rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przypada

2 na szesna cie dni przed dat Walnego Zgromadzenia, tj. na dzie 22 maja 2011 r. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu maj tylko osoby b d ce Akcjonariuszami Spó ki w dniu 22 maja 2011 roku, tj. w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz w celu udzia u w Walnym Zgromadzeniu, powinien za da, nie wcze niej ni po og oszeniu o zwo aniu Walnego Zgromadzenia i nie pó niej ni w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, to jest nie pó niej ni w dniu 23 maja 2011 roku, od podmiotu prowadz cego rachunek papierów warto ciowych wystawienia imiennego za wiadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Za wiadczenie powinno zawiera wszystkie informacje, o których mowa w art KSH., to jest: 1) firm (nazw ), siedzib, adres i piecz wystawiaj cego oraz numer za wiadczenia, 2) liczb akcji, 3) rodzaj i kod akcji, 4) firm (nazw ), siedzib i adres spó ki, która wyemitowa a akcje, 5) warto nominaln akcji, 6) imi i nazwisko albo firm (nazw ) uprawnionego z akcji, 7) siedzib (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji, 8) cel wystawienia za wiadczenia, 9) dat i miejsce wystawienia za wiadczenia, 10) podpis osoby upowa nionej do wystawienia za wiadczenia. List Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, Zarz d Spó ki ustala na podstawie wykazu sporz dzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Warto ciowych S.A. zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. III. PROCEDURY DOTYCZ CE UCZESTNICZENIA W WALNYM ZGROMADZENIU I WYKONYWANIA PRAWA G OSU 1. Informacja o prawie Akcjonariusza do dania umieszczenia okre lonych spraw w porz dku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariusz lub Akcjonariusze, którzy reprezentuj co najmniej jedn dwudziest kapita u zak adowego Spó ki mog da umieszczenia okre lonych spraw w porz dku obrad Walnego Zgromadzenia. danie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy powinno zosta zg oszone Zarz dowi Spó ki nie pó niej ni na dwadzie cia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, tj. nie pó niej ni do dnia 17 maja 2011 r. w cznie. danie powinno zawiera uzasadnienie lub projekt uchwa y dotycz cej proponowanego punktu porz dku obrad. danie mo e zosta z o one na pi mie (tj. dor czone osobi cie za potwierdzeniem z o enia lub wys ane do Spó ki za potwierdzeniem wys ania i potwierdzeniem odbioru) na adres: ESKIMOS S.A., Sekretariat Zarz du, ul. Ch odna 48 lok. 4; Warszawa, lub w postaci elektronicznej ( ) poprzez przes anie wiadomo ci elektronicznej na wskazany adres O w a ciwym terminie z o enia powy szego dania wiadczy b dzie data jego wp yni cia do Spó ki, a w przypadku wykorzystania formy elektronicznej data umieszczenia powy szego dania w systemie poczty elektronicznej Spó ki (wp yni cia na serwer pocztowy Spó ki). danie powy sze mo e by z o one za pomoc prawid owo wype nionego i podpisanego w a ciwego formularza pobranego ze strony internetowej Spó ki, przy czym w przypadku skorzystania z formy elektronicznej wymagane jest wys anie formularza i wszelkich za czonych dokumentów jako za czników w formacie PDF. Na stronie internetowej Spó ki

3 zamieszczono odr bny formularz dla akcjonariuszy b d cych osob fizyczn oraz odr bny dla akcjonariuszy innych ni osoby fizyczne. Akcjonariusz lub Akcjonariusze daj cy umieszczenia okre lonych spraw w porz dku obrad musz przedstawi, wraz z daniem, dokumenty potwierdzaj ce ich to samo oraz uprawnienie do dania umieszczenia okre lonych spraw w porz dku obrad Walnego Zgromadzenia, w szczególno ci: 1) wiadectwo depozytowe lub za wiadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spó ki, wystawione przez podmiot prowadz cy rachunek papierów warto ciowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, potwierdzaj ce, e jego adresat jest Akcjonariuszem Spó ki i posiada odpowiedni liczb akcji na dzie z o enia dania, 2) w przypadku Akcjonariusza b d cego osob fizyczn kopi dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzaj cego to samo, 3) w przypadku Akcjonariusza innego ni osoba fizyczna kopi aktualnego odpisu z w a ciwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzaj cego upowa nienie do reprezentowania Akcjonariusza, 4) w przypadku zg oszenia dania przez pe nomocnika - kopi dokumentu pe nomocnictwa podpisanego przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz kopi dowodu osobistego, paszportu lub urz dowego dokumentu to samo ci pe nomocnika lub w przypadku pe nomocnika innego ni osoba fizyczna - kopi odpisu z w a ciwego rejestru potwierdzaj cego upowa nienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pe nomocnika oraz kopi dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej (osób fizycznych) upowa nionych do reprezentowania pe nomocnika. Obowi zek za czenia dokumentów, o których mowa powy ej dotyczy Akcjonariuszy wyst puj cych z daniem zarówno w formie pisemnej jak i elektronicznej. Dokumenty powinny zosta do czone w postaci w a ciwej dla formy dania (dokument papierowy lub jego skan w formacie PDF). Spó ka mo e podj odpowiednie dzia ania s u ce identyfikacji Akcjonariusza lub Akcjonariuszy i weryfikacji wa no ci przes anych dokumentów. Zarz d Spó ki niezw ocznie, jednak nie pó niej ni na osiemna cie dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, tj. nie pó niej ni w dniu 20 maja 2011 r., og osi zmiany w porz dku obrad, wprowadzone na danie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy. Og oszenie nowego porz dku obrad zostanie umieszczone na stronie internetowej Spó ki w zak adce Relacje Inwestorskie/WZA. 2. Informacja o prawie Akcjonariusza do zg aszania projektów uchwa dotycz cych spraw wprowadzonych do porz dku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które maj zosta wprowadzone do porz dku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia Akcjonariusz lub Akcjonariusze Spó ki reprezentuj cy co najmniej jedn dwudziest kapita u zak adowego mog, przed terminem Walnego Zgromadzenia, zg asza Spó ce na pi mie (tj. dor czy osobi cie za potwierdzeniem z o enia lub wys a do Spó ki za potwierdzeniem wys ania i potwierdzeniem odbioru) na adres: ESKIMOS S.A., Sekretariat Zarz du, ul. Ch odna 48 lok.4; Warszawa lub przy wykorzystaniu rodków komunikacji elektronicznej przesy aj c wiadomo elektroniczn na wskazany adres projekty uchwa dotycz ce spraw wprowadzonych do porz dku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które maj zosta wprowadzone do porz dku obrad. Powy sze projekty uchwa musz by zg oszone Spó ce nie pó niej ni na 24 godziny przed terminem Walnego

