KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO"

Transkrypt

1 URZĄD STATYSTYCZNY W ZELONEJ GÓRZE KOMUNKAT O SYTUACJ SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKEGO STYCZEŃ R. tel.:

2 STYCZEŃ Podstawowe tendencje kształtujące sytuację społeczno-gospodarczą województwa lubuskiego Styczeń br. był kolejnym miesiącem (od kwietnia ub. roku)), w którym obserwowano wzrost przeciętnego zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw w porównaniu do analogicznego miesiąca poprzedniego roku. W końcu stycznia br. wielkość bezrobocia rejestrowanego kształtowało się na niższym poziomie niż przed rokiem. Odnotowano spadek bezrobotnych wśród mężczyzn, ale niewielki wzrost bezrobocia wśród kobiet. W stosunku do zeszłego miesiąca wzrosła liczba bezrobotnych, którzy rejestrowali się po raz pierwszy. W styczniu br. ilość ofert pracy zgłaszanych przez pracodawców była większa niż w grudniu ub. roku, ale była mniejsza niż przed rokiem. Notowano sezonowy spadek przeciętnego miesięcznego wynagrodzenie brutto w relacji do poprzedniego miesiąca (wobec wzrostu obserwowanego w ostatnich trzech miesiącach ub. roku). Średnia płaca w sektorze przedsiębiorstw była jednak wyższa niż w styczniu ub. roku, a notowany wzrost w skali roku był bardziej dynamiczny niż w ostatnich 6 miesiącach ub. roku. W styczniu br. liczba mieszkań oddanych do użytkowania zmniejszyła się do poziomu zbliżonego do tego z analogicznego miesiąca poprzedniego roku, po obserwowanym od kwartału ub. roku wzroście wyników budownictwa mieszkaniowego. Mniejsza niż przed rokiem była liczba wydanych pozwoleń na budowę i mieszkań rozpoczętych. W styczniu br., w porównaniu do poprzedniego miesiąca, wzrosły ceny skupu zbóż oraz żywca wołowego i drobiowego, natomiast spadły ceny skupu żywca wieprzowego i mleka. Na targowiskach wzrosły ceny sprzedaży pszenicy i żyta. Wartość produkcji sprzedanej w przemyśle (w tym w przetwórstwie przemysłowym) była wyższa niż przed miesiącem (wobec sezonowego spadku sprzedaży notowanego w grudniu ub. roku). Ponadto obserwowano wzrost przychodów ze sprzedaży wyrobów i usług w relacji do analogicznego miesiąca ub. roku, jednak tempo wzrostu było mniejsze niż w ostatnich dwóch miesiącach ub. roku. W porównaniu do niskiego poziomu przychodów w styczniu ub. roku, spowodowanej niekorzystnymi warunkami pogodowymi, w styczniu br. wielkość przychodów produkcji budowlanej, w tym budowlano-montażowej w przedsiębiorstwach budowlanych była w skali roku wyższa we wszystkich działach budownictwa. Obserwowany w styczniu br. spadek sprzedaży detalicznej w skali miesiąca (związany z sezonowym wzrostem obrotów w grudniu ub. roku) był głębszy od notowanego przed rokiem. Sprzedaż detaliczna zrealizowana w sektorze przedsiębiorstw pozostała jednak na wyższym poziomie niż w analogicznym miesiącu ub. roku, przy czym utrzymujące się od 5 miesięcy wysokie tempo wzrostu uległo znacznemu spowolnieniu. Sprzedaż hurtowa była niższa niż przed miesiącem, jednak zdecydowanie wyższa niż w styczniu ub. roku. U W A G Prezentowane w niniejszym komunikacie dane: - o pracujących, zatrudnieniu i wynagrodzeniach oraz o przychodach ze sprzedaży produkcji przemysłu i budownictwa, a także o sprzedaży detalicznej i hurtowej towarów w ujęciu miesięcznym dotyczą sektora przedsiębiorstw, tj. podmiotów gospodarczych, w których liczba pracujących przekracza 9, prowadzących działalność gospodarczą w zakresie: leśnictwa i pozyskiwania drewna; górnictwa i wydobywania; przetwórstwa przemysłowego; wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych; dostawy wody; gospodarowania ściekami i odpadami oraz działalności związanej z rekultywacją; budownictwa; handlu hurtowego i detalicznego; naprawy pojazdów samochodowych, włączając motocykle; transportu i gospodarki magazynowej; działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi; informacji i komunikacji; działalności związanej z obsługą rynku nieruchomości; działalności prawniczej, rachunkowo-księgowej i doradztwa podatkowego, działalności firm centralnych (head offices); doradztwa związanego z zarządzaniem; działalności w zakresie architektury i inżynierii; badań i analiz technicznych; reklamy, badania rynku i opinii publicznej; pozostałej działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej; działalności w zakresie usług administrowania i działalności wspierającej; działalności związanej z kulturą, rozrywką i rekreacją; naprawy i konserwacji komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego; pozostałej indywidualnej działalności usługowej. - o wynikach finansowych przedsiębiorstw niefinansowych dotyczą podmiotów gospodarczych prowadzących księgi rachunkowe (z wyjątkiem podmiotów, których podstawowym rodzajem działalności jest działalność zaklasyfikowana według PKD do sekcji,,rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo oraz,,działalność finansowa i ubezpieczeniowa ), w których liczba pracujących przekracza 49 osób, - o nakładach inwestycyjnych - w ujęciu kwartalnym - dotyczą podmiotów gospodarczych (bez względu na rodzaj działalności) prowadzących księgi rachunkowe, w których liczba pracujących przekracza 49 osób. Dane w ujęciu wartościowym oraz wskaźniki struktury podano w cenach bieżących. Wskaźniki dynamiki zaprezentowano na podstawie wartości w cenach bieżących z wyjątkiem przemysłu, dla którego podano je na podstawie wartości w cenach stałych (średnie ceny bieżące 2005 r.) - 2 -

3 RYNEK PRACY ZATRUDNENE Przeciętne miesięczne zatrudnienie wg wybranych W styczniu br. przeciętne zatrudnienie w sektorze działów przetwórstwa przemysłowego (w osobach) 2010 przedsiębiorstw wyniosło 117,1 tys. osób, tj. o 1,8% więcej niż w Wyszczególnienie styczeń poprzednim miesiącu. W porównaniu do stycznia ub. roku wielkość Produkcja artykułów spożywczych przeciętnego zatrudnienia wzrosła o 3,2%, wobec 2,0% wzrostu w grudniu Produkcja wyrobów tekstylnych Produkcja skór i wyrobów skórzanych Produkcja odzieży Produkcja wyrobów z drewna, korka, ub. roku. W kraju zanotowano wzrost przeciętnego zatrudnienia o 3,8% w skali roku i 2,3% w skali miesiąca. słomy i wikliny Sektor prywatny koncentrował 91,6% przeciętne zatrudnionych. Produkcja papieru i wyrobów z papieru nośników informacji Poligrafia i reprodukcja zapisanych Produkcja chemikaliów i wyrobów W styczniu br., podobnie jak w poprzednich miesiącach, zanotowano wzrost przeciętnego zatrudnienia, w skali roku wzrosło ono o 3,8%. Sektor chemicznych publiczny zanotował po raz kolejny spadek liczby przeciętnie Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw Produkcja wyrobów z pozostałych sztucznych mineralnych surowców niemetalicznych zatrudnionych, w omawianym miesiącu wielkość ta zmniejszyła się o 3,0% w porównaniu stycznia ub. roku. Produkcja metali W przemyśle przeciętne zatrudnienie wyniosło 66,2 tys. osób i Produkcja wyrobów z metali Produkcja urządzeń elektrycznych było wyższe niż przed miesiącem o 1,7% i o 2,4% niż przed rokiem, w tym Produkcja maszyn i urządzeń w przetwórstwie wzrost wyniósł odpowiednio o 1,7% i 3,3%. Produkcja pojazdów samochodowych Naprawa, konserwacja i instalowanie Produkcja mebli maszyn i urządzeń Wśród 15 działów przetwórstwa przemysłowego (spośród 23), w porównaniu do stycznia poprzedniego roku, wzrosła wielkość przeciętne zatrudnionych. Największy wzrost przeciętnego zatrudnienia zanotowano m.in. w działach: produkcja mebli o 8,4%, produkcja papieru i wyrobów z papieru o 7,0%, produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep o 5,6%, produkcja maszyn i urządzeń o 4,3%, produkcja wyrobów z metali o 3,7%, produkcja wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny o 1,9% i produkcja artykułów spożywczych o 0,1%. Spadek przeciętnego zatrudnienia w skali roku wykazały m.in. przedsiębiorstwa prowadzące działalność w działach: produkcja urządzeń elektrycznych o 29,5%, produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych o 10,4%, produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych o 5,0%. Wzrost przeciętnego zatrudnienia w styczniu br. w porównaniu do analogicznego miesiąca ub. roku wystąpił ponadto w sekcjach: administrowanie i działalność wspierająca o 27,5%, transport i gospodarka magazynowa o 5,7%, budownictwo o 2,9%. Poniżej ubiegłorocznego poziomu przeciętne zatrudnienie wystąpiło m.in. w handlu; naprawie pojazdów samochodowych (o 4,0%). DYNAMKA PRZECĘTNEGO ZATRUDNENA W SEKTORZE PRZEDSĘBORSTW (przeciętne miesięczne 2005 = 100) 120,0 % 115,0 110,0 105, Polska Lubuskie - 3 -

