Polityka Zmiennych Składników Wynagrodzeń BPH Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Polityka Zmiennych Składników Wynagrodzeń BPH Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A."

Transkrypt

1 Polityka Zmiennych Składników Wynagrodzeń BPH Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.

2 Postanowienia ogólne i definicje 1 1. Niniejsza Polityka Zmiennych Składników Wynagrodzeń w BPH Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A. ( BPH TFI ) została opracowana i przyjęta na podstawie art. 47a ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2014 r. poz. 157, z późn. zm.) oraz 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia 2016 roku w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinna odpowiadać polityka wynagrodzeń w towarzystwie funduszy inwestycyjnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1487). 2. Polityka określa zasady wynagradzania osób, do których zadań należą czynności istotnie wpływające na profil ryzyka BPH TFI lub zarządzanych Funduszy. 3. Ilekroć w niniejszym dokumencie użyte zostały niżej zdefiniowane pojęcia, należy przez nie rozumieć: 1) Fundusz, fundusze fundusze zarządzane przez BPH TFI; 2) Jednostka Uczestnictwa jednostka uczestnictwa wypłacona w ramach Wynagrodzenia Zmiennego odzwierciedlająca uśredniony poziom ryzyka reprezentatywny dla Funduszy zarządzanych przez BPH TFI. Zarząd, nie później niż w miesiącu poprzedzającym wypłatę wynagrodzenia zmiennego w Jednostkach Uczestnictwa, dokonuje wyznaczenia Funduszu, którego Jednostki Uczestnictwa będą wypłacane; 3) Okres Oceny okres dwóch ostatnich lat obrotowych a w przypadku Pracowników świadczących pracę krócej niż dwa lata obrotowe - okres od nawiązania zatrudnienia, służący do oceny realizacji celów i powierzonych zadań przez Pracownika, które stanowią podstawę do określenia Podstawy Wynagrodzenia Zmiennego; 4) Okres Odroczenia okres trzech lat, składający się z trzech rocznych okresów rozliczeniowych obejmujących okres od 1 kwietnia do 31 marca każdy. W trakcie Okresu Odroczenia Pracownik może nabyć prawo do kolejnych części Wynagrodzenia Zmiennego Odroczonego po upływie każdego okresu rozliczeniowego; 5) Okres Wstrzymania okres 6-12 miesięcy, w którym nie można zbyć oraz przedstawić do wykupu Jednostek Uczestnictwa. Okres Wstrzymania liczy się od dnia nabycia Jednostek Uczestnictwa; Strona 2 z 13

3 6) Osoba Objęta Polityką lub Pracownik osoba zidentyfikowana jako zajmująca stanowisko mające istotny wpływ na profil ryzyka w BPH TFI w rozumieniu Polityki, bez względu na podstawę zatrudnienia w BPH TFI, w szczególności: (i) członkowie Zarządu, (ii) osoby podejmujące decyzje inwestycyjne dotyczące portfela inwestycyjnego Funduszu, (iii) osoby sprawującej funkcje z zakresu zarządzania ryzykiem, (iv) audytor wewnętrzny, (v) osoby wykonujące czynności nadzoru zgodności działalności BPH TFI z prawem; 7) Podstawa Wynagrodzenia Zmiennego maksymalna wysokość Wynagrodzenia Zmiennego, do której Osoba Objęta Polityką może nabyć prawo za dany Okres Oceny, naliczana po upływie Okresu Oceny i po zakończeniu procesów weryfikacji realizacji celów i osiągniętych wyników przez Pracownika i/lub BPH TFI w Okresie Oceny. Podstawa Wynagrodzenia Zmiennego służy do naliczenia Wynagrodzenia Zmiennego; 8) Polityka niniejsza Polityka Zmiennych Składników Wynagrodzeń w BPH Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A.; 9) Regulamin Wynagradzania Regulamin Wynagradzania w BPH Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A.; 10) Wykaz wykaz Osób Objętych Polityką stanowiący Załącznik nr 1 do Polityki; 11) Wynagrodzenie Zmienne wynagrodzenie oraz świadczenia na rzecz Pracowników, których wysokość zależy od osiągniętych celów i wyników przez Pracownika i/lub BPH TFI niezależnie od ich nazwy. Wynagrodzenie Zmienne nie obejmuje wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatku funkcyjnego, o którym mowa 5 ust. 7 lit. a). Wynagrodzenie Zmienne nie obejmuje również świadczeń rzeczowych (typu benefity), jednorazowych nagród (np. za wykonanie pracy o wyższym stopniu złożoności, zapobieżenie awariom i szkodom w mieniu BPH TFI, wypracowanie nieoczekiwanej wartości dodanej dla BPH TFI), odpraw z tytułu rozwiązania umowy w następstwie procesów M&A lub zmiany strategii BPH TFI, gwarantowanych zmiennych składników wynagrodzeń przyznanych w momencie zatrudnienia oraz świadczeń wypłacanych w związku z Programem Kontynuacji Zatrudnienia i świadczeń przyznanych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, jak również innych świadczeń, o ile ich nabycie nie jest uzależnione od wyników pracownika i/lub BPH TFI. Wynagrodzenie Zmienne składa się z Wynagrodzenia Zmiennego Nieodroczonego i Wynagrodzenia Zmiennego Odroczonego, z zastrzeżeniem przypadków przewidzianych w niniejszej Polityce; Strona 3 z 13

4 12) Wynagrodzenie Zmienne Nieodroczone część wynagrodzenia zmiennego wypłacana nie później niż do końca kwietnia następnego roku kalendarzowego po zakończeniu Okresu Oceny; 13) Wynagrodzenie Zmienne Odroczone część Wynagrodzenia Zmiennego wypłacana w formie pieniężnej lub Jednostek Uczestnictwa w trakcie Okresu Odroczenia. Wynagrodzenie Zmienne Odroczone jest wypłacane z dołu, w ratach rocznych, nie później niż do końca kwietnia po upływie każdego z trzech rocznych okresów rozliczeniowych wchodzących w skład Okresu Odroczenia i zakończeniu procesów weryfikacji realizacji celów i osiągniętych wyników przez Pracownika i/lub BPH TFI w Okresie Oceny oraz weryfikacji Podstawy Wynagrodzenia Zmiennego. Zakres podmiotowy 2 1. Zasady określone w Polityce mają zastosowanie do Osób Objętych Polityką, których wykaz wraz z opisem procedury weryfikacji istotności wpływu na profile ryzyka zidentyfikowane w BPH TFI stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Polityki. 2. Bez uszczerbku dla Polityki, Osoby Objęte Polityką obowiązują również postanowienia umów o pracę, Regulamin Wynagradzania, oraz inne dokumenty regulujące zasady wynagradzania. 3. Do stosowania Polityki zobowiązane są osoby odpowiedzialne za prawidłowy przebieg procesów opisanych w Polityce, w szczególności osoby uczestniczące w procesie ustalania wysokości Wynagrodzenia Zmiennego dla Pracowników. Cel Polityki 3 Celem wprowadzenia Polityki w BPH TFI jest: a) prawidłowe i skuteczne zarządzanie ryzykiem i zapobieganie podejmowaniu ryzyka niezgodnego z profilem ryzyka, polityką inwestycyjną, strategiami inwestycyjnymi, statutami funduszy inwestycyjnych, statutami lub innymi dokumentami założycielskimi funduszy zagranicznych lub unijnych AFI, którymi towarzystwo funduszy inwestycyjnych zarządza, lub regulacjami wewnętrznymi; b) wspieranie realizacji strategii prowadzenia działalności BPH TFI; c) przeciwdziałanie konfliktom interesów. Strona 4 z 13

5 Zasady tworzenia i stosowania Polityki 4 1. Odpowiedzialność poszczególnych podmiotów w procesie tworzenia Polityki oraz jej realizacji: 1) Walne Zgromadzenie zapoznaje się z raportem funkcjonowania Polityki oraz ocenia czy Polityka sprzyja rozwojowi i bezpieczeństwu działań BPH TFI. 2) Rada Nadzorcza: a) zatwierdza Politykę i dokumenty z nią powiązane po jej zaopiniowaniu przez Komitet ds. Wynagrodzeń; b) dokonuje okresowych przeglądów Polityki; c) zapoznaje się z rocznymi raportami Compliance na temat stanu realizacji Polityki; d) raz do roku przygotowuje i przedstawia Walnemu Zgromadzeniu raport z oceny funkcjonowania Polityki. 3) Zarząd: a) odpowiada za opracowanie, wprowadzenie oraz aktualizację Polityki i dokumentów powiązanych po uzyskaniu pozytywnej opinii Komitetu ds. Wynagrodzeń i Rady Nadzorczej, b) wprowadza, jako obowiązujący w BPH TFI Wykaz, w tym zatwierdza procedurę weryfikacji istotności wpływu stanowiska na profil ryzyka BPH TFI, stanowiącą integralną część Wykazu, na podstawie przeglądu Compliance. 4) Compliance: a) dokonuje nie rzadziej niż raz w roku przeglądu z wdrożenia i stosowania Polityki i dokumentów z nią powiązanych oraz sporządza z tego stosowny raport; b) dokonuje przeglądu aktualności Polityki i dokumentów z nią powiązanych na zlecenie Rady Nadzorczej lub Zarządu; c) dokonuje raz do roku przeglądu Wykazu oraz sporządza z tego raport dla Zarządu rekomendujący ewentualne zmiany. Strona 5 z 13

