Zarządzenie Nr 38/2011 Wójta Gminy Ujazd z dnia 26 lipca 2011 r. I. KLASYFIKACJA SKARG I WNIOSKÓW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarządzenie Nr 38/2011 Wójta Gminy Ujazd z dnia 26 lipca 2011 r. I. KLASYFIKACJA SKARG I WNIOSKÓW"

Transkrypt

1 Zarządzenie Nr 38/2011 Wójta Gminy Ujazd z dnia 26 lipca 2011 r. w sprawie trybu zasad organizacji przyjmowania, rozpatrywania, załatwiania skarg i wniosków. Na podstawie art. 33 ust.3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 422, Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz.675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113) oraz art. 253 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz : z 2002 roku Nr 49, poz.509, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387, z 2003 roku Nr 130, poz. 1188, Nr 170, poz. 1660, z 2004 roku Nr 162, poz : z 2005 roku Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz.682, Nr 181, poz.1524 ; z 2008 roku, Nr 229, poz. 1539, z 2009 roku Nr 195, poz. 1501, Nr 216, poz. 1676; z 2010 roku Nr 40, poz. 230, Nr 167, poz. 1131, Nr 182, poz. 1228; z 2011 roku Nr 6, poz. 18) zarządzam co następuje: 1. Zarządzenie określa zasady rozpatrywania skarg i wniosków oraz przyjmowania interesantów w sprawach skarg i wniosków w Urzędzie Gminy w Ujeździe. 2. Tryb postępowania w sprawach skarg i wniosków reguluje ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2000 roku Nr 98 poz.1071 ze zmianami) oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5 poz.46). I. KLASYFIKACJA SKARG I WNIOSKÓW 3.1. Przedmiotem skargi moŝe być w szczególności zaniedbanie lub nienaleŝyte wykonanie zadań przez właściwe organy lub przez ich pracowników; naruszenie praworządności lub interesów skarŝących, a takŝe przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw ( art. 227 kpa). 2.Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządność, usprawnienia pracy i zapobiegania naduŝyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności ( art. 241 kpa). 3. Prośby o pomoc lub interwencję w róŝnych sprawach indywidualnych będą traktowane jako podania obywateli lub wystąpienia obywateli. 4. O tym, czy pismo naleŝy zakwalifikować do skarg, wniosków lub podań decyduje nie forma zewnętrzna, ale treść pisma.

2 5. Wnoszący skargę lub wniosek moŝe zastrzec nieujawnianie swojego nazwiska i adresu. ZastrzeŜenie takie jest dla organu rozpatrującego skargę lub wniosek wiąŝące. 6. W uzasadnionych wypadkach moŝna zawiadomić wnoszącego skargę lub wniosek, Ŝe bez ujawnienia jego nazwiska brak jest moŝliwości rozpatrzenia tej skargi lub wniosku. II. PRZYJMOWANIE SKARG I WNIOSKÓW Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie, pocztą elektroniczną, a takŝe ustnie do protokołu. 2.Wszyscy pracownicy Urzędu Gminy zobowiązani są do przyjmowania do protokółu skarg i wniosków zgłaszanych ustnie. 3.Protokół, o którym mowa w ustępie 2 podpisują: wnoszący skargę lub wniosek i pracownik przyjmujący zgłoszenie. W protokole zamieszcza się datę przyjęcia interwencji, imię, nazwisko i adres osoby zgłaszającej oraz zwięzły opis sprawy. 4.Pracownicy przyjmujący skargi lub wnioski są zobowiązani potwierdzić złoŝenie skargi lub wniosku, jeŝeli zaŝąda tego wnioskodawca. 5. O tym, czy pismo z uwagi na jego treść jest skargą czy wnioskiem decyduje Kierownik Referatu,osoba pracująca na Samodzielnym stanowisku pracy, a w sytuacjach wątpliwych Sekretarz Gminy. 6. Skargi i wnioski, w tym protokoły z przyjęcia skargi, wpływające bezpośrednio do: 1) Kancelarii Ogólnej (Sekretariatu), są niezwłocznie (najpóźniej następnego dnia) przekazywane do Referatu Ogólnego, celem zarejestrowania ich w Centralnym Rejestrze Skarg lub Centralnym Rejestrze Wniosków prowadzonym przez ten Referat (rejestry prowadzone są oddzielnie dla skarg i oddzielnie dla wniosków); 2) Wójta, Skarbnika, Sekretarza, Kierownika Referatu oraz pracowników merytorycznych są niezwłocznie ( w dniu wpływu) przekazywane do Kancelarii Ogólnej celem zarejestrowania ich w Dzienniku wpływów, a następnie Kancelaria w terminie określonym w punkcie 1, przekazuje je do Referatu Ogólnego celem zarejestrowania ich w Rejestrach, o których mowa wyŝej. 7.Rejestr Skarg i Rejestr Wniosków Referat Ogólny prowadzi w formie papierowej. Wzór Rejestru Skarg stanowi załącznik nr 1 do Zarządzenia, a wzór Rejestru Wniosków załącznik nr 2 do Zarządzenia. 8. Rejestracji podlegają wyłącznie skargi i wnioski, o których mowa w dziale VIII Kodeksu postępowania administracyjnego. 9. Referat Ogólny po zarejestrowaniu skargi lub wniosku w Centralnym Rejestrze Skarg lub Centralnym Rejestrze Wniosków przekazuje je niezwłocznie(najpóźniej następnego dnia po otrzymaniu), właściwej merytorycznie komórce organizacyjnej Urzędu Gminy. 10. Skargi i wnioski skierowane do Urzędu Gminy, a które zgodnie z właściwością powinny być rozpatrywane przez inne organy, Referat Ogólny niezwłocznie, nie później jednak niŝ w terminie 7 dni przekazuje do właściwemu organowi, zawiadamiając o tym wnoszącego skargę lub wniosek.

3 11. JeŜeli z treści skargi lub wniosku nie wynika jaki organ jest właściwy do jej rozpatrzenia, złoŝoną skargę lub wniosek Referat Ogólny ze stosownym wyjaśnieniem zwraca niezwłocznie wnoszącemu. 12. Skargi i wnioski przyjmowane są przez: 1) Wójta Gminy Ujazd w siedzibie Urzędu Gminy (pokój nr 2) w kaŝdy piątek w godz. od tej do 17 30, a jeŝeli piątek jest dniem urzędowo wolnym od pracy w następnym dniu urzędowania w godz. od tej do tej ; 2) Kierowników Jednostek Organizacyjnych Gminy (siedzibach swoich jednostek) w dniach i godzinach określonych w załączniku do niniejszego zarządzenia; 3) pracowników Urzędu Gminy codziennie w godzinach pracy Urzędu Gminy. III. ROZPATRYWANIE I ZAŁATWIANIE SKARG I WNIOSKÓW 5. Za koordynowanie postępowania związanego z rozpatrywaniem, wpływających do Urzędu Gminy, skarg i wniosków odpowiada stanowisko pracy ds. kadr i obsługi Rady Gminy w Referacie Ogólnym, które: 1) kieruje skargi i wnioski do wg właściwości do merytorycznych komórek organizacyjnych Urzędu Gminy lub innych organów, po uprzednim zadekretowaniu ich przez Sekretarza Gminy lub Wójta Gminy; 2) monitoruje terminowość rozpatrywania skarg i wniosków, 3) przechowuje skargi i wnioski oraz związane z nimi pisma i inne dokumenty; JeŜeli skarga lub wniosek dotyczy kilku spraw podlegających rozpatrzeniu przez róŝne organy, Wójt Gminy rozpatruje sprawy naleŝące do jego właściwości, a pozostałe przekazuje niezwłocznie ( do siedmiu dni od otrzymania) właściwym organom z kopią skargi lub wniosku, zawiadamiając jednocześnie wnoszącego skargę lub wniosek. 2. Skargę na pracownika moŝna przekazać do równieŝ jego przełoŝonemu słuŝbowemu z tym, Ŝe na przełoŝonym ciąŝy obowiązek zawiadomienia Wójta o sposobie jej. O przekazaniu skargi naleŝy powiadomić skarŝącego (art 232). 3. Skarga dotycząca określonej osoby nie moŝe być przekazana do rozpatrzenia tej osobie ani osobie, wobec której pozostaje ona w stosunku nadrzędności słuŝbowej. 4. Skargi i wnioski nie zawierające nazwiska i adresu, tzw. anonimy podlegają rozpatrzeniu wyłącznie wówczas, gdy uzasadnia to interes społeczny.

