Opole, dnia 2 lutego 2015 r. Poz. 231 UCHWAŁA NR VI/64/15 RADY MIASTA OPOLA. z dnia 29 stycznia 2015 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opole, dnia 2 lutego 2015 r. Poz. 231 UCHWAŁA NR VI/64/15 RADY MIASTA OPOLA. z dnia 29 stycznia 2015 r."

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 2 lutego 2015 r. Poz. 231 UCHWAŁA NR VI/64/15 RADY MIASTA OPOLA z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Miasta Opola Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U r., poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz na podstawie art. 4 ust. 1 oraz art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172, Nr 232, poz. 1378) oraz art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2013 r., poz. 1399, poz. 1593, z 2015 r. poz. 87), uchwala się, co następuje: 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonej na terenie Miasta Opola wg załączników do niniejszej uchwały: 1) załącznik nr 1 deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składana przez właścicieli jednej nieruchomości położonej na terenie Miasta Opola, na której zamieszkują mieszkańcy DOGO 2; 2) załącznik nr 2 deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składana przez właścicieli jednej nieruchomości położonej na terenie Miasta Opola, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne DOGO 3; 3) załącznik nr 3 - deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składana przez właścicieli jednej nieruchomości położonej na terenie Miasta Opola, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne DOGO 4; 4) załącznik nr 4 - deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składana przez właścicieli więcej niż jednej nieruchomości położonej na terenie Miasta Opola DOGO 5; 5) załącznik nr 5 - deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno- wypoczynkowe jedynie przez część roku- DOGO- 6; 6) załącznik nr 6 załącznik do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli więcej niż jednej nieruchomości położonej na terenie Miasta Opola ZOGO Deklaracje, o których mowa w 1 niniejszej uchwały, właściciele nieruchomości położonych na terenie Miasta Opola obowiązani są złożyć Prezydentowi Miasta Opola w Urzędzie Miasta Opola w terminie 14 dni od dnia, o którym mowa w art. 6m ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2013 r., poz. 1399, poz. 1593, z 2015 r., poz. 87).

2 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 2 Poz Określa się warunki i tryb składania deklaracji, o których mowa w uchwale, za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 1. Warunkiem złożenia deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej jest jej podpisanie bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262), albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r., poz. 1114). 2. Deklarację w formie elektronicznej właściciel nieruchomości może przesłać za pomocą środków komunikacji elektronicznej przy wykorzystaniu Platformy e-usług Publicznych (PEUP) dla Urzędu Miasta Opola. 3. Deklarację w formie elektronicznej składa się poprzez wysłanie odpowiednio podpisanej e-paczki, której elementem jest dołączony jako załącznik do formularza pisma ogólnego, wypełniony komputerowo właściwy druk deklaracji w formacie.xls albo.xlsx, określony niniejszą uchwałą. 4. Układ informacji i powiązań złożonych deklaracji określają załączniki nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 do niniejszej uchwały. 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola. 5. Traci moc uchwała nr LXV/987/14 Rady Miasta Opola z dnia 23 października 2014 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Miasta Opola. 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie 14 dni od ogłoszenia z mocą obowiązywania od 1 lutego 2015 r. Przewodniczący Rady Marcin Ociepa

3 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 3 Poz. 231 Stempel dzienny/pieczęć urzędu DOGO-2 Załącznik nr 1 do uchwały nr VI/64/15 Rady Miasta Opola z dnia 29 stycznia 2015 r. Numer ewidencyjny DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI- NIERUCHOMOŚĆ, NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY Podstawa prawna Składający Termin składania Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399, poz. 1593, z 2015 r. poz. 87). Właściciel (w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) jednej nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy. W terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie (wygaśnięcie) obowiązku opłaty lub wysokość opłaty. Miejsce Organ właściwy ze względu na miejsce położenia nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy. A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI B. DATA ZŁOŻENIA DEKLARACJI Prezydent Miasta Opola Dzień Miesiąc Rok Rynek- Ratusz Opole - - C. OKOLICZNOŚCI DOTYCZĄCE ZŁOŻENIA DEKLARACJI (PROSZĘ WPISAĆ ZNAK X WE WŁAŚCIWY KWADRAT): 1. Pierwsza deklaracja 1 Korekta deklaracji 2 data obowiązująca od - - (Dzień- Miesiąc- Rok) - (Miesiąc- Rok) Nowa deklaracja 3 data zmiany danych - - (Dzień- Miesiąc- Rok) 2. D. DANE DOTYCZĄCE PODMIOTU SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (PROSZĘ WPISAĆ ZNAK X WE WŁAŚCIWY KWADRAT): D.1 właściciel współwłaściciel użytkownik wieczysty zarządca nieruchomości inny podmiot D.2 osoba fizyczna osoba prawna posiadający nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu jednostka organizacyjna 3. spółka nie posiadająca osobowości prawnej inny (jaki?) D.3 DANE IDENTYFIKACYJNE PODATNIKA (*WYPEŁNIA OSOBA FIZYCZNA,**WYPEŁNIA PODMIOT INNY NIŻ OSOBA FIZYCZNA) Nazwisko*/Nazwa pełna** Pieczęć nagłówkowa podatnika */** 4. Imię*/Nazwa skrócona** PESEL* Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) */** Numer Krajowego Rejestru Sądowego** REGON** Symbol Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)** D. 4 ADRES ZAMIESZKANIA/ SIEDZIBY PODATNIKA 4 KRAJ WOJEWÓDZTWO POWIAT GMINA KOD POCZTOWY MIEJSCOWOŚĆ ULICA NR DOMU NR LOKALU POCZTA D.5 ADRES DO KORESPONDENCJI (JEŚLI INNY NIŻ W CZĘŚCI D.4) KRAJ WOJEWÓDZTWO POWIAT GMINA KOD POCZTOWY MIEJSCOWOŚĆ ULICA NR DOMU NR LOKALU POCZTA E. ADRES NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W OPOLU, NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY (JEŚLI INNY NIŻ W CZĘŚCI D.4) ULICA NUMER DOMU NUMER LOKALU DOGO-2 strona 1 z 2

4 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 4 Poz. 231 F. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI F.1 OKREŚLENIE SPOSOBU GROMADZENIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (PROSZĘ WPISAĆ ZNAK X WE WŁAŚCIWY KWADRAT) OŚWIADCZAM, ŻE ODPADY Z WW NIERUCHOMOŚCI BĘDĄ ZBIERANE I ODBIERANE W SPOSÓB: F.2 WYLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY Stawka opłaty osób zamieszkujących nieruchomość, której dotyczy druk DOGO-2. Miesięczna kwota opłaty (należy wpisać iloczyn wartości z pól nr 37 i 38) G. PODPIS PODATNIKA WSKAZANEGO W CZĘŚCI D.3/ OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODATNIKA 6 Imię Podpis i pieczęć Imię Podpis i pieczęć 39. Nazwisko Nazwisko H. DANE IDENTYFIKACYJNE OSOBY SPORZĄDZAJĄCEJ DEKLARACJĘ NR TELEFONU (POLE IMIĘ NAZWISKO NIEOBOWIĄZKOWE) ADRES (POLE NIEOBOWIĄZKOWE) Data przyjęcia ADNOTACJE ORGANU Podpis (pieczęć) przyjmującego 51. Czynności sprawdzające Pouczenie W przypadku niewpłacenia w obowiązującym terminie kwoty z poz. 39 lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2005 r. Nr 229, poz z późn. zm.). POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM 1 Pole pierwsza deklaracja należy zaznaczyć znakiem X w przypadku, gdy dany podmiot nie składał wcześniej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za nieruchomość, której dotyczy druk DOGO-2. Pierwszą deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca. Należy również podać datę zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca. 2 Pole korekta deklaracji należy zaznaczyć znakiem X m.in. w przypadku błędu (np. oczywista omyłka pisarska, błąd rachunkowy) w złożonej już deklaracji. Zgodnie z art ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 747 ze zm.) do korekty deklaracji należy dołączyć pisemne uzasadnienie przyczyn korekty. 3 Pole nowa deklaracja należy zaznaczyć znakiem X w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Nową deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. 4 Adres zamieszkania należy podać, jeśli właścicielem nieruchomości(w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) jest osoba fizyczna. W pozostałych przypadkach należy podać adres siedziby. 5 Stawka została określona właściwą uchwałą Rady Miasta Opola w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi z nieruchomości na terenie Miasta Opola oraz ustalenia stawki tej opłaty. 6 Zgodnie z art. 80a. Ordynacji podatkowej: 1. Jeżeli odrębne ustawy nie stanowią inaczej, deklaracja, w tym deklaracja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej, może być podpisana także przez pełnomocnika podatnika, płatnika lub inkasenta. 2. Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji oraz zawiadomienie o odwołaniu tego pełnomocnictwa składa się organowi podatkowemu właściwemu w sprawach podatku, którego dana deklaracja dotyczy. DOGO-2 strona 2 z 2

