Pytania i odpowiedzi - Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pytania i odpowiedzi - Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej"

Transkrypt

1 Pytania i odpowiedzi - Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Czy możliwa jest budowa kanalizacji zagrodowej do pojedynczych budynków w sytuacji, gdy w miejscowości istnieje już system kanalizacji sieciowej? Inwestycje polegająca na budowie kanalizacji zagrodowej do pojedynczych budynków można realizować tylko wówczas, jeżeli są one ekonomicznie uzasadnione, np. w sytuacji, kiedy budynki są rozproszone i przeprowadzenie sieci kanalizacyjnej wymaga większego nakładu finansowego niż budowa oczyszczalni przyzagrodowych. Wnioskodawcą mogą być jednak tylko podmioty określone w PROW jako beneficjenci działania. Czy w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" możliwa jest realizacja inwestycji polegającej na budowie oświetlenia ulicznego lampami solarnymi? Jeden z zakresów wsparcia w wymienionym działaniu obejmuje operacje polegające na wytwarzaniu lub dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych. W związku z tym, w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" można realizować inwestycję polegającą na budowie oświetlenia ulicznego lampami solarnymi. Czy w ramach działania Podstawowe usługi dla ludności i gospodarki wiejskiej" beneficjentem może być spółka prawa handlowego, której jedynym udziałowcem jest gmina? Beneficjentem działania jest gmina lub jednostka organizacyjna, dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego wykonujące zadania określone w zakresie pomocy. W związku z tym, spółka prawa handlowego, dla której jedynym udziałowcem jest gmina może ubiegać się o środki w ramach ww. działania, o ile wykonuje zadania określone w zakresie pomocy.

2 wykonuje zadania określone w zakresie pomocy. Czy w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej w jednym projekcie mogą być łączone elementy gospodarki wodnej i ściekowej, czy należy to wyodrębnić w dwa projekty? Operacje realizowane w ramach Podstawowych usług dla ludności i gospodarki wiejskiej" mogą polegać na inwestycji obejmującej zakres gospodarki wodnej i ściekowej Kto może ubiegać się o przyznanie funduszy w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego PROW ? W ramach ww. działania, o pomoc może ubiegać się gmina lub spółka jednoosobowa gminy. Maksymalna wysokość pomocy na realizację operacji w jednej gminie, w okresie realizacji PROW , nie może przekroczyć; - 4 min zł - na projekty w zakresie gospodarki wodno - ściekowej; tys. zł - na projekty w zakresie tworzenia systemu zbioru, segregacji, wywozu odpadów komunalnych; - 3 min zł - na projekty w zakresie wytwarzania lub dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych. Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady (WE)1698/2Q05 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), poziom pomocy ze środków EFFROW dla całej osi 3 wynosi maksymalnie 75% kosztów kwalifikowalnych inwestycji. Natomiast, co najmniej 25% kosztów kwalifikowalnych pochodzi ze środków własnych beneficjenta. Czy w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" PROW w zakresie gospodarki wodno - ściekowej a także wytwarzania lub dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych możliwa będzie realizacja inwestycji w gospodarstwach indywidualnych? Wybór unieszkodliwiania ścieków na terenach wiejskich powinien

3 Wybór unieszkodliwiania ścieków na terenach wiejskich powinien być dostosowany do istniejących warunków. W miejscowościach wiejskich o zwartej zabudowie stosowanie oczyszczalni zagrodowych byłoby nieuzasadnione, Rozwiązanie takie byłoby kosztowniejsze i bardziej kłopotliwe w eksploatacji niż kanalizacja zbiorcza. Inaczej wygląda sytuacja przy bardzo rozproszonej zabudowie, a szczególnie w tzw. przysiółkach czy koloniach i pojedynczych gospodarstwach oddalonych od wsi. Wówczas jedynym uzasadnionym ekonomicznie rozwiązaniem może być oczyszczalnia zagrodowa. W ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" w PROW mogą być realizowane projekty dotyczące budowy oczyszczalni zagrodowych jako inwestycje samorządowe realizowane na gruntach prywatnych, pod warunkiem, że gmina uzasadni celowość takiego rozwiązania. Natomiast nie ma możliwości realizacji operacji dot. budowy oczyszczalni zagrodowych na obiektach prywatnych - tylko na cele publiczne. Czy projekt budowy kanalizacji sanitarnej realizowany częściowo na terenie położonym poza granicami administracyjnymi miasta, a częściowo na terenie miasta o liczbie mieszkańców większej jak 5 tys. może być realizowany w ramach PROW 20O7-2O13? Projekt budowy kanalizacji sanitarnej realizowany częściowo na terenie położonym poza granicami administracyjnymi miasta, a częściowo na terenie miasta o liczbie mieszkańców większej jak 5 tys., nie kwalifikuje się do otrzymania pomocy w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" PROW Czy możliwe jest sfinansowanie w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" zakupu samochodu do odbioru i wywozu nieczystości stałych, który będzie służył do obsługi miasta liczącego ponad mieszkańców oraz okolicznych gmin?

4 mieszkańców oraz okolicznych gmin? Zgodnie z zapisami programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata , pomoc w zakresie działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" może być przyznana na projekt realizowany w miejscowości należącej do: - gminy wiejskiej lub - gminy miejsko - wiejskiej, w wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, lub - gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców. Operacja polegająca na zakupie środka transportu na potrzeby systemu zbioru, segregacji i wywozu odpadów komunalnych jest możliwa pod warunkiem, że minimum w 50% będzie on wykorzystywany na obszarach wiejskich, co sprawdzane będzie na podstawie umów zawieranych z odbiorcami. Czy istnieje możliwość ubiegania się o fundusze na realizację inwestycji związanej z budową kanalizacji na terenie gminy wchodzącej w skład aglomeracji? Zgodnie z opisem działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (PROW ) pomoc może być przyznana na operacje realizowane w miejscowości należącej do: - gminy wiejskiej lub - gminy miejsko - wiejskiej, w wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, lub - gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców. W związku z tym, gmina może ubiegać się o wsparcie operacji realizowanej w wymienionych miejscowościach, pod warunkiem, że nie będzie ubiegała się o środki z innych programów na tą samą inwestycję. Co to są przyłącza wodociągowe i czy można zaliczyć koszt ich budowy do kosztów kwalifikowalnych?

5 budowy do kosztów kwalifikowalnych? W przepisach prawa krajowego przyłączem wodociągowym nazywamy odcinek przewodu łączącego sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją wodociągową w nieruchomości odbiorcy usług wraz z zaworem za wodomierzem głównym (ustawa z dnia 22 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (D2. U )). Zgodnie z projektem rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata , budowa przyłączy może być kosztem kwalifikowalnym projektu, ale tylko wówczas, kiedy obowiązek ich przeprowadzenia spoczywa na beneficjencie, zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków: Realizację budowy przyłączy do sieci oraz studni wodomierzowej, pomieszczenia przewidzianego do lokalizacji wodomierza głównego i urządzenia pomiarowego zapewnia na własny koszt osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci. Beneficjentem działania jest gmina lub jednostka organizacyjna, dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego wykonujące zadania określone w zakresie pomocy. W ramach kosztów kwalifikowalnych można ująć koszty budowy przyłącza wodociągowego, z wyłączeniem wewnętrznej instalacji wodociągowej. Jeśli budowa przyłącza wodociągowego realizowana jest na odcinku przebiegającym na nieruchomości, której właścicielem jest osoba prywatna wówczas beneficjent (gmina) zawiera z właścicielem gruntu, na którym będzie realizowana operacja, umowę cywilno - prawną, z której wynikać będzie, iż to beneficjent w okresie realizacji projektu oraz w tzw. okresie związania z celem (przez 5 lat od dnia dokonania przez Agencję płatności ostatecznej) będzie posiadał prawo do dysponowania tym obiektem. Jednocześnie beneficjent

6 prawo do dysponowania tym obiektem. Jednocześnie beneficjent zobowiązuje się do utrzymywania tego obiektu w ww. okresie. Czy możliwe jest dofinansowanie do budowy rurociągu przesyłowego wody bez budowy samej sieci wodociągowej w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata ? Celem działania jest poprawa podstawowych usług na obszarach wiejskich, obejmujących elementy infrastruktury technicznej oraz warunkujących rozwój społeczno - gospodarczy. Beneficjent może ubiegać się o pomoc na realizację projektów w zakresie min. gospodarki wodno - ściekowej, w tym zaopatrzenia w wodę. Dlatego też istnieje możliwość udzielenia dofinansowania do ww. przedsięwzięcia pod warunkiem, że spełnione zostaną wymagania określone w PROW oraz w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej". Czy zakup środka transportu do wywozu nieczystości stałych można uznać za koszt kwalifikowalny? Tak. Jest to koszt kwalifikowalny, z tym że muszą to być nowe samochody. Czy koszt budowy stacji uzdatniania wody będzie kosztem kwalifikowalnym? Celem działania jest poprawa podstawowych usług na obszarach wiejskich, obejmujących elementy infrastruktury technicznej oraz warunkujących rozwój społeczno - gospodarczy. Beneficjenci ww. działania będą mogli realizować operacje w zakresie

