INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O INNYCH ŚWIADCZENIACH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O INNYCH ŚWIADCZENIACH"

Transkrypt

1 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O INNYCH ŚWIADCZENIACH I KWARTAŁ 2005 R. WARSZAWA 2005

2 UWAGI WSTĘPNE Kwartalna informacja o świadczeniach pieniężnych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz o innych świadczeniach zawiera dane zagregowane według kryteriów merytorycznych. Dane kwotowe dotyczące świadczeń prezentowane są w ujęciu brutto, a więc przed potrąceniem zaliczki na podatek dochodowy. Zgodnie z obowiązującym systemem rozliczeń z zakładami pracy, świadczenia wypłacane przez zakłady pracy ubezpieczonym w danym miesiącu, są rozliczane z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w miesiącu następnym i w tym miesiącu wpływają na wydatki Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Wypłaty emerytur i rent uwzględniają poza wypłatami bieżącymi, wypłaty wyrównawcze za okresy wsteczne oraz inne dodatkowe wypłaty. Pod pojęciem kwota świadczeń emerytalno-rentowych rozumiemy kwotę świadczeń należnych (bieżących i wyrównawczych) przed potrąceniami, a także zmniejszeniami z tytułu osiąganego przychodu z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, łącznie z dodatkami pielęgnacyjnymi świadczeniobiorcy i dodatkami dla sierot zupełnych. W przypadku zbiegu uprawnień do emerytury i renty z tytułu niezdolności do pracy oraz wypłacania 1,5 świadczenia, np. pełnej renty inwalidy wojennego z tytułu niezdolności do pracy i połowy emerytury, w zestawieniach statystycznych świadczeniobiorca występuje tylko raz - jako rencista, z łączną kwotą pobieranych świadczeń. Użyte w publikacji sformułowanie system pozarolniczy oznacza wszystkie funkcjonujące systemy ubezpieczenia i zaopatrzenia emerytalnego poza systemem ubezpieczenia społecznego rolników indywidualnych. Do emerytur, rent z tytułu niezdolności do pracy i rent rodzinnych zaliczono odpowiednie świadczenia z ustaw: o emeryturach i rentach z FUS z dnia 17 grudnia 1998 r., o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach, o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej isłużby Więziennej oraz ich rodzin, o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, a także świadczenia przyznane przez Prezesa Rady Ministrów oraz przyznane w drodze wyjątku kombatantom i członkom ich rodzin przez Prezesa ZUS. 9. Dane w zakresie zasiłków z ubezpieczeń społecznych oraz świadczeń rodzinnych finansowanych z budżetu państwa prezentowane są jako dane ostateczne w odniesieniu do poszczególnych kwartałów poprzedniego roku. Mogą więc odbiegać od danych kwartalnych zamieszczonych w poprzednich publikacjach. Dane dotyczące bieżącego roku są danymi wstępnymi. 10. Użyte w publikacji skróty oznaczają: FGŚP - Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych JRUM - Jednostka ZUS realizująca umowy międzynarodowe KRUS - Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego MON - Ministerstwo Obrony Narodowej MSWiA - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji MS - Ministerstwo Sprawiedliwości OBJAŚNIENIA ZNAKÓW UMOWNYCH Kreska Zero Zero Kropka (-) - zjawisko nie wystąpiło. ( 0 ) - zjawisko istniało w wielkości mniejszej od 0,5. ( 0,0) - zjawisko istniało w wielkości mniejszej od 0,05. (.) - zupełny brak informacji albo brak informacji wiarygodnych. Znak (x) - wypełnienie pozycji, ze względu na układ tablicy jest niemożliwe lub niecelowe. Znak - oznacza "w tym" tj., że nie podaje się wszystkich składników sumy.

3 SPIS TREŚCI Tabl. Str. UWAGI WSTĘPNE X 4 TABLICE STATYSTYCZNE I. DANE OGÓLNE Wydatki na świadczenia pieniężne Wydatki z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w okresie I III 2005 r Wypłaty świadczeń pieniężnych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych według rodzajów funduszy w okresie I III 2005 r Wypłaty świadczeń pieniężnych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych według rodzajów świadczeń w okresie I III 2005 r Wpływy składek i należności pochodnych na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych w okresie I-III 2005 r Pozaskładkowe dochody Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w okresie I III 2005 r II. ZASIŁKI Absencja chorobowa, zasiłki opiekuńcze, macierzyńskie, wyrównawcze i świadczenia rehabilitacyjne ( 7) 10 Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne ( 8) 10 Zasiłki pogrzebowe i jednorazowe odszkodowania powypadkowe ( 9) 11 Pozostałe świadczenia (10) 12 III. EMERYTURY I RENTY Z POZAROLNICZEGO SYSTEMU UBEZPIECZEŃ Emerytury i renty w okresie I-III 2005 r (11) 13 Przeciętna miesięczna wysokość emerytury i renty w % przeciętnego wynagrodzenia 2 (12) 14 Przeciętna miesięczna wysokość emerytury i renty po potrąceniu zaliczki na podatek dochodowy (13) 14 Zmiany liczby emerytów i rencistów (14) 15 Osoby pobierające obok świadczenia pracowniczego bądź kombatanckiego emeryturę lub rentę rolniczą (15) 15 Przeciętna miesięczna liczba emerytów i rencistów według województw w okresie I-III 2005 r (16) 17 Przeciętna miesięczna wysokość świadczenia ogółem według województw w okresie I-III 2005 r (17) 18 Kwota emerytur i rent ogółem według województw w okresie I-III 2005 r (18) 18

4 Tabl. Str. IV. EMERYTURY I RENTY FINANSOWANE Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Emerytury i renty w okresie I-III 2005r (19) 19 Przeciętna miesięczna wysokość emerytury i renty w % przeciętnego wynagrodzenia (20) 20 Przeciętna miesięczna wysokość emerytury i renty po potrąceniu zaliczki na podatek dochodowy (21) 20 Zmiany liczby emerytów i rencistów (22) 21 Osoby pobierające obok świadczenia finansowanego z FUS emeryturę lub rentę 5 (23) 21 rolniczą Renty z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w okresie I-III 2005 r (24) 22 Wydane decyzje o przyznanie emerytur i rent według rodzajów świadczeń (25) 23 Decyzje i umorzenia w sprawach wniosków pierwszorazowych o emerytury i renty według rodzajów świadczeń w okresie I-III 2005 r (26) 23 Wypłaty emerytur i rent z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych realizowane na mocy umów międzynarodowych w okresie I-III 2005 r (27) 24 Świadczenia emerytalno rentowe przekazywane przez zagraniczne instytucje ubezpieczeniowe osobom uprawnionym do rent zagranicznych za pośrednictwem ZUS w okresie I-III 2005 r (28) 24 V. ŚWIADCZENIA BYŁYCH ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH I CZŁONKÓW ICH RODZIN Świadczenia pieniężne w okresie I-III 2005 r (29) 25 Wojskowe emerytury i renty według rodzajów świadczeń w okresie I-III 2005 r (30) 25 VI. ŚWIADCZENIA BYŁYCH FUNKCJONARIUSZY POLICJI, AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO, AGENCJI WYWIADU, STRAŻY GRANICZNEJ, BIURA OCHRONY RZĄDU, PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ I CZŁONKÓW ICH RODZIN Świadczenia pieniężne w okresie I-III 2005 r (31) 26 Emerytury i renty resortowe według rodzajów świadczeń w okresie I-III 2005 r (32) 26 VII. ŚWIADCZENIA BYŁYCH FUNKCJONARIUSZY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ I CZŁONKÓW ICH RODZIN Świadczenia pieniężne w okresie I-III 2005 r (33) 27 Emerytury i renty resortowe według rodzajów świadczeń w okresie I-III 2005 r (34) 27 VIII. DZIAŁALNOŚĆ LEKARZY ORZECZNIKÓW I KOMISJI LEKARSKICH ZAKŁADU Orzeczenia wydane przez lekarzy orzeczników i komisje lekarskie zakładu w okresie I-III 2005 r (35) 29 Orzeczenia wydane przez lekarzy orzeczników w okresie I-III 2005 r (36) 30 Orzeczenia wydane przez komisje lekarskie zakładu w okresie I-III 2005 r (37) 31

5 Tabl. Str. Orzeczenia wydane przez lekarzy orzeczników i komisje lekarskie zakładu według województw w okresie I-III 2005 r (38) 31 IX. REHABILITACJA LECZNICZA Sprawy zakończone rehabilitacją leczniczą według profili rehabilitacji w okresie I-III 2005 r (39) 33 Realizacja spraw o rehabilitację leczniczą według okresu pobytu ubezpieczonego w ośrodku rehabilitacyjnym (40) 33 SPIS WYKRESÓW Przeciętna miesięczna liczba emerytów i rencistów pobierających świadczenia wypłacane przez MON, MSWiA oraz MS w okresie I-III 2005 r Struktura orzeczeń pierwszorazowych wydanych dla celów rentowych w okresie I-III 2005 r Struktura orzeczeń ponownych wydanych dla celów rentowych w okresie I-III 2005 r. 32 Sprawy zakończone rehabilitacją według profili rehabilitacji w okresie I-III 2005 r... 34

