Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej najczęściej zadawane pytania

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej najczęściej zadawane pytania"

Transkrypt

1 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej najczęściej zadawane pytania 1. Jaką należy przyjąć wartość podstawowego dochodu podatkowego gminy w przypadku gdy beneficjentem działania jest związek międzygminny? W przypadku gdy wnioskodawcą jest związek międzygminny, wartość podstawowego dochodu podatkowego gminy, w przeliczeniu na jednego mieszkańca, ustala się dla gminy, w której jest planowana realizacja operacji. 2. Czy można odstąpić od obowiązku przedłożenia ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, stanowiącej załącznik do wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata ? W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (Dz. U. Nr 60 poz. 373 oraz Dz. U. z 2009 r., Nr 201, poz. 1544) określono, że wniosek o przyznanie pomocy zawiera w szczególności informacje o załącznikach dołączanych do wniosku. Jednym z załączników jest - jeżeli jest wymagana - ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę/rozbiórkę. Dlatego też wnioskodawca obowiązany jest dostarczyć taką decyzję najpóźniej w terminie określonym w wezwaniu do II uzupełnień wniosku o przyznanie pomocy. W przypadku, gdy wnioskodawca nie dostarczy wymaganego załącznika, następuje odmowa przyznania pomocy. Po zakończeniu weryfikacji wniosku i odmowie przyznania pomocy nie ma możliwości usuwania nieprawidłowości lub braków, dlatego też dostarczenie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, na etapie wezwania do usunięcia naruszenia prawa, nie umożliwia pozytywnego rozpatrzenia wniosku o przyznanie pomocy. 3. Jaki należy przyjąć sposób postępowania w przypadku oceny wniosku o przyznanie pomocy dla operacji, która jest planowana w nowoutworzonej gminie, dla której nie ma jeszcze danych niezbędnych do dokonania oceny? W przypadku braku danych dotyczących zwodociągowania gminy oraz podstawowego dochodu podatkowego gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca, w odniesieniu do nowoutworzonej gminy, należy posługiwać się danymi gminy, z której nowoutworzona gmina została wydzielona. 4. Czy budowa sieci kanalizacyjnej z pominięciem odcinków od kolektora głównego do granicy nieruchomości, w obszarze istniejącej zabudowy zagrodowej, realizowanej z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej PROW na lata , spełnia cel wyżej wymienionego programu? Biorąc pod uwagę, iż celem działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej jest poprawa warunków życia mieszkańców, kwalifikowalne mogą być koszty budowy odcinka sieci kanalizacyjnej od kolektora głównego do granicy nieruchomości, które zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 13 września 2007 r. (III CZP 79/07) nie są przyłączem w rozumieniu ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 729, z późn. zm.).

2 5. Czy w ramach jednego wniosku o przyznanie pomocy możliwa jest realizacja dwóch inwestycji w odrębnych miejscowościach? Operacja określona w jednym wniosku o przyznanie pomocy może być zlokalizowana w odrębnych miejscowościach pod warunkiem, że przedsięwzięcia będą dotyczyły tego samego zakresu działania. 6. Czy istnieje możliwość wyrażenia zgody przez samorząd województwa na zmianę umowy o przyznanie pomocy polegającej na przyjęciu do refundacji kosztów, które we wniosku o przyznanie pomocy oraz w umowie zostały wskazane jako koszty niekwalifikowalne? Koszty, które zostały ujęte w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji jako koszty niekwalifikowalne, nie mogą być przedmiotem refundacji. Nie ma przy tym znaczenia, czy danego rodzaju koszty mogą być, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (Dz. U. Nr 60, poz. 373, z późn. zm.), kosztami kwalifikowalnymi. Takie koszty podlegałyby refundacji, gdyby zostały ujęte, jako kwalifikowalne, w zestawieniu rzeczowofinansowym operacji, które stanowi załącznik do umowy o przyznanie pomocy. Dlatego beneficjent powinien dążyć w takiej sytuacji do zmiany umowy o przyznanie pomocy tak, aby koszty wskazane jako niekwalifikowalne zostały ujęte w zestawieniu rzeczowo-finansowym, jako koszty kwalifikowalne. Zgodnie jednak z art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427, z późn. zm.), zmiana umowy powodująca zwiększenie wysokości pomocy określonej w tej umowie jest nieważna. Ponadto, zgodnie z 15 ust 3 powyższego rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zmiana umowy w zakresie zobowiązań beneficjenta określonych w ust. 2 pkt 1 (czyli zobowiązań do osiągnięcia celu operacji i jego zachowania przez 5 lat od dnia przyznania pomocy) jest nieważna. Jeżeli zmiana umowy polegająca na uwzględnieniu w zestawieniu rzeczowo-finansowym kosztów budowy urządzenia kanalizacyjnego, jako kosztów kwalifikowalnych, nie powodowałaby zwiększenia wysokości przyznanej pomocy, ani nie wpływałaby na realizację i zachowanie celów operacji, należałoby taką zmianę umowy uznać za dopuszczalną, chyba że w wyniku jej dokonania zmieniona umowa stałaby się nieważna. Zgodnie bowiem z art. 23 ust. 2 powyższej ustawy, umowa jest nieważna w przypadkach określonych w Kodeksie cywilnym lub w przypadku gdy sprzeciwia się przepisom rozporządzenia nr 1698/2005 lub przepisom wydanym w trybie tego rozporządzenia. 7. Czy zakup wozu asenizacyjnego będzie kosztem kwalifikowalnym w ramach operacji realizowanej w zakresie tworzenia systemu zbiórki, segregacji lub wywozu odpadów komunalnych? Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (Dz. U. Nr 60 poz. 373 ze zm.) pomoc może być przyznana na operacje dotyczące gospodarki wodno - ściekowej lub tworzenia systemu zbiórki, segregacji lub wywozu odpadów komunalnych. Należy zauważyć, że przepisy rozporządzenia wprowadzają rozróżnienie na gospodarkę wodno - ściekową oraz gospodarkę odpadami. Nieczystości z budynków przeznaczonych na

