Nie tylko wynik Plan wynikowy dla klasy 2 gimnazjum

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nie tylko wynik Plan wynikowy dla klasy 2 gimnazjum"

Transkrypt

1 Poziomy wymagań edukacyjnych: K konieczny P podstawowy R rozszerzający D dopełniający W wykraczający Nie tylko wynik Plan wynikowy dla klasy 2 gimnazjum Potęgi o wykładnikach naturalnych i całkowitych 13 h Nazwa modułu Temat Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe 1. Lekcja organizacyjna. I. Wiadomości wstępne II. Własności potęg Potęga liczby wymiernej o wykładniku naturalnym. Mnożenie i dzielenie potęg o jednakowych podstawach. 5. Potęga potęgi Mnożenie i dzielenie potęg o jednakowych wykładnikach. wskazuje podstawę potęgi oraz wykładnik zapisuje potęgę w postaci iloczynu oblicza potęgi liczb wymiernych o wykładniku naturalnym zapisuje liczbę w postaci jednej potęgi oraz liczbę w postaci iloczynu potęg (P) oblicza wartość prostego wyrażenia arytmetycznego zawierającego potęgi (P) mnoży i dzieli potęgi o jednakowych podstawach zapisuje w postaci jednej potęgi potęgę potęgi zapisuje liczby jako potęgę potęgi o wykładnikach naturalnych (P) określa znak potęgi (R) oblicza wartość złożonego wyrażenia arytmetycznego zawierającego potęgi (D) rozwiązuje zadania tekstowe z zastosowaniem potęg (D) rozwiązuje zadania tekstowe z zastosowaniem własności mnożenia i dzielenia potęg o jednakowych podstawach (D) rozwiązuje zadania tekstowe z zastosowaniem własności potęg 1

2 8. Porównywanie potęg. mnoży i dzieli potęgi o jednakowych wykładnikach (P) zapisuje w postaci jednej potęgi iloczyny i ilorazy potęg o takich samych podstawach (P) zapisuje w postaci jednej potęgi iloczyny i ilorazy potęg o takich samych wykładnikach (P) porównuje potęgi o różnych wykładnikach naturalnych i takich samych podstawach porównuje potęgi o takich samych wykładnikach naturalnych i różnych podstawach (P) wykorzystuje do obliczeń kalkulator (P) (mnożenia i dzielenia potęg o jednakowych podstawach, mnożenia i dzielenia potęg o jednakowych wykładnikach, potęga potęgi) (W) stosuje własności potęg do obliczania wartości wyrażeń arytmetycznych (R) III. Potęga o wykładniku ujemnym 9. Potęga o wykładniku całkowitym ujemnym. rozumie pojęcie potęgi o wykładniku ujemnym oblicza potęgę o wykładniku ujemnym (P) zapisuje liczby w postaci potęgi o wykładniku ujemnym (R) stosuje prawa dotyczące działań na potęgach o wykładniku ujemnym (D) oblicza wartość wyrażenia arytmetycznego zawierającego potęgę o wykładniku całkowitym (D) Notacja wykładnicza. rozumie pojęcie notacji wykładniczej zapisuje liczbę w notacji wykładniczej (K, P) rozwiązuje zadania praktyczne z zastosowaniem notacji wykładniczej (R) 12. Powtórzenie wiadomości o potęgach o wykładniku naturalnym i całkowitym 13. Praca klasowa nr Omówienie i poprawa pracy klasowej nr 1. 2

3 Pierwiastki 10 h Nazwa modułu I. Wiadomości wstępne Temat 15. Pierwiastek kwadratowy i sześcienny. Wymagania podstawowe zna pojęcie liczby wymiernej i niewymiernej oblicza wartość pierwiastków kwadratowych i sześciennych stosuje do obliczeń kalkulator oblicza wartość prostych wyrażeń zawierających pierwiastki kwadratowe i sześcienne (P) Wymagania ponadpodstawowe oblicza zadania praktyczne z zastosowaniem pojęć pierwiastka kwadratowego i sześciennego (R) II. Własności pierwiastków III. Zastosowanie pierwiastków Mnożenie i dzielenie pierwiastków kwadratowych i sześciennych. Wyłączanie czynnika przed znak pierwiastka i włączanie czynnika pod znak pierwiastka. Pierwiastki i ich zastosowanie. 22. Powtórzenie wiadomości o pierwiastkach kwadratowych i sześciennych. 23. Praca klasowa nr Omówienie i poprawa pracy klasowej nr 2. stosuje wzory na obliczanie pierwiastka z iloczynu i ilorazu (K, P) stosuje wzory na obliczanie iloczynu i ilorazu pierwiastków (K, P) wyłącza czynnik przed znak pierwiastka (K, P) włącza czynnik pod znak pierwiastka(k, P) oblicza średnią geometryczną (W) oblicza pola i obwody figur (R) oblicza pola i obwody figur zadania problemowe (W) stosuje pierwiastek z iloczynu i iloczyn pierwiastków do obliczania wartości wyrażeń algebraicznych (R) usuwa niewymierność z mianownika korzystając z własności pierwiastków (D) porównuje pierwiastki (R) określa przybliżoną wartość liczby, przedstawionej za pomocą pierwiastka(r) 3

4 Okrąg i koło 18 h Nazwa modułu Temat Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe I. Wiadomości wstępne 25. Okrąg, koło, łuk, pierścień kołowy, wycinek koła, kąt środkowy. 26. Obwód koła i długość łuku. 27. Pole koła i pierścienia kołowego. 28. Wycinek kołowy i jego pole. zna pojęcia: okrąg, promień, cięciwa, średnica, łuk, koło zna pojęcie kąta środkowego zna pojęcie wycinka koła i odcinka koła zna pojęcie pierścienia kołowego (P) zna liczbę π oblicza promień okręgu znając jego obwód (P) oblicza obwód okręgu znając jego średnicę lub promień (P) oblicza długość łuku okręgu jako określonej jego części (P) stosuje wzór na obliczanie pola koła oblicza pole koła znając jego obwód (P) oblicza promień koła mając dane jego pole (P) oblicza pole wycinka kołowego jako części koła znając jego promień (P) oblicza pole wycina kołowego znając promień i miarę kąta środkowego (P) zna pojęcie okręgów współśrodkowych (R) wskazuje na rysunku kąty środkowe (R) rysuje kąty środkowe (D) rozwiązuje zadania tekstowe związane z obwodem okręgu (R) rozwiązuje zadania problemowe związane z obwodem koła i długością łuku (W) oblicza pole pierścienia kołowego jako różnicę pól dwóch kół (R) oblicza pola figur wykorzystując wzór na pole koła (R, D) rozwiązuje zadania tekstowe wykorzystując wiadomości dotyczące okręgu, koła, pierścienia kołowego (D, W) oblicza miarę kąta środkowego znając promień i pole wycina kołowego (D) rozwiązuje zadania praktyczne związane z wycinkiem kołowym i jego polem (D, W) II. Prosta i okrąg 29. Wzajemne położenie prostej i okręgu. określa wzajemne położenie prostej i 30. Symetralna odcinka i dwusieczna kąta. okręgu określa odległość prostej od okręgu mając dany jego promień (R) 4

5 III. Okrąg opisany na trójkącie i wpisany w trójkąt Styczna do okręgu. zna pojęcia stycznej i siecznej wskazuje styczną i sieczną na rysunkach kreśli styczną do okręgu i sieczną okręgu (P) zna pojęcie symetralnej odcinka i dwusiecznej kąta określa odległość punktów od ramion dwusiecznej (P) 33. Okrąg opisany na trójkącie. wskazuje na rysunkach okrąg opisany 34. Okrąg wpisany w trójkąt Okrąg opisany i wpisany w trójkąt równoboczny. na wielokącie i wielokąt wpisany w okrąg oblicza wysokość w trójkącie równobocznym korzystając ze wzoru (P) rozwiązuje proste zadania związane z własnościami okręgu opisanego na trójkącie i wpisanego w trójkąt (P) rozwiązuje zadania stosując poznane własności stycznej do okręgu i siecznej okręgu (D) konstruuje kąt o zadanej mierze (R) konstruuje symetralną odcinka (R) konstruuje dwusieczną kąta (R) rozwiązuje zadania tekstowe z wykorzystaniem własności symetralnej odcinka i dwusiecznej kąta (D, W) konstruuje styczną do okręgu (R) konstruuje okrąg opisany na trójkącie (R) konstruuje okrąg wpisany w trójkąt (R) rozwiązuje zadania związane z konstrukcjami okręgu opisanego na trójkącie i wpisanego w trójkąt (D) oblicza miary kątów trójkąta wpisanego w okrąg (R, D) oblicza miary kątów trójkąta opisanego na okręgu (R, D) znajduje zależność między wysokością trójkąta równobocznego a promieniem okręgu wpisanego w ten trójkąt (W) znajduje zależność między wysokością trójkąta równobocznego a promieniem okręgu opisanego na tym trójkącie(w) konstruuje kąty o mierze 30, 45, 60 (R) 5

6 IV. Wielokąty foremne 37. Budowanie kątów 30, 45, 60. konstruuje kąty o zadanej mierze (D) rozwiązuje zadania związane z budowaniem kątów o wskazanej mierze (D, W) Wielokąty foremne. rozpoznaje na rysunku wielokąty foremne buduje wielokąt foremny o danej długości boku (P) rysuje przekątne wielokątów wpisuje okrąg w kwadrat (R) opisuje okrąg na kwadracie (R) rozwiązuje zadania tekstowe związane z wielokątami foremnymi (R, D) 40. Powtórzenie wiadomości o okręgu i kole. 41. Praca klasowa nr Omówienie i poprawa pracy klasowej nr 3. 6

7 Wyrażenia algebraiczne 14 h Nazwa modułu Temat Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe I. Wiadomości wstępne 43. Przypomnienie wiadomości o wyrażeniach algebraicznych. zna pojęcia: wyrażenie algebraiczne, jednomian, jednomian podobny, suma algebraiczna porządkuje jednomiany redukuje wyrazy podobne nazywa wyrażenia algebraiczne przekształca wyrażenia do prostszej postaci (P) oblicza wartość liczbową wyrażenia (P) zapisuje słownie wyrażenia algebraiczne (P) tworzy sumę algebraiczną mając dane jednomiany (P) rozwiązuje zadania tekstowe z zastosowaniem wyrażeń algebraicznych (R) II. Działania na wyrażeniach algebraicznych Dodawanie i odejmowanie sum algebraicznych. Mnożenie sumy algebraicznej przez jednomian. 47. Mnożenie sum algebraicznych. dodaje i odejmuje sumy algebraiczne (K, P) opuszcza nawiasy i redukuje wyrazy podobne (P) zapisuje wyrażenia opisujące obwody figur (P) mnoży sumę algebraiczną przez jednomian (P) mnoży sumy algebraiczne (P) wyznacza obwody figur przedstawionych na rysunkach (R) stosuje wyrażenia algebraiczne w zadaniach tekstowych (R, D) zapisuje w postaci sumy algebraicznej pola figur (R) zapisuje w postaci sumy algebraicznej objętość prostopadłościanu i sześcianu o danych krawędziach (D) III. Przekształcanie wyrażeń Przekształcanie wyrażeń algebraicznych. przekształca wyrażenia algebraiczne do najprostszej postaci (P) stosuje wyrażenia algebraiczne do rozwiązywania zadań tekstowych 7

8 algebraicznych Wyłączanie wspólnego czynnika przed nawias. Przekształcanie wzorów. Powtórzenie wiadomości o wyrażeniach algebraicznych. 55. Praca klasowa nr Omówienie i poprawa pracy klasowej nr 4. wyłącza wspólny czynnik przed nawias (K, P) (m.in. droga, prędkość, czas) (R, D) wyłącza wspólny czynnik przed nawias (R) przekształca wzory matematyczne, fizyczne i chemiczne (R) rozwiązuje zadania praktyczne z wykorzystaniem wyrażeń algebraicznych (D, W) 8

9 Równania i układy równań 23 h Nazwa modułu Temat Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe I. Równania Zapisywanie i rozwiązywanie równań I stopnia z jedną niewiadomą. Zastosowanie równań do rozwiązywania zadań tekstowych. zna pojęcie równania I stopnia z jedną niewiadomą sprawdza, czy liczba jest rozwiązaniem równania wskazuje równania równoważne (P) wskazuje równania sprzeczne (P) zna zasady stosowane przy rozwiązywaniu równań (P) rozwiązuje proste równania stopnia pierwszego z jedną niewiadomą (P) opisuje równaniem sytuacje przestawione na rysunkach (P) przeprowadza analizę zadania tekstowego (P) układa równania do prostych zadań tekstowych (P) stosuje zasady przy rozwiązywaniu równań (R) rozwiązuje równania o podwyższonym stopniu trudności (R, D) wskazuje liczbę rozwiązań danego równania (R, D) opisuje równaniem sytuacje przestawione na rysunkach (R) układa równania do zadań tekstowych (R, D) rozwiązuje zadania tekstowe (w kontekście praktycznym ) wykorzystując równania I stopnia z jedną niewiadomą (R, D, W) II. Wielkości wprost i odwrotnie proporcjonalne Wielkości wprost i odwrotnie proporcjonalne podaje przykłady wielkości wprost proporcjonalne i odwrotne proporcjonalne (P) wskazuje wielkości wprost i odwrotnie proporcjonalne na podstawie tabel określa współczynnik proporcjonalności prostej (R) określa współczynnik proporcjonalności odwrotnej (R) rozwiązuje zadania tekstowe w kontekście praktycznym (w tym fizyczne) o wielkościach wprost i odwrotnie proporcjonalnych (R, D, W) 9

10 III. Układy równań Układ dwóch równań I stopnia z dwiema niewiadomymi. Rozwiązywanie układów dwóch równań I stopnia z dwiema niewiadomymi. wskazuje równanie I stopnia z dwiema niewiadomymi sprawdza, czy dana para liczb spełnia układ dwóch równań zapisuje podane sytuacje za pomocą układu równań (P) stosuje metodę podstawiania do rozwiązania układu równań (K, P) stosuje metodę przeciwnych współczynników do rozwiązania układu równań (P) określa liczbę rozwiązań układu równań (układ: nieoznaczony, oznaczony, sprzeczny) (P) zapisuje podane sytuacje za pomocą układu równań (R) stosuje metodę podstawiania do rozwiązania układu równań (R, D) stosuje metodę przeciwnych współczynników do rozwiązania układu równań (R, D) dobiera współczynniki układu równań, aby otrzymać żądany rodzaj układu (R, D) IV. Zastosowanie układów równań Zastosowanie układów równań do rozwiązywania zadań praktycznych. zna etapy postępowania przy rozwiązywaniu zadań tekstowych za pomocą układów równań przeprowadza analizę zadania tekstowego (P) rozwiązuje zadania tekstowe (w tym osadzone w kontekście praktycznym) z wykorzystaniem układów równań i zastosowaniem poznanych metod wyznaczania rozwiązań (R, D, W) Powtórzenie wiadomości o równaniach i układach równań. 78. Praca klasowa nr Omówienie i poprawa pracy klasowej nr 5. 10

11 Funkcje i ich wykresy 16 h Nazwa modułu I. Wiadomości wstępne Temat 80. Punkty w prostokątnym układzie współrzędnych. 81. Przyporządkowanie a funkcja Sposoby opisywania funkcji liczbowej. Wymagania podstawowe zna pojęcie prostokątnego układu współrzędnych określa położenie punktu w prostokątnym układzie współrzędnych zaznacza punkty o podanych współrzędnych rysuje w układzie współrzędnych wielokąty o podanych współrzędnych wierzchołków (P) oblicza pole prostokąta w prostokątnym układzie współrzędnych (P) wskazuje w otoczeniu przykłady różnego rodzaju przyporządkowań opisuje funkcje słownie, za pomocą grafu, tabeli, wykresu (K,P) opisuje funkcje za pomocą wzoru (P) określa dla danej funkcji: argument, wartość, dziedzinę, zbiór wartości funkcji (K, P) sporządza tabelkę dla funkcji, określonej wzorem (K, P) Wymagania ponadpodstawowe oblicza długość odcinka (z wykorzystaniem Tw. Pitagorasa) (R, D, W) opisuje funkcje za pomocą grafu, tabeli, wzoru, wykresu (R, D, W) 11

