Oferta Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Poznań, 9 maja 2017

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Oferta Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Poznań, 9 maja 2017"

Transkrypt

1 Oferta Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Poznań, 9 maja 2017

2 PLAN PREZENTACJI 1. O NCBR 2. Inwestowanie w B+R 3. Konkurs PO IR Szybka ścieżka : a. Podstawowe informacje b. Warunki konkursów c. Proces oceny wniosków d. Szybka ścieżka dla małych projektów e. Czynniki sukcesu 4. Programy sektorowe PO IR 1.2 a. Oferta Działania 1.2 b. Konkurs INNOCHEM oraz Innowacyjny Recykling

3 NCBR jako element systemu B+R Agencja wykonawcza, nadzorowana przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Administracja Jednostki naukowe, naukowcy Powołana w 2007 w celu realizacji zadań z zakresu polityki naukowej, naukowotechnicznej i innowacyjnej państwa MNiSW NCN bad. podstawowe NCBR bad. stosowane Przedsiębiorcy Ustawa z 30 kwietnia 2010 o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. Nr 96, poz. 616) Trzeci sektor (NGO) Fundusze VC Instytucje Otoczenia Biznesu (IOB)

4 Czym zajmuje się NCBR? Wsparcie zrównoważonego rozwoju gospodarczego Polski poprzez wykorzystanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych. Dysponujemy ofertą wsparcia B+R na wszystkich poziomach gotowości technologicznej TRL, zapewniając kompleksowe wsparcie dla beneficjentów od pomysłu do skutecznej komercjalizacji. Wspieranie współpracy nauka przemysł. Finansowanie komercjalizacji i transferu wyników do gospodarki. Finansowanie badań stosowanych. Finansowanie współpracy międzynarodowej. Wspieranie rozwoju młodej kadry. Finansowanie badań na rzecz bezpieczeństwa i obronności. Podejmowanie działań w celu stymulowania współpracy polskich badaczy z przedsiębiorstwami tym samym dążność do zwiększenia wskaźnika BERD.

5 Budżet (w milionach złotych) Budżet NCBR Budżet NCBR w latach Źródło: NCBR

6 Wydatki NCBR na badania i rozwój Stopień zaangażowania środków finansowych Centrum w realizację działań wspierających m.in. obszar B+R: Budżet NCBR na 2016r. to 4,324 mld zł Budżet NCBR na 2017r. to ok. 6 mld zł Do grudnia 2015r. NCBR podpisał prawie umów opiewających na kwotę ponad 30 mld złotych.

7 Alokacja (Miliard Euro) Fundusze europejskie na lata Alokacja (Miliard Euro) Fundusze dla Polski, w tym dla NCBR na lata POPC (3.3, OP III) 70 Programy Regionalne 7 0,029 POWER (OP III) POIR (OP IV) 60 31,3 POPT 6 1,033 POIR (OP I) ,7 2,0 2,2 4,7 8,6 27,4 POPW POPC POWER POIR POIŚ ,445 4,556 82,5 mld euro z budżetu polityki spójności, z czego 76,9 mld euro na Programy Operacyjne i Regionalne. Ponad 7 mld euro dla NCBR, w tym 6 mld euro - PO Inteligentny Rozwój (OP I Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz OP IV Zwiększenie potencjału naukowobadawczego). 0 0 Polska = 76,9 mld euro NCBR = 7,063 mld euro Źródło: Oprac. własne na podstawie danych MIR i NCBR

8 W B+R opłaca się inwestować Przychody osiągane na wynikach działalności B+R są coraz bardziej widoczne w strukturze przychodów operacyjnych przedsiębiorstw. Minimalna, satysfakcjonująca stopa zwrotu z projektu B+R w okresie 5 lat od wdrożenia wyników 9,74% 16,62% 2008 r r % 15%odpowiedzi powyżej 100% 11% odpowiedzi 0-10% 28% odpowiedzi Raport z wynikami badania do pobrania na: % 22% odpowiedzi 11-20% 24% odpowiedzi

9 W B+R opłaca się inwestować 50% 2,57 41% 80% przychody z działalności B+R wśród MŚP rosną najszybciej i od 2008 r. wzrosły o 50% pierwsze zyski z działalności B+R pojawiają się średnio po 2,57 roku od wdrożenia wyników nowych produktów wprowadzonych na rynek w 2014 roku było wynikiem prac B+R przedsiębiorców zakłada zwiększenie wydatków na B+R w krótkim i średnim okresie

10 PO IR tzw. SZYBKA ŚCIEŻKA Konkurs 1/1.1.1/2017 MŚP Konkurs 2/1.1.1/2017 INNE NIŻ MŚP

11 Podstawowe informacje DOKUMENTACJA KONKURSOWA: w szczególności: Regulamin przeprowadzania konkursu Instrukcja wypełnienia wniosku Przewodnik po kryteriach Przewodnik kwalifikowalności kosztów Nie da się przygotować wniosku o dofinansowanie bez znajomości dokumentacji konkursowej

12 Podstawowe informacje Projekt ma charakter badawczo-rozwojowy, tzn. obejmuje badania przemysłowe i prace rozwojowe albo tylko prace rozwojowe przewiduje wdrożenie wyników projektu wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dla MŚP minimum 2 mln zł (w przypadku projektów realizowanych na terenie woj. mazowieckiego 5 mln zł) wartość kosztów kwalifikowalnych projektu minimum dla INNE niż MŚP 12 mln zł realizowany do 31 grudnia 2023 r.

13 Podstawowe informacje Projekt B+R Projekt B+R Projekt B+R Opracowanie nowego lub znacząco ulepszonego produktu, procesu lub usługi Badania przemysłowe [BP] Uzyskanie nowej wiedzy, w celu opracowywania nowych lub znacząco ulepszonych produktów, procesów i usług i/ lub Prace rozwojowe [PR] Łączenie i wykorzystywanie dostępnej wiedzy. Obejmują także instalacje pilotażowe i demonstracyjne, budowanie prototypów. Wynikiem jest produkt, technologia lub usługa gotowe do komercjalizacji

14 Podstawowe informacje WNIOSKODAWCA: przedsiębiorca podmiot prowadzący działalność gospodarczą, niezależnie od formy prawnej prowadzonej działalności zarejestrowany i prowadzący działalność na terytorium RP spółka w organizacji nie może złożyć wniosku nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie status MŚP (1/1.1.1/2017) albo status INNE niż MŚP (2/1.1.1/2017) Konsorcja NIE mogą brać udziału!

15 Podstawowe informacje ALOKACJA dla MŚP 1 mld zł 2 koperty alokacji: woj. mazowieckie (dostępna pula: 100 mln zł) pozostałe województwa (dostępna pula: 900 mln zł) o przypisaniu do danej koperty decyduje miejsce realizacji projektu, NIE siedziba Wnioskodawcy

16 Podstawowe informacje ALOKACJA INNE NIŻ MŚP 400 mln zł 2 koperty alokacji: woj. mazowieckie (dostępna pula: 80 mln zł) pozostałe województwa (dostępna pula: 320 mln zł) o przypisaniu do danej koperty decyduje miejsce realizacji projektu, NIE siedziba Wnioskodawcy

17 Warunki konkursów intensywność wsparcia Poziom dofinansowania zależy od wielkości przedsiębiorstwa i rodzaju prowadzonych badań: Premia +15% Małe przedsiębiorstwo Średnie przedsiębiorstwo Duże przedsiębiorstwo BP PR 70% 45% 60% 35% 50% 25% Jeśli spełnienie 1 z warunków: - Efektywna współpraca z przedsiębiorstwami z sektora MSP lub organizacjami prowadzącymi badania - Szerokie rozpowszechnianie wyników badań Poziom dofinansowania nie może przekroczyć 80% przy uwzględnieniu premii

18 Warunki konkursów koszty kwalifikowane Koszty kwalifikowane do dotacji Koszty zatrudnienia personelu badawczego i pomocniczego Amortyzacja środków trwałych w projekcie lub koszty odpłatnego korzystania ze środków trwałych Podwykonawstwo (ograniczenia wartościowe i podmiotowe). Max. 50% Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych (WNiP) lub odpłatne korzystanie z wartości materialnych i prawnych (WNiP) Materiały i surowce wykorzystywane w badaniach Koszty pośrednie. Ryczałt: 17%