4 Zgromadzenia w zwi zku z konieczno ci ich og oszenia przez Spó k na stronie internetowej. O w a ciwym terminie z o enia powy szego zg oszenia wiadczy b dzie data i godzina jego wp yni cia do Spó ki, a w przypadku wykorzystania formy elektronicznej data i godzina umieszczenia powy szego zg oszenia w systemie poczty elektronicznej Spó ki (wp yni cia na serwer pocztowy Spó ki). Zg oszenia projektów uchwa Akcjonariusz mo e dokona za pomoc prawid owo wype nionego i podpisanego w a ciwego formularza pobranego ze strony internetowej Spó ki, przy czym w przypadku skorzystania ze rodków komunikacji elektronicznej wymagane jest wys anie formularza i wszelkich za czonych dokumentów jako za czników w formacie PDF. Projekty uchwa s og aszane niezw ocznie na stronie internetowej Spó ki w zak adce Relacje Inwestorskie/WZA. Na stronie internetowej Spó ki zamieszczono odr bny formularz dla akcjonariuszy b d cych osob fizyczn oraz odr bny dla akcjonariuszy innych ni osoby fizyczne. Akcjonariusz lub Akcjonariusze daj cy umieszczenia okre lonych spraw w porz dku obrad musz przedstawi, wraz z daniem, dokumenty potwierdzaj ce ich to samo oraz uprawnienie do dania umieszczenie okre lonych spraw w porz dku obrad Walnego Zgromadzenia, w szczególno ci: 1) wiadectwo depozytowe lub za wiadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spó ki, wystawione przez podmiot prowadz cy rachunek papierów warto ciowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, potwierdzaj ce, e jego adresat jest Akcjonariuszem Spó ki i posiada odpowiedni liczb akcji na dzie z o enia dania, 2) w przypadku Akcjonariusza b d cego osob fizyczn kopi dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzaj cego to samo, 3) w przypadku Akcjonariusza innego ni osoba fizyczna kopi aktualnego odpisu z w a ciwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzaj cego upowa nienie do reprezentowania Akcjonariusza, 4) w przypadku zg oszenia projektów uchwa przez pe nomocnika - kopi dokumentu pe nomocnictwa podpisanego przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz kopi dowodu osobistego, paszportu lub urz dowego dokumentu to samo ci pe nomocnika lub w przypadku pe nomocnika innego ni osoba fizyczna - kopi odpisu z w a ciwego rejestru potwierdzaj cego upowa nienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pe nomocnika oraz kopi dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej (osób fizycznych) upowa nionych do reprezentowania pe nomocnika. Obowi zek za czenia dokumentów, o których mowa powy ej dotyczy Akcjonariuszy wyst puj cych z daniem zarówno w formie pisemnej jaki i elektronicznej. Dokumenty powinny zosta do czone, w postaci w a ciwej dla formy dania (dokument papierowy lub jego skan w formacie PDF). Spó ka mo e podj odpowiednie dzia ania s u ce identyfikacji Akcjonariusza lub Akcjonariuszy i weryfikacji wa no ci przes anych dokumentów. 3. Informacja o prawie Akcjonariusza do zg aszania projektów uchwa dotycz cych spraw wprowadzonych do porz dku obrad podczas Walnego Zgromadzenia Ka dy z Akcjonariuszy mo e podczas Walnego Zgromadzenia zg asza projekty uchwa dotycz ce spraw wprowadzonych do porz dku obrad.

5 4. Informacja o sposobie wykonywania prawa g osu przez pe nomocnika, w tym w szczególno ci o formularzach stosowanych podczas g osowania przez pe nomocnika, oraz sposobie zawiadamiania Spó ki przy wykorzystaniu rodków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pe nomocnika. Akcjonariusze mog uczestniczy w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywa prawo g osu osobi cie lub przez pe nomocnika. Akcjonariusz na Walnym Zgromadzeniu winien dysponowa dokumentem stwierdzaj cym jego to samo. Akcjonariusz nieb d cy osob fizyczn mo e uczestniczy w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywa prawo g osu przez osob uprawnion do sk adania o wiadcze woli w jego imieniu lub przez pe nomocnika. Prawo do reprezentowania akcjonariusza nieb d cego osob fizyczn powinno wynika z okazanego przy sporz dzaniu listy obecno ci odpisu z w a ciwego rejestru dla akcjonariusza (sk adanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodno z orygina em przez notariusza), ewentualnie ci gu pe nomocnictw oraz odpisu z w a ciwego rejestru. Osoba udzielaj ca pe nomocnictwa w imieniu akcjonariusza nieb d cego osob fizyczn powinna by ujawniona w aktualnym odpisie z w a ciwego dla danego akcjonariusza rejestru lub jej powo anie jako przedstawiciela akcjonariusza nieb d cego osob fizyczn powinno wynika z uchwa y w a ciwego organu tego akcjonariusza umocowuj cej go do dzia ania. Uchwa a ta musi zosta przedstawiona w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodno z orygina em przez notariusza. Pe nomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba, e co innego wynika z tre ci pe nomocnictwa. Pe nomocnik mo e udzieli dalszego pe nomocnictwa, je eli wynika to z tre ci pe nomocnictwa. Pe nomocnik mo e reprezentowa wi cej ni jednego Akcjonariusza i g osowa odmiennie z akcji ka dego Akcjonariusza. Akcjonariusz Spó ki posiadaj cy akcje zapisane na wi cej ni jednym rachunku papierów warto ciowych mo e ustanowi oddzielnych pe nomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na ka dym z rachunków. Je eli pe nomocnikiem Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu jest Cz onek Zarz du, Cz onek Rady Nadzorczej, pracownik Spó ki lub cz onek organów lub pracownik spó ki zale nej od Spó ki, udzielone mu pe nomocnictwo mo e upowa nia do reprezentacji Akcjonariusza tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pe nomocnik ma obowi zek ujawni Akcjonariuszowi okoliczno ci wskazuj ce na istnienie b d mo liwo wyst pienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pe nomocnictwa jest w takim wypadku wy czone. Pe nomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa g osu musi by udzielone na pi mie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pe nomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa nego kwalifikowanego certyfikatu. Pe nomocnictwo sporz dzone w j zyku obcym powinno by przet umaczone na j zyk polski przez t umacza przysi g ego. Pe nomocnictwo nie przet umaczone przez t umacza przysi g ego na j zyk polski nie wywo uje skutków prawnych. Formularz zawieraj cy wzór pe nomocnictwa dost pny jest od dnia publikacji niniejszego og oszenia na stronie internetowej Spó ki w zak adce Relacje Inwestorskie/WZA. O udzieleniu pe nomocnictwa w postaci elektronicznej nale y zawiadomi Spó k przy wykorzystaniu rodków komunikacji elektronicznej w postaci informacji przes anej poczt elektroniczn na adres tak, aby mo liwa by a skuteczna weryfikacja wa no ci pe nomocnictwa. W tym celu pe nomocnictwo przesy ane elektronicznie do Spó ki powinno by przekazane w formacie PDF. Informacja o udzieleniu pe nomocnictwa powinna zawiera dok adne oznaczenie pe nomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, serii i numer dowodu osobistego, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej zarówno