6 TABL. 1. WYDATKI NA ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE TABLICE STATYSTYCZNE I. DANE OGÓLNE X - XII w tysiącach złotych O G Ó Ł E M , , ,3 z tego: Emerytury i renty 1/ , , ,3 realizowane na mocy umów międzynarodowych , , ,0 wypłacone obok emerytury i renty rolniczej , , ,8 Zasiłki z ubezpieczeń społecznych 2/ , , ,5 chorobowe 3/ , , ,8 w tym absencja finansowana z funduszu płac zakładów pracy i FGŚP , , ,7 opiekuńcze , , ,8 macierzyńskie , , ,0 pogrzebowe po ubezpieczonych i członkach ich rodzin , , ,9 pogrzebowe po emerytach, rencistach i członkach ich rodzin 4/ , , ,8 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne , ,3 i wychowawcze 2/ , ,4 5/ ,3 5/ Dodatki do zasiłków rodzinnych 6/ , ,1 Renty socjalne 7/ , , ,7 Zasiłki i świadczenia przedemerytalne , ,2 Zasiłki pogrzebowe po osobach pobierających zasiłki i świadczenia przedemerytalne 8/ , ,8 Odszkodowania powypadkowe , , ,8 Pozostałe świadczenia 9/ , , ,6 ryczałty energetyczne dla kombatantów , , ,6 dodatki kombatanckie , , ,1 świadczenia pieniężne w wysokości dodatku kombatanckiego 512,1 516,8 663,4 świadczenia pieniężne dla żołnierzy górników , , ,7 świadczenia pieniężne dla osób deportowanych , , ,2 dodatki kompensacyjne , , ,7 Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego 10/ , / Łącznie ze świadczeniami wypłaconymi przez MON, MSWiA oraz MS oraz łącznie z kwotą jednorazowej wypłaty dla osób pobierających świadczenia emerytalno-rentowe w kwocie nie wyższej niż kwota najniższej emerytury lub renty. 2/ Patrz uwagi wstępne ust. 9. 3/ Łącznie z absencją chorobową finansowaną z FGŚP. 4/ Łącznie z zasiłkami wypłaconymi przez JRUM-y, MON, MSWiA, MS, a również po osobach posiadających prawo także do świadczenia rolniczego. 5/ Od 1 maja 2004 r. na mocy ustawy z dnia r.o świadczeniach rodzinnych nie przysługują zasiłki wychowawcze. 6/ Dodatki do zasiłków rodzinnych wypłacone od r.na podstawie ustawy z dnia r. o świadczeniach rodzinnych. 7/ Łącznie z wypłaconymi przez JRUM-y, KRUS oraz MON, MSWiA i MS. W przypadku zbiegu uprawnień do renty socjalnej z rentą rodzinną - bez kwoty renty rodzinnej. 8/ Zasiłki i świadczenia przedemerytalne oraz zasiłki pogrzebowe po osobach pobierających zasiłki i świadczenia przedemerytalne wypłacone od r. na podstawie ustawy z dnia r. o świadczeniach przedmerytalnych. 9/ Łącznie ze świadczeniami wypłaconymi przez JRUM-y, MON, MSWiA, MS oraz KRUS. 10/ Z dniem r. Fundusz Alimentacyjny przeszedł w stan likwidacji w myśl postanowień ustawy z dnia r. o świadczeniach rodzinnych.

7 6 Dane ogólne TABL. 2. WYDATKI Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH W OKRESIE 2005 R. Wydatki 1/ w mln złotych % O G Ó Ł E M ,6 100,0 Świadczenia pieniężne ,2 96,6 Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 831,5 3,0 Działalność prewencyjna 12,6 0,1 Pozostałe wydatki bieżące 88,3 0,3 1/ Bez umorzeń i salda rezerw. ŹRÓDŁO: DEPARTAMENT EKONOMICZNY TABL. 3. WYPŁATY ŚWIADCZEŃ PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH WEDŁUG RODZAJÓW FUNDUSZY W OKRESIE 2005 R. Wypłaty w mln złotych % O G Ó Ł E M ,2 100,0 z tego: Fundusz emerytalny ,2 55,9 Fundusz rentowy 9 463,5 35,4 Fundusz chorobowy 1 275,1 4,8 Fundusz wypadkowy 1 035,4 3,9 ŹRÓDŁO: DEPARTAMENT EKONOMICZNY

8 Dane ogólne 7 TABL. 4. WYPŁATY ŚWIADCZEŃ PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH WEDŁUG RODZAJÓW ŚWIADCZEŃ W OKRESIE 2005 R. Razem W tym bez podlegających refundacji 1/ w mln złotych % w mln złotych % O G Ó Ł E M ,2 100, ,5 100,0 Emerytury i renty 2/ ,3 91, ,2 93,2 w tym bez dodatków pielęgnacyjnych, dodatków dla sierot zupełnych oraz dodatków za tajne nauczanie ,5 88, ,1 90,3 Zasiłki macierzyńskie 3/ 223,0 0,8 223,0 0,9 Zasiłki opiekuńcze 3/ 55,2 0,2 55,2 0,2 Zasiłki chorobowe 3/ 1 024,6 3, ,6 4,0 Zasiłki pogrzebowe 3/ 358,2 1,3 348,2 1,3 Zasiłki wyrównawcze 3/ 0,2 0,0 0,2 0,0 Świadczenia rehabilitacyjne 3/ 53,2 0,2 53,2 0,2 Ryczałty energetyczne dla kombatantów 133,1 0,5 - - Dodatki kombatanckie 87,7 0,3 - - Świadczenia w wysokości dodatku kombatanckiego 0,7 0,0 - - Dodatki dla żołnierzy-górników 14,2 0,1 - - Świadczenia pieniężne dla osób deportowanych 53,9 0,2 - - Dodatki kompensacyjne 26,3 0,1 - - Pozostałe 177,6 0,8 48,9 0,2 1/ To jest bez świadczeń podlegających finansowaniu z dotacji celowej budżetu państwa (świadczenia dla inwalidów wojennych i wojskowych oraz kombatantów, a także inne pozaubezpieczeniowe). 2/ Łącznie z kwotą jednorazowej wypłaty dla osób pobierających świadczenia emerytalno-rentowe w kwocie nie wyższej niż kwota najniższej emerytury lub renty. 3/ Patrz uwagi wstępne ust. 9.

9 8 Dane ogólne TABL. 5. WPŁYWY SKŁADEK I NALEŻNOŚCI POCHODNYCH NA FUNDUSZ UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH W OKRESIE 2005 R. Kwota w tysiącach złotych O G Ó Ł E M ,8 ŹRÓDŁO: DEPARTAMENT EKONOMICZNY TABL. 6. POZASKŁADKOWE DOCHODY FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH W OKRESIE 2005 R. Kwota w tysiącach złotych O G Ó Ł E M ,3 Dotacja celowa z budżetu państwa 1/ ,3 Dotacja uzupełniająca z budżetu państwa 2/ ,3 Pozostałe dochody 3/ ,7 - refundacja z tytułu przekazania składek do OFE ,7 1/ Jest to dotacja przeznaczona na pokrycie wydatków na świadczenia pieniężne inne niż z ubezpieczeń społecznych zlecone Zakładowi do wypłaty na mocy odrębnych przepisów, tj. wypłaty świadczeń dla inwalidów wojennych, wojskowych i kombatantów oraz wypłaty pozostałych świadczeń nie mających charakteru ubezpieczeniowego. 2/ Jest to dotacja między innymi z tytułu przekroczenia 30-krotności podstawy wymiaru osób płacących składki oraz z tytułu niedoboru środków na wypłaty świadczeń. 3/ W 2004 r. nastapiła zmiana zasad finansowania ubytku dochodów z tytułu przekazania części składek emerytalnych do OFE. W latach poprzednich środki te stanowiły część dotacji budżetu państwa, natomiast od 2004 r. pochodzą z rozchodów budżetu i nie zaliczają się do dotacji. Ponadto pozostałe dochody to przykładowo zwroty nienależnie pobranych świadczeń, dobrowolne wpłaty na FUS z tytułu osiągania przychodu z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego przez emeryta bądź rencistę. ŹRÓDŁO: DEPARTAMENT EKONOMICZNY

