POLITYKA ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZEŃ AVIVA INVESTORS POLAND TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA (AVIVA INVESTORS POLAND TFI SA)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POLITYKA ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZEŃ AVIVA INVESTORS POLAND TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA (AVIVA INVESTORS POLAND TFI SA)"

Transkrypt

1 AVIVA INVESTORS POLAND TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA () I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Polityka zmiennych składników wynagrodzeń Aviva Investors Poland TFI SA (dalej Polityka ) została opracowana przez Zarząd Aviva Investors Poland TFI SA (dalej także Spółka ) na podstawie postanowień Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinna odpowiadać polityka wynagrodzeń w towarzystwie funduszy inwestycyjnych Dz. U. z 2016 r., poz (dalej Rozporządzenie ) oraz innych obowiązujących przepisów prawa. Spółka jest znaczącym towarzystwem funduszy inwestycyjnych w rozumieniu nadanym temu pojęciu postanowieniami Rozporządzenia. 2. Celem Polityki jest: 1) prawidłowe i skuteczne zarządzanie ryzykiem i zapobieganie podejmowaniu ryzyka wykraczającego poza poziom akceptowany przez Spółkę, niezgodnego z profilami ryzyka, polityką inwestycyjną, strategiami inwestycyjnymi, statutami funduszy inwestycyjnych, którymi Spółka zarządza, lub regulacjami wewnętrznymi Spółki, 2) wspieranie realizacji strategii prowadzenia działalności Spółki, 3) przeciwdziałanie powstawaniu konfliktowi interesów w Spółce. 3. Polityka określa zasady przyznawania i wypłaty zmiennych składników wynagrodzeń osobom nią objętym, ale uwzględnia też ogólne zasady i politykę wynagradzania obowiązujące w Spółce, określone w pkt II i III Polityki. 4. Aviva Investors Poland TFI SA przeprowadziła proces identyfikacji osób, do których zadań należą czynności istotnie wpływające na profil ryzyka Spółki lub zarządzanych przez Spółkę funduszy inwestycyjnych, w tym na decyzje dotyczące portfeli inwestycyjnych zarządzanych funduszy inwestycyjnych, w celu ustalenia kręgu osób podlegających Polityce. 5. Biorąc pod uwagę wielkość Aviva Investors Poland TFI S.A., zakres i stopień złożoności działalności prowadzonej przez Spółkę oraz związane z nią ryzyko, rodzaj polityki inwestycyjnej zarządzanych przez Spółkę funduszy inwestycyjnych uznano, że grupa pracowników objętych Polityką obejmuje: 1) Członków Zarządu Spółki, 2) Osoby podejmujące decyzje inwestycyjne dotyczące portfeli inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Spółkę, 3) Osoby sprawujące funkcje z zakresu zarządzania ryzykiem, 4) Osoby wykonujące czynności nadzoru zgodności działalności Spółki z prawem, 5) Osoby pełniące funkcje związane z audytem. 6. Szczegółowa lista osób, o których mowa w pkt 5 jest określona w dokumencie Wykaz stanowisk objętych Polityką zmiennych składników wynagrodzeń Aviva Investors Poland TFI

2 SA objętych wraz z opisem metody ich identyfikacji, stanowiącym Załącznik Nr 1 do Polityki. 7. Używane w Polityce sformułowanie zmienne składniki wynagrodzenia obejmuje wynagrodzenie inne niż stałe wynagrodzenie zasadnicze, w tym nagrody roczne, nagrody jednorazowe, nagrody i premie indywidualne, określone w Regulaminie Wynagradzania Spółki lub w umowach o prace, jeżeli kryterium ich przyznania uzależnione jest między innymi od wyników osiągniętych przez daną osobę i daną jednostkę organizacyjną w odniesieniu do ogólnych wyników Spółki lub od wyników zarządzanego funduszu inwestycyjnego, przy czym przy ustalaniu puli (wysokości) zmiennych składników wynagrodzenia przeznaczonych dla osób objętych Polityką, bierze się pod uwagę udział średniej wartości aktywów funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Spółkę w łącznej średniej wartości aktywów zarządzanych przez Spółkę wyliczonej zgodnie z metodologią określania kwoty podstawy obliczenia opłaty rocznej na pokrycie kosztów nadzoru nad rynkiem kapitałowym. II. ZASADY POLITYKI WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW W SPÓŁCE OPARTE NA KONCEPCJI WYNAGRADZANIA PRZYJĘTEJ W GRUPIE AVIVA INVESTORS 1. Polityka wynagradzania jest zgodna ze strategią biznesową Spółki, jej wartościami i pożądanym profilem ryzyka, przyczyniając się do realizacji celów strategii biznesowej i zrównoważonego rozwoju Spółki. 2. Polityka wynagradzania pracowników Spółki opiera się również na koncepcji wynagradzania przyjętej na poziomie grupy Aviva Investors, do której należy Spółka. 3. Zgodnie z tą koncepcją, wynagrodzenie zależy nie tylko od samych wyników pracy, ale także od tego, w jaki sposób wyniki te zostały osiągnięte. Kultura organizacyjna grupy Aviva Investors oraz waga, jaka jest przykładana do wartości korporacyjnych, odgrywają ważną rolę w podejmowaniu decyzji w zakresie wynagradzania pracowników Spółki. 4. Efektywne zarządzanie ryzykiem ma kluczowe znaczenie dla osiąganych wyników finansowych Spółki i zarządzanych przez Spółkę funduszy inwestycyjnych. W związku z tym profil ryzyka Spółki oraz zarządzanych przez Spółkę funduszy inwestycyjnych, jest również brany pod uwagę w podejmowaniu decyzji dotyczących wynagradzania pracowników. 5. Stosunek Spółki do pomiaru efektywności pracy pracowników i nagradzania ma na celu zapewnienie ich zrównoważonego rozwoju i wsparcie realizacji przyjętej strategii prowadzenia działalności Spółki, w tym tworzenia i zarządzania funduszami inwestycyjnymi. Jest on zgodny z długoterminowymi interesami Spółki oraz zarządzanych przez Spółkę funduszy inwestycyjnych. III. ZASADY WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW W SPÓŁCE Cele wynikające z przyjętej koncepcji wynagradzania, opisanej w pkt II, realizowane są poprzez kształtowanie praktyk w zakresie wynagradzania pracowników Aviva Investors Poland TFI S.A., zgodnie z poniższymi zasadami. 2

3 1. Spółka oferuje konkurencyjny pakiet wynagrodzeń, który wspiera zatrudnianie, utrzymanie i motywowanie najlepszych pracowników Spółki, z uwagi na stosowanie następujących zasad: a) konkurencyjność wynagrodzeń oceniana jest na poziomie wynagrodzenia całkowitego uwzględniającego stałe i zmienne składniki wynagrodzenia, b) punktem odniesienia w ustalaniu wynagrodzenia pracowników Spółki są praktyki wynagrodzeniowe obowiązujące na głównych rynkach, na których Spółka konkuruje o wykwalifikowanych pracowników, c) rynkowy poziom płac jest ważnym, lecz nie jedynym wyznacznikiem przy ustalaniu wynagrodzenia. Przy jego ustalaniu brane są pod uwagę również takie czynniki jak: doświadczenie i kompetencje poszczególnych osób, atrakcyjność pracodawcy w porównaniu do konkurencji, obecne praktyki w zakresie rekrutacji i retencji pracowników, charakter poszczególnych stanowisk, d) zasady wynagradzania w Spółce są konstruowane z uwzględnieniem możliwości finansowych Spółki oraz są spójne z przyjętym planem finansowym Spółki. 2. Polityka wynagradzania nie zachęca do podejmowania nadmiernego ryzyka, które miałoby maksymalizować poziom wynagrodzenia, a tym samym zagrażałoby stabilności organizacji: a) zasady wynagradzania nie zachęcają do ani nie pozostawiają miejsca zachowaniom, które mogą prowadzić do nadużyć, korupcji czy naruszenia zasad i regulacji obowiązujących w Aviva Investors Poland TFI S.A., b) zasady wynagradzania promują zachowania etyczne, c) zasady wynagradzania wspierają prawidłowe i skuteczne zarządzanie ryzykiem oraz uwzględniają wszelkie rodzaje obecnego lub przyszłego ryzyka, d) zasady wynagradzania nie zachęcają do podejmowania nadmiernego ryzyka, wykraczającego poza akceptowany poziom, e) zmienne składniki wynagrodzenia nie ograniczają zdolności Spółki do zwiększania jej kapitałów własnych, nie wpływają na ich stabilność, nie zagrażają ciągłości lub stabilności prowadzenia przez Spółkę działalności. 3. Aviva Investors Poland TFI SA wspiera roczne i długoterminowe cele strategiczne poprzez ustanawianie odpowiednich zadań i celów dla pracowników Spółki: a) wynagrodzenia wspierają realizację strategii poprzez wykorzystywanie odpowiednich kryteriów oceny, b) oczekiwane poziomy realizacji celów odzwierciedlają oczekiwania Zarządu Spółki, akcjonariuszy i podmiotów zewnętrznych wobec Spółki w postaci np. klientów Spółki, uczestników funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Spółkę, organów nadzoru itp., c) kryteria oceny dobrane są tak, aby odzwierciedlały indywidualny wkład pracowników Spółki w osiągane wyniki, 3