4 STRUKTURA PRZECĘTNEGO ZATRUDNENA W SEKTORZE PRZEDSĘBORSTW WEDŁUG SEKCJ W STYCZNU R. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Przetwórstwo przemysłowe Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja Budownictwo Handel; naprawa pojazdów samochodowych Transport i gospodarka magazynowa Zakwaterowanie i gastronomia Administrowanie i działalność wspierająca Pozostałe sekcje BEZROBOCE Wybrane grupy zarejestrowanych bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy Stan w dniu 31 Wyszczególnienie 2010 Zarejestrowani bezrobotni: do 25 roku życia długotrwale bezrobotni powyżej 50 roku życia bez kwalifikacji zawodowych BEZROBOTN ZAREJESTROWAN ORAZ STOPA BEZROBOCA REJESTROWANEGO WEDŁUG PODREGONÓW POWATÓW W STYCZNU R. Stan w końcu miesiąca W końcu stycznia br. w urzędach pracy województwa lubuskiego zarejestrowanych było osób. Liczba bezrobotnych była mniejsza niż w zeszłym roku o 2412 osób, ale odnotowano wzrost w odniesieniu do ubiegłego miesiąca o 5816 osób, tj. o 9,8%. Stopa bezrobocia wyniosła w styczniu br. 16,7% wobec 15,6% w grudniu 2010 r. i 17,5% w styczniu ub. roku. W kraju poziom bezrobocia kształtował się na poziomie 13,0%, w stosunku do poprzedniego miesiąca był to wzrost o 0,7 pkt % i o 0,1 pkt % wobec wartości z zeszłego roku. Bezrobocie wśród kobiet wzrosło zarówno w stosunku do ub. roku jak i zeszłego miesiąca. W styczniu br. było o 2952 więcej zarejestrowanych kobiet aniżeli w grudniu ub. roku i o 293 osób więcej niż w styczniu ub. roku. Pozbawionych pracy było mężczyzn, tj. o 2705 mniej aniżeli w analogicznym okresie zeszłego roku i o 2864 więcej w stosunku do ubiegłego miesiąca. Większość bezrobotnych to mieszkańcy miast. Na wsi bezrobocie spadło w porównaniu do stycznia zeszłego roku o 4,8%, ale wzrosło o 9,9% w skali miesiąca. Zdecydowana większość zarejestrowanych bezrobotnych (80,7%) nie posiadała prawa do pobierania zasiłku. W grupie tej odnotowano wzrost o 1,7% w stosunku do poprzedniego roku oraz o 9,7% w porównaniu do ubiegłego miesiąca. Na wsi sytuacja osób bez prawa do zasiłku kształtowała się na podobnym poziomie jak przed rokiem (wzrost o 0,1%). Spośród ogółu bezrobotnych na wsi bez prawa do zasiłku było 81,2% zarejestrowanych osób. Wśród bezrobotnych dominowały osoby, które już wcześniej pracowały zawodowo osób, stanowiły one 80,5% wszystkich bezrobotnych. W porównaniu do poprzedniego miesiąca o 11,8% wzrosła liczba zarejestrowanych osób, które dotychczas nie pracowały, ale wielkość ta zmniejszyła się o 2,3% w skali roku. Największą grupę osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy stanowiły osoby długotrwale bezrobotne (43,9%). ch liczba wzrosła w stosunku do zeszłego roku o 13,7% oraz o 7,8% w stosunku do poprzedniego miesiąca. Największy wzrost w porównaniu do grudnia 2010 r. odnotowano wśród bezrobotnych do 25 roku życia o 14,4%

5 W styczniu br. w urzędach pracy zarejestrowało się nowych bezrobotnych, tj. więcej o 17,7% niż przed miesiącem, ale o 1,6% mniej niż przed rokiem. Wśród nowo rejestrujących się 47,9% tej grupy to kobiety. Osoby nowo zarejestrowane to przede wszystkim osoby, które już pracowały (77,5% spośród wszystkich nowo zarejestrowanych). Osób dotychczas nie pracujących było o 16,6% więcej niż w grudniu ub. roku, ale mniej o 0,5% niż przed rokiem. Mieszkańcy miast stanowią większość wśród nowo zarejestrowanych (7754 osoby). ch liczba wzrosła - o 19,5% - w stosunku do ubiegłego miesiąca. W omawianym miesiącu z ewidencji bezrobotnych wyłączono 6674 osoby, tj. o 9,4% mniej niż w poprzednim miesiącu i o 5,9% więcej w porównaniu do ub. roku. Pracę w różnych formach podjęło w tym czasie 2590 osób, o 67 osób (5,9%) mniej aniżeli w grudniu 2010 ub. roku i o 169 osób (9,4%) mniej niż w analogicznym okresie zeszłego roku. W stosunku do stycznia br. bardzo mocno wzrosła (o 75,7%) liczba osób wyrejestrowanych z urzędu pracy z powodu niepotwierdzenia gotowości do pracy. W styczniu br. pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 2804 oferty zatrudnienia wobec 1749 w grudniu ub. roku oraz 3566 przed rokiem. W badanym okresie odnotowano 422 oferty staży, 800 ofert prac społecznie użytecznych i 86 ofert pracy dla osób niepełnosprawnych. Na koniec stycznia br. na 1 ofertę pracy przypadało 47 bezrobotnych, o 23 osoby mniej niż w grudniu i o 9 osób mniej w stosunku do analogicznego okresu ub. roku. Wydatki z Funduszu Pracy w styczniu br. wyniosły 11,2 mln zł, z tego 7,8 mln (69,6%) przeznaczono na wypłatę zasiłków dla bezrobotnych, a 2,7 mln (24,1%) na programy na rzecz promocji zatrudnienia. W porównaniu do poprzedniego miesiąca wypłacono o 12,4% środków mniej na zasiłki i o 20,6% mniej na rzecz promocji zatrudnienia. % 20,0 STOPA BEZROBOCA REJESTROWANEGO Stan w końcu miesiąca 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8, Polska Lubuskie WYNAGRODZENA W styczniu br. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 2793,17 zł (tj. 82,4% średniej krajowej). Tym samym, po trzech miesiącach wzrostu (w tym w grudniu ub. roku o 7,6%), średnie wynagrodzenie zdecydowanie spadło (o 11,5%), przy czym spadek ten ma charakter sezonowy. Podobnie kształtowała się przeciętna płaca w kraju, wyniosła 3391,59 zł i była o 11,9% niższa niż przed miesiącem. W relacji do analogicznego miesiąca ub. roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie wzrosło o 5,4%, przy czym był to bardziej dynamiczny wzrost niż obserwowany w poprzednich 6 miesiącach. W kraju notowano wzrost przeciętengo miesięcznego wynagrodzenia brutto o 5,0%. W sektorze prywatnym przeciętna płaca brutto wzrosła w ujęciu rocznym do poziomu 2750,08 zł (tj. o 5,3%), a w publicznym 3261,91 zł (tj. o 7,2%). W większości sekcji płace były wyższe niż przed rokiem, m.in.: w budownictwie (o 7,9%), w przemyśle (o 7,2%), w tym w przetwórstwie przemysłowym (o 7,5%) i w dostawie wody; gospodarowaniu ściekami i odpadami (o 8,5%). W sekcji transport i gospodarka magazynowa wynagrodzenia wzrosły o 7,0%, handel; naprawa pojazdów samochodowych o 3,4%, administrowanie i działalność wspierająca o 0,8%. Spadek płac w ujęciu rocznym notowano w dwóch sekcjach: w działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej o 13,3% oraz w zakwaterowaniu i działalności wspierającej o 4,7%

