Nabór i ocena wniosków oraz wybór operacji do finansowania będzie odbywać się według następującej procedury:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nabór i ocena wniosków oraz wybór operacji do finansowania będzie odbywać się według następującej procedury:"

Transkrypt

1 Załącznik Nr 9 do LSR Płaskowyżu Dobrej Ziemi Określenie procedury oceny zgodności operacji z LSR. Procedura naboru wniosków o pomoc na realizację operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy finansowej w ramach działań Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, Odnowa i rozwój wsi oraz Małych projektów będzie prowadzona przez biuro Lokalnej Grupy Działania Płaskowyż Dobrej Ziemi z siedzibą w Kietrzu zgodnie z rozporządzeniami w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Nabór i ocena wniosków oraz wybór operacji do finansowania będzie odbywać się według następującej procedury: 1. Nabór wniosków o pomoc na realizację operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy finansowej w ramach działań Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej, Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, Odnowa i rozwój wsi oraz małych projektów będzie prowadzona zgodnie z rozporządzeniem zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznania pomocy finansowej w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata z 27 kwietnia 2009 roku. 2. Wniosek przekazywany samorządowi województwa o podanie do publicznej wiadomości informacji o możliwości składania za pośrednictwem LGD, wniosków o przyznanie pomocy, LGD składa w terminie 24 dni przed rozpoczęciem terminu naboru. 3. Informację o możliwości składania wniosków zamieszcza się na stronie internetowej oraz w siedzibie LGD w terminie 14 dni przed rozpoczęciem naboru wniosków. 4. Nabór wniosków o dofinansowanie będzie trwał od 14 do 30 dni, każdorazowo w ogłoszeniu będą podawane informacje zgodnie z rozporządzeniem. 5. Wnioskodawcy składają wnioski bezpośrednio w siedzibie LGD lub za pomocą poczty kurierskiej lub przesyłką poleconą. Za datę i godzinę złożenia wniosku uznaje się: W przypadku bezpośredniego złożenia wniosku w siedzibie LGD datę i godzinę dostarczenia wniosku do siedziby LGD, W przypadku złożenia wniosku za pomocą poczty kurierskiej lub przesyłką poleconą datę i godzinę wpływu wniosku do Biura LGD. 6. LGD wysyła elektronicznie lub wydaje w siedzibie wnioskodawcom potwierdzenie złożenia wniosku, zawierające datę i godzinę wpływu wniosku, opatrzone pieczęcią i podpisane przez pracownika biura wyznaczonego do przyjmowania wniosków. 7. LGD dokonuje oceny operacji do dofinansowania w terminie 20 dni od dnia, w którym upłynął termin składania wniosków o przyznanie pomocy, podejmując następujące działania: W terminie 1 2 dni od dnia, w którym upłynął termin składania wniosków o przyznanie pomocy, LGD podaje do publicznej wiadomości na swojej stronie internetowej oraz w siedzibie listę złożonych wniosków, które będą rozpatrywane przez Radę LGD.

2 Nie później niż w następnym dniu, w którym LGD podaje do publicznej wiadomości listę wniosków przewidzianych do rozpatrzenia przez Radę LGD, Zarząd LGD w porozumieniu z Przewodniczącym Rady wyznacza termin, miejsce i porządek posiedzenia Rady. Biuro LGD niezwłocznie wysyła członkom Rady zawiadomienia o posiedzeniu wraz z informacją dotyczącą możliwości zapoznania się z materiałami i dokumentami związanymi z porządkiem posiedzenia w tym z wnioskami, które będą rozpatrywane podczas posiedzenia. Dokumentacja może być udostępniana członkom Rady do wglądu w Biurze LGD. Informacja o posiedzeniu Rady jest także podawana do publicznej wiadomości na stronie internetowej oraz siedzibie LGD. Posiedzenie Rady nie może być wyznaczone później niż po upływie 14 dni od dnia wysłania zawiadomień członkom Rady. Na posiedzeniu Rady wnioski omawiane są w kolejności odpowiadającej kolejności ich zgłoszenia. Omawianie wniosku rozpoczyna się od wystąpienia Przewodniczącego Rady lub wskazanej osoby prezentującej dany wniosek. Wystąpienie oprócz informacji o treści wniosku może także zawierać inne informacje lub opinie dotyczące aspektów, które mogą mieć znaczenie przy podejmowaniu przez Radę decyzji o wyborze operacji do finansowania, w szczególności: Wpływie realizacji operacji na rozwój obszaru, Komplementarności planowanej operacji w stosunku do innych działań i operacji realizowanych na danym obszarze wdrażania LSR, Zgodności wniosku z kryteriami dostępu do pomocy oraz z PROW jak również z innymi przepisami mającymi zastosowanie do planowanej operacji Po prezentacji wniosku i dyskusji Rada przeprowadza następujące głosowania: głosowanie w sprawie zgodności operacji z LSR, przeprowadzane przy użyciu Karty oceny zgodności operacji z LSR, głosowanie w sprawie oceny operacji według kryteriów lokalnych przyjętych przez LGD, przeprowadzane przy użyciu Karty oceny operacji według lokalnych kryteriów LGD dla poszczególnych działań. Posiedzenie Rady może trwać 1-2 dni, w zależności od trudności i ilości rozpatrywanych wniosków. W ciągu 2 dni od zakończenia obrad Rady Programowej sporządzana jest lista wniosków, które zostały wybrane do dofinansowania oraz tych, które nie zostały wybrane do dofinansowania. Lista zamieszczana jest na stronie internetowej LGD oraz w siedzibie LGD. LGD tego samego dnia informuje w formie pisemnej wnioskodawców o decyzji Rady w sprawie wyboru operacji do finansowania. W informacji podaje się: Zgodność lub niezgodność projektu z LSR liczbę punktów uzyskanych przez dany wniosek w ramach oceny zgodności operacji z LSR, możliwość odwołania się od wyników tej oceny zgodnie z procedurą określoną w LSR miejsce wniosku na liście wybranych operacji, przy równej ilości punktów decyduje data i godzina wpływu wniosku do biura LGD, w odniesieniu do operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy finansowej w ramach działań Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw oraz Odnowa i rozwój wsi - informację o możliwości złożenia wniosku o przyznanie pomocy na operację bezpośrednio do podmiotu wdrażającego dane działanie.

3 Wnioskodawca w terminie 10 dni od dnia ogłoszenia dokonania wyboru przez Radę Programową może złożyć w biurze LGD odwołanie od rozstrzygnięć Rady. W przypadku wpłynięcia odwołań Zarząd LGD niezwłocznie zwołuje posiedzenie Rady w celu rozpatrzenia złożonych odwołań w terminie 10 dni od daty upływu odwołań od Decyzji Rady. Po rozpatrzeniu odwołań LGD sporządza ostateczną listę operacji wybranych do finansowania ustalając ich kolejność według liczby uzyskanych punktów w ramach oceny spełniania lokalnych kryteriów LGD. Na to LGD ma 5 dni. 8. W terminie 45 dni od dnia w którym upłynął termin składania wniosków o przyznanie pomocy, LGD przekazuje właściwemu podmiotowi wdrażającemu następujące dokumenty : a)wnioski o przyznanie pomocy, które nie wpłynęły w terminie wraz z ich wykazem, b) Wnioski o przyznanie pomocy, w których nie wskazano adresu wnioskodawcy i nie ma możliwości ustalenia tego adresu, wraz z ich wykazem, c)wnioski o przyznanie pomocy, które zostały wybrane wraz z uchwałami w sprawie wyboru, d) Listę wniosków o przyznanie pomocy wybranych do finansowania w ramach LSR wraz z uchwałą, e) wnioski o przyznanie pomocy, które nie zostały wybrane do finansowania w ramach LSR w raz z uchwałami w sprawie wyboru, f) Listę wniosków o przyznanie pomocy niewybranych do finansowania w ramach LSR wraz z uchwałą, Członkowie Rady dokonują oceny zgodności z LSR przy użyciu karty weryfikacyjne zawierającej pytania: - Czy operacja przyczynia się do osiągnięcia co najmniej jednego celu ogólnego określonego w LSR? - Czy operacja przyczynia się do osiągnięcia co najmniej jednego celu szczegółowego określonego w LSR? - Czy operacja jest zgodna z przedsięwzięciami planowanymi w ramach LSR? Projekt jest zgodny z celami LSR, jeśli odpowiedź na te podstawowe pytania jest pozytywna. Następnie Rada podejmuje w formie uchwały decyzję o rekomendowaniu projektu do realizacji w ramach budżetu LGD. Decyzja będzie podejmowana przez Radę zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 50% składu Rady. Rada będzie również przyznawać punkty za spełnianie tzw. lokalnych kryteriów wyboru projektów na kartach dla poszczególnych działań.