12 II. Własności funkcji Własności funkcji liczbowej. Odczytywanie własności funkcji odczytuje z wykresu funkcji liczbowej (nieskomplikowane przypadki) jej własności: dziedzinę i zbiór wartości, miejsce zerowe, dla jakich argumentów funkcja przyjmuje wartości dodatnie, dla jakich ujemne, a dla jakich zero, monotoniczność funkcji (stała, rosnąca, malejąca), dla jakiego argumentu funkcja osiąga najmniejszą i największą wartość funkcji (P) oblicza wartości funkcji podanych nieskomplikowanym wzorem (P) wyznacza własności funkcji opisanej wzorem (D, W) rysuje przykłady funkcji stałej, rosnącej, malejącej (R) rysuje wykres funkcji o podanych własnościach (R, D) III. Zależności funkcyjne w życiu codziennym Przykłady zależności funkcyjnych występujących w życiu codziennym. Odczytywanie informacji z wykresu funkcji opisującej sytuację praktyczną. omawia zależności funkcyjne występujące w życiu codziennym (zjawiska przyrodnicze, gospodarcze) (K, P) odczytuje informacje z wykresu funkcji opisującej sytuacje z życia codziennego (zjawiska przyrodnicze, gospodarcze) (K, P) podaje i przedstawia na wykresie zależności funkcyjne występujące w życiu codziennym (zjawiska przyrodnicze, gospodarcze) (R, D) Powtórzenie wiadomości o funkcjach i ich wykresach. 94. Praca klasowa nr Omówienie i poprawa pracy klasowej nr 6. 12

13 Symetrie 11 h Nazwa modułu I. Symetria względem prostej II. Symetria względem punktu Temat Figury symetryczne względem prostej. 98. Oś symetrii figury Figury symetryczne względem punktu Środek symetrii figury. Wymagania podstawowe rozpoznaje figury symetryczne względem prostej zna własności figur symetrycznych względem prostej zna pojęcie osi symetrii wyznacza figurę symetryczną do danej względem prostej (K, P) zna pojęcie figury przystającej podaje własności figur przystających zna pojęcie figur osiowosymetrycznych wskazuje osie symetrii figur wskazuje na rysunkach figury symetryczne względem punktu podaje przykłady figur symetrycznych względem punktu podaje własności figur symetrycznych względem punktu wyznacza figurę symetryczną do danej względem punktu (K, P) zna pojęcia środka symetrii i figury środkowosymetrycznej podaje przykłady figur środkowosymetrycznych z otoczenia (K, P) Wymagania ponadpodstawowe stosuje w zadaniach własności figur symetrycznych (R, D) znajduje punkt, względem którego dwie figury są symetryczne (R) stosuje w zadaniach własności figur symetrycznych względem punktu (R, D) 13

14 III. Symetria w układzie współrzędnych Symetria w układzie współrzędnych. zna własności punktów symetrycznych względem osi x i osi y oraz początku układu współrzędnych podaje współrzędne punktów symetrycznych względem osi x, osi y i początku układu współrzędnych znajduje współrzędne wierzchołków figur symetrycznych względem osi x, osi y i początku układu współrzędnych (R) stosuje w zadaniach własności figur symetrycznych w układzie współrzędnych (R, D) 104. Powtórzenie wiadomości o symetriach Praca klasowa nr Omówienie i poprawa pracy klasowej nr 7. Graniastosłupy i ostrosłupy 20 h Nazwa modułu I. Graniastosłupy Temat Wymagania podstawowe 107. Graniastosłupy i ich własności. zna pojęcia: graniastosłup, Pole powierzchni graniastosłupa. Jednostki objętości. Objętość graniastosłupa. graniastosłup prosty, graniastosłup pochyły, graniastosłup prawidłowy rozpoznaje na rysunkach graniastosłupy wskazuje ściany, krawędzie, wysokość, przekątne, wierzchołki graniastosłupa nazywa graniastosłupy i zna zasadę tworzenia nazw wskazuje w najbliższym otoczeniu przedmioty w kształcie graniastosłupa Wymagania ponadpodstawowe rysuje siatki graniastosłupów (R) rysuje siatki graniastosłupów w skali (D) wyznacza długość przekątnej sześcianu (R) oblicza pole graniastosłupa (R, D) rozwiązuje zadania tekstowe wykorzystując pole graniastosłupa (R, D) zamienia jednostki objętości (R) oblicza objętość graniastosłupów (R, D, W) rozwiązuje zadania tekstowe z pól 14

15 II. Ostrosłupy Obliczanie pól i objętości graniastosłupów. podaje liczbę krawędzi, ścian, wierzchołków wskazanych graniastosłupów wie co to jest siatka graniastosłupa rozpoznaje siatki graniastosłupów (K, P) oblicza pole prostopadłościanu i sześcianu rysuje siatki graniastosłupów (P) zna jednostki objętości stosuje zasady zamiany jednostek (K, P) rozumie pojęcie objętości graniastosłupa oblicza objętość sześcianu i prostopadłościanu 114. Ostrosłupy i ich własności. zna pojęcia: ostrosłupa, czworościanu Pole powierzchni ostrosłupa. Objętość ostrosłupa. Obliczanie pól i objętości ostrosłupów. foremnego, wysokości ostrosłupa rozpoznaje na rysunkach ostrosłupy wskazuje ściany, krawędzie, wysokość, wierzchołek ostrosłupa nazywa ostrosłupy i zna zasadę tworzenia nazw wskazuje w najbliższym otoczeniu przedmioty w kształcie ostrosłupa wie co to jest siatka ostrosłupa rozpoznaje siatki ostrosłupów (K, P) rysuje siatki ostrosłupów (P) rozumie pojęcie objętości ostrosłupa i objętości graniastosłupów (D, W) rysuje siatki ostrosłupów (R) oblicza pole ostrosłupa (R, D) rozwiązuje zadania tekstowe wykorzystując pole ostrosłupa (R, D) oblicza objętość ostrosłupów (R, D, W) rozwiązuje zadania tekstowe z wykorzystaniem pól i objętości ostrosłupów (D, W) III. Zastosowanie Rozwiązywanie zadań w kontekście praktycznym. przeprowadza analizę zadania w kontekście praktycznym (K, P) rozwiązuje zadania związane z polami i objętościami poznanych brył (D, W) 15

16 Powtórzenie wiadomości o graniastosłupach i ostrosłupach Praca klasowa nr Omówienie i poprawa pracy klasowej nr 8. 16

Wymagania programowe na poszczególne oceny. Klasa 2. Potęgi o wykładnikach naturalnych i całkowitych. Poziom wymagań edukacyjnych:

Wymagania programowe na poszczególne oceny. Klasa 2. Potęgi o wykładnikach naturalnych i całkowitych. Poziom wymagań edukacyjnych: Wymagania programowe na poszczególne oceny Poziom wymagań edukacyjnych: K konieczny (ocena dopuszczająca) P podstawowy (ocena dostateczna) R rozszerzający (ocena dobra) D dopełniający (ocena bardzo dobra)

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny (MATEMATYKA) 2015/16. MATEMATYKA (wg programu Nie tylko wynik ) Wymagania programowe na poszczególne oceny

Wymagania programowe na poszczególne oceny (MATEMATYKA) 2015/16. MATEMATYKA (wg programu Nie tylko wynik ) Wymagania programowe na poszczególne oceny MATEMATYKA (wg programu Nie tylko wynik ) Wymagania programowe na poszczególne oceny Poziom wymagao edukacyjnych: K konieczny (ocena dopuszczająca) P podstawowy (ocena dostateczna) R rozszerzający (ocena

Bardziej szczegółowo

6. Notacja wykładnicza stosuje notację wykładniczą do przedstawiania bardzo dużych liczb

6. Notacja wykładnicza stosuje notację wykładniczą do przedstawiania bardzo dużych liczb LICZBY I DZIAŁANIA PROCENTY str. 1 Przedmiot: matematyka Klasa: 2 ROK SZKOLNY 2015/2016 temat Wymagania podstawowe P 2. Wartość bezwzględna oblicza wartość bezwzględną liczby wymiernej 3. Potęga o wykładniku

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania i wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy drugiej gimnazjum

Przedmiotowe zasady oceniania i wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy drugiej gimnazjum Przedmiotowe zasady oceniania i wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy drugiej gimnazjum I. POTĘGI I PIERWIASTKI oblicza wartości potęg o wykładnikach całkowitych liczb różnych od zera zapisuje liczbę

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny w klasie II gimnazjum do programu nauczania MATEMATYKA NA CZASIE

Wymagania na poszczególne oceny w klasie II gimnazjum do programu nauczania MATEMATYKA NA CZASIE Wymagania na poszczególne oceny w klasie II gimnazjum do programu nauczania MATEMATYKA NA CZASIE Wymagania konieczne K dotyczą zagadnień elementarnych, stanowiących swego rodzaju podstawę, powinien je

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ W OBRZYCKU

ZESPÓŁ SZKÓŁ W OBRZYCKU Matematyka na czasie Program nauczania matematyki w gimnazjum ZGODNY Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ I z dn. 23 grudnia 2008 r. Autorzy: Agnieszka Kamińska, Dorota Ponczek ZESPÓŁ SZKÓŁ W OBRZYCKU Wymagania edukacyjne

Bardziej szczegółowo

ROK SZKOLNY 2017/2018 WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY:

ROK SZKOLNY 2017/2018 WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY: ROK SZKOLNY 2017/2018 WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY: KLASA II GIMNAZJUM Wymagania konieczne K dotyczą zagadnień elementarnych, stanowiących swego rodzaju podstawę, powinien je zatem opanować

Bardziej szczegółowo

KATALOG WYMAGAŃ PROGRAMOWYCH NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE klasa 2. rok szkolny 2014/2015

KATALOG WYMAGAŃ PROGRAMOWYCH NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE klasa 2. rok szkolny 2014/2015 KATALOG WYMAGAŃ PROGRAMOWYCH NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE klasa 2 NAZWA PROGRAMU POZIOMY WYMAGAŃ rok szkolny 2014/2015 Interdyscyplinarny program nauczania dla klas I-III gimnazjum obejmujący skorelowane

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne klasa III

Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne klasa III Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne klasa III Rozdział 1. Bryły - wie, czym jest graniastosłup, graniastosłup prosty, graniastosłup prawidłowy - wie, czym jest ostrosłup, ostrosłup prosty,

Bardziej szczegółowo

Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne

Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne rozpoznaje figury podobne zna własności figur podobnych rozpoznaje trójkąty prostokątne podobne Rozdział 6. Figury podobne zna cechy podobieństwa trójkątów prostokątnych podobnych podaje skalę podobieństwa

Bardziej szczegółowo

Temat lekcji Zakres treści Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe

Temat lekcji Zakres treści Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Agnieszka Kamińska, Dorota Ponczek Matematyka na czasie Rozkład materiału i plan wynikowy dla klasy Temat lekcji Zakres treści Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe 1. Potęga o wykładniku całkowitym.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE GIMNAZJUM NR 2 W RYCZOWIE WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z MATEMATYKI w klasie II gimnazjum str. 1 Wymagania edukacyjne niezbędne

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ II: PIERWIASTKI

DZIAŁ II: PIERWIASTKI Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen z przedmiotu matematyka w II klasie gimnazjum w roku szkolnym 2016/2017 Wymagania edukacyjne dostosowane do obowiązującej

Bardziej szczegółowo

Końcoworoczne kryteria oceniania dla klasy II z matematyki Rok szkolny 2015/2016 przygotowała mgr inż. Iwona Śliczner

Końcoworoczne kryteria oceniania dla klasy II z matematyki Rok szkolny 2015/2016 przygotowała mgr inż. Iwona Śliczner Końcoworoczne kryteria oceniania dla klasy II z matematyki Rok szkolny 2015/2016 przygotowała mgr inż. Iwona Śliczner Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: definiuje pojęcie potęgi o wykładniku naturalnym,

Bardziej szczegółowo

Wymagania przedmiotowe dla klasy 3as i 3b gimnazjum matematyka

Wymagania przedmiotowe dla klasy 3as i 3b gimnazjum matematyka Wymagania przedmiotowe dla klasy 3as i 3b gimnazjum matematyka TEMAT 5. Przekątna kwadratu. Wysokość trójkąta równobocznego 6. Trójkąty o kątach 90º, 45º, 45º oraz 90º, 30º, 60º 1. Okrąg opisany na trójkącie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla klasy drugiej POTĘGI I PIERWIASTKI

Wymagania edukacyjne dla klasy drugiej POTĘGI I PIERWIASTKI zna pojęcie potęgi o wykładniku naturalnym i oblicza jej wartość zapisuje potęgę w postaci iloczynu zapisuje iloczyn jednakowych czynników w postaci potęgi porównuje potęgi o różnych wykładnikach naturalnych

Bardziej szczegółowo

Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne

Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne rozpoznaje figury podobne zna własności figur podobnych rozpoznaje trójkąty prostokątne podobne Rozdział 6. Figury podobne zna cechy podobieństwa trójkątów prostokątnych podobnych podaje skalę podobieństwa

Bardziej szczegółowo

Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne klasa 2

Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne klasa 2 Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne klasa 2 Wymagania i umiejętności ucznia na ocenę dopuszczającą: Zapisuje liczby z systemu dziesiętnego w zakresie 3000 w systemie rzymskim i

Bardziej szczegółowo

KATALOG WYMAGAŃ PROGRAMOWYCH NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE klasa 2

KATALOG WYMAGAŃ PROGRAMOWYCH NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE klasa 2 KATALOG WYMAGAŃ PROGRAMOWYCH NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE klasa 2 I. LICZBY I DZIAŁANIA Uczeń: Zapisuje liczby z systemu dziesiętnego w zakresie 3000 w systemie rzymskim i odwrotnie. Zaznacza na osi

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania Wymagania na poszczególne oceny,,liczy się matematyka

Przedmiotowy system oceniania Wymagania na poszczególne oceny,,liczy się matematyka Przedmiotowy system oceniania Wymagania na poszczególne oceny,,liczy się matematyka I. Potęgi i pierwiastki. Klasa II 1. Zapisuje w postaci potęgi iloczyn tych samych czynników i odwrotnie. 2. Oblicza

Bardziej szczegółowo

1. FUNKCJE DZIAŁ Z PODRĘCZNIKA L.P. NaCoBeZu kryteria sukcesu w języku ucznia

1. FUNKCJE DZIAŁ Z PODRĘCZNIKA L.P. NaCoBeZu kryteria sukcesu w języku ucznia L.P. DZIAŁ Z PODRĘCZNIKA 1. FUNKCJE 2. POTĘGI I PIERWIASTKI NaCoBeZu kryteria sukcesu w języku ucznia 1. Wiem, co to jest układ współrzędnych, potrafię nazwać osie układu. 2. Rysuję układ współrzędnych

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE DRUGIEJ GIMNAZJUM. rok szkolny 2016/2017

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE DRUGIEJ GIMNAZJUM. rok szkolny 2016/2017 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MAYKI W KLASIE DRUGIEJ GIMNAZJUM rok szkolny 2016/2017 POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH: K konieczny - ocena dopuszczająca (2) P podstawowy - ocena dostateczna (3) R rozszerzający -

Bardziej szczegółowo

Końcoworoczne kryteria oceniania dla klasy II z matematyki przygotowały mgr Magdalena Murawska i mgr Iwona Śliczner

Końcoworoczne kryteria oceniania dla klasy II z matematyki przygotowały mgr Magdalena Murawska i mgr Iwona Śliczner Końcoworoczne kryteria oceniania dla klasy II z matematyki przygotowały mgr Magdalena Murawska i mgr Iwona Śliczner Semestr I Rozdział: Potęgi i pierwiastki zapisuje w postaci potęgi iloczyn tych samych

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z matematyki klasa 2 (oddział gimnazjalny)

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z matematyki klasa 2 (oddział gimnazjalny) edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z matematyki klasa 2 (oddział gimnazjalny) Stopień Rozdział 1. Potęgi i pierwiastki zapisuje w postaci potęgi iloczyn

Bardziej szczegółowo

1. Potęga o wykładniku naturalnym Iloczyn i iloraz potęg o jednakowych podstawach Potęgowanie potęgi 1 LICZBA GODZIN LEKCYJNYCH

1. Potęga o wykładniku naturalnym Iloczyn i iloraz potęg o jednakowych podstawach Potęgowanie potęgi 1 LICZBA GODZIN LEKCYJNYCH TEMAT LICZBA GODZIN LEKCYJNYCH WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ UWAGI 1. POTĘGI 1. Potęga o wykładniku naturalnym 2-3 2. Iloczyn i iloraz potęg o jednakowych podstawach 3. Potęgowanie potęgi

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z MATEMATYKI DLA UCZNIÓW KL. II GIMNAZJUM

KRYTERIA OCEN Z MATEMATYKI DLA UCZNIÓW KL. II GIMNAZJUM KRYTERIA OCEN Z MATEMATYKI DLA UCZNIÓW KL. II GIMNAZJUM POTĘGI I PIERWIASTKI - pojęcie potęgi o wykładniku naturalnym; - wzór na mnożenie i dzielenie potęg o tych samych podstawach; - wzór na potęgowanie

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Kamińska, Dorota Ponczek. Matematyka na czasie Rozkład materiału i plan wynikowy dla klasy 2

Agnieszka Kamińska, Dorota Ponczek. Matematyka na czasie Rozkład materiału i plan wynikowy dla klasy 2 Agnieszka amińska, Dorota Ponczek Matematyka na czasie Rozkład materiału i plan wynikowy dla klasy Temat lekcji Zakres treści Osiągnięcia uczeń: 1. Potęga o wykładniku całkowitym. Mnożenie i dzielenie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z MATEMATYKI w klasie 2a w roku szkolnym 2017/18. realizowany program nauczania: Matematyka na czasie, 4 godziny tygodniowo

KRYTERIA OCENIANIA Z MATEMATYKI w klasie 2a w roku szkolnym 2017/18. realizowany program nauczania: Matematyka na czasie, 4 godziny tygodniowo RYTERIA OCENIANIA Z MATEMATYI w klasie 2a w roku szkolnym 2017/18 realizowany program nauczania: Matematyka na czasie, 4 godziny tygodniowo wymagania konieczne (ocena 2); P wymagania podstawowe (ocena

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy II gimnazjum wg programu Matematyka z plusem

Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy II gimnazjum wg programu Matematyka z plusem Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy II gimnazjum wg programu Matematyka z plusem pojęcie potęgi o wykładniku naturalnym wzór na mnożenie i dzielenie potęg o tych samych podstawach wzór na potęgowanie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne klasa trzecia.

Wymagania edukacyjne klasa trzecia. TEMAT Wymagania edukacyjne klasa trzecia. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ 1. LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE Lekcja organizacyjna System dziesiątkowy System rzymski Liczby wymierne i niewymierne

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z matematyki kl.ii

Przedmiotowy system oceniania z matematyki kl.ii DZIAŁ 1. POTĘGI Matematyka klasa II - wymagania programowe zna i rozumie pojęcie potęgi o wykładniku naturalnym (K) umie zapisać potęgę w postaci iloczynu (K) umie zapisać iloczyn jednakowych czynników

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny Matematyka na czasie dla klasy 2

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny Matematyka na czasie dla klasy 2 Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny Matematyka na czasie dla klasy Prezentowane wymagania edukacyjne są zintegrowane z planem wynikowym autorstwa Agnieszki amińskiej, Doroty Ponczek, będącym propozycją

Bardziej szczegółowo

Matematyka na czasie Przedmiotowe zasady oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych dla klasy 2

Matematyka na czasie Przedmiotowe zasady oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych dla klasy 2 Agnieszka Kamińska, Dorota Ponczek Matematyka na czasie Przedmiotowe zasady oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych dla klasy 2 Proponujemy, by omawiając dane zagadnienie programowe lub rozwiązując

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z matematyki w klasie drugiej gimnazjum.

Kryteria ocen z matematyki w klasie drugiej gimnazjum. Kryteria ocen z matematyki w klasie drugiej gimnazjum. Poniższe kryteria opisują zakres wiadomości i umiejętności, których opanowanie jest warunkiem uzyskania odpowiedniej oceny z matematyki. Przykład.

Bardziej szczegółowo

Wymagania z matematyki na poszczególne oceny Klasa 2 gimnazjum

Wymagania z matematyki na poszczególne oceny Klasa 2 gimnazjum Wymagania z matematyki na poszczególne oceny Klasa 2 gimnazjum Stopień celujący może otrzymać uczeń, który spełnia kryteria na stopień bardzo dobry oraz: posiada wiadomości i umiejętności znacznie wykraczające

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne klasa druga.

Wymagania edukacyjne klasa druga. Wymagania edukacyjne klasa druga. TEMAT WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ 1. POTĘGI Potęga o wykładniku naturalnym Iloczyn i iloraz potęg o jednakowych podstawach Potęgowanie potęgi Potęgowanie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE Z MATEMATYKI KLASA II

WYMAGANIA PROGRAMOWE Z MATEMATYKI KLASA II WYMAGANIA PROGRAMOWE Z MATEMATYKI KLASA II POTĘGI zna pojęcie potęgi o wykładniku naturalnym rozumie pojęcie potęgi o wykładniku naturalnym umie zapisać potęgę w postaci iloczynu umie zapisać iloczyn jednakowych

Bardziej szczegółowo

ZAKRES WYMAGAŃ Z MATEMATYKI DLA KLASY II GIMNAZJUM

ZAKRES WYMAGAŃ Z MATEMATYKI DLA KLASY II GIMNAZJUM ZAKRES WYMAGAŃ Z MATEMATYKI DLA KLASY II GIMNAZJUM Ocena dopuszczająca: Uczeń: Zna pojęcie potęgi o wykładniku naturalnym Rozumie pojęcie potęgi o wykładniku naturalnym Umie zapisać potęgi w postaci iloczynów

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania edukacyjne z matematyki Klasa II. na ocenę dopuszczającą

Szczegółowe wymagania edukacyjne z matematyki Klasa II. na ocenę dopuszczającą Szczegółowe wymagania edukacyjne z matematyki Klasa II na ocenę dopuszczającą UCZEŃ zna podręcznik i zeszyt ćwiczeń, z których będzie korzystał w ciągu roku szkolnego na lekcjach matematyki; W zakresie

Bardziej szczegółowo

Matematyka z plusem Wymagania programowe na poszczególne oceny dla klasy II. Szczegółowe kryteria oceniania po pierwszym półroczu klasy I:

Matematyka z plusem Wymagania programowe na poszczególne oceny dla klasy II. Szczegółowe kryteria oceniania po pierwszym półroczu klasy I: Matematyka z plusem Wymagania programowe na poszczególne oceny dla klasy II Szczegółowe kryteria oceniania po pierwszym półroczu klasy I: DZIAŁ 1. POTĘGI zna podręcznik i zeszyt ćwiczeń, z których będzie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki Klasa II program Matematyka z plusem Rok szkolny 2017/2018

Wymagania edukacyjne z matematyki Klasa II program Matematyka z plusem Rok szkolny 2017/2018 Wymagania edukacyjne z matematyki Klasa II program Matematyka z plusem Rok szkolny 2017/2018 I Okres POTĘGI zapisać potęgę w postaci iloczynu liczb, zapisać iloczyn jednakowych czynników w postaci potęgi

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI KLASA II 2016/2017

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI KLASA II 2016/2017 SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI KLASA II 2016/2017 Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: (Symetrie) zna pojęcie punktów symetrycznych względem prostej, umie rozpoznawać figury

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI KLASA II GIMNAZJUM Małgorzata Janik

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI KLASA II GIMNAZJUM Małgorzata Janik WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI KLASA II GIMNAZJUM Małgorzata Janik DOPUSZCZAJĄCY DOSTATECZNY DOBRY BARDZO DOBRY Potęgi i pierwiastki Uczeń: Zna i rozumie pojęcie potęgi o wykładniku naturalnym Umie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki

Wymagania edukacyjne z matematyki Wymagania edukacyjne z matematyki Klasa II program Matematyka z plusem POTĘGI POZIOM KONIECZNY ocena dopuszczająca zapisać potęgę w postaci iloczynu zapisać iloczyn jednakowych czynników w postaci potęgi

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania dla uczniów z obowiązkiem dostosowania wymagań edukacyjnych z matematyki w kl.ii

Przedmiotowy system oceniania dla uczniów z obowiązkiem dostosowania wymagań edukacyjnych z matematyki w kl.ii Matematyka klasa II kryteria oceniania dla uczniów z obowiązkiem dostosowania wymagań edukacyjnych opracowano na podstawie programu MATEMATYKA Z PLUSEM DZIAŁ 1. POTĘGI zna i rozumie pojęcie potęgi o wykładniku

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA MATEMATYKI DLA KLASY III A WYMAGANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ w Publicznym Gimnazjum Integracyjnym nr 47 w Łodzi

ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA MATEMATYKI DLA KLASY III A WYMAGANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ w Publicznym Gimnazjum Integracyjnym nr 47 w Łodzi ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA MATEMATYKI DLA KLASY III A WYMAGANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ w Publicznym Gimnazjum Integracyjnym nr 47 w Łodzi Rozkład materiału nauczania został opracowany na podstawie programu

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY III GIMNAZJUM W ZSPiG W CZARNYM DUNAJCU NA ROK SZKOLNY 2016/2017 ROCZNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY III GIMNAZJUM W ZSPiG W CZARNYM DUNAJCU NA ROK SZKOLNY 2016/2017 ROCZNE WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY III GIMNAZJUM W ZSPiG W CZARNYM DUNAJCU NA ROK SZKOLNY 2016/2017 ROCZNE Przekształcenia algebraiczne Równania i układy równań Pojęcie funkcji. Własności funkcji. WYRAŻENIA

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE KLASA II GIMNAZJUM

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE KLASA II GIMNAZJUM WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE KLASA II GIMNAZJUM OCENA DOPUSZCZAJĄCA -pojęcie potęgi o wykładniku naturalnym, -wzór na mnożenie i dzielenie potęg o tych samych podstawach, -wzór na potęgowanie iloczynu

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJN KRYTERIA OCENY Z MATEMATYKI W KLASIE II GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJN KRYTERIA OCENY Z MATEMATYKI W KLASIE II GIMNAZJUM Na ocenę dopuszczającą uczeń umie : WYMAGANIA EDUKACYJN KRYTERIA OCENY Z MATEMATYKI W KLASIE II GIMNAZJUM stosować cztery podstawowe działania na liczbach wymiernych, zna kolejność wykonywania działań

Bardziej szczegółowo

Określenie wymagań edukacyjnych z matematyki w klasie II

Określenie wymagań edukacyjnych z matematyki w klasie II Określenie wymagań edukacyjnych z matematyki w klasie II Potęgi Na ocenę dopuszczającą uczeń : Zna i rozumie pojęcie potęgi o wykładniku naturalnym, zna wzory na mnożenie i dzielenie potęg o tych samych

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy II gimnazjum wg programu Matematyka z plusem

Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy II gimnazjum wg programu Matematyka z plusem Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy II gimnazjum wg programu Matematyka z plusem Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który umie: 1.zapisywać potęgi w postaci iloczynów 2. zapisywać iloczyny jednakowych

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA TREŚCI PODSTAWY PROGRAMOWEJ PRZEZ PROGRAM MATEMATYKA Z PLUSEM

REALIZACJA TREŚCI PODSTAWY PROGRAMOWEJ PRZEZ PROGRAM MATEMATYKA Z PLUSEM REALIZACJA TREŚCI PODSTAWY PROGRAMOWEJ PRZEZ PROGRAM MATEMATYKA Z PLUSEM Treści nauczania wg podstawy programowej Podręcznik M+ Klasa I Klasa II Klasa III 1. Liczby wymierne dodatnie. Uczeń: 1) odczytuje

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EGZAMINACYJNE DLA KLASY III GIMNAZJUM

WYMAGANIA EGZAMINACYJNE DLA KLASY III GIMNAZJUM WYMAGANIA EGZAMINACYJNE DLA KLASY III GIMNAZJUM TEMAT WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 1. LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE 2. System dziesiątkowy 1. Liczby wymierne dodatnie. Uczeń: 1) zaokrągla rozwinięcia dziesiętne

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE klasa II

WYMAGANIA EDUKACYJNE klasa II Matematyka z plusem dla gimnazjum WYMAGANIA EDUKACYJNE klasa II POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH: K - konieczny ocena dopuszczająca (2) P - podstawowy ocena dostateczna (3) R - rozszerzający ocena dobra (4)

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE DRUGIEJ GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE DRUGIEJ GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE DRUGIEJ GIMNAZJUM POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH: K - ocena dopuszczająca (2) K, P - ocena dostateczna (3) K, P, R ocena dobra (4) K, P, R, D - ocena bardzo dobra

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA MATEMATYKI DLA KLASY II A WYMAGANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ w Publicznym Gimnazjum Integracyjnym nr 47 w Łodzi

ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA MATEMATYKI DLA KLASY II A WYMAGANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ w Publicznym Gimnazjum Integracyjnym nr 47 w Łodzi ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA MATEMATYKI DLA KLASY II A WYMAGANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ w Publicznym Gimnazjum Integracyjnym nr 47 w Łodzi Rozkład materiału nauczania został opracowany na podstawie programu

Bardziej szczegółowo

ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH Z MATEMATYKI W KLASIE DRUGIEJ GIMNAZJUM

ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH Z MATEMATYKI W KLASIE DRUGIEJ GIMNAZJUM ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH Z MATEMATYKI W KLASIE DRUGIEJ GIMNAZJUM OPRACOWANO NA PODSTAWIE PROGRAMU MATEMATYKA Z PLUSEM POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH: K - konieczny ocena dopuszczająca (2) P - podstawowy

Bardziej szczegółowo

Katalog wymagań na poszczególne stopnie szkolne klasa 3

Katalog wymagań na poszczególne stopnie szkolne klasa 3 Katalog wymagań na poszczególne stopnie szkolne klasa 3 Przedstawiamy, jakie umiejętności z danego działu powinien zdobyć uczeń, aby uzyskać poszczególne stopnie. Na ocenę dopuszczający uczeń powinien

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z MATEMATYKI DLA II KL. GIMNAZJUM do podręcznika GWO Matematyka z plusem. PODSTAWOWE Uczeń zna: POTĘGI I PIERWIASTKI

PLAN WYNIKOWY Z MATEMATYKI DLA II KL. GIMNAZJUM do podręcznika GWO Matematyka z plusem. PODSTAWOWE Uczeń zna: POTĘGI I PIERWIASTKI Ewa Koralewska LP..... 5... OGÓLNA PODSTA- WA PROGRA- MOWA PLAN WYNIKOWY Z MATEMATYKI DLA II KL. GIMNAZJUM do podręcznika GWO Matematyka z plusem TEMATYKA LEKCJI LICZBA GODZIN Lekcja organizacyjna. Potęga

Bardziej szczegółowo

KLASA II WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE MATEMATYKA. Wymagania edukacyjne. dostosowane są do programu MATEMATYKA Z PLUSEM DZIAŁ I

KLASA II WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE MATEMATYKA. Wymagania edukacyjne. dostosowane są do programu MATEMATYKA Z PLUSEM DZIAŁ I WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE MATEMATYKA Wymagania edukacyjne dostosowane są do programu MATEMATYKA Z PLUSEM KLASA II DZIAŁ I POTĘGI I PIERWIASTKI Poziomy wymagań edukacyjnych: K - konieczny

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY DRUGIEJ GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY DRUGIEJ GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY DRUGIEJ GIMNAZJUM Wymagania opracowano na podstawie programu: Matematyka z plusem zgodnie z obowiązującą w klasie drugiej gimnazjum podstawą programową. POZIOMY

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE DRUGIEJ GIMNAZJUM w roku szkolnym 2015/2016

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE DRUGIEJ GIMNAZJUM w roku szkolnym 2015/2016 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE DRUGIEJ GIMNAZJUM w roku szkolnym 2015/2016 Dział Na ocenę dopuszczającą Na ocenę dostateczną Na ocenę dobrą POTĘGI PIERWIASTKI Uczeń: zna i rozumie pojęcie o

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY DRUGIEJ GIMNAZJUM Opracowane do programu Matematyka na czasie, Wydawnictwo Nowa Era

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY DRUGIEJ GIMNAZJUM Opracowane do programu Matematyka na czasie, Wydawnictwo Nowa Era WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY DRUGIEJ GIMNAZJUM Opracowane do programu Matematyka na czasie, Wydawnictwo Nowa Era POTĘGI I PIERWIASTKI POTĘGI Na ocenę dopuszczającą uczeń: zna i rozumie pojęcie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE ŚRÓDROCZNE I ROCZNE OCENY Z MATEMATYKI PROGRAM NAUCZANIA: MATEMATYKA WOKÓŁ NAS GIMNAZJUM

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE ŚRÓDROCZNE I ROCZNE OCENY Z MATEMATYKI PROGRAM NAUCZANIA: MATEMATYKA WOKÓŁ NAS GIMNAZJUM WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE ŚRÓDROCZNE I ROCZNE OCENY Z MATEMATYKI PROGRAM NAUCZANIA: MATEMATYKA WOKÓŁ NAS GIMNAZJUM PODRĘCZNIK: MATEMATYKA WOKÓŁ NAS KLASA 2 NAUCZYCIEL: BARBARA MIKA Ocena dopuszczająca:

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie II gimnazjum w roku szkolnym 2016/2017 opracowane na podstawie programu Matematyka z plusem GWO

Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie II gimnazjum w roku szkolnym 2016/2017 opracowane na podstawie programu Matematyka z plusem GWO Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie II gimnazjum w roku szkolnym 2016/2017 opracowane na podstawie programu Matematyka z plusem GWO POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH: K - konieczny ocena dopuszczająca

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI KLASA 2 GIM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI KLASA 2 GIM WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI KLASA 2 GIM POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH: K - konieczny ocena dopuszczająca (2) P - podstawowy ocena dostateczna (3) R - rozszerzający ocena dobra (4) D - dopełniający

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYMAGAŃ Z MATEMATYKI NA POSZCZEGÓLNE OCENY KLASA II

KRYTERIA WYMAGAŃ Z MATEMATYKI NA POSZCZEGÓLNE OCENY KLASA II 1 KRYTERIA WYMAGAŃ Z MATEMATYKI NA POSZCZEGÓLNE OCENY KLASA II POTĘGI umie zapisać potęgę w postaci iloczynu umie zapisać iloczyn jednakowych czynników w postaci potęgi umie obliczyć potęgę o wykładniku

Bardziej szczegółowo

Semestr Pierwszy Potęgi

Semestr Pierwszy Potęgi MATEMATYKA KL. II 1 Semestr Pierwszy Potęgi zna i rozumie pojęcie potęgi o wykładniku naturalnym, umie zapisać potęgę w postaci iloczynu, umie zapisać iloczyn jednakowych czynników w postaci potęgi, umie

Bardziej szczegółowo

Wymagania z matematyki na poszczególne oceny II klasy gimnazjum

Wymagania z matematyki na poszczególne oceny II klasy gimnazjum Wymagania z matematyki na poszczególne oceny II klasy gimnazjum Opracowano na podstawie planu realizacji materiału nauczania matematyki Matematyka Podręcznik do gimnazjum Nowa wersja Praca zbiorowa pod

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY PO KLASIE II GIMNAZJUM

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY PO KLASIE II GIMNAZJUM WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY PO KLASIE II GIMNAZJUM POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH: K - konieczny ocena dopuszczająca (2) P - podstawowy ocena dostateczna (3) R - rozszerzający ocena dobra (4) D - dopełniający

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA KLASA II GIMNAZJUM - wymagania edukacyjne. DZIAŁ Potęgi

MATEMATYKA KLASA II GIMNAZJUM - wymagania edukacyjne. DZIAŁ Potęgi MATEMATYKA KLASA II GIMNAZJUM - wymagania edukacyjne. (Przyjmuje się, że jednym z warunków koniecznych uzyskania danej oceny jest spełnienie wymagań na wszystkie oceny niższe.) DZIAŁ Potęgi DOPUSZCZAJĄCY

Bardziej szczegółowo

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE DRUGIEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE DRUGIEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE DRUGIEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH OPRACOWANO NA PODSTAWIE PROGRAMU MATEMATYKA Z PLUSEM 4 GODZ. TYGODNIOWO 125 GODZ. W CIĄGU

Bardziej szczegółowo

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE DRUGIEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE DRUGIEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE DRUGIEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH OPRACOWANO NA PODSTAWIE PROGRAMU MATEMATYKA Z PLUSEM Wydawnictwo GWO 4 GODZ. TYGODNIOWO

Bardziej szczegółowo

KLASA II POTĘGI. 20) umie zapisywać liczby w notacji wykładniczej,

KLASA II POTĘGI. 20) umie zapisywać liczby w notacji wykładniczej, KLASA II POTĘGI 1) zna i rozumie pojęcie potęgi o wykładniku naturalnym, 2) umie zapisać potęgę w postaci iloczynów, 3) umie zapisać iloczyny jednakowych czynników w postaci potęgi, 4) umie obliczyć potęgi

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z MATEMATYKI W KLASIE 8 SZKOŁY PODSTAWOWEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z MATEMATYKI W KLASIE 8 SZKOŁY PODSTAWOWEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z MATEMATYKI W KLASIE 8 SZKOŁY PODSTAWOWEJ Wymagania na poszczególne oceny konieczne (ocena dopuszczająca) 1.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIE EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE II GIMNAZJUM. dopuszczającą dostateczną dobrą bardzo dobrą celującą

WYMAGANIE EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE II GIMNAZJUM. dopuszczającą dostateczną dobrą bardzo dobrą celującą 1. Statystyka odczytać informacje z tabeli odczytać informacje z diagramu 2. Mnożenie i dzielenie potęg o tych samych podstawach 3. Mnożenie i dzielenie potęg o tych samych wykładnikach 4. Potęga o wykładniku

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 1. POTĘGI (14 h)

DZIAŁ 1. POTĘGI (14 h) DZIAŁ 1. POTĘGI (14 h) TEMAT ZAJĘĆ 1. Lekcja organizacyjna. 2-3. Potęga o wykładniku naturalnym. 4-5. Iloczyn i iloraz potęg o jednakowych podstawach. 6. Potęgowanie potęgi. 7-8. Potęgowanie iloczynu i

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI KLASA 2 I. POTĘGI I PIERWIASTKI oblicza wartości potęg o wykładnikach całkowitych liczb różnych od zera zapisuje liczbę w postaci potęgi o wykładniku ujemnym porządkuje

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z MATEMATYKI DLA UCZNIÓW KL. II GIMNAZJUM

KRYTERIA OCEN Z MATEMATYKI DLA UCZNIÓW KL. II GIMNAZJUM KRYTERIA OCEN Z MATEMATYKI DLA UCZNIÓW KL. II GIMNAZJUM POTĘGI I PIERWIASTKI - pojęcie potęgi o wykładniku naturalnym; - wzór na mnożenie i dzielenie potęg o tych samych podstawach; - wzór na potęgowanie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI KLASA DRUGA GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI KLASA DRUGA GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI KLASA DRUGA GIMNAZJUM I. POTĘGI. 1. Zna i rozumie pojęcie potęgi o wykładniku naturalnym. 2. Umie zapisać potęgę w postaci iloczynu. 3. Umie zapisać iloczyn jednakowych

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY ŚRÓDROCZNE I ROCZNE Z MATEMATYKI W KLASIE 8 SZKOŁY PODSTAWOWEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY ŚRÓDROCZNE I ROCZNE Z MATEMATYKI W KLASIE 8 SZKOŁY PODSTAWOWEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY ŚRÓDROCZNE I ROCZNE Z MATEMATYKI W KLASIE 8 SZKOŁY PODSTAWOWEJ Wymagania na poszczególne oceny ocena dopuszczająca ocena dostateczna ocena dobra ocena bardzo

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa przedmiotu MATEMATYKA. III etap edukacyjny (klasy I - III gimnazjum)

Podstawa programowa przedmiotu MATEMATYKA. III etap edukacyjny (klasy I - III gimnazjum) Podstawa programowa przedmiotu MATEMATYKA III etap edukacyjny (klasy I - III gimnazjum) Cele kształcenia wymagania ogólne: I. Wykorzystanie i tworzenie informacji. Uczeń interpretuje i tworzy teksty o

Bardziej szczegółowo

Klasa II POTĘGI. Na ocenę dobrą: umie porównać potęgi sprowadzając do tej samej podstawy

Klasa II POTĘGI. Na ocenę dobrą: umie porównać potęgi sprowadzając do tej samej podstawy Klasa II POTĘGI zna pojęcie potęgi o wykładniku naturalnym rozumie pojęcie potęgi o wykładniku naturalnym umie zapisać potęgę w postaci iloczynu umie zapisać iloczyn jednakowych czynników w postaci potęgi

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU DLA 3 KLASY GIMNAZJUM

ROZKŁAD MATERIAŁU DLA 3 KLASY GIMNAZJUM ROZKŁAD MATERIAŁU DLA 3 KLASY GIMNAZJUM TEMAT LICZBA GODZIN LEKCYJNYCH 1. LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE (26 h) 1. Lekcja organizacyjna 1 2. System dziesiątkowy 2-4 3. System rzymski 5-6 WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 1. POTĘGI. stopień

DZIAŁ 1. POTĘGI. stopień DZIAŁ 1. POTĘGI zna podręcznik i zeszyt ćwiczeń, z których będzie korzystał w ciągu roku szkolnego na lekcjach matematyki zna i rozumie pojęcie potęgi o wykładniku naturalnym umie zapisać potęgę w postaci

Bardziej szczegółowo

rozszerzające (ocena dobra)

rozszerzające (ocena dobra) WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY 8 ROK SZKOLNY 2018/2019 OPARTE NA PROGRAMIE NAUCZANIA MATEMATYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ MATEMATYKA Z PLUSEM Wymagania na poszczególne oceny konieczne (ocena dopuszczająca)

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki dla kl. 2a Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Żarnowcu w roku szkolnym 2015/2016

Wymagania edukacyjne z matematyki dla kl. 2a Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Żarnowcu w roku szkolnym 2015/2016 NAUCZYCIEL: edukacyjne z matematyki dla kl. 2a Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Żarnowcu w roku szkolnym 2015/2016 mgr Dorota Maj PODRĘCZNIK: Matematyka wokół nas Na lekcjach matematyki postępy

Bardziej szczegółowo

PLAN NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE DRUGIEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

PLAN NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE DRUGIEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH PLAN NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE DRUGIEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH OPRACOWANO NA PODSTAWIE PROGRAMU MATEMATYKA Z PLUSEM OBOWIĄZUJĄCY PODRĘCZNIK GWO Matematyka 2. Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Minimalne wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z matematyki w klasie drugiej Matematyka z plusem dla gimnazjum

Minimalne wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z matematyki w klasie drugiej Matematyka z plusem dla gimnazjum Minimalne wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z matematyki w klasie drugiej Matematyka z plusem dla gimnazjum W POTĘGI zna i rozumie pojęcie potęgi o wykładniku naturalnym umie obliczyć potęgę o

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne stopnie szkolne

Wymagania na poszczególne stopnie szkolne Wymagania na poszczególne stopnie szkolne Dział, temat Wymagania na ocenę dopuszczającą (K) Wymagania na ocenę dostateczną (P) Wymagania na ocenę dobrą (R) Wymagania na ocenę bardzo dobrą (D) Wymagania

Bardziej szczegółowo

Potęga o wykładniku naturalnym. Iloczyn i iloraz potęg o jednakowych podstawach. Potęgowanie potęgi. Potęgowanie iloczynu i ilorazu.

Potęga o wykładniku naturalnym. Iloczyn i iloraz potęg o jednakowych podstawach. Potęgowanie potęgi. Potęgowanie iloczynu i ilorazu. Klasa II: DZIAŁ 1. POTĘGI Lekcja organizacyjna. Potęga o wykładniku naturalnym. Iloczyn i iloraz potęg o jednakowych podstawach. Potęgowanie potęgi. Potęgowanie iloczynu i ilorazu. Działania na potęgach.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki Klasa II

Wymagania edukacyjne z matematyki Klasa II Wymagania edukacyjne z matematyki Klasa II POTĘGI Dopuszczający Dostateczny Dobry (R) bardzo dobry (D) Celujący (W) zna i rozumie pojęcie potęgi o wykładniku naturalnym umie zapisać potęgę w postaci umie

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia ponadprzedmiotowe

Osiągnięcia ponadprzedmiotowe W rezultacie kształcenia matematycznego uczeń potrafi: Osiągnięcia ponadprzedmiotowe Umiejętności konieczne i podstawowe KONIECZNE PODSTAWOWE ROZSZERZAJĄCE DOPEŁNIAJACE WYKRACZAJĄCE czytać teksty w stylu

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy II gimnazjum

Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy II gimnazjum Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy II gimnazjum Opracowano na podstawie programu Matematyka z plusem Na ocenę dopuszczającą uczeń: zna podręcznik i zeszyt ćwiczeń, z których będzie korzystał w

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie II gimnazjum

Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie II gimnazjum Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie II gimnazjum Dział Poziom wymagań koniecznych (na ocenę dopuszczającą) Poziom wymagań podstawowych (na ocenę dostateczną) Poziom wymagań rozszerzających (na ocenę

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z matematyki w klasie II gimnazjum

Kryteria ocen z matematyki w klasie II gimnazjum Kryteria ocen z matematyki w klasie II gimnazjum Na ocenę dopuszczającą uczeń: zna podręcznik i zeszyt ćwiczeń, z których będzie korzystał w ciągu roku szkolnego na lekcjach matematyki zna i rozumie pojęcie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE DRUGIEJ Z MATEMATYKI GIMNAZJUM NR 19 W KRAKOWIE

WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE DRUGIEJ Z MATEMATYKI GIMNAZJUM NR 19 W KRAKOWIE WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE DRUGIEJ Z MATEMATYKI GIMNAZJUM NR 19 W KRAKOWIE I. Szkolne zasady oceniania i sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych 1. Ocenianie ma charakter systematyczny i wieloaspektowy.

Bardziej szczegółowo

PG im. Tadeusza Kościuszki w Kościerzycach Przedmiot

PG im. Tadeusza Kościuszki w Kościerzycach Przedmiot KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO III etap edukacyjny PG im. Tadeusza Kościuszki w Kościerzycach Przedmiot matematyka Klasa......... Rok szkolny Imię i nazwisko nauczyciela

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY II GIMNAZJUM NA ROK SZKOLNY 2017/2018

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY II GIMNAZJUM NA ROK SZKOLNY 2017/2018 SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY II GIMNAZJUM NA ROK SZKOLNY 2017/2018 1. Ocena niedostateczna: Uczeń nie opanował wiadomości i umiejętności przewidzianych podstawą programową. Ocenę

Bardziej szczegółowo

KATALOG WYMAGAŃ PROGRAMOWYCH NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE klasa 2

KATALOG WYMAGAŃ PROGRAMOWYCH NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE klasa 2 KATALOG WYMAGAŃ PROGRAMOWYCH NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE klasa 2 Przedstawiamy, jakie umiejętności z danego działu powinien zdobyć uczeń, aby uzyskać poszczególne stopnie. Na ocenę dopuszczający uczeń

Bardziej szczegółowo