6 Spośród 23 działów przetwórstwa przemysłowego w 17 przeciętne miesięczne wynagrodzenia wzrosły w stosunku do analogicznego miesiąca ub. roku. Wyższy niż średnio w Lubuskiem wzrost płac notowano m.in. w produkcji metali (o 20,0%), w produkcji maszyn i urządzeń (o 18,3%), w produkcji urządzeń elektrycznych (o 18,2%), w produkcji odzieży (o 17,2%), w produkcji wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (o 15,5%), w produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (o 11,5%), w produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (o 9,5%) oraz w produkcji wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny (o 9,1%). W mniejszym stopniu wzrosły wynagrodzenia w produkcji: artykułów spożywczych (o 4,6%), wyrobów z metali (o 4,5%), chemikaliów i wyrobów chemicznych (o 2,5%), mebli (o 2,4%). Poniżej poziomu sprzed roku ukształtowały się płace m.in. w produkcji skór i wyrobów skórzanych (były o 3,7% niższe niż przed rokiem), w naprawie, konserwacji i instalowaniu maszyn i urządzeń (o 2,8% niższe niż w styczniu ub. roku), w poligrafii i reprodukcji zapisanych nośników informacji (spadły w skali roku o 1,5%). DYNAMKA PRZECĘTNEGO MESĘCZNEGO WYNAGRODZENA BRUTTO W SEKTORZE PRZEDSĘBORSTW (przeciętna miesięczna 2005=100) 154,0 150,0 146,0 142,0 138,0 134,0 130,0 126,0 122,0 118,0 114,0 110,0 106,0 % Polska Lubuskie ODCHYLENA PRZECĘTNYCH MESĘCZNYCH WYNAGRODZEŃ BRUTTO OD PRZECĘTNEGO W WOJEWÓDZTWE W WYBRANYCH SEKCJACH W STYCZNU R. 5,0% przetwórstwo przemysłowe dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja 6,3% budownictwo -0,4% -14,1% handel; naprawa pojazdów samochodowych -7,6% transport i gospodarka magazynowa -34,4% zakwaterowanie i gastronomia informacja i komunikacja 64,2% obsługa rynku nieruchomości 10,6% działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 54,8% -39,0% administrowanie i działalność wspierająca -6,1% działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją -16,5% pozostała działalność usługowa - 6 -

7 MESZKANA Według wstępnych danych, w styczniu br., oddano do użytkowania 171 nowych mieszkań, tj. o 68,5% mniej niż w grudniu ub. roku i o 8,1% mniej niż przed rokiem (wówczas notowano spadek o 53,5%). W kraju wyniki budownictwa mieszkaniowego były o 38,0% mniejsze niż przed miesiącem i o 27,2% mniejsze niż przed rokiem. Łączna powierzchnia użytkowa mieszkań oddanych w styczniu br. wyniosła 22,6 tys. m 2 i była o 6,2% większa niż przed rokiem. Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania wyniosła ogółem 132,4 m 2 wobec 114,7 m 2 w ub. roku. W budownictwie indywidualnym 1 mieszkanie miało przeciętnie 141,1 m 2. Przeciętna powierzchnia mieszkania na sprzedaż lub wynajem oraz komunalnego wyniosła ok. 67 m 2. W styczniu br. wydano pozwolenia na budowę 104 mieszkań (wobec 358 przed rokiem), niemal wszystkie w budownictwie indywidualnym. W omawianym okresie rozpoczęto budowę 61 mieszkań, tj. o 65,1% mniej niż w analogicznym okresie ub. roku. W styczniu br. inwestorzy indywidualni zakończyli budowę 151 mieszkań, tj. o 7,4% mniej niż przed rokiem. Udział tej formy budownictwa w przyroście nowych zasobów mieszkaniowych był największy i wyniósł 88,3% (87,6% przed rokiem). W skali roku zmniejszyła się (o 18,4%) z 125 do 102 liczba uzyskanych pozwoleń na realizację indywidualnych budów, zwiększyła się (o 48,8%) natomiast z 41 do 61 liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto. W budownictwie przeznaczonym na sprzedaż lub wynajem oddano do użytkowania 15 nowych mieszkań (o 31,8% mniej niż w ub. roku). Zmniejszyło się zainteresowanie deweloperów zarówno uzyskaniem pozwoleń na budowę mieszkań, jak i rozpoczęciem nowych inwestycji budowlanych. W styczniu br. deweloperzy nie rozpoczęli budowy nowych mieszkań (134 mieszkania rozpoczęte w ub. roku); otrzymali zaledwie 2 pozwolenia na budowę (233 pozwolenia w ub. roku). Spółdzielnie mieszkaniowe w styczniu br., podobnie jak przed rokiem, nie otrzymały ani pozwoleń na budowę, ani nie rozpoczęły budowy nowych mieszkań. W grupie pozostałych inwestorów (budownictwo komunalne, społeczne czynszowe i zakładowe) oddano do użytkowania 5 nowych mieszkań komunalnych. W tej grupie również nie wydano pozwoleń oraz nie rozpoczęto nowych budów. DYNAMKA MESZKAŃ ODDANYCH DO UŻYTKOWANA (analogiczny okres 2005 = 100) 180,0 % 155,0 130,0 105,0 80,0 55,0 30, Polska Lubuskie ROLNCTWO W styczniu br. średnia temperatura powietrza wynosiła 0,4 o C i w porównaniu do średniej temperatury wielolecia (z lat ) i średniej temperatury stycznia ub. roku była wyższa odpowiednio o 1,6 o C i 6,7 o C. Najzimniej było w dniu 5 stycznia br., termometr w budce meteorologicznej wskazywał minus 12,5 o C. W drugiej dekadzie miesiąca występowały dodatnie temperatury, sięgające 8-9 o C. W trzeciej dekadzie ponownie temperatura spadła poniżej 0 o C. Temperatura gleby mierzona na głębokości 10 cm była dodatnia i wahała się od 0,2 o C do 0,5 o C. W styczniu br. suma opadów atmosferycznych (śniegu i deszczu) wynosiła tylko 10 mm/m 2, tj