7 ww. działania będą mogli realizować operacje w zakresie gospodarki wodno - ściekowej, w tym w szczególności budowy, przebudowy oraz remontu budynku lub budowli. Oznacza to, że beneficjent będzie mógł realizować operację w zakresie zwodociągowania. Maksymalna wysokość pomocy na realizację operacji w jednej gminie, w okresie realizacji PROW , nie może przekroczyć 4 min zł - na projekty w zakresie gospodarki wodno - ściekowej. W związku z tym istnieje możliwość udzielenia dofinansowania do ww. przedsięwzięcia pod warunkiem, że spełnione zostaną wymagania określone w PROW oraz w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej". Czy studium wykonalności będzie obligatoryjnym załącznikiem do wniosku o przyznanie pomocy? Przepisy projektowanego rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" me przewidują konieczności przeprowadzania studium wykonalności. Czy związek międzygminny może być beneficjentem działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata ? Związek międzygminny nie może być beneficjentem ww. działania. Jest on ujęty jako beneficjent w Regionalnych Programach Operacyjnych na lata Czy w ramach wyżej wymienionego działania kosztem kwalifikowalnym może być odtworzenie nawierzchni drogi gminnej, powiatowej, wojewódzkiej bądź krajowej, w której

8 gminnej, powiatowej, wojewódzkiej bądź krajowej, w której położona zostanie sieć wodociągowa lub kanalizacyjna, bądź obie? W przypadku gdy realizacja operacji spowoduje uszkodzenie nawierzchni drogi, koszty związane z jej odtworzeniem mogą stanowić koszty kwaiifikowaine operacji. Czy wykonanie przykanalika lub przyłącza kanalizacyjnego w ramach budowy sieci kanalizacyjnej będzie kosztem kwalifikowanym? Wykonanie przykanalika lub przyłącza kanalizacyjnego w ramach budowy sieci kanalizacyjnej może stanowić koszt kwaiifikowalny operacji wówczas, kiedy obowiązek ich przeprowadzenia spoczywa na beneficjencie, zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, Proszę o zdefiniowanie terminu wskaźnik zwodociągowania" gminy. Wskaźnik zwodociągowania gminy okreśia procentowy udział ludności w gminie korzystającej z sieci wodociągowej w stosunku do średniej w województwie. Czy w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" możliwe jest uzyskanie dofinansowania na realizację operacji polegającej na uzbrojeniu w sieć wodociągową i kanalizacyjną terenów przeznaczonych w miejscowym pianie zagospodarowania terenu pod zabudową mieszkaniową jednorodzinną? Tereny są własnością gminy. Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) NR 1974/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Roiny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) środki finansowe w

9 ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i iudności wiejskiej" mają służyć poprawie jakości życia na obszarach wiejskich. Osiągnięcie ceiu działania nie może być uzależnione od planowanego zagospodarowania terenu. W związku z tym, przedmiotowa operacja nie może być finansowana ze środków PROW Jaki czas przewiduje się od momentu wejścia w życie Rozporządzeń z działań Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej". Odnowa i rozwój wsi" do momentu ogłoszenia konkursów? Nie funkcjonują określone ramy czasowe dotyczące momentu ogłoszenia pierwszego konkursu. Termin ten zależy m.in. od stanu zaawansowania przygotowań do procesu wdrażania działań oraz od decyzji Zarządu Województwa. Nabór do konkursów zostanie ogłoszony bez zbędnej zwłoki w najszybszym możliwym terminie. Czy wymagane będzie studium wykonalności do działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" w zakresie wodociągów, kanalizacji, przydomowych oczyszczalni ścieków? Na chwilę obecną nie ma wytycznych w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich ani w projekcie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego PROW na lata W jaki sposób finansować budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na gruncie należącym do rolnika? Pomoc jest przyznawana na operację spełniającą wymagania określone w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata zapewniającą osiągnięcie i zachowanie celów działania: 1) niefinansowaną z udziałem innych środków publicznych z wyłączeniem przypadku

10 wyłączeniem przypadku współfinansowania: a) z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, b) ze środków własnych jednostek samorządu terytorialnego, zgodnie z ustawą z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansowaniu publicznym (Dz. U. Nr 249, poz z późn. zm.), 2) realizowaną w miejscowości: a) gminy wiejskiej lub b) gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast powyżej 5000 mieszkańców lub, c) gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5000 mieszkańców. Wnioskodawca musi złożyć oświadczenie właściciela lub współwłaściciela nieruchomości, że wyraża zgodę na realizację operacji przez okres 5 lat bezpośrednio związanej z nieruchomością, jeżeli operacja realizowana jest na nieruchomości będącej w posiadaniu zależnym lub będącej przedmiotem współwłasności. W jaki sposób wykazać trwałość projektu w przypadku przydomowych oczyszczalni ścieków? (okres 7 lat od dnia dokonania przez agencie płatnicza płatności ostatecznej). W działaniu Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" osiągnięcie celu operacji i jego zachowanie musi być przez okres 5 lat od dnia dokonania przez agencję płatniczą płatności ostatecznej. Dokumentem, który potwierdzi trwałość projektu przez okres 5 lat jest oryginał oświadczenia o osiągnięciu i zachowaniu celu operacji właściciela lub współwłaściciela nieruchomości. Jeżeli operacja realizowana jest na nieruchomości będącej w posiadaniu zależnym lub będącej przedmiotem współwłasności, właściciel lub współwłaściciel musi wyrazić zgodę na realizację operacji bezpośrednio związanej z nieruchomością.

11 W jaki sposób rolnik lub grupa rolników ma wyrazić wole budowy przydomowych oczyszczalni ścieków? Informacja jest niezbędna do prawidłowego uzasadnienia wniosków? Rolnik lub grupa rolników powinna zgłosić w gminie chęć wybudowania przydomowych oczyszczalni ścieków. W zakresie gminy jest ustalenie w jakiej formie należy przedstawić wolę budowy. Beneficjentem działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" może być: a) gmina wiejska lub, b) gmina miejsko-wiejska, z wyłączeniem miast powyżej 5000 mieszkańców lub, c) gmina miejska, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5000 mieszkańców. Sprawa kryteriów oceny merytorycznej do działań Odnowa i rozwój wsi" i Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej". Czy gminy inwestujące wcześniej w swój rozwój, mające wyższy od średniej krajowej dochód podatkowy, niższe bezrobocie od średniej wojewódzkiej będą miały szansę stanąć do konkursu? Np. Gmina Olecko uzyskuje 0 pkt. w ramach tych kryteriów. Gminy będą mogły uzyskać 2 punkty w kryterium regionalnym ustalonym przez Zarząd Województwa, a które zostało zapisane w rozporządzeniach przygotowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Kto może ubiegać się o przyznanie funduszy w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego PROW ? W ramach ww. działania, o pomoc może ubiegać się gmina lub spółka jednoosobowa gminy. Maksymalna wysokość pomocy na realizację operacji w jednej gminie, w okresie realizacji PROW , nie może przekroczyć:

12 - 4 mln zł - na projekty w zakresie gospodarki wodno - ściekowej; tys. zł - na projekty w zakresie tworzenia systemu zbioru, segregacji, wywozu odpadów komunalnych; - 3 mln. zł - na projekty w zakresie wytwarzania lub dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych. Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady (WE)1698/2GG5 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), poziom pomocy ze środków 6FFROW dla całej osi 3 wynosi maksymalnie 75% kosztów kwalifikowanych inwestycji. Natomiast, co najmniej 25% kosztów kwalifikowalnych pochodzi ze środków własnych beneficjenta. Jaką cześć środków określonych w załączniku Nr 2 do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie podziału środków PROW na lala stanowią środki EFRROW, w odniesieniu do działania Podstawowe usługi dla ludności i gospodarki wiejskiej" oraz Odnowa i rozwój wsi"? Zgodnie z uzasadnieniem do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie podziału środków PROW na lata , w przypadku działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej'* oraz Odnowa i rozwój wsi", wysokość limitów środków przeznaczonych na ich realizację w roku 2008 obejmuje wkład z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich stanowiący 75% oraz wkład własny beneficjanta, stanowiący jednocześnie krajowy wkład publiczny, w wysokości nie niniejszej niż 25%. Oznacza to, że limit określony w rozporządzeniu dla tych dwóch działań, w odniesieniu do EFRROW stanowi 75% kwot określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie podziału środków PROW na lata Jednocześnie uprzejmie informujemy, że trwają prace nad nowelizacją przedmiotowego rozporządzenia polegające

