INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO"

Transkrypt

1 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO I KWARTAŁ 2010 ROK WARSZAWA 2010

2 SPIS TREŚCI Tabl. Str. UWAGI WSTĘPNE X 5 TABLICE STATYSTYCZNE FUNDUSZ UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH I. DANE OGÓLNE Wpływy składek i należności pochodnych na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych w okresie I-III 2010 r Pozaskładkowe dochody Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w okresie I-III 2010 r Wydatki z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w okresie I-III 2010 r Wydatki na świadczenia pieniężne z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych według rodzajów funduszy w okresie I-III 2010 r Wydatki na świadczenia pieniężne z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych według rodzajów świadczeń w okresie I-III 2010 r Płatnicy składek liczba kont aktywnych w ubezpieczeniu zdrowotnym Ubezpieczeni (osoby fizyczne) w ubezpieczeniu zdrowotnym II. EMERYTURY I RENTY Emerytury i renty z FUS w okresie I-III 2010 r ( 8) 13 Osoby pobierające obok świadczenia finansowanego z FUS emeryturę lub rentę rolniczą.. 2 ( 9) 13 Renty z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych z FUS w okresie I-III 2010 r (10) 14 III. ZASIŁKI I JEDNORAZOWE ODSZKODOWANIA POWYPADKOWE Absencja chorobowa, zasiłki opiekuńcze, macierzyńskie, wyrównawcze i świadczenia rehabilitacyjne (11) 15 Zasiłki pogrzebowe i jednorazowe odszkodowania powypadkowe (12) 16 ŚWIADCZENIA FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA ORAZ Z FUNDUSZU PRACY Wydatki na świadczenia pieniężne finansowane z budżetu państwa w okresie I-III 2010 r.. 1 (13) 17 Emerytury i renty z budżetu państwa w okresie I-III 2010 r (14) 17 Pozostałe świadczenia finansowane z budżetu państwa (15) 18-19

3 Tabl. Str. Zasiłki i świadczenia przedemerytalne, zasiłki pogrzebowe po osobach pobierających zasiłki i świadczenia przedemerytalne finansowane z Funduszu Pracy.. 4 (16) 19 Przeciętna miesięczna liczba osób pobierających renty socjalne, zasiłki i świadczenia przedemerytalne według województw w okresie I-III 2010 r (17) 20 EMERYTURY I RENTY REALIZOWANE PRZEZ ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Emerytury i renty w okresie I-III 2010 r (18) 21 Przeciętna emerytura-renta w % przeciętnego wynagrodzenia (19) 22 Emerytury pomostowe w okresie I-III 2010 r (20) 22 Zmiany liczby emerytów i rencistów (21) 23 Przeciętna miesięczna liczba emerytów i rencistów według województw w okresie I-III 2010 r (22) 24 Przeciętna emerytura-renta według województw w okresie I-III 2010 r (23) 25 Kwota wypłat emerytur i rent według województw w okresie I-III 2010 r (24) 26 Zgłoszone wnioski o przyznanie emerytur i rent według rodzajów świadczeń oraz o przyznanie emerytur pomostowych i nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych Załatwione wnioski o przyznanie emerytur i rent według rodzajów świadczeń oraz o przyznanie emerytur pomostowych i nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych (25) 27 9 (26) 27 Zgłoszone wnioski o przyznanie emerytur i rent według województw w okresie I-III 2010 r. 10 (27) 28 Załatwione wnioski o przyznanie emerytur i rent według województw w okresie I-III 2010 r. 11 (28) 28 Polskie świadczenia emerytalno rentowe wypłacone przez Wydziały Realizacji Umów Międzynarodowych ZUS w okresie I-III 2010 r (29) 29 Wypłaty świadczeń specjalnych (NZSS) dla polskich kombatantów i osób represjonowanych zamieszkałych za granicą (realizowanych na podstawie decyzji premiera RP) w okresie I-III 2010 r (29a) 29 Świadczenia emerytalno rentowe przekazywane przez zagraniczne instytucje ubezpieczeniowe osobom uprawnionym do rent zagranicznych za pośrednictwem ZUS w okresie I-III 2010 r (30) 30 Zasiłki pogrzebowe po emerytach, rencistach i członkach ich rodzin wypłacone przez Wydziały Realizacji Umów Międzynarodowych ZUS w okresie I-III 2010 r (31) 30

4 Tabl. Str. DZIAŁALNOŚĆ LEKARZY ORZECZNIKÓW I KOMISJI LEKARSKICH ZAKŁADU Orzeczenia wydane przez lekarzy orzeczników i komisje lekarskie Zakładu w okresie I-III 2010 r (32) 31 Orzeczenia wydane przez lekarzy orzeczników w okresie I-III 2010 r (33) 32 Orzeczenia wydane przez komisje lekarskie Zakładu w okresie I-III 2010 r (34) 33 Orzeczenia wydane przez lekarzy orzeczników i komisje lekarskie Zakładu według województw w okresie I-III 2010 r (35) 33 REHABILITACJA LECZNICZA Skierowania na rehabilitację leczniczą (36) 35 Sprawy zakończone rehabilitacją leczniczą według profili rehabilitacji (37) 36 SPIS WYKRESÓW Ubezpieczeni (osoby fizyczne) w ubezpieczeniu zdrowotnym wg stanu na 31 III 2010 r Struktura orzeczeń pierwszorazowych wydanych przez lekarzy orzeczników i komisje lekarskie Zakładu dla celów rentowych w okresie I-III 2010 r Struktura orzeczeń ponownych wydanych przez lekarzy orzeczników i komisje lekarskie Zakładu dla celów rentowych w okresie I-III 2010 r

5 UWAGI WSTĘPNE 1. Kwartalna informacja o świadczeniach pieniężnych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz o niektórych świadczeniach z zabezpieczenia społecznego zawiera dane zagregowane tematycznie według kryteriów merytorycznych. 2. Fundusz Ubezpieczeń Społecznych w dziale tym zamieszczono informacje o dochodach i wydatkach FUS. Kwoty wypłat świadczeń emerytalno-rentowych wykazywane są w tym dziale bez kwot emerytur zbiegowych wypłacanych przy rentach z tytułu niezdolności do pracy finansowanych z budżetu państwa, z wyjątkiem tabl. 5, w której prezentowane są pełne wydatki z FUS, tj. łącznie z kwotą emerytur zbiegowych. Świadczenia finansowane z budżetu państwa oraz z Funduszu Pracy w dziale tym zaprezentowano informacje o świadczeniach finansowanych z budżetu państwa oraz o zasiłkach i świadczeniach przedemerytalnych finansowanych z Funduszu Pracy. Z budżetu państwa finansowane są: a) świadczenia inwalidów wojennych, wojskowych, osób represjonowanych oraz kombatantów i członków ich rodzin, renty wypadkowe posłów i senatorów, renty z tytułu wypadku w szczególnych okolicznościach, świadczenia odszkodowawcze wypłacane przez Wydział Realizacji Umów Międzynarodowych w I Oddziale w Warszawie, b) jednorazowe odszkodowania powypadkowe wypłacone: z tytułu chorób zawodowych osób zatrudnionych przy produkcji wyrobów azbestowych, oraz dla posłów i senatorów, z tytułu wypadku w szczególnych okolicznościach, c) zasiłki pogrzebowe wypłacone po osobach pobierających świadczenia wymienione w pkt. a) i członkach ich rodzin oraz po osobach zmarłych wskutek wypadku lub choroby zawodowej powstałych w szczególnych okolicznościach i po osobach pobierających świadczenia pieniężne przysługujące cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych, d) pozostałe świadczenia, tj. między innymi: ryczałty energetyczne, dodatki kombatanckie, świadczenia pieniężne w wysokości dodatku kombatanckiego, świadczenia pieniężne dla żołnierzy-górników, świadczenia pieniężne dla osób deportowanych, dodatki kompensacyjne oraz świadczenia pieniężne dla cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych, e) renty socjalne i zasiłki pogrzebowe po osobach pobierających renty socjalne, f) nauczycielskie świadczenia kompensacyjne. Kwoty wypłat rent z tytułu niezdolności do pracy finansowanych z budżetu państwa wykazywane są w tym dziale łącznie z kwotą emerytur zbiegowych finansowanych z FUS, z wyjątkiem tablicy 1(13), w której prezentowane są wyłącznie wydatki z budżetu państwa. Emerytury i renty realizowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w dziale tym zawarto informacje o świadczeniach emerytalno-rentowych, emeryturach pomostowych i zasiłkach pogrzebowych w ujęciu zachowującym porównywalność danych, niezależnie od źródła ich finansowania tj. łącznie z wypłaconymi z budżetu państwa. 3. Dane dotyczące emerytur i rent wypłaconych przez ZUS prezentowane są łącznie z okresowymi emeryturami kapitałowymi ze środków zgromadzonych w Otwartych Funduszach Emerytalnych, nie zawierają informacji o emeryturach pomostowych oraz o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych. 4. Kwota wypłat świadczeń emerytalno-rentowych oznacza kwotę łącznie z zaliczką na podatek dochodowy, składką na ubezpieczenie zdrowotne oraz z dodatkami pielęgnacyjnymi i dodatkami dla sierot zupełnych, ale bez dodatków za tajne nauczanie. 5. W przypadku zbiegu uprawnień do emerytury i renty z tytułu niezdolności do pracy wypadkowej lub finansowanej z budżetu państwa oraz wypłacania 1,5 świadczenia, np. pełnej renty z tytułu niezdolności do pracy i połowy emerytury, w tablicach świadczeniobiorca występuje tylko raz - jako rencista, z łączną kwotą pobieranych świadczeń. Świadczenia zbiegowe są kwalifikowane do odpowiednich działów publikacji zgodnie ze źródłem finansowania renty. 6. Zgodnie z obowiązującym systemem rozliczeń z zakładami pracy, świadczenia wypłacane przez zakłady pracy ubezpieczonym w danym miesiącu, są rozliczane z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w miesiącu następnym i w tym miesiącu wpływają na wydatki Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. 7. Użyte w publikacji skróty oznaczają: FGŚP - Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych WRUM - Wydział Realizacji Umów Międzynarodowych ZUS KRUS - Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego MON - Ministerstwo Obrony Narodowej MSWiA - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji MS - Ministerstwo Sprawiedliwości

6 OBJAŚNIENIA ZNAKÓW UMOWNYCH Kreska ( - ) - zjawisko nie wystąpiło. Zero ( 0 ) - zjawisko istniało w wielkości mniejszej od 0,5. Zero ( 0,0 ) - zjawisko istniało w wielkości mniejszej od 0,05. Kropka (. ) - zupełny brak informacji albo brak informacji wiarygodnych. Znak ( x ) - wypełnienie pozycji, ze względu na układ tablicy jest niemożliwe lub niecelowe. Znak - oznacza "w tym" tj., że nie podaje się wszystkich składników sumy.

7 TABLICE STATYSTYCZNE FUNDUSZ UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH I. DANE OGÓLNE TABL. 1. WPŁYWY SKŁADEK I NALEŻNOŚCI POCHODNYCH NA FUNDUSZ UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH W OKRESIE I - III 2010 R. Kwota w tysiącach złotych O G Ó Ł E M ,2 ŹRÓDŁO: DEPARTAMENT FINANSÓW ZAKŁADU TABL. 2. POZASKŁADKOWE DOCHODY FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH W OKRESIE I - III 2010 R. Kwota w tysiącach złotych O G Ó Ł E M ,2 Dotacja z budżetu państwa 1/ ,5 Pozostałe dochody 2/ ,7 w tym: - refundacja z tytułu przekazania składek do OFE ,6 1/ Jest to dotacja przeznaczona między innymi na pokrycie wydatków na świadczenia pieniężne przyznawane w szczególnym trybie przez Prezesa Rady Ministrów i Prezesa ZUS oraz dotacja na uzupełnienie niedoboru środków na wypłaty świadczeń między innymi z tytułu przekroczenia 30-krotności podstawy wymiaru osób płacących składki. 2/ Pozostałe dochody to przykładowo zwroty nienależnie pobranych świadczeń, dobrowolne wpłaty na FUS z tytułu osiągania przychodu z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego przez emeryta bądź rencistę. ŹRÓDŁO: DEPARTAMENT FINANSÓW ZAKŁADU

8 8 Dane ogólne - Fundusz Ubezpieczeń Społecznych TABL. 3. WYDATKI Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH W OKRESIE I - III 2010 R. Wydatki 1/ w tysiącach złotych % O G Ó Ł E M ,4 100,0 Świadczenia pieniężne ,3 97,5 Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ,5 2,4 Działalność prewencyjna ,4 0,1 Pozostałe wydatki bieżące 312,2 0,0 1/ Bez salda rezerw. ŹRÓDŁO: DEPARTAMENT FINANSÓW ZAKŁADU TABL. 4. WYDATKI NA ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH WEDŁUG RODZAJÓW FUNDUSZY W OKRESIE I - III 2010 R. Wydatki w tysiącach złotych % O G Ó Ł E M ,3 100,0 Fundusz emerytalny ,5 64,5 Fundusz rentowy ,4 25,3 Fundusz chorobowy ,9 6,9 Fundusz wypadkowy ,5 3,3 ŹRÓDŁO: DEPARTAMENT FINANSÓW ZAKŁADU

9 Dane ogólne - Fundusz Ubezpieczeń Społecznych 9 TABL. 5. WYDATKI NA ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH WEDŁUG RODZAJÓW ŚWIADCZEŃ W OKRESIE I - III 2010 R. Razem W tym bez podlegających refundacji 1/ w tysiącach złotych % w tysiącach złotych O G Ó Ł E M ,5 100, ,3 Emerytury i renty 2/ ,2 91, ,4 w tym : bez dodatków pielęgnacyjnych, dodatków dla sierot zupełnych oraz dodatków za tajne nauczanie ,4 88, ,4 realizowane na mocy umów międzynarodowych ,0 0, ,8 wypłacone obok emerytury i renty rolniczej ,0 1, ,3 emerytury wypłacone obok rent z tytułu niezdolności do pracy finansowanych z odrębnego rozdziału wydatków budżetu państwa ,4 0, ,3 Zasiłki z ubezpieczeń społecznych ,3 8, ,4 w tym: chorobowe ,7 4, ,7 opiekuńcze ,4 0, ,4 macierzyńskie ,0 1, ,0 wyrównawcze 253,5 0,0 253,5 świadczenia rehabilitacyjne ,7 0, ,7 pogrzebowe po ubezpieczonych i członkach ich rodzin ,0 0, ,0 pogrzebowe po emerytach, rencistach i członkach ich rodzin ,3 1, ,4 Odszkodowania powypadkowe ,7 0, ,7 Pozostałe świadczenia 1 605,3 0, ,8 1/ To jest bez świadczeń podlegających finansowaniu z dotacji celowej budżetu państwa (między innymi świadczeń przyznawanych w szczególnym trybie przez Prezesa Rady Ministrów i Prezesa ZUS). 2/ Łącznie z wypłatami emerytur i rent realizowanych na mocy umów międzynarodowych, emerytur i rent osób posiadających prawo także do świadczenia rolniczego, rent wypadkowych finansowanych z FUS, a wypłacanych przez MON, MSWiA i MS oraz kwotą emerytur zbiegowych finansowanych z FUS, a wypłacanych przy rentach finansowanych z odrębnego rozdziału wydatków budżetu państwa Patrz uwagi wstępne ust.2.

10 10 Dane ogólne - Fundusz Ubezpieczeń Społecznych TABL. 6. PŁATNICY SKŁADEK - LICZBA KONT AKTYWNYCH W UBEZPIECZENIU ZDROWOTNYM 1/ WOJEWÓDZTWA 31 XII III 2010 w liczbach bezwzględnych 31 XII 2009 = 100 OGÓŁEM ,2 Dolnośląskie ,1 Kujawsko-pomorskie ,0 Lubelskie ,2 Lubuskie ,5 Łódzkie ,0 Małopolskie ,7 Mazowieckie ,7 Opolskie ,8 Podkarpackie ,8 Podlaskie ,1 Pomorskie ,5 Śląskie ,1 Świętokrzyskie ,7 Warmińsko-mazurskie ,7 Wielkopolskie ,8 Zachodniopomorskie ,3 1/ Według Centralnego Rejestru Płatników.

11 Dane ogólne - Fundusz Ubezpieczeń Społecznych 11 TABL. 7. UBEZPIECZENI (OSOBY FIZYCZNE) W UBEZPIECZENIU ZDROWOTNYM 1/ WOJEWÓDZTWA 31 XII III XII 2009 = 100 w liczbach bezwzględnych OGÓŁEM 2/3/ w tym: ,4 Dolnośląskie ,4 Kujawsko-pomorskie ,3 Lubelskie ,5 Lubuskie ,4 Łódzkie ,3 Małopolskie ,6 Mazowieckie ,2 Opolskie ,6 Podkarpackie ,5 Podlaskie ,6 Pomorskie ,5 Śląskie ,2 Świętokrzyskie ,3 Warmińsko-mazurskie ,4 Wielkopolskie ,4 Zachodniopomorskie ,1 1/ Bez emerytów i rencistów, osób pobierających zasiłki i świadczenia przedemerytalne oraz osób pobierających renty socjalne. 2/ Przyporządkowanie do województw na podstawie miejsca zameldowania ubezpieczonego. 3/ Łącznie z liczbą ubezpieczonych, którzy nie zostali przypisani do poszczególnych województw.

12 12 Dane ogólne - Fundusz Ubezpieczeń Społecznych Ubezpieczeni (osoby fizyczne) w ubezpieczeniu zdrowotnym wg stanu na 31 III 2010 r. Dolnośląskie Kujawsko-pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko-mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie liczba w tys.

13 II. EMERYTURY I RENTY TABL. 1. ( 8). EMERYTURY I RENTY 1/ Z FUS W OKRESIE I - III 2010 R. Przeciętna miesięczna liczba emerytów i rencistów 2/ w tys. Kwota wypłat 2/ w tys. zł Przeciętna wypłata emerytury-renty 2/ w zł O G Ó Ł E M 7 430, , ,12 Emerytury 5 001, , ,64 Renty z tytułu niezdolności do pracy 1 191, , ,41 Renty rodzinne 1 238, , ,36 w tym: ŚWIADCZENIA RENTOWE POWYPADKOWE 245, , ,25 Renty z tytułu niezdolności do pracy 217, , ,10 w tym emerytury pobierane przy tych rentach 139, , ,97 Renty rodzinne 28, , ,68 1/ Bez emerytur i rent realizowanych na mocy umów międzynarodowych, bez emerytur i rent osób posiadających prawo także do świadczenia rolniczego oraz bez emerytur zbiegowych finansowanych z FUS, a wypłacanych przy rentach finansowanych z budżetu państwa. Patrz uwagi wstępne ust. 2. 2/ Łącznie z rentami wypadkowymi finansowanymi z FUS a wypłacanymi przez MON, MSWiA oraz MS w zbiegu z emeryturami finansowanymi z budżetu MON, MSWiA oraz MS. TABL. 2. ( 9). OSOBY POBIERAJĄCE OBOK ŚWIADCZENIA FINANSOWANEGO Z FUS EMERYTURĘ LUB RENTĘ ROLNICZĄ I - III X - XII I - III w liczbach bezwględnych I - III 2009 X - XII 2009 = 100 = 100 Liczba osób 1/ ,9 98,1 1/ Przeciętna miesięczna.

14 14 Emerytury i renty - Fundusz Ubezpieczeń Społecznych TABL. 3. ( 10). RENTY Z TYTUŁU WYPADKÓW PRZY PRACY I CHORÓB ZAWODOWYCH 1/ Z FUS W OKRESIE I - III 2010 R. Przeciętna miesięczna liczba rencistów w tys. Kwota wypłat w tys. zł Przeciętna wypłata renty w zł O G Ó Ł E M 245, , ,25 RENTY Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY SPOWODOWANEJ SKUTKAMI: 217, , ,10 w tym emerytury zbiegowe 139, , ,97 wypadku przy pracy 92, , ,28 w tym emerytury zbiegowe 37, , ,93 choroby zawodowej 109, , ,41 w tym emerytury zbiegowe 94, , ,93 wypadku w drodze do (z) pracy 15, , ,25 w tym emerytury zbiegowe 7, , ,54 RENTY RODZINNE 28, , ,68 z tytułu: wypadku przy pracy 20, , ,45 choroby zawodowej 4, , ,31 wypadku w drodze do (z) pracy 3, , ,25 1/ Łącznie z rentami wypadkowymi finansowanymi z FUS a wypłacanymi przez MON, MSWiA oraz MS w zbiegu z emeryturami finansowanymi z budżetu MON, MSWiA oraz MS. Bez rent realizowanych na mocy umów międzynarodowych.

15 III. ZASIŁKI I JEDNORAZOWE ODSZKODOWANIA POWYPADKOWE TABL. 1. ( 11). ABSENCJA CHOROBOWA, ZASIŁKI OPIEKUŃCZE, MACIERZYŃSKIE, WYRÓWNAWCZE I ŚWIADCZENIA REHABILITACYJNE I - III X - XII I - III ABSENCJA CHOROBOWA RAZEM 1/ Liczba dni w tys , , ,3 Wypłaty w tys. zł , , ,5 Przeciętna dzienna wysokość w zł 50,64 57,34 58,43 w tym: ABSENCJA CHOROBOWA FINANSOWANA Z FUNDUSZU ZAKŁADÓW PRACY Liczba dni w tys , , ,6 Wypłaty w tys. zł , , ,5 Przeciętna dzienna wysokość w zł 54,59 59,51 62,76 ABSENCJA CHOROBOWA FINANSOWANA Z FUS Liczba dni w tys , , ,8 Wypłaty w tys. zł , , ,7 Przeciętna dzienna wysokość w zł 47,66 56,13 55,81 ZASIŁKI OPIEKUŃCZE Liczba dni zasiłkowych w tys , , ,4 Wypłaty w tys. zł , , ,4 Przeciętna dzienna wysokość zasiłku w zł 49,33 60,10 62,23 ZASIŁKI MACIERZYŃSKIE Liczba dni zasiłkowych w tys , , ,8 Wypłaty w tys. zł , , ,0 Przeciętna dzienna wysokość zasiłku w zł 56,24 63,87 66,47 ZASIŁKI WYRÓWNAWCZE Liczba dni zasiłkowych Wypłaty w tys. zł 159,3 165,4 253,5 Przeciętna dzienna wysokość zasiłku w zł 23,69 29,10 26,69 ŚWIADCZENIA REHABILITACYJNE Liczba 2/ osób Wypłaty w tys. zł , , ,7 Przeciętna 2/ wysokość świadczenia w zł 1 153, , ,93 1/ Łącznie z absencją chorobową finasowaną z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. 2/ Przeciętna miesięczna.

16 16 Zasiłki i jednorazowe odszkodowania powypadkowe - Fundusz Ubezpieczeń Społecznych TABL. 2. ( 12). ZASIŁKI POGRZEBOWE I JEDNORAZOWE ODSZKODOWANIA POWYPADKOWE I - III X - XII I - III JEDNORAZOWE ODSZKODOWANIA POWYPADKOWE Liczba odszkodowań Wypłaty w tys. zł , , ,7 Przeciętna wysokość odszkodowania w zł 3 599, , ,23 ZASIŁKI POGRZEBOWE RAZEM Liczba zasiłków Wypłaty w tys. zł , , ,3 Przeciętna wysokość zasiłku w zł 5 934, , ,03 z tego: ZASIŁKI POGRZEBOWE PO UBEZPIECZONYCH I CZŁONKACH ICH RODZIN Liczba zasiłków Wypłaty w tys. zł , , ,0 Przeciętna wysokość zasiłku w zł 5 933, , ,53 ZASIŁKI POGRZEBOWE PO EMERYTACH, RENCISTACH I CZŁONKACH ICH RODZIN 1/ Liczba zasiłków Wypłaty w tys. zł , , ,3 Przeciętna wysokość zasiłku w zł 5 934, , ,58 1/ Łącznie z zasiłkami wypłaconymi po osobach posiadających prawo także do świadczenia rolniczego.

17 ŚWIADCZENIA FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA ORAZ Z FUNDUSZU PRACY TABL. 1. ( 13). WYDATKI NA ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA W OKRESIE I - III 2010 R. Kwota wypłat w tys. zł % O G Ó Ł E M ,1 100,0 z tego: Emerytury i renty 1/ ,5 47,9 Nauczycielskie świadczenia kompensacyjne 100,2 0,0 Zasiłki pogrzebowe po emerytach, rencistach i członkach ich rodzin 2/ oraz po innych osobach ubezpieczonych 9 783,6 1,1 Odszkodowania powypadkowe 505,6 0,1 Pozostałe świadczenia 2/ ,2 50,9 w tym: ryczałty energetyczne dla kombatantów ,5 14,9 dodatki kombatanckie ,5 7,7 świadczenia pieniężne w wysokości dodatku kombatanckiego 1 028,8 0,1 świadczenia pieniężne dla żołnierzy-górników ,6 1,4 świadczenia pieniężne dla osób deportowanych ,9 5,6 dodatki kompensacyjne ,4 2,6 1/ Łącznie z emeryturami i rentami realizowanymi na mocy umów międzynarodowych. Bez emerytur zbiegowych finansowanych z FUS. Patrz uwagi wstępne ust. 2. 2/ Łącznie z wypłaconymi przez WRUM-y. TABL. 2. ( 14). EMERYTURY I RENTY FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA 1/ W OKRESIE I - III 2010 R. Przeciętna miesięczna liczba emerytów i rencistów Kwota wypłat w tys. zł Przeciętna wypłata emerytury-renty w zł O G Ó Ł E M , ,98 Emerytury ,8 847,22 Renty z tytułu niezdolności do pracy , ,78 Renty rodzinne , ,09 ŚWIADCZENIA RENTOWE INWALIDÓW WOJENNYCH, WOJSKOWYCH I OSÓB REPRESJONOWANYCH , ,04 Renty z tytułu niezdolności do pracy , ,84 w tym emerytury z FUS pobierane przy tych rentach , ,88 Renty rodzinne , ,19 ŚWIADCZENIA EMERYTALNO-RENTOWE KOMBATANTÓW ,8 854,74 Emerytury wyjątkowe ,8 847,22 Renty wyjątkowe z tytułu niezdolności do pracy ,7 848,13 Renty rodzinne wyjątkowe ,3 860,84 ŚWIADCZENIA RENTOWE POWYPADKOWE 15 52, ,76 Renty z tytułu niezdolności do pracy 13 47, ,63 Renty rodzinne 2 4,9 822,60 1/ Bez emerytur i rent realizowanych na mocy umów międzynarodowych oraz bez emerytur i rent osób posiadających prawo także do świadczenia rolniczego. Łącznie z emeryturami zbiegowymi finansowanymi z FUS. Patrz uwagi wstępne ust. 2.

18 18 Świadczenia finansowane z budżetu państwa oraz z Funduszu Pracy TABL. 3. ( 15). POZOSTAŁE ŚWIADCZENIA FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA 1/ I - III X - XII I - III JEDNORAZOWE ODSZKODOWANIA POWYPADKOWE 2/ Liczba odszkodowań Wypłaty w tys. zł 344,0 403,1 505,6 Przeciętna wysokość odszkodowania w zł , , ,20 ZASIŁKI POGRZEBOWE PO EMERYTACH, RENCISTACH I CZŁONKACH ICH RODZIN ORAZ PO INNYCH OSOBACH UBEZPIECZONYCH 3/ Liczba zasiłków Wypłaty w tys. zł , , ,6 Przeciętna wysokość zasiłku w zł 5 931, , ,64 RYCZAŁTY ENERGETYCZNE Liczba 4/ ryczałtów Wypłaty w tys. zł , , ,5 DODATKI KOMBATANCKIE Liczba 4/ dodatków Wypłaty w tys. zł , , ,5 ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE W WYSOKOŚCI DODATKU KOMBATANCKIEGO Liczba 4/ świadczeń Wypłaty w tys. zł 935,2 981, ,8 ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE DLA ŻOŁNIERZY-GÓRNIKÓW Liczba 4/ świadczeń Wypłaty w tys. zł , , ,6 ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE DLA DEPORTOWANYCH Liczba 4/ świadczeń Wypłaty w tys. zł , , ,9 DODATKI KOMPENSACYJNE Liczba 4/ dodatków Wypłaty w tys. zł , , ,4 NAUCZYCIELSKIE ŚWIADCZENIA KOMPENSACYJNE Liczba 4/ osób pobierających Wypłaty w tys. zł - 40,7 100,2 Przeciętna wypłata świadczenia w zł , ,88

19 Świadczenia finansowane z budżetu państwa oraz z Funduszu Pracy 19 TABL. 3. ( 15). POZOSTAŁE ŚWIADCZENIA FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA 1/ (dok.) I - III X - XII I - III RENTY SOCJALNE 5/6/ Liczba 4/ osób pobierających renty Wypłaty w tys. zł , , ,1 ZASIŁKI POGRZEBOWE PO OSOBACH POBIERAJĄCYCH RENTY SOCJALNE Liczba zasiłków Wypłaty w tys. zł 1 590, , ,6 Przeciętna wysokość zasiłku w zł 5 579, , ,11 1/ Łącznie z wypłatami realizowanymi na mocy umów międzynarodowych. 2/ Patrz uwagi wstępne ust. 2 pkt. b). 3/ Patrz uwagi wstępne ust. 2 pkt. c). 4/ Przeciętna miesięczna. 5/ Łącznie ze świadczeniami wypłaconymi przez WRUM-y, MON, MSWiA, MS oraz KRUS. 6/ W przypadku zbiegu uprawnień do renty socjalnej z rentą rodzinną - bez kwoty renty rodzinnej. TABL. 4. ( 16). ZASIŁKI I ŚWIADCZENIA PRZEDEMERYTALNE, ZASIŁKI POGRZEBOWE PO OSOBACH POBIERAJĄCYCH ZASIŁKI I ŚWIADCZENIA PRZEDEMERY- TALNE FINANSOWANE Z FUNDUSZU PRACY I - III X - XII I - III ZASIŁKI PRZEDEMERYTALNE Liczba 1/ osób pobierających zasiłki Wypłaty w tys. zł , , ,1 ŚWIADCZENIA PRZEDEMERYTALNE Liczba 1/ osób pobierających świadczenia Wypłaty w tys. zł , , ,2 ZASIŁKI POGRZEBOWE PO OSOBACH POBIERAJĄCYCH ZASIŁKI I ŚWIADCZENIA PRZEDEMERYTALNE Liczba zasiłków Wypłaty w tys. zł 875,0 836,2 945,6 Przeciętna wysokość zasiłku w zł 5 952, , ,77 1/ Przeciętna miesięczna.

20 20 Świadczenia finansowane z budżetu państwa oraz z Funduszu Pracy TABL. 5. ( 17). PRZECIĘTNA MIESIĘCZNA LICZBA OSÓB POBIERAJĄCYCH RENTY SOCJALNE, ZASIŁKI I ŚWIADCZENIA PRZEDEMERYTALNE WEDŁUG WOJEWÓDZTW W OKRESIE I - III 2010 R. Liczba osób pobierających: z tego: WOJEWÓDZTWA renty socjalne zasiłki i świadczenia przedemerytalne razem zasiłki przedemerytalne świadczenia przedemerytalne POLSKA 1/ / Dolnośląskie Kujawsko-pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko-mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie / Przyporządkowanie do województwa według siedziby oddziału ZUS dokonującego wypłaty renty socjalnej, zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego dla danego świadczeniobiorcy. 2/ Łącznie z rentami socjalnymi wypłacanymi przez MON, MSWiA, MS oraz KRUS nie uwzględnionymi w podziale na województwa oraz łącznie z rentami socjalnymi wypłaconymi przez jednostki ZUS realizujące umowy międzynarodowe.

21 EMERYTURY I RENTY REALIZOWANE PRZEZ ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH TABL. 1. ( 18). EMERYTURY I RENTY 1/ W OKRESIE I - III 2010 R. Przeciętna miesięczna liczba emerytów i rencistów 2/ w tys. Kwota wypłat 2/ w tys. zł Przeciętna wypłata emerytury-renty 2/ w zł O G Ó Ł E M 7 517, , ,54 w tym: okresowe emerytury kapitałowe ze środków zgromadzonych w OFE 0,2 67,1 95,30 Emerytury 5 001, , ,57 Renty z tytułu niezdolności do pracy 1 245, , ,25 Renty rodzinne 1 269, , ,30 w tym: EMERYTURY I RENTY KOLEJARZY 3/ 248, , ,55 Emerytury 149, , ,16 Renty z tytułu niezdolności do pracy 22, , ,11 Renty rodzinne 76, , ,44 EMERYTURY I RENTY GÓRNIKÓW 3/ 324, , ,39 Emerytury 201, , ,36 Renty z tytułu niezdolności do pracy 36, , ,79 Renty rodzinne 86, , ,48 EMERYTURY I RENTY NAUCZYCIELI 3/ 351, , ,53 Emerytury 315, , ,41 Renty z tytułu niezdolności do pracy 36, , ,64 EMERYTURY I RENTY OSÓB PROWADZĄCYCH POZAROLNICZĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ 3/ 200, , ,50 Emerytury 87, , ,69 Renty z tytułu niezdolności do pracy 73, ,3 924,24 Renty rodzinne 39, , ,25 ŚWIADCZENIA RENTOWE INWALIDÓW WOJENNYCH, WOJSKOWYCH I OSÓB REPRESJONOWANYCH 85, , ,04 Renty z tytułu niezdolności do pracy 54, , ,84 w tym emerytury pobierane przy tych rentach 41, , ,88 Renty rodzinne 30, , ,19 ŚWIADCZENIA EMERYTALNO-RENTOWE KOMBATANTÓW 1, ,8 854,74 Emerytury wyjątkowe 0, ,8 847,22 Renty wyjątkowe z tytułu niezdolności do pracy 0,3 794,7 848,13 Renty rodzinne wyjątkowe 0, ,3 860,84 ŚWIADCZENIA RENTOWE POWYPADKOWE 245, , ,18 Renty z tytułu niezdolności do pracy 217, , ,03 w tym emerytury pobierane przy tych rentach 139, , ,97 Renty rodzinne 28, , ,61 1/ Bez emerytur i rent realizowanych na mocy umów międzynarodowych, bez emerytur i rent osób posiadających prawo także do świadczenia rolniczego, bez emerytur pomostowych oraz nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych. Patrz uwagi wstępne ust. 2. 2/ Łącznie z rentami wypadkowymi finansowanymi z FUS a wypłacanymi przez MON, MSWiA oraz MS w zbiegu z emeryturami finansowanymi z budżetu MON, MSWiA oraz MS. 3/ Dotyczy świadczeń przyznanych według tzw. "starych" zasad.

22 22 Emerytury i renty realizowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych TABL. 2. ( 19). PRZECIĘTNA EMERYTURA-RENTA W % PRZECIĘTNEGO WYNAGRODZENIA I - III X - XII I - III przeciętna wypłata emerytury-renty w zł w % przeciętna w % przeciętna w % przeciętnego wypłata przeciętnego wypłata przeciętnego wynagro- emerytury-renty wynagro- emerytury-renty wynagrodzenia w zł dzenia w zł dzenia EMERYTURY I RENTY OGÓŁEM a/ 45,1 46,7 46, , , ,54 b/ 51,8 53,1 53,5 Emerytury a/ 48,3 49,9 49, , , ,57 b/ 55,5 56,7 57,1 Renty z tytułu niezdolności do pracy a/ 36,0 37,1 37, , , ,25 b/ 41,3 42,1 42,6 Renty rodzinne a/ 42,1 43,7 43, , , ,30 b/ 48,3 49,7 49,6 a/ Relacja do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia zawierającego obligatoryjną składkę na ubezpieczenia społeczne płaconą przez ubezpieczonego. Wynagrodzenie to wyniosło w I kwartale 2009 r ,61 zł, w IV kwartale 2009 r ,60 zł, a w I kwartale 2010 r ,38 zł. b/ Relacja do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia pomniejszonego o obligatoryjną składkę na ubezpieczenia społeczne płaconą przez ubezpieczonego. Wynagrodzenie to wyniosło w I kwartale 2009 r ,60 zł, w IV kwartale 2009 r ,60 zł, a w I kwartale 2010 r ,21 zł. TABL. 3. ( 20). EMERYTURY POMOSTOWE W OKRESIE I - III 2010 R. Przeciętna miesięczna liczba emerytów w tys. Kwota wypłat w tys. zł Przeciętna wypłata emerytury w zł EMERYTURY POMOSTOWE 2, , ,04

23 Emerytury i renty realizowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych 23 TABL. 4. ( 21). ZMIANY LICZBY EMERYTÓW I RENCISTÓW 2009 X - XII w liczbach bezwględnych 2010 I - III X - XII 2009 = 100 Liczba emerytów i rencistów na początku okresu sprawozdawczego ,0 Przyrost w związku z przyznaniem po raz pierwszy (nowo przyznane) ,7 emerytury 1/ ,0 renty z tytułu niezdolności do pracy ,2 renty rodzinnej ,2 Ubytek z powodu zgonu pobierającego ,8 emeryturę ,0 rentę z tytułu niezdolności do pracy ,8 rentę rodzinną ,6 Saldo pozostałych zmian x Przyrost netto liczby emerytów i rencistów x Liczba emerytów i rencistów w końcu okresu sprawozdawczego ,8 1/ Łącznie z emeryturami przyznanymi osobom pobierającym wcześniej zasiłek lub świadczenie przedemerytalne.

24 24 Emerytury i renty realizowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych TABL. 5. ( 22). PRZECIĘTNA MIESIĘCZNA LICZBA EMERYTÓW I RENCISTÓW WEDŁUG WOJEWÓDZTW W OKRESIE I - III 2010 R. WOJEWÓDZTWA Ogółem Emerytury Renty z tytułu niezdolności do pracy Renty rodzinne OGÓŁEM 1/2/ Dolnośląskie Kujawsko-pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko-mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie / Bez emerytur i rent realizowanych na mocy umów międzynarodowych, bez emerytur i rent osób posiadających prawo także do świadczenia rolniczego, bez emerytur pomostowych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych oraz bez rent wypadkowych finansowanych z FUS a wypłacanych przez MON, MSWiA i MS. 2/ Przyporządkowanie do województwa według siedziby oddziału ZUS dokonującego wypłaty emerytury bądź renty dla danego świadczeniobiorcy.

25 Emerytury i renty realizowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych TABL. 6. ( 23). PRZECIĘTNA EMERYTURA-RENTA WEDŁUG WOJEWÓDZTW W OKRESIE I - III 2010 R. 25 WOJEWÓDZTWA Ogółem Emerytury Renty z tytułu niezdolności do pracy Renty rodzinne w złotych OGÓŁEM 1/2/ 1 543, , , ,30 Dolnośląskie 1 565, , , ,76 Kujawsko-pomorskie 1 420, , , ,48 Lubelskie 1 365, , , ,32 Lubuskie 1 412, , , ,72 Łódzkie 1 437, , , ,13 Małopolskie 1 498, , , ,71 Mazowieckie 1 589, , , ,60 Opolskie 1 514, , , ,10 Podkarpackie 1 313, , , ,42 Podlaskie 1 400, , , ,99 Pomorskie 1 533, , , ,62 Śląskie 1 924, , , ,51 Świętokrzyskie 1 374, , , ,41 Warmińsko-mazurskie 1 386, , , ,15 Wielkopolskie 1 470, , , ,81 Zachodniopomorskie 1 491, , , ,13 1/ Bez emerytur i rent realizowanych na mocy umów międzynarodowych, bez emerytur i rent osób posiadających prawo także do świadczenia rolniczego, bez emerytur pomostowych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych oraz bez rent wypadkowych finansowanych z FUS a wypłacanych przez MON, MSWiA i MS.

26 26 Emerytury i renty realizowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych TABL. 7. ( 24). KWOTA WYPŁAT EMERYTUR I RENT WEDŁUG WOJEWÓDZTW W OKRESIE I - III 2010 R. WOJEWÓDZTWA Ogółem Emerytury Renty z tytułu niezdolności do pracy Renty rodzinne w tysiącach złotych OGÓŁEM 1/2/ , , , ,6 Dolnośląskie , , , ,2 Kujawsko-pomorskie , , , ,9 Lubelskie , , , ,5 Lubuskie , , , ,6 Łódzkie , , , ,9 Małopolskie , , , ,2 Mazowieckie , , , ,9 Opolskie , , , ,3 Podkarpackie , , , ,1 Podlaskie , , , ,0 Pomorskie , , , ,1 Śląskie , , , ,2 Świętokrzyskie , , , ,6 Warmińsko-mazurskie , , , ,7 Wielkopolskie , , , ,4 Zachodniopomorskie , , , ,0 1/ Bez emerytur i rent realizowanych na mocy umów międzynarodowych, bez emerytur i rent osób posiadających prawo także do świadczenia rolniczego, bez emerytur pomostowych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych oraz bez rent wypadkowych finansowanych z FUS a wypłacanych przez MON, MSWiA i MS. 2/ Przyporządkowanie do województwa według siedziby oddziału ZUS dokonującego wypłaty emerytury bądź renty dla danego świadczeniobiorcy.

27 Emerytury i renty realizowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych 27 TABL. 8. ( 25). ZGŁOSZONE WNIOSKI O PRZYZNANIE EMERYTUR I RENT 1/ WEDŁUG RODZAJÓW ŚWIADCZEŃ ORAZ O PRZYZNANIE EMERYTUR POMOSTOWYCH I NAUCZYCIELSKICH ŚWIADCZEŃ KOMPENSACYJNYCH X - XII I - III w liczbach bezwzględnych X - XII 2009 = 100 EMERYTURY I RENTY 2/ ,1 Emerytury ,3 Renty z tytułu niezdolności do pracy ,5 Renty rodzinne ,4 EMERYTURY POMOSTOWE ,8 NAUCZYCIELSKIE ŚWIADCZENIA KOMPENSACYJNE ,5 1/ Bez wniosków w sprawie świadczeń realizowanych na mocy umów międzynarodowych. 2/ Od 2010 r. bez wniosków dotyczących emerytur pomostowych oraz nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych. TABL. 9. ( 26). ZAŁATWIONE WNIOSKI O PRZYZNANIE EMERYTUR I RENT 1/2/ WEDŁUG RODZAJÓW ŚWIADCZEŃ ORAZ O PRZYZNANIE EMERYTUR POMOSTOWYCH I NAUCZYCIELSKICH ŚWIADCZEŃ KOMPENSACYJNYCH X - XII I - III w liczbach bezwzględnych X - XII 2009 = 100 EMERYTURY I RENTY 3/ ,0 Emerytury ,6 Renty z tytułu niezdolności do pracy ,6 Renty rodzinne ,8 EMERYTURY POMOSTOWE ,7 NAUCZYCIELSKIE ŚWIADCZENIA KOMPENSACYJNE ,5 1/ Bez wniosków w sprawie świadczeń realizowanych na mocy umów międzynarodowych. 2/ Łącznie z wnioskami załatwionymi pozostałymi z poprzedniego okresu sprawozdawczego oraz łącznie z umorzeniami (w tym także z wnioskami przekazywanymi do innych jednostek w ramach ZUS). 3/ Od 2010 r. bez wniosków dotyczących emerytur pomostowych oraz nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych.

28 28 Emerytury i renty realizowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych TABL. 10. ( 27). ZGŁOSZONE WNIOSKI O PRZYZNANIE EMERYTUR I RENT 1/2/ WEDŁUG WOJEWÓDZTW W OKRESIE I - III 2010 R. WOJEWÓDZTWA emerytury renty z tytułu niezdolności do pracy renty rodzinne OGÓŁEM 3/ Dolnośląskie Kujawsko-pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko-mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie / Bez wniosków w sprawie świadczeń realizowanych na mocy umów międzynarodowych. 2/ Bez wniosków dotyczących emerytur pomostowych oraz nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych. 3/ Przyporządkowanie do województwa według siedziby oddziału ZUS dokonującego wypłaty emerytury bądź renty dla danego świadczeniobiorcy. TABL. 11. ( 28). ZAŁATWIONE WNIOSKI O PRZYZNANIE EMERYTUR I RENT 1/2/3/ WEDŁUG WOJEWÓDZTW W OKRESIE I - III 2010 R. WOJEWÓDZTWA Ogółem Ogółem emerytury renty z tytułu niezdolności do pracy renty rodzinne OGÓŁEM 4/ Dolnośląskie Kujawsko-pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko-mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie / Bez wniosków w sprawie świadczeń realizowanych na mocy umów międzynarodowych. 2/ Bez wniosków dotyczących emerytur pomostowych oraz nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych. 3/ Łącznie z wnioskami załatwionymi pozostałymi z poprzedniego okresu sprawozdawczego oraz łącznie z umorzeniami (w tym także z wnioskami przekazywanymi do innych jednostek w ramach ZUS). Zarejestrowane wnioski z tego o: Załatwione wnioski z tego o:

29 Emerytury i renty realizowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych 29 TABL. 12. ( 29). POLSKIE ŚWIADCZENIA EMERYTALNO-RENTOWE WYPŁACONE PRZEZ WYDZIAŁY REALIZACJI UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH ZUS 1/ W OKRESIE I - III 2010 R. Liczba wypłat 2/ Kwota wypłat w tys. zł Przeciętna emerytura-renta w zł Wypłaty ogółem , ,15 z tego: wypłaty w kraju , ,65 wypłaty (transfery) za granicę razem ,8 896,03 z tego: do państw UE/EOG ,1 873,39 z tego: Austria ,9 606,96 Belgia ,9 687,77 Bułgaria ,2 392,40 Cypr 5 13,6 974,79 Czechy ,0 391,73 Dania ,5 810,24 Estonia 2 6, ,17 Finlandia 39 46,9 397,05 Francja ,7 621,65 Grecja ,1 962,27 Hiszpania , ,07 Holandia ,6 972,52 Irlandia 9 28, ,08 Litwa 42 97,5 767,68 Luksemburg 22 35,8 542,16 Łotwa 15 12,8 285,11 Malta 2 3,8 629,30 Niemcy , ,36 Portugalia 2 4,5 749,82 Rumunia 1 0,5 155,11 Słowacja ,5 310,95 Słowenia 25 21,5 287,24 Szwecja ,2 616,16 Węgry ,9 463,19 Wielka Brytania , ,10 Włochy ,9 891,19 Liechtenstein 2 5,4 899,60 Norwegia ,1 809,25 do Szwajcarii ,0 837,46 do państw, z którymi Polskę łączą umowy dwustronne o zabezpieczeniu społecznym poza UE/EOG , ,59 1/ Bez wypłat świadczeń specjalnych (NZSS). 2/ Przeciętna miesięczna. TABL. 12. ( 29a). WYPŁATY ŚWIADCZEŃ SPECJALNYCH (NZSS) DLA POLSKICH KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH ZAMIESZKAŁYCH ZA GRANICĄ (REALIZOWA- NYCH NA PODSTAWIE DECYZJI PREMIERA RP) 1/ W OKRESIE I - III 2010 R. Liczba wypłat Kwota wypłat w tys. zł Przeciętna wypłata w zł Wypłaty ogółem ,0 602,16 z tego: wypłaty do państw UE/EOG razem 89 49,5 556,21 z tego: Litwa 70 38,4 548,06 Łotwa 19 11,1 586,21 wypłaty do innych państw poza UE/EOG razem ,5 606,11 1/ Świadczenia płatne kwartalnie przez Wydział Realizacji Umów Międzynarodowych w I Oddziale ZUS w Warszawie w wysokości 24% kwoty bazowej przekazywane kombatantom polskim za pośrednictwem placówek konsularnych RP

30 30 Emerytury i renty realizowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych TABL. 13. ( 30). ŚWIADCZENIA EMERYTALNO-RENTOWE PRZEKAZYWANE PRZEZ ZAGRANI- CZNE INSTYTUCJE UBEZPIECZENIOWE OSOBOM UPRAWNIONYM DO RENT ZAGRANICZNYCH ZA POŚREDNICTWEM ZUS W OKRESIE I - III 2010 R. KRAJ Przeciętna miesięczna liczba rent (wpłat) Waluta Kwota wpłat w walucie obcej w tys. Przeciętna miesięczna wpłata w walucie obcej Białoruś 66 USD 12,0 60,36 Brazylia 5 EURO 7,6 475,00 Francja 242 EURO 66,4 91,41 Niemcy EURO 5 654,6 607,11 Serbia i Wojwodina 40 USD 30,9 255,21 TABL. 14. ( 31). ZASIŁKI POGRZEBOWE PO EMERYTACH, RENCISTACH I CZŁONKACH ICH RODZIN WYPŁACONE PRZEZ WYDZIAŁY REALIZACJI UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH ZUS W OKRESIE I - III 2010 R. Liczba zasiłków Kwota wypłat w tys. zł Przeciętna wysokość zasiłku w zł Wypłaty ogółem , ,25 z tego: wypłaty w kraju , ,28 wypłaty (transfery) za granicę razem , ,51 z tego: do państw UE/EOG , ,49 z tego: Austria 1 6, ,96 Belgia 2 12, ,72 Czechy 2 12, ,08 Francja 10 65, ,72 Litwa 1 4, ,24 Niemcy , ,94 Słowacja 1 6, ,20 Szwecja 4 24, ,44 Włochy 1 6, ,72 do Szwajcarii do państw, z którymi Polskę łączą umowy dwustronne o zabezpieczeniu społecznym poza UE/EOG 12 67, ,52 z tego: Kanada 1 5, ,72 USA 11 61, ,77 do pozostałych państw poza UE/EOG 2 6, ,19

31 DZIAŁALNOŚĆ LEKARZY ORZECZNIKÓW I KOMISJI LEKARSKICH ZAKŁADU TABL. 1. ( 32). ORZECZENIA WYDANE PRZEZ LEKARZY ORZECZNIKÓW I KOMISJE LEKARSKIE ZAKŁADU W OKRESIE I - III 2010 R. Liczba wydanych orzeczeń z tego przez: RODZAJ ORZECZENIA komisje ogółem % lekarza % lekarskie % orzecznika Zakładu O G Ó Ł E M x x x ORZECZENIA PIERWSZORAZOWE DLA CELÓW RENTOWYCH RAZEM , , ,0 w tym z jednoczesnym ustaleniem potrzeby rehabilitacji leczniczej , ,8 7 0,1 z tego ustalające: Niezdolność do samodzielnej egzystencji , ,2 74 1,5 Całkowitą niezdolność do pracy , , ,4 Brak całkowitej niezdolności do pracy 308 0, , ,2 Częściową niezdolność do pracy , , ,6 Celowość przekwalifikowania zawodowego 36 0,1 27 0,1 9 0,2 Uprawnienia do świadczenia rehabilitacyjnego , , ,8 Brak niezdolności do pracy , , ,3 ORZECZENIA PONOWNE DLA CELÓW RENTOWYCH RAZEM , , ,0 w tym z jednoczesnym ustaleniem potrzeby rehabilitacji leczniczej , ,1 7 0,1 z tego ustalające: Niezdolność do samodzielnej egzystencji , , ,9 Brak niezdolności do samodzielnej egzystencji , , ,7 Całkowitą niezdolność do pracy , , ,3 Brak całkowitej niezdolności do pracy , , ,9 Częściową niezdolność do pracy , , ,6 Celowość przekwalifikowania zawodowego 107 0,1 75 0,1 32 0,3 Uprawnienia do świadczenia rehabilitacyjnego , , ,9 Brak niezdolności do pracy , , ,4 ORZECZENIA PIERWSZORAZOWE I PONOWNE W SPRAWACH O PRZYZNANIE DODATKU PIELĘGNACYJNEGO EMERYTOM RAZEM , , ,0 w tym ustalające: Niezdolność do samodzielnej egzystencji , , ,6 ORZECZENIA POWYPADKOWE RAZEM , , ,0 w tym ustalające: Uszczerbek na zdrowiu , , ,5 ORZECZENIA, OPINIE I DODATKOWE BADANIA LEKARSKIE W SPRAWACH ŚWIADCZEŃ PODLEGAJĄCYCH KOORDYNACJI , , ,0 w tym: na podstawie przepisów prawnych UE , , ,5 ORZECZENIA O POTRZEBIE REHABILITACJI LECZNICZEJ NA WNIOSEK LEKARZA LECZĄCEGO 1/ , ,0 x x w tym: stwierdzające potrzebę rehabilitacji , ,6 x x ORZECZENIA W ZWIĄZKU Z KONTROLĄ PRAWIDŁOWOŚCI ORZEKANIA O CZASOWEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY , ,0 x x w tym: o potrzebie rehabilitacji leczniczej , ,7 x x ORZECZENIA PIERWSZORAZOWE I PONOWNE W SPRAWIE RENTY SOCJALNEJ , , ,0 ORZECZENIA W POZOSTAŁYCH SPRAWACH RAZEM , , ,0 w tym ustalające: Niezdolność do samodzielnej egzystencji 63 7,2 59 8,3 4 2,5 Całkowitą niezdolność do pracy , , ,7 Częściową niezdolność do pracy 58 6,6 54 7,6 4 2,5 Brak niezdolności do pracy 86 9,8 50 7, ,4 1/ Bez orzeczeń wydanych w wyniku kontroli czasowej niezdolności do pracy.

32 32 Działalność lekarzy orzeczników i komisji lekarskich Zakładu - Zakład Ubezpieczeń Społecznych TABL. 2. ( 33). ORZECZENIA WYDANE PRZEZ LEKARZY ORZECZNIKÓW W OKRESIE I - III 2010 R. Liczba wydanych orzeczeń RODZAJ ORZECZENIA 2009 X - XII w liczbach bezwzględnych 2010 I - III X - XII 2009 = 100 O G Ó Ł E M ,7 ORZECZENIA PIERWSZORAZOWE DLA CELÓW RENTOWYCH RAZEM ,6 w tym z jednoczesnym ustaleniem potrzeby rehabilitacji leczniczej ,7 z tego ustalające: Niezdolność do samodzielnej egzystencji ,1 Całkowitą niezdolność do pracy ,5 Brak całkowitej niezdolności do pracy ,2 Częściową niezdolność do pracy ,9 Celowość przekwalifikowania zawodowego ,0 Uprawnienia do świadczenia rehabilitacyjnego ,2 Brak niezdolności do pracy ,7 ORZECZENIA PONOWNE DLA CELÓW RENTOWYCH RAZEM ,4 w tym z jednoczesnym ustaleniem potrzeby rehabilitacji leczniczej ,1 z tego ustalające: Niezdolność do samodzielnej egzystencji ,8 Brak niezdolności do samodzielnej egzystencji ,2 Całkowitą niezdolność do pracy ,8 Brak całkowitej niezdolności do pracy ,9 Częściową niezdolność do pracy ,4 Celowość przekwalifikowania zawodowego ,1 Uprawnienia do świadczenia rehabilitacyjnego ,1 Brak niezdolności do pracy ,4 ORZECZENIA PIERWSZORAZOWE I PONOWNE W SPRAWACH O PRZYZNANIE DODATKU PIELĘGNACYJNEGO EMERYTOM RAZEM ,5 w tym ustalające: Niezdolność do samodzielnej egzystencji ,5 ORZECZENIA POWYPADKOWE RAZEM ,0 w tym ustalające: Uszczerbek na zdrowiu ,5 ORZECZENIA, OPINIE I DODATKOWE BADANIA LEKARSKIE W SPRAWACH ŚWIADCZEŃ PODLEGAJĄCYCH KOORDYNACJI ,7 w tym: na podstawie przepisów prawnych UE ,7 ORZECZENIA O POTRZEBIE REHABILITACJI LECZNICZEJ NA WNIOSEK LEKARZA LECZĄCEGO 1/ ,8 w tym: stwierdzające potrzebę rehabilitacji ,7 ORZECZENIA W ZWIĄZKU Z KONTROLĄ PRAWIDŁOWOŚCI ORZEKANIA O CZASOWEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY ,2 w tym: o potrzebie rehabilitacji leczniczej ,8 ORZECZENIA PIERWSZORAZOWE I PONOWNE W SPRAWIE RENTY SOCJALNEJ ,2 ORZECZENIA W POZOSTAŁYCH SPRAWACH RAZEM ,8 w tym ustalające: Niezdolność do samodzielnej egzystencji ,3 Całkowitą niezdolność do pracy ,9 Częściową niezdolność do pracy ,2 Brak niezdolności do pracy ,7 1/ Bez orzeczeń wydanych w wyniku kontroli czasowej niezdolności do pracy.

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO II KWARTAŁ /

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO IV KWARTAŁ /

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO II KWARTAŁ /

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO IV KWARTAŁ /

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO IV KWARTAŁ / OKRES I - XII 2018 R. Warszawa 2019 SPIS TREŚCI Tabl.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO II KWARTAŁ / OKRES I - VI 2018 R. Warszawa 2018 SPIS TREŚCI Tabl.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO IV KWARTAŁ / OKRES I - XII 2017 R. Warszawa 2018 SPIS TREŚCI Tabl.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO I KWARTAŁ / OKRES I -III 2019 R. Warszawa 2019 SPIS TREŚCI Tabl. Str.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO II KWARTAŁ / OKRES I - VI 2019 R. Warszawa 2019 SPIS TREŚCI UWAGI

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO III KWARTAŁ

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO IV KWARTAŁ /

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO I KWARTAŁ / OKRES I - III 2018 R. Warszawa 2018 SPIS TREŚCI Tabl.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O INNYCH ŚWIADCZENIACH

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O INNYCH ŚWIADCZENIACH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O INNYCH ŚWIADCZENIACH II KWARTAŁ 2005 R. WARSZAWA 2005 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O INNYCH ŚWIADCZENIACH

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O INNYCH ŚWIADCZENIACH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O INNYCH ŚWIADCZENIACH III KWARTAŁ 2005 R. WARSZAWA 2005 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO I KWARTAŁ 2007

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO I KWARTAŁ 2006

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O INNYCH ŚWIADCZENIACH

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O INNYCH ŚWIADCZENIACH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O INNYCH ŚWIADCZENIACH 2004 ROK WARSZAWA 2005 UWAGI WSTĘPNE 1. 2. 3.

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH r.

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH 2015 r. 62,0 61,0 60,0 59,0 58,0 57,0 56,0 55,0 54,0 WARSZAWA, maj

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH r.

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH 2016 r. w tys. 7 600 7 400 7 200 7 000 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH 2008 r. 0 2 500 5 000 7 500 WARSZAWA, maj 2009 r. Spis treści Str. Uwagi wstępne..............................

Bardziej szczegółowo

w % przeciętnego wynagrodzenia WARSZAWA, maj 2018 r. DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH

w % przeciętnego wynagrodzenia WARSZAWA, maj 2018 r. DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH w % przeciętnego wynagrodzenia 60 58 56 54 52 50 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 WARSZAWA, maj 2018 r. DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH Spis treści Uwagi wstępne...............................

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH 2009 r. 20 000 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 WARSZAWA, maj 2010

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH r.

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH 2013 r. 70 lat i więcej 60-69 50-59 wiek 40-49 30-39 20-29 10-19 9

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH r.

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH 2010 r. 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 2008 2009 2010

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH r.

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH 2011 r. 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 2010 2011 2009

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH 2010 R. Warszawa 2011 Objaśnienia znaków umownych: Kreska ( - ) - zjawisko

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI. WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH (Fundusz Ubezpieczeń Społecznych)

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI. WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH (Fundusz Ubezpieczeń Społecznych) ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH (Fundusz Ubezpieczeń Społecznych) 2005 r. WARSZAWA Maj 2006 r. Spis treści Uwagi wstępne...

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH 2011 R. Warszawa 2012 Objaśnienia znaków umownych: Kreska ( - ) - zjawisko

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH. WAśNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH r.

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH. WAśNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAśNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH 2012 r. 20 000 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH 2007 r. WARSZAWA, Maj 2008 r. Spis treści Str. Uwagi wstępne..............................

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH 2014 R. Warszawa 2015 Objaśnienia znaków umownych: Kreska ( - ) - zjawisko

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH CZERWIEC 2019 R.

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH CZERWIEC 2019 R. INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH CZERWIEC 2019 R. Warszawa 2019 Objaśnienia znaków umownych: Kreska ( - ) - zjawisko nie wystąpiło. Zero (O) - zjawisko istniało, jednakże w ilościach mniejszych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH LIPIEC 2019 R.

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH LIPIEC 2019 R. INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH LIPIEC 2019 R. Warszawa 2019 Objaśnienia znaków umownych: Kreska ( - ) - zjawisko nie wystąpiło. Zero (O) - zjawisko istniało, jednakże w ilościach mniejszych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH 2013 R. Warszawa 2014 Objaśnienia znaków umownych: Kreska ( - ) - zjawisko

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH MAJ 2019 R.

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH MAJ 2019 R. INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH MAJ 2019 R. Warszawa 2019 Objaśnienia znaków umownych: Kreska ( - ) - zjawisko nie wystąpiło. Zero (O) - zjawisko istniało, jednakże w ilościach mniejszych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH KWIECIEŃ 2019 R.

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH KWIECIEŃ 2019 R. INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH KWIECIEŃ 2019 R. Warszawa 2019 Objaśnienia znaków umownych: Kreska ( - ) - zjawisko nie wystąpiło. Zero (O) - zjawisko istniało, jednakże w ilościach mniejszych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH GRUDZIEŃ 2016 R. DANE WSTĘPNE Warszawa 2017 Objaśnienia znaków umownych: Kreska

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH GRUDZIEŃ 2015 R. Warszawa 2016 Objaśnienia znaków umownych: Kreska ( - ) -

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH MARZEC 2019 R.

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH MARZEC 2019 R. INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH MARZEC 2019 R. Warszawa 2019 Objaśnienia znaków umownych: Kreska ( - ) - zjawisko nie wystąpiło. Zero (O) - zjawisko istniało, jednakże w ilościach mniejszych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH. GRUDZIEŃ 2017 R. Dane wstępne

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH. GRUDZIEŃ 2017 R. Dane wstępne INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH GRUDZIEŃ 2017 R. Dane wstępne Warszawa 2018 Objaśnienia znaków umownych: Kreska ( - ) - zjawisko nie wystąpiło. Zero (O) - zjawisko istniało, jednakże w

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH SIERPIEŃ 2018 R.

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH SIERPIEŃ 2018 R. INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH SIERPIEŃ 2018 R. Warszawa 2018 Objaśnienia znaków umownych: Kreska ( - ) - zjawisko nie wystąpiło. Zero (O) - zjawisko istniało, jednakże w ilościach mniejszych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH LUTY 2018 R.

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH LUTY 2018 R. INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH LUTY 2018 R. Warszawa 2018 Objaśnienia znaków umownych: Kreska ( - ) - zjawisko nie wystąpiło. Zero (O) - zjawisko istniało, jednakże w ilościach mniejszych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH LUTY 2019 R.

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH LUTY 2019 R. INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH LUTY 2019 R. Warszawa 2019 Objaśnienia znaków umownych: Kreska ( - ) - zjawisko nie wystąpiło. Zero (O) - zjawisko istniało, jednakże w ilościach mniejszych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH STYCZEŃ 2019 R.

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH STYCZEŃ 2019 R. INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH STYCZEŃ 2019 R. Warszawa 2019 Objaśnienia znaków umownych: Kreska ( - ) - zjawisko nie wystąpiło. Zero (O) - zjawisko istniało, jednakże w ilościach mniejszych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH LISTOPAD 2018 R.

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH LISTOPAD 2018 R. INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH LISTOPAD 2018 R. Warszawa 2018 Objaśnienia znaków umownych: Kreska ( - ) - zjawisko nie wystąpiło. Zero (O) - zjawisko istniało, jednakże w ilościach mniejszych

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty nauczycieli *) w 2008 r.

Emerytury i renty nauczycieli *) w 2008 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty nauczycieli *) w 08 r. Podstawowe dane: Liczba osób pobierających emerytury i renty z tytułu niezdolności do pracy: 339,9 tys. osób

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty górnicze w 2008 r.

Emerytury i renty górnicze w 2008 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty górnicze w 2008 r. Podstawowe dane: Liczba emerytów i rencistów: 322,9 tys. osób Średni wiek emerytów: 61,0 lat Średni wiek osób

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty kolejowe w 2008 r.

Emerytury i renty kolejowe w 2008 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty kolejowe w 2008 r. Podstawowe dane: Liczba osób pobierających emerytury i renty z tytułu niezdolności do pracy: 258,7 tys. osób Średni

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty kolejowe w 2007 r.

Emerytury i renty kolejowe w 2007 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty kolejowe w 2007 r. Podstawowe dane: Liczba osób pobierających emerytury i renty z tytułu niezdolności do pracy: 260,5 tys. osób Średni

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty górnicze w 2007 r.

Emerytury i renty górnicze w 2007 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty górnicze w 2007 r. Podstawowe dane: Liczba emerytów i rencistów: 319,3 tys. osób Średni wiek emerytów: 60,7 lat Średni wiek osób

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty nauczycieli *) w 2007 r.

Emerytury i renty nauczycieli *) w 2007 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty nauczycieli *) w 7 r. Podstawowe dane: Liczba osób pobierających emerytury i renty z tytułu niezdolności do pracy: 322,7 tys. osób

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty przyznane w 2008 r.

Emerytury i renty przyznane w 2008 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty przyznane w 2008 r. Podstawowe dane: Liczba emerytów i rencistów: 425,5 tys. osób Średni wiek emerytów: 59,0 lat Średni wiek osób,

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty kolejowe w 2006 r.

Emerytury i renty kolejowe w 2006 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty kolejowe w 2006 r. Podstawowe dane: Liczba osób pobierających emerytury i renty z tytułu niezdolności do pracy: 262,3 tys. osób Średni

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty nauczycieli *) w 2006 r.

Emerytury i renty nauczycieli *) w 2006 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty nauczycieli *) w 2006 r. Podstawowe dane: Liczba osób pobierających emerytury i renty z tytułu niezdolności do pracy: 300,4 tys.

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty osób prowadzących działalność gospodarczą w 2006 r.

Emerytury i renty osób prowadzących działalność gospodarczą w 2006 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty osób prowadzących działalność w 2006 r. Podstawowe dane: Liczba emerytów i rencistów: 216,3 tys. osób Średni wiek emerytów: 71,9

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty przyznane w 2016 r.

Emerytury i renty przyznane w 2016 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH Emerytury i renty przyznane w 2016 r. Podstawowe dane: Liczba emerytów i rencistów: 314,8 tys. osób Średni wiek emerytów: Średni

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty górnicze w 2006 r.

Emerytury i renty górnicze w 2006 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty górnicze w 2006 r. Podstawowe dane: Liczba emerytów i rencistów: 312,7 tys. osób Średni wiek emerytów: 60,4 lat Średni wiek osób

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O INNYCH ŚWIADCZENIACH

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O INNYCH ŚWIADCZENIACH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O INNYCH ŚWIADCZENIACH I KWARTAŁ 2005 R. WARSZAWA 2005 UWAGI WSTĘPNE

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty przyznane w 2006 r.

Emerytury i renty przyznane w 2006 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty przyznane w 2004 r. Emerytury i renty przyznane w 2006 r. finansowane z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych finansowane z Funduszu Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty przyznane w 2015 r.

Emerytury i renty przyznane w 2015 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH Emerytury i renty przyznane w 2015 r. Podstawowe dane: Liczba emerytów i rencistów: 312,0 tys. osób Średni wiek emerytów: Średni

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty przyznane w 2013 r.

Emerytury i renty przyznane w 2013 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH Emerytury i renty przyznane w 2013 r. Podstawowe dane: Liczba emerytów i rencistów: 193,6 tys. osób Średni wiek emerytów: 59,5

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty przyznane w 2012 r.

Emerytury i renty przyznane w 2012 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH Emerytury i renty przyznane w 2012 r. Podstawowe dane: Liczba emerytów i rencistów: 211,3 tys. osób Średni wiek emerytów: 59,9

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH

STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH Podstawowe dane: Liczba emerytów i rencistów: 498,9 tys. osób Średni wiek emerytów: 62,3 lat Średni wiek rencistów z tytułu niezdolności do pracy: 52,7 lat Średni staż rencistów z tytułu niezdolności do

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty przyznane w 2009 r.

Emerytury i renty przyznane w 2009 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty przyznane w 2009 r. Podstawowe dane: Liczba emerytów i rencistów: 331,4 tys. osób Średni wiek emerytów: 59,3 lat Średni wiek osób,

Bardziej szczegółowo

ZASIŁKI. Uwagi ogólne

ZASIŁKI. Uwagi ogólne IV ZASIŁKI Uwagi ogólne 1. Świadczenia krótkoterminowe obejmują: zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek wyrównawczy, zasiłek porodowy, zasiłek macierzyński, zasiłek opiekuńczy i zasiłek

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty osób prowadzących działalność gospodarczą w 2008 r.

Emerytury i renty osób prowadzących działalność gospodarczą w 2008 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty osób prowadzących działalność w 2008 r. Podstawowe dane: Liczba emerytów i rencistów: 211,6 tys. osób Średni wiek emerytów: 71,6

Bardziej szczegółowo

KWARTALNA INFORMACJA STATYSTYCZNA

KWARTALNA INFORMACJA STATYSTYCZNA KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO KWARTALNA INFORMACJA STATYSTYCZNA II KWARTAŁ 2012 R. WARSZAWA 2012 R. SPIS TREŚCI Uwagi wstępne... 3 I. FUNDUSZ EMERYTALNO-RENTOWY TABL. 1. Przeciętna miesięczna

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty kolejowe w 2004 r.

Emerytury i renty kolejowe w 2004 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty kolejowe w 2004 r. Podstawowe dane: Liczba osób pobierających emerytury i renty z tytułu niezdolności do pracy: 271,7 tys. osób Średni

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty osób prowadzących działalność gospodarczą w 2004 r.

Emerytury i renty osób prowadzących działalność gospodarczą w 2004 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty osób prowadzących w 2004 r. Podstawowe dane: Liczba emerytów i rencistów: 224,2 tys. osób Średni wiek emerytów: 72,3 lat Średni wiek

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1. Projekt planu wydatków budżetu w części 73 Zakład Ubezpieczeń Społecznych na rok 2009

Załącznik 1. Projekt planu wydatków budżetu w części 73 Zakład Ubezpieczeń Społecznych na rok 2009 Załącznik 1. Projekt planu wydatków budżetu w części 73 Zakład Ubezpieczeń Społecznych na rok 2009 Ustawa Treść wykonanie budżetowa na % w 2008 r. 2009 r. 3:2 1 2 3 4 OGÓŁEM 42 018 115 37 742 932 89,8

Bardziej szczegółowo

ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU WYPADKÓW PRZY PRACY I CHORÓB ZAWODOWYCH

ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU WYPADKÓW PRZY PRACY I CHORÓB ZAWODOWYCH V ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU WYPADKÓW PRZY PRACY Uwagi ogólne 1. Świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych przysługują ubezpieczonym, którzy doznali stałego lub długotrwałego uszczerbku na

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Uwagi wstępne (9). Świadczenia finansowane z budżetu państwa, zlecone do wypłaty Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego...

SPIS TREŚCI. Uwagi wstępne (9). Świadczenia finansowane z budżetu państwa, zlecone do wypłaty Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego... SPIS TREŚCI Uwagi wstępne... 3 I. FUNDUSZ EMERYTALNO-RENTOWY TABL. 1. Przeciętna miesięczna liczba emerytur i rent według rodzajów świadczeń... 6 TABL. 2. Przeciętna miesięczna liczba emerytur i rent w

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty nauczycieli *) w 2005 r.

Emerytury i renty nauczycieli *) w 2005 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty nauczycieli *) w 05 r. Podstawowe dane: Liczba osób pobierających emerytury i renty z tytułu niezdolności do pracy: 289,4 tys. osób

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty przyznane w 2014 r.

Emerytury i renty przyznane w 2014 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH Emerytury i renty przyznane w 2014 r. Podstawowe dane: Liczba emerytów i rencistów: 251,8 tys. osób Średni wiek emerytów: 60,4

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW (Dane wstępne) LUTY 2015 CZĘŚĆ I opisowa CZĘŚĆ II tabelaryczna WARSZAWA MARZEC 2015

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW (Dane wstępne) LUTY 2014 CZĘŚĆ I opisowa CZĘŚĆ II tabelaryczna WARSZAWA MARZEC 2014

Bardziej szczegółowo