3 pobyt ludzi, powstające w wyniku ludzkiego metabolizmu oraz funkcjonowania gospodarstw domowych są ściekami i gospodarowanie nimi nie stanowi gospodarki odpadami. W związku z tym, zakup zestawu asenizacyjnego jest kosztem kwalifikowalnym w ramach operacji realizowanej w zakresie gospodarki wodno ściekowej. 8. Czy jest możliwość ubiegania się o przyznanie pomocy w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata przez spółkę, w której udziały ma kilka gmin? Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (Dz. U. Nr 60 poz. 373 z późn. zm.) o pomoc może ubiegać się: gmina, gminny zakład budżetowy, jednoosobowa spółka gminy. W związku z powyższym podmiot, którym jest spółka, w której udziały ma kilka gmin, nie jest uprawniony do przyznania pomocy. 9. Dotyczy zmiany lokalizacji operacji po podpisaniu umowy o przyznanie pomocy w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (budowa przydomowych oczyszczalni ścieków). Biorąc pod uwagę, że okres od momentu złożenia wniosku o przyznanie pomocy do momentu podpisania umowy trwa kilka miesięcy i w tym czasie mogą wystąpić sytuacje, których beneficjent nie mógł przewidzieć, na etapie ubiegania się o wsparcie, samorząd województwa, mając na względzie interes społeczny i słuszny interes obywateli może wyrazić zgodę na zmianę lokalizacji inwestycji. W takim przypadku beneficjent musi uzasadnić prośbę i dostarczyć dokumenty potwierdzające, że operacja jest zgodna z obowiązującym prawem. Należy mieć na uwadze, że decyzje w sprawach zmiany lokalizacji muszą być podejmowane, jeżeli są konieczne do osiągnięcia celu, po szczegółowej analizie indywidualnego przypadku. Natomiast rozstrzygnięcie dotyczące sprawy indywidualnej należy do Samorządu Województwa, któremu powierzone zostały zadania związane z przyznaniem pomocy w ramach przedmiotowego działania na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427, z późn. zm.). Przy czym podczas analizy indywidualnego przypadku należy mieć na uwadze brzmienie 13 ust. 1 umowy o przyznanie pomocy, tj. postanowienie, iż umowa może zostać zmieniona na pisemny wniosek każdej ze stron, przy czym zmiana ta nie może powodować zwiększenia kwoty pomocy określonej w 4 ust. 1 (tej umowy) i zmiany celów i zakresu działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej. 10. O jaką maksymalną kwotę wsparcia może się ubiegać jednoosobowa spółka gminy świadcząca usługi na terenie kilku gmin? Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (Dz. U. Nr 60, poz. 373, z późn. zm.) w terminie składania wniosku o przyznanie pomocy każdy z wnioskodawców może złożyć jeden wniosek o przyznanie pomocy. Maksymalna kwota pomocy określona

4 we wniosku, w przypadku operacji dotyczącej tworzenia systemu zbiórki, segregacji lub wywozu odpadów komunalnych, wynosi zł. W związku z tym, jednoosobowa spółka gminy świadcząca usługi na terenie kilku gmin może złożyć jeden wniosek o przyznanie pomocy na maksymalną kwotę zł. 11. Czy na etapie aneksów do umów należy pozytywnie rozpatrywać wszystkie zmiany mające na celu poprawę błędów kosztorysowych i projektowych? Czy oznacza to możliwość wprowadzenia nowych pozycji do zestawienia rzeczowo finansowego oraz istotnych zmian ilościowych oraz uznania ich za koszty kwalifikowalne w ramach korekty usuwającej błędy, które powstały na etapie projektowania inwestycji? Samorząd województwa może zaakceptować zmiany w zestawieniu rzeczowo finansowym, załączonym do umowy o przyznanie pomocy pod warunkiem, iż stwierdzi że są one uzasadnione. Ponadto, akceptacji mogą podlegać wyłącznie zmiany wprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, jeżeli nie powodują pogorszenia jakości operacji, zmiany celu operacji, rozszerzenia zakresu rzeczowego o dodatkowe zadanie. Natomiast koszty poniesione w związku z wykonaniem dodatkowego zadania, nieujętego w zestawieniu rzeczowo- finansowym nie są kosztami kwalifikowalnymi. Powyższe ma zastosowanie do wszystkich działań inwestycyjnych wdrażanych przez samorządy województw. 12. Dotyczy przeprowadzania kontroli krzyżowych. Podmiot wdrażający obowiązany jest sprawdzić, czy wnioskodawca ubiegający się o pomoc w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej PROW z zakresu gospodarki ściekowej, otrzymał pomoc na realizację operacji w ramach działania 2.6. Rozwój i ulepszanie infrastruktury technicznej związanej z rolnictwem SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich na lata W związku z tym, przy piśmie z dnia 24 lipca 2009 r. (znak: ROW-ws/mb-217/242/4497/09) przekazane zostało wszystkim samorządom województw zestawienie danych z aplikacji OFSA dotyczących działania Rozwój i ulepszanie infrastruktury technicznej związanej z rolnictwem. W sytuacji, w której weryfikacja z zestawieniem nie pozwala na jednoznaczne ustalenie, czy planowana budowa przydomowej oczyszczalni ścieków nie będzie realizowana w lokalizacji, w której została wybudowana przydomowa oczyszczalnia ścieków współfinansowana w ramach działania 2.6. Rozwój i ulepszanie infrastruktury technicznej związanej z rolnictwem należy skierować zapytanie w sprawie do oddziału regionalnego ARiMR. 13. Czy jest możliwość realizacji operacji, polegającej na budowie stacji uzdatniania wody, w miejscowości liczącej powyżej mieszkańców? Zgodnie z 3 pkt 4 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 kwietnia 2008 r., w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (Dz. U. Nr 60 poz. 373 z późn. zm.) pomoc jest przyznawana na operację realizowaną w miejscowości należącej do: a) gminy wiejskiej lub b) gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej mieszkańców, lub c) gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej mieszkańców.

5 W związku z tym, inwestycja polegająca na budowie stacji uzdatniania wody, w miejscowości liczącej powyżej mieszkańców, nie może być współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. 14. Dotyczy pobierania opłat od mieszkańców gminy na budowę kanalizacji, w sytuacji gdy gmina otrzymała pomoc na realizację tej inwestycji w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskie PROW Gmina w ramach przedmiotowego działania może otrzymać pomoc na budowę kanalizacji. Jednakże nie będą podlegały refundacji koszty poniesione w związku z przyłączeniem odbiorcy indywidualnego do sieci, ponieważ zgodnie z ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków (Dz. U z 2006 r.. nr 123, poz. 858, z późn. zm.) art. 15 ust. 2: Realizację budowy przyłączy do sieci oraz studni wodomierzowej, pomieszczenia przewidzianego do lokalizacji wodomierza głównego i urządzenia pomiarowego zapewnia na własny koszt osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci. W związku z tym, gmina może pobierać od mieszkańców opłaty za wykonanie tej części inwestycji, która nie będzie finansowana ze środków przedmiotowego działania. Natomiast PROW mogą być kwalifikowalne koszty budowy przewodów zlokalizowanych poza granicami nieruchomości przyłączonej, a w granicach nieruchomości przyłączonej tylko te odcinki, które służą do przyłączenia więcej niż jednego podmiotu. 15. Czy jest możliwość refundacji kosztów operacji, która jest współfinansowana ze środków regionalnego programu operacyjnego? Projekty współfinansowane ze środków wspólnotowych mogą być komplementarne, natomiast zgodnie z art. 70 ust. 7 rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 277 z , str. 1, z późn. zm. ): Wydatki współfinansowane przez EFFROW nie są współfinansowane w drodze wkładu z funduszy strukturalnych, FS lub jakiegokolwiek innego wspólnotowego instrumentu finansowego. 16. Czy koszty poniesione na realizację inwestycji, polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie niezabudowanym, mogą zostać uznane za kwalifikowalne? Zgodnie z 3 ust. 1 pkt 1-2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (Dz. U. Nr 60 poz. 373 z późn. zm.) Pomoc jest przyznawana na operację spełniającą wymagania określone w Programie; zapewniającą osiągnięcie i zachowanie celów działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego Programem;. Ponadto, zgodnie z 17 ust. 1 pkt. 2 ww. rozporządzenia: Warunki wypłaty środków finansowych z tytułu pomocy określa się w umowie, z tym że środki te mogą być wypłacone, jeżeli beneficjent zrealizował lub realizuje zobowiązania określone w umowie. Natomiast w umowie o przyznanie pomocy beneficjent zobowiązał się do spełnienia warunków określonych w Programie, ustawie i rozporządzeniu oraz realizacji operacji zgodnie z postanowieniami umowy. W opinii MRiRW, celem opisanej inwestycji jest uzyskanie przez beneficjenta większego zysku ze sprzedaży nieruchomości, co jest niezgodne z celami działania Podstawowe usługi