13 nad nowelizacją przedmiotowego rozporządzenia polegające między innymi na wprowadzeniu zmian w załączniku nr 2, tak aby kwota określona w tabeli obejmowała tylko środki EFRROW. Czy w ramach działania Podstawowe usługi dla ludności i gospodarki wiejskiej" możliwe jest łączenie w jednej operacji elementów gospodarki wodnej i ściekowej czy też należy wyodrębnić to w dwie operacje? Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 kwietnia 2008 T. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej35 objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata można realizować operacje łączące elementy gospodarki wodnej i ściekowej. Czy planowana do realizacji w 2008 r. inwestycja,, Budowa wodociągu doprowadzającego wodę do Specjalnej Strefy' Ekonomicznej w Wykrotach" jest zgodna z celem realizacji działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" i czy koszty związane z jej realizacją są kwalifikowalne? Zgodnie z zapisami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata , celem działania..podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" jest poprawa podstawowych usług na obszarach wiejskich, obejmujących elementy infrastruktury technicznej, warunkujących rozwój społeczno-gospodarczy. co przyczynia się do poprawy warunków życia oraz prowadzenia działalności gospodarczej. Z treści pisma wynika, że celem operacji polegającej na budowie wodociągu doprowadzającego wodę do Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Wykrotach w Gminie Nowogrodziec jest rozwój społeczno-gospodarczy obszaru miejscowości Wykroty i poprawa warunków życia jej mieszkańców. W związku z tym, operacja jest zgodna z celem działania..podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" i jako taka może podlegać refundacji

14 gospodarki i ludności wiejskiej" i jako taka może podlegać refundacji części kosztów kwalifikowalnych. Czy w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata , w przypadku operacji z zakresu wytwarzania lub dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych możliwa będzie realizacja inwestycji polegającej na zakupie i montażu zestawów solarnych w prywatnych budynkach mieszkańców gminy, na terenie której realizowana będzie operacja? Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (Dz.U. Nr 60 poz. 373). pomoc jest przyznawana gminie, jednoosobowej spółce gminy lub gminnemu zakładowi budżetowemu. Oznacza to. że wymienione podmioty mogą korzystać z tej pomocy. W związku z tym, w ramach przedmiotowego działania nie można realizować operacji polegających na zakupie i montażu zestawów solarnych w prywatnych budynkach mieszkańców gminy. W związku z dyskusją nad definicją łączonych" projektów wodno kanalizacyjnych w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" zwracam się z prośbą o interpretację w powyższej sprawie oraz dotyczącą naliczania punktów dla projektów wodnych, kanalizacyjnych oraz wodno-kanalizacyjnych. W działaniu Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej'', w zakresie gospodarki wodno - ściekowej można realizować operacje dotyczące: - gospodarki wodnej. - gospodarki ściekowej.

15 - gospodarki ściekowej. - łącznej realizacji gospodarki wodnej i ściekowej. Podmiot wdrażający identyfikuje operacje dotyczące gospodarki wodnej i ściekowej na podstawie wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej". Operacja może być przeprowadzona np. w dwóch miejscowościach gminy i polegać na budowie oczyszczalni ścieków' w jednej miejscowości i budowie wodociągu w drugiej miejscowości, może również dotyczyć wybudowania nowych wodociągów, stacji uzdatniania wody oraz sieci kanalizacji w jednej miejscowości. W obu przypadkach oznacza to łączną realizację operacji wodnej i ściekowej. Na podstawie kryteriów oceny operacji zawartych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania..podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (Dz. U. Nr 60 poz. 373) operacja dotyczącą gospodarki wodnej oceniana jest na podstawie wskaźnika zwodociągowania gminy, w której jest planowana realizacja operacji dotyczącej gospodarki wodnej, w przypadku operacji ściekowej punkty przyznawane są na podstawie wskaźnika zwodociągowania gminy, w której jest planowana realizacja operacji dotyczącej gospodarki ściekowej, natomiast operacji obejmującej gospodarkę wodną i ściekową przyznawane są 2 punkty. Pozostałe kryteria zawarte w rozporządzeniu odnoszą się do wszystkich operacji bez względu czy są to operacje wodne, ściekowe, łączące realizację gospodarki wodnej i ściekowej Czy koszt studzienki kanalizacyjnej i odcinka łączącego ją z siecią główną może być zaliczony jako kwalifikowalny?. Czy w przypadku braku studzienki kosztem kwalifikowalnym jest odcinek przewodu odchodzącego od sieci głównej do granicy działki?. Czy koszt odcinka przewodu łączącego sieć wodociągową ze studnią wodomierzową,

16 łączącego sieć wodociągową ze studnią wodomierzową, pomieszczeniem przewidzianym do lokalizacji wodomierza, urządzenia pomiarowego wraz Z zaworem za wodomierzem głównym jest kosztem kwalifikowalnym? Decyzje o kwalifikowałności przyłączy wodociągowych i przyłączy kanalizacyjnych oraz elementów operacji takich jak: studzienki kanalizacyjne/wodociągowe, urządzenia pomiarowe, powinny być podejmowane w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U ), która określa obowiązki odbiorcy usług oraz przedsiębiorstwa wodociągowo -kanalizacyjnego. Na podstawie art. 15 ust. 2 wymienionej ustawy: realizacją budowy przyłączy do sieci oraz studni wodomierzowej, pomieszczenia przewidzianego do lokalizacji wodomierza głównego i urządzenia pomiarowego zapewnia na własny koszt osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci. W związku z tym, koszty kwalifikowanie mogą dotyczyć wyłącznie przypadków, gdy cytowana powyżej ustawa nie nakłada tego obowiązku na osobę ubiegającą się o przyłączenie do sieci. W związku z tym, za koszty kwalifikowalne nie mogą zostać uznane koszty studzienki kanalizacyjnej i odcinka łączącego ją z siecią główną, jak również koszty odcinka przewodu łączącego sieć wodociągową ze studnią wodomierzową, pomieszczeniem przewidzianym do lokalizacji wodomierza, urządzenia pomiarowego wraz z zaworem za wodomierzem głównym. Ponadto, odbiorca powinien na swój koszt wybudować przewód odprowadzający ścieki do studzienki oraz przewód, który łączy studzienkę z siecią, a w przypadku braku studzienki, osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci pokrywa koszty przewodu łączącego wewnętrzną instalację kanalizacyjną w nieruchomości z siecią kanalizacyjną, jednak tylko do granicy nieruchomości. Czy inwestycja polegająca na budowie przydomowych

17 Czy inwestycja polegająca na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,50 m³ na dobą, wymaga pozwolenia na budowę czy zgłoszenia właściwemu organowi? Zgodnie z przepisami art. 30 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,50 m 3 na dobę, nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę. Ustawa nakłada natomiast obowiązek zgłoszenia inwestycji właściwemu organowi administracji architektoniczno - budowlanej. Bez znaczenia jest, czy inwestor zamierza zrealizować na zgłoszenie jedną przydomową oczyszczalnię ścieków, czy też kilka tego rodzaju urządzeń. W takim przypadku wymagane jest, aby każda przydomowa oczyszczalnia stanowiła samodzielną konstrukcyjnie całość, a jej wydajność nie przekraczał 7,50 m. Natomiast w przypadku zespołu przydomowych oczyszczalni powiązanych ze sobą konstrukcyjnie przekraczających wydajność 7,50 m³ konieczne będzie uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Ponadto informuję, że zgodnie z art. 30 ust. 7 ustawy - Prawo budowlane, właściwy organ może nałożyć, w drodze decyzji, o której mowa w ust. 5, obowiązek uzyskania pozwolenia na wykonanie określonego obiektu lub robót budowlanych objętych obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, jeżeli ich realizacja może naruszyć ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia, pogorszenie stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków, pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych, wprowadzenie, utrwalenie bądź zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich. Czy koszty zakupu urządzeń oraz samochodów, które będą wykorzystywane do utrzymania odpowiedniej drożności istniejących sieci kanalizacyjnych, zapewniając ich prawidłowe funkcjonowanie i eksploatację w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej"

18 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (PROW )zaliczają się do kosztów kwalifikowalnych? Uprzejmie informuję, że podstawą kwalifikowalności wydatków są przepisy rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 kwietnia 2008 r- w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" ( Dz. U. Nr 60 poz. 373). Na podstawie 4. ust. 1 pkt 6 przedmiotowego rozporządzenia: Pomoc jest przyznawana w formie refundacji części, związanych z realizacją operacji, kosztów: zakupu środków transportu na potrzeby systemu zbiórki, segregacji lub wywozu odpadów komunalnych, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych. Wsparcie nie obejmuje zakupu samochodów służących do utrzymania istniejących sieci kanalizacyjnych. Refundacji nie podlegają również koszty zakupu urządzeń wykorzystywanych do utrzymania istniejących sieci kanalizacyjnych, z wyłączeniem zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania służącego wspieraniu procesów technologicznych. Czy pomoc może zostać przyznana w przypadku, gdy wnioskodawcą jest gmina (gmina wiejska), która chce zrealizować operację polegającą na remoncie sieci wodociągowej, położonej na jej terenie, której właścicielem jest zakład wodociągów i kanalizacji z gminy sąsiadującej (miasto powyżej 5 tys. mieszkańców), nie kwalifikujący się jako beneficjent działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego PROW ? Jakie dodatkowe dokumenty powinien złożyć wnioskodawca wraz z wnioskiem o pomoc, w przypadku, gdy wyżej wymieniona operacja kwalifikowałaby się do przyznania pomocy w ramach PROW ?