4 Graficzne przedstawienie procedury i terminów oceny projektów 14 dni Informacja o naborze dni Nabór wniosków, Max. 40 dni 1-2 dni 14 dni 1-2 dni 2 dni 10 dni Sporządzenie listy złożonych wniosków, zamieszczenie na stronie internetowej Zwołanie posiedzenia Rady Programowej LGD, zapoznanie się ze złożonymi projektami Posiedzenie Rady Programowej LGD, wybór projektów Ogłoszenie w siedzibie i na stronie internetowej listy zatwierdzonych i niezatwierdzonych projektów. Przesłanie pisemnych informacji o decyzji Rady do wnioskodawców. Składanie odwołań od decyzji Rady Programowej LGD 10 dni Ponowne rozpatrzenie wniosków 5 dni Przekazanie listy ostatecznie zatwierdzonych i niezatwierdzonych projektów wraz z wnioskami. Przekazanie informacji wnioskodawcom.

5 Informacja o zawarciu umowy Samorząd Województwa Opolskiego podmiot wdrażający Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Płatnicza Wnioski o pomoc wybrane do finansowania W zależności od działań Wnioski o pomoc wybrane do finansowania Organ decyzyjny LGD (rada programowa) Wybór wniosków do finansowania w ramach LSR z zachowaniem procedury odwoławczej Umowa o dofinansowanie projektu LGD Weryfikacja wniosków oraz ocena zgodności z LSR, sprawdzenie dostępności środków Umowa o dofinansowanie projektu Wniosek o pomoc Składanie wniosków w biurze LGD przez Beneficjentów w ramach działań osi 3 oraz w ramach tzw. Małych projektów Ogłoszenie naboru wniosków przez Samorząd Województwa na wniosek LGD

6 LGD Płaskowyż Dobrej Ziemi Procedury wyboru operacji do dofinansowania wersja tabelaryczna Etap Przyjęcie wniosku Osoba Czynności odpowiedzialna Pracownik biura LGD Przyjęcie wniosku wraz z załącznikami Rejestracja i nadanie numeru sprawy Potwierdzenie przyjęcia wniosku na kopii wniosku / własny wzór potwierdzenia/ Wzory dokumentów Wzór rejestru wniosków Wzór potwierdzenia przyjęcia wniosku Zakończenie naboru wniosków Wstępna ocena zgodności z kryteriami dostępu Pracownik biura LGD Sporządzenie listy złożonych wniosków i zamieszczenie na stronie internetowej Pracownik biura LGD Pracownik sprawdza w szczególności czy: - Wniosek został złożony w terminie określonym w ogłoszeniu o konkursie - Czy we wniosku wskazano adres beneficjenta? - Czy wnioskodawca jest uprawniony do otrzymania pomocy? - Czy zakres operacji jest zgodny z zakresami wskazanymi w rozporządzeniach? - Czy wnioskowana kwota dofinansowania nie przekracza limitów określonych dla poszczególnych działań? - Czy wnioskowana kwota dofinansowania nie przekracza procentowych limitów określonych dla poszczególnych działań? - Czy projekt nie jest współfinansowany ze środków publicznych (z wyjątkami wspomnianymi w rozporządzeniach)? - Czy okres realizacji projektu oraz liczba etapów są zgodne z rozporządzeniami? - Czy wniosek jest kompletny? Ma wypełnione wszystkie punkty i zawiera wszystkie wymagane załączniki? Kierownik biura LGD Sprawdzenie karty wstępnej oceny zgodności z kryteriami dostępu Prezes Zarządu Zatwierdzenie karty wstępnej oceny zgodności z kryteriami dostępu Wzór listy złożonych projektów Wzór karty wstępnej oceny zgodności z kryteriami dostępu Instrukcja wypełnienia karty wstępnej oceny zgodności z kryteriami dostępu

7 Zwołanie posiedzenia Rady Programowej Pracownik biura LGD Przygotowanie zawiadomień o posiedzeniu organu decyzyjnego Przygotowanie materiałów dla osoby referującej wyniki oceny zgodności z kryteriami dostępu i Wyłożenie w siedzibie LGD oryginałów: złożonych wniosków, dokumentacji z oceny zgodności z kryteriami dostępu Wzór zawiadomienia o posiedzeniu Rady Programowej Przewodniczący Rady Programowej Podpisanie zawiadomień o posiedzeniu Rady Programowej Ocena zgodności operacji z LSR oraz wybór operacji do realizacji Pracownik biura LGD Wysyłanie zawiadomień o posiedzeniu Rady Programowej Pracownik biura LGD Przygotowanie niezbędnych materiałów Wzór listy obecności Osoba referująca wyniki oceny zgodności z kryteriami dostępu Członkowie Rady Programowej Sekretarze posiedzenia Przewodniczący Rady Programowej Zreferowanie wyników oceny zgodności z kryteriami dostępu oraz oceny zgodności z kryteriami wyboru operacji Podpisanie deklaracji bezstronności Głosowanie nad zgodnością operacji z LSR Głosowanie nad wyborem operacji do realizacji ocena operacji wg lokalnych kryteriów LGD Obliczanie wyników głosowań, kontrola quorum, sporządzanie protokołu z posiedzenia Rady Programowej i uchwał Prowadzenie posiedzenia Podpisanie protokołu i uchwał Wzór protokołu z oceny zgodności operacji z kryteriami dostępu Wzór deklaracji bezstronności Wzór karty do głosowania nad zgodnością operacji z LSR (zał. nr 1 do regulaminu rady Programowej LGD) Wzór karty do oceny operacji wg lokalnych kryteriów LGD (zał. nr 2 do regulaminu rady Programowej LGD) Wzór protokołu z posiedzenia Rady Programowej Zawiadomienie o wynikach wyboru Pracownik biura LGD Przygotowanie pism informujących o wynikach wyboru Zarząd LGD Podpisanie pism informujących o wynikach wyboru Pracownik biura LGD Rozesłanie pism informujących o Wzór pisma informującego o wynikach wyboru Wzór pisma o

8 wynikach wyboru przekazaniu uchwały o wyborze operacji Ogłoszenie listy projektów ocenionych Wzór listy projektów przez Radę ocenionych przez Radę Odwołanie od wyników wyboru Wnioskodawca Złożenie pisemnego odwołania w terminie do 7 dni od dnia ogłoszenia listy projektów ocenionych przez Radę, informującej o wyniku wyboru Pracownik biura Przyjęcie odwołania zarejestrowanie Niezwłoczne przekazanie odwołania Zarządowi LGD do rozpatrzenia Zarząd LGD Rozpatrzenie odwołania i przekazanie informacji o wynikach rozpatrzenia odwołania przez Zarząd Przewodniczącemu Rady Przewodniczący Rady Zwołanie posiedzenia Rady Programowej w okresie 10 dni od dostarczenia odwołania do biura LGD Zreferowanie treści odwołania Członkowie Rady Programowej Głosowanie nad przyjęciem/odrzuceniem odwołania Wzór karty do głosowania nad przyjęciem/odrzuceniem Członkowie Rady Programowej Pracownik biura Pracownik biura Ewentualnie (jeśli uwzględniono odwołanie): przyjęcie uchwały o aktualizacji listy projektów wybranych do realizacji. Przygotowanie pism o przyjęciu/odrzuceniu odwołania Wysłanie pism o przyjęciu/odrzuceniu odwołania Przekazanie samorządowi województwa ostatecznej listy projektów wybranych do realizacji wraz z wnioskami Wzór uchwały Wzór pisma informującego o przyjęciu/odrzuceniu odwołania Wzór pisma informującego o projektach wybranych do realizacji

9 Wzory dokumentów przy wdrażaniu procedury oceny zgodności projektu z LSR i lokalnymi kryteriami wyboru

10 Kietrz,. Sz. P Dotyczy wniosku o dofinansowanie złożonego do Programu LEADER LGD Płaskowyż Dobrej Ziemi Nr wniosku Nazwa Beneficjenta Tytuł projektu Pragnę poinformować, iż Państwa wniosek. uzyskał. punktów i został/nie został rekomendowany do otrzymania dofinansowania. Podpis Przewodniczącego Rady Programowej

11 Karta wstępnej oceny zgodności z kryteriami dostępu Nr wniosku Nazwa Beneficjenta Tytuł projektu Lp. Nazwa kryteria 1 Wniosek został złożony w terminie określonym w ogłoszeniu o konkursie 2 We wniosku wskazano adres beneficjenta 3 Wnioskodawca jest uprawniony do otrzymania pomocy 4 Zakres operacji jest zgodny z zakresami wskazanymi w rozporządzeniach dotyczących PROW 5 Koszt całkowity projektu wynosi od 4,5 tys. do 400 tys. zł. 6 Wnioskowana kwota dofinansowania nie przekracza limitów dla poszczególnych działań 7 Projekt nie jest współfinansowany ze środków publicznych (z wyjątkami wspomnianymi w rozporządzeniach)? 8 Okres realizacji projektu oraz liczba etapów są zgodne z rozporządzeniem 9 Wniosek jest kompletny, ma wypełnione wszystkie punkty i zawiera wszystkie wymagane załączniki do przeprowadzenia oceny zgodności z LSR Zgodność z kryteriami dostępu TAK NIE Uwagi.. Kierownik biura LGD Podpis pracownika sprawdzającego wniosek. Zatwierdzenie karty wstępnej