10 II. ZASIŁKI TABL. 1. ( 7). ABSENCJA CHOROBOWA, ZASIŁKI OPIEKUŃCZE, MACIERZYŃSKIE, WYRÓWNAWCZE I ŚWIADCZENIA REHABILITACYJNE 1/ X - XII ABSENCJA CHOROBOWA RAZEM 2/ Liczba dni w tys , , ,1 Wypłaty w tys. zł , , ,8 Przeciętna dzienna wysokość w zł 39,00 40,04 40,12 ABSENCJA CHOROBOWA FINANSOWANA Z FUNDUSZU ZAKŁADÓW PRACY Liczba dni w tys , , ,8 Wypłaty w tys. zł , , ,6 Przeciętna dzienna wysokość w zł 41,29 41,88 42,88 ABSENCJA CHOROBOWA FINANSOWANA Z FUS Liczba dni w tys , , ,7 Wypłaty w tys. zł , , ,1 Przeciętna dzienna wysokość w zł 37,74 39,03 38,50 ZASIŁKI OPIEKUŃCZE Liczba dni zasiłkowych w tys , , ,8 Wypłaty w tys. zł , , ,8 Przeciętna dzienna wysokość zasiłku w zł 37,38 39,08 39,32 ZASIŁKI MACIERZYŃSKIE Liczba dni zasiłkowych w tys , , ,6 Wypłaty w tys. zł , , ,0 Przeciętna dzienna wysokość zasiłku w zł 40,06 42,14 42,17 ZASIŁKI WYRÓWNAWCZE Liczba dni zasiłkowych Wypłaty w tys. zł 255,9 201,2 199,3 Przeciętna dzienna wysokość zasiłku w zł 28,29 26,02 28,37 ŚWIADCZENIA REHABILITACYJNE Liczba 3/ osób Wypłaty w tys. zł , , ,6 Przeciętna wysokość świadczenia w zł 1 044, , ,48 1/ Patrz uwagi wstępne ust. 9. 2/ Łącznie z absencją chorobową finansowaną z FGŚP, która w okresie 2004 r. wyniosła - 313,7 tys. zł, w okresie X-XII 2004 r ,9 tys. zł, a w okresie 2005 r ,1 tys. zł. 3/ Przeciętna miesięczna

11 10 Zasiłki TABL. 2. ( 8). ZASIŁKI RODZINNE I PIELĘGNACYJNE 1/ X - XII ZASIŁKI RODZINNE RAZEM 3/ Liczba 2/ wypłat Liczba 2/ zasiłków Wypłaty w tys. zł , , ,7 Przeciętna wypłata na 1 rodzinę w zł 86,49 91,36 87,58 ZASIŁKI RODZINNE WYPŁACONE NA CZŁONKÓW RODZINY UBEZPIECZONYCH I BEZROBOTNYCH Liczba 2/ wypłat Liczba 2/ zasiłków Wypłaty w tys. zł , , ,9 Przeciętna wypłata na 1 rodzinę w zł 88,08 93,86 89,78 ZASIŁKI RODZINNE WYPŁACONE NA CZŁONKÓW RODZINY EMERYTA LUB RENCISTY Liczba 2/ wypłat Liczba 2/ zasiłków Wypłaty w tys. zł , , ,8 Przeciętna wypłata na 1 rodzinę w zł 75,96 76,80 74,84 ZASIŁKI PIELĘGNACYJNE RAZEM Liczba 2/ zasiłków Wypłaty w tys. zł , , ,8 Przeciętna wypłata w zł 147,26 144,39 144,53 ZASIŁKI PIELĘGNACYJNE WYPŁACONE NA CZŁONKÓW RODZINY UBEZPIECZONYCH I BEZROBOTNYCH Liczba 2/ zasiłków Wypłaty w tys. zł , , ,1 Przeciętna wypłata w zł 144,70 144,30 151,41 ZASIŁKI PIELĘGNACYJNE WYPŁACONE PRZY EMERYTURACH I RENTACH Liczba 2/ zasiłków Wypłaty w tys. zł , , ,7 Przeciętna wypłata w zł 149,91 144,44 144,35 1/ Łącznie z zasiłkami wypłacanymi przez JRUM-y, MON, MSWiA oraz MS - dotyczy zasiłków wypłaconych przy emerytura i rentach. Patrz uwagi wstępne ust. 9. 2/ Przeciętna miesięczna. 3/ Bez wypłat dodatków do zasiłków rodzinnych wypłacanych od r. na podstawie ustawy z dnia r. o świadczeniach rodzinnych.

12 Zasiłki 11 TABL. 3. ( 9). ZASIŁKI POGRZEBOWE 1/ I JEDNORAZOWE ODSZKODOWANIA POWYPADKOWE I -III X - XII I -III JEDNORAZOWE ODSZKODOWANIA POWYPADKOWE Liczba odszkodowań Wypłaty w tys. zł , , ,8 Przeciętna wysokość odszkodowania w zł 2 933, , ,33 ZASIŁKI POGRZEBOWE PO UBEZPIECZONYCH I CZŁONKACH ICH RODZIN Liczba zasiłków Wypłaty w tys. zł , , ,9 Przeciętna wysokość zasiłku w zł 4 351, , ,89 ZASIŁKI POGRZEBOWE PO EMERYTACH, RENCISTACH I CZŁONKACH ICH RODZIN 2/ Liczba zasiłków Wypłaty w tys. zł , , ,8 Przeciętna wysokość zasiłku w zł 4 357, , ,30 ZASIŁKI POGRZEBOWE PO OSOBACH POBIERAJĄCYCH ZASIŁKI I ŚWIADCZENIA PRZEDEMERYTALNE Liczba zasiłków Wypłaty w tys. zł , ,8 Przeciętna wysokość zasiłku w zł , ,76 1/ Patrz uwagi wstępne ust. 9. 2/ Łącznie z zasiłkami wypłaconymi przez JRUM-y, MON, MSWiA, MS, a również po osobach posiadających prawo także do świadczenia rolniczego.

13 12 Zasiłki TABL. 4. ( 10). POZOSTAŁE ŚWIADCZENIA X - XII I -III RYCZAŁTY ENERGETYCZNE 2/ Liczba 1/ ryczałtów Wypłaty w tys. zł , , ,6 DODATKI KOMBATANCKIE 2/ Liczba 1/ dodatków Wypłaty w tys. zł , , ,1 ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE W WYSOKOŚCI DODATKU KOMBATANCKIEGO Liczba 1/ świadczeń Wypłaty w tys. zł 512,1 516,8 663,4 ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE DLA ŻOŁNIERZY-GÓRNIKÓW 2/ Liczba 1/ świadczeń Wypłaty w tys. zł , , ,7 ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE DLA DEPORTOWANYCH 2/ Liczba 1/ świadczeń Wypłaty w tys. zł , , ,2 DODATKI KOMPENSACYJNE 2/ Liczba 1/ dodatków Wypłaty w tys. zł , , ,7 RENTY SOCJALNE 2/3/ Liczba 1/ osób pobierających renty Wypłaty w tys. zł , , ,7 ZASIŁKI PRZEDEMERYTALNE 4/ Liczba 1/ osób pobierających renty Wypłaty w tys. zł , ,8 ŚWIADCZENIA PRZEDEMERYTALNE 4/ Liczba 1/ osób pobierających renty Wypłaty w tys. zł , ,4 1/ Przeciętna miesięczna. 2/ Łącznie ze świadczeniami wypłaconymi przez JRUM-y, MON, MSWiA, MS oraz KRUS. 3/ W przypadku zbiegu uprawnień do renty socjalnej z rentą rodzinną - bez kwoty renty rodzinnej. 4/ Wypłacane od r. na podstawie ustawy z dnia r. o świadczeniach przedemerytalnych.

14 III. EMERYTURY I RENTY Z POZAROLNICZEGO SYSTEMU UBEZPIECZEŃ TABL. 1.( 11 ). EMERYTURY I RENTY 1/ W OKRESIE 2005 R. Przeciętna miesięczna Kwota świadczeń Przeciętna miesięczna liczba emerytów w tys. zł wysokość świadczenia i rencistów w tys. w zł O G Ó Ł E M 7 525, ,3 3/ 1 160,10 3/ Emerytury 4 117, , ,04 Renty z tytułu niezdolności do pracy 2 061, ,8 921,10 Renty rodzinne 1 346, , ,08 EMERYTURY I RENTY FINANSOWANE Z FUS 7 188, ,6 3/ 1 116,82 3/ Emerytury 3 892, , ,66 Renty z tytułu niezdolności do pracy 2 022, ,5 897,98 Renty rodzinne 1 274, , ,44 EMERYTURY I RENTY TZW. SŁUŻB MUNDUROWYCH 2/ 336, ,7 4/ 2085,00 4/ Emerytury 225, , ,73 Renty z tytułu niezdolności do pracy 38, , ,19 Renty rodzinne 72, , ,64 ŚWIADCZENIA RENTOWE INWALIDÓW WOJENNYCH, WOJSKOWYCH I OSÓB 111, ,7 REPRESJONOWANYCH 111, ,7 5/ 1 718,36 5/ Renty z tytułu niezdolności do pracy 76, , ,88 w tym emerytury pobierane przy tych rentach 58, ,1 855,80 Renty rodzinne 34, , ,29 ŚWIADCZENIA EMERYTALNO-RENTOWE KOMBATANTÓW 3, ,2 5/ 700,18 5/ Emerytury wyjątkowe 1, ,3 695,23 Renty wyjątkowe z tytułu niezdolności do pracy 0, ,5 698,83 Renty rodzinne wyjątkowe 2, ,4 703,79 1/ Bez wypłat emerytur i rent realizowanych na mocy umów międzynarodowych oraz bez emerytur i rent osób posiadających prawo także do świadczenia rolniczego. 2/ Bez emerytur i rent osób posiadających prawo także do świadczenia rolniczego, bez rent wypadkowych finansowanych z FUS, ale łącznie z rentami inwalidów wojennych i wojskowych 3/ Łącznie z kwotą jednorazowej wypłaty dla osób pobierających świadczenia emerytalno-rentowe w kwocie nie wyższej niż kwota najniższej emerytury lub renty. 4/ Łącznie z kwotą jednorazowej wypłaty dla osób pobierających świadczenia emerytalno-rentowe w kwocie nie wyższej niż kwota najniższej emerytury lub renty nie uwzględnioną w podziale na rodzaje świadczeń emerytalno-rentowych. 5/ Bez kwoty jednorazowej wypłaty dla osób pobierających świadczenia emerytalno-rentowe w kwocie nie wyższej niż kwota najniższej emerytury lub renty.

