POZAPŁACOWE ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POZAPŁACOWE ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE"

Transkrypt

1 Rozdział 7 POZAPŁACOWE ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE Niezależnie od wynagrodzeń i zasiłków z ubezpieczenia społecznego należnych pracownikom z tytułu umowy o pracę występują także inne pozapłacowe świadczenia. Podstawowymi są: 1) należności z tytułu podróży służbowych, 2) należności z tytułu wykorzystywania pojazdu niebędącego własnością pracodawcy, 3) świadczenia finansowane ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, 4) świadczenia z tytułu bhp, 5) świadczenia z innych tytułów. 1. Podróże służbowe pracowników 1. Podróże służbowe pracowników Podróżą służbową 1 jest wykonywanie zadania określonego przez pracodawcę poza miejscowością, w której znajduje się stałe miejsce pracy pracownika, w terminie i miejscu określonych w poleceniu wyjazdu służbowego. Podróż ta może odbywać się na obszarze kraju lub poza granicami kraju. Sama podróż służbowa nie stanowi wykonywania pracy, jednak jej odbywanie na polecenie przełożonego w normalnym czasie pracy jest równoznaczne 1 Zagadnienia związane z podróżami służbowymi od 1 marca 2013 r. reguluje rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz.U. poz. 167). Warunki wypłacania należności z tytułu podróży służbowej pracownikowi zatrudnionemu u innego pracodawcy niż wymieniony w powyższych rozporządzeniach określić należy w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie wynagradzania bądź też w umowie o pracę. 361

2 ze świadczeniem w tym czasie pracy. Czas podróży służbowej przypadającej w rozkładowych godzinach pracy danego pracownika traktuje się jak czas pracy z prawem do wynagrodzenia. Odbywanie podróży służbowej poza godzinami normalnego czasu pracy nie stanowi jednak pracy w godzinach nadliczbowych, natomiast godziny faktycznie przepracowane w związku z wykonywaniem polecenia służbowego w innej miejscowości poza rozkładowym czasem pracy są godzinami nadliczbowymi, za które przysługuje pracownikowi, oprócz normalnego wynagrodzenia dodatek albo czas wolny od pracy (pod warunkiem udowodnienia faktu pracy w godzinach nadliczbowych). Czas wolny od pracy podczas delegacji służbowej nie jest czasem pracy; fakt delegowania pracownika nie oznacza, że cały okres pobytu w delegacji jest czasem pracy. Jeżeli delegacja przypada w niedzielę lub w święto, tj. w czasie, kiedy pracownik nie wykonuje pracy, to nie ma on prawa do żadnej rekompensaty z tego tytułu (diety wypłacane za te dni nie są związane z faktem pracy w czasie delegacji). Podczas podróży służbowej do czasu pracy zalicza się wyłącznie ten czas podróży, w którym faktycznie pracownik świadczy pracę, oraz czas dojazdu przypadający na rozkładowe godziny pracy danego pracownika. Czas podróży służbowej, podczas którego pracownik nie wykonywał czynności pracowniczych, nie jest czasem pracy. Przykład Pracownik zatrudniony w Jeleniej Górze, pracujący od godz do przez pięć dni w tygodniu, otrzymał polecenie wyjazdu służbowego do Suwałk. Czas trwania podróży obejmuje godziny od 6.00 do W związku z powyższym: godzina od 6.00 do 7.00 to jego czas prywatny, za który nie przysługuje wynagrodzenie za pracę, czas od godziny 7.00 do traktowany jest jak czas pracy, godzina od do to czas prywatny. Jeżeli po przyjeździe do Suwałk pracownik rozpocząłby tam pracę, np. od godziny do 20.00, to byłaby to praca nadliczbowa, za którą przysługuje kompensata jak za pracę nadliczbową wykonywaną na terenie jednostki macierzystej. Podobnie jak podróż służbowa traktowany jest czas odbywania szkolenia. Z definicji podróży służbowej wynika, że za podróż służbową nie można uznać podróży do i w obrębie miejscowości, w której pracownik wykonuje pracę. Niezwykle ważne jest więc określenie w umowie o pracę miejsca wykonywania 362

3 1. Podróże służbowe pracowników pracy przez danego pracownika, przy czym pod pojęciem miejsca pracy należy rozumieć zarówno stały punkt, jak i oznaczony obszar; natomiast siedziba zakładu pracy nie musi pokrywać się z miejscem pracy pracownika. Z definicji podróży służbowej wynika ponadto, że pracodawca musi: 1) określić zadanie, które ma do wykonania jego pracownik, 2) wskazać termin i miejsce wykonania zadania. Pracownik wykonujący pracę w podróży służbowej ma prawo do takich samych przerw w pracy, jakie przysługiwałyby mu, gdyby wykonywał pracę w zakładzie pracy. Pracownikowi przysługuje prawo do odpoczynku: 1) minimalnego 11-godzinnego nieprzerwanego odpoczynku dobowego i 2) 35-godzinnego nieprzerwanego odpoczynku tygodniowego (w tygodniach okresu rozliczeniowego). A zatem, niezależnie od tego, czy podróż służbowa zalicza się, czy nie zalicza się do czasu pracy, należy zapewnić pracownikowi 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku w każdej dobie, a w każdym tygodniu do 35 godzin nieprzerwanego odpoczynku. Czas odbywania podróży służbowej nie jest czasem odpoczynku. Przykład Pracownik wrócił z podróży służbowej o Do pracy może zatem przystąpić nie wcześniej niż o i pracować do Przykład Pracownik pracuje od 8.00 do Wyjechał w podróż służbową. Po spotkaniach trwających do udał się do hotelu. Rano, o 5.00 wsiadł do pociągu i przyjechał o Pracownik ten powinien stawić się do pracy i pracować zgodnie ze swoim harmonogramem pracy, tj. od 8.00 do Jego ustawowa przerwa na odpoczynek trwała od do 5.00, tj. 13 godzin. W celu udokumentowania swojego polecenia pracodawca powinien wystawić pracownikowi tzw. Polecenie wyjazdu służbowego na odpowiednim druku. Druk ten nie jest obecnie wymagany, jednak nic nie stoi na przeszkodzie, aby w dalszym ciągu służył w celu udokumentowania i rozliczenia wyjazdu służbowego pracownika. 363

4 W poleceniu wyjazdu określa się: 1) miejsce delegacji, 2) jej cel, 3) czas trwania, 4) środek lokomocji. Nie określa się rodzaju należności za podroż służbową i ich wysokości, ponieważ wynikają one z odpowiednich przepisów. Kosztów związanych z wykonywaniem zadania zleconego przez przełożonego nie może pokrywać pracownik; obciążają one pracodawcę. Jednak pracownikowi nie zwraca się wszystkich poniesionych wydatków wypłaty te określą przepisy prawne. Przepisy Kodeksu pracy pozwalają pracodawcom spoza sfery budżetowej i samorządu na opracowanie wewnętrznych zasad rozliczania delegacji służbowych. Pracodawcy ci mogą więc opracować własne, wewnątrzzakładowe przepisy dotyczące wypłacania należności za podróże służbowe, które mogą być zawarte w układzie zbiorowym pracy lub regulaminie wynagradzania. W przypadku, gdy zakład nie jest objęty układem zbiorowym i gdy nie ma obowiązku ustalenia regulaminu wynagradzania, zasady ustalania należności za podróż służbową powinny być określone w umowie o pracę, w której pracownik może wynegocjować indywidualne warunki rozliczania podróży służbowych. Jeśli zaś zakładowe przepisy i regulaminy nie zawierają zasad rozliczania delegacji, wówczas w danej firmie należy stosować przepisy obowiązujące pracowników sfery budżetowej i samorządu. Należy podkreślić, że wewnątrzzakładowe zasady odnośnie do wypłacania diet z tytułu podróży służbowej nie mogą jednak określać wypłat niższych od tych, które są zapewnione dla pracowników sfery budżetowej i samorządu Krajowe podróże służbowe Z tytułu podróży służbowej odbywanej na terenie kraju przysługują pracownikom: 1) diety, 2) zwrot kosztów: przejazdów, dojazdów środkami komunikacji miejscowej, noclegów, 364