12 Potwierdzenie złożenia wniosku Nr wniosku Data i godzina wpływu wniosku Nazwa Beneficjenta Adres Beneficjenta Telefon kontaktowy Adres Tytuł projektu Uwagi Podpis pracownika przyjmującego wniosek

13 Dane Członka Rady Programowej: Pieczęć LGD Nr karty: Imię Nazwisko: Podpis Sekretarza Posiedzenia: Sektor: Gmina:.... Karta oceny zgodności operacji z LSR Wniosek nr:. złożony przez:..... Nazwa operacji:.. Operacja odpowiada działaniu PROW: Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Odnowa i rozwój wsi Mały projekt 1. Czy realizacja operacji przyczyni się do osiągnięcia celów ogólnych LSR?: - celu 1: Płaskowyż Dobrej Ziemi atrakcyjnym obszarem o ciekawych walorach krajobrazowych i kulturowych tak nie - celu 2: Rozwój pozarolniczej działalności gospodarczej w oparciu o lokalne zasoby tak nie - celu 3: Wzrost poziomu jakości życia społeczeństwa tak nie Czy realizacja operacji przyczyni się do osiągnięcia celów szczegółowych LSR? - celu 1.1: Stworzenie infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej regionu tak nie - celu 1.2: Promocja walorów turystycznych regionu wielu kultur tak nie - celu 2.1: Rozwój usług dla ludności i turystów tak nie - celu 2.2: Podnoszenie kwalifikacji mieszkańców i poziomu zatrudnienia tak nie - celu 3.1: Stworzenie bogatej oferty rekreacyjno-kulturalnej regionu tak nie - celu 3.2 : Podniesienie standardu miejsc spotkań i bazy działalności kulturalno-oświatowej tak nie Czy operacja jest zgodna z przedsięwzięciami planowanymi w ramach LSR?

14 - przedsięwzięciem I: Ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Płaskowyżu Dobrej Ziemi tak nie - przedsięwzięcie II: Rozwój tematycznych szlaków turystycznych tak nie - przedsięwzięcie III: Rozwój aktywności społeczności lokalnej nakierowany na promocje regionu i kultywowanie tradycji narodowych tak nie - przedsięwzięcie IV: Nowoczesne obiekty użyteczności publicznej na obszarze Płaskowyżu Dobrej Ziemi tak nie Uzasadnienie zgodności operacji z przedsięwzięciami planowanymi w ramach LSR (w uzasadnieniu należy m.in. wykazać, że ocenianą operację można uznać za operację rekomendowaną w ramach LSR):..... Głosuję za uznaniem, Ŝe operacja jest* nie jest* zgodna z LSR (* niepotrzebne skreślić) Data podpis Członka Rady Programowej Instrukcja wypełnienia karty W odniesieniu do kaŝdego celu i przedsięwzięcia wyszczególnionego w punktach 1, 2 i 3 naleŝy wybrać i zaznaczyć odpowiedź tak lub odpowiedź nie przez postawieniu znaku X w odpowiednim polu. Operację moŝna uznać za zgodną z LSR, gdy z odpowiedzi udzielonych na pytania zawarte w punktach 1, 2 i 3 wynika, Ŝe jej realizacja przyczynia się do osiągnięcia co najmniej jednego celu ogólnego LSR, co najmniej jednego celu szczegółowego LSR oraz Ŝe jest ona zgodna z co najmniej jednym przedsięwzięciem planowanym w ramach LSR. Głosowanie za uznaniem operacji za zgodną lub niezgodną z LSR polega na skreśleniu jednej z opcji zaznaczonych gwiazdką *. Skreślenie lub pozostawienie obu opcji będzie uznane za głos niewaŝny

15 Dane Członka Rady Programowej: Pieczęć LGD Nr karty: Imię Nazwisko: Sektor: Gmina:.. Karta oceny operacji wg lokalnych kryteriów LGD Dla Działania Odnowa i rozwój wsi Wniosek nr:. złożony przez:..... Nazwa operacji:.. Działa nie PROW Odnowa i rozwój wsi Lokalne kryteria oceny operacji Operacja będzie realizowana w miejscowości liczącej na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego złożenie wniosku według danych GUS: poniżej 250 mieszkańców - 4 pkt. Od 251 do 500 mieszkańców 3 pkt. Od 501 do 750 mieszkańców - 2 pkt. Od 751 do 3500 mieszkańców - 1 pkt. Wnioskowana kwota pomocy wynosi: Od 25 tys. Do 50 tys. 4 pkt. > 50 tys. Do 150 tys. 2pkt. > 150 tys. Do 300 tys. 1 pkt. Wnioskodawca jest członkiem Stowarzyszenia LGD Płaskowyż Dobrej Ziemi Podpis Sekretarza Posiedzenia:.. Tak 2 pkt. Nie - 0 pkt. Działalność, której dotyczy operacja, jest oparta o wykorzystanie lokalnych zasobów, albo lokalnego dziedzictwa kulturowego, historycznego, lub przyrodniczego: Projekt obejmuje renowację obiektu zabytkowego wpisanego do rejestru zabytków 1 pkt. Projekt przyczyni się do unowocześnienia obiektów użyteczności publicznej ( obiekty kulturalne, rekreacyjno-sportowe) 2 pkt. Projekt przyczynia się do promocji i ochrony lokalnych pomników przyrody, gatunków chronionych flory i fauny oraz miejsc chronionych. 1 pkt. Projekt jest częścią większego przedsięwzięcia (np. szlaku turystycznego) 1 pkt. Projekt promuje obszar poprzez wykorzystanie jednolitego produktu markowego: Tak 2pkt. Nie 0 pkt. Projekt realizowany jest w miejscowości, w której działa Grupa Odnowy Wsi : Tak 1 pkt. Nie 0 pkt. Projekt realizuje założenia programu Województwa Opolskiego Akcja Wieś Przyszłości : Tak 2 pkt. Nie 0 pkt. Przyzn ana ocena SUMA PUNKTÓW /20

16 Kryteria dla działania Odnowa i rozwój wsi Działanie PROW Lokalne kryteria oceny operacji Operacja będzie realizowana w miejscowości liczącej na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego złożenie wniosku według danych GUS: poniżej 250 mieszkańców - 4 pkt. Od 251 do 500 mieszkańców 3 pkt. Od 501 do 750 mieszkańców - 2 pkt. Od 751 do 3500 mieszkańców - 1 pkt. Wnioskowana kwota pomocy wynosi: Od 25 tys. Do 50 tys. 4 pkt. Od 50 tys. Do 150 tys. 2pkt. Od 150 tys. Do 300 tys. 1 pkt. Wnioskodawca jest członkiem Stowarzyszenia LGD Płaskowyż Dobrej Ziemi Tak 2 pkt. Nie - 0 pkt. uwagi Ponieważ na obszarze dominują miejscowości małe i średnie w związku z tym LGD chce pobudzić aktywność w tych miejscowościach, co wpłynie na ich rozwój oraz możliwości pozyskiwania dodatkowych środków przez ich mieszkańców. Preferuje się projekty o niższej wartości kosztów kwalifikowanych ze względu na ograniczoną ilość środków na realizację LSR dla obszaru Płaskowyżu Dobrej Ziemi. Wspiera członków LGD, w celu zapewnienia szerokiego i trafnego oddziaływania na rozwój regionu oraz wzmocnienia oddziaływania LGD na zrównoważony rozwój obszaru Odnowa i rozwój wsi Działalność, której dotyczy operacja, jest oparta o wykorzystanie lokalnych zasobów, albo lokalnego dziedzictwa kulturowego, historycznego, lub przyrodniczego: Projekt obejmuje renowację obiektu zabytkowego wpisanego do rejestru zabytków 1 pkt. Projekt przyczyni się do unowocześnienia obiektów użyteczności publicznej ( obiekty kulturalne, rekreacyjno-sportowe) 2 pkt. Projekt przyczynia się do promocji i ochrony lokalnych pomników przyrody, gatunków chronionych flory i fauny oraz miejsc chronionych. 1 pkt. Projekt jest częścią większego przedsięwzięcia (np. szlaku turystycznego) 1 pkt. Preferuje operacje/projekty służące zabezpieczeniu i renowacji zaniedbanych obiektów historycznych oraz wpływających na rozwój bazy turystycznej, co jest adekwatne do analizy SWOT zagrożenia. Projekty promujące region, ukierunkowane na ochronę jego zasobów naturalnych oraz realizowane jako większe przedsięwzięcia wpłyną na atrakcyjność obszaru oraz na wzrost zainteresowania jego walorami i staną się atrakcyjnym miejscem wypoczynku. Projekt promuje obszar poprzez wykorzystanie jednolitego produktu markowego: Tak 2pkt. Nie 0 pkt. Projekt realizowany jest w miejscowości, w której działa Grupa Odnowy Wsi : Tak 1 pkt. Nie 0 pkt. Preferuje operacje/projekty zakładające promocję towarów i usług z wykorzystaniem jednolitego logotypu LGD wpływając na wzmocnienie rozpoznawalności obszaru co jest adekwatne do analizy SWOT słaba promocja produktów tradycyjnych, lokalnych i wyrobów rękodzielniczych oraz turystycznych. Promuje projekty/operacje w miejscowościach, które realizują założenia programu Odnowa Wsi, aby wesprzeć ich działalność i uzyskać dużą trwałość rezultatów. Adekwatne do silnych stron.