19 pomocy w ramach PROW ? Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" (Dz. U. Nr 60 poz. 373), gminny zakład budżetowy może być beneficjentem działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego PROW , również w przypadku, gdy jego siedziba znajduje się w mieście powyżej mieszkańców, pod warunkiem, że realizuje operację w miejscowości należącej do: gminy wiejskiej lub gminy miejsko - wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej mieszkańców, lub gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej mieszkańców. W przypadku, gdy gmina chciałaby realizować operację polegającą na remoncie sieci, której nie jest właścicielem, powinna udokumentować, że ma prawo do dysponowania obiektem, dołączyć do wniosku o przyznanie pomocy oświadczenie właściciela lub współwłaściciela, że wyraża zgodę na realizację operacji oraz utrzymanie celu operacji przez okres 5 lat od dnia dokonania ostatniej płatności. Jednocześnie uprzejmie informuję, że operacje dotyczące remontu sieci wodociągowej nie mogą dotyczyć bieżącej konserwacji. Czy środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jako zabezpieczenie finansowe realizacji operacji, w postaci pożyczki preferowanej mogą stanowić więcej niż 25% kosztów kwalifikowalnych operacji (więcej niż wkład własny beneficjenta)? Zgodnie z przepisami ww. rozporządzenia pomoc jest przyznawana na operację: niefinansowaną z udziałem innych środków publicznych, z wyłączeniem przypadków współfinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) oraz ze środków własnych jednostek

20 Wodnej (WFOŚiGW) oraz ze środków własnych jednostek samorządu terytorialnego. Współfinansowanie stanowi wymagany wkład własny beneficjenta, który nie może być mniejszy niż 25% kosztów kwalifikowalnych operacji. Oznacza to, że pożyczka preferencyjna może stanowić więcej niż 25% kosztów kwalifikowalnych operacji. W takim przypadku, pomoc ze środków EFRROW będzie wypłacona w takiej wysokości, aby całkowity poziom dofinansowani inwestycji nie przekroczył 100%. Czy wnioskodawca może ubiegać się o umorzenie pożyczki z WFOSiGW, które wykraczałoby poza jego 25% wkład własny? Beneficjent może ubiegać się o umorzenie pożyczki z WFOŚiGW. Jednak należy pamiętać, że ten sam zakres operacji nie może być finansowany z więcej niż jednego źródła. W związku z tym, należy sprawdzać, czy beneficjent nie otrzymał na to samo, środków z WFOŚiGW i EFRROW. Jednocześnie, uprzejmie informuję, że zasady przyznawania pożyczek preferencyjnych oraz ich ewentualne umarzanie określa WFOŚiGW. Czy do kosztów kwalfikowalnych zaliczyć można budowę kanalizacji deszczowej/burzowej w następujących przypadkach: a) realizując operacje w zakresie działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej "? b) w ramach działania Odnowa i rozwój wsi" dla operacji polegającej na odnowieniu nawierzchni chodnika połączonej z odbudową odcinka systemu kanalizacji burzowej? W ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" PROW można realizować operacje polegające na budowie kanalizacji i deszczowej/burzowej. W przypadku operacji realizowanych w ramach działania Odnowa i rozwój wsi" PROW , związanych z kształtowaniem obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych, ze względu na ich położenie oraz cech funkcjonalno - przestrzenne, w szczególności poprzez

21 oraz cech funkcjonalno - przestrzenne, w szczególności poprzez odnawianie lub budowę placów parkingowych, chodników lub oświetlenia ulicznego, odbudowa odcinka systemu kanalizacji burzowej może stanowić koszt kwalifikowalny w całości inwestycji. Czy do kosztów ogólnych można zaliczyć koszty podziałów geodezyjnych, sporządzenie aktów notarialnych, koszty odszkodowań za czasowe zajęcie terenu pod inwestycje i koszty odrolnienia, odlesienia i przedwczesnego wyrębu? Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania,,poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi'' objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata do kosztów ogólnych zalicza się m. in. dokumenty, które są bezpośrednio związane z realizowanym przedsięwzięciem i są niezbędne dla jego przygotowania lub realizacji. Rozporządzenie nie określa tych dokumentów, ponieważ zamknięty katalog w sposób jednoznaczny wykluczałby możliwość zaliczenia do kosztów kwalifikowalnych nie wymienionych w rozporządzeniu elementów. W związku z powyższym koszty podziałów geodezyjnych, sporządzenie aktów notarialnych, koszty odszkodowań za czasowe zajęcie terenu pod inwestycje i koszty odrołnienia, odlesienia i przedwczesnego wyrębu można uznać za kwalifikowalne w przypadku, gdy są to dokumenty niezbędne do realizacji operacji. Jednocześnie, uprzejmie informuję, iż koszty ogólne zalicza się do kosztów kwalifikowalnych w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych. Czy istnieje możliwość realizowania projektów polegających na usuwaniu szkód popowodziowych? Zgodnie z PROW pomoc może być udzielona m. in. na projekty z zakresu poprawy ochrony przeciwpowodziowej użytków

22 projekty z zakresu poprawy ochrony przeciwpowodziowej użytków rolnych. W związku z powyższym, projekty polegające na usuwaniu szkód popowodziowych, nie kwalifikują się do zwrotu kosztów. Czy w ramach kosztów kwalifikowalnych mogą zostać wykonane zapory przeciwrumowiskowe, kładki oraz mosty? W zlewniach rzek cechujących się dużym ruchem rumowiska zapora przeciwrumowiskowa jest podstawową budowlą poprzeczną zapobiegającą erozji wodnej, w związku z tym koszty jej wykonania można uznać za kwalifikowalne, zgodnie z 4 ust. ł pkt 2) lit. h). rozporządzenia. W sytuacji, kiedy w ramach realizowanego projektu i prowadzonych tam prac na urządzeniach np. melioracji wodnych szczegółowych lub podstawowych lub prac związanych z kształtowaniem przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego koryta cieku naturalnego, wykraczających poza działania z utrzymaniem wód istnieje zawarta w dokumentacji technicznej potrzeba remontu, budowy mostu lub kładki, takie koszty można uznać za kwalifikowalne. Czy w przypadku kształtowania koryta cieku naturalnego musi ono zostać zachowane w jak najbardziej naturalnym kształcie, czy może one zostać sztucznie uregulowane? Zgodnie z ustawą Prawo wodne, regulacja koryt cieków naturalnych służy poprawie warunków korzystania z wód i ochronie przeciwpowodziowej; powinna również zapewnić dynamiczną równowagę koryta cieku naturalnego. Wobec powyższego, jak również w oparciu o Zasady dobrej praktyki w utrzymywaniu rzek i potoków górskich, opracowane przez Ministerstwo Środowiska, można uznać za zasadne regulowanie koryt cieków naturalnych, w takim stopniu, aby nie zaburzać ich równowagi. Czy w związku z możliwością realizacji operacji w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" polegającej na zakupie i montażu zestawów solarnych

23 wiejskiej" polegającej na zakupie i montażu zestawów solarnych na budynkach użyteczności publicznej, można zamontować je na budynku urzędu gminy oraz na budynku Ochotniczej Straży Pożarnej, które niewątpliwie świadczą usługi dla ludności wiejskiej i urządzenie służyć będzie do podgrzewania wody tylko w tym budynku? Beneficjenci działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" mogą kupować i montować zestawy solarne na budynkach użyteczności publicznej stanowiących własność gminy, których utrzymanie należy do zadań własnych gminy. Czy istnieje możliwość doprecyzowania i podania katalogu budynków i budowli użyteczności publicznej, na których będzie można realizować ww. operacje? W nawiązaniu do ustaleń ze spotkania Zespołu do spraw opracowania i modyfikacji procedur wykonywania zadań Instytucji Zarządzającej delegowanych do samorządów województw w ramach PROW , w dniu 12 lutego br., uprzejmie informuję, że nie będzie utworzony katalog budynków i budowli użyteczności publicznej, na których można montować zestawy solarne zakupione w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej". Czy beneficjentem działania może być np.: - gminny zakład budżetowy pn. Zarząd Cmentarzy Komunałnych" łub Ośrodek Sportu i Rekreacji" przy założeniu, że zrealizuje on zadanie np. polegające na zakupie pojemników do segregacji odpadów i środku transportu związanego z wywozem odpadów. - jednoosobowa spółka gminy np. Towarzystwo Budownictwa Społecznego" realizująca projekt z zakresu wytwarzania i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych, polegający np. na zamontowaniu sołarów na swoich budynkach lub jakikolwiek inny wymieniony w zakresie

24 budynkach lub jakikolwiek inny wymieniony w zakresie działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej "? Zgodnie z PROW oraz rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" (Dz. U. Nr 60 poz. 373) beneficjentem działania może być gminny zakład budżetowy wykonujący zadania określone w Zakresie pomocy określonym dla działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej". Odnosząc się do pytania o możliwość montowania solarów na budynkach należących np. do Towarzystwa Budownictwa Społecznego", uprzejmie informuję, że solary mogą być montowane na budynkach użyteczności publicznej. W przypadku gdy, Towarzystwo Budownictwa Społecznego jest właścicielem np. mieszkań komunalnych, koszty zakupu i instalacji solarów nie będą kwalifikowalne Czy za koszt kwalifikowalny zostanie uznany zakup ładowacza czołowego do ciągnika, służącego do załadunku wytworzonego osadu oraz zakup przyczepy mającej za zadanie przewiezienie ww. osadu do składowania? Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata , pomoc finansowa w formie refundacji części związanych z realizacją operacji kosztów, przyznawana jest m. in. na zakup i montaż maszyn, urządzeń oraz instalacji, które są niezbędne do osiągnięcia celów operacji. W związku z tym, zakup ładowacza czołowego oraz przyczepy do wywozu wytworzonego w oczyszczalni ścieków