5 1. Podróże służbowe pracowników innych niezbędnych odpowiednio udokumentowanych wydatków, określonych lub uznanych przez pracodawcę odpowiednio do uzasadnionych potrzeb. Diety stanowią ekwiwalent pieniężny na pokrycie zwiększonych (a nie całkowitych) kosztów wyżywienia; od 1 marca 2013 r. wysokość diety wynosi 30,00 zł za dobę podróży służbowej. Dieta nie przysługuje: 1) za czas delegowania do miejscowości stałego lub czasowego zamieszkania pracownika, 2) gdy pracownikowi zapewniono bezpłatne całodzienne wyżywienie. Kwotę przysługującej pracownikowi diety zmniejsza się o koszt zapewnionego bezpłatnego wyżywienia, przyjmując, że każdy posiłek stanowi odpowiednio: 1) śniadanie 25% diety, 2) obiad 50% diety, 3) kolacja 25% diety. Uwaga w przypadku korzystania przez pracownika z usługi hotelarskiej, w ramach której zapewniono wyżywienie, należy dokonać pomniejszenia diety zgodnie z podanymi wyżej zasadami. Wysokość należności z tytułu diet zależy również od czasu trwania podróży służbowej w sytuacji, gdy czas trwania delegacji wynosi: 1) do 8 godzin dieta nie przysługuje, 2) od 8 do 12 godzin przysługuje połowa diety, 3) ponad 12 godzin (nie dłużej niż 24 godziny) przysługuje dieta w pełnej wysokości, 4) dłużej niż jedną dobę za każdą dobę przysługuje dieta w pełnej wysokości, a za niepełną, ale rozpoczętą dobę: do 8 godzin połowa diety, ponad 8 godzin pełna dieta. Czas delegacji liczy się od chwili rozpoczęcia podróży służbowej np. od wyjazdu z dworca do momentu powrotu po wykonaniu zadania przyjazdu na dworzec. 365

6 Przykład Pracownik zamieszkały i zatrudniony w Gdańsku został oddelegowany do Koszalina w celu odbycia rozmów z kontrahentem. Jego podróż służbowa trwała przykładowo: Data i godzina rozpoczęcia podróży Data i godzina zakończenia podróży Czas trwania podróży Przysługujące diety Należność z tytułu diety godz godz godz. 50 minut nie przysługuje 0,00 zł godz godz godz. 10 minut 1/2 diety 15,00 zł godz godz godz. 40 minut pełna dieta 30,00 zł godz godz godz. 20 minut 1 i 1/2 diety 45,00 zł godz godz godz. 30 minut 2 pełne diety 60,00 zł Diety ustalone w rozporządzeniu są minimalną gwarantowaną kwotą. Pracownikom można wypłacać wyższe diety; takie wydatki będą stanowiły również koszty uzyskania przychodu, ale wówczas stawki diet należy zapisać w regulaminie wynagradzania lub w umowach o pracę. Natomiast po stronie pracownika wypłata wyższej kwoty ponad 30,00 zł powoduje powstanie dodatkowego przychodu, który należy uwzględnić przy obliczaniu zaliczki na podatek dochodowy. Należności z tytułu przejazdu i dojazdów Pracodawca określa środek transportu właściwy do odbycia podróży służbowej. Pracownikowi przysługuje zwrot kosztów przejazdu zgodnie z ceną biletu określonego środka transportu. Jeżeli na dany środek transportu pracownikowi przysługuje ulga zwrot obejmuje faktycznie poniesione koszty, czyli zwrot kosztów obejmuje cenę biletu wraz ze związanymi z nimi opłatami dodatkowymi, w tym miejscówkami, z uwzględnieniem posiadanej przez pracownika ulgi na dany środek transportu, bez względu na to, z jakiego tytułu ulga przysługuje. Rozliczając delegację, należy dołączyć wykorzystany bilet lub fakturę dokumentującą koszty przejazdu. Jeżeli jednak uzyskanie stosownego dokumentu (rachunku) było niemożliwe, dowodem poniesionego wydatku może być pisemne oświadczenie pracownika stwierdzające ten fakt. Przejazd może odbyć się również samochodem osobowym, motocyklem lub motorowerem niebędącym własnością pracodawcy, o ile pracodawca wyrazi na to zgodę. Za każdą rozpoczętą dobę w podróży służbowej pracownikowi przysługuje ryczałt na pokrycie kosztów dojazdu środkami komunikacji miejscowej w wysokości 20% obowiązującej diety 2 ; ryczałt nie przysługuje np. w przypadku 2 Od 1 marca 2013 r. jest to kwota 6,00 zł. 366

7 1. Podróże służbowe pracowników podróży samochodem służbowym lub niebędącym własnością pracodawcy lub kiedy pracodawca wyrazi zgodę na pokrycie udokumentowanych kosztów dojazdów środkami komunikacji miejscowej. Podróż służbowa własnym pojazdem pracownika Pracownik może pojechać w podróż służbową własnym samochodem, motocyklem lub motorowerem. Podstawą do zwrotu kosztów przejazdu jest: 1) umowa cywilnoprawna o korzystaniu z samochodu prywatnego do celów służbowych zawarta między pracodawcą a pracownikiem, 2) udokumentowanie podróży służbowej odbywanej prywatnym samochodem pracownika ewidencją przebiegu pojazdu sporządzoną według ustalonego wzoru; ewidencja ta powinna zawierać co najmniej następujące dane: nazwisko, imię i adres zamieszkania osoby używającej pojazdu, numer rejestracyjny pojazdu i pojemność silnika, kolejny numer wpisu, datę i cel wyjazdu, opis trasy (skąd dokąd), liczbę faktycznie przejechanych kilometrów, stawkę za 1 km przebiegu, kwotę wynikającą z przemnożenia liczby faktycznie przejechanych kilometrów i stawki za 1 km przebiegu, podpis podatnika (pracownika); 3) delegacja służbowa, zatwierdzona przez pracodawcę lub osobę upoważnioną nie musi być ona potwierdzona przez jednostkę, do której został oddelegowany pracownik. Zwrot kosztów podróży środkiem transportu niestanowiącym własności pracodawcy przysługuje w wysokości wynikającej z iloczynu: 1) ilości faktycznie przejechanych kilometrów oraz 2) stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu. Wolny od podatku dochodowego od osób fizycznych jest zwrot kosztów używania przez pracownika swojego prywatnego pojazdu w celu odbycia podróży służbowej, ale tylko do wysokości określonej w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r., czyli do wysokości iloczynu 367

8 przejechanych kilometrów przez maksymalną stawkę za 1 km przebiegu. Stawki te, obowiązujące od 14 listopada 2007 r., za kilometr wynoszą 3 : 1) 0,5214 zł dla samochodu o pojemności silnika do 900 cm 3, 2) 0,8358 zł dla samochodu o pojemności silnika powyżej 900 cm 3, 3) 0,2302 zł dla motocykla, 4) 0,1382 zł dla motoroweru. Pracodawca może ustalić wyższe stawki za 1 km przebiegu, z tym że powstająca wówczas nadwyżka ponad kwotę podaną we wspomnianym wyżej rozporządzeniu podlega opodatkowaniu według stawki podatkowej właściwej dla pozostałych dochodów pracownika. Z kolei pracodawca do kosztów uzyskania przychodu może zaliczyć jedynie wydatki ponoszone na rzecz pracownika z tytułu używania przez niego prywatnego samochodu (bądź innego pojazdu) w celu odbycia podróży służbowej jedynie do wysokości nieprzekraczającej kwoty ustalonej przy zastosowaniu powyższych zasad. Jeżeli pracownik poniesie w drodze dodatkowe wydatki, np. na usunięcie awarii samochodu pokrywa je sam. W przypadku odbywania podróży służbowej samochodem firmowym nie przysługuje pracownikowi zwrot kosztów przejazdu; wszystkie wydatki są kosztem firmy. Przykład Pracownik firmy MEDPOL Leon Czechowski w dniu 4 maja br. otrzymał od prezesa zarządu Jana Puryna polecenie wyjazdu służbowego do Warszawy w celu podpisania kontraktu. W dniu 5 maja br. pracownik złożył wniosek o wyjazd własnym samochodem Oplem Vectrą GD o pojemności skokowej 1600 cm 3, podpisał umowę cywilnoprawną z pracodawcą i pobrał polecenie wyjazdu służbowego Nr 15/2013. Delegowany pracownik nie pobrał zaliczki na koszty podróży służbowej. 3 Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 23 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz.U. Nr 201, poz. 1462). 368