6 dla gospodarki i ludności wiejskiej PROW Dlatego też, koszty poniesione w związku z opisaną inwestycją nie powinny być współfinansowane ze środków przedmiotowego działania. 17. Czy istnieje możliwość pozyskania przez gminy i powiaty środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków? Czy oczyszczalnie przydomowe mogą być jedynie częścią większych projektów realizowanych przez samorządy w ramach tego programu? W ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW pomoc jest przyznawana: gminie, jednoosobowej spółce gminy, gminnemu zakładowi budżetowemu w zakresie gospodarki wodno - ściekowej, w szczególności: a) zaopatrzenia w wodę, b) odprowadzania i oczyszczania ścieków, w tym systemów kanalizacji ściekowej lub kanalizacji zagrodowej. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków może stanowić samodzielny projekt współfinansowany w ramach ww. działania. 18. Jak należy postąpić w sytuacji, gdy beneficjent działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata , nie może dokonać przeniesienia praw własności lub posiadania z uwagi na fakt nierozliczenia etapu bądź całości operacji, a jednocześnie odrzuca możliwość zawarcia umowy administrowania ze względu na prawne i techniczne trudności w realizacji umowy o przyznanie pomocy? Kwestie dotyczące przeniesienia przez beneficjenta prawa własności lub posiadania nabytych dóbr objętych operacją zostały uregulowane w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata ; (Dz. U. Nr 60 poz. 373, z późn. zm.). Zgodnie z ww. rozporządzeniem ( 22): W uzasadnionych przypadkach właściwy organ samorządu województwa może wyrazić zgodę na: 1) przeniesienie przez beneficjenta własności lub posiadania nabytych dóbr objętych operacją, jeżeli przeniesienie to nastąpi na rzecz: a) jego jednostki organizacyjnej lub jednostki, która spełnia warunki przyznania i wypłaty pomocy, b) spółki, w której udziały lub akcje mają wyłącznie gminy, c) związku międzygminnego - które przejmą zobowiązania dotychczasowego beneficjenta; 2) zmianę przeznaczenia nabytych przez beneficjenta dóbr, wyremontowanych lub wybudowanych budynków lub budowli, w całości lub w części, jeżeli nie naruszy to celów i zakresu działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego Programem.". Na podstawie ww. przepisów przeniesienie własności lub posiadania dóbr nabytych mogłoby nastąpić albo po zrealizowaniu całej operacji, albo jeżeli operacja jest realizowana etapami, po zrealizowaniu tego etapu, w ramach którego nastąpiło nabycie dóbr. Dlatego też, opinia iż:

7 ewentualne wyrażenie zgody na inną formę działalności może nastąpić po płatności ostatecznej, nie znajduje oparcia w aktualnie obowiązującym prawie. 19. Jak należy postąpić w przypadku gdy beneficjent działania przeprowadził postępowanie w sprawie zamówienia publicznego w sposób mający wpływ na jego wynik, jednakże umowa pomiędzy zamawiającym a wykonawcą nie została unieważniona? Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata ; (Dz. U. Nr 60 poz. 373 z późn. zm), koszty uznaje się za koszty kwalifikowalne, jeżeli dostawy, roboty budowlane i usługi, związane z realizacją operacji, zostały nabyte w trybie przepisów o zamówieniach publicznych, w przypadku gdy beneficjent jest obowiązany stosować te przepisy. W umowie o przyznanie pomocy w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW : beneficjent zobowiązuje się przedłożyć samorządowi województwa dokumentację z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: a) niezwłocznie po zawarciu umowy o przyznanie pomocy, w przypadku postępowania zakończonego przed dniem jej zawarcia; b) niezwłocznie po dniu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, w przypadku postępowania zakończonego po dniu zawarcia umowy o przyznanie pomocy, - w formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez osobę pełniącą funkcję kierownika zamawiającego lub osobę upoważnioną przez zamawiającego. Jeżeli Beneficjent, nie złożył wymaganych dokumentów w wyznaczonym terminie lub w wyniku oceny stwierdzono, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało przeprowadzone z naruszeniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), mającym wpływ na wynik tego postępowania, Samorząd Województwa pisemnie zawiadamia Beneficjenta o negatywnej ocenie przeprowadzonego przez niego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ( 6 ust. 8). Ponadto, na podstawie 11 ust. 1 pkt 4 umowa ulega rozwiązaniu w wyniku negatywnej oceny wszystkich postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w ramach operacji. Reasumując, w umowie o przyznanie pomocy jednoznacznie określono, kiedy samorząd województwa dokonuje negatywnej oceny postępowania. Fakt, że umowa pomiędzy zamawiającym a wykonawcą nie została unieważniona nie stanowi przesłanki do wypłaty środków. W przypadku gdy postępowanie w sprawie zamówienia publicznego zostało ocenione negatywnie mają zastosowanie ww. postanowienia umowy o przyznanie pomocy. 20. Czy jest możliwość przyjęcia wniosku o przyznanie pomocy w sytuacji, gdy wnioskodawca nie załączył ostatecznej decyzji o udzieleniu pozwolenia na realizację prac w pasie drogi (dotyczy sytuacji, w której wnioskodawca planuje realizację inwestycji pn. Budowa kanalizacji sanitarnej, której wykonanie wymaga pozwolenia na budowę oraz odrębnego pozwolenia na wykonanie prac w pasie drogi)? Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (Dz. U. Nr 60 poz. 373 z późn.

8 zm.) wniosek o przyznanie pomocy zawiera w szczególności informacje o załącznikach dołączanych do wniosku. Jednym z załączników jest - jeżeli jest wymagana - ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę/rozbiórkę. Załączenie przez wnioskodawcę ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę kanalizacji dotyczącej przedmiotu operacji jest spełnieniem wymagania określonego dla wnioskodawcy na etapie przyznawania pomocy. Ponadto, przed dokonaniem płatności samorząd województwa weryfikuje, czy obiekt jest użytkowany prawidłowo, co wiąże się również z koniecznością prawidłowego wykonania robót w pasie drogi. 21. Jak powinien postąpić samorząd województwa, jeżeli podczas weryfikacji wniosku o przyznanie pomocy stwierdził, że operacja nie wpłynie na poprawę jakości życia mieszkańców na obszarach wiejskich? Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (Dz. U. Nr 60 poz. 373, z późn. zm.): Pomoc jest przyznawana na operację: 1) spełniającą wymagania określone w Programie; 2) zapewniającą osiągnięcie i zachowanie celów działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego Programem;". W związku z tym, jeżeli samorząd województwa podczas weryfikacji wniosku o przyznanie pomocy stwierdził, że operacja nie wpłynie na poprawę jakości życia mieszkańców na obszarach wiejskich, następuje odmowa przyznania pomocy na podstawie ww. przepisów rozporządzenia. 22. Czy samorządy województw będą mogły ogłaszać nabory wniosków po 31 grudnia 2013 r.? Zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. L 277 z , str. 1, z późn. zm.), art. 71 ust. 1: Bez uszczerbku dla art. 39 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1290/2005 wydatki kwalifikują się do wkładu z EFFROW, jeżeli odpowiednia pomoc jest rzeczywiście wypłacona przez agencję płatniczą pomiędzy dniem 1 stycznia 2007 r. a dniem 31 grudnia 2015 r. Operacje podlegające współfinansowaniu nie powinny być zakończone przed datą rozpoczęcia kwalifikowalności. Ponadto, w rozporządzeniach dla poszczególnych działań PROW określony został dzień zakończenia realizacji operacji i złożenia wniosku o płatność ostateczną. W przypadku przywołanego w nadesłanym piśmie działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (Dz. U. Nr 60 poz. 373 z późn. zm.), zakończenie realizacji operacji i złożenie wniosku o płatność ostateczną nie może nastąpić później niż do dnia 30 czerwca 2015 r. W związku z powyższym, ogłaszanie naborów lub zawieranie umów o przyznanie pomocy może mieć miejsce po 31 grudnia 2013 r. Istotne jest, aby nie został przekroczony termin zakończenia operacji i złożenia wniosku o płatność ostateczną.

9 23. Czy można uznać za kwalifikowalne, koszty poniesione na realizację operacji po dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy, ale przed dniem zawarcia umowy? Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (Dz. U. Nr 60 poz. 373 z późn. zm.), koszty uznaje się za koszty kwalifikowalne, jeżeli zostały poniesione po dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy, a w przypadku kosztów stanowiących koszty ogólne, nie wcześniej niż od dnia 1 stycznia 2007 r. ( 4 ust. 2 lit. b). Natomiast 4 ust. 3 stanowi, że w przypadku przyznania pomocy, do kosztów kwalifikowalnych zalicza się koszty kwalifikowalne poniesione przez wnioskodawcę przed dniem zawarcia umowy. Oznacza to, że kwalifikowalne mogą być koszty poniesione po dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy, jednakże tylko wówczas będą one kwalifikowalne, jeżeli zawarta zostanie umowa o przyznanie pomocy. Ponadto, oceniając, czy koszty zostały poniesione w terminie określonym w przepisach należy również wziąć pod uwagę rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. L 277 z , str. 1, z późn. zm.), art. 71 ust. 1 zgodnie z którym operacje podlegające współfinansowaniu nie powinny być zakończone przed datą rozpoczęcia kwalifikowalności. 24. Czy istnieje możliwość przyznania pomocy na zakup sprzętu np. środka transportu na potrzeby systemu zbiórki, segregacji lub wywozu odpadów komunalnych w mieście powyżej 5000 mieszkańców? Zgodnie z 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (Dz. U. Nr 60, poz. 373, z późn. zm.), pomoc jest przyznawana na operację realizowaną w miejscowości należącej do: a) gminy wiejskiej lub b) gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej mieszkańców, lub c) gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej mieszkańców. Podkreślenia wymaga, że analogiczny warunek przyznania pomocy wynika z postanowień PROW Zgodnie ze wzorem wniosku o przyznanie pomocy w ramach przedmiotowego działania, wnioskodawca obowiązany jest m.in. wskazać miejsce realizacji operacji (adres i liczbę mieszkańców miejscowości, w której realizowana jest operacja), obszar na którym realizowana jest operacja (zgodnie z 3 ust. 1 pkt 4 ww. rozporządzenia). Co do zasady, informacje takie powinny być spójne, tj. przykładowo jeżeli jako miejsce realizacji operacji jest wskazywane miasto zamieszkiwane przez mniej niż 5000 mieszkańców, to jako obszar, na którym realizowana będzie operacja powinna być wskazana gmina miejska, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5000 mieszkańców. Mając powyższe na uwadze, skoro wnioskodawca sam we wniosku o przyznanie pomocy jako miejsce realizacji operacji wskazuje miasto powyżej 5000 mieszkańców to przyznanie pomocy w takim przypadku wydaje się wątpliwe.

10 W przypadku zakupu samochodu nie ma konieczności wskazywania, jako miejsca realizacji operacji, miejsca jego garażowania. Powinno być wskazane miejsce lub miejscowości, w których operacja będzie faktycznie realizowana. Niemniej jednak, ocena takich okoliczności należy do właściwego samorządu województwa, który dysponuje całością dokumentacji w sprawie. 25. Dotyczy zasadności wymiany, w przedszkolu gminnym, kotła oraz instalacji gazowej dla prawidłowego funkcjonowania układu solarnego. Koszty związane z ww. wymianą trudno uznać jako koszty kwalifikowalne w zakresie następującego rodzaju kosztu w ramach katalogu kosztów kwalifikowalnych dla działania 321: 3) wytwarzanie lub dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych, w szczególności wiatru, wody, energii geotermalnej, słońca, biogazu albo biomasy. W ramach tego działania, zakres udzielanej pomocy winien obejmować wyłącznie koszty inwestycyjne, w szczególności: zakup materiałów i wykonanie prac budowlano-montażowych oraz zakup niezbędnego wyposażenia związanego bezpośrednio z wykorzystaniem konkretnego odnawialnego nośnika energii. Przedmiotowy wniosek dotyczący udzielenia pomocy na łączne wykorzystanie energii konwencjonalnej (gazu) oraz odnawialnej (słońca),, winien być rozpatrywany wyłącznie w odniesieniu do kosztów związanych z instalacją solarną.

PODSTAWOWE USŁUGI DLA GOSPODARKI I LUDNOŚCI WIEJSKIEJ W RAMACH PROW w zakresie modernizacji lub budowy targowisk

PODSTAWOWE USŁUGI DLA GOSPODARKI I LUDNOŚCI WIEJSKIEJ W RAMACH PROW w zakresie modernizacji lub budowy targowisk Przed zmianą Cel działania Poprawa warunków życia oraz prowadzenia działalności gospodarczej na obszarach wiejskich poprzez rozwijanie niektórych elementów infrastruktury technicznej zapewniających dostęp

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 1 kwietnia 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 1 kwietnia 2008 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 1 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania Podstawowe usługi dla

Bardziej szczegółowo

Odnowa i rozwój wsi działanie objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Warszawa październik 2010 r.

Odnowa i rozwój wsi działanie objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Warszawa październik 2010 r. Odnowa i rozwój wsi działanie objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Zmiany dotyczą: ZMIANY rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie szczegółowych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu Gospodarka wodno-ściekowa w

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna ustawy 7 marca 2007 Rozporządzenie 1 kwietnia 2008 r. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej

Podstawa prawna ustawy 7 marca 2007 Rozporządzenie 1 kwietnia 2008 r. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Podstawa prawna - art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie naboru wniosków w ramach działania. ania NA OBSZARACH WIEJSKICH TYP OPERACJI: GOSPODARKA WODNO- ŚCIEKOWA. Olsztyn, 12 czerwca 2017 r.

Podsumowanie naboru wniosków w ramach działania. ania NA OBSZARACH WIEJSKICH TYP OPERACJI: GOSPODARKA WODNO- ŚCIEKOWA. Olsztyn, 12 czerwca 2017 r. Podsumowanie naboru wniosków w ramach działania ania PODSTAWOWE USŁUGI UGI I ODNOWA WSI NA OBSZARACH WIEJSKICH TYP OPERACJI: GOSPODARKA WODNO- ŚCIEKOWA Głównym celem PROW 2014 2020 jest poprawa konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Zasady przeprowadzania naborów w ramach PROW Minikowo, 24 października 2016 r.

Zasady przeprowadzania naborów w ramach PROW Minikowo, 24 października 2016 r. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Materiał opracowany przez Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich - Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Dominik Kuligowska Kamila Majdecka Wydział Obszarów Wiejskich Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Katarzyna Dominik Kuligowska Kamila Majdecka Wydział Obszarów Wiejskich Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego w ramach działania 7. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Typ operacji,,gospodarka wodno-ściekowa Katarzyna Dominik Kuligowska

Bardziej szczegółowo

Zasady przeprowadzania naborów w ramach PROW Raciążek, 22 września 2016 r.

Zasady przeprowadzania naborów w ramach PROW Raciążek, 22 września 2016 r. Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego Zasady przeprowadzania naborów w ramach PROW 2014-2020 Raciążek, 22 września 2016 r. Gospodarka wodno - ściekowa

Bardziej szczegółowo

Projekt Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Projekt Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt opracowany przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Projekt współfinansowany ze środków

Bardziej szczegółowo

(Rozporządzenie MRiRW z dnia 14 lipca 2016 r. oraz nowelizacje z 17 stycznia 2017 r., 8 marca 2018 r., 5 września 2018 r. i 2 sierpnia 2019 r.

(Rozporządzenie MRiRW z dnia 14 lipca 2016 r. oraz nowelizacje z 17 stycznia 2017 r., 8 marca 2018 r., 5 września 2018 r. i 2 sierpnia 2019 r. Warunki i tryb przyznawania pomocy na operacje typu Gospodarka wodno-ściekowa (Rozporządzenie MRiRW z dnia 14 lipca 2016 r. oraz nowelizacje z 17 stycznia 2017 r., 8 marca 2018 r., 5 września 2018 r. i

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich (M07) Działanie wspiera rozwój infrastruktury wiejskiej oraz odnowę wsi, przyczyniając się tym samym do

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Internet szerokopasmowy Rzeszów, 26 marca 2013 r. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne od dnia, w którym została zawarta umowa, a w przypadku kosztów ogólnych od dnia 1 stycznia 2014 r

Informacje ogólne od dnia, w którym została zawarta umowa, a w przypadku kosztów ogólnych od dnia 1 stycznia 2014 r Budowa lub modernizacja dróg lokalnych w ramach poddziałania Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI. z dnia 1 kwietnia 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI. z dnia 1 kwietnia 2008 r. Dz.U.2013.1419 2015.04.02 zm. Dz.U.2015.466 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 1 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej

Bardziej szczegółowo

Budowa lub modernizacja dróg lokalnych w ramach poddziałania

Budowa lub modernizacja dróg lokalnych w ramach poddziałania Budowa lub modernizacja dróg lokalnych w ramach poddziałania Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię

Bardziej szczegółowo

- gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyŝej 5000 mieszkańców lub

- gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyŝej 5000 mieszkańców lub Pytania i odpowiedzi dotyczące działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 1. Jakie koszty inwestycyjne obejmuje

Bardziej szczegółowo

Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej I. Informacje ogólne: 1. Forma wsparcia: REFUNDACJA 2. Intensywność wsparcia: jednostki

Bardziej szczegółowo

Najczęściej zadawane pytania Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów

Najczęściej zadawane pytania Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów Najczęściej zadawane pytania - 7.4.2. Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów styczeń 18, 2017 Działanie M07 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach

Bardziej szczegółowo

Informacja o zadaniach realizowanych w zakresie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA

Informacja o zadaniach realizowanych w zakresie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Informacja o zadaniach realizowanych w zakresie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 Program Rozwoju

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PRZYZNANIE POMOCY W RAMACH DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI OBJĘTEGO PROW

UMOWA O PRZYZNANIE POMOCY W RAMACH DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI OBJĘTEGO PROW UMOWA O PRZYZNANIE POMOCY W RAMACH DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI OBJĘTEGO PROW 2007-2013 Plan prezentacji 1. Umowa 2. Realizacja operacji 3. Obwarowania 4. Zobowiązania Beneficjenta 5. Promocja 6. Zamówienia

Bardziej szczegółowo

I. IDENTYFIKACJA WNIOSKODAWCY

I. IDENTYFIKACJA WNIOSKODAWCY WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY* w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Potwierdzenie przyjęcia /pieczęć/ W-1_321... Znak sprawy (wypełnia UM) Wniosek składany w zakresie:

Bardziej szczegółowo

Środki unijne dla gmin: do 2 mln zł na rozwój infrastruktury wodno-ściekowej

Środki unijne dla gmin: do 2 mln zł na rozwój infrastruktury wodno-ściekowej Środki unijne dla gmin: do 2 mln zł na rozwój infrastruktury wodno-ściekowej Autor: Ewa Ploplis Data: 1 marca 2017 Nawet 2 mln zł z PROW 2014-2020 mogą otrzymać gminy wiejskie i wiejskomiejskie, spółki

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Procedury wyboru i oceny operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Płaskowyż Dobrej Ziemi

Załącznik nr 2 do Procedury wyboru i oceny operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Płaskowyż Dobrej Ziemi Załącznik nr 2 do Procedury wyboru i oceny operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Płaskowyż Dobrej Ziemi KARTA ZGODNOŚCI OPERACJI Z WARUNKAMI PRZYZNANIA POMOCY

Bardziej szczegółowo

Weryfikacja wniosku o płatność - najczęściej popełniane błędy na etapie rozliczania inwestycji

Weryfikacja wniosku o płatność - najczęściej popełniane błędy na etapie rozliczania inwestycji Weryfikacja wniosku o płatność - najczęściej popełniane błędy na etapie rozliczania inwestycji Poznań, 30.04.2019 r. Podstawy prawne Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 grudnia 2013 r. Poz. 1419. Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. z dnia 22 sierpnia 2013 r.

Warszawa, dnia 3 grudnia 2013 r. Poz. 1419. Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. z dnia 22 sierpnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 3 grudnia 2013 r. Poz. 1419 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 sierpnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 25 czerwca 2015 r. Poz. 2563 UCHWAŁA NR X/104/15 RADY MIEJSKIEJ W WIELUNIU z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Warunki i zasady udzielania pomocy w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata

Warunki i zasady udzielania pomocy w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata Warunki i zasady udzielania pomocy w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007 2013 w zakresie budowy mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących

Bardziej szczegółowo

Kartę wypełnia się przy zastosowaniu ogólnej wskazówki dotyczącej odpowiedzi TAK. NIE, ND. SEKCJA WSTĘPNA

Kartę wypełnia się przy zastosowaniu ogólnej wskazówki dotyczącej odpowiedzi TAK. NIE, ND. SEKCJA WSTĘPNA Załącznik nr 1 KARTA WERYFIKACJI OPERACJI - WSTĘPNEJ OCENY FORMALNEJ WNIOSKU WERYFIKACJA ZGODNOŚCI OPERACJI Z WARUNKAMI PRZYZNANIA POMOCY OKREŚLONYMI W PROW NA LATA 2014-2020 Weryfikacja dokonywana na

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Listopad 2015 Podstawy prawne Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 12 stycznia 2017 r. Poz. 80 OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/34/15 RADY GMINY BARTNICZKA. z dnia 12 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/34/15 RADY GMINY BARTNICZKA. z dnia 12 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR VI/34/15 RADY GMINY BARTNICZKA z dnia 12 czerwca 2015 r. w sprawie określenia zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowych z budżetu Gminy Bartniczka na dofinansowanie realizacji przydomowych

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Załącznik nr 2 wzór kart zgodności z PROW duże projekty do Procedury obsługi operacji w ramach działania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Bardziej szczegółowo

z dnia 25 sierpnia 2016 r.

z dnia 25 sierpnia 2016 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A R O L N I C T WA I R O Z W O J U W S I 1) z dnia 25 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 4 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR VII/XXIV/176/16 RADY GMINY WISZNIA MAŁA. z dnia 26 października 2016 r.

Wrocław, dnia 4 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR VII/XXIV/176/16 RADY GMINY WISZNIA MAŁA. z dnia 26 października 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 4 listopada 2016 r. Poz. 4902 UCHWAŁA NR VII/XXIV/176/16 RADY GMINY WISZNIA MAŁA z dnia 26 października 2016 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 2 września 2016 r. Poz. 1390 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 25 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi - Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej

Pytania i odpowiedzi - Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Pytania i odpowiedzi - Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Czy możliwa jest budowa kanalizacji zagrodowej do pojedynczych budynków w sytuacji, gdy w miejscowości istnieje już system kanalizacji

Bardziej szczegółowo

Rozwijanie działalności gospodarczej

Rozwijanie działalności gospodarczej Rozwijanie działalności gospodarczej I. Informacje ogólne: 1. Forma wsparcia: REFUNDACJA 2. Intensywność wsparcia: do 70% 3. Wysokość wsparcia: do 300 000 zł 4. Minimalne wymagania: Operacjami wybranymi

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na pytania dotyczące ogłoszonego naboru wniosków dla Poddziałania Zaopatrzenie w wodę

Odpowiedzi na pytania dotyczące ogłoszonego naboru wniosków dla Poddziałania Zaopatrzenie w wodę Odpowiedzi na pytania dotyczące ogłoszonego naboru wniosków dla Poddziałania 4.3.2 Zaopatrzenie w wodę Uwaga! Planując złożenie wniosku o dofinansowanie należy przede wszystkim mieć na uwadze cel szczegółowy

Bardziej szczegółowo

Projekty grantowe. w działaniu: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER

Projekty grantowe. w działaniu: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Projekty grantowe w działaniu: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER w poddziałaniu: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Bardziej szczegółowo

Najistotniejsze informacje dotyczące działań PROW 2007-2013. 1. Samorząd województwa wdraża niektóre działania PROW na lata 2007-2013:

Najistotniejsze informacje dotyczące działań PROW 2007-2013. 1. Samorząd województwa wdraża niektóre działania PROW na lata 2007-2013: Najistotniejsze informacje dotyczące działań PROW 2007-2013 1. Samorząd województwa wdraża niektóre działania PROW na lata 2007-2013: Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 jest realizowany

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie obsługi działań wdrażanych przez SW Dolnośląskiego w ramach PROW na lata

Podsumowanie obsługi działań wdrażanych przez SW Dolnośląskiego w ramach PROW na lata Podsumowanie obsługi działań wdrażanych przez SW Dolnośląskiego w ramach PROW na lata 2007-2013 Stan danych na dzień 29.05.2015 Katarzyna Malinowska Kierownik Działu Wdrażania Wydziału Obszarów Wiejskich

Bardziej szczegółowo

Kontrole administracyjne w ramach PROW 2007-2013

Kontrole administracyjne w ramach PROW 2007-2013 1 Kontrole administracyjne w ramach PROW 2007-2013 Bronisław Pietrala 2 Weryfikacja postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wizytacja w miejscu 3 Podstawy prawne Rozporządzenie Komisji (WE) nr

Bardziej szczegółowo

Umowa przyznania pomocy

Umowa przyznania pomocy Umowa przyznania pomocy w ramach działania 431 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja Wydział Leader DROW Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi sierpień- wrzesień

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej - stan wdrażania Rzeszów, 26 marca 2013 r. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

Wspieranie przedsiębiorczości

Wspieranie przedsiębiorczości Wspieranie przedsiębiorczości w działaniu: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER w poddziałaniu: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez

Bardziej szczegółowo

I. IDENTYFIKACJA WNIOSKODAWCY

I. IDENTYFIKACJA WNIOSKODAWCY Załącznik do Zarządzenia nr..prezesa ARiMR z dnia.. WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY* w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Potwierdzenie przyjęcia /pieczęć/ W-1_321...

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 Umowa przyznania pomocy w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Podstawa

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 lutego 2010 r.

USTAWA z dnia 12 lutego 2010 r. Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 12 lutego 2010 r. Opracowano na podstawie Dz.U. z 2010 r. Nr 57, poz. 351. o zmianie ustawy o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 3 grudnia 2013 r. Poz. 4254 UCHWAŁA NR XXXV/297/2013 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU. z dnia 28 listopada 2013 r.

Szczecin, dnia 3 grudnia 2013 r. Poz. 4254 UCHWAŁA NR XXXV/297/2013 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU. z dnia 28 listopada 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 3 grudnia 2013 r. Poz. 4254 UCHWAŁA NR XXXV/297/2013 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia zasad

Bardziej szczegółowo

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ZALICZKI W OKRESIE PRZEJŚCIOWYM. Nowe możliwości finansowania inwestycji z PROW

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ZALICZKI W OKRESIE PRZEJŚCIOWYM. Nowe możliwości finansowania inwestycji z PROW ZALICZKI W OKRESIE PRZEJŚCIOWYM Nowe możliwości finansowania inwestycji z PROW 2007-2013 Podstawy prawne Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1974/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich. Kraków, 11 stycznia 2013 r.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich. Kraków, 11 stycznia 2013 r. Rozwój Internetu szerokopasmowego w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej PROW 2007-2013 - możliwości realizacji przedsięwzięć przez JST Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/46/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU. z dnia 30 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR V/46/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU. z dnia 30 marca 2015 r. UCHWAŁA NR V/46/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec na finansowanie lub dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 8 sierpnia 2016 r. Poz. 1191 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 28 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych

Bardziej szczegółowo

podmiotom do dnia umożliwienia przez Agencję udostępniania tych zapytań przez ich zamieszczenie na stronie internetowej prowadzonej przez Agencję

podmiotom do dnia umożliwienia przez Agencję udostępniania tych zapytań przez ich zamieszczenie na stronie internetowej prowadzonej przez Agencję Informacja na temat konieczności stosowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo finansowym. Ważne: Należy zapoznać się z następującymi dokumentami: - zapisy umowy

Bardziej szczegółowo

Kontrole administracyjne w ramach PROW

Kontrole administracyjne w ramach PROW 1 Kontrole administracyjne w ramach PROW 2007-2013 Bronisław Pietrala 2 Departament Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich Wydział Kontroli Administracyjnych PROW Weryfikacja postępowania o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Oś 3 / oś 4 LEADER Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Oś 3 / oś 4 LEADER Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Oś 3 / oś 4 LEADER Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Podstawa prawna ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 17 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych

Bardziej szczegółowo

Finansowanie tylko dróg publicznych

Finansowanie tylko dróg publicznych Resort rolnictwa przekazał stronie samorządowej 24 czerwca do zaopiniowania projekt rozp orządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu

Bardziej szczegółowo

dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Program dofinansowania budowy przyłączy do kanalizacji sanitarnej oraz przydomowych oczyszczalni ścieków w formie pożyczki dla osób nie prowadzących działalności gospodarczej dofinansowany ze środków Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

Zmiany w rozporządzeniu MRiRW do działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW Wrocław 8 września 2010 r.

Zmiany w rozporządzeniu MRiRW do działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW Wrocław 8 września 2010 r. Zmiany w rozporządzeniu MRiRW do działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013 Wrocław 8 września 2010 r. Oś 4. Leader podstawa prawna art. 61-65 rozporządzenia Rady (WE) Nr 1698/2005

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD NABÓR

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD NABÓR OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD NABÓR nr II/EFRROW/2016 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Suwalsko Sejneńska Lokalna

Bardziej szczegółowo

Różnicowanie w kierunku. - kryteria dostępu, koszty kwalifikowane, dokumentacja aplikacyjna

Różnicowanie w kierunku. - kryteria dostępu, koszty kwalifikowane, dokumentacja aplikacyjna Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej - kryteria dostępu, koszty kwalifikowane, dokumentacja aplikacyjna Podstawy prawne Rozporządzenie MRiRW z dn. 8 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Nadwiślańska Grupa Działania E.O.CENOMA

Stowarzyszenie Nadwiślańska Grupa Działania E.O.CENOMA Stowarzyszenie Nadwiślańska Grupa Działania E.O.CENOMA Wszystkie działania realizowane w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) naszej Lokalnej Grupy Działania mają na celu

Bardziej szczegółowo

Stan wdrażania PROW

Stan wdrażania PROW Ocena średniookresowa Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Stan wdrażania PROW 2007-2013 Zastępca Prezesa ARiMR - dr Zofia Szalczyk Warszawa, marzec 2011 rok Syntetyczne dane o realizacji

Bardziej szczegółowo

OPERACJE TYPU: Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne, Kształtowanie przestrzeni publicznej, Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego

OPERACJE TYPU: Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne, Kształtowanie przestrzeni publicznej, Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego OPERACJE TYPU: Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne, Kształtowanie przestrzeni publicznej, Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego w ramach działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ODPŁATNEGO PRZEKAZYWANIA URZADZEŃ WODOCIAGOWYCH I/LUB KANALIZACYJNYCH WYBUDOWANYCH PRZEZ INWESTORÓW ZEWNĘTRZNYCH NA TERENIE MIASTA IŁAWA

REGULAMIN ODPŁATNEGO PRZEKAZYWANIA URZADZEŃ WODOCIAGOWYCH I/LUB KANALIZACYJNYCH WYBUDOWANYCH PRZEZ INWESTORÓW ZEWNĘTRZNYCH NA TERENIE MIASTA IŁAWA REGULAMIN ODPŁATNEGO PRZEKAZYWANIA URZADZEŃ WODOCIAGOWYCH I/LUB KANALIZACYJNYCH WYBUDOWANYCH PRZEZ INWESTORÓW ZEWNĘTRZNYCH NA TERENIE MIASTA IŁAWA 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady odpłatnego przejmowania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 16 marca 2017 r. Poz. 1331 UCHWAŁA NR XXX/304/2017 RADY GMINY BEŁCHATÓW z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu wsparcia budowy podłączeń

Bardziej szczegółowo

Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej Warunki udzielenia wsparcia: 1. Wnioskodawca: O pomoc może ubiegać się podmiot będący:

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 6 października 2014 r. Poz. 3489 UCHWAŁA NR XLV/260/2014 RADY GMINY SIERADZ z dnia 17 września 2014 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

znak sprawy 4.2. Korekta wniosku 5.8 Ulica 5.9 Nr domu 5.10 Nr lokalu 5.11 Nr telefonu 5.12 Nr faksu

znak sprawy 4.2. Korekta wniosku 5.8 Ulica 5.9 Nr domu 5.10 Nr lokalu 5.11 Nr telefonu 5.12 Nr faksu PROW 2014-2020_7.2/1r WNIOSEK O PŁATNOŚĆ Symbol formularza W-2/7 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Potwierdzenie przyjęcia /pieczęć/

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 5 sierpnia 2016 r. Poz. 1182 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Malinowska Kierownik Działu Wdrażania, Wydział Obszarów Wiejskich

Katarzyna Malinowska Kierownik Działu Wdrażania, Wydział Obszarów Wiejskich Operacje typu Budowa lub modernizacja dróg lokalnych w ramach poddziałania Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji

Bardziej szczegółowo

Barbara Rutkowska Główny Specjalista Zespół ds. 1 Projektów Inwestycyjnych. Łódź,

Barbara Rutkowska Główny Specjalista Zespół ds. 1 Projektów Inwestycyjnych. Łódź, Barbara Rutkowska Główny Specjalista Zespół ds. 1 Projektów Inwestycyjnych r. Łódź, 22.05.2018 Podstawa prawna działania: ustawa Prawo ochrony środowiska ustawy o finansach publicznych Rozporządzenie w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/88/2015 RADY GMINY CZOSNÓW. z dnia 30 września 2015 r.

UCHWAŁA NR XIII/88/2015 RADY GMINY CZOSNÓW. z dnia 30 września 2015 r. UCHWAŁA NR XIII/88/2015 RADY GMINY CZOSNÓW z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej Na podstawie art.18

Bardziej szczegółowo

Tworzenie i rozwój. - kryteria dostępu, koszty kwalifikowane, dokumentacja aplikacyjna

Tworzenie i rozwój. - kryteria dostępu, koszty kwalifikowane, dokumentacja aplikacyjna Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw - kryteria dostępu, koszty kwalifikowane, dokumentacja aplikacyjna Podstawy prawne Rozporządzenie MRiRW z dn. 8 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 marca 2012 r. Poz Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 9 marca 2012 r.

