DODATEK DO DZIENNIKA URZĘDOWEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DODATEK DO DZIENNIKA URZĘDOWEGO"

Transkrypt

1 o c v \ S Ł U O lł> DODATEK DO DZIENNIKA URZĘDOWEGO MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI. Nr. 21. Rozesłano dnia 19 października 1929 r. Warszawa. TREŚĆ: Dział I. Ruch służbowy w sądownictwie Dział II. Obwieszczenia o wolnych stanowiskach sędziowskich i prokuratorskich 194 Dział VII. Zmiany w adwokaturze i notarjacie K o n k u r s Str. DZIAŁ I. Ruch służbowy w sądownictwie. SĘDZIOWIE I PROKUR A TO R ZY. S ą d Najwyższy. Mianowani: Dr. Artur Stanisław Sieradzki, sędzia Sądu N ajwyższego Prezesem Sądu Najwyższego, dn. 12 lipca 1929 r.; Marjan Krauss, sędzia sądu okręgow ego w e Lw ow ie sędzią Sądu Najwyższego, dn. 12 lipca 1929 r.; Jan Jurecki, prokurator Sądu Najwyższego sędzią Sądu Najwyższego, dn. 12 czerw ca 1929 r.; Stefan Zaborowski, sędzia sądu apelacyjnego w W arszawie sędzią Sądu Najwyższego, dn. 12 czerw ca 1929 r.; W ładysław Łukaszewicz, sędzia sądu apelacyjnego w Lublinie sędzią Sądu Najwyższego, dn. 12 czerw ca 1929 r.; Stanisław Frycz, prokurator Sądu Najwyższego sędzią Sądu Najwyższego, dn. 12 czerw ca 1929 r.; W ładysław Kaczyński, sędzia sądu apelacyjnego w W arszawie sędzią Sądu Najwyższego, dn. 12 czerw ca 1929 r.; W ojciech Trampler, sędzia Sądu Najwyższego prokuratorem Sądu Najwyższego,kdn. 9 lipca 1929 r.; Stanisław M ałkowski, prokurator sądu okręgow ego w^bt-

2 tow icach w iceprokuratorem Sądu Najwyższego, dn. 9 lipca 1929 r.;. N arcyz Sołtan, sędzia sądu okręgow ego w W arszaw ie w iceprokuratorem Sądu Najwyższego, dn. 9 lipca 1929 r.; Marjan W esper, w iceprezes sądu okręgow ego w Poznaniu w iceprokuratorem Sądu Najwyższego, dn. 9 lipca 1929 r.; A dam Grzybow ski, sędzia sądu okręgow ego w W a r szawie w iceprokuratorem Sądu N ajwyższego, dn. 9 lipca 1929 r.; Stanisław Staszewski, sędzia sądu okręgow ego w Stanisławowie w icep rokuratorem Sądu Najwyższego, dn. 9 lipca 1929 r.; Karol Strumpf, sędzia sądu okręgow ego w W arszawie wiceprokuratorem Sądu Najwyższego, dn. 12 lipca 1929 r.; Stefan Błeszyński, sędzia sądu okręgow ego w T o runiu w iceprokuratorem Sądu Najwyższego, dn. 12 lipca 1929 r. A dam K on Przeniesiony w stan spoczynku na skutek podania: dracki, sędzia Sądu Najwyższego, dn. 30 czerw ca 1929 r. Zmarł: Jan D ębicki, sędzia Sądu Najwyższego, dn. 18 lipca 1929 r. Sądy apelacyjne. Mianowani: Dr. Bronisław M arkiew icz, sędzia sądu apelacyjnego w Krakowie w iceprezesem sądu apelacyjnego w Krakowie, dn. 12 lipca 1929 r.; Tadeusz Sanetra, sędzia sądu okręgow ego we Lwowie sędzią sądu apelacyjnego we Lwowie, dn. 9 lipca 1929 r.; Dr. W łodzim ierz W erhanowski, sędzia sądu okręgow ego we Lw ow ie sędzią sądu apelacyjnego we Lwowie, dn. 9 lipca 1929 r.; J ózef Dukiet, sędzia sądu ok ręgow ego we Lw owie sędzią sądu apelacyjnego we Lwowie, dn, 9 lipca 1929 r.; A ntoni Gerstman, sędzia sądu okręgow ego w e Lw ow ie sędzią sądu apelacyjnego w e Lwowie, dn. 9 lipca 1929 r.; Dr. Zygmunt Hahn, sędzia sądu okręgow ego we Lw owie sędzią sądu apelacyjnego w e Lwowie, dn. 9 lipca 1929 r.; Dr. W ładysław M arkiewicz, sędzia sądu okręgow ego we Lw ow ie sędzią sądu apelacyjnego we Lwowie, dn. 9 lipca 1929 r.; Edward Sommer, sędzia sądu okręgow ego w Poznaniu sędzią sądu apelacyjnego w Poznaniu, dn. 9 lipca 1929 r.; A dolf M atusewicz, sędzia sądu okręgow ego w Grodnie sędzią sądu apelacyjnego w W ilnie, dn. 12 lipca 1929 r.; Kazimierz Kontowtt, sędzia sądu ok ręgow ego w W ilnie sędzią sądu apelacyjnego w Wilnie, dn, 12 lipca 1929 r.; Tadeusz Kurkowski, sędzia sądu okręgow ego w Toruniu sędzią sądu apelacyjnego w Toruniu, dn, 12 lipca 1929 r.; Aleksander W ilczyński, adwokat w Siedlcach sędzią sądu apelacyjnego w W arszawie, dn. 12 lipca 1929 r.; Konstanty Jaw orow ski, sędzia sądu ok ręgow ego w W a r szawie sędzią sądu apelacyjnego w W arszawie, dn. 12 lipca 1929 r.; Dr. Tadeusz Drozdowski, prokurator sądu okręgow ego w Chojnicach w iceprokuratorem sądu apelacyjnego w Toruniu, dn. 30 czerw ca 1929 r.; Ludwik G ołąb, prokurator sądu okręgow ego w W adow icach w icep rokuratorem sądu apelacyjnego w Krakowie, dn. 12 lipca 1929 r.; W itold Bieniecki, w iceprokurator sądu ok ręgow ego w Poznaniu w iceprokuratorem sądu apelacyjnego w Poznaniu, dn. 31 lipca 1929 r.; W incenty P iechow icz, w iceprokurator sądu okręgow ego w K atow icach w iceprokuratorem sądu apelacyjnego w Katow icach, dn. 31 lipca 1929 r. Przeniesiony na skutek podania: Rajmund Scholz, sędzia sądu apelacyjnego w Toruniu na stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w K a tow icach, dn. 30 czerw ca 1929 r. Przeniesieni w stan spoczynku na skutek podania: W łodzim ierz Sztajer, sędzia sądu apelacyjnego w W arszawie, dn. 14 sierpnia 1929 r.;

3 Bolesław Kuczyński, sędzia sądu apelacyjnego w K rakow ie, dn. 27 sierpnia 1929 r.; Dr. Tadeusz M arecki, prokurator sądu apelacyjnego w P o znaniu, dn. 20 lipca 1929 r. z dn. 31 sierpnia 1929 r. Przeniesiony w stan spoczynku z urzędu: Dr. W ładysław Burek, sędzia sądu apelacyjnego w Toruniu, dn. 12 łipca 1929 r. Sądy okręgowe. M ianowani: Czesław Dąbrowski, sędzia sądu okręgow ego w G rodnie w iceprezesem sądu okręgow ego w Grodnie, dn. 27 czerw ca 1929 r.; M ikołaj Lipiński, podprokurator sądu okręgow ego w Toruniu w iceprezesem sądu okręgow ego w Toruniu, dn. 27 czerw ca 1929 r.; Stefan Świderski, sędzia sądu okręgow ego w Łodzi w iceprezesem sądu ok ręgow ego w Łodzi, dn. 27 czerw ca 1929 r.; Jan Lewandowski, sędzia sądu okręgow ego w M ławie i w iceprezesem sądu okręgow ego w Łomży, dn. 27 czerw ca 1929 r.; Józef Żołątkowski, sędzia sądu okręgow ego w W arszawie w iceprezesem sądu okręgow ego w W arszawie, dn, 30 czerw ca 1929 r.; Stefan Skoryna, sędzia sądu okręgow ego w W arszaw ie w i ceprezesem sądu okręgow ego w W arszawie, dn. 30 czerw ca 1929 r.; Adam Bobkow ski, sędzia sądu okręgow ego w Łucku w iceprezesem sądu okręgow ego w Łucku, dn. 12 lipca 1929 r.; Edmund W inczakiew icz, sędzia sądu okręgow ego w K ielcach w iceprezesem sądu okręgow ego w Kaliszu, dn. 12 lipca 1929 r.; W ładysław Sobolewski, sędzia sądu ok ręgow ego w Suwałkach w iceprezesem sądu okręgow ego w Suwałkach, dn. 12 lipca 1929 r.; Józef Kiszmiszjan, sędzia sądu okręgow ego w Ł o dzi w iceprezesem sądu okręgow ego w Łodzi, dn. 31 lipca 1929 r.; M i chał Jac, naczelnik sądu grodzkiego w Przew orsku w iceprezesem sądu okręgow ego w W adow icach, dn. 31 lipca 1929 r.; Henryk Kłopotowski, podprokurator sądu okręgow ego w Siedlcach sędzią sądu okręgow ego wr Siedlcach, dn. 27 czerw ca 1929 r.; Jan Kuczyński, podprokurator sądu okręgow ego w Piotrkow ie sędzią sądu okręgow ego w Piotrkowie, dn. 27 czerw ca 1929 r.; M ichał Krukowski, sędzia grodzki w Landwarowie sędzią sądu okręgow ego w N owogródku, dn. 27 czerw ca 1929 r.; W ład y sław M ilewski, sędzia okręgow y śledczy sądu okręgow ego w Pińsku II rew. pow. pińskiego sędzią sądu okręgow ego w Pińsku, dn. 27 czerw ca 1929 r.; W itold D obrowolski, sędzia okręgow y śledczy sądu okręgow ego w K ielcach sędzią sądu okręgow ego w Kielcach, dn. 30 czerw ca 1929 r.; R obert Bilski, sędzia grodzki w Poznaniu sędzią sądu okręgow ego w Poznaniu, dn. 12 lipca 1929 r.; Seweryn Kałamajski, sędzia grodzki w Poznaniu sędzią sądu okręgow ego w Poznaniu, dn. 12 lipca 1929 r.; Tadeusz Piskozubowski, adwokat w Bydgoszczy sędzią sądu okręgow ego w Bydgoszczy, dn. 12 lipca 1929 r.; Marjan Świątkowski, naczelnik sądu grodzkiego w Radomiu sędzią sądu ok ręgow ego w Radomiu, dn. 12 lipca 1929 r.; Remigjusz M o szyński, sędzia okręgow y śledczy sądu okręgow ego w Zam ościu sędzią sądu okręgow ego w Zamościu, dn. 12 lipca 1929 r.; W ładysław Filisiewicz, sędzia grodzki w Strzelnie sędzią sądu okręgow ego w Gnieźnie, dn. 31 lipca 1929 r.; Stefan Herman, w iceprokurator sądu ok ręgow e go w Łodzi sędzią sądu okręgow ego w Łodzi, dn. 31 lipca 1929 r.; W ładysław Lewandowski, sędzia okręgow y śledczy sądu okręgow ego w W arszaw ie sędzią sądu ok ręgow ego w W a r szawie, dn. 31 lipca 1929 r.; Antoni Noiszewski, sędzia okręgow y śledczy sądu okręgow ego w Białej Podlaskiej sędzią sądu okręgow ego w Białej Podlaskiej, dn. 31 lipca 1929 r.; A ntoni K om orow ski, sędzia