17 Projekt realizuje założenia programu Województwa Opolskiego Akcja Wieś Przyszłości : Tak 2 pkt. Nie 0 pkt. Promuje projekty/operacje realizujące założenia programu Akcja Wieś Przyszłości, gdyż zakładają one kompleksowy rozwój obszarów wiejskich. Adekwatne do SWOT szanse. Maksymalna SUMA PUNKTÓW 20 Źródła weryfikacji: wniosek o dofinansowanie oraz stosowne zaświadczenia i oświadczenia

18 Każdy członek Rady Programowej przed wypełnianiem karty oceny powinien zapoznać się z niniejszą instrukcją, a szczególnie z opisem lokalnych kryteriów oceny operacji. Członkowie Rady Programowej powinni zapoznać się szczegółowo z informacjami zawartymi we wniosku o dofinansowanie oraz załącznikach dołączonych do wniosku. W przypadku, gdy wniosek o dofinansowanie będzie zawierał braki uniemożliwiające przeprowadzenie oceny według Lokalnych kryteriów oceny projektów, wówczas punkty nie będą przyznawane. Karta oceny operacji wg lokalnych kryteriów LGD dla poszczególnych Działań musi być wypełniona kompletnie i podpisana przez Członka Rady Programowej. Działanie Odnowa i rozwój wsi Liczba mieszkańców punkty przyznawane są według zaświadczenia z gminnej Ewidencji Ludności potwierdzającego liczbę mieszkańców miejscowości, w której będzie realizowany projekt, na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego złożenie wniosku. Wnioskowana kwota pomocy według informacji zawartej we wniosku o dofinansowanie Wnioskodawca jest członkiem Stowarzyszenia LGD Płaskowyż Dobrej Ziemi - według aktualnej informacji przedstawionej przez Zarząd LGD na dzień ogłoszenia o naborze wniosków w tym działaniu. Działalność, której dotyczy operacja, jest oparta o wykorzystanie lokalnych zasobów, albo lokalnego dziedzictwa kulturowego, historycznego, lub przyrodniczego - punkty są przyznawane wówczas gdy: - W zakresie renowacji obiektu zabytkowego wpisanego do rejestru zabytków wymagane jest stosowne zaświadczenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. - W zakresie unowocześnienia obiektów użyteczności publicznej ( obiekty kulturalne, rekreacyjno-sportowe) - wymagane jest wykazanie stosownych informacji w Planie Odnowy Miejscowości. - W zakresie promocji i ochrony lokalnych pomników przyrody, gatunków chronionych flory i fauny oraz miejsc chronionych wymagane jest stosowne zaświadczenie Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody. - W zakresie gdy projekt jest częścią większego przedsięwzięcia (np. szlaku turystycznego) wymagane jest wykazanie stosownych informacji w Planie Odnowy Miejscowości, że dany projekt jest częścią większego przedsięwzięcia obejmującego co najmniej trzy miejscowości. Projekt promuje obszar poprzez wykorzystanie jednolitego produktu markowego - punkty przyznawane są wówczas gdy wnioskodawca w ramach swojego projektu będzie stosował jednolite logo LGD wpływając na wzmocnienie rozpoznawalności obszaru poprzez promocję obiektów, publikacji i realizowanych działań. Projekt realizowany jest w miejscowości, w której działa Grupa Odnowy Wsi punkty są przyznawane wówczas gdy w danej miejscowości, na dzień ogłoszenia naboru wniosków funkcjonuje Grupa Odnowy Wsi w ramach Programu Województwa Opolskiego, według aktualnego wykazu sołectw udostępnionego przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego. Projekt realizuje założenia programu Województwa Opolskiego Akcja Wieś Przyszłości punkty są przyznawane wówczas gdy, projekt zakłada realizację przynajmniej dwóch elementów według opracowanego przez Województwo Opolskie modelu Wieś Przyszłości ( m.in. ogólnodostępna sala dostosowana do przedsięwzięć szkoleniowych, ogólnodostępna sala komputerowa z funkcją telepracy i/lub e-learningu, Internet dostępny dla ogółu mieszkańców, strona www wsi pełniąca funkcję platformy komunikacji pomiędzy mieszkańcami oraz źródła informacji o życiu i ofercie wsi,. Dom Mieszkańców" jako miejsce spotkań społeczności wiejskiej i zorganizowanej pracy poszczególnych grup i środowisk wiejskich, wspieranej przez personel (etatowy i/lub wolontariat), urządzone Centrum wsi" z funkcją plenerowych spotkań integracyjnych itd.,)

Karta oceny zgodności operacji z LSR

Karta oceny zgodności operacji z LSR Dane Członka Rady Programowej: Pieczęć LGD Nr karty:.. Imię Nazwisko:. Podpis Sekretarza Posiedzenia: Sektor: Gmina:..... Karta oceny zgodności operacji z LSR Wniosek nr:. złożony przez:..... Nazwa operacji:.

Bardziej szczegółowo

Procedura wyboru wniosków LGD Euro-Country-Partnerstwo dla zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, w ujęciu opisowym, tabelarycznym oraz graficznym

Procedura wyboru wniosków LGD Euro-Country-Partnerstwo dla zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, w ujęciu opisowym, tabelarycznym oraz graficznym Procedura wyboru wniosków LGD Euro-Country-Partnerstwo dla zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, w ujęciu opisowym, tabelarycznym oraz graficznym Nabór i ocena wniosków oraz wybór operacji do finansowania

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA WYBORU OPERACJI PRZEZ LGD

PROCEDURA WYBORU OPERACJI PRZEZ LGD PROCEDURA WYBORU OPERACJI PRZEZ LGD Procedura wyboru została szczegółowo opisana w tym rozdziale oraz w załączniku nr 1 dołączonym do niniejszej Strategii: Regulamin Pracy Rady. Do Regulaminu Pracy Rady

Bardziej szczegółowo

IX. Procedura wyboru operacji przez LGD w ramach działania. Przyjęte przez LGD kryteria lokalne wraz z opisem procedury ich zmiany.

IX. Procedura wyboru operacji przez LGD w ramach działania. Przyjęte przez LGD kryteria lokalne wraz z opisem procedury ich zmiany. IX. Procedura wyboru operacji przez LGD w ramach działania. Przyjęte przez LGD kryteria lokalne wraz z opisem procedury ich zmiany. IX.1. Procedura wyboru operacji Jednym z ważniejszych aspektów wdrażania

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA NABORU I OCENY

PROCEDURA NABORU I OCENY PROCEDURA NABORU I OCENY zgodności operacji z LSR * Stowarzyszenia Kraina św. Anny *Możliwe są zmiany w procedurze uwzględniające aktualny stan prawny, o czym wnioskodawcy zostaną powiadomieni najpóźniej

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA NABORU I OCENY

PROCEDURA NABORU I OCENY PROCEDURA NABORU I OCENY zgodności operacji z LSR * Stowarzyszenia Kraina św. Anny *Możliwe są zmiany w procedurze uwzględniające aktualny stan prawny, o czym wnioskodawcy zostaną powiadomieni najpóźniej

Bardziej szczegółowo

Procedura wyboru operacji przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Zamojska

Procedura wyboru operacji przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Zamojska Załącznik nr 1 do uchwały nr 7/V/2012 z dnia 23 maja 2012 r. Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Procedura wyboru operacji przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Zamojska 1 Użyte sformułowania

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia Ogólne

1 Postanowienia Ogólne PROCEDURA OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z LOKALNĄ STRATEGIĄ ROZWOJU STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA EUROGALICJA I WYBORU OPERACJI ORAZ ODWOŁANIA OD ROZSTRZYGNIĘĆ ORGANU DECYZYJNEGO W SPRAWIE WYBORU OPERACJI.

Bardziej szczegółowo

Procedura wyboru operacji przez LGD

Procedura wyboru operacji przez LGD Procedura wyboru operacji przez LGD 1. LGD Qwsi (w porozumieniu z Samorządem Województwa Dolnośląskiego) przygotowuje informację dotyczącą możliwości składania wniosków o dofinansowanie projektów i ustala

Bardziej szczegółowo

Procedura wyboru operacji przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Zamojska

Procedura wyboru operacji przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Zamojska Procedura wyboru operacji przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Zamojska 1 Użyte sformułowania i skróty w Procedurze wyboru operacji przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Zamojska

Bardziej szczegółowo

Procedury oceny projektów według przyjętego Regulaminu Rady. Stowarzyszenie - Lokalna Grupa Działania - Dobre Inicjatywy Regionu

Procedury oceny projektów według przyjętego Regulaminu Rady. Stowarzyszenie - Lokalna Grupa Działania - Dobre Inicjatywy Regionu Procedury oceny projektów według przyjętego Regulaminu Rady Regulamin Rady (załącznik nr 1 do Uchwały Nr 5/2009 Walnego Zebrania z dnia 03.06.2009r.) Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA WYBORU OPERACJI PRZEZ LGD

PROCEDURA WYBORU OPERACJI PRZEZ LGD PROCEDURA WYBORU OPERACJI PRZEZ LGD Procedura wyboru została szczegółowo opisana w tym rozdziale oraz w załączniku nr 1 dołączonym do niniejszej Strategii: Regulamin Pracy Rady. Do Regulaminu Pracy Rady

Bardziej szczegółowo

Książka Druków dotyczących procesu oceny i wyboru operacji do dofinansowania w ramach LSR LGD Stolem

Książka Druków dotyczących procesu oceny i wyboru operacji do dofinansowania w ramach LSR LGD Stolem Załącznik nr 1 do LSR na lata 2009-2015 LGD Stolem Książka Druków dotyczących procesu oceny i wyboru operacji do dofinansowania w ramach LSR LGD Stolem 1 Spis druków stosowanych podczas procedury wyboru

Bardziej szczegółowo

decyzyjnego (Załącznik a) Zawiadomienie o Posiedzeniu Rady (Załącznik c) odwołania (Załącznik d)

decyzyjnego (Załącznik a) Zawiadomienie o Posiedzeniu Rady (Załącznik c) odwołania (Załącznik d) Załącznik do Uchwały nr 3/2010 Walnego Zebrania Członków Procedura od rozstrzygnięć organu decyzyjnego w sprawie wyboru operacji (Załącznik nr 3 do Regulaminu pracy Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania

Bardziej szczegółowo

Nabór i ocena wniosków oraz wybór operacji do finansowania będzie odbywać się według następującej procedury:

Nabór i ocena wniosków oraz wybór operacji do finansowania będzie odbywać się według następującej procedury: Procedura wyboru operacji w formie opisowej, tabelarycznej ze wzorami dokumentów i graficznej dokonywana przez Lokalną Grupę Działania Vistula Terra Culmensis Rozwój przez Tradycję Nabór i ocena wniosków

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie członków Rady LGD Siła w Grupie

Oświadczenie członków Rady LGD Siła w Grupie Oświadczenie członków Rady LGD Siła w Grupie o bezstronności w rozpatrywaniu wniosku o pomoc zatytułowanego którego Wnioskodawcą jest. złożone na posiedzeniu Rady w dniu. Oświadczam, że nie zachodzą żadne

Bardziej szczegółowo

I. Procedura oceny zgodności operacji z LSR

I. Procedura oceny zgodności operacji z LSR I. Procedura oceny zgodności operacji z LSR 1. Ogłoszenie o naborze wniosków. 1.1. W terminie co najmniej 44 dni przed dniem rozpoczęcia naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania Wdrażanie

Bardziej szczegółowo

Procedura odwołania od rozstrzygnięć Rady w sprawie wyboru operacji (tekst jednolity)

Procedura odwołania od rozstrzygnięć Rady w sprawie wyboru operacji (tekst jednolity) Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecze Bobrzy z dnia 10.07.2012r. w sprawie przyjęcia Procedury odwołania od rozstrzygnięć organu decyzyjnego w sprawie wyboru

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA WYBORU OPERACJI PRZEZ LGD

PROCEDURA WYBORU OPERACJI PRZEZ LGD PROCEDURA WYBORU OPERACJI PRZEZ LGD Procedura wyboru operacji została szczegółowo opisana w tym rozdziale oraz w załączniku nr 1 dołączonym do niniejszej Strategii: Regulamin Pracy Rady. Do Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie członków Rady LGD Siła w Grupie

Oświadczenie członków Rady LGD Siła w Grupie Oświadczenie członków Rady LGD Siła w Grupie o bezstronności w rozpatrywaniu wniosku o pomoc zatytułowanego którego Wnioskodawcą jest. złożone na posiedzeniu Rady w dniu. Oświadczam, że nie zachodzą żadne

Bardziej szczegółowo

Procedura odwołania od rozstrzygnięć Rady

Procedura odwołania od rozstrzygnięć Rady Procedura odwołania od rozstrzygnięć Rady 1 Użyte sformułowania i skróty w niniejszej Procedurze oznaczają: Stowarzyszenie Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Zamojska Rada Rada Stowarzyszenia,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do Lokalnej Strategii Rozwoju

Załącznik nr 6 do Lokalnej Strategii Rozwoju Załącznik nr 6 do Lokalnej Strategii Rozwoju Procedura wyboru operacji przez LGD Przyjęta Uchwałą Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Perły Czarnej Nidy nr 2/2009 z dnia 14 stycznia 2009 r. z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

3 Każde odwołanie jest rejestrowane i otrzymuje numer, który używany jest w trakcie jego rozpatrywania.

3 Każde odwołanie jest rejestrowane i otrzymuje numer, który używany jest w trakcie jego rozpatrywania. Procedura odwołania od rozstrzygnięć organu decyzyjnego w sprawie wyboru operacji przyjęta Uchwała Rady Stowarzyszenia pn. Lokalna Grupa Działania Perły Czarnej Nidy nr 4/2009 z dnia 14 stycznia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

Na podstawie 15 ust. 5 Statutu Stowarzyszenia, Rada Stowarzyszenia Buska Lokalna Grupa Działania Słoneczny Lider postanawia co następuje:

Na podstawie 15 ust. 5 Statutu Stowarzyszenia, Rada Stowarzyszenia Buska Lokalna Grupa Działania Słoneczny Lider postanawia co następuje: Uchwała Rady Stowarzyszenia Buska Lokalna Grupa Działania Słoneczny Lider nr 2/2012 z dnia 23.02.2012 zmieniająca Uchwałę Rady nr 3/2008 z dnia 29.12.2008 r. w sprawie przyjęcia z późn. zm. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Lokalna Strategia Rozwoju na lata

Lokalna Strategia Rozwoju na lata 9. Określenie procedury oceny zgodności operacji z LSR, procedury wyboru operacji przez LGD, procedury odwołania od rozstrzygnięć organu decyzyjnego w sprawie wyboru operacji w ramach działania Wdrażanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 12 do Wniosku o wybór LSR. Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania - Gniazdo

Załącznik nr 12 do Wniosku o wybór LSR. Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania - Gniazdo Załącznik nr 12 do Wniosku o wybór LSR Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania - Gniazdo Kryteria wyboru grantobiorców, a także procedury zmiany tych kryteriów w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z LSR

KARTA OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z LSR Załącznik nr 7 do uchwały Zarządu LGD Zapiecek nr 4/X/01 z dnia.10.01 r. Załącznik nr 4. Karta oceny zgodności operacji z LSR Załącznik nr. do Regulaminu Rady Lokalnej Grupy Działania Zapiecek Nr wniosku:

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceny merytorycznej

Kryteria oceny merytorycznej Kryteria oceny merytorycznej Ocena merytoryczna składa się z: a) oceny zgodności operacji z LSR; b) oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami przyjętymi przez LGD. Ocenę zgodności operacji z LSR

Bardziej szczegółowo

Procedura Wyboru Operacji Stowarzyszenia Kraina Sanu Lokalna Grupa Działania

Procedura Wyboru Operacji Stowarzyszenia Kraina Sanu Lokalna Grupa Działania Procedura Wyboru Operacji Stowarzyszenia Kraina Sanu Lokalna Grupa Działania 1 Postanowienia Ogólne 1. Procedura wyboru operacji określa: zasady ogłaszania konkursu, warunki uczestnictwa w konkursie, sposób

Bardziej szczegółowo

Wniosek nr:... złożony przez:. Nazwa operacji:... Lokalne kryteria oceny operacji

Wniosek nr:... złożony przez:. Nazwa operacji:... Lokalne kryteria oceny operacji Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Karta oceny zgodności wg lokalnych kryteriów Załącznik nr 10 Imię i nazwisko osoby oceniającej. Wniosek nr:... złożony przez:. Nazwa operacji:... Działanie

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej. Ogłasza nabór Wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej. Ogłasza nabór Wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19. Data zamieszczenia na stronie internetowej www.lokalnagrupadzialania.pl w dniu 14 grudnia 2017 r. OGŁOSZENIE Nr 3/2018/G o naborze wniosków o powierzenie grantów Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

Bardziej szczegółowo

Chełmża, 16 listopada 2016 roku

Chełmża, 16 listopada 2016 roku SZKOLENIE ZWIĄZANE Z NABOREM WNIOSKÓW W ZAKRESIE 19.2. Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Chełmża,

Bardziej szczegółowo

Karta oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju LGD Ziemia Biłgorajska

Karta oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju LGD Ziemia Biłgorajska Karta oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju LGD Ziemia Biłgorajska Wniosek nr: złożony przez: Nazwa operacji:. Działanie PROW: - Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej - Tworzenie

Bardziej szczegółowo

WZÓR KARTY OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI W RAMACH LSR I OPRACJI WŁASNYCH Z PROGRAMEM. IMIĘ i NAZWISKO lub NAZWA WNIOSKODAWCY:

WZÓR KARTY OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI W RAMACH LSR I OPRACJI WŁASNYCH Z PROGRAMEM. IMIĘ i NAZWISKO lub NAZWA WNIOSKODAWCY: Załącznik nr 1 do Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR i operacji własnych WZÓR KARTY OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI W RAMACH LSR I OPRACJI WŁASNYCH Z PROGRAMEM Miejsce na pieczęć LGD KARTA OCENY ZGODNOŚCI

Bardziej szczegółowo

WZÓR KARTY WSTĘPNEJ OCENY WNIOSKU. IMIĘ i NAZWISKO lub NAZWA WNIOSKODAWCY: NAZWA / TYTUŁ WNIOSKU: I. KRYTERIA FORMALNE TAK NIE

WZÓR KARTY WSTĘPNEJ OCENY WNIOSKU. IMIĘ i NAZWISKO lub NAZWA WNIOSKODAWCY: NAZWA / TYTUŁ WNIOSKU: I. KRYTERIA FORMALNE TAK NIE Załącznik nr 1 do Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR i operacji własnych WZÓR KARTY WSTĘPNEJ OCENY WNIOSKU Miejsce na pieczęć LGD KARTA WSTĘPNEJ OCENY WNIOSKU NUMER KONKURSU: IMIĘ i NAZWISKO

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW PRZEZ LGD "RAZEM DLA RADOMKI" OKREŚLONE W LSR:

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW PRZEZ LGD RAZEM DLA RADOMKI OKREŚLONE W LSR: KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW PRZEZ LGD "RAZEM DLA RADOMKI" OKREŚLONE W LSR: Rada LGD składająca się z 14 osób dokonuje złożonych przez Beneficjentów wniosków w odpowiedzi na ogłoszone konkursy. Do kompetencji

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR I/2017

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR I/2017 OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR I/2017 Stowarzyszenie Perły Mazowsza Lokalna Grupa Działania informuje, iż na podstawie art. 19 ust 1 Ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA PROCEDURA WYBORU OPERACJI

OGÓLNA PROCEDURA WYBORU OPERACJI OGÓLNA PROCEDURA WYBORU OPERACJI Ewentualne dopracowanie i ponowne złożenie operacji w kolejnym naborze Przyjęcie dokumentacji projektowej (wniosków) i wypełnienie fiszki operacji Fiszki operacji Udostępnienie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY WNIOSKÓW ORAZ PRZYJĘTE PRZEZ LGD KRYTERIA LOKALNE DLA OPERACJI

KRYTERIA OCENY WNIOSKÓW ORAZ PRZYJĘTE PRZEZ LGD KRYTERIA LOKALNE DLA OPERACJI KRYTERIA OCENY WNIOSKÓW ORAZ PRZYJĘTE PRZEZ LGD KRYTERIA LOKALNE DLA OPERACJI Kryteria oceny wniosków Ocena wniosków składa się z: a) oceny zgodności operacji z LSR; b) oceny zgodności operacji z lokalnymi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY LGD Kraina wokół Lublina. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN RADY LGD Kraina wokół Lublina. Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Nr /2015 Walnego Zebrania Członków LGD Kraina wokół Lublina z dnia 18 grudnia 2015 r. REGULAMIN RADY LGD Kraina wokół Lublina Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. 1. Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej. Ogłasza nabór Wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej. Ogłasza nabór Wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19. Data zamieszczenia na stronie internetowej www.lokalnagrupadzialania.pl w dniu 14 grudnia 2017 r. OGŁOSZENIE Nr 2/2018/G o naborze wniosków o powierzenie grantów Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 35/2009. Walnego Zebrania. z dnia 11 grudnia 2009 roku.

Uchwała Nr 35/2009. Walnego Zebrania. z dnia 11 grudnia 2009 roku. Uchwała Nr 35/2009 Załącznik r I do protokołu Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "EUROGALICJA" z dnia II. ł2.2009 r. Stowarzyszenia Walnego Zebrania Lokalna Grupa Działania

Bardziej szczegółowo

Ogłasza nabór Wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2

Ogłasza nabór Wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 Data zamieszczenia na stronie internetowej 4 stycznia 2018 r. OGŁOSZENIE nr 4/2018 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej Ogłasza nabór Wniosków o w ramach poddziałania

Bardziej szczegółowo

OBJĘTEGO PROW I. SŁOWNICZEK

OBJĘTEGO PROW I. SŁOWNICZEK Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu LGD Zapiecek Nr 6/XII/2015 z dnia 30.12.2015r. PROCEDURY WYBORU I OCENY OPERACJI WŁASNYCH LGD W RAMACH PODDZIAŁANIA WSPARCIE NA WDRAŻANIE OPERACJI W RAMACH STRATEGII ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do uchwały nr 34/16/Z z dnia Zarządu LGD Zielony Pierścień

Załącznik nr 2 do uchwały nr 34/16/Z z dnia Zarządu LGD Zielony Pierścień Załącznik nr 2 do uchwały nr 34/16/Z z dnia 23.09.2016 Zarządu LGD Zielony Pierścień PROCEDURA OCENY I WYBORU OPERACJI WŁASNYCH LGD w ramach poddziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii

Bardziej szczegółowo

Tabelaryczna PROCEDURA PRZEPROWADZANIA NABORU I WYBORU WNIOSKÓW SKŁADANYCH PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD finansowanych z PROW, RPO WK-P

Tabelaryczna PROCEDURA PRZEPROWADZANIA NABORU I WYBORU WNIOSKÓW SKŁADANYCH PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD finansowanych z PROW, RPO WK-P Tabelaryczna PROCEDURA PRZEPROWADZANIA NABORU I WYBORU WNIOSKÓW SKŁADANYCH PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD finansowanych z PROW, RPO WK-P Załącznik nr 6 do Procedury oceny i wyboru operacji ETAP OSOBA ODPOWIEDZIALNA

Bardziej szczegółowo

Księga procedur Słowińskiej Grupy Rybackiej

Księga procedur Słowińskiej Grupy Rybackiej 1 Księga procedur Słowińskiej Grupy Rybackiej zawierająca wzory dokumentów stosowanych w procedurze oceny i wyboru operacji 2 Spis treści Karta oceny zgodności operacji z LSROR stosująca się do oceny operacji

Bardziej szczegółowo

Procedura oceny zgodności i wyboru operacji. Procedura naboru i wyboru projektów obejmować będzie następujące działania:

Procedura oceny zgodności i wyboru operacji. Procedura naboru i wyboru projektów obejmować będzie następujące działania: 9. Określenie procedury oceny zgodności operacji z LSR, procedury wyboru operacji przez LGD, procedury odwołania od rozstrzygni ęć organu decyzyjnego w sprawie wyboru operacji w ramach działania, o którym

Bardziej szczegółowo

Lokalne kryteria wyboru operacji w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Blisko Krakowa

Lokalne kryteria wyboru operacji w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Blisko Krakowa Odnowa i rozwój wsi Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Małe projekty załącznik nr 4 do Procedury naboru oraz oceny i wyboru operacji Lokalne kryteria

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak

Regulamin Rady Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak Regulamin Rady Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Regulamin Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak określa organizację

Bardziej szczegółowo

Karta merytoryczna Oceny operacji według lokalnych kryteriów

Karta merytoryczna Oceny operacji według lokalnych kryteriów Stowarzyszenie Dolina Noteci Działanie: Projekty Grantowe infrastruktura Karta merytoryczna Oceny operacji według lokalnych kryteriów Cel ogólny Cel szczegółowy Przedsięwzięcie Wskaźniki produktu Wskaźniki

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2.2 Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Dorzecze Bobrzy

Załącznik nr 2.2 Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Dorzecze Bobrzy Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecze Bobrzy z dnia 10.07.2012r w sprawie przyjęcia Procedury oceny zgodności operacji z LSR i oceny operacji wg lokalnych kryteriów