19 Ocena formalna Dokonywana przez pracowników NCBR w oparciu o katalog kryteriów formalnych (Kryteria wyboru finansowanych operacji w ramach PO IR ) możliwość uzupełnienia braków formalnych lub poprawy oczywistych omyłek (jednokrotna) wyłącznie za pośrednictwem systemu informatycznego IP pozytywna informacja o wyniku oceny formalnej poprzez system informatyczny IP negatywna informacja o wyniku oceny formalnej poprzez system informatyczny IP oraz w formie pisemnej (protest)

20 Ocena formalna kryteria oceny Kryteria oceny formalnej ocena KRYTERIA FORMALNE - WNIOSEK Złożenie wniosku we właściwej instytucji Złożenie wniosku w ramach właściwego działania/poddziałania Złożenie wniosku w terminie wskazanym przez instytucję odpowiedzialną za nabór projektów Wniosek o dofinansowanie został przygotowany zgodnie z właściwą instrukcją i wymogami regulaminu KRYTERIA FORMALNE - WNIOSKODAWCA Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie Wnioskodawca jest zarejestrowany i prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Kwalifikowalność wnioskodawcy w ramach działania TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE

21 Ocena formalna kryteria oceny KRYTERIA FORMALNE - PROJEKT Projekt jest realizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Realizacja projektu mieści się w ramach czasowych PO IR Wnioskowana kwota wsparcia jest zgodna z zasadami finansowania projektów obowiązującymi dla działania Projekt jest zgodny z zasadą równości szans, o której mowa w art. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 Projekt ma pozytywny wpływ na realizację zasady zrównoważonego rozwoju, o której mowa w art. 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 Przedmiot projektu nie dotyczy rodzajów działalności wykluczonych z możliwości uzyskania wsparcia w ramach danego działania PO IR Wystąpienie efektu dyfuzji i planowana współpraca (dotyczy tylko inne niż MŚP) KRYTERIA FORMALNE - SPECYFICZNE Projekt zostanie rozpoczęty po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE

22 Ocena merytoryczna Ocena w zakresie naukowo technologicznym oraz gospodarczo biznesowym. Może zostać rozpoczęta przed zakończeniem oceny formalnej wniosku; Przeprowadzana przez niezależnych ekspertów w ramach: pre panelu wyjazdowego (I faza oceny) panelu (II faza oceny) projekty ocenione pozytywnie na etapie pre-panelu.

23 Kryteria oceny merytorycznej Lp. Kryterium merytoryczne Skala ocen Próg pkt. 1. Projekt obejmuje badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe i dotyczy innowacji produktowej lub procesowej TAK/NIE TAK 2. Projekt wpisuje się w Krajową Inteligentną Specjalizację TAK/NIE TAK 3. Zaplanowane prace B+R są adekwatne do osiągnięcia celu projektu, a ryzyka z nimi związane zostały zdefiniowane Zespół badawczy oraz zasoby techniczne wnioskodawcy zapewniają prawidłową realizację zaplanowanych w projekcie prac B+R Własność intelektualna nie stanowi bariery dla wdrożenia rezultatów projektu TAK/NIE TAK 6. Kadra zarządzająca oraz sposób zarządzania w projekcie umożliwia jego prawidłową realizację TAK/NIE TAK 7. Nowość rezultatów projektu Zapotrzebowanie rynkowe i opłacalność wdrożenia Wdrożenie rezultatów projektu planowane jest na terenie RP 0 lub

24 Wizyty monitorujące w trakcie oceny merytorycznej projektów POIR (pre-panel) Element oceny merytorycznej projektów dla konkursów ogłaszanych od 2017 r. O c e n a m e r y t o r y c z n a Nabór wniosków Ocena formalna Pre-panel Panel ekspertów Rozstrzygnięcie konkursu Czynności przed zawarciem umowy Zawarcie umowy o dofinansowanie Oceniony pozytywnie w przypadku spełnienia wszystkich kryteriów formalnych Odrzucony w przypadku niespełnienia któregokolwiek z kryteriów formalnych Skierowany do poprawy w przypadku braków formalnych lub oczywistych omyłek. Wizyta w miejscu realizacji projektu lub w siedzibie Wnioskodawcy Obejmuje spotkanie członków panelu z Wnioskodawcą w siedzibie NCBR Projekty rekomendowane do dofinansowania Projekty nierekomendowane do dofinansowania Weryfikacja budżetu: kwalifikowalność kosztów Wprowadzenie rekomendacji Panelu ekspertów Analiza ryzyka Dla konkursów Szybka ścieżka MŚP i duże ogłaszanych od 2017 r. wszystkie projekty dotyczy wszystkich kryteriów merytorycznych dostarczy informacji dla panelu ekspertów przed ostateczną oceną

25 Wizyty monitorujące w trakcie oceny merytorycznej projektów POIR (pre-panel) Wymagany udział co najmniej dwóch ekspertów NCBR; Weryfikacja danych zawartych we wniosku o dofinansowanie ze stanem faktycznym w miejscu realizacji projektu lub siedzibie Wnioskodawcy; Ocena w odniesieniu do każdego z kryteriów oceny merytorycznej; Powiadomienie o wizycie na co najmniej 5 dni kalendarzowych przed terminem wizyty; Termin wizyty nie może ulec zmianie na wniosek Wnioskodawcy, z wyłączeniem sytuacji niezależnych od Wnioskodawcy; Czas trwania spotkania maksymalnie 2 godziny. Uniemożliwienie dokonania weryfikacji w miejscu realizacji projektu = Wycofanie wniosku o dofinansowanie w trakcie oceny merytorycznej.

26 Wizyty monitorujące w trakcie oceny merytorycznej projektów POIR (pre-panel) W wyniku oceny w ramach pre-panelu projekt może zostać: 1. Skierowany do oceny w ramach panelu, gdy: a) Spełnił wszystkie kryteria dostępu, oraz b) Uzyskał w każdym z kryteriów merytorycznych punktowanych w skali od 0 do 5 co najmniej 3 punkty, oraz c) Uzyskał łącznie co najmniej 15 punktów w ramach wszystkich kryteriów punktowych. 2. Oceniony negatywnie w przypadku nie spełnienia przynajmniej jednego z warunków określonych w punkcie 1. W przypadku negatywnej oceny niezwłoczne pisemne poinformowanie Wnioskodawcy z uzasadnieniem oraz pouczeniem o możliwości wniesienia protestu.

27 Ocena merytoryczna Zakwalifikowanie na panel nie oznacza pozytywnej oceny projektu. 11 ust. 7 regulaminu konkursu ( ) ocena projektu dokonana przez pre-panel nie stanowi ostatecznej oceny projektu i nie jest wiążąca dla członków panelu.

28 Ocena merytoryczna - panel Spotkanie z Wnioskodawcą w siedzibie NCBR; Wymagany udział co najmniej trzech ekspertów NCBR; Czas trwania spotkania około 30 minut; Maksymalnie trzech przedstawicieli Wnioskodawcy; Brak możliwości reprezentacji Wnioskodawcy przez firmy doradcze; Informacja o spotkaniu najpóźniej 5 dni przed posiedzeniem panelu; Termin spotkania nie może ulec zmianie na wniosek Wnioskodawcy, z wyłączeniem przypadków losowych - niezależnych od Wnioskodawcy. Panel ocenia wniosek uwzględniając wnioski ze spotkania oraz informacje pozyskane podczas wizyty w ramach pre-panelu. Niestawienie się Wnioskodawcy na panelu = Wycofanie wniosku o dofinansowanie w trakcie oceny merytorycznej.

29 Ocena merytoryczna - panel W wyniku oceny w ramach panelu projekt może zostać: 1. Rekomendowany do dofinansowania, w przypadku: a) Spełnienia wszystkich kryteriów dostępu, oraz b) Uzyskania minimalnego progu punktowego w każdym z kryteriów punktowych, oraz c) Uzyskania łącznie co najmniej 15 punktów w ramach wszystkich kryteriów. 2. Nierekomendowany do dofinansowania, w przypadku nie spełnienia przynajmniej jednego z warunków określonych w punkcie 1.

30 Lista rankingowa Lista projektów wybranych do dofinansowania w danym etapie konkursu Lista projektów niewybranych do dofinansowania w danym etapie konkursu: z uwagi na brak środków z uwagi na niespełnienie kryteriów dostępu lub nieuzyskanie wymaganej liczby punktów Ważne: W przypadku negatywnej oceny w ramach pre panelu niezwłoczne pisemne poinformowanie Wnioskodawcy z uzasadnieniem oraz pouczeniem o możliwości wniesienia protestu.

31 Pismo informujące o wyniku oceny: W przypadku negatywnej oceny w ramach pre-panelu niezwłocznie; W pozostałych przypadkach po opublikowaniu listy rankingowej; Pisma pozytywne wysyłane przez Dział Zarządzania Programami; Pisma negatywne wysyłane przez Dział Współpracy z Ekspertami.

32 Podstawowe informacje Przed zawarciem UMOWY O DOFINANSOWANIE weryfikacja kwalifikowalności kosztów w projekcie weryfikacja właściwego przypisania kosztów do badań przemysłowych albo prac rozwojowych prawidłowość opisu kamieni milowych adekwatność kosztów Z uwzględnieniem rekomendacji ekspertów w tym zakresie

33 Szybka ścieżka dla małych projektów Konkurs 3/1.1.1/2017 MŚP

34 Szybka ścieżka dla małych projektów Finansowanie małych projektów o krótkim okresie realizacji małe projekty (od 300 tys. do 1,5 mln kosztów kwalifikowalnych) krótki okres realizacji (do 12 miesięcy); tylko dla MSP; skierowany do przedsiębiorców, które dotychczas nie uzyskały wsparcia w ramach I osi POIR ani z Projektu systemowego BRIDGE Alfa w ramach Działania 1.5 PO IG; wyłącznie dla projektów z regionów słabiej rozwiniętych; uproszczona Szybka ścieżka ma stanowić zachętę i szansę do realizacji projektów B+R i poszukiwania wsparcia w ramach PO IR.

35 Szybka ścieżka dla małych projektów - kryteria formalne Kryteria formalne specyficzne dla finansowania małych projektów o krótkim okresie realizacji w poddziałaniu POIR Wprowadzono nowe kryterium specyficzne: Wnioskodawca nie otrzymał dofinansowania w ramach I osi PO IR lub Projektu systemowego BRIDGE Alfa, Działanie 1.5 PO IG Kryterium uznaje się za spełnione, jeżeli przed złożeniem wniosku o dofinansowanie w Konkursie Wnioskodawca nie otrzymał dofinansowania w ramach I osi PO IR lub Projektu systemowego BRIDGE Alfa, Działanie 1.5 PO IG (jako wehikuł inwestycyjny, który otrzymał wsparcie z NCBR lub jako przedsiębiorstwo typu spin-off powołane przez dany wehikuł w ramach BRIdge Alfa). Kryterium ma na celu weryfikację, czy wnioskodawca nie otrzymał wcześniej dofinansowania na realizację projektów w I osi POIR i w projekcie systemowym Bridge Alfa (instrument ma zachęcić nowych wnioskodawców, którzy wcześniej nie korzystali z tego rodzaju dofinansowania)

36 Szybka ścieżka dla małych projektów - kryteria merytoryczne Kryteria merytoryczne Kryteria dostępowe Projekt obejmuje badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe i dotyczy innowacji produktowej lub procesowej (TAK/NIE) Projekt wpisuje się w Krajową Inteligentną Specjalizację (TAK/NIE) Kryteria punktowane Zaplanowane prace B+R są adekwatne do osiągnięcia celu projektu, a ryzyka z nimi związane zostały zdefiniowane (0-5) Zespół projektowy oraz zasoby techniczne Wnioskodawcy zapewniają prawidłową realizację zaplanowanych w projekcie prac B+R (0-5) Nowość rezultatów projektu (0-3) Potencjał rynkowy (0-5) Własność intelektualna nie stanowi bariery dla wdrożenia rezultatów projektu (0-5) Wdrożenie rezultatów projektu planowane jest na terenie RP (0 albo 3) Wprowadzenie uproszczonego zestawu kryteriów merytorycznych dla nowego konkursu (mniejsza liczba kryteriów oceny). Ograniczono zestaw wymogów, które wnioskodawca musi obligatoryjnie spełnić w ramach kryteriów dostępu.

37 Szybka ścieżka dla małych projektów - kryteria merytoryczne Kryteria merytoryczne Wprowadzenie nowego kryterium Zespół projektowy oraz zasoby techniczne Wnioskodawcy zapewniają prawidłową realizację zaplanowanych w projekcie prac B+R Połączono kryteria dotyczące zespołu projektowego oraz kadry zarządzającej i zasobów technicznych w jedno kryterium punktowane. Złagodzono wymogi dotyczące kadry zarządzającej (zrezygnowano z części wymogów np. dot. sposobu zarządzania projektem, ocena już nie ma charakteru kryterium dostępu, gdzie wszystkie elementy muszą zostać spełnione). Zrezygnowano z umów warunkowych z członkami kluczowej kadry B+R i zarządzającej oraz podwykonawcami jako wymogu obligatoryjnego. Posiadanie takich umów będzie warunkiem otrzymania maksymalnej oceny w ramach kryterium, tj. 5 punktów. Wprowadzenie nowego kryterium Potencjał rynkowy W ramach kryterium oceniane są podobne aspekty, jak w dotychczasowym kryterium Zapotrzebowanie rynkowe i opłacalność wdrożenia, obowiązującym w innych konkursach. Ze względu na to, że konkurs jest skierowany do MSP, które jeszcze nie mają doświadczenia w realizacji projektów w ramach PO IR zliberalizowano wymogi np. dot. korzyści/opłacalności wdrożenia.

38 Szybka ścieżka dla małych projektów - kryteria merytoryczne Kryteria merytoryczne Modyfikacja kryterium Nowość rezultatów projektu W ramach zachęty dla MSP z regionów słabiej rozwiniętych, które dotychczas nie otrzymały wsparcia w I osi PO IR proponujemy zliberalizowane podejście do oceny kryterium nowości. Wystarczające do spełnienia kryterium i otrzymania 1 pkt będzie wykazanie nowości na poziomie przedsiębiorstwa. Niemniej jednak nadal projekt musi dotyczyć innowacji produktowej lub procesowej i być projektem badawczym, co będzie weryfikowane w odrębnym kryterium. Punktacja przyznawana jest w następujący sposób: 3 pkt rezultat projektu charakteryzuje się nowością co najmniej w skali kraju; 2 pkt rezultat projektu charakteryzuje się nowością co najmniej w skali lokalnego rynku, na którym działa przedsiębiorca, jeśli jest to mniejszy zasięg niż rynek krajowy; 1 pkt rezultat projektu charakteryzuje się nowością co najmniej w skali danego przedsiębiorstwa; 0 negatywna ocena kryterium. Wymagany próg punktowy w ramach kryterium, warunkujący pozytywną ocenę projektu wynosi 1 pkt.

39 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień Konkursy w poddziałaniu POIR w 2017 r. Szybka ścieżka dla MŚP Szybka ścieżka dla dużych przedsiębiorców Szybka ścieżka dla MŚP ( małe projekty, regiony słabiej rozwinięte) Szybka ścieżka dla projektów z Seal of Excellence Szybka ścieżka dla MŚP Szybka ścieżka dla dużych przedsiębiorców konkursów na łączną kwotę alokacji 2,95 mld PLN

40 Czynniki sukcesu Zapewnienie wdrożenia wyników projektu Realizacja założonych działań Kadra i zasoby gwarantujące sukces projektu Brak barier Uregulowane kwestie związane z własnością intelektualną Potencjał komercjalizacyjny i opłacalność wdrożenia Innowacja w skali kraju

41 Działanie 1.2 Sektorowe programy B+R

42 Podstawowe informacje Działanie 1.2. Sektorowe programy B+R służy wsparciu realizacji dużych przedsięwzięć B+R, istotnych dla rozwoju poszczególnych branż/sektorów gospodarki. Beneficjentami projektów dofinansowanych w ramach działania mogą być przedsiębiorcy lub konsorcja przedsiębiorców. 875 mln EUR w latach z EFRR

43 Programy sektorowe w 2017 roku

44 Programy sektorowe w 2017 roku

45 Program INNOCHEM Program sektorowy INNOCHEM ma na celu poprawę pozycji konkurencyjnej na rynkach światowych polskiego sektora chemicznego poprzez wzmocnienie zdolności do generowania innowacyjnych rozwiązań we współpracy z sektorem nauki w perspektywie roku Budżet: 180 mln Nabór: od 1 marca do 28 kwietnia 2017 r.

46 Program INNOCHEM Program sektorowy INNOCHEM ma na celu poprawę pozycji konkurencyjnej na rynkach światowych polskiego sektora chemicznego poprzez wzmocnienie zdolności do generowania innowacyjnych rozwiązań we współpracy z sektorem nauki w perspektywie roku Obszary tematyczne, na których skupiać się będą działania Programu będą dotyczyć: 1. Pozyskiwania surowca; 2. Wytwarzania produktów podstawowych; 3. Wytwarzania produktów specjalistycznych; 4. Nowych technologii; 5. Obszarów horyzontalnych (optymalizacja prowadzonych procesów, niskoemisyjne technologie wytwórcze). Projekt musi dotyczyć wyłącznie jednego z tematów.

47 Program Innowacyjny Recykling Cele szczegółowe Programu to: Zwiększenie aktywności podmiotów z sektora recyklingu w zakresie działalności B+R. Zwiększenie liczby innowacji w sektorze recyklingu. Poprawa stanu środowiska naturalnego i wprowadzenie zrównoważonego zarządzania zasobami naturalnymi w produkcji. Zakres tematyczny Programu obejmuje następujące obszary badawcze: Odpady sektora metali nieżelaznych Odpady wydobywcze z węgla kamiennego Odpady ze szkła, ceramiki i materiałów budowlanych Odpady drzewne Budżet: 90 mln PLN (kwota tylko na konkurs I). Nabór: od 28 lutego do 21 maja 2017 r.

48 Dziękuję za uwagę!

Podstawowe informacje. Konkurs 1.1.1/2015 SZYBKA ŚCIEŻKA

Podstawowe informacje. Konkurs 1.1.1/2015 SZYBKA ŚCIEŻKA Konkurs 1.1.1/2015 SZYBKA ŚCIEŻKA PROJEKT ma charakter badawczy, tzn. obejmuje badania przemysłowe i prace rozwojowe albo tylko prace rozwojowe przewiduje wdrożenie wyników projektu przedmiot projektu

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje dotyczące konkursu 1/4.1.2/2017. Jolanta Wudarczyk-Czapczuk

Podstawowe informacje dotyczące konkursu 1/4.1.2/2017. Jolanta Wudarczyk-Czapczuk Podstawowe informacje dotyczące konkursu 1/4.1.2/2017 Jolanta Wudarczyk-Czapczuk Cel konkursu Celem konkursu jest wyselekcjonowanie najwyższej jakości projektów mających znaczący wpływ na rozwój gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Programy wsparcia NCBR skierowane do MŚP. Karo l Sza c hers k i

Programy wsparcia NCBR skierowane do MŚP. Karo l Sza c hers k i Programy wsparcia NCBR skierowane do MŚP Karo l Sza c hers k i W B+R opłaca się inwestować Przychody osiągane na wynikach działalności B+R są coraz bardziej widoczne w strukturze przychodów operacyjnych

Bardziej szczegółowo

SEKTOROWY PROGRAM BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH INNOMOTO

SEKTOROWY PROGRAM BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH INNOMOTO SEKTOROWY PROGRAM BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH INNOMOTO INNOMOTO Porozumienie na rzecz ustanowienia sektorowego programu badań naukowych i prac rozwojowych INNOMOTO dla branży motoryzacyjnej POMIĘDZY:

Bardziej szczegółowo

Oferta NCBR: wsparcie przedsiębiorców w prowadzeniu prac B+R w POIR

Oferta NCBR: wsparcie przedsiębiorców w prowadzeniu prac B+R w POIR Oferta NCBR: wsparcie przedsiębiorców w prowadzeniu prac B+R w POIR M arcin Chrzanowski Wsparcie nauki i biznesu w POIR Lidia Sadowska Plan NCBR w latach 2013-2016 ( w t y s. z ł ) 6 000 000 5 317 761

Bardziej szczegółowo

Program Sektorowy INNOMOTO. Jakub Murawski

Program Sektorowy INNOMOTO. Jakub Murawski Program Sektorowy INNOMOTO Jakub Murawski INNOMOTO Harmonogram konkursu Działanie 1.2 POIR Obszary badawcze Nabór wniosków Odbiorcy programu Dofinansowanie Ocena wniosków INNOMOTO 5 września 2016 r. ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

II konkurs INNOCHEM. Program Sektorowy INNOCHEM. Wa r s z a w a, r.

II konkurs INNOCHEM. Program Sektorowy INNOCHEM. Wa r s z a w a, r. Program Sektorowy INNOCHEM dr Dorota Palijczuk K o o r d y n a t o r P r o g r a m u S e k t o r o w e g o I N N O C H E M II konkurs INNOCHEM Wa r s z a w a, 1 6. 0 3. 2 0 1 7 r. INNOCHEM Program sektorowy

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA B+R. ncbr.gov.pl. #NCBRdlaFirm

DOTACJE NA B+R. ncbr.gov.pl. #NCBRdlaFirm DOTACJE NA B+R ncbr.gov.pl #NCBRdlaFirm Narodowe Centrum Badań i Rozwoju agencja wykonawcza Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego łączy świat nauki i biznesu współfinansowanie procesów B+R i wsparcie rodzimych

Bardziej szczegółowo

Program Sektorowy INNOTABOR

Program Sektorowy INNOTABOR Program Sektorowy INNOTABOR Piotr Pryciński 1 7 s i e r p n i a 2 0 1 6 r. INNOTABOR Spis treści Program Sektorowy INNOTABOR działanie 1.2 Cele Programu Zakres tematyczny Nabór wniosków Odbiorcy Programu

Bardziej szczegółowo

Oferta Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój dla przedsiębiorców

Oferta Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój dla przedsiębiorców Oferta Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój dla przedsiębiorców Warszawa, 3 marca 2016 Wprowadzenie 8 mld EUR tyle wynosi pula środków przeznaczonych dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Program sektorowy innowacyjny recykling podstawowe zasady przygotowania projektu. 3 lutego 2017 r.

Program sektorowy innowacyjny recykling podstawowe zasady przygotowania projektu. 3 lutego 2017 r. Program sektorowy innowacyjny recykling podstawowe zasady przygotowania projektu 3 lutego 2017 r. Luty 2017 1 AGENDA 1. Obszary tematyczne konkursu 2. Objaśnienie podstawowych definicji 3. Finansowanie

Bardziej szczegółowo

K a t a r z y n a C z e r w i ń s k a - W a l e r o w i c z

K a t a r z y n a C z e r w i ń s k a - W a l e r o w i c z Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu nr 1/1.1.2/2016 realizowanego w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałania 1.1.2 Prace B+R związane

Bardziej szczegółowo

KRAJOWE I REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE NA LATA

KRAJOWE I REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE NA LATA P I B KRAJOWE I REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE NA LATA 2014-2020 dr hab. inż. Magdalena Trzos, prof. ITeE PIB Radom, 20.04.2015 Platforma upowszechniania innowacyjnych rozwiązań w gospodarce PROGRAM OPERACYJNY

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na inwestycje i wzornictwo. Izabela Banaś Warszawa, 8 czerwca 2015r.

Wsparcie na inwestycje i wzornictwo. Izabela Banaś Warszawa, 8 czerwca 2015r. 2015 Wsparcie na inwestycje i wzornictwo Izabela Banaś Warszawa, 8 czerwca 2015r. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Działanie 3.2.1 Badania na rynek Badania na rynek: podstawowe informacje Alokacja

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje wybrane nabory wniosków w ramach POIR i POPW. Białystok, r.

Dotacje na innowacje wybrane nabory wniosków w ramach POIR i POPW. Białystok, r. Dotacje na innowacje wybrane nabory wniosków w ramach POIR i POPW Białystok, 31.10.2018 r. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Poddziałanie 1.1.1 Szybka Ścieżka - Badania przemysłowe i prace rozwojowe

Bardziej szczegółowo

Programy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w 2015 r. Programy Operacyjne, finansowanie prac B+R

Programy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w 2015 r. Programy Operacyjne, finansowanie prac B+R Programy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w 2015 r. Programy Operacyjne, finansowanie prac B+R J a c e k S my ł a Płock, 10 marca 2015 POIR Podstawowe informacje I. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez

Bardziej szczegółowo

Wsparcie nauki i biznesu w POIR. Łukasz Jasek

Wsparcie nauki i biznesu w POIR. Łukasz Jasek Wsparcie nauki i biznesu w POIR Łukasz Jasek POIR ogólne informacje I oś POIR przegląd i alokacja IV oś POIR przegląd i alokacja Instrumenty I osi analiza Finansowanie Harmonogram konkursów Najważniejsze

Bardziej szczegółowo

INNOWACJE DLA POLSKI. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. agencja wykonawcza Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego łączy świat nauki i biznesu

INNOWACJE DLA POLSKI. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. agencja wykonawcza Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego łączy świat nauki i biznesu INNOWACJE DLA POLSKI Narodowe Centrum Badań i Rozwoju agencja wykonawcza Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego łączy świat nauki i biznesu współfinansowanie procesów B+R i wsparcie rodzimych przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Możliwości wsparcia dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Zielona Góra, 27 stycznia 2017 r.

Możliwości wsparcia dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Zielona Góra, 27 stycznia 2017 r. Możliwości wsparcia dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Zielona Góra, 27 stycznia 2017 r. Wprowadzenie 8 mld EUR tyle wynosi pula środków przeznaczonych dla

Bardziej szczegółowo

Fundacja Małopolskie Centrum Transferu Technologii

Fundacja Małopolskie Centrum Transferu Technologii Fundacja Małopolskie Centrum Transferu Technologii Niezależna instytucja promująca nowe rozwiązania, innowacyjne technologie, dostarczająca specjalistyczne doradztwo i pomoc dla jednostek samorządu terytorialnego,

Bardziej szczegółowo

Bony na innowacje dla MŚP. Poddziałanie Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Bony na innowacje dla MŚP. Poddziałanie Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2015 Bony na innowacje dla MŚP Poddziałanie 2.3.2 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Doświadczenia i teraźniejszość Bon na innowacje Nawiązanie/ inicjowanie współpracy przedsiębiorcy z jednostkami

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZEJ PRZEDSIĘBIORSTW W RAMACH POIR Opracował: Radosław Ostrówka

WSPARCIE W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZEJ PRZEDSIĘBIORSTW W RAMACH POIR Opracował: Radosław Ostrówka WSPARCIE W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZEJ PRZEDSIĘBIORSTW W RAMACH POIR 2014-2020 Opracował: Radosław Ostrówka SZYBKA ŚCIEŻKA Na co można otrzymać dofinansowanie? Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację

Bardziej szczegółowo

INNOMOTO SEKTOROWY PROGRAM BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH. Janusz Kobus

INNOMOTO SEKTOROWY PROGRAM BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH. Janusz Kobus INNOMOTO SEKTOROWY PROGRAM BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH Janusz Kobus V-ce Prezes PIM V-ce Przewodniczący Komitetu Sterującego INNOMOTO V-ce Prezes Zarządu, Pilkington Automotive Poland Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Dokument dostępny jest na stronie internetowej: i

Dokument dostępny jest na stronie internetowej:   i Ocena formalna oraz ocena merytoryczna, dokonywana jest zgodnie z kryteriami zapisanymi w dokumencie: Dokument dostępny jest na stronie internetowej: www.cop.lodzkie.pl i www.rpo.lodzkie.pl. KRYTERIA WYBORU

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne dot. poddziałania 2.3.1. Proinnowacyjne usługi IOB dla MSP

Spotkanie informacyjne dot. poddziałania 2.3.1. Proinnowacyjne usługi IOB dla MSP 2015 Spotkanie informacyjne dot. poddziałania 2.3.1. Proinnowacyjne usługi IOB dla MSP Departament Rozwoju Instytucji Otoczenia Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa, 16 grudnia 2015

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne, usługi doradcze lub eksperymentalne prace rozwojowe

Wydatki inwestycyjne, usługi doradcze lub eksperymentalne prace rozwojowe Program Operacyjny Innowacyjny Rozwój Działania 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R Poddziałania 3.2.1 Badania na rynek PARP Ogłoszenie o konkursie: 8 lutego 2017 Nabór wniosków: od 13 marca do 26 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw (działanie 2.1 PO IR)

Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw (działanie 2.1 PO IR) Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw (działanie 2.1 PO IR) 2 Nabór wniosków Ogłoszenie o naborze 27 lipca 2015 r. Rozpoczęcie naboru 1 września 2015 r. Zakończenie naboru 30 października

Bardziej szczegółowo

KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE w Programie Inteligentny Rozwój. Marek Mystkowski Departament Programów Europejskich BGK

KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE w Programie Inteligentny Rozwój. Marek Mystkowski Departament Programów Europejskich BGK KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE w Programie Inteligentny Rozwój Marek Mystkowski Departament Programów Europejskich BGK Dzięki BGK przyszłość zaczyna się dziś Bank Gospodarstwa Krajowego jest jedyną

Bardziej szczegółowo

Oferta NCBR w ramach POIR. Konkurs Szybka Ścieżka w nowej odsłonie. ncbr.gov.pl

Oferta NCBR w ramach POIR. Konkurs Szybka Ścieżka w nowej odsłonie. ncbr.gov.pl Oferta NCBR w ramach POIR. Konkurs Szybka Ścieżka w nowej odsłonie. ncbr.gov.pl Szybka Ścieżka 2.25 mld PLN kwota przeznaczona na wsparcie przedsiębiorców w 2019 roku w ramach Konkursu Szybka Ścieżka Szybka

Bardziej szczegółowo

Kraków, 19 stycznia 2016

Kraków, 19 stycznia 2016 Kraków, 19 stycznia 2016 Plan prezentacji Założenia RANB Ustanowienie RANB Kryteria wyboru projektów w ramach RANB wstępna koncepcja NCBR Założenia RANB Ustanowienie RANB Kryteria wyboru projektów w ramach

Bardziej szczegółowo

I oś POIR - Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa

I oś POIR - Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa I oś POIR - Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa Grudzieo 2014 r. ul. Nowogrodzka 47a 00-695 Warszawa POIR podział budżetu I. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa II. III.

Bardziej szczegółowo

Program INNOTECH finansowanie innowacji technologicznych we współpracy z sektorem B+R. Warszawa, czerwiec 2012 roku

Program INNOTECH finansowanie innowacji technologicznych we współpracy z sektorem B+R. Warszawa, czerwiec 2012 roku Program INNOTECH finansowanie innowacji technologicznych we współpracy z sektorem B+R Warszawa, czerwiec 2012 roku 1 Agenda prezentacji Informacje podstawowe Wnioskodawcy projektów w ścieżce programowej

Bardziej szczegółowo

Poddziałanie Regionalne agendy naukowo badawcze

Poddziałanie Regionalne agendy naukowo badawcze Poddziałanie 4.1.2 Regionalne agendy naukowo badawcze Działanie 4.1: Badania naukowe i prace rozwojowe Priorytet IV: Zwiększenie potencjału naukowo badawczego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Bardziej szczegółowo

Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP- I etap usługowy Beneficjenci: Przedsiębiorcy (MŚP) Bee Wsparcie udzielane na finansowanie

Bardziej szczegółowo

Dotacje na B+R - Szansa na intensywny rozwój MŚP

Dotacje na B+R - Szansa na intensywny rozwój MŚP www.pwc.com Dotacje na B+R - Szansa na intensywny rozwój MŚP 22 czerwca 2015 Fundusze europejskie w latach 2014-2020 Projekty B+R Demonstrator Szybka ścieżka Regionalne Programy Operacyjne Projekty inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

Możliwości wsparcia lubuskich przedsiębiorstw w Krajowych Programach Operacyjnych - aktualne nabory wniosków

Możliwości wsparcia lubuskich przedsiębiorstw w Krajowych Programach Operacyjnych - aktualne nabory wniosków Możliwości wsparcia lubuskich przedsiębiorstw w Krajowych Programach Operacyjnych - aktualne nabory wniosków Główny Punkt Informacyjnych Funduszy Europejskich w Zielonej Górze Lubuska Akademia Rozwoju,

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla MSP: Badania na rynek POIR. Izabela Wójtowicz Katowice, 17 września 2015r.

Wsparcie dla MSP: Badania na rynek POIR. Izabela Wójtowicz Katowice, 17 września 2015r. 2015 Wsparcie dla MSP: Badania na rynek POIR Izabela Wójtowicz Katowice, 17 września 2015r. Badania na rynek: podstawowe informacje Alokacja całkowita 1047,89 mln euro Alokacja na konkurs 2015: 500 mln

Bardziej szczegółowo

CENTRUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH. Wsparcie dla przedsiębiorców ze środków UE w latach 2014-2020

CENTRUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH. Wsparcie dla przedsiębiorców ze środków UE w latach 2014-2020 CENTRUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Wsparcie dla przedsiębiorców ze środków UE w latach 2014-2020 Krajowe programy Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (POIR) 2014-2020 Celem POIR jest zwiększenie innowacyjności

Bardziej szczegółowo

30 marca 2017 r. Kryteria wyboru projektów

30 marca 2017 r. Kryteria wyboru projektów PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 Kryteria Formalne Kryteria wyboru projektów Kryteria formalne - wniosek Złożenie wniosku we właściwej instytucji Złożenie wniosku w terminie wskazanym w

Bardziej szczegółowo

Praktyczne aspekty aplikowania o finansowanie z Programu Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Praktyczne aspekty aplikowania o finansowanie z Programu Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Praktyczne aspekty aplikowania o finansowanie z Programu Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Marcin Łata - Dyrektor Departamentu Konkurencyjności i Innowacyjności, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Lublin,

Bardziej szczegółowo

Bony na innowacje - współpraca nauki z biznesem (doświadczenia i plany na przyszłość)

Bony na innowacje - współpraca nauki z biznesem (doświadczenia i plany na przyszłość) 2015 Bony na innowacje - współpraca nauki z biznesem (doświadczenia i plany na przyszłość) Daniel Węgrzynek, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Łódź, 8 czerwca 2015 r. Doświadczenia i teraźniejszość

Bardziej szczegółowo

Rozwój innowacyjności

Rozwój innowacyjności Rozwój innowacyjności prof. Krzysztof Jan Kurzydłowski Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Działania NCBR na rzecz rozwoju innowacyjności Misja NCBR Wspieranie wzrostu potencjału naukowego i gospodarczego

Bardziej szczegółowo

ŚRODA Z FUNDUSZAMI 2015-09-03 FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA LATA 2014-2020 DLA PRZEDSIĘBIORCÓW. EFRR 8,6 mld euro. Cel szczegółowy:

ŚRODA Z FUNDUSZAMI 2015-09-03 FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA LATA 2014-2020 DLA PRZEDSIĘBIORCÓW. EFRR 8,6 mld euro. Cel szczegółowy: ŚRODA Z FUNDUSZAMI FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA LATA 2014-2020 DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Rzeszów, 02.09.2015 r. PO IR PODZIAŁ ALOKACJI PO IR STRUKTURA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW EFRR 8,6 mld euro Nr i nazwa osi priorytetowej

Bardziej szczegółowo

Najbliższe dostępne źródła dofinansowania innowacyjnych projektów. Alicja Paprocka

Najbliższe dostępne źródła dofinansowania innowacyjnych projektów. Alicja Paprocka Najbliższe dostępne źródła dofinansowania innowacyjnych projektów Alicja Paprocka Ogłoszone konkursy NCBiR NCBiR NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU IP instytucja pośrednicząca Program Operacyjny Inteligentny

Bardziej szczegółowo

Nabór wniosków do Działania 4.1, Poddziałanie 4.1.4 w 2015 r.

Nabór wniosków do Działania 4.1, Poddziałanie 4.1.4 w 2015 r. 21.09.2015 r. Nabór wniosków do Działania 4.1, Poddziałanie 4.1.4 w 2015 r. NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 4.1 Badania

Bardziej szczegółowo

Program sektorowy wsparcia działalności badawczo-rozwojowej w sektorze stoczniowym INNOship. 13 grudnia 2017

Program sektorowy wsparcia działalności badawczo-rozwojowej w sektorze stoczniowym INNOship. 13 grudnia 2017 Program sektorowy wsparcia działalności badawczo-rozwojowej w sektorze stoczniowym INNOship Seminarium: Wsparcie działalności badawczo-rozwojowej w sektorze gospodarki morskiej, Akademia Morska w Gdyni

Bardziej szczegółowo

Finansowanie rozwoju firm w oparciu o fundusze UE Bony na innowacje

Finansowanie rozwoju firm w oparciu o fundusze UE Bony na innowacje Finansowanie rozwoju firm w oparciu o fundusze UE Bony na innowacje Działanie 2.3.2 POIR (PARP) Dla kogo? - mikro/małe przedsiębiorstwa (finansowanie max. 80% kosztów kwalifikowalnych); - średnie przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Lp. Kryterium Sposób oceny kryterium Tak / Nie / Nie dotyczy. Czy wniosek o dofinansowanie złożono we właściwej instytucji?

Lp. Kryterium Sposób oceny kryterium Tak / Nie / Nie dotyczy. Czy wniosek o dofinansowanie złożono we właściwej instytucji? Załącznik do Uchwały Nr 9/15 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 z dnia 16 października 2015 r. OŚ PRIORYTETOWA I: BADANIA, ROZWÓJ I KOMERCJALIZACJA

Bardziej szczegółowo

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju NCBR w krajowym systemie finansowania nauki

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju NCBR w krajowym systemie finansowania nauki Narodowe Centrum Badań i Rozwoju NCBR w krajowym systemie finansowania nauki dr inż. Małgorzata Skibska Zielińska malgorzata.skibska@ncbir.pl tel. kom.515061557 0 Plan prezentacji 1. Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

Wersja z dnia 7 września 2015 r. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Kryteria wyboru projektów

Wersja z dnia 7 września 2015 r. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Kryteria wyboru projektów Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Kryteria wyboru projektów Kryteria Formalne Kryteria formalne - wniosek Złożenie wniosku we właściwej instytucji Złożenie wniosku w terminie wskazanym w

Bardziej szczegółowo

Raport wykorzystania funduszy unijnych w ramach kluczowych konkursów Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Raport wykorzystania funduszy unijnych w ramach kluczowych konkursów Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Raport wykorzystania funduszy unijnych w ramach kluczowych konkursów Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój STAN NA 31.12.2017 WRAZ Z PROGNOZĄ PO 2018 1 www.pmgconsulting.eu SPIS TREŚCI WSTĘP 3 1. OBSZAR

Bardziej szczegółowo

PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ

PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ Wsparcie organizowane przez NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU w zakresie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 Opracowała: Kinga Kujawa

Bardziej szczegółowo

Poddziałanie POIR Prace b+r przedsiębiorstw związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/ demonstracyjnej Demonstrator

Poddziałanie POIR Prace b+r przedsiębiorstw związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/ demonstracyjnej Demonstrator Poddziałanie 1.1.2 POIR Prace b+r przedsiębiorstw związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/ demonstracyjnej Demonstrator 2014-2020 Katarzyna Czerwińska Walerowicz Kierownik Sekcji Wyboru i Wdrażania

Bardziej szczegółowo

Cel i zakres poddziałania 1.3.1 POPW Wdrażanie innowacji przez MŚP oraz warunki uzyskania dofinansowania

Cel i zakres poddziałania 1.3.1 POPW Wdrażanie innowacji przez MŚP oraz warunki uzyskania dofinansowania 2015 Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia działanie 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne poddziałanie 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez

Bardziej szczegółowo

KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE w Programie Inteligentny Rozwój

KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE w Programie Inteligentny Rozwój KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE w Programie Inteligentny Rozwój BGK państwowy bank rozwoju Bank Gospodarstwa Krajowego jest jedynym państwowym bankiem w Polsce. Kluczowe obszary działania BGK Misją

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Finansowanie działań inwestycyjnych w latach 2014-2020: Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R: - Poddziałanie 3.2.1. Badania na rynek - Poddziałanie 3.2.2

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE INFORMACYJNE

SPOTKANIE INFORMACYJNE SPOTKANIE INFORMACYJNE MOŻLIWOŚCI UZYSKANIA DOFINANSOWANIA W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 mgr Katarzyna Jereczek Dział Obsługi Projektów Gdańsk, 12 lipca 2017 PROGRAM OPERACYJNY

Bardziej szczegółowo

NCBR dla Firm wsparcie - przedsiębiorców z POIR. ncbr.gov.pl

NCBR dla Firm wsparcie - przedsiębiorców z POIR. ncbr.gov.pl NCBR dla Firm wsparcie - przedsiębiorców z POIR Narodowe Centrum Badań i Rozwoju agencja wykonawcza Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego łączy świat nauki i biznesu współfinansowanie procesów B+R

Bardziej szczegółowo

7 lutego br. Poddębice

7 lutego br. Poddębice 7 lutego br. Poddębice KIM JESTEŚMY? CZYM SIĘ ZAJMUJEMY? PRZYZNAJEMY DOTACJE UNIJNE NA BADANIA INNOWACJE ROZWÓJ W REGIONIE ŁÓDZKIM ZASTANAWIASZ SIĘ SKĄD CZERPAĆ FUNDUSZE NA WPROWADZENIE INNOWACJI? I oś

Bardziej szczegółowo

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. jest agencją wykonawczą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. jest agencją wykonawczą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ewa Kłos o NCBR Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jest agencją wykonawczą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego jednostka realizuje zadania z zakresu polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej

Bardziej szczegółowo

Badania na rynek konkurs 2018 dla małych i średnich przedsiębiorców

Badania na rynek konkurs 2018 dla małych i średnich przedsiębiorców konkurs 2018 dla małych i średnich przedsiębiorców Zainwestuj w innowacje! Monika Karwat Bury, Departament Wdrożeń Innowacji w Przedsiębiorstwach Budżet przeznaczony na konkurs Konkurs ogólny: 71 mln zł

Bardziej szczegółowo

Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek Program Operacyjny Inteligentny Rozwój. Izabela Banaś Departament Wsparcia Działalności Badawczo Rozwojowej

Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek Program Operacyjny Inteligentny Rozwój. Izabela Banaś Departament Wsparcia Działalności Badawczo Rozwojowej 2015 Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Izabela Banaś Departament Wsparcia Działalności Badawczo Rozwojowej Badania na rynek cel Przedmiotem projektu mogą być wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania ze środków europejskich w perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020

Możliwości finansowania ze środków europejskich w perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020 Możliwości finansowania ze środków europejskich w perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020 I. Poddziałanie 1.1.1 PO Inteligentny Rozwój Szybka Ścieżka". Ocenie podlega, czy projekt ma charakter projektu

Bardziej szczegółowo

Współpraca nauki z biznesem poddziałanie Bony na innowacje dla MŚP - POIR.

Współpraca nauki z biznesem poddziałanie Bony na innowacje dla MŚP - POIR. 2015 Współpraca nauki z biznesem poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP - POIR. dr Anna Kacprzyk Dyrektor Departamentu Programów Pilotażowych Katowice 17 września 2015 r. Doświadczenia i teraźniejszość

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO ROZWOJOWEJ PRZEZ FUNDUSZE UNIJNE. Józefów, 17 marca 2015

WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO ROZWOJOWEJ PRZEZ FUNDUSZE UNIJNE. Józefów, 17 marca 2015 WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO ROZWOJOWEJ PRZEZ FUNDUSZE UNIJNE Józefów, 17 marca 2015 Fundusze dla Polski Z budżetu polityki spójności na lata 2014-2020 Polska otrzyma 82,5 mld euro, w tym: ok. 76,9 mld

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Częstochowa, r.

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Częstochowa, r. Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Częstochowa, 06.10.2016 r. Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Częstochowie PUNKTY INFORMACYJNE FUNDUSZY EUROPEJSKICH

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 2020 Założenia i oferowane możliwości wsparcia Łukasz Małecki Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Płock, 10 marca

Bardziej szczegółowo

Projekty badawcze przedsiębiorstw w funduszach strukturalnych

Projekty badawcze przedsiębiorstw w funduszach strukturalnych Projekty badawcze przedsiębiorstw w funduszach strukturalnych Programy, w ramach których są wspierane projekty badawcze przedsiębiorstw Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Ogólnopolski program wdrażany

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na projekty B+R przedsiębiorstw, dostępne w 2017 roku w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych

Wsparcie na projekty B+R przedsiębiorstw, dostępne w 2017 roku w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych Wsparcie na projekty B+R, dostępne w 2017 roku w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych Działanie Rodzaje kwalifikowanych projektów RPO Dolnośląskie Działanie 1.2 Wsparcie dla Schemat A chcących rozpocząć

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działalności z funduszy UE. Instrumenty dla małych i średnich firm

Finansowanie działalności z funduszy UE. Instrumenty dla małych i średnich firm Seminarium z cyklu Europejskie Przedsiębiorstwo Finansowanie działalności z funduszy UE. Instrumenty dla małych i średnich firm 28 kwietnia 2017 r., Warszawa www.een.org.pl www.een.org.pl 2014 2016 PARP:

Bardziej szczegółowo

Fundusze UE , fundusze dla firm Programy międzynarodowe i krajowe

Fundusze UE , fundusze dla firm Programy międzynarodowe i krajowe Fundusze UE 2014-2020, fundusze dla firm Programy międzynarodowe i krajowe Agenda spotkania 1 Czy się zajmujemy? 2 Horyzont 2020 3 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój przegląd konkursów zaplanowanych

Bardziej szczegółowo

Lp. Brzmienie kryterium Opis kryterium Opis znaczenia kryterium

Lp. Brzmienie kryterium Opis kryterium Opis znaczenia kryterium Załącznik 3.1 Kryteria formalne i kryteria dostępu dla konkursu nr RPMA.09.02.02-IP.01-14-043/17 w ramach Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.2 Usługi

Bardziej szczegółowo

Polityka spójności w latach 2014-2020: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój i instrumenty wspierające B+R+I. ul. Nowogrodzka 47a 00-695 Warszawa

Polityka spójności w latach 2014-2020: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój i instrumenty wspierające B+R+I. ul. Nowogrodzka 47a 00-695 Warszawa Polityka spójności w latach 2014-2020: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój i instrumenty wspierające B+R+I ul. Nowogrodzka 47a 00-695 Warszawa Nowa polityka spójności 2014-2020 Źródło: Komisja Europejska,

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY NABORU ORAZ OCENY PROJEKTU. Wałbrzych, Listopad 2015 r.

PROCEDURY NABORU ORAZ OCENY PROJEKTU. Wałbrzych, Listopad 2015 r. Wsparcie dotacyjne dla MŚP w 2015 r. w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej 1.5 A Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej w MŚP PROCEDURY NABORU ORAZ OCENY

Bardziej szczegółowo

Możliwości dofinansowania w nowej perspektywie 2014-2020 na projekty badawczo-rozwojowe oraz innowacje

Możliwości dofinansowania w nowej perspektywie 2014-2020 na projekty badawczo-rozwojowe oraz innowacje Katowice, 02.09.2015r Możliwości dofinansowania w nowej perspektywie 2014-2020 na projekty badawczo-rozwojowe oraz innowacje RPO WSL Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego (RPO WSL) przewiduje

Bardziej szczegółowo

Rola Narodowego Centrum Badań i Rozwoju we wspieraniu innowacyjności

Rola Narodowego Centrum Badań i Rozwoju we wspieraniu innowacyjności Rola Narodowego Centrum Badań i Rozwoju we wspieraniu innowacyjności Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa tel: +48 22 39 07 401 NCBR.gov.pl Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Współpraca nauki z biznesem poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP - POIR.