25 przyczepy do wywozu wytworzonego w oczyszczalni ścieków osadu, może być kosztem kwalifikowalnym, jeżeli urządzenia będą służyły do realizacji celów działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej". Czy za koszt kwalifikowalny uznany zostanie zakup i montaż przydomowej-indywidualnej przepompowni ścieków, która umożliwi przesłanie ścieków z budynku znajdującego się na prywatnej posesji do sieci kanalizacyjnej, której budowa uznana została za koszt kwalifikowalny? Zgodnie z art. 15 ust. 1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest zobowiązane zapewnić realizacją budowy urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych. Urządzeniami kanalizacyjnymi w myśl art. 2 pkt 14 wspomnianej Ustawy, są sieci kanalizacyjne, wyloty urządzeń kanalizacyjnych służących do wprowadzenie ścieków do wód lub ziemi oraz urządzenia podczyszczające i oczyszczające ścieki oraz przepompownie ścieków. Dlatego też, koszt zakupu i montażu indywidualnej, przydomowej przepompowni ścieków może być kosztem kwalifikowalnym w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej", pod warunkiem, że zostanie podłączona do sieci, tak aby został spełniony cel działania. Ile wniosków może złożyć wnioskodawca w jednym naborze? Wnioskodawca może złożyć jeden wniosek o przyznanie pomocy na dany zakres w jednym naborze. Natomiast nabór wniosków na poszczególne zakresy ww. działania może odbywać się w jednym terminie. Czy Wnioskodawca realizując operację z zakresu działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" obejmującą budowę sieci kanalizacyjnej oraz przyłączy i planując jedno postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na powyższą inwestycję, zobowiązany jest w

26 publicznego na powyższą inwestycję, zobowiązany jest w zastawieniu rzeczowo-finansowym wykazywać przyłącza będące dla niego kosztem niekwalifikowalnym? Tak.Wnioskodawca podaje wartość całej operacji tj. koszty kwalifikowalne i niekwalifikowalne oraz w osobnej rubryce podaje koszty kwalifikowalne. Czy posiadając ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę sieci kanalizacyjnej oraz potwierdzone przez właściwy organ zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych w zakresie przyłączy (będących kosztem niekwlifikowalnym) Wnioskodawca zobowiązany jest dołączyć do Wniosku o przyznanie pomocy tytuły prawne do nieruchomości, na których będą budowane przyłącza oraz oświadczenia właścicieli lub współwłaścicieli nieruchomości, że wyraża zgodę na realizację operacji bezpośrednio związanej z nieruchomości, jeżeli przedmiotowe tytuły prawne i oświadczenia były dołączone do zgłoszenia zamiaru robót budowlanych? Uprzejmie informuję, że dokonano zmiany w Instrukcji wypełniania wniosku o przyznanie pomocy polegającej na wprowadzeniu w części B - ZAŁĄCZNIKI DOTYCZĄCE PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI ORAZ OPERACJI, pkt. 12 i 13 informacji, że dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości oraz oświadczenie właściciela lub współwłaściciela nieruchomości, że wyraża zgodę na realizację operacji, nie są również wymagane w przypadku, gdy dla planowanej operacji wnioskodawca dołączy zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych, potwierdzone przez właściwy organ wraz z : - oświadczeniem wnioskodawcy, że w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych, właściwy organ nie wniósł sprzeciwu

27 wykonania robót budowlanych, właściwy organ nie wniósł sprzeciwu lub - zaświadczeniem wydanym przez właściwy organ, że nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszonego zamiaru wykonania robót budowlanych. Czy Wnioskodawca realizując operacje w ramach działania Odnowa i rozwój wsi" lub Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej " i planując w zakresie operacji zakup m.in. wyposażenia może w zestawieniu rzeczowo - finansowym w pozycji wyposażenie " w wierszu jednostka miary i ilość wpisać według opisu zadań "? Wnioskodawca może w zestawieniu rzeczowo - finansowym w wierszu jednostka miary i ilość wpisać numer pozycji, pod którą znajduje się dana rzecz w opisie zadań.

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

- gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyŝej 5000 mieszkańców lub

- gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyŝej 5000 mieszkańców lub Pytania i odpowiedzi dotyczące działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 1. Jakie koszty inwestycyjne obejmuje

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi dotyczące PROW 2007-2013

Pytania i odpowiedzi dotyczące PROW 2007-2013 Pytania i odpowiedzi dotyczące PROW 2007-2013 1. Kiedy ukażą się rozporządzenia do działań: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, Odnowa i rozwój wsi? Pytanie związane z koniecznością

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich (M07) Działanie wspiera rozwój infrastruktury wiejskiej oraz odnowę wsi, przyczyniając się tym samym do

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna ustawy 7 marca 2007 Rozporządzenie 1 kwietnia 2008 r. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej

Podstawa prawna ustawy 7 marca 2007 Rozporządzenie 1 kwietnia 2008 r. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Podstawa prawna - art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej najczęściej zadawane pytania

Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej najczęściej zadawane pytania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej najczęściej zadawane pytania 1. Jaką należy przyjąć wartość podstawowego dochodu podatkowego gminy w przypadku gdy beneficjentem działania jest związek

Bardziej szczegółowo

Zasady przeprowadzania naborów w ramach PROW Minikowo, 24 października 2016 r.

Zasady przeprowadzania naborów w ramach PROW Minikowo, 24 października 2016 r. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Materiał opracowany przez Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich - Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE USŁUGI DLA GOSPODARKI I LUDNOŚCI WIEJSKIEJ W RAMACH PROW w zakresie modernizacji lub budowy targowisk

PODSTAWOWE USŁUGI DLA GOSPODARKI I LUDNOŚCI WIEJSKIEJ W RAMACH PROW w zakresie modernizacji lub budowy targowisk Przed zmianą Cel działania Poprawa warunków życia oraz prowadzenia działalności gospodarczej na obszarach wiejskich poprzez rozwijanie niektórych elementów infrastruktury technicznej zapewniających dostęp

Bardziej szczegółowo

(Rozporządzenie MRiRW z dnia 14 lipca 2016 r. oraz nowelizacje z 17 stycznia 2017 r., 8 marca 2018 r., 5 września 2018 r. i 2 sierpnia 2019 r.

(Rozporządzenie MRiRW z dnia 14 lipca 2016 r. oraz nowelizacje z 17 stycznia 2017 r., 8 marca 2018 r., 5 września 2018 r. i 2 sierpnia 2019 r. Warunki i tryb przyznawania pomocy na operacje typu Gospodarka wodno-ściekowa (Rozporządzenie MRiRW z dnia 14 lipca 2016 r. oraz nowelizacje z 17 stycznia 2017 r., 8 marca 2018 r., 5 września 2018 r. i

Bardziej szczegółowo

Zasady przeprowadzania naborów w ramach PROW Raciążek, 22 września 2016 r.

Zasady przeprowadzania naborów w ramach PROW Raciążek, 22 września 2016 r. Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego Zasady przeprowadzania naborów w ramach PROW 2014-2020 Raciążek, 22 września 2016 r. Gospodarka wodno - ściekowa

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na pytania dotyczące ogłoszonego naboru wniosków dla Poddziałania Zaopatrzenie w wodę

Odpowiedzi na pytania dotyczące ogłoszonego naboru wniosków dla Poddziałania Zaopatrzenie w wodę Odpowiedzi na pytania dotyczące ogłoszonego naboru wniosków dla Poddziałania 4.3.2 Zaopatrzenie w wodę Uwaga! Planując złożenie wniosku o dofinansowanie należy przede wszystkim mieć na uwadze cel szczegółowy

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Działania PROW 2014-2020 bezpośrednio ukierunkowane na rozwój infrastruktury: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Scalanie gruntów

Bardziej szczegółowo

Budowa lub modernizacja dróg lokalnych w ramach poddziałania

Budowa lub modernizacja dróg lokalnych w ramach poddziałania Budowa lub modernizacja dróg lokalnych w ramach poddziałania Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię

Bardziej szczegółowo

Informacja o zadaniach realizowanych w zakresie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA

Informacja o zadaniach realizowanych w zakresie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Informacja o zadaniach realizowanych w zakresie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 Program Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Listopad 2015 Podstawy prawne Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne od dnia, w którym została zawarta umowa, a w przypadku kosztów ogólnych od dnia 1 stycznia 2014 r

Informacje ogólne od dnia, w którym została zawarta umowa, a w przypadku kosztów ogólnych od dnia 1 stycznia 2014 r Budowa lub modernizacja dróg lokalnych w ramach poddziałania Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię

Bardziej szczegółowo

Realizacja operacji współfinansowanych w ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego PROW 2007-2013. Zagadnienia problematyczne