15 14 Emerytury i renty z pozarolniczego systemu ubezpieczeń TABL. 2. ( 12 ). PRZECIĘTNA MIESIĘCZNA WYSOKOŚĆ EMERYTURY I RENTY W % PRZECIĘTNEGO WYNAGRODZENIA X - XII przeciętna w % przeciętna w % przeciętna w % wysokość przeciętnego wysokość przeciętnego wysokość przeciętnego świadczenia wynagro- świadczenia wynagro- świadczenia 1/ wynagrow zł dzenia w zł dzenia w zł dzenia EMERYTURY I RENTY OGÓŁEM a/ 48,2 48,1 48, , , ,10 b/ 58,5 57,3 58,3 Emerytury a/ 54,7 54,0 53, , , ,04 b/ 66,4 64,4 65,2 Renty z tytułu niezdolności do pracy a/ b/ 38,1 37,7 38,1 887,42 906,01 921,10 46,2 44,9 46,3 Renty rodzinne a/ 45,9 46,1 45, , , ,08 b/ 55,7 54,9 55,5 1/ Łącznie z kwotą jednorazowej wypłaty dla osób pobierających świadczenia emerytalno-rentowe w kwocie nie wyższej niż kwota najniższej emerytury lub renty. a/ Relacja do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia zawierającego obligatoryjną składkę na ubezpieczenia społeczne płaconą przez ubezpieczonego. Wynagrodzenie to wyniosło w I kwartale 2004 r ,17 zł, w IV kwartale 2004 r ,46 zł, a w I kwartale 2005 r ,45 zł. b/ Relacja do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia pomniejszonego o obligatoryjną składkę na ubezpieczenia społeczne płaconą przez ubezpieczonego. Wynagrodzenie to wyniosło w I kwartale 2004 r ,99 zł, w IV kwartale 2004 r ,04 zł, a w I kwartale 2005 r ,36 zł. TABL. 3. ( 13 ). PRZECIĘTNA MIESIĘCZNA WYSOKOŚĆ EMERYTURY I RENTY 1/ PO POTRĄCE- NIU ZALICZKI NA PODATEK DOCHODOWY X - XII w złotych O G Ó Ł E M 957,86 983,82 978,15 Emerytury 1 075, , ,05 Renty z tytułu niezdolności do pracy 772,89 789,27 799,70 Renty rodzinne 921,86 952,77 939,69 1/ W okresie I-III 2005 r. łącznie z kwotą jednorazowej wypłaty dla osób pobierających świadczenia emerytalno-rentowe w kwocie nie wyższej niż kwota najniższej emerytury lub renty.

16 TABL. 4. ( 14 ). ZMIANY LICZBY EMERYTÓW I RENCISTÓW Emerytury i renty z pozarolniczego systemu ubezpieczeń X - XII w liczbach bezwględnych 2004 X - XII 2004 = 100 = 100 Liczba emerytów i rencistów na początku okresu sprawozdawczego ,8 100,6 Przyrost w związku z przyznaniem po raz pierwszy (nowo przyznane) ,9 88,3 emerytury ,4 88,2 renty z tytułu niezdolności do pracy ,3 88,5 renty rodzinnej ,3 88,4 Ubytek z powodu zgonu pobierającego ,9 106,3 emeryturę ,8 105,6 rentę z tytułu niezdolności do pracy ,2 104,3 rentę rodzinną ,1 110,7 Saldo pozostałych zmian x x Przyrost netto liczby emerytów i rencistów x x Liczba emerytów i rencistów w końcu okresu sprawozdawczego ,3 99,8 TABL. 5. ( 15 ). OSOBY POBIERAJĄCE OBOK ŚWIADCZENIA PRACOWNICZEGO B KOMBATANCKIEGO EMERYTURĘ LUB RENTĘ ROLNICZĄ X - XII w liczbach bezwględnych 2004 X - XII 2004 = 100 = 100 Liczba osób 1/ ,8 98,5 1/ Przeciętna miesięczna.

17 16 Emerytury i renty z pozarolniczego systemu ubezpieczeń TABL. 6.( 16 ). PRZECIĘTNA MIESIĘCZNA LICZBA EMERYTÓW I RENCISTÓW WEDŁUG WOJEWÓDZTWW OKRESIE 2005 R. Województwa Renty z tytułu niezdolności Ogółem Emerytury Renty rodzinne do pracy w liczbach bezwzględnych POLSKA 1/2/ województwa 3/ razem: Dolnośląskie Kujawsko-Pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko-Mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie / Łącznie z emeryturami i rentami wypłacanymi przez MON, MSWiA oraz MS nie uwzględnionymi w podziale na województwa. 2/ Bez osób pobierających także świadczenia rolnicze oraz bez emerytur i rent realizowanych na mocy umów międzynarodowych. 3/ Przyporządkowanie do województwa według siedziby oddziału ZUS dokonującego wypłaty emerytury bądź renty dla danego świadczeniobiorcy.

18 Emerytury i renty z pozarolniczego systemu ubezpieczeń 17 TABL. 7.( 17 ). PRZECIĘTNA MIESIĘCZNA WYSOKOŚĆ ŚWIADCZENIA OGÓŁEM 1/ WEDŁUG WOJEWÓDZTW W OKRESIE 2005 R. Województwa Renty z tytułu niezdolności Ogółem Emerytury Renty rodzinne do pracy w złotych POLSKA 2/3/ 1 160, ,04 921, ,08 województwa 4/ razem: 1 116, ,66 897, ,44 Dolnośląskie 1 138, ,48 977, ,41 Kujawsko-Pomorskie 1 027, ,91 811,40 978,38 Lubelskie 979, ,60 823,91 912,37 Lubuskie 1 001, ,82 845,44 945,59 Łódzkie 1 039, ,91 808,72 976,12 Małopolskie 1 084, ,85 886, ,91 Mazowieckie 1 134, ,61 867, ,33 Opolskie 1 087, ,14 914, ,82 Podkarpackie 947, ,70 760,86 901,37 Podlaskie 1 016, ,68 866,89 921,62 Pomorskie 1 113, ,44 916, ,98 Śląskie 1 414, , , ,09 Świętokrzyskie 1 000, ,31 815,47 935,36 Warmińsko-Mazurskie 1 009, ,52 844,01 936,99 Wielkopolskie 1 053, ,54 848, ,57 Zachodniopomorskie 1 079, ,31 897, ,51 1) Łącznie z kwotą jednorazowej wypłaty dla osób pobierających świadczenia emerytalno-rentowe w kwocie nie wyższej niż kwota najniższej emerytury lub renty. 2/ Łącznie z emeryturami i rentami wypłacanymi przez MON, MSWiA oraz MS nie uwzględnionymi w podziale na województwa. 3/ Bez osób pobierających także świadczenia rolnicze oraz bez emerytur i rent realizowanych na mocy umów międzynarodowych. 4/ Przyporządkowanie do województwa według siedziby oddziału ZUS dokonującego wypłaty emerytury bądź renty dla danego świadczeniobiorcy.

19 18 Emerytury i renty z pozarolniczego systemu ubezpieczeń TABL. 8.( 18 ). KWOTA EMERYTUR I RENT OGÓŁEM 1/ WEDŁUG WOJEWÓDZTW W OKRESIE 2005 R. Województwa Ogółem Emerytury Renty z tytułu niezdolności do pracy Renty rodzinne w tysiącach złotych POLSKA 2/3/ , , , ,3 województwa 4/ razem: , , , ,0 Dolnośląskie , , , ,7 Kujawsko-Pomorskie , , , ,8 Lubelskie , , , ,9 Lubuskie , , , ,5 Łódzkie , , , ,3 Małopolskie , , , ,9 Mazowieckie , , , ,3 Opolskie , , , ,1 Podkarpackie , , , ,9 Podlaskie , , , ,9 Pomorskie , , , ,8 Śląskie , , , ,6 Świętokrzyskie , , , ,2 Warmińsko-Mazurskie , , , ,8 Wielkopolskie , , , ,7 Zachodniopomorskie , , , ,6 1) Łącznie z kwotą jednorazowej wypłaty dla osób pobierających świadczenia emerytalno-rentowe w kwocie nie wyższej niż kwota najniższej emerytury lub renty. 2/ Łącznie z emeryturami i rentami wypłacanymi przez MON, MSWiA oraz MS nie uwzględnionymi w podziale na województwa. 3/ Bez osób pobierających także świadczenia rolnicze oraz bez emerytur i rent realizowanych na mocy umów międzynarodowych. 4/ Przyporządkowanie do województwa według siedziby oddziału ZUS dokonującego wypłaty emerytury bądź renty dla danego świadczeniobiorcy.

