Fluorochinolony i ryzyko wydłużenia odstępu QT. <X>: gemifloksacyna i moksyfloksacyna [+ sparfloksacyna, grepaflkosacyna, gatyfloksacyna]

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Fluorochinolony i ryzyko wydłużenia odstępu QT. <X>: gemifloksacyna i moksyfloksacyna [+ sparfloksacyna, grepaflkosacyna, gatyfloksacyna]"

Transkrypt

1 Fluorochinolony i ryzyko wydłużenia odstępu QT <X>: gemifloksacyna i moksyfloksacyna [+ sparfloksacyna, grepaflkosacyna, gatyfloksacyna] CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 4.3 Przeciwwskazania Zarówno w badaniach przedklinicznych, jak i u ludzi po podaniu <X> zaobserwowano zmiany w elektrokardiogramie, w postaci wydłużenia odstępu QT. W związku z powyższym, aby zapewnić bezpieczeństwo stosowania leku, stosowanie <X> jest przeciwwskazane u pacjentów z: wrodzonym lub udokumentowanym nabytym wydłużeniem odstępu QT, zaburzoną równowagą elektrolitową, zwłaszcza nieskorygowaną hipokaliemią, istotną klinicznie bradykardią, istotną klinicznie niewydolnością serca ze zmniejszoną frakcją wyrzutową lewej komory, objawowymi zaburzeniami rytmu serca w wywiadzie. <X> nie należy stosować jednocześnie z innymi lekami, które wydłużają odstęp QT (patrz także punkt 4.5). 4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania Postaci do podawania doustnego Wydłużenie odstępu QTc i stany kliniczne, mogące powodować wydłużenie odstępu QTc Podczas stosowania <X> u niektórych pacjentów obserwowano wydłużenie odstępu QTc w elektrokardiogramie. Przeprowadzona analiza zapisów EKG, wykonywanych podczas badań klinicznych, wykazała wydłużenie odstępu QTc po podaniu <X> o <XY> msek ± <XZ> msek, <XX> w porównaniu z wartością początkową. U kobiet występuje tendencja do dłuższego niż u mężczyzn odstępu QTc i dlatego mogą być one bardziej wrażliwe na leki, które wydłużają odstęp QTc. Także pacjenci w podeszłym wieku mogą być bardziej podatni na zmiany długości odstępu QT, związane ze stosowaniem leków. Należy zachować ostrożność stosując <X> u pacjentów przyjmujących inne leki, które mogą zmniejszać stężenie potasu we krwi. Należy zachować ostrożność stosując <X> u pacjentów, u których występuje ryzyko zaburzeń rytmu serca (zwłaszcza u kobiet i u pacjentów w podeszłym wieku), np. z ostrym niedokrwieniem mięśnia sercowego lub wydłużeniem odstępu QT, gdyż może to doprowadzić do zwiększenia ryzyka arytmii komorowych (w tym zaburzeń typu torsade de pointes) i zatrzymania akcji serca (patrz także punkt 4.3). Wydłużenie odstępu QT może zwiększać się wraz ze wzrostem stężenia <X> w surowicy. Dlatego też nie należy przekraczać zalecanej dawki leku. Przed rozpoczęciem leczenia <X>, zwłaszcza lekkich zakażeń, należy ocenić stosunek korzyści z zastosowania leku do ryzyka opisanego w niniejszym punkcie. Jeżeli w czasie leczenia <X> wystąpią zaburzenia rytmu serca, należy przerwać podawanie leku i wykonać badanie EKG. Postaci moksyfloksacyny do podawania dożylnego Wydłużenie odstępu QTc i stany kliniczne, mogące powodować wydłużenie odstępu QTc U niektórych pacjentów stosowanie moksyfloksacyny może powodować wydłużenie odstępu QT w elektrokardiogramie. Wydłużenie odstępu QT może zwiększać się wraz ze wzrostem stężenia Strona 1 z 7

2 w osoczu, na skutek szybkiej infuzji dożylnej. Dlatego infuzji nie należy podawać krócej niż przez zalecane 60 minut i nie przekraczać podawanej dożylnie dawki 400 mg raz na dobę. Więcej szczegółów znajduje się poniżej, patrz także punkty 4.3 i 4.5. Stosowanie moksyfloksacyny należy przerwać, jeśli w czasie leczenia wystąpią przedmiotowe lub podmiotowe objawy, które mogą być związane z zaburzeniami rytmu serca, widocznymi lub niewidocznymi w zapisie EKG. Należy zachować ostrożność stosując moksyfloksacynę u pacjentów, u których występują czynniki ryzyka zaburzeń rytmu serca (np. ostre niedokrwienie mięśnia sercowego), ponieważ może to prowadzić do zwiększenia ryzyka arytmii komorowych (w tym zaburzeń typu torsade de pointes) i zatrzymania akcji serca. Patrz także punkt 4.3 i 4.5. Należy zachować ostrożność stosując moksyfloksacynę u pacjentów przyjmujących inne leki, które mogą zmniejszać stężenie potasu we krwi. Patrz także punkt 4.3. Należy zachować ostrożność stosując moksyfloksacynę u pacjentów przyjmujących inne leki, które mogą powodować istotną klinicznie bradykardię. Patrz także punkt 4.3. Zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności stosując moksyfloksacynę u kobiet i u pacjentów w podeszły wieku, gdyż u pacjentów z tych grup występuje większa wrażliwość na skutki wydłużenia odstępu QTc. 4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji Interakcje z innymi produktami leczniczymi Nie można wykluczyć, że <X> oraz inne produkty lecznicze, mogące wydłużać odstęp QT, mają addycyjny wpływ na wydłużenie odstępu QT. Może to prowadzić do zwiększenia ryzyka komorowych zaburzeń rytmu serca, w tym zaburzeń typu torsade de pointes. Dlatego przeciwwskazane jest stosowanie <X> razem z którymkolwiek z poniższych leków (patrz także punkt 4.3): leki przeciwarytmiczne klasy IA (np. chinidyna, hydrochinidyna, dyzopiramid), leki przeciwarytmiczne klasy III (np. amiodaron, sotalol, dofetylid, ibutylid), leki przeciwpsychotyczne (np. fenotiazyny, pimozyd, sertindol, haloperydol, sultopryd), trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, niektóre leki przeciwdrobnoustrojowe (np. sparfloksacyna, erytromycyna podawana dożylnie, pentamidyna, leki przeciwmalaryczne, zwłaszcza halofantryna), niektóre leki przeciwhistaminowe (terfenadyna, astemizol, mizolastyna), inne (cyzapryd, winkamina podawana dożylnie, beprydyl, difemanil). 4.8 Działania niepożądane Postaci do podawania doustnego i zaburzenia naczyniowe leczniczego>: wydłużenie odstępu QT u pacjentów z hipokaliemią (patrz punkt 4.3 i 4.4) leczniczego>: wydłużenie odstępu QT (patrz punkt 4.4) <wg częstości występowania określonj zgodnie z wynikami badań klinicznych produktu leczniczego>: tachyarytmie komorowe, omdlenia (tj. nagłe i krótkotrwałe utraty przytomności) leczniczego>: niespecyficzne zaburzenia rytmu serca, zaburzenia rytmu typu torsade de pointes (patrz punkt 4.4), zatrzymanie czynności serca (patrz punkt 4.4) Strona 2 z 7

