ZARZĄDZENIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 19 maja 2014 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZĄDZENIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 19 maja 2014 r."

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 19 maja 2014 r. w sprawie zasad, trybu i harmonogramu rejestracji na przedmioty na rok akademicki 2014/2015 na kierunku prawo dla lat II, III, IV, V 1 Zasady rejestracji na przedmioty 1. Rejestracje na przedmioty odbywają się zgodnie z zasadami określonymi w Zasadach Studiowania na Wydziale Prawa i Administracji UW. 2. Studenci przed rozpoczęciem rejestracji obowiązani są do zapoznania się z Zasadami Studiowania na Wydziale Prawa i Administracji UW, a w szczególności z tabelą punktacji ECTS, zaś dokonując rejestracji przeprowadzić analizę swojego toku studiów pod kątem wymaganej minimalnej (60 pkt.) liczby punktów ECTS, 3. Rejestracja na przedmioty obowiązuje wszystkich studentów Wydziału Prawa i Administracji UW, którzy w roku akademickim 2014/2015 będą na II, III, IV i V roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, kierunku prawo, jak również studentów MISH realizujących minimum programowe na Wydziale Prawa i Administracji UW. 2 Tryb rejestracji na przedmioty 1. Rejestracje na przedmioty oraz na grupy ćwiczeniowe odbywa się wyłącznie w formie elektronicznej i przeprowadzana jest poprzez serwis USOSweb Wydziału Prawa i Administracji UW pod adresem 2. Rejestracja na wykłady specjalizacyjne oraz konwersatoria, a także na lektoraty, zajęcia wychowania fizycznego i przedmioty ogólnouniwersyteckie odbywa się wyłącznie w formie elektronicznej i przeprowadzana jest poprzez serwis rejestracji żetonowych UW pod adresem 3. Z rejestracji wyłączone są następujące zajęcia: Klinika prawa; Klinika mediacji; Oględziny miejsca zdarzenia - fikcja a rzeczywistość. CSI Warsaw. 3 Zasady rejestracji na seminaria 1. Rejestracje elektroniczna na seminaria prowadzona jest wyłącznie na seminaria dla studentów IV roku. Studenci przed rozpoczęciem rejestracji obowiązani są do zapoznania się kryteriami zapisów na seminaria

2 określonymi przez prowadzących seminaria i opublikowanymi na stronie w dziale Aktualności USOS 2. Rejestracja prowadzana jest w formie elektronicznej poprzez serwis USOSweb pod adresem wg zasad i kryteriów określonych przez Kierowników Katedr/Zakładów. Student może zarejestrować się na nie więcej niż na dwa seminaria z oferty dydaktycznej Wydziału Prawa i Administracji UW. 3. W ramach pierwszej lub drugiej tury rejestracji na seminarium student dokonuje wiążącego wyboru przedmiotu oraz wskazuje preferowanego prowadzącego seminarium. 4. Studenci, którzy w ramach pierwszej tury rejestracji dokonają rejestracji mimo niespełnienia kryteriów określonych przez prowadzącego seminarium nie zostaną zakwalifikowani na seminarium oraz nie będą dopuszczeni do udziału w drugiej turze rejestracji. 5. Na seminaria dla studentów V roku nie jest prowadzona rejestracja. Studenci w termie do 30 czerwca 2014 r. obowiązani są do potwierdzenia u prowadzącego seminarium chęć uczestnictwa w zajęciach na V roku studiów. Prowadzący seminaria dla studentów V roku przekazują w terminie do 9 lipca 2014 r. listę studentów uczestniczących w seminarium w roku akademickim 2014/ Harmonogram rejestracji na seminaria dla studentów IV roku Rejestracja na seminaria I tura seminaria w Instytucie Historii Prawa rejestracja bezpośrednia do grup seminaryjnych dopuszczająca przekroczenie określonego zgodnie z uchwałą Rady Wydziału limitu miejsc. W przypadku przekroczenia limitu uczestników seminarium studenci będą przydzielani do grup losowo; w rejestracji nie decyduje kolejność zgłoszeń. seminaria w Instytucie Nauk o Prawie i Państwie rejestracja bezpośrednia do grup seminaryjnych dopuszczająca przekroczenie określonego zgodnie z uchwałą Rady Wydziału limitu miejsc. W przypadku przekroczenia limitu uczestników seminarium studenci będą przydzielani do grup losowo; w rejestracji nie decyduje kolejność zgłoszeń. seminaria w Instytucie Prawa Cywilnego rejestracja bezpośrednia do grup seminaryjnych dopuszczająca przekroczeni określonego zgodnie z uchwałą Rady Wydziału limitu miejsc. Lista seminarzystów podlegać będzie następnie weryfikacji zgodnie z kryteriami określonymi przez kierowników Katedr/Zakładów, w przypadku braku kryteriów studenci będą przydzielani do grup losowo; w rejestracji nie decyduje kolejność zgłoszeń.

3 seminaria w Instytucie Prawa Międzynarodowego rejestracja bezpośrednia do grup seminaryjnych dopuszczająca przekroczenie określonego zgodnie z uchwałą Rady Wydziału limitu miejsc. W przypadku przekroczenia limitu uczestników seminarium studenci będą przydzielani do grup losowo; w rejestracji nie decyduje kolejność zgłoszeń. seminaria w Instytucie Prawa Karnego rejestracja bezpośrednia do grup seminaryjnych dopuszczająca przekroczenie określonego zgodnie z uchwałą Rady Wydziału limitu miejsc. W przypadku przekroczenia limitu uczestników seminarium studenci będą przydzielani do grup losowo; w rejestracji nie decyduje kolejność zgłoszeń. seminaria w Instytucie Nauk Prawo-Administracyjnych rejestracja bezpośrednia do grup seminaryjnych dopuszczająca przekroczenie określonego zgodnie z uchwałą Rady Wydziału limitu miejsc. W przypadku przekroczenia limitu uczestników seminarium studenci będą przydzielani do grup losowo; w rejestracji nie decyduje kolejność zgłoszeń. ogłoszenie listy osób przyjętych na seminaria w ramach I tury, zgodnie z zasadami wyżej wskazanymi ogłoszenie w serwisie USOSweb listy osób dopuszczonych do udziału w seminarium przez prowadzących (studenci niezakwalifikowani na seminarium/studenci, którzy zapisali się niespełniając kryteriów zostaną usunięci z listy jej uczestników) r. Rejestracja na seminaria II tura rejestracja uzupełniająca na seminaria studenci niezakwalifikowani na seminarium oraz studenci, którzy nie wybrali dwóch seminarium mają możliwość rejestracji w ramach dostępnych limitów miejsc; do rejestracji nie będą dopuszczeni studenci, którzy w ramach I tury rejestracji dokonali rejestracji niezgodnej z kryteriami udziału w danym seminarium) od r., godz do r., godz ogłoszenie listy osób przyjętych na seminaria w ramach II tury ogłoszenie w serwisie USOSweb listy osób dopuszczonych do udziału w seminarium r. Rejestracja na seminaria III tura rejestracja uzupełniająca na seminaria studenci niezakwalifikowani na seminarium oraz studenci, którzy nie wybrali dwóch seminariów mają możliwość rejestracji w ramach dostępnych limitów miejsc brak możliwości rezygnacji z seminarium wybranego/przydzielonego w I lub II turze rejestracji. W turze nieobowiązują kryteria. od r., godz do r., godz

