Wymagania szczegółowe w klasie VII szkoły podstawowej. Wychowanie Fizyczne Zespół Edukacyjny nr 8 w Zielonej Górze

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wymagania szczegółowe w klasie VII szkoły podstawowej. Wychowanie Fizyczne Zespół Edukacyjny nr 8 w Zielonej Górze"

Transkrypt

1 Wymagania szczegółowe w klasie VII szkoły podstawowej. Wychowanie Fizyczne Zespół Edukacyjny nr 8 w Zielonej Górze Program nauczania wychowania fizycznego dla ośmioletniej szkoły podstawowej. Dla I i II etapu edukacji wraz z rocznymi planami pracy i przedmiotowym systemem oceniania. Autor programu: Krzysztof Warchoł Wyd. Fosze 2017 W klasie VII szkoły podstawowej kontrolujemy i oceniamy następujące obszary aktywności ucznia: 1. Postawę ucznia i jego kompetencje społeczne. 2. Systematyczny udział i aktywność w trakcie zajęć. 3. Sprawność fizyczną (kontrola): a) siła mięśni brzucha- 30 s. b) gibkość, c) skok w dal z miejsca, d) bieg ze startu wysokiego na 50 m., e) bieg wahadłowy na dystansie 4 razy 10 m z przenoszeniem klocków, f) pomiar siły względnej (zwis na ugiętych rękach-dziewczęta, podciąganie w zwisie na drążkuchłopcy), g) biegi przedłużone (800 m. dziewczęta, 1000 m. chłopcy), h) pomiar tętna przed wysiłkiem i po jego zakończeniu. 4. Umiejętności ruchowe: a) gimnastyka: - stanie na rękach przy drabinkach, - łączone formy przewrotów w przód i tył. b) piłka nożna: - zwód pojedynczy przodem bez piłki i uderzenie na bramkę prostym podbiciem lub wewnętrzną częścią stopy, - prowadzenie piłki ze zmianą kierunku ruchu poruszania się i nogi prowadzącej. c) koszykówka: - zwód pojedynczy przodem bez piłki i rzut do kosza z dwutaktu po podaniu od współćwiczącego, - podania oburącz sprzed klatki piersiowej ze zmianą miejsca i kierunku poruszania się. d) piłka ręczna: - rzut na bramkę z wyskoku po zwodzie pojedynczym przodem bez piłki i podaniu od współćwiczącego, 1

2 - poruszanie się w obronie. e) piłka siatkowa: - łączone odbicia piłki sposobem oburącz górnym i dolnym w parach, - zagrywka sposobem dolnym i górnym. 5. Wiadomości: a) uczeń zna podstawowe przepisy gier zespołowych, b potrafi obliczyć swój wskaźnik BMI, b) uczeń potrafi wymienić pozytywne aspekty aktywnych form ruchu. ZAŁOŻENIA OGÓLNE 1. Ocenianie z wychowania fizycznego jest integralną częścią wewnątrzszkolnego systemu oceniania szkoły. 2. Ocena semestralna lub roczna ustalana jest na podstawie ocen cząstkowych za określony poziom wiadomości, umiejętności i kompetencji społecznych w procesie szkolnego wychowania fizycznego. 3. Ocena semestralna lub roczna nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych. 4. Przy ustalaniu oceny semestralnej i rocznej uwzględnia się przede wszystkim wysiłek ucznia, wynikający z realizacji programu nauczania oraz systematyczny i aktywny udział w lekcjach. 5. Ocena może być podniesiona za dodatkowa aktywność ucznia, np. udział w zajęciach rekreacyjno sportowych, zawodach sportowych, turniejach i rozgrywkach pozaszkolnych, konkursach plastycznych i literackich o tematyce sportowej. 6. Podniesienie oceny na koniec I semestru lub roku szkolnego może być tylko o jeden stopień. 7. Ocenę za dodatkową aktywność ucznia nauczyciel wystawia dwa razy w roku szkolnym, na koniec I i II semestru). 8. Obniżenie oceny następuje wskutek negatywnej postawy ucznia (np. częste braki stroku, niesystematyczne ćwiczenie, sporadyczne uczestniczenie w sprawdzianach kontrolnooceniających, brak właściwego zaangażowania w czasie lekcji, niski poziom kultury osobistej, itp. 9. Ocena może być obniżona o jeden stopień. 10. Uczeń może być zwolniony z zajęć wf decyzją administracyjną dyrektora szkoły na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczeniach w tych zajęciach, wydanej przez lekarza na czas określony w tej opinii. 11. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć na okres uniemożliwiający wystawienie oceny semestralnej lub klasyfikacyjnej zamiast oceny nauczyciel wf wpisuje zwolniony. 12. Uczeń, który opuścił z własnej winy lub ni ćwiczył w 51% i więcej obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego, otrzymuje ocenę niedostateczną na koniec semestru lub roku szkolnego. 13. Rada pedagogiczna szkoły, w której uczeń opuścił z własnej winy lub nie ćwiczył w 51% i więcej obowiązkowych zajęć wf może ustalić dla ucznia egzamin klasyfikacyjny. 14. Egzamin klasyfikacyjny obejmuje zadania praktyczne (umiejętności ruchowe) które były przedmiotem nauczania w trakcie semestru lub roku szkolnego. 2

3 Wymagania szczegółowe edukacja wczesnoszkolna klas I-III szkoły podstawowej. Ocena w edukacji wczesnoszkolnej jest opisowa nauczyciel opisuje uzyskany przez ucznia poziom efektów edukacyjnych w określonym obszarze. W klasach I-III obejmuje: 1. Postawę ucznia i jego kompetencje społeczne. 2. Systematyczny udział i aktywność w trakcie zajęć. 3. Umiejętności ruchowe: Przewrót w przód z przysiadu podpartego do przysiadu podpartego Przeskoki zawrotne przez ławeczkę. Przejście równoważne z woreczkiem na głowie po odwróconej ławeczce Skoki przez skakankę. Kozłowanie w marszu piłki prawą lub lewą ręką. Chwyt piłki oburącz, podanie jednorącz 4. Wiadomości: podstawowe przepisy gier i zabaw ruchowych. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego brane będą pod uwagę: wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć, obecności na zajęciach wychowania fizycznego, zaangażowanie dziecka w zajęciach, przygotowanie do zajęć sportowych (strój sportowy, rozgrzewka), postawa wobec nauczyciela i rówieśników. Szczegółowe kryteria oceniania - przedmiot oceny 1. Postawa. Ocenie podlega: przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, pomoc słabszym w trudnych sytuacjach, przestrzeganie zasad czystej gry oraz fair play, postawa zawodnika, kontrola własnych negatywnych i pozytywnych emocji, kulturalne kibicowanie, strój sportowy. 2. Aktywność. Ocenie podlega: wysiłek wkładany przez ucznia w usprawnianie się, udział w organizację lekcji, przygotowanie miejsca zajęć ruchowych, przeprowadzenie rozgrzewki, inwencja w organizowaniu gier i zabaw oraz w doborze ćwiczeń, obecność ucznia na lekcjach w- f, systematyczny udział w zajęciach sportowo-rekreacyjnych, reprezentowanie szkoły w zawodach i rozgrywkach sportowych. 3.Wiadomości. Ocenie podlegają: wiadomości związane z zasadami funkcjonowania, regeneracji sił, czynnym odpoczynkiem, wiadomości związane z postawą ciała, wiadomości związane z kształtowaniem i oceną sprawności oraz zdrowia, 3