3 Postaci moksyfloksacyny do podawania dożylnego Poniższe działania niepożądane występowały częściej w podgrupie pacjentów, którzy otrzymywali lek tylko drogą dożylną lub razem z późniejszym leczeniem doustnym. Niezbyt częste: tachyarytmia komorowa. 4.9 Przedawkowanie W razie przedawkowania należy zastosować leczenie objawowe. Należy monitorować zapis EKG gdyż może wystąpić wydłużenie odstępu QT. ULOTKA DLA PACJENTA 2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku <X> Kiedy nie stosować leku <X> Nie należy stosować tego leku, jeśli u pacjenta stwierdzono: wrodzone lub występujące kiedykolwiek zaburzenia rytmu serca (widoczne w zapisie EKG - badaniu aktywności elektrycznej serca), zaburzenia równowagi elektrolitowej we krwi (zwłaszcza małe stężenie potasu i magnezu we krwi), bardzo wolną czynność serca (zwaną bradykardią), słabą pracę serca (niewydolność serca), występujące w przeszłości zaburzenia rytmu serca, lub pacjent stosuje inne leki mogące powodować zmiany w zapisie EKG (patrz punkt Inne leki i <X>), ponieważ <X> może powodować zmiany widoczne w zapisie EKG, takie jak wydłużenie odstępu QT, spowodowane opóźnieniem przewodzenia sygnałów elektrycznych. Ostrzeżenia i środki ostrożności Przed zastosowaniem leku <X> <X> może powodować zmiany w zapisie EKG, zwłaszcza u kobiet i u osób w podeszłym wieku. Jeśli pacjent przyjmuje obecnie jakikolwiek lek, który zmniejsza stężenie potasu we krwi, powinien przed rozpoczęciem stosowania leku <X> skonsultować się z lekarzem. W czasie stosowania leku <X> Jeżeli w czasie trwania leczenia u pacjenta wystąpi kołatanie lub nieregularna praca serca, należy o tym niezwłocznie powiedzieć o tym lekarzowi. Lekarz może zalecić wykonanie badania EKG w celu skontrolowania rytmu serca. Ryzyko wystąpienia zaburzeń pracy serca może zwiększać się wraz ze zwiększaniem dawki. Dlatego należy postępować zgodnie z zaleceniami dotyczącymi dawkowania. (postaci do podawania doustnego) Ryzyko wystąpienia problemów z sercem może zwiększać się wraz ze zwiększaniem dawki oraz szybkością leku podawania dożylnie. (postaci do podawania dożylnego) Inne leki i <X> Stosując <X> należy zdawać sobie sprawę, że: Podczas stosowania leku <X> z innymi leki wpływającymi na pracę serca może zwiększyć się ryzyko zaburzeń rytmu serca; dlatego nie należy przyjmować leku <X> razem z następującymi lekami: Strona 3 z 7

4 o leki stosowane w zaburzeniach rytmu serca (np. chinidyna, hydrochinidyna, dyzopiramid, amiodaron, sotalol, dofetylid, ibutylid), o leki przeciwpsychotyczne (np. fenotiazyna, pimozyd, sertindol, haloperydol, sultopryd), o trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, o niektóre leki stosowane w zakażeniach (np. sparfloksacyna, erytromycyna podawana dożylnie, pentamidyna, leki przeciwmalaryczne, zwłaszcza halofantryna), o niektórymi lekami przeciwhistaminowymi (np. terfenadyna, astemizol, mizolastyna) oraz o inne leki (np. cyzapryd, winkamina podawana dożylnie, beprydyl i difemanyl). Jeśli pacjent przyjmuje inne leki, które mogą zmniejszyć stężenie potasu we krwi lub spowolnić czynność serca, koniecznie powinien powiedzieć o tym lekarzowi. Leki te mogą bowiem zwiększać również ryzyko ciężkich zaburzeń rytmu serca podczas stosowania leku <X>. 4. Możliwe działania niepożądane (patrz punkt 2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku <X>) leczniczego>: zaburzenia rytmu serca (widoczne w EKG) u pacjentów z małym stężeniem potasu we krwi zaburzenia rytmu serca (widoczne w EKG), kołatanie serca, nieregularne i szybkie bicie serca, ciężkie zaburzenia rytmu serca, dławica piersiowa bardzo szybkie bicie serca, omdlenia nieprawidłowy rytm serca, zagrażające życiu nieregularne bicie serca, zatrzymanie akcji serca Postaci moksyfloksacyny do podawania dożylnego Poniższe objawy zostały zaobserwowane z większą częstotliwością u pacjentów otrzymujących lek dożylnie: leczniczego>: bardzo szybkie bicie serca Strona 4 z 7

5 <X>: lewofloksacyna, norfloksacyna, ofloksacyna [+ cyprofloksacyna] CHARAKTERYSTYkA PRODUKTU LECZNICZEGO 4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania Należy zachować ostrożność podczas stosowania fluorochinolonów, w tym <X>, u pacjentów, u których występują czynniki ryzyka wydłużenia odstępu QT, np. u pacjentów: z wrodzonym zespołem długiego odstępu QT, jednocześnie stosujących leki wpływające na wydłużenie odstępu QT (np. leki przeciwarytmiczne klasy IA i III, trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, makrolidy, leki przeciwpsychotyczne), z zaburzoną równowagą elektrolitową (np. hipokaliemia, hipomagnezemia), z chorobami serca (np. niewydolność serca, zawał serca, bradykardia). Pacjenci w podeszłym wieku oraz kobiety mogą być bardziej wrażliwi na leki wydłużające odstęp QT. W związku z tym należy zachować ostrożność stosując fluorochinolony, w tym <X>, w powyższej populacji. (Patrz punkt 4.2 Pacjenci w podeszłym wieku, punkt 4.5, punkt 4.8, punkt 4.9) Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji Leki powodujące wydłużanie odstępu QT <X>, podobnie jak inne fluorochinolony, należy stosować z zachowaniem ostrożności u pacjentów przyjmujących leki wydłużające odstęp QT (np. leki przeciwarytmiczne klasy IA i III, trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, makrolidy, leki przeciwpsychotyczne) (patrz punkt 4.4. i 4.9) Działania niepożądane Częstość nieznana: arytmia komorowa i zaburzenia typu torsade de pointes (notowane przeważnie u pacjentów z czynnikami ryzyka wydłużenia odstępu QT), wydłużenie odstępu QT w zapisie EKG (patrz punkt 4.4 i 4.9) Przedawkowanie W razie przedawkowania należy zastosować leczenie objawowe. Należy monitorować zapis EKG, gdyż może wystąpić wydłużenie odstępu QT. ULOTKA DLA PACJENTA 2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku <X> Ostrzeżenia i środki ostrożności Przed zastosowaniem leku <X> Zaburzenia dotyczące serca Należy zachować ostrożność podczas, stosowania tego typu leków, jeśli: u pacjenta stwierdzono wrodzone lub występujące w rodzinie wydłużenie odstępu QT (widoczne w zapisie EKG - badaniu aktywności elektrycznej serca), Strona 5 z 7