20 IV. EMERYTURY I RENTY FINANSOWANE Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH TABL. 1. ( 19 ). EMERYTURY I RENTY 1/ W OKRESIE 2005 R. Przeciętna miesięczna Kwota Przeciętna miesięliczba emerytów świadczeń 2/ czna 2/ wysokość i rencistów w tys. w tys. zł świadczenia w zł O G Ó Ł E M 7 188, ,6 3/ 1 116,82 3/ Emerytury 3 892, , ,66 Renty z tytułu niezdolności do pracy 2 022, ,5 897,98 Renty rodzinne 1 274, , ,44 EMERYTURY I RENTY KOLEJARZY 268, , ,04 Emerytury 142, , ,86 Renty z tytułu niezdolności do pracy 41, ,3 876,39 Renty rodzinne 85, , ,13 EMERYTURY I RENTY GÓRNIKÓW 305, , ,72 Emerytury 175, , ,61 Renty z tytułu niezdolności do pracy 48, , ,75 Renty rodzinne 81, , ,13 EMERYTURY I RENTY NAUCZYCIELI 287, , ,71 Emerytury 247, , ,29 Renty z tytułu niezdolności do pracy 39, , ,39 EMERTURY I RENTY OSÓB WYKONUJĄCYCH PRACĘ NA PODSTAWIE UMOWY AGENCYJNEJ LUB UMOWY ZLECENIA 17, ,9 806,20 Emerytury 6, ,5 946,88 Renty z tytułu niezdolności do pracy 8, ,6 708,25 Renty rodzinne 2, ,8 761,20 EMERYTURY I RENTY OSÓB PROWADZĄCYCH POZAROLNICZĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ 221, ,7 820,49 Emerytury 57, , ,55 Renty z tytułu niezdolności do pracy 122, ,5 724,04 Renty rodzinne 41, ,8 781,58 ŚWIADCZENIA RENTOWE INWALIDÓW WOJENNYCH, WOJSKOWYCH I OSÓB REPRESJONOWANYCH 108, , ,68 Renty z tytułu niezdolności do pracy 74, , ,07 w tym emerytury pobierane przy tych rentach 55, ,7 785,69 Renty rodzinne 34, , ,29 ŚWIADCZENIA EMERYTALNO-RENTOWE KOMBATANTÓW 3, ,2 700,18 Emerytury wyjątkowe 1, ,3 695,23 Renty wyjątkowe z tytułu niezdolności do pracy 0, ,5 698,83 Renty rodzinne wyjątkowe 2, ,4 703,79 ŚWIADCZENIA RENTOWE POWYPADKOWE 275, , ,37 Renty z tytułu niezdolności do pracy 244, , ,97 w tym emerytury pobierane przy tych rentach 142, , ,97 Renty rodzinne 31, , ,13 1/ Bez wypłat emerytur i rent realizowanych na mocy umów międzynarodowych oraz bez emerytur i rent osób posiadających prawo także do świadczenia rolniczego. 2/ Bez emerytur finansowanych z budżetu MON, MSWiA oraz MS wypłacanych obok rent wypadkowych finansowanych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. 3/ Łącznie z kwotą jednorazowej wypłaty dla osób pobierających świadczenia emerytalno-rentowe w kwocie nie wyższej niż kwota najniższej emerytury lub renty w emeryturach i rentach ogółem według rodzajów świadczeń nie uwzględnioną w pozycjach wyszczególnionych jako "w tym".

21 20 Emerytury i renty finansowane z FUS TABL. 2. ( 20 ). PRZECIĘTNA MIESIĘCZNA WYSOKOŚĆ EMERYTURY I RENTY W % PRZECIĘT- NEGO WYNAGRODZENIA X - XII przeciętna w % przeciętna w % przeciętna w % wysokość przeciętnego wysokość przeciętnego wysokość przeciętnego świadczenia wynagro- świadczenia wynagro- świadczenia 1/ wynagrow zł dzenia w zł dzenia w zł dzenia EMERYTURY I RENTY OGÓŁEM a/ 46,4 46,0 46, , , ,82 b/ 56,3 54,8 56,1 Emerytury a/ 52,6 51,6 51, , , ,66 b/ 63,9 61,5 62,7 Renty z tytułu niezdolności do pracy a/ 37,1 36,7 37,2 865,81 882,06 897,98 b/ 45,1 43,7 45,1 Renty rodzinne a/ 44,1 44,3 43, , , ,44 b/ 53,5 52,8 53,3 1/ Łącznie z kwotą jednorazowej wypłaty dla osób pobierających świadczenia emerytalno-rentowe w kwocie nie wyższej niż kwota najniższej emerytury lub renty. a/ Relacja do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia zawierającego obligatoryjną składkę na ubezpieczenia społeczne płaconą przez ubezpieczonego. Wynagrodzenie to wyniosło w I kwartale 2004 r ,17 zł, w IV kwartale 2004 r ,46 zł, a w I kwartale 2005 r ,45 zł. b/ Relacja do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia pomniejszonego o obligatoryjną składkę na ubezpieczenia społeczne płaconą przez ubezpieczonego. Wynagrodzenie to wyniosło w I kwartale 2004 r ,99 zł, w IV kwartale 2004 r ,04 zł, a w I kwartale 2005 r ,36 zł. TABL. 3. ( 21 ). PRZECIĘTNA MIESIĘCZNA WYSOKOŚĆ EMERYTURY I RENTY 1/ PO POTRĄCE- NIU ZALICZKI NA PODATEK DOCHODOWY X - XII w złotych O G Ó Ł E M 925,63 945,78 952,00 Emerytury 1 037, , ,94 Renty z tytułu niezdolności do pracy 755,90 770,46 784,97 Renty rodzinne 889,42 919,41 914,91 1/ W okresie I-III 2005 r. łącznie z kwotą jednorazowej wypłaty dla osób pobierających świadczenia emerytalno-rentowe w kwocie nie wyższej niż kwota najniższej emerytury lub renty.

22 TABL. 4. ( 22 ). ZMIANY LICZBY EMERYTÓW I RENCISTÓW Emerytury i renty finansowane z FUS X - XII w liczbach bezwzględnych 2004 X - XII 2004 = 100 = 100 Liczba emerytów i rencistów na początku okresu sprawozdawczego ,7 100,6 Przyrost w związku z przyznaniem po raz pierwszy (nowo przyznane) ,1 88,6 emerytury ,7 89,8 renty z tytułu niezdolności do pracy ,2 87,0 renty rodzinnej ,6 88,0 Ubytek z powodu zgonu pobierającego ,3 106,5 emeryturę ,1 106,0 rentę z tytułu niezdolności do pracy ,0 104,2 rentę rodzinną ,4 111,0 Saldo pozostałych zmian x x Przyrost netto liczby emerytów i rencistów x x Liczba emerytów i rencistów w końcu okresu sprawozdawczego ,2 99,8 TABL. 5. ( 23 ). OSOBY POBIERAJĄCE OBOK ŚWIADCZENIA FINANSOWANEGO Z FUS EMERYTURĘ LUB RENTĘ ROLNICZĄ X - XII w liczbach bezwzględnych 2004 X - XII 2004 = 100 = 100 Liczba osób 1/ ,8 98,5 1/ Przeciętna miesięczna.

23 22 Emerytury i renty finansowane z FUS TABL. 6. ( 24 ). RENTY Z TYTUŁU WYPADKÓW PRZY PRACY I CHORÓB ZAWODOWYCH W OKRESIE 2005 R. Przeciętna miesięczna liczba rencistów w tys. Kwota świadczeń 1/2/ w tys. zł Przeciętna miesięczna wysokość świadczenia 1/2/ w zł O G Ó Ł E M 275, , ,37 RENTY Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY SPOWODOWANEJ SKUTKAMI: 244, , ,97 w tym emerytury zbiegowe 142, , ,97 wypadku przy pracy 103, , ,67 w tym emerytury zbiegowe 38, , ,42 choroby zawodowej 122, , ,09 w tym emerytury zbiegowe 97, , ,74 wypadku w drodze do (z) pracy 18, , ,40 w tym emerytury zbiegowe 7, ,3 932,75 RENTY RODZINNE 31, , ,13 z tytułu: wypadku przy pracy 22, , ,94 choroby zawodowej 4, , ,80 wypadku w drodze do (z) pracy 5, , ,03 1/ Bez emerytur finansowanych z budżetu MON, MSWiA oraz MS wypłacanych obok rent wypadkowych finansowanych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. 2/ Bez kwoty jednorazowej wypłaty dla osób pobierających świadczenia emerytalno-rentowe w kwocie nie wyższej niż kwota najniższej emerytury lub renty.

24 Emerytury i renty finansowane z FUS 23 TABL. 7. ( 25 ). WYDANE DECYZJE O PRZYZNANIE EMERYTUR I RENT 1/ WEDŁUG RODZAJÓW ŚWIADCZEŃ X - XII w liczbach bezwzględnych 2004 = 100 X - XII 2004 = 100 O G Ó Ł E M ,6 93,1 Emerytury ,5 103,1 Renty z tytułu niezdolności do pracy ,6 69,0 Renty rodzinne ,9 94,9 1/ Bez decyzji w sprawie świadczeń realizowanych na mocy umów miedzynarodowych o zabezpieczeniu społecznym oraz w sprawie rent socjalnych. TABL. 8. ( 26 ). DECYZJE I UMORZENIA W SPRAWACH WNIOSKÓW PIERWSZORAZOWYCH O EMERYTURY I RENTY 1/ WEDŁUG RODZAJÓW ŚWIADCZEŃ W OKRESIE 2005 R. Decyzje i umorzenia ogółem Decyzje Wnioski razem przyznające odmowne umorzone w % ogółu w liczbach w liczbach bezwzględnych wydanych bezwzględdecyzji nych O G Ó Ł E M , Emerytury , Renty z tytułu niezdolności do pracy ,2 758 Renty rodzinne , / Bez decyzji w sprawie świadczeń realizowanych na mocy umów miedzynarodowych o zabezpieczeniu społecznym oraz w sprawie rent socjalnych.

25 24 Emerytury i renty finansowane z FUS TABL. 9. ( 27 ). WYPŁATY EMERYTUR I RENT Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH REALIZOWANE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH W OKRESIE 2005 R. Razem Wypłaty w kraju Wypłaty za granicę Wypłaty ogółem w tys. zł , , ,2 polskich świadczeń emerytalno-rentowych realizowanych na podstawie umów: wypłaty w tys. zł , , ,0 przeciętna miesięczna liczba wypłat w tys. 33,0 14,0 19,0 przeciętna miesięczna wysokość wypłaty w zł 769,20 810,04 739,21 TABL. 10. ( 28 ). ŚWIADCZENIA EMERYTALNO-RENTOWE PRZEKAZYWANE PRZEZ ZAGRA- NICZNE INSTYTUCJE UBEZPIECZENIOWE OSOBOM UPRAWNIONYM DO RENT ZAGRANICZNYCH ZA POŚREDNICTWEM ZUS W OKRESIE 2005 R. KRAJ Przeciętna Kwota wpłat Przeciętna miesięczna Waluta w walucie obcej miesięczna liczba rent w tys. wpłata (wpłat) w walucie obcej Białoruś 103 USD 18,3 58,87 Brazylia 5 USD 4,4 273,13 Bułgaria 112 USD 13,9 41,22 Francja 452 EUR 158,1 116,47 Macedonia 10 USD 3,4 111,67 Niemcy EUR 5 297,6 244,13 Serbia i Czarnogóra 40 USD 15,6 131,43 Słowenia 7 USD 4,4 217,50 Ukraina 121 USD 20,7 57,05

26 V. ŚWIADCZENIA BYŁYCH ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH I CZŁONKÓW ICH RODZIN TABL. 1. ( 29 ). ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE W OKRESIE 2005 R. Kwota świadczeń w tys. zł O G Ó Ł E M ,9 z tego: Emerytury i renty 1/2/ ,9 Dodatki kombatanckie 3 701,1 Dodatki dla żołnierzy-górników 35,5 Ryczałty energetyczne 4 341,1 Świadczenia pieniężne dla osób deportowanych 596,1 Zasiłki pogrzebowe 4 320,5 Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne 2 028,4 Dodatki kompensacyjne 1 003,3 1/ Łącznie ze świadczeniami wypłacanymi z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz realizowanymi na mocy umów międzynarodowych, bez świadczeń rolniczych finansowanych z Funduszu Emerytalno-Rentowego rolników indywidualnych. 2/ Łącznie z kwotą jednorazowej wypłaty dla osób pobierających świadczenia emerytalno-rentowe w kwocie nie wyższej niż kwota najniższej emerytury lub renty w kwocie 3,5 tys zł. TABL. 2. ( 30 ). WOJSKOWE EMERYTURY I RENTY WEDŁUG RODZAJÓW ŚWIADCZEŃ W OKRESIE 2005 R. Liczba 1/ Kwota świadczeń 2/ Przeciętna miesięczna emerytów i rencistów ogółem wysokość emerytury w tys. w tys. zł i renty 2/ w zł O G Ó Ł E M 152, , ,21 Emerytury 100, , ,60 Renty z tytułu niezdolności do pracy 19, , ,88 Renty rodzinne 33, , ,42 1/ Przeciętna miesięczna. 2/ Bez kwoty jednorazowej wypłaty dla osób pobierających świadczenia emerytalno-rentowe w kwocie nie wyższej niż kwota najniższej emerytury lub renty. Spośród świadczeniobiorców 0,1 tys. osób pobrało obok emerytury wojskowej renty wypadkowe na kwotę 197,7 tys. zł; 1,9 tys. świadczeniobiorców otrzymało renty z ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin na kwotę 4 198,6 tys. zł; a 0,3 tys. osób otrzymało świadczenia rolnicze na kwotę 294,1 tys. zł.

27 VI. ŚWIADCZENIA BYŁYCH FUNKCJONARIUSZY POLICJI, AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO, AGENCJI WYWIADU, STRAŻY GRANICZNEJ, BIURA OCHRONY RZĄDU, PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ I CZŁONKÓW ICH RODZIN TABL. 1. ( 31 ). ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE W OKRESIE 2005 R. Kwota świadczeń w tys. zł O G Ó Ł E M 1/ ,3 Emerytury i renty 2/3/ ,6 Dodatki kombatanckie 1 741,8 Dodatki dla żołnierzy-górników 122,9 Ryczałty energetyczne 2 608,0 Świadczenia pieniężne dla osób deportowanych 1 236,2 Zasiłki pogrzebowe 4 918,4 Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne 2 044,8 Dodatki kompensacyjne 545,5 1/ Kwota świadczeń ogółem zawiera wszystkie należne za ten okres wypłaty świadczeń pieniężnych finansowanych z budżetu MSWiA, FUS, w tym także odsetki. 2/ Łącznie ze świadczeniami wypłacanymi z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, bez świadczeń rolniczych finansowanych z Funduszu Emerytalno-Rentowego rolników indywidualnych. 3/ Łącznie z kwotą jednorazowej wypłaty dla osób pobierających świadczenia emerytalno-rentowe w kwocie nie wyższej niż kwota najniższej emerytury lub renty w kwocie 17,1 tys zł. TABL. 2. ( 32 ). EMERYTURY I RENTY RESORTOWE WEDŁUG RODZAJÓW ŚWIADCZEŃ W OKRESIE 2005 R. Liczba 1/ Kwota świadczeń 2/ Przeciętna miesięczna emerytów i rencistów ogółem wysokość emerytury w tys. w tys. zł i renty 2/ w zł O G Ó Ł E M 163, , ,42 Emerytury 113, , ,18 Renty z tytułu niezdolności do pracy 15, , ,07 Renty rodzinne 34, , ,60 1/ Przeciętna miesięczna. 2/ Bez kwoty jednorazowej wypłaty dla osób pobierających świadczenia emerytalno-rentowe w kwocie nie wyższej niż kwota najniższej emerytury lub renty. Spośród świadczeniobiorców 65 osób pobrało obok emerytury renty wypadkowe na kwotę 128,0 tys. zł; 0,8 tys. świadczeniobiorców otrzymało renty z ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin na kwotę 1 850,6 tys. zł; a 2,0 tys. osób otrzymało świadczenia rolnicze na kwotę 1 649,2 tys. zł.

28 VII. ŚWIADCZENIA BYŁYCH FUNKCJONARIUSZY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ I CZŁONKÓW ICH RODZIN TABL. 1. ( 33 ). ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE W OKRESIE 2005 R. Kwota świadczeń w tys. zł O G Ó Ł E M 1/ ,0 Emerytury i renty 2/ ,1 Dodatki kombatanckie 272,7 Dodatki dla żołnierzy-górników 16,8 Ryczałty energetyczne 407,9 Świadczenia pieniężne dla osób deportowanych 175,0 Zasiłki pogrzebowe 678,2 Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne 348,7 Dodatki kompensacyjne 85,0 1/ Kwota świadczeń ogółem zawiera wszystkie należne za ten okres wypłaty świadczeń pieniężnych finansowanych z budżetu MS, FUS, w tym także odsetki. 2/ Łącznie ze świadczeniami wypłacanymi z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, bez świadczeń rolniczych finansowanych z Funduszu Emerytalno-Rentowego rolników indywidualnych. TABL. 2. ( 34 ). EMERYTURY I RENTY RESORTOWE WEDŁUG RODZAJÓW ŚWIADCZEŃ W OKRESIE 2005 R. Liczba 1/ Kwota świadczeń Przeciętna miesięczna emerytów i rencistów ogółem wysokość emerytury w tys. w tys. zł i renty 2/ w zł O G Ó Ł E M 23, , ,37 Emerytury 16, , ,40 Renty z tytułu niezdolności do pracy 2, , ,83 Renty rodzinne 5, , ,85 1/ Przeciętna miesięczna. Spośród świadczeniobiorców 12 osób pobrało obok emerytury renty wypadkowe na kwotę 21,4 tys. zł; 0,1 tys. świadczeniobiorców otrzymało renty z ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin na kwotę 201,6 tys. zł; a 0,2 tys. osób otrzymało świadczenia rolnicze na kwotę 155,7 tys. zł.

29 28 Przeciętna miesięczna liczba emerytów i rencistów pobierających świadczenia wypłacane przez MON, MSWiA oraz MS w okresie I-III 2005 r. 113,5 tys ,1 tys tys. 34,4 tys. 33,2 tys ,1 tys. 19,1 tys. 16,3 tys. 20 5,3 tys. 0 MSWiA 2,2 tys. Emerytury MON Renty rodzinne MS Renty z tytułu niezdolności do pracy

30 VIII. DZIAŁALNOŚĆ LEKARZY ORZECZNIKÓW I KOMISJI LEKARSKICH ZAKŁADU TABL. 1. ( 35 ). ORZECZENIA WYDANE PRZEZ LEKARZY ORZECZNIKÓW I KOMISJE LEKARSKIE ZAKŁADU W OKRESIE 2005 R. RODZAJ ORZECZENIA ogółem Liczba wydanych orzeczeń z tego przez: lekarza komisje lekarskie % orzecznika Zakładu O G Ó Ł E M x x x ORZECZENIA PIERWSZORAZOWE DLA CELÓW RENTOWYCH RAZEM , , ,0 w tym z jednoczesnym ustaleniem potrzeby rehabilitacji leczniczej , ,9 8 0,2 z tego ustalające: Niezdolność do samodzielnej egzystencji , ,4 81 2,3 Całkowitą niezdolność do pracy , , ,5 Częściową niezdolność do pracy , , ,8 Celowość przekwalifikowania zawodowego 66 0,2 61 0,2 5 0,1 Uprawnienia do świadczenia rehabilitacyjnego , , ,0 Brak niezdolności do pracy , , ,3 ORZECZENIA PONOWNE DLA CELÓW RENTOWYCH RAZEM , , ,0 w tym z jednoczesnym ustaleniem potrzeby rehabilitacji leczniczej , ,3 25 0,3 z tego ustalające: Niezdolność do samodzielnej egzystencji , , ,5 Całkowitą niezdolność do pracy , , ,1 Częściową niezdolność do pracy , , ,3 Celowość przekwalifikowania zawodowego 226 0, ,1 34 0,4 Uprawnienia do świadczenia rehabilitacyjnego , ,0 83 0,9 Brak niezdolności do pracy , , ,8 ORZECZENIA PIERWSZORAZOWE I PONOWNE W SPRAWACH O PRZYZNANIE DODATKU PIELĘGNACYJNEGO EMERYTOM RAZEM: , , ,0 w tym ustalające: Niezdolność do samodzielnej egzystencji , , ,6 ORZECZENIA POWYPADKOWE RAZEM , , ,0 w tym ustalające: Uszczerbek na zdrowiu , , ,2 ORZECZENIA, OPINIE I DODATKOWE BADANIA LEKARSKIE W SPRAWACH ŚWIADCZEŃ PODLEGAJĄCYCH KOORDYNACJI , , ,0 na podstawie przepisów prawnych UE , , ,0 ORZECZENIA O POTRZEBIE REHABILITACJI LECZNICZEJ W OKRESIE CZASOWEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY 1/ , ,0 x x stwierdzające potrzebę rehabilitacji , ,2 x x ORZECZENIA W ZWIĄZKU Z KONTROLĄ PRAWIDŁOWOŚCI ORZEKANIA O CZASOWEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY 2/ , , ,0 o potrzebie rehabilitacji leczniczej , ,4 x x ORZECZENIA PIERWSZORAZOWE I PONOWNE W SPRAWIE RENTY SOCJALNEJ , , ,0 ORZECZENIA W POZOSTAŁYCH SPRAWACH RAZEM , , ,0 w tym ustalające: Niezdolność do samodzielnej egzystencji , ,3 6 5,0 Całkowitą niezdolność do pracy , , ,7 Częściową niezdolność do pracy , , ,7 Brak niezdolności do pracy , , ,2 1/ Bez orzeczeń wydanych w wyniku kontroli czasowej niezdolności do pracy. 2/ Łącznie z orzeczeniami dotyczącymi przedłużenia okresu zasiłkowego wydanymi przez lekarzy orzeczników i komisje lekarskie Zakładu. Orzeczenia w związku z kontrolą prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy wydawane są wyłącznie przez lekarzy orzeczników. % %

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO IV KWARTAŁ /

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O INNYCH ŚWIADCZENIACH

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O INNYCH ŚWIADCZENIACH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O INNYCH ŚWIADCZENIACH II KWARTAŁ 2005 R. WARSZAWA 2005 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O INNYCH ŚWIADCZENIACH

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O INNYCH ŚWIADCZENIACH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O INNYCH ŚWIADCZENIACH III KWARTAŁ 2005 R. WARSZAWA 2005 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O INNYCH ŚWIADCZENIACH

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O INNYCH ŚWIADCZENIACH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O INNYCH ŚWIADCZENIACH 2004 ROK WARSZAWA 2005 UWAGI WSTĘPNE 1. 2. 3.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO II KWARTAŁ /

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO IV KWARTAŁ /

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO I KWARTAŁ 2006

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO III KWARTAŁ

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO II KWARTAŁ /

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO IV KWARTAŁ /

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO I KWARTAŁ 2007

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI. WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH (Fundusz Ubezpieczeń Społecznych)

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI. WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH (Fundusz Ubezpieczeń Społecznych) ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH (Fundusz Ubezpieczeń Społecznych) 2005 r. WARSZAWA Maj 2006 r. Spis treści Uwagi wstępne...

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO IV KWARTAŁ / OKRES I - XII 2018 R. Warszawa 2019 SPIS TREŚCI Tabl.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO II KWARTAŁ / OKRES I - VI 2018 R. Warszawa 2018 SPIS TREŚCI Tabl.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty osób prowadzących działalność gospodarczą w 2008 r.

Emerytury i renty osób prowadzących działalność gospodarczą w 2008 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty osób prowadzących działalność w 2008 r. Podstawowe dane: Liczba emerytów i rencistów: 211,6 tys. osób Średni wiek emerytów: 71,6

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH 2010 R. Warszawa 2011 Objaśnienia znaków umownych: Kreska ( - ) - zjawisko

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO IV KWARTAŁ / OKRES I - XII 2017 R. Warszawa 2018 SPIS TREŚCI Tabl.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO I KWARTAŁ 2010

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH 2011 R. Warszawa 2012 Objaśnienia znaków umownych: Kreska ( - ) - zjawisko

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO II KWARTAŁ / OKRES I - VI 2019 R. Warszawa 2019 SPIS TREŚCI UWAGI

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH 2008 r. 0 2 500 5 000 7 500 WARSZAWA, maj 2009 r. Spis treści Str. Uwagi wstępne..............................

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH 2007 r. WARSZAWA, Maj 2008 r. Spis treści Str. Uwagi wstępne..............................

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH r.

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH 2013 r. 70 lat i więcej 60-69 50-59 wiek 40-49 30-39 20-29 10-19 9

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH 2014 R. Warszawa 2015 Objaśnienia znaków umownych: Kreska ( - ) - zjawisko

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH CZERWIEC 2019 R.

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH CZERWIEC 2019 R. INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH CZERWIEC 2019 R. Warszawa 2019 Objaśnienia znaków umownych: Kreska ( - ) - zjawisko nie wystąpiło. Zero (O) - zjawisko istniało, jednakże w ilościach mniejszych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH LIPIEC 2019 R.

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH LIPIEC 2019 R. INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH LIPIEC 2019 R. Warszawa 2019 Objaśnienia znaków umownych: Kreska ( - ) - zjawisko nie wystąpiło. Zero (O) - zjawisko istniało, jednakże w ilościach mniejszych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH MAJ 2019 R.

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH MAJ 2019 R. INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH MAJ 2019 R. Warszawa 2019 Objaśnienia znaków umownych: Kreska ( - ) - zjawisko nie wystąpiło. Zero (O) - zjawisko istniało, jednakże w ilościach mniejszych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH KWIECIEŃ 2019 R.

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH KWIECIEŃ 2019 R. INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH KWIECIEŃ 2019 R. Warszawa 2019 Objaśnienia znaków umownych: Kreska ( - ) - zjawisko nie wystąpiło. Zero (O) - zjawisko istniało, jednakże w ilościach mniejszych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH GRUDZIEŃ 2016 R. DANE WSTĘPNE Warszawa 2017 Objaśnienia znaków umownych: Kreska

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH GRUDZIEŃ 2015 R. Warszawa 2016 Objaśnienia znaków umownych: Kreska ( - ) -

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH 2013 R. Warszawa 2014 Objaśnienia znaków umownych: Kreska ( - ) - zjawisko

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH r.

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH 2015 r. 62,0 61,0 60,0 59,0 58,0 57,0 56,0 55,0 54,0 WARSZAWA, maj

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH MARZEC 2019 R.

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH MARZEC 2019 R. INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH MARZEC 2019 R. Warszawa 2019 Objaśnienia znaków umownych: Kreska ( - ) - zjawisko nie wystąpiło. Zero (O) - zjawisko istniało, jednakże w ilościach mniejszych

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH r.

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH 2016 r. w tys. 7 600 7 400 7 200 7 000 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH SIERPIEŃ 2018 R.

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH SIERPIEŃ 2018 R. INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH SIERPIEŃ 2018 R. Warszawa 2018 Objaśnienia znaków umownych: Kreska ( - ) - zjawisko nie wystąpiło. Zero (O) - zjawisko istniało, jednakże w ilościach mniejszych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH. GRUDZIEŃ 2017 R. Dane wstępne

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH. GRUDZIEŃ 2017 R. Dane wstępne INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH GRUDZIEŃ 2017 R. Dane wstępne Warszawa 2018 Objaśnienia znaków umownych: Kreska ( - ) - zjawisko nie wystąpiło. Zero (O) - zjawisko istniało, jednakże w

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH LUTY 2018 R.