9 1. Podróże służbowe pracowników Podróż służbowa oraz jej rozliczenie kształtuje się następująco: Lp. Miejsce, data i godzina rozpoczęcia podróży Miejsce, data i godzina zakończenia podróży Ilość przejechanych km Czas trwania podróży Przysługujące diety Należność z tytułu zwrotu kosztów przejazdu Należność ogółem z tytułu podróży służbowej 1. Gdańsk godz Warszawa godz Warszawa godz Gdańsk godz Razem do rozliczenia godzin 50 minut 1 dieta 23,00 zł 601,78 zł (720 0,8358) 624,78 W dniu 14 maja br. pracownik rozliczył się z kosztów podróży służbowej. Rozliczenie delegacji pod względem rachunkowym i formalnym sprawdziła Anna Gładysz. Załączniki polecenie wyjazdu służbowego, umowa o używanie samochodu prywatnego, wniosek na wyjazd służbowy przedstawiono na następnych stronach. Wydatki na nocleg Zwrot kosztów noclegu pracownika podczas podróży służbowej może obejmować koszty stwierdzone rachunkiem albo być wypłacony w formie ryczałtu. Zwrot kosztów noclegów może zatem nastąpić: 1) w wysokości faktycznie poniesionej Pracownik zobowiązany jest przedłożyć fakturę (rachunek) z hotelu bądź prywatnej kwatery wystawioną na firmę, którą reprezentuje. Uwaga od 1 marca 2013 r. zwrot kosztów za jedną dobę hotelową nie może być wyższy niż dwudziestokrotność stawki diety (czyli kwoty 600,00 zł). W uzasadnionych przypadkach pracodawca może jednak wyrazić zgodę na zwrot kosztów noclegu stwierdzonych rachunkiem w wysokości przekraczającej ten limit. 2) w wysokości ryczałtu Zwrot kosztów noclegów w formie ryczałtu przyznawany jest, gdy: nie zapewniono pracownikowi bezpłatnego noclegu, pracownik nie przedłożył rachunku z hotelu bądź innego obiektu świadczącego usługi hotelarskie. 369

10 Ryczałt za nocleg ustalany jest w wysokości 150% diety 4. Przysługuje wówczas, gdy nocleg trwał co najmniej 6 godzin, pomiędzy godzinami a Pracownikowi nie przysługuje zwrot kosztów ani ryczałt za nocleg po nocnej podróży, w czasie której pracownik korzystał z wagonu sypialnego lub kuszetki. Tak samo będzie w sytuacji, gdy pracodawca uzna, że pracownik miał możliwość codziennego powrotu do miejscowości zamieszkania. Inne należności Pracownikowi, który w czasie podróży służbowej poniósł inne niezbędne wydatki związane z tą podróżą, określone lub uznane przez pracodawcę, zwraca się je w udokumentowanej wysokości. Wydatki te obejmują opłaty za bagaż, przejazd drogami płatnymi i autostradami, postój w strefie płatnego parkowania, miejsca parkingowe oraz inne niezbędne wydatki wiążące się bezpośrednio z odbywaniem podróży służbowej. Jeżeli przedstawienie dokumentu nie jest możliwe, wówczas pracownik powinien złożyć pisemne oświadczenie o dokonanym wydatku i przyczynach braku jego udokumentowania. W uzasadnionych przypadkach pracownik może również złożyć pisemne oświadczenie o okolicznościach mających wpływ na prawo do diet, ryczałtów, zwrot innych kosztów podróży lub ich wysokość. 4 Od 1 marca 2013 r. jest to kwota 45,00 zł. 370

11 1. Podróże służbowe pracowników 371

12 372

13 1. Podróże służbowe pracowników 373

14 W przypadku tzw. długotrwałej podróży służbowej, tj. trwającej co najmniej 10 dni, pracownik ma prawo do przejazdu, na koszt pracodawcy, do miejscowości zamieszkania w dniu wolnym od pracy. Za przejazd do miejscowości stałego lub czasowego pobytu i z powrotem przysługuje wyłącznie zwrot kosztów przejazdu środkiem transportu określonym przez pracodawcę; nie przysługują diety ani zwrot kosztów lub ryczałt za nocleg. 374

15 1. Podróże służbowe pracowników Na wniosek pracownika wypłaca się zaliczkę na koszty podróży służbowej, którą pracownik powinien rozliczyć w ciągu 14 dni od powrotu z delegacji. Rozliczając pobraną zaliczkę, pracownik dołącza rachunki dokumentujące wydatki. Nie dokumentuje się diet oraz innych wypłat ryczałtowych. Pracownik nie ma obowiązku potwierdzania na druku delegacji faktu pobytu w miejscu delegowania. Nie można więc uzależniać rozliczenia delegacji od przedstawienia takiego dokumentu Zagraniczne podróże służbowe Zagraniczna podróż służbowa dokumentowana jest poleceniem wyjazdu służbowego i podobnie jak w wyjazdach krajowych nie ma obowiązku potwierdzania pobytu w miejscu oddelegowania. Zagraniczna podróż służbowa przeważnie zawiera w sobie elementy podróży krajowej dojazd do granicy kraju w drodze za granicę i od granicy kraju w drodze powrotnej krajowa podróż służbowa. Czas zagranicznej podróży służbowej zależy od rodzaju środków transportu, którymi porusza się pracownik. W przypadku korzystania przez pracownika: 1) ze środków komunikacji lądowej czas trwania delegacji za granicą liczy się od chwili przekroczenia granicy państwowej w drodze za granicę do chwili przekroczenia granicy RP w momencie powrotu, 2) z samolotu od momentu startu z ostatniego lotniska krajowego do chwili lądowania samolotu w drodze powrotnej na pierwszym lotnisku w kraju, 3) ze środków komunikacji morskiej od chwili wyjścia statku (promu) z ostatniego polskiego portu do chwili wejścia do pierwszego portu krajowego w drodze powrotnej. Należy podkreślić, że czas podróży służbowej liczy się w sposób ciągły od chwili przekroczenia granicy polskiej w drodze za granicę do chwili przekroczenia tej granicy w drodze powrotnej do kraju. Natomiast w odniesieniu do odcinka krajowego odbywają się tutaj dwie podróże służbowe. Z tytułu zagranicznej podróży służbowej pracownikowi należą się: 1) diety, 2) zwrot kosztów: przejazdów i dojazdów środkami komunikacji miejskiej, noclegów, innych wydatków określonych przez pracodawcę jako konieczne w stosunku do potrzeb. 375

16 Dieta w podróżach zagranicznych ma zapewnić pokrycie kosztów wyżywienia i innych drobnych wydatków. Wysokość diet zależy od kraju, do którego zostanie wydelegowany pracownik, oraz czasu trwania podróży służbowej. Dieta przysługuje w wysokości obowiązującej dla docelowego państwa podróży służbowej 5. Jednakże w przypadku podróży zagranicznej odbywanej do dwóch lub więcej państw pracodawca może ustalić więcej niż jedno państwo docelowe. Należność z tytułu diet uzależniona jest od czasu delegacji za granicą. Jeżeli delegacja trwa: 1) do 8 godzin przysługuje 1/3 diety, 2) od 8 do 12 godzin przysługuje 1/2 diety, 3) ponad 12 godzin przysługuje dieta w pełnej wysokości. Przykład Pracownik wyjechał w podróż służbową do Włoch. Po drodze przebywał kilka dni w Czechach i Austrii również w celach służbowych. Łączny czas podróży wyniósł 9 dób i 9 godzin. Pracownikowi przysługuje należność z tego tytułu w wysokości łącznej 9,5 diety. Kwota diety będzie ustalana według stawek obowiązujących dla Czech, Austrii oraz Włoch. W przypadku, gdy pracownik otrzymuje za granicą całodzienne wyżywienie przysługuje 25% diety ustalonej według powyższych zasad. Jeśli zapewnione jest częściowe wyżywienie, to pracownikowi należy się część diety: 1) na śniadanie 15%, 2) na obiad 30%, 3) na kolację 30%, 4) na inne wydatki 25%. Jeżeli pracownik korzystał z usługi hotelarskiej, w ramach której zapewniono wyżywienie, to wówczas kwotę diety zmniejsza się odpowiednio, stosując podane wyżej zasady. Jeśli pracownik otrzymał za granicą ekwiwalent pieniężny na wyżywienie nie przysługują diety, chyba że ekwiwalent był niższy; należy się wówczas wyrównanie do wysokości diety. 5 Wysokość diet zawiera załącznik do przywołanego w przypisie 1 niniejszego rozdziału rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz.U. poz. 167). 376

17 1. Podróże służbowe pracowników Zwrot kosztów noclegów Podobnie jak w przypadku podróży krajowej zwrot kosztów noclegów może nastąpić w wysokości faktycznie poniesionej lub w wysokości ryczałtu: 1) w wysokości faktycznie poniesionej jednak nie wyższej niż obowiązujący dla danego kraju limit wydatków na hotele, określony w rozporządzeniu pracownik zobowiązany jest przedłożyć fakturę (rachunek) z hotelu bądź prywatnej kwatery; 2) w kwocie wynikającej z faktury przekraczającej ustalone limity w uzasadnionych przypadkach pracodawca może wypłacić zwiększone koszty noclegów; 3) w wysokości ryczałtu ryczałt za nocleg ustalany jest w wysokości 25% limitu określonego dla noclegu w danym kraju. Zwrot nie przysługuje, jeśli pracownik ma zapewniony bezpłatny nocleg. Koszty przejazdu i dojazdów Zwrot kosztów przejazdu obejmuje cenę biletu określonego środka transportu wraz z opłatami dodatkowymi, z uwzględnieniem przysługującej pracownikowi ulgi na dany środek transportu. Na wniosek pracownika pracodawca może wyrazić zgodę na odbycie podróży służbowej własnym samochodem; zasady rozliczeń i dokumentacji są analogiczne jak przy podróży krajowej. Pracownikowi przysługuje ryczałt na pokrycie kosztów dojazdu zido dworca kolejowego, autobusowego, portu lotniczego lub morskiego w wysokości jednej diety obowiązującej w docelowej miejscowości za granicą oraz w każdej innej miejscowości za granicą, w której pracownik korzystał z noclegów. W przypadku gdy pracownik ponosi koszty dojazdu wyłącznie w jedną stronę, przysługuje ryczałt w wysokości 50% diety. Za każdą rozpoczętą dobę pobytu w podróży przysługuje mu 10% diety. Ryczałt nie przysługuje, jeżeli: 1) pracownik odbywa podróż pojazdem samochodowym, 2) strona zagraniczna zapewnia bezpłatne dojazdy, 3) pracownik nie ponosi kosztów, na których pokrycie przeznaczone są wymienione ryczałty. Środek transportu właściwy do odbycia podróży określa pracodawca. Zwrot innych kosztów W przypadku choroby powstałej podczas podróży zagranicznej pracownikowi przysługuje zwrot udokumentowanych niezbędnych kosztów leczenia za grani- 377