6 u pacjenta stwierdzono zaburzenia równowagi elektrolitowej we krwi (zwłaszcza małe stężenie potasu i magnezu we krwi), pacjent ma bardzo wolny rytm serca (zwany bradykardią), pacjent ma słabą pracę serca (niewydolność serca), pacjent przebył zawał mięśnia sercowego, pacjent jest kobietą lub u osobą w podeszłym wieku, pacjent stosuje inne leki mogące powodować zmiany w zapisie EKG (patrz punkt Inne leki i <X>). Inne leki i <X> Jeśli pacjent przyjmuje inne leki, które mogą wpływać na rytm serca, leki należące do grupy leków przeciwarytmicznych (np. chinidyna, hydrochinidyna, dyzopiramid, amiodaron, sotalol, dofetylid, ibutylid), trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, niektóre leki przeciwbakteryjne (należące do grupy makrolidów) lub niektóre leki przeciwpsychotyczne, koniecznie powinien powiedzieć o tym lekarzowi. 4. Możliwe działania niepożądane Częstość nieznana: bardzo szybkie bicie serca, zagrażające życiu nieregularne bicie serca, zaburzenie rytmu serca (zwane wydłużeniem odcina QT, widoczne w EKG - badaniu aktywności elektrycznej serca). Strona 6 z 7

7 <X>: enoksacyna, pefloksacyna, prulifloksacyna, ruflkosacyna [+ lomefloksacyna] CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania Odnotowano przypadki wydłużonego odstępu QT podczas stosowania innych leków z grupy fluorochinolonów Działania niepożądane Należy uzupełnić działania niepożądane z odpowiednią częstotliwością, jeśli zostaną zgłoszone. ULOTKA DLA PACJENTA 2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku <X> Ostrzeżenia i środki ostrożności Przed zastosowaniem leku <X> Zaburzenia dotyczące serca Jeśli u pacjenta w przeszłości występowały zaburzenia rytmu serca, należy powiedzieć o tym lekarzowi, gdyż podczas stosowania innych antybiotyków z grupy fluorochinolonów notowano u pacjentów zmiany rytmu serca (widoczne w badaniu EKG - badaniu aktywności elektrycznej serca). 4. Możliwe działania niepożądane Należy uzupełnić działania niepożądane i odpowiednią częstość ich występowania, jeśli zostaną zgłoszone. Strona 7 z 7

Aktualizacja ChPL i ulotki dla produktów leczniczych zawierających jako substancję czynną hydroksyzynę.

Aktualizacja ChPL i ulotki dla produktów leczniczych zawierających jako substancję czynną hydroksyzynę. Aktualizacja ChPL i ulotki dla produktów leczniczych zawierających jako substancję czynną hydroksyzynę. Aneks III Poprawki do odpowiednich punktów Charakterystyki Produktu Leczniczego i Ulotki dla pacjenta

Bardziej szczegółowo

ANEKS III POPRAWKA DO CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO I ULOTKI DLA PACJENTA

ANEKS III POPRAWKA DO CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO I ULOTKI DLA PACJENTA ANEKS III POPRAWKA DO CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO I ULOTKI DLA PACJENTA 1 POPRAWKI DO WSTAWIENIA W ODPOWIEDNIE CZĘŚCI CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO ZAWIERAJĄCEGO MOKSYFLOKSACYNĘ poprawki

Bardziej szczegółowo

Annex I. Podsumowanie naukowe i uzasadnienie dla wprowadzenia zmiany w warunkach pozwolenia

Annex I. Podsumowanie naukowe i uzasadnienie dla wprowadzenia zmiany w warunkach pozwolenia Annex I Podsumowanie naukowe i uzasadnienie dla wprowadzenia zmiany w warunkach pozwolenia Podsumowanie naukowe Biorąc pod uwagę Raport oceniający komitetu PRAC dotyczący Okresowego Raportu o Bezpieczeństwie

Bardziej szczegółowo

Aneks III. Zmiany w odpowiednich punktach charakterystyki produktu leczniczego i ulotkach dla pacjenta

Aneks III. Zmiany w odpowiednich punktach charakterystyki produktu leczniczego i ulotkach dla pacjenta Aneks III Zmiany w odpowiednich punktach charakterystyki produktu leczniczego i ulotkach dla pacjenta Uwaga: Konieczna może być późniejsza aktualizacja zmian w charakterystyce produktu leczniczego i ulotce

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika. GASPRID, 5 mg, tabletki GASPRID, 10 mg, tabletki (Cisapridum)

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika. GASPRID, 5 mg, tabletki GASPRID, 10 mg, tabletki (Cisapridum) Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika GASPRID, 5 mg, tabletki GASPRID, 10 mg, tabletki (Cisapridum) Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ

Bardziej szczegółowo

ANEKS III UZUPEŁNIENIA DO CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO ORAZ ULOTKI PLA PACJENTA

ANEKS III UZUPEŁNIENIA DO CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO ORAZ ULOTKI PLA PACJENTA ANEKS III UZUPEŁNIENIA DO CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO ORAZ ULOTKI PLA PACJENTA 42 UZUPEŁNIENIA ZAWARTE W ODPOWIEDNICH PUNKTACH CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO DLA PRODUKTÓW ZAWIERAJĄCYCH

Bardziej szczegółowo

ANEKS III Zmiany w odpowiednich punktach charakterystyki produktu leczniczego i ulotki dla pacjenta

ANEKS III Zmiany w odpowiednich punktach charakterystyki produktu leczniczego i ulotki dla pacjenta ANEKS III Zmiany w odpowiednich punktach charakterystyki produktu leczniczego i ulotki dla pacjenta Uwaga: Konieczna może być późniejsza aktualizacja charakterystyki produktu leczniczego i ulotki dla pacjenta

Bardziej szczegółowo

Informacje dla pacjenta i fachowych pracowników ochrony zdrowia zaangażowanych w opiekę medyczną lub leczenie

Informacje dla pacjenta i fachowych pracowników ochrony zdrowia zaangażowanych w opiekę medyczną lub leczenie brygatynib Informacje dla pacjenta i fachowych pracowników ochrony zdrowia zaangażowanych w opiekę medyczną lub leczenie Imię i nazwisko pacjenta: Dane lekarza (który przepisał lek Alunbrig ): Numer telefonu

Bardziej szczegółowo

Aneks III. Zmiany w odpowiednich punktach Charakterystyki Produktu Leczniczego i ulotki dla pacjenta

Aneks III. Zmiany w odpowiednich punktach Charakterystyki Produktu Leczniczego i ulotki dla pacjenta Aneks III Zmiany w odpowiednich punktach Charakterystyki Produktu Leczniczego i ulotki dla pacjenta Uwaga: Może wyniknąć potrzeba dokonania kolejnych aktualizacji Charakterystyki Produktu Leczniczego i

Bardziej szczegółowo

Aneks III. Zmiany w odpowiednich punktach skróconej charakterystyki produktu leczniczego i ulotce dla pacjenta.

Aneks III. Zmiany w odpowiednich punktach skróconej charakterystyki produktu leczniczego i ulotce dla pacjenta. Aneks III Zmiany w odpowiednich punktach skróconej charakterystyki produktu leczniczego i ulotce dla pacjenta. Uwaga: Niniejsze zmiany w odpowiednich punktach skróconej charakterystyki produktu leczniczego

Bardziej szczegółowo

ANEKS III Zmiany w odpowiednich punktach charakterystyki produktu leczniczego i ulotki dla pacjenta

ANEKS III Zmiany w odpowiednich punktach charakterystyki produktu leczniczego i ulotki dla pacjenta ANEKS III Zmiany w odpowiednich punktach charakterystyki produktu leczniczego i ulotki dla pacjenta Uwaga: Konieczna może być późniejsza aktualizacja charakterystyki produktu leczniczego i ulotki dla pacjenta

Bardziej szczegółowo

Aneks I. Wnioski naukowe i podstawy zmiany warunków pozwolenia (pozwoleń) na dopuszczenie do obrotu

Aneks I. Wnioski naukowe i podstawy zmiany warunków pozwolenia (pozwoleń) na dopuszczenie do obrotu Aneks I Wnioski naukowe i podstawy zmiany warunków pozwolenia (pozwoleń) na dopuszczenie do obrotu 1 Wnioski naukowe Uwzględniając raport oceniający komitetu PRAC w sprawie okresowych raportów o bezpieczeństwie

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Amiokordin, 50 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań Amiodaroni hydrochloridum

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Amiokordin, 50 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań Amiodaroni hydrochloridum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Amiokordin, 50 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań Amiodaroni hydrochloridum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Amiokordin Amiodaroni hydrochloridum 150 mg / 3 ml, roztwór do wstrzykiwań

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Amiokordin Amiodaroni hydrochloridum 150 mg / 3 ml, roztwór do wstrzykiwań ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA Amiokordin Amiodaroni hydrochloridum 150 mg / 3 ml, roztwór do wstrzykiwań Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku. - Należy zachować

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. VICEBROL, 5 mg, tabletki. Vinpocetinum

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. VICEBROL, 5 mg, tabletki. Vinpocetinum ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA VICEBROL, 5 mg, tabletki Vinpocetinum Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku. - Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc

Bardziej szczegółowo

Aneks III. Zmiany do odpowiednich części Charakterystyki Produktu Leczniczego i Ulotki dla pacjenta.

Aneks III. Zmiany do odpowiednich części Charakterystyki Produktu Leczniczego i Ulotki dla pacjenta. Aneks III Zmiany do odpowiednich części Charakterystyki Produktu Leczniczego i Ulotki dla pacjenta. Uwaga: Poszczególne punkty Charakterystyki Produktu Leczniczego i Ulotki dla pacjenta są wynikiem zakończenia

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. TIAPRIDAL (Tiapridum) 100 mg, tabletki

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. TIAPRIDAL (Tiapridum) 100 mg, tabletki ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA TIAPRIDAL (Tiapridum) 100 mg, tabletki Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. BIOSOTAL 40, 40 mg, tabletki BIOSOTAL 80, 80 mg, tabletki. Sotaloli hydrochloridum

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. BIOSOTAL 40, 40 mg, tabletki BIOSOTAL 80, 80 mg, tabletki. Sotaloli hydrochloridum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta BIOSOTAL 40, 40 mg, tabletki BIOSOTAL 80, 80 mg, tabletki Sotaloli hydrochloridum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Floxamic, 400 mg, tabletki powlekane Dla dorosłych Moxifloxacinum

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Floxamic, 400 mg, tabletki powlekane Dla dorosłych Moxifloxacinum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Floxamic, 400 mg, tabletki powlekane Dla dorosłych Moxifloxacinum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. VICEBROL FORTE; 10 mg, tabletki Vinpocetinum

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. VICEBROL FORTE; 10 mg, tabletki Vinpocetinum ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA VICEBROL FORTE; 10 mg, tabletki Vinpocetinum Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku. - Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby

Bardziej szczegółowo

Aneks I. Wnioski naukowe oraz podstawy zmian warunków pozwolenia (pozwoleń) na dopuszczenie do obrotu.

Aneks I. Wnioski naukowe oraz podstawy zmian warunków pozwolenia (pozwoleń) na dopuszczenie do obrotu. Aneks I Wnioski naukowe oraz podstawy zmian warunków pozwolenia (pozwoleń) na dopuszczenie do obrotu. 1 Wnioski naukowe Uwzględniając raport oceniający komitetu PRAC w sprawie okresowych raportów o bezpieczeństwie

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Moloxin, 400 mg, tabletki powlekane. Moxifloxacinum

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Moloxin, 400 mg, tabletki powlekane. Moxifloxacinum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Moloxin, 400 mg, tabletki powlekane Moxifloxacinum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje

Bardziej szczegółowo

Aneks III. Zmiany, które należy wprowadzić w odpowiednich punktach charakterystyki produktu leczniczego i ulotkach dla pacjenta

Aneks III. Zmiany, które należy wprowadzić w odpowiednich punktach charakterystyki produktu leczniczego i ulotkach dla pacjenta Aneks III Zmiany, które należy wprowadzić w odpowiednich punktach charakterystyki produktu leczniczego i ulotkach dla pacjenta Uwaga: Ta Charakterystyka Produktu Leczniczego, oznakowanie opakowań i ulotka

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Binabic, 50 mg, tabletki powlekane Bicalutamidum

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Binabic, 50 mg, tabletki powlekane Bicalutamidum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Binabic, 50 mg, tabletki powlekane Bicalutamidum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Rimantin, 50 mg, tabletki. Rymantadyny chlorowodorek

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Rimantin, 50 mg, tabletki. Rymantadyny chlorowodorek ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA Rimantin, 50 mg, tabletki Rymantadyny chlorowodorek Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta. Należy zachować

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Binabic, 150 mg, tabletki powlekane Bicalutamidum

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Binabic, 150 mg, tabletki powlekane Bicalutamidum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Binabic, 150 mg, tabletki powlekane Bicalutamidum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje

Bardziej szczegółowo

Zalecenia PRAC dotyczące przesłanek do aktualizacji informacji o produkcie

Zalecenia PRAC dotyczące przesłanek do aktualizacji informacji o produkcie 23 April 2015 EMA/PRAC/273915/2015 Pharmacovigilance Risk Assessment Committee Zalecenia PRAC dotyczące przesłanek do aktualizacji informacji o produkcie Przyjęte na posiedzeniu PRAC w dniach 7 10 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika. Moloxin, 400 mg/250 ml, roztwór do infuzji Moxifloxacinum

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika. Moloxin, 400 mg/250 ml, roztwór do infuzji Moxifloxacinum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Moloxin, 400 mg/250 ml, roztwór do infuzji Moxifloxacinum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku. ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA KAMAGRA 100 mg, tabletki powlekane Sildenafil w postaci cytrynianu Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku. 1- Należy zachować tę ulotkę,

Bardziej szczegółowo

ANEKS III ZMIANY W CHARAKTERYSTYKACH PRODUKTÓW LECZNICZYCH I ULOTCE DLA PACJENTA

ANEKS III ZMIANY W CHARAKTERYSTYKACH PRODUKTÓW LECZNICZYCH I ULOTCE DLA PACJENTA ANEKS III ZMIANY W CHARAKTERYSTYKACH PRODUKTÓW LECZNICZYCH I ULOTCE DLA PACJENTA Poprawki do CHPL oraz ulotki dla pacjenta są ważne od momentu zatwierdzenia Decyzji Komisji. Po zatwierdzeniu Decyzji Komisji,

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Ondansetron B. Braun, 0,08 mg/ml, roztwór do infuzji Ondansetron B. Braun, 0,16 mg/ml, roztwór do infuzji Ondansetronum Należy uważnie zapoznać się

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Rulid, 150 mg, tabletki powlekane. Roxithromycinum

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Rulid, 150 mg, tabletki powlekane. Roxithromycinum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Rulid, 150 mg, tabletki powlekane Roxithromycinum Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UśYTKOWNIKA. GASPRID 5 mg tabletki GASPRID 10 mg tabletki (Cisapridum)

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UśYTKOWNIKA. GASPRID 5 mg tabletki GASPRID 10 mg tabletki (Cisapridum) ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UśYTKOWNIKA GASPRID 5 mg tabletki GASPRID 10 mg tabletki (Cisapridum) NaleŜy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku. - NaleŜy zachować tę ulotkę, aby

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika. Avelox, 400 mg, tabletki powlekane Substancja czynna: moksyfloksacyna

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika. Avelox, 400 mg, tabletki powlekane Substancja czynna: moksyfloksacyna Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika, 400 mg, tabletki powlekane Substancja czynna: moksyfloksacyna Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Moloxin, 400 mg, tabletki powlekane Moxifloxacinum

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Moloxin, 400 mg, tabletki powlekane Moxifloxacinum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Moloxin, 400 mg, tabletki powlekane Moxifloxacinum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje

Bardziej szczegółowo

Aneks II. Uzupełnienia odpowiednich punktów Charakterystyki Produktu Leczniczego i Ulotki dla pacjenta

Aneks II. Uzupełnienia odpowiednich punktów Charakterystyki Produktu Leczniczego i Ulotki dla pacjenta Aneks II Uzupełnienia odpowiednich punktów Charakterystyki Produktu Leczniczego i Ulotki dla pacjenta 7 Dla produktów zawierających inhibitory enzymu konwertującego angiotensynę (inhibitory ACE) benazepryl,

Bardziej szczegółowo

ANEKS III UZUPEŁNIENIA DO CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO ORAZ ULOTKI PLA PACJENTA

ANEKS III UZUPEŁNIENIA DO CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO ORAZ ULOTKI PLA PACJENTA ANEKS III UZUPEŁNIENIA DO CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO ORAZ ULOTKI PLA PACJENTA 25 UZUPEŁNIENIA ZAWARTE W ODPOWIEDNICH PUNKTACH CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO DLA PRODUKTÓW ZAWIERAJĄCYCH

Bardziej szczegółowo

Ogólne podsumowanie oceny naukowej preparatu Atacand Plus i nazwy produktów związanych (patrz Aneks I)

Ogólne podsumowanie oceny naukowej preparatu Atacand Plus i nazwy produktów związanych (patrz Aneks I) ANEKS II WNIOSKI NAUKOWE I PODSTAWY DO ZMIANY CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO, OZNAKOWANIA OPAKOWAŃ I ULOTKI DLA PACJENTA PRZEDSTAWIONE PRZEZ EUROPEJSKĄ AGENCJĘ LEKÓW 15 Wnioski naukowe Ogólne podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Niniejszy produkt leczniczy będzie dodatkowo monitorowany. Umożliwi to szybkie zidentyfikowanie nowych informacji o bezpieczeństwie.

Niniejszy produkt leczniczy będzie dodatkowo monitorowany. Umożliwi to szybkie zidentyfikowanie nowych informacji o bezpieczeństwie. Niniejszy produkt leczniczy będzie dodatkowo monitorowany. Umożliwi to szybkie zidentyfikowanie nowych informacji o bezpieczeństwie. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Sirdalud MR Kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde, 6 mg. Tizanidinum

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Sirdalud MR Kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde, 6 mg. Tizanidinum ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA Sirdalud MR Kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde, 6 mg Tizanidinum Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku. Należy zachować

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika. TRISENOX 1 mg/ml, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji.

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika. TRISENOX 1 mg/ml, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji. Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika TRISENOX 1 mg/ml, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji Trójtlenek arsenu Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

TADALIS 20mg tabletki powlekane tadalafil

TADALIS 20mg tabletki powlekane tadalafil TADALIS 20mg tabletki powlekane tadalafil Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta. 1 Należy zachować tę ulotkę, aby w razie

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika. Moxinea, 400 mg, tabletki powlekane Dla dorosłych Moxifloxacinum

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika. Moxinea, 400 mg, tabletki powlekane Dla dorosłych Moxifloxacinum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Moxinea, 400 mg, tabletki powlekane Dla dorosłych Moxifloxacinum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ

Bardziej szczegółowo

((logo podmiotu odpowiedzialnego))

((logo podmiotu odpowiedzialnego)) Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Rulid, 50 mg, tabletki do sporządzania zawiesiny doustnej Roxithromycinum Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. LORATADYNA GALENA, 10 mg, tabletki Loratadinum

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. LORATADYNA GALENA, 10 mg, tabletki Loratadinum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta LORATADYNA GALENA, 10 mg, tabletki Loratadinum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Hydroxyzinum Alvogen, 1,6 mg/g, syrop 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 1 ml syropu zawiera 2 mg hydroksyzyny chlorowodorku (Hydroxyzini

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta VICEBROL FORTE 10 mg, tabletki

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta VICEBROL FORTE 10 mg, tabletki Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta VICEBROL FORTE 10 mg, tabletki Vinpocetinum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje

Bardziej szczegółowo

Zaobserwowano częstsze przypadki stosowania produktu leczniczego Vistide w niezatwierdzonych wskazaniach i (lub) drogach podawania.

Zaobserwowano częstsze przypadki stosowania produktu leczniczego Vistide w niezatwierdzonych wskazaniach i (lub) drogach podawania. Komunikat skierowany do fachowych pracowników ochrony zdrowia dotyczący występowania ciężkich działań niepożądanych związanych z stosowaniem produktu leczniczego Vistide (cydofowir) niezgodnie z zapisami

Bardziej szczegółowo

Aneks I. Wnioski naukowe i podstawy zmiany warunków pozwolenia (pozwoleń) na dopuszczenie do obrotu

Aneks I. Wnioski naukowe i podstawy zmiany warunków pozwolenia (pozwoleń) na dopuszczenie do obrotu Aneks I Wnioski naukowe i podstawy zmiany warunków pozwolenia (pozwoleń) na dopuszczenie do obrotu 1 Wnioski naukowe Uwzględniając raport oceniający komitetu PRAC w sprawie okresowych raportów o bezpieczeństwie

Bardziej szczegółowo

ANEKS III ODPOWIEDNIE CZĘŚCI CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO I ULOTKI DLA PACJENTA

ANEKS III ODPOWIEDNIE CZĘŚCI CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO I ULOTKI DLA PACJENTA ANEKS III ODPOWIEDNIE CZĘŚCI CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO I ULOTKI DLA PACJENTA Uwaga: Niniejsze zmiany do streszczenia charakterystyki produktu leczniczego i ulotki dla pacjenta są wersją obowiązującą

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Amantix 200 mg/500 ml roztwór do infuzji (Amantadini sulfas)

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Amantix 200 mg/500 ml roztwór do infuzji (Amantadini sulfas) ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA Amantix 200 mg/500 ml roztwór do infuzji (Amantadini sulfas) Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku - Należy zachować tę ulotkę, aby

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika. TRISENOX 1 mg/ml, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji trójtlenek arsenu

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika. TRISENOX 1 mg/ml, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji trójtlenek arsenu Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika TRISENOX 1 mg/ml, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji trójtlenek arsenu Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. TIAPRIDAL (Tiapridum) 100 mg, tabletki

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. TIAPRIDAL (Tiapridum) 100 mg, tabletki ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA TIAPRIDAL (Tiapridum) 100 mg, tabletki Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Amisan, 50 mg, tabletki Amisan, 100 mg, tabletki Amisan, 200 mg, tabletki Amisulpryd (Amisulpridum)

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Amisan, 50 mg, tabletki Amisan, 100 mg, tabletki Amisan, 200 mg, tabletki Amisulpryd (Amisulpridum) ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA Amisan, 50 mg, tabletki Amisan, 100 mg, tabletki Amisan, 200 mg, tabletki Amisulpryd (Amisulpridum) Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

Aneks I. Wnioski naukowe i podstawy zmiany warunków pozwolenia (pozwoleń) na dopuszczenie do obrotu

Aneks I. Wnioski naukowe i podstawy zmiany warunków pozwolenia (pozwoleń) na dopuszczenie do obrotu Aneks I Wnioski naukowe i podstawy zmiany warunków pozwolenia (pozwoleń) na dopuszczenie do obrotu 1 Wnioski naukowe Uwzględniając raport oceniający komitetu PRAC w sprawie okresowych raportów o bezpieczeństwie

Bardziej szczegółowo

Aneks II. Wnioski naukowe

Aneks II. Wnioski naukowe Aneks II Wnioski naukowe 16 Wnioski naukowe Haldol, który zawiera substancję czynną haloperydol, jest lekiem przeciwpsychotycznym należącym do grupy pochodnych butyrofenonu. Jest silnym antagonistą ośrodkowych

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Produktu Leczniczego

Charakterystyka Produktu Leczniczego Charakterystyka Produktu Leczniczego 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO BIOSOTAL 40 40 mg, tabletki 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 1 tabletka zawiera 40 mg chlorowodorku sotalolu (Sotaloli hydrochloridum).

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. NICERGOLIN 10 mg, tabletki Nicergolinum

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. NICERGOLIN 10 mg, tabletki Nicergolinum ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA NICERGOLIN 10 mg, tabletki Nicergolinum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika. TRISENOX 1 mg/ml, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji Trójtlenek arsenu

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika. TRISENOX 1 mg/ml, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji Trójtlenek arsenu Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika TRISENOX 1 mg/ml, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji Trójtlenek arsenu Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

Elicea, 5 mg, tabletki powlekane Elicea, 10 mg, tabletki powlekane Elicea, 20 mg, tabletki powlekane Escitalopramum

Elicea, 5 mg, tabletki powlekane Elicea, 10 mg, tabletki powlekane Elicea, 20 mg, tabletki powlekane Escitalopramum Elicea, 5 mg, tabletki powlekane Elicea, 10 mg, tabletki powlekane Elicea, 20 mg, tabletki powlekane Escitalopramum wiera ona - - - - lub farmaceucie. Patrz punkt 4. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. Lek Elicea zawiera

Bardziej szczegółowo

Ulotka dla pacjenta. Alerton (Cetirizini dihydrochloridum) 10 mg, tabletki powlekane

Ulotka dla pacjenta. Alerton (Cetirizini dihydrochloridum) 10 mg, tabletki powlekane Ulotka dla pacjenta ależy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta. Lek ten jest dostępny bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza.

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. FILOMAG B 6 40 mg jonów magnezu + 5 mg, tabletki Magnesii hydroaspartas + Pyridoxini hydrochloridum

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. FILOMAG B 6 40 mg jonów magnezu + 5 mg, tabletki Magnesii hydroaspartas + Pyridoxini hydrochloridum ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA FILOMAG B 6 40 mg jonów magnezu + 5 mg, tabletki Magnesii hydroaspartas + Pyridoxini hydrochloridum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. AMANTIX 100 mg tabletki powlekane Siarczan amantadyny (Amantadini sulfas)

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. AMANTIX 100 mg tabletki powlekane Siarczan amantadyny (Amantadini sulfas) ULOTKA DLA PACJENTA ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA AMANTIX 100 mg tabletki powlekane Siarczan amantadyny (Amantadini sulfas) Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Sirdalud Tabletki, 4 mg. Tizanidinum

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Sirdalud Tabletki, 4 mg. Tizanidinum ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA Sirdalud Tabletki, 4 mg Tizanidinum Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku. Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. LORATADYNA PYLOX 10 mg, tabletki Loratadinum

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. LORATADYNA PYLOX 10 mg, tabletki Loratadinum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta LORATADYNA PYLOX 10 mg, tabletki Loratadinum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Sirdalud Tabletki, 4 mg. Tizanidinum

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Sirdalud Tabletki, 4 mg. Tizanidinum ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA Sirdalud Tabletki, 4 mg Tizanidinum Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku. Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją

Bardziej szczegółowo

Opinia ChMP z dnia 28.01.2016 r. - EMA/H/C/2321/II/036G Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Opinia ChMP z dnia 28.01.2016 r. - EMA/H/C/2321/II/036G Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta ZYTIGA, 250 mg, tabletki Octan abirateronu Niniejszy produkt leczniczy będzie dodatkowo monitorowany. Umożliwi to szybkie zidentyfikowanie nowych

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Woodward s Gripe Water, płyn doustny, (0,46 mg + 10,5 mg)/ml 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Substancje czynne zawartość w 5 ml (1 łyżeczka)

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Glimbax, 0,74 mg/ml (0,074%), roztwór do płukania jamy ustnej i gardła (Diclofenacum)

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Glimbax, 0,74 mg/ml (0,074%), roztwór do płukania jamy ustnej i gardła (Diclofenacum) ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA Glimbax, 0,74 mg/ml (0,074%), roztwór do płukania jamy ustnej i gardła (Diclofenacum) Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona ważne informacje

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika. Moloxin, 400 mg/250 ml, roztwór do infuzji Moxifloxacinum

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika. Moloxin, 400 mg/250 ml, roztwór do infuzji Moxifloxacinum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Moloxin, 400 mg/250 ml, roztwór do infuzji Moxifloxacinum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera

Bardziej szczegółowo

Aneks III. Uzupełnienia odpowiednich punktów Charakterystyki Produktu Leczniczego i Ulotki dla pacjenta

Aneks III. Uzupełnienia odpowiednich punktów Charakterystyki Produktu Leczniczego i Ulotki dla pacjenta Aneks III Uzupełnienia odpowiednich punktów Charakterystyki Produktu Leczniczego i Ulotki dla pacjenta Uwaga: Charakterystyka Produktu Leczniczego i Ulotka dla pacjenta są wynikiem zakończenia procedury

Bardziej szczegółowo

WSKAZANIA DO STOSOWANIA:

WSKAZANIA DO STOSOWANIA: Niniejszy produkt leczniczy będzie dodatkowo monitorowany. Umożliwi to szybkie zidentyfikowanie nowych informacji o bezpieczeństwie. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Floxitrat, 400 mg, tabletki powlekane Moxifloxacinum

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Floxitrat, 400 mg, tabletki powlekane Moxifloxacinum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Floxitrat, 400 mg, tabletki powlekane Moxifloxacinum Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. ZYTIGA, 250 mg, tabletki octan abirateronu

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. ZYTIGA, 250 mg, tabletki octan abirateronu Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta ZYTIGA, 250 mg, tabletki octan abirateronu Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Moxifloxacin Aurovitas, 400 mg, tabletki powlekane do stosowania u osób dorosłych Moxifloxacinum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO. 1 tabletka zawiera 5 mg lub 10 mg cyzaprydu (Cisapridum) w postaci cyzaprydu jednowodnego.

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO. 1 tabletka zawiera 5 mg lub 10 mg cyzaprydu (Cisapridum) w postaci cyzaprydu jednowodnego. CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO GASPRID, 5 mg, tabletki GASPRID, 10 m, tabletki 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 1 tabletka zawiera 5 mg lub 10 mg cyzaprydu (Cisapridum)

Bardziej szczegółowo

Symago (agomelatyna)

Symago (agomelatyna) Ważne informacje nie wyrzucać! Symago (agomelatyna) w leczeniu dużych epizodów depresyjnych u dorosłych Poradnik dla lekarzy Informacja dla fachowych pracowników ochrony zdrowia Zalecenia dotyczące: -

Bardziej szczegółowo

Lek Serdolect jest stosowany w leczeniu schizofrenii u osób, u których inny lek nie był skuteczny.

Lek Serdolect jest stosowany w leczeniu schizofrenii u osób, u których inny lek nie był skuteczny. Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Serdolect, 4 mg, tabletki powlekane Serdolect, 12 mg, tabletki powlekane Serdolect, 16 mg, tabletki powlekane Sertindolum Należy zapoznać się z treścią

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika. Casodex, 50 mg, tabletki powlekane bicalutamidum

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika. Casodex, 50 mg, tabletki powlekane bicalutamidum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Casodex, 50 mg, tabletki powlekane bicalutamidum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. MOLSIDOMINA WZF, 2 mg, tabletki MOLSIDOMINA WZF, 4 mg, tabletki.

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. MOLSIDOMINA WZF, 2 mg, tabletki MOLSIDOMINA WZF, 4 mg, tabletki. Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta MOLSIDOMINA WZF, 2 mg, tabletki MOLSIDOMINA WZF, 4 mg, tabletki Molsidominum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku,

Bardziej szczegółowo

Aneks I. Wnioski naukowe i podstawy zmiany warunków pozwolenia (pozwoleń) na dopuszczenie do obrotu

Aneks I. Wnioski naukowe i podstawy zmiany warunków pozwolenia (pozwoleń) na dopuszczenie do obrotu Aneks I Wnioski naukowe i podstawy zmiany warunków pozwolenia (pozwoleń) na dopuszczenie do obrotu 1 Wnioski naukowe Uwzględniając raport oceniający komitetu PRAC w sprawie okresowych raportów o bezpieczeństwie

Bardziej szczegółowo

Aneks I. Wnioski naukowe i podstawy zmiany warunków pozwolenia (pozwoleń) na dopuszczenie do obrotu

Aneks I. Wnioski naukowe i podstawy zmiany warunków pozwolenia (pozwoleń) na dopuszczenie do obrotu Aneks I Wnioski naukowe i podstawy zmiany warunków pozwolenia (pozwoleń) na dopuszczenie do obrotu 1 Wnioski naukowe Biorąc pod uwagę sprawozdanie komitetu PRAC do raportu PSUR dla dexamethasonu (za wyjątkiem

Bardziej szczegółowo

Aneks I. Wnioski naukowe i podstawy zmiany warunków pozwolenia (pozwoleń) na dopuszczenie do obrotu

Aneks I. Wnioski naukowe i podstawy zmiany warunków pozwolenia (pozwoleń) na dopuszczenie do obrotu Aneks I Wnioski naukowe i podstawy zmiany warunków pozwolenia (pozwoleń) na dopuszczenie do obrotu Wnioski naukowe Uwzględniając raport oceniający komitetu PRAC w sprawie okresowych raportów o bezpieczeństwie

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA Karbis, 4 mg, tabletki Karbis, 8 mg, tabletki Karbis, 16 mg, tabletki Karbis, 32 mg, tabletki Candesartanum cilexetilum Należy zapoznać się z treścią ulotki

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Amiokordin, 50 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 1 ml roztworu zawiera 50 mg amiodaronu chlorowodorku (Amiodaroni

Bardziej szczegółowo

Aneks III Zmiany w charakterystyce produktu leczniczego oraz w ulotce dla pacjenta

Aneks III Zmiany w charakterystyce produktu leczniczego oraz w ulotce dla pacjenta Aneks III Zmiany w charakterystyce produktu leczniczego oraz w ulotce dla pacjenta Uwaga: Niniejsze zmiany do streszczenia charakterystyki produktu leczniczego i ulotki dla pacjenta są wersją obowiązującą

Bardziej szczegółowo

Ograniczenia stosowania leków zawierających domperidon

Ograniczenia stosowania leków zawierających domperidon 1 września 2014 r. EMA/465179/2014 W dniu 23 kwietnia 2014 r. grupa koordynacyjna ds. procedur wzajemnego uznania i zdecentralizowanej produkty stosowane u ludzi (CMDh) zatwierdziła nowe zalecenia o ograniczeniu

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta INDIX SR 1,5 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu Indapamidum

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta INDIX SR 1,5 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu Indapamidum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta INDIX SR 1,5 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu Indapamidum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera

Bardziej szczegółowo

ASMAG FORTE 34 mg jonów magnezu, tabletki Magnesii hydroaspartas

ASMAG FORTE 34 mg jonów magnezu, tabletki Magnesii hydroaspartas Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika ASMAG FORTE 34 mg jonów magnezu, tabletki Magnesii hydroaspartas Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ

Bardziej szczegółowo

100 ml syropu zawiera 825 mg suchego wyciągu z liści bluszczu (Hedera helix L., folium) (4-8:1). Ekstrahent: etanol 30% (m/m).

100 ml syropu zawiera 825 mg suchego wyciągu z liści bluszczu (Hedera helix L., folium) (4-8:1). Ekstrahent: etanol 30% (m/m). CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Hedussin, 33 mg/4 ml, syrop 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 100 ml syropu zawiera 825 mg suchego wyciągu z liści bluszczu (Hedera helix

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Sirdalud MR, 6 mg, kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde.

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Sirdalud MR, 6 mg, kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde. Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Sirdalud MR, 6 mg, kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde Tizanidinum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku,

Bardziej szczegółowo

ApoSuprid, 400 mg, tabletki powlekane Amisulpryd

ApoSuprid, 400 mg, tabletki powlekane Amisulpryd ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA ApoSuprid, 400 mg, tabletki powlekane Amisulpryd Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku. Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby

Bardziej szczegółowo

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1 Charakterystyki Produktu Leczniczego (ChPL).

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1 Charakterystyki Produktu Leczniczego (ChPL). Nazwa produktu leczniczego i nazwa powszechnie stosowana: Aerius 0,5 mg/ml, roztwór doustny, desloratadyna Skład jakościowy i ilościowy w odniesieniu do substancji czynnych oraz tych substancji pomocniczych,

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. DOBUJECT, 50 mg/ml, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji Dobutaminum

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. DOBUJECT, 50 mg/ml, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji Dobutaminum ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA DOBUJECT, 50 mg/ml, koncentrat do sporządzania roztworu do Dobutaminum Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku. Należy zachować tę

Bardziej szczegółowo

Bicalutamide Apotex, 50 mg, tabletki powlekane Bicalutamidum

Bicalutamide Apotex, 50 mg, tabletki powlekane Bicalutamidum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Bicalutamide Apotex, 50 mg, tabletki powlekane Bicalutamidum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera

Bardziej szczegółowo

Część VI: Streszczenie Planu Zarządzania Ryzykiem dla produktu:

Część VI: Streszczenie Planu Zarządzania Ryzykiem dla produktu: Część VI: Streszczenie Planu Zarządzania Ryzykiem dla produktu: Olamide, 10 mg, tabletki VI.2 VI.2.1 Podsumowanie planu zarządzania ryzykiem dla produktu leczniczego Olamide przeznaczone do wiadomości

Bardziej szczegółowo

AMANTIX, 200 mg/500 ml, roztwór do infuzji Amantadini sulfas

AMANTIX, 200 mg/500 ml, roztwór do infuzji Amantadini sulfas Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta AMANTIX, 200 mg/500 ml, roztwór do infuzji Amantadini sulfas Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. DALFAZ, 2,5 mg, tabletki powlekane (Alfuzosini hydrochloridum)

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. DALFAZ, 2,5 mg, tabletki powlekane (Alfuzosini hydrochloridum) ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA DALFAZ, 2,5 mg, tabletki powlekane (Alfuzosini hydrochloridum) Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku. - Należy zachować tę ulotkę,

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. HYDROXYZINUM ESPEFA, 10 mg/5 ml, syrop. Hydroxyzini hydrochloridum

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. HYDROXYZINUM ESPEFA, 10 mg/5 ml, syrop. Hydroxyzini hydrochloridum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta HYDROXYZINUM ESPEFA, 10 mg/5 ml, syrop Hydroxyzini hydrochloridum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ

Bardziej szczegółowo