8 o 72,1 mm mniej niż przed rokiem i o 31,7 mm mniej w porównaniu do średniej wieloletniej. W połowie miesiąca zwały grudniowego śniegu poznikały z pól i lasów. Duża ilość wody powstała z topniejącego śniegu spowodowała podtopienia wielu łąk i pól. W styczniu br., w porównaniu do poprzedniego miesiąca, wzrosły ceny skupu zbóż oraz żywca wołowego i drobiowego, natomiast spadły ceny skupu żywca wieprzowego i mleka. Na targowiskach wzrosły ceny sprzedaży pszenicy i żyta. Cena skupu pszenicy wynosiła 86,59 zł za dt i w porównaniu do poprzedniego miesiąca i roku była wyższa odpowiednio o 11,6% i 74,3%. Cena skupu żyta zwiększyła się w ciągu miesiąca o 6,5% do poziomu 71,29 zł za dt, a w skali roku wzrosła o 118,9%. Na wytypowanych do badania targowiskach płacono 95,00 zł za dt pszenicy, tj. więcej niż w poprzednim miesiącu i roku odpowiednio o 6,9% i 25,7%. Cena 1 dt żyta, wynosząca 90,00 zł, wzrosła w ciągu miesiąca i roku odpowiednio o 3,8% i 27,6%. Ceny zbóż w poszczególnych dekadach stycznia r. Biuro Maklerskie Zielonogórskiego Rynku Rolno-Towarowego Rodzaje zbóż S.A. oferowało do sprzedaży pszenicę konsumpcyjną, w cenie wyższej niż w złotych za tonę Pszenica konsumpcyjna przed miesiącem o 1,7%, a w porównaniu do notowań z listopada 2010 r. Pszenica paszowa jej cena zwiększyła się o 16,9%. Wzrosły również ceny pozostałych zbóż w Żyto konsumpcyjne Żyto paszowe porównaniu z cenami sprzedaży zanotowanymi ostatnio w listopadzie Jęczmień paszowy r. Żyto konsumpcyjne podrożało o 8,2%, a zboża paszowe Owies paszowy Pszenżyto paszowe oferowano w cenach wyższych odpowiednio o 29,5% za pszenicę, 21,9% Źródło: Zielonogórski Rynek Rolno Towarowy S.A. za żyto, 31,7% za jęczmień, 51,2% za owies i 21,6% za pszenżyto. Cena skupu żywca wołowego, wynosząca 4,50 zł za kg, wzrosła w ciągu miesiąca o 6,4%, a w porównaniu do poprzedniego roku zwiększyła się o 10,3%. Żywiec wieprzowy skupowano w cenie 3,74 zł za kg, tj. niższej niż przed miesiącem i rokiem odpowiednio o 9,9% i 2,6%. Za 1 kg żywca drobiowego płacono w skupie 4,01 zł, tj. więcej niż przed miesiącem i rokiem odpowiednio o 1,3% i 5,2%. Cena skupu mleka krowiego wynosiła 116,59 zł za hl i była niższa niż przed miesiącem o 5,6%, natomiast w porównaniu do poprzedniego roku zwiększyła się o 12,0%. W styczniu br. cena skupu 1 kg żywca wieprzowego równoważyła wartościowo 3,1 kg zestawu pasz, w porównaniu do poprzedniego miesiąca i roku wskaźnik ten obniżył się odpowiednio o 13,9% i 31,1%. Relacja ceny skupu żywca wieprzowego do ceny targowiskowej żyta, wynosząca 4,2, zmniejszyła się w ciągu miesiąca i roku odpowiednio o 12,5% i 22,2%. PRZEMYSŁ BUDOWNCTWO PRZEMYSŁ W styczniu br. przychody ze sprzedaży wyrobów i usług uzyskane przez podmioty gospodarcze sektora przedsiębiorstw ukształtowały się na poziomie 1973,4 mln zł (w cenach bieżących). Było to, licząc w cenach stałych, o 3,4% więcej niż przed miesiącem (wobec spadku w grudniu ub. roku w relacji do poprzedniego miesiąca o 18,2%). W Polsce odnotowano spadek przychodów netto ze sprzedaży produktów o 6,4%. DYNAMKA PRODUKCJ SPRZEDANEJ PRZEMYSŁU (przeciętna miesięczna 2005 = 100; ceny stałe) 200,0 190,0 180,0 170,0 160,0 150,0 140,0 130,0 120,0 110,0 100, Polska Lubuskie - 8 -

9 Struktura produkcji sprzedanej przetwórstwa przemysłowego w województwie lubuskim według działów w styczniu r. Wyszczególnienie W % Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep 15,3 Produkcja wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny 12,2 W relacji do stycznia ub. roku sprzedaż przemysłu, w tym przetwórstwa przemysłowego wzrosła odpowiednio o 13,1% i 14,2% (w kraju wzrost wyniósł 10,3%). Wyższe niż przed rokiem przychody odnotowano w 16 działach (spośród 23), których łączny udział w sprzedaży przemysłu wyniósł 82,7%. Najwyższy wzrost sprzedaży wyrobów i usług odnotowano w Produkcja papieru i wyrobów z papieru Produkcja artykułów spożywczych 10,2 9,3 naprawie, konserwacji i instalowaniu maszyn i urządzeń (o 197,7%). Wyższa niż przed rokiem była także produkcja: wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych Produkcja wyrobów z metali 5,5 Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych (o 40,3%), wyrobów z metali (o 38,2%), pojazdów samochodowych, przyczep surowców niemetalicznych Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych 4,6 3,5 i naczep (o 29,3%), wyrobów chemicznych (o 29,0%), odzieży (o 28,2%), wyrobów tekstylnych (o 26,7%), skór i wyrobów skórzanych (o 23,3%). Produkcja mebli 3,1 Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych 2,7 Ponadto, produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców Produkcja maszyn i urządzeń Pozostałe 2,5 31,1 niemetalicznych wzrosła w skali roku o 19,2%, produkcja mebli o 18,0%, produkcja maszyn i urządzeń o 15,1%, produkcja papieru i wyrobów z papieru o 13,6%, produkcja metali o 12,4%. Nie osiągnęła poziomu sprzed roku m.in. poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji (była o 14,1% niższa niż w styczniu ub. roku) oraz produkcja wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny (była o 1,1% niższa niż przed rokiem). STRUKTURA PRODUKCJ SPRZEDANEJ PRZEMYSŁU WEDŁUG SEKTORÓW WŁASNOŚC SEKCJ W STYCZNU R. według sektorów własności według sekcji 3,6% 1,3% 3,1% przetwórstwo przemysłowe 96,4% 95,6% dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja pozostałe sekcje sektor publiczny sektor prywatny Wydajność pracy mierzona wartością produkcji sprzedanej na 1 zatrudnionego, w styczniu br. wyniosła w przemyśle 29,8 tys. zł, w tym w przetwórstwie przemysłowym 30,4 tys. zł i wzrosła w skali roku odpowiednio o 10,4% i 10,6% (w cenach stałych). BUDOWNCTWO W styczniu br. przychody ze sprzedaży produkcji i usług w przedsiębiorstwach budowlanych, w cenach bieżących, wyniosły 102,8 mln zł i były o 67,6% niższe aniżeli w grudniu ub. roku, zanotowano natomiast wyraźny wzrost przychodów o 117,5% w porównaniu do stycznia ub. roku. Takie ożywienie spowodowane było niską bazą wyjściową w poprzednim roku, wynikającą z niesprzyjającymi wtedy dla budownictwa warunkami meteorologicznymi. Wielkość produkcji budowlano montażowej była niższa o 68,3% od uzyskanych przed miesiącem, a wyższa o 76,1% od uzyskanych przed rokiem. Jej udział wyniósł 47,8% w ogóle przychodów w budownictwie. W kraju poziom produkcji budowlano montażowej, licząc w cenach stałych, był o 69,2% mniejszy niż przed miesiącem, a o 11,2% wyższy niż przed rokiem. Przedsiębiorstwa budowlane zajmujące się wznoszeniem budynków zanotowały w skali roku o 108,6% wzrost przychodów z realizacji robót budowlano montażowych, w przedsiębiorstwach wykonujących specjalistyczne roboty budowlane zanotowano wzrost o 56,2%, a w realizujących obiekty inżynierii lądowej i wodnej o 29,1%. Wydajność pracy w budownictwie w styczniu br., mierzona wartością przychodu ze sprzedaży na 1 zatrudnionego, wyniosła 13,7 tys. zł i była o 111,4% wyższa niż przed rokiem

