INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O INNYCH ŚWIADCZENIACH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O INNYCH ŚWIADCZENIACH"

Transkrypt

1 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O INNYCH ŚWIADCZENIACH III KWARTAŁ 2005 R. WARSZAWA 2005

2 SPIS TREŚCI Tabl. Str. UWAGI WSTĘPNE X 4 TABLICE STATYSTYCZNE I. DANE OGÓLNE Wydatki na świadczenia pieniężne Wydatki z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w okresie I-IX 2005 r Wypłaty świadczeń pieniężnych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych według rodzajów funduszy w okresie I-IX 2005 r Wypłaty świadczeń pieniężnych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych według rodzajów świadczeń w okresie I-IX 2005 r Wpływy składek i należności pochodnych na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych w okresie I-IX 2005 r Pozaskładkowe dochody Funduszu Ubezpieczeń Społecznych okresie I-IX 2005 r II. ZASIŁKI Absencja chorobowa, zasiłki opiekuńcze, macierzyńskie, wyrównawcze i świadczenia rehabilitacyjne ( 7) 9 Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne ( 8) 10 Zasiłki pogrzebowe i jednorazowe odszkodowania powypadkowe ( 9) 11 Pozostałe świadczenia (10) 12 III. EMERYTURY I RENTY Z POZAROLNICZEGO SYSTEMU UBEZPIECZEŃ Emerytury i renty w okresie I-IX 2005 r (11) 13 Emerytury i renty w okresie VII-IX 2005 r (12) 14 Przeciętna miesięczna wysokość emerytury i renty w % przeciętnego wynagrodzenia... 3 (13) 15 Przeciętna miesięczna wysokość emerytury i renty po potrąceniu zaliczki na podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne (14) 15 Zmiany liczby emerytów i rencistów (15) 16 Osoby pobierające obok świadczenia pracowniczego bądź kombatanckiego emeryturę lub rentę rolniczą (16) 16 Przeciętna miesięczna liczba emerytów i rencistów według województw w okresie I-IX 2005 r (17) 17 Przeciętna miesięczna liczba emerytów i rencistów według województw w okresie VII-IX 2005 r (18) 18

3 Tabl. Przeciętna miesięczna wysokość świadczenia ogółem według województw w okresie I-IX 2005 r (19) 19 Przeciętna miesięczna wysokość świadczenia ogółem według województw w okresie VII-IX 2005 r (20) 20 Kwota emerytur i rent ogółem według województw w okresie I-IX 2005 r (21) 21 Kwota emerytur i rent ogółem według województw w okresie VII-IX 2005 r (22) 22 Str. IV. EMERYTURY I RENTY FINANSOWANE Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Emerytury i renty w okresie I-IX 2005r (23) 23 Emerytury i renty w okresie VII-IX 2005r (24) 24 Przeciętna miesięczna wysokość emerytury i renty w % przeciętnego wynagrodzenia... 3 (25) 25 Przeciętna miesięczna wysokość emerytury i renty po potrąceniu zaliczki na podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne (26) 25 Zmiany liczby emerytów i rencistów (27) 26 Osoby pobierające obok świadczenia finansowanego z FUS emeryturę lub rentę rolniczą 6 (28) 26 Renty z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w okresie I-IX 2005 r (29) 27 Wydane decyzje o przyznanie emerytur i rent według rodzajów świadczeń (30) 28 Decyzje i umorzenia w sprawach wniosków pierwszorazowych o emerytury i renty według rodzajów świadczeń w okresie I-IX 2005 r (31) 28 Polskie świadczenia emerytalno-rentowe wypłacone z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych przez jednostki ZUS realizujące umowy międzynarodowe w okresie I-IX 2005 r (32) 29 Świadczenia emerytalno rentowe przekazywane przez zagraniczne instytucje ubezpieczeniowe osobom uprawnionym do rent zagranicznych za pośrednictwem ZUS w okresie I-IX 2005 r (33) 29 V. ŚWIADCZENIA BYŁYCH ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH I CZŁONKÓW ICH RODZIN Świadczenia pieniężne w okresie I-IX 2005 r (34) 31 Wojskowe emerytury i renty według rodzajów świadczeń w okresie I-IX 2005 r (35) 31 VI. ŚWIADCZENIA BYŁYCH FUNKCJONARIUSZY POLICJI, AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO, AGENCJI WYWIADU, STRAŻY GRANICZNEJ, BIURA OCHRONY RZĄDU, PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ I CZŁONKÓW ICH RODZIN Świadczenia pieniężne w okresie I-IX 2005 r (36) 32 Emerytury i renty resortowe według rodzajów świadczeń w okresie I-IX 2005 r (37) 32

4 Tabl. Str. VII. ŚWIADCZENIA BYŁYCH FUNKCJONARIUSZY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ I CZŁONKÓW ICH RODZIN Świadczenia pieniężne w okresie I-IX 2005 r (38) 33 Emerytury i renty resortowe według rodzajów świadczeń w okresie I-IX 2005 r (39) 33 VIII. DZIAŁALNOŚĆ LEKARZY ORZECZNIKÓW I KOMISJI LEKARSKICH ZAKŁADU Orzeczenia wydane przez lekarzy orzeczników i komisje lekarskie zakładu w okresie I-IX 2005 r (40) 35 Orzeczenia wydane przez lekarzy orzeczników i komisje lekarskie zakładu w okresie VII-IX 2005 r (41) 36 Orzeczenia wydane przez lekarzy orzeczników w okresie VII-IX 2005 r (42) 37 Orzeczenia wydane przez komisje lekarskie zakładu w okresie I-IX 2005 r (43) 38 Orzeczenia wydane przez lekarzy orzeczników i komisje lekarskie zakładu według województw w okresie I-IX 2005 r (44) 38 Orzeczenia wydane przez komisje lekarskie zakładu w okresie VII-IX 2005 r (45) 39 Orzeczenia wydane przez lekarzy orzeczników i komisje lekarskie zakładu według województw w okresie VII-IX 2005 r (46) 39 IX. REHABILITACJA LECZNICZA Sprawy zakończone rehabilitacją leczniczą według profili rehabilitacji w okresie VII-IX 2005 r (47) 41 Realizacja spraw o rehabilitację leczniczą według okresu pobytu ubezpieczonego w ośrodku rehabilitacyjnym (48) 41 SPIS WYKRESÓW Emeryci i renciści według rodzajów pobieranych świadczeń w okresie I-IX2005 r Przeciętna miesięczna liczba emerytów i rencistów pobierających świadczenia wypłacane przez MON, MSWiA oraz MS w okresie I-IX 2005 r Struktura orzeczeń pierwszorazowych wydanych dla celów rentowych w okresie I-IX 2005 r Struktura orzeczeń ponownych wydanych dla celów rentowych w okresie I-IX 2005 r Sprawy zakończone rehabilitacją według profili rehabilitacji w okresie VII-IX 2005 r

5 UWAGI WSTĘPNE 1. Kwartalna informacja o świadczeniach pieniężnych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz o innych świadczeniach zawiera dane zagregowane według kryteriów merytorycznych. 2. Dane kwotowe dotyczące świadczeń prezentowane są w ujęciu brutto, a więc przed potrąceniem zaliczki na podatek dochodowy. 3. Zgodnie z obowiązującym systemem rozliczeń z zakładami pracy, świadczenia wypłacane przez zakłady pracy ubezpieczonym w danym miesiącu, są rozliczane z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w miesiącu następnym i w tym miesiącu wpływają na wydatki Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. 4. Wypłaty emerytur i rent uwzględniają poza wypłatami bieżącymi, wypłaty wyrównawcze za okresy wsteczne oraz inne dodatkowe wypłaty. 5. Pod pojęciem kwota świadczeń emerytalno-rentowych rozumiemy kwotę świadczeń należnych (bieżących i wyrównawczych) przed potrąceniami, a także zmniejszeniami z tytułu osiąganego przychodu z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, łącznie z dodatkami pielęgnacyjnymi świadczeniobiorcy i dodatkami dla sierot zupełnych. 6. W przypadku zbiegu uprawnień do emerytury i renty z tytułu niezdolności do pracy oraz wypłacania 1,5 świadczenia, np. pełnej renty inwalidy wojennego z tytułu niezdolności do pracy i połowy emerytury, w zestawieniach statystycznych świadczeniobiorca występuje tylko raz - jako rencista, z łączną kwotą pobieranych świadczeń. 7. Użyte w publikacji sformułowanie system pozarolniczy oznacza wszystkie funkcjonujące systemy ubezpieczenia i zaopatrzenia emerytalnego poza systemem ubezpieczenia społecznego rolników indywidualnych. 8. Do emerytur, rent z tytułu niezdolności do pracy i rent rodzinnych zaliczono odpowiednie świadczenia z ustaw: o emeryturach i rentach z FUS z dnia 17 grudnia 1998 r., o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach, o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin, o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, a także świadczenia przyznane przez Prezesa Rady Ministrów oraz przyznane w drodze wyjątku kombatantom i członkom ich rodzin przez Prezesa ZUS. 9. Dane w zakresie zasiłków z ubezpieczeń społecznych oraz świadczeń rodzinnych finansowanych z budżetu państwa prezentowane są jako dane ostateczne w odniesieniu do poszczególnych kwartałów poprzedniego roku. Mogą więc odbiegać od danych kwartalnych zamieszczonych w poprzednich publikacjach. Dane dotyczące bieżącego roku są danymi wstępnymi. 10. Użyte w publikacji skróty oznaczają: FGŚP - Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych JRUM - Jednostka ZUS realizująca umowy międzynarodowe KRUS - Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego MON - Ministerstwo Obrony Narodowej MSWiA - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji MS - Ministerstwo Sprawiedliwości OBJAŚNIENIA ZNAKÓW UMOWNYCH Kreska ( - ) - zjawisko nie wystąpiło. Zero ( 0 ) - zjawisko istniało w wielkości mniejszej od 0,5. Zero ( 0,0 ) - zjawisko istniało w wielkości mniejszej od 0,05. Kropka (. ) - zupełny brak informacji albo brak informacji wiarygodnych. Znak ( x ) - wypełnienie pozycji, ze względu na układ tablicy jest niemożliwe lub niecelowe. Znak - oznacza "w tym" tj., że nie podaje się wszystkich składników sumy.

6 TABLICE STATYSTYCZNE I. DANE OGÓLNE TABL. 1. WYDATKI NA ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE I - IX I - IX IV - VI VII - IX w tysiącach złotych O G Ó Ł E M , , , ,1 z tego: Emerytury i renty 1/ , , , ,9 realizowane na mocy umów międzynarodowych , , , ,1 wypłacone obok emerytury i renty rolniczej , , , ,5 Zasiłki z ubezpieczeń społecznych 2/ , , , ,4 chorobowe 3/ , , , ,8 w tym absencja finansowana z funduszu płac zakładów pracy i FGŚP , , , ,0 opiekuńcze , , , ,1 macierzyńskie , , , ,5 pogrzebowe po ubezpieczonych i członkach ich rodzin , , , ,1 pogrzebowe po emerytach, rencistach i członkach ich rodzin 4/ , , , ,9 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne ,3 i wychowawcze 2/ , ,4 5/ ,3 5/ ,8 5/ Dodatki do zasiłków rodzinnych 6/ , ,9 5/ ,6 5/ ,1 5/ Renty socjalne 7/ , , , ,9 Zasiłki i świadczenia przedemerytalne , , , ,1 Zasiłki pogrzebowe po osobach pobierających zasiłki i świadczenia przedemerytalne 8/ 1 264, , , ,0 Odszkodowania powypadkowe , , , ,7 Pozostałe świadczenia 9/ , , , ,2 ryczałty energetyczne dla kombatantów , , , ,7 dodatki kombatanckie , , , ,4 świadczenia pieniężne w wysokości dodatku kombatanckiego 1 527, ,9 763,6 736,9 świadczenia pieniężne dla żołnierzy górników , , , ,7 świadczenia pieniężne dla osób deportowanych , , , ,9 dodatki kompensacyjne , , , ,6 Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego 10/ , / Łącznie ze świadczeniami wypłaconymi przez MON, MSWiA oraz MS oraz w 2005 r. łącznie z kwotą jednorazowej wypłaty dla osób pobierających świadczenia emerytalno-rentowe w kwocie nie wyższej niż kwota najniższej emerytury lub renty. 2/ Patrz uwagi wstępne ust. 9. 3/ Łącznie z absencją chorobową finansowaną z FGŚP. 4/ Łącznie z zasiłkami wypłaconymi przez JRUM-y, MON, MSWiA, MS oraz również po osobach posiadających prawo także do świadczenia rolniczego. 5/ Od dnia r. na mocy ustawy z dnia r. o świadczeniach rodzinnych ZUS nie wypłaca świadczeń rodzinnych emerytom i rencistom oraz ubezpieczonym obsługiwanym bezpośrednio przez Oddziały ZUS. 6/ Dodatki do zasiłków rodzinnych wypłacone od r.na podstawie ustawy z dnia r. o świadczeniach rodzinnych. 7/ Łącznie z wypłaconymi przez JRUM-y, KRUS oraz MON, MSWiA i MS. W przypadku zbiegu uprawnień do renty socjalnej z rentą rodzinną - bez kwoty renty rodzinnej. 8/ Zasiłki i świadczenia przedemerytalne oraz zasiłki pogrzebowe po osobach pobierających zasiłki i świadczenia przedemerytalne wypłacone od r. na podstawie ustawy z dnia r. o świadczeniach przedmerytalnych. 9/ Łącznie ze świadczeniami wypłaconymi przez JRUM-y, MON, MSWiA, MS oraz KRUS. 10/ Z dniem r. Fundusz Alimentacyjny przeszedł w stan likwidacji w myśl postanowień ustawy z dnia r. o świadczeniach rodzinnych.

7 6 Dane ogólne TABL. 2. WYDATKI Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH W OKRESIE I - IX 2005 R. Wydatki 1/ w mln złotych % O G Ó Ł E M ,5 100,0 Świadczenia pieniężne ,9 96,7 Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 2 494,5 3,0 Działalność prewencyjna 48,6 0,1 Pozostałe wydatki bieżące 205,5 0,2 1/ Bez umorzeń i salda rezerw. ŹRÓDŁO: DEPARTAMENT EKONOMICZNY TABL. 3. WYPŁATY ŚWIADCZEŃ PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH WEDŁUG RODZAJÓW FUNDUSZY W OKRESIE I - IX 2005 R. Wypłaty w mln złotych % O G Ó Ł E M ,9 100,0 z tego: Fundusz emerytalny ,5 56,6 Fundusz rentowy ,1 34,9 Fundusz chorobowy 3 704,7 4,6 Fundusz wypadkowy 3 123,6 3,9 ŹRÓDŁO: DEPARTAMENT EKONOMICZNY

8 Dane ogólne TABL. 4. WYPŁATY ŚWIADCZEŃ PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH WEDŁUG RODZAJÓW ŚWIADCZEŃ W OKRESIE I - IX 2005 R. 7 Razem W tym bez podlegających refundacji 1/ w mln złotych % w mln złotych % O G Ó Ł E M ,9 100, ,5 100,0 Emerytury i renty 2/ ,7 92, ,2 93,4 w tym bez dodatków pielęgnacyjnych, dodatków dla sierot zupełnych oraz dodatków za tajne nauczanie ,5 90, ,4 91,5 Zasiłki macierzyńskie 3/ 733,4 0,9 733,4 0,9 Zasiłki opiekuńcze 3/ 146,3 0,2 146,3 0,2 Zasiłki chorobowe 3/ 2 891,5 3, ,5 3,7 Zasiłki pogrzebowe 3/ 1 039,3 1, ,0 1,3 Zasiłki wyrównawcze 3/ 0,6-0,6 - Świadczenia rehabilitacyjne 3/ 181,5 0,2 181,5 0,2 Ryczałty energetyczne dla kombatantów 400,0 0,5 - - Dodatki kombatanckie 258,6 0,3 - - Świadczenia w wysokości dodatku kombatanckiego 2, Świadczenia pieniężne dla żołnierzy-górników 42,4 0,1 - - Świadczenia pieniężne dla osób deportowanych 166,7 0,2 - - Dodatki kompensacyjne 77,9 0,1 - - Pozostałe 422,8 0,5 167,0 0,3 1/ To jest bez świadczeń podlegających finansowaniu z dotacji celowej budżetu państwa (świadczenia dla inwalidów wojennych i wojskowych oraz kombatantów, a także inne pozaubezpieczeniowe). 2/ Łącznie z kwotą jednorazowej wypłaty dla osób pobierających świadczenia emerytalno-rentowe w kwocie nie wyższej niż kwota najniższej emerytury lub renty. 3/ Patrz uwagi wstępne ust. 9.

9 8 Dane ogólne TABL. 5. WPŁYWY SKŁADEK I NALEŻNOŚCI POCHODNYCH NA FUNDUSZ UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH W OKRESIE I - IX 2005 R. Kwota w tysiącach złotych O G Ó Ł E M ,7 ŹRÓDŁO: DEPARTAMENT EKONOMICZNY TABL. 6. POZASKŁADKOWE DOCHODY FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH W OKRESIE I - IX 2005 R. Kwota w tysiącach złotych O G Ó Ł E M ,6 Dotacja celowa z budżetu państwa 1/ ,8 Dotacja uzupełniająca z budżetu państwa 2/ ,1 Pozostałe dochody 3/ ,7 - refundacja z tytułu przekazania składek do OFE ,2 1/ Jest to dotacja przeznaczona na pokrycie wydatków na świadczenia pieniężne inne niż z ubezpieczeń społecznych zlecone Zakładowi do wypłaty na mocy odrębnych przepisów, tj. wypłaty świadczeń dla inwalidów wojennych, wojskowych i kombatantów oraz wypłaty pozostałych świadczeń nie mających charakteru ubezpieczeniowego. 2/ Jest to dotacja między innymi z tytułu przekroczenia 30-krotności podstawy wymiaru osób płacących składki oraz z tytułu niedoboru środków na wypłaty świadczeń. 3/ W 2004 r. nastapiła zmiana zasad finansowania ubytku dochodów z tytułu przekazania części składek emerytalnych do OFE. W latach poprzednich środki te stanowiły część dotacji budżetu państwa, natomiast od 2004 r. pochodzą z rozchodów budżetu i nie zaliczają się do dotacji. Ponadto pozostałe dochody to przykładowo zwroty nienależnie pobranych świadczeń, dobrowolne wpłaty na FUS z tytułu osiągania przychodu z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego przez emeryta bądź rencistę. ŹRÓDŁO: DEPARTAMENT EKONOMICZNY

10 II. ZASIŁKI TABL. 1. ( 7). ABSENCJA CHOROBOWA, ZASIŁKI OPIEKUŃCZE, MACIERZYŃSKIE, WYRÓWNAWCZE I ŚWIADCZENIA REHABILITACYJNE 1/ I - IX I - IX IV - VI VII - IX ABSENCJA CHOROBOWA RAZEM 2/ Liczba dni w tys , , , ,7 Wypłaty w tys. zł , , , ,8 Przeciętna dzienna wysokość w zł 39,84 40,17 40,71 39,61 ABSENCJA CHOROBOWA FINANSOWANA Z FUNDUSZU ZAKŁADÓW PRACY Liczba dni w tys , , , ,3 Wypłaty w tys. zł , , , ,8 Przeciętna dzienna wysokość w zł 41,58 42,95 43,39 42,41 ABSENCJA CHOROBOWA FINANSOWANA Z FUS Liczba dni w tys , , , ,7 Wypłaty w tys. zł , , , ,8 Przeciętna dzienna wysokość w zł 38,81 38,43 38,70 38,09 ZASIŁKI OPIEKUŃCZE Liczba dni zasiłkowych w tys , , ,0 935,3 Wypłaty w tys. zł , , , ,1 Przeciętna dzienna wysokość zasiłku w zł 37,82 39,39 39,19 39,79 ZASIŁKI MACIERZYŃSKIE Liczba dni zasiłkowych w tys , , , ,0 Wypłaty w tys. zł , , , ,5 Przeciętna dzienna wysokość zasiłku w zł 40,77 42,32 42,19 42,57 ZASIŁKI WYRÓWNAWCZE Liczba dni zasiłkowych Wypłaty w tys. zł 718,5 645,8 222,5 224,0 Przeciętna dzienna wysokość zasiłku w zł 28,03 28,42 28,92 28,00 ŚWIADCZENIA REHABILITACYJNE Liczba 3/ osób Wypłaty w tys. zł , , , ,8 Przeciętna wysokość świadczenia w zł 1 031, , , ,03 1/ Patrz uwagi wstępne ust. 9. 2/ Łącznie z absencją chorobową finansowaną z FGŚP, która w okresie I - IX 2004 r. wyniosła - 816,5 tys. zł, w okresie IV - VI 2005 r ,7 tys. zł, w okresie VII-IX 2005 r ,2 tys. zł, a w okresie I - IX 2005 r ,0 tys. zł. 3/ Przeciętna miesięczna.

11 10 Zasiłki TABL. 2. ( 8). ZASIŁKI RODZINNE I PIELĘGNACYJNE 1/ / I - IX I - IX IV - VI VII - IX ZASIŁKI RODZINNE RAZEM 3/ Liczba 4/ wypłat Liczba 4/ zasiłków Wypłaty w tys. zł , , , ,1 Przeciętna wypłata na 1 rodzinę w zł 87,88 87,20 86,91 87,10 ZASIŁKI RODZINNE WYPŁACONE NA CZŁONKÓW RODZINY UBEZPIECZONYCH I BEZROBOTNYCH Liczba 4/ wypłat Liczba 4/ zasiłków Wypłaty w tys. zł , , , ,6 Przeciętna wypłata na 1 rodzinę w zł 89,04 89,06 88,94 88,45 ZASIŁKI RODZINNE WYPŁACONE NA CZŁONKÓW RODZINY EMERYTA LUB RENCISTY Liczba 4/ wypłat Liczba 4/ zasiłków Wypłaty w tys. zł , , , ,5 Przeciętna wypłata na 1 rodzinę w zł 79,09 75,00 75,05 75,20 ZASIŁKI PIELĘGNACYJNE RAZEM Liczba 4/ zasiłków Wypłaty w tys. zł , , , ,8 Przeciętna wypłata w zł 147,69 144,42 144,38 144,32 ZASIŁKI PIELĘGNACYJNE WYPŁACONE NA CZŁONKÓW RODZINY UBEZPIECZONYCH I BEZROBOTNYCH Liczba 4/ zasiłków Wypłaty w tys. zł , , , ,2 Przeciętna wypłata w zł 145,29 144,56 144,37 144,33 ZASIŁKI PIELĘGNACYJNE WYPŁACONE PRZY EMERYTURACH I RENTACH Liczba 4/ zasiłków Wypłaty w tys. zł , , , ,6 Przeciętna wypłata w zł 149,68 144,44 144,39 144,30 1/ Łącznie z zasiłkami wypłaconymi do 31 sierpnia 2005 r. przez JRUM-y, MON, MSWiA oraz MS - dotyczy zasiłków wypłaconych przy emeryturach i rentach. Patrz uwagi wstępne ust. 9. 2/ Od dnia 1września 2005 r. na mocy ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych ZUS nie wypłaca świadczeń rodzinnych emerytom i rencistom oraz ubezpieczonym obsługiwanym bezpośrednio przez Oddziały ZUS. 3/ Bez wypłat dodatków do zasiłków rodzinnych. 4/ Przeciętna miesięczna.

12 Zasiłki 11 TABL. 3. ( 9). ZASIŁKI POGRZEBOWE 1/ I JEDNORAZOWE ODSZKODOWANIA POWYPADKOWE I - IX I - IX IV - VI VII - IX JEDNORAZOWE ODSZKODOWANIA POWYPADKOWE Liczba odszkodowań Wypłaty w tys. zł , , , ,7 Przeciętna wysokość odszkodowania w zł 3 090, , , ,54 ZASIŁKI POGRZEBOWE PO UBEZPIECZONYCH I CZŁONKACH ICH RODZIN Liczba zasiłków Wypłaty w tys. zł , , , ,1 Przeciętna wysokość zasiłku w zł 4 509, , , ,66 ZASIŁKI POGRZEBOWE PO EMERYTACH, RENCISTACH I CZŁONKACH ICH RODZIN 2/ Liczba zasiłków Wypłaty w tys. zł , , , ,9 Przeciętna wysokość zasiłku w zł 4 498, , , ,38 ZASIŁKI POGRZEBOWE PO OSOBACH POBIERAJĄCYCH ZASIŁKI I ŚWIADCZENIA PRZEDEMERYTALNE Liczba zasiłków Wypłaty w tys. zł 1 264, , , ,0 Przeciętna wysokość zasiłku w zł 4 566, , , ,00 1/ Patrz uwagi wstępne ust. 9. 2/ Łącznie z zasiłkami wypłaconymi przez JRUM-y, MON, MSWiA, MS oraz również po osobach posiadających prawo także do świadczenia rolniczego.

13 12 Zasiłki TABL. 4. ( 10). POZOSTAŁE ŚWIADCZENIA I - IX I - IX IV - VI VII - IX RYCZAŁTY ENERGETYCZNE 2/ Liczba 1/ ryczałtów Wypłaty w tys. zł , , , ,7 DODATKI KOMBATANCKIE 2/ Liczba 1/ dodatków Wypłaty w tys. zł , , , ,4 ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE W WYSOKOŚCI DODATKU KOMBATANCKIEGO Liczba 1/ świadczeń Wypłaty w tys. zł 1 527, ,9 763,6 736,9 ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE DLA ŻOŁNIERZY-GÓRNIKÓW 2/ Liczba 1/ świadczeń Wypłaty w tys. zł , , , ,7 ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE DLA DEPORTOWANYCH 2/ Liczba 1/ świadczeń Wypłaty w tys. zł , , , ,9 DODATKI KOMPENSACYJNE 2/ Liczba 1/ dodatków Wypłaty w tys. zł , , , ,6 RENTY SOCJALNE 2/3/ Liczba 1/ osób pobierających renty Wypłaty w tys. zł , , , ,9 ZASIŁKI PRZEDEMERYTALNE 4/ Liczba 1/ osób pobierających zasiłki Wypłaty w tys. zł , , , ,4 ŚWIADCZENIA PRZEDEMERYTALNE 4/ Liczba 1/ osób pobierających świadczenia Wypłaty w tys. zł , , , ,7 1/ Przeciętna miesięczna. 2/ Łącznie ze świadczeniami wypłaconymi przez JRUM-y, MON, MSWiA, MS oraz KRUS. 3/ W przypadku zbiegu uprawnień do renty socjalnej z rentą rodzinną - bez kwoty renty rodzinnej. 4/ Wypłacane od r. na podstawie ustawy z dnia r. o świadczeniach przedemerytalnych.

14 III. EMERYTURY I RENTY Z POZAROLNICZEGO SYSTEMU UBEZPIECZEŃ TABL. 1. ( 11). EMERYTURY I RENTY 1/ W OKRESIE I - IX 2005 R. Przeciętna miesięczna liczba emerytów i rencistów w tys. Kwota świadczeń w tys. zł Przeciętna miesięczna wysokość świadczenia w zł O G Ó Ł E M 7 522, ,7 3/ 1 167,73 3/ Emerytury 4 150, , ,91 Renty z tytułu niezdolności do pracy 2 027, ,1 924,92 Renty rodzinne 1 344, , ,61 EMERYTURY I RENTY FINANSOWANE Z FUS 7 183, ,7 3/ 1 124,26 3/ Emerytury 3 922, , ,56 Renty z tytułu niezdolności do pracy 1 989, ,8 901,48 Renty rodzinne 1 272, , ,85 EMERYTURY I RENTY TZW. SŁUŻB MUNDUROWYCH 2/ 339, ,0 4/ 2 089,03 4/ Emerytury 227, , ,11 Renty z tytułu niezdolności do pracy 38, , ,53 Renty rodzinne 72, , ,79 ŚWIADCZENIA RENTOWE INWALIDÓW WOJENNYCH, WOJSKOWYCH I OSÓB REPRESJONOWANYCH 109, ,3 5/ 1 751,47 5/ Renty z tytułu niezdolności do pracy 75, , ,74 w tym emerytury pobierane przy tych rentach 57, ,4 856,72 Renty rodzinne 34, , ,05 ŚWIADCZENIA EMERYTALNO-RENTOWE KOMBATANTÓW 3, ,3 5/ 700,29 5/ Emerytury wyjątkowe 1, ,8 695,76 Renty wyjątkowe z tytułu niezdolności do pracy 0, ,1 698,31 Renty rodzinne wyjątkowe 1, ,4 703,84 1/ Bez wypłat emerytur i rent realizowanych na mocy umów międzynarodowych oraz bez emerytur i rent osób posiadających prawo także do świadczenia rolniczego. 2/ Bez emerytur i rent osób posiadających prawo także do świadczenia rolniczego, bez rent wypadkowych finansowanych z FUS, ale łącznie z rentami inwalidów wojennych i wojskowych. 3/ Łącznie z kwotą jednorazowej wypłaty dla osób pobierających świadczenia emerytalno-rentowe w kwocie nie wyższej niż kwota najniższej emerytury lub renty. 4/ Łącznie z kwotą jednorazowej wypłaty dla osób pobierających świadczenia emerytalno-rentowe w kwocie nie wyższej niż kwota najniższej emerytury lub renty nie uwzględnioną w podziale na rodzaje świadczeń emerytalno-rentowych. 5/ Bez kwoty jednorazowej wypłaty dla osób pobierających świadczenia emerytalno-rentowe w kwocie nie wyższej niż kwotanajniższej emerytury lub renty.

15 14 Emerytury i renty z pozarolniczego systemu ubezpieczeń TABL. 2. ( 12). EMERYTURY I RENTY 1/ W OKRESIE VII - IX 2005 R. Przeciętna miesięczna liczba emerytów i rencistów w tys. Kwota świadczeń w tys. zł Przeciętna miesięczna wysokość świadczenia w zł O G Ó Ł E M 7 521, ,2 3/ 1 174,21 3/ Emerytury 4 182, , ,49 Renty z tytułu niezdolności do pracy 2 000, ,1 927,65 Renty rodzinne 1 338, , ,23 EMERYTURY I RENTY FINANSOWANE Z FUS 7 180, ,2 3/ 1 130,59 3/ Emerytury 3 952, , ,16 Renty z tytułu niezdolności do pracy 1 961, ,6 903,95 Renty rodzinne 1 266, , ,40 EMERYTURY I RENTY TZW. SŁUŻB MUNDUROWYCH 2/ 341, , ,00 Emerytury 229, , ,04 Renty z tytułu niezdolności do pracy 38, , ,57 Renty rodzinne 72, , ,71 ŚWIADCZENIA RENTOWE INWALIDÓW WOJENNYCH, WOJSKOWYCH I OSÓB REPRESJONOWANYCH 108, ,1 4/ 1 766,89 4/ Renty z tytułu niezdolności do pracy 74, , ,54 w tym emerytury pobierane przy tych rentach 56, ,4 856,45 Renty rodzinne 34, , ,76 ŚWIADCZENIA EMERYTALNO-RENTOWE KOMBATANTÓW 3, ,6 4/ 700,09 4/ Emerytury wyjątkowe 1, ,4 696,12 Renty wyjątkowe z tytułu niezdolności do pracy 0, ,8 697,11 Renty rodzinne wyjątkowe 1, ,4 703,64 1/ Bez wypłat emerytur i rent realizowanych na mocy umów międzynarodowych oraz bez emerytur i rent osób posiadających prawo także do świadczenia rolniczego. 2/ Bez emerytur i rent osób posiadających prawo także do świadczenia rolniczego, bez rent wypadkowych finansowanych z FUS, ale łącznie z rentami inwalidów wojennych i wojskowych. 3/ Łącznie z kwotą jednorazowej wypłaty dla osób pobierających świadczenia emerytalno-rentowe w kwocie nie wyższej niż kwota najniższej emerytury lub renty. 4/ Bez kwoty jednorazowej wypłaty dla osób pobierających świadczenia emerytalno-rentowe w kwocie nie wyższej niż kwota najniższej emerytury lub renty.

16 Emerytury i renty z pozarolniczego systemu ubezpieczeń 15 TABL. 3. ( 13). PRZECIĘTNA MIESIĘCZNA WYSOKOŚĆ EMERYTURY I RENTY 1/ W % PRZECIĘT- NEGO WYNAGRODZENIA 2005 I - IX IV - VI VII - IX przeciętna w % przeciętna w % przeciętna w % wysokość przeciętnego wysokość przeciętnego wysokość przeciętnego świadczenia wynagro- świadczenia wynagro- świadczenia wynagrow zł dzenia w zł dzenia w zł dzenia EMERYTURY I RENTY OGÓŁEM a/ 49,5 50,4 50, , , ,21 b/ 59,8 60,9 60,0 Emerytury a/ 55,2 56,3 55, , , ,49 b/ 66,7 68,0 66,9 Renty z tytułu niezdolności do pracy a/ 39,2 39,9 39,5 924,92 926,12 927,65 b/ 47,3 48,3 47,4 Renty rodzinne a/ 47,2 48,0 47, , , ,23 b/ 57,0 58,1 57,4 1/ Łącznie z kwotą jednorazowej wypłaty dla osób pobierających świadczenia emerytalno-rentowe w kwocie nie wyższej niż kwota najniższej emerytury lub renty. a/ Relacja do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia zawierającego obligatoryjną składkę na ubezpieczenia społeczne płaconą przez ubezpieczonego. Wynagrodzenie to wyniosło w II kwartale 2005 r ,53 zł, w III kwartale 2005 r ,24 zł, a w okresie I - IX 2005 r ,46 zł. b/ Relacja do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia pomniejszonego o obligatoryjną składkę na ubezpieczenia społeczne płaconą przez ubezpieczonego. Wynagrodzenie to wyniosło w II kwartale 2005 r ,08 zł, w III kwartale 2005 r ,09 zł, a w okresie I - IX 2005 r ,30 zł. TABL. 4. ( 14). PRZECIĘTNA MIESIĘCZNA WYSOKOŚĆ EMERYTURY I RENTY 1/ PO POTRĄCE- NIU ZALICZKI NA PODATEK DOCHODOWY ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE 2005 I - IX IV - VI VII - IX w złotych O G Ó Ł E M 984,38 985,37 989,60 Emerytury 1 085, , ,99 Renty z tytułu niezdolności do pracy 803,03 804,47 805,00 Renty rodzinne 947,26 947,12 955,02 1/ Łącznie z kwotą jednorazowej wypłaty dla osób pobierających świadczenia emerytalno-rentowe w kwocie nie wyższej niż kwota najniższej emerytury lub renty.

17 16 Emerytury i renty z pozarolniczego systemu ubezpieczeń TABL. 5. ( 15). ZMIANY LICZBY EMERYTÓW I RENCISTÓW I - IX IV - VI VII - IX w liczbach bezwględnych I - IX I - IX 2004 = 100 Liczba emerytów i rencistów na początku okresu sprawozdawczego ,8 Przyrost w związku z przyznaniem po raz pierwszy (nowo przyznane) ,3 emerytury ,4 renty z tytułu niezdolności do pracy ,8 renty rodzinnej ,6 Ubytek z powodu zgonu pobierającego ,7 emeryturę ,4 rentę z tytułu niezdolności do pracy ,4 rentę rodzinną ,7 Saldo pozostałych zmian x Przyrost netto liczby emerytów i rencistów x Liczba emerytów i rencistów w końcu okresu sprawozdawczego ,3 TABL. 6. ( 16). OSOBY POBIERAJĄCE OBOK ŚWIADCZENIA PRACOWNICZEGO BĄDŹ KOMBATANCKIEGO EMERYTURĘ LUB RENTĘ ROLNICZĄ 2004 I - IX IV - VI VII - IX w liczbach bezwględnych 2005 I - IX I - IX 2004 = 100 Liczba osób 1/ ,7 1/ Przeciętna miesięczna.

18 Emerytury i renty z pozarolniczego systemu ubezpieczeń 17 TABL. 7. ( 17). PRZECIĘTNA MIESIĘCZNA LICZBA EMERYTÓW I RENCISTÓW WEDŁUG WOJEWÓDZTW W OKRESIE I - IX 2005 R. Województwa Ogółem Emerytury Renty z tytułu niezdolności do pracy Renty rodzinne w liczbach bezwzględnych POLSKA 1/2/ województwa 3/ razem: Dolnośląskie Kujawsko-Pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko-Mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie / Łącznie z emeryturami i rentami wypłacanymi przez MON, MSWiA oraz MS nie uwzględnionymi w podziale na województwa. 2/ Bez osób pobierających także świadczenia rolnicze oraz bez emerytur i rent realizowanych na mocy umów międzynarodowych. 3/ Przyporządkowanie do województwa według siedziby oddziału ZUS dokonującego wypłaty emerytury bądź renty dla danego świadczeniobiorcy.

19 18 Emerytury i renty z pozarolniczego systemu ubezpieczeń TABL. 8. ( 18). PRZECIĘTNA MIESIĘCZNA LICZBA EMERYTÓW I RENCISTÓW WEDŁUG WOJEWÓDZTW W OKRESIE VII - IX 2005 R. Województwa Ogółem Emerytury Renty z tytułu niezdolności do pracy Renty rodzinne w liczbach bezwzględnych POLSKA 1/2/ województwa 3/ razem: Dolnośląskie Kujawsko-Pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko-Mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie / Łącznie z emeryturami i rentami wypłacanymi przez MON, MSWiA oraz MS nie uwzględnionymi w podziale na województwa. 2/ Bez osób pobierających także świadczenia rolnicze oraz bez emerytur i rent realizowanych na mocy umów międzynarodowych. 3/ Przyporządkowanie do województwa według siedziby oddziału ZUS dokonującego wypłaty emerytury bądź renty dla danego świadczeniobiorcy.

20 Emerytury i renty z pozarolniczego systemu ubezpieczeń 19 TABL. 9. ( 19). PRZECIĘTNA MIESIĘCZNA WYSOKOŚĆ ŚWIADCZENIA OGÓŁEM 1/ WEDŁUG WOJEWÓDZTW W OKRESIE I - IX 2005 R. Województwa Ogółem Emerytury Renty z tytułu niezdolności do pracy Renty rodzinne w złotych POLSKA 2/3/ 1 167, ,91 924, ,61 województwa 4/ razem: 1 124, ,56 901, ,85 Dolnośląskie 1 146, ,31 981, ,60 Kujawsko-Pomorskie 1 033, ,79 814,14 986,91 Lubelskie 984, ,83 826,34 917,23 Lubuskie 1 006, ,72 846,68 953,99 Łódzkie 1 045, ,14 810,11 984,08 Małopolskie 1 091, ,58 888, ,54 Mazowieckie 1 143, ,61 872, ,86 Opolskie 1 095, ,32 918, ,42 Podkarpackie 952, ,51 762,98 906,75 Podlaskie 1 021, ,86 868,38 926,23 Pomorskie 1 124, ,44 925, ,85 Śląskie 1 423, , , ,07 Świętokrzyskie 1 007, ,92 821,12 941,74 Warmińsko-Mazurskie 1 014, ,66 845,74 944,43 Wielkopolskie 1 061, ,52 852, ,33 Zachodniopomorskie 1 086, ,14 900, ,28 1/ Łącznie z kwotą jednorazowej wypłaty dla osób pobierających świadczenia emerytalno-rentowe w kwocie nie wyższej niż kwota najniższej emerytury lub renty. 2/ Łącznie z emeryturami i rentami wypłacanymi przez MON, MSWiA oraz MS nie uwzględnionymi w podziale na województwa. 3/ Bez osób pobierających także świadczenia rolnicze oraz bez emerytur i rent realizowanych na mocy umów międzynarodowych. 4/ Przyporządkowanie do województwa według siedziby oddziału ZUS dokonującego wypłaty emerytury bądź renty dla danego świadczeniobiorcy.

21 20 Emerytury i renty z pozarolniczego systemu ubezpieczeń TABL. 10. ( 20). PRZECIĘTNA MIESIĘCZNA WYSOKOŚĆ ŚWIADCZENIA OGÓŁEM 1/ WEDŁUG WOJEWÓDZTW W OKRESIE VII - IX 2005 R. Województwa Ogółem Emerytury Renty z tytułu niezdolności do pracy Renty rodzinne w złotych POLSKA 2/3/ 1 174, ,49 927, ,23 województwa 4/ razem: 1 130, ,16 903, ,40 Dolnośląskie 1 153, ,41 983, ,90 Kujawsko-Pomorskie 1 039, ,60 815,10 996,53 Lubelskie 990, ,32 829,37 924,14 Lubuskie 1 011, ,30 846,94 964,33 Łódzkie 1 051, ,86 811,74 992,94 Małopolskie 1 097, ,16 890, ,36 Mazowieckie 1 150, ,21 876, ,99 Opolskie 1 101, ,69 920, ,88 Podkarpackie 957, ,01 767,42 912,70 Podlaskie 1 025, ,06 869,42 932,25 Pomorskie 1 140, ,73 940, ,78 Śląskie 1 430, , , ,66 Świętokrzyskie 1 014, ,90 826,86 948,98 Warmińsko-Mazurskie 1 018, ,47 845,83 954,33 Wielkopolskie 1 066, ,82 853, ,90 Zachodniopomorskie 1 092, ,16 901, ,62 1/ Łącznie z kwotą jednorazowej wypłaty dla osób pobierających świadczenia emerytalno-rentowe w kwocie nie wyższej niż kwota najniższej emerytury lub renty. 2/ Łącznie z emeryturami i rentami wypłacanymi przez MON, MSWiA oraz MS nie uwzględnionymi w podziale na województwa. 3/ Bez osób pobierających także świadczenia rolnicze oraz bez emerytur i rent realizowanych na mocy umów międzynarodowych. 4/ Przyporządkowanie do województwa według siedziby oddziału ZUS dokonującego wypłaty emerytury bądź renty dla danego świadczeniobiorcy.

22 Emerytury i renty z pozarolniczego systemu ubezpieczeń 21 TABL. 11. ( 21). KWOTA EMERYTUR I RENT OGÓŁEM 1/ WEDŁUG WOJEWÓDZTW W OKRESIE I - IX 2005 R. Województwa Ogółem Emerytury Renty z tytułu niezdolności do pracy Renty rodzinne w tysiącach złotych POLSKA 2/3/ , , , ,3 województwa 4/ razem: , , , ,7 Dolnośląskie , , , ,3 Kujawsko-Pomorskie , , , ,5 Lubelskie , , , ,4 Lubuskie , , , ,9 Łódzkie , , , ,5 Małopolskie , , , ,7 Mazowieckie , , , ,2 Opolskie , , , ,3 Podkarpackie , , , ,4 Podlaskie , , , ,0 Pomorskie , , , ,8 Śląskie , , , ,0 Świętokrzyskie , , , ,5 Warmińsko-Mazurskie , , , ,5 Wielkopolskie , , , ,6 Zachodniopomorskie , , , ,1 1/ Łącznie z kwotą jednorazowej wypłaty dla osób pobierających świadczenia emerytalno-rentowe w kwocie nie wyższej niż kwota najniższej emerytury lub renty. 2/ Łącznie z emeryturami i rentami wypłacanymi przez MON, MSWiA oraz MS nie uwzględnionymi w podziale na województwa. 3/ Bez osób pobierających także świadczenia rolnicze oraz bez emerytur i rent realizowanych na mocy umów międzynarodowych. 4/ Przyporządkowanie do województwa według siedziby oddziału ZUS dokonującego wypłaty emerytury bądź renty dla danego świadczeniobiorcy.

23 22 Emerytury i renty z pozarolniczego systemu ubezpieczeń TABL. 12. ( 22). KWOTA EMERYTUR I RENT OGÓŁEM 1/ WEDŁUG WOJEWÓDZTW W OKRESIE VII - IX 2005 R. Województwa Ogółem Emerytury Renty z tytułu niezdolności do pracy Renty rodzinne w tysiącach złotych POLSKA 2/3/ , , , ,7 województwa 4/ razem: , , , ,9 Dolnośląskie , , , ,3 Kujawsko-Pomorskie , , , ,8 Lubelskie , , , ,6 Lubuskie , , , ,9 Łódzkie , , , ,7 Małopolskie , , , ,2 Mazowieckie , , , ,6 Opolskie , , , ,8 Podkarpackie , , , ,1 Podlaskie , , , ,2 Pomorskie , , , ,6 Śląskie , , , ,2 Świętokrzyskie , , , ,6 Warmińsko-Mazurskie , , , ,1 Wielkopolskie , , , ,2 Zachodniopomorskie , , , ,0 1/ Łącznie z kwotą jednorazowej wypłaty dla osób pobierających świadczenia emerytalno-rentowe w kwocie nie wyższej niż kwota najniższej emerytury lub renty. 2/ Łącznie z emeryturami i rentami wypłacanymi przez MON, MSWiA oraz MS nie uwzględnionymi w podziale na województwa. 3/ Bez osób pobierających także świadczenia rolnicze oraz bez emerytur i rent realizowanych na mocy umów międzynarodowych. 4/ Przyporządkowanie do województwa według siedziby oddziału ZUS dokonującego wypłaty emerytury bądź renty dla danego świadczeniobiorcy.

24 IV. EMERYTURY I RENTY FINANSOWANE Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH TABL. 1. ( 23). EMERYTURY I RENTY 1/ W OKRESIE I - IX 2005 R. Przeciętna miesięczna liczba emerytów i rencistów w tys. Kwota świadczeń 2/ w tys. zł Przeciętna miesięczna 2/ wysokość świadczenia w zł O G Ó Ł E M 7 183, ,7 3/ 1 124,26 3/ Emerytury 3 922, , ,56 Renty z tytułu niezdolności do pracy 1 989, ,8 901,48 Renty rodzinne 1 272, , ,85 EMERYTURY I RENTY KOLEJARZY 267, , ,77 Emerytury 142, , ,07 Renty z tytułu niezdolności do pracy 40, ,5 884,07 Renty rodzinne 84, , ,70 EMERYTURY I RENTY GÓRNIKÓW 307, , ,43 Emerytury 177, , ,72 Renty z tytułu niezdolności do pracy 48, , ,13 Renty rodzinne 81, , ,53 EMERYTURY I RENTY NAUCZYCIELI 287, , ,27 Emerytury 247, , ,49 Renty z tytułu niezdolności do pracy 39, , ,87 EMERTURY I RENTY OSÓB WYKONUJĄCYCH PRACĘ NA PODSTAWIE UMOWY AGENCYJNEJ LUB UMOWY ZLECENIA 17, ,7 812,75 Emerytury 6, ,4 954,49 Renty z tytułu niezdolności do pracy 8, ,8 713,96 Renty rodzinne 2, ,5 764,26 EMERYTURY I RENTY OSÓB PROWADZĄCYCH POZAROLNICZĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ 220, ,2 830,60 Emerytury 58, , ,59 Renty z tytułu niezdolności do pracy 120, ,7 731,78 Renty rodzinne 41, ,1 788,54 ŚWIADCZENIA RENTOWE INWALIDÓW WOJENNYCH, WOJSKOWYCH I OSÓB REPRESJONOWANYCH 107, , ,95 Renty z tytułu niezdolności do pracy 73, , ,05 w tym emerytury pobierane przy tych rentach 55, ,0 787,47 Renty rodzinne 34, , ,05 ŚWIADCZENIA EMERYTALNO-RENTOWE KOMBATANTÓW 3, ,3 700,29 Emerytury wyjątkowe 1, ,8 695,76 Renty wyjątkowe z tytułu niezdolności do pracy 0, ,1 698,31 Renty rodzinne wyjątkowe 1, ,4 703,84 ŚWIADCZENIA RENTOWE POWYPADKOWE 274, , ,29 Renty z tytułu niezdolności do pracy 242, , ,67 w tym emerytury pobierane przy tych rentach 142, , ,99 Renty rodzinne 31, , ,49 1/ Bez wypłat emerytur i rent realizowanych na mocy umów międzynarodowych oraz bez emerytur i rent osób posiadających prawo także do świadczenia rolniczego. 2/ Bez emerytur finansowanych z budżetu MON, MSWiA oraz MS wypłacanych obok rent wypadkowych finansowanych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. 3/ Łącznie z kwotą jednorazowej wypłaty dla osób pobierających świadczenia emerytalno-rentowe w kwocie nie wyższej niż kwota najniższej emerytury lub renty w emeryturach i rentach ogółem według rodzajów świadczeń nie uwzględnioną w pozycjach wyszczególnionych jako "w tym".

25 24 Emerytury i renty finansowane z FUS TABL. 2. ( 24). EMERYTURY I RENTY 1/ W OKRESIE VII - IX 2005 R. Przeciętna miesięczna liczba emerytów i rencistów w tys. Kwota świadczeń 2/ w tys. zł Przeciętna miesięczna 2/ wysokość świadczenia w zł O G Ó Ł E M 7 180, ,2 3/ 1 130,59 3/ Emerytury 3 952, , ,16 Renty z tytułu niezdolności do pracy 1 961, ,6 903,95 Renty rodzinne 1 266, , ,40 EMERYTURY I RENTY KOLEJARZY 266, , ,31 Emerytury 142, , ,70 Renty z tytułu niezdolności do pracy 40, ,8 888,00 Renty rodzinne 83, , ,46 EMERYTURY I RENTY GÓRNIKÓW 308, , ,74 Emerytury 178, , ,44 Renty z tytułu niezdolności do pracy 47, , ,47 Renty rodzinne 81, , ,34 EMERYTURY I RENTY NAUCZYCIELI 287, , ,59 Emerytury 248, , ,16 Renty z tytułu niezdolności do pracy 39, , ,29 EMERTURY I RENTY OSÓB WYKONUJĄCYCH PRACĘ NA PODSTAWIE UMOWY AGENCYJNEJ LUB UMOWY ZLECENIA 17, ,8 815,86 Emerytury 6, ,0 957,16 Renty z tytułu niezdolności do pracy 8, ,9 715,36 Renty rodzinne 2, ,9 771,39 EMERYTURY I RENTY OSÓB PROWADZĄCYCH POZAROLNICZĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ 219, ,5 838,12 Emerytury 58, , ,41 Renty z tytułu niezdolności do pracy 119, ,2 736,42 Renty rodzinne 41, ,7 796,47 ŚWIADCZENIA RENTOWE INWALIDÓW WOJENNYCH, WOJSKOWYCH I OSÓB REPRESJONOWANYCH 106, , ,64 Renty z tytułu niezdolności do pracy 72, , ,13 w tym emerytury pobierane przy tych rentach 54, ,1 787,89 Renty rodzinne 34, , ,76 ŚWIADCZENIA EMERYTALNO-RENTOWE KOMBATANTÓW 3, ,6 700,09 Emerytury wyjątkowe 1, ,4 696,12 Renty wyjątkowe z tytułu niezdolności do pracy 0, ,8 697,11 Renty rodzinne wyjątkowe 1, ,4 703,64 ŚWIADCZENIA RENTOWE POWYPADKOWE 272, , ,96 Renty z tytułu niezdolności do pracy 241, , ,31 w tym emerytury pobierane przy tych rentach 142, , ,88 Renty rodzinne 30, , ,28 1/ Bez wypłat emerytur i rent realizowanych na mocy umów międzynarodowych oraz bez emerytur i rent osób posiadających prawo także do świadczenia rolniczego. 2/ Bez emerytur finansowanych z budżetu MON, MSWiA oraz MS wypłacanych obok rent wypadkowych finansowanych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. 3/ Łącznie z kwotą jednorazowej wypłaty dla osób pobierających świadczenia emerytalno-rentowe w kwocie nie wyższej niż kwota najniższej emerytury lub renty w emeryturach i rentach ogółem według rodzajów świadczeń nie uwzględnioną w pozycjach wyszczególnionych jako "w tym".

26 Emerytury i renty finansowane z FUS 25 TABL. 3. ( 25). PRZECIĘTNA MIESIĘCZNA WYSOKOŚĆ EMERYTURY I RENTY 1/ W % PRZECIĘT- NEGO WYNAGRODZENIA 2005 I - IX IV - VI VII - IX przeciętna w % przeciętna w % przeciętna w % wysokość przeciętnego wysokość przeciętnego wysokość przeciętnego świadczenia wynagro- świadczenia wynagro- świadczenia wynagrow zł dzenia w zł dzenia w zł dzenia EMERYTURY I RENTY OGÓŁEM a/ 47,6 48,5 48, , , ,59 b/ 57,5 58,7 57,8 Emerytury a/ 53,1 54,2 53, , , ,16 b/ 64,2 65,5 64,4 Renty z tytułu niezdolności do pracy a/ 38,2 38,9 38,5 901,48 902,62 903,95 b/ 46,1 47,1 46,2 Renty rodzinne a/ 45,4 46,2 46, , , ,40 b/ 54,8 55,8 55,2 1/ Łącznie z kwotą jednorazowej wypłaty dla osób pobierających świadczenia emerytalno-rentowe w kwocie nie wyższej niż kwota najniższej emerytury lub renty. a/ Relacja do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia zawierającego obligatoryjną składkę na ubezpieczenia społeczne płaconą przez ubezpieczonego. Wynagrodzenie to wyniosło w II kwartale 2005 r ,53 zł, w III kwartale 2005 r ,24 zł, a w okresie I - IX 2005 r ,46 zł. b/ Relacja do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia pomniejszonego o obligatoryjną składkę na ubezpieczenia społeczne płaconą przez ubezpieczonego. Wynagrodzenie to wyniosło w II kwartale 2005 r ,08 zł, w III kwartale 2005 r ,09 zł, a w okresie I - IX 2005 r ,30 zł. TABL. 4. ( 26). PRZECIĘTNA MIESIĘCZNA WYSOKOŚĆ EMERYTURY I RENTY 1/ PO POTRĄCE- NIU ZALICZKI NA PODATEK DOCHODOWY ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE 2005 I - IX IV - VI VII - IX w złotych O G Ó Ł E M 958,18 959,14 963,40 Emerytury 1 055, , ,04 Renty z tytułu niezdolności do pracy 788,12 789,51 789,95 Renty rodzinne 922,57 922,38 930,47 1/ Łącznie z kwotą jednorazowej wypłaty dla osób pobierających świadczenia emerytalno-rentowe w kwocie nie wyższej niż kwota najniższej emerytury lub renty.

27 26 Emerytury i renty finansowane z FUS TABL. 5. ( 27). ZMIANY LICZBY EMERYTÓW I RENCISTÓW I - IX IV - VI VII - IX w liczbach bezwzględnych I - IX I - IX 2004 = 100 Liczba emerytów i rencistów na początku okresu sprawozdawczego ,7 Przyrost w związku z przyznaniem po raz pierwszy (nowo przyznane) ,9 emerytury ,4 renty z tytułu niezdolności do pracy ,0 renty rodzinnej ,1 Ubytek z powodu zgonu pobierającego ,1 emeryturę ,8 rentę z tytułu niezdolności do pracy ,0 rentę rodzinną ,0 Saldo pozostałych zmian x Przyrost netto liczby emerytów i rencistów x Liczba emerytów i rencistów w końcu okresu sprawozdawczego ,1 TABL. 6. ( 28). OSOBY POBIERAJĄCE OBOK ŚWIADCZENIA FINANSOWANEGO Z FUS EMERYTURĘ LUB RENTĘ ROLNICZĄ I - IX IV - VI VII - IX I - IX w liczbach bezwzględnych I - IX 2004 = 100 Liczba osób 1/ ,7 1/ Przeciętna miesięczna.

28 Emerytury i renty finansowane z FUS 27 TABL. 7. ( 29). RENTY Z TYTUŁU WYPADKÓW PRZY PRACY I CHORÓB ZAWODOWYCH W OKRESIE I - IX 2005 R. Przeciętna miesięczna liczba rencistów w tys. Kwota świadczeń 1/2/ w tys. zł Przeciętna miesięczna wysokość świadczenia 1/2/ w zł O G Ó Ł E M 274, , ,29 RENTY Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY SPOWODOWANEJ SKUTKAMI: 242, , ,67 w tym emerytury zbiegowe 142, , ,99 wypadku przy pracy 102, , ,18 w tym emerytury zbiegowe 38, , ,36 choroby zawodowej 122, , ,63 w tym emerytury zbiegowe 97, , ,80 wypadku w drodze do (z) pracy 18, , ,15 w tym emerytury zbiegowe 7, ,5 939,18 RENTY RODZINNE 31, , ,49 z tytułu: wypadku przy pracy 21, , ,58 choroby zawodowej 4, , ,35 wypadku w drodze do (z) pracy 4, , ,36 1/ Bez emerytur finansowanych z budżetu MON, MSWiA oraz MS wypłacanych obok rent wypadkowych finansowanych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. 2/ Bez kwoty jednorazowej wypłaty dla osób pobierających świadczenia emerytalno-rentowe w kwocie nie wyższej niż kwota najniższej emerytury lub renty.

29 28 Emerytury i renty finansowane z FUS TABL. 8. ( 30). WYDANE DECYZJE O PRZYZNANIE EMERYTUR I RENT 1/ WEDŁUG RODZAJÓW ŚWIADCZEŃ I - IX IV - VI VII - IX w liczbach bezwzględnych I - IX I - IX 2004 = 100 O G Ó Ł E M ,4 Emerytury ,4 Renty z tytułu niezdolności do pracy ,5 Renty rodzinne ,1 1/ Bez decyzji w sprawie świadczeń realizowanych na mocy umów miedzynarodowych o zabezpieczeniu społecznym oraz w sprawie rent socjalnych. TABL. 9. ( 31). DECYZJE I UMORZENIA W SPRAWACH WNIOSKÓW PIERWSZORAZOWYCH O EMERYTURY I RENTY 1/ WEDŁUG RODZAJÓW ŚWIADCZEŃ W OKRESIE I - IX 2005 R. Decyzje i umorzenia ogółem Decyzje razem przyznające odmowne Wnioski umorzone 2/ w liczbach bezwzględnych w % ogółu wydanych decyzji w liczbach bezwzględnych O G Ó Ł E M , Emerytury , Renty z tytułu niezdolności do pracy , Renty rodzinne , / Bez decyzji w sprawie świadczeń realizowanych na mocy umów miedzynarodowych o zabezpieczeniu społecznym oraz w sprawie rent socjalnych. 2/ Łącznie z wnioskami przekazywanymi do innych jednostek w ramach ZUS.

30 Emerytury i renty finansowane z FUS 29 TABL. 10. ( 32). POLSKIE ŚWIADCZENIA EMERYTALNO-RENTOWE WYPŁACONE Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH PRZEZ JEDNOSTKI ZUS REALIZUJĄCE UMOWY MIĘDZYNARODOWE W OKRESIE I - IX 2005 R. Liczba wypłat 1/ Kwota wypłat ogółem w tys. zł Przeciętna miesięczna wysokość wypłaty w zł Wypłaty ogółem ,8 766,44 z tego: wypłaty w kraju ,4 823,64 wypłaty (transfery) za granicę razem ,4 725,23 z tego: do państw UE/EOG ,4 735,42 z tego: Austria ,4 561,90 Belgia ,1 593,22 Cypr 1 8, ,61 Czechy ,0 320,24 Dania 9 94, ,93 Estonia 1 1,4 676,24 Finlandia 3 17,9 664,39 Francja ,0 514,39 Grecja , ,27 Hiszpania ,8 872,07 Holandia , ,24 Litwa ,0 523,73 Luksemburg 8 32,4 443,71 Łotwa 20 94,2 512,20 Niemcy , ,35 Słowacja ,3 267,64 Słowenia 12 34,8 334,69 Szwecja ,4 774,14 Węgry ,7 400,72 Wielka Brytania , ,68 Włochy ,8 989,66 Norwegia 5 51, ,56 do Szwajcarii do państw, z którymi Polskę łączą umowy dwustronne o zabezpieczeniu społecznym poza UE/EOG ,0 691,56 1/ Przeciętna miesięczna. TABL. 11. ( 33). ŚWIADCZENIA EMERYTALNO-RENTOWE PRZEKAZYWANE PRZEZ ZAGRA- NICZNE INSTYTUCJE UBEZPIECZENIOWE OSOBOM UPRAWNIONYM DO RENT ZAGRANICZNYCH ZA POŚREDNICTWEM ZUS W OKRESIE I - IX 2005 R. KRAJ Przeciętna miesięczna liczba rent (wpłat) Waluta Kwota wpłat w walucie obcej w tys. Przeciętna miesięczna wpłata w walucie obcej Białoruś 102 USD 53,7 58,67 Brazylia 6 USD 14,8 284,42 Bułgaria 117 USD 37,7 35,81 Francja EUR 446,3 37,92 Macedonia 3 USD 3,4 111,67 Niemcy EUR ,1 242,85 Serbia i Czarnogóra 34 USD 40,4 133,91 Słowenia 4 USD 9,4 240,26 Ukraina 118 USD 61,0 57,27

31 30 Emerytury i renty finansowane z FUS Emeryci i renciści według rodzajów pobieranych świadczeń w okresie I - IX 2005 r. tys ,4 tys ,1 tys ,3 tys Emerytury Renty z tytułu niezdolności do pracy Renty rodzinne

32 V. ŚWIADCZENIA BYŁYCH ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH I CZŁONKÓW ICH RODZIN TABL. 1. ( 34). ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE W OKRESIE I - IX 2005 R. Kwota świadczeń w tys. zł O G Ó Ł E M ,5 z tego: Emerytury i renty 1/2/ ,3 Dodatki kombatanckie ,6 Świadczenia pieniężne dla żołnierzy-górników 108,4 Ryczałty energetyczne ,5 Świadczenia pieniężne dla osób deportowanych 1 884,4 Zasiłki pogrzebowe ,5 Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne 5 406,0 Dodatki kompensacyjne 2 895,8 1/ Łącznie ze świadczeniami wypłacanymi z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz realizowanymi na mocy umów międzynarodowych, bez świadczeń rolniczych finansowanych z Funduszu Emerytalno-Rentowego rolników indywidualnych. 2/ Łącznie z kwotą jednorazowej wypłaty dla osób pobierających świadczenia emerytalno-rentowe w kwocie nie wyższej niż kwota najniższej emerytury lub renty w kwocie 3,5 tys zł. TABL. 2. ( 35). WOJSKOWE EMERYTURY I RENTY WEDŁUG RODZAJÓW ŚWIADCZEŃ W OKRESIE I - IX 2005 R. Liczba 1/ emerytów i rencistów w tys. Kwota świadczeń 2/ ogółem w tys. zł Przeciętna miesięczna wysokość emerytury i renty 2/ w zł O G Ó Ł E M 153, , ,00 Emerytury 100, , ,13 Renty z tytułu niezdolności do pracy 19, , ,50 Renty rodzinne 33, , ,28 1/ Przeciętna miesięczna. 2/ Bez kwoty jednorazowej wypłaty dla osób pobierających świadczenia emerytalno-rentowe w kwocie nie wyższej niż kwota najniższej emerytury lub renty. Spośród świadczeniobiorców 0,1 tys. osób pobrało obok emerytury wojskowej renty wypadkowe na kwotę 617,3 tys. zł; 1,9 tys. świadczeniobiorców otrzymało renty z ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin na kwotę ,6 tys. zł; a 0,3 tys. osób otrzymało świadczenia rolnicze na kwotę 880,7 tys. zł.

33 VI. ŚWIADCZENIA BYŁYCH FUNKCJONARIUSZY POLICJI, AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO, AGENCJI WYWIADU, STRAŻY GRANICZNEJ, BIURA OCHRONY RZĄDU, PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ I CZŁONKÓW ICH RODZIN TABL. 1. ( 36). ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE W OKRESIE I - IX 2005 R. Kwota świadczeń w tys. zł O G Ó Ł E M 1/ ,4 Emerytury i renty 2/3/ ,0 Dodatki kombatanckie 5 079,4 Świadczenia pieniężne dla żołnierzy-górników 365,6 Ryczałty energetyczne 7 803,1 Świadczenia pieniężne dla osób deportowanych 3 783,7 Zasiłki pogrzebowe ,6 Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne 5 458,8 Dodatki kompensacyjne 1 615,8 1/ Kwota świadczeń ogółem zawiera wszystkie należne za ten okres wypłaty świadczeń pieniężnych finansowanych z budżetu MSWiA,FUS, w tym także odsetki. 2/ Łącznie ze świadczeniami wypłacanymi z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, bez świadczeń rolniczych finansowanych z Funduszu Emerytalno-Rentowego rolników indywidualnych. 3/ Łącznie z kwotą jednorazowej wypłaty dla osób pobierających świadczenia emerytalno-rentowe w kwocie nie wyższej niż kwota najniższej emerytury lub renty w kwocie 17,1 tys zł. TABL. 2. ( 37). EMERYTURY I RENTY RESORTOWE WEDŁUG RODZAJÓW ŚWIADCZEŃ W OKRESIE I - IX 2005 R. Liczba 1/ emerytów i rencistów w tys. Kwota świadczeń 2/ ogółem w tys. zł Przeciętna miesięczna wysokość emerytury i renty 2/ w zł O G Ó Ł E M 164, , ,05 Emerytury 114, , ,88 Renty z tytułu niezdolności do pracy 15, , ,52 Renty rodzinne 34, , ,79 1/ Przeciętna miesięczna. 2/ Bez kwoty jednorazowej wypłaty dla osób pobierających świadczenia emerytalno-rentowe w kwocie nie wyższej niż kwota najniższej emerytury lub renty. Spośród świadczeniobiorców 65 osób pobrało obok emerytury renty wypadkowe na kwotę 391,9 tys. zł; 0,7 tys. świadczeniobiorców otrzymało renty z ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin na kwotę 5 750,6 tys. zł; a 2,0 tys. osób otrzymało świadczenia rolnicze na kwotę 4 902,0 tys. zł.

34 VII. ŚWIADCZENIA BYŁYCH FUNKCJONARIUSZY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ I CZŁONKÓW ICH RODZIN TABL. 1. ( 38). ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE W OKRESIE I - IX 2005 R. Kwota świadczeń w tys. zł O G Ó Ł E M 1/ ,8 Emerytury i renty 2/ ,6 Dodatki kombatanckie 802,7 Świadczenia pieniężne dla żołnierzy-górników 55,2 Ryczałty energetyczne 1 221,6 Świadczenia pieniężne dla osób deportowanych 535,1 Zasiłki pogrzebowe 2 290,8 Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne 920,1 Dodatki kompensacyjne 251,1 1/ Kwota świadczeń ogółem zawiera wszystkie należne za ten okres wypłaty świadczeń pieniężnych finansowanych z budżetu MS, FUS, w tym także odsetki. 2/ Łącznie ze świadczeniami wypłacanymi z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, bez świadczeń rolniczych finansowanych z Funduszu Emerytalno-Rentowego rolników indywidualnych. TABL. 2. ( 39). EMERYTURY I RENTY RESORTOWE WEDŁUG RODZAJÓW ŚWIADCZEŃ W OKRESIE I - IX 2005 R. Liczba 1/ emerytów i rencistów w tys. Kwota świadczeń ogółem w tys. zł Przeciętna miesięczna wysokość emerytury i renty w zł O G Ó Ł E M 24, , ,87 Emerytury 16, , ,92 Renty z tytułu niezdolności do pracy 2, , ,43 Renty rodzinne 5, , ,35 1/ Przeciętna miesięczna. Spośród świadczeniobiorców 12 osób pobrało obok emerytury renty wypadkowe na kwotę 64,5 tys. zł; 0,1 tys. świadczeniobiorców otrzymało renty z ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin na kwotę 627,9 tys. zł; a 0,2 tys. osób otrzymało świadczenia rolnicze na kwotę 468,3 tys. zł.

35 34 Przeciętna miesięczna liczba emerytów i rencistów pobierających świadczenia wypłacane przez MON, MSWiA oraz MS w okresie I - IX 2005 r. 114,4 tys ,8 tys tys. 34,6 tys. 33,5 tys ,1 tys. 19,1 tys. 16,6 tys. 20 5,3 tys. 0 MSWiA 2,2 tys. Emerytury MON Renty rodzinne MS Renty z tytułu niezdolności do pracy

36 VIII. DZIAŁALNOŚĆ LEKARZY ORZECZNIKÓW I KOMISJI LEKARSKICH ZAKŁADU TABL. 1. ( 40). ORZECZENIA WYDANE PRZEZ LEKARZY ORZECZNIKÓW I KOMISJE LEKARSKIE ZAKŁADU W OKRESIE I - IX 2005 R. RODZAJ ORZECZENIA ogółem % Liczba wydanych orzeczeń z tego przez: lekarza komisje lekarskie % % orzecznika Zakładu O G Ó Ł E M x x x ORZECZENIA PIERWSZORAZOWE DLA CELÓW RENTOWYCH RAZEM , , ,0 w tym z jednoczesnym ustaleniem potrzeby rehabilitacji leczniczej , ,7 23 0,1 z tego ustalające: Niezdolność do samodzielnej egzystencji , , ,0 Całkowitą niezdolność do pracy , , ,7 Częściową niezdolność do pracy , , ,3 Celowość przekwalifikowania zawodowego 182 0, ,1 31 0,2 Uprawnienia do świadczenia rehabilitacyjnego , , ,0 Brak niezdolności do pracy , , ,8 ORZECZENIA PONOWNE DLA CELÓW RENTOWYCH RAZEM , , ,0 w tym z jednoczesnym ustaleniem potrzeby rehabilitacji leczniczej , ,6 80 0,2 z tego ustalające: Niezdolność do samodzielnej egzystencji , , ,5 Całkowitą niezdolność do pracy , , ,2 Częściową niezdolność do pracy , , ,3 Celowość przekwalifikowania zawodowego 662 0, , ,4 Uprawnienia do świadczenia rehabilitacyjnego , , ,0 Brak niezdolności do pracy , , ,6 ORZECZENIA PIERWSZORAZOWE I PONOWNE W SPRAWACH O PRZYZNANIE DODATKU PIELĘGNACYJNEGO EMERYTOM RAZEM: , , ,0 w tym ustalające: Niezdolność do samodzielnej egzystencji , , ,9 ORZECZENIA POWYPADKOWE RAZEM , , ,0 w tym ustalające: Uszczerbek na zdrowiu , , ,7 ORZECZENIA, OPINIE I DODATKOWE BADANIA LEKARSKIE W SPRAWACH ŚWIADCZEŃ PODLEGAJĄCYCH KOORDYNACJI , , ,0 na podstawie przepisów prawnych UE , , ,8 ORZECZENIA O POTRZEBIE REHABILITACJI LECZNICZEJ W OKRESIE CZASOWEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY 1/ , ,0 x x stwierdzające potrzebę rehabilitacji , ,5 x x ORZECZENIA W ZWIĄZKU Z KONTROLĄ PRAWIDŁOWOŚCI ORZEKANIA O CZASOWEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY 2/ , , ,0 o potrzebie rehabilitacji leczniczej , ,4 x x ORZECZENIA PIERWSZORAZOWE I PONOWNE W SPRAWIE RENTY SOCJALNEJ , , ,0 ORZECZENIA W POZOSTAŁYCH SPRAWACH RAZEM , , ,0 w tym ustalające: Niezdolność do samodzielnej egzystencji , ,8 11 2,7 Całkowitą niezdolność do pracy , , ,5 Częściową niezdolność do pracy , , ,2 Brak niezdolności do pracy , , ,1 1/ Bez orzeczeń wydanych w wyniku kontroli czasowej niezdolności do pracy. 2/ Łącznie z orzeczeniami dotyczącymi przedłużenia okresu zasiłkowego wydanymi przez lekarzy orzeczników i komisje lekarskie Zakładu. Orzeczenia w związku z kontrolą prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy wydawane są wyłącznie przez lekarzy orzeczników.

37 36 Działalność lekarzy orzeczników i komisji lekarskich Zakładu TABL. 2. ( 41). ORZECZENIA WYDANE PRZEZ LEKARZY ORZECZNIKÓW I KOMISJE LEKARSKIE ZAKŁADU W OKRESIE VII - IX 2005 R. RODZAJ ORZECZENIA ogółem Liczba wydanych orzeczeń z tego przez: lekarza komisje lekarskie % orzecznika Zakładu O G Ó Ł E M x x x ORZECZENIA PIERWSZORAZOWE DLA CELÓW RENTOWYCH RAZEM , , ,0 w tym z jednoczesnym ustaleniem potrzeby rehabilitacji leczniczej , ,2 10 0,1 z tego ustalające: Niezdolność do samodzielnej egzystencji , , ,9 Całkowitą niezdolność do pracy , , ,8 Częściową niezdolność do pracy , , ,3 Celowość przekwalifikowania zawodowego 59 0,1 44 0,1 15 0,2 Uprawnienia do świadczenia rehabilitacyjnego , , ,8 Brak niezdolności do pracy , , ,0 ORZECZENIA PONOWNE DLA CELÓW RENTOWYCH RAZEM , , ,0 w tym z jednoczesnym ustaleniem potrzeby rehabilitacji leczniczej , ,9 23 0,2 z tego ustalające: Niezdolność do samodzielnej egzystencji , , ,6 Całkowitą niezdolność do pracy , , ,0 Częściową niezdolność do pracy , , ,9 Celowość przekwalifikowania zawodowego 212 0, ,1 59 0,4 Uprawnienia do świadczenia rehabilitacyjnego , , ,9 Brak niezdolności do pracy , , ,2 ORZECZENIA PIERWSZORAZOWE I PONOWNE W SPRAWACH O PRZYZNANIE DODATKU PIELĘGNACYJNEGO EMERYTOM RAZEM: , , ,0 w tym ustalające: Niezdolność do samodzielnej egzystencji , , ,2 ORZECZENIA POWYPADKOWE RAZEM , , ,0 w tym ustalające: Uszczerbek na zdrowiu , , ,0 ORZECZENIA, OPINIE I DODATKOWE BADANIA LEKARSKIE W SPRAWACH ŚWIADCZEŃ PODLEGAJĄCYCH KOORDYNACJI , , ,0 na podstawie przepisów prawnych UE , , ,8 ORZECZENIA O POTRZEBIE REHABILITACJI LECZNICZEJ W OKRESIE CZASOWEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY 1/ , ,0 x x stwierdzające potrzebę rehabilitacji , ,9 x x ORZECZENIA W ZWIĄZKU Z KONTROLĄ PRAWIDŁOWOŚCI ORZEKANIA O CZASOWEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY 2/ , , ,0 o potrzebie rehabilitacji leczniczej , ,9 x x ORZECZENIA PIERWSZORAZOWE I PONOWNE W SPRAWIE RENTY SOCJALNEJ , , ,0 ORZECZENIA W POZOSTAŁYCH SPRAWACH RAZEM , , ,0 w tym ustalające: Niezdolność do samodzielnej egzystencji , ,4 4 2,8 Całkowitą niezdolność do pracy , ,1 14 9,8 Częściową niezdolność do pracy , , ,9 Brak niezdolności do pracy , , ,7 1/ Bez orzeczeń wydanych w wyniku kontroli czasowej niezdolności do pracy 2/ Łącznie z orzeczeniami dotyczącymi przedłużenia okresu zasiłkowego wydanymi przez lekarzy orzeczników i komisje lekarskie Zakładu Orzeczenia w związku z kontrolą prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy wydawane są wyłącznie przez lekarzy orzeczników. % %

38 Działalność lekarzy orzeczników i komisji lekarskich Zakładu 37 TABL. 3. ( 42). ORZECZENIA WYDANE PRZEZ LEKARZY ORZECZNIKÓW W OKRESIE VII - IX 2005 R. RODZAJ ORZECZENIA IV - VI IV - VI 2005 = 100 OGÓŁEM ,7 ORZECZENIA PIERWSZORAZOWE DLA CELÓW RENTOWYCH RAZEM ,4 w tym z jednoczesnym ustaleniem potrzeby rehabilitacji leczniczej ,2 z tego ustalające: Niezdolność do samodzielnej egzystencji ,1 Całkowitą niezdolność do pracy ,4 Częściową niezdolność do pracy ,1 Celowość przekwalifikowania zawodowego ,7 Uprawnienia do świadczenia rehabilitacyjnego ,5 Brak niezdolności do pracy ,6 ORZECZENIA PONOWNE DLA CELÓW RENTOWYCH RAZEM ,1 w tym z jednoczesnym ustaleniem potrzeby rehabilitacji leczniczej ,0 z tego ustalające: Niezdolność do samodzielnej egzystencji ,6 Całkowitą niezdolność do pracy ,5 Częściową niezdolność do pracy ,3 Celowość przekwalifikowania zawodowego ,5 Uprawnienia do świadczenia rehabilitacyjnego ,7 Brak niezdolności do pracy ,1 ORZECZENIA PIERWSZORAZOWE I PONOWNE W SPRAWACH O PRZYZNANIE DODATKU PIELĘGNACYJNEGO EMERYTOM RAZEM: ,4 w tym ustalające: Niezdolność do samodzielnej egzystencji ,5 ORZECZENIA POWYPADKOWE RAZEM ,8 w tym ustalające: Uszczerbek na zdrowiu ,5 ORZECZENIA, OPINIE I DODATKOWE BADANIA LEKARSKIE W SPRAWACH ŚWIADCZEŃ PODLEGAJĄCYCH KOORDYNACJI ,9 na podstawie przepisów prawnych UE ,3 ORZECZENIA O POTRZEBIE REHABILITACJI LECZNICZEJ W OKRESIE CZASOWEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY 1/ ,3 stwierdzające potrzebę rehabilitacji ,8 ORZECZENIA W ZWIĄZKU Z KONTROLĄ PRAWIDŁOWOŚCI ORZEKANIA O CZASOWEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY 2/ ,2 o potrzebie rehabilitacji leczniczej ,7 ORZECZENIA PIERWSZORAZOWE I PONOWNE W SPRAWIE RENTY SOCJALNEJ ,9 ORZECZENIA W POZOSTAŁYCH SPRAWACH RAZEM ,8 w tym ustalające: Niezdolność do samodzielnej egzystencji ,1 Całkowitą niezdolność do pracy ,3 Częściową niezdolność do pracy ,1 Brak niezdolności do pracy ,6 1/ Bez orzeczeń wydanych w wyniku kontroli czasowej niezdolności do pracy. 2/ Łącznie z orzeczeniami dotyczącymi przedłużenia okresu zasiłkowego. Liczba wydanych orzeczeń 2005 w liczbach bezwzględnych VII - IX

39 38 Działalność lekarzy orzeczników i komisji lekarskich Zakładu TABL. 4. ( 43). ORZECZENIA WYDANE PRZEZ KOMISJE LEKARSKIE ZAKŁADU W OKRESIE I - IX 2005 R. Liczba orzeczeń: z tego wydanych w związku: Ogółem wniesieniem sprzeciwu ze zgłoszeniem zarzutu wadliwości w związku z jednoczesnym wniesienim sprzeciwu i zgłoszeniem zarzutu wadliwości inne ORZECZENIA OGÓŁEM z tego: Zmieniające ustalenie lekarza orzecznika ZUS Podtrzymujące orzeczenie lekarza orzecznika ZUS TABL. 5. ( 44). ORZECZENIA WYDANE PRZEZ LEKARZY ORZECZNIKÓW I KOMISJE LEKARSKIE ZAKŁADU WEDŁUG WOJEWÓDZTW 1/ W OKRESIE I - IX 2005 R. Liczba orzeczeń: Lp. WOJEWÓDZTWA ogółem lekarza orzecznika ZUS z tego wydanych przez: komisje lekarskie Zakładu O G Ó Ł E M Dolnośląskie 2 Kujawsko-Pomorskie 3 Lubelskie 4 Lubuskie 5 Łódzkie 6 Małopolskie 7 Mazowieckie 8 Opolskie 9 Podkarpackie 10 Podlaskie 11 Pomorskie 12 Śląskie 13 Świętokrzyskie 14 Warmińsko-Mazurskie 15 Wielkopolskie 16 Zachodniopomorskie / Przyporządkowanie do województwa według oddziału ZUS wydającego orzeczenie.

40 Działalność lekarzy orzeczników i komisji lekarskich Zakładu 39 TABL. 6. ( 45). ORZECZENIA WYDANE PRZEZ KOMISJE LEKARSKIE ZAKŁADU W OKRESIE VII - IX 2005 R Liczba orzeczeń: z tego wydanych w związku: Ogółem wniesieniem sprzeciwu ze zgłoszeniem zarzutu wadliwości w związku z jednoczesnym wniesienim sprzeciwu i zgłoszeniem zarzutu wadliwości inne ORZECZENIA OGÓŁEM z tego: Zmieniające ustalenie lekarza orzecznika ZUS Podtrzymujące orzeczenie lekarza orzecznika ZUS TABL. 7. ( 46). ORZECZENIA WYDANE PRZEZ LEKARZY ORZECZNIKÓW I KOMISJE LEKARSKIE ZAKŁADU WEDŁUG WOJEWÓDZTW 1/ W OKRESIE VII - IX 2005 R. Liczba orzeczeń: Lp. WOJEWÓDZTWA z tego wydanych przez: ogółem lekarza orzecznika ZUS komisje lekarskie Zakładu O G Ó Ł E M Dolnośląskie Kujawsko-Pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko-Mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie / Przyporządkowanie do województwa według oddziału ZUS wydającego orzeczenie.

41 40 Działalność lekarzy orzeczników i komisji lekarskich Zakładu Struktura orzeczeń pierwszorazowych wydanych dla celów rentowych w okresie I - IX 2005 r. Brak niezdolności do pracy 29,2% Niezdolność do samodzielnej egzystencji 5,6% Całkowitą niezdolność do pracy 13,0% Częściową niezdolność do pracy 22,2% Uprawnienia do świadczenia rehabilitacyjnego 29,9% Celowość przekwalifikowania zawodowego 0,1% Struktura orzeczeń ponownych wydanych dla celów rentowych w okresie I - IX 2005 r. Niezdolność do samodzielnej egzystencji 8,1% Całkowitą niezdolność do pracy 19,3% Brak niezdolności do pracy 13,2% Uprawnienia do świadczenia rehabilitacyjnego 3,1% Celowość przekwalifikowania zawodowego 0,2% Częściową niezdolność do pracy 56,1%

42 IX. REHABILITACJA LECZNICZA TABL. 1. ( 47). SPRAWY ZAKOŃCZONE REHABILITACJĄ WEDŁUG PROFILI REHABILITACJI W OKRESIE VII - IX 2005 R. Liczba spraw Ogółem wypadkiem przy pracy w związku z: chorobą zawodową Sprawy ogółem z tego profile rehabilitacji: narząd ruchu układ krążenia układ oddechowy schorzenia psychosomatyczne inne TABL. 2. ( 48). REALIZACJA SPRAW O REHABILITACJĘ LECZNICZĄ WEDŁUG OKRESU POBYTU UBEZPIECZONEGO W OŚRODKU REHABILITACYJNYM Okresy pobytu w ośrodku rehabilitacyjnym I - IX IV - VI VII - IX w liczbach bezwzględnych I - IX I - IX 2004 = 100 Liczba zakończonych spraw ogółem ,1 do 14 dni , dni ,3 24 dni , dni , dni ,4 48 dni ,0 49 dni i więcej ,0

43 42 Rehabilitacja lecznicza Sprawy zakończone rehabilitacją według profili rehabilitacji w okresie VII - IX 2005 r. układ oddechowy 4,7% schorzenia psychosomatyczne 2,5% układ krążenia 14,4% narząd ruchu 78,4%

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O INNYCH ŚWIADCZENIACH

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O INNYCH ŚWIADCZENIACH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O INNYCH ŚWIADCZENIACH II KWARTAŁ 2005 R. WARSZAWA 2005 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O INNYCH ŚWIADCZENIACH

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O INNYCH ŚWIADCZENIACH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O INNYCH ŚWIADCZENIACH 2004 ROK WARSZAWA 2005 UWAGI WSTĘPNE 1. 2. 3.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO IV KWARTAŁ /

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO II KWARTAŁ /

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO IV KWARTAŁ /

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO II KWARTAŁ /

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO I KWARTAŁ 2006

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO III KWARTAŁ

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO IV KWARTAŁ /

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO IV KWARTAŁ / OKRES I - XII 2018 R. Warszawa 2019 SPIS TREŚCI Tabl.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO II KWARTAŁ / OKRES I - VI 2018 R. Warszawa 2018 SPIS TREŚCI Tabl.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO IV KWARTAŁ / OKRES I - XII 2017 R. Warszawa 2018 SPIS TREŚCI Tabl.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO II KWARTAŁ / OKRES I - VI 2019 R. Warszawa 2019 SPIS TREŚCI UWAGI

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH 2010 R. Warszawa 2011 Objaśnienia znaków umownych: Kreska ( - ) - zjawisko

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH 2011 R. Warszawa 2012 Objaśnienia znaków umownych: Kreska ( - ) - zjawisko

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI. WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH (Fundusz Ubezpieczeń Społecznych)

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI. WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH (Fundusz Ubezpieczeń Społecznych) ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH (Fundusz Ubezpieczeń Społecznych) 2005 r. WARSZAWA Maj 2006 r. Spis treści Uwagi wstępne...

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH 2014 R. Warszawa 2015 Objaśnienia znaków umownych: Kreska ( - ) - zjawisko

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH CZERWIEC 2019 R.

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH CZERWIEC 2019 R. INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH CZERWIEC 2019 R. Warszawa 2019 Objaśnienia znaków umownych: Kreska ( - ) - zjawisko nie wystąpiło. Zero (O) - zjawisko istniało, jednakże w ilościach mniejszych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH LIPIEC 2019 R.

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH LIPIEC 2019 R. INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH LIPIEC 2019 R. Warszawa 2019 Objaśnienia znaków umownych: Kreska ( - ) - zjawisko nie wystąpiło. Zero (O) - zjawisko istniało, jednakże w ilościach mniejszych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH 2013 R. Warszawa 2014 Objaśnienia znaków umownych: Kreska ( - ) - zjawisko

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH MAJ 2019 R.

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH MAJ 2019 R. INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH MAJ 2019 R. Warszawa 2019 Objaśnienia znaków umownych: Kreska ( - ) - zjawisko nie wystąpiło. Zero (O) - zjawisko istniało, jednakże w ilościach mniejszych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH KWIECIEŃ 2019 R.

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH KWIECIEŃ 2019 R. INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH KWIECIEŃ 2019 R. Warszawa 2019 Objaśnienia znaków umownych: Kreska ( - ) - zjawisko nie wystąpiło. Zero (O) - zjawisko istniało, jednakże w ilościach mniejszych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH GRUDZIEŃ 2016 R. DANE WSTĘPNE Warszawa 2017 Objaśnienia znaków umownych: Kreska

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH GRUDZIEŃ 2015 R. Warszawa 2016 Objaśnienia znaków umownych: Kreska ( - ) -

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH MARZEC 2019 R.

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH MARZEC 2019 R. INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH MARZEC 2019 R. Warszawa 2019 Objaśnienia znaków umownych: Kreska ( - ) - zjawisko nie wystąpiło. Zero (O) - zjawisko istniało, jednakże w ilościach mniejszych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH SIERPIEŃ 2018 R.

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH SIERPIEŃ 2018 R. INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH SIERPIEŃ 2018 R. Warszawa 2018 Objaśnienia znaków umownych: Kreska ( - ) - zjawisko nie wystąpiło. Zero (O) - zjawisko istniało, jednakże w ilościach mniejszych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH. GRUDZIEŃ 2017 R. Dane wstępne

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH. GRUDZIEŃ 2017 R. Dane wstępne INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH GRUDZIEŃ 2017 R. Dane wstępne Warszawa 2018 Objaśnienia znaków umownych: Kreska ( - ) - zjawisko nie wystąpiło. Zero (O) - zjawisko istniało, jednakże w

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH LUTY 2018 R.

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH LUTY 2018 R. INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH LUTY 2018 R. Warszawa 2018 Objaśnienia znaków umownych: Kreska ( - ) - zjawisko nie wystąpiło. Zero (O) - zjawisko istniało, jednakże w ilościach mniejszych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH LISTOPAD 2018 R.

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH LISTOPAD 2018 R. INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH LISTOPAD 2018 R. Warszawa 2018 Objaśnienia znaków umownych: Kreska ( - ) - zjawisko nie wystąpiło. Zero (O) - zjawisko istniało, jednakże w ilościach mniejszych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH LUTY 2019 R.

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH LUTY 2019 R. INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH LUTY 2019 R. Warszawa 2019 Objaśnienia znaków umownych: Kreska ( - ) - zjawisko nie wystąpiło. Zero (O) - zjawisko istniało, jednakże w ilościach mniejszych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH STYCZEŃ 2019 R.

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH STYCZEŃ 2019 R. INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH STYCZEŃ 2019 R. Warszawa 2019 Objaśnienia znaków umownych: Kreska ( - ) - zjawisko nie wystąpiło. Zero (O) - zjawisko istniało, jednakże w ilościach mniejszych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO I KWARTAŁ 2007

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH 2008 r. 0 2 500 5 000 7 500 WARSZAWA, maj 2009 r. Spis treści Str. Uwagi wstępne..............................

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO I KWARTAŁ 2010

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH 2009 r. 20 000 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 WARSZAWA, maj 2010

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty górnicze w 2008 r.

Emerytury i renty górnicze w 2008 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty górnicze w 2008 r. Podstawowe dane: Liczba emerytów i rencistów: 322,9 tys. osób Średni wiek emerytów: 61,0 lat Średni wiek osób

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty kolejowe w 2008 r.

Emerytury i renty kolejowe w 2008 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty kolejowe w 2008 r. Podstawowe dane: Liczba osób pobierających emerytury i renty z tytułu niezdolności do pracy: 258,7 tys. osób Średni

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH r.

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH 2015 r. 62,0 61,0 60,0 59,0 58,0 57,0 56,0 55,0 54,0 WARSZAWA, maj

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO I KWARTAŁ / OKRES I -III 2019 R. Warszawa 2019 SPIS TREŚCI Tabl. Str.

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty kolejowe w 2007 r.

Emerytury i renty kolejowe w 2007 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty kolejowe w 2007 r. Podstawowe dane: Liczba osób pobierających emerytury i renty z tytułu niezdolności do pracy: 260,5 tys. osób Średni

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty górnicze w 2007 r.

Emerytury i renty górnicze w 2007 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty górnicze w 2007 r. Podstawowe dane: Liczba emerytów i rencistów: 319,3 tys. osób Średni wiek emerytów: 60,7 lat Średni wiek osób

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH r.

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH 2016 r. w tys. 7 600 7 400 7 200 7 000 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty nauczycieli *) w 2007 r.

Emerytury i renty nauczycieli *) w 2007 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty nauczycieli *) w 7 r. Podstawowe dane: Liczba osób pobierających emerytury i renty z tytułu niezdolności do pracy: 322,7 tys. osób

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH 2007 r. WARSZAWA, Maj 2008 r. Spis treści Str. Uwagi wstępne..............................

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH r.

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH 2010 r. 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 2008 2009 2010

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH r.

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH 2011 r. 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 2010 2011 2009

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty nauczycieli *) w 2008 r.

Emerytury i renty nauczycieli *) w 2008 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty nauczycieli *) w 08 r. Podstawowe dane: Liczba osób pobierających emerytury i renty z tytułu niezdolności do pracy: 339,9 tys. osób

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH r.

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH 2013 r. 70 lat i więcej 60-69 50-59 wiek 40-49 30-39 20-29 10-19 9

Bardziej szczegółowo

w % przeciętnego wynagrodzenia WARSZAWA, maj 2018 r. DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH

w % przeciętnego wynagrodzenia WARSZAWA, maj 2018 r. DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH w % przeciętnego wynagrodzenia 60 58 56 54 52 50 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 WARSZAWA, maj 2018 r. DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH Spis treści Uwagi wstępne...............................

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty przyznane w 2008 r.

Emerytury i renty przyznane w 2008 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty przyznane w 2008 r. Podstawowe dane: Liczba emerytów i rencistów: 425,5 tys. osób Średni wiek emerytów: 59,0 lat Średni wiek osób,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO I KWARTAŁ / OKRES I - III 2018 R. Warszawa 2018 SPIS TREŚCI Tabl.

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH. WAśNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH r.

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH. WAśNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAśNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH 2012 r. 20 000 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O INNYCH ŚWIADCZENIACH

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O INNYCH ŚWIADCZENIACH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O INNYCH ŚWIADCZENIACH I KWARTAŁ 2005 R. WARSZAWA 2005 UWAGI WSTĘPNE

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty kolejowe w 2006 r.

Emerytury i renty kolejowe w 2006 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty kolejowe w 2006 r. Podstawowe dane: Liczba osób pobierających emerytury i renty z tytułu niezdolności do pracy: 262,3 tys. osób Średni

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty osób prowadzących działalność gospodarczą w 2006 r.

Emerytury i renty osób prowadzących działalność gospodarczą w 2006 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty osób prowadzących działalność w 2006 r. Podstawowe dane: Liczba emerytów i rencistów: 216,3 tys. osób Średni wiek emerytów: 71,9

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty górnicze w 2006 r.

Emerytury i renty górnicze w 2006 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty górnicze w 2006 r. Podstawowe dane: Liczba emerytów i rencistów: 312,7 tys. osób Średni wiek emerytów: 60,4 lat Średni wiek osób

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty nauczycieli *) w 2006 r.

Emerytury i renty nauczycieli *) w 2006 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty nauczycieli *) w 2006 r. Podstawowe dane: Liczba osób pobierających emerytury i renty z tytułu niezdolności do pracy: 300,4 tys.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty przyznane w 2006 r.

Emerytury i renty przyznane w 2006 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty przyznane w 2004 r. Emerytury i renty przyznane w 2006 r. finansowane z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych finansowane z Funduszu Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty przyznane w 2009 r.

Emerytury i renty przyznane w 2009 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty przyznane w 2009 r. Podstawowe dane: Liczba emerytów i rencistów: 331,4 tys. osób Średni wiek emerytów: 59,3 lat Średni wiek osób,

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty przyznane w 2016 r.

Emerytury i renty przyznane w 2016 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH Emerytury i renty przyznane w 2016 r. Podstawowe dane: Liczba emerytów i rencistów: 314,8 tys. osób Średni wiek emerytów: Średni

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty przyznane w 2015 r.

Emerytury i renty przyznane w 2015 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH Emerytury i renty przyznane w 2015 r. Podstawowe dane: Liczba emerytów i rencistów: 312,0 tys. osób Średni wiek emerytów: Średni

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty kolejowe w 2004 r.

Emerytury i renty kolejowe w 2004 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty kolejowe w 2004 r. Podstawowe dane: Liczba osób pobierających emerytury i renty z tytułu niezdolności do pracy: 271,7 tys. osób Średni

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty przyznane w 2013 r.

Emerytury i renty przyznane w 2013 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH Emerytury i renty przyznane w 2013 r. Podstawowe dane: Liczba emerytów i rencistów: 193,6 tys. osób Średni wiek emerytów: 59,5

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty osób prowadzących działalność gospodarczą w 2004 r.

Emerytury i renty osób prowadzących działalność gospodarczą w 2004 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty osób prowadzących w 2004 r. Podstawowe dane: Liczba emerytów i rencistów: 224,2 tys. osób Średni wiek emerytów: 72,3 lat Średni wiek

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty przyznane w 2012 r.

Emerytury i renty przyznane w 2012 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH Emerytury i renty przyznane w 2012 r. Podstawowe dane: Liczba emerytów i rencistów: 211,3 tys. osób Średni wiek emerytów: 59,9

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty osób prowadzących działalność gospodarczą w 2008 r.

Emerytury i renty osób prowadzących działalność gospodarczą w 2008 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty osób prowadzących działalność w 2008 r. Podstawowe dane: Liczba emerytów i rencistów: 211,6 tys. osób Średni wiek emerytów: 71,6

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH

STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH Podstawowe dane: Liczba emerytów i rencistów: 498,9 tys. osób Średni wiek emerytów: 62,3 lat Średni wiek rencistów z tytułu niezdolności do pracy: 52,7 lat Średni staż rencistów z tytułu niezdolności do

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty górnicze w 2005 r.

Emerytury i renty górnicze w 2005 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty górnicze w 2005 r. Podstawowe dane: Liczba emerytów i rencistów: 307,8 tys. osób Średni wiek emerytów: 60,4 lat Średni wiek osób

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty nauczycieli *) w 2005 r.

Emerytury i renty nauczycieli *) w 2005 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty nauczycieli *) w 05 r. Podstawowe dane: Liczba osób pobierających emerytury i renty z tytułu niezdolności do pracy: 289,4 tys. osób

Bardziej szczegółowo

ZASIŁKI. Uwagi ogólne

ZASIŁKI. Uwagi ogólne IV ZASIŁKI Uwagi ogólne 1. Świadczenia krótkoterminowe obejmują: zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek wyrównawczy, zasiłek porodowy, zasiłek macierzyński, zasiłek opiekuńczy i zasiłek

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW (Dane wstępne) LUTY 2015 CZĘŚĆ I opisowa CZĘŚĆ II tabelaryczna WARSZAWA MARZEC 2015

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW (Dane wstępne) LUTY 2014 CZĘŚĆ I opisowa CZĘŚĆ II tabelaryczna WARSZAWA MARZEC 2014

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW (Dane wstępne) WRZESIEŃ 2014 CZĘŚĆ I opisowa CZĘŚĆ II tabelaryczna WARSZAWA PAŹDZIERNIK

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW (Dane wstępne) KWIECIEŃ 2015 CZĘŚĆ I opisowa CZĘŚĆ II tabelaryczna WARSZAWA MAJ 2015

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW (Dane wstępne) CZERWIEC 2014 CZĘŚĆ I opisowa CZĘŚĆ II tabelaryczna WARSZAWA LIPIEC

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1. Projekt planu wydatków budżetu w części 73 Zakład Ubezpieczeń Społecznych na rok 2009

Załącznik 1. Projekt planu wydatków budżetu w części 73 Zakład Ubezpieczeń Społecznych na rok 2009 Załącznik 1. Projekt planu wydatków budżetu w części 73 Zakład Ubezpieczeń Społecznych na rok 2009 Ustawa Treść wykonanie budżetowa na % w 2008 r. 2009 r. 3:2 1 2 3 4 OGÓŁEM 42 018 115 37 742 932 89,8

Bardziej szczegółowo