4 d) Spółka kładzie nacisk na osiąganie zrównoważonych wyników pracy w długim okresie, poprzez zastosowanie długoterminowych programów motywacyjnych oraz mechanizmu odroczenia zmiennych składników wynagrodzenia, e) struktura wynagradzania i kryteria oceny uwzględniają ryzyko i zgodność z obowiązującymi przepisami prawa, w celu zapewnienia stabilnego wzrostu Aviva Investors Poland TFI SA. oraz zarządzanych przez Spółkę funduszy inwestycyjnych. 4. Wynagrodzenie uzależnione jest od wyników, tj.: a) polityka wynagradzania jest elastyczna i pozwala na różnicowanie wynagrodzeń pracowników na podstawie wyników osiągniętych przez daną osobę w odniesieniu do ogólnych wyników Spółki, b) przy ocenie indywidualnych wyników pracy bierze się pod uwagę finansowe (ilościowe) i niefinansowe (jakościowe) kryteria oceny. Odpowiednie zastosowanie kryteriów ilościowych i jakościowych zależy od rodzajów zadań i zakresu odpowiedzialności poszczególnych pracowników Spółki. W każdym przypadku, równowaga pomiędzy kryteriami ilościowymi i jakościowymi jest wyspecyfikowana i jasno udokumentowana dla każdego poziomu i kategorii zaszeregowania (stanowiska) pracownika Spółki, c) podstawą określenia wyników, o których mowa w punkcie 4a i 4b, powinny być dane z co najmniej dwóch ostatnich lat obrotowych, a w przypadku osób zatrudnionych krócej niż 2 lata, dane od momentu nawiązania zatrudnienia, d) system wynagradzania wspierany jest przez proces zarządzania efektywnością pracy, zapewniający, że lepsze wyniki są lepiej wynagradzane, e) zmienne składniki wynagrodzenia nie są gwarantowane. Odzwierciedlają one efekty pracy danej osoby oraz danej jednostki organizacyjnej w odniesieniu do ogólnych wyników Spółki, f) gwarantowane zmienne składniki wynagrodzenia, uzależnione od wyników, mają charakter wyjątkowy, mogą być przyznane jedynie w momencie nawiązania stosunku pracy i ograniczają się do pierwszego roku zatrudnienia, g) w przypadku gdy wynagrodzenie podzielone jest na składniki stałe i zmienne, stałe składniki stanowią na tyle dużą część łącznej wysokości wynagrodzenia, że umożliwiają prowadzenie elastycznej polityki dotyczącej zmiennych składników wynagrodzenia uzależnionych od wyników, w tym zmniejszenie wysokości tych składników lub ich niewypłacenie. 5. Zasady przyznawania i wypłaty zmiennych składników wynagrodzenia są przejrzyste i czytelne: a) istnieje wyraźne powiązanie pomiędzy wynikami indywidualnymi i wynikami Spółki lub zarządzanymi przez Spółkę funduszami inwestycyjnymi, b) w Spółce działa przejrzysty proces zarządzania efektywnością pracy. 4

5 6. Brak uznaniowości. a) uznaniowość w zakresie wynagradzania pracowników może mieć miejsce wyłącznie w przypadkach wyjątkowych i nieprzewidzianych w obowiązujących zasadach wynagradzania, b) uznaniowość nie jest jednoznaczna z dokonywaniem oceny. Obowiązujące zasady wynagradzania pracowników opierają się na ocenie wyników. IV. Zasady określania wielkości (puli) środków przeznaczonych do przyznania i wypłaty zmiennych składników wynagrodzenia dla osób objętych Polityką. 1. Zgodnie z przyjętymi w Aviva Investors Poland TFI SA zasadami wynagradzania, zmienne składniki wynagrodzenia powinny być przyznawane lub wypłacane, gdy odpowiadają sytuacji finansowej Spółki oraz są uzasadnione wynikami Spółki, efektami pracy jednostki organizacyjnej, w której zatrudniona była dana osoba objęta Polityką oraz efektami pracy tej osoby a w przypadku osób, które mają istotny wpływ na działalność funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Spółkę, w tym na decyzje dotyczące portfeli inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych, podstawą określenia zmiennych składników wynagrodzenia uzależnionych od wyników, również wyniki tych funduszy inwestycyjnych. 2. W związku z tym, wielkość (pula) środków przeznaczonych do przyznania i wypłaty zmiennych składników wynagrodzenia podlega weryfikacji w kontekście wszelkich obecnych oraz przyszłych ryzyk, określonych w pkt Punktem wyjścia do określenia ww. wielkości jest poziom zysku operacyjnego. Wielkość ta podlega ocenie w kontekście zarządzania ryzykiem, poziomu realizacji celów w stosunku do planu, osiągniętych wyników w porównaniu do grupy porównawczej oraz w kontekście mierników jakościowych. Alokacja puli przeznaczonej do przyznania i wypłaty zmiennych składników wynagrodzenia na poszczególne linie biznesowe i stanowiska uzależniona jest od kryteriów istotnych z punktu widzenia poszczególnych linii biznesowych i stanowisk. 4. Proces korekty ww. puli w kontekście ryzyka obejmuje ocenę ryzyk związanych z planowanym poziomem przychodów Spółki, stratami operacyjnymi, ryzykiem strategicznym, regulacyjnym, inwestycyjnym zarządzanych przez Spółkę funduszy inwestycyjnych oraz związanym z zasobami ludzkimi. V. Zasady przyznawania i wypłaty zmiennych składników wynagrodzenia dla osób objętych Polityką. 1. Podstawa indywidualnego określania zmiennych składników wynagrodzenia: a) Aviva Investors Poland TFI S.A. kształtuje kulturę zorientowaną na wyniki. W związku z tym podstawą określenia wysokości zmiennych składników wynagrodzenia osoby objętej Polityką jest ocena efektów pracy danej osoby (w kontekście realizacji postawionych celów 5

6 oraz demonstrowanych postaw związanych z wartościami Spółki), efektów pracy danej jednostki organizacyjnej oraz ogólnych wyników Spółki, b) kryteria oceny efektywności pracy obejmują kryteria finansowe i niefinansowe oraz uwzględniają efektywność zarządzania ryzykiem w obszarach, za które odpowiada dany pracownik, c) miarodajna ocena wyników, będąca podstawą faktycznej wypłaty zmiennych składników wynagrodzenia uzależnionych od wyników, powinna być rozłożona na okres umożliwiający uwzględnienie w niej, w szczególności czynników takich jak: - czas trwania funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Spółkę, - rekomendowany uczestnikowi funduszu inwestycyjnego przez Spółkę zakres czasowy inwestycji w fundusz inwestycyjny oraz politykę umarzania praw uczestnictwa funduszu inwestycyjnego, - ryzyko związane z działalnością prowadzoną przez Spółkę lub zarządzane przez nią fundusze inwestycyjne. d) kryteria oceny są mierzalne. Obejmują one takie kategorie jak: prezentowanie zachowań zgodnych z podstawowymi wartościami organizacyjnymi, praca zespołowa, innowacyjność, efektywność pracy. Waga tych kategorii wśród kryteriów oceny dla poszczególnych osób jest ustalana indywidualnie, e) zmienne składniki wynagrodzenia dla osób objętych Polityką związane z zarządzeniem ryzykiem, wykonujące czynności nadzoru zgodności działalności Spółki z prawem oraz pełniące funkcje związane z audytem, kształtowane są w sposób zapewniający niezachęcanie tych osób do podejmowania nadmiernego ryzyka oraz są wynagradzane za osiągnięcie celów wynikających z pełnionych przez nie funkcji, a ich wynagrodzenie nie może być uzależnione od wyników uzyskiwanych w kontrolowanych przez nich obszarach działalności. f) w przypadku osób, które mają istotny wpływ na działalność funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Spółkę, w tym na decyzje inwestycyjne dotyczące portfela inwestycyjnego funduszu inwestycyjnego, podstawą określenia zmiennych składników wynagrodzenia uzależnionych od wyników powinny być również wyniki tego funduszu inwestycyjnego, g) stałe składniki wynagrodzenia stanowią na tyle dużą część wynagrodzenia całkowitego, iż Aviva Investors Poland TFI S.A. może kształtować elastyczną politykę zmiennych składników wynagrodzenia. Oznacza to możliwość obniżania wysokości zmiennych składników wynagrodzenia lub ich niewypłacania w przypadku, gdy Spółka wykazuje trwałą stratę bilansową lub gdy nastąpiło istotne naruszenie przez pracownika procedur wewnętrznych związanych z zarządzaniem ryzykiem, h) przyznanie lub zmiana uprawnień do uzyskania zmiennych składników wynagrodzenia uzależnionych od wyników nie powinny następować częściej niż raz w roku, i) nabycie przez osoby podlegające Polityce praw do wypłaty zmiennych składników wynagrodzenia uzależnionych od wyników nie powinno następować częściej niż raz w roku, j) osoba objęta Polityką nabywa prawo do naliczenia zmiennych składników wynagradzania za dany rok, jeżeli spełnia łącznie określone poniżej warunki: - była zatrudniona w Spółce i świadczyła pracę w roku, za który naliczone zostają zmienne składniki wynagradzania, - w wyniku rocznej oceny efektywności, dokonanej zgodnie z obowiązującymi w Spółce zasadami oceniania Pracowników, otrzymała ocenę uprawniającą do otrzymania zmiennych składników wynagradzania, 6

