SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 ZAMAWIAJĄCY: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku 5-87 Białystok, ul. Poleska 89 tel , fax: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO POJAZDÓW SP ZOZ WSPR W BIAŁYMSTOKU TRYB POSTĘPOWANIA: przetarg nieograniczony poniżej ,00 RODZAJ ZAMÓWIENIA: DOSTAWA NUMER SPRAWY: EOP..5.7 ZATWIERDZIŁ:... (data i podpis) Białystok, marzec 07

2 I. Informacje ogólne. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku, zwany dalej Zamawiającym, zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę części zamiennych do pojazdów SP ZOZ WSPR w Białymstoku zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ.. Postępowanie prowadzone jest wg przepisów ustawy z dnia 9 stycznia 00 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 05 r. poz. 6 tj. z pózn. zm.) zwanej dalej pzp.. Do udzielania przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy dotyczące dostaw.. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. II. Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy nowych części zamiennych do pojazdów SP ZOZ WSPR w Białymstoku. Przez nowe części zamienne należy rozumieć: oryginalne części zamienne (części stosowane do pierwszego montażu) - części zamienne tej samej jakości co komponenty stosowane do montażu pojazdu samochodowego, produkowane zgodnie ze specyfikacjami i standardami produkcyjnymi, ustalonymi przez producenta tych pojazdów do produkcji komponentów lub części zamiennych danego pojazdu samochodowego, w tym części zamienne produkowane na tej samej linii produkcyjnej co komponenty danego pojazdu samochodowego; przyjmuje się, że części zamienne są oryginalne, jeżeli producent tych części zaświadczy, że zostały one wyprodukowane zgodnie ze specyfikacjami i standardami produkcyjnymi ustalonymi przez producenta danych pojazdów i są one tej samej jakości co części stosowane do montażu tych pojazdów; części zamienne o porównywalnej jakości - części zamienne, których producent zaświadczy, że są one tej samej jakości co komponenty, które są lub były stosowane do montażu danych pojazdów samochodowych. szczegółowo wyspecyfikowanych w załączniku nr do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i w załączniku a, b, c i d- Wykaz części- Formularz cenowy.. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć towar na swój koszt i ryzyko do siedziby Zamawiającego w Białymstoku, w sposób opisany w załączonym wzorze umowy.. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych: Część. Część. Część. Część. Części zamienne do samochodów marki Mercedes; Części zamienne do samochodów marki Volkswagen; Części zamienne do samochodów marki Citroen; Części zamienne do samochodów marki Fiat Ducato, Doblo... Liczba części zamówienia, na które wykonawca może złożyć ofertę nie jest ograniczona... Zamawiający nie wprowadza ograniczeń w zakresie maksymalnej liczby części, na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu wykonawcy.. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty przewidującej odmienny niż określony w niniejszej SIWZ sposób wykonania zamówienia (oferty wariantowej). 5. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień dodatkowych na podstawie art. 67 ust. pkt 7 pzp. 6. Nazwa i kod wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): Części samochodowe i akcesoria Części zapasowe do pojazdów do transportu towarów, pojazdów pasażersko-towarowych i samochodów

3 III. Termin wykonania zamówienia Termin realizacji zamówienia: sukcesywnie w miarę zapotrzebowania Zamawiającego przez okres miesięcy od dnia.0.07 r. IV. Opis warunków udziału w postępowaniu. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. ust. b pzp, dotyczące:.. posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;. posiadania zdolności technicznych i zawodowych pozwalających na prawidłową realizację przedmiotu zamówienia;. sytuacji ekonomicznej i finansowej. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych w rozdziale IV niniejszej SIWZ. Niespełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania na podstawie art. ust pkt pzp.. Korzystanie z zasobów innego podmiotu:.. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych... Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Z zobowiązania potwierdzającego udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności: zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, zgoda na wykorzystanie zasobów innego podmiotu przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia w określony sposób i w określonym terminie... Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. ust. pkt - i ust. 5 pkt. ustawy p.z.p... Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostepnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy..5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa pkt..., nie potwierdzą spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:

4 zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, lub zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o której mowa w pkt... V. Podstawy wykluczenia. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawcę, który nie wykaże braku podstaw wykluczenia, o których mowa w art. ust p. pzp.. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawcę, który nie wykaże braku podstaw wykluczenia, o których mowa w art. ust. 5 p. pzp, tj.: w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. ust. ustawy Prawo restrukturyzacyjne lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 66 ust. ustawy Prawo upadłościowe; Ocena spełniania warunków dotyczących braku podstaw wykluczenia dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych w rozdziale VI niniejszej SIWZ. VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:. Zamawiający może wezwać Wykonawcę, którego oferta zostanie oceniona najwyżej do złożenia w wyznaczonym terminie następujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, tj.:.. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. ust. 5 pkt pzp... W przypadku przedsiębiorców ubiegających się wspólnie o zamówienie, każdy z przedsiębiorców składa oddzielnie dokument wymieniony w pkt..... Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.... Dokumenty, o których mowa powyżej mogą zostać przedłożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.... Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lutego 005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 0 r. poz. oraz z 06 r. poz. 5).

5 Zgodnie z art. aa ust. i pzp Zamawiający zastrzega sobie możliwość badania braku podstaw wykluczenia oraz faktu spełniania warunków udziału w postępowaniu jedynie względem tego wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza. Jeżeli wykonawca, o którym mowa powyżej nie przedłoży wymaganych oświadczeń lub dokumentów lub nie będzie wynikało z nich, iż Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu lub nie podlega wykluczeniu, Zamawiający wezwie kolejnego Wykonawcę, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert do złożenia dokumentów i oświadczeń, o których mowa w pkt... VII. Wymagania dotyczące wadium. Wykonawca przystępujący do postępowania jest obowiązany wnieść wadium w wysokości: W części 5 700,00 zł W części 00,00 zł W części 0,00 zł W części 800,00 zł. Wadium może być wniesione w: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt ustawy z r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr. 09, poz. 58 ze zm.).. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy SP ZOZ WSPR w Białymstoku, ul. Poleska 89, 5-87 Białystok: As rachunku bankowego: Bank Zachodni WBK S.A. Białystok: Na dokumencie potwierdzającym wniesienie wadium winna być umieszczona informacja: Wadium - przetarg na dostawę części zamiennych do pojazdów SP ZOZ WSPR w Białymstoku". Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. Kwota wadium musi znaleźć się na koncie Zamawiającego w terminie składania ofert. 5. Na dokumencie będącym formą wadium dołączonym do oferty musi być wyraźnie określony przedmiot, którego wadium dotyczy Wadium - przetarg na dostawę części zamiennych do pojazdów SP ZOZ WSPR w Białymstoku". 6. Zwrot wadium: 6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza; 6. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego; 6. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert; 6. jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę; 5

6 6.5 Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu uprzednio zwrócono wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 7. Zatrzymanie wadium: 7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 6 ust. pzp z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 5 ust. pzp, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. ust. pkt 5 pzp lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. pkt pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 8. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.. Oferta musi zawierać: VIII. Opis sposobu przygotowania oferty. wypełniony formularz ofertowy [wg Załącznika nr do SIWZ];. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie potwierdzające, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. ust. b pzp i nie podlega wykluczeniu na podstawie art. ust. pkt - oraz art. ust. 5 p. pzp [wg Załącznika nr do SIWZ]; Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu... Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza w oświadczeniu informacje o tych podmiotach. Ponadto, w takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty zobowiązanie, o którym mowa w Rozdziale IV ust. pkt.. niniejszej SIWZ.... W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie powinno potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.. Wypełniony formularz cenowy [wg Załącznika nr a i/lub b i/lub c i/lub d SIWZ];. Dowód wniesienia wadium. 6

7 . Zgodnie z art. ust pzp Wykonawca, w terminie dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust 5 pzp, jest obowiązany przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. ust. pkt pzp [wg Załącznika nr 6 do SIWZ]; W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, wykonawca wraz ze złożeniem oświadczenia może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie z dokumentów dołączonych do oferty powinno wynikać umocowanie osób podpisujących ofertę do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego albo ogólne umocowanie do reprezentowania ich w postępowaniach, w tym zawierania umów w zakresie zamówień publicznych (dotyczy jedynie podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie, tj. spółki cywilnej, konsorcjum).. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ. Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy przekazanych przez Zamawiającego. Dopuszcza się w ofercie złożenie załączników opracowanych przez Wykonawcę, pod warunkiem, że będą one zgodne co do treści z formularzami opracowanymi przez Zamawiającego. 5. Oferta powinna być pod rygorem nieważności złożona w formie pisemnej. Ofertę sporządza się w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty, zgodnie ze sposobem reprezentacji. 6. Oferta i załączniki do oferty (oświadczenia i dokumenty) muszą być podpisane przez upoważnionego(ych) przedstawiciela(i) Wykonawcy, zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w dokumentach rejestracyjnych. 6.. w przypadku składania dokumentów w formie kopii, muszą one być poświadczone za zgodność z oryginałem przez upoważnionego(ych) przedstawiciela(i) Wykonawcy, zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w dokumencie rejestracyjnym lub przez notariusza; 6.. poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem); 6.. w przypadku podpisywania oferty lub poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę(y) nie wymienioną(e) w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii przez notariusza lub osoby, których uprawnienie do reprezentacji wynika z dokumentu rejestracyjnego (ewidencyjnego) Wykonawcy, zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w tych dokumentach. 7. W przypadku załączania do oferty dokumentów sporządzonych w języku obcym, należy je złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę w sposób opisany w pkt. 5 niniejszego rozdziału. 8. Zamawiający zaleca, aby każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była ponumerowana kolejnymi numerami. 9. Zamawiający zaleca, aby oferta wraz z załącznikami była zestawiona w sposób uniemożliwiający jej samoistną dekompletację (bez udziału osób trzecich). 0. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty (w tym w załącznikach do oferty) muszą być parafowane (podpisane) własnoręcznie przez osobę(y) podpisującą(e) ofertę. Parafka (podpis) winna być naniesiona w sposób umożliwiający jej identyfikację (np. wraz z imienną pieczątką osoby ją sporządzającej). 7

8 . Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. pzp protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym, że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa;.. przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. ust. ustawy z dnia 6 kwietnia 99 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. jedn. Dz. U. z 00 r., Nr 5, poz. 50 z późn. zm.) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności;.. Zamawiający zaleca, aby stosowne zastrzeżenie Wykonawca złożył na formularzu ofertowym;.. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem tajemnica przedsiębiorstwa lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;.. Wykonawca nie może zastrzec, m.in. informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie (art. 86 ust. pzp);.5. Zamawiający ma prawo badać skuteczność dokonanego zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa w razie stwierdzenia, że dane informacje nie mogły być przez Wykonawcę zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa zostaną one odtajnione przez Zamawiającego;.6. udostępnieniu podlega protokół wraz z załącznikami. Załączniki do protokołu mogą być udostępniane po dokonaniu przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty są jawne od chwili ich otwarcia;.7. udostępnianie protokołu oraz załączników do protokołu odbywać się będzie na poniższych zasadach: osoba zainteresowana zobowiązana jest złożyć w siedzibie Zamawiającego wniosek o udostępnienie treści protokołu lub/i załączników do protokołu, Zamawiający ustali, z uwzględnieniem złożonego w ofercie zastrzeżenia o tajemnicy przedsiębiorstwa, zakres informacji, które mogą być udostępnione, po przeprowadzeniu powyższych czynności Zamawiający ustali miejsce, termin i sposób udostępnienia protokołu lub/i załączników do protokołu, o czym poinformuje zainteresowanego.. W przypadku Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (dotyczy spółki cywilnej, konsorcjum) Zamawiający wymaga, aby:.. ustanowili oni pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz do zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego;.. wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane były wyłącznie z pełnomocnikiem; 8

9 .. wypełniając formularz ofertowy, składając oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, jak również wypełniając inne dokumenty powołujące się na Wykonawcę ; w miejscu nazwa i adres Wykonawcy należy wpisać dane dotyczące wszystkich podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie, a nie pełnomocnika;.. każdy z przedsiębiorców konsorcjum lub wspólników spółki cywilnej złożył oddzielnie aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,.5. w przypadku, gdyby oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie została wybrana w przedmiotowym postępowaniu, Zamawiający przed podpisaniem umowy może zażądać przedstawienia umowy regulującej ich współpracę.. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, z zastrzeżeniem art. 9 ust. pzp. X. Termin związania ofertą Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert i wynosi 0 dni. XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Białymstoku przy ul. Poleskiej 89 w pok., w terminie najpóźniej do dnia r., do godz Oferty należy składać w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach Kopertę z ofertą należy zaadresować jak niżej: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku ul. Poleska 89, 5-87 Białystok Oferta w postępowaniu na dostawę części zamiennych do pojazdów SP ZOZ WSPR w Białymstoku NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM r. GODZ Koperta powinna być opatrzona także nazwą i adresem Wykonawcy... Ofertę składaną za pośrednictwem np. Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej należy przesłać w kopercie zaadresowanej w następujący sposób: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku ul. Poleska 89, 5-87 Białystok Oferta w postępowaniu na dostawę części zamiennych do pojazdów SP ZOZ WSPR w Białymstoku DOSTARCZYĆ DO POKOJU DO DNIA r. DO GODZ Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem (np. potraktowanie oferty, jako zwykłej korespondencji i niedostarczenie jej na miejsce składania ofert w terminie określonym w SIWZ) ponosi Wykonawca..5. Wykonawca na życzenie otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty wraz z numerem, jakim oznakowana została oferta..6. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania. 9

10 . Otwarcie ofert nastąpi w dniu r., w siedzibie Zamawiającego przy ul. Poleskiej 89 pok.9 o godzinie Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. XII. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami oraz informacje o sposobie porozumiewania się i przekazywania oświadczeń i dokumentów. Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do kontaktu są: W sprawach formalnych Pani Joanna Późniewska tel.: (085) 66 7, W sprawach merytorycznych Pan Janusz Sznajderuk tel.: faks: Informacje będą udzielane w godz z wyjątkiem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy.. Oświadczenia, wnioski, wezwania, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują pisemnie ( tj. za pośrednictwem operatora pocztowego, posłańca lub osobiście) lub faksem lub drogą elektroniczną na adres e- mail: Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, wezwania, zawiadomienia oraz inne informacje em, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Doręczenie za pośrednictwem operatora pocztowego, posłańca lub osobiste jest zastrzeżone dla oferty, pełnomocnictw, oświadczeń i dokumentów co do których ustawa Pzp wymaga złożenia w oryginale, zmian oferty oraz jej poprawek, modyfikacji i uzupełnień. Taki sam sposób doręczenia obowiązuje w przypadku wycofania oferty. Pisma należy przesyłać na adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku, ul. Poleska 89, 5-87 Białystok.. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie wszelkich wątpliwości związanych z SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Termin udzielenia wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na dni przed upływem terminu składania ofert.. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, Zamawiający przekaże wykonawcom, którym przekazano SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania i zamieści je na stronie internetowej W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmodyfikować treść SIWZ... dokonaną modyfikację Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ;.. w przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający przedłuży termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia tych zmian w ofertach. 5. Dokonane wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ Zamawiający zamieści również na stronie internetowej XIII. Zmiana i wycofywanie oferty. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma na piśmie powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek, itp. przed terminem składania ofert.. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia w tym zakresie. 0

11 XIV. Sposób obliczenia ceny Cena ofertowa musi być wyrażona w złotych polskich i obejmować dostawę całości zamawianego asortymentu na warunkach określonych w opisie przedmiotu zamówienia i wzorze umowy. W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym XV. Opis kryteriów wyboru oferty z podaniem ich wag i opis sposobu oceny ofert. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: CENA OFERTOWA waga 60% Obliczenia w ramach kryterium cena będą dokonywane wg wzoru: C min C of = x 60 pkt x 00% C of bad gdzie: C min najniższa zaproponowana cena ofertowa brutto spośród ofert niepodlegających odrzuceniu. C of bad cena ofertowa brutto badanej oferty. UDZIELONY RABAT NA CZĘŚCI NIE UJĘTE W WYKAZIE (R of ) 0 % liczona wg wzoru: R of bad R of = x 0 pkt x 00 % R max gdzie: R of bad procentowa wartość rabatu udzielonego od ceny detalicznej producenta w badanej ofercie, R max najwyższa zaproponowana procentowa wartość rabatu od ceny detalicznej producenta spośród ofert niepodlegających odrzuceniu. TERMIN DOSTAWY (T) do dni roboczych Wykonawca w tym kryterium może uzyskać: 0 pkt w przypadku zaoferowania terminu dostawy do dni roboczych lub 0 pkt w przypadku zaoferowania terminu dostawy dłuższego niż dni Suma punktów przyznanych przez Zamawiającego wg zasad określonych wyżej w każdym kryterium zostanie pomnożona przez znaczenie % tego kryterium według wzoru: SUMA = C of + R of + T. Wszystkie obliczenia zostaną dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.. Najkorzystniejsza oferta może uzyskać maksymalnie 00 pkt. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom zawartym w pzp oraz SIWZ i uzyska najwyższą liczbę punktów spośród ofert ważnych, niepodlegających odrzuceniu. Oferta ta zostanie uznana za najkorzystniejszą, a pozostałe oferty będą sklasyfikowane zgodnie z liczbą uzyskanych punktów.

12 . Jeśli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans kryterium ceny i terminu dostawy, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną. 5. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Wykonawcy będą zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie określonym przez Zamawiającego. Ewentualne wyjaśnienia dotyczące rażąco niskiej ceny udzielane są wyłącznie w formie pisemnej. XVI. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający powiadomi o wyborze najkorzystniejszej oferty albo unieważnieniu postępowania, a także o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone oraz o Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania, jak również o terminie, określonym w art. 9 ust. lub pzp, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta, wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty w sposób określony w Rozdziale XII pkt. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie również zamieszczona na stronie internetowej Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę o miejscu i terminie podpisania umowy.. W przypadku, gdyby została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (dotyczy spółki cywilnej i konsorcjum), Zamawiający przed podpisaniem umowy może zażądać przedstawienia umowy regulującej ich współpracę. XVII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy. XVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów pzp, przysługuje prawo do wniesienia środków ochrony prawnej określonych w Dziale VI pzp. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, na podstawie art. 80 ust. ustawy z dnia 9 stycznia 00 r. Prawo zamówień publicznych, przysługuje odwołanie wyłącznie wobec czynności: ) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę; ) określenia warunków udziału w postępowaniu; ) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; ) odrzucenia oferty odwołującego; 5) opisu przedmiotu zamówienia; 6) wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykonawca na podstawie art. 8 ust. pzp może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodności z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechania czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie.

13 Załącznik nr do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem postępowania jest dostawa nowych części zamiennych do pojazdów marki Mercedes (Część ), Volkswagen (Część ), Citroen (Część ) i Fiat (Część ) należących do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku. Wykaz asortymentu - zawierającego przykładowe wyliczenie nowych części zamiennych jakich potrzebować będzie Zamawiający - pozwalający na porównanie ofert został podany w załącznikach nr a, b, c, d do SIWZ Wykaz części Formularz cenowy Zamawiający wymaga udzielenia co najmniej miesięcznej gwarancji na oferowane części zamienne, z wyjątkiem tych części, których przewidywana przez producenta żywotność jest krótsza bo wynika z limitu kilometrów (filtry, paski, itp.). Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na oferowane części zamienne z zastrzeżeniem, iż będą one montowane w stacji obsługi samochodów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku, przy wykorzystaniu techniki i technologii jaką dysponuje Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku. Części zamienne wymienione w Załącznikach nr a, b, c, d do SIWZ ze względu na specyfikę pracy pojazdów tj. RATOWANIE ŻYCIA LUDZI, muszą być bardzo dobrej jakości i bardzo dużej wytrzymałości, w szczególności towar oznaczony ( * ) wymieniony w w/w wykazie towar stosowany wyłącznie do pierwszego montażu.

14 Załącznik nr do SIWZ Formularz ofertowy., dnia. Do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku. Pieczątka firmowa Wykonawcy Kategoria przedsiębiorstwa: małe / średnie/ inne * przedsiębiorstwo średnie przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 50 pracowników i którego roczny obrót nie przekracza 50 mln EUR lub całkowity bilans roczny nie przekracza mln EUR, przedsiębiorstwo małe - przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 50 pracowników i którego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 0 mln EUR, Adres / fax do kontaktów z Zamawiającym: Odpowiadając na zaproszenie do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę części zamiennych do pojazdów SP ZOZ WSPR w Białymstoku (nr sprawy: EOP..5.7) oświadczamy, iż:. Oferujemy wykonanie dostawy będącej przedmiotem niniejszego postępowania za cenę: W części : zł netto (słownie: ,... );. zł brutto (słownie: ). Części nie występujące w Załączniku nr a będą zamawiane u Wykonawcy ze stałym % rabatem udzielonym od ceny detalicznej producenta. W części : zł netto (słownie: ,... );. zł brutto (słownie: ). Części nie występujące w Załączniku nr b będą zamawiane u Wykonawcy ze stałym % rabatem udzielonym od ceny detalicznej producenta. W części : zł netto (słownie: ,... );. zł brutto (słownie: ).

15 Części nie występujące w Załączniku nr c będą zamawiane u Wykonawcy ze stałym % rabatem udzielonym od ceny detalicznej producenta. W części : zł netto (słownie: ,... );. zł brutto (słownie: ). Części nie występujące w Załączniku nr d będą zamawiane u Wykonawcy ze stałym % rabatem udzielonym od ceny detalicznej producenta.. Oferowany przez nas termin dostawy wynosi dni (maksymalnie 0 dni) od daty złożenia zamówienia.. Na oferowany przez nas asortyment w Części udzielamy miesięcy gwarancji [nie dotyczy części, których przewidywana przez producenta żywotność jest krótsza, bo wynika z limitu kilometrów (filtry, paski, itp.)]. 5. Na oferowany przez nas asortyment w Części udzielamy miesięcy gwarancji [nie dotyczy części, których przewidywana przez producenta żywotność jest krótsza, bo wynika z limitu kilometrów (filtry, paski, itp.)]. 6. Na oferowany przez nas asortyment w Części udzielamy miesięcy gwarancji [nie dotyczy części, których przewidywana przez producenta żywotność jest krótsza, bo wynika z limitu kilometrów (filtry, paski, itp.)]. 7. Na oferowany przez nas asortyment w Części udzielamy miesięcy gwarancji [nie dotyczy części, których przewidywana przez producenta żywotność jest krótsza, bo wynika z limitu kilometrów (filtry, paski, itp.)] W cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia; 9. Zapoznaliśmy się z treścią SIWZ (w tym ze wzorem umowy) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte; 0. Zamówienie realizować będziemy z udziałem podwykonawców w części 6 : a)... b)... c). Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ; W przypadku gdy Wykonawca nie zadeklaruje terminu dostawy, Zamawiający uzna, że został zadeklarowany 0-dniowy termin dostawy. Gwarancja nie może być krótsza niż miesięcy Gwarancja nie może być krótsza niż miesięcy Gwarancja nie może być krótsza niż miesięcy 5 Gwarancja nie może być krótsza niż miesięcy 6 Jeżeli Wykonawca zamierza wykonać całość zamówienia siłami własnymi, nie wypełnia przedmiotowego punktu lub wpisuje formułę np. nie dotyczy

16 . W przypadku udzielenia nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego;.Oferta została złożona na... stronach, kolejno ponumerowanych od nr. do nr... ;. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty 7 : a)... b)... c)... d) Tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, która nie będzie podlegać udostępnieniu są następujące informacje 8 : a)... b)... c)... W przypadku zastrzeżenia informacji jako tajemnica przedsiębiorstwa Wykonawca ma obowiązek najpóźniej na dzień składania ofert wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.... (podpis Wykonawcy) Uwaga: * niepotrzebne skreślić 7 Jeżeli dołączane są kopie dokumentów, to muszą być one poświadczone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem 8 Należy wymienić dokumenty lub ich części albo podać numery stron na których znajdują się informacje będące tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

17 Załącznik numer a do SIWZ Wykaz części - Formularz cenowy Część Części zamienne do samochodów marki Mercedes MERCEDES: -SPRINTER CDI- 000r. OM-6: -WDB9066R9786, -SPRINTER CDI- 00r. OM-6: --WDB9066R080,WDB9066R6, WDB9066R6, WDB9066R080, WDB9066R807, WDB9066R860, WDB9066R09, WDB9066R99,WDB9066R088, -SPRINTER CDI- 00r. OM-6:- -WDB9066R7796; Lp Nazwa części Ilość Cena jednost kowa netto Cena jednostko wa brutto Wartość netto kol.xkol. Stawk a VAT % Wartość brutto (kol. 6xkol. 7)+kol CHŁODNICA WODY CDI- PRZEWÓD WYLOTOWY CHŁODNICY WODY CDI- PRZEWÓD DOLOTOWY CHŁODNICY WODY CDI- CHŁODNICA POWIETRZA INTERCOOLERA CDI- 5 *LINKA ZMIANY BIEGÓW CDI- * 6 KOŃCÓWKA-UCHWYT LINKI ZMIANY BIEGÓW* 6 7 *PODUSZKA SKRZYNI BIEGÓW CDI- * 5 8 *ZESTAW NAPRAWCZY PÓŁOSI TYLNEJ CDI- * 5 9 *CZUJNIK KLOCKÓW HAMULCA SPRINTER CDI * 0 0 *KLOCKI HAMULCA PRZEDNIE SPRINTER CDI 576 * 0 *KLOCKI HAMULCA TYLNE SPRINTER CDI 0 * 8 *KLOCKI HAMULCA TYLNE SPRINTER CDI 59 * 8 *TARCZA HAMULCA PRZEDNIA SPRINTER CDI *SZCZĘKI HAMULCA RĘCZNEGO CDI- * 5 *KOŃCÓWKA DRĄŻKA KIEROWNICEGO SPRINTER CDI * 6 OSŁONA DRĄŻKA KIERWNICZEGO SPRINTER CDI 8 7 *SWORZEŃ WAHACZA SPRINTER CDI * 0 8 *AMORTYZATOR TYLNY SPRINTER CDI * 9 *AMORTYZATOR PRZEDNI SPRINTER CDI * 0 *PODUSZKA ŁĄCZNIKA STABILIZATORA PRZEDNIEGO SPRINTER CDI * *PODUSZKA DRĄŻKA STABILIZATORA PRZEDNIEGO WEWNĘTRZNA f- SPRINTER CDI * *PODUSZKA DRĄŻKA STABILIZATORA TYLNEGO WEWNĘTRZNA SPRINTER CDI * *DRĄŻEK STABILIZATORA PRZEDNIEGO mm CDI- * *ŚWIECA ŻAROWA SPRINTER CDI * 0 5 *PIÓRO WYCIERACZKI SPRINTER LEWE CDI 600mm. * *PIÓRO WYCIERACZKI PRAWE SPRINTER CDI 50mm. * 0 7 RAMIĘ WYCIERACZKI LEWEJ ze spryskiwaczem SZYB CDI- 8 RAMIĘ WYCIERACZKI PRAWEJ ze spryskiwaczem SZYB CDI-

18 9 MECHANIZM WYCIERACZEK SZYBY CDI- 0 USZCZELKA DRZWI PRZESUWNYCH CDI- ZAMEK DRZWI TYLNYCH PRAWYCH CDI- RYGIEL ZAMKA DRZWI TYLNYCH SPRINTER CDI 5 5 *WSPORNIK-ZAWIAS DOLNY DRZWI PRZESUWNYCH SPRINTER CDI Kpl.* *WSPORNIK-ZAWIAS ŚRODKOWY DRZWI PRZESUWNYCH SPRINTER CDI Kpl.* *WSPORNIK-ZAWIAS GÓRNY DRZWI PRZESUWNYCH SPRINTER CDI Kpl.* 6 *FILTR PALIWA BEZ CZUJNIKA.SPRINTER CDI * 0 7 WKŁAD FILTRA POWIETRZA SPRINTER CDI 0 8 WKŁAD FILTRA OLEJU SPRINTER CDI 0 9 PODKŁADKA WTRYSKIWACZA CDI 0 0 *SPRZĘGŁO KPL.SPRINTER CDI * *TERMOSTAT SPRINTER CDI * *PASEK 6PK88.SPRINTER CDI * 0 *ROLKA PASKA 6PK88 SPRINTER CDI * 0 *NAPINACZ PASKA 6PK88 SPRINTER CDI Kpl. * 5 *ROLKA NAPINACZA PASKA 6PK88 SPRINTER CDI * 6 *WTRYSKIWACZ PALIWA SPRINTER CDI * 6 7 *UCHWYT WTRYSKIWACZA SPRINTER CDI * 8 *ŚRUBA WTRYSKIWACZA SPRINTER CDI * 9 PRZEWÓD INTERCOOLERA KRÓTKI SPRINTER CDI 50 PRZEW.INTERCOOLERA DOLOTOWY SPRINTER CDI 5 PODUSZ.MOCOWANIA OBUD.FILT.POW.SPRINTER CDI 0 5 *OSŁONKI ZACISKU TYLNEGO SPRINTER CDI KPL. * 5 *OSŁONKI ZAC.PRZEDNIEGO SPRINTER CDI KPL. * 5 *JARZMO RESORA TYLNEGO SPRINTER CDI * 5 55 *NAKRĘTKA RESORA SPRINTER CDI * 0 56 PODKŁADKA RESORA TYLNEGO SPRINTER CDI 6 57 *RESOR TYLNY SPRINTER CDI -PIÓROWY * 0 58 *RESOR PRZEDNI SPRINTER CDI * PODKŁADKA RESORA PRZEDNIEGO GÓRNA SPRINTER CDI PODKLADKA RESORA PRZEDNIEGO DOLNA PRAWA SPRINTER CDI PODKŁADKA RESORA PRZEDNIA DOLNA LEWA SPRINTER CDI *KOŁO PASOWE ALTERNATORA ZE SPRZĘGŁEM SPRINTER CDI * KLAMKA DRZWI PRZESUWNECH PRAWYCH ZEWNĘTRZNA CDI 6 RYGIEL ZAMKA DRZWI TYLNYCH CDI ZACZEP OGRANICZNIKA DRZWI TYLNYCH SPRINTER CDI ZAMEK-MECHANIZM ZAMYKANIA DRZWI PRZESUWNYCH SPRINTER CDI LISTWA ZAMYKANIA DRZWI TYLNYCH DOLNA SPRINTER CDI 68 *SIŁOWNIK-ŁOŻYSKO SPRZĘGŁA CDI- * 69 *POMPA SPRZĘGŁA CDI- * 5 70 *POMPA WYSOKIEGO CIŚNIENIA CDI- * 7 *ZAWÓR PODCIŚNIENIA PALIWA CDI- * 7 *POMPA WODY CDI- * 7 *ZESTAW NAPRAWCZY PIASTY PRZEDNIEJ CDI- *

19 7 *POMPA HAMULCA CDI- * 75 *KOREKTOR SIŁY HAMOWANIA CDI- * 76 *POMPA WSPOWPOMAGANIA UKŁADU KIEROWNICZEGO CDI- * 77 *PRZEKŁADNIA KIEROWNICZA CDI- * PŁYTKA MOCOWANIA ŁĄCZNIKA DRĄŻKA STABILIZATORA PRZEDNIEGO LEWY CDI- PŁYTKA MOCOWANIA ŁĄCZNIKA DRĄŻKA STABILIZATORA PRZEDNIEGO PRAWY CDI- 80 WŁĄCZNIK ŚWIATEŁ,,STOP CDI- 8 PRZEŁĄCZNIK ZESPOLONY POD KIEROWNICĘ CDI- 8 SZYNA DRZWI PRZESUWNYCH PRAWYCH ŚRODKOWA CDI- 8 ZAWIAS DRZWI TYLNYCH CDI- 8 *ELEKTROZAWÓR CIŚNIENIA POWIETRZA TURBOSPRĘŻARKI.CDI- * 85 *CZUJNIK DOŁADOWANIA POWIETRZA CDI- * 86 *CZUJNIK TEMPERATURY DOŁADOWANIA POWIETRZA CDI- * 87 OGRZEWACZ WNĘTRZA-TERMOWENTYLATOR 0 88 PRZEWÓD DO GRZAŁKI ZEWNĘTRZNY 0V 0M 0 89 PRZEWÓD DO GRZAŁKI WEWNĘTRZNY 0V,5M 5 90 ZESTAW PRZEWÓDÓW DO GRZAŁKI (ZEWN.+ WEWN.)0V Kpl. 9 POMPKA SPRYSKIWACZA SZYB CDI- 9 TARCZA KOŁA-FELGA CDI- RAZEM x - SPRINTER CDI-5 008r. OM-66 DELA 0KW: WDB9066S967,WDB9066S0, WDB9066S9; WDB9066S0686, WDB9066S968, - SPRINTER CDI-6 009r. OM65 DELA 0KW: - WDB9066S08, WDB9066S075,WDB9066S850,WDB9066S6,WDB9066S55, - SPRINTER CDI-6 0r. OM-65 DELA 0KW: -WDB9066S Lp Nazwa części Ilość Cena jednost kowa netto Cena jednostko wa brutto Wartość netto kol.xkol. Staw ka VAT % Wartość brutto (kol. 6xkol. 7)+kol CHŁODNICA WODY CDI-5 *POMPA WODY CDI-5 * CHŁODNICA POWIETRZA INTERCOOLERA CDI-5 PRZEWÓD CHŁODNICY POWIETRZA DOLOTOWY CDI-5 5 PRZEWÓD CHŁODNICY POWIETRZA WYLOTOWY CDI-5 6 CHŁODNICA KLIMATYZACJI CDI-5 7 *ZESTAW NAPRAWCZY PROWADNIC ZACISKU PRZEDNIEGO CDI-5 * 8 *KLOCKI HAMULCA PRZEDNIE SPRINTER CDI 5 * 5 9 *KLOCKI HAMULCA TYLNE SPRINTER CDI 5 * 5 0 *CZUJNIK KLOCKÓW HAMULCA PRZEDNIEGO SPRINTER CDI 5 * *CZUJNIK KLOCKÓW HAMULCA TYLNEGO SPRINTER CDI 5 * *TARCZA HAMULCA PRZEDNIA SPRINTER CDI * *TARCZA HAMULCA TYLNA SPRINTER CDI 5 * 0 *SZCZĘKI HAMULCA RĘCZNEGO CDI-5 *

20 5 *LINKA HAMULCA RĘCZNEGO SPRINTER CDI 5 * *ŁĄCZNIK DRĄŻKA STABILIZATORA PRZEDNIEGO PRAWEGO SPRINTER CDI 5 * *ŁĄCZNIK DRĄŻKA STABILIZATORA PRZEDNIEGO LEWEGO SPRINTER CDI 5* *PODUSZKA DRĄŻKA STABILIZATORA TYLNEGO WEWNĘTRZNA f-0 SPRINTER CDI 5 * *PODUSZKA DRĄŻKA STABILIZATORA PRZEDNIEGO WEWNĘTRZNA f- SPRINTER CDI 5 * 0 *AMORTYZATOR PRZEDNI SPRINTER CDI 5 * 8 *AMORTYZATOR TYLNY SPRINTER CDI 5 * *SWORZEŃ WAHACZA SPRINTER CDI 5 * *KOŃCÓWKA DRĄŻKA KIEROWNICZEGO CDI-5 * 8 *DRĄŻEK KIEROWNICZY CDI-5 * KLAMKA DRZWI PRZESUWNYCH PRAWYCH ZEWNĘTRZNA CDI 5 WSPORNIK DOLNY DRZWI PRZESUWNYCH PRAWYCH SPRINTER CDI-5 WSPORNIK ŚRODKOWY DRZWI PRZESUWNYCH PRAWYCH SPRINTER CDI-5 WSPORNIK GÓRNY DRZWI PRZESUWNYCH PRAWYCH SPRINTER CDI-5 9 *PASEK WIELOKLINOWY SPRINTER CDI 5 6PK60 * 5 0 *ROLKA PASKA WIELOKLINOWEGO CDI-5 * *NAPINACZ PASKA WIELOKLINOWEGO Kpl.CDI-5 * *ROLKA NAPINACZA PASKA WIELOKLINOWEGO CDI-5 * *PIÓRO WYCIERACZKI SPRINTER CDI 5 KPL.(szt.) * 0 6 *RESOR TYLNY SPRINTER CDI 5 -PIÓROWY * 5 5 WKŁAD FILTRA OLEJU SPRINTER CDI 5 6 WKŁAD FILTRA POWIETRZA SPRINTER CDI 5 7 *FILTR PALIWA SPRINTER CDI 5 * 8 FILTR KABINOWY SPRINTER CDI *KOŁO ZAMACHOWE-DWUMASOWE CDI-5* 0 *SPRZĘGŁO Kpl.. CDI-5 * *SIŁOWNIK CENTRALNY-ŁOŻYSKO SPRZĘGŁA CDI-5 * *POMPA HAMULCA CDI-5 * *POMPA SPRZĘGŁA CDI-5 * WŁĄCZNIK ŚWIATEŁ,,STOP CDI-5 5 *CZUJNIK CIŚNIENIA POWIETRZA KOLEKTORA DOLOTOWEGO CDI-5* 6 *CZUJNIK TEMPERATURY POWIETRZA CDI-5* 7 *ZAWÓR REGULATOR CIŚNIENIA DOŁADOWANIA POWIETRZA CDI-5* 8 *PRZEPŁYWOMIERZ POWIETRZA CDI-5* 9 CHŁODNICA WODY CDI-6 50 *POMPA WODY CDI-6 * 5 CHŁODNICA POWIETRZA INTERCOOLERA CDI-6 5 PRZEWÓD CHŁODNICY POWIETRZA DOLOTOWY CDI-6 6

21 5 PRZEWÓD CHŁODNICY POWIETRZA WYLOTOWY CDI-6 5 CHŁODNICA KLIMATYZACJI CDI-6 55 *KLOCKI HAMULCA PRZEDNIEGO SPRINTER *CDI 6 * 0 56 *KLOCKI HAMULCA TYLNEGO SPRINTER CDI 6 * *CZUJNIK KLOCKÓW HAMULCA PRZEDNIEGO SPRINTER CDI 6 * *CZUJNIK KLOCKÓW HAMULCA TYLNEGO SPRINTER CDI 6 * 59 *TARCZA HAMULCA PRZEDNIA SPRINTER CDI 6 * 60 *TARCZA HAMULCA TYLNA SPRINTER CDI 6 * 8 6 *SZCZĘKI HAMULCA RĘCZNEGO CDI-6 * 6 *LINKA HAMULCA RĘCZNEGO SPRINTER CDI 6 * *ŁĄCZNIK DRĄŻKA STABILIZATORA PRZEDNIEGO PRAWEGO SPRINTER CDI 6 * *ŁĄCZNIK DRĄŻKA STABILIZATORA PRZEDNIEGO LEWY SPRINTER CDI 6 * *PODUSZUSZKA DRĄŻKA STABILIZATORA TYLNEGO WEWNĘTRZNA f-9 SPRINTER CDI 6 * *PODUSZUSZKA DRĄŻKA STABILIZATORA PRZEDNIEGO WEWNĘTRZNA f- SPRINTER CDI 6 * 67 *AMORTYZATOR PRZEDNI SPRINTER CDI 6 * 8 68 *AMORTYZATOR TYLNY SPRINTER CDI 6 * 6 69 *SWORZEŃ WAHACZA SPRINTER CDI 6 * 8 70 *KOŃCÓWKA DRĄŻKA KIEROWNICZEGO CDI-6 * 6 7 *DRĄŻEK KIEROWNICZ CDI-6 * WSPORNIK DOLNY DRZWI PRAWYCH PRZESUWNYCH SPRINTER CDI 6 WSPORNIK ŚRODKOWY DRZWI PRAWYCH PRZESUWNYCH SPRINTER CDI 6 WSPORNIK GÓRNY DRZWI PRAWYCH PRZESUWNYCH SPRINTER CDI 6 75 *PASEK WIELOKLINOWY SPRINTER CDI 6 6PK * *ROLKA PASKA WIELOKLINOWEGO.CDI-6 DUŻA * 77 *ROLKA PASKA WIELOKLINOWEGO CDI-6 MAŁA * 78 *NAPINACZ PASKA WIELOKLINOWEGO Kpl.CDI-6 * 79 *ROLKA NAPINACZA PASKA WIELOKLINOWEGO CDI-6 * 80 *PIÓRO WYCIERACZKI SPRINTER CDI 6 KPL(szt.). * 6 8 *RESOR TYLNY SPRINTER CDI 6 -PIÓROWY * 5 8 WKŁAD FILTRA OLEJU SPRINTER CDI WKŁAD FILTRA POWIETRZA SPRINTER CDI *FILTR PALIWA SPRINTER CDI 6 * 85 *FILTR PALIWA SPRINTER CDI 6 * z seperatorem wody kpl. 86 FILTR KABINOWY SPRINTER CDI *KOŁO ZAMACHOWE-DWUMASOWE CDI-6* 88 *SPRZĘGŁO Kpl.. CDI-6 * 89 *SIŁOWNIK-ŁOŻYSKO SPRZĘGŁA CDI-6 * 90 *POMPA SPRZĘGŁA CDI-6 * *CZUJNIK CIŚNIENIA POWIETRZA KOLEKTORA DOLOTOWEGO CDI-6* *CZUJNIK TEMPERATURY POWIETRZA KOLEKTORA DOLOTOWEGO CDI-6* *ZAWÓR REGULATOR CIŚNIENIA DOŁADOWANIA POWIETRZA CDI-6* 6

22 9 *PRZEPŁYWOMIERZ POWIETRZA CDI-6* 95 *PRZEPUSTNICA POWIETRZ CDI-6* 96 ŻARÓWKA H-7 V (szt) ŻARÓWKA W /W V (szt) 0 98 ŻARÓWKA W V żółta (szt) 0 99 ŻARÓWKA CAŁOSZKLANA 5W V (szt) OGRZEWACZ WNĘTRZA-TERMOWENTYLATOR 0 RAZEM x -SPRINTER CDI-6 0r.:M65 D: -WDB9066S95086,WDB9066S958,WDB9066S98, WDB9066S9570,WDB9066S9595,WDB9066S9596,WDB9066S95887,WDB9 066S96866,WDB9066S970778, WDB9066S978 Lp Nazwa części Ilość Cena jednost kowa netto Cena jednostko wa brutto Wartość netto kol.xkol. Staw ka VAT % Wartość brutto (kol. 6xkol. 7)+kol CHŁODNICA WODY CDI-6 *POMPA WODY CDI-6 * CHŁODNICA POWIETRZA INTERCOOLERA CDI-6 PRZEWÓD CHŁODNICY POWIETRZA DOLOTOWY NOWY TYP CDI-6 5 PRZEWÓD CHŁODNICY POWIETRZA WYLOTOWY CDI-6 6 CHŁODNICA KLIMATYZACJI CDI-6 7 *KLOCKI HAMULCA PRZEDNIEGO SPRINTER *CDI 6 * 0 8 *KLOCKI HAMULCA TYLNEGO SPRINTER CDI 6 * *CZUJNIK KLOCKÓW HAMULCA PRZEDNIEGO SPRINTER CDI 6 * *CZUJNIK KLOCKÓW HAMULCA TYLNEGO SPRINTER CDI 6 * *TARCZA HAMULCA PRZEDNIA SPRINTER CDI 6 * *TARCZA HAMULCA TYLNA SPRINTER CDI 6 * 0 *SZCZĘKI HAMULCA RĘCZNEGO CDI-6 * *LINKA HAMULCA RĘCZNEGO SPRINTER CDI 6 * *ŁĄCZNIK DRĄŻKA STABILIZATORA PRZEDNIEGO PRAWEGO SPRINTER CDI 6 * *ŁĄCZNIK DRĄŻKA STABILIZATORA PRZEDNIEGO LEWY SPRINTER CDI 6 * *PODUSZUSZKA DRĄŻKA STABILIZATORA TYLNEGO WEWNĘTRZNA f-9 SPRINTER CDI 6 * *PODUSZUSZKA DRĄŻKA STABILIZATORA PRZEDNIEGO WEWNĘTRZNA f- SPRINTER CDI 6 * 9 *AMORTYZATOR PRZEDNI SPRINTER CDI 6 * 0 0 *AMORTYZATOR TYLNY SPRINTER CDI 6 * *SWORZEŃ WAHACZA SPRINTER CDI 6 * 0 *KOŃCÓWKA DRĄŻKA KIEROWNICZEGO CDI-6 * 0 *DRĄŻEK KIEROWNICZ CDI-6 * WSPORNIK DOLNY DRZWI PRAWYCH PRZESUWNYCH SPRINTER CDI 6

23 5 6 WSPORNIK ŚRODKOWY DRZWI PRAWYCH PRZESUWNYCH SPRINTER CDI 6 WSPORNIK GÓRNY DRZWI PRAWYCH PRZESUWNYCH SPRINTER CDI 6 7 *PASEK WIELOKLINOWY SPRINTER CDI 6 6PK * 6 8 *ROLKA PASKA WIELOKLINOWEGO.CDI-6 DUŻA * 9 *ROLKA PASKA WIELOKLINOWEGO CDI-6 MAŁA * 0 *NAPINACZ PASKA WIELOKLINOWEGO Kpl.CDI-6 * *ROLKA NAPINACZA PASKA WIELOKLINOWEGO CDI-6 * *PIÓRO WYCIERACZKI SPRINTER CDI 6 KPL(szt.). * 0 *RESOR TYLNY SPRINTER CDI 6 -PIÓROWY * 6 WKŁAD FILTRA OLEJU SPRINTER CDI WKŁAD FILTRA POWIETRZA SPRINTER CDI *FILTR PALIWA SPRINTER CDI 6 * z seperatorem wody kpl. 0 7 FILTR KABINOWY SPRINTER CDI *KOŁO ZAMACHOWE-DWUMASOWE CDI-6* 9 *SPRZĘGŁO Kpl.. CDI-6 * 0 *SIŁOWNIK-ŁOŻYSKO SPRZĘGŁA CDI-6 * *POMPA SPRZĘGŁA CDI-6 * *CZUJNIK CIŚNIENIA POWIETRZA KOLEKTORA DOLOTOWEGO CDI-6* *CZUJNIK TEMPERATURY POWIETRZA CDI-6* *ZAWÓR REGULATOR CIŚNIENIA DOŁADOWANIA POWIETRZA CDI-6* 5 *PRZEPŁYWOMIERZ POWIETRZA CDI-6* 6 *PRZEPUSTNICA POWIETRZ CDI-6* 7 ŻARÓWKA H-7 V (szt) 00 8 ŻARÓWKA W /W V (szt) 0 9 ŻARÓWKA W V żółta (szt) 0 50 ŻARÓWKA CAŁOSZKLANA 5W V (szt) 00 RAZEM x Lp -VITO 007r.: -WDF Nazwa części Iloś ć Cena jednostko wa netto Cena jednostkow a brutto Wartość netto kol.xkol. Staw ka VAT % Wartość brutto (kol. 6xkol. 7)+kol *KLOCKI HAMULCA PRZEDNIE* 5 *KLOCKI HAMULCA TYLNE* *CZUJNIK KLOCKÓW HAMULCA PRZEDNIE* 0 *CZUJNIK KLOCKÓW HAMULCA TYLNE* 8 5 *TARCZA HAMULCA PRZÓDNIA * 6 *TARCZA HAMULCA TYLNA * 7 *SZCZĘKI HAMULCA RĘCZNEGO * 8 *LINKA HAMULCA RĘCZNEGO * 9 *ŁĄCZNIK DRĄŻKA STABILIZATORA PRZEDNIEGO PRAWY *

DOSTAWA CZĘŚCI ZAMIENNYCH ORAZ MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO POJAZDÓW SP ZOZ WSPR W BIAŁYMSTOKU

DOSTAWA CZĘŚCI ZAMIENNYCH ORAZ MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO POJAZDÓW SP ZOZ WSPR W BIAŁYMSTOKU ZAMAWIAJĄCY: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku 15-874 Białystok, ul. Poleska 89 tel. 0-85-66-37-301, fax: 0-85-66-37-30 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa w formie leasingu operacyjnego używanej koparki gąsiennicowej

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa w formie leasingu operacyjnego używanej koparki gąsiennicowej nr sprawy: ZP/025/2019 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWĘ TRZECH KOMPUTERÓW Zatwierdza (podpis i pieczęć kierownika zamawiającego)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, na zadanie pod nazwą:

WARUNKI ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, na zadanie pod nazwą: Załącznik nr 4 do Regulaminu Wydatkowania Środków Publicznych Numer postępowania: BR-VII-222-4/19 WARUNKI ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, na zadanie pod nazwą: Wykonanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) ZAMAWIAJĄCY: POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ UL. JACKOWSKIEGO 18, 60-509 POZNAŃ www.bip.podgik-poznan.pl tel. (61) 8410-508,

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, na zadanie pod nazwą:

WARUNKI ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, na zadanie pod nazwą: Załącznik nr 4 do Regulaminu Wydatkowania Środków Publicznych Numer postępowania: BR-VII-222-6/19 WARUNKI ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, na zadanie pod nazwą: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: PZP/ZP/26/2017/CNK/MSt Warszawa, dnia 22 września 2017 roku SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) DOSTAWA OPROGRAMOWANA DO PROCESU REALIZACJI I KOORDYNACJI INWESTYCJI BUDOWLANEJ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie ZSB/RO/4/2012. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie CPV: 45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, na zadanie pod nazwą:

WARUNKI ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, na zadanie pod nazwą: Załącznik nr 4 do Regulaminu Wydatkowania Środków Publicznych Numer postępowania: BR-X-2-08.1-7/7-16 WARUNKI ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, na zadanie pod nazwą: Projekt

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spartanska.pl Warszawa: Dostawę wyposażenia Pracowni leków cytostatycznych i Kliniki Geriatrii

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Druk i dostawa materiałów poligraficznych

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Druk i dostawa materiałów poligraficznych Nr sprawy: 38/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Druk i dostawa materiałów poligraficznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

Dzieci oraz sanitariatu w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i. Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul.

Dzieci oraz sanitariatu w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i. Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia przetarg nieograniczony na remont pomieszczeń w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul. Sikorskiego 22 I. Nazwa

Bardziej szczegółowo

usługi rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych i kolejowych

usługi rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych i kolejowych INSTYTUT ENERGETYKI Instytut Badawczy 01-330 Warszawa, ul. Mory 8 tel. +4822 3451200, fax: +4822 836 6363 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586, KRS 0000088963 Specyfikacja istotnych warunków

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2013-11-08 15:11 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.geopoz.pl Poznań: Dostawa oprogramowania i sprzętu informatycznego Numer

Bardziej szczegółowo

p.n.: DOSTAWA SAMOCHODU CIĘŻAROWO DOSTAWCZEGO.

p.n.: DOSTAWA SAMOCHODU CIĘŻAROWO DOSTAWCZEGO. SPECYFIKACJA PRZETARGOWA p.n.: DOSTAWA SAMOCHODU CIĘŻAROWO DOSTAWCZEGO. Zawartość: 1. Specyfikacja Przetargowa. 2. Druk oferty. 3. Druk oświadczenia. 4. Projekt umowy. I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO. Miejskie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 23/2016 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Przygotowanie do druku (opracowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony. Przedmiot: Dostawa

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony. Przedmiot: Dostawa Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego CKZ_342/197/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony Przedmiot: Dostawa Postępowanie dotyczy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Przygotowanie do druku trzech broszur oraz zaproszeń

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ) Oznaczenie zamówienia: PCREiDN.271.228-229.1/2019 Nazwa zamówienia: Kurs prawa jazdy kategorii B dla uczniów szkół zawodowych I. Informacje

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Warszawa, dn. 10.03.2014r. Zapytanie ofertowe Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Postpowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

na przeprowadzenie 14 szkoleń indywidualnych w ramach projektu

na przeprowadzenie 14 szkoleń indywidualnych w ramach projektu ZAMAWIAJĄCY: BIAŁOSTOCKA FUNDACJA KSZTAŁCENIA KADR ul. SPÓŁDZIELCZA 8, 15-441 BIAŁYSTOK ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie 14 szkoleń indywidualnych w ramach projektu CZTERY HORYZONTY reorientacja zawodowa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.1wszk.pl Lublin: Dostawa wykładziny PCV i środka do izolacji poziomej w ramach zadania nr 91361

Bardziej szczegółowo

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa sprzętu komputerowego dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach.

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa sprzętu komputerowego dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach. Suwałki: dostawa sprzętu komputerowego dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach Numer ogłoszenia: 99305-2013; data zamieszczenia: 04.06.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

dostawę higrometru punktu rosy

dostawę higrometru punktu rosy INSTYTUT ENERGETYKI Instytut badawczy 01-330 Warszawa, ul. Mory 8 tel. +4822 3451200, fax: +4822 836 6363 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586, KRS 0000088963 Specyfikacja istotnych warunków

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ ODCZYNNIKÓW DO ELEKTROFOREZY BIAŁEK WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ ODCZYNNIKÓW DO ELEKTROFOREZY BIAŁEK WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORA Przychodnia Specjalistyczna w Olsztynie 10-437 Olsztyn ul. Dworcowa 28 telefon : (089) 537-32-75 fax : (089) 537-32-72 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ ODCZYNNIKÓW DO ELEKTROFOREZY

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Suwałki: Dostawa dializatorów, linie krwi na Stację Dializ dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach Numer ogłoszenia: 211848-2013; data zamieszczenia: 03.06.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

SZ-222/60/17. Warszawa, dnia 01 grudnia 2017 r.

SZ-222/60/17. Warszawa, dnia 01 grudnia 2017 r. Warszawa, dnia 01 grudnia 2017 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 EURO, do których zastosowanie mają przepisy art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ ENERGII ELEKTRYCZNEJ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ ENERGII ELEKTRYCZNEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Działając na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U z 2007 r., Dz.U. Nr 223, poz. 1655, oraz z 2008 r.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej i restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Data zatwierdzenia 28 czerwca 2018 r. Numer procedury przetargowej ZP 5/2018 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawę do Zakładu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego o wartości poniżej kwoty o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art.11 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 1) Nazwę (firma) oraz adres

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa sprzętu komputerowego dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach.

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa sprzętu komputerowego dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach. Suwałki: dostawa sprzętu komputerowego dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach Numer ogłoszenia: 201422-2013; data zamieszczenia: 23.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa Projekt nr WND-RPLD.03.06.00-00-766/11, pn. "Podniesienie konkurencyjności firmy i zwiększenie dostępności usług medycznych" współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

DOSTAWA AKUMULATORÓW DO SP ZOZ WSPR W BIAŁYMSTOKU

DOSTAWA AKUMULATORÓW DO SP ZOZ WSPR W BIAŁYMSTOKU ZAMAWIAJĄCY: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku 15-874 Białystok, ul. Poleska 89 tel. 0-85-66-37-301, fax: 0-85-66-37-302 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/ Zamawiający: Gdański Uniwersytet Medyczny ul. M. Skłodowskiej -Curie 3A 80-210 Gdańsk SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/ Przedmiot zamówienia: Dostawa, montaż oraz modernizacja systemu AV

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 22/2012 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA EZP/395/2014 Nazwa i adres zamawiającego SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH W BIAŁYMSTOKU 15-471 Białystok ul. Fabryczna 27 tel. (085) 869-35-50, 869-45-50 fax

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sniadecja.pl Białystok: Dostawa zużywalnego sprzętu medycznego na Blok Operacyjny oraz innego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193 000 euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193 000 euro ZAKŁAD BADANIA SSAKÓW, PAN, 17-230 BIAŁOWIEŻA, UL. GEN. WASZKIEWICZA 1 tel. (085) 68-27-750, fax (085) 68-27-752 Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników laboratoryjnych Numer sprawy: ZP ZBS PAN/02/2010

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej podczas wojewódzkiej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 5 /2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia r.

Warszawa, dnia r. Warszawa, dnia 08-03-2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5621/JP/12 na dostawę artykułów biurowych na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA opracowana dla potrzeb udzielenia zamówienia publicznego pn. Zakup węgla kamiennego orzech gatunek I, granulacja 30-65 mm wraz z dostarczeniem dla klientów OPS

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE PRZETARGU W TRYBIE ART KODEKSU CYWILNEGO

OGŁOSZENIE PRZETARGU W TRYBIE ART KODEKSU CYWILNEGO Organizator przetargu: Polski Związek Gimnastyczny ul Ratuszowa 11 03-450 Warszawa Znak sprawy: P/3/2017 OGŁOSZENIE PRZETARGU W TRYBIE ART. 70 1 70 5 KODEKSU CYWILNEGO na dostawę sprzętu sportowego dla

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowe Centrum Nauki, ul. Królewska 57, 30-081 Kraków, woj. małopolskie, tel. +48 12 341 90 00, faks +48 12

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowe Centrum Nauki, ul. Królewska 57, 30-081 Kraków, woj. małopolskie, tel. +48 12 341 90 00, faks +48 12 2014-10-17 15:35 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ncn.gov.pl/bip Kraków: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz szafy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: GZS.TI.3.2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA PŁYNÓW INFUZYJNJYCH

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA PŁYNÓW INFUZYJNJYCH ZAMAWIAJĄCY: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku 15-874 Białystok, ul. Poleska 89 tel. 0-85-66-37-301, fax: 0-85-66-37-302 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) Nr postępowania: ZP/SNH/04/2016 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Usługi zakupu

Bardziej szczegółowo

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa Numer Sprawy: 12/ZP/CBA/2007 CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9 00-583 Warszawa Postępowanie prowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2006

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Lublin: Dostawa stolarki drzwiowej w ramach zadania nr 91361 wykonanie izolacji pionowej ścian budynku szpitala w części przypiwnicznej Numer ogłoszenia: 239641 2013; data zamieszczenia: 13.11.2013 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę samochodu osobowego typu kombivan

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę samochodu osobowego typu kombivan Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę samochodu osobowego typu kombivan I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO. Wojewoda Łódzki ul. Piotrkowska 104 90 926 Łódź II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA. Zamówienie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 5 2015-12-18 14:27 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spzoz.zgorzelec.pl/ Zgorzelec: Dostawa materiałów i urządzeń w ramach

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp Łódź: Dostawa drukarek retransferowych dla Biblioteki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Bardziej szczegółowo

Dostawa fabrycznie nowego, gąsienicowego pojazdu amfibijnego z wyposażeniem, wykonanego i oznakowanego

Dostawa fabrycznie nowego, gąsienicowego pojazdu amfibijnego z wyposażeniem, wykonanego i oznakowanego Dostawa fabrycznie nowego, gąsienicowego pojazdu amfibijnego z wyposażeniem, wykonanego i oznakowanego Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej 42-200 Częstochowa ul. Sabinowska 62/64 Tel. (034) 378

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.psychiatria.com Rybnik: Dostawy wędlin dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym. na dostawę sprzętu komputerowego

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym. na dostawę sprzętu komputerowego Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu komputerowego I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO. Wojewoda Łódzki ul. Piotrkowska 104 90 926 Łódź II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA. Zamówienie będzie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGĘ SPOŁECZNĄ

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGĘ SPOŁECZNĄ Znak sprawy: P.220.3.2017 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGĘ SPOŁECZNĄ W ZAKRESIE WYŻYWIENIA 40 UCZESTNIKÓW OTWARCIA WYSTAWY EKO-GWIAZDKA W RAMACH PROJEKTU EKO-KULTURALNI o wartości zamówienia poniżej wyrażonej

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. świadczenie usług rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych i kolejowych

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. świadczenie usług rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych i kolejowych INSTYTUT ENERGETYKI Instytut Badawczy 01-330 Warszawa, ul. Mory 8 tel. +4822 3451200, fax: +4822 836 6363 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586, KRS 0000088963 Specyfikacja istotnych warunków

Bardziej szczegółowo

Dostawa jednego fabrycznie nowego samochodu operacyjnego

Dostawa jednego fabrycznie nowego samochodu operacyjnego Zatwierdzam: Kielce, dnia 10 listopada 2014 r. Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach w/z Zastępca Komendanta Miejskiego st.bryg. Robert Sabat SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: PN/BO/341/6/11. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę bonów towarowych dla Teatru Polskiego w Warszawie.

Znak sprawy: PN/BO/341/6/11. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę bonów towarowych dla Teatru Polskiego w Warszawie. Znak sprawy: PN/BO/341/6/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę bonów towarowych dla Teatru Polskiego w Warszawie. Ilekroć w tekście są wymieniane artykuły ustawy, dotyczą one

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Kościelna szkoła wyższa o pełnych prawach publicznych szkół wyższych.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Kościelna szkoła wyższa o pełnych prawach publicznych szkół wyższych. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http:/bip.kul.lublin.pl/zamowienia-publiczne,16027.html Lublin: Wykonanie dokumentacji projektowej

Bardziej szczegółowo

Przychodnia Specjalistyczna W Olsztynie

Przychodnia Specjalistyczna W Olsztynie 10-437 Olsztyn ul. Dworcowa 28 telefon : (089) 537-32-21 fax : (089) 537-32-72 Przychodnia Specjalistyczna W Olsztynie SPECYFIKACJAISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ ODCZYNNIKÓW DO OZNACZEŃ BORELIOZY

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY. Ogłoszenie nr N-2018 z dnia r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY. Ogłoszenie nr N-2018 z dnia r. z 13 2018-11-30 14:13 Ogłoszenie nr 655632-N-2018 z dnia 2018-11-30 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku: Dostawa płynów infuzyjnych na

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14.03.2012 r.

Warszawa, dnia 14.03.2012 r. Warszawa, dnia 14.03.2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5645/JP/12 usługi gastronomiczne na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO. Wojewoda Łódzki ul. Piotrkowska 104 90 926 Łódź II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ATI-443/X/LJ/2008 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Instytut Energetyki Oddział Ceramiki CEREL Instytut Badawczy 36-040 Boguchwała, ul. Techniczna 1 tel. +4817 87 11 700, fax: +4817 87 11 277 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586-00053, KRS

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII W PRZEMYŚLU Ul. Lwowska 7a 37 700 Przemyśl tel/fax 6784259, tel. centr. 6768360, 6785310 Nr sprawy: PIW.ZP.3.2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 1.1 Zamawiający: Centrum Myśli Jana Pawła II Foksal 11, 00-372 Warszawa tel. 022 826 42 21 fax: 022 826 42 23 e-mail: centrum@centrumjp2.pl

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.awf-bp.edu.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.awf-bp.edu.pl Biała Podlaska: Świadczenie usługi dobrowolnego grupowego ubezpieczenia na życie na rzecz pracowników AWF Warszawa, Filia w Białej Podlaskiej oraz członków ich rodzin Numer ogłoszenia: 58700-2015; data

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/jedwabno_gmina_wiejska/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/jedwabno_gmina_wiejska/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/jedwabno_gmina_wiejska/ Jedwabno: Dostarczenie ciepła do budynku Zespołu Szkół

Bardziej szczegółowo

Zakup nowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych

Zakup nowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych Zakup nowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: 12/2008 Wałbrzych, dnia 8.09.2008r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. 58-304 Wałbrzych, ul. Gen. Wł. Andersa 48 NIP 886-26-08-287

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie sieci komputerowej i dedykowanej instalacji elektrycznej w budynku Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 103 etap I I. NAZWA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ) Oznaczenie zamówienia: PCREiDN.271.228-229.2/2019 Nazwa zamówienia: Kursy zawodowe kelner, barman i barista dla uczniów szkół zawodowych I.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej euro ZAKŁAD BADANIA SSAKÓW, PAN, 17-230 BIAŁOWIEŻA, UL. GEN. WASZKIEWICZA 1 Numer sprawy: ZP ZBS PAN/01/2009 tel. (085) 68-27-750, fax (085) 68-27-752 Przetarg nieograniczony na dostawę oligonukleotydów SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Polska-Białystok: Szafy kablowe 2014/S 019-029193. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Białystok: Szafy kablowe 2014/S 019-029193. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:29193-2014:text:pl:html Polska-Białystok: Szafy kablowe 2014/S 019-029193 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy. Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Adres: ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa Znak sprawy: 40-CPI-WA-2244/10 ZATWIERDZAM. Kierownik zamawiającego /data/ SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa materiałów promocyjno-reklamowych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Data zatwierdzenia, 11.10.2016 r. Numer procedury przetargowej ZP 17/2016 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: dostawę do Zakładu Opiekuńczo

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 6 2015-02-26 12:47 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: usługa konserwacji i naprawy wentylatorów i klimatyzatorów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.23blt.wp.mil.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.23blt.wp.mil.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.23blt.wp.mil.pl Mińsk Mazowiecki: Dostawa artykułów administracyjno-biurowych - SPRAWA ZP.19.2014

Bardziej szczegółowo

Projekt współfnansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji

Projekt współfnansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji Bezpieczna Przystań Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu komputerowego I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO. Wojewoda Łódzki ul. Piotrkowska 104 90 926 Łódź II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZP / 5 / 2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA ZADANIA Doposażenie placu zabaw W postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie zapytania o cenę na podstawie art.69-73 ustawy z

Bardziej szczegółowo

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV Jelenia Góra 25.07.2008 r Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Oznaczenie postępowania: ZP IVG.230/96/08 ZAMAWIAJĄCY: Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze (pełna nazwa) 58-500 Jelenia Góra ul. Muzealna

Bardziej szczegółowo

CENTRUM KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY W SZCZAWNICY JABŁONCE

CENTRUM KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY W SZCZAWNICY JABŁONCE CENTRUM KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY W SZCZAWNICY JABŁONCE 34-460 Szczawnica, ul. Szlachtowska 75b tel./fax 18262-27-80 e-mail: ckiwszczawnica@ohp.pl Nr regon 492048497 Nr konta:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia

SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia Instytut Ogrodnictwa 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 tel. 46 833 20 21, fax 46 833 32 28 www.insad.pl Nr postępowania: 36/ZP/2011 SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla postępowania

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-10-09 12:14 Częstochowa: Kompleksowe czyszczenie i dezynfekcja kanałów instalacji wentylacji i klimatyzacji w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

Bardziej szczegółowo