4 wiadomości związane z profilaktyką dbałości o zdrowie w życiu dorosłego człowieka, wiadomości dotyczące organizowania i sędziowania zawodów sportowych, imprez rekreacyjnych i turystycznych, umiejętność połączenia wiadomości z zakresu nauczania ruchu z jego technicznym wykonaniem w poszczególnych dyscyplinach sportowych. 4. Umiejętności. Ocenie podlega: umiejętność działania na rzecz zdrowia i podnoszenia sprawności fizycznej, umiejętności kształtujące i korygujące postawę ciała, umiejętność połączenia wykonania ruchu z jego opisem słownym, umiejętności utylitarne, umiejętności organizowania i sędziowania zawodów sportowych, imprez rekreacyjnych i turystycznych, umiejętności bycia widzem i kibicem. 5. Sprawność fizyczna. Ocenie podlega: dbałość o zdrowie, higienę i kondycje oraz prawidłową postawę ciała, samokontrola i samoocena sprawności, poziom i postęp sprawności fizycznej. Szczegółowe kryteria oceny semestralnej lub rocznej z wychowania fizycznego dla klas IV-VIII 1) OCENA CELUJĄCA Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który w zakresie: a) Postawy i kompetencji społecznych spełnia (co najmniej 5 kryteriów): jest zawsze przygotowany do zajęć, nie ćwiczy tylko z ważnych powodów zdrowotnych, rodzinnych lub osobistych, charakteryzuje się wysokim poziomem kultury osobistej, używa właściwych sformułowań w kontaktach interpersonalnych, bardzo chętnie współpracuje z nauczycielem wf na rzecz kultury fizycznej, reprezentuje szkołę na zawodach sportowych na poziomie co najmniej powiatu, systematycznie bierze udział w zajęciach sportowo-rekreacyjnych, uprawia dyscypliny lub konkurencje sportowe w innych klubach lub sekcjach, podejmuje dowolne formy aktywności fizycznej w czasie wolnym. b) Systematycznego udziału i aktywności w trakcie zajęć (spełnia co najmniej 5 kryteriów): w trakcie miesiąca aktywnie ćwiczy w co najmniej % zajęć, w sposób ponad bardzo dobry wykonuje ćwiczenia, wzorowo pełni funkcje lidera, kapitana, pokazuje i demonstruje większość umiejętności ruchowych, prowadzi rozgrzewkę bardzo poprawnie pod względem merytorycznym i metodycznym, potrafi samodzielnie przygotować się do wybranego fragmentu zajęć, umie samodzielnie przygotować miejsce ćwiczeń, w sposób bezwzględny stosuje bezpiecznej organizacji zajęć, 4

5 c) Sprawności fizycznej i rozwoju fizycznego (5 kryteriów): zalicza wszystkie testy i próby sprawnościowe, samodzielnie zabiega o poprawę i uzupełnienie próby sprawnościowej, w której nie uczestniczył, wykazuje duży postęp, dokonuje oceny własnego rozwoju fizycznego, podejmuje indywidualny program treningowy, d) Aktywność fizyczna (5 kryteriów): zalicza wszystkie sprawdziany bezbłędnie, ćwiczenia wykonuje zgodnie z przepisami, jest wzorem dla innych, wykonuje ćwiczenia o znacznym stopniu trudności, jest efektywny i efektowny przy wykonywaniu ćwiczeń, stosuje opanowane umiejętności podczas zawodów, stopień opanowania umiejętności ruchowych wpływa na pozytywne wynik w zawodach sportowych, e) Wiadomości (5 kryteriów): zalicza sprawdziany i testy na ocenę bardzo dobrą, stosuje wszystkie przepisy oraz zasady sportów zespołowych i indywidualnych, posiada rozległą wiedzę na temat rozwoju fizycznego i motorycznego, wykazuje się dużym zakresem wiedzy na temat bieżących wydarzeń sportowych. 2. OCENA BARDZO DOBRA Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który w zakresie: a) postawy i kompetencji społecznych (spełnia4 kryteria): jest przygotowany do zajęć ale sporadycznie nie bierze w nich udziału, nie ćwiczy w lekcjach tylko z bardzo ważnych powodów, charakteryzuje się właściwym poziomem kultury osobistej, używa odpowiednich sformułowań w kontaktach interpersonalnych, chętnie współpracuje z nauczycielem wychowania fizycznego na rzecz kultury fizycznej, reprezentuje szkolę w zawodach sportowych na poziomie miejskim i gminnym, niesystematycznie bierze udział w zajęciach sportowo-rekreacyjnych, niekiedy podejmuje indywidualne formy aktywności fizycznej w czasie wolnym b) systematycznego udziału i aktywności w trakcie zajęć (spełnia 4 kryteria): w trakcie miesiąca aktywnie ćwiczy co najmniej 90-94% zajęć, w sposób bardzo dobry wykonuje większość ćwiczeń podczas lekcji, 5

6 bardzo dobrze pełni funkcje lidera grupy ćwiczebnej bądź kapitana drużyny, pokazuje i demonstruje niektóre umiejętności ruchowe, prowadzi rozgrzewkę lub ćwiczenia kształtujące poprawnie pod względem merytorycznym i metodycznym, potrafi samodzielnie pod względem psychomotorycznym przygotować się do wybranego fragmentu zajęć, umie z pomocą współćwiczącego lub nauczyciela przygotować miejsce ćwiczeń, stosuje zasady bezpiecznej organizacji zajęć, stara się dbać o stan techniczny przyborów i urządzeń sportowych, c) sprawności fizycznej i rozwoju fizycznego (spełnia co najmniej 4 kryteria): zalicza prawie wszystkie testy i próby sprawnościowe, poprawia lub uzupełnia próby sprawnościowe w których nie uczestniczył z ważnych powodów, uzyskuje znaczny postępów kolejnych próbach sprawnościowych, dokonuje oceny własnego rozwoju fizycznego, oblicza wskaźnik BMI, czasami podejmuje indywidualny trening sprawnościowy w celu poprawy wyniku w danej próbie sprawnościowej, d) aktywności fizycznej (spełnia 4 kryteria): zalicza wszelkie sprawdziany z niewielkimi błędami, ćwiczenia wykonuje zgodnie z przepisami i zasadami, potrafi wykonywać ćwiczenia o dużym stopniu trudności, wykonuje zadania ruchowe efektownie ale nie zawsze efektywnie, stosuje opanowane umiejętności ruchowe w czasie gry właściwej, stopień opanowanych umiejętności ucznia wpływa pozytywnie na wyniki w zwodach międzyszkolnych różnego szczebla, e) wiadomości (spełnia co najmniej 2 kryteria): zalicza sprawdziany pisemne i testy na ocenę bardzo dobra i dobrą, stosuje prawie wszystkie przepisy i zasady nauczanych sportów indywidualnych i zespołowych, posiada bardzo dobrą wiedzę na temat rozwoju fizycznego i motorycznego, wykazuje się bardzo dobrym zakresem wiedzy nt. bieżących wydarzeń sportowych w kraju i za granicą, 3. OCENA DOBRA Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który w zakresie: a) Postawy i kompetencji społecznych (spełnia co najmniej 3 kryteria): 6

7 jest przygotowany do zajęć, ale zdarza mu się nie brać udziału w zajęciach z różnych powodów, nie ćwiczy na lekcjach tylko z ważnych powodów zdrowotnych, rodzinnych i osobistych, charakteryzuje się właściwym poziomem kultury osobistej, nie zawsze używa odpowiednich sformułowań w kontaktach interpersonalnych, sporadycznie współpracuje z nauczycielem wychowania fizycznego, bierze udział w klasowych i szkolnych zawodach sportowych, nie uczęszcza na zajęcia sportowo-rekreacyjne, raczej nie podejmuje indywidualnych forma aktywności fizycznej w czasie wolnym, b) Systematycznego udziału i aktywności w trakcie zajęć (spełnia 3 kryteria), w trakcie miesiąca aktywnie ćwiczy co najmniej 85-89% zajęć, w sposób dobry wykonuje większość ćwiczeń w czasie lekcji, dobrze pełni funkcje kapitana czy lidera drużyny ćwiczebnej, nie potrafi pokazywać i demonstrować umiejętności ruchowych, prowadzi rozgrzewkę lub ćwiczenia kształtujące w miarę poprawnie, potrafi samodzielnie przygotować się pod względem psychomotorycznym do wybranego fragmentu zajęć, ale często tylko z pomocą nauczyciela, umie z pomocą nauczyciela czy współćwiczącego przygotować miejsce ćwiczeń, nie zawsze stosuje zasady bezpiecznej organizacji zajęć wychowania fizycznego, dba o stan techniczny przyborów i sprzętu sportowego ale aktywność ta wymaga dodatkowej interwencji wychowawczej, c) Sprawności fizycznej i rozwoju fizycznego (spełnia co najmniej 3 kryteria): zalicza większość testów i prób sprawnościowych ujętych w programie, wykonuje określone próby sprawnościowe na ocenę dobrą, poprawia próby sprawnościowe w których nie uczestniczył za namową nauczyciela, uzyskuje niewielki postęp w kolejnych próbach sprawnościowych, dokonuje oceny własnego rozwoju fizycznego, oblicza wskaźnik BMI, raczej nie podejmuje indywidualnego treningu w celu poprawy oceny, d) Aktywności fizycznej (spełnia 3 kryteria): zalicza wszystkie sprawdziany z niewielkimi błędami, wykonuje ćwiczenia nie zawsze zgodnie z przepisami i zasadami potrafi wykonywać ćwiczenia o przeciętnym stopniu trudności, wykonuje zadania ruchowe efektownie ale zawsze nieefektywnie, nie potrafi zastosować opanowanych umiejętności ruchowych w czasie gry właściwej, stopień opanowanych umiejętności nie wpływa pozytywnie na wyniki w zawodach międzyszkolnych, e) Wiadomości (spełnia co najmniej 1 kryterium): 7

8 zalicza sprawdziany i testy na ocenę dobrą, stosuje przepisy i zasady poznanych dyscyplin sportowych, posiada dobrą wiedzę na temat rozwoju fizycznego i motorycznego wykazuje się dobrym zakresem wiedzy na temat wydarzeń sportowych w kraju i za granicą, 5. OCENA DOSTATECZNA Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który w zakresie: a) postawy i kompetencji społecznych (spełnia co najmniej 2 kryteria): jest przygotowany do zajęć ale zdarza mu się nie brać udziału w lekcjach, nie ćwiczy na lekcjach z błahych powodów, charakteryzuje się przeciętnym poziomem kultury osobistej, często używa nieodpowiednich sformułowań w kontaktach interpersonalnych, nie współpracuje z nauczycielem wychowania fizycznego na rzecz kultury fizycznej, nie bierze udziału w klasowych i szkolnych zawodach sportowych, nie uczęszcza na zajęcia sportowo-rekreacyjne, nigdy nie podejmuje indywidualnych form aktywności fizycznej, b) systematycznego udziału i aktywności w trakcie zajęć (2 kryteria): w trakcie miesiąca aktywnie ćwiczy w co najmniej 80-84% zajęć, w sposób dostateczny wykonuje większość ćwiczeń, nie pełni funkcji lidera grupy lub kapitana, nie potrafi pokazywać i demonstrować umiejętności ruchowych, nie potrafi przeprowadzić rozgrzewki, nie potrafi samodzielnie pod względem psychomotorycznym przygotować się do wybranego fragmentu zajęć, umie z pomocą nauczyciela lub współćwiczącego przygotować miejsce ćwiczeń, często nie stosuje zasad bezpiecznej organizacji zajęć, dba o stan techniczny urządzeń, przyborów ale po interwencji wychowawczej, c) sprawności fizycznej i rozwoju fizycznego (2 kryteria): zalicza tylko niektóre testy i próby sprawnościowe, wykonuje określone próby sprawności na ocenę dostateczną, nie poprawia i nie uzupełnia prób w których nie uczestniczył, nie dokonuje oceny własnego rozwoju fizycznego, nie uzyskuje żadnego postępu w kolejnych próbach, nigdy nie podejmuje indywidualnego programu treningowego w celu poprawy wyniku, d) aktywności fizycznej (2 kryteria): zalicza wszystkie sprawdziany z dużymi błędami technicznymi i taktycznymi, Wykonuje ćwiczenia prawie zawsze niezgodnie z przepisami, zasadami w konkurencjach indywidualnych, zespołowych, 8

9 potrafi wykonywać ćwiczenia o niskim stopniu trudności, wykonuje zadania ruchowe mało efektownie i mało efektywnie, nie potrafi zastosować opanowanych umiejętności ruchowych w czasie gry, stopień opanowania umiejętności ruchowych nie wpływa na wyniki drużyn szkolnych w zawodach i rozgrywkach, f) wiadomości (1 kryterium): zalicza sprawdziany i testy na ocenę dostateczną, stosuje niektóre przepisy i zasady sportów indywidualnych oraz zespołowych, posiada dostateczna wiedzę na temat rozwoju fizycznego i motorycznego, wykazuje się przeciętnym zakresem wiedzy na temat bieżących wydarzeń sportowych, 6. OCENA DOPUSZCZAJĄCA Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który w zakresie: a) postawy i kompetencji społecznych (co najmniej 1 kryterium): bardzo często jest nieprzygotowany do lekcji, zapomina stroju, często nie ćwiczy na lekcjach z błahych powodów, charakteryzuje się niskim poziomem kultury osobistej, bardzo często używa nieodpowiednich sformułowań w kontaktach interpersonalnych, nie współpracuje z nauczycielem wychowania fizycznego, nie bierze udziału w klasowych i szkolnych zawodach sportowych, nie uczęszcza na zajęcia sportowo-rekreacyjne, nigdy nie podejmuje indywidualnych form aktywności fizycznej, b) systematycznego udziału i aktywności w trakcie zajęć (1 kryterium): w trakcie miesiąca aktywnie ćwiczy w co najmniej % zajęć, w sposób nieudolny wykonuje większość ćwiczeń, nie pełni funkcji lidera grupy lub kapitana, nie potrafi pokazywać umiejętności ruchowych, nie potrafi przeprowadzić rozgrzewki lub ćwiczeń kształtujących, nie potrafi samodzielnie pod względem psychomotorycznym przygotować się do wybranego fragmentu zajęć, umie za pomocą nauczyciela lub współćwiczących przygotować miejsce ćwiczeń, bardzo często nie stosuje zasady bezpiecznej organizacji zajęć, a zachowanie, ucznia na lekcji może zagrażać zdrowiu i życiu współćwiczących, nie dba o stan techniczny urządzeń, przyborów sportowych, c) sprawności fizycznej i rozwoju fizycznego (1 kryterium): zalicza tylko pojedyncze testy i próby sprawnościowe, nie poprawia lub nie uzupełnia prób sprawnościowych w których nie uczestniczył, 9

10 nie uzyskuje żadnego postępu w kolejnych próbach sprawnościowych, nie dokonuje oceny własnego rozwoju fizycznego, nigdy nie podejmuje indywidualnego programu treningowego, d) aktywności fizycznej (1 kryterium): zalicza wszystkie sprawdziany umiejętności ruchowej z rażącymi błędami technicznymi i taktycznymi, wykonuje ćwiczenia zawsze niezgodnie z przepisami lub zasadami, potrafi wykonać ćwiczenia o bardzo niskim stopniu trudności, wykonuje zadania ruchowe mało efektownie i zawsze mało efektywnie, nie potrafi zastosować opanowanych umiejętności w czasie gry, stopień opanowania umiejętności ruchowych nie wpływa na wyniki drużyn szkolnych w zawodach i rozgrywkach sportowych, e) wiadomości (1 kryterium): zalicza sprawdziany pisemne i testy na ocenę dopuszczającą, stosuje niektóre przepisy i zasady sportów indywidualnych oraz zespołowych, posiada niewielką wiedzę na temat rozwoju fizycznego i motorycznego, wykazuje się niskim zakresem wiedzy na temat bieżących wydarzeń sportowych, 7. OCENA NIEDOSTATECZNA Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który w zakresie: a) postawy i kompetencji społecznych: Pprawie zawsze jest nieprzygotowany do lekcji (zapomina stroju), bardzo często nie ćwiczy na lekcjach z błahych powodów, charakteryzuje się bardzo niskim poziomem kultury osobistej, zachowuje się wulgarnie w stosunku do nauczyciela i innych pracowników szkoły oraz rówieśników, nie współpracuje z nauczycielem wf na rzecz kultury fizycznej, nie bierze udziału w klasowych i szkolnych zawodach sportowych, nie uczęszcza na zajęcia sportowo-rekreacyjne, nigdy nie podejmuje indywidualnych form aktywności fizycznej, b) systematycznego udziału i aktywności w trakcie zajęć: w trakcie miesiąca aktywnie ćwiczy poniżej 70% obowiązujących zajęć, w sposób bardzo nieudolny wykonuje większość ćwiczeń w czasie lekcji, nie pełni lidera grupy ćwiczebnej lub kapitana drużyny, nie potrafi pokazywać umiejętności ruchowych, nie potrafi przeprowadzić rozgrzewki lub ćwiczeń kształtujących, nie potrafi samodzielnie pod względem psychomotorycznym przygotować się do wybranego fragmentu zajęć, 10

11 nigdy nie przygotowuje miejsca ćwiczeń, nigdy nie stosuje zasad bezpiecznej organizacji zajęć wychowania fizycznego a jego zachowanie zagraża zdrowiu a nawet życiu współćwiczących, nie dba o stan techniczny przyborów, urządzeń sportowych a nawet często je niszczy i dewastuje, c) sprawności fizycznej i rozwoju fizycznego: nie zalicza większości testów i prób sprawnościowych, nie poprawia lub nie uzupełnia prób w których nie uczestniczył, nie uzyskuje żadnego postępu w kolejnych próbach sprawnościowych, nigdy nie podejmuje indywidualnego programu treningowego w celu poprawy wyniku, d) aktywności fizycznej: zalicza wszystkie sprawdziany umiejętności ruchowych z bardzo rażącymi błędami technicznymi lub taktycznymi, wykonuje ćwiczenia zawsze niezgodnie z przepisami lub zasadami obowiązującymi w konkurencjach indywidualnych lub zespołowych, nie potrafi wykonywać ćwiczeń nawet o bardzo niskim stopniu trudności, wykonuje zadania ruchowe mało efektywnie i zawsze mało efektownie, nie potrafi zastosować opanowanych umiejętności w czasie gry, stopień opanowania umiejętności ruchowych nie wpływa na wyniki drużyn szkolnych w zawodach i rozgrywkach, e) wiadomości: zalicza sprawdziany pisemne i testy na ocenę niedostateczna, stosuje niektóre przepisy i zasady sportów indywidualnych oraz zespołowych, posiada niedostateczna wiedzę na temat rozwoju fizycznego i motorycznego, wykazuje się niedostatecznym zakresem wiedzy na temat bieżących wydarzeń sportowych, Postanowienia końcowe. 1. Zwolnienia lekarskie nie powodują obniżenia oceny za nieodpowiednią postawę ucznia, kompetencje społeczne oraz systematyczny udział w lekcjach. 2. Wszystkie oceny cząstkowe podlegają poprawie w terminie uzgodnionym z nauczycielem. 3. Ocena poprawiona jest oceną ostateczną. 4. Uczeń ma prawo do wykonania danego ćwiczenia stosownie do swoich możliwości (np. obniżona wysokość przyrządu). 11

12 12

Przedmiotowe Zasady Ocenia z Wychowania Fizycznego w Szkole Podstawowej nr 1 w Ełku

Przedmiotowe Zasady Ocenia z Wychowania Fizycznego w Szkole Podstawowej nr 1 w Ełku Założenia ogólne: Przedmiotowe Zasady Ocenia z Wychowania Fizycznego w Szkole Podstawowej nr 1 w Ełku 1. Ocenianie z wychowania fizycznego jest integralną częścią wewnątrzszkolnego systemu oceniania. 2.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE. Wychowanie fizyczne klasa VII. Rok szkolny 2017/2018

WYMAGANIA EDUKACYJNE. Wychowanie fizyczne klasa VII. Rok szkolny 2017/2018 WYMAGANIA EDUKACYJNE Wychowanie fizyczne klasa VII Rok szkolny 2017/2018 Szczegółowe kryteria oceny półrocznej lub rocznej z wychowania fizycznego 1) Ocena celująca Ocenę celującą na pierwsze półrocze

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Września 1939 w Gostyni

Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Września 1939 w Gostyni Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Września 1939 w Gostyni Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który w zakresie: a) Postawy i kompetencji społecznych (spełnia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe kryteria oceny semestralnej lub rocznej z wychowania fizycznego. dla klas IV-VII na rok szkolny 2017/2018

Szczegółowe kryteria oceny semestralnej lub rocznej z wychowania fizycznego. dla klas IV-VII na rok szkolny 2017/2018 Szczegółowe kryteria oceny semestralnej lub rocznej z wychowania fizycznego 1) OCENA CELUJĄCA dla klas IV-VII na rok szkolny 2017/2018 Ocenę celującą na pierwszy semestr lub koniec roku szkolnego otrzymuje

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS 4 8 Szkoły Podstawowej nr 5 w Chorzowie

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS 4 8 Szkoły Podstawowej nr 5 w Chorzowie SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS 4 8 Szkoły Podstawowej nr 5 w Chorzowie OCENA CELUJĄCA 1. Postawy i kompetencje społeczne (uczeń spełnia co najmniej 5 kryteriów): jest zawsze

Bardziej szczegółowo

WYCHOWANIE FIZYCZNE KLASA VII

WYCHOWANIE FIZYCZNE KLASA VII WYCHOWANIE FIZYCZNE KLASA VII Wymagania edukacyjne: W klasie VII szkoły podstawowej kontrolujemy i oceniamy następujące obszary aktywności ucznia: 1. Postawę ucznia i jego kompetencje społeczne. 2. Systematyczny

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KL. VII.

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KL. VII. Założenia ogólne. PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KL. VII. 1. Ocenianie z wychowania fizycznego jest integralną częścią wewnątrzszkolnych zasad oceniania szkoły. 2. Ocena półroczna

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Założenia ogólne 1. Ocenianie z wychowania fizycznego jest integralną częścią wewnątrz szkolnego systemu oceniania szkoły. 2. Ocena semestralna lub

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe kryteria oceny semestralnej lub rocznej z wychowania fizycznego

Szczegółowe kryteria oceny semestralnej lub rocznej z wychowania fizycznego Szczegółowe kryteria oceny semestralnej lub rocznej z wychowania fizycznego 1) Ocena celująca Ocenę celującą na pierwszy semestr lub koniec roku szkolnego otrzymuje uczeń, który w zakresie: a) postawy

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe kryteria oceny semestralnej lub rocznej z wychowania fizycznego w klasie 6 w Szkole Podstawowej w Brodłach 1) Ocena celująca Ocenę celując

Szczegółowe kryteria oceny semestralnej lub rocznej z wychowania fizycznego w klasie 6 w Szkole Podstawowej w Brodłach 1) Ocena celująca Ocenę celując Szczegółowe kryteria oceny semestralnej lub rocznej z wychowania fizycznego w klasie 6 w Szkole Podstawowej w Brodłach 1) Ocena celująca Ocenę celującą śródroczną, roczną lub końcową otrzymuje uczeń który

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KLASY IV-VIII

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KLASY IV-VIII PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KLASY IV-VIII 1. Ocenianie z wychowania fizycznego jest integralną częścią wewnątrzszkolnego systemu oceniania szkoły. 2. Ocena semestralna lub roczna

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENY SEMESTRALNEJ LUB ROCZNEJ Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ KL.IV AB

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENY SEMESTRALNEJ LUB ROCZNEJ Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ KL.IV AB SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENY SEMESTRALNEJ LUB ROCZNEJ Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ KL.IV AB OPRACOWAŁA: Lucyna Sroka 1) Ocena celująca Ocenę celującą na pierwszy semestr lub koniec roku szkolnego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W KLASIE VII;

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W KLASIE VII; PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W KLASIE VII; 1. Ocenianie z wychowania fizycznego jest integralną częścią wewnątrzszkolnego systemu oceniania szkoły. 2. Ocena śródroczna lub roczna jest ustalana na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYCHOWANIE FIZYCZNE KLASA IV

WYCHOWANIE FIZYCZNE KLASA IV WYCHOWANIE FIZYCZNE KLASA IV Wymagania edukacyjne: W klasie IV szkoły podstawowej kontrolujemy i oceniamy następujące obszary aktywności ucznia: 1. Postawę ucznia i jego kompetencje społeczne. 2. Systematyczny

Bardziej szczegółowo

b) systematycznego udziału i aktywności w trakcie zajęć (spełnia co najmniej 5 kryteriów):

b) systematycznego udziału i aktywności w trakcie zajęć (spełnia co najmniej 5 kryteriów): SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENY SEMESTRALNEJ LUB ROCZNEJ Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO według nowej podstawy programowej dla klasy czwartej, siódmej i klasy sportowej w Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENY SEMESRALNEJ LUB ROCZNEJ Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENY SEMESRALNEJ LUB ROCZNEJ Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENY SEMESRALNEJ LUB ROCZNEJ Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 1) OCENA CELUJĄCA Ocenę celującą na pierwszy semestr lub koniec roku szkolnego otrzymuje uczeń, który w zakresie: a) postawy i

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS IV, V, VI, VII, VIII W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ARKADEGO FIEDLERA W BYTYNIU

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS IV, V, VI, VII, VIII W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ARKADEGO FIEDLERA W BYTYNIU PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS IV, V, VI, VII, VIII W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ARKADEGO FIEDLERA W BYTYNIU Postanowienia ogólne Dopuszcza się trzykrotny brak stroju w semestrze,

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z wychowania fizycznego na ocenę semestralną lub roczną:

Kryteria oceniania z wychowania fizycznego na ocenę semestralną lub roczną: Kryteria oceniania z wychowania fizycznego na ocenę semestralną lub roczną: 1. OCENA CELUJĄCA Ocenę celującą na pierwszy semestr lub koniec roku szkolnego otrzymuje uczeń, który w zakresie: a)postawy (spełnia,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Założenia ogólne 1. Ocenianie z wychowania fizycznego jest integralną częścią wewnątrzszkolnego systemu oceniania szkoły. 2. Ocena semestralna lub

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO dla klas IV VIII w Szkole Podstawowej nr 8 im. J. Wyżykowskiego w Lubinie

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO dla klas IV VIII w Szkole Podstawowej nr 8 im. J. Wyżykowskiego w Lubinie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO dla klas IV VIII w Szkole Podstawowej nr 8 im. J. Wyżykowskiego w Lubinie I. Obowiązki ucznia Uczeń powinien podporządkowywać się poleceniom nauczyciela,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNGO W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM NR 2 IM. JANUSZA KORCZAKA W RYBNIKU KLASA VII

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNGO W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM NR 2 IM. JANUSZA KORCZAKA W RYBNIKU KLASA VII WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNGO W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM NR 2 IM. JANUSZA KORCZAKA W RYBNIKU KLASA VII PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Założenia ogólne. 1. Ocenianie

Bardziej szczegółowo

Wymaganie edukacyjne wychowanie fizyczne klasy IV VIII

Wymaganie edukacyjne wychowanie fizyczne klasy IV VIII Wymaganie edukacyjne wychowanie fizyczne klasy IV VIII OCENA DOPUSZCZAJĄCA Ocenę dopuszczającą na pierwsze półrocze lub koniec roku szkolnego otrzymuje uczeń, który w zakresie: społecznych (spełnia co

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNGO W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM NR 2 IM. JANUSZA KORCZAKA W RYBNIKU KLASA IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNGO W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM NR 2 IM. JANUSZA KORCZAKA W RYBNIKU KLASA IV WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNGO W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM NR 2 IM. JANUSZA KORCZAKA W RYBNIKU KLASA IV PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEO Założenia ogólne. 1. Ocenianie

Bardziej szczegółowo

c.sprawności fizycznej i rozwoju fizycznego ( spełnia co najmniej 5 kryteriów)

c.sprawności fizycznej i rozwoju fizycznego ( spełnia co najmniej 5 kryteriów) Szczegółowe wymagania edukacyjne na poszczególne roczne oceny klasyfikacyjne z wychowania fizycznego w klasie VIII Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który w zakresie : -dokładnie wykonuje ćwiczenia i zalecenia

Bardziej szczegółowo

sprawności fizycznej i rozwoju fizycznego ( spełnia co najmniej 5 kryteriów)

sprawności fizycznej i rozwoju fizycznego ( spełnia co najmniej 5 kryteriów) Szczegółowe wymagania edukacyjne na poszczególne roczne oceny klasyfikacyjne z wychowania fizycznego w klasie IV- Krzysztof Romanowski Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który w zakresie : postawy i kompetencji

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z wychowania fizycznego w klasach IV - VIII

Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z wychowania fizycznego w klasach IV - VIII Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z wychowania fizycznego w klasach IV - VIII Wymagania szczegółowe w klasach IV-VIII szkoły podstawowej

Bardziej szczegółowo

ZASADY OCENIANIA - WYCHOWANIE FIZYCZNE - KLASA 7

ZASADY OCENIANIA - WYCHOWANIE FIZYCZNE - KLASA 7 ZASADY OCENIANIA - WYCHOWANIE FIZYCZNE - KLASA 7 I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE 1. Ocena semestralna lub roczna ustalana jest na podstawie ocen cząstkowych za określony poziom wiadomości, umiejętności i kompetencji

Bardziej szczegółowo

W klasie 4 szkoły podstawowej kontrolujemy i oceniamy następujące obszary aktywności ucznia:

W klasie 4 szkoły podstawowej kontrolujemy i oceniamy następujące obszary aktywności ucznia: Wymagania szczegółowe w klasie 4 wychowanie fizyczne W klasie 4 szkoły podstawowej kontrolujemy i oceniamy następujące obszary aktywności ucznia: 1.postawę ucznia i jego kompetencje społeczne, 2.systematyczny

Bardziej szczegółowo

ZASADY OCENIANIA WYCHOWANIE FIZYCZNE - KLASA 8

ZASADY OCENIANIA WYCHOWANIE FIZYCZNE - KLASA 8 ZASADY OCENIANIA WYCHOWANIE FIZYCZNE - KLASA 8 I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE 1. Ocena semestralna lub roczna ustalana jest na podstawie ocen cząstkowych za określony poziom wiadomości, umiejętności i kompetencji

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I. Założenia ogólne 1. Ocenianie z wychowania fizycznego jest integralną częścią wewnątrzszkolnego systemu oceniania szkoły. 2. Ocena semestralna lub

Bardziej szczegółowo

Wychowanie fizyczne. Sumienność i staranność w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających z przedmiotu,

Wychowanie fizyczne. Sumienność i staranność w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających z przedmiotu, Kryteria ocen w Szkole Podstawowej w Oleśnie kl. IV 1. Przedmiot oceny. Wychowanie fizyczne Podstawą oceny jest wysiłek włożony przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć.

Bardziej szczegółowo

ZASADY OCENIANIA - WYCHOWANIE FIZYCZNE - KLASA 6

ZASADY OCENIANIA - WYCHOWANIE FIZYCZNE - KLASA 6 ZASADY OCENIANIA - WYCHOWANIE FIZYCZNE - KLASA 6 I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE 1. Ocena semestralna lub roczna ustalana jest na podstawie ocen cząstkowych za określony poziom wiadomości, umiejętności i kompetencji

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Zaczarniu

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Zaczarniu Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Zaczarniu WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE W KLASIE IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ W klasie IV szkoły podstawowej kontrolujemy i oceniamy następujące obszary aktywności ucznia: 1.

Bardziej szczegółowo

ZASADY OCENIANIA - WYCHOWANIE FIZYCZNE - KLASA 5

ZASADY OCENIANIA - WYCHOWANIE FIZYCZNE - KLASA 5 ZASADY OCENIANIA - WYCHOWANIE FIZYCZNE - KLASA 5 I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE 1. Ocena semestralna lub roczna ustalana jest na podstawie ocen cząstkowych za określony poziom wiadomości, umiejętności i kompetencji

Bardziej szczegółowo

c.sprawności fizycznej i rozwoju fizycznego ( spełnia co najmniej 5 kryteriów)

c.sprawności fizycznej i rozwoju fizycznego ( spełnia co najmniej 5 kryteriów) Szczegółowe wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z wychowania fizycznego w klasie VIII Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który w zakresie : a)postawy i kompetencji społecznych(

Bardziej szczegółowo

ZASADY OCENIANIA - WYCHOWANIE FIZYCZNE - KLASA 4

ZASADY OCENIANIA - WYCHOWANIE FIZYCZNE - KLASA 4 ZASADY OCENIANIA - WYCHOWANIE FIZYCZNE - KLASA 4 I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE 1. Ocena semestralna lub roczna ustalana jest na podstawie ocen cząstkowych za określony poziom wiadomości, umiejętności i kompetencji

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 6.1. Założenia ogólne 1. Ocenianie z wychowania fizycznego jest integralną częścią wewnątrzszkolnego systemu oceniania szkoły. 2. Ocena semestralna

Bardziej szczegółowo

1.PRZEDMIOTOWY SYSTEMU OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

1.PRZEDMIOTOWY SYSTEMU OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 1.PRZEDMIOTOWY SYSTEMU OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 1.1. Założenia ogólne 1. Ocenianie z wychowania fizycznego jest integralną częścią wewnątrzszkolnego systemu oceniania szkoły. 2. Ocena semestralna

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego w klasach IV VIII

Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego w klasach IV VIII Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego w klasach IV VIII Ocena z wychowania fizycznego powinna być obiektywna i zindywidualizowana. Zawierać powinna indywidualne możliwości ucznia oraz jego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 22 W KATOWICACH

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 22 W KATOWICACH PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 22 W KATOWICACH ZASADY OCENIANIA Ocenianie z wychowania fizycznego jest integralną częścią wewnątrzszkolnego systemu oceniania

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA im. JANA PAWŁA II w LUBATOWEJ

SZKOŁA PODSTAWOWA im. JANA PAWŁA II w LUBATOWEJ SZKOŁA PODSTAWOWA im. JANA PAWŁA II w LUBATOWEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA OŚMIOLETNIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ Lubatowa 2017 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KLASACH IV-VIII

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KLASACH IV-VIII PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KLASACH IV-VIII I. INFORMACJE WSTĘPNE: 1. Przedmiotowy System Oceniania reguluje zasady oceniania z wychowania fizycznego uczniów Szkoły Podstawowej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Szkoła Podstawowa nr 4 im. Mariana Koszewskiego w Kościanie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Dla II etapu edukacji (kl. IV, V, VI, VII, VIII) 1 Wychowanie fizyczne pełni ważne funkcje

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W LUBLINIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W LUBLINIE 1 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W LUBLINIE I. Założenia ogólne 1. Ocenianie z wychowania fizycznego jest integralną częścią wewnątrzszkolnego systemu oceniania

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej nr 8 w Grudziądzu.

Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej nr 8 w Grudziądzu. Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej nr 8 w Grudziądzu. 1.1. Założenia ogólne. 1. Ocenianie z wychowania fizycznego jest integralną częścią wewnątrz szkolnego systemu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ W WIETLINIE DOROTA GEMBAROWSKA, DOROTA CZUBOCHA-ZAJĄC Spis treści Dokumenty określające Przedmiotowe Zasady

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Założenia ogólne 1. Ocenianie z wychowania fizycznego jest integralną częścią wewnątrzszkolnych zasad oceniania szkoły. 2. Ocena semestralna lub roczna

Bardziej szczegółowo

OSIĄGNIĘCIA UCZNIA PO UKOŃCZENIU POSZCZEGÓLNYCH KLAS W OŚMIOLETNIEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ WYCHOWANIE FIZYCZNE

OSIĄGNIĘCIA UCZNIA PO UKOŃCZENIU POSZCZEGÓLNYCH KLAS W OŚMIOLETNIEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ WYCHOWANIE FIZYCZNE OSIĄGNIĘCIA UCZNIA PO UKOŃCZENIU POSZCZEGÓLNYCH KLAS W OŚMIOLETNIEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ WYCHOWANIE FIZYCZNE KLASA IV W zakresie wiedzy. Uczeń: wymienia podstawowe zdolności kondycyjne i koordynacyjne, wie,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego I.Założenia ogólne

Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego I.Założenia ogólne Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego I.Założenia ogólne Ocenianie z wychowania fizycznego jest integralną częścią wewnątrzszkolnego systemu oceniania szkoły. Ocena semestralna lub roczna

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ W WIETLINIE DOROTA GEMBAROWSKA DOROTA CZUBOCHA-ZAJĄC Spis treści Dokumenty określające Przedmiotowy System

Bardziej szczegółowo

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który w zakresie:

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który w zakresie: Szczegółowe wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z wychowania fizycznego w klasie II i III Gimnazjum (zajęcia międzyoddziałowe) - Alina Peryt, Krzysztof Romanowski Ocenę

Bardziej szczegółowo

1. Wymagania szczegółowe w klasie IV szkoły podstawowej

1. Wymagania szczegółowe w klasie IV szkoły podstawowej WYMAGANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11 1. Wymagania szczegółowe w klasie IV szkoły podstawowej W klasie IV szkoły podstawowej kontrolujemy i oceniamy następujące obszary aktywności

Bardziej szczegółowo

Ocenianie Przedmiotowe z wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Kamienicy Polskiej

Ocenianie Przedmiotowe z wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Kamienicy Polskiej Ocenianie Przedmiotowe z wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Kamienicy Polskiej Nauczyciele: Joanna Chłądzyńska, Tomasz Morzyk, Mariusz Zych 1. Ocenianie Przedmiotowe

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ W WIETLINIE DOROTA GEMBAROWSKA DOROTA CZUBOCHA-ZAJĄC RAFAŁ JABŁOŃSKI Spis treści Dokumenty określające

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Szkoła Podstawowa nr 7 im. Erazma z Rotterdamu ZAŁOŻENIA OGÓLNE: 1. Ocenianie z wychowania fizycznego jest integralną częścią wewnątrzszkolnego systemu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 15 W JAWORZNIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 15 W JAWORZNIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 15 W JAWORZNIE Podstawa prawna 1. Ustawa-Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r., 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I Cele wychowania fizycznego 1. Harmonijny rozwój fizyczny ucznia poprzez odpowiedni dobór środków stymulujących i korygujących rozwój i funkcjonowanie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Przedmiotowy System Oceniania ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia umiejętności i wiadomości

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO. Dla klas IV-VIII Szkoły Podstawowej

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO. Dla klas IV-VIII Szkoły Podstawowej Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łososinie Dolnej. PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Dla klas IV-VIII Szkoły Podstawowej ZAŁOŻENIA OGÓLNE: 1. Ocenianie z wychowania fizycznego

Bardziej szczegółowo

Elementy oceny z wychowania fizycznego w klasie V szkoły podstawowej.

Elementy oceny z wychowania fizycznego w klasie V szkoły podstawowej. Elementy oceny z wychowania fizycznego w klasie V szkoły podstawowej. 1. Ocena z wychowania fizycznego jest integralną częścią oceniania wewnątrzszkolnego szkoły. 2. Ocena śródroczna i roczna ustalana

Bardziej szczegółowo

KONTROLA I OCENA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W NIECHORZU w 2013/2014 r. Nauczyciel prowadzący: mgr Piotr Kinka

KONTROLA I OCENA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W NIECHORZU w 2013/2014 r. Nauczyciel prowadzący: mgr Piotr Kinka KONTROLA I OCENA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W NIECHORZU w 2013/2014 r. Nauczyciel prowadzący: mgr Piotr Kinka 1.DEKALOG ZASAD KONTROLI I OCENY Z WF.: 1. U jest podmiotem wszelkich

Bardziej szczegółowo

CELE KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA obejmują:

CELE KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA obejmują: WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KLASY IV, V i VII Program nauczania Wychowania Fizycznego dla ośmioletnie szkoły podstawowej Krzysztof Warchoł Podstawa prawna : rozp. MEN z 14 lutego 2017

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania z wychowania fizycznego w klasach IV-VIII szkoły podstawowej.

Przedmiotowe zasady oceniania z wychowania fizycznego w klasach IV-VIII szkoły podstawowej. Przedmiotowe zasady oceniania z wychowania fizycznego w klasach IV-VIII szkoły podstawowej. 1. Skala ocen W ocenianiu zarówno cząstkowym, jak i semestralnym oraz rocznym stosowane są następujące stopnie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego w klasach IV VIII szkoły podstawowej w roku szkolnym 2018/2019 I.

Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego w klasach IV VIII szkoły podstawowej w roku szkolnym 2018/2019 I. Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego w klasach IV VIII szkoły podstawowej w roku szkolnym 2018/2019 I. Założenia ogólne Ocenianie z wychowania fizycznego jest integralną częścią wewnątrzszkolnego

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I.1.Wymagania szczegółowe w klasie IV szkoły podstawowej W klasie IV szkoły podstawowej kontrolujemy i oceni9amy następujące obszary aktywności ucznia: 1) postawę

Bardziej szczegółowo

Elementy oceny z wychowania fizycznego w klasie VII szkoły podstawowej.

Elementy oceny z wychowania fizycznego w klasie VII szkoły podstawowej. Elementy oceny z wychowania fizycznego w klasie VII szkoły podstawowej. 1. Ocena z wychowania fizycznego jest integralną częścią oceniania wewnątrzszkolnego szkoły. 2. Ocena śródroczna i roczna ustalana

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 1 Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO (Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowego Systemu Oceniania z Wychowania Fizycznego. 1.

Bardziej szczegółowo

Wymagania szczegółowe dla klasy 4 szkoły podstawowej

Wymagania szczegółowe dla klasy 4 szkoły podstawowej Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla ośmioletniej szkoły podstawowej klasy 4 8 Wymagania szczegółowe dla klasy 4 szkoły podstawowej siła mięśni brzucha siady z leżenia tyłem wykonywane w czasie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCOWANIA FIZYCZNEGO

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCOWANIA FIZYCZNEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCOWANIA FIZYCZNEGO 6.3. Wymagania szczegółowe w klasie IV szkoły podstawowej W klasie IV szkoły podstawowej kontrolujemy i oceniamy następujące obszary aktywności ucznia: 1) postawę

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANI FIZYCZNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W ŁĘCZNEJ KLAS IV - VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANI FIZYCZNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W ŁĘCZNEJ KLAS IV - VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANI FIZYCZNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W ŁĘCZNEJ KLAS IV - VI 1. Założenia ogólne: Przedmiotowy System Oceniania z wychowani fizycznego jest zgodny z Ocenianiem

Bardziej szczegółowo

ZASADY WEWNĄTRZSZKONEGO OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS IV-VIII W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 358

ZASADY WEWNĄTRZSZKONEGO OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS IV-VIII W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 358 ZASADY WEWNĄTRZSZKONEGO OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS IV-VIII W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 358 1. Ocenianie z wychowania fizycznego jest zgodne z wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania. 2. Klasyfikacyjna

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Ocenianie z wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej nr 2 w Przasnyszu

Przedmiotowe Ocenianie z wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej nr 2 w Przasnyszu Przedmiotowe Ocenianie z wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej nr 2 Obowiązujące od 01.09.2017r. Nauczyciele uczący: Barbara Majewska Ilona Brykała Kszysztof Butryn Szczepan Ulatowski Dariusz Durczyński

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej ul. Konarskiego 5/ Siedlce PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej ul. Konarskiego 5/ Siedlce PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Szkoła Podstawowa nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej ul. Konarskiego 5/7 08-110 Siedlce PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Ocenianie to jedno z najważniejszych zasad szkoły, to gromadzenie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS IV, V, VII i VIII

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS IV, V, VII i VIII PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS IV, V, VII i VIII Obowiązujący od 1 września 2018r w Szkole Podstawowej nr 1 w Trzebnicy. ZAŁOŻENIA WSTĘPNE Przedmiotowy system oceniania

Bardziej szczegółowo

I. Zasady ogólne oceniania i klasyfikowania uczniów z wychowania fizycznego:

I. Zasady ogólne oceniania i klasyfikowania uczniów z wychowania fizycznego: PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z REKREACJI Społeczne Gimnazjum "Dwójka" Nr 45 STO im. Pawła Jasienicy Rok szkolny 2016/17. Na zajęcia wychowania fizycznego składa się 2h/ tygodniowo rekreacji oraz 2h/tygodniowo

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE OCENIANIANIE. z wychowania fizycznego

PRZEDMIOTOWE OCENIANIANIE. z wychowania fizycznego PRZEDMIOTOWE OCENIANIANIE z wychowania fizycznego Ocena z wychowania fizycznego winna służyć: Pozyskaniu przez nauczyciela i uczniów informacji o stanie procesu nauczania i uczenia się. Zwiększenia zainteresowania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I. KRYTERIA OCENY UCZNIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA UCZNIÓW Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO. Rok szkolny 2019/2020

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA UCZNIÓW Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO. Rok szkolny 2019/2020 PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA UCZNIÓW Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Rok szkolny 2019/2020 Przedmiotowy system oceniania jest zgodny ze statutem Szkoły Podstawowej im.karola Wojtyły w Rotmance. Szczegółowe kryteria

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY I METODY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO. Wystawiane są pełne oceny (bez plusów i minusów).

KRYTERIA OCENY I METODY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO. Wystawiane są pełne oceny (bez plusów i minusów). KRYTERIA OCENY I METODY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Wystawiane są pełne oceny (bez plusów i minusów). UCZEŃ OTRZYMUJĘ OCENĘ ZA SYSTEMATYCZNE PRZYGOTOWYWANIE SIĘ DO ZAJĘĆ I AKTYWNE

Bardziej szczegółowo

Zasady oceniania WYCHOWANIE FIZYCZNE

Zasady oceniania WYCHOWANIE FIZYCZNE SKALA OCEN 1 - niedostateczny 2 - dopuszczający 3 - dostateczny 4 - dobry 5 - bardzo dobry 6 - celujący dodatkowe oznaczenia: -, + Zasady oceniania WYCHOWANIE FIZYCZNE PRZEDMIOT OCENY Podstawą oceny jest

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE W KLASACH IV-VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE W KLASACH IV-VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE W KLASACH IV-VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ W klasach IV szkoły podstawowej kontrolujemy i oceniamy w nowej podstawie programowej pomiar tętna przed wysiłkiem i po jego zakończeniu próba

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania i wymagania edukacyjne Wychowanie fizyczne klasy IV - VI

Przedmiotowy System Oceniania i wymagania edukacyjne Wychowanie fizyczne klasy IV - VI Przedmiotowy System Oceniania i wymagania edukacyjne Wychowanie fizyczne klasy IV - VI 1. Przedmiotowy System Oceniania przedstawia szczegółowe informacje dotyczące form i kryteriów oceniania z wychowania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WYCHOWANIE FIZYCZNE Zespół Szkół Technicznych w Rzeszowie

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WYCHOWANIE FIZYCZNE Zespół Szkół Technicznych w Rzeszowie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WYCHOWANIE FIZYCZNE Zespół Szkół Technicznych w Rzeszowie Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu

Bardziej szczegółowo

Program nauczania do ośmioletniej szkoły podstawowej zgodny z nową podstawą programową. Autor : Krzysztof Warchoł. Opracował: Przemysław Opyrchał

Program nauczania do ośmioletniej szkoły podstawowej zgodny z nową podstawą programową. Autor : Krzysztof Warchoł. Opracował: Przemysław Opyrchał Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z wychowania fizycznego w roku szkolnym 2018/2019 dla klas IV, V, VII i VIII Program nauczania do

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W RAMACH 8 KLASOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

KRYTERIA OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W RAMACH 8 KLASOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ KRYTERIA OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W RAMACH 8 KLASOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ OCENA CELUJĄCA 1. Uczeń spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą. 2. Aktywnie uczestniczy w życiu sportowym na

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA EDUKACYJNE: WYCHOWANIE FIZYCZNE NAUCZYCIELE PROWADZĄCY: RAJMUND RASZYK, MAŁGORZATA SZCZEŚNIEWSKA GAWLAS, RYSZARD GIERULA

ZAJĘCIA EDUKACYJNE: WYCHOWANIE FIZYCZNE NAUCZYCIELE PROWADZĄCY: RAJMUND RASZYK, MAŁGORZATA SZCZEŚNIEWSKA GAWLAS, RYSZARD GIERULA ZAJĘCIA EDUKACYJNE: WYCHOWANIE FIZYCZNE NAUCZYCIELE PROWADZĄCY: RAJMUND RASZYK, MAŁGORZATA SZCZEŚNIEWSKA GAWLAS, RYSZARD GIERULA I. Informacje ogólne 1. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WYCHOWANIE FIZYCZNE Kryteria oceniania na poszczególne stopnie szkolne klasa 5

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WYCHOWANIE FIZYCZNE Kryteria oceniania na poszczególne stopnie szkolne klasa 5 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WYCHOWANIE FIZYCZNE Kryteria oceniania na poszczególne stopnie szkolne klasa 5 6 5 4 3 2 Dział programu: Gimnastyka podstawowa UCZEŃ Korzysta bezpiecznie ze sprzętu i przyborów

Bardziej szczegółowo

WYCHOWANIE FIZYCZNE - KLASA IV

WYCHOWANIE FIZYCZNE - KLASA IV WYCHOWANIE FIZYCZNE - KLASA IV I. Przedmiot oceny Podstawą oceny jest wysiłek włożony przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków ucznia wynikający ze specyfiki zajęć. Ocena zawsze uwzględnia indywidualne

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z wychowania fizycznego w klasach IV-VI (chłopcy) Szkoły Podstawowej Nr 1 w Miechowie.

Kryteria oceniania z wychowania fizycznego w klasach IV-VI (chłopcy) Szkoły Podstawowej Nr 1 w Miechowie. Józef Dziuba Nauczyciel WF Szkoła Podstawowa Nr w Miechowie Kryteria oceniania z wychowania fizycznego w klasach IV-VI (chłopcy) Szkoły Podstawowej Nr w Miechowie. Ocena celująca Ocenę celującą otrzymuje

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PRZEDMIOTU WYCHOWANIE FIZYCZNE W KLASIE IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ.

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PRZEDMIOTU WYCHOWANIE FIZYCZNE W KLASIE IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ. I PÓŁROCZE WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PRZEDMIOTU WYCHOWANIE FIZYCZNE W KLASIE IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ. W klasie IV szkoły podstawowej kontrolujemy i oceniamy następujące obszary aktywności

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego klasa I, II, III

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego klasa I, II, III Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego klasa I, II, III Monika Szczepanik Program wychowania fizycznego dla czterech etapów edukacyjnych Od zabawy do sportu i rekreacji. Urszula Kierczak, Tadeusz

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne WF

Wymagania edukacyjne WF Wymagania edukacyjne WF Założenia ogólne 1. Ocenianie z wychowania fizycznego jest integralną częsścią wewnątrzszkolnego systemu oceniania szkoły. 2. Ocena semestralna lub roczna ustalana jest na podstawie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA UCZNIÓW Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO. Rok szkolny 2017/2018

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA UCZNIÓW Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO. Rok szkolny 2017/2018 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA UCZNIÓW Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Rok szkolny 2017/2018 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 roku Poz.1534 w sprawie oceniania,klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCENIANIA I POPRWY POSTAW I OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 36 W KRAKOWIE POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN OCENIANIA I POPRWY POSTAW I OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 36 W KRAKOWIE POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN OCENIANIA I POPRWY POSTAW I OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 36 W KRAKOWIE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych z wf jest zgodne z Zarządzeniem

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZESPÓŁ SAMOKSZTACENIOWY NAUCZYCIELI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Przewodniczący zespołu: Renata Mleczak

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZESPÓŁ SAMOKSZTACENIOWY NAUCZYCIELI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Przewodniczący zespołu: Renata Mleczak PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZESPÓŁ SAMOKSZTACENIOWY NAUCZYCIELI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Przewodniczący zespołu: Renata Mleczak I. PODSTAWA PRAWNA 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO GIMNAZJUM OSTROWSKO Ocena z wychowania fizycznego na koniec semestru i na koniec roku szkolnego jest wypadkową takich składników jak: 1. Stopień opanowania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO w Szkole Podstawowej nr 1 w Puszczykowie w roku szkolnym 2015/16

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO w Szkole Podstawowej nr 1 w Puszczykowie w roku szkolnym 2015/16 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO w Szkole Podstawowej nr 1 w Puszczykowie w roku szkolnym 2015/16 Ustalając ocenę z wychowania fizycznego, nauczyciel w szczególności bierze pod uwagę

Bardziej szczegółowo

3. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony z zajęć wychowania fizycznego.

3. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony z zajęć wychowania fizycznego. Wymagania edukacyjne z WF-u 1 Nauczyciel na początku roku szkolnego informuje uczniów o wymaganiach edukacyjnych i sposobach sprawdzania wiedzy i umiejętności oraz kryteriami oceniania. 2. Przy ustalaniu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Podstawa prawna Rozporządzenie MEN z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

Bardziej szczegółowo