6 5) Departament Zarządzania Zasobami ludzkimi prowadzi i aktualizuje Wykaz na podstawie Wykazu wprowadzonego przez Zarząd. 6) Komitet ds. Wynagrodzeń: a) opiniuje i analizuje Politykę przed jej zatwierdzeniem przez Radę Nadzorczą, kierując się ostrożnym i stabilnym zarządzaniem ryzykiem, kapitałem i płynnością oraz szczególną dbałością o długoterminowe dobro BPH TFI, interes akcjonariuszy oraz inwestorów BPH TFI, w szczególności w odniesieniu do zasad wynagradzania członków Zarządu; b) opiniuje i monitoruje Wynagrodzenia Zmienne Pracowników objętych Polityką; c) opiniuje raport z przeglądu wdrożenia i stosowania niniejszej Polityki, przeprowadzanego corocznie przez Compliance. 7) Departament ds. Zarządzania Ryzykiem pomaga w opracowaniu odpowiednich korygowanych o ryzyko mierników wyników (w tym korekt ex post) i przekazuje w tym celu istotne informacje, a także ocenia jak struktura wynagrodzenia zmiennego wpływa na profil ryzyka BPH TFI. Dyrektor ds. zarządzania ryzykiem może brać udział w posiedzeniach Komitetu ds. Wynagrodzeń dotyczących ryzyka. 2. Pozostałe kompetencje organów BPH TFI, które mogą mieć zastosowanie w zakresie Polityki, określone zostały w Statucie BPH TFI, Regulaminie Zarządu oraz Regulaminie Rady Nadzorczej. Ogólne zasady wynagradzania Osób Objętych Polityką 5 1. BPH TFI ustala i realizuje ogólne zasady wynagradzania w sposób przejrzysty, uwzględniając sytuację finansową BPH TFI oraz długoterminowy interes BPH TFI, a także ocenę Walnego Zgromadzenia, o której mowa w 4 ust Zasady wynagrodzenia przyczyniają się do prawidłowego i skutecznego zarządzania ryzykiem BPH TFI, w tym nie powinny stanowić zachęty dla Osób Objętych Polityką do podejmowania nadmiernego ryzyka, wykraczającego poza zaakceptowany przez Radę Nadzorczą BPH TFI apetyt na ryzyko. 3. Wynagrodzenie Osób Objętych Polityką powinno zapewniać pełne zaangażowanie w pełnione przez te osoby funkcje, motywować je do realizacji celów biznesowych BPH TFI i Strona 6 z 13

7 pozostawać adekwatne do wyników BPH TFI, jak i indywidualnego nakładu pracy danej Osoby Objętej Polityką na ten wynik. 4. Ustalając wynagrodzenie dla poszczególnych Osób Objętych Polityką, bierze się pod uwagę obiektywne kryteria, w tym: a) zakres odpowiedzialności na danym stanowisku oraz kwalifikacje i doświadczenie danej osoby; b) standardy rynkowe dotyczące struktury wynagrodzenia na danym stanowisku lub grupie stanowisk. 5. Przy zmianie wynagrodzenia poszczególnych Osób Objętych Polityką poza kryteriami wymienionymi w ust. 4 powyżej, pod uwagę bierze się także stopień i sposób realizacji celów strategicznych BPH TFI przez daną osobę. 6. Przy ustalaniu wynagrodzenia dla Osób Objętych Polityką bierze się pod uwagę stosowane przez BPH TFI rozwiązania służące przeciwdziałaniu dyskryminacji w wynagradzaniu z jakiegokolwiek tytułu. 7. Wynagrodzenie osób objętych Polityką składa się z: a) części stałej, obejmującej wynagrodzenie zasadnicze oraz dodatek funkcyjny, rozumiany jako niezależne od wyników Pracownika i/lub BPH TFI świadczenie pieniężne, w wysokości ustalonej w umowie łączącej Pracownika z BPH TFI wynikające z osobistego zaszeregowania Pracownika; b) części zmiennej, obejmującej Wynagrodzenie Zmienne. 8. Wynagrodzenie Osób Objętych Polityką jest wypłacane ze środków BPH TFI. Wynagrodzenie Zmienne Osób Objętych Polityką 6 1. Osobom Objętym Polityką przyznaje się prawo do Wynagrodzenia Zmiennego na zasadach określonych w Polityce. Wysokość Wynagrodzenia Zmiennego nie jest stała i nie jest gwarantowana. 2. Wynagrodzenie Zmienne może być wypłacone gdy jego wypłacenie nie ogranicza zdolności BPH TFI do zwiększania jego kapitałów własnych, nie wpływa na ich stabilność, Strona 7 z 13

8 nie zagrozi ciągłości lub stabilności prowadzenia przez BPH TFI działalności oraz gdy są uzasadnione wynikami BPH TFI, efektami pracy jednostki organizacyjnej, w której Pracownik był zatrudniony, oraz efektami jego pracy. Wysokość Wynagrodzenia Zmiennego powinna być zmniejszona lub jego wypłata zawieszona, gdy niepodjęcie takich działań mogłoby negatywnie wpłynąć na możliwość wykonywania wymagalnych zobowiązań pieniężnych przez BPH TFI lub Fundusze nie spełniają określonych przez BPH TFI kryteriów. 3. W przypadku, gdy Osoba Objęta Polityką zmienia stanowisko pracy i tym samym zajmuje, zmienia lub opuszcza stanowisko pracy zamieszczone w Wykazie lub, gdy jej stanowisko zostaje umieszczone lub usunięte z Wykazu w trakcie roku kalendarzowego, Okres Oceny obejmuje okres pełnienia obowiązków na danym stanowisku do ostatniego dnia zatrudnienia na tym stanowisku lub do dnia skreślenia stanowiska z Wykazu włącznie, zaś Okres Odroczenia, roczne okresy rozliczeniowe oraz Okres Wstrzymania nie ulegają zmianie. Zasady oceny wyników pracy Osób Objętych Polityką na potrzeby ustalenia Podstawy Wynagrodzenia Zmiennego 7 1. Po upływie Okresu Oceny BPH TFI dokonuje oceny realizacji celów i osiągniętych wyników przez Osobę Objętą Polityką w Okresie Oceny. Ocena ta jest dokonywana przez BPH TFI zgodnie z warunkami Wynagradzania Zmiennego tej osoby. 2. Celem dokonania oceny realizacji celów, o której mowa w ust. 1 analizowane są w szczególności następujące kryteria finansowe (ilościowe) i niefinansowe (jakościowe): a) osiągnięcie przez BPH TFI zysku netto; b) utrzymanie minimalnego poziomu kapitałów własnych BPH TFI; c) niewystąpienie znaczących i nieoczekiwanych strat skutkujących znaczącym i nieoczekiwanym obniżeniem kapitałów BPH TFI bez uzasadnienia sytuacją rynkową; d) realizacja celów wskazanych w szczegółowych "Zasadach ustalania wysokości rocznej premii uznaniowej dla pracowników Spółki stanowiących Załącznik nr 1 do Regulaminu Wynagradzania w odniesieniu do Okresu Oceny; Strona 8 z 13

9 e) niewystąpienie zdarzeń, będących wynikiem działań Pracownika, mających wpływ na materializację po stronie BPH TFI lub Funduszy ryzyk określonych w Załączniku nr 1 do Polityki. 3. Do końca marca roku następującego po zakończeniu Okresu Oceny BPH TFI dokonuje oceny realizacji celów i osiągniętych wyników przez Osobę Objętą Polityką w Okresie Oceny oraz określenia Podstawy Wynagrodzenia Zmiennego. 4. Przed upływem każdego okresu rozliczeniowego w ramach Okresu Odroczenia BPH TFI dokonuje weryfikacji realizacji celów i wyników osiągniętych przez Pracownika w Okresie Oceny oraz weryfikacji Podstawy Wynagrodzenia Zmiennego, w tym w szczególności ziszczenia się zdarzeń powodujących redukcję wysokości Podstawy Wynagrodzenia Zmiennego na zasadach określonych w 10. Weryfikacja realizacji celów i osiągniętych wyników w Okresie Oceny przez Pracownika jest dokonywana przez BPH TFI zgodnie z warunkami Wynagradzania Zmiennego tej osoby i zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki. Weryfikacja realizacji celów i osiągniętych wyników oraz Podstawy Wynagrodzenia Zmiennego będzie służyła do naliczenia Wynagrodzenia Zmiennego, które może zostać przyznane za dany Okres Oceny. 5. Osoby sprawujące funkcje z zakresu zarządzania ryzykiem, osoby wykonujące czynności nadzoru zgodności działalności BPH TFI z prawem oraz osoby związane z audytem są wynagradzane za osiągnięcie celów wynikających z pełnionych przez nie funkcji, a ich wynagrodzenie nie jest uzależnione od wyników uzyskiwanych w kontrolowanych przez nich obszarach działalności BPH TFI. Wynagrodzenie zmienne tych osób wypłacane jest w formie pieniężnej. Zasady ustalania wysokości Wynagrodzenia Zmiennego 8 1. Wysokość Wynagrodzenia Zmiennego należnego Osobie Objętej Polityką ustalana jest po upływie Okresu Oceny. 2. Z zastrzeżeniem ust. 3, co najmniej 50% wartości Wynagrodzenia Zmiennego wypłacane jest w Jednostkach Uczestnictwa. 3. W przypadku Osób Objętych Polityką, które nie biorą udziału w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych dotyczących portfela inwestycyjnego Funduszy, 100% Wynagrodzenia Zmiennego wypłacane jest w formie gotówkowej. W przypadku członków Zarządu oraz Strona 9 z 13

10 osób podejmujących decyzje inwestycyjne dotyczące portfela inwestycyjnego Funduszy 50% Wynagrodzenia Zmiennego wypłacana jest w Jednostkach Uczestnictwa. 4. Wynagrodzenie Zmienne Odroczone wynosi co najmniej 40% Wynagrodzenia Zmiennego. Wypłata Wynagrodzenia Zmiennego Odroczonego następuje w Okresie Odroczenia, przy czym wypłata pierwszej części nie może nastąpić przed upływem 12 miesięcy od dnia ustalenia Podstawy Wynagrodzenia Zmiennego. 5. Ostateczna wysokość Wynagrodzenia Zmiennego Odroczonego, do którego Pracownik może nabyć prawa po upływie każdego okresu rozliczeniowego w Okresie Odroczonym będzie określona zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki oraz zasadami Wynagrodzenia Zmiennego danego Pracownika, po dokonaniu weryfikacji realizacji celów przez pracownika w Okresie Oceny oraz weryfikacji Podstawy Wynagrodzenia Zmiennego, w tym weryfikacji ziszczenia się lub nie ziszczenia się zdarzeń powodujących redukcję Wynagrodzenia Zmiennego Odroczonego lub brak prawa do Wynagrodzenia Zmiennego Odroczonego. 6. Wynagrodzenie Zmienne wypłacane w formie pieniężnej będzie przekazywane na konto Pracownika wskazane dla celów wypłaty wynagrodzenia. 7. W szczególnych sytuacjach i tylko w stosunku do nowozatrudnionych Pracowników, BPH TFI może zdecydować o przyznaniu w pierwszym roku ich zatrudnienia jednorazowej premii w gwarantowanej wysokości za okres nie dłuższy niż do końca roku kalendarzowego, w którym Pracownik został zatrudniony. Zasady wypłaty Wynagrodzenia Zmiennego w formie Jednostek Uczestnictwa 9 1. Pracownik każdorazowo w Okresie Odroczenia wraz z wypłatą części Wynagrodzenia Zmiennego Odroczonego otrzyma na piśmie informację o: a) liczbie przyznanych Jednostek Uczestnictwa; b) wartości danej części Wynagrodzenia Zmiennego Odroczonego; c) liczbie pozostałych do wypłaty Jednostek Uczestnictwa. 2. Pracownik po nabyciu Jednostek Uczestnictwa jest obowiązany do przestrzegania Okresu Wstrzymania. Strona 10 z 13

11 Zasady redukcji Wynagrodzenia Zmiennego Przed upływem każdego okresu rozliczeniowego BPH TFI ustala czy wystąpiły jakiekolwiek znaczące i wyjątkowe okoliczności, które uzasadniałyby obniżenie wysokości Podstawy Wynagrodzenia Zmiennego lub brak możliwości nabycia prawa do Wynagrodzenia Zmiennego. Zakres i charakter zdarzeń, które uzasadniałyby powyższe działania jest definiowany decyzją właściwego organu BPH TFI, ze szczególnym uwzględnieniem następujących kluczowych okoliczności: a) poważne naruszenie wewnętrznych procedur, polityk i instrukcji służbowych lub jakichkolwiek innych udokumentowanych decyzji podjętych przez BPH TFI; b) poważne naruszenie polityk, rekomendacji, instrukcji lub jakichkolwiek innych udokumentowanych decyzji wydanych przez KNF lub inny podmiot o charakterze nadzorczym; c) poważne naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych w rozumieniu art. 52 Kodeksu Pracy, bądź naruszenie postanowień umowy cywilnoprawnej w warunkach analogicznych, jak te określone w art. 52 Kodeksu Pracy; d) uprzednie przyznanie wynagrodzenia zmiennego na podstawie nieprawidłowych, wprowadzających w błąd informacji lub w wyniku celowego działania pracownika na szkodę BPH TFI; e) znacząca i nieoczekiwana strata finansowa powodująca znaczące i nieoczekiwane obniżenie poziomu kapitałów bez uzasadnienia sytuacją rynkową; f) przekroczenie jakichkolwiek miar nadzorczych bez uzasadnienia sytuacją rynkową; g) działanie bez dokonania prawidłowego osądu lub bez należytej staranności, które doprowadziło do decyzji biznesowej, która następnie naraziła BPH TFI na poważne ryzyko o charakterze finansowym bądź reputacyjnym. 2. Jeżeli właściwy organ BPH TFI podejmie decyzję, że właściwym jest obniżenie wysokości Podstawy Wynagrodzenia Zmiennego lub brak możliwości nabycia prawa do Wynagrodzenia Zmiennego, podjęte zostaną następujące kroki: a) ustalony zostanie zakres obniżenia wysokości Podstawy Wynagrodzenia Zmiennego lub brak możliwości nabycia prawa do Wynagrodzenia Zmiennego; Strona 11 z 13

12 b) od tak określonej nowej Podstawy Wynagrodzenia Zmiennego odjęta zostanie wartość wypłaconego dotychczas Wynagrodzenia Zmiennego Nieodroczonego oraz Wynagrodzenia Zmiennego Odroczonego; c) kwota będąca wynikiem tego wyliczenia zostanie podzielona na równe części. Liczba tych części odpowiadać będzie liczbie okresów rozliczeniowych pozostających do końca danego Okresu Odroczenia, za które Pracownikowi nie zostało jeszcze wypłacone Wynagrodzenie Zmienne Odroczone (bieżący i kolejne okresy rozliczeniowe). Rozwiązanie i wygaśnięcie stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy stanowiącej podstawę zatrudnienia Pracownika w sytuacjach innych niż wskazane w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu, reguły nabywania prawa do Wynagrodzenia Zmiennego przez takiego Pracownika nie ulegają zmianie. Postanowienia niniejszego ustępu stosuje się w szczególności w przypadku: przejścia pracownika na emeryturę lub rentę, rozwiązania umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika na podstawie porozumienia stron lub na skutek wypowiedzenia przez pracodawcę, w przypadku rozwiązania umowy o pracę na podstawie porozumienia stron albo wypowiedzenia umowy przez Pracownika. 2. W przypadku wygaśnięcia umowy stanowiącej podstawę zatrudnienia Pracownika z powodu jego śmierci, prawo do Wynagrodzenia Zmiennego zostanie naliczone jednorazowo. Naliczanie dokonywane jest w ciągu 30 dni od dnia okazania BPH TFI aktu zgonu. Tak naliczone Wynagrodzenie Zmienne jest postawione do dyspozycji nie później niż w ciągu 60 dni od dnia okazania BPH TFI aktu zgonu Pracownika. 3. W przypadku rozwiązania umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia przez BPH TFI w sytuacjach wskazanych w artykule 52 Kodeksu pracy albo umowy cywilnoprawnej z takich samych powodów, o jakich mowa w powołanym wyżej przepisie - Pracownik nie nabywa prawa do części Wynagrodzenia Zmiennego Odroczonego w następnych okresach rozliczeniowych. Ewidencja przyznanych wynagrodzeń zmiennych Zarząd prowadzi ewidencję przyznanego Pracownikom Wynagrodzenia Zmiennego, ewidencja ma charakter poufny. Strona 12 z 13

13 2. Ewidencja zawiera w szczególności: a) oznaczenie wysokości przyznanego Wynagrodzenia Zmiennego z podziałem na Pracowników; b) oznaczenie jaką część Wynagrodzenia Zmiennego przyznanego Pracownikowi stanowi Wynagrodzenie Zmienne Nieodroczone oraz Wynagrodzenia Zmiennego Odroczonego; c) informacje o redukcji Wynagrodzenia Zmiennego w przypadku poszczególnych Pracowników; d) rejestr Jednostek Uczestnictwa. Wynagrodzenia zmienne o charakterze wyjątkowym 13 BPH TFI nie przyznaje indywidualnych świadczeń emerytalnych, rozumianych jako świadczenia emerytalne przyznawane na zasadzie dobrowolnej przez BPH TFI poszczególnym Osobom Objętym Polityką, jako część Wynagrodzenia zmiennego, a świadczenia emerytalne, przyznawane Osobom Objętym Polityką, jako świadczenia przyznawane w ramach powszechnie stosowanego w BPH TFI systemu emerytalnego, nie podlegają regułom określonym w niniejszej Polityce. Zakaz stosowania strategii hedgingowych i ubezpieczeń 14 Osoby Objęte Polityką zobowiązane są do niekorzystania z własnych strategii hedgingowych lub ubezpieczeń dotyczących wynagrodzenia i odpowiedzialności, z wyłączeniem ubezpieczeń obowiązkowych wynikających z przepisów szczególnych, które neutralizowałyby środki podejmowane przez BPH TFI o w ramach realizacji Polityki i stosowania ustalonych zasad. Inne przepisy Polityka wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Radę Nadzorczą BPH TFI. 2. Wszystkie Załączniki stanowią integralną część niniejszej Polityki i powinny być interpretowane w zgodzie i łącznie z jej postanowieniami. Strona 13 z 13

Polityka zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze Spółki Akcyjnej Dom Inwestycyjny Nehrebetius (tekst jednolity)

Polityka zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze Spółki Akcyjnej Dom Inwestycyjny Nehrebetius (tekst jednolity) Polityka zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze Spółki Akcyjnej Dom Inwestycyjny Nehrebetius (tekst jednolity) POLITYKA ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZEŃ OSÓB ZAJMUJĄCYCH

Bardziej szczegółowo

Polityka wynagrodzeń w AgioFunds Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Polityka wynagrodzeń w AgioFunds Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A. Polityka wynagrodzeń w AgioFunds Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A. 1 Definicje Ilekroć w Polityce jest mowa o: 1) Funduszach należy przez to rozumieć fundusze inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo;

Bardziej szczegółowo

Polityka wynagrodzeń w Raiffeisen TFI S.A.

Polityka wynagrodzeń w Raiffeisen TFI S.A. Polityka wynagrodzeń w Raiffeisen TFI S.A. Spis treści 1 Postanowienia ogólne... 2 2 Definicje... 2 3 Cele... 3 4 Zasady ustalania wynagrodzeń... 3 5. Źródła danych używanych do określania zmiennych składników

Bardziej szczegółowo

POLITYKA WYNAGRODZEŃ W TFI CAPITAL PARTNERS S.A.

POLITYKA WYNAGRODZEŃ W TFI CAPITAL PARTNERS S.A. POLITYKA WYNAGRODZEŃ W TFI CAPITAL PARTNERS S.A. 1 Definicje Ilekroć w Polityce jest mowa o: 1) Funduszach należy przez to rozumieć fundusze inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo; 2) Polityce należy

Bardziej szczegółowo

POLITYKA WYNAGRODZEŃ W MONEY MAKERS TOWARZYSTWIE FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

POLITYKA WYNAGRODZEŃ W MONEY MAKERS TOWARZYSTWIE FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. POLITYKA WYNAGRODZEŃ W MONEY MAKERS TOWARZYSTWIE FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Money Makers S.A., ul. Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa T: +48 22 463 8888, F: +48 22 463 8889, E: biuro@moneymakers.pl, W:

Bardziej szczegółowo

POLITYKA WYNAGRODZEŃ W SATURN TOWARZYSTWIE FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

POLITYKA WYNAGRODZEŃ W SATURN TOWARZYSTWIE FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. POLITYKA WYNAGRODZEŃ W SATURN TOWARZYSTWIE FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. 1 Postanowienia ogólne 1. Na podstawie art. 47a ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi

Bardziej szczegółowo

Polityka Wynagrodzeń KBC Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Polityka Wynagrodzeń KBC Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. Polityka Wynagrodzeń KBC Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. Sporządzono: Warszawa dnia 30.11.2016 r. I. Wstęp. 1. Politykę wynagrodzeń w KBC Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A. ( Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ZMIENNYCH SKŁADNIKOW WYNAGRODZEŃ OSÓB ZAJMUJACYCH STANOWISKA KIEROWNICZE W ING SECURITIES S.A. ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne

POLITYKA ZMIENNYCH SKŁADNIKOW WYNAGRODZEŃ OSÓB ZAJMUJACYCH STANOWISKA KIEROWNICZE W ING SECURITIES S.A. ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne Załacznik do Uchwały nr 30/2013 Zarządu ING Securities S.A. z dnia 21.03.2013r. POLITYKA ZMIENNYCH SKŁADNIKOW WYNAGRODZEŃ OSÓB ZAJMUJACYCH STANOWISKA KIEROWNICZE W ING SECURITIES S.A. ROZDZIAŁ 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Polityka Wynagrodzeń dla Określonego Personelu

Polityka Wynagrodzeń dla Określonego Personelu Polityka Wynagrodzeń dla Określonego Personelu 01 września 2018r. 1. Definicje 1. Polityka polityka wynagrodzeń osób, do których zadań należą czynności istotnie wpływające na profil ryzyka towarzystwa

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 września 2016 r. Poz. 1487 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinna odpowiadać

Bardziej szczegółowo

POLITYKA WYNAGRODZEŃ INVESTORS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA

POLITYKA WYNAGRODZEŃ INVESTORS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA POLITYKA WYNAGRODZEŃ INVESTORS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA I. Postanowienia ogólne 1. Ilekroć w postanowieniach niniejszej polityki jest mowa o: 1. Towarzystwie - należy przez to

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 2 do Uchwały nr 30/2016 Zarządu TFI AGRO S.A. Polityka wynagrodzeń osób, do których zadań należą czynności istotnie wpływające na profil ryzyka Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych AGRO S.A.

Bardziej szczegółowo

POLITYKA WYNAGRODZEŃ W SKARBIEC TOWARZYSTWIE FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

POLITYKA WYNAGRODZEŃ W SKARBIEC TOWARZYSTWIE FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. POLITYKA WYNAGRODZEŃ W SKARBIEC TOWARZYSTWIE FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. -1- 1. Postanowienia ogólne i definicje 1. Działając na podstawie art. 47a ust. 1 Ustawy, 2 ust. 1 Rozporządzenia, oraz w związku

Bardziej szczegółowo

z dnia r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinna odpowiadać polityka wynagrodzeń w towarzystwie funduszy inwestycyjnych 2)

z dnia r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinna odpowiadać polityka wynagrodzeń w towarzystwie funduszy inwestycyjnych 2) Projekt z dnia 28 kwietnia 2016 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia. 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinna odpowiadać polityka wynagrodzeń w towarzystwie funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

POLITYKA WYNAGRODZEŃ OSÓB ZAJMUJĄCYCH STANOWISKA KIEROWNICZE W OPERA DOMU MAKLERSKIM SP. Z O.O.

POLITYKA WYNAGRODZEŃ OSÓB ZAJMUJĄCYCH STANOWISKA KIEROWNICZE W OPERA DOMU MAKLERSKIM SP. Z O.O. POLITYKA WYNAGRODZEŃ OSÓB ZAJMUJĄCYCH STANOWISKA KIEROWNICZE W OPERA DOMU MAKLERSKIM SP. Z O.O. WARSZAWA, 12 STYCZNIA 2017 R. SPIS TREŚCI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 II. ZAKRES STOSOWANIA POLITYKI...

Bardziej szczegółowo

POLITYKA WYNAGRODZEŃ W NOBLE FUNDS TOWARZYSTWIE FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. (dalej: Polityka )

POLITYKA WYNAGRODZEŃ W NOBLE FUNDS TOWARZYSTWIE FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. (dalej: Polityka ) POLITYKA WYNAGRODZEŃ W NOBLE FUNDS TOWARZYSTWIE FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. (dalej: Polityka ) Artykuł 1 Postanowienia Ogólne. Cel Polityki Wynagrodzeń 1. Celem Polityki Wynagradzania w Noble Funds TFI

Bardziej szczegółowo

Polityka wynagrodzeń w Banku Spółdzielczym w Bieczu

Polityka wynagrodzeń w Banku Spółdzielczym w Bieczu Załącznik do Uchwały Zarządu Nr 52/Z/2017 z dnia 27.12.2017r. zatwierdzona Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 5/RN/2018 z dnia 28.03.2018 r. Polityka wynagrodzeń w Banku Spółdzielczym w Bieczu 1 Rozdział 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

POLITYKA WYNAGRODZEŃ

POLITYKA WYNAGRODZEŃ POLITYKA WYNAGRODZEŃ W MILLENNIUM TOWARZYSTWIE FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPIS TREŚCI I. CEL I ZAKRES POLITYKI II. RAMY POLITYKI III. OSOBY PODEJMUJĄCE RYZYKO I PROCES IDENTYFIKACJI IV. SKŁADNIKI WYNAGRODZEŃ

Bardziej szczegółowo

POLITYKA WYNAGRODZEŃ W SKARBIEC TOWARZYSTWIE FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

POLITYKA WYNAGRODZEŃ W SKARBIEC TOWARZYSTWIE FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. POLITYKA WYNAGRODZEŃ W SKARBIEC TOWARZYSTWIE FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. -1- 1. Postanowienia ogólne i definicje 1. Działając na podstawie art. 47a ust. 1 Ustawy, 2 ust. 1 Rozporządzenia, oraz w związku

Bardziej szczegółowo

POLITYKA WYNAGRODZEŃ W POLSKIM BANKU APEKSOWYM SPÓŁKA AKCYJNA

POLITYKA WYNAGRODZEŃ W POLSKIM BANKU APEKSOWYM SPÓŁKA AKCYJNA POLSKI BANK APEKSOWY SPÓŁKA AKCYJNA Załącznik do Uchwały Nr 54 / 2018 Zarządu Polskiego Banku Apeksowego S.A. z dnia 19.09.2018 Załącznik do Uchwały Nr 70 / 2018 Rady Nadzorczej Polskiego Banku Apeksowego

Bardziej szczegółowo

POLITYKA WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW, KTÓRYCH DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA MA ISTOTNY WPŁYW NA PROFIL RYZYKA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SIEDLCACH

POLITYKA WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW, KTÓRYCH DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA MA ISTOTNY WPŁYW NA PROFIL RYZYKA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SIEDLCACH Załącznik do Uchwały Nr II/3/RN/17 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Siedlcach z dnia 12 maja 2017 r. POLITYKA WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW, KTÓRYCH DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA MA ISTOTNY WPŁYW NA PROFIL RYZYKA

Bardziej szczegółowo

2016 INFORMACJA NA TEMAT POLITYKI WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW ZARZĄDU I POLITYKI WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW BANKU, W TYM PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH NA

2016 INFORMACJA NA TEMAT POLITYKI WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW ZARZĄDU I POLITYKI WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW BANKU, W TYM PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH NA 2016 INFORMACJA NA TEMAT POLITYKI WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW ZARZĄDU I POLITYKI WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW BANKU, W TYM PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH KIEROWNICZYCH, MAJĄCYCH ISTOTNY WPŁYW NA PROFIL

Bardziej szczegółowo

Zbiorcze informacje ilościowe za 2015 rok dotyczące wysokości wynagrodzenia (PLN) osób objętych Polityką Wynagradzania dla Zarządu

Zbiorcze informacje ilościowe za 2015 rok dotyczące wysokości wynagrodzenia (PLN) osób objętych Polityką Wynagradzania dla Zarządu Informacja na temat Polityki Wynagradzania Członków u i Polityki Wynagradzania Pracowników Banku, w tym pracowników zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych, mających istotny wpływ na profil ryzyka

Bardziej szczegółowo

Polityka wynagrodzeń w ALTUS Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Polityka wynagrodzeń w ALTUS Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A. Polityka wynagrodzeń w ALTUS Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A. 1 1. Na podstawie art. 47a ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi z dnia 27 maja

Bardziej szczegółowo

POLITYKA WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW, KTÓRYCH DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA MA ISTOTNY WPŁYW NA PROFIL RYZYKA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SIEDLCACH

POLITYKA WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW, KTÓRYCH DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA MA ISTOTNY WPŁYW NA PROFIL RYZYKA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SIEDLCACH Załącznik do Uchwały Nr IV/2/RN/18 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Siedlcach z dnia 24.05.2018 r. POLITYKA WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW, KTÓRYCH DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA MA ISTOTNY WPŁYW NA PROFIL RYZYKA

Bardziej szczegółowo

Zbiorcze informacje ilościowe za 2015 rok dotyczące wysokości wynagrodzenia (PLN) osób objętych Polityką Wynagradzania dla Zarządu

Zbiorcze informacje ilościowe za 2015 rok dotyczące wysokości wynagrodzenia (PLN) osób objętych Polityką Wynagradzania dla Zarządu Informacja na temat Polityki Wynagradzania Członków u i Polityki Wynagradzania Pracowników Banku, w tym pracowników zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych, mających istotny wpływ na profil ryzyka

Bardziej szczegółowo

Polityka wynagradzania pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka Banku Spółdzielczego w Jedwabnem

Polityka wynagradzania pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka Banku Spółdzielczego w Jedwabnem Załącznik do uchwały Nr 05/2017 Zarządu Banku Spółdzielczego w Jedwabnem z dnia 28.04.2017 r. Załącznik do uchwały Nr 05/2017 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Jedwabnem z dnia 07.06. 2017 r. Polityka

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZEŃ OSÓB ZAJMUJĄCYCH STANOWISKA KIEROWNICZE MAJĄCYCH ISTOTNY WPŁYW NA PROFIL RYZYKA ING SECURITIES S.A.

POLITYKA ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZEŃ OSÓB ZAJMUJĄCYCH STANOWISKA KIEROWNICZE MAJĄCYCH ISTOTNY WPŁYW NA PROFIL RYZYKA ING SECURITIES S.A. POLITYKA ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZEŃ OSÓB ZAJMUJĄCYCH STANOWISKA KIEROWNICZE MAJĄCYCH ISTOTNY WPŁYW NA PROFIL RYZYKA ING SECURITIES S.A. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 ROZDZIAŁ 2.

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZEŃ OSÓB ZAJMUJĄCYCH STANOWISKA KIEROWNICZE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM

POLITYKA ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZEŃ OSÓB ZAJMUJĄCYCH STANOWISKA KIEROWNICZE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM Załącznik Nr 1 do Uchwały 6/22/2017 Zarządu Banku Spółdzielczego w Aleksandrów Łódzki z dnia 29.11. 2017 r. Załącznik do Uchwały Nr 11/29/RN/2017 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Aleksandrowie Łódzkim

Bardziej szczegółowo

POLITYKA WYNAGRODZEŃ W PROSPER CAPITAL DOM MAKLERSKI S.A.

POLITYKA WYNAGRODZEŃ W PROSPER CAPITAL DOM MAKLERSKI S.A. POLITYKA WYNAGRODZEŃ W PROSPER CAPITAL DOM MAKLERSKI S.A. Przyjęta uchwałą Zarządu nr 1/IV/2018 z dnia 20 kwietnia 2018 r. Zatwierdzona uchwałą Rady Nadzorczej Nr 10/V/2018 z dnia 17 maja 2018 r. I. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Polityka wynagrodzeń w ALTUS Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Polityka wynagrodzeń w ALTUS Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A. Polityka wynagrodzeń w ALTUS Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A. w brzmieniu zatwierdzonym na podstawie uchwały Rady Nadzorczej nr 12 z dnia 13 października 2016 r., w tym ze zmianami zatwierdzonymi

Bardziej szczegółowo

POLITYKA WYNAGRODZEŃ W OPERA DOMU MAKLERSKIM SP. Z O.O.

POLITYKA WYNAGRODZEŃ W OPERA DOMU MAKLERSKIM SP. Z O.O. POLITYKA WYNAGRODZEŃ W OPERA DOMU MAKLERSKIM SP. Z O.O. WARSZAWA, 2 STYCZNIA 2018 R. SPIS TREŚCI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 II. ZAKRES STOSOWANIA POLITYKI... 3 III. ZASADY USTALANIA STAŁEGO WYNAGRODZENIA

Bardziej szczegółowo

Polityka wynagradzania osób zajmujących stanowiska kierownicze w Domu Maklerskim INC S.A.

Polityka wynagradzania osób zajmujących stanowiska kierownicze w Domu Maklerskim INC S.A. Polityka wynagradzania osób zajmujących stanowiska kierownicze w Domu Maklerskim INC S.A. Niniejsza Polityka została wprowadzona na podstawie poniższych przepisów i zasad: 1 1) Rozporządzenia Parlamentu

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat Polityki Wynagradzania Osób Mających Istotny Wpływ na Profil Ryzyka Banku BGŻ BNP Paribas SA

Informacja na temat Polityki Wynagradzania Osób Mających Istotny Wpływ na Profil Ryzyka Banku BGŻ BNP Paribas SA Informacja na temat Polityki Wynagradzania Osób Mających Istotny Wpływ na Profil Ryzyka Banku BGŻ BNP Paribas SA Realizując obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i

Bardziej szczegółowo

Polityka wynagrodzeń w Rockbridge Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Polityka wynagrodzeń w Rockbridge Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A. Polityka wynagrodzeń w Rockbridge Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A. w brzmieniu zatwierdzonym na podstawie uchwały Rady Nadzorczej nr 16 z dnia 6 lipca 2018 r. ze skutkiem na dzień 21 lipca 2018

Bardziej szczegółowo

Polityka wynagradzania pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka Banku Spółdzielczego w Popowie

Polityka wynagradzania pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka Banku Spółdzielczego w Popowie Załącznik Nr 1. do uchwały Nr 27./2017. Zarządu Banku Spółdzielczego w Popowie z dnia 22.12.2017r. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 21/2017. Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Popowie z dnia 28 12.2017r.

Bardziej szczegółowo

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. [ ]

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. [ ] ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia [ ] 2015 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinna odpowiadać polityka wynagrodzeń w zarządzającym ASI 2) (Dz. U. z dnia [ ] r.) Na podstawie art. 70i

Bardziej szczegółowo

Polityka zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze Spółki Akcyjnej Dom Inwestycyjny Nehrebetius

Polityka zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze Spółki Akcyjnej Dom Inwestycyjny Nehrebetius Polityka zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze Spółki Akcyjnej Dom Inwestycyjny Nehrebetius POLITYKA ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZEŃ OSÓB ZAJMUJĄCYCH STANOWISKA KIEROWNICZE

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat Polityki Wynagradzania Osób Mających Istotny Wpływ na Profil Ryzyka Banku BGŻ BNP Paribas SA

Informacja na temat Polityki Wynagradzania Osób Mających Istotny Wpływ na Profil Ryzyka Banku BGŻ BNP Paribas SA Informacja na temat Polityki Wynagradzania Osób Mających Istotny Wpływ na Profil Ryzyka Banku BGŻ BNP Paribas SA Realizując obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i

Bardziej szczegółowo

Polityka wynagradzania pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka Banku Spółdzielczego w Szumowie

Polityka wynagradzania pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka Banku Spółdzielczego w Szumowie Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu nr 27/17 Banku Spółdzielczego w Szumowie z dnia 27.04.2017 r. Rady Nadzorczej Nr 14/2017 Banku Spółdzielczego w Szumowie z dnia 27.04.2017 r. Polityka wynagradzania pracowników,

Bardziej szczegółowo

POLITYKA WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW, KTÓRYCH DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA MA ISTOTNY WPŁYW NA PROFIL RYZYKA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU

POLITYKA WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW, KTÓRYCH DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA MA ISTOTNY WPŁYW NA PROFIL RYZYKA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej nr 47/2017 Banku Spółdzielczego w Pieńsku z dnia 21.12.2017 r. POLITYKA WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW, KTÓRYCH DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA MA ISTOTNY WPŁYW NA PROFIL RYZYKA

Bardziej szczegółowo

Polityka wynagrodzeń. w Banku Spółdzielczym w Łochowie

Polityka wynagrodzeń. w Banku Spółdzielczym w Łochowie Załącznik do Uchwały nr 10./2017 Rady Nadzorczej u Banku Spółdzielczego w Łochowie z dnia 08.06.2017r roku Załącznik do Uchwały nr 18/2017 Zarządu Banku Spółdzielczego w Łochowie z dnia 15.05.2017r roku

Bardziej szczegółowo

POLITYKA WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW, KTÓRYCH DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA MA ISTOTNY WPŁYW NA PROFIL RYZYKA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁUBCZYCACH

POLITYKA WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW, KTÓRYCH DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA MA ISTOTNY WPŁYW NA PROFIL RYZYKA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁUBCZYCACH Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Głubczycach Nr 7/VII/RN/2017 z dnia 26.07.2017 r POLITYKA WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW, KTÓRYCH DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA MA ISTOTNY WPŁYW NA PROFIL

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY w GORLICACH ul. Stróżowska 1

BANK SPÓŁDZIELCZY w GORLICACH ul. Stróżowska 1 BANK SPÓŁDZIELCZY w GORLICACH ul. Stróżowska 1 Załącznik do Uchwały Nr 8/2018 Zarządu Banku Spółdzielczego w Gorlicach z dnia 12.01.2018r. Załącznik do Uchwały Nr 2/2018 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Polityka wynagradzania pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka Banku Spółdzielczego w Ropczycach

Polityka wynagradzania pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka Banku Spółdzielczego w Ropczycach Załącznik nr 20 /2019 do uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Ropczycach z dnia 29.01.2919 r. Załącznik do Uchwały nr 16 /2019 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Ropczycach z dnia 15.02.2019 r. Polityka

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE W ZAKRESIE POLITYKI ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZEŃ ZA 2013 ROK

INFORMACJE W ZAKRESIE POLITYKI ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZEŃ ZA 2013 ROK INFORMACJE W ZAKRESIE POLITYKI ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZEŃ ZA 2013 ROK Warszawa, maj 2014 Spis treści 1 SPOSÓB OPRACOWYWANIA, ZATWIERDZANIA, WDRAŻANIA I AKTUALIZACJI POLITYKI ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW

Bardziej szczegółowo

Polityka wynagradzania pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka Banku Spółdzielczego w Dąbrowie Tarnowskiej

Polityka wynagradzania pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka Banku Spółdzielczego w Dąbrowie Tarnowskiej Załącznik nr 1 do uchwały 15/R/BS/2017 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 08.06.2017r Polityka wynagradzania pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na

Bardziej szczegółowo

Informacje, o których mowa w art. 110w ust. 4 u.o.i.f., tj.:

Informacje, o których mowa w art. 110w ust. 4 u.o.i.f., tj.: INFORMACJE UJAWNIANE PRZEZ PEKAO INVESTMENT BANKING S.A. ZGODNIE Z ART. 110w UST.5 USTAWY Z DNIA 29 LIPCA 2005 R. O OBROCIE INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI Stan na dzień 13/04/2017 Na podstawie art. 110w ust.

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZEŃ OSÓB ZAJMUJĄCYCH STANOWISKA KIEROWNICZE MAJĄCYCH ISTOTNY WPŁYW NA PROFIL RYZYKA ING SECURITIES S.A.

POLITYKA ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZEŃ OSÓB ZAJMUJĄCYCH STANOWISKA KIEROWNICZE MAJĄCYCH ISTOTNY WPŁYW NA PROFIL RYZYKA ING SECURITIES S.A. Załącznik do Uchwały nr 26/2014 Rady Nadzorczej ING Securities S.A. z dnia 18.12.2014r. POLITYKA ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZEŃ OSÓB ZAJMUJĄCYCH STANOWISKA KIEROWNICZE MAJĄCYCH ISTOTNY WPŁYW NA PROFIL

Bardziej szczegółowo

POLITYKA WYNAGRODZEŃ DLA OSÓB, DO KTÓRYCH ZADAŃ NALEŻĄ CZYNNOŚCI ISTOTNIE WPŁYWAJĄCE NA PROFIL RYZYKA TOWARZYSTWA I ZARZĄDZANYCH FUNDUSZY W PIONEER

POLITYKA WYNAGRODZEŃ DLA OSÓB, DO KTÓRYCH ZADAŃ NALEŻĄ CZYNNOŚCI ISTOTNIE WPŁYWAJĄCE NA PROFIL RYZYKA TOWARZYSTWA I ZARZĄDZANYCH FUNDUSZY W PIONEER POLITYKA WYNAGRODZEŃ DLA OSÓB, DO KTÓRYCH ZADAŃ NALEŻĄ CZYNNOŚCI ISTOTNIE WPŁYWAJĄCE NA PROFIL RYZYKA TOWARZYSTWA I ZARZĄDZANYCH FUNDUSZY W PIONEER PEKAO TFI S.A. Wersja 1 obowiązuje od 1.12.2016 1 Zarząd

Bardziej szczegółowo

POLITYKA WYNAGRODZEŃ W POLSKIM DOMU MAKLERSKIM S.A. (obowiązuje od 20 czerwca 2017 r.)

POLITYKA WYNAGRODZEŃ W POLSKIM DOMU MAKLERSKIM S.A. (obowiązuje od 20 czerwca 2017 r.) POLITYKA WYNAGRODZEŃ W POLSKIM DOMU MAKLERSKIM S.A. (obowiązuje od 20 czerwca 2017 r.) 1 1. Niniejsza polityka (dalej Polityka) jest zbiorem ogólnych założeń dotyczących stosowanych zasad wynagradzania

Bardziej szczegółowo

POLITYKA WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW, KTÓRYCH DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA MA ISTOTNY WPŁYW NA PROFIL RYZYKA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SŁOMNIKACH

POLITYKA WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW, KTÓRYCH DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA MA ISTOTNY WPŁYW NA PROFIL RYZYKA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SŁOMNIKACH Załącznik nr 17 do Uchwały Banku Spółdzielczego w Słomnikach Nr 44/2/2018 z dnia 12 grudnia 2018 roku Załącznik nr 17 do Uchwały Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Słomnikach Nr 7/3/2018 z dnia 18

Bardziej szczegółowo

Polityka wynagrodzeń pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka w Pienińskim Banku Spółdzielczym

Polityka wynagrodzeń pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka w Pienińskim Banku Spółdzielczym Załącznik do Uchwały nr 7/05/2018 Zarządu Pienińskiego Banku Spółdzielczego z dnia 24.05.2018r. Załącznik do Uchwały nr 24/2018 Rady Nadzorczej Pienińskiego Banku Spółdzielczego z dnia 30.05.2018r. Polityka

Bardziej szczegółowo

Przyjęto Uchwałą Zarządu Nr 25/ 2 /2017. z dnia r. Zatwierdzono Uchwałą Rady Nadzorczej. Nr 4 / 4 /2017 z dnia r.

Przyjęto Uchwałą Zarządu Nr 25/ 2 /2017. z dnia r. Zatwierdzono Uchwałą Rady Nadzorczej. Nr 4 / 4 /2017 z dnia r. Przyjęto Uchwałą Zarządu Nr 25/ 2 /2017 z dnia 14.07.2017r. Zatwierdzono Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 4 / 4 /2017 z dnia 21.07.2017r. POLITYKA WYNAGRODZEŃ DLA POSZCZEGÓLNYCH KATEGORII OSÓB, KTÓRYCH DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Polityka wynagradzania pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na ryzyko Banku Spółdzielczego w Mońkach

Polityka wynagradzania pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na ryzyko Banku Spółdzielczego w Mońkach Załącznik do Uchwały nr 31/2017 Zarządu BS w Mońkach z dnia 27 kwietnia 2017 r. do Uchwały nr 19/2017 Rady Nadzorczej BS w Mońkach z dnia 29 maja 2017 r. Polityka wynagradzania pracowników, których działalność

Bardziej szczegółowo

Polityka zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze. w SKOK im. ks. Franciszka Blachnickiego

Polityka zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze. w SKOK im. ks. Franciszka Blachnickiego Polityka zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w rozumieniu Zasad Ładu Korporacyjnego KNF z dnia 22 lipca 2014r. w SKOK im. ks. Franciszka Blachnickiego SPIS TREŚCI Rozdział

Bardziej szczegółowo

POLITYKA. wynagradzania pracowników. których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka

POLITYKA. wynagradzania pracowników. których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Stopnicy nr 3/16/2017 z dnia 28.04.2017r Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej nr 3/2/2017 z dnia 28.04.2017r. Zm. Uchwałą Zarządu 11/3/2018 z dnia 31.01.2018r

Bardziej szczegółowo

POLITYKA WYNAGRODZEŃ POSTANOWIENIA OGÓLNE

POLITYKA WYNAGRODZEŃ POSTANOWIENIA OGÓLNE POLITYKA WYNAGRODZEŃ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsza regulacja ma na celu opisanie polityki wynagradzania osób, do których zadań należą czynności istotnie wpływające na profil ryzyka Towarzystwa Funduszy

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZEŃ AVIVA INVESTORS POLAND TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA (AVIVA INVESTORS POLAND TFI SA)

POLITYKA ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZEŃ AVIVA INVESTORS POLAND TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA (AVIVA INVESTORS POLAND TFI SA) AVIVA INVESTORS POLAND TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA () I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Polityka zmiennych składników wynagrodzeń Aviva Investors Poland TFI SA (dalej Polityka ) została

Bardziej szczegółowo

Polityka wynagradzania pracowników, których działalność zawodowa. ma istotny wpływ na profil ryzyka. Banku Spółdzielczego w Piwnicznej-Zdroju

Polityka wynagradzania pracowników, których działalność zawodowa. ma istotny wpływ na profil ryzyka. Banku Spółdzielczego w Piwnicznej-Zdroju Załącznik do uchwały nr 2 Zarządu Spółdzielczego w Piwnicznej-Zdroju z dnia 19.04.2017 r. Załącznik do uchwały nr 2 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Piwnicznej-Zdroju z dnia 21.04.2017 r. Polityka

Bardziej szczegółowo

Polityka wynagradzania pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka Banku Spółdzielczego w Proszowicach

Polityka wynagradzania pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka Banku Spółdzielczego w Proszowicach Załącznik nr 1 do uchwały Nr 10/IV/2017 Zarządu Banku Spółdzielczego w Proszowicach z dnia 26.04.2017r Załącznik nr 1 do uchwały Nr 15 /02/2017 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Proszowicach z dnia

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Postanowienia ogólne. tel. (+48) fax (+48)

Rozdział 1 Postanowienia ogólne. tel. (+48) fax (+48) Polityka wynagrodzeń dla poszczególnych kategorii osób, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka w Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. 1) Biorąc pod uwagę: a) wymogi art. 110v ustawy

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej nr 1/ 2017 z dnia 21 lutego 2017 roku. Polityka wynagrodzeń w RDM Wealth Management S.A.

Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej nr 1/ 2017 z dnia 21 lutego 2017 roku. Polityka wynagrodzeń w RDM Wealth Management S.A. Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej nr 1/ 2017 z dnia 21 lutego 2017 roku Polityka wynagrodzeń w RDM Wealth Management S.A. Historia dokumentu: Numer Uchwały RN Z dnia Data wejścia w życie W sprawie:

Bardziej szczegółowo

Polityka wynagradzania pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka Banku Spółdzielczego w Mokobodach

Polityka wynagradzania pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka Banku Spółdzielczego w Mokobodach Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 25/2016 Banku Spółdzielczego w Mokobodach z dnia 19.12.2016 r. Polityka wynagradzania pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka

Bardziej szczegółowo

Polityka wynagradzania. pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka. w Banku Spółdzielczym w Tworogu

Polityka wynagradzania. pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka. w Banku Spółdzielczym w Tworogu Załącznik do Uchwały Nr 54/8/2018 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Tworogu z dnia 13 grudnia 2018r. Polityka wynagradzania pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka

Bardziej szczegółowo

POLITYKA WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW, KTÓRYCH DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA MA ISTOTNY WPŁYW NA PROFIL RYZYKA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SŁOMNIKACH

POLITYKA WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW, KTÓRYCH DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA MA ISTOTNY WPŁYW NA PROFIL RYZYKA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SŁOMNIKACH Załącznik nr 18 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Słomnikach Nr 46/6/2017 z dnia 27 grudnia 2017 roku Załącznik nr 18 do Uchwały Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Słomnikach Nr 7/3/2017 z

Bardziej szczegółowo

Polityka wynagrodzeń pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka w Pienińskim Banku Spółdzielczym

Polityka wynagrodzeń pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka w Pienińskim Banku Spółdzielczym Załącznik do Uchwały nr 20/01/2019 Zarządu Pienińskiego Banku Spółdzielczego z dnia 30.01.2019r. Załącznik do Uchwały nr 21/2019 Rady Nadzorczej Pienińskiego Banku Spółdzielczego z dnia 31.01.2019r. Polityka

Bardziej szczegółowo

2. Spółka prowadzi przejrzystą politykę wynagradzania członków Rady Nadzorczej, członków Zarządu, jak również Osób pełniących kluczowe funkcje.

2. Spółka prowadzi przejrzystą politykę wynagradzania członków Rady Nadzorczej, członków Zarządu, jak również Osób pełniących kluczowe funkcje. Uchwała nr 21/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie z dnia 21 kwietnia 2015 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

Protokół zmian z dnia 3 stycznia 2018 r. w Prospekcie Informacyjnym Millennium Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (z wydzielonymi subfunduszami)

Protokół zmian z dnia 3 stycznia 2018 r. w Prospekcie Informacyjnym Millennium Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (z wydzielonymi subfunduszami) Protokół zmian z dnia 3 stycznia 2018 r. w Prospekcie Informacyjnym Millennium Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (z wydzielonymi subfunduszami) W związku z wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Polityka wynagradzania pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka w Banku Spółdzielczym w Żyrakowie

Polityka wynagradzania pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka w Banku Spółdzielczym w Żyrakowie Załącznik do Uchwały 8/2017 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żyrakowie z dnia 25.05.2017 r. Polityka wynagradzania pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka w Banku Spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 20. Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą. InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group. z siedzibą w Warszawie

Uchwała nr 20. Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą. InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group. z siedzibą w Warszawie Uchwała nr 20 Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie z dnia 22 kwietnia 2015 roku w sprawie stosowania Zasad

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W LEŚNICY Z

BANK SPÓŁDZIELCZY W LEŚNICY Z BANK SPÓŁDZIELCZY W LEŚNICY Z Polityka wynagradzania pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka w Banku Spółdzielczym w Leśnicy Strzelce Opolskie 2017 r. Spis treści Rozdział

Bardziej szczegółowo

POLITYKA WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW ORGANÓW KOLEGIALNYCH TFI ALLIANZ POLSKA S.A.

POLITYKA WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW ORGANÓW KOLEGIALNYCH TFI ALLIANZ POLSKA S.A. POLITYKA WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW ORGANÓW KOLEGIALNYCH TFI ALLIANZ POLSKA S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsza regulacja określa politykę wynagradzania członków organów kolegialnych TFI Allianz Polska

Bardziej szczegółowo

Wersja 3 obowiązuje od r.

Wersja 3 obowiązuje od r. POLITYKA WYNAGRODZEŃ DLA OSÓB, DO KTÓRYCH ZADAŃ NALEŻĄ CZYNNOŚCI ISTOTNIE WPŁYWAJĄCE NA PROFIL RYZYKA TOWARZYSTWA ORAZ ZARZĄDZANYCH FUNDUSZY I PORTFELI W PEKAO TFI S.A. Wersja 3 obowiązuje od 18.10.2018

Bardziej szczegółowo

POLITYKA WYNAGRODZEŃ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁOCHOWIE

POLITYKA WYNAGRODZEŃ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁOCHOWIE Załącznik do Uchwały nr 15/2018 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Łochowie z dnia 14.06.2018r roku Załącznik do Uchwały nr 35/2018 Zarządu Banku Spółdzielczego w Łochowie z dnia 08.06.2018r roku POLITYKA

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 10/V/2016 Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Dom Maklerski Capital Partners z dnia 24 maja 2016r.

Uchwała nr 10/V/2016 Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Dom Maklerski Capital Partners z dnia 24 maja 2016r. Uchwała nr 10/V/2016 Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Dom Maklerski Capital Partners z dnia 24 maja 2016r. w sprawie przyjęcia raportu z przestrzegania Polityki zmiennych składników wynagrodzeń w Spółce

Bardziej szczegółowo

Polityka wynagrodzeń osób zajmujących kluczowe stanowiska w BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Polityka wynagrodzeń osób zajmujących kluczowe stanowiska w BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Polityka wynagrodzeń osób zajmujących kluczowe stanowiska w BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej Polityka ) Niniejsza Polityka została przyjęta uchwałą Zarządu Towarzystwa nr 74/2018 z dnia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia [ ] 2015 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia [ ] 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia [ ] 2015 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinna odpowiadać polityka wynagrodzeń w towarzystwie funduszy inwestycyjnych 2) Na podstawie art. 47a ust.

Bardziej szczegółowo

Raport w zakresie polityki zmiennych składników wynagrodzeń. BRE Wealth Management SA za 2012 r.

Raport w zakresie polityki zmiennych składników wynagrodzeń. BRE Wealth Management SA za 2012 r. Raport w zakresie polityki zmiennych składników BRE Wealth Management SA za 2012 r. 2 Spis treści 1. Sposób opracowania, zatwierdzania, wdrażania i aktualizacji Polityki zmiennych składników 3 2. Kryteria

Bardziej szczegółowo

Polityka wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska istotne w Banku Spółdzielczym Nowym Sączu Nowy Sącz, kwiecień 2017 rok

Polityka wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska istotne w Banku Spółdzielczym Nowym Sączu Nowy Sącz, kwiecień 2017 rok Załącznik do Uchwały Nr 72017 z dnia 20.04.2017r. Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu Polityka wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska istotne w Banku Spółdzielczym Nowym Sączu Nowy Sącz,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE W ZAKRESIE POLITYKI ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZEŃ W 2015 ROK

INFORMACJE W ZAKRESIE POLITYKI ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZEŃ W 2015 ROK INFORMACJE W ZAKRESIE POLITYKI ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZEŃ W 2015 ROK Warszawa, czerwiec 2016 Spis treści 1 SPOSÓB OPRACOWYWANIA, ZATWIERDZANIA, WDRAŻANIA I AKTUALIZACJI POLITYKI ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW

Bardziej szczegółowo

Polityka wynagrodzeń w Domu Maklerskim TMS Brokers S.A.

Polityka wynagrodzeń w Domu Maklerskim TMS Brokers S.A. Polityka wynagrodzeń w Domu Maklerskim TMS Brokers S.A. Celem niniejszego dokumentu jest: 1. wypełnienie wymogu wskazanego w artykule 110v Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, 2. prawidłowe i skuteczne

Bardziej szczegółowo

Polityka wynagrodzeń w ALTUS Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Polityka wynagrodzeń w ALTUS Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A. Polityka wynagrodzeń w ALTUS Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A. w brzmieniu zatwierdzonym na podstawie uchwały Rady Nadzorczej nr 12 z dnia 13 października 2016 r., w tym ze zmianami zatwierdzonymi

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE W ZAKRESIE POLITYKI ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZEŃ ZA 2017 ROK

INFORMACJE W ZAKRESIE POLITYKI ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZEŃ ZA 2017 ROK INFORMACJE W ZAKRESIE POLITYKI ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZEŃ ZA 2017 ROK Warszawa, czerwiec 2018 Spis treści 1 SPOSÓB OPRACOWYWANIA, ZATWIERDZANIA, WDRAŻANIA I AKTUALIZACJI POLITYKI ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW

Bardziej szczegółowo

według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku Warszawa, dnia 3 sierpnia 2018 roku

według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku Warszawa, dnia 3 sierpnia 2018 roku Raport weryfikujący rzetelność informacji zawartych w Raporcie dotyczącym adekwatności kapitałowej oraz Polityki stałych i zmiennych składników wynagrodzeń DB Securities S.A. według stanu na dzień 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

Polityka zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w Money Makers S.A.

Polityka zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w Money Makers S.A. Polityka zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w Money Makers S.A. Warszawa, 25 lutego 2014 Money Makers S.A., ul. Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa T: +48 22 463 8888,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE W ZAKRESIE POLITYKI ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZEŃ ZA 2016 ROK

INFORMACJE W ZAKRESIE POLITYKI ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZEŃ ZA 2016 ROK INFORMACJE W ZAKRESIE POLITYKI ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZEŃ ZA 2016 ROK Warszawa, kwiecień 2017 Spis treści 1 SPOSÓB OPRACOWYWANIA, ZATWIERDZANIA, WDRAŻANIA I AKTUALIZACJI POLITYKI ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej nr 21 / 2017 z dnia 29 grudnia 2017r. Polityka wynagrodzeń w RDM Wealth Management S.A.

Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej nr 21 / 2017 z dnia 29 grudnia 2017r. Polityka wynagrodzeń w RDM Wealth Management S.A. Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej nr 21 / 2017 z dnia 29 grudnia 2017r. Polityka wynagrodzeń w RDM Wealth Management S.A. Historia dokumentu: Polityka wynagrodzeń w RDM Wealth Management S.A. Numer

Bardziej szczegółowo

Polityka wynagrodzeń Q Securities S.A. Rozdział I Postanowienia ogólne

Polityka wynagrodzeń Q Securities S.A. Rozdział I Postanowienia ogólne Polityka wynagrodzeń Q Securities S.A. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Zgodnie z 28 ust. 1 Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu

Bardziej szczegółowo

Polityka zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w Powiatowym Banku Spółdzielczym we Wrześni

Polityka zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w Powiatowym Banku Spółdzielczym we Wrześni Załącznik do Uchwały 36/2017 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego we Wrześni z dnia 30.03.2017 Załącznik do Uchwały 35/2017 Rady Nadzorczej Powiatowego Banku Spółdzielczego we Wrześni z dnia 30.03.2017

Bardziej szczegółowo

POLITYKA WYNAGRODZEŃ IPOPEMA TOWARZYSTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

POLITYKA WYNAGRODZEŃ IPOPEMA TOWARZYSTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Załącznik do Uchwały nr 2 Zarządu IPOPEMA TFI S.A. z dnia 2 grudnia 2016 r. POLITYKA WYNAGRODZEŃ IPOPEMA TOWARZYSTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. 1 Zasady ogólne 1. Niniejsza Polityka wynagrodzeń IPOPEMA

Bardziej szczegółowo

Polityka wynagrodzeń. w Powiślańskim Banku Spółdzielczym. w Kwidzynie.

Polityka wynagrodzeń. w Powiślańskim Banku Spółdzielczym. w Kwidzynie. Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej nr 06/2017 z dnia 27.04.2017r Nowelizacja: ZB Uchwała 03/2017 z dnia 24.11.2017r RN Uchwała 03/2017z dnia 07.12.2017r. Polityka wynagrodzeń w Powiślańskim Banku Spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

Polityka wynagrodzeń w Domu Maklerskim TMS Brokers S.A.

Polityka wynagrodzeń w Domu Maklerskim TMS Brokers S.A. Polityka wynagrodzeń w Domu Maklerskim TMS Brokers S.A. Czerwiec 2017 Celem niniejszego dokumentu jest: 1. wypełnienie wymogu wskazanego w art. 110v Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, 2. prawidłowe

Bardziej szczegółowo

POLITYKA STAŁYCH I ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZEŃ OSÓB ZAJMUJĄCYCH STANOWISKA KIEROWNICZE, W TYM CZŁONKÓW ZARZĄDU W DB SECURITIES S.A.

POLITYKA STAŁYCH I ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZEŃ OSÓB ZAJMUJĄCYCH STANOWISKA KIEROWNICZE, W TYM CZŁONKÓW ZARZĄDU W DB SECURITIES S.A. Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej nr 2 z dnia 12 marca 2015 roku POLITYKA STAŁYCH I ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZEŃ OSÓB ZAJMUJĄCYCH STANOWISKA KIEROWNICZE, W TYM CZŁONKÓW ZARZĄDU W DB SECURITIES

Bardziej szczegółowo

POLITYKA WYNAGRODZEŃ W UNION INVESTMENT TOWARZYSTWIE FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. SPIS TREŚCI 1. PREAMBUŁA KOMITET DS. WYNAGRODZEŃ...

POLITYKA WYNAGRODZEŃ W UNION INVESTMENT TOWARZYSTWIE FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. SPIS TREŚCI 1. PREAMBUŁA KOMITET DS. WYNAGRODZEŃ... Wprowadzona Uchwałą Nr 20161115/3 Zarządu z dnia 15 listopada 2016 roku Zatwierdzona Uchwałą Nr 4/2016. Rady Nadzorczej z dnia 29 listopada 2016 roku POLITYKA WYNAGRODZEŃ W UNION INVESTMENT TOWARZYSTWIE

Bardziej szczegółowo

POLITYKA WYNAGRODZEŃ W TFI BGŻ BNP PARIBAS S.A.

POLITYKA WYNAGRODZEŃ W TFI BGŻ BNP PARIBAS S.A. POLITYKA WYNAGRODZEŃ W TFI BGŻ BNP PARIBAS S.A. 1. 1. Polityka Wynagrodzeń w TFI BGŻ BNP Paribas S.A (dalej zwaną Polityką Wynagrodzeń ) określa zasady wynagradzania osób, do których zadań należą czynności

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRADZANIA OSÓB ZAJMUJĄCYCH STANOWISKA KIEROWNICZE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM MUSZYNA-KRYNICA ZDRÓJ

POLITYKA ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRADZANIA OSÓB ZAJMUJĄCYCH STANOWISKA KIEROWNICZE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM MUSZYNA-KRYNICA ZDRÓJ Załącznik do Uchwały Nr 7/2015 z dnia 16-01-2015r. Zarządu Banku Spółdzielczego Muszyna Krynica Zdrój Protokół nr 1/2015 Załącznik do Uchwały Nr 13/2015 z dnia 27-03-2015 r. Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Osoby o Istotnym Wpływie na Ryzyko

Osoby o Istotnym Wpływie na Ryzyko 1. Polityka Wynagrodzeń w TFI BGŻ BNP Paribas S.A (dalej zwaną Polityką Wynagrodzeń ) określa zasady wynagradzania osób, do których zadań należą czynności istotnie wpływające na profil ryzyka Towarzystwa

Bardziej szczegółowo