4 grodzki w W arszaw ie sędzią sądu okręgow ego w 'W arszaw ie, dn. 31 lipca 1929 r.; A ron Miller, sędzia grodzki w okręgu sądu okręgow ego w W arszaw ie sędzią sądu okręgow ego w W arszawie, dn. 31 lipca 1929 r.; Jan Skabiczewski, w iceprokurator sądu okręgow ego w Łodzi sędzią sądu okręgow ego w Łodzi, dn. 31 lipca 1929 r.; Bronisław Taszycki, sędzia grodzki w Poznaniu sędzią sądu okręgow ego w Poznaniu, dn. 12 sierpnia 1929 r.; Józef Nawrocki, naczelnik sądu grodzkiego w Będzinie sędzią sądu okręgow ego w N ow o gródku, dn. 12 sierpnia 1929 r.; Zdzisław Barbacki, podprokurator sądu okręgow ego w N owym Sączu sędzią sądu okręgow ego w Nowym Sączu, dn. 12 sierpnia 1929 r.; Ludwik Skrzypek, naczelnik sądu grodzkiego w C iężkow icach sędzią sądu okręgow ego w N owym Sączu, dn. 12 sierpnia 1929 r.; Zbigniew Smyczyński, sędzia grodzki w Tarnow skich G ó rach sędzią okręgowym śledczym sądu okręgow ego w Bydgoszczy, dn. 30 czerw ca 1929 r.; Konstanty N iew odow ski-furow icz, podprokurator sądu okręgow ego w Poznaniu sędzią okręgow ym śledczym sądu okręgow ego w Poznaniu, dn. 12 lipca 1929 r.; Dr. W ładysław Skulski, sędzia grodzki w M ielcu sędzią okręgow ym śledczym w Nowym Sączu, dn. 12 lipca 1929 r.; Jerzy Grabowski, sędzia sądu okręgow ego w Zam ościu sędzią okręgow ym śledczym sądu okręgow ego w Z a mościu z siedzibą w Hrubieszowie, dn. 12 lipca 1929 r.; Tadeusz Leonow icz, sędzia grodzki w okręgu sądu okręgow ego w Zam ościu sędzią okręgow ym śledczym sądu okręgow ego w Zamościu, dn. 12 lipca 1929 r.; N icefor Sowa, podprokurator sądu okręgow ego w Gnieźnie sędzią okręgowym śledczym sądu okręgow ego w Gnieźnie, dn. 12 lipca 1929 r.\ Franciszek Długiewicz, naczelnik sądu grodzkiego w Glinianach sędzią okręgow ym śledczym sądu okręgow ego w Samborze, dn. 31 lipca 1929 r.; Bolesław Czuchajowski, sędzia grodzki we Lw owie sędzią okręgow ym śledczym sądu ok ręgow ego w K rakow ie, dn. 31 lipca 1929 r.; Dr. Zygmunt W usatowski, emeryt, podpułk. korpusu sądow e go, adw okat w K rakow ie sędzią okręgow ym śledczym sądu ok ręgow e go w Krakowie, dn. 31 lipca 1929 r.; Aleksander Knebel, sędzia grodzki w G orlicach sędzią okręgow ym śledczym sądu okręgow ego w Jaśle, dn. 31 lipca 1929 r.; Fryderyk Frambach, w iceprokurator sądu ok ręgow ego w Toruniu sędzią okręgow ym śledczym sądu okręgow ego w T o runiu, dn. 31 lipca 1929 r.; W łodzim ierz Ostrowski, sędzia grodzki w Ostrowie sędzią okręgow ym śledczym sądu okręgow ego w Ostrowie, dn. 31 lipca 1929 r.; W itold Kurowski, naczelnik sądu grodzkiego w Grudziądzu sędzią okręgowym śledczym sądu okręgow ego w Grudziądzu, dn. 31 lipca 1929 r.; Franciszek W ójcick i, asesor sądow y sędzią ok ręgowym śledczym sądu okręgow ego w Białymstoku z siedzibą w Bielsku, dn. 31 lipca 1929 r.; Jan Piotrowski, adwokat w Pszczynie sędzią ok ręgowym śledczym sądu okręgow ego w W adow icach, dn. 31 lipca 1929 r.; Józef Karasiewicz, sędzia grodzki w Starogardzie sędzią okręgow ym śledczym sądu okręgow ego w Starogardzie, dn. 31 lipca 1929 r.; W ik tor B oczar, sędzia grodzki w Starym Samborze sędzią okręgow ym śledczym sądu okręgow ego w Samborze, dn. 31 lipca 1929 r.; Konstanty D oktorow icz-h rebnicki, podprokurator sądu okręgow ego we W łocław ku prokuratorem sądu okręgow ego w e W łocław ku, dn. 27 czerw ca 1929 r.; Dr. Marjan Tokarski, w iceprokurator sądu apelacyjnego w W arszaw ie prokuratorem sądu ok ręgow ego w Katow icach, dn. 9 lipca 1929 r.; Juljan Potępa, sędzia sądu okręgow ego w Tarnowie prokuratorem sądu okręgow ego w Tarnowie, dn. 9 lipca 1929 r.; Stanisław Szaniawski, podprokurator sądu okręgow ego w W ilnie prokuratorem sądu ok ręgow ego w N owogródku, dn. 12 lipca

5 1929 r.; M ikołaj Stefanicki, podprokurator sądu okręgow ego w Bydgoszczy prokuratorem sądu okręgow ego w Chojnicach, dn. 12 lipca 1929 r.; W acław Jabłokow, sędzia okręgow y śledczy sądu okręgow ego w Siedlcach, z siedzibą w Łukow ie w iceprokuratorem sądu ok ręgow e go w Siedlcach, dn. 27 czerw ca 1929 r.; Stefan W oliński, asesor sądowy podprokuratorem sądu okręgow ego w Lublinie, dn, 30 czerw ca 1929 r.; Zygmunt Jarczew ski, asesor sądow y podprokuratorem sądu ok ręgow e go w Płocku, dn. 30 czerw ca 1929 r.; Aleksander Noyszewski, asesor sądow y podprokuratorem sądu okręgow ego w Łomży, dn. 30 czerw ca 1929 r.; A lfred Szwajkert, asesor sądow y podprokuratorem sądu ok ręgow ego w Bydgoszczy, dn. 17 lipca 1929 r.; Leon Kożuchowski, aplikant adw okacki podprokuratorem sądu okręgow ego w Grodnie, dn. 25 lipca 1929 r.; M ichał Roszkowski, asesor sądowy podprokuratorem sądu okręgow ego w Równem, dn. 31 lipca 1929 r.; Czesław Jastrzębski, asesor sądow y podprokuratorem sądu okręgow ego w N owogródku, dn. 31 lipca 1929 r.; Antoni Szczech, asesor sądowy podprokuratorem sądu okręgow ego w Łodzi, dn. 17 sierpnia 1929 r.; Aleksander Bogobow icz, asesor sądowy podprokuratorem sądu okręgow ego w Piotrkowie, dn. 17 sierpnia 1929 r.; M ordka-m ajer Fiszelzon, asesor sądow y pod prokuratorem sądu okręgow ego w Równem, dn. 27 sierpnia 1929 r. Przeniesieni na skutek podania: Jan Palmrich, w iceprezes sądu okręgow ego w Radomiu na stanowisko w iceprezesa sądu okręgow ego w K rakow ie, dn. 17 lipca 1929 r.; Franciszek Tabęcki, sędzia sądu okręgow ego w Radom iu na stanowisko sędziego sądu ok ręgow ego w W arszawie, dn. 30 czerw ca 1929 r.; Bronisław Przeciszewski, sędzia sądu okręgow ego w N owogródku na stanowisko sędziego sądu okręgow ego w Grodnie, dn. 17 lipca 1929 r.; Jan Grabowski, sędzia okręgow y śledczy sądu okręgow ego w W arszawie, z siedzibą w G rójcu na stanowisko sędziego okręgow ego śledczego sądu okręgow ego w W arszawie, z siedzibą w W arszawie, dn. 30 czerw ca 1929 r.; Rudolf Kawczak, wiceprokurator sądu okręgow ego w Łodzi na stanowisko w iceprokuratora sądu ok ręgow ego w W arszawie, dn. 31 lipca 1929 r.; L eopold Rintel, sędzia okręgow y śledczy w Samborze na stanowisko sędziego okręgow ego śledczego w Stanisławowie, dn. 18 lipca 1929 r. Przeniesieni z urzędu: Kazimierz Zienkiew icz, sędzia sądu okręgow ego w K atow icach na stanowisko sędziego sądu okręgow ego w Sosnow cu, dn. 12 lipca 1929 r.; Franciszek Ziółkiew icz, sędzia sądu okręgow ego w Katowicach na stanowisko sędziego sądu okręgow ego w W arszawie, dn. 12 sierpnia 1929 r.; Jan Słowiński, sędzia okręgow y śledczy sądu okręgow ego w e W łocław ku, z siedzibą w Lipnie na stanowisko sędziego okręgow ego śledczego sądu okręgow ego w e W łocław k u z siedzibą w e W łocław ku, dn. 6 września 1929 r.; Jerzy Sztumpf, w iceprokurator sądu okręgow ego w Płocku na stanowisko wiceprokuratora sądu okręgow ego w W arszawie, dn. 30 czerw ca 1929 r.; W ładysław Jursz, w iceprokurator sądu okręgow ego w Piotrkow ie na stanowisko w iceprokuratora sądu okręgow ego w W arszawie, dn. 30 czerw ca 1929 r. Przeniesieni w stan spoczynku na skutek podania: Franciszek G łowacki, prezes sądu okręgow ego w Kaliszu, dn, 31 lipca 1929 r., z dn. 30 września 1929 r,; Stefan Zapałow icz, w iceprezes sądu ok ręgow e go w W adow icach, dn. 30 czerw ca 1929 r.; W ładysław G łodkiew icz, sędzia sądu okręgow ego w K rakowie, dn. 30 czerw ca 1929 r.; Karol R ó ż y c ki, sędzia sądu okręgow ego w Stryju, dn. 17 lipca 1929 r.; Antoni O rłów -

6 ski, sędzia sądu okręgow ego w Równem, dn. 18 lipca 1929 r., z dn. 31 sierpnia 1929 r.; Filip W achetel, sędzia sądu okręgow ego w Jaśle, dn. 1 sierpnia 1929 r.; Teofil Makuch, sędzia sądu okręgow ego we Lwowie, dn. 27 sierpnia 1929 r.; Jan Schindler, sędzia sądu okręgow ego w Stanisławow ie, dn. 27 sierpnia 1929 r.; Fryderyk Rosenfeld, sędzia sądu ok ręgow ego w Przemyślu, dn. 27 sierpnia 1929 r.; Józef M uczkow ski, sędzia sądu okręgow ego w Krakowie, dn. 27 sierpnia 1929 r.; Kazimierz W i śniowski, sędzia sądu okręgow ego w Krakowie, dn. 27 sierpnia 1929 r; Jan G rzegorczyk, sędzia sądu ok ręgow ego w Nowym Sączu, dn. 27 sierpnia 1929 r.; Czesław Rodzew icz, sędzia sądu okręgow ego w Równem, dn. 6 września 1929 r., z dn. 30 września 1929 r.; Kazimierz Dejunowicz, sędzia okręgow y śledczy sądu okręgow ego w Łucku, dn. 30 czerw ca 1929 r., z dn. 31 lipca 1929 r.; Konstanty Iwaszkiewicz, sędzia okręgow y śledczy sądu okręgow ego w Zamościu, dn. 30 czerw ca 1929 r., z dn. 15 sierpnia 1929 r.; W alery Marszałik, prokurator sądu okręgow ego w Grudziądzu, dn, 30 czerw ca 1929 r.; Jan Scherff, prokurator sądu okręgow ego w Samborze, dn. 20 lipca 1929 r. Przeniesieni w stan spoczynku z urzędu: Stanisław W róblew ski, prezes sądu okręgow ego w Siedlcach, dn. 12 lipca 1929 r.; Stanisław Łyszkowski, w iceprezes sądu okręgow ego w Katowicach, dn. 31 lipca 1929 r.\ Tadeusz Sikorski, w iceprezes sądu okręgow ego w Lublinie, dn. 24 sierpnia 1929 r.; Konstanty Pawlików, sędzia sądu okręgow ego w Sanoku, dn. 31 lipca 1929 r.; Maksymiljan Grzybowski, sędzia sądu okręgow ego w Stryju, dn. 31 lipca 1929 r.; Zdzisław W iszniowski, sędzia sądu okręgowego w Stanisławowie, dn. 31 lipca 1929 r.; Jan Gubay, sędzia sądu okręgow ego w Tarnopolu, dn. 27 sierpnia 1929 r.; Kazimierz Engelhardt, sędzia okręgow y śledczy sądu okręgow ego w Łucku, dn. 30 czerw ca 1929 r.; Daniel Dalak, sędzia okręgow y śledczy sądu okręgow ego w R a domiu, dn. 31 lipca 1929 r.; A d olf Tokarski, sędzia okręgow y śledczy sądu okręgow ego w W arszawie, dn, 31 lipca 1929 r.; W ładysław Martyszewski, sędzia okręgow y śledczy sądu okręgow ego w W arszawie, dn. 31 lipca 1929 r.; Ludwik Stępiński, sędzia okręgow y śiedczy sądu ok ręgow ego w W arszawie, dn. 31 lipca 1929 r.; Dr. Edward Suchecki, prokurator sądu okręgow ego w Starogardzie, dn. 18 lipca 1929 r. Zwolnieni na skutek podania: Jerzy Staszewski, sędzia sądu okręgow ego w Płocku, dn. 17 lipca 1929 r.; Józef N iepokoyczycki, sędzia sądu okręgow ego w Kielcach, dn. 17 lipca 1929 r. Sądy grodzkie. M ianowani: Juljusz Łabęcki, asesor sądow y sędzią grodzkim w Chełmży, dn. 30 czerw ca 1929 r.; Marjan G rzelachow ski, asesor sądow y sędzią grodzkim w Śremie, dn. 30 czerw ca 1929 r.; W acław W o dziński, asesor sądowy sędzią grodzkim w Łodzi, dn. 30 czerw ca 1929 r.; Dawid Grynberg, asesor sądowy sędzią grodzkim w Turmoncie, dn. 30 czerw ca 1929 r.; Ludwik G ołaszew ski, asesor sądow y sędzią grodzkim w Jarocinie, dn. 30 czerw ca 1929 r.; Dr. Tadeusz Tułecki, asesor sądowy sędzią grodzkim w Kartuzach, dn. 30 czerw ca 1929 r.; W itold Hejnowski, asesor sądowy sędzią grodzkim w W ąbrzeźnie, dn. 30 czerw ca 1929 r.; Cyprjan Lew icki, asesor sądow y sędzią grodzkim w Kutach, dn. 30 czerw ca 1929 r.; Dyonizy Hłasko, b. sędzia pokoju w Groźnym na Kaukazie sędzią grodzkim w Kowlu, dn. 30 czerw ca 1929 r.; L eopold Żychliński, asesor sądow y sędzią grodzkim w Sule