7 - do dnia 31 marca roku następującego po roku za które przyznane zostają zmienne składniki wynagradzania nie nastąpiło rozwiązanie umowy o pracę z Pracownikiem. Warunki określone w tiret pierwszym i trzecim uważa się za spełnione również wówczas, gdy Pracownik, bezpośrednio po rozwiązaniu umowy ze Spółką nawiązał stosunek pracy z podmiotem związanym ze Spółką świadcząc pracę w danym roku na rzecz Spółki lub tego podmiotu i jeśli pomiędzy Spółkami zostało zawarte porozumienie o stażu pracy, od którego zależą uprawnienia i obowiązki pracownicze. 2. Zmienne składniki wynagrodzenia: Zmienne składniki wynagrodzenia osób objętych Polityka, to: a) składnik pieniężny, który stanowi 50% zmiennych składników wynagrodzenia, b) składnik w formie jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Spółkę, jeżeli wypłata w tej formie jest zgodna z interesem uczestników tych funduszy inwestycyjnych, profilem ryzyka funduszy inwestycyjnych oraz ich statuami. który stanowi co najmniej 50% zmiennych składników wynagrodzenia, przy czym ustala się 3 miesięczny okres wstrzymania do zbycia ww. jednostek uczestnictwa, liczony od dnia ich nabycia. Podział na wskazane powyżej składniki dotyczy zarówno nieodroczonych, jak i odroczonych zmiennych składników wynagrodzenia. 3. Zasady odroczenia zmiennych składników wynagrodzenia. a) mechanizm odroczenia zmiennych składników wynagrodzenia wdrożony został w celu: zachęcania do niepodejmowania nadmiernego ryzyka, utrzymania w Spółce najbardziej wartościowych pracowników, motywowania pracowników do osiągania ponadprzeciętnych wyników. b) w Spółce przyjmuje się następujące zasady odraczania zmiennych składników wynagrodzenia: odroczenie części zmiennych składników wynagrodzenia obejmuje wszystkie osoby objęte Polityką, przy czym jeżeli wartość odroczonego zmiennego składnika wynagrodzenia jest: - nie wyższa niż zł brutto (dziesięć tysięcy złotych brutto), lub - nie wyższa niż jednomiesięczne stałe wynagrodzenie zasadnicze osoby objętej Polityką i w zależności od tego, która z wyżej wskazanych wartości w stosunku do konkretnej osoby objętej Polityka jest wyższa, zmienny składnik wynagradzania nie jest odraczany i jest wypłacany na zasadach określonych poniżej, co pozwala uniknąć kosztów administrowania ww. zmiennym składnikiem wynagradzania, 7

8 40% wartości zmiennych składników wynagrodzenia uzależniona od wyników jest odraczana. Część ta jest rozliczana i wypłacana w okresie trzech lat, każdorazowo w wysokości 1/3 odroczonej wartości zmiennych składników wynagrodzenia, przy czym wypłata pierwszej raty następuje po upływie 12 miesięcy od dnia ustalenia łącznej wysokości zmiennych składników wynagrodzenia uzależnionych od wyników; wypłata poszczególnych kolejnych rat następuje po dokonaniu każdorazowo przez Spółkę oceny pracy danej osoby, z uwzględnieniem ujawniających się w okresie odroczenia efektów pracy jednostki organizacyjnej, w której dana osoba jest zatrudniona, oraz efektów pracy tej osoby oraz jeśli do dnia 30 kwietnia roku wypłaty danej części zmiennych składników wynagrodzenia nie nastąpiło rozwiązanie umowy o pracę z pracownikiem. Warunek zatrudnienia uważa się za spełniony również wówczas, gdy pracownik, bezpośrednio po rozwiązaniu umowy ze Spółką nawiązał stosunek pracy z podmiotem związanym ze Spółką świadcząc pracę w danym roku na rzecz Spółki lub tego podmiotu i jeśli pomiędzy Spółkami zostało zawarte porozumienie o stażu pracy, od którego zależą uprawnienia i obowiązki pracownicze. c) powyższym zasadom odroczenia podlega zarówno składnik pieniężny, jak i składnik w formie jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Spółkę. d) część pieniężna wypłacana jest w terminie do dnia 31 marca roku następnego lub nie później niż w ciągu 7 dni roboczych, następujących po dniu podjęcia przez Zarząd Spółki decyzji o jej wypłacie. Składnik w formie jednostek uczestnictwa wypłacany jest w terminie uwzględniającym okres wstrzymania określony w ust. 2 lit. b). 4. Polityka uznaniowych świadczeń emerytalnych Aviva Investors Poland TFI S.A. nie przyznaje dobrowolnych świadczeń emerytalnych (rozumianych jako część zmiennych składników wynagrodzenia). 5. Gwarantowane zmienne składniki wynagrodzenia Gwarantowane zmienne składniki wynagrodzenia uzależnione od wyników mają charakter wyjątkowy, mogą być przyznane jedynie w memencie nawiązania zatrudnienia i ograniczają się do pierwszego roku zatrudnienia. 6. Strategie hedgingowe i ubezpieczenia dotyczące wynagrodzenia i odpowiedzialności Osoby objęte Polityką nie mogą stosować osobistych strategii hedgingowych lub ubezpieczeń dotyczących wynagrodzenia i odpowiedzialności w celu podważenia skutków uwzględnienia ryzyka w wynagrodzeniu zmiennym. Dla uniknięcia wątpliwości ustala się, że ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Członków Zarządu Spółki (tzw. D&O) oraz ubezpieczenie dotyczące odpowiedzialności z tytułu emisji papierów wartościowych nie są traktowane jako strategia hedgingowa, o ile nie neutralizuje ono skutków korekty o ryzyko ujętych w ustaleniach dotyczących wynagrodzenia zmiennego osób objętych Polityką. 8

9 W celu zapewnienia realizacji tego zakazu Spółka odbiera co roku od osób objętych Polityką odpowiednie oświadczenie o niestosowaniu przez te osoby strategii i ubezpieczeń, o których mowa powyżej. 7. Wynagrodzenie z tytułu rozwiązania umowy Wynagrodzenie z tytułu wcześniejszego rozwiązania umowy odzwierciedla nakład pracy, jej wydajność i jakość za okres co najmniej trzech ostatnich lat zajmowania stanowiska objętego Polityką, a w przypadku osób zajmujących takie stanowisko krócej niż trzy lata za okres od momentu objęcia tego stanowiska. Zasady dotyczące tych płatności są tak określone, że zapobiegają wynagradzaniu złych wyników, przy uwzględnieniu pozostałych zasad i kryteriów określonych w Polityce. VI. Odpowiedzialność Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki w zakresie opracowania oraz sprawowania nadzoru nad Polityką oraz zadania Komitetu Wynagrodzeń. 1. Zarząd odpowiada za opracowanie, wdrożenie oraz aktualizację Polityki. 2. Rada Nadzorcza zatwierdza Politykę, po jej zaopiniowaniu przez Komitet Wynagrodzeń. 3. Realizacja Polityki podlega co najmniej raz w roku przeglądowi dokonywanemu przez Jednoosobowe Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego. 4. Na podstawie przeglądu, o którym mowa w ust. 3, podmiot dokonujący przeglądu sporządza pisemny raport określający stan realizacji Polityki. Raport jest przedstawiany Radzie Nadzorczej oraz Komitetowi Wynagrodzeń. 5. W Spółce działa Komitet Wynagrodzeń, którego członkowie są powoływani przez Radę Nadzorczą spośród swoich członków. 6. Komitet Wynagrodzeń realizuje zadanie związane z opiniowaniem oraz realizacją Polityki wynagrodzeń, w tym obowiązki w zakresie zmiennych składników wynagrodzeń osób objętych Polityką, kierując się koniecznością zapewnienia prawidłowego i ostrożnego zarządzania ryzykiem Spółki, a także stanem kapitału i płynności finansowej, szczególną dbałością o interesy Spółki w perspektywie długoterminowej, interesem akcjonariuszy Spółki: a) opiniuje Politykę, w tym wysokość i składniki wynagrodzeń, b) wydaje opinie o realizowanej Polityce, c) opiniuje i monitoruje wypłatę zmiennych składników wynagrodzenia osób objętych Polityką. II. Postanowienia końcowe. 1. Polityka i wynikające z niej procesy są odpowiednio udokumentowane. 9

10 2. Polityka wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą, a jej postanowienia nie mają zastosowania do zmiennych składników wynagrodzeń należnych za rok 2016 oraz za lata poprzednie. 10

POLITYKA ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZEO OSÓB ZAJMUJĄCYCH STANOWISKA KIEROWNICZE AVIVA INVESTORS POLAND SA.