4 5 Harmonogram rejestracji na przedmioty I tura rejestracji cz. 1 (a) rejestracja na przedmioty z grup A i B oraz ćwiczenia do wyboru, na które student zamierza uczęszczać w roku akademickim 2014/2015. Studenci nie zapisują się na przedmioty obowiązkowe wskazane dla ich roku studiów: Praco cywilne I, Prawo cywilne II (a), Prawo cywilne II (b) (egzamin), Prawo administracyjne, Prawo konstytucyjne, Prawo karne, Prawo międzynarodowe publiczne (egzamin), Prawo Unii Europejskiej, Filozofia prawa (egzamin), od r., godz do r., godz I tura rejestracji cz. 1 (b) Rejestracja żetonowa na wykłady specjalizacyjne i konwersatoria na semestr zimowy roku akademickiego 2014/2015 (przedmioty z grupy C ). Rejestracja na przedmioty oferowane przez Instytut Nauk Prawno-administracyjnych, Instytut Prawa Międzynarodowego, Instytut Historii Prawa a także inne zajęcia do wyboru. Rejestracja na przedmioty oferowane przez Instytut Prawa Karnego, Instytut Nauk o Państwie i Prawie oraz Instytut Prawa Cywilnego, od r., godz do r., godz. 23:59 od r., godz. 21:30 do r., godz. 23:59 I tura rejestracji cz. 2 Tworzenie odpowiedniej liczby grup ćwiczeniowych na podstawie zapotrzebowania z I tury cz. 1 rejestracji. Wprowadzenie terminów grup ćwiczeniowych do USOSa, obsada ćwiczeń. od r. do r. I tura rejestracji cz. 3 rejestracja do grup (tworzenie preferencji przydziału grup zajęciowych). Student ma możliwość określenia zestawów (wariantów) grup zajęciowych, do których chciałby uczęszczać oraz określić priorytetów tych zestawów. W rejestracji nie ma znaczenia kolejność zgłaszania przez studentów zestawów grup. W rejestracji mogą wziąć udział wyłącznie studenci, którzy wybrali przedmioty w I turze cz. 1. od r., godz do r., godz

5 I tura rejestracji cz. 4 Przydział studentów do grup. Każdy student zapisany na przedmiot zostaje przypisany do grupy zajęciowej z tego przedmiotu. Najważniejszym kryterium przydziału do grup jest zminimalizowanie całkowitej liczby kolizji, czyli sumy liczb kolizji wszystkich studentów. W drugiej kolejności system poszukuje takich przydziałów grup, w których jak najwięcej studentów ma przydzielony którykolwiek z utworzonych przez siebie zestawów. Priorytety zestawów grup rozpatrywane są w trzeciej kolejności r. I tura rejestracji cz. 5 Giełda umożliwiająca studentom zmianę przydzielonej grupy ćwiczeniowej. Studenci składają swoje preferencje (tzw. ogłoszenia giełdowe), a system o godz. 10: 00 i 18: 00 realizuje utworzone ogłoszenia oraz (gdy jest to możliwe) dokonuje wymiany miejsc lub dopisuje do grupy. Zgłoszenia nie są rozpatrywane w trybie natychmiastowym jest to tzw. giełda off-line. Kolejność zamieszczania ogłoszeń przez studentów nie ma znaczenia przy rozpatrywaniu ogłoszeń r r. Tura z giełdą rozpocznie się od godz. 21:30 Przydzielacz giełdowy uruchamiany o godz. 10:00 oraz 18:00. Pierwszy przydzielasz giełdowy zostanie uruchomiony o godz. 10:00. II tura rejestracji cz. 1 (a) rejestracja na przedmioty z grup A i B oraz ćwiczenia do wyboru, na które student zamierza uczęszczać w roku akademickim 2014/2015 (wyłącznie możliwość dopisywanie się studentów na p r z e d m i o t b e z m o ż l i w o ś c i d o k o n y w a n i a wyrejestrowywania się z przedmiotu wybranego w ramach cz.1 rejestracji) Studenci nie zapisują się na przedmioty obowiązkowe wskazane dla ich roku studiów: Praco cywilne I, Prawo cywilne II (a), Prawo cywilne II (b) (egzamin), Prawo administracyjne, Prawo konstytucyjne, Prawo karne, Prawo międzynarodowe publiczne (egzamin), Prawo Unii Europejskiej, Filozofia prawa (egzamin), II tura rejestracji cz. 2 Tworzenie odpowiedniej liczby grup ćwiczeniowych na podstawie zapotrzebowania z II tury rejestracji. Wprowadzenie terminów grup ćwiczeniowych do USOSa, obsada ćwiczeń. II tura rejestracji cz. 3 rejestracja do grup (tworzenie preferencji przydziału grup zajęciowych). Student ma możliwość określenia zestawów (wariantów) grup zajęciowych, do których chciałby uczęszczać oraz określić priorytetów tych zestawów. W rejestracji nie ma znaczenia kolejność zgłaszania przez studentów zestawów grup. W rejestracji mogą wziąć udział wyłącznie studenci, którzy wybrali przedmioty w II turze cz. 1 rejestracji. od r., godz do r., godz od r., do r. od r., od godz. 21:30 do r., godz. 23:59

6 II tura rejestracji cz. 4 Przydział studentów do grup. Każdy student zapisany na przedmiot w II turze rejestracji cz. 1 zostaje przypisany do grupy zajęciowej z tego przedmiotu. Najważniejszym kryterium przydziału do grup jest zminimalizowanie całkowitej liczby kolizji, czyli sumy liczb kolizji wszystkich studentów. W drugiej kolejności system poszukuje takich przydziałów grup, w których jak najwięcej studentów ma przydzielony którykolwiek z utworzonych przez siebie zestawów. Priorytety zestawów grup rozpatrywane są w trzeciej kolejności. II tura rejestracji cz. 5 Giełda umożliwiająca studentom zmianę przydzielonej grupy ćwiczeniowej. Studenci składają swoje preferencje (tzw. ogłoszenia giełdowe), a system o godz. 10:00 I 18:00 realizuje utworzone ogłoszenia oraz (gdy jest to możliwe) dokonuje wymiany miejsc lub dopisuje do grupy. Zgłoszenia nie są rozpatrywane w trybie natychmiastowym jest to tzw. giełda off-line. Kolejność zamieszczania ogłoszeń przez studentów nie ma znaczenia przy rozpatrywaniu ogłoszeń. Rozpatrywanie podań studenckich dotyczących zmiany przydzielonej grupy ćwiczeniowej od r., od r., godz do r., godz Tura z giełdą rozpocznie się od godz. 21:30 Przydzielacz giełdowy uruchamiany o godz. 10:00 oraz 18:00. Pierwszy przydzielasz giełdowy zostanie uruchomiony o godz. 10:00. od r. II tura rejestracji cz. 1 (b) rejestracja żetonowa na wykłady specjalizacyjne i konwersatoria na semestr zimowy roku akademickiego 2014/2015 II tura rejestracji cz. 2 (b) rejestracja żetonowa na wykłady specjalizacyjne i konwersatoria na semestr zimowy roku akademickiego 2014/2015 (wyłącznie możliwość dopisywania się studentów na przedmioty w r a m a c h d o s t ę p n e g o l i m i t u b e z m o ż l i w o ś c i wyrejestrowywania się z przedmiotów) III tura rejestracji cz. 1 rejestracja żetonowa na wykłady specjalizacyjne i konwersatoria na semestr letni roku akademickiego 2014/2015 (przedmioty z grupy C ). Rejestracja na przedmioty oferowane przez Instytut Nauk Prawno-administracyjnych, Instytut Prawa Międzynarodowego, Instytut Historii Prawa a także inne zajęcia do wyboru. Rejestracja na przedmioty oferowane przez Instytut Prawa Karnego, Instytut Nauk o Państwie i Prawie oraz Instytut Prawa Cywilnego, od r., godz do r., godz od r., godz do r., godz od r., godz do r., godz od r., godz do r., godz