6 mocodawcy jak i pe nomocnika). Informacja o udzieleniu pe nomocnictwa powinna równie okre la zakres pe nomocnictwa, tj. wskazywa liczb akcji, z których wykonywane b dzie prawo g osu oraz dat Zgromadzenia i nazw Spó ki. Po udzieleniu pe nomocnictwa w formie elektronicznej Akcjonariusz powinien niezw ocznie dostarczy Spó ce (tj. dor czy osobi cie za potwierdzeniem z o enia lub wys a do Spó ki za potwierdzeniem wys ania i potwierdzeniem odbioru) na adres: ESKIMOS S.A., Sekretariat Zarz du, ul. Ch odna 48 lok.4; Warszawa lub przy wykorzystaniu rodków komunikacji elektronicznej przesy aj c wiadomo elektroniczn na wskazany adres kopie dokumentów potwierdzaj cych to samo Akcjonariusza (skan w formacie PDF), w szczególno ci: 1) w przypadku Akcjonariusza b d cego osob fizyczn kopi dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzaj cego to samo, 2) w przypadku Akcjonariusza innego ni osoba fizyczna kopi aktualnego odpisu z w a ciwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzaj cego upowa nienie do reprezentowania Akcjonariusza. Udzielenie pe nomocnictwa w postaci elektronicznej musi by dokonane najpó niej na 24 godziny przed terminem Walnego Zgromadzenia w zwi zku z konieczno ci przeprowadzenia przez Spó k dzia a weryfikacyjnych. Spó ka podejmie odpowiednie dzia ania s u ce identyfikacji Akcjonariusza i pe nomocnika w celu weryfikacji wa no ci pe nomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polega mo e w szczególno ci na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do Akcjonariusza lub pe nomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pe nomocnictwa i jego zakresu. Pe nomocnik, któremu udzielono pe nomocnictwa w postaci elektronicznej obowi zany jest przed o y przy sporz dzaniu listy obecno ci na Walnym Zgromadzeniu dokument potwierdzaj cy udzielenie pe nomocnictwa pozwalaj cy zidentyfikowa Akcjonariusza sk adaj cego takie o wiadczenie oraz dokument s u cy identyfikacji pe nomocnika. Wzór formularza pozwalaj cego na wykonywanie prawa g osu przez pe nomocnika, zawieraj cego dane okre lone w art. 402³ 3 KSH, zatytu owanego Formularz pozwalaj cy na wykonywanie prawa g osu przez pe nomocnika na Walnym Zgromadzeniu ESKIMOS Spó ka Akcyjna z siedzib w Konstancinie-Jeziornej zwo anym na dzie 7 czerwca 2011 roku zosta zamieszczony na stronie internetowej Spó ki pod adresem w zak adce Relacje Inwestorskie/WZA. Je eli pe nomocnik g osuje przy pomocy formularza musi dor czy formularz Przewodnicz cemu Walnego Zgromadzenia najpó niej przed zako czeniem g osowania nad uchwa, która wedle dyspozycji Akcjonariusza ma by g osowana przy jego wykorzystaniu. Prawo do reprezentowania akcjonariusza nieb d cego osob fizyczn powinno wynika z okazanego przy sporz dzaniu listy obecno ci odpisu z w a ciwego rejestru dla akcjonariusza (sk adanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodno z orygina em przez notariusza), ewentualnie ci gu pe nomocnictw oraz odpisu z w a ciwego rejestru. Osoba udzielaj ca pe nomocnictwa w imieniu akcjonariusza nieb d cego osob fizyczn powinna by ujawniona w aktualnym odpisie z w a ciwego dla danego akcjonariusza rejestru lub jej powo anie jako przedstawiciela akcjonariusza nieb d cego osob fizyczn powinno wynika z uchwa y w a ciwego organu tego akcjonariusza umocowuj cej go do dzia ania. Uchwa a ta musi zosta przedstawiona w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodno z orygina em przez notariusza. 5. Informacja o mo liwo ci i sposobie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu

7 rodków komunikacji elektronicznej Statut Spó ki nie przewiduje mo liwo ci uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu rodków komunikacji elektronicznej. 6. Informacja o sposobie wypowiadania si w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu rodków komunikacji elektronicznej Statut Spó ki nie przewiduje mo liwo ci wypowiadania si w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu rodków komunikacji elektronicznej. 7. Informacja o sposobie wykonywania prawa g osu drog korespondencyjn lub przy wykorzystaniu rodków komunikacji elektronicznej Statut Spó ki nie przewiduje mo liwo ci wykonywania prawa g osu przy wykorzystaniu rodków komunikacji elektronicznej. MO LIWO UZYSKANIA INFORMACJI DOTYCZ CYCH WALNEGO ZGROMADZENIA Pe na dokumentacja, która ma zosta przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, wraz z projektami uchwa oraz informacje dotycz ce Walnego Zgromadzenia zamieszczone b d na stronie internetowej Spó ki pod adresem w zak adce Relacje Inwestorskie/WZA od dnia zwo ania Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz uprawniony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mo e uzyska, w formie papierowej, pe ny tekst dokumentacji, która ma by przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwa lub uwagi Zarz du b d Rady Nadzorczej w sekretariacie Zarz du: ul. Ch odna 48 lok.4; Warszawa, w godzinach w dni robocze. IV. ELEKTRONICZNA KOMUNIKACJA AKCJONARIUSZA ZE SPÓ K Z uwzgl dnieniem ogranicze przewidzianych w KSH oraz niniejszym og oszeniu, Akcjonariusze Spó ki mog kontaktowa si ze Spó k za pomoc rodków komunikacji elektronicznej. W szczególno ci Akcjonariusze Spó ki mog zg asza wnioski, dania, oraz przesy a zawiadomienia i dokumenty. Komunikacja Akcjonariuszy ze Spó k w formie elektronicznej odbywa si przy wykorzystaniu wskazanego adresu Akcjonariusz wykorzystuj cy elektroniczne rodki komunikacji ponosi wy czne ryzyko zwi zane z ich wykorzystaniem. W przypadku, gdy Akcjonariusz przesy a do Spó ki drog elektroniczn dokumenty, które w oryginale sporz dzone zosta y w j zyku innym ni j zyk polski, obowi zany jest do czy do nich t umaczenie na j zyk polski sporz dzone przez t umacza przysi g ego. Wszelkie dokumenty przesy ane przez Akcjonariusza do Spó ki, jak równie przez Spó k do Akcjonariusza drog elektroniczn powinny mie postac skanu w formacie PDF. V. LISTA AKCJONARIUSZY Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu b dzie wy o ona w sekretariacie Zarz du: ul. Ch odna 48 lok.4; Warszawa, w godzinach od dnia 3 czerwca 2011 r. Akcjonariusz Spó ki mo e da przes ania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udzia u w

