Spis treści. Uwagi ogólne Dobór wentylatorów Oznaczenia układów wylotu wentylatora wg PN-92/M Wentylator KAP-1800E...

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści. Uwagi ogólne Dobór wentylatorów Oznaczenia układów wylotu wentylatora wg PN-92/M Wentylator KAP-1800E..."

Transkrypt

1

2 Spis treści Wstęp... 2 Uwagi ogólne... 2 Dobór wentylatorów... 2 Oznaczenia połoŝenia silnika... 3 Oznaczenia układów wylotu wentylatora wg PN-92/M Wentylator KAP-1800E... 5 Charakterystyki przepływowe... 7 Wentylator KAP-1800Ep... 8 Charakterystyki przepływowe Wentylator WPSO Charakterystyki przepływowe Wentylatory WPFO Charakterystyki przepływowe Wentylatory WP Charakterystyki przepływowe Wentylator WPbas 31, Charakterystyka przepływowa Wentylator WPOas Charakterystyka przepływowa KWESTIONARIUSZ Notatki UWAGA: W związku z ciągłą modernizacją wentylatorów, Fabryka Wentylatorów OWENT w Olkuszu zastrzega sobie prawo do zmian konstrukcyjnych prezentowanych w niniejszym katalogu wentylatorów. 1

3 Wstęp Uwagi ogólne Wentylatory promieniowe, wysokociśnieniowe znajdują powszechne zastosowanie w liniach technologicznych, wymagających duŝego spiętrzenia przetłaczanego czynnika. Zostały opracowane i wdroŝone do produkcji przy współpracy z uczelnianymi i przemysłowymi jednostkami naukowobadawczymi w kraju. Poddawane są ciągłej modernizacji. Nadają się do przetłaczania czynnika niewiele zapylonego (max 0,5 [g/m 3 ]) o temperaturze do 400 C (673 K). Wentylatory w wykonaniu standardowym nie są przystosowane do przetłaczania mieszanin wybuchowych, chemicznie agresywnych. Dlatego wykonywane są równieŝ w wersji przeciwwybuchowej, dopuszczone atestami zgodnie z Dyrektywami Nowego Podejścia do stosowania w strefach zagroŝenia wybuchem 1 (G) i 2 (G) gazami i parami cieczy palnych naleŝących do grupy II A, II B wybuchowości i klasy temperatury T1, T2, T3, T4. Wentylatory wysokociśnieniowe wykonywane są z trzema rodzajami napędów: napędem bezpośrednim (wirnik mocowany jest bezpośrednio na wałku silnika) napędem sprzęgłowym (wirnik mocowany jest na wałku układu łoŝyskowego, który otrzymuje napęd od silnika poprzez sprzęgło elastyczne) napędem pasowym (wirnik mocowany jest na wałku układu łoŝyskowego, który otrzymuje napęd od silnika poprzez przekładnię pasową). Napęd bezpośredni wentylatorów, stosowany jest tylko wtedy, jeŝeli temperatura przetłaczanego czynnika nie przekracza 80 C. Zastosowane układy łoŝyskowe do wentylatorów chronione są przed inwazją wysokiej temperatury poprzez zastosowanie: dla temperatur od 80 C do 150 C odrzutników ciepła (tarcze schładzające mocowane są na wale wentylatora między obudową wirnika a obudową łoŝyska), dla temperatur powyŝej 150 C dodatkowo układ łoŝyskowy przystosowany jest do schładzania obiegiem cieczy chłodzącej. JeŜeli temperatura czynnika przekracza 300 C wentylatory wykonuje się z materiałów odpornych na działanie podwyŝszonych temperatur. Natomiast, gdy przetłaczany jest czynnik agresywny chemicznie wentylatory wykonuje się z materiałów kwasoodpornych Wentylatory, w razie takiej potrzeby, dodatkowo wyposaŝane są w kierownice wstępne regulacyjne (sterowane ręcznie lub poprzez siłowniki) montowane na wlocie, lub talerzowe przysłony dławiące, ramy amortyzacyjne z wibroizolatorami, izolacje cieplno akustyczne umieszczone bezpośrednio na obudowie wentylatora lub obudowy dźwiękochłonne. Dobór wentylatorów Na wykresach przedstawiono charakterystyki wentylatorów. Dla wentylatorów z napędem pasowym krzywe spiętrzenia są uporządkowane według określonej prędkości obrotowej wirnika którą ustala przekładnia napędu pasowego. Do napędu sprzęgłowego i bezpośredniego odnosi się charakterystyka dla której prędkość obrotowa wirnika jest równa znamionowej prędkości obrotowej silnika. Dla wentylatorów WPFO 28A charakterystyki przedstawiają parametry uzyskiwane przy zastosowaniu kierownicy wstępnej regulacji a liczby umieszczone obok krzywych sprawności, spiętrzenia i mocy określają kąt skręcenia łopatek kierownicy od całkowitego otwarcia O do przymknięcia o kąt Charakterystyki wentylatorów przy znamionowej liczbie obrotów silnika elektrycznego zostały naniesione na siatkę logarytmiczną i określone dla warunków normalnych tj: ciśnienia barometrycznego p = 1013 [hpa] temperatury czynnika t = 20 C wilgotności względnej W = 50% 2

4 Z powyŝszych danych wynika gęstość czynnika (powietrza) ζ = l.2 [kg/m 3 ]. JeŜeli wentylatory wysokopręŝne przetłaczają czynnik gorący, naleŝy najpierw określić jego gęstość a następnie spiętrzenie katalogowe wg wzoru: p c1 = pc ς1 1.2 gdzie: p c1 spiętrzenie wentylatora w warunkach pracy p c spiętrzenie określone na wykresie ζ gęstość przetłaczanego czynnika Przykład: Wentylator przetłacza spaliny o temperaturze 220 C, których gęstość wynosi 0,77 [kg/m 3 ]. Jakie parametry w tych warunkach uzyska wentylator WPFO-40, jeŝeli przetłaczając czynnik o gęstości l,2 [kg/m 3 ] osiąga: wydajność V= 2 [m 3 /s] i spiętrzenie p c = 3200 [Pa] Odpowiedź: wentylator w warunkach pracy (gęstość 0.77 [kg/m 3 ]) uzyska parametry: V =[2m 3 /s] p c1 = 2053 [Pa] p , [ / 2 c 1 = = N m ] 1.2 Z przytoczonego przykładu widzimy, Ŝe ten sam wentylator przy przetłaczaniu czynnika o mniejszej gęstości uzyska niŝsze spiętrzenie. Ze zmianą spiętrzenia zgodnie z wzorem: V pc 1 N1 = [ kw ] 1000 η η gdzie: V wydajność [m 3 /s]; p c1 spiętrzenie [Pa]; η w sprawność wentylatora (dobrana np.: wg krzywej sprawności η), η p sprawność przekładni pasowej (dla napędu innego niŝ pasowy podstawić wartość 1). Będzie ulegać zmianie moc pobierana przez wentylator. Jest to waŝne przy doborze silników elektrycznych. Wentylatory wysokociśnieniowe naleŝą do urządzeń hałaśliwych. Zaleca się stosowanie tłumików akustycznych montowanych na wlocie i wylocie, izolacji akustycznej bezpośrednio na obudowie wentylatora lub zabudowanie całego wentylatora komorą dźwiękoizolacyjną. Oznaczenia połoŝenia silnika W wentylatorach z napędem pasowym zgodnie z PN-92/M połoŝenie silnika przedstawione jest jako Y, lub Z w p MoŜliwe połoŝenie silnika Usytuowanie silnika w zaleŝności od układu wylotu 3

5 Oznaczenia układów wylotu wentylatora wg PN-92/M RD O (P0) LG O (L0) RD 45 (P1) LG 45 (L1) RD 9O (P2) LG 90 (L2) RD 135 (P3) LG 135 (L3) RD 18O (P4) LG 180 (L4) RD 225 (P5) LG 225 (L5) RD 270 (P6) LG 270 (L6) RD 315 (P7) LG 315 (L7) Układ określa się patrząc na wentylator od strony napędu W nawiasie ( ) podano oznaczenia wg PN-78/M

6 Wentylator KAP-1800E Wymiary w poszczególnych układach Połączenia z rurociągami 5

7 Wymiary konstrukcyjno gabarytowe i połączenia z fundamentem Napęd bezpośredni Napęd sprzęgłowy Napęd pasowy PołoŜenie silnika Z PołoŜenie silnika Y Silnik A B C D E F L Lc Sg90L Sg100L Sg112M Sg132S-2A Sg132S-2B

8 Parametry techniczne Rodzaj napędu wentylatora masa GD 2 max masa wentylatora wirnika [kg] [Nm 2 ] bez silnika [kg] Bezpośredni 60 Sprzęgłowy ,5 Pasowy -silnik szeregowo 110 Pasowy -silnik współliniowo 115 Charakterystyki przepływowe 7

9 Wentylator KAP-1800Ep Wymiary w poszczególnych układach Połączenia z rurociągami 8

10 Wymiary konstrukcyjno gabarytowe i połączenia z fundamentem Napęd bezpośredni Napęd sprzęgłowy Napęd pasowy PołoŜenie silnika Z 9

11 Parametry techniczne Rodzaj napędu wentylatora masa wirnika [kg] GD 2 [Nm 2 ] max masa wentylatora bez silnika [kg] Bezpośredni 65 Sprzęgłowy Pasowy 165 Charakterystyki przepływowe 10

12 Wentylator WPSO-25 Wymiary w poszczególnych układach 11

13 Połączenia z rurociągami Kierownica wstępna regulacyjna Wymiary konstrukcyjno gabarytowe i połączenia z fundamentem Napęd bezpośredni Napęd sprzęgłowy Obroty wirnika [Obr/min] a b n= n= Zastosowany silnik a b c Sg90S-4;L-4 Sg100L-4A;B Sg112M Sg132S-4;M-4 Sg160M-2A;2B;L Sg180M-2 Sg200L2A;L2B Sg225M

14 Napęd pasowy PołoŜenie silnika Y Zastosowany silnik L L1 L max Sg Sg 132S Sg 132M Sg 160M Sg 180M Sg Sg Rodzaj napędu wentylatora Parametry techniczne masa wirnika [kg] GD 2 [Nm 2 ] max masa wentylatora bez silnika [kg] Bezpośredni Sprzęgłowy 400 Parametry akustyczne w punkcie. optymalnym Obroty wirnika Wydajność Spiętrzenie Poziom ciśnienia akust. Poziom mocy akust. [min -1 ] [m 3 /s] [Pa] [db/a/] [db] , , ,

15 Charakterystyki przepływowe 14

16 Wentylatory WPFO Wymiary w poszczególnych układach Układ wylotu wg Wielkość wentylatora WPFO 25 WPFO 28; WPFO 40 PN-92/M A B C H h A B C H h RD0 - LG RD45 - LG RD90 - LG RD135 - LG RD180 - LG RD270 - LG RD315 - LG

17 Wymiary konstrukcyjno gabarytowe i połączenia z fundamentem Napęd bezpośredni Wymiar Wentylator WPFO-25/2,25 WPFO-28 WPFO-40/2,25 Obroty wirnika Silnik [obr/min] Sg 280S Wariant A B A n d L max L A B C D E F G H

18 Napęd sprzęgłowy Wymiar Obroty wirnika [obr/min] Wentylator WPFO-25/2,25 WPFO-28 WPFO-40/2, Wariant A B A n d L max L A B C D E F G H

19 WPFO-28 - napęd pasowy Zastosowany silnik L L1 L max Sg 132M Sg 160M Sg 180M Sg 200L-2B Połączenia z rurociągami Wymiary Wielkość wentylatora Wlot Wylot N D Dp Dw Dz n d a b c e f g WPFO-25/2, WPFO WPFO-40/2, Kierownica wstępna regulacyjna 140 Wielkość Wymiary wentylatora L N D Dp Dw Dz WPFO-25/2, WPFO WPFO-40/2, Wielkość wentylatora WPFO-25/2,25 WPFO-28 WPFO-40/2,25 Parametry techniczne Rodzaj napędu wentylatora masa wirnika [kg] GD 2 [Nm 2 ] max masa wentylatora bez silnika [kg] bezpośredni sprzęgłowy 190 bezpośredni 310 sprzęgłowy pasowy 390 bezpośredni sprzęgłowy

20 Charakterystyki przepływowe 19

21 20

22 21

23 Wentylatory WP Wymiary w poszczególnych układach 22

24 Układ wylotu wg Wielkość wentylatora WP 10 WP 12,5 WP 20 PN-92/M A B C H h A B C H h A B C H h RD0 - LG RD45 - LG RD90 - LG RD135 - LG RD180 - LG RD270 - LG RD315 - LG Układ wylotu wg Wielkość wentylatora WP 22,4 WP 25 WP 28 PN-92/M A B C H h A B C H h A B C H h RD0 - LG RD45 - LG RD90 - LG RD135 - LG RD180 - LG RD270 - LG RD315 - LG Układ wylotu wg Wielkość wentylatora WP 31,5 WP 35,5 WP 40 PN-92/M A B C H h A B C H h A B C H h RD0 - LG RD45 - LG RD90 - LG RD135 - LG RD180 - LG RD270 - LG RD315 - LG ,5 23

25 Wymiary konstrukcyjno gabarytowe i połączenia z fundamentem WP 10 WP 31,5 Wentylator WP 10 WP 12,5 WP 20 WP 22,4 WP 25 WP 28 WP 31,5 Rodzaj Obroty wirnika Wymiary [mm] napędu lub silnik A B C D E F d Lmax bezpośredni 1500; sprzęgłowy 1500; bezpośredni ; sprzęgłowy bezpośredni ; sprzęgłowy bezpośredni sprzęgłowy Sg-160M2A bezpośredni Sg-132S2A;B Sg-90S Sg-160M2A sprzęgłowy Sg-132S2A;B 1070 Sg-90S bezpośredni sprzęgłowy bezpośredni sprzęgłowy

26 Wymiary konstrukcyjno gabarytowe i połączenia z fundamentem WP 35,5 WP 40 Wentylator WP 35,5 WP 40 Rodzaj napędu bezpośredni sprzęgłowy bezpośredni sprzęgłowy Obroty wirnika Wymiary [mm] lub silnik A B C D E F G H d Lmax Sg-160M Sg 132M,S Sg-160M Sg 132M,S

27 Połączenia z rurociągami Wymiary Wielkość wentylatora Wlot Wylot N D Dp Dw Dz n d a b c e f g WP WP 12, WP WP 22, WP WP WP 31, WP 35, WP Parametry techniczne Wentylator Rodzaj napędu GD 2 Max. masa Max. masa wentylatora [Nm 2 ] wirnika [kg] bez silnika [kg] WP 10 bezpośredni 35 4,3 7 sprzęgłowy 75 WP 12,5 bezpośredni 52 15,5 13 sprzęgłowy 89 WP 20 bezpośredni 50 6,3 9 sprzęgłowy 85 WP 22,4 bezpośredni 70 11,3 15 sprzęgłowy 105 WP 25 bezpośredni sprzęgłowy 177 WP 28 bezpośredni sprzęgłowy 194 WP 31,5 bezpośredni sprzęgłowy 281 WP 35,5 bezpośredni sprzęgłowy 364 WP 40 bezpośredni sprzęgłowy

28 Wentylator Parametry w optymalnym punkcie pracy Poziom Obroty wirnika Wydajność Spiętrzenie ciśnienia akust. Poziom mocy akust. Sprawność Silnik Typ b 2 [min -1 ] [m 3 moc /s] [Pa] [db(a)] [db] [%] typ [kw] 1, , Sg-80-2B 1,1 WP 10/ 1, , Sg80-4A 0,55 WP 12,5/ WP 20/ WP 22,4/ WP 25/ WP 28/ 1, , Sg90L-2 2,2 1, , Sg80-4B 0,75 0, , Sg100L-2 3 1,25 1,0 0, ,60 0,51 0, Sg 100L-2 Sg 90L-2 Sg 90L-2 3 2,2 2,2 0, , Sg80-4A 0,55 1,25 1,0 0, ,29 0,26 0, Sg80-4A Sg80-4A Sg80-4A 0,55 0,55 0,55 0, , Sg132S-2A 5,5 1,25 1,0 0, ,87 0,71 0, Sg132S-2A Sg112M-2 Sg100L-2 0, , Sg90S-4 1,1 1,25 1,0 0, ,42 0,37 0, Sg90S-4 Sg90S-4 Sg90S-4 0, , Sg160M-2A 11 1,25 1,0 0, ,23 1,0 0, Sg160M-2A Sg132S-2B Sg132S-2A 11 7,5 5,5 0, , Sg90S-4 1,1 1,25 1,0 0, ,59 0,50 0, Sg90S-4 Sg90S-4 Sg90S-4 0, , Sg160M-2B 15 1,25 1,0 0, ,7 1,4 1, Sg160M-2B Sg160M-2B Sg160M-2A 0, , Sg100L-4A 2,2 1,25 1,0 0, ,82 0,68 0, Sg100L-4A Sg100L-4A Sg90L-4 2,2 2,2 1,5 0, , Sg90S-6 0,75 1,25 1,0 0, ,56 0,46 0, Sg90S-6 Sg90S-6 Sg90S-6 5, ,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1, ,75 0,75 0,75 27

29 Wentylator Obroty wirnika Wydajność Spiętrzenie Poziom ciśnienia akust. Poziom mocy akust Sprawność Typ b 2 [min -1 ] [m 3 /s] [Pa] [db(a)] [db] [%] typ WP 31,5/ WP 35,5/ WP 40/ Silnik 0, , Sg200L-2A 30 1,25 1,0 0, ,5 2,0 1, Sg200L-2A Sg180M-2 Sg160M-2B moc [kw] 0, , Sg112M-4 4 1,25 1,0 0, ,2 0,96 0, Sg112M-4 Sg100L-4B Sg100L-4A 4,0 3,0 2,2 0, ,2 0, Sg100L-6 1,5 1,25 1,0 0, ,79 0,65 0, Sg100L-6 Sg100L-6 Sg100L-6 1,25 1,0 0, ,5 2,9 2, Sg250M-2 Sg200L-2B Sg200L-2A , , Sg132M-4 7, ,5 1,5 1,5 1,25 1,0 0, ,8 1,5 1, Sg132M-4 Sg132S-4 Sg112M-4 7,5 5,5 4,0 0, , Sg112M-6 2,2 1,25 1,0 0, ,1 0,94 0, Sg112M-6 Sg112M-6 Sg112M-6 2,2 2,2 2,2 1,0 4, Sg280S ,75 3, Sg250M , , Sg160M ,25 1,0 0, ,5 2,0 1, Sg160M-4 Sg160M-4 Sg132M ,5 0, , Sg132S-6 3,0 UWAGA: Obroty wirnika inne niŝ obroty znamionowe silnika dotyczą wykonania wentylatora z napędem pasowym, lub prędkości obrotowej silnika przy częstotliwości prądu 60 [Hz]. 28

30 Charakterystyki przepływowe 29

31 30

32 31

33 32

34 33

35 Wentylator WPbas 31,5 Wymiary w poszczególnych układach 34

36 Połączenia z rurociągami Wymiary konstrukcyjno gabarytowe i połączenia z fundamentem Napęd bezpośredni 35

37 Napęd sprzęgłowy Napęd pasowy Silnik L L1 L max Sg 112M Sg 132S Sg 160M Sg 160L Sg 200L Sg 225M Parametry techniczne Rodzaj napędu wentylatora masa wirnika [kg] GD 2 [Nm 2 ] max masa wentylatora bez silnika [kg] Bezpośredni 260 Sprzęgłowy

38 Charakterystyka przepływowa 37

39 Wentylator WPOas 40 Wymiary w poszczególnych układach 38

40 Połączenia z rurociągami Wymiary konstrukcyjno gabarytowe i połączenia z fundamentem Napęd bezpośredni Napęd sprzęgłowy Obroty wirnika Wymiary [mm] lub silnik A B C D E d Parametry techniczne Obroty wirnika Wymiary [mm] lub silnik A B C D E d Sg 280S Sg 160L Rodzaj napędu masa wirnika GD 2 max masa wentylatora bez silnika wentylatora [kg] [Nm 2 ] [kg] Bezpośredni Sprzęgłowy

41 Charakterystyka przepływowa Parametry akustyczne w punkcie optymalnym Obroty wirnika Wydajność Spiętrzenie Poziom ciśnienia akust. Poziom mocy akust. [min -1 ] [m 3 /s] [Pa] [db/a/] [db] , , ,

42 Składając zamówienie lub zapytanie ofertowe na wentylator prosimy o zamieszczenie informacji technicznych w oparciu o przedstawiony niŝej kwestionariusz. FAX ; KWESTIONARIUSZ Do zamówienia z dnia Nr. Na wentylator typ:. 1. Ilość [szt.] 2. Wydajność. [m 3 /s] 3. Spiętrzenie. [Pa] 4. Napęd bezpośredni, sprzęgłowy, pasowy 5. Rodzaj przetłaczanego czynnika: powietrze, spaliny, mieszanina wybuchowa, mieszanina chemicznie aktywna, inne 6. Temperatura przetłaczanego czynnika [ 0 C] 7. Zanieczyszczenie cząstkami stałymi (zapylenie) [g/m 3 ] 8. Gęstość przetłaczanego czynnika [kg/m 3 ] 9. Układ wylotu (figura) 10. Typ silnika. 11. Moc silnika [kw] 12. Obroty silnika [min -1 ] 13. Napięcie sieci elektrycznej [V], częstotliwość [Hz] 14. Temperatura otoczenia silnika [ 0 C] 15. PołoŜenie silnika Y lub Z dla napędu pasowego wg PN-92/M WyposaŜenie opcjonalne: Rama amortyzacyjna z wibroizolatorami Kompensatory elastyczne na wlot, na wylot Kompensatory elastyczne izolowane akustycznie na wlot, na wylot Izolacja akustyczna bezpośrednio na obudowie wentylatora Obudowa dźwiękochłonna Tłumik hałasu na wlocie, na wylocie Aparat kierowniczy na wlocie Siłownik do aparatu kierowniczego elektryczny, hydrauliczny, pneumatyczny Wlot kolanowy połoŝenie Falownik Inne uwagi zamawiającego:. Imię, nazwisko i telefon osoby do kontaktu Data 41 pieczęć i podpis zamawiającego

43 Notatki 42

44 43

Położenie wylotu wentylatora (układ wylotu) Położenie wlotu kolanowego. Oznaczenia położenia silnika

Położenie wylotu wentylatora (układ wylotu) Położenie wlotu kolanowego. Oznaczenia położenia silnika Wstęp Wentylatory WPPO i WPWs znajdują powszechne zastosowanie w procesach technologicznych. Zostały opracowane i wdrożone do produkcji przy współpracy z uczelnianymi i przemysłowymi jednostkami naukowo-badawczymi

Bardziej szczegółowo

Położenie wylotu wentylatora (układ wylotu) Położenie wlotu kolanowego. Oznaczenia położenia silnika

Położenie wylotu wentylatora (układ wylotu) Położenie wlotu kolanowego. Oznaczenia położenia silnika Wstęp Wentylatory promieniowe, jednostrumieniowe typoszeregu WWOax to wysokosprawne wentylatory ogólnego i specjalnego przeznaczenia. Stosowane są m.in. do wentylacji pomieszczeń, podmuchu kotłów i wyciągu

Bardziej szczegółowo

Wentylatory promieniowe średnioprężne typu WWWOax

Wentylatory promieniowe średnioprężne typu WWWOax Wentylatory promieniowe średnioprężne typu WWWOax Wentylatory serii WWWOax są wysokosprawnymi wentylatorami ogólnego i specjalnego przeznaczenia. Stosowane są do wentylacji pomieszczeń, podmuchu kotłów,

Bardziej szczegółowo

PRZEMYSŁOWE WENTYLATORY PROMIENIOWE DWUSTRUMIENIOWE TYPU: WPWDS -/1,4, WPWDS /1,8

PRZEMYSŁOWE WENTYLATORY PROMIENIOWE DWUSTRUMIENIOWE TYPU: WPWDS -/1,4, WPWDS /1,8 PRZEMYSŁOWE WENTYLATORY PROMIENIOWE DWUSTRUMIENIOWE TYPU: WPWDS -/1,4, WPWDS /1,8 ZASTOSOWANIE Wentylatory serii WPWDs w wykonaniu standardowym przeznaczone są do przetłaczania gazów chemicznie obojętnych,

Bardziej szczegółowo

WENTYLATORY PROMIENIOWE JEDNOSTRUMIENIOWE TYPOSZEREG: WWOax

WENTYLATORY PROMIENIOWE JEDNOSTRUMIENIOWE TYPOSZEREG: WWOax WENTYLATORY PROMIENIOWE JEDNOSTRUMIENIOWE TYPOSZEREG: WWOax Wentylatory serii WWOax to typoszereg wysokosprawnych wentylatorów ogólnego i specjalnego przeznaczenia. Zalecane są się do przetłaczania czynnika

Bardziej szczegółowo

WENTYLATORY PROMIENIOWE JEDNOSTRUMIENIOWE TYPOSZEREG: WPPO

WENTYLATORY PROMIENIOWE JEDNOSTRUMIENIOWE TYPOSZEREG: WPPO WENTYLATORY PROMIENIOWE JEDNOSTRUMIENIOWE TYPOSZEREG: WPPO Wentylatory serii WPPO to typoszereg wysokosprawnych wentylatorów ogólnego i specjalnego przeznaczenia. Zalecane są się do przetłaczania czynnika

Bardziej szczegółowo

WENTYLATORY PROMIENIOWE JEDNOSTRUMIENIOWE TYPOSZEREG: WPWs

WENTYLATORY PROMIENIOWE JEDNOSTRUMIENIOWE TYPOSZEREG: WPWs WENTYLATORY PROMIENIOWE JEDNOSTRUMIENIOWE TYPOSZEREG: WPWs Wentylatory serii WPWs to typoszereg wysokosprawnych wentylatorów ogólnego i specjalnego przeznaczenia. Zalecane są się do przetłaczania czynnika

Bardziej szczegółowo

WENTYLATORY PROMIENIOWE DWUSTRUMIENIOWE TYPOSZEREG: WPWDs/1,4 WPWDs/1,8

WENTYLATORY PROMIENIOWE DWUSTRUMIENIOWE TYPOSZEREG: WPWDs/1,4 WPWDs/1,8 WENTYLATORY PROMIENIOWE DWUSTRUMIENIOWE TYPOSZEREG: WPWDs/1,4 WPWDs/1,8 Wentylatory serii WPWDs to typoszereg wentylatorów ogólnego i specjalnego przeznaczenia. Zalecane są się do przetłaczania czynnika

Bardziej szczegółowo

WENTYLATORY PROMIENIOWE JEDNOSTRUMIENIOWE TYPOSZEREG: WPO- 10/25 WPO 18/25

WENTYLATORY PROMIENIOWE JEDNOSTRUMIENIOWE TYPOSZEREG: WPO- 10/25 WPO 18/25 WENTYLATORY PROMIENIOWE JEDNOSTRUMIENIOWE TYPOSZEREG: WPO- 10/25 WPO 18/25 Wentylatory promieniowe WPO 10/25 WPO 18/25 to typoszereg wentylatorów wysokoprężnych ogólnego przeznaczenia. W zakresie są następujące

Bardziej szczegółowo

WENTYLATORY PROMIENIOWE TRANSPORTOWE TYPOSZEREG: WPT 20 WPT 63

WENTYLATORY PROMIENIOWE TRANSPORTOWE TYPOSZEREG: WPT 20 WPT 63 WENTYLATORY PROMIENIOWE TRANSPORTOWE TYPOSZEREG: WPT 20 WPT 63 Wentylatory serii WPT to typoszereg wentylatorów promieniowych do transportu pneumatycznego.zalecane są się do przetłaczania czynnika o stężeniu

Bardziej szczegółowo

WENTYLATORY PROMIENIOWE JEDNOSTRUMIENIOWE TYPOSZEREG: WP 20L WP 40L

WENTYLATORY PROMIENIOWE JEDNOSTRUMIENIOWE TYPOSZEREG: WP 20L WP 40L WENTYLATORY PROMIENIOWE JEDNOSTRUMIENIOWE TYPOSZEREG: WP 20L WP 40L Wentylatory promieniowe WP 20L WP 40 L to typoszereg wentylatorów wysokoprężnych ogólnego przeznaczenia. W zakresie są następujące typy

Bardziej szczegółowo

Wentylatory promieniowe typu WPO-10/25 WPO-18/25 PRZEZNACZENIE

Wentylatory promieniowe typu WPO-10/25 WPO-18/25 PRZEZNACZENIE Wentylatory promieniowe typu WPO-10/25 WPO-18/25 Typoszereg wentylatorów promieniowych wysokoprężnych ogólnego przeznaczenia składa się z pięciu wielkości: WPO-10/25; WPO-12/25; WPO-14/25; WPO-16/25; WPO-18/25,

Bardziej szczegółowo

WENTYLATORY OSIOWO-PROMIENIOWE DO TRANSPORTU PNEUMATYCZNEGO

WENTYLATORY OSIOWO-PROMIENIOWE DO TRANSPORTU PNEUMATYCZNEGO Fabryka Wentylatorów OWENT sp. z o.o. 32-300 Olkusz, Aleja 1000-lecia 2a W T O P WENTYLATORY OSIOWO-PROMIENIOWE DO TRANSPORTU PNEUMATYCZNEGO Olkusz, 2009 UWAGI OGÓLNE W latach 1990-94 Fabryka Wentylatorów

Bardziej szczegółowo

OZNACZENIE UKŁADU WYLOTU WENTYLATORÓW (wg PN-92/M-43011) ( W NAWIASACH OZNACZENIA wg PN-78/M-43012).

OZNACZENIE UKŁADU WYLOTU WENTYLATORÓW (wg PN-92/M-43011) ( W NAWIASACH OZNACZENIA wg PN-78/M-43012). ZASTOSOWANIE Wentylatory serii FK są wentylatorami wysokosprawnymi, w wykonaniu standardowym przeznaczone są do przetłaczania gazów chemicznie obojętnych, o stężeniu zapylenia do 0,3 [g/m 3 ] i temperaturze

Bardziej szczegółowo

WENTYLATORY PROMIENIOWE TYPOSZEREG: FK, FKD

WENTYLATORY PROMIENIOWE TYPOSZEREG: FK, FKD WENTYLATORY PROMIENIOWE TYPOSZEREG: FK, FKD ZASTOSOWANIE Wentylatory serii FK są wentylatorami wysokosprawnymi, w wykonaniu standardowym przeznaczone są do przetłaczania gazów chemicznie obojętnych, o

Bardziej szczegółowo

BE wentylator promieniowy

BE wentylator promieniowy WWW 8 C ZASTOSOWANIE Wentylatory przeznaczone do systemów transportu nieagresywnych i niewybuchowych gazów. Typowe zastosowania: transport pneumatyczny, nadmuch w układach suszenia (np. maszyny graficzne,

Bardziej szczegółowo

BN wentylator promieniowy

BN wentylator promieniowy WWW 8 C ZASTOSOWANIE Wentylatory przeznaczone do systemów transportu nieagresywnych i niewybuchowych gazów. Typowe zastosowania: transport pneumatyczny, nadmuch w układach suszenia (np. maszyny graficzne,

Bardziej szczegółowo

Wentylatory promieniowe wysokoprężne typu: WP-20L WP-40L

Wentylatory promieniowe wysokoprężne typu: WP-20L WP-40L Wentylatory promieniowe wysokoprężne typu: WP-20L WP-40L Służą do przetłaczania powietrza lub innych gazów i par obojętnych z zawartością pyłu nie większą niż 0,3 g/m 3.Mieszanina przetłaczanego powietrza

Bardziej szczegółowo

BL wentylator promieniowy

BL wentylator promieniowy WWW 8 C ZASTOSOWANIE Wentylatory przeznaczone do systemów transportu nieagresywnych i niewybuchowych gazów. Typowe zastosowania: transport pneumatyczny, nadmuch w układach suszenia (np. maszyny graficzne,

Bardziej szczegółowo

BM wentylator promieniowy

BM wentylator promieniowy WWW 8 C ZASTOSOWANIE Wentylatory przeznaczone do systemów transportu nieagresywnych i niewybuchowych gazów. Typowe zastosowania: transport pneumatyczny, nadmuch w układach suszenia (np. maszyny graficzne,

Bardziej szczegółowo

Wentylatory promieniowe bębnowe jednostrumieniowe WPB

Wentylatory promieniowe bębnowe jednostrumieniowe WPB Wentylatory promieniowe bębnowe jednostrumieniowe WPB Wentylatory promieniowe jednostrumieniowe ssące bębnowe (z wirnikiem typu bębnowego) z napędem bezpośrednim typu WPB produkowane są w wielkościach

Bardziej szczegółowo

WENTYLATORY PROMIENIOWE MŁYNOWE TYPOSZEREG: WPM I WPMD

WENTYLATORY PROMIENIOWE MŁYNOWE TYPOSZEREG: WPM I WPMD WENTYLATORY PROMIENIOWE MŁYNOWE TYPOSZEREG: WPM I WPMD ZASTOSOWANIE Wentylatory młynowe służą do przetłaczania gorącego powietrza lub mieszaniny powietrzno spalinowej o temperaturze do 400 0 C, o stężeniu

Bardziej szczegółowo

WENTYLATORY PROMIENIOWE JEDNOSTRUMIENIOWE. TYPU WWOax

WENTYLATORY PROMIENIOWE JEDNOSTRUMIENIOWE. TYPU WWOax WENTYLATORY PROMIENIOWE JEDNOSTRUMIENIOWE TYPU WWOax Wentylatory promieniowe jednostrumieniowe typu WWOax są wysokosprawnymi wentylatorami średnioprężnymi. Stosowane są do przetłaczania gazów o zapyleniu

Bardziej szczegółowo

GMT wentylator promieniowy

GMT wentylator promieniowy GMT wentylator promieniowy ZASTOSOWANIE Wentylator przeznaczony do systemów odciągania zanieczyszczonego powietrza i transportu pneumatycznego. Typowe zastosowania: odciągi miejscowe, osuszacze, układy

Bardziej szczegółowo

WENTYLATORY PROMIENIOWE JEDNOSTRUMIENIOWE TYPU FK

WENTYLATORY PROMIENIOWE JEDNOSTRUMIENIOWE TYPU FK WENTYLTORY PROMIENIOWE JEDNOSTRUMIENIOWE TYPU FK Wentylatory promieniowe jednostrumieniowe typu FK są wysokosprawnymi wentylatorami średnio- prężnymi ogólnego i specjalnego przeznaczenia. Stosowane są

Bardziej szczegółowo

Fabryka Wentylatorów OWENT sp. z o.o Olkusz, Aleja 1000-lecia 2a. UŻYTKOWANIE W PRZEMYŚLE

Fabryka Wentylatorów OWENT sp. z o.o Olkusz, Aleja 1000-lecia 2a.     UŻYTKOWANIE W PRZEMYŚLE Fabryka Wentylatorów OWENT sp. z o.o. www.owent.pl e-mail: owent@owent.pl RACJONALNE UŻYTKOWANIE ENERGII W PRZEMYŚLE Fabryka Wentylatorów OWENT sp. z o.o. www.owent.pl e-mail: owent@owent.pl PODZIAŁ WENTYLATORÓW

Bardziej szczegółowo

MSBN wentylator promieniowy

MSBN wentylator promieniowy ZASTOSOWANIE Wentylator przeznaczony do systemów transportu zapylonego powietrza. Typowe zastosowania: transport pneumatyczny, nadmuch w układach suszenia (np. maszyny graficzne, obróbka tworzyw sztucznych),

Bardziej szczegółowo

MPA wentylator promieniowy

MPA wentylator promieniowy ZASTOSOWANIE Wentylator przeznaczony do systemów odciągania zanieczyszczonego powietrza i transportu pneumatycznego. Typowe zastosowania: odciągi miejscowe, osuszacze, układy suszenia, transport wiórów,

Bardziej szczegółowo

ELF wentylator przeciwwybuchowy

ELF wentylator przeciwwybuchowy ZASTOSOWANIE Wentylatory ELF odpowiadają wymaganiom Dyrektywy ATEX 214/34/UE, są zaprojektowane do użytku w strefach zagrożenia wybuchem poza kopalniami i wyrobiskami górniczymi, spełniają wymogi grupy

Bardziej szczegółowo

HBB wentylator promieniowy

HBB wentylator promieniowy ZASTOSOWANIE Wentylator przeznaczony do systemów transportu nieagresywnego, niewybuchowego i czystego powietrza. Typowe zastosowania: transport pneumatyczny, nadmuch w układach suszenia (np. maszyny graficzne,

Bardziej szczegółowo

EGM wentylator przeciwwybuchowy

EGM wentylator przeciwwybuchowy ZASTOSOWANIE Wentylatory EGM odpowiadają wymaganiom Dyrektywy ATEX 214/34/UE, są zaprojektowane do użytku w strefach zagrożenia wybuchem poza kopalniami i wyrobiskami górniczymi, spełniają wymogi grupy

Bardziej szczegółowo

8. Wentylatory promieniowe WA, WB, WA-D i WB-D

8. Wentylatory promieniowe WA, WB, WA-D i WB-D Wentylatory promieniowe typu WA i WB przystosowane są do przetłaczania powietrza czystego lub zanieczyszczonego o maksymalnym stężeniu zapylenia do 0,3g/m 3 i temperaturze +40ºC. Znajdują zastosowanie

Bardziej szczegółowo

wentylatory promieniowe GMT

wentylatory promieniowe GMT Zastosowanie Wentylator przeznaczony do systemów odciągania zanieczyszczonego powietrza i transportu pneumatycznego. Typowe zastosowania: odciągi miejscowe, osuszacze, układy suszenia, transport wiórów,

Bardziej szczegółowo

wentylatory promieniowe MBB

wentylatory promieniowe MBB wentylatory promieniowe MBB Zastosowanie Promieniowy wentylator średniociśnieniowy, przeznaczony do transportu nieagresywnych i niewybuchowych gazów o niskim stopniu zapylenia. Znajdują zastosowanie w

Bardziej szczegółowo

GMT-K wentylator promieniowy

GMT-K wentylator promieniowy ZASTOSOWANIE Wentylator przeznaczony do systemów odciągania zanieczyszczonego powietrza i transportu pneumatycznego. Typowe zastosowania: odciągi miejscowe, osuszacze, układy suszenia, transport wiórów,

Bardziej szczegółowo

GMT-K wentylator promieniowy

GMT-K wentylator promieniowy ZASTOSOWANIE Wentylator przeznaczony do systemów odciągania zanieczyszczonego powietrza i transportu pneumatycznego. Typowe zastosowania: odciągi miejscowe, osuszacze, układy suszenia, transport wiórów,

Bardziej szczegółowo

66 więcej na

66 więcej na II Wentylatory promieniowe Wentylatory promieniowe typu WA i WB przystosowane są do przetłaczania powietrza czystego lub zanieczyszczonego o maksymalnym stężeniu zapylenia do,3g/m 3 i temperaturze + C.

Bardziej szczegółowo

wentylatory promieniowe GMT

wentylatory promieniowe GMT Zastosowanie Wentylator przeznaczony do systemów odciągania zanieczyszczonego powietrza i transportu pneumatycznego. Typowe zastosowania: odciągi miejscowe, osuszacze, układy suszenia, transport wiórów,

Bardziej szczegółowo

maksymalna temperatura pracy przeznaczenie wykonanie specjalne

maksymalna temperatura pracy przeznaczenie wykonanie specjalne Wykonanie standardowe: silniki trójfazowe jednobiegowe o napięciu zasilania 3~230/400V, 3~400/690V, 50Hz (Δ/Y), bez wbudowanych czujników temperatury uzwojeń typu PTC/TK, których prędkość obrotowa nie

Bardziej szczegółowo

LFB wentylator promieniowy

LFB wentylator promieniowy LFB wentylator promieniowy ZASTOSOWANIE Wentylator przeznaczony do systemów transportu nieagresywnych i niewybuchowych gazów bez zanieczyszczeń. Typowe zastosowania: wentylacja wywiewna i nawiewna w centralach

Bardziej szczegółowo

KATALOG WYROBU. WENTYLATORY DACHOWE typ INTENSIVE 120 C. 120 C max temp. przetłaczanego powietrza.

KATALOG WYROBU. WENTYLATORY DACHOWE typ INTENSIVE 120 C. 120 C max temp. przetłaczanego powietrza. KATALOG WYROBU WENTYLATORY DACHOWE typ INTENSIVE 12 C 12 C max temp. przetłaczanego powietrza www.klimawentfire.pl INTENSIVE 12 C KLIMAWENT FIRE SP. Z O.O. ul. Chwaszczyńska 194 81-571 Gdynia tel: +48

Bardziej szczegółowo

MBB wentylator promieniowy

MBB wentylator promieniowy ZASTOSOWANE Wentylator przeznaczony do systemów transportu nieagresywnych i niewybuchowych gazów bez zanieczyszczeń. Typowe zastosowania: urządzenia chłodnicze i klimatyzacyjne, suszarnie, centrale wentylacyjne.

Bardziej szczegółowo

MASZYNY ELEKTRYCZNE CELMA SA

MASZYNY ELEKTRYCZNE CELMA SA MASZYNY ELEKTRYCZNE CELMA SA ISO 9001: 2000 ISO 14001 Trójfazowe silniki indukcyjne klatkowe przeciwwybuchowe dla przemysłu chemicznego wielkości mechanicznej 160 315 Typu: EcS(K,L)g-EP, EcS(K,L)gb-EP,

Bardziej szczegółowo

napęd i sterowanie maksymalna temperatura pracy przeznaczenie L pa

napęd i sterowanie maksymalna temperatura pracy przeznaczenie L pa konstrukcja Chemoodporny wentylator promieniowy. Obudowa została wykonana z polietylenu (PE). Wentylator posiada wysokosprawny wirnik o łopatkach pochylonych do tyłu wykonany z polipropylenu (PP). Silnik

Bardziej szczegółowo

60 więcej na

60 więcej na 3. wentylator DACHOWY WD-EC Wentylatory dachowe WD-EC wyposażone zostały w silniki elektronicznie komutowane, jednofazowe 230V, 50Hz lub trójfazowe 3 x V, 50Hz o stopniu ochrony IP54. Są to silniki trzeciej

Bardziej szczegółowo

Karta katalogowa wentylatorów chemoodpornych

Karta katalogowa wentylatorów chemoodpornych Karta katalogowa wentylatorów chemoodpornych Zastosowanie Wentylatory VISP są przeznaczone do transportu medium zawierającego agresywne związki chemiczne (opary kwasów, zasad), do odprowadzania pyłów,

Bardziej szczegółowo

MRA wentylator promieniowy

MRA wentylator promieniowy ZASTOSOWANIE Wentylator przeznaczony do systemów transportu nieagresywnych i niewybuchowych gazów bez zanieczyszczeń. Typowe zastosowania to: transport pneumatyczny, nadmuch w układach suszenia (np. maszyny

Bardziej szczegółowo

MBA wentylator promieniowy

MBA wentylator promieniowy ZASTOSOWANIE Wentylator przeznaczony do systemów transportu nieagresywnych i niewybuchowych gazów bez zanieczyszczeń. Typowe zastosowania to: transport pneumatyczny, nadmuch w układach suszenia (np. maszyny

Bardziej szczegółowo

MBA wentylator promieniowy

MBA wentylator promieniowy ZASTOSOWANIE Wentylator przeznaczony do systemów transportu nieagresywnych i niewybuchowych gazów bez zanieczyszczeń. Typowe zastosowania to: transport pneumatyczny, nadmuch w układach suszenia (np. maszyny

Bardziej szczegółowo

WENTYLATORY PRZECIWWYBUCHOWE

WENTYLATORY PRZECIWWYBUCHOWE Ex DODATKOWE OZNACZENIA wentylator przeciwwybuchowy Wentylatory osiowe przeciwwybuchowe przeznaczone są do użycia w przestrzeniach, w których istnieje prawdopodobieństwo pojawienia się atmosfer wybuchowych,

Bardziej szczegółowo

maksymalna temperatura pracy przeznaczenie wykonanie specjalne L pa

maksymalna temperatura pracy przeznaczenie wykonanie specjalne L pa konstrukcja Chemoodporny wentylator dachowy z wylotem poziomym. Obudowa oraz płyta podstawy zostały wykonane z polietylenu (PE). Wentylator posiada wysokosprawny wirnik o łopatkach pochylonych do tyłu

Bardziej szczegółowo

PBM wentylator promieniowy

PBM wentylator promieniowy ZASTOSOWANIE Wentylator promieniowy bez obudowy przeznaczony do transportu powietrza czystego lub lekko zapylonego. Typowe zastosowania: centrale wentylacyjne, systemy suszące, układy recyrkulacji powietrza,

Bardziej szczegółowo

WDVS-Ex WENTYLATORY DACHOWE PRZECIWWYBUCHOWE

WDVS-Ex WENTYLATORY DACHOWE PRZECIWWYBUCHOWE WDVS-Ex DACHOWE PRZECIWWYBUCHOWE ZASTOSOWANIE Wentylatory dachowe w wersji przeciwwybuchowej typ WDVS-Ex, przeznaczone są do wentylacji pomieszczeń, w których mogą powstawać substancje palne w postaci

Bardziej szczegółowo

Karta katalogowa wentylatorów promieniowych

Karta katalogowa wentylatorów promieniowych Karta katalogowa wentylatorów promieniowych Zastosowanie Wentylatory MPB mają wiele zastosowań w systemach odciągania zanieczyszczonego powietrza i transportu pneumatycznego. Typowe zastosowania:? odciągi

Bardziej szczegółowo

HPB-F wentylator promieniowy

HPB-F wentylator promieniowy HPB-F wentylator promieniowy ZASTOSOWANIE Wentylator przeznaczony do systemów transportu nieagresywnych i niewybuchowych gazów bez zanieczyszczeń. Typowe zastosowania to: transport pneumatyczny, nadmuch

Bardziej szczegółowo

WDVOS i WDVOSC WENTYLATORY DACHOWE Z PIONOWYM WYPŁYWEM POWIETRZA

WDVOS i WDVOSC WENTYLATORY DACHOWE Z PIONOWYM WYPŁYWEM POWIETRZA DACHOWE Z IONOWYM WYŁYWEM OWIETRZA WDVOS i WDVOSC Wentylatory dachowe z pionowym wypływem powietrza WDVOS i WDVOSC charakteryzują się nowoczesną stylistyką, która była możliwa do osiągnięcia przez wykonanie

Bardziej szczegółowo

wentylatory promieniowe MSBN

wentylatory promieniowe MSBN Zastosowanie Promieniowe wentylatory średniociśnieniowe MSBN, przeznaczone są do transportu zapylonego powietrza. Znajdują zastosowanie w różnorodnych instalacjach wentylacji mechanicznej, do tłoczenia

Bardziej szczegółowo

HPB-F wentylator promieniowy

HPB-F wentylator promieniowy ZASTOSOWANIE Wentylator przeznaczony do systemów transportu nieagresywnych i niewybuchowych gazów bez zanieczyszczeń. Typowe zastosowania to: transport pneumatyczny, nadmuch w układach suszenia (np. maszyny

Bardziej szczegółowo

wentylatory kanałowe CVST

wentylatory kanałowe CVST Zastosowanie Do wentylacji dużych obiektów, w tym również przemysłowych, m.in. sklepów, restauracji, przemysłowych kuchni, etc. Konstrukcja Wentylatory z obudową dźwiękochłonną typu CVST są wyposażone

Bardziej szczegółowo

wentylatory kanałowe CVST Dane techniczne Akcesoria

wentylatory kanałowe CVST Dane techniczne Akcesoria wentylatory kanałowe CVST Zastosowanie Do wentylacji dużych obiektów, w tym również przemysłowych, m.in. sklepów, restauracji, przemysłowych kuchni, etc. Konstrukcja Wentylatory z obudową dźwiękochłonną

Bardziej szczegółowo

napęd i sterowanie maksymalna temperatura pracy C - w zależności od wybranego modelu.

napęd i sterowanie maksymalna temperatura pracy C - w zależności od wybranego modelu. JETTEC Głównym elementem urządzenia jest wentylator JETTEC. Dzięki innowacyjnemu wirnikowi diagonalnemu wentylator JETTEC jest najbardziej energooszczędnym produktem w tym segmencie urządzeń. Konserwacja

Bardziej szczegółowo

Wentylatory serii FEM

Wentylatory serii FEM NORFI - najwyższy standard, najlepsze rozwiązania Wentylatory serii FEM tel./fax +48 2 26 88 mob. +48 881 55 25 Wentylatory serii FEM Wentylatory serii FEM Solidny wentylator promieniowy w obudowie z lakierowanej

Bardziej szczegółowo

Konstrukcja wentylatorów kanałowych typu WKP i WKP-K umożliwia łatwy dostęp do wirnika i jego okresowe czyszczenie.

Konstrukcja wentylatorów kanałowych typu WKP i WKP-K umożliwia łatwy dostęp do wirnika i jego okresowe czyszczenie. III Wentylatory kanałowe Wentylatory kanałowe Wentylatory kanałowe służą do przetłaczania powietrza czystego lub zanieczyszczonego o maksymalnym stężeniu zapylenia do,3 g/m 3 i temperaturze do + C. Znajdują

Bardziej szczegółowo

2LFA wentylator promieniowy

2LFA wentylator promieniowy ZASTOSOWANIE Wentylator przeznaczony do systemów transportu nieagresywnych i niewybuchowych gazów bez zanieczyszczeń. Typowe zastosowania to: nawiew/wywiew w indywidualnych układach wentylacji i klimatyzacji,

Bardziej szczegółowo

WDVS-Ex WENTYLATORY DACHOWE

WDVS-Ex WENTYLATORY DACHOWE WDVS-Ex WENTYLATORY DACHOWE ZASTOSOWANIE Wentylatory dachowe w wersji przeciwwybuchowej typ WDVS-Ex, przeznaczone są do wentylacji pomieszczeń, w których mogą powstawać substancje palne w postaci gazów,

Bardziej szczegółowo

LFS wentylator chemoodporny

LFS wentylator chemoodporny C WWW DTR CE Art. 1, pkt. 3c (IV) ZASTOSOWANIE Wentylatory LFS znajdują zastosowanie: w dziedzinach wymagających precyzyjnego dawkowania powietrza, w dziedzinach wymagających dobrej odporności na różnego

Bardziej szczegółowo

MASZYNY ELEKTRYCZNE CELMA SA

MASZYNY ELEKTRYCZNE CELMA SA MASZYNY ELEKTRYCZNE CELMA SA ISO 9001: 2000 ISO 14001 Trójfazowe silniki indukcyjne klatkowe przeciwwybuchowe dla przemysłu chemicznego wielkości mechanicznej 80 132 Przystosowanie do pracy Typu: ECS(K,K1L,L1)g,

Bardziej szczegółowo

więcej na

więcej na I Wentylatory dachowe Wentylatory dachowe przystosowane są do przetłaczania powietrza czystego lub zanieczyszczonego o maksymalnym stężeniu zapylenia do,3g/m 3 i temperaturze + C. Znajdują zastosowanie

Bardziej szczegółowo

wentylatory promieniowe MPB

wentylatory promieniowe MPB Zastosowanie Wentylatory MPB mają wiele zastosowań w systemach odciągania zanieczyszczonego powietrza i transportu pneumatycznego. Typowe zastosowania:? odciągi miejscowe, osuszacze, układy suszenia? transport

Bardziej szczegółowo

maksymalna temperatura pracy przeznaczenie wykonanie specjalne

maksymalna temperatura pracy przeznaczenie wykonanie specjalne wentylatory chemoodporne konstrukcja Chemoodporny wentylatory promieniowy, wyposażony w kwadratową płytę do montażu na podstawie dachowej (wszystkie wielkości) lub wsporniki stalowe malowane epoksydowo

Bardziej szczegółowo

CBM wentylator promieniowy

CBM wentylator promieniowy WWW CE ZASTOSOWANIE Wentylatory CBM znajdują zastosowanie: w centralach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, do chłodzenia szaf sterowniczych, modułów elektrycznych, elementów maszyn, nawiewu w procesach

Bardziej szczegółowo

NPK. Pompy jednostopniowe normowe ZAOPATRZENIE W WODĘ POMPY JEDNOSTOPNIOWE PRZEZNACZENIE ZASTOSOWANIE ZAKRES UŻYTKOWANIA CECHY KONSTRUKCYJNE

NPK. Pompy jednostopniowe normowe ZAOPATRZENIE W WODĘ POMPY JEDNOSTOPNIOWE PRZEZNACZENIE ZASTOSOWANIE ZAKRES UŻYTKOWANIA CECHY KONSTRUKCYJNE NPK Pompy jednostopniowe normowe PRZEZNACZENIE Pompy NPK przeznaczone są do tłoczenia cieczy rzadkich, czystych i nieagresywnych bez cząstek stałych i włóknistych o temperaturze nie przekraczającej 140

Bardziej szczegółowo

Z komputerowym systemem IQnomic Lakierowane panele z 50 mm niepalną izolacją 3-fazy, 5-żył, 400 V-10/+15%, 50 Hz, 10 A. Nawiew

Z komputerowym systemem IQnomic Lakierowane panele z 50 mm niepalną izolacją 3-fazy, 5-żył, 400 V-10/+15%, 50 Hz, 10 A. Nawiew Strona 1 Dane techniczne Obiekt OSP Ciśnienie atmosferyczne 101325 Pa Gęstość powietrza 1.200 kg/m3 Pomiar poziomu mocy akustycznej w kanale wg ISO 5136 Tłumienie sekcji funkcyjnych uwzględnione w obliczeniach

Bardziej szczegółowo

więcej na

więcej na I Wentylatory dachowe Wentylatory dachowe przystosowane są do przetłaczania powietrza czystego lub zanieczyszczonego o maksymalnym stężeniu zapylenia do,3g/m 3 i temperaturze + C. Znajdują zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Karta katalogowa wentylatorów przeciwwybuchowych

Karta katalogowa wentylatorów przeciwwybuchowych Karta katalogowa wentylatorów przeciwwybuchowych wentylatory przeciwwybuchowe SEAT EX i STORM EX Przeciwwybuchowe chemoodporne promieniowe wentylatory SEAT i STORM s¹ to specjalne wykonania wentylatorów

Bardziej szczegółowo

CMVeco wentylator chemoodporny

CMVeco wentylator chemoodporny ZASTOSOWANIE Wentylator przeznaczony do transportu medium niezapylonego, zawierającego agresywne związki chemiczne. Typowe obszary zastosowania: dygestoria i laboratoria chemiczne przemysł chemiczny, farmaceutyczny,

Bardziej szczegółowo

Wentylatory osiowe przeciwwybuchowe WOE -40,50,56,63,71,80

Wentylatory osiowe przeciwwybuchowe WOE -40,50,56,63,71,80 Wentylatory osiowe przeciwwybuchowe WOE,50,56,63,71,80 Zastosowanie Wentylatory przeciwwybuchowe przeznaczone są do przetłaczania wybuchowych mieszanin gazów i par z powietrzem ze strefy Z1 i strefy Z

Bardziej szczegółowo

GFB wentylator promieniowy

GFB wentylator promieniowy ZASTOSOWANIE Wentylator przeznaczony do systemów transportu nieagresywnych i niewybuchowych gazów bez zanieczyszczeń. Typowe zastosowania to: różnorodne instalacje wentylacji mechanicznej, tłoczenie powietrza

Bardziej szczegółowo

LFA wentylator promieniowy

LFA wentylator promieniowy ZASTOSOWANIE Wentylator przeznaczony do systemów transportu nieagresywnych i niewybuchowych gazów bez zanieczyszczeń. Typowe zastosowania to: nawiew / wywiew w indywidualnych układach wentylacji i klimatyzacji,

Bardziej szczegółowo

WD WENTYLATORY DACHOWE

WD WENTYLATORY DACHOWE WD WENTYLATORY DACHOWE ZASTOSOWANIE Wentylatory dachowe służą do usuwania powietrza z hal produkcyjnych, magazynów, pawilonów handlowych itp. Przeznaczone do stosowania w warunkach szczególnych, gdzie

Bardziej szczegółowo

NPB. Pompy jednostopniowe normowe ZAOPATRZENIE W WODĘ POMPY JEDNOSTOPNIOWE PRZEZNACZENIE ZASTOSOWANIE ZAKRES UŻYTKOWANIA CECHY KONSTRUKCYJNE

NPB. Pompy jednostopniowe normowe ZAOPATRZENIE W WODĘ POMPY JEDNOSTOPNIOWE PRZEZNACZENIE ZASTOSOWANIE ZAKRES UŻYTKOWANIA CECHY KONSTRUKCYJNE NPB Pompy jednostopniowe normowe PRZEZNACZENIE Normowe pompy blokowe NPB w wykonaniu standardowym przeznaczone są do pompowania wody czystej o temperaturze nie przekraczającej 140 C. Stosowane do cieczy

Bardziej szczegółowo

konfuzor wlotowy redukuje zawirowania strugi między obudową a krawędziami łopatek maksymalna temperatura pracy

konfuzor wlotowy redukuje zawirowania strugi między obudową a krawędziami łopatek maksymalna temperatura pracy DD nowoczesny silnik EC DD cichszy DDwydajniejszy DD bardziej oszczędny DDkompaktowy EC AŻ DO 50% LEPSZY kierownice dyfuzora o unikalnym profilu ograniczają burzliwość przepływu za wirnikiem zewnętrzny

Bardziej szczegółowo

WENTYLATORY DACHOWE WD

WENTYLATORY DACHOWE WD DACHOWE WD ZASTOSOWANIE Wentylatory dachowe służą do usuwania powietrza z hal produkcyjnych, magazynów, pawilonów handlowych itp. Usuwane zużyte powietrze może być zanieczyszczone oparami i gazami korodującymi

Bardziej szczegółowo

wentylatory promieniowe HPB-F

wentylatory promieniowe HPB-F Zastosowanie Układy transportu pneumatycznego, nadmuch w układach suszenia (np. maszyny graficzne i obróbka tworzyw sztucznych), systemy nadmuchu powietrza w układach spalania/obróbki termicznej (np. piece

Bardziej szczegółowo

konstrukcja napęd i sterowanie STRS-1-50L22 STRS-1-100L U I max RPM max

konstrukcja napęd i sterowanie STRS-1-50L22 STRS-1-100L U I max RPM max NOWE MODELE konstrukcja Promieniowy wentylator kanałowy z silnikiem oddzielonym od strumienia przepływającego powietrza, przeznaczony do zabudowy w systemie kanałów o przekroju prostokątnym. Obudowa w

Bardziej szczegółowo

WENTYLATORY DACHOWE Z PIONOWYM WYPŁYWEM POWIETRZA WDV

WENTYLATORY DACHOWE Z PIONOWYM WYPŁYWEM POWIETRZA WDV DACHOWE Z PIONOWYM WYPŁYWEM POWIETRZA WDV ZASTOSOWANIE Wentylatory dachowe z pionowym wypływem powietrza służą do usuwania powietrza z hal produkcyjnych, magazynów, pawilonów handlowych, sklepów, biur

Bardziej szczegółowo

VISP, RVISP wentylator chemoodporny

VISP, RVISP wentylator chemoodporny ZASTOSOWANIE Wentylator przeznaczony do transportu medium niezapylonego, zawierającego agresywne związki chemiczne. Typowe obszary zastosowania: dygestoria i laboratoria chemiczne, przemysł chemiczny,

Bardziej szczegółowo

Wentylatory przemysłowe

Wentylatory przemysłowe Wentylatory przemysłowe O nas Energovent Sp. z o.o. jest wyłącznym przedstawicielem i dystrybutorem w Polsce niemieckiej firmy Konrad Reitz Ventilatoren GmbH & Co KG, jednego z największych producentów

Bardziej szczegółowo

CBM RE wentylator promieniowy

CBM RE wentylator promieniowy ZASTOSOWANIE Wentylatory CBM RE znajdują zastosowanie: w centralach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, do chłodzenia szaf sterowniczych, modułów elektrycznych, elementów maszyn, nawiewu w procesach technologicznych,

Bardziej szczegółowo

Wentylatory oddymiające dachowe Typ BVD F400 F600 F600

Wentylatory oddymiające dachowe Typ BVD F400 F600 F600 dachowe Typ BVD F0 F600 F600 Program dostaw Typ BVD 6 Wielkości ponad typów Ilość powietrza V. max. 54.360 m 3 /h Spręż całkowity p 1 max. 2.300 Pa Typ BVD Temperatura-/min.czas funkcjonowania zgodne z

Bardziej szczegółowo

Wentylatory promieniowe dachowe RUFO

Wentylatory promieniowe dachowe RUFO Wentylatory promieniowe dachowe RUFO Zastosowanie Przeznaczone do montażu na dachu budynku, dla pomieszczeń sanitarnych, do barów, sklepów, hal przemysłowych itp. Wentylatory dachowe RUFO pracują jako

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRODUKTÓW KAMI. Biuro: ul. Niemcewicza Warszawa. tel.: +48 (22) fax: +48 (22)

KATALOG PRODUKTÓW KAMI. Biuro: ul. Niemcewicza Warszawa. tel.: +48 (22) fax: +48 (22) KATALOG PRODUKTÓW 2012 KAMI Biuro: ul. Niemcewicza 26 02306 Warszawa tel.: +48 (22) 423 38 62 fax: +48 (22) 408 86 48 wentylacja@kami.warszawa.pl Cis F300 Wentylatory oddymiające promieniowe o dalekim

Bardziej szczegółowo

KATALOG WYROBU. certyfikat nr 1488-CPR-0523/W. WENTYLATORY DACHOWE ODDYMIAJĄCE typ INTENSIVE F 400 F 300 F 200.

KATALOG WYROBU. certyfikat nr 1488-CPR-0523/W. WENTYLATORY DACHOWE ODDYMIAJĄCE typ INTENSIVE F 400 F 300 F 200. KATALOG WYROBU WENTYLATORY DACHOWE ODDYMIAJĄCE typ INTENSIVE F 400 120 F 300 60 F 200 120 certyfikat nr 1488-CPR-0523/W www.klimawentfire.pl BUDOWA Osłonę zewnętrzną wentylatora stanowi ośmiokątna obudowa

Bardziej szczegółowo

WDVOSC; WDVOSC WENTYLATORY ZASTOSOWANIE OPIS URZĄDZENIA WARUNKI PRACY OZNACZENIA. WENTYLATORY DACHOWE

WDVOSC; WDVOSC WENTYLATORY ZASTOSOWANIE OPIS URZĄDZENIA WARUNKI PRACY OZNACZENIA.   WENTYLATORY DACHOWE WDVOS, WDVOSC DACHOWE Wentylatory dachowe z pionowym wypływem powietrza WDVOS i WDVOSC charakteryzują się nowoczesną stylistyką, która była możliwa do osiągnięcia przez wykonanie elementów obudowy z tworzywa.

Bardziej szczegółowo

APARATY GRZEWCZO WENTYLACYJNE PRZECIWWYBUCHOWE ASI

APARATY GRZEWCZO WENTYLACYJNE PRZECIWWYBUCHOWE ASI APARATY GRZEWCZO WENTYLACYJNE PRZECIWWYBUCHOWE ASI Aty grzewczo-wentylacyjne typu ASI są to urządzenia służące do przygotowania żądanej ilości powietrza o odpowiednich metrach w środowiskach zagrożonych

Bardziej szczegółowo

maksymalna temperatura pracy przeznaczenie wykonanie specjalne

maksymalna temperatura pracy przeznaczenie wykonanie specjalne wentylatory chemoodporne konstrukcja Chemoodporny wentylatory promieniowy, wyposażony w kwadratową płytę do montażu na podstawie dachowej (wszystkie wielkości) lub wsporniki stalowe malowane epoksydowo

Bardziej szczegółowo

wentylatory oddymiające CVHT

wentylatory oddymiające CVHT Zastosowanie Seria wentylatorów CVHT może być stosowana do wyciągania gorącego dymu powstałego w czasie o pożaru. Wentylatory posiadają odporność na temperaturę 0 C/2h (certyfikowany zgodnie z N 12101-0).

Bardziej szczegółowo

AXEN. wentylatory osiowe. dane podstawowe. napęd i sterowanie. Akcesoria STS6 wyłącznik serwisowy str. nr 158. maksymalna temperatura pracy

AXEN. wentylatory osiowe. dane podstawowe. napęd i sterowanie. Akcesoria STS6 wyłącznik serwisowy str. nr 158. maksymalna temperatura pracy konstrukcja wymiary NOWOŒÆ Osiowy wentylator do montażu kanałowego przystosowany do transportu czystego powietrza. Obudowa wykonana z blachy stalowej pomalowanej w kolorze RAL 0. Obudowa wyposażona obustronnie

Bardziej szczegółowo