CZERWIEC 2009 rynku pracy przeciętnego zatrudnienia wynagrodzenia budownictwie mieszkaniowym: rynku rolnym przemysłu budowlanych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CZERWIEC 2009 rynku pracy przeciętnego zatrudnienia wynagrodzenia budownictwie mieszkaniowym: rynku rolnym przemysłu budowlanych"

Transkrypt

1 CZERWIEC 2009 Według danych statystycznych w okresie styczeń-czerwiec 2009 r. w województwie kujawsko-pomorskim zaobserwowano: na rynku pracy: obniżenie się przeciętnego zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku (w kraju nieznaczny spadek), znaczny spadek zatrudnionych w sektorze publicznym oraz wzrost udziału zatrudnionych w sektorze prywatnym; wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw w skali roku; przeciętna płaca w województwie zwiększyła się w odniesieniu do analogicznego okresu ub. roku w obu sektorach, przy czym większą dynamikę odnotowano w sektorze prywatnym; średnia płaca w województwie była niższa od przeciętnej pensji w kraju; w budownictwie mieszkaniowym: spadek liczby mieszkań oddanych do użytkowania w odniesieniu do analogicznego okresu ub. roku (największy w budownictwie spółdzielczym), wzrost odnotowano w grupie budownictwa indywidualnego, spadek liczby mieszkań, na których realizację wydano pozwolenia i których budowę rozpoczęto; na rynku rolnym: spadek cen produktów pochodzenia roślinnego na obu rynkach (z wyjątkiem ziemniaków w skupie i na targowiskach), wzrost cen produktów pochodzenia zwierzęcego; wyjątek stanowiła cena mleka; spadek produkcji sprzedanej przemysłu w skali roku, tempo rocznej dynamiki w województwie było niższe niż w kraju; wydajność pracy w skali roku zmniejszyła się, przy wzroście przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto; w skali roku spadek produkcji w przedsiębiorstwach budowlanych; spadek odnotowano również w produkcji budowlano-montażowej; spadek zarówno sprzedaży detalicznej jak i hurtowej. W końcu czerwca 2009 r. w województwie kujawsko-pomorskim zaobserwowano: wzrost zarówno w skali roku, jak i spadek w porównaniu do poprzedniego miesiąca liczby bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy; spadek stopy bezrobocia rejestrowanego w odniesieniu do poprzedniego miesiąca; wzrost liczby podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON, przy czym spadek liczby podmiotów odnotowano w sektorze publicznym. Według danych z końca I kwartału br. zwiększyła się w skali roku liczba ludności. W przeliczeniu na 1000 ludności liczba urodzeń ukształtowała się na wyższym poziomie niż przed rokiem, natomiast liczba zgonów zwiększyła się. UWAGA Prezentowane w niniejszym komunikacie dane: - o nakładach inwestycyjnych w ujęciu kwartalnym dotyczą podmiotów gospodarczych (bez względu na rodzaj działalności) prowadzących księgi rachunkowe, w których liczba pracujących przekracza 49 osób; - dane w ujęciu wartościowym oraz obliczone na ich podstawie wskaźniki struktury podano w cenach bieżących. Wskaźniki dynamiki produkcji (sprzedaży) obliczono na podstawie wartości w cenach bieżących, z wyjątkiem przemysłu, dla którego podstawą obliczeń była wartość w cenach stałych (średnie ceny bieżące 2005 r.). - o pracujących, zatrudnieniu i wynagrodzeniach oraz o przychodach ze sprzedaży produkcji przemysłu i budownictwa, a także o sprzedaży detalicznej i hurtowej towarów w ujęciu miesięcznym dotyczą sektora przedsiębiorstw, tj. podmiotów gospodarczych, w których liczba pracujących przekracza 9, prowadzących działalność gospodarczą w zakresie: leśnictwa i pozyskiwania drewna; rybołówstwa w wodach morskich; górnictwa i wydobywania; przetwórstwa przemysłowego; wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych; dostawy wody; gospodarowania ściekami i odpadami oraz działalności związanej z rekultywacją; budownictwa; handlu hurtowego i detalicznego; naprawy pojazdów samochodowych, włączając motocykle; transportu i gospodarki magazynowej; działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi; informacji i komunikacji; działalności związanej z obsługą rynku nieruchomości; działalności prawniczej, rachunkowo-księgowej i doradztwa podatkowego, działalności firm centralnych (head offices); doradztwa związanego z zarządzaniem; działalności w zakresie architektury i inżynierii; badań i analiz technicznych; reklamy, badania rynku i opinii publicznej; pozostałej działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej; działalności w zakresie usług administrowania i działalności wspierającej; działalności związanej z kulturą, rozrywką i rekreacją; naprawy i konserwacji komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego; pozostałej indywidualnej działalności usługowej. Ze względu na zmianę stosowanej klasyfikacji na PKD 2007 i wynikające stąd zmiany w sektorze przedsiębiorstw, dla umożliwienia dokonywania porównań przeliczono dane za rok poprzedni (kolejne miesiące 2008 r.). Prezentowane aktualnie dane nie są natomiast porównywalne z prezentowanymi w poprzednich komunikatach.

2 LUDNOŚĆ W końcu marca 2009 r. obszar województwa kujawsko-pomorskiego zamieszkiwało 2068,2 tys. osób (o 2159 osób więcej niż przed rokiem), co stanowiło 5,4 % ludności Polski. Ludność mieszkająca w miastach liczyła 1258,5 tys. (60,8 % ogółu ludności) i było to o 2,7 tys. mniej niż w końcu marca 2008 r.; natomiast ludność wiejska 809,7 tys., czyli o 4,9 tys. więcej niż przed rokiem. Na 100 mężczyzn przypadało przeciętnie 107 kobiet, w tym w miastach 112, a na wsi 100. W czterech największych miastach regionu, mających status miast powiatowych, mieszkało 781,2 tys. osób (o 3,0 tys. mniej niż w końcu marca ub. roku), w tym: w Bydgoszczy 358,3 tys., w Toruniu 205,9 tys., we Włocławku 117,9 tys., a w Grudziądzu 99,1 tys. Ludność tych miast stanowiła łącznie 37,8 % ogółu ludności województwa kujawsko-pomorskiego i 62,1 % ludności miejskiej ogółem. W I kwartale 2009 r. liczba urodzeń w przeliczeniu na 1000 ludności wyniosła 12,21 (przed rokiem 10,81), a liczba zgonów 11,14 (wobec 10,11 przed rokiem). Przyrost naturalny ludności w województwie ukształtował się na poziomie +554 (współczynnik wyniósł +1,07 ). Współczynnik przyrostu naturalnego w miastach na prawach powiatu osiągnął dodatnią wartość w Toruniu (+0,58 ) i w Grudziądzu (+0,57 ), a w pozostałych miastach odnotowano: we Włocławku -1,59, w Bydgoszczy -0,62. RYNEK PRACY Zatrudnienie Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw województwa kujawsko-pomorskiego w I półroczu 2009 r. ukształtowało się na poziomie 230,3 tys. osób i obniżyło się o 1,5 % w skali roku (poprzednio odnotowano wzrost o 5,3 %; w kraju spadek o 0,5 %). W sektorze publicznym zatrudnionych było 22,0 tys. osób i było to mniej o 14,6 % w porównaniu z rokiem ubiegłym, a w prywatnym 208,3 tys. osób, co oznacza wzrost o 0,2 % w odniesieniu do ub. roku. Udział zatrudnionych w sektorze prywatnym w ogólnej liczbie zatrudnionych wzrósł nieznacznie w skali roku z 89,0 % w 2008 r. do 90,4 % w pierwszych sześciu miesiącach 2009 r. Przeciętne zatrudnienie w sekcjach sektora Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w okresie I-VI 2009 r. SEKCJE PKD 2007 w tys. analogiczny miesiąc 2008 = 100 Ogółem ,5 w tym: Przetwórstwo przemysłowe ,3 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja ,3 Budownictwo ,9 Handel; naprawa pojazdów samochodowych ,9 Transport i gospodarka magazynowa ,5 Zakwaterowanie i gastronomia ,5 Informacja i komunikacja ,3 Obsługa rynku nieruchomości ,5 Administrowanie i działalność wspierająca ,9 Pozostała działalność usługowa ,7 przedsiębiorstw najbardziej wzrosło w skali roku w zakwaterowaniu i gastronomii (wzrost o 9,5 %; wobec wzrostu o 10,3 % w stosunku do analogicznego okresu 2008 r.) oraz w administrowaniu i działalności wspierającej (wzrost o 5,9 %; wobec wzrostu o 11,7 %). Ubiegłorocznego poziomu nie osiągnięto m.in. w przetwórstwie przemysłowym (spadek o 5,7 %; wobec wzrostu o 2,6 %) i w obsłudze rynku nieruchomości (spadek o 3,5 %; wobec wzrostu o 2,3 %). Spośród działów przetwórstwa przemysłowego, w którym zatrudnionych było 50,2 % ogółu zatrudnionych w sektorze przedsiębiorstw, roczny wzrost zatrudnienia miał miejsce w 5 działach, przy czym najwyższy wystąpił: w pozostałej produkcji wyrobów o 5,2 %, w poligrafii i reprodukcji zapisanych nośników informacji o 2,7 % oraz w produkcji papieru i wyrobów z papieru o 2,3 %. Największy spadek zatrudnienia (o 21,1 %) zanotowano w produkcji skór i wyrobów skórzanych; wyraźne zmniejszenie zatrudnienia nastąpiło również w produkcji: pojazdów samochodowych, przyczep i naczep o 19,0 %, odzieży o 14,4 % oraz mebli o 11,0 %. 2