7 jowie, dn. 30 czerw ca 1929 r.j Roman Merson, asesor sądowy sędzią grodzkim w Sierpcu, dn. 30 czerw ca 1929 r.; Tadeusz Bilewski, asesor sądow y sędzią grodzkim w Łańcucie, dn. 30 czerw ca 1929 r.; Jan Pykosz, asesor sądowy sędzią grodzkim w G łogow ie, dn. 30 czerw ca 1929 r.; M ichał Superson, asesor sądow y sędzią grodzkim w M iech o wie, dn. 30 czerw ca 1929 r.; Stanisław Kotkowski, asesor sądowy sędzią grodzkim w Kraśniku, dn. 30 czerw ca 1929 r.; Dr. Adam Kuliński, sędzia sądu okręgow ego w R zeszow ie sędzią grodzkim w Cieszynie, dn. 30 czerw ca 1929 r.; Paw eł Szulc, asesor sądow y sędzią grodzkim w W ilnie, dn. 30 czerw ca 1929 r.; Dr. Juljusz Prachtei, asesor sądow y sędzią grodzkim sądu grodzkiego miejskiego we Lwowie, dn. 30 czerw ca 1929 r.; Dr. W łodzim ierz Stojkow, asesor sądowy sędzią grodzkim sądu grodzkiego zamiejskiego we Lwowie, dn. 30 czerw ca 1929 r.; Dr. Zygmunt Rudolf, aplikant sądowy sędzią grodzkim sądu grodzkiego miejskiego w e Lw owie, dn. 30 czerw ca 1929 r.; W incenty Sękiew icz, aplikant sądow y sędzią grodzkim sądu grodzkiego miejskiego w e Lw ow ie, dn. 30 czerw ca 1929 r.; Dr. Józef M acheta, aplikant sądow y sędzią grodzkim sądu grodzkiego zamiejskiego w e Lwowie, dn. 30 czerw ca 1929 r.; Dr. Zdzisław Papierkowski, asesor sądowy sędzią grodzkim sądu grodzkiego miejskiego we Lwowie, dn. 30 czerw ca 1929 r.; Dr. A dam Jarzyna, asesor sądow y sędzią grodzkim sądu grodzkiego miejskiego w e Lwowie, dn. 30 czerw ca 1929 r.; Henryk Dąbrowski, asesor sądow y sędzią grodzkim w Stanisławowie, dn. 30 czerw ca 1929 r.; Dr. W ład y sław W indakiewicz, asesor sądowy sędzią grodzkim w W ieliczce, dn. 30 czerw ca 1929 r.; Bohdan Terlecki, asesor sądowy sędzią grodzkim w M ościskach, dn. 30 czerw ca 1929 r.; Ferdynand Reif, asesor sądowy sędzią grodzkim w Świeciu, dn. 30 czerw ca 1929 r.; Dr. Karol Ponurkiew icz, asesor sądowy sędzią grodzkim w Kamionce Strumiłowej, dn. 30 czerwicą 1929 r.; Henryk W inkler, asesor sądowy sędzią grodzkim w W olsztynie, dn. 30 czerw ca 1929 r.; Jan Rozmus, sędzia grodzki w okręgu sądu okręgow ego w Zam ościu sędzią grodzkim w Tom aszowie, dn. 30 czerw ca 1929 r.; Józef Piechowicz, egz. aplikant sędzią grodzkim w Kuczborku, dn. 30 czerw ca 1929 r.; A dam M rów czyński, adw okat w Ostrogu sędzią grodzkim w Ostrogu, dn. 30 czerw ca 1929 r.; Bronisław Kasperski, asesor sądowy sędzią grodzkim w Niżankowicach, dn. 30 czerw ca 1929 r.; Dr. W itold Steinberg, asesor sądow y sędzią grodzkim w Myślenicach, dn. 17 lipca 1929 r.; Juljusz W all, asesor sądowy sędzią grodzkim w Rawie Ruskiej, dn. 17 lipca 1929 r.; Dr. Samuel Szapira, asesor sądowy sędzią grodzkim w Łopatynie, dn. 17 lipca 1929 r.; Seweryn Odyniec, asesor sądowy sędzią grodzkim w W ołożynie, dn. 17 lipca 1929 r.; W ładysław W ilanow icz, asesor sądow y sędzią grodzkim w Lublinie, dn. 17 lipca 1929 r.; Józef Meysner, asesor sądowy sędzią grodzkim w Bydgoszczy, dn. 17 lipca 1929 r.; Feliks M orkowski, asesor sądowy sędzią grodzkim w Kościerzynie, dn. 17 lipca 1929 r.; Tadeusz Kazowski, asesor sądowy sędzią grodzkim w Gnieźnie, dn. 17 lipca 1929 r.; Marjan Bzdawka, asesor sądow y sędzią grodzkim w Toruniu z delegacją do Ministerstwa Sprawiedliwości, dn. 18 lipca 1929 r.; Jan W ojtyna, asesor sądowy sędzią grodzkim w Chojnicach, dn. 18 lipca 1929 r.; Dr. Zygmunt Dziurzyński, asesor sądow y sędzią grodzkim w Łodzi, dn. 18 lipca 1929 r.; T eodor Kosiński, asesor sądowy sędzią grodzkim w Trzemesznie, dn. 18 lipca 1929 r.; Roman W itecki, asesor sądowy sędzią grodzkim w Śmiglu, dn. 18 lipca 1929 r.; A leksander Szybiński, asesor sądow y sędzią grodzkim w W y sokiem M azow ieckiem, dn. 18 lipca 1929 r.; A lfred Lange, asesor sądow y sędzią grodzkim w Baranowiczach, dn. 18 lipca 1929 r.; W ład y

8 sław Kiedrowski, asesor sądowy sędzią grodzkim w Tczew ie, dn. 18 lipca 1929 r.; Edward Śnieżek, asesor sądowy sędzią grodzkim w Czortkowie, dn. 18 lipca 1929 r.; Dr. Jan Rudeński, asesor sądow y sędzią grodzkim w Tarnopolu, dn. 18 lipca 1929 r.; Dr. Stanisław Kohman, egz. aplikant sądowy sędzią grodzkim w Tarnopolu, dn. 18 lipca 1929 r.; Jan Kondracki, asesor sądowy sędzią grodzkim w M ławie, dn. 20 lipca 1929 r.; Marjan W łoczkow ski, nauczyciel gimnaz. państw, męsk. w Ostrowie sędzią grodzkim w Sieradzu, dn. 20 lipca 1929 r.; W itold Zawadzki, asesor sądow y sędzią grodzkim w A dam ow ie, dn. 20 lipca 1929 r,; A lfred Strutyński, asesor sądowy sędzią grodzkim w Busku, dn. 30 czerw ca 1929 r.; W iktor Kindlarski, asesor sądowy sędzią grodzkim w Starogardzie, dn. 31 lipca 1929 r,; W ik tor K ozłow ski, asesor sądowy sędzią grodzkim w Tarnowskich Górach, dn. 31 lipca 1929 r.; Dr. Franciszek G łow acki, asesor sądowy sędzią grodzkim w Królewskiej Hucie, dn. 1 sierpnia 1929 r.; Bronisław Lompa, asesor sądowy sędzią grodzkim w Krotoszynie, dn. 1 sierpnia 1929 r.; Zacheusz Dom bek, asesor sądowy sędzią grodzkim w W odzisławiu, dn. 5 sierpnia 1929 r.; Kazimierz Epler, asesor sądowy sędzią grodzkim w Dobromilu, dn. 8 sierpnia 1929 r.; Marjan Szczepański, podprokurator sądu okręgow ego w Toruniu sędzią grodzkim w W ejherow ie, dn. 9 sierpnia 1929 r.; Dymitr Mirman, asesor sądow y sędzią grodzkim w C zęstochow ie, dn. 24 sierpnia 1929 r.; Dr. Aleksander Ostrowski, asesor sądow y sędzią grodzkim w Kolbuszowej, dn. 6 września 1929 r.; Dr. J ó zef Piec, egz. aplikant sądow y sędzią grodzkim w Nisku, dn. 6 w rześnia 1929 r.; Dr. Roman Pelc, asesor sądow y sędzią grodzkim w R o z w adow ie, dn. 6 września 1929 r.; Dr. Roman K iełkow ski, asesor sądow y sędzią grodzkim w Krośnie, dn. 6 września 1929 r.; Dr. W ładysław Zajączkow ski, asesor sądow y sędzią grodzkim w Tyczynie, dn. 6 w rześnia 1929 r.; Dr. Jan Czyrek, asesor sądow y sędzią grodzkim w D rohobyczu, dn. 6 września 1929 r.; Dr. W ojciech Hejnosz, asesor sądowy sędzią grodzkim w Drohobyczu, dn. 6 września 1929 r.; W itold Trepka, asesor sądowy sędzią grodzkim w Sokółce, dn. 24 sierpnia 1929 r.; Rom an Przybyłow ski, sędzia grodzki w okręgu sądu okręgow ego w N ow o gródku, delegowany do czynności w Ministerstwie Sprawiedliwości sędzią grodzkim w W arszaw ie z delegowaniem do czynności w M inisterstwie Sprawiedliwości, dn. 6 września 1929 r. Przeniesieni na skutek podania: Marjan Ostrowski, sędzia grodzki w Żarkach na stanowisko sędziego grodzkiego w Dąbrowie Górniczej, dn. 30 czerw ca 1929 r.; Roman Ulanicki, sędzia grodzki w Zam ościu na stanowisko sędziego grodzkiego w Tyszow cach, dn. 30 czerw ca 1929 r.; Piotr Peczerski, sędzia grodzki w Żninie na stanowisko sędziego grodzkiego w R zeszow ie, dn. 30 czerw ca 1929 r.; Henryk Szymanowski, sędzia grodzki w Koźminie na stanowisko sędziego grodzkiego w M iędzychodzie, dn. 30 czerw ca 1929 r.; Dr. Józef Goleń, sędzia grodzki w Tyczynie na stanowisko sędziego grodzkiego w Frysztaku, dn. 30 czerw ca 1929 r.; Stanisław Ujwary, sędzia grodzki w Pilźnie na stanowisko sędziego grodzkiego w Czarnym Dunajcu, dn. 30 czerw ca 1929 r.; Dr. Henryk Gawacki, sędzia grodzki w Podbużu na stanowisko sędziego grodzkiego w Gwoźdźcu, dn. 30 czerw ca 1929 r.- Stefan Tchórznicki, sędzia grodzki w Żydaczowie na stanowisko sędziego grodzkiego w Stryju, dn. 30 czerw ca 1929 r.; Franciszek. Schafernaker, sędzia grodzki w M edenicach na stanowisko sędziego grodzkiego w Samborze, dn. 30 czerw ca 1929 r.; Dr. Lucjan Sołtysik, sędzia grodzki w Starym Samborze na stanowisko sędziego grodzkiego w Sam borze, dn. 30 czerw ca 1929 r.; Jan