POLITYKA ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZEO OSÓB ZAJMUJĄCYCH STANOWISKA KIEROWNICZE AVIVA INVESTORS POLAND SA. Polityka zmiennych składników wynagrodzeo osób zajmujących stanowiska kierownicze Aviva Investors Poland SA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Polityka zmiennych składników wynagrodzeo osób zajmujących stanowiska

Bardziej szczegółowo

Polityka Wynagrodzeń KBC Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Polityka Wynagrodzeń KBC Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. Polityka Wynagrodzeń KBC Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. Sporządzono: Warszawa dnia 30.11.2016 r. I. Wstęp. 1. Politykę wynagrodzeń w KBC Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A. ( Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

POLITYKA WYNAGRODZEŃ W MONEY MAKERS TOWARZYSTWIE FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

POLITYKA WYNAGRODZEŃ W MONEY MAKERS TOWARZYSTWIE FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. POLITYKA WYNAGRODZEŃ W MONEY MAKERS TOWARZYSTWIE FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Money Makers S.A., ul. Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa T: +48 22 463 8888, F: +48 22 463 8889, E: biuro@moneymakers.pl, W:

Bardziej szczegółowo

Polityka wynagrodzeń w AgioFunds Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Polityka wynagrodzeń w AgioFunds Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A. Polityka wynagrodzeń w AgioFunds Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A. 1 Definicje Ilekroć w Polityce jest mowa o: 1) Funduszach należy przez to rozumieć fundusze inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo;

Bardziej szczegółowo

Polityka wynagrodzeń w Raiffeisen TFI S.A.

Polityka wynagrodzeń w Raiffeisen TFI S.A. Polityka wynagrodzeń w Raiffeisen TFI S.A. Spis treści 1 Postanowienia ogólne... 2 2 Definicje... 2 3 Cele... 3 4 Zasady ustalania wynagrodzeń... 3 5. Źródła danych używanych do określania zmiennych składników

Bardziej szczegółowo

Polityka zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze Spółki Akcyjnej Dom Inwestycyjny Nehrebetius

Polityka zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze Spółki Akcyjnej Dom Inwestycyjny Nehrebetius Polityka zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze Spółki Akcyjnej Dom Inwestycyjny Nehrebetius POLITYKA ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZEŃ OSÓB ZAJMUJĄCYCH STANOWISKA KIEROWNICZE

Bardziej szczegółowo

z dnia r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinna odpowiadać polityka wynagrodzeń w towarzystwie funduszy inwestycyjnych 2)

z dnia r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinna odpowiadać polityka wynagrodzeń w towarzystwie funduszy inwestycyjnych 2) Projekt z dnia 28 kwietnia 2016 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia. 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinna odpowiadać polityka wynagrodzeń w towarzystwie funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE W ZAKRESIE POLITYKI ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZEŃ ZA 2013 ROK

INFORMACJE W ZAKRESIE POLITYKI ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZEŃ ZA 2013 ROK INFORMACJE W ZAKRESIE POLITYKI ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZEŃ ZA 2013 ROK Warszawa, maj 2014 Spis treści 1 SPOSÓB OPRACOWYWANIA, ZATWIERDZANIA, WDRAŻANIA I AKTUALIZACJI POLITYKI ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW

Bardziej szczegółowo

POLITYKA WYNAGRODZEŃ W SATURN TOWARZYSTWIE FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

POLITYKA WYNAGRODZEŃ W SATURN TOWARZYSTWIE FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. POLITYKA WYNAGRODZEŃ W SATURN TOWARZYSTWIE FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. 1 Postanowienia ogólne 1. Na podstawie art. 47a ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi

Bardziej szczegółowo

Polityka zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze Spółki Akcyjnej Dom Inwestycyjny Nehrebetius (tekst jednolity)

Polityka zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze Spółki Akcyjnej Dom Inwestycyjny Nehrebetius (tekst jednolity) Polityka zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze Spółki Akcyjnej Dom Inwestycyjny Nehrebetius (tekst jednolity) POLITYKA ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZEŃ OSÓB ZAJMUJĄCYCH

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 września 2016 r. Poz. 1487 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinna odpowiadać

Bardziej szczegółowo

POLITYKA WYNAGRODZEŃ INVESTORS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA

POLITYKA WYNAGRODZEŃ INVESTORS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA POLITYKA WYNAGRODZEŃ INVESTORS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA I. Postanowienia ogólne 1. Ilekroć w postanowieniach niniejszej polityki jest mowa o: 1. Towarzystwie - należy przez to

Bardziej szczegółowo

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. [ ]

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. [ ] ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia [ ] 2015 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinna odpowiadać polityka wynagrodzeń w zarządzającym ASI 2) (Dz. U. z dnia [ ] r.) Na podstawie art. 70i

Bardziej szczegółowo

POLITYKA WYNAGRODZEŃ W TFI CAPITAL PARTNERS S.A.

POLITYKA WYNAGRODZEŃ W TFI CAPITAL PARTNERS S.A. POLITYKA WYNAGRODZEŃ W TFI CAPITAL PARTNERS S.A. 1 Definicje Ilekroć w Polityce jest mowa o: 1) Funduszach należy przez to rozumieć fundusze inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo; 2) Polityce należy

Bardziej szczegółowo

Polityka Wynagrodzeń dla Określonego Personelu

Polityka Wynagrodzeń dla Określonego Personelu Polityka Wynagrodzeń dla Określonego Personelu 01 września 2018r. 1. Definicje 1. Polityka polityka wynagrodzeń osób, do których zadań należą czynności istotnie wpływające na profil ryzyka towarzystwa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE W ZAKRESIE POLITYKI ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZEŃ W 2015 ROK

INFORMACJE W ZAKRESIE POLITYKI ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZEŃ W 2015 ROK INFORMACJE W ZAKRESIE POLITYKI ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZEŃ W 2015 ROK Warszawa, czerwiec 2016 Spis treści 1 SPOSÓB OPRACOWYWANIA, ZATWIERDZANIA, WDRAŻANIA I AKTUALIZACJI POLITYKI ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia [ ] 2015 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia [ ] 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia [ ] 2015 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinna odpowiadać polityka wynagrodzeń w towarzystwie funduszy inwestycyjnych 2) Na podstawie art. 47a ust.

Bardziej szczegółowo

POLITYKA WYNAGRODZEŃ OSÓB ZAJMUJĄCYCH STANOWISKA KIEROWNICZE W OPERA DOMU MAKLERSKIM SP. Z O.O.

POLITYKA WYNAGRODZEŃ OSÓB ZAJMUJĄCYCH STANOWISKA KIEROWNICZE W OPERA DOMU MAKLERSKIM SP. Z O.O. POLITYKA WYNAGRODZEŃ OSÓB ZAJMUJĄCYCH STANOWISKA KIEROWNICZE W OPERA DOMU MAKLERSKIM SP. Z O.O. WARSZAWA, 12 STYCZNIA 2017 R. SPIS TREŚCI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 II. ZAKRES STOSOWANIA POLITYKI...

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE W ZAKRESIE POLITYKI ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZEŃ ZA 2016 ROK

INFORMACJE W ZAKRESIE POLITYKI ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZEŃ ZA 2016 ROK INFORMACJE W ZAKRESIE POLITYKI ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZEŃ ZA 2016 ROK Warszawa, kwiecień 2017 Spis treści 1 SPOSÓB OPRACOWYWANIA, ZATWIERDZANIA, WDRAŻANIA I AKTUALIZACJI POLITYKI ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW

Bardziej szczegółowo

Polityka wynagradzania osób zajmujących stanowiska kierownicze w Domu Maklerskim INC S.A.

Polityka wynagradzania osób zajmujących stanowiska kierownicze w Domu Maklerskim INC S.A. Polityka wynagradzania osób zajmujących stanowiska kierownicze w Domu Maklerskim INC S.A. Niniejsza Polityka została wprowadzona na podstawie poniższych przepisów i zasad: 1 1) Rozporządzenia Parlamentu

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 10/V/2016 Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Dom Maklerski Capital Partners z dnia 24 maja 2016r.

Uchwała nr 10/V/2016 Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Dom Maklerski Capital Partners z dnia 24 maja 2016r. Uchwała nr 10/V/2016 Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Dom Maklerski Capital Partners z dnia 24 maja 2016r. w sprawie przyjęcia raportu z przestrzegania Polityki zmiennych składników wynagrodzeń w Spółce

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 2 do Uchwały nr 30/2016 Zarządu TFI AGRO S.A. Polityka wynagrodzeń osób, do których zadań należą czynności istotnie wpływające na profil ryzyka Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych AGRO S.A.