8 Walnym Zgromadzeniu nieodp atnie poczt elektroniczn, podaj c adres poczty elektronicznej, na który lista powinna by wys ana. danie powinno zosta sporz dzone w formie pisemnej, podpisane przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentacji akcjonariusza oraz przes ane na adres w formacie PDF. Do dania powinny zosta do czone kopie dokumentów potwierdzaj cych to samo akcjonariusza lub osób dzia aj cych w imieniu akcjonariusza (w szczególno ci kopia: dowodu osobistego, odpisu z w a ciwego rejestru lub pe nomocnictwa). Zgodnie z art KSH, Akcjonariusz Spó ki ma prawo da wydania odpisu wniosków w sprawach obj tych porz dkiem obrad w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem tj. do dnia 31 maja 2011 r. VI. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ B D UDOST PNIONE INFORMACJE DOTYCZ CE WALNEGO ZGROMADZENIA Wszelkie informacje dotycz ce Walnego Zgromadzenia oraz formularze udost pnione s na stronie internetowej Spó ki w zak adce Relacje Inwestorskie/WZA. VII. INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI W SPÓ CE I LICZBIE G OSÓW Z TYCH AKCJI W DNIU OG OSZENIA WALNEGO ZGROMADZENIA Na dzie og oszenia Walnego Zgromadzenia ogólna liczba akcji Spó ki wszystkich emisji wynosi , co daje cznie g osów na Walnym Zgromadzeniu Spó ki.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOJ S.A. z siedzibą w Katowicach na dzień 27 czerwca 2016 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOJ S.A. z siedzibą w Katowicach na dzień 27 czerwca 2016 r. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOJ S.A. z siedzibą w Katowicach na dzień 27 czerwca 2016 r. Zarząd spółki MOJ S.A. ( Spółka ), działając na podstawie art. 399 1 oraz w związku

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDM Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Krakowie na dzień 30 czerwca 2015 roku

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDM Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Krakowie na dzień 30 czerwca 2015 roku Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDM Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Krakowie na dzień 30 czerwca 2015 roku Zarząd Spółki IDM Spółka Akcyjna w upadłości układowej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA. Zarząd Spółki Europejski Fundusz Energii S.A. ( Spółka ) z siedzibą w Warszawie

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA. Zarząd Spółki Europejski Fundusz Energii S.A. ( Spółka ) z siedzibą w Warszawie OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Zarząd Spółki Europejski Fundusz Energii S.A. ( Spółka ) z siedzibą w Warszawie przy ul. Jasnodworskiej 3c/19 zarejestrowanej pod numerem KRS:

Bardziej szczegółowo

DZIEŃ REJESTRACJI UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU ORAZ INFORMACJA O PRAWIE UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU

DZIEŃ REJESTRACJI UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU ORAZ INFORMACJA O PRAWIE UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU OGŁOSZENIE ZARZĄDU CAPITAL PARK S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Zarząd CAPITAL PARK S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Marynarskiej nr 11, (dalej: Spółka ), działając

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie Zarządu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Yellow Hat S.A. z siedzibą w Warszawie

Ogłoszenie Zarządu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Yellow Hat S.A. z siedzibą w Warszawie Ogłoszenie Zarządu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Yellow Hat S.A. z siedzibą w Warszawie Zarząd Yellow Hat S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Informacja dla akcjonariuszy precyzyjny opis procedur dotyczących uczestniczenia w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu:

Informacja dla akcjonariuszy precyzyjny opis procedur dotyczących uczestniczenia w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu: OGŁOSZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI DZIAŁAJĄCEJ POD FIRMĄ ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ZABRZU O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Zarząd spółki pod firmą Zakłady Urządzeń

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DODATKOWE. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

INFORMACJE DODATKOWE. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. AQUA Spółka Akcyjna w Bielsku-Białej, adres: Bielsko-Biała ul.1 Maja 23. Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS 0000030779. Data

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA IN POINT SPÓŁKA AKCYJNA ( Spółka )

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA IN POINT SPÓŁKA AKCYJNA ( Spółka ) OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA IN POINT SPÓŁKA AKCYJNA ( Spółka ) Zarząd IN POINT spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres Spółki: ul. Koszykowa nr 3 lokal 160, 00-564 Warszawa),

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "NOVITA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NOVITA Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "NOVITA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze Zarząd "NOVITA" S.A. z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Dekoracyjna 3, 65-722 Zielona Góra, wpisana

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. i3d S.A. z siedzibą w Gliwicach

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. i3d S.A. z siedzibą w Gliwicach Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i3d S.A. z siedzibą w Gliwicach Zarząd i3d Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gliwicach, wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Gliwicach

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI NWAI DOM MAKLERSKI S.A. ( ZGROMADZENIE )

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI NWAI DOM MAKLERSKI S.A. ( ZGROMADZENIE ) OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI NWAI DOM MAKLERSKI S.A. ( ZGROMADZENIE ) Zarząd NWAI Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowy Świat 64, 00-357 Warszawa, wpisanej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Wawel S.A. z siedzibą w Krakowie

OGŁOSZENIE o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Wawel S.A. z siedzibą w Krakowie OGŁOSZENIE o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Wawel S.A. z siedzibą w Krakowie Zarząd Wawel Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie, przy ul. Władysława Warneńczyka 14, wpisanej do Rejestru

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ADFORM GROUP S.A. na dzień 30 czerwca 2015 roku

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ADFORM GROUP S.A. na dzień 30 czerwca 2015 roku Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ADFORM GROUP S.A. na dzień 30 czerwca 2015 roku I. Data, godzina i miejsce Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad Zarząd

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27 czerwca 2016 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27 czerwca 2016 r. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27 czerwca 2016 r. Piotr Dubicki oraz Romuald Olbrych działając na podstawie upoważnienia zawartego w postanowieniu z dnia 28 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ICP Group S.A. na dzień 11 czerwca 2014 roku

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ICP Group S.A. na dzień 11 czerwca 2014 roku Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ICP Group S.A. na dzień 11 czerwca 2014 roku I. Data, godzina i miejsce Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad Zarząd ICP

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI VISTAL GDYNIA S.A.