9 Tom czuk, sędzia grodzki w Tyśm ienicy na stanowisko sędziego grodzkiego w Delatynie, dn. 30 czerw ca 1929 r.; Dr. Kazimierz Ossoliński, sędzia grodzki w Podw ołoczyskach na stanow isko sędziego grodzkiego sądu grodzkiego m iejskiego w e L w o wie, dn. 30 czerw ca 1929 r.; Dr. Kazimierz Król, naczelnik sądu grodzkiego w Pruchniku na stanowisko sędziego grodzkiego w K o- łomyji, dn. 30 czerw ca 1929 r.; Aleksander Klisz, sędzia grodzki w B ołszow cach na stanowisko sędziego grodzkiego w Bursztynie, dn. 30 czerw ca 1929 r.; Bazyli Klimek, sędzia grodzki w W iśniow czyku na stanowisko sędziego grodzkiego w Podhajcach, dn. 30 czerw ca 1929 r.; Dr. Stanisław Kipta, sędzia grodzki w Gostyniu na stanowisko sędziego grodzkiego w W odzisławiu, dn. 30 czerw ca 1929 r.; Jan Michalski, sędzia grodzki w Iłży na stanowisko sędziego grodzkiego w W ierzbniku, dn. 17 lipca 1929 r.; W ładysław Adam czyk, sędzia grodzki w Łucku na stanowisko sędziego grodzkiego w Radomiu, dn. 18 lipca 1929 r.; Faustyn Klaude, sędzia grodzki w okr. sądu okręgow ego w Lublinie na stanowisko sędziego grodzkiego w Zamościu, dn. 18 lipca 1929 r.; M ichał G ę- barski, sędzia grodzki w M izoczu na stanowisko sędziego grodzkiego w Siem iatyczach, dn. 18 czerw ca 1929 r.; W itold Kubrycht, sędzia grodzki w Kałuszu na stanowisko sędziego grodzkiego w Stryju, dn. 18 czerw ca 1929 r.; W ładysław Bobilew icz, sędzia grodzki w Krośnie na stanowisko sędziego grodzkiego w Nowym Sączu, dn. 18 lipca 1929 r.; Dr. W ilhelm Miklaszewski, sędzia grodzki w Nowym Targu na stanowisko sędziego grodzkiego w Nowym Sączu, dn. 18 lipca 1929 r.; Stanisław Skulski, sędzia grodzki w Zbarażu na stanowisko sędziego grodzkiego w Tarnopolu, dn. 18 lipca 1929 r.; Jerzy N owicki, sędzia grodzki w Tarnogrodzie na stanowisko sędziego grodzkiego w Lipnie, dn. 31 lipca 1929 r.; Dr. Stanisław Scheuring, sędzia grodzki w Kr, Hucie na stanowisko sędziego grodzkiego w Katowicach, dn. 31 lipca 1929 r.; Adam Lewicki, sędzia grodzki w Starogardzie na stanowisko sędziego grodzkiego w Kowalewie, dn. 31 lipca 1929 r.; Tadeusz W róblew ski, sędzia grodzki w Tom aszow ie na stanowisko sędziego grodzkiego w Piotrkow ie, dn. 24 sierpnia 1929 r. Przeniesieni z urzędu: Franciszek Stojanowski, sędzia grodzki w Delatynie na stanowisko sędziego grodzkiego w Tyśmienicy, dn. 30 czerw ca 1929 r.; Karol Blank, sędzia grodzki w Bieżuniu na stanowisko sędziego grodzkiego w Sierpcu, dn. 30 czerw ca 1929 r.; W ojciech Szpakiewicz, sędzia grodzki w Strykow ie na stanowisko sędziego grodzkiego w G łownie, dn. 2 lipca 1929 r. Przeniesieni w stan spoczynku na skutek podania: Szymon Nowicki, sędzia grodzki w Kraśniku, dn. 18 lipca 1929 r., z dn. 31 sierpnia 1929 r.j Jan Urbański, sędzia grodzki w Sokółce, dn. 31 lipca 1929 r., z dn. 31 sierpnia 1929 r.; Stanisław Rezler, sędzia grodzki w Turku, dn. 31 lipca 1929 r., z dn. 31 sierpnia 1929 r.; Tomasz Czerwiński, naczelnik sądu grodzkiego w Kościanie, dn. 6 września 1929 r.; Feliks Poznański, sędzia grodzki w Hrubieszowie, dn. 6 września 1929 r., z dn. 30 września 1929 r. Przeniesieni w stan spoczynku z urzędu: Józef Kaszyński, sędzia grodzki w Brodach, dn. 30 czerw ca 1929 r.; Antoni A xentow icz, sędzia grodzki, w Lutowiskach, dn. 10 lipca 1929 r.; Henryk Lustig, sędzia grodzki w Leżajsku, dn. 17 lipca 1929 r.; Zygmunt Tolarowski, sędzia grodzki w W arszawie, dn. 18 lipca 1929 r.; Lucjan Dołmat, sędzia grodzki w Z w o leniu, dn. 18 lipca 1929 r.; Kazimierz Sieklucki, sędzia grodzki w Kra-

10 snymstawie, dn. 18 lipca 1929 r.; Józef Zaleski, sędzia grodzki w D okszycach, dn. 18 lipca 1929 r.; T eodor R ędziejow ski, sędzia grodzki w G ó rze Kalwarji, dn. 18 lipca 1929 r.; W acław Preker, sędzia grodzki w W a r szawie, dn, 18 lipca 1929 r.; Stefan Kieroński, sędzia grodzki w M iędzyrzeczu, dn. 18 lipca 1929 r.; Stanisław K ołkow ski, sędzia grodzki w S toczku, dn. 18 lipca 1929 r.; Tadeusz Dzierżyński, sędzia grodzki w Bydgoszczy, dn. 1 sierpnia 1929 r.j Izaak Nutyk, sędzia grodzki w Nowem Siole, dn, 6 września 1929 r. Zwolnieni na skutek podania: Tadeusz Lipiński, sędzia grodzki w Łodzi, zast, przew odniczącego sądu pracy w Łodzi, dn. 30 czerw ca 1929 r.; Stanisław Krauze, sędzia grodzki w Lesznie, dn. 30 czerw ca 1929 r., z dn. 31 sierpnia 1929 r.; Dr. W acław Brodkiew icz, sędzia grodzki w R ozw adow ie, dn. 30 czerw ca 1929 r.; M ieczysław Opuszyński, sędzia grodzki w Bielsku, dn. 18 lipca 1929 r.; Jan Jackow ski, naczelnik sądu grodzkiego w Jędrzejow ie, dn. 20 lipca 1929 r.; Antoni Kowalski, sędzia grodzki w Poznaniu, dn. 31 lipca 1929 r., z dn. 30 września 1929 r.; Jan Gruszczyński, sędzia grodzki w Częstochowie, dn. 6 września 1929 r.; Dr. Zygmunt Rogow ski, sędzia grodzki w Kalwarji, dn. 6 września 1929 r. Zmarli: Marjan Grąbczewski, sędzia grodzki w Ostrowi M azow. dn. 14 lipca 1929 r.; Stanisław M achowski, sędzia grodzki w Proszowicach, dn. 1 lipca 1929 r.; W ojciech Szpakiewicz, sędzia grodzki w Strykowie, dn. 26 sierpnia 1929 r. A SESO RZY SĄDOW I. M ianowani: Zygmunt Ojrzyński, W itold Rochmiński, dn. 17 lipca 1929 r.; M ichał Kowalski, W łodzim ierz Babiński, Ludomir Skórewicz, Stanisław Chrapowicki, Henryk Strasman, Henryk Rajzman, W itold G o- rayski, dn, 18 lipca 1929 r.; Benjamin Truskier, dn. 20 lipca 1929 r.; Jan Burmakiński, Kazimierz Suski, Antoni Naumowicz, M ieczysław Joel, dn. 31 lipca 1929 r.; Henryk Konorski, dn. 1 sierpnia 1929 r.; Franciszek Ogrodowski, dn. 12 sierpnia 1929 r.; Janusz C zyżew ski i W ładysław Rajca, dn. 23 września 1929 r., egz. aplikanci asesorami sądowym i w okręgu sądu apelacyjnego w W arszaw ie; Stefan W olski, Leopold Policha, Adam Ciborow ski, Stefan Siedlecki, M ichał Chmielewski, Zenon G rzybowski, Zygmunt W yrzykow ski, Aleksander Czujkiewicz, Czesław G o- dziszewski, dn. 27 lipca 1929 r.; Szyja Brener, dn, 31 lipca 1929 r., egz. aplikanci sądowi asesorami sądowymi w okręgu sądu apelacyjnego w Lublinie; Jan Czyrek, Piotr Barnowicz, dn. 27 czerw ca 1929 r.; Dr. J ó zef Kuhn, Dr. Stanisław Czemeryński, Jan Krynicki, Dr. Stanisław Kohman, dn. 17 lipca 1929 r.; Dr. Tadeusz Bruna, Kazimierz G rzegorczyk, Dr. Stanisław M aszkowicz, Dr. Edward Rawicz, dn. 18 lipca 1929 r.; M ichał Łukaszewski, Bronisław Zyczkow ski, dn. 20 lipca 1929 r., egz. aplikanci sądowi asesorami sądowymi w okręgu sądu apelacyjnego we Lw owie; Dr, Antoni Kursa, Dr. Zygmunt Syguliński, Dr. Edward Bartuś, Dr. W ła dysław W ójcik, egz. aplikanci sądowi asesorami sądowymi w okręgu sądu apelacyjnego w Krakowie, dn. 18 lipca 1929 r.j Józef W itczak, Dr. Franciszek M azurkiewicz i W alenty Pientka, egz. aplikanci sądowi asesorami sądowymi w okręgu sądu apelacyjnego w Katowicach, dn. 18 lipca 1929 r.; A dam Barycza, Czesław Jankowski, J ózef Nowicki, T e o fil Szymański, Eugenjusz W archałow ski, dn. 17 lipca 1929 r.; A lojzy G órny, Marjan Paszkiewicz, Roman Sommer i Boguchwał K ołodziejczak, dn. 18 lipca 1929 r., egz. aplikanci sądowi asesorami sądowym i w okręgu