10 DYNAMKA PRODUKCJ BUDOWLANO-MONTAŻOWEJ (przeciętna miesięczna 2005 = 100; ceny bieżące) 400,0 % 350,0 300,0 250,0 200,0 150,0 100,0 50, Polska Lubuskie STRUKTURA PRZYCHODÓW ZE SPRZEDAŻY WYROBÓW USŁUG W BUDOWNCTWE WEDŁUG DZAŁÓW W STYCZNU R. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% budowa budynków budowa obiektów inżynierii lądowej roboty budowlane specjalistyczne HANDEL W styczniu br. sprzedaż detaliczna zrealizowana przez przedsiębiorstwa handlowe i niehandlowe wyniosła 406,7 mln zł (w cenach bieżących) i była niższa niż w poprzednim miesiącu o 21,3% (wobec sezonowego wzrostu sprzedaży notowanego w grudniu ub. roku o 19,0%). W relacji do stycznia ub. roku obroty w handlu detalicznym wzrosły o 4,9%. Zdecydowanie powyżej poziomu ubiegłorocznego ukształtowała się sprzedaż prasy, książek, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach (wzrost o 40,6%), sprzedaż paliw stałych, ciekłych i gazowych (o 34,4%), farmaceutyków, kosmetyków i sprzętu ortopedycznego (o 16,0%) oraz pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (o 14,4%). Wyższa niż przed rokiem była także pozostała sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach o 6,6%, sprzedaż mebli, RT, AGD o 6,3% oraz włókna, odzieży, obuwia o 1,9%. Obroty niższe niż przed rokiem notowały przedsiębiorstwa zajmujące się dystrybucją żywności, napojów alkoholowych i bezalkoholowych oraz wyrobów tytoniowych wyspecjalizowanych punktach sprzedaży (o 20,6%) oraz sprzedażą w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (o 0,7%). Sprzedaż hurtowa zrealizowana w styczniu br. przez przedsiębiorstwa handlowe i niehandlowe wyniosła 554,3 mln zł, tj. o 11,7% mniej niż przed miesiącem, jednak o 29,2% powyżej poziomu ze stycznia ub. roku

11 DYNAMKA SPRZEDAŻY DETALCZNEJ TOWARÓW (w cenach bieżących) 120,0 % 115,0 110,0 105,0 100,0 95,0 90,0 85,0 80,0 75, m-c poprzedni = 100 analogiczny okres roku poprzedniego=100 nne dane charakteryzujące województwo można znaleźć w publikacjach naszego Urzędu oraz w publikacjach ogólnopolskich GUS. Zapraszamy do nternetu na strony Zielona Góra, luty r

12 12 WYBRANE DANE O WOJEWÓDZTWE LUBUSKM WYSZCZEGÓLNENE Ludność a (w tys. osób) , , ,0.... Bezrobotni zarejestrowani a (w tys. osób) ,5 68,1 66,1 61,7 58,9 57,0 55,9 55,5 55,4 55,2 56,0 59,2 65,0 Stopa bezrobocia ab (w %) ,5 17,7 17,2 16,3 15,6 15,2 14,9 14,8 14,8 14,7 14,9 15,6 16,7 Oferty pracy (w ciągu miesiąca) Liczba bezrobotnych na 1 ofertę pracy a Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw c ,5 113,4 113,7 113,9 114,3 114,6 114,4 114,7 114,7 115,1 115,2 115,0 (w tys. osób) 117,1 poprzedni miesiąc = ,7 99,9 100,2 100,2 100,3 100,2 99,9 100,2 100,0 100,3 100,1 99,8 101,8 analogiczny miesiąc poprzedniego roku = ,1 98,3 99,7 100,2 101,2 101,6 102,0 102,1 102,3 102,2 102,4 102,0 103,2 Przeciętne wynagrodzenia miesięczne brutto w sektorze , , , , , , , , , , , ,44 przedsiębiorstw c (w zł) 2793,17 poprzedni miesiąc = ,2 100,2 107,4 99,3 99,2 102,1 99,5 100,7 98,6 101,0 102,5 107,6 88,5 analogiczny miesiąc poprzedniego roku = ,6 103,7 104,2 107,1 106,8 106,4 103,7 104,8 103,3 105,3 103,4 105,0 105,4 Mieszkania oddane do użytkowania (od początku roku) analogiczny okres poprzedniego roku = ,5 71,9 64,0 70,8 81,2 75,9 75,2 73,5 78,3 81,3 86,2 92,3 91,9 Nakłady inwestycyjne d (w tys. zł; ceny bieżące) analogiczny okres poprzedniego roku = ,9.. 73,5.... Produkcja sprzedana przemysłu c (w cenach stałych): poprzedni miesiąc = ,0 105,5 110,3 97,3 110,1 106,3 83,3 101,0 111,5 105,2 103,0 81,8 103,4 analogiczny miesiąc poprzedniego roku = ,4 130,0 123,6 120,0 136,2 127,5 113,4 110,7 104,7 104,5 116,5 115,5 113,1 Produkcja budowlano montażowa c (w cenach bieżących): poprzedni miesiąc = ,7 130,7 177,5 86,3 131,5 121,8 112,7 100,0 106,1 155,3 68,1 136,8 31,7 analogiczny miesiąc poprzedniego roku = ,0 66,6 81,3 70,2 58,1 77,8 55,7 91,7 82,4 93,3 110,2 81,4 176,1 a Stan w końcu okresu. b Udział zarejestrowanych bezrobotnych w cywilnej ludności aktywnej zawodowo. c W przedsiębiorstwach z większą od 9 liczbą pracujących. d W przedsiębiorstwach z większą od 49 liczbą pracujących; dane są prezentowane narastająco.

13 13 WYBRANE DANE O WOJEWÓDZTWE LUBUSKM (dok.) WYSZCZEGÓLNENE Sprzedaż detaliczna towarów a (w cenach bieżących): poprzedni miesiąc = ,6 98,9 114,9 99,5 100,6 101,9 101,9 100,6 98,6 102,4 93,3 119,0 78,7 analogiczny miesiąc poprzedniego roku = ,3 103,4 110,4 99,3 111,4 110,1 107,6 114,7 113,1 114,8 114,4 114,0 104,9 Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych b : analogiczny okres poprzedniego roku = , , ,6.... skupu ziarna zbóż: poprzedni miesiąc = ,1 97,6 96,1 101,0 108,1 109,5 90,2 130,4 137,9 112,3 163,9 195,0 114,9 analogiczny miesiąc poprzedniego roku = ,5 78,8 84,6 89,1 93,9 93,5 106,4 150,7 99,4 174,5 104,2 110,4 194,6 skupu żywca rzeźnego wołowego: poprzedni miesiąc = ,0 102,5 97,1 89,9 107,1 99,2 92,8 106,4 99,8 99,3 114,2 104,7 106,4 analogiczny miesiąc poprzedniego roku = ,5 104,0 94,6 84,3 85,9 91,1 81,6 101,9 106,5 102,5 107,4 97,2 110,3 skupu żywca rzeźnego wieprzowego: poprzedni miesiąc = ,5 96,9 105,9 94,7 107,8 115,7 95,9 102,2 101,6 89,9 94,6 103,2 90,1 analogiczny miesiąc poprzedniego roku = ,7 82,9 83,5 75,1 82,9 91,7 97,8 95,8 97,8 90,5 97,0 106,7 97,4 Relacje cen skupu c żywca wieprzowego do cen 1 kg ,5 4,3 4,6 4,3 4,5 4,8 3,8 4,0 4,1 3,8 3,6 3,6 zestawu pasz d 3,1 Wskaźnik rentowności obrotu w przedsiębiorstwach e brutto f (w %) ,5.. 3,6.. 3,9.... netto g (w %) ,7.. 2,8.. 3,3.... Podmioty gospodarki narodowej h w tym spółki handlowe w tym z udziałem kapitału zagranicznego a b c d W przedsiębiorstwach z większą od 9 liczbą pracujących. W kwartale. Ceny bieżące bez AT. Zestaw pasz obejmuje: 0,58 kg ziemniaków i 0,35 kg zbóż (wg cen targowiskowych) oraz 0,07 kg mieszanki PT-2 (wg cen detalicznych). e Z większą od 49 liczbą pracujących; dane są prezentowane narastająco. f Relacja wyniku finansowego brutto do przychodów z całokształtu działalności. g Relacja wyniku finansowego netto do przychodów z całokształtu działalności. h W rejestrze REGON, bez rolników indywidualnych; stan w końcu okresu. U w a g a. Znak * oznacza, że dane zostały zmienione w stosunku do już opublikowanych.

KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO URZĄD STATYSTYCZNY W ZELONEJ GÓRZE Wyniki wstępne KOMUNKAT O SYTUACJ SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKEGO 29.. 2010 tel.: 68 3223112 e-mail: SekretariatUSZGR@stat.gov.pl http://www.stat.gov.pl/zg

Bardziej szczegółowo

114,6. Statystyka Warszawy Nr 5/2018. Dynamika produkcji budowlano-montażowej INFORMACJE SYGNALNE r.

114,6. Statystyka Warszawy Nr 5/2018. Dynamika produkcji budowlano-montażowej INFORMACJE SYGNALNE r. INFORMACJE SYGNALNE Statystyka Warszawy Nr 5/2018 28.06.2018 r. 114,6 Dynamika produkcji budowlano-montażowej r/r W maju 2018 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było o 2,6% wyższe w

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO URZĄD STATYSTYCZNY W ZIELONEJ GÓRZE KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO MAJ 2011 R. http://www.stat.gov.pl/zg e-mail: SekretariatUSZGR@stat.gov.pl tel.: 68 3223112 MAJ 2011

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2015 R. Łódź lipiec 2016 SPIS TREŚCI Ludność Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe Podmioty

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO URZĄD STATYSTYCZNY W OPOLU tel. (077) 423 01 10 11, 423 01 20 21 e mail: wui.opl@stat.gov.pl Internet: www.stat.gov.pl KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 2 Wyniki wstępne

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO URZĄD STATYSTYCZNY W ZIELONEJ GÓRZE KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO MARZEC 2011 R. http://www.stat.gov.pl/zg e-mail: SekretariatUSZGR@stat.gov.pl tel.: 68 3223112 MARZEC

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO URZĄD STATYSTYCZNY W ZIELONEJ GÓRZE Wyniki wstępne KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO 28. VII. 2010 tel.: 68 3223112 e-mail: SekretariatUSZGR@stat.gov.pl http://www.stat.gov.pl/zg

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI SYTUACJA I POŁOWA 2017 ŁÓDŹ GRUDZIEŃ 2017 SPIS TREŚCI LUDNOŚĆ WYNAGRODZENIA RYNEK PRACY - ZATRUDNIENIE RYNEK PRACY - BEZROBOCIE PRZEMYSŁ BUDOWNICTWO BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ

Bardziej szczegółowo

Komunikat na temat uwarunkowań społeczno gospodarczych funkcjonowania przedsiębiorstw w kraju i województwie warmińsko - mazurskim

Komunikat na temat uwarunkowań społeczno gospodarczych funkcjonowania przedsiębiorstw w kraju i województwie warmińsko - mazurskim Komunikat na temat uwarunkowań społeczno gospodarczych funkcjonowania przedsiębiorstw w kraju i województwie warmińsko - mazurskim Kwiecień 2016 1. Rynek pracy w województwie warmińsko-mazurskim Liczba

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI. I POŁOWA 2018 r.

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI. I POŁOWA 2018 r. SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI I POŁOWA 2018 r. SPIS TREŚCI 1 LUDNOŚĆ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 WYNAGRODZENIA RYNEK PRACY - ZATRUDNIENIE RYNEK PRACY - BEZROBOCIE PRZEMYSŁ BUDOWNICTWO BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI I POŁOWA 2015 R. Łódź grudzień 2015 SPIS TREŚCI Ludność Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI I POŁOWA 2016 R. Łódź listopad 2016 SPIS TREŚCI Ludność Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI ŁÓDŹ MAJ 2017

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI ŁÓDŹ MAJ 2017 W ŁODZI 2016 ŁÓDŹ MAJ 2017 SPIS TREŚCI LUDNOŚĆ WYNAGRODZENIA RYNEK PRACY - ZATRUDNIENIE RYNEK PRACY - BEZROBOCIE PRZEMYSŁ BUDOWNICTWO BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ HANDEL BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA KONIEC GRUDNIA 2009 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA KONIEC GRUDNIA 2009 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA KONIEC GRUDNIA 2009 ROKU 1. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC GRUDNIA 2009 ROKU. Liczba pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2017 R.

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2017 R. SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2017 R. SPIS TREŚCI 1.LUDNOŚĆ 2. WYNAGRODZENIA 3. RYNEK PRACY - ZATRUDNIENIE 4. RYNEK PRACY - BEZROBOCIE 5. PRZEMYSŁ 6. BUDOWNICTWO 7. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE 8.

Bardziej szczegółowo

ROMAN FEDAK Urząd Statystyczny w Zielonej Górze STATYSTYCZNY OBRAZ REGIONU I POGRANICZA POLSKO - NIEMIECKIEGO

ROMAN FEDAK Urząd Statystyczny w Zielonej Górze STATYSTYCZNY OBRAZ REGIONU I POGRANICZA POLSKO - NIEMIECKIEGO ROMAN FEDAK Urząd Statystyczny w Zielonej Górze STATYSTYCZNY OBRAZ REGIONU I POGRANICZA POLSKO - NIEMIECKIEGO KONFERENCJA: Lubuskie Forum Gospodarcze Łagów 24-25 września 2010 r. Opracowanie: Lubuski Ośrodek

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2011 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2011 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2011 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC MARCA 2011 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA KONIEC WRZEŚNIA 2009 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA KONIEC WRZEŚNIA 2009 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA KONIEC WRZEŚNIA 2009 ROKU 1. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC WRZEŚNIA 2009 ROKU. Liczba pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKA WARSZAWY NR 1. LUTY 2017 r. Urząd Statystyczny w Warszawie 22 LUTEGO EUROPEJSKI DZIEŃ OFIAR PRZESTĘPSTW

STATYSTYKA WARSZAWY NR 1. LUTY 2017 r. Urząd Statystyczny w Warszawie 22 LUTEGO EUROPEJSKI DZIEŃ OFIAR PRZESTĘPSTW STATYSTYKA WARSZAWY Urząd Statystyczny w Warszawie ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa; tel.: 22 464 23 15 faks: 22 846 76 67 e-mail: InformatoriumUSWAW@stat.gov.pl http://warszawa.stat.gov.pl RYNEK PRACY

Bardziej szczegółowo

1. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA W PODMIOTACH O LICZBIE PRACUJĄCYCH POWYŻEJ 9 OSÓB...2

1. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA W PODMIOTACH O LICZBIE PRACUJĄCYCH POWYŻEJ 9 OSÓB...2 OPOLSKI SYSTEM INFORMACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ OPOLSKI SYSTEM INFORMACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WWW.OSISG.OPOLSKIE.PL WWW.OSISG.OPOLSKIE.PL Analiza określająca aktualną sytuację społeczno-gospodarczą

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2011 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2011 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2011 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC CZERWCA 2011 ROKU. Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W III KWARTALE 2014 R. (zgodnie z ESA 2010) NAKŁADY INWESTYCYJNE W OKRESIE I IX 2014 R.

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W III KWARTALE 2014 R. (zgodnie z ESA 2010) NAKŁADY INWESTYCYJNE W OKRESIE I IX 2014 R. PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W III KWARTALE 2014 R. (zgodnie z ESA 2010) NAKŁADY INWESTYCYJNE W OKRESIE I IX 2014 R. BADANIE AKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ LUDNOŚCI (BAEL) W III KWARTALE 2014 R. 28 listopada 2014 r.