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI VISTAL GDYNIA S.A. Załącznik do Raportu bieżącego 23/2016 OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI VISTAL GDYNIA S.A. I. Data, godzina i miejsce walnego zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad,

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ELKOP S.A.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ELKOP S.A. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ELKOP S.A. Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie (41-506) przy ul. Józefa Maronia 44, spółki wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

Zmiana miejsca odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 16 grudnia 2015 roku

Zmiana miejsca odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 16 grudnia 2015 roku Zmiana miejsca odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 16 grudnia 2015 roku Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych PLAST-BOX Spółki Akcyjnej z siedzibą w Słupsku, pod adresem: ul.

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie Zarządu spółki Grupa Nokaut Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Ogłoszenie Zarządu spółki Grupa Nokaut Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ogłoszenie Zarządu spółki Grupa Nokaut Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 1.Data, godzina i miejsce walnego zgromadzenia Zarząd Spółki Grupa Nokaut Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu na dzień 11 sierpnia 2014 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu na dzień 11 sierpnia 2014 r. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu na dzień 11 sierpnia 2014 r. I. Zarząd TELL S.A., działając zgodnie art.399 1 k.s.h., niniejszym

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zwołanym na dzień 16 czerwca 2016 roku

Ogłoszenie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zwołanym na dzień 16 czerwca 2016 roku Ogłoszenie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zwołanym na dzień 16 czerwca 2016 roku Data, godzina i miejsce walnego zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad Zarząd Vantage Development

Bardziej szczegółowo

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Surfland Systemy Komputerowe S.A.

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Surfland Systemy Komputerowe S.A. Wrocław, 28 kwietnia 2016 r. Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Surfland Systemy Komputerowe S.A. Zarząd Surfland Systemy Komputerowe Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, zarejestrowanej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA IZOSTAL S.A. W ZAWADZKIEM

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA IZOSTAL S.A. W ZAWADZKIEM OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA IZOSTAL S.A. W ZAWADZKIEM Działając zgodnie z 14 ust. 3 Statutu Izostal S.A. (dalej Spółka ) na podstawie art. 395, art. 399 1, art. 402 1 oraz art.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI

OGŁOSZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI 13 maja 2010 r. OGŁOSZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI Zarząd spółki Powszechny Zakład Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie Zarządu Z.Ch. PERMEDIA S.A. siedzibą w Lublinie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Ogłoszenie Zarządu Z.Ch. PERMEDIA S.A. siedzibą w Lublinie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ogłoszenie Zarządu Z.Ch. PERMEDIA S.A. siedzibą w Lublinie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZAKŁADY CHEMICZNE PERMEDIA S.A. w Lublinie. KRS 0000059588. Sąd Rejonowy w Lublinie,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE ZARZĄDU ASSECO POLAND SPÓŁKI AKCYJNEJ O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

OGŁOSZENIE ZARZĄDU ASSECO POLAND SPÓŁKI AKCYJNEJ O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA OGŁOSZENIE ZARZĄDU ASSECO POLAND SPÓŁKI AKCYJNEJ O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA I DATA, GODZINA I MIEJSCE ZGROMADZENIA Zarząd Asseco Poland Spółka Akcyjna ( Spółka ) na podstawie art. 399

Bardziej szczegółowo

OG OSZENIE O ZWO ANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY. DOMEX-BUD Development S.A.

OG OSZENIE O ZWO ANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY. DOMEX-BUD Development S.A. OG OSZENIE O ZWO ANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY DOMEX-BUD Development S.A. Zarz d Spó ki DOMEX BUD Development S.A. z siedzib we Wroc awiu przy ul. Supi skiego 1 wpisanej do Krajowego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI ARCTIC PAPER SPÓŁKA AKCYJNA O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

OGŁOSZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI ARCTIC PAPER SPÓŁKA AKCYJNA O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA OGŁOSZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI ARCTIC PAPER SPÓŁKA AKCYJNA O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Arctic Paper Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, ul. J. H. Dąbrowskiego 334A, 60-406 Poznań, wpisana

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX Spółka Akcyjna

OGŁOSZENIE. Zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX Spółka Akcyjna Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe WADEX S.A. ul. Klimasa 45, 50-515 Wrocław tel. +48 071 336 70 80, +48 071 336 80 26, fax +48 071 336 70 86 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie Zarządu REDAN SA z siedzibą w Łodzi o Zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Ogłoszenie Zarządu REDAN SA z siedzibą w Łodzi o Zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Łódź, dnia 18 maja 2016 roku Raport bieżący nr 16/2016 Ogłoszenie Zarządu REDAN SA z siedzibą w Łodzi o Zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zarząd Redan S.A. z siedzibą w Łodzi przy ul.

Bardziej szczegółowo

1. Wybór Przewodniczącego. 2. Sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego

1. Wybór Przewodniczącego. 2. Sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PRAGMA INKASO S.A. I. Oświadczenie Zarządu PRAGMA INKASO S.A. o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zarząd spółki PRAGMA

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ POZBUD T&R S.A. Z SIEDZIBĄ W WYSOGOTOWIE

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ POZBUD T&R S.A. Z SIEDZIBĄ W WYSOGOTOWIE OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ POZBUD T&R S.A. Z SIEDZIBĄ W WYSOGOTOWIE I. DATA, GODZINA I MIEJSCE WALNEGO ZGROMADZENIA Działając na podstawie art. 395, art. 399

Bardziej szczegółowo

1. Data, godzina i miejsce walnego zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad

1. Data, godzina i miejsce walnego zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad Ogłoszenie Zarządu CCC Spółka Akcyjna z siedzibą w Polkowicach o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 24 czerwca 2015 r., godz. 12:00 1. Data, godzina i miejsce walnego zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE ZARZĄDU GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

OGŁOSZENIE ZARZĄDU GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA OGŁOSZENIE ZARZĄDU GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Zarząd spółki Globe Trade Centre Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ( Spółka )

Bardziej szczegółowo

OG OSZENIE O ZWO ANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY DOMEX-BUD Development S.A.

OG OSZENIE O ZWO ANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY DOMEX-BUD Development S.A. OG OSZENIE O ZWO ANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY DOMEX-BUD Development S.A. Zarz d Spó ki DOMEX BUD Development S.A. z siedzib we Wroc awiu przy ul. Supi skiego 1 wpisanej do Krajowego

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ.