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZEŃ OSÓB ZAJMUJĄCYCH STANOWISKA KIEROWNICZE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM

POLITYKA ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZEŃ OSÓB ZAJMUJĄCYCH STANOWISKA KIEROWNICZE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM Załącznik Nr 1 do Uchwały 6/22/2017 Zarządu Banku Spółdzielczego w Aleksandrów Łódzki z dnia 29.11. 2017 r. Załącznik do Uchwały Nr 11/29/RN/2017 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Aleksandrowie Łódzkim

Bardziej szczegółowo

POLITYKA WYNAGRODZEŃ POSTANOWIENIA OGÓLNE

POLITYKA WYNAGRODZEŃ POSTANOWIENIA OGÓLNE POLITYKA WYNAGRODZEŃ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsza regulacja ma na celu opisanie polityki wynagradzania osób, do których zadań należą czynności istotnie wpływające na profil ryzyka Towarzystwa Funduszy

Bardziej szczegółowo

Polityka zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w Money Makers S.A.

Polityka zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w Money Makers S.A. Polityka zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w Money Makers S.A. Warszawa, 25 lutego 2014 Money Makers S.A., ul. Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa T: +48 22 463 8888,

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ZMIENNYCH SKŁADNIKOW WYNAGRODZEŃ OSÓB ZAJMUJACYCH STANOWISKA KIEROWNICZE W ING SECURITIES S.A. ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne

POLITYKA ZMIENNYCH SKŁADNIKOW WYNAGRODZEŃ OSÓB ZAJMUJACYCH STANOWISKA KIEROWNICZE W ING SECURITIES S.A. ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne Załacznik do Uchwały nr 30/2013 Zarządu ING Securities S.A. z dnia 21.03.2013r. POLITYKA ZMIENNYCH SKŁADNIKOW WYNAGRODZEŃ OSÓB ZAJMUJACYCH STANOWISKA KIEROWNICZE W ING SECURITIES S.A. ROZDZIAŁ 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Informacje, o których mowa w art. 110w ust. 4 u.o.i.f., tj.:

Informacje, o których mowa w art. 110w ust. 4 u.o.i.f., tj.: INFORMACJE UJAWNIANE PRZEZ PEKAO INVESTMENT BANKING S.A. ZGODNIE Z ART. 110w UST.5 USTAWY Z DNIA 29 LIPCA 2005 R. O OBROCIE INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI Stan na dzień 13/04/2017 Na podstawie art. 110w ust.

Bardziej szczegółowo

POLITYKA WYNAGRODZEŃ W SKARBIEC TOWARZYSTWIE FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

POLITYKA WYNAGRODZEŃ W SKARBIEC TOWARZYSTWIE FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. POLITYKA WYNAGRODZEŃ W SKARBIEC TOWARZYSTWIE FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. -1- 1. Postanowienia ogólne i definicje 1. Działając na podstawie art. 47a ust. 1 Ustawy, 2 ust. 1 Rozporządzenia, oraz w związku

Bardziej szczegółowo

POLITYKA WYNAGRODZEŃ W PROSPER CAPITAL DOM MAKLERSKI S.A.

POLITYKA WYNAGRODZEŃ W PROSPER CAPITAL DOM MAKLERSKI S.A. POLITYKA WYNAGRODZEŃ W PROSPER CAPITAL DOM MAKLERSKI S.A. Przyjęta uchwałą Zarządu nr 1/IV/2018 z dnia 20 kwietnia 2018 r. Zatwierdzona uchwałą Rady Nadzorczej Nr 10/V/2018 z dnia 17 maja 2018 r. I. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Raport w zakresie polityki zmiennych składników wynagrodzeń. BRE Wealth Management SA za 2012 r.

Raport w zakresie polityki zmiennych składników wynagrodzeń. BRE Wealth Management SA za 2012 r. Raport w zakresie polityki zmiennych składników BRE Wealth Management SA za 2012 r. 2 Spis treści 1. Sposób opracowania, zatwierdzania, wdrażania i aktualizacji Polityki zmiennych składników 3 2. Kryteria

Bardziej szczegółowo

POLITYKA WYNAGRODZEŃ

POLITYKA WYNAGRODZEŃ POLITYKA WYNAGRODZEŃ W MILLENNIUM TOWARZYSTWIE FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPIS TREŚCI I. CEL I ZAKRES POLITYKI II. RAMY POLITYKI III. OSOBY PODEJMUJĄCE RYZYKO I PROCES IDENTYFIKACJI IV. SKŁADNIKI WYNAGRODZEŃ

Bardziej szczegółowo

POLITYKA WYNAGRODZEŃ W POLSKIM BANKU APEKSOWYM SPÓŁKA AKCYJNA

POLITYKA WYNAGRODZEŃ W POLSKIM BANKU APEKSOWYM SPÓŁKA AKCYJNA POLSKI BANK APEKSOWY SPÓŁKA AKCYJNA Załącznik do Uchwały Nr 54 / 2018 Zarządu Polskiego Banku Apeksowego S.A. z dnia 19.09.2018 Załącznik do Uchwały Nr 70 / 2018 Rady Nadzorczej Polskiego Banku Apeksowego

Bardziej szczegółowo

POLITYKA WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW ORGANÓW KOLEGIALNYCH TFI ALLIANZ POLSKA S.A.

POLITYKA WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW ORGANÓW KOLEGIALNYCH TFI ALLIANZ POLSKA S.A. POLITYKA WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW ORGANÓW KOLEGIALNYCH TFI ALLIANZ POLSKA S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsza regulacja określa politykę wynagradzania członków organów kolegialnych TFI Allianz Polska

Bardziej szczegółowo

POLITYKA WYNAGRODZEŃ W SKARBIEC TOWARZYSTWIE FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

POLITYKA WYNAGRODZEŃ W SKARBIEC TOWARZYSTWIE FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. POLITYKA WYNAGRODZEŃ W SKARBIEC TOWARZYSTWIE FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. -1- 1. Postanowienia ogólne i definicje 1. Działając na podstawie art. 47a ust. 1 Ustawy, 2 ust. 1 Rozporządzenia, oraz w związku

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE W ZAKRESIE POLITYKI ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZEŃ ZA 2017 ROK

INFORMACJE W ZAKRESIE POLITYKI ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZEŃ ZA 2017 ROK INFORMACJE W ZAKRESIE POLITYKI ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZEŃ ZA 2017 ROK Warszawa, czerwiec 2018 Spis treści 1 SPOSÓB OPRACOWYWANIA, ZATWIERDZANIA, WDRAŻANIA I AKTUALIZACJI POLITYKI ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW

Bardziej szczegółowo

2016 INFORMACJA NA TEMAT POLITYKI WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW ZARZĄDU I POLITYKI WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW BANKU, W TYM PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH NA

2016 INFORMACJA NA TEMAT POLITYKI WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW ZARZĄDU I POLITYKI WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW BANKU, W TYM PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH NA 2016 INFORMACJA NA TEMAT POLITYKI WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW ZARZĄDU I POLITYKI WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW BANKU, W TYM PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH KIEROWNICZYCH, MAJĄCYCH ISTOTNY WPŁYW NA PROFIL

Bardziej szczegółowo

Zbiorcze informacje ilościowe za 2015 rok dotyczące wysokości wynagrodzenia (PLN) osób objętych Polityką Wynagradzania dla Zarządu

Zbiorcze informacje ilościowe za 2015 rok dotyczące wysokości wynagrodzenia (PLN) osób objętych Polityką Wynagradzania dla Zarządu Informacja na temat Polityki Wynagradzania Członków u i Polityki Wynagradzania Pracowników Banku, w tym pracowników zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych, mających istotny wpływ na profil ryzyka

Bardziej szczegółowo

POLITYKA WYNAGRODZEŃ W NOBLE FUNDS TOWARZYSTWIE FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. (dalej: Polityka )

POLITYKA WYNAGRODZEŃ W NOBLE FUNDS TOWARZYSTWIE FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. (dalej: Polityka ) POLITYKA WYNAGRODZEŃ W NOBLE FUNDS TOWARZYSTWIE FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. (dalej: Polityka ) Artykuł 1 Postanowienia Ogólne. Cel Polityki Wynagrodzeń 1. Celem Polityki Wynagradzania w Noble Funds TFI

Bardziej szczegółowo

Zbiorcze informacje ilościowe za 2015 rok dotyczące wysokości wynagrodzenia (PLN) osób objętych Polityką Wynagradzania dla Zarządu

Zbiorcze informacje ilościowe za 2015 rok dotyczące wysokości wynagrodzenia (PLN) osób objętych Polityką Wynagradzania dla Zarządu Informacja na temat Polityki Wynagradzania Członków u i Polityki Wynagradzania Pracowników Banku, w tym pracowników zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych, mających istotny wpływ na profil ryzyka

Bardziej szczegółowo

Polityka wynagrodzeń w ALTUS Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Polityka wynagrodzeń w ALTUS Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A. Polityka wynagrodzeń w ALTUS Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A. 1 1. Na podstawie art. 47a ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi z dnia 27 maja

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Postanowienia ogólne. tel. (+48) fax (+48)

Rozdział 1 Postanowienia ogólne. tel. (+48) fax (+48) Polityka wynagrodzeń dla poszczególnych kategorii osób, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka w Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. 1) Biorąc pod uwagę: a) wymogi art. 110v ustawy

Bardziej szczegółowo

POLITYKA WYNAGRODZEŃ W OPERA DOMU MAKLERSKIM SP. Z O.O.

POLITYKA WYNAGRODZEŃ W OPERA DOMU MAKLERSKIM SP. Z O.O. POLITYKA WYNAGRODZEŃ W OPERA DOMU MAKLERSKIM SP. Z O.O. WARSZAWA, 2 STYCZNIA 2018 R. SPIS TREŚCI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 II. ZAKRES STOSOWANIA POLITYKI... 3 III. ZASADY USTALANIA STAŁEGO WYNAGRODZENIA

Bardziej szczegółowo

Polityka wynagrodzeń w Banku Spółdzielczym w Bieczu

Polityka wynagrodzeń w Banku Spółdzielczym w Bieczu Załącznik do Uchwały Zarządu Nr 52/Z/2017 z dnia 27.12.2017r. zatwierdzona Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 5/RN/2018 z dnia 28.03.2018 r. Polityka wynagrodzeń w Banku Spółdzielczym w Bieczu 1 Rozdział 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Polityka wynagrodzeń pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka w Pienińskim Banku Spółdzielczym

Polityka wynagrodzeń pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka w Pienińskim Banku Spółdzielczym Załącznik do Uchwały nr 7/05/2018 Zarządu Pienińskiego Banku Spółdzielczego z dnia 24.05.2018r. Załącznik do Uchwały nr 24/2018 Rady Nadzorczej Pienińskiego Banku Spółdzielczego z dnia 30.05.2018r. Polityka

Bardziej szczegółowo

1. Polityka zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze reguluje w szczególności:

1. Polityka zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze reguluje w szczególności: zmiennych składników wynagrodzeń osób Strona 1 z 6 Mając na uwadze konieczność realizacje celów określonych w Polityce wynagradzania przyjmuje się określone w niniejszym dokumencie rozwiązania w zakresie

Bardziej szczegółowo

Polityka wynagradzania pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka Banku Spółdzielczego w Proszowicach

Polityka wynagradzania pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka Banku Spółdzielczego w Proszowicach Załącznik nr 1 do uchwały Nr 10/IV/2017 Zarządu Banku Spółdzielczego w Proszowicach z dnia 26.04.2017r Załącznik nr 1 do uchwały Nr 15 /02/2017 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Proszowicach z dnia

Bardziej szczegółowo

Polityka Zmiennych Składników Wynagrodzeń BPH Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Polityka Zmiennych Składników Wynagrodzeń BPH Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. Polityka Zmiennych Składników Wynagrodzeń BPH Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. Postanowienia ogólne i definicje 1 1. Niniejsza Polityka Zmiennych Składników Wynagrodzeń w BPH Towarzystwie Funduszy

Bardziej szczegółowo

POLITYKA WYNAGRODZEŃ W POLSKIM DOMU MAKLERSKIM S.A. (obowiązuje od 20 czerwca 2017 r.)

POLITYKA WYNAGRODZEŃ W POLSKIM DOMU MAKLERSKIM S.A. (obowiązuje od 20 czerwca 2017 r.) POLITYKA WYNAGRODZEŃ W POLSKIM DOMU MAKLERSKIM S.A. (obowiązuje od 20 czerwca 2017 r.) 1 1. Niniejsza polityka (dalej Polityka) jest zbiorem ogólnych założeń dotyczących stosowanych zasad wynagradzania

Bardziej szczegółowo

Polityka wynagrodzeń w ALTUS Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Polityka wynagrodzeń w ALTUS Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A. Polityka wynagrodzeń w ALTUS Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A. w brzmieniu zatwierdzonym na podstawie uchwały Rady Nadzorczej nr 12 z dnia 13 października 2016 r., w tym ze zmianami zatwierdzonymi

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej nr 1/ 2017 z dnia 21 lutego 2017 roku. Polityka wynagrodzeń w RDM Wealth Management S.A.

Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej nr 1/ 2017 z dnia 21 lutego 2017 roku. Polityka wynagrodzeń w RDM Wealth Management S.A. Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej nr 1/ 2017 z dnia 21 lutego 2017 roku Polityka wynagrodzeń w RDM Wealth Management S.A. Historia dokumentu: Numer Uchwały RN Z dnia Data wejścia w życie W sprawie:

Bardziej szczegółowo

Przyjęto Uchwałą Zarządu Nr 25/ 2 /2017. z dnia r. Zatwierdzono Uchwałą Rady Nadzorczej. Nr 4 / 4 /2017 z dnia r.

Przyjęto Uchwałą Zarządu Nr 25/ 2 /2017. z dnia r. Zatwierdzono Uchwałą Rady Nadzorczej. Nr 4 / 4 /2017 z dnia r. Przyjęto Uchwałą Zarządu Nr 25/ 2 /2017 z dnia 14.07.2017r. Zatwierdzono Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 4 / 4 /2017 z dnia 21.07.2017r. POLITYKA WYNAGRODZEŃ DLA POSZCZEGÓLNYCH KATEGORII OSÓB, KTÓRYCH DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

POLITYKA WYNAGRODZEŃ DLA OSÓB, DO KTÓRYCH ZADAŃ NALEŻĄ CZYNNOŚCI ISTOTNIE WPŁYWAJĄCE NA PROFIL RYZYKA TOWARZYSTWA I ZARZĄDZANYCH FUNDUSZY W PIONEER

POLITYKA WYNAGRODZEŃ DLA OSÓB, DO KTÓRYCH ZADAŃ NALEŻĄ CZYNNOŚCI ISTOTNIE WPŁYWAJĄCE NA PROFIL RYZYKA TOWARZYSTWA I ZARZĄDZANYCH FUNDUSZY W PIONEER POLITYKA WYNAGRODZEŃ DLA OSÓB, DO KTÓRYCH ZADAŃ NALEŻĄ CZYNNOŚCI ISTOTNIE WPŁYWAJĄCE NA PROFIL RYZYKA TOWARZYSTWA I ZARZĄDZANYCH FUNDUSZY W PIONEER PEKAO TFI S.A. Wersja 1 obowiązuje od 1.12.2016 1 Zarząd

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE W ZAKRESIE POLITYKI ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZEŃ ZA 2018 ROK

INFORMACJE W ZAKRESIE POLITYKI ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZEŃ ZA 2018 ROK INFORMACJE W ZAKRESIE POLITYKI ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZEŃ ZA 2018 ROK Warszawa, maj 2019 Spis treści 1 SPOSÓB OPRACOWYWANIA, ZATWIERDZANIA, WDRAŻANIA I AKTUALIZACJI POLITYKI ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W LEŚNICY Z

BANK SPÓŁDZIELCZY W LEŚNICY Z BANK SPÓŁDZIELCZY W LEŚNICY Z Polityka wynagradzania pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka w Banku Spółdzielczym w Leśnicy Strzelce Opolskie 2017 r. Spis treści Rozdział

Bardziej szczegółowo

POLITYKA WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW, KTÓRYCH DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA MA ISTOTNY WPŁYW NA PROFIL RYZYKA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SŁOMNIKACH

POLITYKA WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW, KTÓRYCH DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA MA ISTOTNY WPŁYW NA PROFIL RYZYKA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SŁOMNIKACH Załącznik nr 17 do Uchwały Banku Spółdzielczego w Słomnikach Nr 44/2/2018 z dnia 12 grudnia 2018 roku Załącznik nr 17 do Uchwały Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Słomnikach Nr 7/3/2018 z dnia 18

Bardziej szczegółowo

Informacje związane z adekwatnością kapitałową Domu Maklerskiego DF CAPITAL Sp. z o.o. wg stanu na r.

Informacje związane z adekwatnością kapitałową Domu Maklerskiego DF CAPITAL Sp. z o.o. wg stanu na r. Informacje związane z adekwatnością kapitałową Domu Maklerskiego DF CAPITAL Sp. z o.o. wg stanu na 31.12.2013 r. I. Podstawowe informacje o Domu Maklerskim Dom Maklerski "DF Capital Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

POLITYKA WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW, KTÓRYCH DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA MA ISTOTNY WPŁYW NA PROFIL RYZYKA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SIEDLCACH

POLITYKA WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW, KTÓRYCH DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA MA ISTOTNY WPŁYW NA PROFIL RYZYKA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SIEDLCACH Załącznik do Uchwały Nr II/3/RN/17 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Siedlcach z dnia 12 maja 2017 r. POLITYKA WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW, KTÓRYCH DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA MA ISTOTNY WPŁYW NA PROFIL RYZYKA

Bardziej szczegółowo

Polityka wynagradzania pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka Banku Spółdzielczego w Dąbrowie Tarnowskiej

Polityka wynagradzania pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka Banku Spółdzielczego w Dąbrowie Tarnowskiej Załącznik nr 1 do uchwały 15/R/BS/2017 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 08.06.2017r Polityka wynagradzania pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na

Bardziej szczegółowo

Polityka wynagrodzeń. w Banku Spółdzielczym w Łochowie

Polityka wynagrodzeń. w Banku Spółdzielczym w Łochowie Załącznik do Uchwały nr 10./2017 Rady Nadzorczej u Banku Spółdzielczego w Łochowie z dnia 08.06.2017r roku Załącznik do Uchwały nr 18/2017 Zarządu Banku Spółdzielczego w Łochowie z dnia 15.05.2017r roku

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat Polityki Wynagradzania Osób Mających Istotny Wpływ na Profil Ryzyka Banku BGŻ BNP Paribas SA

Informacja na temat Polityki Wynagradzania Osób Mających Istotny Wpływ na Profil Ryzyka Banku BGŻ BNP Paribas SA Informacja na temat Polityki Wynagradzania Osób Mających Istotny Wpływ na Profil Ryzyka Banku BGŻ BNP Paribas SA Realizując obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i

Bardziej szczegółowo

Polityka wynagradzania pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka w Banku Spółdzielczym w Żyrakowie

Polityka wynagradzania pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka w Banku Spółdzielczym w Żyrakowie Załącznik do Uchwały 8/2017 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żyrakowie z dnia 25.05.2017 r. Polityka wynagradzania pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka w Banku Spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

Polityka wynagrodzeń pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka w Pienińskim Banku Spółdzielczym

Polityka wynagrodzeń pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka w Pienińskim Banku Spółdzielczym Załącznik do Uchwały nr 20/01/2019 Zarządu Pienińskiego Banku Spółdzielczego z dnia 30.01.2019r. Załącznik do Uchwały nr 21/2019 Rady Nadzorczej Pienińskiego Banku Spółdzielczego z dnia 31.01.2019r. Polityka

Bardziej szczegółowo

POLITYKA. wynagradzania pracowników. których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka

POLITYKA. wynagradzania pracowników. których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Stopnicy nr 3/16/2017 z dnia 28.04.2017r Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej nr 3/2/2017 z dnia 28.04.2017r. Zm. Uchwałą Zarządu 11/3/2018 z dnia 31.01.2018r

Bardziej szczegółowo

Polityka wynagradzania pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka Banku Spółdzielczego w Ropczycach

Polityka wynagradzania pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka Banku Spółdzielczego w Ropczycach Załącznik nr 20 /2019 do uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Ropczycach z dnia 29.01.2919 r. Załącznik do Uchwały nr 16 /2019 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Ropczycach z dnia 15.02.2019 r. Polityka

Bardziej szczegółowo

Polityka wynagradzania pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka Banku Spółdzielczego w Popowie

Polityka wynagradzania pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka Banku Spółdzielczego w Popowie Załącznik Nr 1. do uchwały Nr 27./2017. Zarządu Banku Spółdzielczego w Popowie z dnia 22.12.2017r. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 21/2017. Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Popowie z dnia 28 12.2017r.

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat Polityki Wynagradzania Osób Mających Istotny Wpływ na Profil Ryzyka Banku BGŻ BNP Paribas SA

Informacja na temat Polityki Wynagradzania Osób Mających Istotny Wpływ na Profil Ryzyka Banku BGŻ BNP Paribas SA Informacja na temat Polityki Wynagradzania Osób Mających Istotny Wpływ na Profil Ryzyka Banku BGŻ BNP Paribas SA Realizując obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZEŃ OSÓB ZAJMUJĄCYCH STANOWISKA KIEROWNICZE MAJĄCYCH ISTOTNY WPŁYW NA PROFIL RYZYKA ING SECURITIES S.A.

POLITYKA ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZEŃ OSÓB ZAJMUJĄCYCH STANOWISKA KIEROWNICZE MAJĄCYCH ISTOTNY WPŁYW NA PROFIL RYZYKA ING SECURITIES S.A. POLITYKA ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZEŃ OSÓB ZAJMUJĄCYCH STANOWISKA KIEROWNICZE MAJĄCYCH ISTOTNY WPŁYW NA PROFIL RYZYKA ING SECURITIES S.A. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 ROZDZIAŁ 2.

Bardziej szczegółowo

POLITYKA WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW, KTÓRYCH DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA MA ISTOTNY WPŁYW NA PROFIL RYZYKA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU

POLITYKA WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW, KTÓRYCH DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA MA ISTOTNY WPŁYW NA PROFIL RYZYKA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej nr 47/2017 Banku Spółdzielczego w Pieńsku z dnia 21.12.2017 r. POLITYKA WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW, KTÓRYCH DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA MA ISTOTNY WPŁYW NA PROFIL RYZYKA

Bardziej szczegółowo

POLITYKA WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW, KTÓRYCH DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA MA ISTOTNY WPŁYW NA PROFIL RYZYKA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SIEDLCACH

POLITYKA WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW, KTÓRYCH DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA MA ISTOTNY WPŁYW NA PROFIL RYZYKA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SIEDLCACH Załącznik do Uchwały Nr IV/2/RN/18 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Siedlcach z dnia 24.05.2018 r. POLITYKA WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW, KTÓRYCH DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA MA ISTOTNY WPŁYW NA PROFIL RYZYKA

Bardziej szczegółowo

Polityka wynagradzania pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka Banku Spółdzielczego w Mokobodach

Polityka wynagradzania pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka Banku Spółdzielczego w Mokobodach Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 25/2016 Banku Spółdzielczego w Mokobodach z dnia 19.12.2016 r. Polityka wynagradzania pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka

Bardziej szczegółowo

Polityka wynagradzania pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka Banku Spółdzielczego w Jedwabnem

Polityka wynagradzania pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka Banku Spółdzielczego w Jedwabnem Załącznik do uchwały Nr 05/2017 Zarządu Banku Spółdzielczego w Jedwabnem z dnia 28.04.2017 r. Załącznik do uchwały Nr 05/2017 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Jedwabnem z dnia 07.06. 2017 r. Polityka

Bardziej szczegółowo

Polityka wynagradzania pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka Banku Spółdzielczego w Szumowie

Polityka wynagradzania pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka Banku Spółdzielczego w Szumowie Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu nr 27/17 Banku Spółdzielczego w Szumowie z dnia 27.04.2017 r. Rady Nadzorczej Nr 14/2017 Banku Spółdzielczego w Szumowie z dnia 27.04.2017 r. Polityka wynagradzania pracowników,

Bardziej szczegółowo

Polityka wynagradzania. pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka. w Banku Spółdzielczym w Tworogu

Polityka wynagradzania. pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka. w Banku Spółdzielczym w Tworogu Załącznik do Uchwały Nr 54/8/2018 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Tworogu z dnia 13 grudnia 2018r. Polityka wynagradzania pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka

Bardziej szczegółowo

Polityka wynagradzania pracowników, których działalność zawodowa. ma istotny wpływ na profil ryzyka. Banku Spółdzielczego w Piwnicznej-Zdroju

Polityka wynagradzania pracowników, których działalność zawodowa. ma istotny wpływ na profil ryzyka. Banku Spółdzielczego w Piwnicznej-Zdroju Załącznik do uchwały nr 2 Zarządu Spółdzielczego w Piwnicznej-Zdroju z dnia 19.04.2017 r. Załącznik do uchwały nr 2 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Piwnicznej-Zdroju z dnia 21.04.2017 r. Polityka

Bardziej szczegółowo

Polityka wynagrodzeń w Domu Maklerskim TMS Brokers S.A.

Polityka wynagrodzeń w Domu Maklerskim TMS Brokers S.A. Polityka wynagrodzeń w Domu Maklerskim TMS Brokers S.A. Celem niniejszego dokumentu jest: 1. wypełnienie wymogu wskazanego w artykule 110v Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, 2. prawidłowe i skuteczne

Bardziej szczegółowo

Polityka wynagrodzeń w Rockbridge Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Polityka wynagrodzeń w Rockbridge Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A. Polityka wynagrodzeń w Rockbridge Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A. w brzmieniu zatwierdzonym na podstawie uchwały Rady Nadzorczej nr 16 z dnia 6 lipca 2018 r. ze skutkiem na dzień 21 lipca 2018

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZEŃ OSÓB ZAJMUJĄCYCH STANOWISKA KIEROWNICZE MAJĄCYCH ISTOTNY WPŁYW NA PROFIL RYZYKA ING SECURITIES S.A.

POLITYKA ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZEŃ OSÓB ZAJMUJĄCYCH STANOWISKA KIEROWNICZE MAJĄCYCH ISTOTNY WPŁYW NA PROFIL RYZYKA ING SECURITIES S.A. Załącznik do Uchwały nr 26/2014 Rady Nadzorczej ING Securities S.A. z dnia 18.12.2014r. POLITYKA ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZEŃ OSÓB ZAJMUJĄCYCH STANOWISKA KIEROWNICZE MAJĄCYCH ISTOTNY WPŁYW NA PROFIL

Bardziej szczegółowo

Polityka wynagrodzeń Q Securities S.A. Rozdział I Postanowienia ogólne

Polityka wynagrodzeń Q Securities S.A. Rozdział I Postanowienia ogólne Polityka wynagrodzeń Q Securities S.A. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Zgodnie z 28 ust. 1 Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY w GORLICACH ul. Stróżowska 1

BANK SPÓŁDZIELCZY w GORLICACH ul. Stróżowska 1 BANK SPÓŁDZIELCZY w GORLICACH ul. Stróżowska 1 Załącznik do Uchwały Nr 8/2018 Zarządu Banku Spółdzielczego w Gorlicach z dnia 12.01.2018r. Załącznik do Uchwały Nr 2/2018 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Wersja 3 obowiązuje od r.

Wersja 3 obowiązuje od r. POLITYKA WYNAGRODZEŃ DLA OSÓB, DO KTÓRYCH ZADAŃ NALEŻĄ CZYNNOŚCI ISTOTNIE WPŁYWAJĄCE NA PROFIL RYZYKA TOWARZYSTWA ORAZ ZARZĄDZANYCH FUNDUSZY I PORTFELI W PEKAO TFI S.A. Wersja 3 obowiązuje od 18.10.2018

Bardziej szczegółowo

POLITYKA WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW, KTÓRYCH DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA MA ISTOTNY WPŁYW NA PROFIL RYZYKA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SŁOMNIKACH

POLITYKA WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW, KTÓRYCH DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA MA ISTOTNY WPŁYW NA PROFIL RYZYKA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SŁOMNIKACH Załącznik nr 18 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Słomnikach Nr 46/6/2017 z dnia 27 grudnia 2017 roku Załącznik nr 18 do Uchwały Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Słomnikach Nr 7/3/2017 z

Bardziej szczegółowo

POLITYKA WYNAGRODZEŃ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁOCHOWIE

POLITYKA WYNAGRODZEŃ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁOCHOWIE Załącznik do Uchwały nr 15/2018 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Łochowie z dnia 14.06.2018r roku Załącznik do Uchwały nr 35/2018 Zarządu Banku Spółdzielczego w Łochowie z dnia 08.06.2018r roku POLITYKA

Bardziej szczegółowo

Protokół zmian z dnia 3 stycznia 2018 r. w Prospekcie Informacyjnym Millennium Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (z wydzielonymi subfunduszami)

Protokół zmian z dnia 3 stycznia 2018 r. w Prospekcie Informacyjnym Millennium Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (z wydzielonymi subfunduszami) Protokół zmian z dnia 3 stycznia 2018 r. w Prospekcie Informacyjnym Millennium Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (z wydzielonymi subfunduszami) W związku z wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Polityka wynagrodzeń w Domu Maklerskim TMS Brokers S.A.

Polityka wynagrodzeń w Domu Maklerskim TMS Brokers S.A. Polityka wynagrodzeń w Domu Maklerskim TMS Brokers S.A. Czerwiec 2017 Celem niniejszego dokumentu jest: 1. wypełnienie wymogu wskazanego w art. 110v Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, 2. prawidłowe

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej nr 21 / 2017 z dnia 29 grudnia 2017r. Polityka wynagrodzeń w RDM Wealth Management S.A.

Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej nr 21 / 2017 z dnia 29 grudnia 2017r. Polityka wynagrodzeń w RDM Wealth Management S.A. Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej nr 21 / 2017 z dnia 29 grudnia 2017r. Polityka wynagrodzeń w RDM Wealth Management S.A. Historia dokumentu: Polityka wynagrodzeń w RDM Wealth Management S.A. Numer

Bardziej szczegółowo

Polityka wynagradzania pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na ryzyko Banku Spółdzielczego w Mońkach

Polityka wynagradzania pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na ryzyko Banku Spółdzielczego w Mońkach Załącznik do Uchwały nr 31/2017 Zarządu BS w Mońkach z dnia 27 kwietnia 2017 r. do Uchwały nr 19/2017 Rady Nadzorczej BS w Mońkach z dnia 29 maja 2017 r. Polityka wynagradzania pracowników, których działalność

Bardziej szczegółowo

Polityka wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska. mające istotny wpływ na profil ryzyka w Domu Maklerskim TMS Brokers S.A.

Polityka wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska. mające istotny wpływ na profil ryzyka w Domu Maklerskim TMS Brokers S.A. Polityka wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska mające istotny wpływ na profil ryzyka w Domu Maklerskim TMS Brokers S.A. Celem niniejszego dokumentu jest: 1. wypełnienie wymogu wskazanego w art. 110v

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA KURPIOWSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MYSZYŃCU

INFORMACJA KURPIOWSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MYSZYŃCU INFORMACJA KURPIOWSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MYSZYŃCU wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe Stan na 31 grudnia 2016 roku Spis treści 1. Informacja o działalności Kurpiowskiego Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Polityka wynagrodzeń osób zajmujących kluczowe stanowiska w BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Polityka wynagrodzeń osób zajmujących kluczowe stanowiska w BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Polityka wynagrodzeń osób zajmujących kluczowe stanowiska w BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej Polityka ) Niniejsza Polityka została przyjęta uchwałą Zarządu Towarzystwa nr 74/2018 z dnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 20. Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą. InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group. z siedzibą w Warszawie

Uchwała nr 20. Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą. InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group. z siedzibą w Warszawie Uchwała nr 20 Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie z dnia 22 kwietnia 2015 roku w sprawie stosowania Zasad

Bardziej szczegółowo

Polityka wynagrodzeń. w Powiślańskim Banku Spółdzielczym. w Kwidzynie.

Polityka wynagrodzeń. w Powiślańskim Banku Spółdzielczym. w Kwidzynie. Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej nr 06/2017 z dnia 27.04.2017r Nowelizacja: ZB Uchwała 03/2017 z dnia 24.11.2017r RN Uchwała 03/2017z dnia 07.12.2017r. Polityka wynagrodzeń w Powiślańskim Banku Spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

Grupa mbanku S.A. Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za 2017 rok

Grupa mbanku S.A. Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za 2017 rok 46. Programy motywacyjne oparte na akcjach Program motywacyjny dla Członków Zarządu Banku z 2012 roku W dniu 7 grudnia 2012 roku Rada Nadzorcza zgodnie z rekomendacją Komisji ds. Wynagrodzeń uchwaliła

Bardziej szczegółowo

Polityka wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska istotne w Banku Spółdzielczym Nowym Sączu Nowy Sącz, kwiecień 2017 rok

Polityka wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska istotne w Banku Spółdzielczym Nowym Sączu Nowy Sącz, kwiecień 2017 rok Załącznik do Uchwały Nr 72017 z dnia 20.04.2017r. Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu Polityka wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska istotne w Banku Spółdzielczym Nowym Sączu Nowy Sącz,

Bardziej szczegółowo

Grupa mbanku S.A. Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za 2013 rok

Grupa mbanku S.A. Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za 2013 rok 43. Programy motywacyjne oparte na akcjach Program motywacyjny dla Członków Zarządu Banku z 2008 roku W dniu 14 marca 2008 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie mbanku, podejmując stosowną uchwałę, wyraziło

Bardziej szczegółowo

Polityka zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze. w SKOK im. ks. Franciszka Blachnickiego

Polityka zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze. w SKOK im. ks. Franciszka Blachnickiego Polityka zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w rozumieniu Zasad Ładu Korporacyjnego KNF z dnia 22 lipca 2014r. w SKOK im. ks. Franciszka Blachnickiego SPIS TREŚCI Rozdział

Bardziej szczegółowo

POLITYKA WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW, KTÓRYCH DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA MA ISTOTNY WPŁYW NA PROFIL RYZYKA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁUBCZYCACH

POLITYKA WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW, KTÓRYCH DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA MA ISTOTNY WPŁYW NA PROFIL RYZYKA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁUBCZYCACH Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Głubczycach Nr 7/VII/RN/2017 z dnia 26.07.2017 r POLITYKA WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW, KTÓRYCH DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA MA ISTOTNY WPŁYW NA PROFIL

Bardziej szczegółowo

Polityka wynagrodzeń w ALTUS Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Polityka wynagrodzeń w ALTUS Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A. Polityka wynagrodzeń w ALTUS Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A. w brzmieniu zatwierdzonym na podstawie uchwały Rady Nadzorczej nr 12 z dnia 13 października 2016 r., w tym ze zmianami zatwierdzonymi

Bardziej szczegółowo

2. Spółka prowadzi przejrzystą politykę wynagradzania członków Rady Nadzorczej, członków Zarządu, jak również Osób pełniących kluczowe funkcje.

2. Spółka prowadzi przejrzystą politykę wynagradzania członków Rady Nadzorczej, członków Zarządu, jak również Osób pełniących kluczowe funkcje. Uchwała nr 21/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie z dnia 21 kwietnia 2015 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo