INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO"

Transkrypt

1 INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO II KWARTAŁ / OKRES I - VI 2019 R. Warszawa 2019

2

3 SPIS TREŚCI UWAGI WSTĘPNE TABLICE STATYSTYCZNE Tabl. X Str. 5 FUNDUSZ UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH I. DANE OGÓLNE Wpływy składek i należności pochodnych na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych w okresie I-VI 2019 r. 1 7 Pozaskładkowe dochody Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w okresie I-VI 2019 r. 2 7 Wydatki z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w okresie I-VI 2019 r. Wydatki na świadczenia pieniężne z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych według rodzajów funduszy w okresie I-VI 2019 r. Wydatki na świadczenia pieniężne z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych według rodzajów świadczeń w okresie I-VI 2019 r II. EMERYTURY I RENTY Emerytury i renty z FUS w okresie I-VI 2019 r. 1 ( 6) 10 Emerytury i renty z FUS w okresie IV-VI 2019 r. 2 ( 7) 10 Renty z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych z FUS w okresie I-VI 2019 r. 3 ( 8) 11 Osoby pobierające obok świadczenia finansowanego z FUS emeryturę lub rentę rolniczą 4 ( 9) 11 III. ZASIŁKI I JEDNORAZOWE ODSZKODOWANIA POWYPADKOWE Absencja chorobowa, zasiłki opiekuńcze, macierzyńskie, wyrównawcze i świadczenia rehabilitacyjne 1 ( 10) 12 Zasiłki pogrzebowe i jednorazowe odszkodowania powypadkowe Liczba osób pobierających zasiłki i świadczenia krótkoterminowe według województw w okresie IV-VI 2019 r. Liczba osób pobierających zasiłki i świadczenia krótkoterminowe według województw w okresie I-VI 2019 r. 2 (11) 3 (12) 4 (13) ŚWIADCZENIA FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA I FUNDUSZU PRACY Wydatki na świadczenia pieniężne finansowane z budżetu państwa w okresie I-VI 2019 r. 1 (14) 19 Emerytury i renty finansowane z budżetu państwa w okresie I-VI 2019 r. 2 (15) 19 Wydatki na świadczenia pieniężne finansowane z budżetu państwa w okresie IV-VI 2019 r. 3 (16) 20 Emerytury i renty finansowane z budżetu państwa w okresie IV-VI 2019 r. 4 (17) 20 Pozostałe świadczenia finansowane z budżetu państwa 5 (18) 21 Pozostałe świadczenia finansowane z budżetu państwa (dok.) 5 (18)

4 Tabl. Str. Zasiłki i świadczenia przedemerytalne, zasiłki pogrzebowe po osobach pobierających zasiłki i świadczenia przedemerytalne finansowane z Funduszu Pracy Przeciętna miesięczna liczba osób pobierających renty socjalne, zasiłki i świadczenia przedemerytalne według województw w okresie I-VI 2019 r. Przeciętna miesięczna liczba osób pobierających renty socjalne, zasiłki i świadczenia przedemerytalne według województw w okresie IV-VI 2019 r. 6 (19) 7 (20) 8 (21) EMERYTURY I RENTY REALIZOWANE PRZEZ ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Emerytury i renty w okresie I-VI 2019 r. 1 (22) 27 Emerytury i renty w okresie IV-VI 2019 r. 2 (23) 28 Przeciętna emerytura-renta w % przeciętnego wynagrodzenia 3 (24) 29 Emerytury pomostowe 4 (25) 29 Zmiany liczby emerytów i rencistów 5 (26) 30 Przeciętna miesięczna liczba emerytów i rencistów według województw w okresie I-VI 2019 r. 6 (27) 31 Przeciętna miesięczna liczba emerytów i rencistów według województw w okresie IV-VI 2019 r. 7 (28) 32 Przeciętna emerytura-renta według województw w okresie I-VI 2019 r. 8 (29) 33 Przeciętna emerytura-renta według województw w okresie IV-VI 2019 r. 9 (30) 34 Kwota wypłat emerytur i rent według województw w okresie I-VI 2019 r. 10 (31) 35 Kwota wypłat emerytur i rent według województw w okresie IV-VI 2019 r. Wnioski pierwszorazowe o przyznanie emerytur i rent według rodzajów świadczeń oraz o przyznanie emerytur pomostowych i nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych Załatwione wnioski pierwszorazowe o przyznanie emerytur i rent według rodzajów świadczeń oraz o przyznanie emerytur pomostowych i nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych Wnioski pierwszorazowe o przyznanie emerytur i rent według województw w okresie I-VI 2019 r. Załatwione wnioski pierwszorazowe o przyznanie emerytur i rent według województw w okresie I-VI 2019 r. Wnioski pierwszorazowe o przyznanie emerytur i rent według województw w okresie IV-VI 2019 r. Załatwione wnioski pierwszorazowe o przyznanie emerytur i rent według województw w okresie IV-VI 2019 r. Polskie świadczenia emerytalno rentowe wypłacone przez komórki Realizacji Umów Międzynarodowych ZUS w okresie I-VI 2019 r. Wypłaty świadczeń specjalnych (NZSS) dla polskich kombatantów i osób represjonowanych zamieszkałych za granicą (realizowanych na podstawie decyzji premiera RP) w okresie I-VI 2019 r. Świadczenia emerytalno rentowe przekazywane przez zagraniczne instytucje ubezpieczeniowe osobom uprawnionym do rent zagranicznych za pośrednictwem ZUS w okresie I-VI 2019 r. Zasiłki pogrzebowe po emerytach, rencistach i członkach ich rodzin wypłacone przez komórki Realizacji Umów Międzynarodowych ZUS w okresie I-VI 2019 r. 11 (32) 12 (33) 13 (34) 14 (35) 15 (36) 16 (37) 17 (38) 18 (39) 19 (39a) 20 (40) 21 (41)

5 Tabl. Str. DZIAŁALNOŚĆ LEKARZY ORZECZNIKÓW I KOMISJI LEKARSKICH ZAKŁADU Orzeczenia wydane przez lekarzy orzeczników i komisje lekarskie Zakładu w okresie I-VI 2019 r. 1 (42) 47 Orzeczenia wydane przez lekarzy orzeczników i komisje lekarskie Zakładu w okresie IV-VI 2019 r. 2 (43) 48 Orzeczenia wydane przez lekarzy orzeczników 3 (44) 49 Orzeczenia wydane przez komisje lekarskie Zakładu 4 (45) 49 Orzeczenia wydane przez komisje lekarskie Zakładu 5 (46) 50 Orzeczenia wydane przez lekarzy orzeczników i komisje lekarskie Zakładu według województw 6 (47) 50 REHABILITACJA LECZNICZA Skierowania na rehabilitację leczniczą 1 (48) 53 Sprawy zakończone rehabilitacją leczniczą 2 (49) 54 SĄDY PRACY Odwołania od decyzji oddziałów ZUS w okresie I-VI 2019 r. 1 (50) 55 Sposób rozstrzygnięcia odwołań od decyzji ZUS przez sądy pierwszej instancji w okresie I-VI 2019 r. 2 (51)

6 SPIS WYKRESÓW Str. Dochody Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w okresie I-VI 2019 r. 17 Wydatki z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w okresie I-VI 2019 r. 17 Wypłaty zasiłków i świadczeń ktrótkoterminowych według rodzajów w okresie IV-VI 2019 r. 18 Wydatki na świadczenia pieniężne finansowane z budżetu państwa w okresie I-VI 2019 r. Przeciętna miesięczna liczba osób pobierających renty socjalne, świadczenia i zasiłki przedemerytalne według województw w okresie IV-VI 2019 r. Emeryci i renciści pobierający świadczenia wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w okresie IV-VI 2019 r. Emeryci i renciści pobierający świadczenia wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych według wybranych grup w okresie IV-VI 2019 r Emeryci i renciści według województw w okresie IV-VI 2019 r. 44 Przeciętna wypłata emerytury i renty wypłaconej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych według województw w okresie IV-VI 2019 r. Przeciętna wypłata emerytury i renty wypłaconej przez komórki realizacji umów międzynarodowych ZUS według krajów wypłaty w okresie IV-VI 2019 r. Orzeczenia wydane przez lekarzy orzeczników i komisje lekarskie Zakładu według rodzaju orzeczenia w okresie IV-VI 2019 r. Orzeczenia wydane przez lekarzy orzeczników i komisje lekarskie Zakładu według województw w okresie IV-VI 2019 r. Skierowania na rehabilitację leczniczą oraz sprawy zakończone rehabilitacją według województw w okresie IV-VI 2019 r. Sposób roztrzygnięcia odwołań od decyzji ZUS przez sądy pierwszej instancji w okresie I-VI 2019 r

7 UWAGI WSTĘPNE Kwartalna informacja o świadczeniach pieniężnych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz o niektórych świadczeniach z zabezpieczenia społecznego zawiera dane zagregowane tematycznie według kryteriów merytorycznych. Fundusz Ubezpieczeń Społecznych w dziale tym zamieszczono informacje o dochodach i wydatkach FUS. Kwoty wypłat świadczeń emerytalno-rentowych wykazywane są w tym dziale łącznie z kwotą emerytur okresowych finansowanych z FUS, ale bez kwot emerytur zbiegowych wypłacanych przy rentach z tytułu niezdolności do pracy finansowanych z budżetu państwa z wyjątkiem tabl. 5, w której prezentowane są pełne wydatki z FUS, tj. łącznie z kwotą emerytur zbiegowych oraz łącznie z kwotą emerytur okresowych. Świadczenia finansowane z budżetu państwa oraz z Funduszu Pracy Z budżetu państwa finansowane są: a) b) c) d) e) f) g) świadczenia inwalidów wojennych, wojskowych, osób represjonowanych oraz kombatantów i członków ich rodzin, renty wypadkowe posłów i senatorów, renty z tytułu wypadku w szczególnych okolicznościach, świadczenia odszkodowawcze wypłacane przez komórkę Realizacji Umów Międzynarodowych w I Oddziale w Warszawie, jednorazowe odszkodowania powypadkowe wypłacone: z tytułu chorób zawodowych osób zatrudnionych przy produkcji wyrobów azbestowych, oraz dla posłów i senatorów, z tytułu wypadku w szczególnych okolicznościach, zasiłki pogrzebowe wypłacone po osobach pobierających świadczenia wymienione w pkt. a) i członkach ich rodzin oraz po osobach zmarłych wskutek wypadku lub choroby zawodowej powstałych w szczególnych okolicznościach i po osobach pobierających świadczenia pieniężne przysługujące cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych, pozostałe świadczenia, tj. między innymi: ryczałty energetyczne, dodatki kombatanckie, świadczenia pieniężne w wysokości dodatku kombatanckiego, świadczenia pieniężne dla żołnierzy-górników, świadczenia pieniężne dla osób deportowanych, dodatki kompensacyjne oraz świadczenia pieniężne dla cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych, renty socjalne i zasiłki pogrzebowe po osobach pobierających renty socjalne, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne tabl. 5(18). rodzicielskie świadczenia uzupełniające Z Funduszu Pracy finansowane są zasiłki i świadczenia przedemerytalne. Kwoty wypłat rent z tytułu niezdolności do pracy finansowanych z budżetu państwa wykazywane są w tym dziale łącznie z kwotą emerytur zbiegowych finansowanych z FUS, z wyjątkiem tablicy 1(14) i 3(16), w której prezentowane są wyłącznie wydatki z budżetu państwa. Emerytury i renty realizowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w dziale tym zawarto informacje o świadczeniach emerytalno-rentowych i zasiłkach pogrzebowych łącznie z wypłaconymi z budżetu państwa. Dane dotyczące emerytur i rent wypłaconych przez ZUS prezentowane są łącznie z okresowymi emeryturami kapitałowymi finansowymi z FUS, ale nie zawierają informacji o emeryturach pomostowych oraz o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych. Dane o wypłatach emerytur pomostowych finansowanych z Funduszu Emerytur Pomostowych (łącznie z kwotą dodatków pielęgnacyjnych finansowanych z FUS) wykazywane są odrębnie w tablicy 4(25). Kwota wypłat świadczeń emerytalno-rentowych oznacza kwotę łącznie z zaliczką na podatek dochodowy, składką na ubezpieczenie zdrowotne oraz z dodatkami pielęgnacyjnymi i dodatkami dla sierot zupełnych, ale bez dodatków za tajne nauczanie. W przypadku zbiegu uprawnień do emerytury i renty z tytułu niezdolności do pracy wypadkowej lub finansowanej z budżetu państwa oraz wypłacania 1,5 świadczenia, np. pełnej renty z tytułu niezdolności do pracy i połowy emerytury, w tablicach świadczeniobiorca występuje tylko raz jako rencista, z łączną kwotą pobieranych świadczeń. Świadczenia zbiegowe są kwalifikowane do odpowiednich działów publikacji zgodnie ze źródłem finansowania renty. Zgodnie z obowiązującym systemem rozliczeń z zakładami pracy, świadczenia wypłacane przez zakłady pracy ubezpieczonym w danym miesiącu, są rozliczane z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w miesiącu następnym i w tym miesiącu wpływają na wydatki Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Liczba osób przy zasiłkach macierzyńskich prezentuje osoby, którym w danym czasie wypłacono (pobierały) zasiłek macierzyński choć za jeden dzień (bez osób, za które dokonano korekt w dokumentach za lata wsteczne). Osoba występuje tylko raz, niezależnie od liczby pobieranych w danym okresie rodzajów zasiłku macierzyńskiego, np. jeżeli w danym okresie osoba pobierała podstawowy zasiłek macierzyński i dodatkowy zasiłek macierzyński wystąpi raz. W okresach narastających osoby zliczane są jako unikalne w danym okresie, np. jeśli ta sama osoba pobierała zasiłek w kilku miesiącach w okresie narastającym zostanie wykazana jeden raz. Ze względu na zaokrąglenia danych, w niektórych przypadkach sumy składników mogą się nieznacznie różnić od podanych wielkości ogółem

8 9. Użyte w publikacji skróty oznaczają: FGŚP - Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych RUM - Komórka Realizacji Umów Międzynarodowych ZUS KRUS MON MSWiA MS - Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - Ministerstwo Obrony Narodowej - Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji - Ministerstwo Sprawiedliwości OBJAŚNIENIA ZNAKÓW UMOWNYCH Kreska Zero Zero Kropka Znak Zank ( - ) ( 0 ) ( 0,0 ) (. ) ( x ) - zjawisko nie wystąpiło - zjawisko istniało w wielkości mniejszej od 0,5 - zjawisko istniało w wielkości mniejszej od 0,05 - zupełny brak informacji albo brak informacji wiarygodnych - wypełnienie pozycji, ze względu na układ tablicy jest niemożliwe lub niecelowe - oznacza "w tym" tj., że nie podaje się wszystkich składników sumy

9 FUNDUSZ UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH I. DANE OGÓLNE Tabl.1. Wpływy składek i należności pochodnych na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych w okresie I-VI 2019 r. WYSZCZEGÓLNIENIE Kwota w tysiącach złotych O G Ó Ł E M ,3 ŹRÓDŁO: DEPARTAMENT FINANSÓW ZAKŁADU Tabl.2. Pozaskładkowe dochody Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w okresie I-VI 2019 r. WYSZCZEGÓLNIENIE Kwota w tysiącach złotych O G Ó Ł E M ,5 Dotacja z budżetu państwa ,6 Wpłaty z OFE 2/ ,8 Pozostałe dochody 3/ ,1 2/ 3/ Jest to dotacja przeznaczona między innymi na pokrycie wydatków na świadczenia pieniężne przyznawane w szczególnym trybie przez Prezesa Rady Ministrów i Prezesa ZUS oraz dotacja na uzupełnienie niedoboru środków na wypłaty świadczeń między innymi z tytułu przekroczenia 30-krotności podstawy wymiaru osób płacących składki. Kwota przekazanych środków zgromadzonych na rachunku członka OFE w związku z reformą OFE (ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych). Pozostałe dochody to przykładowo zwroty nienależnie pobranych świadczeń, dobrowolne wpłaty na FUS z tytułu osiągania przychodu z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego przez emeryta bądź rencistę. ŹRÓDŁO: DEPARTAMENT FINANSÓW ZAKŁADU - 7 -

10 Dane ogólne - Fundusz Ubezpieczeń Społecznych Tabl.3. Wydatki z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w okresie I-VI 2019 r. WYSZCZEGÓLNIENIE w tysiącach złotych Wydatki % O G Ó Ł E M ,7 100,0 Świadczenia pieniężne ,8 98,4 Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ,5 1,5 Działalność prewencyjna ,5 0,1 Pozostałe wydatki 2 812,9 0,0 Bez salda rezerw. ŹRÓDŁO: DEPARTAMENT FINANSÓW ZAKŁADU Tabl.4. Wydatki na świadczenia pieniężne z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych według rodzajów funduszy w okresie I-VI 2019 r. WYSZCZEGÓLNIENIE Wydatki w tysiącach złotych % O G Ó Ł E M ,8 100,0 Fundusz emerytalny ,3 69,0 Fundusz rentowy ,8 20,1 Fundusz chorobowy ,7 8,8 Fundusz wypadkowy ,0 2,1 ŹRÓDŁO: DEPARTAMENT FINANSÓW ZAKŁADU - 8 -

11 Dane ogólne - Fundusz Ubezpieczeń Społecznych Tabl.5. Wydatki na świadczenia pieniężne z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych według rodzajów świadczeń w okresie I-VI 2019 r. WYSZCZEGÓLNIENIE Razem W tym bez podlegających finansowaniu z budżetu państwa w ramach dotacji do FUS w tysiącach złotych % w tysiącach złotych O G Ó Ł E M ,8 100, ,8 Emerytury i renty 2/ ,0 90, ,6 w tym: bez dodatków pielęgnacyjnych, dodatków dla sierot zupełnych oraz dodatków za tajne nauczanie ,3 80, ,5 realizowane na mocy umów międzynarodowych ,2 1, ,5 wypłacone obok emerytury i renty rolniczej ,1 0, ,0 emerytury wypłacone obok rent z tytułu niezdolności do pracy finansowanych z odrębnego rozdziału wydatków budżetu państwa ,8 0, ,5 Zasiłki z ubezpieczeń społecznych ,1 3/ 9, ,5 3/ Odszkodowania powypadkowe ,1 0, ,1 Pozostałe świadczenia 4/ ,7 0, ,6 To jest bez świadczeń podlegających finansowaniu z budżetu państwa w ramach dotacji do FUS (między innymi świadczeń przyznawanych w szczególnym trybie przez Prezesa Rady Ministrów i Prezesa ZUS, kwot podwyższeń zasiłku macierzyńskiego do 2/ Łącznie z wypłatami emerytur i rent realizowanych na mocy umów międzynarodowych, emerytur i rent osób posiadających prawo także do świadczenia rolniczego, rent wypadkowych finansowanych z FUS, a wypłacanych przez MON, MSWiA i MS oraz kwotą emerytur zbiegowych finansowanych z FUS, a wypłacanych przy rentach finansowanych z odrębnego rozdziału wydatków budżetu państwa Patrz uwagi wstępne ust.2. Łącznie z kwotą jednorazowego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów. 3/ Łącznie z kwotą podwyższeń zasiłku macierzyńskiego do kwoty świadczenia rodzicielskiego. 4/ Łącznie z kwotą odsetek od wypłat wyrównań emerytur zawieszonych od dnia r. do dnia r. oraz kwotą jednorazowych wypłat środków z subkonta

12 II. EMERYTURY I RENTY Tabl.1.( 6). Emerytury i renty z FUS w okresie I-VI 2019 r. WYSZCZEGÓLNIENIE Przeciętna miesięczna liczba emerytów i rencistów 2/ w tys. Kwota wypłat 2/ w tys. zł Przeciętna wypłata emerytury-renty 2/ w zł O G Ó Ł E M 7 685, , ,84 Emerytury 5 760, , ,46 Renty z tytułu niezdolności do pracy 711, , ,76 Renty rodzinne 1 214, , ,74 w tym: ŚWIADCZENIA RENTOWE POWYPADKOWE 185, , ,01 renty z tytułu niezdolności do pracy 163, , ,51 w tym: emerytury pobierane przy tych rentach 116, , ,68 renty rodzinne 22, , ,87 2/ Bez emerytur i rent realizowanych na mocy umów międzynarodowych, bez emerytur i rent osób posiadających prawo także do świadczenia rolniczego oraz bez emerytur zbiegowych finansowanych z FUS, a wypłacanych przy rentach finansowanych z budżetu państwa. Łącznie z kwotą okresowej emerytury kapitałowej finansowanej z FUS. Patrz uwagi wstępne ust. 2. Łącznie z rentami wypadkowymi finansowanymi z FUS a wypłacanymi przez MON, MSWiA oraz MS w zbiegu z emeryturami finansowanymi z budżetu MON, MSWiA oraz MS. Tabl.2.( 7). Emerytury i renty z FUS w okresie IV-VI 2019 r. WYSZCZEGÓLNIENIE Przeciętna miesięczna liczba emerytów i rencistów 2/ w tys. Kwota wypłat 2/ w tys. zł Przeciętna wypłata emerytury-renty 2/ w zł O G Ó Ł E M 7 693, , ,90 Emerytury 5 774, , ,63 Renty z tytułu niezdolności do pracy 705, , ,23 Renty rodzinne 1 213, , ,80 w tym: ŚWIADCZENIA RENTOWE POWYPADKOWE 185, , ,10 renty z tytułu niezdolności do pracy 163, , ,01 w tym: emerytury pobierane przy tych rentach 116, , ,38 renty rodzinne 22, , ,48 2/ Bez emerytur i rent realizowanych na mocy umów międzynarodowych, bez emerytur i rent osób posiadających prawo także do świadczenia rolniczego oraz bez emerytur zbiegowych finansowanych z FUS, a wypłacanych przy rentach finansowanych z budżetu państwa. Łącznie z kwotą okresowej emerytury kapitałowej finansowanej z FUS. Patrz uwagi wstępne ust. 2. Łącznie z rentami wypadkowymi finansowanymi z FUS a wypłacanymi przez MON, MSWiA oraz MS w zbiegu z emeryturami finansowanymi z budżetu MON, MSWiA oraz MS

13 Emerytury i renty - Fundusz Ubezpieczeń Społecznych Tabl.3.( 8). Renty z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych z FUS w okresie I-VI 2019 r. WYSZCZEGÓLNIENIE Przeciętna miesięczna liczba rencistów w tys. Kwota wypłat w tys. zł Przeciętna wypłata renty w zł O G Ó Ł E M 185, , ,01 RENTY Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY SPOWODOWANEJ SKUTKAMI: 163, , ,51 w tym emerytury zbiegowe 116, , ,68 wypadku przy pracy 72, , ,59 w tym emerytury zbiegowe 35, , ,29 choroby zawodowej 81, , ,78 w tym emerytury zbiegowe 74, , ,57 wypadku w drodze do (z) pracy 10, , ,63 w tym emerytury zbiegowe 6, , ,84 RENTY RODZINNE 22, , ,87 z tytułu: wypadku przy pracy 16, , ,44 choroby zawodowej 3, , ,88 wypadku w drodze do (z) pracy 2, , ,77 Łącznie z rentami wypadkowymi finansowanymi z FUS a wypłacanymi przez MON, MSWiA oraz MS w zbiegu z emeryturami finansowanymi z budżetu MON, MSWiA oraz MS. Bez rent realizowanych na mocy umów międzynarodowych. Tabl.4.( 9). Osoby pobierające obok świadczenia finansowanego z FUS emeryturę lub rentę rolniczą WYSZCZEGÓLNIENIE I-VI I-III IV-VI I-VI w liczbach bezwzględnych I - VI 2018 = 100 Liczba osób ,1 Przeciętna miesięczna

14 III. ZASIŁKI I JEDNORAZOWE ODSZKODOWANIA POWYPADKOWE Tabl.1.( 10). Absencja chorobowa, zasiłki opiekuńcze, macierzyńskie, wyrównawcze i świadczenia rehabilitacyjne WYSZCZEGÓLNIENIE I-VI I-VI I-III IV-VI ABSENCJA CHOROBOWA RAZEM Liczba dni w tys , , , ,3 Wypłaty w tys. zł , , , ,2 Przeciętna dzienna wysokość w zł 80,25 86,01 85,20 86,84 w tym: ABSENCJA CHOROBOWA FINANSOWANA Z FUNDUSZU ZAKŁADÓW PRACY Liczba dni w tys. Wypłaty w tys. zł Przeciętna dzienna wysokość w zł , , , , , , , ,2 83,73 89,69 89,43 89,95 ABSENCJA CHOROBOWA FINANSOWANA Z FUS Liczba dni w tys. Wypłaty w tys. zł Przeciętna dzienna wysokość w zł , , , , , , , ,0 78,04 83,56 82,56 84,64 ZASIŁKI OPIEKUŃCZE Liczba dni zasiłkowych w tys. Wypłaty w tys. zł Przeciętna dzienna wysokość zasiłku w zł 6 491, , , , , , , ,6 86,79 91,27 91,51 91,03 ZASIŁKI MACIERZYŃSKIE Liczba osób 2/ w tys. Liczba dni zasiłkowych w tys. Wypłaty 3/ w tys. zł Przeciętna dzienna wysokość zasiłku w zł 483,9 475,5 366,2 364, , , , , , , , ,5 76,66 80,61 80,14 81,09 w tym: ZASIŁKI MACIERZYŃSKIE Z TYTUŁU URLOPU OJCOWSKIEGO Liczba osób 2/ w tys. Liczba dni zasiłkowych Wypłaty w tys. zł Przeciętna dzienna wysokość zasiłku w zł 85,6 88,5 47,4 46,9 992, ,2 507,5 493, , , , ,4 127,64 138,52 135,96 141,16 ZASIŁKI MACIERZYŃSKIE Z TYTUŁU URLOPU RODZICIELSKIEGO Liczba osób 2/ w tys. Liczba dni zasiłkowych Wypłaty w tys. zł Przeciętna dzienna wysokość zasiłku w zł 287,4 283,4 221,5 219, , , , , , , , ,2 72,10 76,07 75,66 76,47 Łącznie z absencją chorobową finansowaną z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. 2/ Patrz uwagi wstępne ust. 7 3/ Łącznie z kwotą podwyższeń zasiłku macierzyńskiego do kwoty świadczenia rodzicielskiego

15 Zasiłki i jednorazowe odszkodowania powypadkowe - Fundusz Ubezpieczeń Społecznych Tabl.2.( 11). Zasiłki pogrzebowe i jednorazowe odszkodowania powypadkowe WYSZCZEGÓLNIENIE I-VI I-VI I-III IV-VI ZASIŁKI WYRÓWNAWCZE Liczba dni zasiłkowych Wypłaty w tys. zł 324,2 269,9 155,3 114,6 Przeciętna dzienna wysokość zasiłku w zł 35,11 28,66 30,20 26,81 Liczba świadczeń ŚWIADCZENIA REHABILITACYJNE Wypłaty w tys. zł , , , ,4 Przeciętna wysokość świadczenia w zł 1 627, , , ,26 JEDNORAZOWE ODSZKODOWANIA POWYPADKOWE Liczba odszkodowań Wypłaty w tys. zł , , , ,2 Przeciętna wysokość odszkodowania w zł 5 137, , , ,13 ZASIŁKI POGRZEBOWE RAZEM 2/ Liczba zasiłków Wypłaty w tys. zł , , , ,4 Przeciętna wysokość zasiłku w zł 3 995, , , ,34 z tego: ZASIŁKI POGRZEBOWE PO UBEZPIECZONYCH I CZŁONKACH ICH RODZIN Liczba zasiłków Wypłaty w tys. zł , , , ,0 Przeciętna wysokość zasiłku w zł 3 995, , , ,80 ZASIŁKI POGRZEBOWE PO EMERYTACH, RENCISTACH I CZŁONKACH ICH RODZIN 2/ Liczba zasiłków Wypłaty w tys. zł , , , ,4 Przeciętna wysokość zasiłku w zł 3 995, , , ,70 Przeciętna miesięczna. 2/ Łącznie z zasiłkami wypłaconymi po osobach posiadających prawo także do świadczenia rolniczego

16 Zasiłki i jednorazowe odszkodowania powypadkowe - Fundusz Ubezpieczeń Społecznych Tabl.3.( 12). Liczba osób pobierających zasiłki i świadczenia krótkoterminowe według województw 2/ w okresie IV-VI 2019 r. Liczba osób pobierających zasiłki i świadczenia krótkoterminowe: WOJEWÓDZTWA zasiłek chorobowy świadczenie rehabilitacyjne zasiłek wyrównawczy zasiłek opiekuńczy zasiłek macierzyński w tym za okres ustalony jako: okres urlopu rodzicielskiego okres urlopu ojcowskiego POLSKA 3/ Dolnośląskie Kujawsko-pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko-mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie / 3/ Unikalność osoby w ramach okresu i rodzaju zasiłku - jeżeli osoba pobierała ten sam rodzaj zasiłku/świadczenia kilka razy w ciągu okresu, wykazywana jest tylko raz, jeżeli pobierała dwa różne rodzaje zasiłku/świadczenia wykazana jest dwa razy - w każdym rodzaju zasiłku/świadczenia. Przypisanie do województwa według siedziby płatnika dokonującego wypłaty. Wiersz "Ogółem" zawiera również dane o osobach pobierających zasiłki i świadczenia, które z uwagi na brak danych o świadczeniobiorcy nie mogły zostać przypisane do poszczególnych województw. W przypadku gdy osoba pobierała zasiłek/świadczenie wypłacone przez dwóch różnych płatników, z siedzibą na terenie różnych województw w wierszu ogółem wystąpi tylko raz, natomiast w wierszach dotyczących województw jest wykazana dwukrotnie

17 Zasiłki i jednorazowe odszkodowania powypadkowe - Fundusz Ubezpieczeń Społecznych Tabl.4.( 13). Liczba osób pobierających zasiłki i świadczenia krótkoterminowe według województw 2/ w okresie I-VI 2019 r. Liczba osób pobierających zasiłki i świadczenia krótkoterminowe: WOJEWÓDZTWA zasiłek chorobowy świadczenie rehabilitacyjne zasiłek wyrównawczy zasiłek opiekuńczy zasiłek macierzyński w tym za okres ustalony jako: okres urlopu rodzicielskiego okres urlopu ojcowskiego POLSKA 3/ Dolnośląskie Kujawsko-pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko-mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie / 3/ Unikalność osoby w ramach okresu i rodzaju zasiłku - jeżeli osoba pobierała ten sam rodzaj zasiłku/świadczenia kilka razy w ciągu okresu, wykazywana jest tylko raz, jeżeli pobierała dwa różne rodzaje zasiłku/świadczenia wykazana jest dwa razy - w każdym rodzaju zasiłku/świadczenia. Przypisanie do województwa według siedziby płatnika dokonującego wypłaty. Wiersz "Ogółem" zawiera również dane o osobach pobierających zasiłki i świadczenia, które z uwagi na brak danych o świad-czeniobiorcy nie mogły zostać przypisane do poszczególnych województw. W przypadku gdy osoba pobierała zasiłek/świadczenie wypłacone przez dwóch różnych płatników, z siedzibą na terenie różnych województw w wierszu ogółem wystąpi tylko raz, natomiast w wierszach dotyczących województw jest wykazana dwukrotnie

18 - 16 -

19 DOCHODY FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH W OKRESIE IV - VI 2019 R. (w mln zł) ,2 Składki ubezpieczeniowe 3 574,6 154,2 Dotacja z budżetu państwa Wpłaty z OFE ,9 Pozostałe dochody WYDATKI Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH W OKRESIE IV - VI 2019 R. (w mln zł) Emerytury i renty Zasiłki z ubezpieczeń społecznych , ,6 Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Inne świadczenia pieniężne Działalność prewencyjna 2,8 151, ,7 382,0 Pozostałe wydatki

20 WYPŁATY ZASIŁKÓW I ŚWIADCZEŃ KRÓTKOTERMINOWYCH WEDŁUG RODZAJÓW W OKRESIE IV - VI 2019 R. (w mln zł) 340,2 454,6 0, , , , ,4 0,1 310,6 Zasiłki opiekuńcze Zasiłki macierzyńskie Zasiłki wyrównawcze Świadczenia rehabilitacyjne Zasiłki pogrzebowe Absencja chorobowa Absencja chorobowa finansowana z FZP Absencja chorobowa finansowana z FUS Absencja chorobowa finansowana z FGŚP

21 ŚWIADCZENIA FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA ORAZ Z FUNDUSZU PRACY Tabl.1.( 14). Wydatki na świadczenia pieniężne finansowane z budżetu państwa w okresie I-VI 2019 r. WYSZCZEGÓLNIENIE Kwota wypłat w tys. zł % O G Ó Ł E M Emerytury i renty Nauczycielskie świadczenia kompensacyjne ,3 Rodzicielskie świadczenia uzupelniające Zasiłki pogrzebowe po emerytach, rencistach i członkach ich rodzin 2/ oraz po innych osobach ubezpieczonych Odszkodowania powypadkowe Pozostałe świadczenia 2/ w tym: ryczałty energetyczne dla kombatantów dodatki kombatanckie świadczenia pieniężne w wysokości dodatku kombatanckiego świadczenia pieniężne dla żołnierzy-górników świadczenia pieniężne dla osób deportowanych dodatki kompensacyjne ,1 100, ,3 635, , , , , , , ,0 39,7 11, ,8 7, ,9 0,6 0,0 41,3 11,4 4,7 0,5 0,9 3,5 1,9 2/ Łącznie z emeryturami i rentami realizowanymi na mocy umów międzynarodowych. Bez emerytur zbiegowych finansowanych z FUS. Patrz uwagi wstępne ust. 2. Łącznie z wypłaconymi przez komórki RUM. Łącznie z kwotą jednorazowego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów. Tabl.2.(15). Emerytury i renty finansowane z budżetu państwa w okresie I-VI 2019 r. WYSZCZEGÓLNIENIE Przeciętna miesięczna liczba emerytów i rencistów Kwota wypłat w tys. zł Przeciętna wypłata emerytury-renty w zł O G Ó Ł E M Emerytury Renty z tytułu niezdolności do pracy Renty rodzinne , , , , , , , ,62 ŚWIADCZENIA RENTOWE INWALIDÓW WOJENNYCH, WOJSKOWYCH I OSÓB REPRESJONOWANYCH , ,69 Renty z tytułu niezdolności do pracy , ,74 w tym emerytury z FUS pobierane przy tych rentach , ,14 Renty rodzinne ŚWIADCZENIA EMERYTALNO-RENTOWE KOMBATANTÓW Emerytury wyjątkowe Renty wyjątkowe z tytułu niezdolności do pracy , , ,3 211, , , , ,24 Renty rodzinne wyjątkowe , ,72 ŚWIADCZENIA RENTOWE POWYPADKOWE , ,31 Renty z tytułu niezdolności do pracy , ,54 Renty rodzinne 5 41, ,87 Bez emerytur i rent realizowanych na mocy umów międzynarodowych oraz bez emerytur i rent osób posiadających prawo także do świadczenia rolniczego. Łącznie z emeryturami zbiegowymi finansowanymi z FUS. Patrz uwagi wstępne ust

22 Świadczenia finansowane z budżetu państwa oraz Funduszu Pracy Tabl.3.( 16). Wydatki na świadczenia pieniężne finansowane z budżetu państwa w okresie IV-VI 2019 r. WYSZCZEGÓLNIENIE Kwota wypłat w tys. zł % O G Ó Ł E M ,5 100,0 Emerytury i renty ,6 40,2 Nauczycielskie świadczenia kompensacyjne ,9 11,1 Rodzicielskie świadczenia uzupelniające ,6 13,9 Zasiłki pogrzebowe po emerytach, rencistach i członkach ich rodzin 2/ oraz po innych osobach ubezpieczonych 3 875,9 0,5 Odszkodowania powypadkowe 236,3 0,0 Pozostałe świadczenia 2/ ,2 34,3 w tym: ryczałty energetyczne dla kombatantów ,7 11,4 dodatki kombatanckie ,8 4,7 świadczenia pieniężne w wysokości dodatku kombatanckiego 3 668,7 0,5 świadczenia pieniężne dla żołnierzy-górników 6 622,3 0,9 świadczenia pieniężne dla osób deportowanych ,8 3,5 dodatki kompensacyjne ,3 1,9 2/ Łącznie z emeryturami i rentami realizowanymi na mocy umów międzynarodowych. Bez emerytur zbiegowych finansowanych z FUS. Patrz uwagi wstępne ust. 2. Łącznie z wypłaconymi przez komórki RUM. Łącznie z kwotą jednorazowego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów. Tabl.4.(17). Emerytury i renty finansowane z budżetu państwa w okresie IV-VI 2019 r. WYSZCZEGÓLNIENIE Przeciętna miesięczna liczba emerytów i rencistów Kwota wypłat w tys. zł Przeciętna wypłata emerytury-renty w zł O G Ó Ł E M , ,77 Emerytury , ,62 Renty z tytułu niezdolności do pracy , ,48 Renty rodzinne , ,04 ŚWIADCZENIA RENTOWE INWALIDÓW WOJENNYCH, WOJSKOWYCH I OSÓB REPRESJONOWANYCH , ,46 Renty z tytułu niezdolności do pracy , ,53 w tym emerytury z FUS pobierane przy tych rentach , ,34 Renty rodzinne , ,89 ŚWIADCZENIA EMERYTALNO-RENTOWE KOMBATANTÓW , ,67 Emerytury wyjątkowe , ,62 Renty wyjątkowe z tytułu niezdolności do pracy , ,23 Renty rodzinne wyjątkowe , ,88 ŚWIADCZENIA RENTOWE POWYPADKOWE , ,54 Renty z tytułu niezdolności do pracy 18 77, ,35 Renty rodzinne 5 22, ,43 Bez emerytur i rent realizowanych na mocy umów międzynarodowych oraz bez emerytur i rent osób posiadających prawo także do świadczenia rolniczego. Łącznie z emeryturami zbiegowymi finansowanymi z FUS. Patrz uwagi wstępne ust

23 Świadczenia finansowane z budżetu państwa oraz Funduszu Pracy Tabl.5.( 18). Pozostałe świadczenia finansowane z budżetu państwa WYSZCZEGÓLNIENIE I-VI I-VI I-III IV-VI JEDNORAZOWE ODSZKODOWANIA POWYPADKOWE 2/ Liczba odszkodowań Wypłaty w tys. zł 630,0 635,6 399,4 236,3 Przeciętna wysokość odszkodowania w zł , , , ,00 ZASIŁKI POGRZEBOWE PO EMERYTACH, RENCISTACH I CZŁONKACH ICH RODZIN ORAZ PO INNYCH OSOBACH UBEZPIECZONYCH 3/ Liczba zasiłków Wypłaty w tys. zł , , Przeciętna wysokość zasiłku w zł 3 996, , , ,80 RYCZAŁTY ENERGETYCZNE Liczba 4/ ryczałtów Wypłaty w tys. zł , , , ,7 DODATKI KOMBATANCKIE Liczba 4/ dodatków Wypłaty w tys. zł , , , ,8 ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE W WYSOKOŚCI DODATKU KOMBATANCKIEGO Liczba 4/ świadczeń Wypłaty w tys. zł 6 872, , , ,7 ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE DLA ŻOŁNIERZY-GÓRNIKÓW Liczba 4/ świadczeń Wypłaty w tys. zł , , , ,3 ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE DLA DEPORTOWANYCH Liczba 4/ świadczeń Wypłaty w tys. zł , , , ,8 DODATKI KOMPENSACYJNE Liczba 4/ dodatków Wypłaty w tys. zł , , , ,3 NAUCZYCIELSKIE ŚWIADCZENIA KOMPENSACYJNE 5/ Liczba 4/ osób pobierających Wypłaty w tys. zł , , , ,7 Przeciętna wypłata świadczenia w zł 2 068, , , ,

24 Świadczenia finansowane z budżetu państwa oraz Funduszu Pracy Tabl.5.( 18). Pozostałe świadczenia finansowane z budżetu państwa (dok.) WYSZCZEGÓLNIENIE I-VI I-VI I-III IV-VI RENTY SOCJALNE 6/7/ Liczba 4/ osób pobierających renty Wypłaty w tys. zł , , , ,9 ZASIŁKI POGRZEBOWE PO OSOBACH POBIERAJĄCYCH RENTY SOCJALNE Liczba zasiłków Wypłaty w tys. zł 2 610, , , ,9 Przeciętna wysokość zasiłku w zł 3 954, , , ,56 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 7/ Łącznie z wypłatami realizowanymi na mocy umów międzynarodowych. Patrz uwagi wstępne ust. 2 pkt. b). Patrz uwagi wstępne ust. 2 pkt. c). Przeciętna miesięczna. Bez wypłat realizowanych na mocy umów międzynarodowych. Łącznie ze świadczeniami wypłaconymi przez komórki RUM, MON, MSWiA, MS oraz KRUS. W przypadku zbiegu uprawnień do renty socjalnej z rentą rodzinną - bez kwoty renty rodzinnej. Tabl.6.( 19). Zasiłki i świadczenia przedemerytalne, zasiłki pogrzebowe po osobach pobierających zasiłki i świadczenia przedemerytalne finansowane z Funduszu Pracy WYSZCZEGÓLNIENIE I-VI I-VI I-III IV-VI ZASIŁKI PRZEDEMERYTALNE Liczba osób pobierających zasiłki Wypłaty w tys. zł , , , ,7 ŚWIADCZENIA PRZEDEMERYTALNE Liczba osób pobierających świadczenia Wypłaty w tys. zł , , , ,2 ZASIŁKI POGRZEBOWE PO OSOBACH POBIERAJĄCYCH ZASIŁKI I ŚWIADCZENIA PRZEDEMERYTALNE Liczba zasiłków Wypłaty w tys. zł Przeciętna wysokość zasiłku w zł ,0 724,0 344,0 380, , , , ,00 Przeciętna miesięczna

25 Świadczenia finansowane z budżetu państwa oraz Funduszu Pracy Tabl.7.( 20). Przeciętna miesięczna liczba osób pobierających renty socjalne, zasiłki i świadczenia przedemerytalne według województw w okresie I-VI 2019 r. Liczba osób pobierających: WOJEWÓDZTWA renty socjalne zasiłki i świadczenia przedemerytalne razem zasiłki przedemerytalne z tego: świadczenia przedemerytalne POLSKA / Dolnośląskie Kujawsko-pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko-mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie / Przyporządkowanie do województwa według siedziby oddziału ZUS dokonującego wypłaty renty socjalnej, zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego dla danego świadczeniobiorcy. Łącznie z rentami socjalnymi wypłacanymi przez MON, MSWiA, MS oraz KRUS nie uwzględnionymi w podziale na województwa oraz łącznie z rentami socjalnymi wypłaconymi przez komórki RUM

26 Świadczenia finansowane z budżetu państwa oraz Funduszu Pracy Tabl.8.( 21). Przeciętna miesięczna liczba osób pobierających renty socjalne, zasiłki i świadczenia przedemerytalne według województw w okresie IV-VI 2019 r. Liczba osób pobierających: WOJEWÓDZTWA renty socjalne zasiłki i świadczenia przedemerytalne razem zasiłki przedemerytalne z tego: świadczenia przedemerytalne POLSKA / Dolnośląskie Kujawsko-pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko-mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie / Przyporządkowanie do województwa według siedziby oddziału ZUS dokonującego wypłaty renty socjalnej, zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego dla danego świadczeniobiorcy. Łącznie z rentami socjalnymi wypłacanymi przez MON, MSWiA, MS oraz KRUS nie uwzględnionymi w podziale na województwa oraz łącznie z rentami socjalnymi wypłaconymi przez komórki RUM

27 WYDATKI NA ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA W OKRESIE I - VI 2019 R. (w mln zł) 700,0 600,0 500,0 400,0 594,2 618,4 300,0 200,0 164,6 110,6 100,0 8,9 0,6 - Emerytury i renty Nauczycielskie świadczenia kompensacyjne Rodzicielskie świadczenia uzupełniające Zasiłki pogrzebowe po emerytach, rencistach i członkach ich rodzin oraz po innych osobach ubezpieczonych Odszkodowania powypadkowe Pozostałe świadczenia Pozostałe świadczenia: ryczałty energetyczne dla kombatantów 170,6 77,9 13,4 52,3 27,9 276,2 dodatki kombatanckie oraz świadczenia pieniężne w wysokości dodatku kombatanckiego świadczenia pieniężne dla żołnierzygórników świadczenia pieniężne dla osób deportowanych dodatki kompensacyjne pozostałe świadczenia

28 Mapka

29 EMERYTURY I RENTY REALIZOWANE PRZEZ ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Tabl.1.( 22). Emerytury i renty w okresie I-VI 2019 r. WYSZCZEGÓLNIENIE Przeciętna miesięczna liczba emerytów i rencistów 2/ w tys. Kwota wypłat 2/ Przeciętna wypłata emerytury-renty 2/ w zł O G Ó Ł E M w tym okresowe emerytury kapitałowe Emerytury Renty z tytułu niezdolności do pracy Renty rodzinne w tym: EMERYTURY I RENTY KOLEJARZY 3/ Emerytury Renty z tytułu niezdolności do pracy Renty rodzinne EMERYTURY I RENTY GÓRNIKÓW 3/ Emerytury Renty z tytułu niezdolności do pracy Renty rodzinne EMERYTURY I RENTY NAUCZYCIELI 3/ Emerytury Renty z tytułu niezdolności do pracy EMERYTURY I RENTY OSÓB PROWADZĄCYCH POZAROLNICZĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ 3/ Emerytury Renty z tytułu niezdolności do pracy Renty rodzinne ŚWIADCZENIA RENTOWE INWALIDÓW WOJENNYCH, WOJSKOWYCH I OSÓB Renty z tytułu niezdolności do pracy w tym emerytury pobierane przy tych rentach Renty rodzinne ŚWIADCZENIA EMERYTALNO-RENTOWE KOMBATANTÓW Emerytury wyjątkowe Renty wyjątkowe z tytułu niezdolności do pracy Renty rodzinne wyjątkowe ŚWIADCZENIA RENTOWE POWYPADKOWE 7 731,4 319, , , ,54 204, , , ,43 738, , , , , ,71 149, , ,58 81, , ,98 10, , ,10 57, , ,56 313, , ,27 202, , ,15 23, , ,16 87, , ,90 273, , ,85 244, , ,40 29, , ,75 123, , ,87 60, , ,39 32, , ,76 30, , ,64 46, , ,61 27, , ,74 19, , ,14 18, , ,50 0, , ,61 0, , ,61 0,0 211, ,24 0, , ,72 185, , ,81 Renty z tytułu niezdolności do pracy 163, , ,33 w tym emerytury pobierane przy tych rentach Renty rodzinne 116, , ,68 22, , ,63 2/ 3/ Bez emerytur i rent realizowanych na mocy umów międzynarodowych, bez emerytur i rent osób posiadających prawo także do świadczenia rolniczego, bez emerytur pomostowych oraz nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych. Patrz uwagi wstępne ust. 2 i 3. Łącznie z rentami wypadkowymi finansowanymi z FUS a wypłacanymi przez MON, MSWiA oraz MS w zbiegu z emeryturami finansowanymi z budżetu MON, MSWiA oraz MS. Dotyczy świadczeń przyznanych według tzw. "starych" zasad

30 Emerytury i renty realizowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Tabl.2.( 23). Emerytury i renty w okresie IV-VI 2019 r. WYSZCZEGÓLNIENIE Przeciętna miesięczna liczba emerytów i rencistów 2/ w tys. Kwota wypłat 2/ Przeciętna wypłata emerytury-renty 2/ w zł O G Ó Ł E M 7 739, , ,63 w tym okresowe emerytury kapitałowe 330, ,7 204,22 Emerytury 5 774, , ,60 Renty z tytułu niezdolności do pracy 732, , ,55 Renty rodzinne 1 232, , ,83 w tym: EMERYTURY I RENTY KOLEJARZY 3/ 148, , ,19 Emerytury 81, , ,25 Renty z tytułu niezdolności do pracy 10, , ,84 Renty rodzinne 56, , ,25 EMERYTURY I RENTY GÓRNIKÓW 3/ 313, , ,54 Emerytury 202, , ,06 Renty z tytułu niezdolności do pracy 23, , ,33 Renty rodzinne 87, , ,70 EMERYTURY I RENTY NAUCZYCIELI 3/ 272, , ,17 Emerytury 243, , ,65 Renty z tytułu niezdolności do pracy 29, , ,96 EMERYTURY I RENTY OSÓB PROWADZĄCYCH POZAROLNICZĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ 3/ 122, , ,67 Emerytury 60, , ,54 Renty z tytułu niezdolności do pracy 32, , ,63 Renty rodzinne 30, , ,27 ŚWIADCZENIA RENTOWE INWALIDÓW WOJENNYCH, WOJSKOWYCH I OSÓB Renty z tytułu niezdolności do pracy 27, , ,53 w tym emerytury pobierane przy tych rentach 19, , ,34 Renty rodzinne 18, , ,89 ŚWIADCZENIA EMERYTALNO-RENTOWE KOMBATANTÓW 45, , ,41 0, , ,93 Emerytury wyjątkowe 0,1 554, ,62 Renty wyjątkowe z tytułu niezdolności do pracy 0,0 105, ,23 Renty rodzinne wyjątkowe 0,2 753, ,88 ŚWIADCZENIA RENTOWE POWYPADKOWE 185, , ,90 Renty z tytułu niezdolności do pracy 163, , ,82 w tym emerytury pobierane przy tych rentach 116, , ,38 Renty rodzinne 22, , ,26 Bez emerytur i rent realizowanych na mocy umów międzynarodowych, bez emerytur i rent osób posiadających prawo także do świadczenia rolniczego, bez emerytur pomostowych oraz nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych. Patrz uwagi wstępne ust. 2 i 3. 2/ Łącznie z rentami wypadkowymi finansowanymi z FUS a wypłacanymi przez MON, MSWiA oraz MS w zbiegu z emeryturami finansowanymi z budżetu MON, MSWiA oraz MS. 3/ Dotyczy świadczeń przyznanych według tzw. "starych" zasad

31 Emerytury i renty realizowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Tabl.3.( 24) Przeciętna emerytura-renta w % przeciętnego wynagrodzenia 2019 I-VI I-III IV-VI WYSZCZEGÓLNIENIE przeciętna wypłata emeryturyrenty w zł w % przeciętnego wynagrodzenia przeciętna wypłata emeryturyrenty w zł w % przeciętnego wynagrodzenia przeciętna wypłata emeryturyrenty w zł w % przeciętnego wynagrodzenia a/ 45,7 44,7 46,8 EMERYTURY I RENTY OGÓŁEM 2 239, , ,63 b/ 52,6 51,4 53,8 a/ 47,6 46,5 48,7 Emerytury 2 328, , ,60 b/ 54,6 53,5 55,8 Renty z tytułu niezdolności do pracy a/ b/ 37,8 36,8 38, , , ,55 43,4 42,3 44,5 Renty rodzinne a/ 42,0 41,0 43, , , ,83 b/ 48,3 47,1 49,5 a/ b/ Relacja do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia zawierającego obligatoryjną składkę na ubezpieczenia społeczne płaconą przez ubezpieczonego. Wynagrodzenie to wyniosło w I kwartale 2019 r ,94 zł, w II kwartale 2019 r ,24 zł, a w okresie I - VI 2019 r ,58 zł. Relacja do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia pomniejszonego o obligatoryjną składkę na ubezpieczenia społeczne płaconą przez ubezpieczonego. Wynagrodzenie to wyniosło w I kwartale 2019 r ,90 zł, w II kwartale 2019 r ,02 zł, a w okresie I - VI 2019 r ,36 zł. Tabl.4.( 25) Emerytury pomostowe WYSZCZEGÓLNIENIE I-VI 2019 I-III IV-VI Przeciętna miesięczna liczba emerytów w tys. 28,1 27,6 28,7 Kwota wypłat w tys. zł , , ,3 Przeciętna wypłata emerytury w zł 2 845, , ,61 Bez świadczeń realizowanych na mocy umów międzynarodowych. Patrz uwagi wstępne ust

32 Emerytury i renty realizowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Tabl.5.( 26) Zmiany liczby emerytów i rencistów 2019 WYSZCZEGÓLNIENIE I-VI I-III w liczbach bezwzględnych IV-VI I-III 2019 = 100 Liczba emerytów i rencistów na początku okresu sprawozdawczego ,2 Przyrost w związku z przyznaniem po raz pierwszy (nowo przyznane) ,4 emerytury 2/ ,3 renty z tytułu niezdolności do pracy ,6 renty rodzinnej ,6 Ubytek z powodu zgonu pobierającego ,6 emeryturę ,6 rentę z tytułu niezdolności do pracy ,5 rentę rodzinną ,9 Saldo pozostałych zmian x Przyrost netto liczby emerytów i rencistów x Liczba emerytów i rencistów w końcu okresu sprawozdawczego ,2 2/ Łącznie z rentami wypadkowymi finansowanymi z FUS a wypłacanymi przez MON, MSWiA oraz MS w zbiegi z emeryturami finansowanymi z budżetu MON, MSWiA oraz MS. Łącznie z emeryturami przyznanymi osobom pobierającym wcześniej zasiłek lub świadczenie przedemerytalne

33 Emerytury i renty realizowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Tabl.6.( 27) Przeciętna miesięczna liczba emerytów i rencistów według województw w okresie I-VI 2019 r. WOJEWÓDZTWA Ogółem Emerytury Renty z tytułu niezdolności do pracy Renty rodzinne OGÓŁEM 2/ Dolnośląskie Kujawsko-pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko-mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie Bez emerytur i rent realizowanych na mocy umów międzynarodowych, bez emerytur i rent osób posiadających prawo także do świadczenia rolniczego, bez emerytur pomostowych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych oraz bez rent wypadkowych finansowanych z FUS a wypłacanych przez MON, MSWiA i MS. 2/ Przyporządkowanie do województwa według siedziby oddziału ZUS dokonującego wypłaty emerytury bądź renty dla danego świadczeniobiorcy

34 Emerytury i renty realizowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Tabl.7.( 28) Przeciętna miesięczna liczba emerytów i rencistów według województw w okresie IV-VI 2019 r. WOJEWÓDZTWA Ogółem Emerytury Renty z tytułu niezdolności do pracy Renty rodzinne OGÓŁEM 2/ Dolnośląskie Kujawsko-pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko-mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie Bez emerytur i rent realizowanych na mocy umów międzynarodowych, bez emerytur i rent osób posiadających prawo także do świadczenia rolniczego, bez emerytur pomostowych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych oraz bez rent wypadkowych finansowanych z FUS a wypłacanych przez MON, MSWiA i MS. 2/ Przyporządkowanie do województwa według siedziby oddziału ZUS dokonującego wypłaty emerytury bądź renty dla danego świadczeniobiorcy

35 Emerytury i renty realizowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Tabl.8.( 29) Przeciętna emerytura-renta według województw w okresie I-VI 2019 r. WOJEWÓDZTWA Ogółem Emerytury Renty z tytułu niezdolności do pracy Renty rodzinne w zł OGÓŁEM 2/ 2 239, , , ,71 Dolnośląskie 2 266, , , ,51 Kujawsko-pomorskie 2 075, , , ,61 Lubelskie 2 025, , , ,47 Lubuskie 2 074, , , ,04 Łódzkie 2 088, , , ,40 Małopolskie 2 200, , , ,83 Mazowieckie 2 321, , , ,59 Opolskie 2 201, , , ,68 Podkarpackie 1 974, , , ,58 Podlaskie 2 037, , , ,43 Pomorskie 2 212, , , ,94 Śląskie 2 707, , , ,04 Świętokrzyskie 2 011, , , ,47 Warmińsko-mazurskie 2 038, , , ,55 Wielkopolskie 2 169, , , ,61 Zachodniopomorskie 2 154, , , , , , , ,24 Bez emerytur i rent realizowanych na mocy umów międzynarodowych, bez emerytur i rent osób posiadających prawo także do świadczenia rolniczego, bez emerytur pomostowych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych oraz bez rent wypadkowych finansowanych z FUS a wypłacanych przez MON, MSWiA i MS. 2/ Przyporządkowanie do województwa według siedziby oddziału ZUS dokonującego wypłaty emerytury bądź renty dla danego świadczeniobiorcy

36 Emerytury i renty realizowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Tabl.9.( 30) Przeciętna emerytura-renta według województw w okresie IV-VI 2019 r. WOJEWÓDZTWA Ogółem Emerytury Renty z tytułu niezdolności do pracy Renty rodzinne w zł OGÓŁEM 2/ 2 266, , , ,83 Dolnośląskie 2 294, , , ,47 Kujawsko-pomorskie 2 100, , , ,45 Lubelskie 2 051, , , ,42 Lubuskie 2 099, , , ,47 Łódzkie 2 113, , , ,42 Małopolskie 2 228, , , ,91 Mazowieckie 2 349, , , ,13 Opolskie 2 231, , , ,78 Podkarpackie 1 999, , , ,01 Podlaskie 2 061, , , ,59 Pomorskie 2 238, , , ,52 Śląskie 2 738, , , ,42 Świętokrzyskie 2 036, , , ,72 Warmińsko-mazurskie 2 064, , , ,59 Wielkopolskie 2 195, , , ,55 Zachodniopomorskie 2 179, , , , , , , ,80 Bez emerytur i rent realizowanych na mocy umów międzynarodowych, bez emerytur i rent osób posiadających prawo także do świadczenia rolniczego, bez emerytur pomostowych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych oraz bez rent wypadkowych finansowanych z FUS a wypłacanych przez MON, MSWiA i MS. 2/ Przyporządkowanie do województwa według siedziby oddziału ZUS dokonującego wypłaty emerytury bądź renty dla danego świadczeniobiorcy

37 Emerytury i renty realizowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Tabl.10.( 31) Kwota wypłat emerytur i rent według województw w okresie I-VI 2019 r. WOJEWÓDZTWA Ogółem Emerytury Renty z tytułu niezdolności do pracy Renty rodzinne w tys. zł OGÓŁEM 2/ , , , ,5 Dolnośląskie , , , ,8 Kujawsko-pomorskie , , , ,0 Lubelskie , , , ,1 Lubuskie , , , ,0 Łódzkie , , , ,6 Małopolskie , , , ,3 Mazowieckie , , , ,0 Opolskie , , , ,9 Podkarpackie , , , ,9 Podlaskie , , , ,0 Pomorskie , , , ,8 Śląskie , , , ,9 Świętokrzyskie , , , ,6 Warmińsko-mazurskie , , , ,4 Wielkopolskie , , , ,0 Zachodniopomorskie , , , , , , , ,4 Bez emerytur i rent realizowanych na mocy umów międzynarodowych, bez emerytur i rent osób posiadających prawo także do świadczenia rolniczego, bez emerytur pomostowych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych oraz bez rent wypadkowych finansowanych z FUS a wypłacanych przez MON, MSWiA i MS. 2/ Przyporządkowanie do województwa według siedziby oddziału ZUS dokonującego wypłaty emerytury bądź renty dla danego świadczeniobiorcy

38 Emerytury i renty realizowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Tabl.11.( 32) Kwota wypłat emerytur i rent według województw w okresie IV-VI 2019 r. WOJEWÓDZTWA Ogółem Emerytury Renty z tytułu niezdolności do pracy Renty rodzinne w tys. zł OGÓŁEM 2/ , , , ,0 Dolnośląskie , , , ,9 Kujawsko-pomorskie , , , ,6 Lubelskie , , , ,1 Lubuskie , , , ,6 Łódzkie , , , ,6 Małopolskie , , , ,6 Mazowieckie , , , ,5 Opolskie , , , ,7 Podkarpackie , , , ,3 Podlaskie , , , ,2 Pomorskie , , , ,4 Śląskie , , , ,7 Świętokrzyskie , , , ,7 Warmińsko-mazurskie , , , ,4 Wielkopolskie , , , ,3 Zachodniopomorskie , , , , , , , ,0 Bez emerytur i rent realizowanych na mocy umów międzynarodowych, bez emerytur i rent osób posiadających prawo także do świadczenia rolniczego, bez emerytur pomostowych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych oraz bez rent wypadkowych finansowanych z FUS a wypłacanych przez MON, MSWiA i MS. 2/ Przyporządkowanie do województwa według siedziby oddziału ZUS dokonującego wypłaty emerytury bądź renty dla danego świadczeniobiorcy

39 Emerytury i renty realizowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Tabl.12.( 33) Wnioski pierwszorazowe o przyznanie emerytur i rent według rodzajów świadczeń oraz o przyznanie emerytur pomostowych i nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych 2019 WYSZCZEGÓLNIENIE I-VI I-III IV-VI w liczbach bezwzględnych I-III 2019 = 100 EMERYTURY I RENTY 2/ ,3 Emerytury ,3 Renty z tytułu niezdolności do pracy ,3 Renty rodzinne ,4 EMERYTURY POMOSTOWE NAUCZYCIELSKIE ŚWIADCZENIA KOMPENSACYJNE , ,9 2/ Bez wniosków w sprawie świadczeń realizowanych na mocy umów międzynarodowych. Bez wniosków dotyczących emerytur pomostowych oraz nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych. Tabl.13.( 34) Załatwione wnioski pierwszorazowe o przyznanie emerytur i rent według rodzajów świadczeń oraz o przyznanie emerytur pomostowych i nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych 2019 WYSZCZEGÓLNIENIE I-VI I-III IV-VI w liczbach bezwzględnych I-III 2019 = 100 EMERYTURY I RENTY 2/ ,2 Emerytury ,6 Renty z tytułu niezdolności do pracy ,8 Renty rodzinne ,6 EMERYTURY POMOSTOWE ,2 NAUCZYCIELSKIE ŚWIADCZENIA KOMPENSACYJNE ,5 2/ 3/ Bez wniosków w sprawie świadczeń realizowanych na mocy umów międzynarodowych. Łącznie z wnioskami załatwionymi pozostałymi z poprzedniego okresu sprawozdawczego oraz łącznie z umorzeniami (w tym także z wnioskami przekazywanymi do innych jednostek w ramach ZUS). Bez wniosków dotyczących emerytur pomostowych oraz nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych

40 Emerytury i renty realizowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Tabl.14.( 35) Wnioski pierwszorazowe o przyznanie emerytur i rent według województw w okresie I-VI 2019 r. Zarejestrowane wnioski WOJEWÓDZTWA Ogółem emerytury z tego o: renty z tytułu niezdolności do pracy renty rodzinne OGÓŁEM 3/ Dolnośląskie Kujawsko-pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko-mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie / 3/ Bez wniosków w sprawie świadczeń realizowanych na mocy umów międzynarodowych. Bez wniosków dotyczących emerytur pomostowych oraz nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych. Przyporządkowanie do województwa według siedziby oddziału ZUS dokonującego wypłaty emerytury bądź renty dla danego świadczeniobiorcy. Tabl.14.( 35) Załatwione wnioski pierwszorazowe o przyznanie emerytur i rent według województw w okresie I-VI 2019 r. WOJEWÓDZTWA Ogółem Zarejestrowane wnioski emerytury z tego o: renty z tytułu niezdolności do pracy renty rodzinne OGÓŁEM 4/ Dolnośląskie Kujawsko-pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko-mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie / 3/ 4/ Bez wniosków w sprawie świadczeń realizowanych na mocy umów międzynarodowych. Bez wniosków dotyczących emerytur pomostowych oraz nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych. Łącznie z wnioskami załatwionymi pozostałymi z poprzedniego okresu sprawozdawczego oraz łącznie z umorzeniami (w tym także z wnioskami przekazywanymi do innych jednostek w ramach ZUS). Przyporządkowanie do województwa według siedziby oddziału ZUS dokonującego wypłaty emerytury bądź renty dla danego świadczeniobiorcy

41 Emerytury i renty realizowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Tabl.16.( 37) Wnioski pierwszorazowe o przyznanie emerytur i rent według województw w okresie IV-VI 2019 r. WOJEWÓDZTWA Ogółem Zarejestrowane wnioski emerytury z tego o: renty z tytułu niezdolności do pracy renty rodzinne OGÓŁEM 3/ Dolnośląskie Kujawsko-pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko-mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie / 3/ Bez wniosków w sprawie świadczeń realizowanych na mocy umów międzynarodowych. Bez wniosków dotyczących emerytur pomostowych oraz nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych. Przyporządkowanie do województwa według siedziby oddziału ZUS dokonującego wypłaty emerytury bądź renty dla danego świadczeniobiorcy. Tabl.17.( 38) Załatwione wnioski pierwszorazowe o przyznanie emerytur i rent według województw w okresie IV-VI 2019 r. WOJEWÓDZTWA Ogółem Zarejestrowane wnioski emerytury z tego o: renty z tytułu niezdolności do pracy renty rodzinne OGÓŁEM 4/ Dolnośląskie Kujawsko-pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko-mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie / 3/ 4/ Bez wniosków w sprawie świadczeń realizowanych na mocy umów międzynarodowych. Bez wniosków dotyczących emerytur pomostowych oraz nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych. Łącznie z wnioskami załatwionymi pozostałymi z poprzedniego okresu sprawozdawczego oraz łącznie z umorzeniami (w tym także z wnioskami przekazywanymi do innych jednostek w ramach ZUS). Przyporządkowanie do województwa według siedziby oddziału ZUS dokonującego wypłaty emerytury bądź renty dla danego świadczeniobiorcy

42 Emerytury i renty realizowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Tabl.18.( 39) Polskie świadczenia emerytalno rentowe wypłacone przez komórki Realizacji Umów Międzynarodowych ZUS w okresie I-VI 2019 r. WYSZCZEGÓLNIENIE Wypłaty ogółem z tego: wypłaty w kraju wypłaty (transfery) za granicę razem z tego: do państw UE Austria Belgia Bułgaria Chorwacja Cypr Czechy Dania Estonia Finlandia Francja Grecja Hiszpania Holandia Irlandia Litwa Luksemburg Łotwa Malta Niemcy Portugalia Rumunia Słowacja Słowenia Szwecja Węgry Wielka Brytania Włochy do państw EFTA Islandia Liechtenstein Norwegia Szwajcaria do państw, z którymi Polskę łączą umowy dwustronne o zabezpieczeniu społecznym poza UE/EOG Liczba wypłat 2/ Kwota wypłat w tys. zł Przeciętna emerytura-renta w zł , , , , , , , ,6 452,3 159, , ,5 146,9 591, , , , , ,6 446,4 392,8 63,8 104, ,5 178,8 109, ,8 140, , , , , ,8 264,2 20, , , , , , ,11 924, ,80 608,19 647, ,32 621, , ,49 840,77 885, , , , ,95 894, ,46 580, , , ,21 675,32 556,51 576,09 925,58 677, , , , , , , , ,29 2/ Tabl.19.( 39a) Wypłaty świadczeń specjalnych (NZSS) dla polskich kombatantów i osób represjonowanych zamieszkałych za granicą (realizowanych na podstawie decyzji premiera RP) w okresie I-VI 2019 r. Wypłaty ogółem z tego: wypłaty do państw UE i EFTA razem z tego: Litwa Łotwa 2/ Bez wypłat świadczeń specjalnych (NZSS) Przeciętna miesięczna. WYSZCZEGÓLNIENIE Liczba wypłat 2/ Kwota wypłat w tys. zł wypłaty do innych państw poza UE i EFTA razem Przeciętna emerytura-renta w zł ,3 854,10 6 9,3 843,82 5 7,4 825,07 1 1,9 928, ,0 854,92 Świadczenia płatne kwartalnie przez komórkę RUM w I Oddziale w Warszawie w wysokości 24% kwoty bazowej przekazywane kombatantom polskim za pośrednictwem placówek konsularnych RP. Przeciętna kwartalna

43 Emerytury i renty realizowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Tabl.20.( 40) Świadczenia emerytalno rentowe przekazywane przez zagraniczne instytucje ubezpieczeniowe osobom uprawnionym do rent zagranicznych za pośrednictwem ZUS w okresie I-VI 2019 r. KRAJ Przeciętna miesięczna liczba rent (wpłat) Waluta Kwota wpłat w walucie obcej w tys. Przeciętna miesięczna wpłata w walucie obcej Białoruś 17 USD 5,5 54,02 Brazylia 4 EURO 13,3 533,20 Serbia i Wojwodina 54 USD 63,5 194,85 Ukraina 26 USD 8,4 54,00 Tabl.21.( 41) Zasiłki pogrzebowe po emerytach, rencistach i członkach ich rodzin wypłacone przez komórki Realizacji Umów Międzynarodowych ZUS w okresie I-VI 2019 r. WYSZCZEGÓLNIENIE Liczba zasiłków Kwota wypłat w tys. zł Przeciętna wysokość zasiłku w zł Wypłaty ogółem , ,71 z tego: wypłaty w kraju , ,07 wypłaty (transfery) za granicę razem , ,35 z tego: do państw UE , ,97 z tego: Austria 11 44, ,00 Belgia 2 8, ,00 Bułgaria 3 12, ,00 Czechy 6 24, ,00 Francja 23 88, ,09 Niemcy , ,87 Szwecja 7 28, ,00 Węgry 4 12, ,00 Wielka Brytania 7 28, ,00 Włochy 2 8, ,00 do państw EFTA do państw, z którymi Polskę łączą umowy dwustronne o zabezpieczeniu społecznym poza UE i EFTA , ,00 z tego: Australia , ,00 Kanada , ,00 Macedonia Północna 5 20, ,00 Stany Zjednoczone , ,00 do pozostałych państw poza UE i EFTA

44 - 42 -

45 EMERYCI I RENCIŚCI POBIERAJĄCY ŚWIADCZENIA REALIZOWANE PRZEZ ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH W OKRESIE IV - VI 2019 R. (w tys.) 5 774,2 732, , Emerytury Renty z tytułu niezdolności do pracy Renty rodzinne EMERYCI I RENCIŚCI POBIERAJĄCY ŚWIADCZENIA REALIZOWANE PRZEZ ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH WEDŁUG WYBRANYCH GRUP W OKRESIE IV - VI 2019 R. (w tys.) OSOBY PROWADZĄCE POZAROLNICZĄ DZIAŁALNOŚC GOSPODARCZĄ 60,0 32,0 30,8 NAUCZYCIELE 243,2 29,6 GÓRNICY 202,6 23,0 87,7 KOLEJARZE 81,1 10,6 56,7 0,0 50,0 100,0 150,0 200,0 250,0 300,0 350,0 Emerytury Renty z tytułu niezdolności do pracy Renty rodzinne

46 EMERYCI I RENCIŚCI WEDŁUG WOJEWÓDZTW W OKRESIE IV - VI 2019 R. (w tys.) Śląskie 1 150,6 Mazowieckie 1 014,8 Wielkopolskie 672,1 Małopolskie 649,3 Dolnośląskie 634,9 Łódzkie 538,3 Pomorskie 439,7 Warmińskomazurskie Kujawskopomorskie 406,9 Podkarpackie 398,8 Lubelskie 378,6 Zachodniopomor skie 353,0 264,9 Świętokrzyskie 250,7 Lubuskie 210,5 Podlaskie 189,5 Opolskie 186,

47 PRZECIĘTNA WYPŁATA EMERYTURY-RENTY REALIZOWANEJ PRZEZ ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH WEDŁUG WOJEWÓDZTW W OKRESIE IV- VI 2019 R. (w zł) Dolnośląskie Kujawsko-pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko-mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie - 500, , , , , ,00 Emerytury Renty z tytułu niezdolności do pracy Renty rodzinne

48 PRZECIĘTNA WYPŁATA POLSKIEJ EMERYTURY-RENTY WYPŁACONEJ PRZEZ KOMÓRKI REALIZACJI UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH ZUS WEDŁUG KRAJU WYPŁATY W OKRESIE IV - VI 2019 R. (w zł) Austria Belgia Bułgaria Chorwacja Cypr Czechy Dania do państw EFTA Estonia Finlandia Francja Grecja Hiszpania Holandia Irlandia Islandia Liechtenstein Litwa Luksemburg Łotwa Malta Niemcy Norwegia Portugalia Rumunia Słowacja Słowenia Szwecja Węgry Wielka Brytania Włochy 0,00 500, , , , , , , ,

49 DZIAŁALNOŚĆ LEKARZY ORZECZNIKÓW I KOMISJI LEKARSKICH ZAKŁADU Tabl.1.(42). Orzeczenia wydane przez lekarzy orzeczników i komisje lekarskie Zakładu w okresie I-VI 2019 r. Liczba wydanych orzeczeń RODZAJ ORZECZENIA ogółem % lekarza orzecznika % z tego przez: komisje lekarskie Zakładu % OGÓŁEM , , ,0 Orzeczenia pierwszorazowe razem , , ,8 Orzeczenia ponowne razem , , ,9 Orzeczenia pierwszorazowe i ponowne w sprawach o przyznanie dodatku pielęgnacyjnego emerytom , , ,6 Orzeczenia powypadkowe , , ,9 Orzeczenia, opinie i dodatkowe badania lekarskie w sprawach świadczeń podlegających koordynacji , , ,4 Orzeczenia o potrzebie rehabilitacji leczniczej na wniosek lekarza leczącego , , ,9 Orzeczenia w związku z kontrolą prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy , ,7 x x Orzeczenia pierworazowe i ponowne w sprawie renty socjalnej , , ,9 Orzeczenia w pozostałych sprawach , , ,6 Bez orzeczeń wydanych w wyniku kontroli czasowej niezdolności do pracy

50 Działalność lekarzy orzeczników i komisji lekarskich Zakładu - Zakład Ubezpieczeń Społecznych Tabl.2.(43). Orzeczenia wydane przez lekarzy orzeczników i komisje lekarskie Zakładu w okresie IV-VI 2019 r. Liczba wydanych orzeczeń RODZAJ ORZECZENIA ogółem % lekarza orzecznika % z tego przez: komisje lekarskie Zakładu % OGÓŁEM , , ,0 Orzeczenia pierwszorazowe razem , , ,6 Orzeczenia ponowne razem , , ,1 Orzeczenia pierwszorazowe i ponowne w sprawach o przyznanie dodatku pielęgnacyjnego emerytom , , ,7 Orzeczenia powypadkowe , , ,9 Orzeczenia, opinie i dodatkowe badania lekarskie w sprawach świadczeń podlegających koordynacji , , ,5 Orzeczenia o potrzebie rehabilitacji leczniczej na wniosek lekarza leczącego , , ,9 Orzeczenia w związku z kontrolą prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy , ,9 x x Orzeczenia pierworazowe i ponowne w sprawie renty socjalnej , , ,8 Orzeczenia w pozostałych sprawach 534 0, ,2 78 0,5 Bez orzeczeń wydanych w wyniku kontroli czasowej niezdolności do pracy

51 Działalność lekarzy orzeczników i komisji lekarskich Zakładu - Zakład Ubezpieczeń Społecznych Tabl.3.(44). Orzeczenia wydane przez lekarzy orzeczników Liczba wydanych orzeczeń RODZAJ ORZECZENIA I-VI I-III 2019 IV-VI w liczbach bezwzględnych I-III 2019 = 100 O G Ó Ł E M ,2 Orzeczenia pierwszorazowe razem ,0 Orzeczenia ponowne razem ,2 Orzeczenia pierwszorazowe i ponowne w sprawach o przyznanie dodatku pielęgnacyjnego emerytom ,4 Orzeczenia powypadkowe ,9 Orzeczenia, opinie i dodatkowe badania lekarskie w sprawach świadczeń podlegających koordynacji ,0 Orzeczenia o potrzebie rehabilitacji leczniczej na wniosek lekarza leczącego ,4 Orzeczenia w związku z kontrolą prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy ,0 Orzeczenia pierworazowe i ponowne w sprawie renty socjalnej ,4 Orzeczenia w pozostałych sprawach ,6 Bez orzeczeń wydanych w wyniku kontroli czasowej niezdolności do pracy. Tabl.4.(45). Orzeczenia wydane przez komisje lekarskie Zakładu RODZAJ ORZECZENIA Liczba wydanych orzeczeń 2019 I-VI I-III IV-VI w liczbach bezwzględnych I-III 2019 = 100 O G Ó Ł E M ,5 Orzeczenia pierwszorazowe razem ,6 Orzeczenia ponowne razem ,3 Orzeczenia pierwszorazowe i ponowne w sprawach o przyznanie dodatku pielęgnacyjnego emerytom ,4 Orzeczenia powypadkowe ,5 Orzeczenia, opinie i dodatkowe badania lekarskie w sprawach świadczeń podlegających koordynacji ,7 Orzeczenia w sprawie ustalenia potrzeby rehabilitacji leczniczej ,7 Orzeczenia pierworazowe i ponowne w sprawie renty socjalnej ,7 Orzeczenia w pozostałych sprawach ,9-49 -

52 Działalność lekarzy orzeczników i komisji lekarskich Zakładu - Zakład Ubezpieczeń Społecznych Tabl.5.(46). Orzeczenia wydane przez komisje lekarskie Zakładu Liczba orzeczeń 2019 WYSZCZEGÓLNIENIE I-VI I-III IV-VI w liczbach bezwzględnych I-III 2019 = 100 ORZECZENIA OGÓŁEM ,5 w tym: Zmieniające ustalenie lekarza orzecznika ZUS ,0 Podtrzymujące orzeczenie lekarza orzecznika ZUS ,0 Tabl.6.(47). Orzeczenia wydane przez lekarzy orzeczników i komisje lekarskie Zakładu według województw Liczba orzeczeń: I-VI 2019 IV-VI 2019 WOJEWÓDZTWA z tego wydanych przez: z tego wydanych przez: ogółem lekarza orzecznika ZUS komisje lekarskie Zakładu ogółem lekarza orzecznika ZUS komisje lekarskie Zakładu OGÓŁEM Dolnośląskie Kujawsko-pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko-mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie Przyporządkowanie do województwa według oddziału ZUS wydającego orzeczenie

53 ORZECZENIA WYDANE PRZEZ LEKARZY ORZECZNIKÓW I KOMISJE LEKARSKIE ZAKŁADU WEDŁUG RODZAJU ORZECZENIA W OKRESIE IV - VI 2019 R. 22,7% 15,2% 7,2% 8,9% 37,0% 4,4% 3,5% 0,1% 1,0% w związku z kontrolą prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy ponowne razem pierwszorazowe razem powypadkowe o potrzebie rehabilitacji leczniczej na wniosek lekarza leczącego pierworazowe i ponowne w sprawie renty socjalnej pierwszorazowe i ponowne w sprawach o przyznanie dodatku pielęgnacyjnego emerytom opinie i dodatkowe badania lekarskie w sprawach świadczeń podlegających koordynacji w pozostałych sprawach

54 mapka

55 REHABILITACJA LECZNICZA Tabl.1.(48). Skierowania na rehabilitację leczniczą Liczba spraw: I-VI 2019 IV-VI 2019 WOJEWÓDZTWA ogółem na skutek chorób na skutek chorób ogółem narządu ruchu układu krążenia narządu ruchu układu krążenia OGÓŁEM Dolnośląskie Kujawsko-pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko-mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie

56 Rehabilitacja lecznicza - Zakład Ubezpieczeń Społecznych Tabl.2.(49). Sprawy zakończone rehabilitacją leczniczą Liczba spraw: I-VI 2019 IV-VI 2019 WOJEWÓDZTWA ogółem na skutek chorób na skutek chorób ogółem narządu ruchu układu krążenia narządu ruchu układu krążenia OGÓŁEM Dolnośląskie Kujawsko-pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko-mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie

57 SĄDY PRACY Tabl.1.(49). Odwołania od decyzji oddziałów ZUS w okresie I-VI 2019 r. Odwołania ODWOŁANIA O G Ó Ł E M z tego w sprawach: emerytur i rent razem emerytur rent z tytułu niezdolności do pracy rent rodzinnych kapitału początkowego ubezpieczeń społecznych i realizacji dochodów świadczeń w razie choroby i macierzyństwa świadczeń rodzinnych jednorazowych odszkodowań rent socjalnych świadczeń i zasiłków przedemerytalnych transferu świadczeń za granicę pozostałych do załatwienia zarejestrowane w okresie sprawozdawczy m załatwione ogółem załatwione w O/ZUS przez wydanie decyzji uwzględniającej roszczenie przekazane do sądu Łącznie z decyzjami rozpatrującymi nowe okoliczności dotyczące niezdolności do pracy. Tabl.1.(49). Sposób rozstrzygnięcia odwołań od decyzji ZUS przez sądy pierwszej instancji w okresie I-VI 2019 r. O G Ó Ł E M z tego w sprawach: emerytur i rent razem emerytur rent z tytułu niezdolności do pracy rent rodzinnych kapitału początkowego ubezpieczeń społecznych i realizacji dochodów świadczeń w razie choroby i macierzyństwa świadczeń rodzinnych jednorazowych odszkodowań rent socjalnych świadczeń i zasiłków przedemerytalnych transferu świadczeń za granicę pozostałych ODWOŁANIA Liczba wydanych przez sąd orzeczeń uwzględniające odwołania Z tego orzeczenia: oddalające, odrzucające odwołania umarzające postępowanie uchylenie decyzji i przekazanie do ponownego rozpoznania w tym dotyczących lekarzy orzeczników i komisji lekarskich

58 - 56 -

59 SKIEROWANIA NA REHABILITACJĘ LECZNICZĄ ORAZ SPRAWY ZAKOŃCZONE REHABILITACJĄ WEDŁUG WOJEWÓDZTW W OKRESIE IV - VI 2019 R. Zachodniopomorskie Wielkopolskie Warmińsko-mazurskie Świętokrzyskie Śląskie Pomorskie Podlaskie Podkarpackie Opolskie Mazowieckie Małopolskie Łódzkie Lubuskie Lubelskie Kujawsko-pomorskie Dolnośląskie skierowania na rehabilitację sprawy zakończone rehabilitacją

60 SPOSÓB ROZSTRZYGNIĘCIA ODWOŁAŃ OD DECYZJI ZUS PRZEZ SĄDY PIERWSZEJ INSTANCJI W OKRESIE I - VI 2019 R. EMERYTURY I RENTY uwzględniające odwołania 59,0% oddalające, odrzucające odwołania 27,7% 12,5% umarzające postępowanie 0,8% uchylenie decyzji i przekazanie do ponownego rozpoznania UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I REALIZACJA DOCHODÓW uwzględniające odwołania 62,2% 23,9% 13,9% oddalające, odrzucające odwołania 0,0% umarzające postępowanie uchylenie decyzji i przekazanie do ponownego rozpoznania

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO IV KWARTAŁ / OKRES I - XII 2018 R. Warszawa 2019 SPIS TREŚCI Tabl.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO II KWARTAŁ / OKRES I - VI 2018 R. Warszawa 2018 SPIS TREŚCI Tabl.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO IV KWARTAŁ / OKRES I - XII 2017 R. Warszawa 2018 SPIS TREŚCI Tabl.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO II KWARTAŁ /

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO IV KWARTAŁ /

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO II KWARTAŁ /

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO IV KWARTAŁ /

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO I KWARTAŁ / OKRES I -III 2019 R. Warszawa 2019 SPIS TREŚCI Tabl. Str.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH CZERWIEC 2019 R.

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH CZERWIEC 2019 R. INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH CZERWIEC 2019 R. Warszawa 2019 Objaśnienia znaków umownych: Kreska ( - ) - zjawisko nie wystąpiło. Zero (O) - zjawisko istniało, jednakże w ilościach mniejszych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH LIPIEC 2019 R.

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH LIPIEC 2019 R. INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH LIPIEC 2019 R. Warszawa 2019 Objaśnienia znaków umownych: Kreska ( - ) - zjawisko nie wystąpiło. Zero (O) - zjawisko istniało, jednakże w ilościach mniejszych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH MAJ 2019 R.

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH MAJ 2019 R. INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH MAJ 2019 R. Warszawa 2019 Objaśnienia znaków umownych: Kreska ( - ) - zjawisko nie wystąpiło. Zero (O) - zjawisko istniało, jednakże w ilościach mniejszych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH KWIECIEŃ 2019 R.

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH KWIECIEŃ 2019 R. INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH KWIECIEŃ 2019 R. Warszawa 2019 Objaśnienia znaków umownych: Kreska ( - ) - zjawisko nie wystąpiło. Zero (O) - zjawisko istniało, jednakże w ilościach mniejszych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO I KWARTAŁ / OKRES I - III 2018 R. Warszawa 2018 SPIS TREŚCI Tabl.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH MARZEC 2019 R.

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH MARZEC 2019 R. INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH MARZEC 2019 R. Warszawa 2019 Objaśnienia znaków umownych: Kreska ( - ) - zjawisko nie wystąpiło. Zero (O) - zjawisko istniało, jednakże w ilościach mniejszych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH. GRUDZIEŃ 2017 R. Dane wstępne

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH. GRUDZIEŃ 2017 R. Dane wstępne INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH GRUDZIEŃ 2017 R. Dane wstępne Warszawa 2018 Objaśnienia znaków umownych: Kreska ( - ) - zjawisko nie wystąpiło. Zero (O) - zjawisko istniało, jednakże w

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH SIERPIEŃ 2018 R.

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH SIERPIEŃ 2018 R. INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH SIERPIEŃ 2018 R. Warszawa 2018 Objaśnienia znaków umownych: Kreska ( - ) - zjawisko nie wystąpiło. Zero (O) - zjawisko istniało, jednakże w ilościach mniejszych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH LUTY 2018 R.

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH LUTY 2018 R. INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH LUTY 2018 R. Warszawa 2018 Objaśnienia znaków umownych: Kreska ( - ) - zjawisko nie wystąpiło. Zero (O) - zjawisko istniało, jednakże w ilościach mniejszych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH LUTY 2019 R.

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH LUTY 2019 R. INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH LUTY 2019 R. Warszawa 2019 Objaśnienia znaków umownych: Kreska ( - ) - zjawisko nie wystąpiło. Zero (O) - zjawisko istniało, jednakże w ilościach mniejszych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH STYCZEŃ 2019 R.

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH STYCZEŃ 2019 R. INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH STYCZEŃ 2019 R. Warszawa 2019 Objaśnienia znaków umownych: Kreska ( - ) - zjawisko nie wystąpiło. Zero (O) - zjawisko istniało, jednakże w ilościach mniejszych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH LISTOPAD 2018 R.

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH LISTOPAD 2018 R. INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH LISTOPAD 2018 R. Warszawa 2018 Objaśnienia znaków umownych: Kreska ( - ) - zjawisko nie wystąpiło. Zero (O) - zjawisko istniało, jednakże w ilościach mniejszych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH GRUDZIEŃ 2016 R. DANE WSTĘPNE Warszawa 2017 Objaśnienia znaków umownych: Kreska

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O INNYCH ŚWIADCZENIACH

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O INNYCH ŚWIADCZENIACH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O INNYCH ŚWIADCZENIACH II KWARTAŁ 2005 R. WARSZAWA 2005 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O INNYCH ŚWIADCZENIACH

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O INNYCH ŚWIADCZENIACH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O INNYCH ŚWIADCZENIACH III KWARTAŁ 2005 R. WARSZAWA 2005 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH 2014 R. Warszawa 2015 Objaśnienia znaków umownych: Kreska ( - ) - zjawisko

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH GRUDZIEŃ 2015 R. Warszawa 2016 Objaśnienia znaków umownych: Kreska ( - ) -

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH 2011 R. Warszawa 2012 Objaśnienia znaków umownych: Kreska ( - ) - zjawisko

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH 2013 R. Warszawa 2014 Objaśnienia znaków umownych: Kreska ( - ) - zjawisko

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O INNYCH ŚWIADCZENIACH

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O INNYCH ŚWIADCZENIACH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O INNYCH ŚWIADCZENIACH 2004 ROK WARSZAWA 2005 UWAGI WSTĘPNE 1. 2. 3.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH 2010 R. Warszawa 2011 Objaśnienia znaków umownych: Kreska ( - ) - zjawisko

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO I KWARTAŁ 2010

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH r.

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH 2016 r. w tys. 7 600 7 400 7 200 7 000 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH r.

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH 2015 r. 62,0 61,0 60,0 59,0 58,0 57,0 56,0 55,0 54,0 WARSZAWA, maj

Bardziej szczegółowo

w % przeciętnego wynagrodzenia WARSZAWA, maj 2018 r. DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH

w % przeciętnego wynagrodzenia WARSZAWA, maj 2018 r. DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH w % przeciętnego wynagrodzenia 60 58 56 54 52 50 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 WARSZAWA, maj 2018 r. DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH Spis treści Uwagi wstępne...............................

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH 2008 r. 0 2 500 5 000 7 500 WARSZAWA, maj 2009 r. Spis treści Str. Uwagi wstępne..............................

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO IV KWARTAŁ /

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH r.

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH 2010 r. 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 2008 2009 2010

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO III KWARTAŁ

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH r.

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH 2011 r. 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 2010 2011 2009

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH 2009 r. 20 000 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 WARSZAWA, maj 2010

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH r.

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH 2013 r. 70 lat i więcej 60-69 50-59 wiek 40-49 30-39 20-29 10-19 9

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI. WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH (Fundusz Ubezpieczeń Społecznych)

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI. WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH (Fundusz Ubezpieczeń Społecznych) ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH (Fundusz Ubezpieczeń Społecznych) 2005 r. WARSZAWA Maj 2006 r. Spis treści Uwagi wstępne...

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH. WAśNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH r.

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH. WAśNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAśNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH 2012 r. 20 000 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO I KWARTAŁ 2006

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH 2007 r. WARSZAWA, Maj 2008 r. Spis treści Str. Uwagi wstępne..............................

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO I KWARTAŁ 2007

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty nauczycieli *) w 2008 r.

Emerytury i renty nauczycieli *) w 2008 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty nauczycieli *) w 08 r. Podstawowe dane: Liczba osób pobierających emerytury i renty z tytułu niezdolności do pracy: 339,9 tys. osób

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty górnicze w 2008 r.

Emerytury i renty górnicze w 2008 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty górnicze w 2008 r. Podstawowe dane: Liczba emerytów i rencistów: 322,9 tys. osób Średni wiek emerytów: 61,0 lat Średni wiek osób

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty kolejowe w 2008 r.

Emerytury i renty kolejowe w 2008 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty kolejowe w 2008 r. Podstawowe dane: Liczba osób pobierających emerytury i renty z tytułu niezdolności do pracy: 258,7 tys. osób Średni

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty kolejowe w 2007 r.

Emerytury i renty kolejowe w 2007 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty kolejowe w 2007 r. Podstawowe dane: Liczba osób pobierających emerytury i renty z tytułu niezdolności do pracy: 260,5 tys. osób Średni

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty górnicze w 2007 r.

Emerytury i renty górnicze w 2007 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty górnicze w 2007 r. Podstawowe dane: Liczba emerytów i rencistów: 319,3 tys. osób Średni wiek emerytów: 60,7 lat Średni wiek osób

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty przyznane w 2008 r.

Emerytury i renty przyznane w 2008 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty przyznane w 2008 r. Podstawowe dane: Liczba emerytów i rencistów: 425,5 tys. osób Średni wiek emerytów: 59,0 lat Średni wiek osób,

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty nauczycieli *) w 2007 r.

Emerytury i renty nauczycieli *) w 2007 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty nauczycieli *) w 7 r. Podstawowe dane: Liczba osób pobierających emerytury i renty z tytułu niezdolności do pracy: 322,7 tys. osób

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty kolejowe w 2006 r.

Emerytury i renty kolejowe w 2006 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty kolejowe w 2006 r. Podstawowe dane: Liczba osób pobierających emerytury i renty z tytułu niezdolności do pracy: 262,3 tys. osób Średni

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty nauczycieli *) w 2006 r.

Emerytury i renty nauczycieli *) w 2006 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty nauczycieli *) w 2006 r. Podstawowe dane: Liczba osób pobierających emerytury i renty z tytułu niezdolności do pracy: 300,4 tys.

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty osób prowadzących działalność gospodarczą w 2006 r.

Emerytury i renty osób prowadzących działalność gospodarczą w 2006 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty osób prowadzących działalność w 2006 r. Podstawowe dane: Liczba emerytów i rencistów: 216,3 tys. osób Średni wiek emerytów: 71,9

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty górnicze w 2006 r.

Emerytury i renty górnicze w 2006 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty górnicze w 2006 r. Podstawowe dane: Liczba emerytów i rencistów: 312,7 tys. osób Średni wiek emerytów: 60,4 lat Średni wiek osób

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty przyznane w 2006 r.

Emerytury i renty przyznane w 2006 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty przyznane w 2004 r. Emerytury i renty przyznane w 2006 r. finansowane z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych finansowane z Funduszu Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty przyznane w 2016 r.

Emerytury i renty przyznane w 2016 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH Emerytury i renty przyznane w 2016 r. Podstawowe dane: Liczba emerytów i rencistów: 314,8 tys. osób Średni wiek emerytów: Średni

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty przyznane w 2015 r.

Emerytury i renty przyznane w 2015 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH Emerytury i renty przyznane w 2015 r. Podstawowe dane: Liczba emerytów i rencistów: 312,0 tys. osób Średni wiek emerytów: Średni

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty przyznane w 2013 r.

Emerytury i renty przyznane w 2013 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH Emerytury i renty przyznane w 2013 r. Podstawowe dane: Liczba emerytów i rencistów: 193,6 tys. osób Średni wiek emerytów: 59,5

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty przyznane w 2012 r.

Emerytury i renty przyznane w 2012 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH Emerytury i renty przyznane w 2012 r. Podstawowe dane: Liczba emerytów i rencistów: 211,3 tys. osób Średni wiek emerytów: 59,9

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty przyznane w 2009 r.

Emerytury i renty przyznane w 2009 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty przyznane w 2009 r. Podstawowe dane: Liczba emerytów i rencistów: 331,4 tys. osób Średni wiek emerytów: 59,3 lat Średni wiek osób,

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH

STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH Podstawowe dane: Liczba emerytów i rencistów: 498,9 tys. osób Średni wiek emerytów: 62,3 lat Średni wiek rencistów z tytułu niezdolności do pracy: 52,7 lat Średni staż rencistów z tytułu niezdolności do

Bardziej szczegółowo

ZASIŁKI. Uwagi ogólne

ZASIŁKI. Uwagi ogólne IV ZASIŁKI Uwagi ogólne 1. Świadczenia krótkoterminowe obejmują: zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek wyrównawczy, zasiłek porodowy, zasiłek macierzyński, zasiłek opiekuńczy i zasiłek

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O INNYCH ŚWIADCZENIACH

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O INNYCH ŚWIADCZENIACH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O INNYCH ŚWIADCZENIACH I KWARTAŁ 2005 R. WARSZAWA 2005 UWAGI WSTĘPNE

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty kolejowe w 2004 r.

Emerytury i renty kolejowe w 2004 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty kolejowe w 2004 r. Podstawowe dane: Liczba osób pobierających emerytury i renty z tytułu niezdolności do pracy: 271,7 tys. osób Średni

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty osób prowadzących działalność gospodarczą w 2004 r.

Emerytury i renty osób prowadzących działalność gospodarczą w 2004 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty osób prowadzących w 2004 r. Podstawowe dane: Liczba emerytów i rencistów: 224,2 tys. osób Średni wiek emerytów: 72,3 lat Średni wiek

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty osób prowadzących działalność gospodarczą w 2008 r.

Emerytury i renty osób prowadzących działalność gospodarczą w 2008 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty osób prowadzących działalność w 2008 r. Podstawowe dane: Liczba emerytów i rencistów: 211,6 tys. osób Średni wiek emerytów: 71,6

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty nauczycieli *) w 2005 r.

Emerytury i renty nauczycieli *) w 2005 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty nauczycieli *) w 05 r. Podstawowe dane: Liczba osób pobierających emerytury i renty z tytułu niezdolności do pracy: 289,4 tys. osób

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty górnicze w 2005 r.

Emerytury i renty górnicze w 2005 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty górnicze w 2005 r. Podstawowe dane: Liczba emerytów i rencistów: 307,8 tys. osób Średni wiek emerytów: 60,4 lat Średni wiek osób

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW (Dane wstępne) LUTY 2015 CZĘŚĆ I opisowa CZĘŚĆ II tabelaryczna WARSZAWA MARZEC 2015

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW (Dane wstępne) LUTY 2014 CZĘŚĆ I opisowa CZĘŚĆ II tabelaryczna WARSZAWA MARZEC 2014

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW (Dane wstępne) WRZESIEŃ 2014 CZĘŚĆ I opisowa CZĘŚĆ II tabelaryczna WARSZAWA PAŹDZIERNIK

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW (Dane wstępne) KWIECIEŃ 2015 CZĘŚĆ I opisowa CZĘŚĆ II tabelaryczna WARSZAWA MAJ 2015

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW (Dane wstępne) CZERWIEC 2014 CZĘŚĆ I opisowa CZĘŚĆ II tabelaryczna WARSZAWA LIPIEC

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW (Dane wstępne) STYCZEŃ 2015 CZĘŚĆ I opisowa CZĘŚĆ II tabelaryczna WARSZAWA LUTY 2015

Bardziej szczegółowo