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ. Na zasadzie art. 395 par. 1 w zw. z art. 399 par. 1 w zw. z art. 402 1 k.s.h. oraz 38 ust.1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Invar & Biuro System S.A. z siedzibą w Warszawie

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Invar & Biuro System S.A. z siedzibą w Warszawie Ogłoszenie o zwołaniu Spółki Invar & Biuro System S.A. z siedzibą w Warszawie Zarząd Spółki I&B System S.A. z siedzibą w Warszawie zwołuje na dzień 11 maja 2010 r. na godzinę 10.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

data, podpis akcjonariusza

data, podpis akcjonariusza Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Netwise Spółka Akcyjna zwołanym na dzień 23 lipca 2013 r. I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE ZARZ DU FABRYK MEBLI FORTE SPÓŁKA AKCYJNA O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NA DZIE 24 CZERWCA 2010 ROKU

OGŁOSZENIE ZARZ DU FABRYK MEBLI FORTE SPÓŁKA AKCYJNA O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NA DZIE 24 CZERWCA 2010 ROKU OGŁOSZENIE ZARZ DU FABRYK MEBLI FORTE SPÓŁKA AKCYJNA O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NA DZIE 24 CZERWCA 2010 ROKU Zarz d FABRYK MEBLI FORTE S.A. z siedzib w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. Białej

Bardziej szczegółowo

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI M4B S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 27 czerwca 2014r.

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI M4B S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 27 czerwca 2014r. ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI M4B S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 27 czerwca 2014r. WZÓR PEŁNOMOCNICTWA Ja, niżej podpisany, Akcjonariusz (osoba fizyczna) Imię i nazwisko... Nr i seria dowodu

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 22 października 2013 r. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATLANTA POLAND SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU

Gdańsk, dnia 22 października 2013 r. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATLANTA POLAND SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU Gdańsk, dnia 22 października 2013 r. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATLANTA POLAND SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU Zarząd ATLANTA POLAND Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE ZARZĄDU GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

OGŁOSZENIE ZARZĄDU GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA OGŁOSZENIE ZARZĄDU GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Zarząd spółki Globe Trade Centre Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ( Spółka )

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 8 / 2014

Raport bieżący nr 8 / 2014 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 8 / 2014 Data sporządzenia: 2014-05-08 Skrócona nazwa emitenta DEBICA Temat Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Firmy Oponiarskiej Dębica

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE HETAN TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 25 MAJA 2016 ROKU

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE HETAN TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 25 MAJA 2016 ROKU PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE HETAN TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 25 MAJA 2016 ROKU w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

2) Drugim Roku Programu rozumie się przez to okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

2) Drugim Roku Programu rozumie się przez to okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. REGULAMIN PROGRAMU OPCJI MENEDŻERSKICH W SPÓŁCE POD FIRMĄ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W LATACH 2016-2018 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa o: 1) Akcjach rozumie się przez to

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Europejski Fundusz Energii Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy w dniu roku

UCHWAŁA NR podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Europejski Fundusz Energii Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy w dniu roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU CODEMEDIA S.A

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU CODEMEDIA S.A FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANYM NA DZIEŃ 2 SIERPNIA 2013 ROKU Niniejszy formularz przygotowany został

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 1 października 2013 r. Poz. 783 UCHWAŁA ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO. z dnia 24 września 2013 r.

Warszawa, dnia 1 października 2013 r. Poz. 783 UCHWAŁA ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO. z dnia 24 września 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 1 października 2013 r. Poz. 783 UCHWAŁA ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO z dnia 24 września 2013 r. w sprawie regulaminu Zarządu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Załącznik nr 1 do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2008-2015 Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Przepisy ogólne 1 1. Walne Zebranie Członków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOLEM

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOLEM Załącznik do uchwały Nr 8/08 WZC Stowarzyszenia LGD Stolem z dnia 8.12.2008r. REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOLEM Rozdział I Postanowienia ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Leasing-Experts Spółka Akcyjna w dniu 17 października 2014 roku

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Leasing-Experts Spółka Akcyjna w dniu 17 października 2014 roku Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Leasing-Experts Spółka Akcyjna w dniu 17 października 2014 roku Uchwała nr 1/2014 w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

WZÓR FORMULARZA DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

WZÓR FORMULARZA DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA Uzupełniony wzór formularza do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na ZWZA ALMA MARKET S.A. w związku z żądaniem Akcjonariusza z dnia 8 czerwca 2016 r. umieszczenia określonych spraw w porządku

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Będzińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 28 lutego 2013 roku

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 28 lutego 2013 roku UCHWAŁA NR 1 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 1 kodeksu spółek handlowych oraz 32 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ABS

Bardziej szczegółowo

I. DATA, GODZINA I MIEJSCE WALNEGO ZGROMADZENIA ORAZ SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD

I. DATA, GODZINA I MIEJSCE WALNEGO ZGROMADZENIA ORAZ SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD OGŁOSZENIE ZARZĄDU SEVENET S.A. Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU Z DNIA 02.06.2017 R. O ZWOŁANIU NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2017 R. NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY. Zarząd SEVENET S.A. z siedzibą w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

RONSON EUROPE N.V. ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY W ROKU 2015 ISTOTNE INFORMACJE DOTYCZĄCE OBOWIĄZUJĄCYCH PROCEDUR

RONSON EUROPE N.V. ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY W ROKU 2015 ISTOTNE INFORMACJE DOTYCZĄCE OBOWIĄZUJĄCYCH PROCEDUR Tłumaczenie z j. angielskiego W przypadku rozbieżności pomiędzy niniejszym tłumaczeniem a wersją angielską, wiążący jest oryginalny tekst opracowany w j. angielskim RONSON EUROPE N.V. ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

Bardziej szczegółowo

I. DATA, GODZINA I MIEJSCE WALNEGO ZGROMADZENIA ORAZ SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD

I. DATA, GODZINA I MIEJSCE WALNEGO ZGROMADZENIA ORAZ SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD OGŁOSZENIE ZARZĄDU SYNEKTIK S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 20 WRZEŚNIA 2017 R. W SPRAWIE ZWOŁANIA NA DZIEŃ 16 PAŹDZIERNIKA 2017 r. NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Zarząd Synektik

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej

Regulamin Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej Regulamin Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej Podstawę prawną Regulaminu Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej zwanego dalej Walnym Zebraniem

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW RYB ŁOSOSIOWATYCH

STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW RYB ŁOSOSIOWATYCH STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW RYB ŁOSOSIOWATYCH REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA PRODUCENTÓW RYB ŁOSOSIOWATYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Walne Zebranie Stowarzyszenia Producentów Ryb Łososiowatych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Nasz Dom - Rzeszów" w Rzeszowie. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Nasz Dom - Rzeszów w Rzeszowie. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Nasz Dom - Rzeszów" w Rzeszowie Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Walne Zebranie Członków zwołuje Przewodniczący Zarządu po zasięgnięciu opinii Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

, dnia roku (miejscowość)

, dnia roku (miejscowość) Niniejszy formularz po wypełnieniu i podpisaniu zgodnie z instrukcjami w nim zawartymi, wraz z oryginałami lub uwierzytelnionych kopiami dokumentów potwierdzającymi poprawność reprezentacji Akcjonariusza,

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Doły -Marysińska" w Łodzi

Regulamin. Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Doły -Marysińska w Łodzi Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Doły -Marysińska" w Łodzi I. PODSTAWY I ZAKRES DZIAŁANIA 1 Rada Nadzorcza działa na podstawie: 1/ ustawy z dnia 16.09.1982r. Prawo spółdzielcze (tekst

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "ALDA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ALDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich UCHWAŁA NR 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 409 1 KSH, uchwala co następuje: Wybór Przewodniczącego Przewodniczącym wybrany zostaje. UCHWAŁA NR 2 w

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Art New media S.A. uchwala, co następuje:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Art New media S.A. uchwala, co następuje: y uchwał Spółki Art New media S.A. zwołanego w Warszawie, przy ulicy Wilczej 28 lok. 6 na dzień 22 grudnia 2011 roku o godzinie 11.00 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. UCHWAŁA NR [ ] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A. z dnia.. 2014 r.

PROJEKT. UCHWAŁA NR [ ] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A. z dnia.. 2014 r. Załącznik nr 2 o zwołaniu Spółki w sprawie: wyboru Przewodniczącego Spółki w Katowicach, działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych oraz 2 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, uchwala

Bardziej szczegółowo

Regulaminu Walnego Zgromadzenia

Regulaminu Walnego Zgromadzenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej LUG z siedzibą w Zielonej Górze uchwala Regulamin Walnego Zgromadzenia o następującej treści: 1 UŜywane w niniejszym Regulaminie określenia

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Uchwała nr.. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia

Bardziej szczegółowo

biuro@cloudtechnologies.pl www.cloudtechnologies.pl Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

biuro@cloudtechnologies.pl www.cloudtechnologies.pl Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Warszawa, 11 kwietnia 2016 roku Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia,

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 21 /2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 11.12.2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu.

Uchwała nr 21 /2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 11.12.2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu. Uchwała nr 21 /2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 11.12.2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu. Na podstawie 18 ust. 4.15 Statutu Stowarzyszenia, uchwala się co następuje. Przyjmuje się Regulamin

Bardziej szczegółowo

Walne Zgromadzenie Spółki, w oparciu o regulacje art. 431 1 w zw. z 2 pkt 1 KSH postanawia:

Walne Zgromadzenie Spółki, w oparciu o regulacje art. 431 1 w zw. z 2 pkt 1 KSH postanawia: Załącznik nr Raportu bieżącego nr 78/2014 z 10.10.2014 r. UCHWAŁA NR /X/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: Spółka ) z dnia 31 października 2014

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE ZARZĄDU DINO POLSKA S.A. Z SIEDZIBĄ W KROTOSZYNIE Z DNIA 29 PAŹDZIERNIKA 2018 ROKU O ZWOŁANIU NA DZIEŃ 28 LISTOPADA 2018 ROKU

OGŁOSZENIE ZARZĄDU DINO POLSKA S.A. Z SIEDZIBĄ W KROTOSZYNIE Z DNIA 29 PAŹDZIERNIKA 2018 ROKU O ZWOŁANIU NA DZIEŃ 28 LISTOPADA 2018 ROKU OGŁOSZENIE ZARZĄDU DINO POLSKA S.A. Z SIEDZIBĄ W KROTOSZYNIE Z DNIA 29 PAŹDZIERNIKA 2018 ROKU O ZWOŁANIU NA DZIEŃ 28 LISTOPADA 2018 ROKU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Zarząd DINO POLSKA S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

I. ZAMIERZONE ZMIANY STATUTU SPÓŁKI. Stosownie do wymogów art k.s.h., Zarząd Spółki podaje do wiadomości zamierzone zmiany Statutu Spółki.

I. ZAMIERZONE ZMIANY STATUTU SPÓŁKI. Stosownie do wymogów art k.s.h., Zarząd Spółki podaje do wiadomości zamierzone zmiany Statutu Spółki. Zarząd spółki ESKIMOS S.A. z siedzibą w Konstancinie - Jeziornej wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział

Bardziej szczegółowo

2. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej 1[ ], 2[ ], 3[ ]

2. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej 1[ ], 2[ ], 3[ ] Warszawa, dnia 9 czerwca 2015 roku OD: Family Fund Sp. z o.o. S.K.A ul. Batorego 25 (II piętro) 31-135 Kraków DO: Zarząd Starhedge S.A. ul. Plac Defilad 1 (XVII piętro) 00-901 Warszawa biuro@starhedge.pl

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie i3d S.A. z siedzibą w Gliwicach zwołane na dzień 10 grudnia 2013 r.:

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie i3d S.A. z siedzibą w Gliwicach zwołane na dzień 10 grudnia 2013 r.: Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie i3d S.A. z siedzibą w Gliwicach zwołane na dzień 10 grudnia 2013 r.: Pkt. 2 proponowanego porządku obrad: Uchwała nr 1 z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

TREŚĆ OGŁOSZENIA Zarząd MakoLab Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 289179, działając na

TREŚĆ OGŁOSZENIA Zarząd MakoLab Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 289179, działając na TREŚĆ OGŁOSZENIA Zarząd MakoLab Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 289179, działając na podstawie art. 399 1, art. 402 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE ZARZĄDU KRYNICKI RECYKLING S.A. Z SIEDZIBĄ W OLSZTYNIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

OGŁOSZENIE ZARZĄDU KRYNICKI RECYKLING S.A. Z SIEDZIBĄ W OLSZTYNIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA OGŁOSZENIE ZARZĄDU KRYNICKI RECYKLING S.A. Z SIEDZIBĄ W OLSZTYNIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Zarząd KRYNICKI RECYKLING S.A. z siedzibą w Olsztynie przy ul. Iwaszkiewicza 48/23, 10-089

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA INSPEKTORÓW DS. REJESTRACJI

INSTRUKCJA DLA INSPEKTORÓW DS. REJESTRACJI Katowice, dnia 13 sierpnia 2008r. INSTRUKCJA DLA INSPEKTORÓW DS. REJESTRACJI Wskazane dokumenty w kaŝdym punkcie uwzględniają pełnomocnictwo udzielone przez upowaŝnione osoby. NaleŜy zaznaczyć, Ŝe będzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1. Działając na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

UCHWAŁA NR 1. Działając na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: UCHWAŁA NR 1 Spółka Akcyjna w Tarnowcu w dniu 2 kwietnia 2014 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne

Bardziej szczegółowo

Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców SPÓŁKA AKCYJNA. q 1. Nowego podmiotu q 2. KRS-W4. CzêœæA CORS

Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców SPÓŁKA AKCYJNA. q 1. Nowego podmiotu q 2. KRS-W4. CzêœæA CORS KRS-W4 CORS Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sądowych Sygnatura akt (wypełnia sąd) Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców SPÓŁKA AKCYJNA Formularz należy wypełnić w języku polskim,

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ na WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. na dzień 30 marzec 2012 r., godz.12.

PROJEKTY UCHWAŁ na WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. na dzień 30 marzec 2012 r., godz.12. PROJEKTY UCHWAŁ na WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. na dzień 30 marzec 2012 r., godz.12.00 UCHWAŁA NR 1/2012 SPÓŁKI Danks Europejskie Centrum

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów No Frost świeżość na dłużej

Regulamin promocji dla konsumentów No Frost świeżość na dłużej Regulamin promocji dla konsumentów No Frost świeżość na dłużej 1 Definicje 1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu lodówek oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana i prowadzona

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBRAD Walnego Zgromadzenia Travelplanet.pl Spółka Akcyjna we Wrocławiu

REGULAMIN OBRAD Walnego Zgromadzenia Travelplanet.pl Spółka Akcyjna we Wrocławiu REGULAMIN OBRAD Walnego Zgromadzenia Travelplanet.pl Spółka Akcyjna we Wrocławiu I. Postanowienia ogólne 1. Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Travelplanet.pl S.A. ( Spółka ). 2. 1. Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE ZARZĄDU DINO POLSKA S.A. Z SIEDZIBĄ W KROTOSZYNIE Z DNIA 24 kwietnia 2018 ROKU

OGŁOSZENIE ZARZĄDU DINO POLSKA S.A. Z SIEDZIBĄ W KROTOSZYNIE Z DNIA 24 kwietnia 2018 ROKU OGŁOSZENIE ZARZĄDU DINO POLSKA S.A. Z SIEDZIBĄ W KROTOSZYNIE Z DNIA 24 kwietnia 2018 ROKU O ZWOŁANIU NA DZIEŃ 21 MAJA 2018 ROKU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Zarząd DINO POLSKA S.A. z siedzibą w Krotoszynie

Bardziej szczegółowo

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Lentex S.A. z dnia 11 lutego 2014 roku

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Lentex S.A. z dnia 11 lutego 2014 roku Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Lentex S.A. z dnia 11 lutego 2014 roku Uchwała Nr 1 z dnia 11 lutego 2014 roku w sprawie wyboru przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina Postanowienia Ogólne

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina Postanowienia Ogólne Tekst jednolity z dnia 10.10.2013 r. Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina Postanowienia Ogólne 1 Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Lokalnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Projektów Ogólnopolskich i Komitetów Stowarzyszenia ESN Polska

Regulamin Projektów Ogólnopolskich i Komitetów Stowarzyszenia ESN Polska Regulamin Projektów Ogólnopolskich i Komitetów Stowarzyszenia ESN Polska 1 Projekt Ogólnopolski: 1.1. Projekt Ogólnopolski (dalej Projekt ) to przedsięwzięcie Stowarzyszenia podjęte w celu realizacji celów

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Rada Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Eurogalicja, zwana dalej Radą, działa na podstawie: Ustawy

Bardziej szczegółowo

Morska Stocznia Remontowa Gryfia S.A. ul. Ludowa 13, 71-700 Szczecin. ogłasza

Morska Stocznia Remontowa Gryfia S.A. ul. Ludowa 13, 71-700 Szczecin. ogłasza Morska Stocznia Remontowa Gryfia S.A. ul. Ludowa 13, 71-700 Szczecin ogłasza rozpoczęcie przetargu w sprawie udzielenia zamówienia na świadczenie usług w zakresie przewozu pracowników z terenu stoczni

Bardziej szczegółowo

I. DATA, GODZINA I MIEJSCE WALNEGO ZGROMADZENIA ORAZ SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD

I. DATA, GODZINA I MIEJSCE WALNEGO ZGROMADZENIA ORAZ SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD OGŁOSZENIE ZARZĄDU 11 BIT STUDIOS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 13 KWIETNIA 2017 ROKU O ZWOŁANIU NA DZIEŃ 10 MAJA 2017 ROKU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA. Zarząd 11 bit studios S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszą pracę doktorską. o Nagrodę Prezesa Zarządu. Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Regulamin Konkursu na najlepszą pracę doktorską. o Nagrodę Prezesa Zarządu. Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Regulamin Konkursu na najlepszą pracę doktorską o Nagrodę Prezesa Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1. 1. Prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych S.A, mając na uwadze rozwój wiedzy

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE ZARZĄDU NANOTEL S.A. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

OGŁOSZENIE ZARZĄDU NANOTEL S.A. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA OGŁOSZENIE ZARZĄDU NANOTEL S.A. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Zarząd NANOTEL S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Mydlanej 3, 51-502 Wrocław, zarejestrowanej w

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów Pralki z Eco Bubble

Regulamin promocji dla konsumentów Pralki z Eco Bubble Regulamin promocji dla konsumentów Pralki z Eco Bubble 1 Definicje 1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu pralek serii Eco Bubble oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana i

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N P R Z E T A R G U

R E G U L A M I N P R Z E T A R G U R E G U L A M I N P R Z E T A R G U na sprzedaż wartości niematerialnych Hotel System Management Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Krakowie, ul. Gabrieli Zapolskiej 38, 30-126 Kraków sygn.akt VIII

Bardziej szczegółowo

Zalecenia dotyczące prawidłowego wypełniania weksla in blanco oraz deklaracji wekslowej

Zalecenia dotyczące prawidłowego wypełniania weksla in blanco oraz deklaracji wekslowej Zalecenia dotyczące prawidłowego wypełniania weksla in blanco oraz deklaracji wekslowej 1. Do wystawienia weksla in blanco umocowane są osoby, które w świetle ustawy, dokumentu założycielskiego i/lub odpisu

Bardziej szczegółowo

1. Data, godzina i miejsce walnego zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad

1. Data, godzina i miejsce walnego zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad Ogłoszenie Zarządu NG2 Spółka Akcyjna z siedzibą w Polkowicach o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 19 grudnia 2012 r., godz. 13:00 1. Data, godzina i miejsce walnego zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI NOTORIA SERWIS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W DNIU 31 STYCZNIA 2012 ROKU Z UWZGLĘDNIENIEM UCHWAŁ ZGŁOSZONYCH PRZEZ AKCJONARIUSZA W TRYBIE

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zarząd spółki KBJ S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka ), działając na podstawie art. 399 1, art. 402 1 i 402 2 Kodeksu spółek handlowych (dalej:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE ZARZĄDU MARKA S.A. W RESTRUKTURYZACJI Z SIEDZIBĄ W BIAŁYMSTOKU O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

OGŁOSZENIE ZARZĄDU MARKA S.A. W RESTRUKTURYZACJI Z SIEDZIBĄ W BIAŁYMSTOKU O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA OGŁOSZENIE ZARZĄDU MARKA S.A. W RESTRUKTURYZACJI Z SIEDZIBĄ W BIAŁYMSTOKU O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Zarząd MARKA S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Białymstoku przy ul. Świętego Rocha

Bardziej szczegółowo