7 III tura rejestracji cz. 2 rejestracja żetonowa na wykłady specjalizacyjne i konwersatoria na semestr letni roku akademickiego 2014/2015 (wyłącznie możliwość dopisywania się studentów na przedmioty w ramach dostępnego limitu bez możliwości wyrejestrowywania się z przedmiotów wybranych w III turze rejestracji, cz.1). 6 W terminie nie późniejszym niż 7 dni przed datą rozpoczęcia danej tury rejestracji przekazana zostanie studentom szczegółowa instrukcja dot. rejestracji. 7 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. od r., godz do r., godz

Zasady rejestracji na przedmioty

Zasady rejestracji na przedmioty ZARZĄDZENIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 20 maja 2011 r. w sprawie zasad, trybu i harmonogramu rejestracji na przedmioty na rok akademicki 2011/2012 na kierunku

Bardziej szczegółowo

Zasady rejestracji na przedmioty

Zasady rejestracji na przedmioty ZARZĄDZENIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie zasad, trybu i harmonogramu rejestracji na przedmioty na rok akademicki 2012/2013 na kierunku

Bardziej szczegółowo

Zasady rejestracji na przedmioty

Zasady rejestracji na przedmioty ZARZĄDZENIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 1 czerwca 2015 r. w sprawie zasad, trybu i harmonogramu rejestracji na przedmioty całoroczne oraz z semestru zimowego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie zasad, trybu i harmonogramu

ZARZĄDZENIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie zasad, trybu i harmonogramu ZARZĄDZENIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie zasad, trybu i harmonogramu rejestracji na przedmioty na rok akademicki 2008/2009 na kierunku

Bardziej szczegółowo

Zasady rejestracji na przedmioty

Zasady rejestracji na przedmioty ZARZĄDZENIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 10 czerwca 2010 r. w sprawie zasad, trybu i harmonogramu rejestracji na przedmioty na rok akademicki 2010/2011 na kierunku

Bardziej szczegółowo

2 Termin sesji egzaminacyjnych w roku akademickim 2014/2015

2 Termin sesji egzaminacyjnych w roku akademickim 2014/2015 ZARZĄDZENIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie zasad, trybu i harmonogramu rejestracji na egzaminy na rok akademicki 2014/2015 na kierunku

Bardziej szczegółowo

2 Termin sesji egzaminacyjnych w roku akademickim 2011/2012

2 Termin sesji egzaminacyjnych w roku akademickim 2011/2012 ZARZĄDZENIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie zasad, trybu i harmonogramu rejestracji na egzaminy na rok akademicki 2011/2012 na kierunku

Bardziej szczegółowo

2 Termin sesji egzaminacyjnych w roku akademickim 2008/2009

2 Termin sesji egzaminacyjnych w roku akademickim 2008/2009 ZARZĄDZENIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zasad, trybu i harmonogramu rejestracji na egzaminy na rok akademicki na kierunku prawo

Bardziej szczegółowo

2 Termin sesji egzaminacyjnych w roku akademickim 2012/2013

2 Termin sesji egzaminacyjnych w roku akademickim 2012/2013 ZARZĄDZENIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie zasad, trybu i harmonogramu rejestracji na egzaminy na rok akademicki 2012/2013 na kierunku

Bardziej szczegółowo

2 Termin sesji egzaminacyjnych w roku akademickim 2016/2017

2 Termin sesji egzaminacyjnych w roku akademickim 2016/2017 ZARZĄDZENIE NR 2/2016 PRODZIEKANA DS. STUDENCKICH WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie zasad, trybu i harmonogramu rejestracji na egzaminy na rok

Bardziej szczegółowo

Na jakie przedmioty będzie uczęszczał student pierwszego roku?

Na jakie przedmioty będzie uczęszczał student pierwszego roku? Na jakie przedmioty będzie uczęszczał student pierwszego roku? Student na I roku studiów realizuje 5 przedmiotów obowiązkowych kończących się egzaminem (w ramach kaŝdego przedmiotu są nieobowiązkowe wykłady

Bardziej szczegółowo

1. Uchwała określa szczegółowe zasady studiowania na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, zwanym dalej Wydziałem.

1. Uchwała określa szczegółowe zasady studiowania na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, zwanym dalej Wydziałem. Szczegółowe zasady studiowania na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego zatwierdzone na Radzie Wydziału Fizyki w dniu 11 czerwca 2012r. (tekst jednolity) 1. 1. Uchwała określa szczegółowe zasady studiowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 34 RADY WYDZIAŁU FIZYKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 31 maja 2010 r.

UCHWAŁA Nr 34 RADY WYDZIAŁU FIZYKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 31 maja 2010 r. UCHWAŁA Nr 34 RADY WYDZIAŁU FIZYKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO w sprawie szczegółowych zasad studiowania na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego Na podstawie 4 ust. 2 pkt 1-7, 8 ust. 6 i 11, 22 ust.

Bardziej szczegółowo

Uniwersytecki System Obsługi Studiów

Uniwersytecki System Obsługi Studiów UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE Centrum Systemów Informatycznych ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa tel. (48) 022 56 18 921, e-mail: csi@uksw.edu.pl Uniwersytecki System Obsługi Studiów

Bardziej szczegółowo

Instytut Socjologii UW STUDIA II STOPNIA

Instytut Socjologii UW STUDIA II STOPNIA Instytut Socjologii UW STUDIA II STOPNIA Rekrutacja: Studia II stopnia - stacjonarne Podstawą przyjęcia na studia jest lista rankingowa złożona z punktów za: średnią ocen uzyskanych w toku studiów wyższych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 14 Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UŁ z dnia 1 czerwca 2017 r. Regulamin sesji egzaminacyjnej Wydziału Prawa i Administracji UŁ

Zarządzenie nr 14 Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UŁ z dnia 1 czerwca 2017 r. Regulamin sesji egzaminacyjnej Wydziału Prawa i Administracji UŁ Zarządzenie nr 14 Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UŁ z dnia 1 czerwca 2017 r. Regulamin sesji egzaminacyjnej Wydziału Prawa i Administracji UŁ A. Zakres egzaminów i zaliczeń (pkt. 1-10) B. Termin

