Suma kwot: 1 PLN + Indywidualny Stan Funduszu. Suma kwot: 2500 PLN + Indywidualny Stan Funduszu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Suma kwot: 1 PLN + Indywidualny Stan Funduszu. Suma kwot: 2500 PLN + Indywidualny Stan Funduszu"

Transkrypt

1 KARTA PRODUKTU UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A. PREMIUM PROFIT (380003) Do wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia nr ST Ubezpieczający: Adam Abacki ( ) Ubezpieczyciel: PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Lidia Gwazdacz Wykonujący czynności agencyjne: Poniżej znajdują się najważniejsze informacje dotyczące produktu Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym ze składką jednorazową Premium Profit, przygotowanego przez PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń SA (PKO Ubezpieczenia). Prosimy o uważne przeczytanie tego dokumentu. Ważne jest zrozumienie cech i parametrów produktu. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących adekwatności produktu, warto zwrócić się do Agenta o wyjaśnienie. I. INFORMACJE PODSTAWOWE GŁÓWNY CEL UBEZPIECZENIA Inwestycyjny OPIS ŚWIADCZEŃ Zdarzenie Zgon Ubezpieczonego: Zgon Ubezpieczonego wskutek NW: Wysokość świadczenia Suma kwot: 1 PLN + Indywidualny Stan Funduszu Suma kwot: 2500 PLN + Indywidualny Stan Funduszu Podmiot uprawniony do otrzymania świadczenia Uposażony, Uposażony Zastępczy, a w przypadku braku uprawnionego Uposażonego i Uposażonego Zastępczego: małżonek, dzieci, rodzice lub rodzeństwo Ubezpieczonego bądź pozostałe osoby będące spadkobiercami Ubezpieczonego, z wyłączeniem Skarbu Państwa HORYZONT CZASOWY Umowa Ubezpieczenia zawierana jest na czas nieokreślony Rekomendowany minimalny czas trwania Umowy Ubezpieczenia: 3 lata. Rekomendowany minimalny czas trwania Umowy Ubezpieczenia wynika z długoterminowego inwestycyjnego charakteru Umowy i jednocześnie z faktu rozłożenia opłaty dystrybucyjnej na okres 3 lat. SPOSÓB OPŁACANIA SKŁADKI Produkt wymaga opłacenia składki jednorazowej, możliwe jest dokonywanie wpłat składek dodatkowych Zadeklarowana składka jednorazowa PLN Ubezpieczający zobowiązany jest do opłacenia Składki Ubezpieczeniowej z góry, w wysokości i w terminie określonym w Umowie Ubezpieczenia. Minimalna składka dodatkowa PLN Strona 1/7

2 GŁÓWNE CECHY UBEZPIECZENIA Środki lokowane w Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe w ramach produktu nie są objęte gwarancją zwrotu wpłaconego kapitału. Sposób podziału środków między Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe jest wyłącznie decyzją Ubezpieczającego. Możliwa jest zmiana podziału środków w dowolnym momencie trwania Umowy Ubezpieczenia. Ubezpieczający może przenosić środki między Ubezpieczeniowymi Funduszami Kapitałowymi. Taka operacja nie wiąże się z pobieraniem podatku od zysków kapitałowych. Ubezpieczający ma prawo odstąpienia od Umowy Ubezpieczenia w terminie 30 dni od dnia jej zawarcia. Dodatkowo Ubezpieczający ma prawo odstąpić od Umowy Ubezpieczenia w terminie 60 dni od dnia otrzymania po raz pierwszy informacji od PKO Ubezpieczenia o stanie Indywidualnego Stanu Funduszu oraz wysokości Świadczeń przysługujących z tytułu ubezpieczenia. Ubezpieczający ma prawo wypowiedzieć Umowę Ubezpieczenia w każdym czasie składając wypowiedzenie Umowy lub wniosek o wykup całkowity. Rozwiązanie Umowy Ubezpieczenia lub wycofanie części środków przed upływem rekomendowanego czasu trwania Umowy Ubezpieczenia wiąże się z utratą części środków, co jest wynikiem potrącenia kosztów związanych z dystrybucją produktu. Świadczenie należne Uposażonym z Umowy Ubezpieczenia nie należy do spadku po Ubezpieczonym. Ubezpieczenie nie zapewnia możliwości indeksacji wartości składek i Świadczeń. RYZYKA ZWIĄZANE Z UBEZPIECZENIEM Ryzyka związane z oferowanym produktem wynikające z jego konstrukcji to w szczególności: Ryzyko rynkowe - ryzyko utraty części, a nawet całości wartości wpłaconego kapitału w wyniku spadku wartości Jednostek Funduszu w związku ze zmianą wyceny aktywów wchodzących w skład portfela inwestycyjnego danego Funduszu. Ryzyko strat związanych z wcześniejszą wypłatą środków - ryzyko utraty części wartości wpłaconego kapitału, spowodowane kosztami związanymi z dystrybucją produktu, pobieranymi w przypadku całkowitego/częściowego wycofania się (wykupu) z inwestycji przed wskazanym horyzontem Umowy Ubezpieczenia. Ryzyko ograniczonego dostępu do środków - związane z wystąpieniem okoliczności niezależnych od PKO Ubezpieczenia, np. z zawieszeniem wyceny jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych lub wstrzymaniem umorzeń jednostek uczestnictwa przez fundusze inwestycyjne. Ryzyko walutowe - ryzyko spadku wartości inwestycji, wynikające z niekorzystnej zmiany kursów walutowych, w przypadku inwestycji w walutach obcych lub denominowanych w walutach obcych. Wyżej wymienione ryzyka to najważniejsze ryzyka w ocenie Ubezpieczyciela. Szerszy katalog zidentyfikowanych ryzyk związanych z produktami inwestycyjnymi znajduje się na stronie II. INFORMACJE O OPŁATACH 1. OPŁATY ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM INWESTYCJĄ (z tytułu zarządzania inwestycją Klienta, zawarte i pobierane w wycenie jednostki lub opłaty pobierane z wartości rachunku) Typ funduszu Opłata za zarządzanie aktywami Funduszu Wysokość opłaty (w skali roku) Kto pobiera Sposób pobrania Aktywa UFK zarządzane przez Ubezpieczyciela : 1) Fundusze gotówkowe i rynku pieniężnego 1,90% 2) Fundusze dłużne 1,90% 3) Fundusze mieszane, fundusze absolutnego Ubezpieczyciel zwrotu, fundusze nieruchomości i fundusze 1,90%-2,70% 4) Fundusze akcyjne i surowcowe 1,90%-3,00% Z Indywidualnego Rachunku Kapitałowego poprzez umorzenie Jednostek Funduszu Aktywa UFK zarządzane przez TFI : 1) Fundusze gotówkowe i rynku pieniężnego 0,80%-3,00% 2) Fundusze dłużne 0,60%-4,00% 3) Fundusze mieszane, fundusze absolutnego Niepobierana oddzielnie; zwrotu, fundusze nieruchomości i fundusze 1,00%-4,00% TFI uwzględniona w wycenie UFK 4) Fundusze akcyjne i surowcowe 1,00%-4,00% Wysokość opłaty określona w prospekcie danego Funduszu Inwestycyjnego *We wskazane powyżej klasy aktywów funduszy wchodzą UFK z następujących kategorii zgodnie z Kartą Parametrów: Fundusze gotówkowe i rynku pieniężnego Fundusze Rynku Pieniężnego Fundusze dłużne Fundusze Obligacji oraz Fundusze Obligacji Zagranicznych Fundusze mieszane, fundusze absolutnego zwrotu, fundusze nieruchomości i fundusze Fundusze Stabilnego Wzrostu, Fundusze Zrównoważone oraz Fundusze Inwestycji Alternatywnych (fundusze o kodach: G21, G43, G44) Fundusze akcyjne i surowcowe Fundusze Akcji, Fundusze Akcji Zagranicznych oraz Fundusze Inwestycji Alternatywnych (fundusze o kodach: F89, G07, G61, G62, G94) Pełna lista UFK znajduje się w Karcie Parametrów. Strona 2/7

3 2. OPŁATY ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM UMOWY UBEZPIECZENIA (z tytułu administrowania Ubezpieczeniem) Typ Wysokość opłat Kto pobiera Sposób pobrania Opłata administracyjna za prowadzenie Indywidualnego Rachunku Kapitałowego Opłata na pokrycie kosztów działalności ubezpieczeniowej 5 PLN (w skali miesiąca) Ubezpieczyciel 0,03 % wartości Subkonta miesięcznie Ubezpieczyciel Pobierana miesięcznie z góry z Rachunku Podstawowego Nie jest pobierana odrębnie - wliczona w opłatę za zarządzanie Ubezpieczeniowymi Funduszami Kapitałowymi Opłata za zarządzanie UFK: Wysokość opłaty (w skali roku) Kto pobiera Sposób pobrania Aktywa UFK zarządzane przez Ubezpieczyciela : 1) Fundusze gotówkowe i rynku pieniężnego n/d 2) Fundusze dłużne n/d 3) Fundusze mieszane, fundusze absolutnego n/d n/d zwrotu, fundusze nieruchomości i fundusze n/d 4) Fundusze akcyjne i surowcowe n/d Aktywa UFK zarządzane przez TFI : 1) Fundusze gotówkowe i rynku pieniężnego 1,50% 2) Fundusze dłużne 1,50% 3) Fundusze mieszane, fundusze absolutnego Ubezpieczyciel zwrotu, fundusze nieruchomości i fundusze 1,50% 4) Fundusze akcyjne i surowcowe 1,50% Z Indywidualnego Rachunku Kapitałowego poprzez umorzenie Jednostek Funduszu *We wskazane powyżej klasy aktywów funduszy wchodzą UFK z następujących kategorii zgodnie z Kartą Parametrów: Fundusze gotówkowe i rynku pieniężnego - Fundusze Rynku Pieniężnego Fundusze dłużne - Fundusze Obligacji oraz Fundusze Obligacji Zagranicznych Fundusze mieszane, fundusze absolutnego zwrotu, fundusze nieruchomości i fundusze - Fundusze Stabilnego Wzrostu, Fundusze Zrównoważone oraz Fundusze Inwestycji Alternatywnych (fundusze o kodach: G21, G43, G44) Fundusze akcyjne i surowcowe - Fundusze Akcji, Fundusze Akcji Zagranicznych oraz Fundusze Inwestycji Alternatywnych (fundusze o kodach: F89, G07, G61, G62, G94) Pełna lista UFK znajduje się w Karcie Parametrów. 3. OPŁATY DYSTRYBUCYJNE (z tytułu zawarcia Ubezpieczenia) Typ opłaty Wysokość opłaty dystrybucyjnej za realizację wykupu całkowitego z Rachunku Podstawowego pobieranej jako procent Składki Ubezpieczeniowej * Wysokość opłaty dystrybucyjnej za realizację wykupu częściowego z Rachunku Podstawowego pobieranej jako procent Składki Ubezpieczeniowej ** Wysokość opłaty dystrybucyjnej za realizację wykupu częściowego z Rachunku Dodatkowego pobrania Jednorazowo z Indywidualnego Stanu Funduszu Każdorazowo z Indywidualnego Stanu Funduszu 1 2,5% 2,5% 0% 2 2,5% 2,5% 0% 3 2,5% 2,5% 0% Po 3 0% 0% 0% *Pobrana opłata dystrybucyjna za realizację wykupu całkowitego z Rachunku Podstawowego będzie stanowiła mniejszą z wartości: 4 procent Indywidualnego Stanu Funduszu na Rachunku Podstawowym na dzień rozwiązania Umowy Ubezpieczenia albo wysokość opłaty zgodnie ze wskaźnikami podanymi w tabeli powyżej w kolumnie określającej Wysokość opłaty dystrybucyjnej za realizację wykupu całkowitego z Rachunku Podstawowego. **Maksymalna suma opłat dystrybucyjnych za realizację wykupu częściowego z Rachunku Podstawowego w danym u Polisowym. Szczegółowy opis wysokości i sposobu pobierania opłaty jest opisany w Karcie Parametrów. Pobrana opłata dystrybucyjna za realizację wykupu częściowego z Rachunku Podstawowego będzie stanowiła mniejszą z wartości: 4 procent wartości Jednostek Funduszy podlegających wykupowi częściowemu z Rachunku Podstawowego na dzień otrzymania wniosku o wykup częściowy albo opłatę wyliczoną w oparciu o procent Składki Ubezpieczeniowej zgodnie opisem w Karcie Parametrów. Strona 3/7

4 4. OPŁATY TRANSAKCYJNE (z tytułu operacji zleconych przez Klienta) Typ opłaty Wysokość opłaty Sposób pobrania Opłata za udzielenie pisemnej informacji o Indywidualnym Stanie Funduszu Opłata za zmianę procentowego podziału Składki Alokowanej na Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe Opłata za Transfer środków z jednego Subkonta na inne lub kilka innych Subkont 15 PLN 0 PLN 25 PLN 0 PLN 25 PLN Każdorazowo za udzielenie informacji w innym terminie niż Rocznica Polisy Każdorazowo za zmianę realizowaną za pośrednictwem aplikacji internetowej działającej w trybie on-line, udostępnionej przez Ubezpieczyciela Każdorazowo za trzynastą i każdą następną zmianę w trakcie u Polisowego Każdorazowo za zmianę realizowaną za pośrednictwem aplikacji internetowej działającej w trybie on-line, udostępnionej przez Ubezpieczyciela Każdorazowo za trzynasty i każdy następny Transfer w trakcie u Polisowego 5. OPŁATY ZA RYZYKO (z tytułu świadczonej ochrony) Ryzyko pobrania Opłata za ochronę ubezpieczeniową w skali roku wynosi Zgon Ubezpieczonego Miesięcznie jako ryczałt wliczony w opłatę administracyjną Zgon Ubezpieczonego wskutek NW Miesięcznie jako ryczałt wliczony w opłatę administracyjną 1 0,12 PLN 3,48 PLN 2 0,12 PLN 3,48 PLN 3 0,12 PLN 3,48 PLN 4 0,12 PLN 3,48 PLN 5 0,12 PLN 3,48 PLN 10 0,12 PLN 3,48 PLN 15 0,12 PLN 3,48 PLN 20 0,12 PLN 3,48 PLN 25 0,12 PLN 3,48 PLN 30 0,12 PLN 3,48 PLN III. INFORMACJE O PREMIACH I RABATACH - NIE DOTYCZY IV. SYMULACJE WARTOŚCI UBEZPIECZNIA Niniejsza symulacja wartości została sporządzona w trzech scenariuszach (zakładających różny poziom rentowności inwestycji) przy następujących założeniach: Składka jednorazowa w wysokości PLN Wartości w symulacjach są prezentowane na ostatni dzień u Polisowego Poziom rentowności inwestycji, czyli wysokości stóp zwrotu, przyjęto jak w poniższej tabeli Struktura inwestycji wskazana przez Klienta: Wysokość stóp zwrotu (w skali roku)* Scenariusz bazowy Scenariusz o obniżonej rentowności Scenariusz o podwyższonej rentowności Fundusze gotówkowe i rynku pieniężnego 0,00% 1,73% 1,73% 1,73% Fundusze dłużne 100,00% 2,70% 2,20% 3,20% Fundusze mieszane, fundusze absolutnego zwrotu, fundusze nieruchomości i fundusze 0,00% 4,70% 1,95% 6,70% Fundusze akcyjne i fundusze surowcowe 0,00% 6,70% 1,70% 9,70% *Przyjęte stopy zwrotu wynikają z Rekomendacji dobrych praktyk informacyjnych dotyczących ubezpieczeń na życie związanych z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowym Rzeczywiste stopy zwrotu mogą okazać się różne od założeń przyjętych powyżej, co dotyczy każdego ze scenariuszy. Istnieje ryzyko, że sceariusz o obniżonej rentowności nie jest najgorszym możliwym scenariuszem. Zakładane stopy zwrotu są podane przed naliczeniem opłat związanych z zarządzaniem aktywami Funduszu. Na podstawie powyższych założeń prezentowana symulacja wartości dla poszczególnych scenariuszy ma na celu wyłącznie prezentację wpływu wysokości pobieranych opłat i nie stanowi gwarancji uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. W poniższych tabelach wartość sumy wpłaconych składek jest pobrana narastająco według stanu na koniec roku polisowego, wartość Świadczenia należnego z tytułu śmierci oraz opłaty w przypadku rezygnacji są podane w przypadku zajścia danego zdarzenia. Symulacja wyników prezentuje wartości przed naliczeniem podatku od zysków kapitałowych. Strona 4/7

5 1. SCENARIUSZ BAZOWY Suma Świadczenie Wartość wpłaconych należne z wykupu składek tytułu śmierci PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN 9735 PLN 9736 PLN PLN 9041 PLN 9042 PLN PLN 8376 PLN 8377 PLN PLN 7738 PLN 7739 PLN zarządzaniem inwestycją prowadzeniem umowy ubezpieczenia Opłaty dystrybucyjne Opłata od wpłaconej składki Opłata w przypadku rezygnacji Opłaty za ryzyko PLN 239 PLN 0 PLN 300 PLN 3,6 PLN PLN 237 PLN 0 PLN 300 PLN 3,6 PLN PLN 234 PLN 0 PLN 300 PLN 3,6 PLN PLN 232 PLN 0 PLN 0 PLN 3,6 PLN PLN 229 PLN 0 PLN 0 PLN 3,6 PLN PLN 218 PLN 0 PLN 0 PLN 3,6 PLN PLN 207 PLN 0 PLN 0 PLN 3,6 PLN PLN 197 PLN 0 PLN 0 PLN 3,6 PLN PLN 187 PLN 0 PLN 0 PLN 3,6 PLN PLN 177 PLN 0 PLN 0 PLN 3,6 PLN 2. SCENARIUSZ O OBNIŻONEJ RENTOWNOŚCI Suma Świadczenie Wartość wpłaconych należne z wykupu składek tytułu śmierci PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN 9946 PLN 9947 PLN PLN 9018 PLN 9019 PLN PLN 8148 PLN 8149 PLN PLN 7335 PLN 7336 PLN PLN 6574 PLN 6575 PLN zarządzaniem inwestycją prowadzeniem umowy ubezpieczenia Opłaty dystrybucyjne Opłata od wpłaconej składki Opłata w przypadku rezygnacji Opłaty za ryzyko PLN 238 PLN 0 PLN 300 PLN 3,6 PLN PLN 235 PLN 0 PLN 300 PLN 3,6 PLN PLN 232 PLN 0 PLN 300 PLN 3,6 PLN PLN 229 PLN 0 PLN 0 PLN 3,6 PLN PLN 226 PLN 0 PLN 0 PLN 3,6 PLN PLN 211 PLN 0 PLN 0 PLN 3,6 PLN PLN 197 PLN 0 PLN 0 PLN 3,6 PLN PLN 184 PLN 0 PLN 0 PLN 3,6 PLN PLN 171 PLN 0 PLN 0 PLN 3,6 PLN PLN 160 PLN 0 PLN 0 PLN 3,6 PLN Strona 5/7

6 3. SCENARIUSZ O PODWYŻSZONEJ RENTOWNOŚCI Suma Świadczenie Wartość wpłaconych należne z wykupu składek tytułu śmierci PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN 9550 PLN 9551 PLN PLN 9086 PLN 9087 PLN zarządzaniem inwestycją prowadzeniem umowy ubezpieczenia Opłaty dystrybucyjne Opłata od wpłaconej składki Opłata w przypadku rezygnacji Opłaty za ryzyko PLN 239 PLN 0 PLN 300 PLN 3,6 PLN PLN 238 PLN 0 PLN 300 PLN 3,6 PLN PLN 236 PLN 0 PLN 300 PLN 3,6 PLN PLN 235 PLN 0 PLN 0 PLN 3,6 PLN PLN 233 PLN 0 PLN 0 PLN 3,6 PLN PLN 226 PLN 0 PLN 0 PLN 3,6 PLN PLN 218 PLN 0 PLN 0 PLN 3,6 PLN PLN 211 PLN 0 PLN 0 PLN 3,6 PLN PLN 204 PLN 0 PLN 0 PLN 3,6 PLN PLN 197 PLN 0 PLN 0 PLN 3,6 PLN V. WYŁĄCZENIA I OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI Zakres i warunki udzielania przez PKO Ubezpieczenia ochrony ubezpieczeniowej wynikają z zapisów OWU, w szczególności z definicji zdarzeń ubezpieczeniowych objętych ochroną. Należy je czytać łącznie z poniższym wykazem ograniczeń i wyłączeń w celu pełnego ustalenia granic odpowiedzialność PKO Ubezpieczenia. PKO Ubezpieczenia nie ponosi odpowiedzialności z tytułu zgonu, jeżeli zgon ten nastąpił wskutek Nieszczęśliwego Wypadku, który miał miejsce przed rozpoczęciem Okresu Odpowiedzialności. PKO Ubezpieczenia nie ponosi odpowiedzialności z tytułu zgonu Ubezpieczonego wskutek Nieszczęśliwego Wypadku, jeżeli zgon Ubezpieczonego nastąpił po upływie 180 dni od dnia zajścia Nieszczęśliwego Wypadku. VI. ZASTRZEŻENIA I INFORMACJE PRAWNE Decyzja o zawarciu Umowy Ubezpieczenia powinna zostać podjęta po wcześniejszym zapoznaniu się z następującymi dokumentami: 1.Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) 2.Karta Parametrów 3.Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Po zawarciu umowy Klient otrzymuje: 4.Polisę Dokumenty wymienione w pkt. 1-4 stanowią komplet dokumentów ubezpieczeniowych. Karta Produktu zawiera wybrane informacje wynikające z dokumentów ubezpieczeniowych. Została przygotowana wyłącznie w celach informacyjnych, nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 i art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie może służyć do wiążącej interpretacji zapisów dokumentacji produktowej. Szczegółowe i wiążące informacje znajdują się w dokumentach ubezpieczeniowych. Ubezpieczyciel nie świadczy usług doradztwa w związku z zawieranymi transakcjami ani nie udziela porad inwestycyjnych co oznacza, że podane informacje nie mają charakteru porady inwestycyjnej lub rekomendacji. Jakakolwiek decyzja inwestycyjna należy wyłącznie do Klienta. Przed zawarciem umowy Klient powinien rozważyć potencjalne korzyści oraz ryzyka z nią związane, konsekwencje finansowe, prawne i podatkowe. Ponadto w sposób niezależny powinien ocenić czy jest w stanie podjąć ryzyko inwestycyjne. Strona 6/7

7 ZASADY I TRYB ZGŁASZANIA ZDARZENIA UBEZPIECZENIOWEGO Każdy, w tym osoby uprawnione do otrzymania świadczenia oraz spadkobiercy Ubezpieczonego, może zgłosić zawiadomienie o zajściu zdarzenia ubezpieczeniowego. Osoby uprawnione składają wniosek o wypłatę Świadczenia, do którego należy dołączyć dokumenty niezbędne do ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela lub wysokości Świadczenia. W celu rozpatrzenia roszczenia należy złożyć wniosek o wypłatę Świadczenia wraz z dokumentami niezbędnymi do ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela lub wysokości Świadczenia, wskazanymi w formularzu wniosku o wypłatę świadczenia. W przypadku braku uprawnionego Uposażonego i Uposażonego Zastępczego, Ubezpieczyciel wypłaca Świadczenie po otrzymaniu od osoby uprawnionej do Świadczenia dokumentu potwierdzającego nabycie spadku po Ubezpieczonym przez tę osobę, zgodnie z obowiązującym prawem. OPODATKOWANIE ŚWIADCZEŃ Wypłaty kwot z tytułu Umowy Ubezpieczenia podlegają przepisom regulującym opodatkowanie osób fizycznych i osób prawnych, obowiązującym w momencie dokonywania wypłat. ZASADY I TRYB ZGŁASZANIA ORAZ ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I SKARG Tryb zgłaszania reklamacji i skarg Dane kontaktowe do składania reklamacji i skarg Zasady rozpatrywania reklamacji i skarg Ubezpieczający, Ubezpieczony, Uposażony lub uprawniony z Umowy Ubezpieczenia mogą złożyć reklamację (w rozumieniu ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym) dotyczącą usług świadczonych przez PKO Ubezpieczenia. Reklamacje można składać w każdej jednostce PKO Ubezpieczenia: 1) w formie pisemnej - osobiście, albo przesyłką pocztową w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, 2) ustnie - telefonicznie albo osobiście do protokołu podczas wizyty klienta w jednostce, o której mowa powyżej, 3) w formie elektronicznej - za pośrednictwem formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie internetowej: Powyższe zasady mają również zastosowanie do skarg i zażaleń, nie będących reklamacjami w rozumieniu w/w ustawy. PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. ul. Chłodna 52, Warszawa Infolinia: telefon: Odpowiedź na reklamację powinna zostać udzielona przez PKO Ubezpieczenia bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. Jeżeli w tym terminie ustalenie okoliczności koniecznych do rozpatrzenia reklamacji okazałoby się niemożliwe, PKO Ubezpieczenia powiadomi składającego reklamację wyjaśniając przyczynę opóźnienia, wskazując okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy oraz określając przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, nie późniejszy niż 60 dni od dnia otrzymania reklamacji. Powyższe zasady i terminy mają również zastosowanie do skarg i zażaleń, nie będących reklamacjami. Składający reklamację zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji w formie wybranej przez siebie poprzez jej określenie w treści reklamacji lub wskazanie numeru telefonu, adresu lub adresu korespondencyjnego, na który ma zostać przesłane powiadomienie o rozpatrzeniu reklamacji. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona w postaci papierowej lub za pomocą trwałego nośnika informacji (w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o usługach płatniczych). Odpowiedź, o której mowa w zdaniu poprzedzającym PKO Ubezpieczenia może dostarczyć pocztą elektroniczną wyłącznie na wniosek składającego reklamację. Jeśli cechy produktu zawarte w niniejszej Karcie są niezrozumiałe albo pojawią się jakiekolwiek wątpliwości dotyczące adekwatności produktu, warto zwrócić się do Agenta o wyjaśnienia. Nie jest konieczne podjęcie decyzji dzisiaj. Można przeanalizować dokumenty i zawrzeć Umowę Ubezpieczenia w innym terminie. Oświadczenie Klienta: Oświadczam, że zapoznałem się z niniejszą Kartą Produktu i potwierdzam, że miałem możliwość wyjaśnienia wątpliwości i pytań w kontakcie z Agentem. WARSZAWA, Czytelny Podpis Ubezpieczającego WARSZAWA, W imieniu Agenta Strona 7/7

Ubezpieczający: Ubezpieczyciel:

Ubezpieczający: Ubezpieczyciel: KARTA PRODUKTU ZGODNA Z REKOMENDACJĄ PIU DO WNIOSKU O ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA NR ST900484090 UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW BANKU

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu. zgodna z Rekomendacją PIU. dla ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym XYZ

Karta Produktu. zgodna z Rekomendacją PIU. dla ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym XYZ Karta Produktu zgodna z Rekomendacją PIU dla ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym XYZ Ubezpieczony Klient: Jan Kowalski Ubezpieczyciel: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ABC S.A.

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu. Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym XYZ

Karta Produktu. Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym XYZ Klient: Jan Kowalski Karta Produktu Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym XYZ Ubezpieczyciel: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ABC S.A. Agent ubezpieczeniowy: Zbigniew Nowak Karta

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu dla ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Nowa Czysta Energia Zysku

Karta Produktu dla ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Nowa Czysta Energia Zysku Niniejszy dokument stanowi przykład Karty Produktu przygotowanej w związku z VI subskrypcją ubezpieczenia na życie i dożycie z UFK Nowa Czysta Energia Zysku, uwzględniający kwotę w wysokości 10 tys. zł.

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu db Elita Funduszy XIII_3 Wariant 100 Indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie

Karta Produktu db Elita Funduszy XIII_3 Wariant 100 Indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Karta Produktu db Elita Funduszy XIII_3 Wariant 100 Indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Ubezpieczający/Ubezpieczony:. Ubezpieczyciel: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA S.A. Agent: Deutsche

Bardziej szczegółowo

REKOMENDACJA dobrych praktyk informacyjnych dotyczących ubezpieczeń na życie związanych z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi

REKOMENDACJA dobrych praktyk informacyjnych dotyczących ubezpieczeń na życie związanych z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi REKOMENDACJA dobrych praktyk informacyjnych dotyczących ubezpieczeń na życie związanych z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Niniejsza Rekomendacja została opracowana przez Polską Izbę Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Rekomendacja dobrych praktyk informacyjnych, dotyczących ubezpieczeń na życie związanych z ubezpieczeniowymi funduszami

Rekomendacja dobrych praktyk informacyjnych, dotyczących ubezpieczeń na życie związanych z ubezpieczeniowymi funduszami Rekomendacja dobrych praktyk informacyjnych, dotyczących ubezpieczeń na życie związanych z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Polska Izba Ubezpieczeń, Warszawa, 11 kwietnia 2013 r. Prace nad rekomendacją

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA. Portfel Trio

KARTA INFORMACYJNA. Portfel Trio KARTA INFORMACYJNA Portfel Trio W Karcie Informacyjnej zawarte są najważniejsze informacje o Ubezpieczeniu indywidualnym na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Portfel Trio. Karta

Bardziej szczegółowo

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ POLISA DŁUGOTERMINOWEGO OSZCZĘDZANIA

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ POLISA DŁUGOTERMINOWEGO OSZCZĘDZANIA UI/KP//00/0-201/B KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ POLISA DŁUGOTERMINOWEGO OSZCZĘDZANIA duktu, numer statystyczny 00 Tabela limitów

Bardziej szczegółowo

REKOMENDACJA dobrych praktyk informacyjnych dotyczących ubezpieczeń na życie związanych z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi

REKOMENDACJA dobrych praktyk informacyjnych dotyczących ubezpieczeń na życie związanych z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi REKOMENDACJA dobrych praktyk informacyjnych dotyczących ubezpieczeń na życie związanych z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Niniejsza Rekomendacja została opracowana przez Polską Izbę Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

bankowoscosobista.bph.pl PRZEWODNIK KLIENTA PROGRAMY INWESTYCYJNO- -UBEZPIECZENIOWE

bankowoscosobista.bph.pl PRZEWODNIK KLIENTA PROGRAMY INWESTYCYJNO- -UBEZPIECZENIOWE bankowoscosobista.bph.pl PRZEWODNIK KLIENTA PROGRAMY INWESTYCYJNO- -UBEZPIECZENIOWE POZNAJ CECHY PROGRAMÓW INWESTYCYJNO-UBEZPIECZENIOWYCH DOSTĘPNYCH W OFERCIE BANKU BPH. PROGRAMY PROWADZONE SĄ POD PARASOLEM

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ NORDEA INWESTOR

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ NORDEA INWESTOR OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ NORDEA INWESTOR Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia,

Bardziej szczegółowo

Numer zapisu z wzorca umownego. Rodzaj informacji

Numer zapisu z wzorca umownego. Rodzaj informacji UI/OWU/380/01-2016/C OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A. PREMIUM PROFIT Rodzaj informacji 1. Przesłanki wypłaty

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ NORDEA INWESTOR

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ NORDEA INWESTOR OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ NORDEA INWESTOR Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia,

Bardziej szczegółowo

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ POLISA DŁUGOTERMINOWEGO INWESTOWANIA

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ POLISA DŁUGOTERMINOWEGO INWESTOWANIA UI/KP/398/398005/06-2015/B KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ POLISA DŁUGOTERMINOWEGO INWESTOWANIA Kod duktu 398, numer statystyczny

Bardziej szczegółowo

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ POLISA DŁUGOTERMINOWEGO OSZCZĘDZANIA

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ POLISA DŁUGOTERMINOWEGO OSZCZĘDZANIA UI/KP/397/397004/10-2014/A KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ POLISA DŁUGOTERMINOWEGO OSZCZĘDZANIA Kod duktu 397, numer statystyczny 397004

Bardziej szczegółowo

Skandia Grand Ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Jednorazową

Skandia Grand Ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Jednorazową Karta Produktu Skandia Grand Ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Jednorazową Ubezpieczający Jesteś osobą, która zawiera Umowę i ma obowiązek wpłacać składki, ale

Bardziej szczegółowo

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ POLISA DŁUGOTERMINOWEGO INWESTOWANIA

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ POLISA DŁUGOTERMINOWEGO INWESTOWANIA UI/KP/8/80018/0-201/B KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ POLISA DŁUGOTERMINOWEGO INWESTOWANIA duktu 8, numer statystyczny 8018 Tabela

Bardziej szczegółowo

do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Indywidualnego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Diamentowa Przyszłość

do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Indywidualnego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Diamentowa Przyszłość Tabela Opłat i Limitów do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Indywidualnego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Diamentowa Przyszłość Rodzaj 1 Tryb pobierania Opłata dystrybucyjna

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ NORDEA MULTI PROFIT

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ NORDEA MULTI PROFIT OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ NORDEA MULTI PROFIT Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA Obligacje Korporacyjne Plus II

KARTA INFORMACYJNA Obligacje Korporacyjne Plus II KARTA INFORMACYJNA Obligacje Korporacyjne Plus II Karta Informacyjna została opracowana wspólnie przez Open Life TU Życie S.A. oraz Idea Bank S.A. w oparciu o Rekomendację U dotyczącą dobrych praktyk w

Bardziej szczegółowo

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ POLISA DŁUGOTERMINOWEGO INWESTOWANIA

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ POLISA DŁUGOTERMINOWEGO INWESTOWANIA UI/KP/9/901/01-201/A KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ POLISA DŁUGOTERMINOWEGO INWESTOWANIA duktu 9, numer statystyczny 901 Tabela

Bardziej szczegółowo

NORDEA POLSKA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE S.A. UG/OWU/301/ /A. Rozdział 1: Postanowienia Ogólne

NORDEA POLSKA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE S.A. UG/OWU/301/ /A. Rozdział 1: Postanowienia Ogólne OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW ALIOR BANK S.A. ZADBAJ O PRZYSZŁOŚĆ ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ Rozdział 1: Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Polscy Giganci BIS. Forma prawna Agent: Ubezpieczyciel: Euro Bank S.A. Okres Odpowiedzialności: Wiek: Zwrot kapitału: 18-77 lat

Polscy Giganci BIS. Forma prawna Agent: Ubezpieczyciel: Euro Bank S.A. Okres Odpowiedzialności: Wiek: Zwrot kapitału: 18-77 lat produkt strukturyzowany Polscy Giganci BIS Forma prawna Agent: Ubezpieczyciel: indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Euro Bank S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. Okres Odpowiedzialności:

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ PROGRAM LOKACYJNY NORDEA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ PROGRAM LOKACYJNY NORDEA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ PROGRAM LOKACYJNY NORDEA Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu Indywidualne ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Gwiazdy Europy

Karta Produktu Indywidualne ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Gwiazdy Europy Karta Produktu Indywidualne ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Gwiazdy Europy zgodna z Rekomendacją PIU z dnia 14 kwietnia 2014 r. Ubezpieczyciel: Towarzystwo Ubezpieczeń na

Bardziej szczegółowo

I. GŁÓWNE INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY

I. GŁÓWNE INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY Karta Produktu Skandia Grand Plus Ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Jednorazową Ubezpieczający Jesteś osobą, która zawiera Umowę i ma obowiązek wpłacać składki,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ NORDEA PRZYSZŁOŚĆ

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ NORDEA PRZYSZŁOŚĆ OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ NORDEA PRZYSZŁOŚĆ Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków

Bardziej szczegółowo

Numer zapisu z wzorca umownego. Rodzaj informacji

Numer zapisu z wzorca umownego. Rodzaj informacji UI/OWU/317/01-2016/C OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ POLISA INWESTYCYJNA - KAPITAŁ Rodzaj informacji 1. Przesłanki wypłaty świadczenia

Bardziej szczegółowo

I. GŁÓWNE INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY

I. GŁÓWNE INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY Karta Produktu Strateg Ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Jednorazową Ubezpieczający: Jest osobą, która zawiera Umowę i ma obowiązek wpłacać składki, ale też ma

Bardziej szczegółowo

Forma prawna Agent Ubezpieczyciel. Euro Bank S.A. Okres Odpowiedzialności Wiek Zwrot kapitału. 18-77 lat (włącznie)

Forma prawna Agent Ubezpieczyciel. Euro Bank S.A. Okres Odpowiedzialności Wiek Zwrot kapitału. 18-77 lat (włącznie) produkt strukturyzowany Kurs na Amerykę Forma prawna Agent Ubezpieczyciel indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Euro Bank S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. Okres Odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ POLISA DŁUGOTERMINOWEGO OSZCZĘDZANIA

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ POLISA DŁUGOTERMINOWEGO OSZCZĘDZANIA UI/KP/99/9900/01-201/A KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ POLISA DŁUGOTERMINOWEGO OSZCZĘDZANIA duktu 99, numer statystyczny 9900 Tabela

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA zgodna z Rekomendacją U db Invest Benefit Plus

KARTA INFORMACYJNA zgodna z Rekomendacją U db Invest Benefit Plus KARTA INFORMACYJNA zgodna z Rekomendacją U db Invest Benefit Plus W Karcie Informacyjnej zawarte są najważniejsze informacje o ubezpieczeniu na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką

Bardziej szczegółowo

I. GŁÓWNE INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY

I. GŁÓWNE INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY Karta Produktu Strateg Ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Jednorazową Ubezpieczający Jesteś osobą, która zawiera Umowę i ma obowiązek wpłacać składki, ale też ma

Bardziej szczegółowo

I. GŁÓWNE INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY

I. GŁÓWNE INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY Karta Produktu Vital Ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Regularną Ubezpieczający Jesteś osobą, która zawiera Umowę i ma obowiązek wpłacać składki, ale też ma prawo

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1: Postanowienia Ogólne

Rozdział 1: Postanowienia Ogólne OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ DLA KLIENTÓW ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA ZADBAJ O PRZYSZŁOŚĆ Rozdział 1: Postanowienia Ogólne

Bardziej szczegółowo

REKOMENDACJA dobrych praktyk informacyjnych dotyczących ubezpieczeń na życie związanych z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi

REKOMENDACJA dobrych praktyk informacyjnych dotyczących ubezpieczeń na życie związanych z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi REKOMENDACJA dobrych praktyk informacyjnych dotyczących ubezpieczeń na życie związanych z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Niniejsza Rekomendacja została opracowana przez Polską Izbę Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA Spektrum Życia

KARTA INFORMACYJNA Spektrum Życia KARTA INFORMACYJNA Spektrum Życia W Karcie Informacyjnej zawarte są najważniejsze informacje o Ubezpieczeniu indywidualnym terminowym na życie Spektrum Życia. Karta Informacyjna nie jest elementem Umowy

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA Obligacje Korporacyjne Plus II

KARTA INFORMACYJNA Obligacje Korporacyjne Plus II KARTA INFORMACYJNA Obligacje Korporacyjne Plus II Karta Informacyjna została opracowana wspólnie przez Open Life TU Życie S.A. oraz Idea Bank S.A. w oparciu o Rekomendację U dotyczącą dobrych praktyk w

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna zgodna z Rekomendacją U db Invest Benefit Plus

Karta informacyjna zgodna z Rekomendacją U db Invest Benefit Plus inwestycje obowiązuje od 13 lipca 2018 r. Karta informacyjna zgodna z Rekomendacją U db Invest Benefit Plus W karcie informacyjnej zawarte są najważniejsze informacje o ubezpieczeniu na życie z ubezpieczeniowymi

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna zgodna z Rekomendacją U db Invest Premium

Karta informacyjna zgodna z Rekomendacją U db Invest Premium inwestycje obowiązuje od 7 listopada 2016 r. Karta informacyjna zgodna z Rekomendacją U db Invest Premium W karcie informacyjnej zawarte są najważniejsze informacje o ubezpieczeniu na życie z ubezpieczeniowymi

Bardziej szczegółowo

Mundialowa Inwestycja

Mundialowa Inwestycja inwestycje produkt strukturyzowany Mundialowa Inwestycja Forma prawna indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Okres Odpowiedzialności 0 miesięcy 3 od 25.06.2014 r. do 25.12.2016 r. Maksymalny zysk

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat i Limitów do Umów Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Ekologiczny Portfel FIZ. (kod: 2014_EKOP_02_v.

Tabela Opłat i Limitów do Umów Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Ekologiczny Portfel FIZ. (kod: 2014_EKOP_02_v. Tabela Opłat i Limitów do Umów Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Ekologiczny Portfel FIZ (kod: 2014_EKOP_02_v.02) Tabela Opłat i Limitów do Umów Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym

Bardziej szczegółowo

Global Selection Ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Regularną

Global Selection Ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Regularną Karta Produktu Global Selection Ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Regularną Ubezpieczający Jesteś osobą, która zawiera Umowę i ma obowiązek wpłacać składki, ale

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA. Horyzont Obligacji

KARTA INFORMACYJNA. Horyzont Obligacji KARTA INFORMACYJNA Horyzont Obligacji W Karcie Informacyjnej zawarte są najważniejsze informacje o Ubezpieczeniu indywidualnym na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Horyzont Obligacji.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ NORDEA PLAN SYSTEMATYCZNEGO OSZCZĘDZANIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ NORDEA PLAN SYSTEMATYCZNEGO OSZCZĘDZANIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ NORDEA PLAN SYSTEMATYCZNEGO OSZCZĘDZANIA Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ NORDEA STRATEG

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ NORDEA STRATEG OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ NORDEA STRATEG Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do umowy generalnej

Załącznik Nr 1 do umowy generalnej OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW DEUTSCHE BANK PBC SPÓŁKA AKCYJNA db INVEST OPTIMUM Rozdział 1: Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu. Infolinia: 801 888 000, 22 460 22 22 (koszt połączenia według stawek operatora)

Karta Produktu. Infolinia: 801 888 000, 22 460 22 22 (koszt połączenia według stawek operatora) Karta Produktu Ubezpieczyciel: Skandia Życie TU S.A. z siedzibą w Warszawie 02-677, ul. Cybernetyki 7 Agent ubezpieczeniowy: Idea Bank S.A. z siedzibą w Warszawie 01-208, ul. Przyokopowa 33 Szanowni Państwo!

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ NORDEA MULTI PREMIUM BIS

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ NORDEA MULTI PREMIUM BIS OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ NORDEA MULTI PREMIUM BIS Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków

Bardziej szczegółowo

I. GŁÓWNE INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY

I. GŁÓWNE INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY Karta Produktu Active Dividend 3 Ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Jednorazową Ubezpieczający Jesteś osobą, która zawiera Umowę i ma obowiązek wpłacać składki,

Bardziej szczegółowo

Indywidualne ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Medycyna Przyszłości IV

Indywidualne ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Medycyna Przyszłości IV Karta Produktu Indywidualne ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Medycyna Przyszłości IV zgodna z Rekomendacją PIU z dnia 4 kwietnia 204 r. Ubezpieczający (Klient):. Ubezpieczyciel:

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia pakietu Kapitalny Zysk w Raiffeisen Bank Polska S.A. dla klientów indywidualnych

Regulamin otwierania i prowadzenia pakietu Kapitalny Zysk w Raiffeisen Bank Polska S.A. dla klientów indywidualnych Regulamin otwierania i prowadzenia pakietu Kapitalny Zysk w Bank Polska S.A. dla klientów indywidualnych 1 1. Postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie regulują zasady otwierania i prowadzenia pakietu

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM HORYZONT OBLIGACJI

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM HORYZONT OBLIGACJI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM HORYZONT OBLIGACJI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Kod OWU: UB_OLIJ117 Definicje wyjaśniają najważniejsze

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA. Ubezpieczenie indywidualne na życie i dożycie

KARTA INFORMACYJNA. Ubezpieczenie indywidualne na życie i dożycie Open Life TU Życie S.A. KARTA INFORMACYJNA Ubezpieczenie indywidualne na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Obligacje Korporacyjne Plus III Karta Informacyjna została opracowana wspólnie

Bardziej szczegółowo

Terminy oraz nazwy używane w Karcie produktu otrzymują znaczenie nadane im w ww. Umowie Generalnej.

Terminy oraz nazwy używane w Karcie produktu otrzymują znaczenie nadane im w ww. Umowie Generalnej. KARTA PRODUKTU W niniejszej karcie produktu, zwanej dalej Kartą produktu, zawarte są najważniejsze informacje o indywidualnym ubezpieczeniu na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Karta produktu

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA Ubezpieczenie indywidualne na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Obligacje CEEurope II

KARTA INFORMACYJNA Ubezpieczenie indywidualne na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Obligacje CEEurope II KARTA INFORMACYJNA Ubezpieczenie indywidualne na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Obligacje CEEurope II W Karcie Informacyjnej zawarte są podstawowe informacje o Ubezpieczeniu indywidualnym

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie na życie Moje Zdrowie Plus

Ubezpieczenie na życie Moje Zdrowie Plus Ubezpieczenie na życie Moje Zdrowie Plus ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ (UBEZPIECZYCIEL): AGENT UBEZPIECZENIOWY: Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. ING Bank Śląski S.A. WŁAŚCICIEL POLISY/

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym EQUITY INVESTOR

Karta Produktu ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym EQUITY INVESTOR Karta Produktu ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym EQUITY INVESTOR Ubezpieczający (Klient) Ubezpieczyciel Agent ubezpieczeniowy Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A.

Bardziej szczegółowo

ING BANK ŚLĄSKI S.A.

ING BANK ŚLĄSKI S.A. ING BANK ŚLĄSKI S.A. Informacja o kosztach i opłatach dla usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania ( Informacja o kosztach

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu. Ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Regularną Expert Saver (KP-SEPT-160104)

Karta Produktu. Ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Regularną Expert Saver (KP-SEPT-160104) Karta Produktu Ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Regularną Expert Saver (KP-SEPT-160104) Ubezpieczający Jesteś osobą, która zawiera Umowę i ma obowiązek wpłacać

Bardziej szczegółowo

Informacje, o których mowa w art. 39 ust 1 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014r., poz. 827)

Informacje, o których mowa w art. 39 ust 1 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014r., poz. 827) Informacje, o których mowa w art. 39 ust 1 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014r., poz. 827) dla konsumentów zawierających umowę ubezpieczenia na odległość. (kod: INF/IWZ/001/1604)

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ PROGRAM LOKACYJNY 3-LETNI

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ PROGRAM LOKACYJNY 3-LETNI UI/OWU/359/05-2014/C OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ PROGRAM LOKACYJNY 3-LETNI ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Na podstawie niniejszych

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA. FORMA PRAWNA: Ubezpieczenie indywidualne na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym

KARTA INFORMACYJNA. FORMA PRAWNA: Ubezpieczenie indywidualne na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym KARTA INFORMACYJNA Ubezpieczenie indywidualne na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Obligacje Korporacyjne Plus IV W Karcie Informacyjnej zawarte są podstawowe informacje o Ubezpieczeniu

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA. Ubezpieczenie indywidualne na życie i dożycie. z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Rynki Medyczne II

KARTA INFORMACYJNA. Ubezpieczenie indywidualne na życie i dożycie. z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Rynki Medyczne II Open Life TU Życie S.A. KARTA INFORMACYJNA Ubezpieczenie indywidualne na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Rynki Medyczne II W Karcie Informacyjnej zawarte są podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

Indywidualne ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Złote Źródła II ma

Indywidualne ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Złote Źródła II ma Karta Produktu Indywidualne ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Złote Źródła II zgodna z Rekomendacją PIU z dnia 14 kwietnia 2014 r. Ubezpieczyciel: Towarzystwo Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM HORYZONT OBLIGACJI

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM HORYZONT OBLIGACJI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM HORYZONT OBLIGACJI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Kod OWU: UB_OLIJ117 Definicje wyjaśniają najważniejsze

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA. Ubezpieczenie indywidualne na życie i dożycie

KARTA INFORMACYJNA. Ubezpieczenie indywidualne na życie i dożycie Open Life TU Życie S.A. KARTA INFORMACYJNA Ubezpieczenie indywidualne na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Obligacje Korporacyjne Plus III Karta Informacyjna została opracowana wspólnie

Bardziej szczegółowo

Karta produktu Indywidualne Ubezpieczenie Uniwersalne DIAMENTOWA STRATEGIA

Karta produktu Indywidualne Ubezpieczenie Uniwersalne DIAMENTOWA STRATEGIA Karta produktu Indywidualne Ubezpieczenie Uniwersalne DIAMENTOWA STRATEGIA 1. Opis i charakter produktu Ubezpieczenie bezterminowe o charakterze ochronno-inwestycyjnym łączące szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej

Bardziej szczegółowo

Nordea Life & Pensions. Nordea Efekt. Grupowe ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym ze składką regularną Nordea Efekt

Nordea Life & Pensions. Nordea Efekt. Grupowe ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym ze składką regularną Nordea Efekt Nordea Life & Pensions Nordea Efekt Grupowe ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym ze składką regularną Nordea Efekt Zakres szkolenia: Produkt Nordea Efekt Ubezpieczeniowe Fundusze

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PORTFEL TRIO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PORTFEL TRIO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PORTFEL TRIO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Kod OWU: UB_OLIJ129 Definicje wyjaśniają najważniejsze

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA. Ubezpieczenie indywidualne na życie i dożycie

KARTA INFORMACYJNA. Ubezpieczenie indywidualne na życie i dożycie KARTA INFORMACYJNA Ubezpieczenie indywidualne na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Obligacje Korporacyjne Plus III Karta Informacyjna została opracowana wspólnie przez Open Life

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM NOWA EUROPA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM NOWA EUROPA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM NOWA EUROPA Kod OWU: UB_OLIJ159 Na wzorzec umowny składają się Ogólne Warunki Ubezpieczenia (zwane

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA. Ubezpieczenie indywidualne na życie i dożycie. z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Asy Obligacji II

KARTA INFORMACYJNA. Ubezpieczenie indywidualne na życie i dożycie. z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Asy Obligacji II Open Life TU Życie S.A. KARTA INFORMACYJNA Ubezpieczenie indywidualne na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Asy Obligacji II W Karcie Informacyjnej zawarte są podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

Top 5 Polscy Giganci

Top 5 Polscy Giganci lokata ze strukturą Top 5 Polscy Giganci Pomnóż swoje oszczędności w bezpieczny sposób inwestując w lokatę ze strukturą Top 5 Polscy Giganci to możliwy zysk nawet do 45%. Lokata ze strukturą Top 5 Polscy

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym DEBT & EQUITY

Karta Produktu ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym DEBT & EQUITY Karta Produktu ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym DEBT & EQUITY Ubezpieczający (Klient) Ubezpieczyciel Agent ubezpieczeniowy Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. Idea

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A.

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A. PREMIUM PLAN Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu. Infolinia: 801 888 000, 22 460 22 22 (koszt połączenia według stawek operatora)

Karta Produktu. Infolinia: 801 888 000, 22 460 22 22 (koszt połączenia według stawek operatora) Karta Produktu Ubezpieczyciel: Skandia Życie TU S.A. z siedzibą w Warszawie 02-677, ul. Cybernetyki 7 Agent ubezpieczeniowy: Idea Bank S.A. z siedzibą w Warszawie 01-208, ul. Przyokopowa 33 Szanowni Państwo!

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA. Ubezpieczenie indywidualne na życie i dożycie

KARTA INFORMACYJNA. Ubezpieczenie indywidualne na życie i dożycie Open Life TU Życie S.A. KARTA INFORMACYJNA Ubezpieczenie indywidualne na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Obligacje Korporacyjne Plus III Karta Informacyjna została opracowana wspólnie

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu. Indywidualne Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków - SPOKOJNY SEN dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A.

Karta Produktu. Indywidualne Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków - SPOKOJNY SEN dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Karta Produktu Indywidualne Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków - SPOKOJNY SEN dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Ubezpieczający : osoba fizyczna, która zawarła z Bankiem umowę o Produkt

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA. Portfel Trio

KARTA INFORMACYJNA. Portfel Trio KARTA INFORMACYJNA Portfel Trio W Karcie Informacyjnej zawarte są najważniejsze informacje o Ubezpieczeniu indywidualnym na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Portfel Trio. Karta

Bardziej szczegółowo

Inwestycje portfelowe. Indywidualne ubezpieczenie inwestycyjne

Inwestycje portfelowe. Indywidualne ubezpieczenie inwestycyjne Inwestycje portfelowe Indywidualne ubezpieczenie inwestycyjne 1 Korzyści dla Ciebie 1 Kompleksowość Pełna oferta inwestycyjna dostępna w jednym miejscu, oparta na bezpośrednim inwestowaniu w instrumenty

Bardziej szczegółowo

Dokument zawierający kluczowe informacje

Dokument zawierający kluczowe informacje Dokument zawierający kluczowe informacje Cel Poniższy dokument zawiera kluczowe informacje o danym produkcie inwestycyjnym. Nie jest to materiał marketingowy. Udzielenie tych informacji jest wymagane prawem,

Bardziej szczegółowo

Dokument zawierający kluczowe informacje

Dokument zawierający kluczowe informacje Dokument zawierający kluczowe informacje Cel Poniższy dokument zawiera kluczowe informacje o danym produkcie inwestycyjnym. Nie jest to materiał marketingowy. Udzielenie tych informacji jest wymagane prawem,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PORTFEL TRIO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PORTFEL TRIO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PORTFEL TRIO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Kod OWU: UB_OLIJ129 Definicje wyjaśniają najważniejsze

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A.

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A. UI/OWU/380/04-2015/A OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A. PREMIUM PROFIT ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM OBLIGACJE KORPORACYJNE PLUS III

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM OBLIGACJE KORPORACYJNE PLUS III OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM OBLIGACJE KORPORACYJNE PLUS III Kod OWU: UB_OLIJ162 Na wzorzec umowny składają się Ogólne Warunki

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym EQUITY INVESTOR

Karta Produktu ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym EQUITY INVESTOR Karta Produktu ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym EQUITY INVESTOR Ubezpieczający (Klient) Ubezpieczyciel Agent ubezpieczeniowy Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A.

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM NEST PRZEJRZYSTE OBLIGACJE

KARTA INFORMACYJNA PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM NEST PRZEJRZYSTE OBLIGACJE KARTA INFORMACYJNA PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM NEST PRZEJRZYSTE OBLIGACJE 1. PODSTAWOWE INFORMACJE Ubezpieczyciel (nazwa Ubezpieczyciela)

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie dodatkowe indywidualne na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym

Ubezpieczenie dodatkowe indywidualne na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Ubezpieczenie dodatkowe indywidualne na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym (karta produktu) Przedsiębiorstwo (Ubezpieczyciel):

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA. Ubezpieczenie indywidualne na życie i dożycie. z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Asy Obligacji II

KARTA INFORMACYJNA. Ubezpieczenie indywidualne na życie i dożycie. z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Asy Obligacji II Open Life TU Życie S.A. KARTA INFORMACYJNA Ubezpieczenie indywidualne na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Asy Obligacji II W Karcie Informacyjnej zawarte są podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY KLUCZOWE INFORMACJE

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY KLUCZOWE INFORMACJE DOKUMENT ZAWIERAJĄCY KLUCZOWE INFORMACJE Poniższy dokument zawiera kluczowe informacje o danym produkcie inwestycyjnym. Nie jest to materiał marketingowy. Udzielenie tych informacji jest wymagane prawem,

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA. Ubezpieczenie indywidualne na życie i dożycie

KARTA INFORMACYJNA. Ubezpieczenie indywidualne na życie i dożycie KARTA INFORMACYJNA Ubezpieczenie indywidualne na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Obligacje Korporacyjne Plus III Karta Informacyjna została opracowana wspólnie przez Open Life

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA. Ubezpieczenie indywidualne na życie i dożycie

KARTA INFORMACYJNA. Ubezpieczenie indywidualne na życie i dożycie Open Life TU Życie S.A. KARTA INFORMACYJNA Ubezpieczenie indywidualne na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Obligacje Korporacyjne Plus III W Karcie Informacyjnej zawarte są podstawowe

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA. Ubezpieczenie indywidualne na życie i dożycie

KARTA INFORMACYJNA. Ubezpieczenie indywidualne na życie i dożycie KARTA INFORMACYJNA Ubezpieczenie indywidualne na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Global Health Selection W Karcie Informacyjnej zawarte są podstawowe informacje o Ubezpieczeniu

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU COMPENSA PRESTIŻ

KARTA PRODUKTU COMPENSA PRESTIŻ KARTA PRODUKTU COMPENSA PRESTIŻ W niniejszej Karcie produktu zawarte są najważniejsze informacje o indywidualnym ubezpieczeniu na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Compensa Prestiż. Karta

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU. zgodna z Rekomendacją U dla produktu Ubezpieczenia, które współgrają Ochrona Życia i Ochrona Zdrowia

KARTA PRODUKTU. zgodna z Rekomendacją U dla produktu Ubezpieczenia, które współgrają Ochrona Życia i Ochrona Zdrowia KARTA PRODUKTU zgodna z Rekomendacją U dla produktu Ubezpieczenia, które współgrają Ochrona Życia i Ochrona Zdrowia Karta Produktu zawiera wybrane informacje o produkcie Ubezpieczenia, które współgrają

Bardziej szczegółowo