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA WYBORU OPERACJI PRZEZ LGD

PROCEDURA WYBORU OPERACJI PRZEZ LGD Załącznik nr 3 do Uchwały nr 1/11/2009 Walnego Zebrania Członków LGD Puszcza Białowieska z dn. 30.11.2009 r. PROCEDURA WYBORU OPERACJI PRZEZ LGD 1 UŜyte sformułowania i skróty w niniejszej uchwale oznaczają:

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Rola Samorządu Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

Wzory dokumentów stosowane w procedurze oceny zgodności operacji z LSR i wyboru operacji

Wzory dokumentów stosowane w procedurze oceny zgodności operacji z LSR i wyboru operacji Załącznik nr 16 do wniosku o wybór LGD do realizacji LSR: Wzory dokumentów stosowane w procedurze oceny zgodności operacji z LSR i wyboru operacji Karta oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Zał. Nr 1 do Instrukcji wypełniania karty oceny według lokalnych kryteriów wyboru operacji -procedura Grantowa LGD KRASNYSTAW PLUS

Zał. Nr 1 do Instrukcji wypełniania karty oceny według lokalnych kryteriów wyboru operacji -procedura Grantowa LGD KRASNYSTAW PLUS Strona1 Lokalne kryteria wyboru operacji dla przedsięwzięcia 2.4 Promocja obszaru i rozwój oferty w zakresie turystyki oraz produktów i usług lokalnych (w tym wskaźnik do realizacji :Publikacje z zakresu

Bardziej szczegółowo

Procedura wyboru i oceny operacji w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata

Procedura wyboru i oceny operacji w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata Załącznik do Uchwały nr 14/2017 Zarządu Stowarzyszenia LGD Krzemienny Krąg z dnia 16.10.2017 r. Procedura wyboru i oceny operacji w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 1 Użyte

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełnienia karty oceny operacji według kryteriów wyboru

Instrukcja wypełnienia karty oceny operacji według kryteriów wyboru Załącznik nr 1 do Uchwały nr 33/WZC/2011 WZC Stowarzyszenia Siła w Grupie z dnia 30 maja 2012 r. Załącznik nr 4 do LSR Lokalne kryteria wyboru operacji przez Lokalną Grupę Działania Siła w Grupie określone

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 11 do Wniosku o wybór LSR. Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania - Gniazdo

Załącznik nr 11 do Wniosku o wybór LSR. Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania - Gniazdo Załącznik nr 11 do Wniosku o wybór LSR Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania - Gniazdo Kryteria wyboru operacji, a także procedury zmiany tych kryteriów w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru grantobiorców wraz procedurą ustalania lub zmiany kryteriów

Kryteria wyboru grantobiorców wraz procedurą ustalania lub zmiany kryteriów Kryteria wyboru grantobiorców wraz procedurą ustalania lub zmiany kryteriów Wersja: 5 Data zatwierdzenia: 4.05.09 r. Załącznik nr do uchwały nr 9/09 Walne Zebranie Członków Europejski Fundusz Rolny na

Bardziej szczegółowo

Oceniane jest doświadczenie wnioskodawcy w realizacji projektów z udziałem finansowania zewnętrznego (za wyjątkiem krajowego).

Oceniane jest doświadczenie wnioskodawcy w realizacji projektów z udziałem finansowania zewnętrznego (za wyjątkiem krajowego). Kryteria wybory projektu w ramach realizacji LSR Dziedzictwo i Rozwój Zakres tematyczny: operacje własne LGD oraz inne niż podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej Załącznik do ogłoszenia naboru

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 1/2016

Ogłoszenie nr 1/2016 EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie. Ogłoszenie nr 1/216 Lokalna Grupa Działania

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o naborze wniosków nr II/2017

Ogłoszenie o naborze wniosków nr II/2017 Ogłoszenie o naborze wniosków nr II/2017 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA WYBORU I OCENY OPERACJI W RAMACH

PROCEDURA WYBORU I OCENY OPERACJI W RAMACH PROCEDURA WYBORU I OCENY OPERACJI W RAMACH Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia Kraina św. Anny Niniejsza Procedura reguluje sposób w jaki Stowarzyszenie, w ramach wdrażania

Bardziej szczegółowo

Ankieta monitorująca

Ankieta monitorująca Ankieta monitorująca Ankieta monitorująca z realizacji operacji w zakresie działania "WdraŜanie lokalnych strategii rozwoju" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Dolina Noteci Załącznik nr 3d

Stowarzyszenie Dolina Noteci Załącznik nr 3d Stowarzyszenie Dolina Noteci Załącznik nr 3d Karta merytoryczna Oceny operacji według lokalnych kryteriów Działanie: Projekty Grantowe promocja turystyczna obszaru Cel ogólny Cel szczegółowy Przedsięwzięcie

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 1/2017

Ogłoszenie nr 1/2017 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie Ogłoszenie nr 1/2017 Lokalna Grupa Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice ogłasza nabór wniosków o przyznanie

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 4/2017

Ogłoszenie nr 4/2017 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie Ogłoszenie nr 4/2017 Lokalna Grupa Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice ogłasza nabór wniosków o przyznanie

Bardziej szczegółowo

II. Poprawa jakości życia, w tym dostępu do kultury i rekreacji, nauki i pracy.

II. Poprawa jakości życia, w tym dostępu do kultury i rekreacji, nauki i pracy. Opracowanie informacji o możliwości realizacji projektów przez beneficjentów z terenu działania LGD Między Dalinem i Gościbią w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Procedura oceny wniosków przez RADĘ FUNDACJI

Procedura oceny wniosków przez RADĘ FUNDACJI Procedura oceny wniosków przez RADĘ FUNDACJI Po złożeniu wniosków w naborze ogłoszonym przez Lokalną Grupę Działania - Kłodzka Wstęga Sudetów, wnioski te będą podlegać ocenie przez Radę Fundacji na specjalnie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 40 / 2009. Rady Fundacji Środkowopomorska Grupa Działania z dnia 07 grudnia 2009 r.

Uchwała nr 40 / 2009. Rady Fundacji Środkowopomorska Grupa Działania z dnia 07 grudnia 2009 r. Uchwała nr 40 / 2009 Rady Fundacji Środkowopomorska Grupa Działania z dnia 07 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia zmian do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2009 2015 Na podstawie 15 ust. 2 oraz ust.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY RADY (OD) Lokalnej Grupy Działania Zielone Bieszczady. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY RADY (OD) Lokalnej Grupy Działania Zielone Bieszczady. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały nr 2 Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Działania Zielone Bieszczady z dnia 18-10-2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY RADY (OD) Lokalnej Grupy Działania Zielone Bieszczady ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Oceniane jest doświadczenie wnioskodawcy w realizacji projektów z udziałem finansowania zewnętrznego (za wyjątkiem krajowego).

Oceniane jest doświadczenie wnioskodawcy w realizacji projektów z udziałem finansowania zewnętrznego (za wyjątkiem krajowego). Kryteria wybory projektu w ramach realizacji LSR Dziedzictwo i Rozwój Zakres tematyczny: operacje własne LGD oraz inne niż podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Słowińskiej Grupy Rybackiej. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin Rady Słowińskiej Grupy Rybackiej. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin Rady Słowińskiej Grupy Rybackiej Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin określa organizację i zasady funkcjonowania Rady Słowińskiej Grupy Rybackiej zwanej w dalszej części

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Rady Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Vistula - Terra Culmensis - Rozwój Przez Tradycję.

Regulamin Organizacyjny Rady Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Vistula - Terra Culmensis - Rozwój Przez Tradycję. Załącznik do Uchwały Nr 10/2011 Walnego Zebrania Członków z dnia 04.11.2011 r. Regulamin Organizacyjny Rady Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Vistula - Terra Culmensis - Rozwój Przez Tradycję (tekst

Bardziej szczegółowo

c) Załącznik nr 3 Streszczenie wniosku o dofinansowanie operacji (projektu) karta operacji. d) Załącznik nr 4 Karta oceny zgodności projektu z LSR.

c) Załącznik nr 3 Streszczenie wniosku o dofinansowanie operacji (projektu) karta operacji. d) Załącznik nr 4 Karta oceny zgodności projektu z LSR. . Procedura oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju i oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru wraz z procedurą zmiany lokalnych kryteriów wyboru 1 Użyte sformułowania i skróty w niniejszej

Bardziej szczegółowo

Procedura wyboru i oceny operacji w ramach LSR Partnerstwa "Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie"

Procedura wyboru i oceny operacji w ramach LSR Partnerstwa Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie OAtĄp?. IX f n (Z 3 ' ł O U (V i< )k U./ B.afaC&niK & c ^ nr & y ' 6 Pm 3 3>i i ' r^ ł 0 W G v \7? j\^ %> do wniosku o wybór LSR 49 W D p lo (@ v. Procedura wyboru i oceny operacji w ramach LSR Partnerstwa

Bardziej szczegółowo

Lokalne Kryteria Wyboru Operacji w odniesieniu do naborów ogłaszanych w zakresie określonym W 2. ust. 1, pkt 5), Rozporządzenia LSR

Lokalne Kryteria Wyboru Operacji w odniesieniu do naborów ogłaszanych w zakresie określonym W 2. ust. 1, pkt 5), Rozporządzenia LSR Załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze Nr 3/2016 Lokalne Kryteria Wyboru Operacji w odniesieniu do naborów ogłaszanych w zakresie określonym W 2. ust. 1, pkt 5), Rozporządzenia LSR Zachowanie dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 3/2018

Ogłoszenie nr 3/2018 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie Ogłoszenie nr 3/2018 Lokalna Grupa Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice ogłasza nabór wniosków o przyznanie

Bardziej szczegółowo

Karta merytoryczna Oceny operacji według lokalnych kryteriów. Działanie: Projekty Grantowe wzmocnienie kapitału społecznego

Karta merytoryczna Oceny operacji według lokalnych kryteriów. Działanie: Projekty Grantowe wzmocnienie kapitału społecznego Stowarzyszenie Dolina Noteci Załącznik nr 3d Karta merytoryczna Oceny operacji według lokalnych kryteriów Działanie: Projekty Grantowe wzmocnienie kapitału społecznego Cel ogólny Cel szczegółowy Przedsięwzięcie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ODWOŁANIA OD ROZSTRZYGNIĘĆ ORGANU DECYZYJNEGO W SPRAWIE WYBORU OPERACJI

PROCEDURA ODWOŁANIA OD ROZSTRZYGNIĘĆ ORGANU DECYZYJNEGO W SPRAWIE WYBORU OPERACJI Załacznik nr 2 do Uchwały nr 03/I/2009 Walnego Zebrania Członków LGD Puszcza Białowieska z dn. 23.01.2009 r. PROCEDURA ODWOŁANIA OD ROZSTRZYGNIĘĆ ORGANU DECYZYJNEGO W SPRAWIE WYBORU OPERACJI 1 UŜyte sformułowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin naboru wniosków nr 1/2017/G

Regulamin naboru wniosków nr 1/2017/G Regulamin naboru wniosków nr 1/2017/G w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalna Grupa Działania Dorzecze Wisły wdrażanej w ramach Przedsięwzięcie 1.2.3 Kultywowanie dziedzictwa kulturowego regionu w

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Programowej Stowarzyszenia Kraina Sanu Lokalna Grupa Działania

Regulamin Rady Programowej Stowarzyszenia Kraina Sanu Lokalna Grupa Działania Regulamin Rady Programowej Stowarzyszenia Kraina Sanu Lokalna Grupa Działania Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Rada Programowa Stowarzyszenia,,Kraina Sanu - Lokalna Grupa Działania, zwana dalej Radą,

Bardziej szczegółowo

Procedura wyboru i oceny operacji w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata

Procedura wyboru i oceny operacji w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata Załącznik do Uchwały nr 1/2016 Zarządu Stowarzyszenia LGD Krzemienny Krąg z dnia 22.09.2016 r. Procedura wyboru i oceny operacji w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 1 Użyte

Bardziej szczegółowo

6. W ramach danego naboru wniosków o przyznanie pomocy nie może nastąpić zmiana procedur.

6. W ramach danego naboru wniosków o przyznanie pomocy nie może nastąpić zmiana procedur. Procedura wyboru i oceny operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Gminy Powiatu Świeckiego I. WSTĘP: 1. Procedury opisują sposób wyboru

Bardziej szczegółowo

ul. Rynek 26, Łagów tel./fax

ul. Rynek 26, Łagów tel./fax Regulamin naboru wniosków nr 2/2018 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej Przedsięwzięcie 1.2.1 Rozwój infrastruktury służącej społeczności lokalnej wdrażanej w

Bardziej szczegółowo

1. Procedura wyboru projektów przez LGD Dziedzictwo i Rozwój przebiega według określonych etapów:

1. Procedura wyboru projektów przez LGD Dziedzictwo i Rozwój przebiega według określonych etapów: ZAŁĄCZNIK NR 3 Wzory dokumentów stosowane w procedurze oceny zgodności operacji z LSR i wyboru operacji: 1. Procedura wyboru projektów przez LGD Dziedzictwo i Rozwój, 2. Karta oceny zgodności operacji

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA EUROGALICJA

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA EUROGALICJA STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA EUROGALICJA Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 91/2012 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA z dnia 16.08.2012r. Załącznik nr 4 Lokalnej

Bardziej szczegółowo

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "LIWOCZ" zaprasza wszystkich zainteresowanych na bezpłatne szkolenie pt. "Małe projekty - sposób na aktywizację społeczności lokalnej" dotyczące przygotowania wniosków

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 2/I/2018 Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Sierpeckie Partnerstwo

Bardziej szczegółowo

Nazwa kryterium Definicja kryterium Ocena punktowa Sposób oceny

Nazwa kryterium Definicja kryterium Ocena punktowa Sposób oceny Załącznik nr 6 do Uchwały nr 30/2017 Zarządu z dnia 16.11.2017 r. Lokalne kryteria wyboru operacji dla przedsięwzięcia 1.2.1 Utworzenie inkubatora przetwórstwa lokalnego: Kryteria stosowane w procedurze:

Bardziej szczegółowo

Nazwa kryterium Definicja kryterium Ocena punktowa Sposób oceny

Nazwa kryterium Definicja kryterium Ocena punktowa Sposób oceny Załącznik nr 4 do Uchwały nr 43/16/Z Zarządu z dnia 07.12.2016 r.: Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany tych kryteriów Lokalne kryteria wyboru operacji dla przedsięwzięcia 1.2.1

Bardziej szczegółowo

Posiedzenie odbyło się zgodnie z porządkiem:

Posiedzenie odbyło się zgodnie z porządkiem: Protokół z posiedzenia Rady Decyzyjnej LGD Mazurskie Morze w dniu 08.08.2018 r. o godz. 13.00 Posiedzenie odbyło się zgodnie z porządkiem: Ad. 1 Otwarcie posiedzenia, podanie liczby obecnych, stwierdzenie

Bardziej szczegółowo

Nazwa kryterium Definicja kryterium Ocena punktowa Sposób oceny. będą realizowane nie dłużej niż 12 miesięcy.

Nazwa kryterium Definicja kryterium Ocena punktowa Sposób oceny. będą realizowane nie dłużej niż 12 miesięcy. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2/1/Z z dnia 0.05.201 r. Zarządu LGD Zielony Pierścień Lokalne kryteria wyboru operacji dla przedsięwzięcia 2.1.1 Poprawa infrastruktury na rzecz rozwoju lokalnej działalności

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ VIII/2018 z posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD Podbabiogórze z dnia r.

PROTOKÓŁ VIII/2018 z posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD Podbabiogórze z dnia r. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Sucha Beskidzka, dnia 06.11.2018 r. PROTOKÓŁ VIII/2018 z posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD Podbabiogórze

Bardziej szczegółowo

Procedura Naboru i wyboru wniosku

Procedura Naboru i wyboru wniosku Załącznik nr 13 Procedura Naboru i wyboru wniosku Cel procedury: Celem procedury jest sformalizowanie wszystkich działań zmierzających do wyłonienia beneficjentów działania 413. Zakres procedury: Procedura

Bardziej szczegółowo

I. DANE BENEFICJENTA. Numer identyfikacyjny. Numer umowy. Oznaczenie wniosku nadane przez LGD. Nazwa beneficjenta. Adres beneficjenta

I. DANE BENEFICJENTA. Numer identyfikacyjny. Numer umowy. Oznaczenie wniosku nadane przez LGD. Nazwa beneficjenta. Adres beneficjenta ANKIETA MONITORUJĄCA z realizacji operacji w zakresie działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20072013. data i miejscowość. podpis pracownika

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Uchwały nr 1/11/2009 Walnego Zebrania Członków LGD Puszcza Białowieska z dn r.

Załącznik nr 4 do Uchwały nr 1/11/2009 Walnego Zebrania Członków LGD Puszcza Białowieska z dn r. Załącznik nr 4 do Uchwały nr 1/11/2009 Walnego Zebrania Członków LGD Puszcza Białowieska z dn. 30.11.2009 r. PROCEDURA OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z LSR I OCENY OPERACJI WG LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU 1 UŜyte

Bardziej szczegółowo

d) spełnienia dodatkowych warunków udzielenia wsparcia obowiązujących w ramach naboru, e) zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy

d) spełnienia dodatkowych warunków udzielenia wsparcia obowiązujących w ramach naboru, e) zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy Uchwała Zarządu Stowarzyszenia LGD Razem na Piaskowcu nr 8/2016 z dnia 28.09.2016 w sprawie przyjęcia zaktualizowanych Procedur wyboru i oceny operacji w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na

Bardziej szczegółowo