4 5. JeŜeli z treści skargi lub wniosku nie moŝna naleŝycie ustalić ich przedmiotu, wzywa się wnoszącego skargę lub wniosek do złoŝenia, w terminie siedmiu dni od daty otrzymania wezwania, wyjaśnienia lub uzupełnienia, z pouczeniem, Ŝe nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznania. 6.Zgodnie z art kpa. organ właściwy do skargi lub wniosku powinien sprawę załatwić bez zbędnej zwłoki, nie później, niŝ w ciągu jednego miesiąca. 7. Skargi i wnioski, które nie wymagają zbierania dowodów, informacji lub wyjaśnień powinny być rozpatrzone w terminie określonym w KPA. 8. JeŜeli do sporządzenia odpowiedzi na skargę lub wniosek niezbędne jest wyjaśnienie komórki organizacyjnej Urzędu Gminy lub podległej jednostki, pracownik prowadzący rejestr skarg i wniosków przekazuje kopię protokołu z przyjęcia ustnego lub kopię pisma zawierającego skargę, wniosek do odpowiedniego adresata oraz określa termin na udzielenie wyjaśnienia. Wyznaczony termin powinien uwzględniać konieczność sporządzenia projektu odpowiedzi dla skarŝącego i uzyskania akceptu Wójta Gminy. 9. Obowiązkiem komórki organizacyjnej, którego dotyczy wniosek jest przekazanie do Referatu Ogólnego informacji o sposobie i terminie jego. 10.Stosownie do art kpa. posłowie na Sejm RP, senatorowie lub radni, którzy wnieśli skargę we własnym imieniu lub przekazali skargę innej osoby do powinni być zawiadomieni o sposobie skargi najpóźniej w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia lub przekazania. 11. O kaŝdorazowym przypadku nie skargi lub wniosku w terminie naleŝy zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki oraz wskazując nowy termin sprawy ( art. 36 kpa ). 12. W stosunku do osób winnych naruszenia obowiązujących terminów załatwiania spraw przewiduje się stosowanie kar porządkowych i dyscyplinarnych ( art.38 kpa). IV. SPOSÓB UDZIELANIA ODPOWIEDZI NA SKARGI I WNIOSKI 7.1. O sposobie skargi lub wniosku zawiadamia się pisemnie wnoszącego sprawę ( art. 237 kpa). 2. Zawiadomienie o sposobie skargi powinno zawierać : 1) oznaczenie organu, od którego pochodzi, 2) - wskazanie w jaki sposób została załatwiona ( pozytywnie, negatywnie lub wyjaśniająco), 3) - podpis z podaniem nazwiska, imienia i stanowiska słuŝbowego osoby upowaŝnionej do skargi ( art kpa).

5 3. Zawiadomienie o negatywnym załatwieniu sprawy powinno zawierać dodatkowe uzasadnienie - faktyczne i prawne ( art kpa). 4. W przypadku ponownego złoŝenia skargi, która była juŝ przedmiotem rozpatrzenia i została uznana za bezzasadną, a skarŝący nie wnosi nowych okoliczności w odpowiedzi na tę skargę moŝna podtrzymać swoje poprzednie stanowisko ( art kpa). O tym fakcie naleŝy powiadomić organ wyŝszego stopnia art kpa). 5. Skargi i wnioski powinny być rozpatrywane i załatwiane z naleŝytą starannością, wnikliwie i terminowo. 6.. Skargi i wnioski kierowane do Wójta Gminy są rozstrzygane przez pracowników merytorycznie odpowiedzialnych za załatwienie sprawy. 7 Odpowiedź o sposobie skargi lub wniosku podpisuje Wójt Gminy, a w razie jego nieobecności Sekretarz Gminy. 8.Po załatwieniu skargi lub wniosku, całość dokumentacji naleŝy niezwłocznie przekazać do Referatu Ogólnego. V. SPOSÓB PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI 8. 1.Skargi i wnioski oraz związane z nimi pisma i inne dokumenty z przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego Referat Ogólny przechowuje w sposób ułatwiający kontrolę przebiegu i terminów ich. 2. Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych skargi i wnioski klasyfikuje się pod symbolem : 1) 1510 Skargi i wnioski załatwiane bezpośrednio, w tym na jednostki podległe - (kategoria archiwalna A); 2) 1511 Skargi i wnioski przekazane do według właściwości kategoria archiwalna BE-5 ). 3. Kolejny numer sprawy zgodnie z zapisami prowadzonymi centralnym Rejestrze skarg i wniosków nadaje Referat Ogólny. VI. NADZÓR I KONTROLA NAD ROZPATRYWANIEM I ZAŁATWIANIEM SKARG I WNIOSKÓW 9.1. Za terminowość, rzetelność i prawidłowość merytoryczną skargi lub wniosku odpowiedzialność ponosi Kierownik Referatu lub osoba zatrudniona na Samodzielnym stanowisku pracy. 2.Nadzór bieŝący nad terminowością skarg i wniosków oraz kompletowaniem i stroną formalną prowadzonej dokumentacji przez Referaty oraz Samodzielne stanowiska pracy sprawuje Sekretarz Gminy.

6 3.Sekretarz Gminy, co najmniej raz w roku przeprowadza okresową analizę sposobu rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków oraz przekazuje informacje Wójtowi Gminy. 4. Nadzór w zakresie skarg i wniosków załatwianych przez organy samorządu terytorialnego oraz samorządowe jednostki organizacyjne ( art pkt.5 ) sprawuje Wojewoda Łódzki Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy i Kierownikom Referatów (samodzielnym stanowiskom pracy). 2. Rejestr Skarg i Rejestr Wniosków wg wzoru określonego w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego Zarządzenia naleŝy zastosować do skarg i wniosków, które wpłynęły od dnia 1 stycznia 2011 roku. 11.Traci moc Zarządzenie Wójta Gminy Ujazd Nr 32/05 z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie trybu zasad organizacji przyjmowania, rozpatrywania, załatwiania skarg i wniosków. 12.Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania.

7 Załącznik nr 1 do Zarządzenia lp wpływu skargi Imię i nazwisko/ nazwa skarŝącego Adres skarŝącego Nazwa organu do którego złoŝono skargę Przedmiot skargi zlecenia do Komu zlecono (do kogo skierowano skargę Termin Uwagi nt przedłuŝenia terminu sprawy Sposób skargi Uwagi nt postępowania wyjaśniającego wpływu do Referatu Ogólnego udzielonej odpowiedzi wysłania odpowiedzi Sposób sprawy Kogo zawiadomiono o sposobie skargi Uwagi

8 Załącznik nr 2do Zarządzenia lp wpływu wniosku Imię i nazwisko/ nazwa wnioskodawcy Adres wnioskodawcy Nazwa organu do którego złoŝono wniosek Przedmiot wniosku zlecenia do Komu zlecono (do kogo skierowano wniosek Termin Uwagi nt przedłuŝenia terminu sprawy Sposób wniosku Uwagi nt postępowania wyjaśniającego wpływu do Referatu Ogólnego udzielonej odpowiedzi wysłania odpowiedzi Sposób wniosku Kogo zawiadomiono O sposobie wniosku Uwagi

9 Zarządzenie Nr 38/2011 Wójta Gminy Ujazd z dnia 26 lipca 2011 r. w sprawie trybu zasad organizacji przyjmowania, rozpatrywania, załatwiania skarg i wniosków. Na podstawie art. 33 ust.3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 422, Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz.675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113) oraz art. 253 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz : z 2002 roku Nr 49, poz.509, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387, z 2003 roku Nr 130, poz. 1188, Nr 170, poz. 1660, z 2004 roku Nr 162, poz : z 2005 roku Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz.682, Nr 181, poz.1524 ; z 2008 roku, Nr 229, poz. 1539, z 2009 roku Nr 195, poz. 1501, Nr 216, poz. 1676; z 2010 roku Nr 40, poz. 230, Nr 167, poz. 1131, Nr 182, poz. 1228; z 2011 roku Nr 6, poz. 18) zarządzam co następuje: 1. Zarządzenie określa zasady rozpatrywania skarg i wniosków oraz przyjmowania interesantów w sprawach skarg i wniosków w Urzędzie Gminy w Ujeździe. 2. Tryb postępowania w sprawach skarg i wniosków reguluje ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2000 roku Nr 98 poz.1071 ze zmianami) oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5 poz.46). I. KLASYFIKACJA SKARG I WNIOSKÓW 3.1. Przedmiotem skargi moŝe być w szczególności zaniedbanie lub nienaleŝyte wykonanie zadań przez właściwe organy lub przez ich pracowników; naruszenie praworządności lub interesów skarŝących, a takŝe przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw ( art. 227 kpa). 2.Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządność, usprawnienia pracy i zapobiegania naduŝyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności ( art. 241 kpa). 3. Prośby o pomoc lub interwencję w róŝnych sprawach indywidualnych będą traktowane jako podania obywateli lub wystąpienia obywateli. 4. O tym, czy pismo naleŝy zakwalifikować do skarg, wniosków lub podań decyduje nie forma zewnętrzna, ale treść pisma.