18 cą. Zwrot ten następuje ze środków pracodawcy, z wyjątkiem świadczeń gwarantowanych udzielonych zgodnie z przepisami o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w Unii Europejskiej, o których mowa w art. 5 pkt 32 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz z późn. zm.). Zwrotowi nie podlegają natomiast koszty zakupu leków, których nabycie za granicą nie było konieczne, koszty zabiegów chirurgii plastycznej i kosmetycznych oraz koszty nabycia protez ortopedycznych, dentystycznych lub okularów. Pracodawca może wyrazić zgodę na zwrot kosztów przewozu samolotem bagażu osobistego o wadze do 30 kg, liczonej łącznie z wagą bagażu opłaconego w cenie biletu jeżeli podróż trwała ponad 30 dni lub gdy państwem docelowym jest państwo pozaeuropejskie. W razie zgonu pracownika za granicą pracodawca pokrywa koszty transportu zwłok do kraju. Rozliczenie zagranicznej podróży służbowej Przed odbyciem podróży służbowej przez pracownika pracodawca ma obowiązek wypłacić mu zaliczkę na niezbędne koszty podróży i pobytu poza granicami kraju w wysokości wynikającej ze wstępnej kalkulacji tych kosztów. Zaliczka może być wypłacona w walucie polskiej pracownik musi wyrazić na to zgodę. W terminie 14 dni po powrocie pracownik musi rozliczyć się z pobranej zaliczki i odbytej podróży służbowej. Rozliczenia można dokonać na druku Polecenie wyjazdu służbowego lub sporządzić oddzielny dowód wewnętrzny, zwany Rozliczeniem podróży służbowej. Do rozliczenia dołączane są rachunki potwierdzające wydatki pracownika; ten obowiązek nie dotyczy diet oraz wydatków objętych ryczałtami. Jeżeli pracownik, z przyczyn niezależnych od siebie, nie może przedstawić rachunków, składa pisemne oświadczenie o dokonanych wydatkach i przyczynach braku ich udokumentowania. Rozliczenia kosztów podróży pracownik może dokonać w walucie, w której otrzymał zaliczkę, w walucie wymienialnej albo w walucie polskiej według średniego kursu z dnia jej wypłacenia. Wypłaconą pracownikowi zaliczkę w walucie obcej na koszty podróży służbowej wycenia się po kursie faktycznie zastosowanym w tym dniu, wynikającym z charakteru operacji. Jeżeli jednostka zakupiła walutę w banku jest to kurs banku, w którym dokonano transakcji, tj. kurs sprzedaży danej waluty. Jeżeli jed- 378

19 1. Podróże służbowe pracowników nostka posiada własny rachunek walutowy może to być kurs historyczny, tj. kurs, po którym jednostka wyceniła wpływ waluty na rachunek bankowy (FIFO, LIFO lub średnioważony). Wydatki poniesione przez pracownika za granicą, wyrażone w walucie obcej, wymagają przeliczenia na walutę polską. Rozliczenia tego dokonuje się najczęściej na podstawie dowodu wewnętrznego Rozliczenie zagranicznej podróży służbowej. W dowodzie tym ujmuje się wszystkie poniesione wydatki i załącza się dokumenty (rachunki) potwierdzające ich poniesienie. Co do zasady, koszty poniesione w walucie obcej przelicza się po kursie średnim ogłoszonym przez NBP z dnia poprzedzającego dzień operacji gospodarczej 6. W praktyce jednostki przy rozliczaniu zaliczki na zagraniczną podróż służbową stosują uproszczenie (na które zezwala ustawa o rachunkowości) polegające na przeliczeniu poniesionych kosztów podróży służbowej według kursu z dnia wypłaty zaliczki. Taki sposób rozliczenia jest prostszy, nie powstają różnice kursowe, a kwota kosztów jest taka sama, jak przy zastosowaniu najpierw kursu średniego NBP, a następnie uwzględnienia różnic kursowych. Przykład 1. Pracownikowi udającemu się w zagraniczną podróż służbową wypłacono zaliczkę w kwocie 1000,00 euro. Jednostka zakupiła 1000,00 euro w banku. Kurs sprzedaży banku wynosił w tym dniu 4,50 zł/euro. Kwota zaliczki po przeliczeniu na złote: 4500,00 zł. 2. Pracownik rozliczył się z pobranej zaliczki, przedstawiając rachunki na łączną kwotę 850,00 euro. Koszty wydatków z tytułu podróży służbowej, w przeliczeniu na złote wyniosły: (850,00 x 4,50) 3825,00 zł. 3. Pracownik zwrócił do kasy niewykorzystaną zaliczkę 150,00 euro, co w przeliczeniu na złote wynosi: (4,50 x 150,00) 675,00 zł. Stosowany w danej jednostce sposób rozliczenia zagranicznych podróży służbowych powinien określać zakładowy plan kont. 6 Artykuł 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz z późn. zm.). 379

20 1.3. Ujęcie składkowe i podatkowe podróży służbowych Podatek dochodowy od osób fizycznych Zgodnie z przepisami zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych są diety i inne należności za czas podróży służbowej pracownika do wysokości określonej w przepisach w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej. Oznacza to, że ze zwolnienia od podatku dochodowego z tytułu wypłaconych diet i innych należności za podróże służbowe również korzystają pracownicy firm prywatnych, państwowych, spółdzielni itd., lecz do wysokości określonej w przepisach dla pracowników zatrudnionych w państwowych lub samorządowych jednostkach sfery budżetowej. Wypłaty należności z tytułu podróży służbowej na rzecz osób nieposiadających u danego pracodawcy statusu pracownika (zatrudnionych np. na podstawie umowy-zlecenia) są zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych na takich samych zasadach jak w przypadku pracowników. Przepisy nie ograniczają pracodawcom (poza państwowymi lub samorządowymi) górnej wysokości diety czy innych należności; mogą oni wyznaczyć inne limity wyższe niż wynikające ze wskazanych rozporządzeń. Jednak jeśli je zastosują, to nadwyżka będzie opodatkowana jako przychód. Wyższe diety i należności mogą zatem wyznaczać wszyscy pracodawcy dla swoich pracowników poza pracodawcami państwowymi i samorządowymi. W stosunku do tych ostatnich obowiązują sztywne zasady i pracownicy tych instytucji nie mogą otrzymać wyższych wypłat z tytułu podróży służbowych, a więc i opodatkowanie nadwyżki nie wchodzi w rachubę. Ubezpieczenie społeczne i zdrowotne Na podstawie przepisów rozporządzenia MPiPS z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz.U. Nr 161, poz z późn. zm.) z podstawy wymiaru składek wyłączono należności z tytułu podróży służbowych osób będących pracownikami do wysokości określonej w odrębnych przepisach 7 (czyli do wysokości kwot podanych wyżej). 7 Paragraf 2 ust. 1 pkt 15 rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz art. 81 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz z późn. zm.). 380

21 1. Podróże służbowe pracowników Na tej samej zasadzie diety i inne należności za czas podróży osoby niebędącej pracownikiem są zwolnione z oskładkowania i opodatkowania do wysokości określonej w cytowanych przepisach 8. 8 Szczegółowe zasady dotyczące podróży służbowej osoby niebędącej pracownikiem omówiono w rozdziale

Podróże służbowe krajowe i zagraniczne. www.pip.gov.pl

Podróże służbowe krajowe i zagraniczne. www.pip.gov.pl Podróże służbowe krajowe i zagraniczne www.pip.gov.pl Podstawowe zagadnienia Pracownikowi wykonującemu na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie podróży służbowych

Rozliczanie podróży służbowych Rozliczanie podróży służbowych Warszawa, 6 lipca 2015 r. prowadzący: Michał Culepa specjalista z zakresu prawa pracy Definicja Podróż służbowa wykonywanie na polecenie pracodawcy zadań służbowych poza

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 2/2013 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Ząbkowicach Śl. z dnia 15.02.2013 r.

Zarządzenie Nr 2/2013 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Ząbkowicach Śl. z dnia 15.02.2013 r. Zarządzenie Nr 2/2013 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Ząbkowicach Śl. z dnia 15.02.2013 r. w sprawie zasad wydawania poleceń służbowych, ewidencjonowania oraz ustalania należności przysługujących

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 11/2013 STAROSTY GOŁDAPSKIEGO z dnia 29 marca 2013 roku

Zarządzenie Nr 11/2013 STAROSTY GOŁDAPSKIEGO z dnia 29 marca 2013 roku Zarządzenie Nr 11/2013 STAROSTY GOŁDAPSKIEGO z dnia 29 marca 2013 roku w sprawie zasad delegowania oraz rozliczania kosztów związanych z podróżami służbowymi pracowników Starostwa Powiatowego w Gołdapi

Bardziej szczegółowo

DELEGACJE KRAJOWE I ZAGRANICZNE

DELEGACJE KRAJOWE I ZAGRANICZNE 28 Czerwiec 2010 r. DELEGACJE KRAJOWE I ZAGRANICZNE Projektowane zmiany Marcin Górski, adwokat Źródła prawa Projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Delegacje krajowe. Delegacje krajowe Jeżeli podróż służbowa trwa : Mniej niż 8 godzin od 8 do 12 godzinponad

Delegacje krajowe. Delegacje krajowe Jeżeli podróż służbowa trwa : Mniej niż 8 godzin od 8 do 12 godzinponad DELEGACJE SŁUŻBOWE 1 marca 2013 r. weszło w życie rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie kosztów przejazdów i dojazdów w podróżach służbowych. Autor: Paweł Ziółkowski

Rozliczanie kosztów przejazdów i dojazdów w podróżach służbowych. Autor: Paweł Ziółkowski Rozliczanie kosztów przejazdów i dojazdów w podróżach służbowych Autor: Paweł Ziółkowski Status podróżującego Pracownicy według kodeksu pracy Pozostałe osoby według umowy Przedsiębiorcy samorozliczenie

Bardziej szczegółowo

U c h w a l a Nr XXV/260/2000 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 25 października 2000 r.

U c h w a l a Nr XXV/260/2000 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 25 października 2000 r. U c h w a l a Nr XXV/260/2000 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 25 października 2000 r. w sprawie: sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy w kraju

Bardziej szczegółowo

Przypomnijmy, że w świetle przepisów odrębnych, diety i inne należności za czas podróży służbowej pracownika:

Przypomnijmy, że w świetle przepisów odrębnych, diety i inne należności za czas podróży służbowej pracownika: Delegacje 2013 uwaga zmiany w podróżach krajowych. 1 marca 2013 r. weszło w życie rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 19 maja 2004 r. w sprawie należności żołnierzy niezawodowych za podróże służbowe

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 19 maja 2004 r. w sprawie należności żołnierzy niezawodowych za podróże służbowe Dz.U.2004.135.1448 zmiany: 2011-04-21 Dz.U.2011.73.393 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 19 maja 2004 r. w sprawie należności żołnierzy niezawodowych za podróże służbowe Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

4 1. Pracownik ubiegający się o wydanie polecenia wyjazdu służbowego za granicę na wykonanie zadań określonych w 2, składa do Działu Nauki i Współprac

4 1. Pracownik ubiegający się o wydanie polecenia wyjazdu służbowego za granicę na wykonanie zadań określonych w 2, składa do Działu Nauki i Współprac Zarządzenie Nr 22/13 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z dnia 1.03.2013 r. w sprawie zagranicznych podróży służbowych pracowników Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku Na podstawie art. 77

Bardziej szczegółowo

Wysokość diet oraz warunków ustalania należności z tytułu podróży służbowych jest ściśle określona w dwóch rozporządzeniach:

Wysokość diet oraz warunków ustalania należności z tytułu podróży służbowych jest ściśle określona w dwóch rozporządzeniach: W praktyce są problemy z prawidłowym udokumentowaniem odbycia przez pracownika podróży służbowej tak, by można było uznać wydatki jako koszty uzyskania przychodu u przedsiębiorcy. Podróże służbowe są konstrukcją

Bardziej szczegółowo

Rozliczenie należności za krajowe podróże służbowe

Rozliczenie należności za krajowe podróże służbowe Rozliczenie należności za krajowe podróże służbowe Jakie należności za podróże służbowe? Każdemu pracownikowi odbywającemu podróż służbową przysługują określone należności na pokrycie kosztów związanych

Bardziej szczegółowo

1, 1) - 25% 2) - 50% 3) - 25% 5. W

1, 1) - 25% 2) - 50% 3) - 25% 5. W Podróże służbowe Od dnia 1 marca 2013r. obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w

Bardziej szczegółowo

Rozliczenie należności za zagraniczne podróże służbowe

Rozliczenie należności za zagraniczne podróże służbowe Rozliczenie należności za zagraniczne podróże służbowe Należności w zagranicznych podróżach służbowych Diety w zagranicznej podróży służbowej W przypadku zagranicznych podróży służbowych wysokość diet

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 465/ZK/2018 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 11 kwietnia 2018 roku

Zarządzenie Nr 465/ZK/2018 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 11 kwietnia 2018 roku Zarządzenie Nr 465/ZK/2018 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 11 kwietnia 2018 roku w sprawie zasad delegowania oraz rozliczania kosztów związanych z podróżami służbowymi pracowników Urzędu Miejskiego w

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ROZLICZANIA KRAJOWYCH PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH W REGIONALNYM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM IM. DR. WŁADYSŁAWA BIEGAŃSKIEGO W GRUDZIĄDZU I. Postanowienia ogólne 1. Podróżą służbową jest wykonywanie przez

Bardziej szczegółowo

Podróże służbowe. Paweł Ziółkowski

Podróże służbowe. Paweł Ziółkowski Podróże służbowe Paweł Ziółkowski Status podróżującego Pracownicy według kodeksu pracy Pozostałe osoby według umowy Przedsiębiorcy samorozliczenie 2 Zasady rozliczania delegacji Budżet wg rozporządzeń

Bardziej szczegółowo

Delegacje krajowe i zagraniczne pracowników

Delegacje krajowe i zagraniczne pracowników Delegacje krajowe i zagraniczne pracowników Delegacje krajowe i zagraniczne na stałe są już wpisane w życie zawodowe. Mimo swojej powszechności, zarówno pracownicy, jak i pracodawcy wciąż popełniają wiele

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 lipca 2018 r. Poz. 1364 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 13 /2013 NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO W SOSNOWCU Z DNIA 22 MAJA 2013

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 13 /2013 NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO W SOSNOWCU Z DNIA 22 MAJA 2013 ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 13 /2013 NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO W SOSNOWCU Z DNIA 22 MAJA 2013 W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWYCH ZASAD ROZLICZANIA PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH NA OBSZARZE KRAJU wersja elektroniczna Na podstawie

Bardziej szczegółowo

1 Polecenie wyjazdu służbowego

1 Polecenie wyjazdu służbowego Zarządzenie wewnętrzne nr R-0161/138/2018 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zasad rozliczania kosztów związanych z krajowymi

Bardziej szczegółowo

Pojęcie podróży służbowej

Pojęcie podróży służbowej Podróże służbowe Kodeks Pracy art. 77 Rozporządzenie MPiPS z 19.12.2006 r. w sprawie wysokości należności za podróże służbowe (DU 236 poz.1990) Układ zbiorowy pracy Regulamin wynagradzania Umowa o pracę

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie kosztów podróży służbowych

Rozliczanie kosztów podróży służbowych Rozliczanie kosztów podróży służbowych w mikroprojektach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska Rzeczpospolita Polska 2007-2013 Fundusz Mikroprojektów

Bardziej szczegółowo

W celu racjonalnego wykorzystania środków na podróże służbowe zarządzam co następuje: 1

W celu racjonalnego wykorzystania środków na podróże służbowe zarządzam co następuje: 1 Zarządzenie nr 19/2015 Dyrektora Gimnazjum nr 1 z dnia 28.09.2015 r. w sprawie: zasad rozliczania delegacji służbowych oraz ustalenia stawki za l kilometr przebiegu pojazdu stanowiącego własność pracownika

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - 1 -

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - 1 - Załącznik nr 1 do Regulaminu wizyt studyjnych u Partnerów ponadnarodowych oraz wizyt w krajowych ośrodkach akademickich realizowanych przez Zespół Ekspertów Projektu ZEP1 Sporządzony w oparciu o z Zarządzenie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 194/2013 WÓJTA GMINY POSTOMINO. z dnia 1 października 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 194/2013 WÓJTA GMINY POSTOMINO. z dnia 1 października 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 194/2013 WÓJTA GMINY POSTOMINO z dnia 1 października 2013 r. w sprawie zasad wystawiania, ewidencjonowania i rozliczania delegacji służbowych dla pracowników Urzędu Gminy Postomino oraz