Współpraca nauki z biznesem poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP - POIR. 2015 Współpraca nauki z biznesem poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP - POIR. Monika Standziak Koresh Dyrektor Departamentu Programów Departamentu Programów Pilotażowych 7 października 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Kryteria wyboru projektów

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Kryteria wyboru projektów Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Kryteria wyboru projektów Kryteria Formalne Kryteria formalne wniosek Złożenie wniosku we właściwej instytucji Złożenie wniosku w terminie wskazanym w ogłoszeniu

Bardziej szczegółowo

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki 476,46 mln euro (ok. 1,95 mld PLN ) z EFRR na rozwój gospodarczy regionu

Bardziej szczegółowo

Wersja z dnia 7 września 2015 r. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Kryteria wyboru projektów

Wersja z dnia 7 września 2015 r. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Kryteria wyboru projektów Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Kryteria wyboru projektów Kryteria Formalne Kryteria formalne - wniosek Złożenie wniosku we właściwej instytucji Złożenie wniosku w terminie wskazanym w

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla projektów innowacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego

Wsparcie dla projektów innowacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego Wsparcie dla projektów innowacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 Edyta Łydka Zator, 7 czerwca 2016 r. Zastępca Dyrektora Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Wsparcie PARP dla Małych i Średnich przedsiębiorstw

Wsparcie PARP dla Małych i Średnich przedsiębiorstw 2015 Bożena Lublińska-Kasprzak Prezes Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Konferencja Wykorzystaj unijną szansę, czyli finansowanie UE dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw Wsparcie PARP dla Małych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 62/972/17/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 23 października 2017 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 62/972/17/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 23 października 2017 r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 62/972/17/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 23 października 2017 r. W Szczegółowym opisie osi priorytetowej Inteligenta gospodarka Warmii i Mazur Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania innowacyjnych projektów przez NCBR

Możliwości finansowania innowacyjnych projektów przez NCBR Możliwości finansowania innowacyjnych projektów przez NCBR MISJA NCBR Wsparcie polskich jednostek naukowych oraz przedsiębiorstw w rozwijaniu ich zdolności do tworzenia i wykorzystywania rozwiązań opartych

Bardziej szczegółowo

Priorytet I. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa. Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw

Priorytet I. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa. Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na 2018 rok 1 (wersja nr I z 16 listopada 2017 r.) Numer i nazwa Działania/Poddziałania

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działalności z funduszy UE. Instrumenty dla małych i średnich firm

Finansowanie działalności z funduszy UE. Instrumenty dla małych i średnich firm Seminarium z cyklu Europejskie Przedsiębiorstwo Finansowanie działalności z funduszy UE. Instrumenty dla małych i średnich firm 28 kwietnia 2017 r., Warszawa www.een.org.pl www.een.org.pl 2017 Jacek Zagórski

Bardziej szczegółowo

Priorytet I. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa. Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw

Priorytet I. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa. Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na 2018 rok 1 (wersja nr I z 16 listopada 2017 r.) Numer i nazwa Działania/Poddziałania

Bardziej szczegółowo

Możliwości wsparcia przedsiębiorców w zakresie działalności B+R oraz innowacyjnej z Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020

Możliwości wsparcia przedsiębiorców w zakresie działalności B+R oraz innowacyjnej z Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020 Możliwości wsparcia przedsiębiorców w zakresie działalności B+R oraz innowacyjnej z Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020 Iwona Wendel Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju 23 września

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 18 grudnia 2014 r. Negocjacje POIR z KE 8-10 lipca br. (Warszawa)

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata Załącznik nr 3 Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań Spis treści KRYTERIA DLA OSI PRIORYTETOWEJ I BADANIA, ROZWÓJ I KOMERCJALIZACJA WIEDZY... 2 KRYTERIA

Bardziej szczegółowo

Programy pomocowe UE dla MŚP

Programy pomocowe UE dla MŚP SPOTKANIE CZŁONKÓW ŚWIĘTOKRZYSKO-PODKARPACKIEGO KLASTRA BUDOWLANEGO INNOWATOR Programy pomocowe UE dla MŚP Chęciny, 10.02.2017 r. Internacjonalizacja: Program promocji branży budowy i wykańczania budowli

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata

Wsparcie dla przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata Wsparcie dla przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 W ramach perspektywy finansowej na lata 2014-2020 Zarząd Województwa Śląskiego przygotował

Bardziej szczegółowo

Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Założeniem POIR jest wsparcie realizacji całego procesu powstawania

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO WSPARCIE DLA FIRM

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO WSPARCIE DLA FIRM REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 2014-2020 WSPARCIE DLA FIRM Śląskie Centrum Przedsiębiorczości REGIONLANY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 2014-2020 I. NOWOCZESNA GOPODARKA

Bardziej szczegółowo

Unia Europejska wspiera eksport mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa wielkopolskiego

Unia Europejska wspiera eksport mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa wielkopolskiego Unia Europejska wspiera eksport mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa wielkopolskiego Dnia 20.08.2015 r. został ogłoszony konkurs w ramach poddziałania 1.4.1 Kompleksowe wsparcie działalności

Bardziej szczegółowo

Beneficjenci: przedsiębiorstwa, konsorcja przedsiębiorstw (składające się wyłącznie z przedsiębiorców). Środki przeznaczone na dofinansowanie:

Beneficjenci: przedsiębiorstwa, konsorcja przedsiębiorstw (składające się wyłącznie z przedsiębiorców). Środki przeznaczone na dofinansowanie: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Działanie 1.2 Sektorowe programy B+R - INNOCHEM branża chemiczna Termin naboru wniosków: 01 marzec 2017-28 kwiecień 2017 Typy projektów mogące uzyskać dofinansowanie:

Bardziej szczegółowo

Marek Szczepanik Zastępca Prezesa PARP

Marek Szczepanik Zastępca Prezesa PARP 2015 Marek Szczepanik Zastępca Prezesa PARP Wsparcie na innowacje dla przedsiębiorców - PARP perspektywie finansowej 2014-2020 Katowice, 15 kwietnia 2015 r. Obszary Przedsiębiorcy wsparcia w perspektywie

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA B+R. oferta wsparcia w ramach POIR. ncbr.gov.pl

DOTACJE NA B+R. oferta wsparcia w ramach POIR. ncbr.gov.pl DOTACJE NA B+R oferta wsparcia w ramach POIR ncbr.gov.pl Szybka Ścieżka 2,25 mld PLN Kwota przeznaczona na wsparcie prac B+R w 2019 roku w ramach konkursów realizowanych poprzez formułę Szybkiej Ścieżki

Bardziej szczegółowo

Konkursy dla przedsiębiorców z sektora MŚP w Wielkopolsce w 2018 roku

Konkursy dla przedsiębiorców z sektora MŚP w Wielkopolsce w 2018 roku Konkursy dla przedsiębiorców z sektora MŚP w Wielkopolsce w 2018 roku Poznań, 20. lutego 2018 r. Szanowni Państwo, rok 2018 dla przedsiębiorców w Wielkopolsce zapowiada się obficie w możliwości otrzymania

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OCENY KWALIFIKUJĄCEJ ZGŁOSZENIA DO PROCEDURY KONKURSOWEJ W RAMACH PROJEKTU INKUBATOR INNOWACYJNOŚCI+ ID innowacyjnego projektu

FORMULARZ OCENY KWALIFIKUJĄCEJ ZGŁOSZENIA DO PROCEDURY KONKURSOWEJ W RAMACH PROJEKTU INKUBATOR INNOWACYJNOŚCI+ ID innowacyjnego projektu Załącznik nr 3 do Regulaminu FORMULARZ OCENY KWALIFIKUJĄCEJ ZGŁOSZENIA DO PROCEDURY KONKURSOWEJ W RAMACH PROJEKTU INKUBATOR INNOWACYJNOŚCI+ ID innowacyjnego projektu Tytuł projektu (przedmiot zgłoszenia):

Bardziej szczegółowo