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKA WARSZAWY NR 3. KWIECIEŃ 2017 r. Urząd Statystyczny w Warszawie ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa; tel.: faks:

STATYSTYKA WARSZAWY NR 3. KWIECIEŃ 2017 r. Urząd Statystyczny w Warszawie ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa; tel.: faks: STATYSTYKA WARSZAWY Urząd Statystyczny w Warszawie ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa; tel.: 22 464 23 15 faks: 22 846 76 67 NR 3 KWIECIEŃ 2017 r. e-mail: InformatoriumUSWAW@stat.gov.pl http://warszawa.stat.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi

Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi 2013 rok Łódź MAJ 2014 Spis Treści 1. ŁÓDŹ NA TLE WOJEWÓDZTWA... 3 2. RYNEK PRACY... 5 3. WYNAGRODZENIA...

Bardziej szczegółowo

Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi. Biuro Strategii Miasta. Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi. I połowa 2013 roku.

Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi. Biuro Strategii Miasta. Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi. I połowa 2013 roku. Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi I połowa 2013 roku Łódź listopad 2013 Spis Treści 1. ŁÓDŹ NA TLE WOJEWÓDZTWA... 3 2. RYNEK PRACY...

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO URZĄD STATYSTYCZNY W ZIELONEJ GÓRZE KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Wyniki wstępne 27. II. 2010 tel.: 68 3223112 e-mail: SekretariatUSZGR@stat.gov.pl http://www.stat.gov.pl/zg

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2012 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2012 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2012 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC MARCA 2012 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC GRUDNIA 2011 ROKU. Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKA WARSZAWY NR 4. MAJ 2017 r. Urząd Statystyczny w Warszawie ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa; tel.: faks:

STATYSTYKA WARSZAWY NR 4. MAJ 2017 r. Urząd Statystyczny w Warszawie ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa; tel.: faks: STATYSTYKA WARSZAWY Urząd Statystyczny w Warszawie ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa; tel.: 22 464 23 15 faks: 22 846 76 67 e-mail: InformatoriumUSWAW@stat.gov.pl http://warszawa.stat.gov.pl RYNEK PRACY

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKA WARSZAWY NR 5. CZERWIEC 2017 r. Urząd Statystyczny w Warszawie ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa; tel.: faks:

STATYSTYKA WARSZAWY NR 5. CZERWIEC 2017 r. Urząd Statystyczny w Warszawie ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa; tel.: faks: STATYSTYKA WARSZAWY Urząd Statystyczny w Warszawie ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa; tel.: 22 464 23 15 faks: 22 846 76 67 e-mail: InformatoriumUSWAW@stat.gov.pl http://warszawa.stat.gov.pl RYNEK PRACY

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKA WARSZAWY NR 2. MARZEC 2017 r. Urząd Statystyczny w Warszawie ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa; tel.: faks:

STATYSTYKA WARSZAWY NR 2. MARZEC 2017 r. Urząd Statystyczny w Warszawie ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa; tel.: faks: STATYSTYKA WARSZAWY Urząd Statystyczny w Warszawie ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa; tel.: 22 464 23 15 faks: 22 846 76 67 e-mail: InformatoriumUSWAW@stat.gov.pl http://warszawa.stat.gov.pl RYNEK PRACY

Bardziej szczegółowo

Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi. Biuro Strategii Miasta. Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi rok. Łódź

Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi. Biuro Strategii Miasta. Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi rok. Łódź Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi 2012 rok Łódź MAJ 2012 Spis Treści 1. ŁÓDŹ NA TLE WOJEWÓDZTWA... 3 2. RYNEK PRACY... 5 3. WYNAGRODZENIA...

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2012 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2012 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2012 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC WRZEŚNIA 2012 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKA WARSZAWY NR 12. STYCZEŃ 2017 r. Urząd Statystyczny w Warszawie ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa; tel.: faks:

STATYSTYKA WARSZAWY NR 12. STYCZEŃ 2017 r. Urząd Statystyczny w Warszawie ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa; tel.: faks: STATYSTYKA WARSZAWY Urząd Statystyczny w Warszawie ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa; tel.: 22 464 23 15 faks: 22 846 76 67 NR 12 STYCZEŃ 2017 r. e-mail: InformatoriumUSWAW@stat.gov.pl http://warszawa.stat.gov.pl

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2014 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2014 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2014 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC MARCA 2014 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2012 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2012 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2012 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC CZERWCA 2012 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi

Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi I połowa 2014 Łódź LISTOPAD 2014 Spis Treści 1. ŁÓDŹ NA TLE WOJEWÓDZTWA... 3 2. RYNEK PRACY... 5

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2014

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2014 SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2014 Łódź Kwiecień 2015 SPIS TREŚCI Ludność Ruch naturalny Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC CZERWCA 2014 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC CZERWCA 2013 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi. Biuro Strategii Miasta. Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi. I połowa 2012 rok. Łódź

Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi. Biuro Strategii Miasta. Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi. I połowa 2012 rok. Łódź Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi I połowa 2012 rok Łódź LISTOPAD 2012 Spis Treści 1. ŁÓDŹ NA TLE WOJEWÓDZTWA... 3 2. RYNEK PRACY...

Bardziej szczegółowo

CZERWIEC 2009 rynku pracy przeciętnego zatrudnienia wynagrodzenia budownictwie mieszkaniowym: rynku rolnym przemysłu budowlanych

CZERWIEC 2009 rynku pracy przeciętnego zatrudnienia wynagrodzenia budownictwie mieszkaniowym: rynku rolnym przemysłu budowlanych CZERWIEC 2009 Według danych statystycznych w okresie styczeń-czerwiec 2009 r. w województwie kujawsko-pomorskim zaobserwowano: na rynku pracy: obniżenie się przeciętnego zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego we wrześniu 2003 roku

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego we wrześniu 2003 roku Urząd Marszałkowski Województw a Opolskiego Departament Rozwoju Regionalnego Referat Badań i Analiz Strategicznych Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego we wrześniu 2003 roku

Bardziej szczegółowo

Obraz regionalnego rynku pracy w świetle danych GUS oraz badań własnych pracodawców

Obraz regionalnego rynku pracy w świetle danych GUS oraz badań własnych pracodawców Spotkanie robocze z pracownikami PUP odpowiedzialnymi za realizację badań pracodawców w w ramach projektu Rynek Pracy pod Lupą Obraz regionalnego rynku pracy w świetle danych GUS oraz badań własnych pracodawców

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKA WARSZAWY NR 11. GRUDZIEŃ 2016 r. Urząd Statystyczny w Warszawie ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa; tel.: faks:

STATYSTYKA WARSZAWY NR 11. GRUDZIEŃ 2016 r. Urząd Statystyczny w Warszawie ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa; tel.: faks: STATYSTYKA WARSZAWY Urząd Statystyczny w Warszawie ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa; tel.: 22 464 23 15 faks: 22 846 76 67 NR 11 GRUDZIEŃ 2016 r. e-mail: InformatoriumUSWAW@stat.gov.pl http://warszawa.stat.gov.pl

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE

URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE Wyniki wstępne Szczecin, kwiecień 2006 Internet: www.stat.gov.pl/urzedy/szczec e-mail: A.Brzezinska@stat.gov.pl Kontakt: Wydział Udostepniania Informacji tel: 091 433 86

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC GRUDNIA 2015 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej Polski w okresie I III kwartał 2018 r.

Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej Polski w okresie I III kwartał 2018 r. Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej Polski w okresie I III kwartał 2018 r. 23.10.2018 Warszawa 1 Podstawowe tendencje (1) W okresie styczeń wrzesień br.: produkcja sprzedana przemysłu była o 6,0%

Bardziej szczegółowo

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /273

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /273 Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn. 14.09.2016/273 2016 1.1. Sektor przemysłowy 2015 najważniejsze fakty Jak wynika z danych GUS, produkcja sprzedana w przemyśle w porównaniu do 2014 roku była

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr II f do Sprawozdania okresowego z realizacji RPO WSL w I półroczu 2012 roku

Załącznik nr II f do Sprawozdania okresowego z realizacji RPO WSL w I półroczu 2012 roku Załącznik nr II f do Sprawozdania okresowego z realizacji RPO WSL w I półroczu 2012 roku Analiza wdrażania działań powierzonych IP2 RPO WSL w podziale na sekcje PKD Niniejsza analiza dotyczy charakterystyki

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE DANE OGÓLNOKRAJOWE

PODSTAWOWE DANE OGÓLNOKRAJOWE Urząd Marszałkowski Województw a Opolskiego Departament Rozwoju Regionalnego R eferat Bad ań i Analiz Stra t e g icznyc h Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego w I półroczu

Bardziej szczegółowo

Województwo świętokrzyskie należy do grupy województw o wysokiej stopie bezrobocia plasując się na 12 lokacie.

Województwo świętokrzyskie należy do grupy województw o wysokiej stopie bezrobocia plasując się na 12 lokacie. dr Artur Borcuch 1 lipiec 2015 roku Wybrane informacje z dokumentów: Komunikat o sytuacji społeczno gospodarczej województwa świętokrzyskiego w maju 2015 r., Urząd Statystyczny w Kielcach 2015, nr 5. Koniunktura

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2015 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2015 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2015 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC MARCA 2015 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe branż w podregionach i regionie

Wyniki finansowe branż w podregionach i regionie Wyniki finansowe branż w podregionach i regionie Dr Elżbieta Wojnicka Uniwersytet Gdaoski/Instytut Gospodarki WSIiZ Przedsięwzięcie środków Unii Europejskiej współfinansowane w ramach ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel

Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 stycznia 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r.

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r. Warszawa, 31.10.2014 r. Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r. Wartość aktywów badanych podmiotów 1) na dzień 31 grudnia 2013 r. wyniosła 2562,2 mld zł (o 5,3% więcej niż na koniec

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC GRUDNIA 2014 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze łódzkich

Bardziej szczegółowo

Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel

Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 28 luty 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 styczeń 2019r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 styczeń 2019r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 styczeń 2019r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 marca 2015 r. Poz. 379 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 12 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 stycznia 2018r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 stycznia 2018r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 stycznia 2018r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 28 luty 2018r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 28 luty 2018r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 28 luty 2018r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 28 luty 2019r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 28 luty 2019r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 28 luty 2019r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R.

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R. MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R. Na koniec lutego 2014 r. stopa bezrobocia na Mazowszu pozostała na poziomie sprzed miesiąca (11,4%). Jak wynika z informacji publikowanych przez GUS, przeciętne zatrudnienie

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE ul. Jana III Sobieskiego 10, Rzeszów

URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE ul. Jana III Sobieskiego 10, Rzeszów URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE ul. Jana III Sobieskiego 10, 35-959 Rzeszów Kontakt: e-mail: SekretariatUSrze@stat.gov.pl; tel.: 17 853 52 10, 853 52 19 faks: 17 853 51 57 Internet: http://rzeszow.stat.gov.pl/

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 kwiecień 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 kwiecień 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 kwiecień 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Komunikat na temat uwarunkowań społeczno gospodarczych funkcjonowania przedsiębiorstw w kraju i województwie warmińsko - mazurskim

Komunikat na temat uwarunkowań społeczno gospodarczych funkcjonowania przedsiębiorstw w kraju i województwie warmińsko - mazurskim Komunikat na temat uwarunkowań społeczno gospodarczych funkcjonowania przedsiębiorstw w kraju i województwie warmińsko - mazurskim Październik 2014 1. Przegląd najważniejszych wydarzeń gospodarczych w

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2015 r.

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Opracowanie sygnalne Warszawa, data 24.10.2016 r. Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2015 r. Wartość aktywów (pasywów) badanych podmiotów 1 na dzień 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK GRUPY DZIAŁALNOŚCI, KATEGORIE RYZYKA I STOPY PROCENTOWE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE WYPADKOWE DLA GRUP DZIAŁALNOŚCI

ZAŁĄCZNIK GRUPY DZIAŁALNOŚCI, KATEGORIE RYZYKA I STOPY PROCENTOWE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE WYPADKOWE DLA GRUP DZIAŁALNOŚCI Zmiana rozporządzenia w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków. Dz.U.2018.502

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2016 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2016 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2016 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC MARCA 2016 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Podjęcia działalności gospodarczej z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy wg PKD w 2008 r.

Podjęcia działalności gospodarczej z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy wg PKD w 2008 r. Załącznik nr 1 Podjęcia działalności gospodarczej z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy wg PKD w 2008 r. Sekcja PKD Oszacowanie ze statusem Wydatki Funduszu Pracy (w tys. zł) Sekcja A Rolnictwo, leśnictwo,

Bardziej szczegółowo

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego w styczniu 2018 r.

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego w styczniu 2018 r. INFORMACJE SYGNALNE Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego w styczniu 2018 r. 28.02.2018 r. Nr 1/2018 W styczniu 2018 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA KONIEC CZERWCA 2009 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA KONIEC CZERWCA 2009 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA KONIEC CZERWCA 2009 ROKU 1. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, W CZERWCU 2009 ROKU. Liczba pracujących w sektorze przedsiębiorstw łódzkich

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2019r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2019r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2019r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 grudzień 2018r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 grudzień 2018r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 grudzień 2018r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LISTOPAD 2013 R.

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LISTOPAD 2013 R. MAZOWIECKI RYNEK PRACY LISTOPAD 2013 R. Po raz pierwszy od ośmiu miesięcy nastąpił wzrost stopy bezrobocia zarówno w Polsce, jak i na Mazowszu. Bardziej optymistyczna informacja dotyczy zatrudnienia w

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2018r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2018r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2018r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 lipiec 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 lipiec 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 lipiec 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 kwiecień 2018r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 kwiecień 2018r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 kwiecień 2018r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 kwiecień 2019r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 kwiecień 2019r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 kwiecień 2019r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2018r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2018r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2018r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 sierpień 2018r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 sierpień 2018r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 sierpień r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 sierpień 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 sierpień 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 sierpień r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 czerwiec 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 czerwiec 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 czerwiec 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ KRAJU

INFORMACJA O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ KRAJU GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY INFORMACJA O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ KRAJU W I PÓŁROCZU 2016 R. Warszawa, 22 lipca 2016 r. Spis treści strona Wstęp... 3 Podstawowe wskaźniki sytuacji społeczno-gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 września 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 września 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 września 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 października 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 października 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 października 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU Opracowania sygnalne Białystok, luty 2012 r. Tel. 85 749 77 00, fax 85 749 77 79 E-mail: SekretariatUSBST@stat.gov.pl Internet: www.stat.gov.pl/urzedy/bialystok Krajowy

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 listopada 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 listopada 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 listopada 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2015 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2015 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2015 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC WRZEŚNIA 2015 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2019r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2019r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2019r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

AKTUALNA SYTUACJA W BUDOWNICTWIE

AKTUALNA SYTUACJA W BUDOWNICTWIE AKTUALNA SYTUACJA W BUDOWNICTWIE 2013 w świetle danych statystycznych Małgorzata Kowalska Dyrektor Departamentu Produkcji Janusz Kobylarz Naczelnik Wydziału Budownictwa Główny Urząd Statystyczny Warszawa

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 sierpnia 2019r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 sierpnia 2019r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 sierpnia r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 wrzesień 2018r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 wrzesień 2018r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 wrzesień 2018r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 listopad 2018r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 listopad 2018r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 listopad 2018r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 październik 2018r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 październik 2018r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 październik 2018r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 czerwiec 2018r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 czerwiec 2018r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 czerwiec 2018r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Wypadki przy pracy ogółem Liczba wypadków przy pracy ogółem według sekcji gospodarki Przemysł (B+C+D+E) 47290

Wypadki przy pracy ogółem Liczba wypadków przy pracy ogółem według sekcji gospodarki Przemysł (B+C+D+E) 47290 Wypadki przy pracy ogółem Liczba wypadków przy pracy ogółem według sekcji gospodarki Przemysł (B+C+D+E) 47290 36630 38057 39545 36073 33527 33720 33545 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (A) 1697

Bardziej szczegółowo