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH LUTY 2018 R. INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH LUTY 2018 R. Warszawa 2018 Objaśnienia znaków umownych: Kreska ( - ) - zjawisko nie wystąpiło. Zero (O) - zjawisko istniało, jednakże w ilościach mniejszych

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH 2009 r. 20 000 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 WARSZAWA, maj 2010

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH LISTOPAD 2018 R.

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH LISTOPAD 2018 R. INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH LISTOPAD 2018 R. Warszawa 2018 Objaśnienia znaków umownych: Kreska ( - ) - zjawisko nie wystąpiło. Zero (O) - zjawisko istniało, jednakże w ilościach mniejszych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH LUTY 2019 R.

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH LUTY 2019 R. INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH LUTY 2019 R. Warszawa 2019 Objaśnienia znaków umownych: Kreska ( - ) - zjawisko nie wystąpiło. Zero (O) - zjawisko istniało, jednakże w ilościach mniejszych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH STYCZEŃ 2019 R.

INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH STYCZEŃ 2019 R. INFORMACJA O WYBRANYCH ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH STYCZEŃ 2019 R. Warszawa 2019 Objaśnienia znaków umownych: Kreska ( - ) - zjawisko nie wystąpiło. Zero (O) - zjawisko istniało, jednakże w ilościach mniejszych

Bardziej szczegółowo

w % przeciętnego wynagrodzenia WARSZAWA, maj 2018 r. DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH

w % przeciętnego wynagrodzenia WARSZAWA, maj 2018 r. DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH w % przeciętnego wynagrodzenia 60 58 56 54 52 50 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 WARSZAWA, maj 2018 r. DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH Spis treści Uwagi wstępne...............................

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH r.

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH 2010 r. 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 2008 2009 2010

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH r.

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH 2011 r. 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 2010 2011 2009

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO I KWARTAŁ / OKRES I -III 2019 R. Warszawa 2019 SPIS TREŚCI Tabl. Str.

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH. WAśNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH r.

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH. WAśNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAśNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH 2012 r. 20 000 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO I KWARTAŁ / OKRES I - III 2018 R. Warszawa 2018 SPIS TREŚCI Tabl.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty nauczycieli *) w 2008 r.

Emerytury i renty nauczycieli *) w 2008 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty nauczycieli *) w 08 r. Podstawowe dane: Liczba osób pobierających emerytury i renty z tytułu niezdolności do pracy: 339,9 tys. osób

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty kolejowe w 2008 r.

Emerytury i renty kolejowe w 2008 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty kolejowe w 2008 r. Podstawowe dane: Liczba osób pobierających emerytury i renty z tytułu niezdolności do pracy: 258,7 tys. osób Średni

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty kolejowe w 2007 r.

Emerytury i renty kolejowe w 2007 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty kolejowe w 2007 r. Podstawowe dane: Liczba osób pobierających emerytury i renty z tytułu niezdolności do pracy: 260,5 tys. osób Średni

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty górnicze w 2007 r.

Emerytury i renty górnicze w 2007 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty górnicze w 2007 r. Podstawowe dane: Liczba emerytów i rencistów: 319,3 tys. osób Średni wiek emerytów: 60,7 lat Średni wiek osób

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty przyznane w 2014 r.

Emerytury i renty przyznane w 2014 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH Emerytury i renty przyznane w 2014 r. Podstawowe dane: Liczba emerytów i rencistów: 251,8 tys. osób Średni wiek emerytów: 60,4

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty nauczycieli *) w 2007 r.

Emerytury i renty nauczycieli *) w 2007 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty nauczycieli *) w 7 r. Podstawowe dane: Liczba osób pobierających emerytury i renty z tytułu niezdolności do pracy: 322,7 tys. osób

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty górnicze w 2008 r.

Emerytury i renty górnicze w 2008 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty górnicze w 2008 r. Podstawowe dane: Liczba emerytów i rencistów: 322,9 tys. osób Średni wiek emerytów: 61,0 lat Średni wiek osób

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty kolejowe w 2005 r.

Emerytury i renty kolejowe w 2005 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty kolejowe w 2005 r. Podstawowe dane: Liczba osób pobierających emerytury i renty z tytułu niezdolności do pracy: 266,8 tys. osób Średni

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW (Dane wstępne) LUTY 2016 CZĘŚĆ I opisowa CZĘŚĆ II tabelaryczna WARSZAWA MARZEC 2016

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty przyznane w 2008 r.

Emerytury i renty przyznane w 2008 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty przyznane w 2008 r. Podstawowe dane: Liczba emerytów i rencistów: 425,5 tys. osób Średni wiek emerytów: 59,0 lat Średni wiek osób,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW (Dane wstępne) GRUDZIEŃ 2014 CZĘŚĆ I opisowa CZĘŚĆ II tabelaryczna WARSZAWA STYCZEŃ

Bardziej szczegółowo

ZASIŁKI. Uwagi ogólne

ZASIŁKI. Uwagi ogólne IV ZASIŁKI Uwagi ogólne 1. Świadczenia krótkoterminowe obejmują: zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek wyrównawczy, zasiłek porodowy, zasiłek macierzyński, zasiłek opiekuńczy i zasiłek

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty kolejowe w 2006 r.

Emerytury i renty kolejowe w 2006 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty kolejowe w 2006 r. Podstawowe dane: Liczba osób pobierających emerytury i renty z tytułu niezdolności do pracy: 262,3 tys. osób Średni

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty osób prowadzących działalność gospodarczą w 2006 r.

Emerytury i renty osób prowadzących działalność gospodarczą w 2006 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty osób prowadzących działalność w 2006 r. Podstawowe dane: Liczba emerytów i rencistów: 216,3 tys. osób Średni wiek emerytów: 71,9

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty nauczycieli *) w 2006 r.

Emerytury i renty nauczycieli *) w 2006 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty nauczycieli *) w 2006 r. Podstawowe dane: Liczba osób pobierających emerytury i renty z tytułu niezdolności do pracy: 300,4 tys.

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty górnicze w 2006 r.

Emerytury i renty górnicze w 2006 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty górnicze w 2006 r. Podstawowe dane: Liczba emerytów i rencistów: 312,7 tys. osób Średni wiek emerytów: 60,4 lat Średni wiek osób

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty przyznane w 2006 r.

Emerytury i renty przyznane w 2006 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty przyznane w 2004 r. Emerytury i renty przyznane w 2006 r. finansowane z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych finansowane z Funduszu Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty kolejowe w 2004 r.

Emerytury i renty kolejowe w 2004 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty kolejowe w 2004 r. Podstawowe dane: Liczba osób pobierających emerytury i renty z tytułu niezdolności do pracy: 271,7 tys. osób Średni

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty osób prowadzących działalność gospodarczą w 2004 r.

Emerytury i renty osób prowadzących działalność gospodarczą w 2004 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty osób prowadzących w 2004 r. Podstawowe dane: Liczba emerytów i rencistów: 224,2 tys. osób Średni wiek emerytów: 72,3 lat Średni wiek

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW (Dane wstępne) MAJ 2013 CZĘŚĆ I opisowa CZĘŚĆ II tabelaryczna WARSZAWA CZERWIEC 2013

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty przyznane w 2009 r.

Emerytury i renty przyznane w 2009 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty przyznane w 2009 r. Podstawowe dane: Liczba emerytów i rencistów: 331,4 tys. osób Średni wiek emerytów: 59,3 lat Średni wiek osób,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW (Dane wstępne) LUTY 2015 CZĘŚĆ I opisowa CZĘŚĆ II tabelaryczna WARSZAWA MARZEC 2015

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW (Dane wstępne) LUTY 2014 CZĘŚĆ I opisowa CZĘŚĆ II tabelaryczna WARSZAWA MARZEC 2014

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty przyznane w 2016 r.

Emerytury i renty przyznane w 2016 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH Emerytury i renty przyznane w 2016 r. Podstawowe dane: Liczba emerytów i rencistów: 314,8 tys. osób Średni wiek emerytów: Średni

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW (Dane wstępne) WRZESIEŃ 2014 CZĘŚĆ I opisowa CZĘŚĆ II tabelaryczna WARSZAWA PAŹDZIERNIK

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW (Dane wstępne) KWIECIEŃ 2015 CZĘŚĆ I opisowa CZĘŚĆ II tabelaryczna WARSZAWA MAJ 2015

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW (Dane wstępne) CZERWIEC 2014 CZĘŚĆ I opisowa CZĘŚĆ II tabelaryczna WARSZAWA LIPIEC

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW (Dane wstępne) STYCZEŃ 2015 CZĘŚĆ I opisowa CZĘŚĆ II tabelaryczna WARSZAWA LUTY 2015

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty przyznane w 2015 r.

Emerytury i renty przyznane w 2015 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH Emerytury i renty przyznane w 2015 r. Podstawowe dane: Liczba emerytów i rencistów: 312,0 tys. osób Średni wiek emerytów: Średni

Bardziej szczegółowo