Warszawa, dnia 22 marca 2012 r. Poz Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 9 marca 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 marca 2012 r. Poz. 302 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 9 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Działania PROW 2014-2020 bezpośrednio ukierunkowane na rozwój infrastruktury: 1. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich 2. Scalanie

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 26 stycznia 2017 r. Poz. 205 UCHWAŁA NR XXII/127/2017 RADY GMINY TRZEBIEL. z dnia 25 stycznia 2017 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 26 stycznia 2017 r. Poz. 205 UCHWAŁA NR XXII/127/2017 RADY GMINY TRZEBIEL. z dnia 25 stycznia 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 26 stycznia 2017 r. Poz. 205 UCHWAŁA NR XXII/127/2017 RADY GMINY TRZEBIEL z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania

Bardziej szczegółowo

KONKURENCYJNY WYBÓR WYKONAWCÓW ZADAŃ UJĘTYCH W ZESTAWIENIU RZECZOWO-FINANSOWYM OPERACJI.

KONKURENCYJNY WYBÓR WYKONAWCÓW ZADAŃ UJĘTYCH W ZESTAWIENIU RZECZOWO-FINANSOWYM OPERACJI. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Materiał opracowany przez Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DOTACJI Z BUDŻETU GMINY JEDLIŃSK NA BUDOWĘ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DOTACJI Z BUDŻETU GMINY JEDLIŃSK NA BUDOWĘ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Jedlińsk Nr XXXVI/47/2014 z dnia 10 listopada 2014r. REGULAMIN PRZYZNAWANIA DOTACJI Z BUDŻETU GMINY JEDLIŃSK NA BUDOWĘ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Najczęstsze problemy spotykane przy kontrolach i wizytach na miejscu w ramach PROW

Najczęstsze problemy spotykane przy kontrolach i wizytach na miejscu w ramach PROW 1 Najczęstsze problemy spotykane przy kontrolach i wizytach na miejscu w ramach PROW 2014-2020. Dział kontroli Wydział Obszarów Wiejskich Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 10 maja 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXIX/170/17 RADY GMINY DOMANIÓW. z dnia 26 kwietnia 2017 r.

Wrocław, dnia 10 maja 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXIX/170/17 RADY GMINY DOMANIÓW. z dnia 26 kwietnia 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 10 maja 2017 r. Poz. 2364 UCHWAŁA NR XXIX/170/17 RADY GMINY DOMANIÓW z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji

Bardziej szczegółowo

Wsparcie finansowe na gospodarkę ciekową

Wsparcie finansowe na gospodarkę ciekową Wsparcie finansowe na gospodarkę wodno-ściekow ciekową w ramach Programu Rozwoju Obszarów w Wiejskich na lata 2014-2020 2020 Olsztyn, 3 listopada 2016 r. 1 Celem głównym PROW 2014 2020 jest poprawa konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA UMOWY (o przyznaniu pomocy)

POSTANOWIENIA UMOWY (o przyznaniu pomocy) POSTANOWIENIA UMOWY (o przyznaniu pomocy) Gospodarka wodno-ściekowa Poznań, 04.10.2019 r. 1. Tytuł operacji 2. Cel operacji 3 Postanowienia ogólne 3 Postanowienia ogólne 4. Realizacja operacji w 1 lub

Bardziej szczegółowo

WYBÓR WYKONAWCÓW ZADAŃ UJĘTYCH W ZESTAWIENIU RZECZOWO-FINANSOWYM OPERACJI I WARUNKI DOKONYWANIA ZMNIEJSZEŃ KWOT POMOCY

WYBÓR WYKONAWCÓW ZADAŃ UJĘTYCH W ZESTAWIENIU RZECZOWO-FINANSOWYM OPERACJI I WARUNKI DOKONYWANIA ZMNIEJSZEŃ KWOT POMOCY WYBÓR WYKONAWCÓW ZADAŃ UJĘTYCH W ZESTAWIENIU RZECZOWO-FINANSOWYM OPERACJI I WARUNKI DOKONYWANIA ZMNIEJSZEŃ KWOT POMOCY Poznań, 3 lutego 2017 r. UMOWA NA REALIZACJĘ OPERACJI w 9 określa obowiązki Partnera

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Rozwój i ulepszanie infrastruktury technicznej związanej z rolnictwem

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Rozwój i ulepszanie infrastruktury technicznej związanej z rolnictwem Wniosek o dofinansowanie realizacji w zakresie działania Rozwój i ulepszanie infrastruktury technicznej związanej z rolnictwem UWAGA: Ubiegający się o dofinansowanie nie wypełnia pól zaciemnionych Data

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLV/311/2014 RADY GMINY W BAŁTOWIE. z dnia 24 lipca 2014 r.

UCHWAŁA NR XLV/311/2014 RADY GMINY W BAŁTOWIE. z dnia 24 lipca 2014 r. UCHWAŁA NR XLV/311/2014 RADY GMINY W BAŁTOWIE z dnia 24 lipca 2014 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych do gminnej sieci kanalizacyjnej

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dla potencjalnych Beneficjentów działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW

Szkolenie dla potencjalnych Beneficjentów działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW Szkolenie dla potencjalnych Beneficjentów działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW 2007-2013 (1) Ramy prawne planowanego naboru wniosków, zasady przyznawania pomocy,

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Działania PROW 2014-2020 bezpośrednio ukierunkowane na rozwój infrastruktury: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Scalanie gruntów

Bardziej szczegółowo

Wydział Terenów Wiejskich

Wydział Terenów Wiejskich Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Terenów Wiejskich Działanie Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 5 maja 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX/178/16 RADY GMINY NAWOJOWA. z dnia 29 kwietnia 2016 roku

Kraków, dnia 5 maja 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX/178/16 RADY GMINY NAWOJOWA. z dnia 29 kwietnia 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 5 maja 2016 r. Poz. 2807 UCHWAŁA NR XX/178/16 RADY GMINY NAWOJOWA z dnia 29 kwietnia 2016 roku w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 sierpnia 2016 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 20 lipca 2016 r.

Warszawa, dnia 12 sierpnia 2016 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 20 lipca 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 12 sierpnia 2016 r. Poz. 1230 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu

Bardziej szczegółowo

Lista odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące naboru w ramach Działania 3.6

Lista odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące naboru w ramach Działania 3.6 Lista odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące naboru w ramach Działania 3.6 Czy w ramach tego konkursu kwalifikowane do dofinansowania będą wydatki na wykonanie przyłączy do posesji? 1) Budowa

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 października 2016 r. Poz. 1617 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 28 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach

Uchwała Nr.. Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach Uchwała Nr.. Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach -Projekt- z dnia w sprawie zasad udzielania osobom fizycznym dotacji celowej ze środków budżetu gminy na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Zamówienia publiczne Omówienie zakresu błędów odnotowanych w odniesieniu do Zamówień Publicznych w ramach działań

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 18 listopada 2014 r. Poz. 4069 UCHWAŁA NR XLIII/339/2014 RADY MIEJSKIEJ W SIERADZU z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IX/71/2015 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 17 września 2015r.

Uchwała Nr IX/71/2015 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 17 września 2015r. Uchwała Nr IX/71/2015 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 17 września 2015r. w sprawie: zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych

Bardziej szczegółowo