5 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 5 Poz. 231 Stempel dzienny/ Pieczęć urzędu DOGO-3 Załącznik nr 2 do uchwały nr VI/64/15 Rady Miasta Opola z dnia 29 stycznia 2015 r. Numer ewidencyjny DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI- NIERUCHOMOŚĆ, NA KTÓREJ NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE Podstawa prawna Składający Termin składania Miejsce Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399, poz. 1593, z 2015 r. poz. 87). Właściciel (w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) jednej nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. W terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie (wygaśnięcie) obowiązku opłaty lub wysokość opłaty. Organ właściwy ze względu na miejsce położenia nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI B. DATA ZŁOŻENIA DEKLARACJI Prezydent Miasta Opola Dzień- Miesiąc- Rok Rynek- Ratusz Opole - - C. OKOLICZNOŚCI DOTYCZĄCE ZŁOŻENIA DEKLARACJI (PROSZĘ WPISAĆ ZNAK X WE WŁAŚCIWY KWADRAT): Pierwsza deklaracja 1 data - - (Dzień- Miesiąc- Rok) 1. Korekta deklaracji 2 obowiązująca od - (Miesiąc- Rok) Nowa deklaracja 3 data zmiany danych - - (Dzień- Miesiąc- Rok) D. DANE DOTYCZĄCE PODMIOTU SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (PROSZĘ WPISAĆ ZNAK X WE WŁAŚCIWY KWADRAT): 2. D.1 właściciel współwłaściciel użytkownik wieczysty zarządca nieruchomości inny podmiot posiadający nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu 3. D.2 osoba fizyczna osoba prawna jednostka organizacyjna spółka nieposiadająca osobowości prawnej inny (jaki?). 4. D.3 DANE IDENTYFIKACYJNE PODATNIKA (* WYPEŁNIA OSOBA FIZYCZNA,** WYPEŁNIA PODMIOT INNY NIŻ OSOBA FIZYCZNA) Nazwisko*/Nazwa pełna** Pieczęć nagłówkowa podatnika */** Imię*/Nazwa skrócona** 5. PESEL* Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) */** Numer Krajowego Rejestru Sądowego** REGON** Symbol Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)** D. 4 ADRES ZAMIESZKANIA/ SIEDZIBY PODATNIKA 4 KRAJ WOJEWÓDZTWO POWIAT GMINA KOD POCZTOWY MIEJSCOWOŚĆ ULICA NUMER DOMU NR LOKALU POCZTA D.5 ADRES DO KORESPONDENCJI (JEŚLI INNY NIŻ W CZĘŚCI D.4) KRAJ WOJEWÓDZTWO POWIAT GMINA KOD POCZTOWY MIEJSCOWOŚĆ ULICA NUMER DOMU NR LOKALU POCZTA DOGO-3 strona 1 z 3

6 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 6 Poz. 231 E. ADRES NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W OPOLU, NA KTÓREJ NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE (JEŚLI INNY NIŻ W CZĘŚCI D.4) ULICA NUMER DOMU LUB DZIAŁKI NUMER LOKALU F. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI F.1 OKREŚLENIE SPOSOBU GROMADZENIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (PROSZĘ WPISAĆ ZNAK X WE WŁAŚCIWY KWADRAT) OŚWIADCZAM, ŻE ODPADY Z WW NIERUCHOMOŚCI BĘDĄ ZBIERANE I ODBIERANE W SPOSÓB: 36. F.2 WYBÓR CZĘSTOTLIWOŚCI WYWOZU POJEMNIKÓW 6 Pojemnik czarny z żółtą klapą lub w kolorze żółtym Częstotliwość I F.3 WYLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY Pojemność 60 l 120 l 240 l 360 l 660 l 1100 l 1100 l - 3,5 m 3-5 m 3 5m 3-7m 3 7m 3-15m 3 15m 3-36 m 3 3,5 m 3 Stawka 5 (A*B*C) A. B. Częstotliwość 6 C. Częstotliwość II Częstotliwość III Częstotliwość IV D Pojemnik czarny z zieloną klapą lub w kolorze zielonym Stawka 5 E. (E*F*G) F. Częstotliwość 6 G. H Pojemnik koloru brązowego Pojemnik czarny z czarną klapą Stawka 5 I. Częstotliwość 6 (I*J*K) Stawka 5 (M*N*O) K. L. M. N. Częstotliwość 6 J. O. Suma opłat dla o określonej pojemności (D+H+L+P) P F.4 PODSUMOWANIE WYSOKOŚCI OPŁATY Suma wartości z pól od 214 do DOGO-3 strona 2 z

7 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 7 Poz. 231 G. PODPIS PODATNIKA WSKAZANEGO W CZĘŚCI D.3/OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODATNIKA 8 Imię Podpis i pieczęć Imię Podpis i pieczęć Nazwisko Nazwisko 227. H. DANE IDENTYFIKACYJNE OSOBY SPORZĄDZAJĄCEJ DEKLARACJĘ NUMER TELEFONU IMIĘ NAZWISKO (POLE NIEOBOWIĄZKOWE) ADRES (POLE NIEOBOWIĄZKOWE) ADNOTACJE ORGANU Data przyjęcia 235. Podpis (pieczęć) przyjmującego 237. Czynności sprawdzające 238. Pouczenie W przypadku niewpłacenia w obowiązującym terminie kwoty z poz. 225 lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2005 r. Nr 229, poz z późn. zm.). POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM 1 Pole pierwsza deklaracja należy zaznaczyć znakiem X w przypadku, gdy dany podmiot nie składał wcześniej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za nieruchomość, której dotyczy druk DOGO-3. Pierwszą deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. Należy również podać datę powstania odpadów komunalnych. 2 Pole korekta deklaracji należy zaznaczyć znakiem X m.in. w przypadku błędu (np. oczywista omyłka pisarska, błąd rachunkowy) w złożonej już deklaracji. Zgodnie z art ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 747 ze zm.) do korekty deklaracji należy dołączyć pisemne uzasadnienie przyczyn korekty. 3 Pole nowa deklaracja należy zaznaczyć znakiem X w przypadku zmiany określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości. Nową deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. 4 Adres zamieszkania należy podać, jeśli właścicielem nieruchomości (w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) jest osoba fizyczna. W pozostałych przypadkach należy podać adres siedziby. 5 Stawka została określona właściwą uchwałą Rady Miasta Opola w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi z nieruchomości na terenie Miasta Opola oraz ustalenia stawki tej opłaty. 6 Częstotliwość została określona właściwą uchwałą Rady Miasta Opola. Należy wskazać częstotliwość wywozu w miesiącu. W przypadku częstotliwości I, III i IV (gdy częstotliwość została określona w tygodniach np. 1 raz na 4 tygodnie) należy przyjąć, że 1 miesiąc składa się z 4,33 tygodnia. Należy podać wartość ułamkową. W przypadku częstotliwości 1 raz na 4 tygodnie należy podać 1,08 (4,33/4= 1,08), 1 raz na 2 tygodnie należy wskazać 2,17 (4,33/2=2,17), 2 razy na tydzień należy wskazać 8,66 (4,33*2= 8,66), 1 raz na tydzień należy podać 4,33, 3 razy na tydzień należy podać 12,99 (4,33*3= 12,99). 7 Zgodnie z art. 6j ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w przypadku nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn zadeklarowanej liczby z odpadami komunalnymi powstającymi na danej nieruchomości oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 8 Zgodnie z art. 80a. Ordynacji podatkowej: 1. Jeżeli odrębne ustawy nie stanowią inaczej, deklaracja, w tym deklaracja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej, może być podpisana także przez pełnomocnika podatnika, płatnika lub inkasenta. 2. Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji oraz zawiadomienie o odwołaniu tego pełnomocnictwa składa się organowi podatkowemu właściwemu w sprawach podatku, którego dana deklaracja dotyczy DOGO-3 strona 3 z 3

8 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 8 Poz. 231 Stempel dzienny/ Pieczęć urzędu DOGO-4 Załącznik nr 3 do uchwały VI/64/15 Rady Miasta Opola z dnia 29 stycznia 2015 r. Numer ewidencyjny Podstawa prawna Składający Termin składania DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI- NIERUCHOMOŚĆ, KTÓRA W CZĘŚCI STANOWI NIERUCHOMOŚĆ, NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A W CZĘŚCI NIERUCHOMOŚĆ, NA KTÓREJ NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399, poz. 1593, z 2015 r. poz. 87). Właściciel (w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) jednej nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. W terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie (wygaśnięcie) obowiązku opłaty lub wysokość opłaty. Miejsce A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI B. DATA ZŁOŻENIA DEKLARACJI Prezydent Miasta Opola Dzień- Miesiąc- Rok Rynek- Ratusz Opole - - C. OKOLICZNOŚCI DOTYCZĄCE ZŁOŻENIA DEKLARACJI (PROSZĘ WPISAĆ ZNAK X WE WŁAŚCIWY KWADRAT): Pierwsza deklaracja 1 Organ właściwy ze względu na miejsce położenia nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. data - - (Dzień- Miesiąc- Rok) 1. Korekta deklaracji 2 obowiązująca od - (Miesiąc- Rok) Nowa deklaracja 3 data zmiany danych - - (Dzień- Miesiąc- Rok) D. DANE DOTYCZĄCE PODMIOTU SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (PROSZĘ WPISAĆ ZNAK X WE WŁAŚCIWY KWADRAT): 2. D.1 właściciel współwłaściciel użytkownik wieczysty zarządca nieruchomości inny podmiot posiadający nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu 3. D.2 osoba fizyczna osoba prawna jednostka organizacyjna spółka nieposiadająca osobowości prawnej inny (jaki?). 4. D.3 DANE IDENTYFIKACYJNE PODATNIKA (* WYPEŁNIA OSOBA FIZYCZNA,** WYPEŁNIA PODMIOT INNY NIŻ OSOBA FIZYCZNA) Nazwisko*/Nazwa pełna** Pieczęć nagłówkowa podatnika */** Imię*/Nazwa skrócona** 5. PESEL* Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) */** Numer Krajowego Rejestru Sądowego** REGON** Symbol Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)** D. 4 ADRES ZAMIESZKANIA/ SIEDZIBY PODATNIKA 4 KRAJ WOJEWÓDZTWO POWIAT GMINA KOD POCZTOWY MIEJSCOWOŚĆ ULICA NUMER DOMU NR LOKALU POCZTA D.5 ADRES DO KORESPONDENCJI (JEŚLI INNY NIŻ W CZĘŚCI D.4) KRAJ WOJEWÓDZTWO POWIAT GMINA KOD POCZTOWY MIEJSCOWOŚĆ ULICA NUMER DOMU NR LOKALU POCZTA DOGO-4 strona 1 z 4

9 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 9 Poz. 231 E. ADRES NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W OPOLU, KTÓRA W CZĘŚCI STANOWI NIERUCHOMOŚĆ, NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A W CZĘŚCI NIERUCHOMOŚĆ, NA KTÓREJ NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE (JEŚLI INNY NIŻ W CZĘŚCI D.4) ULICA NUMER DOMU LUB DZIAŁKI NUMER LOKALU F. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI F.1 OKREŚLENIE SPOSOBU GROMADZENIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W CZĘŚCI, W KTÓREJ NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE (PROSZĘ WPISAĆ ZNAK X WE WŁAŚCIWY KWADRAT) OŚWIADCZAM, ŻE ODPADY Z WW CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI BĘDĄ ZBIERANE I ODBIERANE W SPOSÓB: F.2 WYBÓR CZĘSTOTLIWOŚCI WYWOZU POJEMNIKÓW 6 F.3 WYLICZENIE OPŁATY DLA CZĘŚCI, W KTÓREJ NIEZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE Pojemność 60 l 120 l 240 l 360 l 660 l 1100 l 1100 l - 3,5 m 3-5 m 3 5m 3-7m 3 7m 3-15m 3 15m 3-36 m 3 3,5 m 3 Pojemnik czarny z żółtą klapą lub w kolorze żółtym Stawka 5 Częstotliwość I A. B. Częstotliwość 6 C. (A*B*C) Częstotliwość II Częstotliwość III Częstotliwość IV D Pojemnik czarny z zieloną klapą lub w kolorze zielonym Stawka 5 E. F. Częstotliwość 6 (E*F*G) G. H Pojemnik koloru brązowego Pojemnik czarny z czarną klapą Stawka 5 I. Częstotliwość 6 (I*J*K) L. Stawka 5 (M*N*O) K. P. Suma opłat dla o określonej pojemności (D+H+L+P) Miesięczna kwota opłaty dla części na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (suma wartości z pól od 214 do 224) J. M. N. Częstotliwość 6 O DOGO-4 strona 2 z

10 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 10 Poz. 231 F.4 OKREŚLENIE SPOSOBU GROMADZENIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W CZĘŚCI, NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY (PROSZĘ WPISAĆ ZNAK X WE WŁAŚCIWY KWADRAT) OŚWIADCZAM, ŻE ODPADY Z WW CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI BĘDĄ ZBIERANE I ODBIERANE W SPOSÓB: F.5 WYLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY DLA CZĘŚCI, NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY Stawka opłaty osób zamieszkujących nieruchomość, której dotyczy druk DOGO-4. Miesięczna kwota opłaty dla części, na której zamieszkują mieszkańcy (należy wpisać iloczyn wartości z pól nr 227 i 228). G. PODSUMOWANIE WYSOKOŚCI OPŁATY Kwota z pola nr 225 Kwota z pola nr 229 Łączna miesięczna kwota opłaty (suma wartości z pól 230 i 231) H. PODPIS PODATNIKA WSKAZANEGO W CZĘŚCI D.3/OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODATNIKA 8 Imię Podpis i pieczęć Imię Podpis i pieczęć Nazwisko Nazwisko 234. I. DANE IDENTYFIKACYJNE OSOBY SPORZĄDZAJĄCEJ DEKLARACJĘ NUMER TELEFONU IMIĘ NAZWISKO (POLE NIEOBOWIĄZKOWE) ADRES (POLE NIEOBOWIĄZKOWE) ADNOTACJE ORGANU Data przyjęcia 242. Podpis (pieczęć) przyjmującego 244. Czynności sprawdzające 245. Pouczenie W przypadku niewpłacenia w obowiązującym terminie kwoty z poz. 232 lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2005 r. Nr 229, poz z późn. zm.). POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM 1 Pole pierwsza deklaracja należy zaznaczyć znakiem X w przypadku, gdy dany podmiot nie składał wcześniej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za nieruchomość, której dotyczy druk DOGO-4. Pierwszą deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych i zamieszkania pierwszego mieszkańca. Należy również podać datę powstania odpadów komunalnych i zamieszkania pierwszego mieszkańca Pole korekta deklaracji należy zaznaczyć znakiem X m.in. w przypadku błędu (np. oczywista omyłka pisarska, błąd rachunkowy) w złożonej już deklaracji. Zgodnie z art ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 747 ze zm.) do korekty deklaracji należy dołączyć pisemne uzasadnienie przyczyn korekty. 3 Pole nowa deklaracja należy zaznaczyć znakiem X w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości. Nową deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. 4 Adres zamieszkania należy podać, jeśli właścicielem nieruchomości (w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) jest osoba fizyczna. W pozostałych przypadkach należy podać adres siedziby. 5 Stawka została określona właściwą uchwałą Rady Miasta Opola w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi z nieruchomości na terenie Miasta Opola oraz ustalenia stawki tej opłaty. DOGO-4 strona 3 z 4

11 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 11 Poz Częstotliwość została określona właściwą uchwałą Rady Miasta Opola. Należy wskazać częstotliwość wywozu w miesiącu. W przypadku częstotliwości I, III i IV (gdy częstotliwość została określona w tygodniach np. 1 raz na 4 tygodnie) należy przyjąć, że 1 miesiąc składa się z 4,33 tygodnia. Należy podać wartość ułamkową. W przypadku częstotliwości 1 raz na 4 tygodnie należy podać 1,08 (4,33/4= 1,08), 1 raz na 2 tygodnie należy wskazać 2,17 (4,33/2=2,17), 2 razy na tydzień należy wskazać 8,66 (4,33*2= 8,66), 1 raz na tydzień należy podać 4,33, 3 razy na tydzień należy podać 12,99 (4,33*3= 12,99). 7 Zgodnie z art. 6j ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w przypadku nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn zadeklarowanej liczby z odpadami komunalnymi powstającymi na danej nieruchomości oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 8 Zgodnie z art. 80a. Ordynacji podatkowej: 1. Jeżeli odrębne ustawy nie stanowią inaczej, deklaracja, w tym deklaracja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej, może być podpisana także przez pełnomocnika podatnika, płatnika lub inkasenta. 2. Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji oraz zawiadomienie o odwołaniu tego pełnomocnictwa składa się organowi podatkowemu właściwemu w sprawach podatku, którego dana deklaracja dotyczy. DOGO-4 strona 4 z 4

12 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 12 Poz. 231 Stempel dzienny/ Pieczęć urzędu DOGO-5 Załącznik nr 4 do uchwały nr VI/64/15 Rady Miasta Opola z dnia 29 stycznia 2015 r. Numer ewidencyjny DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA WŁAŚCICIELI WIĘCEJ NIŻ JEDNEJ NIERUCHOMOŚCI Podstawa prawna Składający Termin składania Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399, poz. 1593, z 2015 r. poz. 87). Właściciel (w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) więcej niż jednej nieruchomości. Jedną nieruchomość należy ująć w druku DOGO-5, każdą następną w załącznikach w ten sposób, żeby jeden załącznik obejmował tylko jedną nieruchomość. W terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie (wygaśnięcie) obowiązku opłaty lub wysokość opłaty. Miejsce Organ właściwy ze względu na miejsce położenia nieruchomości. A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI B. DATA ZŁOŻENIA DEKLARACJI Prezydent Miasta Opola Dzień- Miesiąc- Rok Rynek- Ratusz Opole - - C. OKOLICZNOŚCI DOTYCZĄCE ZŁOŻENIA DEKLARACJI (PROSZĘ WPISAĆ ZNAK X WE WŁAŚCIWY KWADRAT): Pierwsza deklaracja 1 data - - (Dzień- Miesiąc- Rok) 1. Korekta deklaracji 2 obowiązująca od - (Miesiąc- Rok) Nowa deklaracja 3 data zmiany danych - - (Dzień- Miesiąc- Rok) D. DANE DOTYCZĄCE PODMIOTU SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (PROSZĘ WPISAĆ ZNAK X WE WŁAŚCIWY KWADRAT): 2. D.1 właściciel współwłaściciel użytkownik wieczysty zarządca nieruchomości inny podmiot posiadający nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu 3. D.2 osoba fizyczna osoba prawna jednostka organizacyjna spółka nieposiadająca osobowości prawnej inny (jaki?). 4. D.3 DANE IDENTYFIKACYJNE PODATNIKA (* WYPEŁNIA OSOBA FIZYCZNA,** WYPEŁNIA PODMIOT INNY NIŻ OSOBA FIZYCZNA) Nazwisko*/Nazwa pełna** Pieczęć nagłówkowa podatnika */** Imię*/Nazwa skrócona** 5. PESEL* Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) */** Numer Krajowego Rejestru Sądowego** REGON** Symbol Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)** D. 4 ADRES ZAMIESZKANIA/ SIEDZIBY PODATNIKA 4 KRAJ WOJEWÓDZTWO POWIAT GMINA KOD POCZTOWY MIEJSCOWOŚĆ ULICA NUMER DOMU NR LOKALU POCZTA D.5 ADRES DO KORESPONDENCJI (JEŚLI INNY NIŻ W CZĘŚCI D.4) KRAJ WOJEWÓDZTWO POWIAT GMINA KOD POCZTOWY MIEJSCOWOŚĆ ULICA NUMER DOMU NR LOKALU POCZTA DOGO-5 strona 1 z 4

13 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 13 Poz. 231 E. ADRES NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W OPOLU (JEŚLI INNY NIŻ W CZĘŚCI D.4) ULICA NUMER DOMU LUB DZIAŁKI NUMER LOKALU na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Odpady z terenu nieruchomości zbierane i odbierane będą w sposób: F. OŚWIADCZAM, ŻE NIERUCHOMOŚĆ, KTÓREJ DOTYCZY DRUK DOGO-5 STANOWI NIERUCHOMOŚĆ (PROSZĘ WPISAĆ ZNAK X WE WŁAŚCIWY KWADRAT I OKREŚLIĆ SPOSÓB GROMADZENIA ODPADÓW KOMUNALNYCH) na której zamieszkują mieszkańcy. Odpady z terenu nieruchomości zbierane i odbierane będą w sposób: która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Odpady z części, na której zamieszkują mieszkańcy zbierane i odbierane będą w sposób: Z części, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, odpady komunalne będą zbierane i odbierane w sposób: G. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY G.1 WYBÓR CZĘSTOTLIWOŚCI WYWOZU POJEMNIKÓW DLA NIERUCHOMOŚCI/ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 6 Częstotliwość I A. Częstotliwość 6 C. (A*B*C) B. Częstotliwość II Częstotliwość III Częstotliwość IV G.2 WYLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY DLA NIERUCHOMOŚCI/CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE Pojemność 60 l 120 l 240 l 360 l 660 l 1100 l 1100 l - 3,5 m 3-5 m 3 5m 3-7m 3 7m 3-15m 3 15m 3-36 m 3 3,5 m 3 Pojemnik czarny z żółtą klapą lub w kolorze żółtym Stawka D Pojemnik czarny z zieloną klapą lub w kolorze zielonym Stawka 5 E. F. Częstotliwość 6 (E*F*G) H G Pojemnik koloru brązowego Pojemnik czarny z czarną klapą Stawka 5 I. Częstotliwość 6 (I*J*K) L Stawka 5 J. K. M. N. Częstotliwość 6 (M*N*O) O. P. Suma opłat dla o określonej pojemności (D+H+L+P) DOGO-5 strona 2 z

14 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 14 Poz. 231 G.3 WYLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY DLA NIERUCHOMOŚCI/CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY Stawka opłaty 5 osób zamieszkujących nieruchomość, której dotyczy druk DOGO-5. Miesięczna kwota opłaty dla części, na której zamieszkują mieszkańcy (należy wpisać iloczyn wartości z pól nr 227 i 228). H. PODSUMOWANIE WYSOKOŚCI OPŁATY Wysokość opłaty dla nieruchomości/części nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (suma wartości z pól druku DOGO- 5). Wysokość opłaty dla nieruchomości/części nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy (wartość z pola nr 229 druku DOGO-5). Wysokość opłaty dla nieruchomości objętej drukiem DOGO-5 (suma wartości z pól 230 i 231 druku DOGO-5) Wartość z pola/pól 205 załącznika/ów ZOGO-2 (w przypadku wypełnienia więcej niż jednego załącznika ZOGO-2 należy podać sumę wartości z pól 205 załączników ZOGO- 2). Łączna miesięczna kwota opłaty (suma wartości z pól 232 i 233 druku DOGO-5). I. PODPIS PODATNIKA WSKAZANEGO W CZĘŚCI D.3/OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODATNIKA 8 Imię Podpis i pieczęć Imię Podpis i pieczęć Nazwisko 235. Nazwisko J. DANE IDENTYFIKACYJNE OSOBY SPORZĄDZAJĄCEJ DEKLARACJĘ NUMER TELEFONU IMIĘ NAZWISKO (POLE NIEOBOWIĄZKOWE) ADRES (POLE NIEOBOWIĄZKOWE) ADNOTACJE ORGANU 243. Data przyjęcia 244. Podpis (pieczęć) przyjmującego 246. Czynności sprawdzające 247. Pouczenie W przypadku niewpłacenia w obowiązującym terminie kwoty z poz. 234 lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2005 r. Nr 229, poz z późn. zm.). POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM 1 Pole pierwsza deklaracja należy zaznaczyć znakiem X w przypadku, gdy dany podmiot nie składał wcześniej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za nieruchomość, której dotyczy druk DOGO-5. Pierwszą deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. Należy również podać datę zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania odpadów komunalnych. 2 Pole korekta deklaracji należy zaznaczyć znakiem X m.in. w przypadku błędu (np. oczywista omyłka pisarska, błąd rachunkowy) w złożonej już deklaracji. Zgodnie z art ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 747 ze zm.) do korekty deklaracji należy dołączyć pisemne uzasadnienie przyczyn korekty. 3 Pole nowa deklaracja należy zaznaczyć znakiem X w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości. Nową deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana Adres zamieszkania należy podać, jeśli właścicielem nieruchomości (w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) jest osoba fizyczna. W pozostałych przypadkach należy podać adres siedziby. DOGO-5 strona 3 z 4

15 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 15 Poz Stawka została określona właściwą uchwałą Rady Miasta Opola w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi z nieruchomości na terenie Miasta Opola oraz ustalenia stawki tej opłaty. 6 Częstotliwość została określona właściwą uchwałą Rady Miasta Opola. Należy wskazać częstotliwość wywozu w miesiącu. W przypadku częstotliwości I, III i IV (gdy częstotliwość została określona w tygodniach np. 1 raz na 4 tygodnie) należy przyjąć, że 1 miesiąc składa się z 4,33 tygodnia. Należy podać wartość ułamkową. W przypadku częstotliwości 1 raz na 4 tygodnie należy podać 1,08 (4,33/4= 1,08), 1 raz na 2 tygodnie należy wskazać 2,17 (4,33/2=2,17), 2 razy na tydzień należy wskazać 8,66 (4,33*2= 8,66), 1 raz na tydzień należy podać 4,33, 3 razy na tydzień należy podać 12,99 (4,33*3= 12,99). 7 Zgodnie z art. 6j ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w przypadku nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn zadeklarowanej liczby z odpadami komunalnymi powstającymi na danej nieruchomości oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 8 Zgodnie z art. 80a. Ordynacji podatkowej: 1. Jeżeli odrębne ustawy nie stanowią inaczej, deklaracja, w tym deklaracja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej, może być podpisana także przez pełnomocnika podatnika, płatnika lub inkasenta. 2. Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji oraz zawiadomienie o odwołaniu tego pełnomocnictwa składa się organowi podatkowemu właściwemu w sprawach podatku, którego dana deklaracja dotyczy. DOGO-5 strona 4 z 4