11 sądu apelacyjnego w Poznaniu; Dr. Kazimierz Karakulski i Andrzej Oleksyn, egz. aplikanci sądowi asesorami sądowym i w okręgu sądu apelacyjnego w Toruniu, dn. 17 lipca 1929 r. KOM ORNICY SĄDOW I. Mianowani: Piotr Słota, sekretarz sądu grodzkiego w W olbrom iu kom ornikiem sądu grodzkiego w okręgu sądu okręgow ego w Sosnowcu, dn. 17 lipca 1929 r.; W incenty Biedrzycki, st. sekretarz sądu okręgow ego w M ławie komornikiem sądu grodzkiego w okręgu sądu okręgow ego w M ławie, dn. 18 lipca 1929 r.; W incenty Bagiński, sekretarz sądu ok ręg ow ego w M ławie kom ornikiem sądu grodzkiego w okręgu sądu ok ręgow ego w M ławie, dn. 18 lipca 1929 r.; Leonard Dębski, sekretarz sądu grodzkiego w M ławie komornikiem sądu grodzkiego w okręgu sądu okręgow ego w M ławie, dn. 18 lipca 1929 r.; Czesław Swierzyński, p. o. kancel. sądu okręgow ego w W ilnie komornikiem sądu grodzkiego w okręgu sądu okręgow ego w Pińsku, dn. 18 lipca 1929 r.; W acław Karolkiew icz, sekretarz sądu grodzkiego w Telechanach kom ornikiem sądu grodzkiego w okręgu sądu okręgow ego w Grodnie, dn. 31 lipca 1929 r.; Kazim ierz Kowalski, st. sekretarz sądu okręgow ego w Zam ościu k o mornikiem sądu grodzkiego w okręgu sądu okręgow ego w Zamościu, dn. 30 sierpnia 1929 r. Zw olniony z urzędu: W acław W alter, komornik sądu grodzkiego w okręgu sądu okręgow ego w Łodzi, dn, 22 sierpnia 1929 r. Postanowieniem prezesa sądu apelacyjnego w W arszaw ie: Mianowani aplikantami: Tadeusz M aszew ski z dn. 12 września 1929 r.; W iktor Messinger z dn. 19 września 1929 r.; Henryk-Filip Schw eizer z dn. 23 września 1929 r.\ Mikołaj Dolanowski z dn. 27 września 1929 r. D opuszczony do zajęć w sądzie apelacyjnym w W arszawie aplikant Prokuratorji Generalnej R zeczypospolitej Polskiej Józef Pęski z dniem 10 września 1929 r. Przeniesieni na skutek podań aplikanci: Józef K lekotk o z okręgu sądu apelacyjnego w Poznaniu do okręgu sądu apelacyjnego w W arszaw ie i przydzielony do sądu okręgow ego w e W łocław k u z dn. 10 w rześnia 1929 r.; Stanisław Giziński z sądu okręgow ego w Kaliszu do sądu okręgow ego w W arszawie z dn. 23 września 1929 r.; Ignacy Kiełpsz z sądu okręgow ego w Sosnowcu do sądu okręgow ego w W arszawie z dn. 24 września 1929 r. Zwolnieni na skutek podań aplikanci: Ludwik Rojtsztajn z dn. 4 września 1929 r.; Tom asz B ober z dn. 10 września 1929 r. Postanowieniem prezesa sądu apelacyjnego w Lublinie: Mianowani aplikantami: Marjanna Rolew ska z dn. 4 września 1929 r.; Leonard Strzelczak z dn. 18 września 1929 r.; Henryk Tannenbaum z dn. 23 września 1929 r.; Jakób Blankenheim i W łodzim ierz K ordasiew icz z dn. 25 września 1929 r.

12 Postanowieniem prezesa sądu apelacyjnego w W ilnie: Mianowani aplikantami: Stanisław Ciozda z dn. 12 lipca 1929 r.; Józef Bartoszewicz z dn. 16 lipca 1929 r.; Szymon M urza-m urzicz z dn. 20 lipca 1929 r.; Piotr K ow nacki z dn. 20 lipca 1929 r.; W łod zim ierz - Emil Hofman z dn, 20 lipca 1929 r.; Kazimierz Hukowski, M i chał Popiel z dn. 7 sierpnia 1929 r.; Daniel Kacnelson, W ik tor B ukow ski, Edward W ojtkiew icz z dn. 24 sierpnia 1929 r.; Józef - Kazimierz Dziowgo, Ruchoma Altszulerówna z dn. 13 września 1929 r.; Bohdan K ościałkow ski i M arek Lubliner z dn. 17 września 1929 r.; M etody Maniuta, Lew Rozenhauz, Abraham Wittlin i Zygmunt Pass z dn. 18 września 1929 r.; W ilhelm K ardym owicz z dn. 23 września 1929 r. Zwolniony zgodnie z podaniem: 1929 r. Ludwik Sztejn z dn. 27 lipca DZIAŁ n. Obwieszczenia o wolnych stanowiskach sędziowskich i prokuratorskich. Podania ze zgłoszeniem kandydatury na wolne stanowiska sędziowskie i prokuratorskie, wskazane w obwieszczeniach, umieszczonych poniżej, należy wnosić w trybie, przepisanym rozporządzeniami Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 grudnia 1928 r. (Dz. U. R. P. Nr. 104, poz. 935 i 936) w terminie czternastodniowym od dnia rozesłania dodatku, do prezesa sądu względnie prokuratora, który zarządził obwieszczenie. Obwieszczenia o wolnych stanowiskach w sądach apelacyjnych, okręgowych i grodzkich. W akuje stanowisko sędziego apelacyjnego we Lwowie w wydziale cywilnym. Prezes sądu apelacyjnego w e Lw owie. W akuje stanowisko sędziego okręgow ego śledczego w Lublinie. Prezes sądu okręgow ego w Lublinie. W akuje stanowisko sędziego okręgow ego w Łodzi.

13 W akuje stanowisko sędziego okręgow ego śledczego w Łomży. Prezes sądu okręgow ego w Łomży. W akują stanowiska sędziów okręgow ych w W arszawie, a mianowic ie: 1 w wydziale karnym i 1 sędziego okręgow ego śledczego w W arszawie. Prezes sądu okręgow ego w W arszawie. W akują stanowiska sędziów okręgow ych w W ilnie: 2 w wydziale karnym i 1 w wydziale cywilnym. Prezes sądu okręgow ego w W ilnie. W akują stanowiska sędziów grodzkich: 1 w Bursztynie, 1 w K ozow ej i 1 w Podhajcach. Prezes sądu okręgow ego w Brzeżanach. W akuje stanowisko sędziego grodzkiego w Borszczow ie. Prezes sądu ok ręgow ego w Czortkow ie. W akują stanowiska sędziów grodzkich: 1 w G orlicach i 1 w Krośnie. Prezes sądu okręgow ego w Jaśle. W akuje stanowisko sedziego grodzkiego w Brzesku. Prezes sądu okręgow ego w Krakowie. W akują stanowiska sędziów grodzkich: 1 w Krościenku, 1 w M u szynie i 1 w Starym Sączu, Prezes sądu okręgow ego w Nowym Sączu. W akują stanowiska sędziów grodzkich: 1 w Nisku i 1 w R zeszow ie.

14 W akuje stanowisko sędziego grodzkiego w Sanoku. Prezes sądu okręgow ego w Sanoku. W akuje stanowisko sędziego grodzkiego w Stanisławowie. Prezes sądu ok ręgow ego w Stanisławowie. W akuje stanowisko sędziego grodzkiego w Mielcu. Prezes sądu okręgow ego w Tarnowie. W akuje stanowisko sędziego grodzkiego w Toruniu. Prezes sądu okręgow ego w Toruniu. W akuje stanowisko sędziego grodzkiego w M yślenicach. Prezes sądu okręgow ego w W adow icach. W akuje stanowisko sędziego grodzkiego w N ow ym -D w orze. Prezes sądu okręgow ego w W arszawie. Obwieszczenia o wolnych stanowiskach prokuratorskich. W akuje stanowisko w iceprokuratora okręgow ego w Poznaniu. Prokurator sądu ok ręgow ego w Poznaniu. W akuje stanowisko podprokuratora okręgow ego w Radomiu. Prokurator sądu okręgow ego w Radomiu. W akuje stanowisko wiceprokuratora względnie podprokuratora okręgow ego w Toruniu.

15 DZIAŁ VII. Zmiany w adwokaturze i nolarjacie, W Okręgu Izby Adwokackiej w Poznaniu. Wpisany został na listę adwokatów: Stanisław Krauze z miejscem zamieszkania w Lesznie. A dw okat Bolesław M aciejew ski przeniósł miejsce zamieszkania z Chojnic do B ydgoszczy i został wpisany na listę adw okatów sądu apelacyjnego w Poznaniu. W Okręgu Izby Adwokackiej w Katowicach. Wpisany został na listę adwokatów': W incenty Spaltenstein z m iejscem zamieszkania w Królewskiej Hucie. N O TARJA T. Mianowani: Henryk Hertzberg, sędzia sądu okręgow ego w Łodzi notarjuszem w Żelechowie, dn. 2 lipca 1929 r.; Konstanty Iwaszkiewicz, emer. sędzia okr. śledczy sądu okręgow ego w Zam ościu notarjuszem przy wydz. hip. sądu okręgow ego w Suwałkach, dn. 30 czerw ca 1929 r.; Adam Kondracki, emer. sędzia Sądu Najwyższego notarjuszem przy wydz. hip. sądu grodzkiego w' Pułtusku, dn. 30 czerw ca 1929 r.; Stefan Trętowski, radca ministerjalny w V st. sł. Ministerstwa Sprawiedliwości notarjuszem przy wydz. hip. sądu grodzkiego w M iechow ie, dn. 10 lipca 1929 r., z dn. 1 października 1929 r.; Józef N iepokoyczycki, sędzia sądu okręgow ego w K ielcach notarjuszem przy wydz. hip. sądu grodzkiego w' Pińczow ie z siedzibą w Kazim ierzy W ielkiej, dn. 17 lipca 1929 r.; Franciszek G łow acki, em. prezes sądu okręgow ego w K a liszu notarjuszem przy wydz. hip. sądu okręgow ego w Kaliszu, dn. 1 sierpnia 1929 r., z dn. 1 października 1929 r.; Henryk W ardęski, przeniesiony w stan nieczynny zastępca komendanta głównego nadinspektor notarjuszem przy wydz. hip. sądu grodzkiego w Łodzi, dn. 3 września 1929 r. Przeniesieni, na skutek podania: Dr. Eugenjusz Heyda, notarjusz w Delatynie na stanowisko notarjusza w Tarnowie, dn. 18 lipca 1929 r.; A dolf Kisielewski, notarjusz w W ojniczu na stanowisko notarjusza w D ąbrowie, dnia 18 lipca 1929 r. Przeniesieni z urzędu: Stanisław Bułharowski, notarjusz przy wydz. hip. sądu grodzkiego w Łodzi, z siedzibą w A leksandrow ie na stanowisko notarjusza przy wydziale hipotecznym sądu grodzkiego w Łodzi, dn. 30 czerw ca 1929 r.; Stanisław Królak, notarjusz w W ołożyn ie na stanow isko notarjusza w Iwju, dn. 17 lipca 1929 r.

16 Zwolniony na skutek podania: w Sw isłoczy, dn. 27 sierpnia 1929 r. W acław O styk-syrew icz, notarjusz Zmarli: Adam Murza-M urzicz, notarjusz w Wilnie, dn. 23 czerw ca 1929 r.; Jan Nawroczyński, notarjusz w Chorzelach, dn. 7 lipca 1929 r.; Ludomir Brodowski, notarjusz w Dąbrownicy, dn. 5 lipca 1929 r.; Antoni Żychliński, notarjusz przy wydz. hip. sądu okręgow ego w W arszawie, dn. 23 lipca 1929 r.; Juljan Rzym owski, notarjusz w Łodzi, dn. 25 lipca 1929 r.; Edward Rybicki, notarjusz w Zakroczym iu, dn. 17 sierpnia 1929 r.; M i chał Krokowski, notarjusz w Chełmie, dn. 12 września 1929 r. KONKURS. Prezes sądu okręgow ego w M ławie ogłasza konkurs na wakujące stanowisko sekretarza sądu grodzkiego w M ławie i mające w krótce zaw akow ać stanowisko sekretarza sądu grodzkiego w M akowie, obydwa w IX-ej gr. uposażenia służbowego. K andydaci reflektujący na te stanowiska winni niezw łocznie nadesłać w drodze służbowej odpow iednie podania. Prezes sądu okręgow ego w M ławie.

DODATEK DO DZIENNIKA URZĘDOWEGO

DODATEK DO DZIENNIKA URZĘDOWEGO DODATEK DO DZIENNIKA URZĘDOWEGO MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI. Nr. 14. Rozesłano dnia 1 czerwca 1929 r. Warszawa. T R E Ś Ć : Str. Dział I. Ruch służbowy w sądownictwie i prokuraturze..... 95 Dział II.