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ZLECANIA, REALIZACJI I ROZLICZANIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

PROCEDURA ZLECANIA, REALIZACJI I ROZLICZANIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH PROCEDURA ZLECANIA, REALIZACJI I ROZLICZANIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH 1. Cel i zakres procedury Celem procedury jest określenie zasad zlecania, organizacji i realizacji zajęć dydaktycznych w Zamiejscowym Wydziale

Bardziej szczegółowo

Zasady studiowania na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego Uchwała Rady Wydziału Biologii z 15 października 2007 r

Zasady studiowania na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego Uchwała Rady Wydziału Biologii z 15 października 2007 r Zasady studiowania na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego Uchwała Rady Wydziału Biologii z 15 października 2007 r 1. Postanowienia ogólne 1. Zasady studiowania określają organizację i przebieg

Bardziej szczegółowo

Plan studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku administracja

Plan studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku administracja Plan studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku administracja (uchwalony przez Radę Wydziału Prawa i Administracji na posiedzeniu w dniu 16 czerwca 2009 r., zmieniony przez Radę Wydziału Prawa

Bardziej szczegółowo

7. Opłata za kształcenie w związku z powtarzaniem etapu studiów na studiach stacjonarnych wnoszona jest jednorazowo lub w ratach w terminach

7. Opłata za kształcenie w związku z powtarzaniem etapu studiów na studiach stacjonarnych wnoszona jest jednorazowo lub w ratach w terminach Uchwała nr 384 Rady Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie regulaminu opłat za studia na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego w roku

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet nie odpowiada za skutki udostępnienia hasła i loginu osobom trzecim.

Uniwersytet nie odpowiada za skutki udostępnienia hasła i loginu osobom trzecim. UWAGA Studenci III roku Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Zasady realizacji zajęć z przedmiotu - WYCHOWANIE FIZYCZNE w semestrze zimowym w roku akademickim 2018/2019 Zajęcia z wychowania fizycznego realizowane

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY

POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY PROCEDURA ZLECANIA, REALIZACJI I ROZLICZANIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH 1. Cel i zakres procedury Celem procedury jest określenie zasad organizacji i realizacji zajęć

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 10/2017 Dziekana Wydziału Nauk Pedagogicznych Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 18 września 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 10/2017 Dziekana Wydziału Nauk Pedagogicznych Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 18 września 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 10/2017 Dziekana Wydziału Nauk Pedagogicznych Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 18 września 2017 r. w sprawie: organizacji i warunków studiowania na studiach

Bardziej szczegółowo

Poz. 167 ZARZĄDZENIE NR 3 DZIEKANA WYDZIAŁU PSYCHOLOGII z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad studiowania

Poz. 167 ZARZĄDZENIE NR 3 DZIEKANA WYDZIAŁU PSYCHOLOGII z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad studiowania Poz. 167 ZARZĄDZENIE NR 3 DZIEKANA WYDZIAŁU PSYCHOLOGII z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad studiowania Na podstawie 4 ust. 6, 9 ust. 6 i 12, 12, 25 ust. 6, 28 ust. 2, 30 ust. 6, 33

Bardziej szczegółowo

Regulamin sesji egzaminacyjnej Wydziału Prawa i Administracji UŁ

Regulamin sesji egzaminacyjnej Wydziału Prawa i Administracji UŁ Regulamin sesji egzaminacyjnej Wydziału Prawa i Administracji UŁ (wprowadzony zarządzeniem nr 10 Dziekana WPiA UŁ z dnia 9 grudnia 2013 r. ze zmianami ) A. Zakres egzaminów i zaliczeń (pkt. 1-6) B. Termin

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 2/05/2017 RADY WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UCHWAŁA NR 2/05/2017 RADY WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO UCHWAŁA NR 2/05/2017 RADY WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad studiowania na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Plan studiów stacjonarnych jednolitych magisterskich na kierunku prawo

Plan studiów stacjonarnych jednolitych magisterskich na kierunku prawo Plan studiów stacjonarnych jednolitych magisterskich na kierunku prawo (uchwalony przez Radę Wydziału Prawa i Administracji na posiedzeniu w dniu 16 czerwca 2009 r., zmieniony przez Radę Wydziału Prawa

Bardziej szczegółowo

2) Opis postępowania kwalifikacyjnego na studia w trybie przeniesienia

2) Opis postępowania kwalifikacyjnego na studia w trybie przeniesienia Załącznik nr 2 do Uchwały nr Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu postępowania rekrutacyjnego na studia pierwszego stopnia, jednolite studia

Bardziej szczegółowo

Plan studiów niestacjonarnych jednolitych magisterskich na kierunku prawo

Plan studiów niestacjonarnych jednolitych magisterskich na kierunku prawo Plan studiów niestacjonarnych jednolitych magisterskich na kierunku prawo (uchwalony przez Radę Wydziału Prawa i Administracji na posiedzeniu w dniu 16 czerwca 2009 r. zmieniony przez Radę Wydziału Prawa

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Dziekana Wydziału Psychologii nr 2/2012 z dnia 22 maja 2012 r.

Zarządzenie Dziekana Wydziału Psychologii nr 2/2012 z dnia 22 maja 2012 r. Zarządzenie Dziekana Wydziału Psychologii nr 2/2012 z dnia 22 maja 2012 r. Na podstawie 4 ust.5 Regulaminu Studiów na Uniwersytecie Warszawskim, który stanowi załącznik do obwieszczenia nr 6 Rektora UW

Bardziej szczegółowo

Na jakie przedmioty bdzie uczszczał student pierwszego roku?

Na jakie przedmioty bdzie uczszczał student pierwszego roku? Na jakie przedmioty bdzie uczszczał student pierwszego roku? Student na I roku studiów realizuje 5 przedmiotów obowizkowych koczcych si egzaminem (w ramach kadego przedmiotu s nieobowizkowe wykłady i obowizkowe

Bardziej szczegółowo

ZASADY STUDIOWANIA W INSTYTUCIE SOCJOLOGII obowiązują od 1 października 2016 roku

ZASADY STUDIOWANIA W INSTYTUCIE SOCJOLOGII obowiązują od 1 października 2016 roku UCHWAŁA RADY WYDZIAŁU FILOZOFII I SOCJOLOGII UW z dnia 17 maja 2016 roku w sprawie szczegółowych zasad studiowania w Instytucie Socjologii UW Zakres regulacji 1. Uchwała określa szczegółowe zasady studiowania

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT RUSYCYSTYKI FILOLOGIA ROSYJSKA PLAN STUDIÓW I rok filologii rosyjskiej, studia stacjonarne I stopnia (obowiązuje od roku akad.

INSTYTUT RUSYCYSTYKI FILOLOGIA ROSYJSKA PLAN STUDIÓW I rok filologii rosyjskiej, studia stacjonarne I stopnia (obowiązuje od roku akad. I rok filologii rosyjskiej, studia stacjonarne I stopnia (obowiązuje od roku akad. 01/01) Lp. 1... 4. 5. 6. 7. NAZWA PRZEDMIOTU semestr Praktyczna nauka języka rosyjskiego I /Praktyczna nauka jęz. rosyjskiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA RADY WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI Z DNIA 17 LISTOPADA 2008 r.

UCHWAŁA RADY WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI Z DNIA 17 LISTOPADA 2008 r. UCHWAŁA RADY WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI Z DNIA 17 LISTOPADA 2008 r. ZASADY STUDIOWANIA NA WYDZIALE PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NA KIERUNKU PRAWO OD ROKU AKADEMICKIEGO 2008/2009

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE O PRAOGRAMIE ZAJĘĆ

POROZUMIENIE O PRAOGRAMIE ZAJĘĆ Szanowni Państwo, serdecznie gratuluję zakwalifikowania się na studia w Uniwersytecie Warszawskim w ramach Programu MOST w semestrze letnim w roku akademickim 2018/2019. W związku z tym, że po zakwalifikowaniu

Bardziej szczegółowo

MINIMUM PROGRAMOWE KIERUNEK PRAWO Dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2017/18. Moduły zajęć:

MINIMUM PROGRAMOWE KIERUNEK PRAWO Dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2017/18. Moduły zajęć: MINIMUM PROGRAMOWE KIERUNEK PRAWO Dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2017/18. Studenci MISH zamierzający uzyskać dyplom magisterski na Wydziale Prawa i Administracji UW zobowiązani

Bardziej szczegółowo

MINIMUM PROGRAMOWE KIERUNEK PRAWO Dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2017/18. Moduły zajęć:

MINIMUM PROGRAMOWE KIERUNEK PRAWO Dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2017/18. Moduły zajęć: MINIMUM PROGRAMOWE KIERUNEK PRAWO Dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2017/18. Studenci MISH zamierzający uzyskać dyplom magisterski na Wydziale Prawa i Administracji UW zobowiązani

Bardziej szczegółowo

1. studentów studiów stacjonarnych

1. studentów studiów stacjonarnych Zarządzenie nr 3 Dziekana Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie szczegółowej organizacji roku akademickiego 2014/2015 Na podstawie 13 ust.6 Regulaminu Studiów Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

TERMINARZ DYDAKTYCZNY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO NA WYDZIALE OCEANOGRAFII I GEOGRAFII INSTYTUT GEOGRAFII ROK AKADEMICKI 2013/2014

TERMINARZ DYDAKTYCZNY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO NA WYDZIALE OCEANOGRAFII I GEOGRAFII INSTYTUT GEOGRAFII ROK AKADEMICKI 2013/2014 4 X 2013 Inauguracja roku akademickiego na Wydziale Oceanografii i Geografii 7 X 2013 Początek zajęć w semestrze zimowym semestr zimowy 2013/14 semestr zimowy 2013/14 semestr zimowy 2013/14 10 X 2013 (plan

Bardziej szczegółowo

Minimum programowe na Wydziale Prawa i Administracji dla studentów Kolegium MISH UW rozpoczynających studia w roku akad. 2015/2016

Minimum programowe na Wydziale Prawa i Administracji dla studentów Kolegium MISH UW rozpoczynających studia w roku akad. 2015/2016 Minimum programowe na Wydziale Prawa i Administracji dla studentów Kolegium MISH UW rozpoczynających studia w roku akad. 2015/2016 Studenci MISH zamierzający uzyskać dyplom magisterski na Wydziale Prawa

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Dziekana Wydziału Psychologii nr 3/2014 z dnia 1 kwietnia 2014 r.

Zarządzenie Dziekana Wydziału Psychologii nr 3/2014 z dnia 1 kwietnia 2014 r. Zarządzenie Dziekana Wydziału Psychologii nr 3/2014 z dnia 1 kwietnia 2014 r. Na podstawie 4 ust.5 Regulaminu Studiów na Uniwersytecie Warszawskim, który stanowi załącznik do obwieszczenia nr 6 Rektora

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Zasady Studiowania na Wydziale Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego

Szczegółowe Zasady Studiowania na Wydziale Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego Szczegółowe Zasady Studiowania na Wydziale Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego TEKST JEDNOLITY (zgodny z treścią Uchwały Rady Wydziału z dnia 15 marca 2016 r.) Na podstawie 4 ust. 1-5, 9

Bardziej szczegółowo

Plan studiów niestacjonarnych jednolitych magisterskich na kierunku prawo

Plan studiów niestacjonarnych jednolitych magisterskich na kierunku prawo Plan studiów niestacjonarnych jednolitych magisterskich na kierunku prawo (uchwalony przez Radę Wydziału Prawa i Administracji na posiedzeniu w dniu 26 lutego 2008 r.) Wymagania ogólne: 1. Liczba lat:

Bardziej szczegółowo

MINIMUM PROGRAMOWE KIERUNEK PRAWO Dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2017/18. Moduły zajęć:

MINIMUM PROGRAMOWE KIERUNEK PRAWO Dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2017/18. Moduły zajęć: MINIMUM PROGRAMOWE KIERUNEK PRAWO Dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2017/18. Studenci MISH zamierzający uzyskać dyplom magisterski na Wydziale Prawa i Administracji UW zobowiązani

Bardziej szczegółowo

1. studentów studiów stacjonarnych

1. studentów studiów stacjonarnych Zarządzenie nr 1 Dziekana Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowej organizacji roku akademickiego 2015/2016 Na podstawie 13 ust.6 Regulaminu Studiów Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW I rok, studia stacjonarne I stopnia w roku akademickim 2013/2014

PLAN STUDIÓW I rok, studia stacjonarne I stopnia w roku akademickim 2013/2014 Forma zajęć Kierunek: studia nad słowiańszczyzną wschodnią, Lp. 1... 4. 5. 6. 7. I rok, studia stacjonarne I stopnia w roku akademickim 01/014 NAZWA PRZEDMIOTU semestr Praktyczna nauka języka rosyjskiego

Bardziej szczegółowo

Procedura rejestracji studentów i doktorantów na zajęcia i dokonywania podpięć przedmiotów w systemie USOS

Procedura rejestracji studentów i doktorantów na zajęcia i dokonywania podpięć przedmiotów w systemie USOS 1 Procedura studentów i doktorantów na zajęcia i dokonywania podpięć przedmiotów w systemie USOS 1. Podstawy prawne: Statut UKSW ( 43, ust. 2, p. 1 i 2) Regulamin Studiów UKSW ( 9; 11, ust. 1) Decyzja

Bardziej szczegółowo

TERMINARZ DYDAKTYCZNY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO NA WYDZIALE OCEANOGRAFII I GEOGRAFII INSTYTUT OCEANOGRAFII ROK AKADEMICKI 2013/2014

TERMINARZ DYDAKTYCZNY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO NA WYDZIALE OCEANOGRAFII I GEOGRAFII INSTYTUT OCEANOGRAFII ROK AKADEMICKI 2013/2014 4 X 2013 Uroczysta inauguracja roku akademickiego na Wydziale Oceanografii i Geografii 7 X 2013 Początek zajęć w semestrze zimowym semestr zimowy Ocenianie osiągnięć studenta w trakcie trwania semestru

Bardziej szczegółowo

Uniwersytecki System Obsługi Studiów

Uniwersytecki System Obsługi Studiów UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE Centrum Systemów Informatycznych ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa tel. (48) 022 56 18 921, e-mail: csi@uksw.edu.pl Uniwersytecki System Obsługi Studiów

Bardziej szczegółowo

STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH UJK KIELCE

STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH UJK KIELCE STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH UJK KIELCE ZASADY PRZYSTĘPOWANIA DO EGZAMINÓW CERTYFIKACYJNYCH Z JĘZYKÓW OBCYCH ZASADY OGÓLNE 1. Wszystkich studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Dziekana Wydziału Psychologii nr 5/2014 z dnia 1 maja 2014 r.

Zarządzenie Dziekana Wydziału Psychologii nr 5/2014 z dnia 1 maja 2014 r. Zarządzenie Dziekana Wydziału Psychologii nr 5/2014 z dnia 1 maja 2014 r. Na podstawie 4 ust.5 Regulaminu Studiów na Uniwersytecie Warszawskim, który stanowi załącznik do obwieszczenia nr 6 Rektora UW

Bardziej szczegółowo

Uchwała Rady Wydziału Zarządzania. z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych zasad studiowania

Uchwała Rady Wydziału Zarządzania. z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych zasad studiowania Uchwała Rady Wydziału Zarządzania z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych zasad studiowania na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego Na podstawie 4 ust.1, 2,3, 8 ust. 6 i 11, 22 ust.

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski Uniwersytet Warszawski Dział Aplikacji Komputerowych Wyrejestrowywanie z przedmiotu Poradnik dla studentów na podstawie instrukcji w sprawie realizacji w USOS punktu 7 paragrafu 17 Regulaminu Studiów w

Bardziej szczegółowo

4. Opłaty za studia podyplomowe wnoszone są jednorazowo lub w ratach w terminach wskazanych w niniejszym regulaminie. Od wpłat nieterminowych

4. Opłaty za studia podyplomowe wnoszone są jednorazowo lub w ratach w terminach wskazanych w niniejszym regulaminie. Od wpłat nieterminowych Uchwała nr 549 Rady Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych z dnia 9 kwietnia 2014 r. w sprawie regulaminu opłat za studia na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady studiowania na Wydziale Pedagogicznym UW

Szczegółowe zasady studiowania na Wydziale Pedagogicznym UW Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Wydziału Pedagogicznego nr 74/2011/12 z dnia 22 czerwca 2012 r Szczegółowe zasady studiowania na Wydziale Pedagogicznym UW 1 1. Uchwała określa szczegółowe zasady studiowania

Bardziej szczegółowo

Tekst ujednolicony. Zarządzenia nr 2. Dziekana Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Tekst ujednolicony. Zarządzenia nr 2. Dziekana Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Tekst ujednolicony Zarządzenia nr 2 Dziekana Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 07 października 2008 roku w sprawie: sposobu wyboru przez

Bardziej szczegółowo

Rejestracja na przedmioty w USOS

Rejestracja na przedmioty w USOS Rejestracja na przedmioty w USOS Informacje o rejestracji - wne.uw.edu.pl Informacje o rejestracji - wne.uw.edu.pl Informacje o rejestracji - usosweb.wne.uw.edu.pl Logowanie do USOSWeb Informacje o rejestracji

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R-73/2012 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 7 grudnia 2012 r.

Zarządzenie Nr R-73/2012 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 7 grudnia 2012 r. Zarządzenie Nr R-73/2012 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania stypendiów motywacyjnych dla studentów Politechniki Lubelskiej kształcących

Bardziej szczegółowo

Uchwała Rady Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego z dnia

Uchwała Rady Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego z dnia Uchwała Rady ydziału Psychologii Uniwersytetu arszawskiego z dnia 18.05.2010 w sprawie programu nauczania i planu na ydziale Psychologii Uniwersytetu arszawskiego (wraz z poprawkami przyjętymi Uchwałą

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA NR 13 Uczelniane fakultatywne przedmioty humanistyczne i społeczne

PROCEDURA NR 13 Uczelniane fakultatywne przedmioty humanistyczne i społeczne Strona 1/7 1. Cel, przedmiot i zakres działań 1.1. Celem procedury jest usystematyzowanie i ujednolicenie działań, pojęć, wzorów dokumentów oraz odpowiedzialności osób zaangażowanych w zakresie postępowania

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Wydział Humanistyczny NIP: REGON:

UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Wydział Humanistyczny NIP: REGON: UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Wydział Humanistyczny PROCES KSZTAŁCENIA I JEGO ORGANIZACJA na Wydziale Humanistycznym UMCS 1 Postanowienia ogólne Proces kształcenia na Wydziale Humanistycznym

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA NR 13 Uczelniane fakultatywne przedmioty humanistyczno-społeczne

PROCEDURA NR 13 Uczelniane fakultatywne przedmioty humanistyczno-społeczne Strona 1/8 1. Cel, przedmiot i zakres działań 1.1. Celem procedury jest usystematyzowanie i ujednolicenie działań, pojęć, wzorów dokumentów oraz odpowiedzialności osób zaangażowanych w: 1.1.1. zgłaszanie

Bardziej szczegółowo

I. WYDZIAŁ MATEMATYKI, INFORMATYKI I MECHANIKI 1.1. kierunek studiów: informatyka

I. WYDZIAŁ MATEMATYKI, INFORMATYKI I MECHANIKI 1.1. kierunek studiów: informatyka I. WYDZIAŁ MATEMATYKI, INFORMATYKI I MECHANIKI 1.1. kierunek studiów: informatyka 1) Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej Studia niestacjonarne wieczorowe: pierwszego stopnia opłata za rok studiów

Bardziej szczegółowo

Studia licencjackie Regulamin rejestracji Ośrodek Studiów Amerykańskich, Uniwersytet Warszawski

Studia licencjackie Regulamin rejestracji Ośrodek Studiów Amerykańskich, Uniwersytet Warszawski Studia licencjackie Regulamin rejestracji Ośrodek Studiów Amerykańskich, Uniwersytet Warszawski Informacje ogólne: 1. Na zajęcia OSA można się rejestrować wyłącznie przez USOSweb. Aby się zarejestrować,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Dziekana Wydziału Psychologii nr 1 z dnia 28 czerwca 2016 r.

Zarządzenie Dziekana Wydziału Psychologii nr 1 z dnia 28 czerwca 2016 r. Zarządzenie Dziekana Wydziału Psychologii nr 1 z dnia 28 czerwca 2016 r. Na podstawie 4 ust. 6, 9 ust. 6 i 12, 12, 25 ust. 6, 28 ust. 2, 30 ust. 6, 33 Regulaminu Studiów na Uniwersytecie Warszawskim, który

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Uchwała Rady Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie zasad studiowania na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego Na podstawie 4 ust. 2 pkt 1-8, 8 ust.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady studiowania na Wydziale Pedagogicznym UW

Szczegółowe zasady studiowania na Wydziale Pedagogicznym UW Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Wydziału Pedagogicznego nr 58/2014/15 z dnia 23 czerwca 2015 Szczegółowe zasady studiowania na Wydziale Pedagogicznym UW 1 1. Uchwała określa szczegółowe zasady studiowania

Bardziej szczegółowo

I rok informatyki. Kliknij, aby dodać tekst. rok akad. 2018/2019

I rok informatyki. Kliknij, aby dodać tekst. rok akad. 2018/2019 I rok informatyki Kliknij, aby dodać tekst rok akad. 2018/2019 Konsultacje Regulamin Zaliczenia Harmonogram sesji Biuro karier - Konkurs CV Pytania, problemy Konsultacje Pracownicy Instytutu Informatyki:

Bardziej szczegółowo

dwa projekty na rok pięć projektów na rok pięć projektów na rok trzy projekty na rok 2021.

dwa projekty na rok pięć projektów na rok pięć projektów na rok trzy projekty na rok 2021. Załącznik do zarządzenia nr 48 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie konkursu na projekty doktoranckich szkół letnich w ramach Programu zintegrowanych działań na rzecz rozwoju

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Wydział Chemii

UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Wydział Chemii UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Wydział Chemii Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia PROCEDURA - ROZWIĄZANIA ORGANIZACYJNE PROCESU KSZTAŁCENIA WZDJK_3 Data ostatniej zmiany:

Bardziej szczegółowo

Znak: ROP /14 Lublin, 22 maja 2014 r.

Znak: ROP /14 Lublin, 22 maja 2014 r. /'"KTK 8"`\ si _\_ \_ \ : ŹĹÃQ ' -.í~ñf'_čž±;~\ św \ ú:r,- \ : \ şýi-. -ş// l/í Q '-Ê;-=;-..»* 3* " 1ß1Hs9 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Dział Organizacyjno-Prawny 20~950 Lublin, Al. Racławickie

Bardziej szczegółowo

Program studiów doktoranckich

Program studiów doktoranckich I. Informacje podstawowe Program studiów doktoranckich Nazwa studiów Forma studiów Czas trwania studiów Język kształcenia Studia doktoranckie (III stopnia) stacjonarne / niestacjonarne od 2 do 4 lat język

Bardziej szczegółowo

Plan studiów dla studentów zaczynających w r.a. 2018/19 (Psychologia)

Plan studiów dla studentów zaczynających w r.a. 2018/19 (Psychologia) Plan studiów dla studentów zaczynających w r.a. 2018/19 (Psychologia) aktualizacja: 27.04.2018 Rok I Forma zajęć- Wstęp do psychologii Metodologia badań psychologicznych 30 30 60 6 egzamin/ Biologiczne

Bardziej szczegółowo

Konkurs przeprowadzony zostanie w IV turach. 2. W I turze dwa projekty na rok W II turze cztery projekty na rok 2019.

Konkurs przeprowadzony zostanie w IV turach. 2. W I turze dwa projekty na rok W II turze cztery projekty na rok 2019. Załącznik do zarządzenia nr 43 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie konkursu na projekty szkół letnich w językach obcych w ramach Programu zintegrowanych działań na rzecz

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Poz. 167 ZARZĄDZENIE NR 14 DZIEKANA WYDZIAŁU PSYCHOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad studiowania na kierunku Stosowana psychologia zwierząt Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 89/2015/2016 RADY WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 6 maja 2016 r.

UCHWAŁA NR 89/2015/2016 RADY WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 6 maja 2016 r. UCHWAŁA NR 89/2015/2016 RADY WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 6 maja 2016 r. w sprawie warunków dotyczących przenoszenia studentów w ramach kierunków: Prawo, Administracja,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA SKŁADANIA DEKLARACJI SEMESTRALNEJ NA

INSTRUKCJA SKŁADANIA DEKLARACJI SEMESTRALNEJ NA INSTRUKCJA SKŁADANIA DEKLARACJI SEMESTRALNEJ NA STUDIACH MAGISTERSKICH STUDENCI I SEMESTRU INSTRUKCJA WYDANA PRZEZ DZIEKANA STUDIUM MAGISTERSKIEGO NA PODSTAWIE REGULAMINU STUDIÓW W SZKOLE GŁÓWNEJ HANDLOWEJ

Bardziej szczegółowo

NOWY KIERUNEK STUDIÓW:

NOWY KIERUNEK STUDIÓW: NOWY KIERUNEK STUDIÓW: WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI ZAPRASZA ABSOLWENTÓW SZKÓŁ ŚREDNICH ORAZ OSOBY CHĘTNE DO PODJĘCIA STUDIÓW NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE! LIMITY PRZYJĘĆ NA STUDIA STACJONARNE

Bardziej szczegółowo

1. studentów studiów stacjonarnych

1. studentów studiów stacjonarnych Zarządzenie nr 4 Dziekana Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie szczegółowej organizacji roku akademickiego 2013/2014 Na podstawie 13 ust.5 Regulaminu Studiów Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

ZASADY STUDIOWANIA w Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego obowiązują od 1 października 2007r. I. ORGANIZACJA STUDIÓW

ZASADY STUDIOWANIA w Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego obowiązują od 1 października 2007r. I. ORGANIZACJA STUDIÓW ZASADY STUDIOWANIA w Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego obowiązują od 1 października 2007r. I. ORGANIZACJA STUDIÓW 1 1. Etapem studiów na Wydziale Chemii UW jest rok akademicki składający się z

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA SKŁADANIA DEKLARACJI SEMESTRALNEJ NA

INSTRUKCJA SKŁADANIA DEKLARACJI SEMESTRALNEJ NA INSTRUKCJA SKŁADANIA DEKLARACJI SEMESTRALNEJ NA STUDIACH MAGISTERSKICH STUDENCI I SEMESTRU INSTRUKCJA WYDANA PRZEZ DZIEKANA STUDIUM MAGISTERSKIEGO NA PODSTAWIE REGULAMINU STUDIÓW W SZKOLE GŁÓWNEJ HANDLOWEJ

Bardziej szczegółowo

PRAWO STACJONARNE ROK I

PRAWO STACJONARNE ROK I PRAWO STACJONARNE 013-014 ROK I Wstęp do prawoznawstwa Historia ustroju i prawa w Polsce Powszechna historia państwa i prawa Logika prawnicza Prawo rzymskie ROK I - SEMESTR 1 zajęć E 4 E 4 W 15 Z 1 semestrze

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 100/2012/2013 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 6 sierpnia 2013 r.

Zarządzenie Nr 100/2012/2013 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 6 sierpnia 2013 r. Zarządzenie Nr 100/2012/2013 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie planowania zajęć dydaktycznych oraz wprowadzenia ich do systemu USOSweb. Na podstawie art. 66

Bardziej szczegółowo

Zaliczanie przedmiotów

Zaliczanie przedmiotów Zarządzenie Rektora Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Białymstoku z dnia 10 kwietnia 2002 roku Zasady organizacji i zaliczania przedmiotów oraz lat studiów w systemie Europejskiego Systemu Transferu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 4 /14-15 Dziekana Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 16

ZARZĄDZENIE NR 4 /14-15 Dziekana Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 16 ZARZĄDZENIE NR 4 /14-15 Dziekana Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 16 września 2015 r. w sprawie szczegółowej organizacji i warunków

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA REKRUTACYJNA

PROCEDURA REKRUTACYJNA Wydział Nauk Pedagogicznych UKSW Komisja Kwalifikacyjna Programu Erasmus+ PROCEDURA REKRUTACYJNA PROGRAM ERASMUS+ SMS. Wyjazdy studentów w celu odbycia części studiów w uczelni partnerskiej 1 Rekrutacja

Bardziej szczegółowo

Opiekun I Roku kierunku Energetyka i Chemia Jądrowa

Opiekun I Roku kierunku Energetyka i Chemia Jądrowa Opiekun I Roku kierunku Energetyka i Chemia Jądrowa dr Katarzyna Pałka opiekunkp@chem.uw.edu.pl Budynek Radiochemii (al. Żwirki i Wigury 101), pok. 223 Konta studenckie - Konieczne jest założenie kont

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA SKŁADANIA DEKLARACJI SEMESTRALNEJ NA

INSTRUKCJA SKŁADANIA DEKLARACJI SEMESTRALNEJ NA INSTRUKCJA SKŁADANIA DEKLARACJI SEMESTRALNEJ NA STUDIACH MAGISTERSKICH STUDENCI I SEMESTRU INSTRUKCJA WYDANA PRZEZ DZIEKANA STUDIUM MAGISTERSKIEGO NA PODSTAWIE REGULAMINU STUDIÓW W SZKOLE GŁÓWNEJ HANDLOWEJ

Bardziej szczegółowo

Procedura zapisów na kursy z poziomu B oraz seminaria magisterskie na rok akademicki 2017/18

Procedura zapisów na kursy z poziomu B oraz seminaria magisterskie na rok akademicki 2017/18 Procedura zapisów na kursy z poziomu B oraz seminaria magisterskie na rok akademicki 2017/18 1. Studenci Instytutu Psychologii I i II rok - kursy obligatoryjne z poziomu A nie ma zapisów gotowy harmonogram.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Zasady Studiowania dla studentów kierunku Psychologia na Wydziale Psychologii SWPS

Szczegółowe Zasady Studiowania dla studentów kierunku Psychologia na Wydziale Psychologii SWPS Szczegółowe Zasady Studiowania dla studentów kierunku Psychologia na Wydziale Psychologii SWPS Zgodnie z 39. Regulaminu Studiów wprowadza się szczegółowe zasady studiowania, obejmują one zasady dla studentów

Bardziej szczegółowo

Politechnika Wrocławska Wydział Elektroniki PROCEDURA PODZIAŁU NA SPECJALNOŚCI

Politechnika Wrocławska Wydział Elektroniki PROCEDURA PODZIAŁU NA SPECJALNOŚCI PROCEDURA PODZIAŁU NA SPECJALNOŚCI Symbol: WEK/ P3/ 2013 Data: 10 kwietnia 2013 1. Dokumenty związane z procedurą Plany studiów dla kierunków i specjalności 2. Zakres procedury Procedura obejmuje wszystkich

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: STUDENTÓW STUDIÓW NIESTACJONARNYCH. Harmonogram wpisu na semestr zimowy 2015/2016

Dotyczy: STUDENTÓW STUDIÓW NIESTACJONARNYCH. Harmonogram wpisu na semestr zimowy 2015/2016 Wrocław,19.06.2015 r. Dotyczy: STUDENTÓW STUDIÓW NIESTACJONARNYCH Harmonogram wpisu na semestr zimowy 2015/2016 1. Osoby rozpoczynające studia, Studenci podczas pierwszej sesji zjazdowej ( 10 października

Bardziej szczegółowo

PRAWO STACJONARNE 2016/2017

PRAWO STACJONARNE 2016/2017 PRAWO STACJONARNE 2016/2017 ROK I Uchwała nr 147/2014/2015 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 23 czerwca 2015 roku w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku Prawo studia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

TERMINARZ DYDAKTYCZNY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO NA WYDZIALE OCEANOGRAFII I GEOGRAFII INSTYTUT GEOGRAFII ROK AKADEMICKI 2015/2016

TERMINARZ DYDAKTYCZNY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO NA WYDZIALE OCEANOGRAFII I GEOGRAFII INSTYTUT GEOGRAFII ROK AKADEMICKI 2015/2016 30 IX 2015 Uroczysta inauguracja roku akademickiego na Wydziale Oceanografii i Geografii 1 X 2015 g. 14.00 1 X 2015 g. 15.15 1 X 2015 g. 14.00 1 X 2015 g. 15.15 Uroczysta Immatrykulacja przyjętych na I

Bardziej szczegółowo

w sprawie przyjęcia szczegółowych zasad studiowania na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji 1 Postanowienia ogólne

w sprawie przyjęcia szczegółowych zasad studiowania na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji 1 Postanowienia ogólne Uchwała Rady Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie przyjęcia szczegółowych zasad studiowania na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji

Bardziej szczegółowo

MINIMUM PROGRAMOWE dla studentów MISH w Instytucie Rusycystyki UW na stacjonarnych studiach I stopnia w roku akademickim 2018/2019

MINIMUM PROGRAMOWE dla studentów MISH w Instytucie Rusycystyki UW na stacjonarnych studiach I stopnia w roku akademickim 2018/2019 INSTYTUT RUSYCYSTYKI MINIMUM PROGRAMOWE dla studentów MISH w Instytucie Rusycystyki UW na stacjonarnych studiach I stopnia w roku akademickim 018/019 Limit miejsc: 3 (dla studentów, którzy na I roku MISH

Bardziej szczegółowo

ZASADY UCZESTNICZENIA W ZAJĘCIACH Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO NA UNIWERSYTECIE WARSZAWSKIM

ZASADY UCZESTNICZENIA W ZAJĘCIACH Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO NA UNIWERSYTECIE WARSZAWSKIM ZASADY UCZESTNICZENIA W ZAJĘCIACH Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO NA UNIWERSYTECIE WARSZAWSKIM Postanowienia ogólne 1 1. Zajęcia z wychowania fizycznego na Uniwersytecie Warszawskim są zajęciami grupowymi i odbywają

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 68/2019 Rady Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych w sprawie regulaminu opłat za studia w roku akademickim 2019/2020 1

Uchwała nr 68/2019 Rady Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych w sprawie regulaminu opłat za studia w roku akademickim 2019/2020 1 Uchwała nr 68/2019 Rady Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie regulaminu opłat za studia w roku akademickim 2019/2020 Na podstawie 6 ust. 1 uchwały nr

Bardziej szczegółowo

1. Wysokość opłat ustala Rektor UW.

1. Wysokość opłat ustala Rektor UW. Uchwała nr 16 Rady Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie wysokości i regulaminu opłat za studia na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Dziekana WMIM UW Nr 3-2 z dnia 5 listopada 2012 r.

Załącznik do Zarządzenia Dziekana WMIM UW Nr 3-2 z dnia 5 listopada 2012 r. Załącznik do Zarządzenia Dziekana WMIM UW Nr 3-2 z dnia 5 listopada 2012 r. Obsługa USOS na Wydziale MIM UW: aktualizacja podziału zadań i kompetencji. Uwaga. Podział zadań i kompetencji został opracowany

Bardziej szczegółowo