16 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 16 Poz. 231 Stempel dzienny/ Pieczęć urzędu DOGO-6 Załącznik nr 5 do uchwały nr VI/64/15 Rady Miasta Opola z dnia 29 stycznia 2015 r. Numer ewidencyjny Podstawa prawna Składający DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ DOMKI LETNISKOWE, LUB INNE NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANE NA CELE REKREACYJNO- WYPOCZYNKOWE JEDYNIE PRZEZ CZĘŚĆ ROKU. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399, poz. 1593, z 2015 r. poz. 87). Właściciel (w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) nieruchomości, na której znajdują się domki letniskowe, lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno- wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku. Jedną nieruchomość należy ująć w druku DOGO- 6, a w przypadku posiadania (zarządzania) więcej niż jedną taką nieruchomością- każdą następną w kolejnych deklaracjach DOGO-6. Termin składania W terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie (wygaśnięcie) obowiązku opłaty lub wysokość opłaty. Miejsce Organ właściwy ze względu na miejsce położenia nieruchomości. A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI B. DATA ZŁOŻENIA DEKLARACJI Prezydent Miasta Opola Dzień- Miesiąc- Rok Rynek- Ratusz Opole - - C. OKOLICZNOŚCI DOTYCZĄCE ZŁOŻENIA DEKLARACJI (PROSZĘ WPISAĆ ZNAK X WE WŁAŚCIWY KWADRAT): Pierwsza deklaracja 1 data - - (Dzień- Miesiąc- Rok) 1. Korekta deklaracji 2 obowiązująca od - (Miesiąc- Rok) Nowa deklaracja 3 data zmiany danych - - (Dzień- Miesiąc- Rok) D. DANE DOTYCZĄCE PODMIOTU SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (PROSZĘ WPISAĆ ZNAK X WE WŁAŚCIWY KWADRAT): 2. D.1 właściciel współwłaściciel użytkownik wieczysty zarządca nieruchomości inny podmiot posiadający nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu 3. D.2 osoba fizyczna osoba prawna jednostka organizacyjna spółka nieposiadająca osobowości prawnej inny (jaki?). 4. D.3 DANE IDENTYFIKACYJNE PODATNIKA (* WYPEŁNIA OSOBA FIZYCZNA,** WYPEŁNIA PODMIOT INNY NIŻ OSOBA FIZYCZNA) Nazwisko*/Nazwa pełna** Pieczęć nagłówkowa podatnika */** Imię*/Nazwa skrócona** 5. PESEL* Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) */** Numer Krajowego Rejestru Sądowego** REGON** Symbol Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)** D. 4 ADRES ZAMIESZKANIA/ SIEDZIBY PODATNIKA 4 KRAJ WOJEWÓDZTWO POWIAT GMINA KOD POCZTOWY MIEJSCOWOŚĆ ULICA NUMER DOMU NR LOKALU POCZTA D.5 ADRES DO KORESPONDENCJI (JEŚLI INNY NIŻ W CZĘŚCI D.4) KRAJ WOJEWÓDZTWO POWIAT GMINA KOD POCZTOWY MIEJSCOWOŚĆ ULICA NUMER DOMU NR LOKALU POCZTA DOGO-6 strona 1 z 3

17 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 17 Poz. 231 E. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZNAJDUJĄ SIĘ DOMKI LETNISKOWE LUB WYKORZYSTYWANEJ NA CELE REKREACYJNO- WYPOCZYNKOWE, WYKORZYSTYWANEJ JEDYNIE PRZEZ CZĘŚĆ ROKU (JEŚLI INNY NIŻ W CZĘŚCI D.4) ULICA NUMER DOMU LUB DZIAŁKI NUMER LOKALU Ryczałtowa stawka opłaty od jednego domku letniskowego F. OŚWIADCZAM, ŻE NIERUCHOMOŚĆ, KTÓREJ DOTYCZY DRUK DOGO-6 STANOWI NIERUCHOMOŚĆ (PROSZĘ WPISAĆ ZNAK X WE WŁAŚCIWY KWADRAT I OKREŚLIĆ SPOSÓB GROMADZENIA ODPADÓW KOMUNALNYCH) na której znajdują się domki letniskowe. Odpady z terenu nieruchomości zbierane i odbierane będą w sposób: wykorzystywaną na cele rekreacyjno- wypoczynkowe jedynie przez część roku, inną niż nieruchomość, na której znajdują się domki letniskowe. Odpady z terenu nieruchomości zbierane i odbierane będą w sposób: G. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY 6 G.1. WYLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY DLA NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZNAJDUJĄ SIĘ DOMKI LETNISKOWE domków letniskowych znajdujących się na terenie nieruchomości. Ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok (należy wpisać iloczyn wartości z pól nr 38 i 39). G.2 USTALENIE RYCZAŁTOWEJ STAWKI OPŁATY ZA ROK DLA INNEJ NIERUCHOMOŚCI NIŻ NIERUCHOMOŚĆ, NA KTÓREJ ZNAJDUJĄ SIĘ DOMKI LETNISKOWE, WYKORZYSTYWANEJ NA CELE REKREACYJNO- WYPOCZYNKOWE JEDYNIE PRZEZ CZĘŚĆ ROKU. Pojemność pojemnika 120 l 240 l Łączna liczba wywozów odpadów z pojemnika w odniesieniu do pojemności Stawka ryczałtu/rok l od 5 do 7 m 3 włącznie H. PODPIS PODATNIKA WSKAZANEGO W CZĘŚCI D.3/OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODATNIKA 7 Imię Podpis i pieczęć Imię Podpis i pieczęć Nazwisko 53. Nazwisko Pouczenie W przypadku niewpłacenia w obowiązującym terminie kwoty z poz. od 40 do 52 lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2005 r. Nr 229, poz z późn. zm.) DOGO-6 strona 2 z 3

18 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 18 Poz. 231 I. DANE IDENTYFIKACYJNE OSOBY SPORZĄDZAJĄCEJ DEKLARACJĘ NUMER TELEFONU IMIĘ NAZWISKO (POLE NIEOBOWIĄZKOWE) ADRES (POLE NIEOBOWIĄZKOWE) ADNOTACJE ORGANU 61. Data przyjęcia 62. Podpis (pieczęć) przyjmującego 63. Czynności sprawdzające 64. POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM 1 Pole pierwsza deklaracja należy zaznaczyć znakiem X w przypadku, gdy dany podmiot nie składał wcześniej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za nieruchomość, której dotyczy druk DOGO-6. Pierwszą deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. Należy również podać datę zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania odpadów komunalnych. 2 Pole korekta deklaracji należy zaznaczyć znakiem X m.in. w przypadku błędu (np. oczywista omyłka pisarska, błąd rachunkowy) w złożonej już deklaracji. Zgodnie z art ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 747 ze zm.) do korekty deklaracji należy dołączyć pisemne uzasadnienie przyczyn korekty. 3 Pole nowa deklaracja należy zaznaczyć znakiem X w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości. Nową deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana Adres zamieszkania należy podać, jeśli właścicielem nieruchomości (w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) jest osoba fizyczna. W pozostałych przypadkach należy podać adres siedziby. 5 Stawka została określona właściwą uchwałą Rady Miasta Opola w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi z nieruchomości na terenie Miasta Opola oraz ustalenia stawki tej opłaty. 6 Zgodnie z art. 6j ust. 3b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w przypadku nieruchomości, na której znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno- wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, rada gminy uchwala ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno- wypoczynkowe. Art. 6j ust. 3c wskazanej ustawy stanowi, że ryczałtowa stawka opłaty ustalana jest jako iloczyn średniej ilości odpadów powstających na nieruchomościach, o których mowa w ust. 3b, na obszarze gminy, wyrażonej w liczbie oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 7 Zgodnie z art. 80a. Ordynacji podatkowej: 1. Jeżeli odrębne ustawy nie stanowią inaczej, deklaracja, w tym deklaracja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej, może być podpisana także przez pełnomocnika podatnika, płatnika lub inkasenta. 2. Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji oraz zawiadomienie o odwołaniu tego pełnomocnictwa składa się organowi podatkowemu właściwemu w sprawach podatku, którego dana deklaracja dotyczy. DOGO-6 strona 3 z 3

19 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 19 Poz. 231 ZOGO-2 Załącznik nr 6 do uchwały nr VI/64/15 Rady Miasta Opola z dnia 29 stycznia 2015 r. ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Załącznik ZOGO- 2 wypełnia właściciel (w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) więcej niż jednej nieruchomości, Jedną nieruchomość należy ująć w druku DOGO-5, każdą następną w kolejnych załącznikach, w ten sposób, by w jednym załączniku ZOGO- 2 ujęta była tylko jedna nieruchomość. Należy wyliczyć opłatę dla każdej nieruchomości osobno, a następnie dokonać podsumowania wysokości opłaty w części H. druku deklaracji DOGO-5. W przypadku posiadania (zarządzania) więcej niż jednej nieruchomości, załącznik stanowi integralną część deklaracji. A. INFORMACJE O ZAŁĄCZNIKU Numer załącznika Data złożenia załącznika Dzien- Miesiąc- Rok B. DANE IDENTYFIKACYJNE PODATNIKA (* WYPEŁNIA OSOBA FIZYCZNA, ** WYPEŁNIA PODMIOT INNY NIŻ OSOBA FIZYCZNA) Nazwisko*/Nazwa pełna** Pieczęć podatnika*/** Imię*/ Nazwa skrócona** C.DANE DOTYCZĄCE PODMIOTU SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (PROSZĘ WPISAĆ ZNAK X WE WŁAŚCIWY KWADRAT) 5. właściciel współwłaściciel użytkownik wieczysty zarządca nieruchomości inny podmiot D. ADRES NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W OPOLU ULICA posiadający nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu NUMER DOMU LUB DZIAŁKI NUMER LOKALU 6. na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Odpady z terenu nieruchomości zbierane i odbierane będą w sposób: E. OŚWIADCZAM, ŻE NIERUCHOMOŚĆ, KTÓREJ DOTYCZY DRUK ZOGO-2 STANOWI NIERUCHOMOŚĆ (PROSZĘ WPISAĆ ZNAK X WE WŁAŚCIWY KWADRAT I OKREŚLIĆ SPOSÓB GROMADZENIA ODPADÓW KOMUNALNYCH) na której zamieszkują mieszkańcy. Odpady z terenu nieruchomości zbierane i odbierane będą w sposób: która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Odpady z części, na której zamieszkują mieszkańcy zbierane i odbierane będą w sposób: Z części, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, odpady komunalne będą zbierane i odbierane w sposób: F. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY F.1 WYBÓR CZĘSTOTLIWOŚCI WYWOZU POJEMNIKÓW DLA NIERUCHOMOŚCI/ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE Częstotliwość I Opłata 3 A. Częstotliwość III Częstotliwość IV 3 3 F.2 WYLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY DLA NIERUCHOMOŚCI/CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE Pojemność 60 l 120 l 240 l 360 l 660 l 1100 l 1100 l - 5m 3-7m 3 7m 3-15m 3 15m 3-36 m 3 3,5 m 3 3,5 m - 5 m Stawka 1 Pojemnik czarny z żółtą klapą lub w kolorze żółtym B. Częstotliwość 2 (A*B*C) C. Częstotliwość II D ZOGO-2 strona 1 z 2 13.

20 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 20 Poz. 231 Pojemność 60 l 120 l 240 l 360 l 660 l 1100 l 1100 l - 3,5 m 3-5 m 3 5m 3-7m 3 7m 3-15m 3 15m 3-36 m 3 3,5 m 3 Pojemnik czarny z zieloną klapą lub w kolorze zielonym Stawka 1 E. Częstotliwość 2 G. 80. Opłata 3 (E*F*G) F. H Pojemnik koloru brązowego Pojemnik czarny z czarną klapą Stawka 1 I. Częstotliwość 2 Opłata 3 (I*J*K) Stawka 1 Opłata 3 L. Częstotliwość 2 J K M N O P (M*N*O) Suma opłat dla o określonej pojemności Podsumowanie kwoty opłaty dla nieruchomości/części nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (suma wartości z pól od 190 do 200) F.3 WYLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY DLA NIERUCHOMOŚCI/CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY Stawka opłaty 1 osób zamieszkujących nieruchomość, której dotyczy druk ZOGO-2. Miesięczna kwota opłaty dla części, na której zamieszkują mieszkańcy (należy wpisać iloczyn wartości z pól nr 202 i 203). G. Suma wartości z pól 201 i 204 załącznika ZOGO POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM 1 Stawka została określona właściwą uchwałą Rady Miasta Opola w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi z nieruchomości na terenie Miasta Opola oraz ustalenia stawki tej opłaty. 2 Częstotliwość została określona właściwą uchwałą Rady Miasta Opola. Należy wskazać częstotliwość wywozu w miesiącu. W przypadku częstotliwości I, III i IV (gdy częstotliwość została określona w tygodniach np. 1 raz na 4 tygodnie) należy przyjąć, że 1 miesiąc składa się z 4,33 tygodnia. Należy podać wartość ułamkową. W przypadku częstotliwości 1 raz na 4 tygodnie należy podać 1,08 (4,33/4= 1,08), 1 raz na 2 tygodnie należy wskazać 2,17 (4,33/2=2,17), 2 razy na tydzień należy wskazać 8,66 (4,33*2= 8,66), 1 raz na tydzień należy podać 4,33, 3 razy na tydzień należy podać 12,99 (4,33*3= 12,99) Zgodnie z art. 6j ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w przypadku nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby z odpadami komunalnymi powstałymi na danej nieruchomości oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. ZOGO-2 strona 2 z 2

UCHWAŁA NR VI/64/15 RADY MIASTA OPOLA. z dnia 29 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/64/15 RADY MIASTA OPOLA. z dnia 29 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR VI/64/15 RADY MIASTA OPOLA z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA. z dnia r. Projekt z dnia... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA z dnia... 2014 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 7 stycznia 2016 r. Poz. 82 UCHWAŁA NR XX/371/15 RADY MIASTA OPOLA. z dnia 29 grudnia 2015 r.

Opole, dnia 7 stycznia 2016 r. Poz. 82 UCHWAŁA NR XX/371/15 RADY MIASTA OPOLA. z dnia 29 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 7 stycznia 2016 r. Poz. 82 UCHWAŁA NR XX/371/15 RADY MIASTA OPOLA z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA. z dnia r. Druk nr 674 Projekt z dnia... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA z dnia... 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA. z dnia r. Projekt z dnia... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA z dnia... 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/51/15 RADY MIEJSKIEJ W OLEŚNIE. z dnia 12 maja 2015 r.

UCHWAŁA NR VII/51/15 RADY MIEJSKIEJ W OLEŚNIE. z dnia 12 maja 2015 r. UCHWAŁA NR VII/51/15 RADY MIEJSKIEJ W OLEŚNIE w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVIII/307/18 RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU. z dnia 26 marca 2018 r.

UCHWAŁA NR XLVIII/307/18 RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU. z dnia 26 marca 2018 r. UCHWAŁA NR XLVIII/307/18 RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU z dnia 26 marca 2018 r w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia warunków i trybu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 5 października 2015 r. Poz. 3772 UCHWAŁA NR VIII.57.2015 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 24 września 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/28/2015 RADY GMINY RUDNIKI. z dnia 3 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR V/28/2015 RADY GMINY RUDNIKI. z dnia 3 marca 2015 r. UCHWAŁA NR V/28/2015 RADY GMINY RUDNIKI z dnia 3 marca 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

1) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych,

1) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych, PROJEKT UCHWAŁA Nr 2015 RADY GMINY KLEMBÓW z dnia 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/32/2015 RADY GMINY URSZULIN. z dnia 29 maja 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/32/2015 RADY GMINY URSZULIN. z dnia 29 maja 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/32/2015 RADY GMINY URSZULIN z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RG.0007.28. 2015 RADY GMINY KOWALE OLECKIE. z dnia 26 marca 2015 r. właściciela nieruchomości

UCHWAŁA NR RG.0007.28. 2015 RADY GMINY KOWALE OLECKIE. z dnia 26 marca 2015 r. właściciela nieruchomości UCHWAŁA NR RG.0007.28. 2015 RADY GMINY KOWALE OLECKIE z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... /.../ 2015 Rady Gminy Klembów z dnia r.

Uchwała Nr... /.../ 2015 Rady Gminy Klembów z dnia r. Uchwała Nr... /.../ 2015 Rady Gminy Klembów z dnia... 2015 r. PROJEKT w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 maja 2019 r. Poz UCHWAŁA NR 86/VII/2019 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE. z dnia 25 kwietnia 2019 r.

Warszawa, dnia 10 maja 2019 r. Poz UCHWAŁA NR 86/VII/2019 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE. z dnia 25 kwietnia 2019 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 10 maja 2019 r. Poz. 6225 UCHWAŁA NR 86/VII/2019 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI. 2. Dzień - Miesiąc - Rok. zarządca nieruchomości

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI. 2. Dzień - Miesiąc - Rok. zarządca nieruchomości POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. Stempel dzienny / Pieczęć urzędu Podstawa prawna: Składający: DOGO-1

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR../2016 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE z dnia 2016 r.

UCHWAŁA NR../2016 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE z dnia 2016 r. UCHWAŁA NR../2016 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE z dnia 2016 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Na podstawie art. 6m i art. 6n ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/97/2016 RADY GMINY GOSZCZANÓW z dnia 1 marca 2016 roku

UCHWAŁA NR XIV/97/2016 RADY GMINY GOSZCZANÓW z dnia 1 marca 2016 roku UCHWAŁA NR XIV/97/2016 RADY GMINY GOSZCZANÓW z dnia 1 marca 2016 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 6 lipca 2015 r. Poz. 1626 UCHWAŁA NR VIII/60/15 RADY GMINY ŁUBNIANY. z dnia 29 czerwca 2015 r.

Opole, dnia 6 lipca 2015 r. Poz. 1626 UCHWAŁA NR VIII/60/15 RADY GMINY ŁUBNIANY. z dnia 29 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 6 lipca 2015 r. Poz. 1626 UCHWAŁA NR VIII/60/15 RADY GMINY ŁUBNIANY z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 13 lipca 2016 r. Poz. 3027 UCHWAŁA NR XVI/110/16 RADY GMINY BIAŁA z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR /./ 2016 RADY GMINY SIERADZ. z dnia 2016 r.

UCHWAŁA NR /./ 2016 RADY GMINY SIERADZ. z dnia 2016 r. Projekt UCHWAŁA NR /./ 2016 RADY GMINY SIERADZ z dnia 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE z dnia r.

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE z dnia r. UCHWAŁA NR...2015 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE z dnia... 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru i terminu składania deklaracji o wysokości opłaty ryczałtowej za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVIII/122/2015 Rady Gminy Piekoszów z dnia 15 grudnia 2015 r. POLA JASNE NALEŻY WYPEŁNIĆ DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM DEKLARACJA O WYSOKOŚCI

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/70/2015 RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNIE. z dnia 30 września 2015 r. właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

UCHWAŁA NR XI/70/2015 RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNIE. z dnia 30 września 2015 r. właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy UCHWAŁA NR XI/70/2015 RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNIE z dnia 30 września 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 15 lipca 2016 r. Poz. 3247 UCHWAŁA NR XXIII/143/2016 RADY GMINY W LGOCIE WIELKIEJ z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/39/2015 RADY GMINY KURÓW. z dnia 22 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR V/39/2015 RADY GMINY KURÓW. z dnia 22 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR V/39/2015 RADY GMINY KURÓW z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/75/2016 RADY GMINY MARKUSZÓW. z dnia 8 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XI/75/2016 RADY GMINY MARKUSZÓW. z dnia 8 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XI/75/2016 RADY GMINY MARKUSZÓW z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/329/12 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH. z dnia 12 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXVI/329/12 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH. z dnia 12 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXVI/329/12 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 30 września 2015 r. Poz UCHWAŁA NR IX/46/2015 RADY GMINY WIELKA NIESZAWKA. z dnia 1 lipca 2015 r.

Bydgoszcz, dnia 30 września 2015 r. Poz UCHWAŁA NR IX/46/2015 RADY GMINY WIELKA NIESZAWKA. z dnia 1 lipca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 30 września 2015 r. Poz. 2905 UCHWAŁA NR IX/46/2015 RADY GMINY WIELKA NIESZAWKA z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 141/XVIII/2016 RADY GMINY W ŁOSOSINIE DOLNEJ. z dnia 28 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR 141/XVIII/2016 RADY GMINY W ŁOSOSINIE DOLNEJ. z dnia 28 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR 141/XVIII/2016 RADY GMINY W ŁOSOSINIE DOLNEJ z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 17 lipca 2015 r. Poz. 3993 UCHWAŁA NR VIII/81/2015 RADY MIEJSKIEJ W KUŹNI RACIBORSKIEJ z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 13 grudnia 2017 r. Poz. 7059 UCHWAŁA NR PR.0007.221.2017 RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 1

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 1 DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 1 Podstawa prawna: Składający: Miejsce składania: Termin składania: Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 13 grudnia 2017 r. Poz. 7060 UCHWAŁA NR PR.0007.222.2017 RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXVIII/238/16 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 15 lipca 2016 r. A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXVIII/238/16 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 15 lipca 2016 r. A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI Załącznik nr 2 do uchwały XXVIII/238/16 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 15 lipca 2016 r. DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI RADY GMINY WÓLKA. z dnia 31 lipca 2015 r.

UCHWAŁA NR XI RADY GMINY WÓLKA. z dnia 31 lipca 2015 r. UCHWAŁA NR XI.73.2015 RADY GMINY WÓLKA z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/20/2015 RADY GMINY GRODZIEC. z dnia 9 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/20/2015 RADY GMINY GRODZIEC. z dnia 9 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VI/20/2015 RADY GMINY GRODZIEC z dnia 9 marca 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr VIII/73/2015 Rady Gminy Stawiguda Z dnia 25 czerwca 2015 r.

Uchwała nr VIII/73/2015 Rady Gminy Stawiguda Z dnia 25 czerwca 2015 r. Uchwała nr VIII/73/2015 Rady Gminy Stawiguda Z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości Na

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 23 marca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVI/72/2016 RADY GMINY RUDNIK. z dnia 17 marca 2016 r.

Lublin, dnia 23 marca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVI/72/2016 RADY GMINY RUDNIK. z dnia 17 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 23 marca 2016 r. Poz. 1307 UCHWAŁA NR XVI/72/2016 RADY GMINY RUDNIK z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/24/2019 RADY GMINY ŻYRZYN. z dnia 4 lutego 2019 r.

UCHWAŁA NR III/24/2019 RADY GMINY ŻYRZYN. z dnia 4 lutego 2019 r. UCHWAŁA NR III/24/2019 RADY GMINY ŻYRZYN z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE z dnia r.

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE z dnia r. UCHWAŁA NR...2015 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE z dnia... 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru i terminu składania deklaracji o wysokości opłaty ryczałtowej za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI. 2. Dzień - Miesiąc - Rok. zarządca nieruchomości

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI. 2. Dzień - Miesiąc - Rok. zarządca nieruchomości POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. Stempel dzienny / Pieczęć urzędu Podstawa prawna: Składający: DOGO-1

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DRUKOWANYMI LITERAMI DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI na nieruchomościach, na których zamieszkują

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR../2016 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE z dnia 2016 r.

UCHWAŁA NR../2016 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE z dnia 2016 r. UCHWAŁA NR../2016 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE z dnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Na podstawie art. 6m i art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RG RADY GMINY KOBIÓR. z dnia 7 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR RG RADY GMINY KOBIÓR. z dnia 7 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR RG.0007.120.2016 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VII/53/2019 Rady Gminy Piekoszów z dnia 8 marca 2019 r. POLA JASNE NALEŻY WYPEŁNIĆ DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 68/IX/2015 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 6 listopada 2015r. DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI WAŻNE Objaśnienia: 1. Pola jasne niniejszej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 43/VII/2015. z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej

UCHWAŁA NR 43/VII/2015. z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej UCHWAŁA NR 43/VII/2015 RADY GMINY W ROGOWIE z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 11 grudnia 2015 r. Poz. 6940 UCHWAŁA NR PR.0007.255.2015 RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Załącznik nr 1 do Uchwały nr VI.37.2019 Rady Gminy Głowaczów z dnia 28.02.2019r. POLA JASNE WYPEŁNIĆ DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM Podstawa prawna: Składający: Termin składania:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVII/594/17 RADY MIEJSKIEJ W PABIANICACH. z dnia 25 października 2017 r.

UCHWAŁA NR XLVII/594/17 RADY MIEJSKIEJ W PABIANICACH. z dnia 25 października 2017 r. UCHWAŁA NR XLVII/594/17 RADY MIEJSKIEJ W PABIANICACH z dnia 25 października 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLII/541/17 z dnia 8 czerwca 2017r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Załącznik do Uchwały Nr X/87/2015 Rady Miejskiej Jasła z dnia 22.06.2015 POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/279/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 21 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXV/279/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 21 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXV/279/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu jej składania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLII/389/2013 RADY MIEJSKIEJ JASŁA. z dnia 3 kwietnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XLII/389/2013 RADY MIEJSKIEJ JASŁA. z dnia 3 kwietnia 2013 r. UCHWAŁA NR XLII/389/2013 RADY MIEJSKIEJ JASŁA z dnia 3 kwietnia 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Na podstawie art. 6n ust. 1 i ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/47/2019 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 21 lutego 2019 r.

UCHWAŁA NR IV/47/2019 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 21 lutego 2019 r. UCHWAŁA NR IV/47/2019 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/48/2019 RADY GMINY W ŁUBNIANACH. z dnia 20 maja 2019 r.

UCHWAŁA NR VIII/48/2019 RADY GMINY W ŁUBNIANACH. z dnia 20 maja 2019 r. UCHWAŁA NR VIII/48/2019 RADY GMINY W ŁUBNIANACH z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości Na

Bardziej szczegółowo

2.deklaracja zmieniająca/ korekta deklaracji

2.deklaracja zmieniająca/ korekta deklaracji Załącznik do uchwały Nr V/49/2015 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 26 lutego 2015 r. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składana przez właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/128/2016 RADY GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 30 maja 2016 r.

UCHWAŁA NR XVII/128/2016 RADY GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 30 maja 2016 r. UCHWAŁA NR XVII/128/2016 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Stanisławów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/145/12 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ. z dnia 28 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXII/145/12 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ. z dnia 28 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXII/145/12 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty i określenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/229/2016 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 23 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XIX/229/2016 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 23 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XIX/229/2016 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/86/2015 RADY GMINY MIELEC. z dnia 17 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XIII/86/2015 RADY GMINY MIELEC. z dnia 17 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XIII/86/2015 RADY GMINY MIELEC z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 13 października 2016 r. Poz. 4276 UCHWAŁA NR XIV/105/2016 RADY GMINY ŚWINICE WARCKIE w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 11 kwietnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVIII/194/16 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY. z dnia 31 marca 2016 r.

Wrocław, dnia 11 kwietnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVIII/194/16 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY. z dnia 31 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 11 kwietnia 2016 r. Poz. 1938 UCHWAŁA NR XVIII/194/16 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie określenia warunków i trybu

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 2 grudnia 2015 r. Poz. 3522 UCHWAŁA NR X.90.2015 RADY GMINY GRĘBÓW. z dnia 23 listopada 2015 r.

Rzeszów, dnia 2 grudnia 2015 r. Poz. 3522 UCHWAŁA NR X.90.2015 RADY GMINY GRĘBÓW. z dnia 23 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 2 grudnia 2015 r. Poz. 3522 UCHWAŁA NR X.90.2015 RADY GMINY GRĘBÓW z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 2 czerwca 2016 r. Poz. 3003 UCHWAŁA NR 0007.XIX.29.2016 RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI - NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI - NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY Załącznik nr 1 do Uchwały Nr. Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, WYPEŁNIAĆ KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 21 września 2016 r. Poz. 4066 UCHWAŁA NR XXIV/295/16 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI - NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY...

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI - NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY... Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VIII/81/2015 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 29 czerwca 2015r. POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, WYPEŁNIAĆ KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX-128/2016 RADY GMINY DOBROSZYCE. z dnia 30 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XX-128/2016 RADY GMINY DOBROSZYCE. z dnia 30 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XX-128/2016 RADY GMINY DOBROSZYCE z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości Na

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 marca 2019 r. Poz UCHWAŁA NR 68/V/2019 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE. z dnia 11 marca 2019 r.

Warszawa, dnia 15 marca 2019 r. Poz UCHWAŁA NR 68/V/2019 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE. z dnia 11 marca 2019 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 15 marca 2019 r. Poz. 3517 UCHWAŁA NR 68/V/2019 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji o wysokości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/49/2015 RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE. z dnia 26 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR V/49/2015 RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE. z dnia 26 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR V/49/2015 RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE z dnia 26 lutego 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/134/16 RADY MIASTA KAMIENNA GÓRA. z dnia 29 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXI/134/16 RADY MIASTA KAMIENNA GÓRA. z dnia 29 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXI/134/16 RADY MIASTA KAMIENNA GÓRA z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA WĄBRZEŹNO. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA WĄBRZEŹNO. z dnia r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA WĄBRZEŹNO z dnia...2015 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości Na

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 4 lutego 2016 r. Poz. 838 UCHWAŁA NR XVII/223/2016 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWSKICH GÓRACH z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 25 sierpnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVII/94/16 RADY GMINY MIELNIK. z dnia 24 sierpnia 2016 r.

Białystok, dnia 25 sierpnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVII/94/16 RADY GMINY MIELNIK. z dnia 24 sierpnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 25 sierpnia 2016 r. Poz. 3364 UCHWAŁA NR XVII/94/16 RADY GMINY MIELNIK z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Załącznik Nr 1 do uchwały Nr V/31/2015 Rady Miejskiej w Krzanowicach z dnia 3 marca 2015r. DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Podstawa prawna: Składający: Miejsce składania:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR PR RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA. z dnia 21 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR PR RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA. z dnia 21 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NR PR.0007.277.2012 RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI. WYPEŁNIAĆ KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/164/16 RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE. z dnia 18 lipca 2016 r.

UCHWAŁA NR XVIII/164/16 RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE. z dnia 18 lipca 2016 r. UCHWAŁA NR XVIII/164/16 RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE z dnia 18 lipca 2016 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 15 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXII/186/16 RADY GMINY NOWA WIEŚ LĘBORSKA. z dnia 28 czerwca 2016 r.

Gdańsk, dnia 15 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXII/186/16 RADY GMINY NOWA WIEŚ LĘBORSKA. z dnia 28 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 15 lipca 2016 r. Poz. 2484 UCHWAŁA NR XXII/186/16 RADY GMINY NOWA WIEŚ LĘBORSKA z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 6 marca 2017 r. Poz. 938 UCHWAŁA NR XXIX/183/2017. z dnia 27 lutego 2017 r.

Lublin, dnia 6 marca 2017 r. Poz. 938 UCHWAŁA NR XXIX/183/2017. z dnia 27 lutego 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 6 marca 2017 r. Poz. 938 UCHWAŁA NR XXIX/183/2017 RADY MIASTA RADZYŃ PODLASKI z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIII/121/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 czerwca 2015 r.

Uchwała Nr XIII/121/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 czerwca 2015 r. Uchwała Nr XIII/121/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie: określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu jej składania.

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 16 listopada 2017 r. Poz OBWIESZCZENIE RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY. z dnia 27 października 2017 r.

Wrocław, dnia 16 listopada 2017 r. Poz OBWIESZCZENIE RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY. z dnia 27 października 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 16 listopada 2017 r. Poz. 4762 OBWIESZCZENIE RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY z dnia 27 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY JEJKOWICE. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla

UCHWAŁA NR... RADY GMINY JEJKOWICE. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla Projekt z dnia 19 lipca 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY JEJKOWICE z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/158/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻYWCU. z dnia 19 maja 2016 r.

UCHWAŁA NR XXII/158/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻYWCU. z dnia 19 maja 2016 r. UCHWAŁA NR XXII/158/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻYWCU z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. Na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/150/2016 RADY GMINY RYCZYWÓŁ. z dnia 18 sierpnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XIX/150/2016 RADY GMINY RYCZYWÓŁ. z dnia 18 sierpnia 2016 r. UCHWAŁA NR XIX/150/2016 RADY GMINY RYCZYWÓŁ z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/226/12 RADY GMINY NAWOJOWA. z dnia 20 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXX/226/12 RADY GMINY NAWOJOWA. z dnia 20 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXX/226/12 RADY GMINY NAWOJOWA z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XXII/161/2013 Rady Gminy Czernikowo z dnia 20 marca 2013 r.

Uchwała nr XXII/161/2013 Rady Gminy Czernikowo z dnia 20 marca 2013 r. Uchwała nr XXII/161/2013 Rady Gminy Czernikowo w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 8 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR X/66/2015 RADY GMINY PUŃSK. z dnia 27 listopada 2015 r.

Białystok, dnia 8 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR X/66/2015 RADY GMINY PUŃSK. z dnia 27 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 8 grudnia 2015 r. Poz. 4132 UCHWAŁA NR X/66/2015 RADY GMINY PUŃSK z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI SKŁADANA PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI SKŁADANA PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI SKŁADANA PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 2 kwietnia 2015 r. Poz. 1531 UCHWAŁA NR V/38/2015 RADY GMINY GŁOGÓW. z dnia 26 marca 2015 r.

Wrocław, dnia 2 kwietnia 2015 r. Poz. 1531 UCHWAŁA NR V/38/2015 RADY GMINY GŁOGÓW. z dnia 26 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 2 kwietnia 2015 r. Poz. 1531 UCHWAŁA NR V/38/2015 RADY GMINY GŁOGÓW z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/143/2015 RADY MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 25 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XII/143/2015 RADY MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 25 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XII/143/2015 RADY MIASTA RACIBÓRZ z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 6 października 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVIII/144/2016 RADY GMINY LINIEWO. z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Gdańsk, dnia 6 października 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVIII/144/2016 RADY GMINY LINIEWO. z dnia 30 sierpnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 6 października 2016 r. Poz. 3305 UCHWAŁA NR XVIII/144/2016 RADY GMINY LINIEWO z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Burmistrza Radzymina z dnia 25 marca 2015 r.

Zarządzenie Nr Burmistrza Radzymina z dnia 25 marca 2015 r. Zarządzenie Nr 0050.36.2015 Burmistrza Radzymina z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty ryczałtowej za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/231/2016 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 23 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XIX/231/2016 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 23 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XIX/231/2016 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 9 czerwca 2016 r. Poz. 2467 UCHWAŁA NR XXI/101/2016 RADY GMINY W LUTUTOWIE z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/224/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 25 maja 2016 r.

UCHWAŁA NR XX/224/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 25 maja 2016 r. Projekt UCHWAŁA NR XX/224/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 11 kwietnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVIII/193/16 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY. z dnia 31 marca 2016 r.

Wrocław, dnia 11 kwietnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVIII/193/16 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY. z dnia 31 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 11 kwietnia 2016 r. Poz. 1937 UCHWAŁA NR XVIII/193/16 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIV/132/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 lipca 2015 r.

Uchwała Nr XIV/132/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 lipca 2015 r. Uchwała Nr XIV/132/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/246/17 RADY MIEJSKIEJ W KONIECPOLU. z dnia 9 lutego 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXVII/246/17 RADY MIEJSKIEJ W KONIECPOLU. z dnia 9 lutego 2017 r. UCHWAŁA NR XXXVII/246/17 RADY MIEJSKIEJ W KONIECPOLU z dnia 9 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/223/2016 z dnia 01 grudnia 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie

Bardziej szczegółowo