Bardziej szczegółowo

DODATEK DO DZIENNIKA URZĘDOWEGO

DODATEK DO DZIENNIKA URZĘDOWEGO DODATEK DO DZIENNIKA URZĘDOWEGO MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI. Nr. 8. Rozesłano dnia 7 kwietnia 1930 r. Warszawa. T R E S C: Dział I. Ruch służbowy w s ą d o w n i c t w i e... 97 Dział II. Obwieszczenia

Bardziej szczegółowo

DODATEK DO DZIENNIKA URZĘDOWEGO

DODATEK DO DZIENNIKA URZĘDOWEGO DODATEK DO DZIENNIKA URZĘDOWEGO MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI. Nr. 16. Rozesłano dnia 3 lipca 1930 r. Warszawa. T R E Ś Ć : Dział I, Ruch służbowy w sądownictwie... 161 Dział II. Obwieszczenia o wolnych

Bardziej szczegółowo

DODATEK DO DZIENNIKA URZĘDOWEGO

DODATEK DO DZIENNIKA URZĘDOWEGO DODATEK DO DZIENNIKA URZĘDOWEGO MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI. Nr. 15. Rozesłano dnia 10 czerwca 1929 r. Warszawa. TRESC: Dział I. Ruch służbowy w s ą d o w n i c t w i e... 107 Dział II. Obwieszczenia

Bardziej szczegółowo

DODATEK DO DZIENNIKA URZĘDOWEGO

DODATEK DO DZIENNIKA URZĘDOWEGO DODATEK DO DZIENNIKA URZĘDOWEGO MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI. Nr. 17. Rozesłano dnia 13 lipca 1929 r. Warszawa. TREŚĆ: Dział I. Ruch służbowy w s ą d o w n i c t w i e..... 1 1 9 Dział II. Obwieszczenia

Bardziej szczegółowo

DODATEK DO DZIENNIKA URZĘDOWEGO

DODATEK DO DZIENNIKA URZĘDOWEGO \ J G O t y im m DODATEK DO DZIENNIKA URZĘDOWEGO MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI. Nr. 3. Rozesłano dnia 7 lutego 1929 r. Warszawa. TRESC: \ Str. Dział I. Ruch służbowy w zarządzie centralnym Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

DODATEK DO DZIENNIKA URZĘDOWEGO

DODATEK DO DZIENNIKA URZĘDOWEGO DODATEK DO DZIENNIKA URZĘDOWEGO MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI. 9------------------------- Nr. 36. Rozesłano dnia 20 grudnia 1930 r. Warszawa. T R E Ś Ć : Str. Dział 1. Ruch służbowy w sądownictwie.........

Bardziej szczegółowo

DODATEK DO DZIENNIKA URZĘDOWEGO

DODATEK DO DZIENNIKA URZĘDOWEGO DODATEK DO DZIENNIKA URZĘDOWEGO MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI. Nr. 20. Rozesłano dnia 4 sierpnia 1931 r. Warszawa. T R E Ś Ć : Str. Dział I. Ruch s ł u ż b o w y... 161 Dział II. Obwieszczenia o wolnych

Bardziej szczegółowo

DODATEK DO DZIENNIKA URZĘDOWEGO

DODATEK DO DZIENNIKA URZĘDOWEGO DODATEK DO DZIENNIKA URZĘDOWEGO MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI. Nr. 5. Rozesłano dnia 11 marca 1930 r. Warszawa. T R E Ś Ć : Str. Dział I. Ruch służbowy w s ą d o w n i c t w i e... 77 Dział II. Obwieszczenia

Bardziej szczegółowo

a) Sąd Rejonowy w Mogilnie (7 sędziów, Sąd Rejonowy w Inowrocławiu), b) Sąd Rejonowy w Nakle nad Notecią (7 sędziów, Sąd Rejonowy w Szubinie),

a) Sąd Rejonowy w Mogilnie (7 sędziów, Sąd Rejonowy w Inowrocławiu), b) Sąd Rejonowy w Nakle nad Notecią (7 sędziów, Sąd Rejonowy w Szubinie), Gdzie przestaną funkcjonować sądy? Rozporządzenie zakłada zniesienie następujących sądów rejonowych (w nawiasie wskazana została liczba etatów sędziowskich wg stanu na dzień 31 grudnia 2011 r. oraz sąd

Bardziej szczegółowo

DODATEK DO DZIENNIKA URZĘDOWEGO

DODATEK DO DZIENNIKA URZĘDOWEGO DODATEK DO DZIENNIKA URZĘDOWEGO MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI. Nr. 19. Rozesłano dnia 20 lipca Warszawa. TREŚĆ: Dziat i. Ruch s ł u ż b o w y.... 153 Dział ii. Obwieszczenia o wolnych stanowiskach sędziowskich.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 czerwca 2015 r. Poz. 918 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie wykazu zakładów leczniczych, w tym psychiatrycznych,

Bardziej szczegółowo

^ ' A \ DODATEK DO DZIENNIKA URZĘDOWEGO MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI. Nr. 8. Rozesłano dnia 21 marca 1929 r. Warszawa.

^ ' A \ DODATEK DO DZIENNIKA URZĘDOWEGO MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI. Nr. 8. Rozesłano dnia 21 marca 1929 r. Warszawa. CW SŁUZg ^ ' A \ DODATEK DO DZIENNIKA URZĘDOWEGO MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI. Nr. 8. Rozesłano dnia 21 marca 1929 r. Warszawa. T R E S C: Str. Dział I. Ruch służbowy w s ą d o w n i c t w i e... 59 Dział

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5^/13 DYREKTORA GENERALNEGO SŁUŻBY WIĘZIENNEJ. w sprawie nadania kodów jednostkom organizacyjnym Służby Więziennej

ZARZĄDZENIE NR 5^/13 DYREKTORA GENERALNEGO SŁUŻBY WIĘZIENNEJ. w sprawie nadania kodów jednostkom organizacyjnym Służby Więziennej ZARZĄDZENIE NR 5^/13 DYREKTORA GENERALNEGO SŁUŻBY WIĘZIENNEJ z dnia gru d n ia 2 0 1 3 r. w sprawie nadania kodów jednostkom organizacyjnym Służby Więziennej Na podstawie art. 11 pkt 6 ustawy z dnia 9

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI Warszawa, dnia 7 lipca 200 r. Nr 5 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI: 67 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 maja 2012 r. Poz. 518

Warszawa, dnia 15 maja 2012 r. Poz. 518 Warszawa, dnia 15 maja 2012 r. Poz. 518 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 2 maja 2012 r. w sprawie udzielania informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych na podstawie danych zgromadzonych

Bardziej szczegółowo

III. W obszarze właściwości Prokuratury Regionalnej w Katowicach: 1. Punkt Informacyjny KRK przy Prokuraturze Okręgowej w Bielsku Białej, 2.

III. W obszarze właściwości Prokuratury Regionalnej w Katowicach: 1. Punkt Informacyjny KRK przy Prokuraturze Okręgowej w Bielsku Białej, 2. Wykaz prokuratur okręgowych i ich ośrodków zamiejscowych, przy których utworzono punkty informacyjne Krajowego Rejestru Karnego oraz prokuratur rejonowych, w których utworzono stanowiska dostępowe punktów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 stycznia 2015 r. Poz. 136 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 5 stycznia 2015 r.

Warszawa, dnia 26 stycznia 2015 r. Poz. 136 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 5 stycznia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 26 stycznia 2015 r. Poz. 136 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 5 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 lutego 2013 r. Poz. 202 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 24 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 13 lutego 2013 r. Poz. 202 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 24 grudnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 lutego 2013 r. Poz. 202 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 24 grudnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Stanowiska dostępowe Punktu Informacyjnego KRK przy Sądzie Okręgowym. 1) stanowiska dostępowe w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku,

Stanowiska dostępowe Punktu Informacyjnego KRK przy Sądzie Okręgowym. 1) stanowiska dostępowe w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wykaz sądów rejonowych, w których utworzono stanowiska dostępowe Punktów Informacyjnych Krajowego Rejestru Karnego przeznaczone do uzyskiwania informacji z Rejestru przez sędziego, referendarza sądowego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 15 lutego 1939 r. 3

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 15 lutego 1939 r. 3 DZIENNIK URZĘDOWY MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI Warszawa, dnia 15 lutego 1939 r. 3 KOMUNIKATY: w sprawie kosztów przewozu urządzenia d o m o w e g o.......49 w sprawie pisowni wyrazu C z e c h o - S ł o

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. OKÓLNIK Nr 1908/L C./39 w sprawie doręczeń pism przez komorników

DZIENNIK URZĘDOWY. OKÓLNIK Nr 1908/L C./39 w sprawie doręczeń pism przez komorników DZIENNIK URZĘDOWY MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI Warszawa, dnia 20 lipca 1939 r. Nr 8 OKÓLNIK Nr 1908/L C./39 w sprawie doręczeń pism przez komorników......... 109 KOMUNIKAT w sprawie adresowania przekazów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 kwietnia 2013 r. Poz. 479

Warszawa, dnia 19 kwietnia 2013 r. Poz. 479 Warszawa, dnia 19 kwietnia 2013 r. Poz. 479 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie urzędów celnych,

Bardziej szczegółowo

Stanowiska dostępowe Punktu Informacyjnego KRK przy Sądzie Okręgowym. 5) stanowiska dostępowe w Sądzie Rejonowym w Nowym Mieście Lubawskim

Stanowiska dostępowe Punktu Informacyjnego KRK przy Sądzie Okręgowym. 5) stanowiska dostępowe w Sądzie Rejonowym w Nowym Mieście Lubawskim Wykaz sądów rejonowych, w których utworzono stanowiska dostępowe Punktów Informacyjnych Krajowego Rejestru Karnego przeznaczone do uzyskiwania informacji z Rejestru przez sędziego, referendarza sądowego

Bardziej szczegółowo

Osoba fizyczna Numer i seria mandatu Data nałożenia mandatu Kwota umorzenia

Osoba fizyczna Numer i seria mandatu Data nałożenia mandatu Kwota umorzenia Informacja o dokonanych umorzeniach należności Skarbu Państwa z tytułu grzywien nałożonych w formie mandatów karnych kredytowanych w I kwartale 2011 r. Umorzeń dokonano na podstawie: art. 64 ust. 1 w związku

Bardziej szczegółowo

IV. Region katowicki: Region krakowski: VI. Region lubelski:

IV. Region katowicki: Region krakowski: VI. Region lubelski: Wykaz powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury, przy których utworzono punkty informacyjne albo stanowiska dostępowe Krajowego Rejestru Karnego przeznaczone do uzyskiwania informacji z Rejestru

Bardziej szczegółowo

4. Punkt Informacyjny KRK przy Ośrodku Zamiejscowym Prokuratury Okręgowej. w Lublinie z siedzibą w Białej Podlaskiej,

4. Punkt Informacyjny KRK przy Ośrodku Zamiejscowym Prokuratury Okręgowej. w Lublinie z siedzibą w Białej Podlaskiej, Wykaz prokuratur apelacyjnych i prokuratur okręgowych, przy których utworzono punkty informacyjne Krajowego Rejestru Karnego oraz prokuratur rejonowych, w których utworzono stanowiska dostępowe punktów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 marca 2014 r. Poz. 413

Warszawa, dnia 31 marca 2014 r. Poz. 413 Warszawa, dnia 31 marca 2014 r. Poz. 413 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie klasyfikacji części

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji

Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji Ważniejsze zmiany Dotyczące ustroju i funkcjonowania Sądu Najwyższego Ustawa o Sądzie Najwyższym z dnia 23 listopada 2002 r. (tj. z dnia 22 lipca 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1254)) Projekt ustawy o Sądzie

Bardziej szczegółowo

TREŚĆ : Nr 1386/11. A./3 8 w sp ra w ie a k cji p o m o c y z i m o w e j

TREŚĆ : Nr 1386/11. A./3 8 w sp ra w ie a k cji p o m o c y z i m o w e j WARSZAWA. jsjr 12. ] 24 grudnia 1938 r. Z A R Z Ą D Z E N IE TREŚĆ : M inistra S p r a w ie d liw o ś c i z dnia 22 gru d n ia 1938 r. w sp ra w ie z e z w o le ń na w p isy w a n ie o g r a n iczon e

Bardziej szczegółowo

Zestawienia statystyczne. do Sprawozdania. Prokuratora Generalnego. z rocznej działalności prokuratury. w 2012 roku

Zestawienia statystyczne. do Sprawozdania. Prokuratora Generalnego. z rocznej działalności prokuratury. w 2012 roku Zestawienia statystyczne do Sprawozdania Prokuratora Generalnego z rocznej działalności prokuratury w 2012 roku Warszawa, marzec 2013 r. POWSZECHNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PROKURATURY (spis tabel zawierających

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 czerwca 2013 r. Poz. 754 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 25 czerwca 2013 r.