10 5. Wnoszący skargę lub wniosek moŝe zastrzec nieujawnianie swojego nazwiska i adresu. ZastrzeŜenie takie jest dla organu rozpatrującego skargę lub wniosek wiąŝące. 6. W uzasadnionych wypadkach moŝna zawiadomić wnoszącego skargę lub wniosek, Ŝe bez ujawnienia jego nazwiska brak jest moŝliwości rozpatrzenia tej skargi lub wniosku. II. PRZYJMOWANIE SKARG I WNIOSKÓW Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie, pocztą elektroniczną, a takŝe ustnie do protokołu. 2.Wszyscy pracownicy Urzędu Gminy zobowiązani są do przyjmowania do protokółu skarg i wniosków zgłaszanych ustnie. 3.Protokół, o którym mowa w ustępie 2 podpisują: wnoszący skargę lub wniosek i pracownik przyjmujący zgłoszenie. W protokole zamieszcza się datę przyjęcia interwencji, imię, nazwisko i adres osoby zgłaszającej oraz zwięzły opis sprawy. 4.Pracownicy przyjmujący skargi lub wnioski są zobowiązani potwierdzić złoŝenie skargi lub wniosku, jeŝeli zaŝąda tego wnioskodawca. 5. O tym, czy pismo z uwagi na jego treść jest skargą czy wnioskiem decyduje Kierownik Referatu,osoba pracująca na Samodzielnym stanowisku pracy, a w sytuacjach wątpliwych Sekretarz Gminy. 6. Skargi i wnioski, w tym protokoły z przyjęcia skargi, wpływające bezpośrednio do: 1) Kancelarii Ogólnej (Sekretariatu), są niezwłocznie (najpóźniej następnego dnia) przekazywane do Referatu Ogólnego, celem zarejestrowania ich w Centralnym Rejestrze Skarg lub Centralnym Rejestrze Wniosków prowadzonym przez ten Referat (rejestry prowadzone są oddzielnie dla skarg i oddzielnie dla wniosków); 2) Wójta, Skarbnika, Sekretarza, Kierownika Referatu oraz pracowników merytorycznych są niezwłocznie ( w dniu wpływu) przekazywane do Kancelarii Ogólnej celem zarejestrowania ich w Dzienniku wpływów, a następnie Kancelaria w terminie określonym w punkcie 1, przekazuje je do Referatu Ogólnego celem zarejestrowania ich w Rejestrach, o których mowa wyŝej. 7.Rejestr Skarg i Rejestr Wniosków Referat Ogólny prowadzi w formie papierowej. Wzór Rejestru Skarg stanowi załącznik nr 1 do Zarządzenia, a wzór Rejestru Wniosków załącznik nr 2 do Zarządzenia. 8. Rejestracji podlegają wyłącznie skargi i wnioski, o których mowa w dziale VIII Kodeksu postępowania administracyjnego. 9. Referat Ogólny po zarejestrowaniu skargi lub wniosku w Centralnym Rejestrze Skarg lub Centralnym Rejestrze Wniosków przekazuje je niezwłocznie(najpóźniej następnego dnia po otrzymaniu), właściwej merytorycznie komórce organizacyjnej Urzędu Gminy. 10. Skargi i wnioski skierowane do Urzędu Gminy, a które zgodnie z właściwością powinny być rozpatrywane przez inne organy, Referat Ogólny niezwłocznie, nie później jednak niŝ w terminie 7 dni przekazuje do właściwemu organowi, zawiadamiając o tym wnoszącego skargę lub wniosek.

11 11. JeŜeli z treści skargi lub wniosku nie wynika jaki organ jest właściwy do jej rozpatrzenia, złoŝoną skargę lub wniosek Referat Ogólny ze stosownym wyjaśnieniem zwraca niezwłocznie wnoszącemu. 12. Skargi i wnioski przyjmowane są przez: 1) Wójta Gminy Ujazd w siedzibie Urzędu Gminy (pokój nr 2) w kaŝdy piątek w godz. od tej do 17 30, a jeŝeli piątek jest dniem urzędowo wolnym od pracy w następnym dniu urzędowania w godz. od tej do tej ; 2) Kierowników Jednostek Organizacyjnych Gminy (siedzibach swoich jednostek) w dniach i godzinach określonych w załączniku do niniejszego zarządzenia; 3) pracowników Urzędu Gminy codziennie w godzinach pracy Urzędu Gminy. III. ROZPATRYWANIE I ZAŁATWIANIE SKARG I WNIOSKÓW 5. Za koordynowanie postępowania związanego z rozpatrywaniem, wpływających do Urzędu Gminy, skarg i wniosków odpowiada stanowisko pracy ds. kadr i obsługi Rady Gminy w Referacie Ogólnym, które: 1) kieruje skargi i wnioski do wg właściwości do merytorycznych komórek organizacyjnych Urzędu Gminy lub innych organów, po uprzednim zadekretowaniu ich przez Sekretarza Gminy lub Wójta Gminy; 2) monitoruje terminowość rozpatrywania skarg i wniosków, 3) przechowuje skargi i wnioski oraz związane z nimi pisma i inne dokumenty; JeŜeli skarga lub wniosek dotyczy kilku spraw podlegających rozpatrzeniu przez róŝne organy, Wójt Gminy rozpatruje sprawy naleŝące do jego właściwości, a pozostałe przekazuje niezwłocznie ( do siedmiu dni od otrzymania) właściwym organom z kopią skargi lub wniosku, zawiadamiając jednocześnie wnoszącego skargę lub wniosek. 2. Skargę na pracownika moŝna przekazać do równieŝ jego przełoŝonemu słuŝbowemu z tym, Ŝe na przełoŝonym ciąŝy obowiązek zawiadomienia Wójta o sposobie jej. O przekazaniu skargi naleŝy powiadomić skarŝącego (art 232). 3. Skarga dotycząca określonej osoby nie moŝe być przekazana do rozpatrzenia tej osobie ani osobie, wobec której pozostaje ona w stosunku nadrzędności słuŝbowej. 4. Skargi i wnioski nie zawierające nazwiska i adresu, tzw. anonimy podlegają rozpatrzeniu wyłącznie wówczas, gdy uzasadnia to interes społeczny.

12 5. JeŜeli z treści skargi lub wniosku nie moŝna naleŝycie ustalić ich przedmiotu, wzywa się wnoszącego skargę lub wniosek do złoŝenia, w terminie siedmiu dni od daty otrzymania wezwania, wyjaśnienia lub uzupełnienia, z pouczeniem, Ŝe nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznania. 6.Zgodnie z art kpa. organ właściwy do skargi lub wniosku powinien sprawę załatwić bez zbędnej zwłoki, nie później, niŝ w ciągu jednego miesiąca. 7. Skargi i wnioski, które nie wymagają zbierania dowodów, informacji lub wyjaśnień powinny być rozpatrzone w terminie określonym w KPA. 8. JeŜeli do sporządzenia odpowiedzi na skargę lub wniosek niezbędne jest wyjaśnienie komórki organizacyjnej Urzędu Gminy lub podległej jednostki, pracownik prowadzący rejestr skarg i wniosków przekazuje kopię protokołu z przyjęcia ustnego lub kopię pisma zawierającego skargę, wniosek do odpowiedniego adresata oraz określa termin na udzielenie wyjaśnienia. Wyznaczony termin powinien uwzględniać konieczność sporządzenia projektu odpowiedzi dla skarŝącego i uzyskania akceptu Wójta Gminy. 9. Obowiązkiem komórki organizacyjnej, którego dotyczy wniosek jest przekazanie do Referatu Ogólnego informacji o sposobie i terminie jego. 10.Stosownie do art kpa. posłowie na Sejm RP, senatorowie lub radni, którzy wnieśli skargę we własnym imieniu lub przekazali skargę innej osoby do powinni być zawiadomieni o sposobie skargi najpóźniej w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia lub przekazania. 11. O kaŝdorazowym przypadku nie skargi lub wniosku w terminie naleŝy zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki oraz wskazując nowy termin sprawy ( art. 36 kpa ). 12. W stosunku do osób winnych naruszenia obowiązujących terminów załatwiania spraw przewiduje się stosowanie kar porządkowych i dyscyplinarnych ( art.38 kpa). IV. SPOSÓB UDZIELANIA ODPOWIEDZI NA SKARGI I WNIOSKI 7.1. O sposobie skargi lub wniosku zawiadamia się pisemnie wnoszącego sprawę ( art. 237 kpa). 2. Zawiadomienie o sposobie skargi powinno zawierać : 1) oznaczenie organu, od którego pochodzi, 2) - wskazanie w jaki sposób została załatwiona ( pozytywnie, negatywnie lub wyjaśniająco), 3) - podpis z podaniem nazwiska, imienia i stanowiska słuŝbowego osoby upowaŝnionej do skargi ( art kpa).

13 3. Zawiadomienie o negatywnym załatwieniu sprawy powinno zawierać dodatkowe uzasadnienie - faktyczne i prawne ( art kpa). 4. W przypadku ponownego złoŝenia skargi, która była juŝ przedmiotem rozpatrzenia i została uznana za bezzasadną, a skarŝący nie wnosi nowych okoliczności w odpowiedzi na tę skargę moŝna podtrzymać swoje poprzednie stanowisko ( art kpa). O tym fakcie naleŝy powiadomić organ wyŝszego stopnia art kpa). 5. Skargi i wnioski powinny być rozpatrywane i załatwiane z naleŝytą starannością, wnikliwie i terminowo. 6.. Skargi i wnioski kierowane do Wójta Gminy są rozstrzygane przez pracowników merytorycznie odpowiedzialnych za załatwienie sprawy. 7 Odpowiedź o sposobie skargi lub wniosku podpisuje Wójt Gminy, a w razie jego nieobecności Sekretarz Gminy. 8.Po załatwieniu skargi lub wniosku, całość dokumentacji naleŝy niezwłocznie przekazać do Referatu Ogólnego. V. SPOSÓB PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI 8. 1.Skargi i wnioski oraz związane z nimi pisma i inne dokumenty z przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego Referat Ogólny przechowuje w sposób ułatwiający kontrolę przebiegu i terminów ich. 2. Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych skargi i wnioski klasyfikuje się pod symbolem : 1) 1510 Skargi i wnioski załatwiane bezpośrednio, w tym na jednostki podległe - (kategoria archiwalna A); 2) 1511 Skargi i wnioski przekazane do według właściwości kategoria archiwalna BE-5 ). 3. Kolejny numer sprawy zgodnie z zapisami prowadzonymi centralnym Rejestrze skarg i wniosków nadaje Referat Ogólny. VI. NADZÓR I KONTROLA NAD ROZPATRYWANIEM I ZAŁATWIANIEM SKARG I WNIOSKÓW 9.1. Za terminowość, rzetelność i prawidłowość merytoryczną skargi lub wniosku odpowiedzialność ponosi Kierownik Referatu lub osoba zatrudniona na Samodzielnym stanowisku pracy. 2.Nadzór bieŝący nad terminowością skarg i wniosków oraz kompletowaniem i stroną formalną prowadzonej dokumentacji przez Referaty oraz Samodzielne stanowiska pracy sprawuje Sekretarz Gminy.

14 3.Sekretarz Gminy, co najmniej raz w roku przeprowadza okresową analizę sposobu rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków oraz przekazuje informacje Wójtowi Gminy. 4. Nadzór w zakresie skarg i wniosków załatwianych przez organy samorządu terytorialnego oraz samorządowe jednostki organizacyjne ( art pkt.5 ) sprawuje Wojewoda Łódzki Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy i Kierownikom Referatów (samodzielnym stanowiskom pracy). 2. Rejestr Skarg i Rejestr Wniosków wg wzoru określonego w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego Zarządzenia naleŝy zastosować do skarg i wniosków, które wpłynęły od dnia 1 stycznia 2011 roku. 11.Traci moc Zarządzenie Wójta Gminy Ujazd Nr 32/05 z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie trybu zasad organizacji przyjmowania, rozpatrywania, załatwiania skarg i wniosków. 12.Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania.

15 Załącznik nr 1 do Zarządzenia lp wpływu skargi Imię i nazwisko/ nazwa skarŝącego Adres skarŝącego Nazwa organu do którego złoŝono skargę Przedmiot skargi zlecenia do Komu zlecono (do kogo skierowano skargę Termin Uwagi nt przedłuŝenia terminu sprawy Sposób skargi Uwagi nt postępowania wyjaśniającego wpływu do Referatu Ogólnego udzielonej odpowiedzi wysłania odpowiedzi Sposób sprawy Kogo zawiadomiono o sposobie skargi Uwagi

16 Załącznik nr 2do Zarządzenia lp wpływu wniosku Imię i nazwisko/ nazwa wnioskodawcy Adres wnioskodawcy Nazwa organu do którego złoŝono wniosek Przedmiot wniosku zlecenia do Komu zlecono (do kogo skierowano wniosek Termin Uwagi nt przedłuŝenia terminu sprawy Sposób wniosku Uwagi nt postępowania wyjaśniającego wpływu do Referatu Ogólnego udzielonej odpowiedzi wysłania odpowiedzi Sposób wniosku Kogo zawiadomiono O sposobie wniosku Uwagi

Rozpatrywanie skarg i wniosków

Rozpatrywanie skarg i wniosków Strona: 1 OPIS POSTĘPOWANIA Podstawa prawna: Dział VIII Skargi i Wnioski z ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami), zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr /05 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 31 sierpnia 2005r.

Załącznik do Zarządzenia Nr /05 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 31 sierpnia 2005r. Załącznik do Zarządzenia Nr 0152-25/05 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 31 sierpnia 2005r. PROCEDURA ORGANIZACJI PRZYJMOWANIA, EWIDENCJONOWANIA I ROZPATRYWANIA SKARG I WNIOSKÓW W URZĘDZIE MIASTA W NOWYM

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZACJI PRZYJMOWANIA, EWIDENCJONOWANIA I ROZPATRYWANIA SKARG, WNIOSKÓW i PETYCJI W URZĘDZIE MIASTA NOWY TARG

PROCEDURA ORGANIZACJI PRZYJMOWANIA, EWIDENCJONOWANIA I ROZPATRYWANIA SKARG, WNIOSKÓW i PETYCJI W URZĘDZIE MIASTA NOWY TARG Załącznik do Zarządzenia Nr 120.Z.16.2016 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 6 maja 2016r. PROCEDURA ORGANIZACJI PRZYJMOWANIA, EWIDENCJONOWANIA I ROZPATRYWANIA SKARG, WNIOSKÓW i PETYCJI W URZĘDZIE MIASTA

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sopocie

Regulamin organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sopocie Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr7/08 Dyrektora Miejskiego Pomocy Społecznej w Sopocie z dnia 21 lutego 2008r. Regulamin organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w Miejskim

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PRZYJMOWANIA, ROZPATRYWANIA I ZAŁATWIANIA SKARG, WNIOSKÓW ORAZ PETYCJI W URZĘDZIE MIASTA W DZIERŻONIOWIE

INSTRUKCJA PRZYJMOWANIA, ROZPATRYWANIA I ZAŁATWIANIA SKARG, WNIOSKÓW ORAZ PETYCJI W URZĘDZIE MIASTA W DZIERŻONIOWIE INSTRUKCJA Załącznik do Pisma Okólnego Nr 61/2016 Burmistrza Dzierżoniowa z dnia 26 sierpnia 2016 roku PRZYJMOWANIA, ROZPATRYWANIA I ZAŁATWIANIA SKARG, WNIOSKÓW ORAZ PETYCJI W URZĘDZIE MIASTA W DZIERŻONIOWIE

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr BO Burmistrza Ozimka z dnia 10 stycznia 2012r.

Zarządzenie Nr BO Burmistrza Ozimka z dnia 10 stycznia 2012r. Zarządzenie Nr BO.0050.6.2012 Burmistrza Ozimka z dnia 10 stycznia 2012r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Urzędzie Gminy i Miasta w Ozimku. Na podstawie art. 30 ust.

Bardziej szczegółowo

Przyjmowanie skarg i wniosków

Przyjmowanie skarg i wniosków Przyjmowanie skarg i wniosków ZARZĄDZENIE NR 2/2002 Wójta Gminy Bojszowy z dnia 2 stycznia 2002r. w sprawie: wprowadzenia instrukcji organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 51/2017 STAROSTY JAROSŁAWSKIEGO

ZARZĄDZENIE NR 51/2017 STAROSTY JAROSŁAWSKIEGO ZARZĄDZENIE NR 51/2017 STAROSTY JAROSŁAWSKIEGO z dnia 18 grudnia 2017r. w sprawie: ustalenia procedury organizacji przyjmowania, rozpatrywania oraz załatwiania skarg i wniosków w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 6/2016. Starosty Nowodworskiego z dnia 28 stycznia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 6/2016. Starosty Nowodworskiego z dnia 28 stycznia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 6/2016 Starosty Nowodworskiego z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia procedury przyjmowania i rozpatrywania skarg, wniosków i petycji w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 3 /2007 KOMENDANTA POWIATOWEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w PIASECZNIE

ZARZĄDZENIE Nr 3 /2007 KOMENDANTA POWIATOWEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w PIASECZNIE ZARZĄDZENIE Nr 3 /2007 KOMENDANTA POWIATOWEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w PIASECZNIE z dnia 14 listopada 2007 roku. w sprawie: ustalenia Regulaminu przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków w Komendzie

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sopocie

Regulamin organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sopocie Załącznik do Zarządzenia Nr 46 /2014 Dyrektora Miejskiego Pomocy Społecznej w Sopocie z dnia 30 grudnia 2014r. Regulamin organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w Miejskim

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr. Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Koszalinie

Zarządzenie Nr. Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Koszalinie Zarządzenie Nr. Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Koszalinie w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków oraz przyjmowania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 11/2014/2015

Zarządzenie Nr 11/2014/2015 Zarządzenie Nr 11/2014/2015 Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Marii Skłodowskiej - Curie w Rzeszowie z dnia 1 czerwca 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacji przyjmowania, rozpatrywania

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków Spółdzielni Mieszkaniowej Południe im. Jana Kochanowskiego w Radomiu.

Regulamin przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków Spółdzielni Mieszkaniowej Południe im. Jana Kochanowskiego w Radomiu. Regulamin przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków Spółdzielni Mieszkaniowej Południe im. Jana Kochanowskiego w Radomiu. I. Przepisy ogólne. 1 Postanowienia niniejszego Regulaminu regulują organizację

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w Zespole Szkół Nr 1 w Wieluniu. Postanowienia ogólne

Regulamin przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w Zespole Szkół Nr 1 w Wieluniu. Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 5/2016 Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Wieluniu z dnia 7.04.2016 r. Regulamin przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w Zespole Szkół Nr 1 w Wieluniu

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZACJI PRZYJMOWANIA, ROZPATRYWANIAI ZAŁATWIANIA SKARG I WNIOSKÓW ORAZ PRZYJMOWANIA I ROZPATRYWANIA INTERWENCJI

PROCEDURA ORGANIZACJI PRZYJMOWANIA, ROZPATRYWANIAI ZAŁATWIANIA SKARG I WNIOSKÓW ORAZ PRZYJMOWANIA I ROZPATRYWANIA INTERWENCJI PROCEDURA ORGANIZACJI PRZYJMOWANIA, ROZPATRYWANIAI ZAŁATWIANIA SKARG I WNIOSKÓW ORAZ PRZYJMOWANIA I ROZPATRYWANIA INTERWENCJI wprowadzona zarządzeniem nr 14/2017/2018 Na podstawie Działu VIII ustawy z

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 36/2015/2016 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Starym Kurowie im. Czesława Wilińskiego z dnia 29 sierpnia 2016r.

Zarządzenie Nr 36/2015/2016 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Starym Kurowie im. Czesława Wilińskiego z dnia 29 sierpnia 2016r. Zarządzenie Nr 36/2015/2016 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Starym Kurowie im. Czesława Wilińskiego z dnia 29 sierpnia 2016r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacji przyjmowania, rozpatrywania i

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr. Dyrektora Zespołu Szkół w Dąbrowie. z dnia 01 września 2010r.

Zarządzenie Nr. Dyrektora Zespołu Szkół w Dąbrowie. z dnia 01 września 2010r. Zarządzenie Nr. Dyrektora Zespołu Szkół w Dąbrowie z dnia 01 września 2010r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków oraz przyjmowania i

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 7/2015 Dyrektora Gimnazjum im. Jana Pawła II w Drzewicy z dnia 14 maja 2015 r.

Zarządzenie Nr 7/2015 Dyrektora Gimnazjum im. Jana Pawła II w Drzewicy z dnia 14 maja 2015 r. Zarządzenie Nr 7/2015 Dyrektora Gimnazjum im. Jana Pawła II w Drzewicy z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków oraz przyjmowania

Bardziej szczegółowo

Zobowiązuję wszystkich pracowników do zapoznania się z niniejszym zarządzeniem i stosowania jego postanowień. 3

Zobowiązuję wszystkich pracowników do zapoznania się z niniejszym zarządzeniem i stosowania jego postanowień. 3 Zarządzenie Dyrektora Szkoły Nr 18/2013/2014 z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków oraz przyjmowania i rozpatrywania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE nr 21/2017 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi. z dnia 13 listopada 2017r.

ZARZĄDZENIE nr 21/2017 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi. z dnia 13 listopada 2017r. ZARZĄDZENIE nr 21/2017 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi z dnia 13 listopada 2017r. w sprawie organizacji przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 11/2017 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Czeladzi z dnia 05 października 2017r.

Zarządzenie Nr 11/2017 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Czeladzi z dnia 05 października 2017r. Zarządzenie Nr 11/2017 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Czeladzi z dnia 05 października 2017r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacji przyjmowania, rozpatrywania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 21/2011/2012 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 11 w Tychach z dnia 25 maja 2012r.

Zarządzenie Nr 21/2011/2012 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 11 w Tychach z dnia 25 maja 2012r. Zarządzenie Nr 21/2011/2012 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 11 w Tychach z dnia 25 maja 2012r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków oraz

Bardziej szczegółowo

w sprawie trybu i zasad przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w Urzędzie Miejskim w Kowalewie Pomorskim

w sprawie trybu i zasad przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w Urzędzie Miejskim w Kowalewie Pomorskim Or.0050.4.2013 Zarządzenie Nr 4/2013 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 11 stycznia 2013 w sprawie trybu i zasad przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w Urzędzie Miejskim

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków oraz przyjmowania i rozpatrywania interwencji

Regulamin organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków oraz przyjmowania i rozpatrywania interwencji Regulamin organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków oraz przyjmowania i rozpatrywania interwencji Podstawa prawna Regulamin organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1/2017/2018 Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Radzyniu Podlaskim z dnia 01 września 2017 r.

Zarządzenie Nr 1/2017/2018 Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Radzyniu Podlaskim z dnia 01 września 2017 r. Zarządzenie Nr 1/2017/2018 Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Radzyniu Podlaskim z dnia 01 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w I Liceum

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Dyrektora Centrum Edukacji w Zabrzu Nr 2/KZ/2010 z dnia 30 września 2010r.

Zarządzenie Dyrektora Centrum Edukacji w Zabrzu Nr 2/KZ/2010 z dnia 30 września 2010r. Zarządzenie Dyrektora Centrum Edukacji w Zabrzu Nr 2/KZ/2010 z dnia 30 września 2010r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w CENTRUM

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji przyjmowania, rozpatrywania. i załatwiania skarg i wniosków oraz przyjmowania. i rozpatrywania interwencji

Regulamin organizacji przyjmowania, rozpatrywania. i załatwiania skarg i wniosków oraz przyjmowania. i rozpatrywania interwencji Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 8/2015/2016 Dyrektora Szkoły z dnia 29.02.2016r. Regulamin organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków oraz przyjmowania i rozpatrywania interwencji

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w Domu Kultury Zacisze w Dzielnicy Targówek m.st.

Regulamin organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w Domu Kultury Zacisze w Dzielnicy Targówek m.st. Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 13 Dyrektora Domu Kultury Zacisze w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy z dnia 6 grudnia 2010r. Regulamin organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 83/2018

Zarządzenie Nr 83/2018 Zarządzenie Nr 83/2018 Rektora Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia Procedury przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Pomorskim Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

3 Rejestrowanie skarg i wniosków 4 Rozpatrywanie skarg i wniosków

3 Rejestrowanie skarg i wniosków 4 Rozpatrywanie skarg i wniosków Regulamin organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków oraz przyjmowania i rozpatrywania interwencji w Szkole Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Luszowicach 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA PRZYJMOWANIA SKARG I WNIOSKÓW

PROCEDURA PRZYJMOWANIA SKARG I WNIOSKÓW PROCEDURA PRZYJMOWANIA SKARG I WNIOSKÓW ROZDZIAŁ I PRZEPISY OGOLNE 1. Procedura reguluje organizację przyjmowania oraz rozpatrywania skarg i wniosków składanych do Przedszkola Nr 32 w Rybniku. 2. Przepisy

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA PRZYJMOWANIA I ROPZATRYWANIA SKARG I WNIOSKÓW W ŚRODOWISKOWYM DOMU SAMOPOMOCY W GRYFINIE

PROCEDURA PRZYJMOWANIA I ROPZATRYWANIA SKARG I WNIOSKÓW W ŚRODOWISKOWYM DOMU SAMOPOMOCY W GRYFINIE Załącznik do Zarządzenia Nr 24/2018 Kierownika ŚDS w Gryfinie z dnia 27 grudnia 2018r. w sprawie wprowadzenia procedury przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków. PROCEDURA PRZYJMOWANIA I ROPZATRYWANIA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR Dyrektora Miejsko-Gminnego Zespołu Oświaty w Drezdenku z dnia 14 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR Dyrektora Miejsko-Gminnego Zespołu Oświaty w Drezdenku z dnia 14 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 5.2013 Dyrektora Miejsko-Gminnego Zespołu Oświaty w Drezdenku z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA PRZYJMOWANIA I ROZPATRYWANIA SKARG I WNIOSKÓW W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W BUSKU-ZDROJU

PROCEDURA PRZYJMOWANIA I ROZPATRYWANIA SKARG I WNIOSKÓW W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W BUSKU-ZDROJU PROCEDURA PRZYJMOWANIA I ROZPATRYWANIA SKARG I WNIOSKÓW Nr dokumentu: DO-07 Nr wydania: 1 Data obowiązywania: 01.12.2011 r. strona 1/5 PROCEDURA PRZYJMOWANIA I ROZPATRYWANIA SKARG I WNIOSKÓW W ZESPOLE

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYJMOWANIA, ROZPATRYWANIA I ZAŁATWIANIA SKARG ORAZ WNIOSKÓW SKŁADANYCH W KUJAWSKO- POMORSKIEJ AGENCJI INNOWACJI SP. Z O.

ZASADY PRZYJMOWANIA, ROZPATRYWANIA I ZAŁATWIANIA SKARG ORAZ WNIOSKÓW SKŁADANYCH W KUJAWSKO- POMORSKIEJ AGENCJI INNOWACJI SP. Z O. Załącznik do Zarządzenia Zarządu nr 9/1/2015 z dnia 7 stycznia 2015 r. ZASADY PRZYJMOWANIA, ROZPATRYWANIA I ZAŁATWIANIA SKARG ORAZ WNIOSKÓW SKŁADANYCH W KUJAWSKO- POMORSKIEJ AGENCJI INNOWACJI SP. Z O.

Bardziej szczegółowo

do Statutu Zespołu Szkół nr 9 im. Bydgoskich Olimpijczyków w Bydgoszczy

do Statutu Zespołu Szkół nr 9 im. Bydgoskich Olimpijczyków w Bydgoszczy Załącznik nr 4 do Statutu Zespołu Szkół nr 9 im. Bydgoskich Olimpijczyków w Bydgoszczy Regulamin organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków oraz przyjmowania i rozpatrywania

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozpatrywania skarg i wniosków w Narodowym Funduszu Zdrowia

Regulamin rozpatrywania skarg i wniosków w Narodowym Funduszu Zdrowia Regulamin rozpatrywania skarg i wniosków w Narodowym Funduszu Zdrowia 1. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 1) Funduszu rozumie się przez to Narodowy Fundusz Zdrowia; 2) Centrali rozumie się

Bardziej szczegółowo

w sprawie przyjęcia Regulaminu organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w Miejskim Zarządzie Oświaty w Tychach

w sprawie przyjęcia Regulaminu organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w Miejskim Zarządzie Oświaty w Tychach ZARZĄDZENIE NR 0161/ 13 /09 DYREKTORA MIEJSKIEGO ZARZĄDU OŚWIATY W TYCHACH z dnia 16 lipca 2009 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 21/2013 BURMISTRZA BARCINA. z dnia 12 lipca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 21/2013 BURMISTRZA BARCINA. z dnia 12 lipca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 21/2013 BURMISTRZA BARCINA z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie regulaminu przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania petycji, skarg i wniosków w Urzędzie Miejskim w Barcinie. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 14 Nadleśniczego Nadleśnictwa Choczewo z dnia 10 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 14 Nadleśniczego Nadleśnictwa Choczewo z dnia 10 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 14 Nadleśniczego Nadleśnictwa Choczewo z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Nadleśnictwie Choczewo znak: N.050.1.2015

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJMOWANIA I ROZPATRYWANIA SKARG I WNIOSKÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH IM. UNII EUROPEJSKIEJ W CHEŁMŻY. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN PRZYJMOWANIA I ROZPATRYWANIA SKARG I WNIOSKÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH IM. UNII EUROPEJSKIEJ W CHEŁMŻY. 1 Postanowienia ogólne załącznik nr 1 do zarządzenia Dyrektora Szkoły nr 12 / 2015 z dnia 28 maja 2015 roku REGULAMIN PRZYJMOWANIA I ROZPATRYWANIA SKARG I WNIOSKÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH IM. UNII EUROPEJSKIEJ W CHEŁMŻY

Bardziej szczegółowo

Instrukcja przyjmowania, ewidencjonowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Miejskim Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu. Postanowienia ogólne

Instrukcja przyjmowania, ewidencjonowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Miejskim Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu. Postanowienia ogólne Instrukcja przyjmowania, ewidencjonowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Miejskim Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu Postanowienia ogólne 1 Instrukcja określa zasady przyjmowania, ewidencjonowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Zakładzie Komunikacji Miejskiej w Polkowicach

Regulamin organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Zakładzie Komunikacji Miejskiej w Polkowicach Regulamin organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Zakładzie Komunikacji Miejskiej w Polkowicach Załącznik do Zarządzenia nr 20/2017 Dyrektora ZKM w Polkowicach z dnia 21 grudnia 2017

Bardziej szczegółowo

Regulamin wewnętrzny Spółki Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. w Tarnowie (zwana dalej: Spółką ) w zakresie przyjmowania i załatwiania skarg..

Regulamin wewnętrzny Spółki Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. w Tarnowie (zwana dalej: Spółką ) w zakresie przyjmowania i załatwiania skarg.. Regulamin wewnętrzny Spółki Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. w Tarnowie (zwana dalej: Spółką ) w zakresie przyjmowania i załatwiania skarg.. 1. Postanowienia ogólne. 1. Procedura skargowa jest samodzielnym,

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E

Z A R Z Ą D Z E N I E Z A R Z Ą D Z E N I E nr OPS 0152/15 /2011 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu z dnia 10.03.2011 w sprawie wprowadzenia Procedury przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Ośrodku Pomocy

Bardziej szczegółowo

pl. Ratuszowy 37/2, 58-500 Jelenia Góra, telefon/faks: 756 401 972, e-mail: lwereszczynski@kancelariawereszczynski.pl

pl. Ratuszowy 37/2, 58-500 Jelenia Góra, telefon/faks: 756 401 972, e-mail: lwereszczynski@kancelariawereszczynski.pl Zarządzenie Nr 13/07 Głównego Inspektora Pracy w sprawie organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków oraz udzielania porad w jednostkach organizacyjnych Państwowej Inspekcji

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 19/2014

Zarządzenie Nr 19/2014 Zarządzenie Nr 19/2014 Dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych z dnia 21 grudnia 2014 r. w sprawie: wprowadzenia Procedury przyjmowania, rejestrowania, rozpatrywania i załatwiania skarg/wniosków w Zespole

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJMOWANIA I ROZPATRYWANIA SKARG I WNIOSKÓW W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO WŁASNOŚCIOWEJ PRZYJAŹŃ W KRZESZOWICACH

REGULAMIN PRZYJMOWANIA I ROZPATRYWANIA SKARG I WNIOSKÓW W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO WŁASNOŚCIOWEJ PRZYJAŹŃ W KRZESZOWICACH REGULAMIN PRZYJMOWANIA I ROZPATRYWANIA SKARG I WNIOSKÓW W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO WŁASNOŚCIOWEJ PRZYJAŹŃ W KRZESZOWICACH 1 1. Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko Własnościowa Przyjaźń w Krzeszowicach,

Bardziej szczegółowo

Rozpatrywanie skarg i wniosków przez dyrektora

Rozpatrywanie skarg i wniosków przez dyrektora Rozpatrywanie skarg i wniosków przez dyrektora 1. Dział VIII Skargi i wnioski ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267) 2. Rozporządzenie Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr Or BURMISTRZA KOLONOWSKIEGO. z dnia 3 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr Or BURMISTRZA KOLONOWSKIEGO. z dnia 3 marca 2016 r. ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.26.2016 BURMISTRZA KOLONOWSKIEGO z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie skarg, wniosków i petycji w Urzędzie Miasta i Gminy w Kolonowskiem Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Jednolite zasady przyjmowania, rozpatrywania, załatwiania oraz ewidencjonowania skarg, wniosków i petycji w Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój.

Jednolite zasady przyjmowania, rozpatrywania, załatwiania oraz ewidencjonowania skarg, wniosków i petycji w Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój. Załącznik do Zarządzenia Nr Or-IV.0050.631.2015 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 20 listopada 2015 roku Jednolite zasady przyjmowania, rozpatrywania, załatwiania oraz ewidencjonowania skarg, wniosków

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Rozdział I. Przyjmowanie i rejestrowanie skarg i wniosków

Postanowienia ogólne. Rozdział I. Przyjmowanie i rejestrowanie skarg i wniosków Procedura przyjmowania, rejestrowania, rozpatrywania skarg i wniosków oraz przestrzegania zawartych w niej terminów w Zespole Szkół Samochodowych w Toruniu Podstawa prawna: Ustawa z dn. 14 czerwca 1960r.

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E NR BURMISTRZA RADZYMINA z dnia 16 lutego 2016 r.

Z A R Z Ą D Z E N I E NR BURMISTRZA RADZYMINA z dnia 16 lutego 2016 r. Z A R Z Ą D Z E N I E NR 0050.24.2016 BURMISTRZA RADZYMINA z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie procedury przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Urzędzie Miasta i Gminy Radzymin Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA PRZYJMOWANIA I ROZPATRYWANIA SKARG I WNIOSKÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 26 W POZNANIU

PROCEDURA PRZYJMOWANIA I ROZPATRYWANIA SKARG I WNIOSKÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 26 W POZNANIU PROCEDURA PRZYJMOWANIA I ROZPATRYWANIA SKARG I WNIOSKÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 26 W POZNANIU Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN W SPRAWIE ORGANIZACJI PRZYJMOWANIA I ROZPATRYWANIA SKARG I WNIOSKÓW W URZĘDZIE MIEJSKIM W RADOMIU. I. Postanowienia ogólne.

REGULAMIN W SPRAWIE ORGANIZACJI PRZYJMOWANIA I ROZPATRYWANIA SKARG I WNIOSKÓW W URZĘDZIE MIEJSKIM W RADOMIU. I. Postanowienia ogólne. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1700/2011 Prezydenta Miasta Radomia REGULAMIN W SPRAWIE ORGANIZACJI PRZYJMOWANIA I ROZPATRYWANIA SKARG I WNIOSKÓW W URZĘDZIE MIEJSKIM W RADOMIU I. Postanowienia ogólne.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Przyjmowanie skarg i wniosków

Rozdział 1. Przyjmowanie skarg i wniosków Załącznik do Zarządzenia Nr 55/15 Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 6 maja 2015 r. Zasady oraz tryb przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w rozumieniu przepisów Działu VIII

Bardziej szczegółowo

Rozpatrywanie skarg i wniosków jako zadanie dyrektora szkoły. Teresa Kucińska Kraków 2014 r.

Rozpatrywanie skarg i wniosków jako zadanie dyrektora szkoły. Teresa Kucińska Kraków 2014 r. Rozpatrywanie skarg i wniosków jako zadanie dyrektora szkoły. Teresa Kucińska Kraków 2014 r. 1 Dział VIII Skargi i wnioski ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA PRZYJMOWANIA I ROZPATRYWANIA SKARG I WNIOSKÓW

PROCEDURA PRZYJMOWANIA I ROZPATRYWANIA SKARG I WNIOSKÓW 2011 PROCEDURA PRZYJMOWANIA I ROZPATRYWANIA SKARG I WNIOSKÓW Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJMOWANIA, ROZPATRYWANIA I ZAŁATWIANIA SKARG I WNIOSKÓW.

REGULAMIN PRZYJMOWANIA, ROZPATRYWANIA I ZAŁATWIANIA SKARG I WNIOSKÓW. REGULAMIN PRZYJMOWANIA, ROZPATRYWANIA I ZAŁATWIANIA SKARG I WNIOSKÓW. W celu usprawnienia organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w Spółdzielni Mieszkaniowej Pracowników

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA PRZYJMOWANIA I ROZPATRYWANIA SKARG I WNIOSKÓW W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W LIPNIE

PROCEDURA PRZYJMOWANIA I ROZPATRYWANIA SKARG I WNIOSKÓW W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W LIPNIE Załącznik do Zarządzenia nr 11/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. a PROCEDURA PRZYJMOWANIA I ROZPATRYWANIA SKARG I WNIOSKÓW W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W LIPNIE 1. Podstawa prawna: 1. Art. 221-256

Bardziej szczegółowo

Rozdział I: Podstawy prawne

Rozdział I: Podstawy prawne Procedura przyjmowania, rejestrowania, rozpatrywania i załatwiania skarg /wniosków w Zespole Szkolno- Przedszkolnym Nr 2 im. Janusza Korczaka w Rybniku. Rozdział I: Podstawy prawne 1. Ustawa z dnia 14

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA PRZYJMOWANIA I ROZPATRYWANIA SKARG I WNIOSKÓW W URZĘDZIE GMINY W RYJEWIE

PROCEDURA PRZYJMOWANIA I ROZPATRYWANIA SKARG I WNIOSKÓW W URZĘDZIE GMINY W RYJEWIE PROCEDURA PRZYJMOWANIA I ROZPATRYWANIA SKARG I WNIOSKÓW W URZĘDZIE GMINY W RYJEWIE Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity : Dz.U. z

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 333/2015 Burmistrza Starego Sącza z dnia 1 grudnia 2015 r.

Zarządzenie Nr 333/2015 Burmistrza Starego Sącza z dnia 1 grudnia 2015 r. Zarządzenie Nr 333/2015 Burmistrza Starego Sącza z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia procedury przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków oraz petycji stosowanej w Urzędzie Miejskim w Starym

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR BURMISTRZA RADZYMINA z dnia 30 stycznia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR BURMISTRZA RADZYMINA z dnia 30 stycznia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 0050.6.2013 BURMISTRZA RADZYMINA z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie procedury przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Urzędzie Miasta i Gminy Radzymin Na podstawie art. 30 ust.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJMOWANIA SKARG I WNIOSKÓW. Regulamin Przyjmowania i Rozpatrywania Skarg i Wniosków w Zespole Szkół w Rajbrocie. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN PRZYJMOWANIA SKARG I WNIOSKÓW. Regulamin Przyjmowania i Rozpatrywania Skarg i Wniosków w Zespole Szkół w Rajbrocie. I. Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 12 Dyrektora Zespołu Szkół w Rajbrocie z dnia 16. listopada 2009 REGULAMIN PRZYJMOWANIA SKARG I WNIOSKÓW Regulamin Przyjmowania i Rozpatrywania Skarg i Wniosków w Zespole Szkół

Bardziej szczegółowo

Jednolite zasady przyjmowania, rozpatrywania, załatwiania oraz ewidencjonowania skarg, wniosków i petycji w Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój.

Jednolite zasady przyjmowania, rozpatrywania, załatwiania oraz ewidencjonowania skarg, wniosków i petycji w Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój. Załącznik do Zarządzenia Nr Or-IV.0050. 631.2015 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 20 listopada 2015 roku Jednolite zasady przyjmowania, rozpatrywania, załatwiania oraz ewidencjonowania skarg,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 19/2016 Burmistrza Gminy Zagórów z dnia 29 sierpnia 2016 roku

Zarządzenie Nr 19/2016 Burmistrza Gminy Zagórów z dnia 29 sierpnia 2016 roku Zarządzenie Nr 19/2016 Burmistrza Gminy Zagórów z dnia 29 sierpnia 2016 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg, wniosków i petycji w Urzędzie Miejskim w Zagórowie. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJMOWANIA I ROZPATRYWANIA SKARG I WNIOSKÓW W MIEJSKIEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W GDYNI

REGULAMIN PRZYJMOWANIA I ROZPATRYWANIA SKARG I WNIOSKÓW W MIEJSKIEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W GDYNI REGULAMIN PRZYJMOWANIA I ROZPATRYWANIA SKARG I WNIOSKÓW W MIEJSKIEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W GDYNI Podstawa prawna: 1. Kodeks Postępowania Administracyjnego (art. 221-259 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku,

Bardziej szczegółowo

PRZYJMOWANIE SKARG I WNIOSKÓW

PRZYJMOWANIE SKARG I WNIOSKÓW Załącznik do Zarządzenia nr 1/2015 Dyrektora Szkoły z dnia 5.05.2015 r. REGULAMIN ORGANIZACJI PRZYJMOWANIA I ROZPATRYWANIA SKARG I WNIOSKÓW W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 im. Józefa Lompy W GRODKOWIE

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG. USTAWA z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) DZIAŁ VIII SKARGI I WNIOSKI

WYCIĄG. USTAWA z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) DZIAŁ VIII SKARGI I WNIOSKI WYCIĄG USTAWA z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) DZIAŁ VIII SKARGI I WNIOSKI Rozdział 1 Postanowienia ogólne Art. 221. [Prawo składania skarg

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (wyciąg stan prawny na dzień 11 kwietnia 2011 roku ¹)

USTAWA z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (wyciąg stan prawny na dzień 11 kwietnia 2011 roku ¹) USTAWA z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (wyciąg stan prawny na dzień 11 kwietnia 2011 roku ¹) DZIAŁ VIII SKARGI I WNIOSKI Rozdział 1 Postanowienia ogólne Art. 221. 1. Zagwarantowane

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 27 Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze z dnia 27 czerwca 2018 r.

Zarządzenie nr 27 Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze z dnia 27 czerwca 2018 r. Zarządzenie nr 27 Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zasad rozpatrywania skarg, wniosków, petycji oraz innej korespondencji wpływającej do Wojewódzkiego Urzędu Pracy

Bardziej szczegółowo

Załącznik 11 REGULAMIN PRZYJMOWANIA I ROZPATRYWANIA SKARG I WNIOSKÓW

Załącznik 11 REGULAMIN PRZYJMOWANIA I ROZPATRYWANIA SKARG I WNIOSKÓW Załącznik 11 REGULAMIN PRZYJMOWANIA I ROZPATRYWANIA SKARG I WNIOSKÓW REGULAMIN PRZYJMOWANIA I ROZPATRYWANIA SKARG I WNIOSKÓW W ZSP 15 (Podstawa prawna: Rozp. Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. na

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 8/2012 Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 9 w Rzeszowie z dnia 20 kwietnia 2012 w sprawie wprowadzenia Procedury skarg i wniosków

Zarządzenie Nr 8/2012 Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 9 w Rzeszowie z dnia 20 kwietnia 2012 w sprawie wprowadzenia Procedury skarg i wniosków Zarządzenie Nr 8/2012 Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 9 w Rzeszowie z dnia 20 kwietnia 2012 w sprawie wprowadzenia Procedury skarg i wniosków Działając na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Zarządzenie Nr 04/2016 z dnia 15.06.2016r Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Busku-Zdroju w sprawie organizacji, przyjmowania, rozpatrywania skarg, wniosków i petycji Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA PRZYJMOWANIA I ROZPATRYWANIA SKARG ORAZ WNIOSKÓW

PROCEDURA PRZYJMOWANIA I ROZPATRYWANIA SKARG ORAZ WNIOSKÓW PROCEDURA PRZYJMOWANIA I ROZPATRYWANIA SKARG ORAZ WNIOSKÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 91 IM. ORLĄT LWOWSKICH WE WROCŁAWIU Podstawa prawna 1. Ustawa z dn. 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Rozdział 1 Postanowienia ogólne ZARZĄDZENIE Nr 271 WOJEWODY WARMIŃSKO- MAZURSKIEGO z dnia 4 września 2015 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyjmowania i rozpatrywania skarg, wniosków, interwencji poselskich i senatorskich oraz

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE nr R /2005 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie z dnia 29 czerwca 2005 r.

ZARZĄDZENIE nr R /2005 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie z dnia 29 czerwca 2005 r. ZARZĄDZENIE nr R-0121-37/2005 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie wprowadzenia Zasad rozpatrywania skarg i wniosków w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA PRZYJMOWANIA I ROZPATRYWANIA SKARG ORAZ WNIOSKÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. BOLESŁAWA PRUSA W MYSŁOWICACH

PROCEDURA PRZYJMOWANIA I ROZPATRYWANIA SKARG ORAZ WNIOSKÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. BOLESŁAWA PRUSA W MYSŁOWICACH Załącznik do Zarządzenia nr 46/2016 z dnia 19.12.2016r Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Bolesława Prusa w Mysłowicach PROCEDURA PRZYJMOWANIA I ROZPATRYWANIA SKARG ORAZ WNIOSKÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ

Bardziej szczegółowo

Podstawy normatywne. Art. 63 Konstytucji

Podstawy normatywne. Art. 63 Konstytucji Skargi i wnioski Podstawy normatywne Art. 63 Konstytucji Każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW W ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 im. STANISŁAWA KONARSKIEGO W BOCHNI

PROCEDURA PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW W ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 im. STANISŁAWA KONARSKIEGO W BOCHNI Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 18 /2007 Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 im. St. Konarskiego w Bochni z dnia listopada 27. 11. 2007 r. PROCEDURA PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW W ZESPOLE

Bardziej szczegółowo

W KRAKOWIE REGULAMIN PRZYJMOWANIA, ZAŁATWIANIA I ROZPATRYWANIA SKARG I WNIOSKÓW

W KRAKOWIE REGULAMIN PRZYJMOWANIA, ZAŁATWIANIA I ROZPATRYWANIA SKARG I WNIOSKÓW LOKATORSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W KRAKOWIE 30-428 KRAKÓW, UL. ZDUNÓW 18A/1 REGULAMIN PRZYJMOWANIA, ZAŁATWIANIA I ROZPATRYWANIA SKARG I WNIOSKÓW KRAKÓW, STYCZEŃ 2010r. REGULAMIN PRZYJMOWANIA, ZAŁATWIANIA

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA PRZYJMOWANIA I ROZPATRYWANIA SKARG I WNIOSKÓW. w Zespole Szkół Podstawowej i Muzycznej w Nowym Mieście Lubawskim

PROCEDURA PRZYJMOWANIA I ROZPATRYWANIA SKARG I WNIOSKÓW. w Zespole Szkół Podstawowej i Muzycznej w Nowym Mieście Lubawskim PROCEDURA PRZYJMOWANIA I ROZPATRYWANIA SKARG I WNIOSKÓW w Zespole Szkół Podstawowej i Muzycznej w Nowym Mieście Lubawskim Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA PRZYJMOWANIA SKARG I WNIOSKÓW W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W RADOMIU

PROCEDURA PRZYJMOWANIA SKARG I WNIOSKÓW W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W RADOMIU Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 17/09 Dyrektora Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu PROCEDURA PRZYJMOWANIA SKARG I WNIOSKÓW W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W RADOMIU 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJMOWANIA I ROZPATRYWANIA SKARG I WNIOSK ÓW. w MŁODZIEŻOWYM OŚRODKU WYCHOWAWCZYM w KWIDZYNIE

REGULAMIN PRZYJMOWANIA I ROZPATRYWANIA SKARG I WNIOSK ÓW. w MŁODZIEŻOWYM OŚRODKU WYCHOWAWCZYM w KWIDZYNIE REGULAMIN PRZYJMOWANIA I ROZPATRYWANIA SKARG I WNIOSK ÓW w MŁODZIEŻOWYM OŚRODKU WYCHOWAWCZYM w KWIDZYNIE Opracowano na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania

Bardziej szczegółowo

Opis postępowania. 1. Przyjmowanie skarg i wniosków

Opis postępowania. 1. Przyjmowanie skarg i wniosków Rozporządzenie rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków z dnia 8 stycznia 2002 r. (Dz. U. z 2002 r., Nr 5, poz. 46), Skarga środek kontroli zagwarantowany

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I PRZYJMOWANIE I REJESTROWANIE SKARG I WNIOSKÓW

ROZDZIAŁ I PRZYJMOWANIE I REJESTROWANIE SKARG I WNIOSKÓW PROCEDURA PRZYJMOWANIA I ROZPATRYWANIA SKARG I WNIOSKÓW W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM NR 2 W TYCHACH 1. Ustawa z dn. 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA PRZYJMOWANIA I ROZPATRYWANIA SKARG I WNIOSKÓW W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 17 W GORZOWIE WLKP.

PROCEDURA PRZYJMOWANIA I ROZPATRYWANIA SKARG I WNIOSKÓW W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 17 W GORZOWIE WLKP. PROCEDURA PRZYJMOWANIA I ROZPATRYWANIA SKARG I WNIOSKÓW W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 17 W GORZOWIE WLKP. Podstawa prawna art.226 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA Wojewoda ŁÓDZKI Łódzki PNK-IV.431.17.2012 Łódź, 8 czerwca 2012 r. Pan Witold Małecki Burmistrz Miasta Tuszyna Pan Andrzej Małecki Przewodniczący Rady Miejskiej w Tuszynie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 13 /2013 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie z dnia 30 grudnia 2013 r.

Zarządzenie Nr 13 /2013 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie z dnia 30 grudnia 2013 r. Zarządzenie Nr 13 /2013 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie: wprowadzenia " Procedury przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Miejskim Ośrodku

Bardziej szczegółowo

załącznik do zarządzenie nr 7/ 2012 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Uwielinach z dnia 10 kwietnia 2012 r.

załącznik do zarządzenie nr 7/ 2012 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Uwielinach z dnia 10 kwietnia 2012 r. załącznik do zarządzenie nr 7/ 2012 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Uwielinach z dnia 10 kwietnia 2012 r. PROCEDURA PRZYJMOWANIA I ROZPATRYWANIA SKARG I WNIOSKÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ W UWIELINACH Podstawa

Bardziej szczegółowo

Tryb przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Archiwum Państwowym w Krakowie

Tryb przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Archiwum Państwowym w Krakowie Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 15 Dyrektora Archiwum Państwowego w Krakowie z dnia 30 grudnia 2009 roku Tryb przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Archiwum Państwowym w Krakowie Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA PRZYJMOWANIA I ROZPATRYWANIA SKARG I WNIOSKÓW W PRZEDSZKOLU nr 5 w Sokółce. Rozdział I Przyjmowanie i rejestrowanie skarg i wniosków

PROCEDURA PRZYJMOWANIA I ROZPATRYWANIA SKARG I WNIOSKÓW W PRZEDSZKOLU nr 5 w Sokółce. Rozdział I Przyjmowanie i rejestrowanie skarg i wniosków PROCEDURA PRZYJMOWANIA I ROZPATRYWANIA SKARG I WNIOSKÓW W PRZEDSZKOLU nr 5 w Sokółce Podstawa prawna: art.226 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Gimnazjum nr 7 im. Sybiraków

Regulamin przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Gimnazjum nr 7 im. Sybiraków Regulamin przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Gimnazjum nr 7 im. Sybiraków Podstawa prawna: 1. Ustawa z dn. 14 czerwca 1960r.-Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z

Bardziej szczegółowo

Rozpatrywanie skarg, wniosków i petycji. ISO Karta informacyjna

Rozpatrywanie skarg, wniosków i petycji. ISO Karta informacyjna Biuletyn Informacji Publicznej Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie https://bip.mazowieckie.pl/sprawa-do-zalatwienia/225/rozpatrywanie-skarg-wnioskow-i-petyji-iso-karta-informacyjna Rozpatrywanie skarg,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI PRZYJMOWANIA I ROZPATRYWANIA SKARG, WNIOSKÓW ORAZ PETYCJI. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACJI PRZYJMOWANIA I ROZPATRYWANIA SKARG, WNIOSKÓW ORAZ PETYCJI. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 120.36.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 26 kwietnia 2016 r. REGULAMIN ORGANIZACJI PRZYJMOWANIA I ROZPATRYWANIA SKARG, WNIOSKÓW ORAZ PETYCJI Rozdział 1 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Procedury organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łasku.

Procedury organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łasku. Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr 34/2016 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka z dnia 30 grudnia 2016 r. Procedury organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ROZPATRYWANIA SKARG I WNIOSKÓW W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W ROPCZYCACH

PROCEDURA ROZPATRYWANIA SKARG I WNIOSKÓW W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W ROPCZYCACH Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora ZOZ w Ropczycach nr 23/2013 z dnia 27.08.2013r. PROCEDURA ROZPATRYWANIA SKARG I WNIOSKÓW W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W ROPCZYCACH 1 1. ZOZ w Ropczycach przyjmuje

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA PRZYJMOWANIA I ROZPATRYWANIA SKARG I WNIOSKÓW W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM NR 8 W RYBNIKU

PROCEDURA PRZYJMOWANIA I ROZPATRYWANIA SKARG I WNIOSKÓW W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM NR 8 W RYBNIKU PROCEDURA PRZYJMOWANIA I ROZPATRYWANIA SKARG I WNIOSKÓW W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM NR 8 W RYBNIKU PROCEDURA PRZYJMOWANIA I ROZPATRYWANIA SKARG I WNIOSKÓW Podstawa prawna 1. Ustawa z dn. 14 czerwca

Bardziej szczegółowo