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 101/2016 BURMISTRZA WOŁOMINA. z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie zasad rozliczania delegacji służbowych zagranicznych

ZARZĄDZENIE NR 101/2016 BURMISTRZA WOŁOMINA. z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie zasad rozliczania delegacji służbowych zagranicznych ZARZĄDZENIE NR 101/2016 BURMISTRZA WOŁOMINA w sprawie zasad rozliczania delegacji służbowych zagranicznych Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 2008 r. ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW Projekt z dnia 2008 r. w sprawie określenia wysokości i trybu przyznawania funkcjonariuszom Centralnego Biura Antykorupcyjnego należności za podróże służbowe i świadczeń

Bardziej szczegółowo

Instrukcja w sprawie określenia zasad delegowania i rozliczania kosztów podróży służbowych pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego

Instrukcja w sprawie określenia zasad delegowania i rozliczania kosztów podróży służbowych pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego Instrukcja w sprawie określenia zasad delegowania i rozliczania kosztów podróży służbowych pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego Podstawa prawna: Art. 77 5 1 Kodeksu pracy, Rozporządzenie Ministra Pracy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 21/14/15 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 30 grudnia 2014 roku

ZARZĄDZENIE Nr 21/14/15 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 30 grudnia 2014 roku ZARZĄDZENIE Nr 21/14/15 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie krajowych podróży służbowych pracowników i wyjazdów osób niebędących pracownikami Politechniki Śląskiej, a także

Bardziej szczegółowo

Pracownik samorządowy odbywający delegację, ponosi różnego rodzaju koszty. Należności te pracodawca zwraca na określonych zasadach.

Pracownik samorządowy odbywający delegację, ponosi różnego rodzaju koszty. Należności te pracodawca zwraca na określonych zasadach. Pracownik samorządowy odbywający delegację, ponosi różnego rodzaju koszty. Należności te pracodawca zwraca na określonych zasadach. Obowiązkiem pracownika jest wykonywanie poleceń pracodawcy. Takim poleceniem

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 44/V/09 Burmistrza Miasta Milanówka z dnia 30.04.2009 r.

Zarządzenie Nr 44/V/09 Burmistrza Miasta Milanówka z dnia 30.04.2009 r. Zarządzenie Nr 44/V/09 Burmistrza Miasta Milanówka z dnia 30.04.2009 r. w sprawie: krajowych podróży służbowych pracowników Urzędu Miasta Milanówka oraz sposobu ich rozliczania. Niniejsze zarządzenie reguluje

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 2/2010 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 6 stycznia 2010 r.

Zarządzenie Nr 2/2010 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 6 stycznia 2010 r. BR-0161-I-2/10 UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE REKTOR Zarządzenie Nr 2/2010 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 6 stycznia 2010 r. w sprawie diet

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie należności pieniężnych żołnierzy zawodowych za przeniesienia, przesiedlenia i podróże służbowe z

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie należności pieniężnych żołnierzy zawodowych za przeniesienia, przesiedlenia i podróże służbowe z Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie należności pieniężnych żołnierzy zawodowych za przeniesienia, przesiedlenia i podróże służbowe z dnia 16 lipca 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1003) Na

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 21.2014. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pabianicach. z dnia 14 października 2014r

Zarządzenie Nr 21.2014. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pabianicach. z dnia 14 października 2014r GOPS.010.9.2014 Zarządzenie Nr 21.2014 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pabianicach z dnia 14 października 2014r w sprawie wyjazdów służbowych pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 98/10 STAROSTY RACIBORSKIEGO. z dnia 23 sierpnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 98/10 STAROSTY RACIBORSKIEGO. z dnia 23 sierpnia 2010 r. ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 98/10 STAROSTY RACIBORSKIEGO z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie zasad delegowania oraz rozliczania kosztów krajowych i zagranicznych podróży służbowych dla pracowników Starostwa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja rozliczania kosztów podróży służbowej

Instrukcja rozliczania kosztów podróży służbowej Instrukcja rozliczania kosztów podróży służbowej Wysokość oraz warunki ustalania należności przysługujących pracownikowi z tytułu podróży służbowej określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH ODBYWANYCH NA OBSZARZE KRAJU

REGULAMIN PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH ODBYWANYCH NA OBSZARZE KRAJU Załącznik do zarządzenia Rektora UG nr 42/R/17 REGULAMIN PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH ODBYWANYCH NA OBSZARZE KRAJU Niniejszy regulamin określa zasady delegowania pracowników oraz osób niebędących pracownikami Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH ODBYWANYCH POZA GRANICE KRAJU

REGULAMIN PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH ODBYWANYCH POZA GRANICE KRAJU Załącznik do zarządzenia nr 72/R/19 REGULAMIN PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH ODBYWANYCH POZA GRANICE KRAJU 1. Zasady ogólne 1. Regulamin określa zasady odbywania podróży służbowych poza granice kraju w celach naukowych,

Bardziej szczegółowo

3) Jak określić sposób wypłacania diet u danego pracodawcy?

3) Jak określić sposób wypłacania diet u danego pracodawcy? DIETY W TRANSPORCIE DROGOWYM Podstawy prawne: 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców. 2. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki

Bardziej szczegółowo

Znak: ROP-0101-74/13 Lublin, 31 lipca 2013 r.

Znak: ROP-0101-74/13 Lublin, 31 lipca 2013 r. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Dział Organizacyjno-Prawny 20-950 Lublin, Al. Racławickie 14 tel. +48 81 445 41 77; fax +48 81 445 41 78, e-mail:dop@kul.pl Znak: ROP-0101-74/13 Lublin, 31

Bardziej szczegółowo

Używanie samochodów służbowych po zmianie przepisów od 1.01.2015 r. Autor: Paweł Ziółkowski

Używanie samochodów służbowych po zmianie przepisów od 1.01.2015 r. Autor: Paweł Ziółkowski Używanie samochodów służbowych po zmianie przepisów od 1.01.2015 r. Autor: Paweł Ziółkowski Używanie służbowych aut Samochody używane w celach służbowych nie rodzą skutków podatkowych. Samochody używane

Bardziej szczegółowo

na obszarze kraju pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego, w brzmieniu Załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

na obszarze kraju pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego, w brzmieniu Załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia. ZARZĄDZENIE Nr 7/2006 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 stycznia 2006 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji ustalającej tryb delegowania oraz rozliczania kosztów podróży służbowych pracowników

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 lipca 2014 r. Poz. 1003 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 16 lipca 2014 r.

Warszawa, dnia 30 lipca 2014 r. Poz. 1003 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 16 lipca 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 lipca 2014 r. Poz. 1003 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 16 lipca 2014 r. w sprawie należności pieniężnych żołnierzy zawodowych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 53/2017/2018 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 czerwca 2018 r.

Zarządzenie Nr 53/2017/2018 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 czerwca 2018 r. Zarządzenie Nr 53/2017/2018 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie krajowych podróży służbowych i używania przez pracowników UKW prywatnych samochodów osobowych do

Bardziej szczegółowo

Jak ewidencjonować w księgach rachunkowych pracodawcy koszty związane z używaniem tych samochodów?

Jak ewidencjonować w księgach rachunkowych pracodawcy koszty związane z używaniem tych samochodów? Jak ewidencjonować w księgach rachunkowych pracodawcy koszty związane z używaniem tych samochodów? Zdarza się, że przedsiębiorca zatrudniający pracownika wykorzystuje na potrzeby prowadzonej działalności

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 15. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 12 lutego 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 15. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 12 lutego 2019 r. BIULETYN PRAWNY UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU Rok 2019; poz. 40 ZARZĄDZENIE Nr 15 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie wyjazdów zagranicznych

Bardziej szczegółowo

PISMO OKÓLNE Nr 1/2007 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 31 stycznia 2007 roku

PISMO OKÓLNE Nr 1/2007 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 31 stycznia 2007 roku PISMO OKÓLNE Nr 1/2007 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 31 stycznia 2007 roku w sprawie zasad delegowania i rozliczania krajowych i zagranicznych podróży służbowych Na podstawie Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 25/2013. STAROSTY NOWODWORSKIEGO z dnia 2 kwietnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 25/2013. STAROSTY NOWODWORSKIEGO z dnia 2 kwietnia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 25/2013 STAROSTY NOWODWORSKIEGO z dnia 2 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad delegowania oraz rozliczania kosztów krajowych i zagranicznych podróży służbowych dla pracowników Starostwa Powiatowego

Bardziej szczegółowo

INFOR RAPORTY W RAPORCIE ZNAJDZIESZ ODPOWIEDZI M.IN. NA NASTĘPUJĄCE PYTANIA: Jakie dokumenty należy przedstawić w celu rozliczenia podróży służbowej?

INFOR RAPORTY W RAPORCIE ZNAJDZIESZ ODPOWIEDZI M.IN. NA NASTĘPUJĄCE PYTANIA: Jakie dokumenty należy przedstawić w celu rozliczenia podróży służbowej? INFOR RAPORTY W RAPORCIE ZNAJDZIESZ ODPOWIEDZI M.IN. NA NASTĘPUJĄCE PYTANIA: Jak rozliczać podróże służbowe? Jakie dokumenty należy przedstawić w celu rozliczenia podróży służbowej? Czy wydatki na wyżywienie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 marca 2016 r. Poz. 376 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA w sprawie rozliczania w Politechnice Koszalińskiej krajowych i zagranicznych podróży służbowych CZĘŚĆ I. Krajowe podróże służbowe

INSTRUKCJA w sprawie rozliczania w Politechnice Koszalińskiej krajowych i zagranicznych podróży służbowych CZĘŚĆ I. Krajowe podróże służbowe Załącznik do Zarządzenia Nr 18/2019 Rektora PK z dnia 22 marca 2019 r. INSTRUKCJA w sprawie rozliczania w Politechnice Koszalińskiej krajowych i zagranicznych podróży służbowych CZĘŚĆ I. Krajowe podróże

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR / /2015 RADY GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 2015 r. Radnych Gminy Stanisławów na obszarze kraju lub podróży zagranicznej

UCHWAŁA NR / /2015 RADY GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 2015 r. Radnych Gminy Stanisławów na obszarze kraju lub podróży zagranicznej G!) DRUK Nr.~90(l6. 000COC6(lO:(l UCHWAŁA NR / /2015 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 2015 r. w sprawie zasad ustalania należności z tytułu zwrotów kosztów podróży służbowych Radnych Gminy Stanisławów na

Bardziej szczegółowo

3) Kanclerz w pozostałych przypadkach.

3) Kanclerz w pozostałych przypadkach. Zarządzenie Nr 21/13 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z dnia 01.03.2013 r. w sprawie krajowych podróży służbowych pracowników Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz innych krajowych wyjazdów

Bardziej szczegółowo

PODRÓŻE SŁUŻBOWE zasady rozliczania krajowych i zagranicznych podróży służbowych w 2015 roku RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA

PODRÓŻE SŁUŻBOWE zasady rozliczania krajowych i zagranicznych podróży służbowych w 2015 roku RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA PODRÓŻE SŁUŻBOWE zasady rozliczania krajowych i zagranicznych podróży służbowych w 2015 roku Cel szkolenia: Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom szkolenia praktycznych rozwiązań w zakresie rozliczania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 16/2014 STAROSTY NOWODWORSKIEGO z dnia 22 maja 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 16/2014 STAROSTY NOWODWORSKIEGO z dnia 22 maja 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 16/2014 STAROSTY NOWODWORSKIEGO z dnia 22 maja 2014 r. służbowych dla pracowników Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim Na podstawie art. 77 5 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 112/2013 STAROSTY RACIBORSKIEGO. z dnia 22 października 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 112/2013 STAROSTY RACIBORSKIEGO. z dnia 22 października 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 112/2013 STAROSTY RACIBORSKIEGO z dnia 22 października 2013 r. w sprawie zasad delegowania oraz rozliczania kosztów krajowych i zagranicznych podróży służbowych pracowników Starostwa Powiatowego

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne ZARZĄDZENIE NR 208/2011 BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zasad delegowania oraz rozliczania kosztów podróży służbowych pracowników Urzędu Miasta Kościerzyna Na podstawie

Bardziej szczegółowo

7. Podstawą rozliczenia kosztów przejazdu prywatnym samochodem dla celów podróży krajowej lub zagranicznej są umowa o przejazd samochodem prywatnym

7. Podstawą rozliczenia kosztów przejazdu prywatnym samochodem dla celów podróży krajowej lub zagranicznej są umowa o przejazd samochodem prywatnym Załącznik do Zarządzenia nr 6 /2013 z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji dotyczącej rozliczania podróży służbowych pracowników i wyjazdów osób niebędących pracownikami Instytutu Fizyki

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3177/2013 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA

ZARZĄDZENIE NR 3177/2013 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA ZARZĄDZENIE NR 3177/2013 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2013-11-04 w sprawie krajowych podróży służbowych. Na podstawie art. 31 i art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 1900/2018 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia r.

ZARZĄDZENIE Nr 1900/2018 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia r. ZARZĄDZENIE Nr 1900/2018 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 27.07.2018 r. w sprawie krajowych podróży służbowych. Na podstawie art. 31 i art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 124/13 PREZYDENTA MIASTA ZDUŃSKA WOLA z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji rozliczania kosztów podróży służbowej

ZARZĄDZENIE NR 124/13 PREZYDENTA MIASTA ZDUŃSKA WOLA z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji rozliczania kosztów podróży służbowej ZARZĄDZENIE NR 124/13 PREZYDENTA MIASTA ZDUŃSKA WOLA z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji rozliczania kosztów podróży służbowej Na podstawie art.31 oraz art. 33 ust. 5 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 57. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 17 maja 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 57. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 17 maja 2013 r. UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU ZARZĄDZENIE Nr 57 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 17 maja 2013 r. w sprawie zasad rozliczania kosztów związanych z krajowymi podróżami

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 81 Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie z dnia 14 listopada 2017 r.

Zarządzenie nr 81 Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie z dnia 14 listopada 2017 r. Znak sprawy: DN-650-1/2017 Zarządzenie nr 81 Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad wnioskowania, realizacji, finansowania

Bardziej szczegółowo

Jak w praktyce - pod względem opodatkowania - wygląda to rozliczenie?

Jak w praktyce - pod względem opodatkowania - wygląda to rozliczenie? Jak w praktyce - pod względem opodatkowania - wygląda to rozliczenie? Pytanie Spółka z o.o., współpracująca z osobą fizyczną na podstawie umowy zlecenia, zleciła jej odbycie podróży służbowej. Zleceniobiorca

Bardziej szczegółowo

Podróż służbowa. Paweł Korus radca prawny partner A. Sobczyk i Współpracownicy

Podróż służbowa. Paweł Korus radca prawny partner A. Sobczyk i Współpracownicy Podróż służbowa Paweł Korus radca prawny partner A. Sobczyk i Współpracownicy Art. 77 5. 1 KP Pracownikowi wykonującemu na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 55/2008 Rektora Akademii Ekonomicznej w Poznaniu z dnia 3 listopada 2008 roku

Zarządzenie nr 55/2008 Rektora Akademii Ekonomicznej w Poznaniu z dnia 3 listopada 2008 roku Zarządzenie nr 55/2008 Rektora Akademii Ekonomicznej w Poznaniu z dnia 3 listopada 2008 roku w sprawie: podróży służbowych na terenie kraju Na podstawie art. 77 5 1 i 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 6/2019 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 12 lutego 2019 roku

ZARZĄDZENIE Nr 6/2019 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 12 lutego 2019 roku ZARZĄDZENIE Nr 6/2019 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 12 lutego 2019 roku w sprawie zagranicznych podróży służbowych Na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Polskiego Związku Zapaśniczego w sprawie zasad rozliczania kosztów podróży

Regulamin Polskiego Związku Zapaśniczego w sprawie zasad rozliczania kosztów podróży Regulamin Polskiego Związku Zapaśniczego w sprawie zasad rozliczania kosztów podróży Polski Związek Zapaśniczy na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 2013.167) z dnia

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Zarządzenie nr 74/2011 Burmistrza Miasta w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 23 maja 2011r. w sprawie zasad delegowania oraz rozliczania kosztów podróży służbowych pracowników Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście

Bardziej szczegółowo

DELEGACJE KRAJOWE I ZAGRANICZNE. Adw. Marcin Górski

DELEGACJE KRAJOWE I ZAGRANICZNE. Adw. Marcin Górski DELEGACJE KRAJOWE I ZAGRANICZNE Adw. Marcin Górski ŹRÓDŁA PRAWA ORAZ MIEJSCE ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA PODRÓŻY SŁUŻBOWEJ Źródła prawa. Zgodnie z art. 77 5 1 Kodeksu pracy, pracownikowi wykonującemu na

Bardziej szczegółowo

V Kadencja III Posiedzenie KRDL

V Kadencja III Posiedzenie KRDL V Kadencja III Posiedzenie KRDL Uchwała Nr 18/V/2019 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 4 marca 2019 roku w sprawie refundowania kosztów związanych z zadaniami członków organów Krajowej Izby

Bardziej szczegółowo

podstawie wniosku złożonego osobiście, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia;

podstawie wniosku złożonego osobiście, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia; ZARZĄDZENIE Nr 24/2013 DYREKTORA NARODOWEGO CENTRUM NAUKI w sprawie warunków zwrotu kosztów podróży dla zagranicznych członków Zespołów Ekspertów. Na podstawie art. 22 ust. 3 w związku z art. 13 ust. 2,

Bardziej szczegółowo

Zagraniczna podróż służbowa właściciela firmy

Zagraniczna podróż służbowa właściciela firmy Zagraniczna podróż służbowa właściciela firmy Prowadząc działalność gospodarczą należy liczyć się z tym, że jako właściciel firmy będziemy zobowiązani reprezentować ją zarówno w kraju, jak i za granicą.

Bardziej szczegółowo

Delegacje służbowe Marzec 2018

Delegacje służbowe Marzec 2018 delegacje krajowe i zagraniczne schemat rozliczania narzędzia webowe aplikacja mobilna Delegacje służbowe Praktyczny poradnik i narzędzie Grant Thornton Marzec 2018 Rozliczenie delegacji jest procesem

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2014. Kierownika Administracji Mieszkań Komunalnych w Lubaniu. z dnia r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2014. Kierownika Administracji Mieszkań Komunalnych w Lubaniu. z dnia r. ZARZĄDZENIE NR 7/2014 w sprawie: zasad rozliczania delegacji służbowych oraz zasad używania samochodu prywatnego jako środka transportu do odbycia podróży służbowej w Administracji Mieszkań Komunalnych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 28 października 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 28 października 2011 r. 1476 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 28 października 2011 r. w sprawie należności i świadczeń przysługujących funkcjonariuszom Straży Granicznej delegowanym Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PODRÓŻE SŁUŻBOWE W KSIĘGACH RACHUNKOWYCH

PODRÓŻE SŁUŻBOWE W KSIĘGACH RACHUNKOWYCH Dwutygodnik nr 9 (369) ISSN 1429-396X 1.05.2014 r. 7 PODRÓŻE SŁUŻBOWE W KSIĘGACH RACHUNKOWYCH I. EWIDENCJA I ROZLICZANIE KRAJOWYCH PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH...str. 3 1. Należności przysługujące pracownikowi z

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne 1. Załącznik do zarządzenia nr 109 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 21 lipca 2014 r.

I. Postanowienia ogólne 1. Załącznik do zarządzenia nr 109 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 21 lipca 2014 r. Załącznik do zarządzenia nr 109 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 21 lipca 2014 r. Instrukcja w sprawie należności związanych z podróżami służbowymi pracowników i wyjazdami osób niebędących

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... Wprowadzenie...

Wykaz skrótów... Wprowadzenie... Wykaz skrótów... Wprowadzenie... XI XV Rozdział I. Definicja podróży służbowej pracownika... 1 1. Wyznaczanie miejsca pracy... 2 2. Wykonywanie zadania na polecenie pracodawcy... 12 3. Incydentalne zadanie

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne 1

I. Postanowienia ogólne 1 Załącznik do zarządzenia nr 83 z dnia 26 września 2011 r. Rektora UŚ Instrukcja w sprawie należności związanych z podróżami służbowymi pracowników i wyjazdami osób niebędących pracownikami Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 19 grudnia 2002 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 19 grudnia 2002 r. 1991 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokoêci oraz warunków ustalania nale noêci przys ugujàcych pracownikowi zatrudnionemu w paƒstwowej lub

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 205/VII/2017 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 15 marca 2017 r.

Uchwała nr 205/VII/2017 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 15 marca 2017 r. Uchwała nr 205/VII/2017 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie zasad i trybu kompensacji wynagrodzenia przez organy samorządu pielęgniarek i położnych na czas zwolnień

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 17/2014 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubaniu z dnia 24 grudnia 2014 roku

Zarządzenie Nr 17/2014 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubaniu z dnia 24 grudnia 2014 roku Zarządzenie Nr 17/2014 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubaniu z dnia 24 grudnia 2014 roku w sprawie: zasad rozliczania delegacji służbowych oraz zasad używania samochodu prywatnego jako

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 81 /2013 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 20 grudnia 2013 roku

Zarządzenie nr 81 /2013 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 20 grudnia 2013 roku Zarządzenie nr 81 /2013 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie: podróży służbowych na terenie kraju Na podstawie art. 77 5 1 i 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R-15/2009 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 30 stycznia 2009 r.

Zarządzenie Nr R-15/2009 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 30 stycznia 2009 r. Zarządzenie Nr R-15/2009 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie zasad delegowania i rozliczania krajowych i zagranicznych podróży służbowych Na podstawie art. 66

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Załącznik do zarządzenia nr 30 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 20 kwietnia 2016 r. Instrukcja w sprawie należności związanych z podróżami służbowymi pracowników, podróżami osób niebędących

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 3/2018 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 24 stycznia 2018 roku. w sprawie podróży służbowych na terenie kraju

Zarządzenie nr 3/2018 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 24 stycznia 2018 roku. w sprawie podróży służbowych na terenie kraju Zarządzenie nr 3/2018 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 24 stycznia 2018 roku w sprawie podróży służbowych na terenie kraju Na podstawie art. 77 5 1 i 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 12 listopada 2015 r.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 12 listopada 2015 r. Zarządzenie Nr 120/2015 Dyrektora Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju z dnia 12 listopada 2015 roku w sprawie: zasad delegowania oraz rozliczania kosztów związanych z krajowymi podróżami

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 22/2013

Zarządzenie Nr 22/2013 Zarządzenie Nr 22/2013 Dyrektora Generalnego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 29 października 2013 r. w sprawie zasad delegowania pracowników Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w podróż służbową oraz

Bardziej szczegółowo

Regulamin. rozliczania kosztów podróży służbowych. pracowników Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.

Regulamin. rozliczania kosztów podróży służbowych. pracowników Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 39/2010 Rektora ASP z dnia 29.10.2010r Regulamin rozliczania kosztów podróży służbowych pracowników Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. 1 Regulamin opracowany został o następujące

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 11/17 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 03 kwietnia 2017 r.

Zarządzenie nr 11/17 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 03 kwietnia 2017 r. Zarządzenie nr 11/17 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 03 kwietnia 2017 r. w sprawie zasad delegowania oraz rozliczania kosztów podróży służbowych w Państwowej Wyższej

Bardziej szczegółowo

Rozliczenie Delegacji PWS - delegacja zagraniczna

Rozliczenie Delegacji PWS - delegacja zagraniczna Rozliczenie Delegacji PWS - delegacja zagraniczna Strona 1 z 19 Spis treści Spis treści... 2 Wstęp... 3 1. Delegacje PWS konfiguracja... 4 1.2 Ogólne... 4 1.3 Definicje dokumentów... 5 1.4 Stawki rozliczeniowe...

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2015R. KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W POSTOMINIE

ZARZĄDZENIE NR 7/2015R. KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W POSTOMINIE ZARZĄDZENIE NR 7/2015R. KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W POSTOMINIE Z DNIA 1 KWIETNIA 2015R. zmieniające zarządzenie nr 8/2014 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Postominie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 28 stycznia 2017 roku. Do użytku wewnętrznego. Tekst jednolity według stanu na dzień 28 stycznia 2017 r.

Warszawa, 28 stycznia 2017 roku. Do użytku wewnętrznego. Tekst jednolity według stanu na dzień 28 stycznia 2017 r. REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW PODRÓŻY ZLECONYCH PRZEZ POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY ORAZ UŻYWANIA POJAZDÓW BĘDĄCYCH W DYSPOZYCJI PRACOWNIKÓW, DZIAŁACZY, ZAWODNIKÓW I INNYCH OSÓB W POLSKIM ZWIĄZKU MOTOROWYM Tekst

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/15 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 19 marca 2015 roku

Zarządzenie Nr 60/15 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 19 marca 2015 roku Zarządzenie Nr 60/15 z dnia 19 marca 2015 roku w sprawie krajowych podróży służbowych w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania i rozliczania delegacji służbowych w Kuratorium Oświaty w Gdańsku

Regulamin udzielania i rozliczania delegacji służbowych w Kuratorium Oświaty w Gdańsku Załącznik nr 1 do Zarządzenie nr 49/2013 Regulamin udzielania i rozliczania delegacji służbowych w Kuratorium Oświaty w Gdańsku 1 Wyjaśnienie najczęściej stosowanych zwrotów i skrótów Ilekroć w niniejszym

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 46/2015 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 2 marca 2015r.

Zarządzenie Nr 46/2015 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 2 marca 2015r. Zarządzenie Nr 46/2015 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 2 marca 2015r. w sprawie krajowych podróży służbowych w Urzędzie Miejskim w Nowym Dworze Mazowieckim Na podstawie art. 77 5 ustawy z

Bardziej szczegółowo