Warszawa, dnia 28 czerwca 2013 r. Poz. 754 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 25 czerwca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 czerwca 2013 r. Poz. 754 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie urzędów celnych, w których może być dokonywany

Bardziej szczegółowo

studia I stopnia stacjonarne studia I stopnia niestacjonarne studia II stopnia stacjonarne studia II stopnia niestacjonarne liczba kandydatów ogółem

studia I stopnia stacjonarne studia I stopnia niestacjonarne studia II stopnia stacjonarne studia II stopnia niestacjonarne liczba kandydatów ogółem Liczba kandydatów na kierunek informatyka 2013-2014 - uczelnie studia I stopnia stacjonarne studia I stopnia niestacjonarne studia II stopnia stacjonarne studia II stopnia niestacjonarne lp nazwa uczelni

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 23 sierpnia 2007 r. w sprawie urzędów celnych właściwych w sprawach międzynarodowego przemieszczania odpadów

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 23 sierpnia 2007 r. w sprawie urzędów celnych właściwych w sprawach międzynarodowego przemieszczania odpadów ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 23 sierpnia 2007 r. w sprawie urzędów celnych właściwych w sprawach międzynarodowego przemieszczania odpadów (Dz. U. z dnia 28 sierpnia 2007 r.) Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

1. Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki, dla pielęgniarek, dla pielęgniarek. 4. Pielęgniarstwo zachowawcze, dla pielęgniarek

1. Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki, dla pielęgniarek, dla pielęgniarek. 4. Pielęgniarstwo zachowawcze, dla pielęgniarek pielęgniarstwa, które powinny być przedmiotem przetargu na prowadzenie szkoleń specjalizacyjnych dla i położnych ze środków finansowych budżetu państwa Województwo Okręgowa Izba Pielęgniarek i Priorytetowe

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów Dz. U. Nr 211, poz. 1633 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów Na podstawie art. 114 ust. 6 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

Tura I A. Seniorzy. 67 SPŁAWIKOWE MISTRZOSTWA POLSKI SENIORÓW WROCŁAW ul.zawalna, Sektor. Waga ryb. Sędzia Główny.

Tura I A. Seniorzy. 67 SPŁAWIKOWE MISTRZOSTWA POLSKI SENIORÓW WROCŁAW ul.zawalna, Sektor. Waga ryb. Sędzia Główny. A Sektor Imię i Naz 1 Sylwester DAWIDZIUK w Siedlcach 12 3 655-1 2 Artur KULKA w Tarnobrzegu 6 2 780-2 3 Zbigniew MILEWSKI w Opolu 8 2 725-3 4 Krzysztof KUROWSKI w Gdańsku 10 2 025-4 5 Piotr WOREK w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 września 2014 r. Poz. 1177 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 8 lipca 2014 r.

Warszawa, dnia 3 września 2014 r. Poz. 1177 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 8 lipca 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 3 września 2014 r. Poz. 1177 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 października 2014 r. Poz. 1484 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 8 września 2014 r.

Warszawa, dnia 30 października 2014 r. Poz. 1484 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 8 września 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 października 2014 r. Poz. 1484 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 8 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Hanna Chilmon Nowa Rola Placówek Doskonalenia Sprawozdanie

Hanna Chilmon Nowa Rola Placówek Doskonalenia Sprawozdanie Załącznik 2 Wykaz placówek doskonalenia nauczycieli biorących udział w programie Nowa Rola Placówek Doskonalenia Lp Województwo Placówka 1. dolnośląskie Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PUNKTÓW INFORMACYJNYCH KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO

WYKAZ PUNKTÓW INFORMACYJNYCH KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO WYKAZ PUNKTÓW INFORMACYJNYCH KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Rejonowym w Białej Podlaskiej Tel. (83) 34 37 496 ul. Brzeska 20-22 21-500 BIAŁA PODLASKA

Bardziej szczegółowo

Powołani Prokuratorzy Apelacyjni. Dariusz Korneluk - Prokurator Apelacyjny w Warszawie. Andrzej Pogoda - Prokurator Apelacyjny w Lublinie,

Powołani Prokuratorzy Apelacyjni. Dariusz Korneluk - Prokurator Apelacyjny w Warszawie. Andrzej Pogoda - Prokurator Apelacyjny w Lublinie, Powołani Prokuratorzy Apelacyjni Dariusz Korneluk - Prokurator Apelacyjny w Warszawie Andrzej Pogoda - Prokurator Apelacyjny w Lublinie, Jerzy Ojrzyński - Prokuratora Apelacyjny w Łodzi Józef Skoczeń -

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 maja 2012 r. Poz. 257 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 24 kwietnia 2012 r.

Warszawa, dnia 2 maja 2012 r. Poz. 257 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 24 kwietnia 2012 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 2 maja 2012 r. Poz. 257 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 1025 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 1 października 2013 r.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 1025 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 1 października 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 1025 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 1 października 2013 r. w sprawie wykazu jednostek

Bardziej szczegółowo

Liczba kandydatów na kierunek informatyka w roku akademickim 2013/2014 oraz 2014/2015

Liczba kandydatów na kierunek informatyka w roku akademickim 2013/2014 oraz 2014/2015 Liczba kandydatów na kierunek informatyka w 2013/2014 oraz 2014/2015 INFORMATYKA Lp Nazwa uczelni Studia I stopnia stacjonarne Studia I stopnia niestacjonarne Studia II stopnia stacjonarne Studia II stopnia

Bardziej szczegółowo

Liczba kandydatów na kierunek informatyka w roku akademickim 2016/2017

Liczba kandydatów na kierunek informatyka w roku akademickim 2016/2017 Liczba kandydatów na kierunek informatyka w roku 2016/2017 Lp Nazwa uczelni Studia I stopnia stacjonarne Studia I stopnia niestacjonarne Studia II stopnia stacjonarne Studia II stopnia niestacjonarne Liczba

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 21 grudnia 2000 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 21 grudnia 2000 r. Dz.U. z 2000r. Nr 117 poz. 1239 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie sposobu przechowywania dotychczasowych rejestrów i przekazywania akt rejestrowych oraz wydawania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 4 kwietnia 2016 r. Poz. 445 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI.

MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI. 'Akc.Nr.Lii-, V) C O y DODATEK DO DZIENNIKA URZĘDOWEGO MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI. Nr. 1. Rozesłano dnia 12 stycznia 1929 r. Warszawa. T R E Ś Ć : Dział I. Ruch służbowy w zarządzie centralnym Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 marca 2016 r. Poz. 365 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE W ZAKRESIE PRAWA PRACY

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE W ZAKRESIE PRAWA PRACY BEZPŁATNE PORADY PRAWNE W ZAKRESIE PRAWA PRACY Państwowa Inspekcja Pracy udziela bezpłatnie porad w zakresie prawa pracy WOJEWÓDZTWO PODLASKIE Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku poniedziałek w godz.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 października 2014 r. Poz. 1396

Warszawa, dnia 15 października 2014 r. Poz. 1396 Warszawa, dnia 15 października 2014 r. Poz. 1396 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 7 października 2014 r. w sprawie przekazania niektórym sądom rejonowym rozpoznawania spraw z zakresu prawa

Bardziej szczegółowo

REORGANIZACJA SĄDÓW REJONOWYCH B R O S Z U R A I N F O R M A C Y J N A

REORGANIZACJA SĄDÓW REJONOWYCH B R O S Z U R A I N F O R M A C Y J N A REORGANIZACJA SĄDÓW REJONOWYCH B R O S Z U R A I N F O R M A C Y J N A REORGANIZACJA NIEKTÓRYCH SĄDÓW REJONOWYCH KOMUNIKAT PRASOWY MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI Reorganizacja sądów rejonowych Uprzejmie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 2007 r. o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw

USTAWA z dnia 2007 r. o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw PROJEKT USTAWA z dnia 2007 r. o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw Art. 1. W ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98,

Bardziej szczegółowo

TREŚĆ: Nr 1885/1. P. A./3 8 w sprawie kontroli nad obrotem ziemią

TREŚĆ: Nr 1885/1. P. A./3 8 w sprawie kontroli nad obrotem ziemią WARSZAWA. Nr 10. 15 października 1938 r. Z A R Z Ą D Z E N IE TREŚĆ: Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 września 1938 r. w sprawie wynagrodzenia za używanie własnych sam ochodów w podróżach służbow ych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI Warszawa, dnia 26 września 20 r. Nr 2 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI: 76 z dnia 23 sierpnia 20 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Dyrekcyi c. k. Gimnazjum w Przemyślu za rok szkolny 1891, Przemyśl 1891. Gimnazjum w Przemyślu rok szkolny 1891

Sprawozdanie Dyrekcyi c. k. Gimnazjum w Przemyślu za rok szkolny 1891, Przemyśl 1891. Gimnazjum w Przemyślu rok szkolny 1891 Sprawozdanie Dyrekcyi c. k. Gimnazjum w Przemyślu za rok szkolny 1891, Przemyśl 1891 Gimnazjum w Przemyślu rok szkolny 1891 Grono Nauczycielskie przy końcu roku szkolnego 1891 Piątkiewicz Stanisław, uczył

Bardziej szczegółowo

Kolekcja atlasów morskich w zbiorach Biblioteki Gdańskiej Polskiej Akademii Nauk opublikowanych w portalu Polska.pl

Kolekcja atlasów morskich w zbiorach Biblioteki Gdańskiej Polskiej Akademii Nauk opublikowanych w portalu Polska.pl Kolekcja atlasów morskich w zbiorach Biblioteki Gdańskiej Polskiej Akademii Nauk opublikowanych w portalu Polska.pl Anna Wytyk BG PAN Aneta Kwiatkowska NASK-Polska.pl Marek Marzec NASK-Polska.pl II spotkanie

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRAWA, WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI AKTA HIPOTECZNE, AKTA NOTARIALNE HIPOTEKI

OCHRONA PRAWA, WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI AKTA HIPOTECZNE, AKTA NOTARIALNE HIPOTEKI OCHRONA PRAWA, WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI AKTA HIPOTECZNE, AKTA NOTARIALNE HIPOTEKI 1. Hipoteka w Hrubieszowie 1823-1972; zesp. nr 1053 2. 3409 j.a. 83,00 mb 3. Księgi hipoteczne, zbiory dokumentów, mapy majątków

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 lutego 2017 r. Poz. 365

Warszawa, dnia 27 lutego 2017 r. Poz. 365 Warszawa, dnia 27 lutego 2017 r. Poz. 365 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1) z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie urzędów celno-skarbowych, w których może być dokonywany wywóz, przywóz i tranzyt

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI TREŚĆ: Poz.: DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI Warszawa, dnia 5 września 2009 r. Nr 9 ZARZĄDZENIA MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI: 82 z dnia 0 lipca 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 4/2014 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 15 stycznia 2014 r.

UCHWAŁA NR 4/2014 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 15 stycznia 2014 r. UCHWAŁA NR 4/2014 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 15 stycznia 2014 r. 1. Na podstawie 9 ust. 1 Regulaminu działania organów adwokatury i organów izb adwokackich uchwalonego przez Krajowy Zjazd Adwokatury

Bardziej szczegółowo

(Monitor Polski Nr 56, poz. 594)

(Monitor Polski Nr 56, poz. 594) (Monitor Polski Nr 56, poz. 594) OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 2 sierpnia 2006 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Edukacji Narodowej lub przez niego

Bardziej szczegółowo

Stwierdzone uchybienia

Stwierdzone uchybienia Szczegółowy wykaz uchybień nadal występujących w poszczególnych Sądach Okręgowych, który został opracowany na podstawie analizy nadesłanych protokołów lustracji przeprowadzonych w 2004r. Okręgi Sądów Apelacyjnych

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 78 poz. 880 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

Dz.U. 1999 Nr 78 poz. 880 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1999 Nr 78 poz. 880 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 23 września 1999 r. w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 października 2014 r. Poz. 1397

Warszawa, dnia 15 października 2014 r. Poz. 1397 Warszawa, dnia 15 października 2014 r. Poz. 1397 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 7 października 2014 r. w sprawie przekazania niektórym sądom okręgowym i sądom rejonowym rozpoznawania spraw

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 17 sierpnia 2017 r. Poz. 1540 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 24 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu

Bardziej szczegółowo

Poz. 169 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 22 stycznia 2015 r.

Poz. 169 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 22 stycznia 2015 r. Poz. 169 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Sprawiedliwości lub przez niego nadzorowanych Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY TREŚĆ:

DZIENNIK URZĘDOWY TREŚĆ: DZIENNIK URZĘDOWY MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI WARSZAWA. Nr 3. 15 marca 1938 r. OKÓLNIKI: TREŚĆ: Nr 1866/11. G. S./38 w spraw ie zarachow an ia grzyw ien, ściągan ych przez p rok u ratorów sąd ów p o w

Bardziej szczegółowo

V. Stanowiska dostępowe Punktu Informacyjnego KRK przy Sądzie Okręgowym. w Bydgoszczy: 1) stanowiska dostępowe w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy,

V. Stanowiska dostępowe Punktu Informacyjnego KRK przy Sądzie Okręgowym. w Bydgoszczy: 1) stanowiska dostępowe w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy, Wykaz sądów rejonowych, w których utworzono stanowiska dostępowe Punktów Informacyjnych Krajowego Rejestru Karnego przeznaczone do uzyskiwania informacji z Rejestru przez sędziego, referendarza sądowego

Bardziej szczegółowo

WHU\WRULDOQH MHGQRVWHN WHUHQRZ\FK

WHU\WRULDOQH MHGQRVWHN WHUHQRZ\FK stoku 010000 Biuro Terenowe w Grajewie 010001 Biuro Terenowe w Kolnie 010002 Inspektorat w Augustowie 010100 Inspektorat w Bielsku Podlaskim 010200 Inspektorat w Hajnówce 010300 Inspektorat w Siemiatyczach

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 169 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 22 stycznia 2015 r.

Warszawa, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 169 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 22 stycznia 2015 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 169 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w KIELCACH I z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa świętokrzyskiego

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w KIELCACH I z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa świętokrzyskiego OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w KIELCACH I z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa świętokrzyskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 kwietnia 2013 r. Poz. 308 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 19 marca 2013 r.

Warszawa, dnia 19 kwietnia 2013 r. Poz. 308 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 19 marca 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 19 kwietnia 2013 r. Poz. 308 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 października 2014 r. Poz. 1398

Warszawa, dnia 15 października 2014 r. Poz. 1398 Warszawa, dnia 15 października 2014 r. Poz. 1398 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 25 września 2014 r. w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste oraz obszarów ich

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 listopada 2013 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 21 listopada 2013 r.

Warszawa, dnia 28 listopada 2013 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 21 listopada 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 listopada 2013 r. Poz. 1394 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia r. z dnia r.

Projekt z dnia r. z dnia r. Projekt z dnia 29.06.2017 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A Z D R O W I A 1) z dnia..2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów

Bardziej szczegółowo

Zespół Prawa Administracyjnego

Zespół Prawa Administracyjnego Zespół Prawa Administracyjnego Miejsce obrad zespołu Wojewódzki Sąd Administracyjny ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań. SWSA Maciej Jaśniewicz Sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu. 1.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O TERMINIE ROZPATRYWANIA PRZEZ KRAJOWĄ RADĘ SĄDOWNICTWA SPRAW O POWOŁANIE DO PEŁNIENIA URZĘDU NA STANOWISKACH SĘDZIOWSKICH

INFORMACJA O TERMINIE ROZPATRYWANIA PRZEZ KRAJOWĄ RADĘ SĄDOWNICTWA SPRAW O POWOŁANIE DO PEŁNIENIA URZĘDU NA STANOWISKACH SĘDZIOWSKICH INFORMACJA O TERMINIE ROZPATRYWANIA PRZEZ KRAJOWĄ RADĘ SĄDOWNICTWA SPRAW O POWOŁANIE DO PEŁNIENIA URZĘDU NA STANOWISKACH SĘDZIOWSKICH KRAJOWA RADA SĄDOWNICTWA UPRZEJMIE INFORMUJE, ŻE PODCZAS POSIEDZENIA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 marca 2016 r. Poz. 205. OBWIESZCZENIE ministra sprawiedliwości. z dnia 15 lutego 2016 r.

Warszawa, dnia 4 marca 2016 r. Poz. 205. OBWIESZCZENIE ministra sprawiedliwości. z dnia 15 lutego 2016 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 4 marca 2016 r. Poz. 205 OBWIESZCZENIE ministra sprawiedliwości z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Wykładowcy Lata z Helem

Wykładowcy Lata z Helem Bartłomiej Andrzejewski - Instytut Fizyki Molekularnej PAN Józef Barnaś Instytut Fizyki Molekularnej PAN Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Janusz Baszyński - Instytut Fizyki Molekularnej PAN Krzysztof

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 marca 2016 r. Poz. 205. OBWIESZCZENIE ministra sprawiedliwości. z dnia 15 lutego 2016 r.

Warszawa, dnia 4 marca 2016 r. Poz. 205. OBWIESZCZENIE ministra sprawiedliwości. z dnia 15 lutego 2016 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 4 marca 2016 r. Poz. 205 OBWIESZCZENIE ministra sprawiedliwości z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

34.5% 69% COUNT PERCENT

34.5% 69% COUNT PERCENT STRATEGIA ORA Poznan Survey Results 01 Proszę podać swój status zawodowy (Mandatory) 8,622 0 0% 0% 34.5% 69% COUNT PERCENT adwokat 5,875 68% aplikant adwokacki 2,747 32% 02 Proszę podać przynależność do

Bardziej szczegółowo

Alfabetyczna lista członków Rady Kuratorów ZNiO wszystkich kadencji

Alfabetyczna lista członków Rady Kuratorów ZNiO wszystkich kadencji Alfabetyczna lista członków Rady ZNiO wszystkich L.p. Imię i nazwisko, stopień naukowy 1. Prof. dr hab. Andrzej Baborski 2. Prof. Władysław Bartoszewski 3. Prof. dr hab. Marek Bojarski 4. Prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 60 3888 Poz. 303 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 10 marca 2011 r.

Dziennik Ustaw Nr 60 3888 Poz. 303 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 10 marca 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 60 3888 Poz. 303 Na podstawie art. 20 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

Bardziej szczegółowo

SĄD APELACYJNY W BIAŁYMSTOKU BUDŻET Oddział Finansowy

SĄD APELACYJNY W BIAŁYMSTOKU BUDŻET Oddział Finansowy BUDŻET 2016 Spis treści 1. Jednostki organizacyjne 2. Dochody 3. Wydatki 4. Zatrudnienie i wynagrodzenia Budżet na rok 2016 określa wysokość środków budżetowych niezbędnych do funkcjonowania: w części

Bardziej szczegółowo

SĄDOWNICTWO OKRESU MIĘDZYWOJENNEGO. Konstytucja Marcowa. /opracowanie nr 1/

SĄDOWNICTWO OKRESU MIĘDZYWOJENNEGO. Konstytucja Marcowa. /opracowanie nr 1/ SĄDOWNICTWO OKRESU MIĘDZYWOJENNEGO Konstytucja Marcowa /opracowanie nr 1/ 1) Sądy wymierzają sprawiedliwość w imieniu RP 2) Ustawa określi organizację, zakres i sposób działania sądów 3) Sędziów mianuje

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 stycznia 2016 r. Poz. 5

Warszawa, dnia 19 stycznia 2016 r. Poz. 5 Warszawa, dnia 19 stycznia 2016 r. Poz. 5 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie wykazu jednostek, którym w 2015 r. przyznano dotacje celowe na wydatki bieżące wraz z kwotami

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura dydaktyczna. Prowadzenie badań naukowych. w pełni w pełni w pełni w pełni w pełni nie dotyczy w pełni w pełni Pozytywna 2013-10-17

Infrastruktura dydaktyczna. Prowadzenie badań naukowych. w pełni w pełni w pełni w pełni w pełni nie dotyczy w pełni w pełni Pozytywna 2013-10-17 Polska Komisja Akredytacyjna uczelnie/wydziały, w których został oceniony kierunek informatyka w latach 2003-2013 w układzie chronologicznym (ocena programowa) Nazwa Uczelni/ u Koncepcja rozwoju kierunku

Bardziej szczegółowo

ALBUM PRAWNIKÓW POLSKICH

ALBUM PRAWNIKÓW POLSKICH ALBUM PRAWNIKÓW POLSKICH 35. EMIL STANISŁAW RAPPAPORT Ur. 8 lipca 1877 w Warszawie. Studja prawnicze na b. uniwersytecie warszawskim, w seminarjach kryminologicznych berlińskim i paryskim oraz w uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

Absolwenci Instytutu Gospodarstwa Wiejskiego i Leśnictwa. w Nowej-Aleksandrii (Puławach) Czerwiec 1881 WYDZIAŁ ROLNICZY

Absolwenci Instytutu Gospodarstwa Wiejskiego i Leśnictwa. w Nowej-Aleksandrii (Puławach) Czerwiec 1881 WYDZIAŁ ROLNICZY Rok urodzenia Rok wstąpienia do Instytutu Absolwenci Instytutu Gospodarstwa Wiejskiego i Leśnictwa w Nowej-Aleksandrii (Puławach) Czerwiec 1881 WYDZIAŁ ROLNICZY Nr. Imię i nazwisko Wyzn. Pochodzenie Ukończona

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 12 lipca 2010 r. w sprawie limitów przyjęć na studia medyczne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 12 lipca 2010 r. w sprawie limitów przyjęć na studia medyczne Dziennik Ustaw Nr 128 10763 Poz. 864 864 ROZPORZĄDZENE MNSTRA ZDROWA 1) z dnia 12 lipca 2010 r. w sprawie limitów przyjęć na studia medyczne Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

APARAT BEZPIECZEŃSTWA W POLSCE Kadra kierownicza

APARAT BEZPIECZEŃSTWA W POLSCE Kadra kierownicza APARAT BEZPIECZEŃSTWA W POLSCE Kadra kierownicza WOJEWÓDZTWO SUWALSKIE Nazwisko i imię Imię ojca KW MO/WUSW w Suwałkach Komendanci/szefowie Kaczmarek Franciszek Franciszek płk 1 VI 1975 16 IV 1989 Wi licz-iwańczyk

Bardziej szczegółowo

Współpraca organizacji pozarządowych z korporacjami prawniczymi

Współpraca organizacji pozarządowych z korporacjami prawniczymi Współpraca organizacji pozarządowych z korporacjami prawniczymi Projekt zrealizowała: Czas trwania projektu: 1.10.2005 30.06.2006 r. Cele projektu: lepsze wzajemne poznanie się organizacji pozarządowych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 czerwca 2012 r. Poz. 730 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 25 czerwca 2012 r.

Warszawa, dnia 28 czerwca 2012 r. Poz. 730 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 25 czerwca 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 czerwca 2012 r. Poz. 730 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie przekazania niektórym sądom okręgowym i sądom

Bardziej szczegółowo

SĄD APELACYJNY W BIAŁYMSTOKU BUDŻET 2015. Oddział Finansowy

SĄD APELACYJNY W BIAŁYMSTOKU BUDŻET 2015. Oddział Finansowy BUDŻET 2015 Spis treści 1. Jednostki organizacyjne 2. Dochody 3. Wydatki 4. Zatrudnienie i wynagrodzenia Budżet na rok 2015 określa wysokość środków budżetowych niezbędnych do funkcjonowania: w części

Bardziej szczegółowo

t o c z t o t e c h c z

t o c z t o t e c h c z 267 Kadra zarządzająca Dyrektorzy naczelni Zbigniew Nowicki (1953) inż. Marian Moraczewski (1953-?) Tadeusz Karkuciński (?-?)) inż. Henryk Banaszyński (1959 1963) mgr inż. Zbigniew Łazarek (1963 1968)

Bardziej szczegółowo