3 Dynamika przeciętnego zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw (analogiczny miesiąc roku poprzedniego = 100) % Polska Kuj awsko - Pomorskie I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI W znaczących pod względem liczby zatrudnionych działach sytuacja przedstawiała się następująco: w produkcji artykułów spożywczych (19,4 % udziału w strukturze zatrudnienia przetwórstwa przemysłowego) przeciętna liczba zatrudnionych zmalała w skali roku o 1,6 %, w produkcji wyrobów z metali (12,5 % udziału) zmalała o 7,0 %, w produkcji wyrobów z gumy i z tworzyw sztucznych (7,9 % udziału) zmalała o 7,3 %, w produkcji mebli (7,1 % udziału) zmalała w skali roku o 11,0 %, a w produkcji papieru i wyrobów z papieru (6,7 % udziału) wzrosła o 2,3 %. W analizowanym okresie w wymienionych pięciu działach pracowało łącznie 53,6 % wszystkich osób zatrudnionych w przetwórstwie przemysłowym. Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2009 r. wyniosło 227,3 tys. osób, tj. o 2,5 % mniej niż w czerwcu ub. roku oraz pozostało na tym samym poziomie w stosunku do maja br. (w kraju mniej odpowiednio: o 1,9 % i o 0,2 %). Udział sektora prywatnego w ogólnych rozmiarach zatrudnienia wyniósł 90,5 %. W odniesieniu do poprzedniego miesiąca zatrudnienie zmniejszyło się w sektorze publicznym i pozostało bez zmian w sektorze prywatnym. Natomiast w skali roku odnotowano spadki w obu sektorach, przy czym głębsze w sektorze publicznym. W największej sekcji, tj. w przetwórstwie przemysłowym zatrudnionych było 113,0 tys. osób, czyli o 7,0 % mniej niż w ub. roku i o 0,2 % mniej niż przed miesiącem. Bezrobocie W końcu czerwca 2009 r. w województwie kujawsko-pomorskim zarejestrowanych było 119,4 tys. osób bezrobotnych, co oznacza wzrost liczby osób pozostających bez pracy o 11,6 % w skali roku oraz spadek o 1,5 % w skali miesiąca (przed rokiem notowano odpowiednio spadek: o 18,0 % i o 3,8 %). Wśród pozostających bez pracy 66,7 tys. to kobiety (55,9 % ogółu bezrobotnych; przed rokiem 62,9 %), a 52,2 tys. mieszkańcy wsi (43,7 % udziału; wobec 45,4 % poprzednio). Oznacza to, w stosunku do czerwca 2008 r. spadek liczebności bezrobotnych kobiet o 0,9 % oraz spadek wśród zamieszkałych na wsi o 7,6 %. Bezrobotni w tys. Stan w końcu VI 2009 Napływ w miesiącu Odpływ w miesiącu Stopa bezrobocia w % Polska 1658,7 225,8 250,5 10,7 Kujawsko-pomorskie 119,4 15,5 17,4 14,4 W pierwszym półroczu br. w powiatowych urzędach pracy zarejestrowało się 97,0 tys. nowych bezrobotnych (wobec 77,0 tys. w ub. roku). W tym samym czasie z ewidencji wyłączono 87,9 tys. osób (odpowiednio: 93,3 tys.), z tego 35,0 tys. z powodu podjęcia pracy (porównywalnie 41,2 tys.). Spośród ogólnej liczby zarejestrowanych bezrobotnych: - 96,9 tys. to osoby wcześniej pracujące (81,2 % ogółu bezrobotnych; przed rokiem 79,4 %), - 90,3 tys. to nieposiadający prawa do zasiłku (75,6 %; wobec 82,5 %), - 4,6 tys. to zarejestrowani w okresie do 12 miesięcy od ukończenia nauki (3,8 %; wobec 3,0 %), - 35,6 tys. to bezrobotni pozostający bez pracy powyżej 12 miesięcy (29,8 %; wobec 43,6 %), 3

4 - 37,2 tys. to osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym (31,1 %; wobec 31,3 %). Wśród bezrobotnych znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy znaczącymi grupami byli: bezrobotni bez wykształcenia średniego 64,2 % ogólnej liczby bezrobotnych, długotrwale bezrobotni 46,9 % udziału, osoby bez kwalifikacji zawodowych 31,5 % udziału, osoby bez doświadczenia zawodowego 24,5 % udziału, bezrobotni do 25 roku życia 22,7 % udziału, bezrobotni powyżej 50 roku życia 18,9 % udziału oraz kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka 10,7 % udziału. Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w czerwcu br. 14,4 %, tj. o 1,1 pkt proc. więcej niż w czerwcu ub. roku i o 0,2 pkt proc. mniej niż w maju 2009 r. Kujawsko-Pomorskie nadal znajdowało się wśród województw o najwyższej stopie bezrobocia, zaraz po: warmińsko-mazurskim (17,8 %) i na równi z lubuskim (14,4 %). W kraju wskaźnik ten wyniósł 10,7 %, czyli był o 3,7 pkt proc. niższy od notowanego w województwie. Spośród powiatów największą stopą bezrobocia wyróżniały się powiaty grudziądzki i lipnowski (22,7 %), a najniższą powiat bydgoski (10,8 %); wśród miast na prawach powiatu najwyższy wskaźnik odnotowano w Grudziądzu (21,1 %), a najniższy w Bydgoszczy (6,3 %). W pierwszym półroczu br. do powiatowych urzędów pracy wpłynęło ofert pracy, tj. o 6637 mniej niż w poprzednim roku (o 17,9 % mniej). Na 1 propozycję zatrudnienia przypadało 52 bezrobotnych (wobec 28 w ub. roku i 44 w poprzednim miesiącu). W województwie kujawsko-pomorskim na koniec miesiąca zgłoszone były zwolnienia grupowe z 32 zakładów pracy (w tym 22 z sektora prywatnego) i dotyczyły one 571 osób. Stopa bezrobocia rejestrowanego (stan w końcu miesiąca) % Polska Kuj awsko-pomorskie III VI IX XII III VI IX XII III VI IX XII III VI

5 WYNAGRODZENIA W I półroczu 2009 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw województwa kujawsko-pomorskiego wyniosło 2701,09 zł i było o 3,5 % wyższe niż przed rokiem (wobec wzrostu o 10,1 % w analogicznym okresie ub. roku; w kraju wzrost o 5,0 %). Średnia płaca w województwie stanowiła 82,8 % pensji krajowej. Dynamika przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw (analogiczny miesiąc roku poprzedniego = 100) % Polska Kujawsko - Pomorskie I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI W sektorze publicznym przeciętna płaca ukształtowała się na poziomie 3212,70 zł, a w prywatnym 2646,97 zł. W skali roku wynagrodzenia w obu sektorach wzrosły odpowiednio: o 0,9 % i o 4,3 % (wobec wzrostu w ub. roku o 5,6 % i o 11,4 %). Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w okresie I-VI 2009 r. SEKCJE w tys. analogiczny okres 2008 = 100 Ogółem ,09 103,5 w tym: Przetwórstwo przemysłowe ,34 104,7 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja ,70 107,0 Budownictwo ,80 105,1 Handel; naprawa pojazdów samochodowych ,60 100,0 Transport i gospodarka magazynowa ,98 100,9 Zakwaterowanie i gastronomia ,03 98,8 Informacja i komunikacja ,92 104,3 Obsługa rynku nieruchomości ,27 108,7 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna ,46 105,4 Administrowanie i działalność wspierająca ,80 108,8 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 3136,60 106,1 Pozostała działalność usługowa ,43 110,3 Spośród działów przetwórstwa przemysłowego największy roczny wzrost płac miał miejsce w pozostałej produkcji wyrobów (o 11,8 %), w produkcji skór i wyrobów skórzanych (o 9,0 %), w produkcji artykułów spożywczych (o 8,4 %), w produkcji wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (wzrost o 5,7 %), w produkcji wyrobów z gumy i z tworzyw sztucznych (o 5,2 %), w produkcji odzieży (o 5,1 %), w poligrafii i reprodukcji zapisanych nośników informacji (o 4,2 %) oraz w produkcji mebli i w produkcji wyrobów tekstylnych (po 3,9 %). Spadek przeciętnego wynagrodzenia z I półrocza br. odnotowano w produkcji maszyn i urządzeń (o 1,3 %). W analizowanym okresie 2009 r. najwyższe wynagrodzenia otrzymywali pracownicy zatrudnieni przy: pozostałych specjalistycznych robotach budowlanych (ich przeciętne wynagrodzenie było o 34,9 % wyższe od średniego w województwie); produkcji papieru i wyrobów z papieru (o 23,1 % wyższe); naprawie, konserwacji i instalowaniu maszyn i urządzeń (o 22,7 %), sprzedaży hurtowej artykułów użytku domowego (o 16,0 %) oraz pracownicy zatrudnieni przy pracach związanych z budową dróg kołowych i szynowych (o 15,1 % wyższe). Najniższe płace natomiast przypadały osobom zatrudnionym: w produkcji odzieży (ich wynagrodzenie było o 38,1 % niższe od średniego w województwie); w sprzedaży detalicznej prowadzonej w niewyspecjalizowanych sklepach (o 31,6 %) oraz w gastronomii (o 30,9 % niższe). 5

6 Czas przepracowany i wynagrodzenia godzinowe w okresie I-VI 2009 r. Wyszczególnienie Czas przepracowany w tys. godzin I-VI 2008 = 100 Przeciętne wynagrodzenie godzinowe w zł I-VI 2008 = 100 Ogółem ,1 97,2 18,45 105,0 w tym: Przemysł ,9 93,0 19,01 106,6 w tym przetwórstwo przemysłowe ,7 92,6 18,71 106,6 Budownictwo ,4 104,0 19,29 105,0 Handel; naprawa pojazdów samochodowych ,9 103,6 17,10 101,2 Transport i gospodarka magazynowa 7007,1 92,9 17,64 105,8 Zakwaterowanie i gastronomia ,5 103,9 14,08 104,1 Informacja i komunikacja ,3 96,4 31,54 105,3 Obsługa nieruchomości ,5 96,4 21,15 108,9 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna ,0 99,4 24,46 105,8 Administrowanie i działalność wspierająca ,0 106,2 12,40 108,4 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją ,8 104,2 20,88 105,3 Pozostała działalność usługowa 1220,3 102,3 19,48 114,9 W czerwcu br. w województwie kujawsko-pomorskim przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 2739,31 zł i było wyższe o 2,0 % w skali roku oraz miesiąca o 2,8 % (w kraju wzrosło odpowiednio: o 2,0 % i o 2,9 %). W sektorze publicznym przeciętna płaca ukształtowała się na poziomie 3252,88 zł, natomiast w sektorze prywatnym osiągnęła wysokość 2685,58 zł. W odniesieniu do czerwca ub. roku oznacza to odpowiednio: spadek o 2,7 % i wzrost o 3,1 %, a w odniesieniu do maja br. wzrost odpowiednio: o 2,0 % i o 2,9 %. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w okresie I-VI Informacja i komunikacja Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją Obsługa rynku nieruchomości Budownictwo Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja Pozostała działalność usługowa Przetwórstwo przemysłowe Transport, gospodarka magazynowa Handel; naprawa pojazdów samochodowych 2701,09 zł Zakwaterowanie i gastronomia Administrowanie i działalność wspierająca zł MIESZKANIA Według wstępnych danych w okresie sześciu pierwszych miesięcy 2009 r. w województwie kujawsko- -pomorskim przekazano do użytkowania 2999 mieszkań, czyli o 5,3 % mniej niż w tym samym czasie ub. roku (wówczas odnotowano wzrost o 24,9 %; w kraju wzrost o 9,7 %). Z ogółu mieszkań najwięcej, bo 1830 oddano w budownictwie indywidualnym (o 18,0 % więcej niż poprzednio; w kraju więcej o 1,2 %). Ponadto przekazano 818 lokali w budownictwie przeznaczonym na sprzedaż lub wynajem (odpowiednio: o 27,7 % mniej; o 23,3 % więcej), 259 w budownictwie komunalnym (o 32,1 % więcej niż w ub. roku), 90 w budownic- 6

7 twie spółdzielczym (w województwie o 58,1 % mniej; w kraju o 13,4 % mniej) oraz 2 w budownictwie zakładowym. Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania oddanego do eksploatacji w analizowanym okresie br. wyniosła 107,7 m 2 (wobec 96,6 m 2 w roku poprzednim), przy czym: w budownictwie zakładowym 166,5 m 2, w budownictwie indywidualnym 142,0 m 2 (wobec 140,7 m 2 ), w budownictwie przeznaczonym na sprzedaż lub wynajem 58,3 m 2 (wobec 53,8 m 2 ), w budownictwie spółdzielczym 54,1 m 2 (wobec 62,4 m 2 ), w budownictwie komunalnym 40,0 m 2 (wobec 51,8 m 2 ). Od początku 2009 r. wydano w województwie kujawsko-pomorskim pozwolenia na budowę 4040 mieszkań, w tym 2683 w budownictwie indywidualnym. Oznacza to odpowiednio mniej: o 18,2 % i o 1,5 % niż w porównywalnym czasie 2008 r. W okresie styczeń-czerwiec 2009 r. rozpoczęto budowę 3237 mieszkań, tj. o 25,1 % mniej niż w ub. roku. Mieszkania oddane do użytkowania Pozostałe Przeznaczone na sprzedaż lub wynajem Indywidualne I-III I-VI I-IX I-XII I-III I-VI I-IX I-XII I-III I-VI I-IX I-XII I-III I-VI I-IX I-XII I-III I-VI W czerwcu 2009 r. oddano do użytkowania 426 mieszkań, tj. o 7,6 % mniej niż przed rokiem i o 7,4 % mniej niż w ub. miesiącu. W budownictwie indywidualnym przekazano 224 mieszkania, w budownictwie przeznaczonym na sprzedaż lub wynajem 181, w budownictwie spółdzielczym 20, a w budownictwie zakładowym 1 mieszkanie. W analizowanym okresie rozpoczęto budowę 571 mieszkań (o 34,1 % mniej niż w ub. roku i o 62,7 % więcej niż w maju br.). Wydano 787 pozwoleń na budowę nowych mieszkań, a ich liczba była niższa o 38,1 % niż w roku poprzednim i o 54,0 % wyższa w stosunku do poprzedniego miesiąca. Dynamika mieszkań oddanych do użytkowania (analogiczny okres poprzedniego roku = 100) % Kuj awsko-pomorskie Polska I-III I-V I I-IX I-X II I-III I-V I I-IX I-X II I-III I-V I I-IX I-X II I-III

8 PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W województwie kujawsko-pomorskim w końcu czerwca 2009 r. w Krajowym Rejestrze Urzędowym Podmiotów Gospodarki Narodowej REGON zarejestrowanych było 191,2 tys. podmiotów gospodarczych (bez rolników indywidualnych), tj. o 0,5 % więcej niż w końcu czerwca 2008 r. W sektorze publicznym było 5,7 tys. podmiotów, a w sektorze prywatnym 185,5 tys. W porównaniu z czerwcem 2008 r. liczba podmiotów w rejestrze wzrosła o 996 jednostek, przy czym w sektorze publicznym zmalała o 740 podmiotów, a w prywatnym wzrosła o 1,7 tys. Na sektor publiczny składało się 3,0 % ogółu podmiotów zarejestrowanych w województwie. Podmioty mające własność państwową stanowiły 7,7 %, samorządową 65,8 %, a mieszaną z przewagą sektora publicznego 26,5 %. Udział podmiotów z sektora prywatnego wyniósł 97,0 % ogółu podmiotów, i tak: mające własność krajową stanowiły 97,7 % podmiotów prywatnych, własność zagraniczną 0,5 %, a własność mieszaną z przewagą sektora prywatnego 1,8 %. W II kwartale 2009 r. utworzono 4808 nowych podmiotów gospodarczych, m.in.: 4430 osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, 123 spółek handlowych oraz 117 spółek cywilnych. Natomiast liczba podmiotów zlikwidowanych była wyższa od nowo powstałych i wyniosła 5542 podmioty, w tym: 5406 osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, 78 spółek cywilnych oraz 26 spółek handlowych. W czerwcu 2009 r. największy roczny wzrost liczby podmiotów, według rodzaju działalności (PKD), zaobserwowano w sekcjach: górnictwo (o 18,8 %), wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (o 14,0%), ochrona zdrowia i pomoc społeczna (o 5,5 %) oraz budownictwo (o 4,3 %). Zmniejszyła się natomiast liczba firm w sekcjach: handel i naprawy (o 2,3 %) oraz przetwórstwo przemysłowe (o 1,5 %). Liczba zarejestrowanych spółek prawa handlowego wzrosła w stosunku do analogicznego okresu 2008 r. o 1,7 %. Największą dynamikę wzrostu wykazały spółki: komandytowe (więcej o 34,3 %), spółki partnerskie (o 11,6 %) oraz spółki z o.o. (o 1,8 %). Spółki prawa handlowego stanowiły 5,5 % ogółu zarejestrowanych podmiotów w województwie. Liczba zarejestrowanych osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na koniec czerwca 2009 r. wzrosła w skali roku o 1045 podmiotów, głównie w sekcjach: górnictwo (o 22,2 %), wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (o 10,3%) oraz edukacja (o 8,1%). Podmioty gospodarcze osób fizycznych stanowiły 78,6 % wszystkich podmiotów. Analizując sytuację ze względu na lokalizację podmiotu gospodarczego liczba podmiotów w stosunku do czerwca 2008 r. w miastach spadła 0,5 %, a na wsi wzrosła o 3,3 %. W rezultacie w końcu czerwca 2009 r. w miastach zarejestrowanych było 73,3 % ogółu podmiotów w województwie, w tym w miastach na prawach powiatu 48,5 % (w samej Bydgoszczy 23,5 %). Na koniec czerwca 2009 r. w województwie kujawsko-pomorskim podmioty o liczbie pracujących: do 9 osób stanowiły 95,0 % zawartości rejestru, o liczbie pracujących od 10 do 49 4,1 %, a powyżej 49 osób 1,0 %. ROLNICTWO Warunki klimatyczne panujące w I kwartale br. były w granicach normy dla okresu zimowego w naszym województwie. Brak opadów na początku kwietnia ułatwił wykonanie siewów wiosennych i zabiegów agrotechnicznych w roślinach ozimych. Jednak silna operacja słońca, przy utrzymującej się do I dekady maja bezdeszczowej aurze, potęgowała skutki niedoboru wilgoci w glebie. Od II dekady maja ilość opadów zwiększyła się, co sprzyjało wegetacji roślin okopowych, kukurydzy i roślin pastewnych; niestety nie poprawił się znacząco stan zbóż jarych. Temperatura w tym okresie była zróżnicowana, przeważały dni chłodniejsze ale występowały także dni z temperaturą powyżej 25ºC. W odróżnieniu od wiosennej aury, czerwiec charakteryzował się bardzo dużą ilością opadów. Temperatura do II dekady czerwca utrzymywała się na takim poziomie jak w maju, niekiedy przekraczała 25ºC. Dopiero w ostatniej dekadzie w ciągu dnia dochodziła do 28ºC, lokalnie 30ºC, przy utrzymujących się opadach. Sprzyjało to wzrostowi kukurydzy i roślin korzeniowych. Jednakże warunki te spowodowały 8

9 także rozwój chorób grzybowych. Występowanie częstych opadów utrudniało zbiór siana z łąk oraz roślin motylkowych drobnonasiennych. Przewiduje się, że żniwa będą opóźnione o ok. 2 tygodnie. W okresie od lipca 2008 r. do czerwca br. 1 skupiono 563,8 tys. ton zbóż podstawowych, tj. o 10,1 % więcej niż przed rokiem, przy czym: pszenicy skupiono 476,9 tys. ton (o 14,4 % więcej niż w tym samym czasie ub. roku), a żyta 36,5 tys. ton (o 3,4 % mniej). Na rynku mięsnym w I półroczu br. obserwowano spadek podaży żywca rzeźnego. W okresie styczeń- -czerwiec 2009 r. skupiono ogółem 75,7 tys. ton żywca (o 38,1 % mniej niż w analogicznym okresie ub. roku), w tym: wieprzowego 46,9 tys. ton (o 41,9 % mniej), drobiowego 23,4 tys. ton (o 32,7 % mniej) i wołowego z cielęcym 5,4 tys. ton (o 21,4 % mniej). Skup mleka w tym samym czasie wyniósł 333,3 mln litrów, tj. o 3,9 % więcej niż w I półroczu ub. roku. W I półroczu 2009 r. na rynku rolnym odnotowano: spadek cen zbóż zarówno w skupie, jak i na targowiskach. Średnio za 1 dt pszenicy w skupie płacono 52,95 zł, a żyta 38,34 zł, tj. odpowiednio: o 40,2 % i o 48,9 % mniej niż w I półroczu 2008 r. Na targowiskach ceny pszenicy (67,16 zł/dt) i żyta (64,27 zł/dt) były niższe niż w I półroczu ub. roku odpowiednio: o 27,5 % i o 17,8 %; wzrost o 36,0 % w porównaniu z I półroczem 2008 r. średnich cen ziemniaków jadalnych w skupie (68,38 zł/dt), zaś targowiskowe średnie ceny ziemniaków w okresie styczeń-czerwiec 2009 r. wzrosły w skali roku o 75,2 %, tj. do poziomu 98,64 zł/dt; wyższe ceny żywca wołowego i wieprzowego w skupie. Żywiec rzeźny wołowy (4,73 zł/kg) był droższy o 12,4 % niż w analogicznym okresie ub. roku, a żywiec wieprzowy (4,73 zł/kg) podrożał o 26,8 %. Średnia cena 1 prosięcia na chów oferowanego na targowiskach w okresie styczeń-czerwiec br. wyniosła 151,34 zł i była wyższa aż o 131,2 % niż przed rokiem; wzrost o 7,7 % cen żywca drobiowego w skupie do 3,63 zł/kg; obniżenie się średnich cen skupu mleka. Za 1 hl mleka płacono średnio 84,70 zł, tj. mniej o 24,8 % niż w tym samym okresie 2008 r. Ceny produktów rolnych w czerwcu 2009 r. kształtowały się następująco: ceny pszenicy w skupie osiągnęły poziom 53,55 zł/dt, tj. o 3,4 % wyższy niż przed miesiącem, ale o 35,3 % niższy niż w analogicznym miesiącu poprzedniego roku. Targowiskowe ceny pszenicy w czerwcu osiągnęły poziom 64,00 zł/dt i były o 0,7 % wyższe niż w maju 2009 r. i o 34,7 % niższe niż w czerwcu 2008 r.; ceny żyta w skupie (38,99 zł/dt) wzrosły o 5,3 % w stosunku do poprzedniego miesiąca i obniżyły się o 48,2 % w stosunku do czerwca 2008 r. Na targowiskach natomiast obserwowany był wzrost cen żyta o 10,7 % w skali miesiąca i spadek o 25,6 % w skali roku, czyli do poziomu 62,71 zł/dt; 1dt ziemniaków w skupie kosztowała 78,23 zł, tj. o 7,8 % więcej niż przed miesiącem i o 1,3 % więcej niż przed rokiem. Ceny ziemniaków jadalnych w obrocie targowiskowym osiągnęły poziom 108,27 zł, tj. o 6,9 % wyższy w skali miesiąca i o 86,8 % wyższy niż w czerwcu 2008 r.; ceny żywca wołowego i wieprzowego w skupie były wyższe w obu analizowanych okresach. Żywiec wołowy skupowano za 4,94 zł/kg, czyli o 5,0 % więcej niż przed miesiącem i o 10,6 % więcej niż w 2008 r. Ceny żywca wieprzowego w skupie (5,08 zł/kg) były wyższe odpowiednio: o 7,8 % i o 15,4 %. Relacja średniej ceny skupu żywca wieprzowego do targowiskowych cen żyta była korzystniejsza niż przed rokiem i wyniosła 8,1 (wobec 5,2 poprzednio). Średnie ceny prosiąt w obrocie targowiskowym osiągnęły w czerwcu br. najwyższy poziom w I półroczu (175,00 zł/szt.), tj. wyższy: o 1,5 % niż w maju br. i o 128,4 % niż w czerwcu ub. roku; ceny skupu żywca drobiowego (3,84 zł/kg) najwyższe w I półroczu 2009 r., były o 2,8 % wyższe od notowanych przed miesiącem i o 9,3 % wyższe niż przed rokiem; 1 Według danych sprawozdawczych za II półrocze 2008 r. oraz danych meldunkowych (bez skupu realizowanego przez osoby fizyczne) za styczeń-czerwiec 2009 r. 9

10 średnie ceny skupu mleka (83,88 zł/hl) obniżyły się o 0,2 % w skali miesiąca i były niższe (o 14,9 %) niż w czerwcu 2008 r. Jednostka miary Ceny skupu w okresie I-VI w zł Dynamika cen skupu produktów rolnych w okresie styczeń-czerwiec (analogiczny okres poprzedniego roku = 100) 1 dt 82,83 53,55 pszenica 1 dt 75,23 38,99 żyto 1 kg 4,47 4,94 bydło 1 kg 4,40 5,08 trzoda 1 kg 3,52 3,84 drób 1 hl 98,61 83,88 mleko % PRZEMYSŁ I BUDOWNICTWO Przemysł Produkcja sprzedana przemysłu przedsiębiorstw z terenu województwa kujawsko-pomorskiego w okresie styczeń-czerwiec 2009 r. osiągnęła poziom 18289,3 mln zł, co oznacza, że w skali roku obniżyła się (w cenach stałych) o 8,4 % (przed rokiem wzrost o 3,5 %; w kraju w analizowanym okresie br. odnotowano spadek na poziomie 8,3 %). Na wynik produkcji przemysłowej wpłynęła produkcja w największej z sekcji, której przychody stanowiły 94,7 % przychodów z przemysłu ogółem, tj. w przetwórstwie przemysłowym spadek o 8,3 % w skali roku (w kraju spadek o 8,0 %). Znaczny spadek wartość przychodów w analizowanym okresie br. zaobserwowano w sekcji dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja spadek o 15,1 % (w kraju spadek o 1,1 %). Spośród działów przetwórstwa przemysłowego ubiegłoroczny poziom produkcji przekroczony został w siedmiu działach. Wzrost najbardziej zaznaczył się w pozostałej produkcji wyrobów o 21,4 %, a także w produkcji artykułów spożywczych o 5,6 % oraz w naprawie, konserwacji i instalowaniu maszyn i urządzeń o 5,0 %. Największy spadek produkcji w stosunku do poziomu z okresu styczeń-czerwiec 2008 r. odnotowano w działach: produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep spadek o 41,6 %, produkcja odzieży o 28,1 %, produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych o 23,5 %, produkcja skór i wyrobów skórzanych o 18,3 %, produkcja maszyn i urządzeń o 18,2 % oraz produkcja wyrobów z metali spadek o 16,7 %. Największy udział w przychodach z produkcji sprzedanej przetwórstwa przemysłowego miały działy zajmujące się produkcją: artykułów spożywczych (30,4 % udziału w przychodach przetwórstwa; wzrost produkcji w skali roku o 5,6 %), papieru i wyrobów z papieru (11,0 % udziału; spadek o 4,3 %), wyrobów z metali (7,8 % udziału; spadek o 16,7 %), wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (6,4 % udziału; spadek o 23,5 %), naprawą, konserwacją i instalowaniem maszyn i urządzeń (3,5 %; wzrost przychodów o 5,0 %), produkcja mebli (3,4 % udziału; spadek o 14,8 %). Z tych sześciu działów pochodziło 62,6 % przychodów ze sprzedaży przetwórstwa przemysłowego. Pod względem ilości wyprodukowanych wyrobów spośród badanych wyrobów najbardziej poprawiła się sytuacja w produkcji: kurcząt całych, świeżych lub schłodzonych (wzrost w skali roku o 10,6 %), jogurtu (wzrost o 5,8 %), papieru i tektury falistej (wzrost o 5,3 %), mąki pszennej (wzrost o 5,1 %) oraz kefiru, zsiadłego mleka i kwaśnej śmietany (wzrost o 5,0 %). Mniej niż przed rokiem wyprodukowano m.in.: kiełbas pozosta- 10

11 łych z mięsa zwierząt rzeźnych (o 52,8 %), form typu wtryskowego lub tłoczonego do gumy lub tworzyw sztucznych (o 50,2 %), cukierków czekoladowanych (o 44,1 %) oraz wędlin i kiełbas (o 42,9 %). Wydajność pracy w przemyśle, mierzona jako średni przychód ze sprzedaży wyrobów i usług w przeliczeniu na 1 zatrudnionego w okresie styczeń-czerwiec br. wyniosła 146,6 tys. zł (w bieżących cenach bazowych), co po wyeliminowaniu wpływu zmian cen oznacza wydajność o 3,2 % niższą od obserwowanej przed rokiem. Wynik ten uzyskano przy rocznym wzroście przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia o 4,8 % i spadku zatrudnienia w przemyśle o 5,4 %. Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu (analogiczny miesiąc poprzedniego roku; ceny stałe) % Polska Kujawsko - Pomorskie I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI W czerwcu br. produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie 3267,9 mln zł, tj. o 0,2 % wyższym niż w analogicznym okresie ub. roku i o 18,6 % wyższym niż przed miesiącem (przed rokiem wzrost odpowiednio: o 1,7 % i o 5,6 %; w kraju porównywalnie: spadek o 4,3 % i wzrost o 6,2 %). W okresie styczeń-czerwiec 2009 r. województwo kujawsko-pomorskie zajęło 8 pozycję w kraju zarówno pod względem wysokości przychodów ze sprzedaży produkcji przemysłowej, jak i tempa przyrostu tej produkcji. Budownictwo Przedsiębiorstwa budowlane działające na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w I półroczu 2009 r. wypracowały przychód ze sprzedaży wyrobów i usług w wysokości 1845,3 mln zł (w bieżących cenach bazowych). Oznacza to spadek o 7,4 % w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku (przed rokiem wzrost o 25,7 %; w kraju wzrost o 7,5 %). W I półroczu 2009 r. produkcja budowlano-montażowa została sprzedana za łączną kwotę 1107,2 mln zł, co stanowiło 60,0 % przychodów całej branży budowlanej (przed rokiem 58,2 % udziału). Oznacza to spadek w stosunku do analogicznego okresu 2008 r. o 8,6 % (przed rokiem wzrost o 12,7 %). W dziale budownictwa mającym największy udział w strukturze przychodów ogółem, tj. zajmującym się budową budynków (41,7 % udziału w produkcji budowlano-montażowej) odnotowano spadek produkcji w skali roku o 19,6 %; przychody uzyskane z tej działalności wyniosły w okresie styczeń-czerwiec br. 461,4 mln zł. W kolejnych działach odnotowano w firmach zajmujących się budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej wzrost w skali roku o 10,7 % oraz w firmach wykonujących roboty budowlane specjalistyczne, gdzie odnotowano spadek o 7,9 %. Prace o charakterze inwestycyjnym w I półroczu 2009 r. przyniosły 558,6 mln zł, co oznacza niższą sprzedaż o 11,9 % niż w analogicznym okresie ub. roku, a ich udział w produkcji budowlano-montażowej wyniósł 50,4 % (wobec 54,6 % przed rokiem). 11

12 Dynamika produkcji budowlano-montażowej (analogiczny miesiąc roku poprzedniego) % Polska Kujawsko - Pomorskie I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI W analizowanym okresie wydajność pracy w budownictwie, mierzona jako średni przychód ze sprzedaży wyrobów i usług budowlanych przypadający na 1 zatrudnionego, wyniosła 91,7 tys. zł i była o 10,9 % niższa (w cenach bieżących) niż przed rokiem. Wynik ten osiągnięto przy wzroście: przeciętnego zatrudnienia w budownictwie o 3,9 % i przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto o 5,1 %. W czerwcu br. produkcja sprzedana budownictwa osiągnęła poziom (w cenach bieżących) 379,8 mln zł, tj. o 1,3 % niższy niż w czerwcu 2008 r. i o 9,0 % wyższy niż w maju br. (przed rokiem wyższy poziom odpowiednio: o 21,0 % i o 4,9 %). Przychód ze sprzedaży produkcji budowlano-montażowej osiągnął poziom 232,0 mln zł, tj. o 5,2 % mniej niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 10,6 % więcej niż w maju br. (przed rokiem odnotowano odpowiednio wzrost: o 12,2 % i o 3,1 %) Województwo kujawsko-pomorskie w analizowanym okresie zajęło 9 pozycję w kraju pod względem wysokości przychodów ze sprzedaży produkcji budowlanej, natomiast ostatnią, 16 pozycję pod względem dynamiki sprzedaży. HANDEL W okresie I-VI 2009 r. przedsiębiorstwa handlowe i niehandlowe województwa kujawsko-pomorskiego zrealizowały sprzedaż detaliczną o wartości 4961,5 mln zł, co oznacza o 1,5 % niższą sprzedaż, licząc w cenach bieżących, niż przed rokiem. Przedsiębiorstwa handlowe (hurtowe i detaliczne), których udział w sprzedaży detalicznej wyniósł 88,4 % (przed rokiem 87,7 %) osiągnęły przychód w wysokości 4387,3 mln zł, tj. o 0,7 % niższy niż przed rokiem. Roczny wzrost sprzedaży detalicznej odnotowano jedynie w sprzedaży: żywności; napojów i wyrobów tytoniowych (wzrost o 26,0 %) oraz włókna odzieży, obuwia (wzrost o 11,1 %). Sprzedaż pozostałych produktów obniżyła się, przy czym najbardziej w grupach: prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach (spadek o 25,0 %), paliwa stałe, ciekłe i gazowe (spadek o 23,6 %) oraz pozostała sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach (spadek o 19,3 %). Sprzedaż hurtowa przedsiębiorstw handlowych i niehandlowych w okresie styczeń-czerwiec br. wyniosła 13634,0 mln zł i była o 8,1 % niższa (w cenach bieżących) od sprzedaży z analogicznego okresu ub. roku. Przedsiębiorstwa handlowe wygenerowały 92,0 % przychodów ze sprzedaży hurtowej (przed rokiem 91,7 %), tj ,6 mln zł i było to o 7,8 % mniej niż w analogicznym okresie ub. roku. W samym czerwcu 2009 r. przedsiębiorstwa handlowe i niehandlowe zrealizowały sprzedaż detaliczną o wartości 838,6 mln zł, tj. o 3,2 % wyższą (w cenach bieżących) niż w czerwcu ub. roku oraz o 3,3 % wyższą od osiągniętej w maju br. (przed rokiem notowano odpowiednio: wzrost o 1,3 % i spadek o 6,0 %). Natomiast 12

13 sprzedaż hurtowa, która w czerwcu osiągnęła poziom 2244,9 mln zł (w tym 2048,2 mln zł w jednostkach handlowych) była niższa o 8,9 % niż w analogicznym okresie ub. roku i o 4,1 % wyższa od sprzedaży z maja br. Udział sprzedaży detalicznej wybranych grup branżowych w sprzedaży detalicznej w okresie I-VI Pojazdy samochodowe Paliwa Żywność, napoje i wyroby tytoniowe Farmaceutyki, kosmetyki Włókno, odzież, obuwie Meble, RTV, AGD Prasa, książki % Opracowanie: Wydział Opracowań Statystycznych i Udostępniania Informacji. Informatorium:

14 WYBRANE DANE O WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM WYSZCZEGÓLNIENIE A 2008 B 2009 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Ludność a ( w tys. osób)... A 2066,0 2066, , ,9 B ,2... Bezrobotni zarejestrowani a (w tys.osób)... A 128,0 126,6 123,3 117,2 111,2 107,0 105,2 103,6 100,5 99,6 103,1 110,3 B 120,8 126,0 127,4 124,7 121,3 119,4 Stopa bezrobocia ab (w %)... A 15,2 15,1 14,7 14,1 13,5 13,0 12,8 12,6 12,3 12,2 12,6 13,4 B 14,5 15,0 15,2 14,9 14,6 14,4 Oferty pracy (w ciągu miesiąca)... A B Liczba bezrobotnych na 1 ofertę pracy a... A B Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw c (w tys. osób)... A 232,3 232,3 233,0 234,9 233,3 233,1 233,0 232,5 232,6 232,4 232,9 231,6 B 230,8 228,9 227,9 227,0 227,4 227,3 poprzedni miesiąc = A 103,1 100,1 100,3 100,8 99,3 99,9 100,0 99,7 100,0 99,9 100,2 99,4 B 99,7 99,2 99,5 99,6 100,2 100,0 analogiczny miesiąc poprzedniego roku = A 106,1 106,1 105,3 105,7 104,8 104,1 103,9 103,4 103,5 102,8 103,1 102,8 B 99,4 98,5 97,8 96,7 97,5 97,5 Przeciętne wynagrodzenia miesięczne brutto w sektorze przedsiębiorstw c (w zł)... A 2507, , , , , , , , , , , ,29 B 2707, , , , , ,31 poprzedni miesiąc = A 95,0 101,7 103,6 100,7 96,7 104,4 103,7 96,8 100,3 101,9 98,9 102,6 B 98,4 97,6 103,3 100,4 97,3 102,8 analogiczny miesiąc poprzedniego roku = A 108,7 112,6 108,2 111,5 107,6 111,7 112,0 109,6 111,8 108,0 107,0 104,3 B 108,0 103,7 103,3 102,9 103,6 102,0 a Stan w końcu okresu. b Udział zarejestrowanych bezrobotnych w cywilnej ludności aktywnej zawodowo. c W przedsiębiorstwach z większą od 9 liczbą pracujących.

15 WYBRANE DANE O WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM (cd.) WYSZCZEGÓLNIENIE A 2008 B 2009 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Mieszkania oddane do użytkowania (od początku roku) A B analogiczny okres poprzedniego roku = A 169,9 126,8 143,8 158,7 123,6 124,9 134,1 125,1 124,8 125,8 125,7 137,2 B 152,6 119,5 104,1 85,5 95,1 94,7 Nakłady inwestycyjne a (w mln zł; ceny bieżące)... A 620,0 1442, , ,9 B.. 761,9... analogiczny okres poprzedniego roku = A 127,4 121, , ,5 Produkcja sprzedana przemysłu b (w cenach stałych): B.. 124,9... poprzedni miesiąc = A 99,2 101,1 103,6 100,7 90,8 105,6 96,3 98,5 119,7 106,2 87,8 102,6 B 90,4 105,2 112,8 89,1 94,5 118,6 analogiczny miesiąc poprzedniego roku = A 115,1 117,1 100,4 109,4 95,7 101,7 99,3 94,9 109,3 104,1 95,7 98,2 Produkcja sprzedana budownictwa b (w cenach bieżących): B 84,1 87,3 95,2 84,9 89,1 100,2 poprzedni miesiąc = A 42,5 129,4 102,7 127,0 95,6 104,9 103,0 101,5 121,2 100,2 79,4 155,4 B 31,8 113,5 135,0 121,7 97,5 109,0 analogiczny miesiąc poprzedniego roku = A 110,5 141,2 121,7 144,8 116,2 121,0 123,9 110,5 132,3 104,7 114,0 112,6 Sprzedaż detaliczna towarów b (w cenach bieżących): B 84,2 73,8 97,1 93,1 95,0 98,7 poprzedni miesiąc = A 85,2 105,9 110,5 112,3 89,7 94,0 107,3 95,7 101,8 106,1 97,0 105,5 B 80,5 101,2 115,0 104,7 89,8 103,3 analogiczny miesiąc poprzedniego roku = A 114,7 120,0 110,7 118,3 110,2 101,3 108,3 102,8 109,5 106,1 104,5 107,3 B 101,3 96,7 100,7 93,8 93,9 103,2 a W przedsiębiorstwach, w których liczba pracujących przekracza 49 osób; dane są prezentowane narastająco. b W przedsiębiorstwach, w których liczba pracujących przekracza 9 osób.

16 WYBRANE DANE O WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM (dok.) WYSZCZEGÓLNIENIE A 2008 B 2009 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Wskaźnik cen: towarów i usług konsumpcyjnych a : analogiczny okres poprzedniego roku = A 104,2 104, , ,0 B.. 102,8... skupu ziarna zbóż: poprzedni miesiąc = A 107,3 104,2 100,3 104,2 92,4 96,4 84,3 85,7 90,1 91,0 99,4 98,8 B 103,5 109,9 95,9 97,4 98,7 103,7 analogiczny miesiąc poprzedniego roku = A 135,6 134,9 137,8 147,7 136,5 136,4 120,7 87,4 63,0 59,4 60,6 60,5 B 58,3 61,5 58,8 55,0 58,7 63,2 skupu żywca rzeźnego wołowego: poprzedni miesiąc = A 102,0 100,6 102,7 98,9 100,8 106,3 93,5 98,7 100,8 100,0 99,5 100,9 B 107,7 104,0 103,0 98,0 99,6 105,0 analogiczny miesiąc poprzedniego roku = A 98,6 96,9 100,6 98,8 103,9 112,6 103,2 100,2 101,4 103,4 105,3 104,3 B 110,2 113,9 114,1 113,2 111,9 110,6 skupu żywca rzeźnego wieprzowego: poprzedni miesiąc = A 104,9 94,4 111,3 100,7 112,2 107,1 104,0 99,8 104,9 92,1 99,7 103,5 B 101,2 96,7 105,9 102,9 97,1 107,8 analogiczny miesiąc poprzedniego roku = A 108,9 98,5 109,2 110,2 128,7 123,9 114,2 110,8 116,7 125,4 137,4 137,9 B 133,0 136,3 129,8 132,5 114,7 115,4 Wskaźnik rentowności obrotu w przedsiębiorstwach b Brutto c (w %)... A 5,4 4,5.. 4,0.. 3,3 B.. 3,5... Netto d (w %)... A 4,3 3,6.. 3,1.. 2,5 B.. 2,6... Podmioty gospodarki narodowej e... A B w tym spółki handlowe... A B w tym z udziałem kapitału zagranicznego... A B a W kwartale b W przedsiębiorstwach, w których liczba pracujących przekracza 49 osób; dane są prezentowane narastająco. c Relacja wyniku finansowego brutto do przychodów z całokształtu działalności. d Relacja wyniku finansowego netto do przychodów z całokształtu działalności. e Zarejestrowane w rejestrze REGON; bez rolników indywidualnych; stan w końcu okresu.

114,6. Statystyka Warszawy Nr 5/2018. Dynamika produkcji budowlano-montażowej INFORMACJE SYGNALNE r.

114,6. Statystyka Warszawy Nr 5/2018. Dynamika produkcji budowlano-montażowej INFORMACJE SYGNALNE r. INFORMACJE SYGNALNE Statystyka Warszawy Nr 5/2018 28.06.2018 r. 114,6 Dynamika produkcji budowlano-montażowej r/r W maju 2018 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było o 2,6% wyższe w

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO URZĄD STATYSTYCZNY W OPOLU tel. (077) 423 01 10 11, 423 01 20 21 e mail: wui.opl@stat.gov.pl Internet: www.stat.gov.pl KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 2 Wyniki wstępne

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI SYTUACJA I POŁOWA 2017 ŁÓDŹ GRUDZIEŃ 2017 SPIS TREŚCI LUDNOŚĆ WYNAGRODZENIA RYNEK PRACY - ZATRUDNIENIE RYNEK PRACY - BEZROBOCIE PRZEMYSŁ BUDOWNICTWO BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2015 R. Łódź lipiec 2016 SPIS TREŚCI Ludność Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe Podmioty

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI I POŁOWA 2016 R. Łódź listopad 2016 SPIS TREŚCI Ludność Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI. I POŁOWA 2018 r.

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI. I POŁOWA 2018 r. SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI I POŁOWA 2018 r. SPIS TREŚCI 1 LUDNOŚĆ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 WYNAGRODZENIA RYNEK PRACY - ZATRUDNIENIE RYNEK PRACY - BEZROBOCIE PRZEMYSŁ BUDOWNICTWO BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE

Bardziej szczegółowo

Komunikat na temat uwarunkowań społeczno gospodarczych funkcjonowania przedsiębiorstw w kraju i województwie warmińsko - mazurskim

Komunikat na temat uwarunkowań społeczno gospodarczych funkcjonowania przedsiębiorstw w kraju i województwie warmińsko - mazurskim Komunikat na temat uwarunkowań społeczno gospodarczych funkcjonowania przedsiębiorstw w kraju i województwie warmińsko - mazurskim Kwiecień 2016 1. Rynek pracy w województwie warmińsko-mazurskim Liczba

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI I POŁOWA 2015 R. Łódź grudzień 2015 SPIS TREŚCI Ludność Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI ŁÓDŹ MAJ 2017

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI ŁÓDŹ MAJ 2017 W ŁODZI 2016 ŁÓDŹ MAJ 2017 SPIS TREŚCI LUDNOŚĆ WYNAGRODZENIA RYNEK PRACY - ZATRUDNIENIE RYNEK PRACY - BEZROBOCIE PRZEMYSŁ BUDOWNICTWO BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ HANDEL BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA KONIEC WRZEŚNIA 2009 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA KONIEC WRZEŚNIA 2009 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA KONIEC WRZEŚNIA 2009 ROKU 1. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC WRZEŚNIA 2009 ROKU. Liczba pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

ROMAN FEDAK Urząd Statystyczny w Zielonej Górze STATYSTYCZNY OBRAZ REGIONU I POGRANICZA POLSKO - NIEMIECKIEGO

ROMAN FEDAK Urząd Statystyczny w Zielonej Górze STATYSTYCZNY OBRAZ REGIONU I POGRANICZA POLSKO - NIEMIECKIEGO ROMAN FEDAK Urząd Statystyczny w Zielonej Górze STATYSTYCZNY OBRAZ REGIONU I POGRANICZA POLSKO - NIEMIECKIEGO KONFERENCJA: Lubuskie Forum Gospodarcze Łagów 24-25 września 2010 r. Opracowanie: Lubuski Ośrodek

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2011 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2011 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2011 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC MARCA 2011 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA KONIEC GRUDNIA 2009 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA KONIEC GRUDNIA 2009 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA KONIEC GRUDNIA 2009 ROKU 1. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC GRUDNIA 2009 ROKU. Liczba pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi. Biuro Strategii Miasta. Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi. I połowa 2013 roku.

Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi. Biuro Strategii Miasta. Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi. I połowa 2013 roku. Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi I połowa 2013 roku Łódź listopad 2013 Spis Treści 1. ŁÓDŹ NA TLE WOJEWÓDZTWA... 3 2. RYNEK PRACY...

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE DANE OGÓLNOKRAJOWE

PODSTAWOWE DANE OGÓLNOKRAJOWE Urząd Marszałkowski Województw a Opolskiego Departament Rozwoju Regionalnego R eferat Bad ań i Analiz Stra t e g icznyc h Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego w I półroczu

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO URZĄD STATYSTYCZNY W ZIELONEJ GÓRZE KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO MAJ 2011 R. http://www.stat.gov.pl/zg e-mail: SekretariatUSZGR@stat.gov.pl tel.: 68 3223112 MAJ 2011

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2011 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2011 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2011 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC CZERWCA 2011 ROKU. Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO URZĄD STATYSTYCZNY W ZIELONEJ GÓRZE Wyniki wstępne KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO 28. VII. 2010 tel.: 68 3223112 e-mail: SekretariatUSZGR@stat.gov.pl http://www.stat.gov.pl/zg

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2017 R.

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2017 R. SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2017 R. SPIS TREŚCI 1.LUDNOŚĆ 2. WYNAGRODZENIA 3. RYNEK PRACY - ZATRUDNIENIE 4. RYNEK PRACY - BEZROBOCIE 5. PRZEMYSŁ 6. BUDOWNICTWO 7. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE 8.

Bardziej szczegółowo

Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi

Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi 2013 rok Łódź MAJ 2014 Spis Treści 1. ŁÓDŹ NA TLE WOJEWÓDZTWA... 3 2. RYNEK PRACY... 5 3. WYNAGRODZENIA...

Bardziej szczegółowo

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego we wrześniu 2003 roku

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego we wrześniu 2003 roku Urząd Marszałkowski Województw a Opolskiego Departament Rozwoju Regionalnego Referat Badań i Analiz Strategicznych Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego we wrześniu 2003 roku

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC CZERWCA 2013 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2012 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2012 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2012 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC MARCA 2012 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC CZERWCA 2014 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKA WARSZAWY NR 2. MARZEC 2017 r. Urząd Statystyczny w Warszawie ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa; tel.: faks:

STATYSTYKA WARSZAWY NR 2. MARZEC 2017 r. Urząd Statystyczny w Warszawie ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa; tel.: faks: STATYSTYKA WARSZAWY Urząd Statystyczny w Warszawie ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa; tel.: 22 464 23 15 faks: 22 846 76 67 e-mail: InformatoriumUSWAW@stat.gov.pl http://warszawa.stat.gov.pl RYNEK PRACY

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2016 II KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2016 II KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2016 II KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 43,4% ludności w wieku 15 lat i więcej. W województwie mazowieckim populacja pracujących wyniosła

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2012 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2012 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2012 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC CZERWCA 2012 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE

URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE Wyniki wstępne Szczecin, kwiecień 2006 Internet: www.stat.gov.pl/urzedy/szczec e-mail: A.Brzezinska@stat.gov.pl Kontakt: Wydział Udostepniania Informacji tel: 091 433 86

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO URZĄD STATYSTYCZNY W ZIELONEJ GÓRZE KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO MARZEC 2011 R. http://www.stat.gov.pl/zg e-mail: SekretariatUSZGR@stat.gov.pl tel.: 68 3223112 MARZEC

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2012 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2012 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2012 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC WRZEŚNIA 2012 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2014

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2014 SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2014 Łódź Kwiecień 2015 SPIS TREŚCI Ludność Ruch naturalny Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe

Bardziej szczegółowo

Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi. Biuro Strategii Miasta. Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi. I połowa 2012 rok. Łódź

Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi. Biuro Strategii Miasta. Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi. I połowa 2012 rok. Łódź Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi I połowa 2012 rok Łódź LISTOPAD 2012 Spis Treści 1. ŁÓDŹ NA TLE WOJEWÓDZTWA... 3 2. RYNEK PRACY...

Bardziej szczegółowo

Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi

Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi I połowa 2014 Łódź LISTOPAD 2014 Spis Treści 1. ŁÓDŹ NA TLE WOJEWÓDZTWA... 3 2. RYNEK PRACY... 5

Bardziej szczegółowo

1. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA W PODMIOTACH O LICZBIE PRACUJĄCYCH POWYŻEJ 9 OSÓB...2

1. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA W PODMIOTACH O LICZBIE PRACUJĄCYCH POWYŻEJ 9 OSÓB...2 OPOLSKI SYSTEM INFORMACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ OPOLSKI SYSTEM INFORMACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WWW.OSISG.OPOLSKIE.PL WWW.OSISG.OPOLSKIE.PL Analiza określająca aktualną sytuację społeczno-gospodarczą

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2015 II KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2015 II KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2015 II KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 43,4% ludności w wieku 15 lat i więcej, co oznacza pogorszenie sytuacji w ujęciu rocznym o 0,5

Bardziej szczegółowo

Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi. Biuro Strategii Miasta. Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi rok. Łódź

Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi. Biuro Strategii Miasta. Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi rok. Łódź Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi 2012 rok Łódź MAJ 2012 Spis Treści 1. ŁÓDŹ NA TLE WOJEWÓDZTWA... 3 2. RYNEK PRACY... 5 3. WYNAGRODZENIA...

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO URZĄD STATYSTYCZNY W ZELONEJ GÓRZE Wyniki wstępne KOMUNKAT O SYTUACJ SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKEGO 29.. 2010 tel.: 68 3223112 e-mail: SekretariatUSZGR@stat.gov.pl http://www.stat.gov.pl/zg

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKA WARSZAWY NR 1. LUTY 2017 r. Urząd Statystyczny w Warszawie 22 LUTEGO EUROPEJSKI DZIEŃ OFIAR PRZESTĘPSTW

STATYSTYKA WARSZAWY NR 1. LUTY 2017 r. Urząd Statystyczny w Warszawie 22 LUTEGO EUROPEJSKI DZIEŃ OFIAR PRZESTĘPSTW STATYSTYKA WARSZAWY Urząd Statystyczny w Warszawie ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa; tel.: 22 464 23 15 faks: 22 846 76 67 e-mail: InformatoriumUSWAW@stat.gov.pl http://warszawa.stat.gov.pl RYNEK PRACY

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej Polski w okresie I III kwartał 2018 r.

Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej Polski w okresie I III kwartał 2018 r. Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej Polski w okresie I III kwartał 2018 r. 23.10.2018 Warszawa 1 Podstawowe tendencje (1) W okresie styczeń wrzesień br.: produkcja sprzedana przemysłu była o 6,0%

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKA WARSZAWY NR 4. MAJ 2017 r. Urząd Statystyczny w Warszawie ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa; tel.: faks:

STATYSTYKA WARSZAWY NR 4. MAJ 2017 r. Urząd Statystyczny w Warszawie ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa; tel.: faks: STATYSTYKA WARSZAWY Urząd Statystyczny w Warszawie ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa; tel.: 22 464 23 15 faks: 22 846 76 67 e-mail: InformatoriumUSWAW@stat.gov.pl http://warszawa.stat.gov.pl RYNEK PRACY

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 42,4% ludności w wieku 15 lat i więcej co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym. W województwie

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKA WARSZAWY NR 3. KWIECIEŃ 2017 r. Urząd Statystyczny w Warszawie ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa; tel.: faks:

STATYSTYKA WARSZAWY NR 3. KWIECIEŃ 2017 r. Urząd Statystyczny w Warszawie ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa; tel.: faks: STATYSTYKA WARSZAWY Urząd Statystyczny w Warszawie ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa; tel.: 22 464 23 15 faks: 22 846 76 67 NR 3 KWIECIEŃ 2017 r. e-mail: InformatoriumUSWAW@stat.gov.pl http://warszawa.stat.gov.pl

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2016 I KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2016 I KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2016 I KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 44,3% ludności w wieku 15 lat i więcej, co oznacza pogorszenie sytuacji w ujęciu rocznym o 1,1 p.

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2017 I KWARTAŁ 2017 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2017 I KWARTAŁ 2017 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2017 I KWARTAŁ 2017 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 43,3% ludności w wieku 15 lat i więcej. W województwie mazowieckim populacja pracujących wyniosła

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 1. Stopa bezrobocia rejestrowanego w poszczególnych miesiącach w 2012 i 2013 r. na Mazowszu i w Polsce.

Tabela nr 1. Stopa bezrobocia rejestrowanego w poszczególnych miesiącach w 2012 i 2013 r. na Mazowszu i w Polsce. MAZOWIECKI RYNEK PRACY STYCZEŃ 2014 R. W pierwszym miesiącu 2014 r. Mazowsze było jednym z trzech województw, w którym odnotowano wzrost stopy bezrobocia w skali roku. W ujęciu miesiąc do miesiąca zwiększenie

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2014 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2014 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2014 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC MARCA 2014 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Obraz regionalnego rynku pracy w świetle danych GUS oraz badań własnych pracodawców

Obraz regionalnego rynku pracy w świetle danych GUS oraz badań własnych pracodawców Spotkanie robocze z pracownikami PUP odpowiedzialnymi za realizację badań pracodawców w w ramach projektu Rynek Pracy pod Lupą Obraz regionalnego rynku pracy w świetle danych GUS oraz badań własnych pracodawców

Bardziej szczegółowo

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W III KWARTALE 2014 R. (zgodnie z ESA 2010) NAKŁADY INWESTYCYJNE W OKRESIE I IX 2014 R.

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W III KWARTALE 2014 R. (zgodnie z ESA 2010) NAKŁADY INWESTYCYJNE W OKRESIE I IX 2014 R. PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W III KWARTALE 2014 R. (zgodnie z ESA 2010) NAKŁADY INWESTYCYJNE W OKRESIE I IX 2014 R. BADANIE AKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ LUDNOŚCI (BAEL) W III KWARTALE 2014 R. 28 listopada 2014 r.

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC GRUDNIA 2011 ROKU. Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2015 IV KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2015 IV KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2015 IV KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 41,9% ludności w wieku 15 lat i więcej, co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym o 0,5 p. proc.

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKA WARSZAWY NR 5. CZERWIEC 2017 r. Urząd Statystyczny w Warszawie ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa; tel.: faks:

STATYSTYKA WARSZAWY NR 5. CZERWIEC 2017 r. Urząd Statystyczny w Warszawie ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa; tel.: faks: STATYSTYKA WARSZAWY Urząd Statystyczny w Warszawie ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa; tel.: 22 464 23 15 faks: 22 846 76 67 e-mail: InformatoriumUSWAW@stat.gov.pl http://warszawa.stat.gov.pl RYNEK PRACY

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO URZĄD STATYSTYCZNY W ZELONEJ GÓRZE KOMUNKAT O SYTUACJ SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKEGO STYCZEŃ R. tel.: 68 3223112 e-mail: SekretariatUSZGR@stat.gov.pl http://www.stat.gov.pl/zg STYCZEŃ Podstawowe

Bardziej szczegółowo

CENY PRODUKTÓW ROLNYCH W LIPCU 2012 r I-VI VII-XII VI VII w złotych CENY SKUPU. Pszenica... 93,17 76,10 90,69 90,83 105,4 100,2

CENY PRODUKTÓW ROLNYCH W LIPCU 2012 r I-VI VII-XII VI VII w złotych CENY SKUPU. Pszenica... 93,17 76,10 90,69 90,83 105,4 100,2 Warszawa, 2012.08.17 Produkty Ziarno zbóż (bez siewnego) - za 1 dt: CENY PRODUKTÓW ROLNYCH W LIPCU 2012 r. 2011 2012 I-VI -XII VI w złotych CENY SKUPU 2011 = 100 VI 2012= 100 Pszenica... 93,17 76,10 90,69

Bardziej szczegółowo

Województwo świętokrzyskie należy do grupy województw o wysokiej stopie bezrobocia plasując się na 12 lokacie.

Województwo świętokrzyskie należy do grupy województw o wysokiej stopie bezrobocia plasując się na 12 lokacie. dr Artur Borcuch 1 lipiec 2015 roku Wybrane informacje z dokumentów: Komunikat o sytuacji społeczno gospodarczej województwa świętokrzyskiego w maju 2015 r., Urząd Statystyczny w Kielcach 2015, nr 5. Koniunktura

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 43,2% ludności w wieku 15 lat i więcej co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym. W województwie

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2015 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2015 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2015 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC MARCA 2015 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC GRUDNIA 2015 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LISTOPAD 2013 R.

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LISTOPAD 2013 R. MAZOWIECKI RYNEK PRACY LISTOPAD 2013 R. Po raz pierwszy od ośmiu miesięcy nastąpił wzrost stopy bezrobocia zarówno w Polsce, jak i na Mazowszu. Bardziej optymistyczna informacja dotyczy zatrudnienia w

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 lipiec 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 lipiec 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 lipiec 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /273

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /273 Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn. 14.09.2016/273 2016 1.1. Sektor przemysłowy 2015 najważniejsze fakty Jak wynika z danych GUS, produkcja sprzedana w przemyśle w porównaniu do 2014 roku była

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R.

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R. MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R. Na koniec lutego 2014 r. stopa bezrobocia na Mazowszu pozostała na poziomie sprzed miesiąca (11,4%). Jak wynika z informacji publikowanych przez GUS, przeciętne zatrudnienie

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKA WARSZAWY NR 12. STYCZEŃ 2017 r. Urząd Statystyczny w Warszawie ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa; tel.: faks:

STATYSTYKA WARSZAWY NR 12. STYCZEŃ 2017 r. Urząd Statystyczny w Warszawie ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa; tel.: faks: STATYSTYKA WARSZAWY Urząd Statystyczny w Warszawie ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa; tel.: 22 464 23 15 faks: 22 846 76 67 NR 12 STYCZEŃ 2017 r. e-mail: InformatoriumUSWAW@stat.gov.pl http://warszawa.stat.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 czerwiec 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 czerwiec 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 czerwiec 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

CENY PRODUKTÓW ROLNYCH W CZERWCU 2011 r I-VI VII-XII V VI w złotych CENY SKUPU. Pszenica... 47,95 67,15 99,22 99,07 186,9 99,8

CENY PRODUKTÓW ROLNYCH W CZERWCU 2011 r I-VI VII-XII V VI w złotych CENY SKUPU. Pszenica... 47,95 67,15 99,22 99,07 186,9 99,8 Warszawa,.7.2 Produkty Ziarno zbóż (bez siewnego) - za 1 dt: CENY PRODUKTÓW ROLNYCH W CZERWCU r. I-VI VII-XII V VI w złotych CENY SKUPU VI = 1 V = 1 Pszenica... 47,95 67,15 99,22 99,7 186,9 99,8 Żyto...

Bardziej szczegółowo

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego w styczniu 2018 r.

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego w styczniu 2018 r. INFORMACJE SYGNALNE Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego w styczniu 2018 r. 28.02.2018 r. Nr 1/2018 W styczniu 2018 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH ul. Owocowa 3, Katowice KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ***

URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH ul. Owocowa 3, Katowice KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO *** URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH ul. Owocowa 3, 40-158 Katowice Wyniki wstępne Data opracowania: 30.04.2012 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuskce@stat.gov.pl tel. 32 77 91 200 Internet: www.stat.gov.pl/katow

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 Internet: warszawa.stat.gov.pl KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO URZĄD STATYSTYCZNY W ZIELONEJ GÓRZE KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Wyniki wstępne 27. II. 2010 tel.: 68 3223112 e-mail: SekretariatUSZGR@stat.gov.pl http://www.stat.gov.pl/zg

Bardziej szczegółowo

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r.

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r. Warszawa, 31.10.2014 r. Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r. Wartość aktywów badanych podmiotów 1) na dzień 31 grudnia 2013 r. wyniosła 2562,2 mld zł (o 5,3% więcej niż na koniec

Bardziej szczegółowo

Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w województwie zachodniopomorskim w 2017 roku

Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w województwie zachodniopomorskim w 2017 roku Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w województwie zachodniopomorskim w 1 roku OPRACOWANIE: WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ BIURO STATYSTYKI PUBLICZNEJ Szczecin 1 Wprowadzenie... 3 1.

Bardziej szczegółowo

Pszenica... 63,45 61,14 70,98 70,98 112,0 100,0. Żyto... 54,43 50,34 60,08 60,92 111,8 101,4. Jęczmień... 59,49 57,82 63,83 66,23 112,1 103,8

Pszenica... 63,45 61,14 70,98 70,98 112,0 100,0. Żyto... 54,43 50,34 60,08 60,92 111,8 101,4. Jęczmień... 59,49 57,82 63,83 66,23 112,1 103,8 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 19.07.2017 Opracowanie sygnalne Ceny produktów rolnych w czerwcu 2017 r. W czerwcu 2017 r., w skupie i na targowiskach utrzymywał się wzrost cen większości podstawowych

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKA WARSZAWY NR 11. GRUDZIEŃ 2016 r. Urząd Statystyczny w Warszawie ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa; tel.: faks:

STATYSTYKA WARSZAWY NR 11. GRUDZIEŃ 2016 r. Urząd Statystyczny w Warszawie ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa; tel.: faks: STATYSTYKA WARSZAWY Urząd Statystyczny w Warszawie ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa; tel.: 22 464 23 15 faks: 22 846 76 67 NR 11 GRUDZIEŃ 2016 r. e-mail: InformatoriumUSWAW@stat.gov.pl http://warszawa.stat.gov.pl

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA KONIEC CZERWCA 2009 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA KONIEC CZERWCA 2009 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA KONIEC CZERWCA 2009 ROKU 1. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, W CZERWCU 2009 ROKU. Liczba pracujących w sektorze przedsiębiorstw łódzkich

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 czerwiec 2018r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 czerwiec 2018r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 czerwiec 2018r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr II f do Sprawozdania okresowego z realizacji RPO WSL w I półroczu 2012 roku

Załącznik nr II f do Sprawozdania okresowego z realizacji RPO WSL w I półroczu 2012 roku Załącznik nr II f do Sprawozdania okresowego z realizacji RPO WSL w I półroczu 2012 roku Analiza wdrażania działań powierzonych IP2 RPO WSL w podziale na sekcje PKD Niniejsza analiza dotyczy charakterystyki

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel

Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 stycznia 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 sierpień 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 sierpień 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 sierpień r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 Internet: warszawa.stat.gov.pl KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 lipca 2019r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 lipca 2019r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 lipca 2019r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 28 luty 2018r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 28 luty 2018r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 28 luty 2018r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU Opracowania sygnalne Białystok, luty 2012 r. Tel. 85 749 77 00, fax 85 749 77 79 E-mail: SekretariatUSBST@stat.gov.pl Internet: www.stat.gov.pl/urzedy/bialystok Krajowy

Bardziej szczegółowo

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego w czerwcu 2018 r.

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego w czerwcu 2018 r. INFORMACJE SYGNALNE Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego w czerwcu 2018 r. 27.07.2018 r. Nr 6/2018 W czerwcu br. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 stycznia 2018r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 stycznia 2018r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 stycznia 2018r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Pszenica... 63,45 61,14 70,98 69,23 111,9 97,5. Żyto... 54,43 50,34 60,92 60,56 116,7 99,4. Jęczmień... 59,49 57,82 66,23 57,87 101,5 87,4

Pszenica... 63,45 61,14 70,98 69,23 111,9 97,5. Żyto... 54,43 50,34 60,92 60,56 116,7 99,4. Jęczmień... 59,49 57,82 66,23 57,87 101,5 87,4 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 21.08.2017 Opracowanie sygnalne Ceny produktów rolnych w lipcu 2017 r. W lipcu 2017 r., w skupie odnotowano spadek cen większości podstawowych produktów rolnych, wzrosły

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 lipiec 2018r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 lipiec 2018r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 lipiec 2018r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 kwiecień 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 kwiecień 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 kwiecień 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Komunikat na temat uwarunkowań społeczno gospodarczych funkcjonowania przedsiębiorstw w kraju i województwie warmińsko - mazurskim

Komunikat na temat uwarunkowań społeczno gospodarczych funkcjonowania przedsiębiorstw w kraju i województwie warmińsko - mazurskim Komunikat na temat uwarunkowań społeczno gospodarczych funkcjonowania przedsiębiorstw w kraju i województwie warmińsko - mazurskim Październik 2014 1. Przegląd najważniejszych wydarzeń gospodarczych w

Bardziej szczegółowo

Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel

Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 28 luty 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej Sp. z o.o. tel.: (+4822)

Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej Sp. z o.o. tel.: (+4822) Inwestorzy zagraniczni I kwartał 2017 r. W pierwszym kwartale 2017 r. wśród nowo rejestrowanych firm w KRS działalność rozpoczęły 1913 spółek z udziałem kapitału zagranicznego. Jeżeli podobna liczba rejestracji

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Wykres 1. Stopa bezrobocia na Mazowszu i w Polsce w okresie styczeń - październik 2013 r. 14,2 13,0

Wykres 1. Stopa bezrobocia na Mazowszu i w Polsce w okresie styczeń - październik 2013 r. 14,2 13,0 MAZOWIECKI RYNEK PRACY PAŹDZIERNIK 2013 R. Październikowe dane dotyczące mazowieckiego rynku pracy wskazują na poprawę sytuacji. W ujęciu miesiąc do miesiąca stopa bezrobocia spadła, a wynagrodzenie i

Bardziej szczegółowo

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2015 r.

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Opracowanie sygnalne Warszawa, data 24.10.2016 r. Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2015 r. Wartość aktywów (pasywów) badanych podmiotów 1 na dzień 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2018r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2018r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2018r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 kwiecień 2018r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 kwiecień 2018r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 kwiecień 2018r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU Wyniki wstępne Data opracowania: 27.01.2009 Kontakt: e-mail: uspoz@stat.gov.pl tel.: 061 2798320; 061 2798325 http://www.stat.gov.pl/poznan KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

ŻĄCA SYTUACJA SPOŁECZNO ECZNO- GOSPODARCZA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM

ŻĄCA SYTUACJA SPOŁECZNO ECZNO- GOSPODARCZA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM URZĄD STATYSTYCZNY W BYDGOSZCZY BIEŻĄ ŻĄCA SYTUACJA SPOŁECZNO ECZNO- GOSPODARCZA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM DEMOGRAFIA W końcu grudnia 2014 r. ludności województwa kujawsko-pomorskiego liczyła 2090,0

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2018r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2018r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2018r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 styczeń 2019r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 styczeń 2019r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 styczeń 2019r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 1. Stopa bezrobocia rejestrowanego w poszczególnych miesiącach w 2012 i 2013 r. na Mazowszu i w Polsce.

Tabela nr 1. Stopa bezrobocia rejestrowanego w poszczególnych miesiącach w 2012 i 2013 r. na Mazowszu i w Polsce. MAZOWIECKI RYNEK PRACY GRUDZIEŃ 2013 R. GUS poinformował, że w grudniu stopa bezrobocia rejestrowanego na Mazowszu utrzymała się na poziomie sprzed miesiąca (11,0%). W skali kraju w stosunku do listopada

Bardziej szczegółowo