Realizacja operacji współfinansowanych w ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego PROW 2007-2013. Zagadnienia problematyczne Realizacja operacji współfinansowanych w ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego PROW 2007-2013 Zagadnienia problematyczne Zestawienie rzeczowo-finansowe W pozycji mierniki należy wpisać odpowiednio

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Działania PROW 2014-2020 bezpośrednio ukierunkowane na rozwój infrastruktury: 1. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich 2. Scalanie

Bardziej szczegółowo

Lista odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące naboru w ramach Działania 3.6

Lista odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące naboru w ramach Działania 3.6 Lista odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące naboru w ramach Działania 3.6 Czy w ramach tego konkursu kwalifikowane do dofinansowania będą wydatki na wykonanie przyłączy do posesji? 1) Budowa

Bardziej szczegółowo

Finansowanie tylko dróg publicznych

Finansowanie tylko dróg publicznych Resort rolnictwa przekazał stronie samorządowej 24 czerwca do zaopiniowania projekt rozp orządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu

Bardziej szczegółowo

Zasady ubiegania się o pomoc finansową w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji odpowiadających dla działania

Zasady ubiegania się o pomoc finansową w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji odpowiadających dla działania Zasady ubiegania się o pomoc finansową w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji odpowiadających dla działania Odnowa i rozwój wsi Świdwin 2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie naboru wniosków w ramach działania. ania NA OBSZARACH WIEJSKICH TYP OPERACJI: GOSPODARKA WODNO- ŚCIEKOWA. Olsztyn, 12 czerwca 2017 r.

Podsumowanie naboru wniosków w ramach działania. ania NA OBSZARACH WIEJSKICH TYP OPERACJI: GOSPODARKA WODNO- ŚCIEKOWA. Olsztyn, 12 czerwca 2017 r. Podsumowanie naboru wniosków w ramach działania ania PODSTAWOWE USŁUGI UGI I ODNOWA WSI NA OBSZARACH WIEJSKICH TYP OPERACJI: GOSPODARKA WODNO- ŚCIEKOWA Głównym celem PROW 2014 2020 jest poprawa konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego

Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: oczyszczalni ścieków oraz podłączeń budynków 1. Cel programu Poprawa stanu wód powierzchniowych i podziemnych poprzez zapewnienie dofinansowania przedsięwzięć mających

Bardziej szczegółowo

I. IDENTYFIKACJA WNIOSKODAWCY

I. IDENTYFIKACJA WNIOSKODAWCY WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY* w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Potwierdzenie przyjęcia /pieczęć/ W-1_321... Znak sprawy (wypełnia UM) Wniosek składany w zakresie:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr L/289/14 RADY GMINY OLSZEWO-BORKI z dnia 24 września 2014 r.

UCHWAŁA Nr L/289/14 RADY GMINY OLSZEWO-BORKI z dnia 24 września 2014 r. UCHWAŁA Nr L/289/14 RADY GMINY OLSZEWO-BORKI z dnia 24 września 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Olszewo-Borki Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XXII/158/16 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 31 marca 2016r.

Załącznik do Uchwały Nr XXII/158/16 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 31 marca 2016r. Załącznik do Uchwały Nr XXII/158/16 Zasady udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Dzierżoniów, ze środków budżetu gminy 1 1.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/69/11 RADY MIEJSKIEJ W SKARSZEWACH. z dnia 29 czerwca 2011 r.

UCHWAŁA NR IX/69/11 RADY MIEJSKIEJ W SKARSZEWACH. z dnia 29 czerwca 2011 r. UCHWAŁA NR IX/69/11 RADY MIEJSKIEJ W SKARSZEWACH z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia Gminnego programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Skarszewy".

Bardziej szczegółowo

Środki unijne dla gmin: do 2 mln zł na rozwój infrastruktury wodno-ściekowej

Środki unijne dla gmin: do 2 mln zł na rozwój infrastruktury wodno-ściekowej Środki unijne dla gmin: do 2 mln zł na rozwój infrastruktury wodno-ściekowej Autor: Ewa Ploplis Data: 1 marca 2017 Nawet 2 mln zł z PROW 2014-2020 mogą otrzymać gminy wiejskie i wiejskomiejskie, spółki

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu Gospodarka wodno-ściekowa w

Bardziej szczegółowo

SYSTEM Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW

SYSTEM Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW Zbigniew Reniecki Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu W ramach programu SYSTEM finansowanego ze środków Narodowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Program dofinansowania budowy przyłączy do kanalizacji sanitarnej oraz przydomowych oczyszczalni ścieków w formie pożyczki dla osób nie prowadzących działalności gospodarczej dofinansowany ze środków Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 29 stycznia 2015 r. Poz. 320 UCHWAŁA NR V/23/2015 RADY GMINY ŚWIDNICA. z dnia 19 stycznia 2015 r.

Wrocław, dnia 29 stycznia 2015 r. Poz. 320 UCHWAŁA NR V/23/2015 RADY GMINY ŚWIDNICA. z dnia 19 stycznia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 29 stycznia 2015 r. Poz. 320 UCHWAŁA NR V/23/2015 RADY GMINY ŚWIDNICA w sprawie szczegółowych warunków udzielania dotacji celowej w 2015 roku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/34/15 RADY GMINY BARTNICZKA. z dnia 12 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/34/15 RADY GMINY BARTNICZKA. z dnia 12 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR VI/34/15 RADY GMINY BARTNICZKA z dnia 12 czerwca 2015 r. w sprawie określenia zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowych z budżetu Gminy Bartniczka na dofinansowanie realizacji przydomowych

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE PROGRAMY PRIORYTETOWE W ZAKRESIE FINANSOWANIA PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZADAŃ GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ.

PLANOWANE PROGRAMY PRIORYTETOWE W ZAKRESIE FINANSOWANIA PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZADAŃ GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ. PLANOWANE PROGRAMY PRIORYTETOWE W ZAKRESIE FINANSOWANIA PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZADAŃ GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ. 1. Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Odnowa i rozwój wsi Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Działanie będzie wpływać na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Internet szerokopasmowy Rzeszów, 26 marca 2013 r. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/117/2012 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 27 lutego 2012 roku

UCHWAŁA NR XVII/117/2012 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 27 lutego 2012 roku UCHWAŁA NR XVII/117/2012 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 27 lutego 2012 roku w sprawie zasad dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla nieruchomości na terenie gminy Książ Wlkp.

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 20 listopada 2014 r. Poz. 4951 UCHWAŁA NR LXVI/460/14 RADY MIEJSKIEJ W RADKOWIE. z dnia 12 listopada 2014 r.

Wrocław, dnia 20 listopada 2014 r. Poz. 4951 UCHWAŁA NR LXVI/460/14 RADY MIEJSKIEJ W RADKOWIE. z dnia 12 listopada 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 20 listopada 2014 r. Poz. 4951 UCHWAŁA NR LXVI/460/14 RADY MIEJSKIEJ W RADKOWIE w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 7 stycznia 2016 r. Poz. 61 UCHWAŁA NR XV/76/15 RADY MIEJSKIEJ W NIEMCZY. z dnia 28 grudnia 2015 r.

Wrocław, dnia 7 stycznia 2016 r. Poz. 61 UCHWAŁA NR XV/76/15 RADY MIEJSKIEJ W NIEMCZY. z dnia 28 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 7 stycznia 2016 r. Poz. 61 UCHWAŁA NR XV/76/15 RADY MIEJSKIEJ W NIEMCZY w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Najistotniejsze informacje dotyczące działań PROW 2007-2013. 1. Samorząd województwa wdraża niektóre działania PROW na lata 2007-2013:

Najistotniejsze informacje dotyczące działań PROW 2007-2013. 1. Samorząd województwa wdraża niektóre działania PROW na lata 2007-2013: Najistotniejsze informacje dotyczące działań PROW 2007-2013 1. Samorząd województwa wdraża niektóre działania PROW na lata 2007-2013: Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 jest realizowany

Bardziej szczegółowo

OPERACJE TYPU: Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne, Kształtowanie przestrzeni publicznej, Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego

OPERACJE TYPU: Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne, Kształtowanie przestrzeni publicznej, Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego OPERACJE TYPU: Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne, Kształtowanie przestrzeni publicznej, Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego w ramach działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata działania samorządowe

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata działania samorządowe Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020 - działania samorządowe Katowice, 9 listopada 2015 r. PROW 2014-2020 Działania w ramach PROW 2014-2020 wdrażane przez Samorządy Województw 1. Inwestycje

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 1 kwietnia 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 1 kwietnia 2008 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 1 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania Podstawowe usługi dla

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr X/55/2011 RADY GMINY KOŁACZKOWO z dnia 26 października 2011 r.

UCHWAŁA Nr X/55/2011 RADY GMINY KOŁACZKOWO z dnia 26 października 2011 r. UCHWAŁA Nr X/55/2011 RADY GMINY KOŁACZKOWO z dnia 26 października 2011 r. w sprawie: zasad i trybu udzielania dotacji ze środków budżetu gminy pochodzących z wpływu z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska

Bardziej szczegółowo

Wsparcie obszarów wiejskich w ramach PROW 2014-2020 - działania za realizację których odpowiedzialny będzie Samorząd Województwa Opolskiego

Wsparcie obszarów wiejskich w ramach PROW 2014-2020 - działania za realizację których odpowiedzialny będzie Samorząd Województwa Opolskiego Wsparcie obszarów wiejskich w ramach PROW 2014-2020 - działania za realizację których odpowiedzialny będzie Samorząd Województwa Opolskiego Opole, 20 marca 2015 r. Podział środków PROW dla kraju Tabela

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 1 lutego 2016 r. Poz. 476 UCHWAŁA NR XX/165/2016 RADY GMINY ŚWIDNICA. z dnia 22 stycznia 2016 r.

Wrocław, dnia 1 lutego 2016 r. Poz. 476 UCHWAŁA NR XX/165/2016 RADY GMINY ŚWIDNICA. z dnia 22 stycznia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 1 lutego 2016 r. Poz. 476 UCHWAŁA NR XX/165/2016 RADY GMINY ŚWIDNICA w sprawie szczegółowych warunków udzielania dotacji celowej w 2016 roku na

Bardziej szczegółowo

PROGRAM BUDOWY I FINASOWANIA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY MORAWICA

PROGRAM BUDOWY I FINASOWANIA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY MORAWICA PROGRAM BUDOWY I FINASOWANIA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY MORAWICA Morawica, 2009 1 I. CELE PROGRAMU Załącznik do uchwały Rady Gminy w Morawicy Program określa szczegółowe zasady

Bardziej szczegółowo

ZAGROŻENIA ŚRODOWISKA NATURALNEGO

ZAGROŻENIA ŚRODOWISKA NATURALNEGO ZAGROŻENIA ŚRODOWISKA NATURALNEGO STAN ISTNIEJĄCY Aby uniknąć takich form pozbywania się nieczystości płynnych, Miasto Grybów przystąpiło do realizacji projektu pn. ROZBUDOWA SYSTEMU ODBIORU ŚCIEKÓW I

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/57/2015 RADY GMINY RYCZYWÓŁ. z dnia 2 lipca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/57/2015 RADY GMINY RYCZYWÓŁ. z dnia 2 lipca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/57/2015 RADY GMINY RYCZYWÓŁ z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Ryczywół. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXV/245//2014 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 11 marca 2014 r.

UCHWAŁA Nr XXXV/245//2014 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 11 marca 2014 r. UCHWAŁA Nr XXXV/245//2014 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 5 maja 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX/178/16 RADY GMINY NAWOJOWA. z dnia 29 kwietnia 2016 roku

Kraków, dnia 5 maja 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX/178/16 RADY GMINY NAWOJOWA. z dnia 29 kwietnia 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 5 maja 2016 r. Poz. 2807 UCHWAŁA NR XX/178/16 RADY GMINY NAWOJOWA z dnia 29 kwietnia 2016 roku w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej

Bardziej szczegółowo

15 17,9 15,8 16,9 25 10 8,1 5. w w w. w f o s i g w. k a t o w i c e. p l

15 17,9 15,8 16,9 25 10 8,1 5. w w w. w f o s i g w. k a t o w i c e. p l Finansowanie inwestycji wodno- ściekowych z wykorzystaniem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Pawłowice, 2 września 2014 roku Nakłady Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Żarach

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Żarach Instrukcja przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej realizowanej w ramach Projektu pn.: Budowa i modernizacja sieci oraz urządzeń wodno-kanalizacyjnych w aglomeracji Żary współfinansowanego przez

Bardziej szczegółowo

Najczęściej zadawane pytania Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów

Najczęściej zadawane pytania Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów Najczęściej zadawane pytania - 7.4.2. Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów styczeń 18, 2017 Działanie M07 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach

Bardziej szczegółowo

Odnowa i rozwój wsi działanie objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Warszawa październik 2010 r.

Odnowa i rozwój wsi działanie objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Warszawa październik 2010 r. Odnowa i rozwój wsi działanie objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Zmiany dotyczą: ZMIANY rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie szczegółowych

Bardziej szczegółowo

scalanie gruntów Poziom pomocy finansowej z EFRROW wynosi 100% kosztów kwalifikowalnych projektu.

scalanie gruntów Poziom pomocy finansowej z EFRROW wynosi 100% kosztów kwalifikowalnych projektu. Tabela 1. Działania samorządowe PROW 2014-2020. Typ operacji Warunki kwalifikowalności Limity wydatków Inwestycje w środki trwałe Pomoc może być przyznana wnioskodawcy na operacje: zgodne z ustawą z dnia

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 16 marca 2018 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIX/13/18 RADY MIEJSKIEJ W JAWORZYNIE ŚLĄSKIEJ. z dnia 6 marca 2018 r.

Wrocław, dnia 16 marca 2018 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIX/13/18 RADY MIEJSKIEJ W JAWORZYNIE ŚLĄSKIEJ. z dnia 6 marca 2018 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 16 marca 2018 r. Poz. 1352 UCHWAŁA NR XXXIX/13/18 RADY MIEJSKIEJ W JAWORZYNIE ŚLĄSKIEJ z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie zasad i trybu postępowania

Bardziej szczegółowo

Barbara Rutkowska Główny Specjalista Zespół ds. 1 Projektów Inwestycyjnych. Łódź,

Barbara Rutkowska Główny Specjalista Zespół ds. 1 Projektów Inwestycyjnych. Łódź, Barbara Rutkowska Główny Specjalista Zespół ds. 1 Projektów Inwestycyjnych r. Łódź, 22.05.2018 Podstawa prawna działania: ustawa Prawo ochrony środowiska ustawy o finansach publicznych Rozporządzenie w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/43/11 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBIATOWIE z dnia 31 marca 2011 roku

UCHWAŁA NR VI/43/11 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBIATOWIE z dnia 31 marca 2011 roku UCHWAŁA NR VI/43/11 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBIATOWIE z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

... Znak sprawy (wypełnia UM) 3. NIP Nr telefonu Adres www. 6.9 Nr lokalu Adres www

... Znak sprawy (wypełnia UM) 3. NIP Nr telefonu Adres www. 6.9 Nr lokalu Adres www WNIOSEK O PŁATNOŚĆ* w ramach działania 5 "Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi" Potwierdzenie

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów w Wiejskich

Program Rozwoju Obszarów w Wiejskich Program Rozwoju Obszarów w Wiejskich 2014-2020 2020 Nowa Perspektywa Kolonowskie, 11 maja 2015 r. Podziałśrodk rodków w PROW dla kraju Tabela 1. Podział środków PROW 2007-2013 i PROW 2014-2020 EUR Wkład

Bardziej szczegółowo

czerwiec 2014 Stan zawartych umów na 23 maja 2014 roku Limit środków stan na 30 kwietnia 2014 roku

czerwiec 2014 Stan zawartych umów na 23 maja 2014 roku Limit środków stan na 30 kwietnia 2014 roku Stan realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 wdrażanego przez Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego czerwiec 2014 Stan

Bardziej szczegółowo

-PROJEKT- 1. Wsparciem finansowym może być objęte zagospodarowanie ścieków bytowogospodarczych powstających w gospodarstwach domowych.

-PROJEKT- 1. Wsparciem finansowym może być objęte zagospodarowanie ścieków bytowogospodarczych powstających w gospodarstwach domowych. Regulamin realizacji przedsięwzięć polegających na podłączeniu budynków do istniejącego zbiorczego systemu kanalizacyjnego, z udziałem dofinansowania ze środków Gminy Police 1 Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/ 101 /2011 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 19 grudnia 2011 roku

UCHWAŁA NR XV/ 101 /2011 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 19 grudnia 2011 roku UCHWAŁA NR XV/ 101 /2011 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 19 grudnia 2011 roku w sprawie Zasad dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla nieruchomości na terenie gminy Książ Wlkp.

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA LATA 2012-2014

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA LATA 2012-2014 Załącznik do uchwały Rady Gminy Wydminy Nr XXXIII/130/2012 z dnia 03.10.2012r. WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA LATA 2012-2014 Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Budowa lub modernizacja dróg lokalnych. Dz. U. 2015 poz. 1414 z 18 września 2015 r.

Budowa lub modernizacja dróg lokalnych. Dz. U. 2015 poz. 1414 z 18 września 2015 r. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu Budowa lub modernizacja dróg lokalnych w ramach poddziałania Wsparcie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/242/2013 RADY MIEJSKIEJ W WITKOWIE. z dnia 27 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXIV/242/2013 RADY MIEJSKIEJ W WITKOWIE. z dnia 27 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XXIV/242/2013 RADY MIEJSKIEJ W WITKOWIE z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Rad Lokalnych Grup Działania

Szkolenie Rad Lokalnych Grup Działania Szkolenie Rad Lokalnych Grup Działania Grzegorz Brach - Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/122/2016 RADY GMINY MICHAŁOWICE. z dnia 25 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XX/122/2016 RADY GMINY MICHAŁOWICE. z dnia 25 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XX/122/2016 RADY GMINY MICHAŁOWICE z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej dla osób fizycznych z budżetu Gminy Michałowice na dofinansowanie budowy przydomowych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 19 kwietnia 2017 r. Poz. 2084 UCHWAŁA NR XXXIII/212/2017 RADY GMINY W ŁĘCZYCY z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

Działanie będzie wpływać na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz

Działanie będzie wpływać na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz Działanie będzie wpływać na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich. Umożliwi również rozwój

Bardziej szczegółowo

Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru

Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru st. kpt. Zbigniew Ryba Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach Katowice 6.09.2016 1 Woda podstawowy środek gaśniczy 2 Podstawowe wymagania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIX/411/2014 RADY GMINY WĄGROWIEC. z dnia 27 maja 2014 r.

UCHWAŁA NR XLIX/411/2014 RADY GMINY WĄGROWIEC. z dnia 27 maja 2014 r. UCHWAŁA NR XLIX/411/2014 RADY GMINY WĄGROWIEC w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Wągrowiec na pokrycie części kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY II EDYCJA

PROGRAM PRIORYTETOWY II EDYCJA PROGRAM PRIORYTETOWY II EDYCJA Tytuł Programu: Program priorytetowy dotyczący przedsięwzięć w zakresie ochrony wód dla osób fizycznych - dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych

Bardziej szczegółowo

Razem w latach RLM 500 600 100 1200. Rok 2015 2016 2017

Razem w latach RLM 500 600 100 1200. Rok 2015 2016 2017 PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł Programu: Program priorytetowy dotyczący przedsięwzięć w zakresie ochrony wód realizowanych przez osoby fizyczne - dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych

Bardziej szczegółowo

Oś Priorytetowa VI. Ochrona środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami Działanie 6.2 Ochrona wody i gleb

Oś Priorytetowa VI. Ochrona środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami Działanie 6.2 Ochrona wody i gleb Oś Priorytetowa VI. Ochrona środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami Działanie 6.2 Ochrona wody i gleb Pytania, które wpłynęły do dnia 25 kwietnia 2019 r. wraz z udzielonymi odpowiedziami.

Bardziej szczegółowo

I. IDENTYFIKACJA WNIOSKODAWCY

I. IDENTYFIKACJA WNIOSKODAWCY Załącznik do Zarządzenia nr..prezesa ARiMR z dnia.. WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY* w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Potwierdzenie przyjęcia /pieczęć/ W-1_321...

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/137/16 RADY MIEJSKIEJ W SKWIERZYNIE. z dnia 25 lutego 2016 r.

UCHWAŁA NR XVIII/137/16 RADY MIEJSKIEJ W SKWIERZYNIE. z dnia 25 lutego 2016 r. UCHWAŁA NR XVIII/137/16 RADY MIEJSKIEJ W SKWIERZYNIE z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Gminnego programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Skwierzyna w latach 2016

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/150/2015 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 9 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/150/2015 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 9 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XV/150/2015 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków Na podstawie podstawie art. 403 ust. 4,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/24/15 RADY GMINY MILEJÓW. z dnia 30 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/24/15 RADY GMINY MILEJÓW. z dnia 30 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR IV/24/15 RADY GMINY MILEJÓW z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego programu dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Milejów ". Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla osób fizycznych na wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie województwa łódzkiego w latach

Dotacje dla osób fizycznych na wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie województwa łódzkiego w latach PROGRAM PRIORYTETOWY WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA i GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI Dotacje dla osób fizycznych na wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie województwa łódzkiego w

Bardziej szczegółowo

LSR oprócz innych obszarów obejmuje również obszar rybacki i obszar akwakultury o określonym poziomie wskaźnika rybackości.

LSR oprócz innych obszarów obejmuje również obszar rybacki i obszar akwakultury o określonym poziomie wskaźnika rybackości. RLKS Liczba ludności: min. 30 000 mieszkańców maks. 150 000 mieszkańców Liczba gmin: min. 2 spójne terytorialnie gminy LSR oprócz innych obszarów obejmuje również obszar rybacki i obszar akwakultury o

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/211/16 RADY MIEJSKIEJ W NOWOGRODŹCU. z dnia 29 listopada 2016 r.

UCHWAŁA NR XXX/211/16 RADY MIEJSKIEJ W NOWOGRODŹCU. z dnia 29 listopada 2016 r. UCHWAŁA NR XXX/211/16 RADY MIEJSKIEJ W NOWOGRODŹCU z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 września 2017 r. Poz. 4717 UCHWAŁA NR IX/2/2017 RADY MIEJSKIEJ W BIERUNIU z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/45/2013 RADY MIEJSKIEJ W ZBĄSZYNKU. z dnia 27 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXI/45/2013 RADY MIEJSKIEJ W ZBĄSZYNKU. z dnia 27 czerwca 2013 r. UCHWAŁA NR XXXI/45/2013 RADY MIEJSKIEJ W ZBĄSZYNKU z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W LEWINIE BRZESKIM z dnia... 2014 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W LEWINIE BRZESKIM z dnia... 2014 r. Projekt z dnia 18 września 2014 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W LEWINIE BRZESKIM z dnia... 2014 r. w sprawie udzielania dotacji dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych ze

Bardziej szczegółowo

PROW Harmonogram konkursów na 2016 rok

PROW Harmonogram konkursów na 2016 rok Program Rozwoju Ob bszarów Wiejskich na lata 2014 2020, PROW 2014-20202020 - Harmonogram konkursów na 2016 rok Priorytet 3 Łańcuch żywnościowy i zarządzanie ryzykiem Podstawowe usługi na obszarach wiejskich

Bardziej szczegółowo

Finansowanie zadań optymalizujących bilans energetyczny małych oczyszczalni ścieków

Finansowanie zadań optymalizujących bilans energetyczny małych oczyszczalni ścieków Finansowanie zadań optymalizujących bilans energetyczny małych oczyszczalni ścieków Wiesław Butajło Chmielno, 25.01.2016 r. Potencjalne źródła finansowania inwestycji optymalizujących bilans energetyczny

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIII/223/2017 Rady Gminy Brudzew z dnia 27 kwietnia 2017r. Rada Gminy Brudzew uchwala co następuje:

Uchwała Nr XXXIII/223/2017 Rady Gminy Brudzew z dnia 27 kwietnia 2017r. Rada Gminy Brudzew uchwala co następuje: Uchwała Nr XXXIII/223/2017 Rady Gminy Brudzew z dnia 27 kwietnia 2017r. w sprawie: określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 18 listopada 2014 r. Poz. 4069 UCHWAŁA NR XLIII/339/2014 RADY MIEJSKIEJ W SIERADZU z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/139/2017 RADY GMINY KROTOSZYCE. z dnia 20 kwietnia 2017 r.

UCHWAŁA NR XX/139/2017 RADY GMINY KROTOSZYCE. z dnia 20 kwietnia 2017 r. UCHWAŁA NR XX/139/2017 RADY GMINY KROTOSZYCE z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczelnych zbiorników bezodpływowych

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 11 kwietnia 2014 r. Poz. 2175 UCHWAŁA NR XXXII/263/2014 RADY GMINY TOMICE. z dnia 28 marca 2014 roku

Kraków, dnia 11 kwietnia 2014 r. Poz. 2175 UCHWAŁA NR XXXII/263/2014 RADY GMINY TOMICE. z dnia 28 marca 2014 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 11 kwietnia 2014 r. Poz. 2175 UCHWAŁA NR XXXII/263/2014 RADY GMINY TOMICE w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie budowy

Bardziej szczegółowo

Sławno, dnia 10 września 2013 r.

Sławno, dnia 10 września 2013 r. Sławno, dnia 10 września 2013 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA NA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ I WODOCIĄGOWEJ W M. SŁAWSKO ORAZ ROZBUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ

Bardziej szczegółowo

PROW 2007-2013. Piotr Wrona Marta Marciniak Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urząd Marszałkowski w Łodzi

PROW 2007-2013. Piotr Wrona Marta Marciniak Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urząd Marszałkowski w Łodzi Hj Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi Piotr Wrona Marta Marciniak Departament Funduszu Rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 17 maja 2018 r. Poz. 2754 UCHWAŁA NR XLIX/433/2018 RADY GMINY BEŁCHATÓW z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 8 września 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXV/220/17 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 1 września 2017 r.

Wrocław, dnia 8 września 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXV/220/17 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 1 września 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 8 września 2017 r. Poz. 3728 UCHWAŁA NR XXXV/220/17 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 1 września 2017 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/ BURMISTRZA MIASTA I GMINY SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE

UCHWAŁA NR XXI/ BURMISTRZA MIASTA I GMINY SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE Projekt z dnia 14 czerwca 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR XXI/...2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów

Bardziej szczegółowo

Oś 3 / oś 4 LEADER Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Oś 3 / oś 4 LEADER Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Oś 3 / oś 4 LEADER Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Podstawa prawna ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 17 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/27/15 RADY GMINY MIELNIK. z dnia 18 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR V/27/15 RADY GMINY MIELNIK. z dnia 18 marca 2015 r. UCHWAŁA NR V/27/15 RADY GMINY MIELNIK w sprawie przyjęcia "Programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Mielnik na lata 2015-2020". Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt.

Bardziej szczegółowo

Lista wskaźników na poziomie projektu dla działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, poddziałania Gospodarka

Lista wskaźników na poziomie projektu dla działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, poddziałania Gospodarka Załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu Lista wskaźników na poziomie projektu dla działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, poddziałania 4.3.1 Gospodarka L.p. Typ wskaźnika ściekowa Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo