Karta Produktu ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym DEBT & EQUITY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Karta Produktu ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym DEBT & EQUITY"

Transkrypt

1 Karta Produktu ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym DEBT & EQUITY Ubezpieczający (Klient) Ubezpieczyciel Agent ubezpieczeniowy Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. Idea Bank S.A. Data sporządzenia Karta Produktu została opracowana wspólnie przez Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. oraz Idea Bank S.A. w oparciu o Rekomendację U dotyczącą dobrych praktyk w zakresie bancassurance i Wytyczne dla Zakładów Ubezpieczeń dotyczące dystrybucji ubezpieczeń, wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz w oparciu o Rekomendację Polskiej Izby Ubezpieczeń w sprawie dobrych praktyk informacyjnych dotyczących ubezpieczeń na życie związanych z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi i ma za zadanie pokazać kluczowe informacje o produkcie i pomóc zrozumieć cechy produktu. Treść Rekomendacji U dotyczącej dobrych praktyk w zakresie bancassurance i Wytycznych dla Zakładów Ubezpieczeń dotyczących dystrybucji ubezpieczeń dostępna jest na stronach internetowych Komisji Nadzoru Finansowego Więcej informacji o Rekomendacji PIU oraz jej pełen tekst są dostępne na stronach internetowych Polskiej Izby Ubezpieczeń: Jeśli nie rozumiesz cech produktu zawartych w niniejszej Karcie Produktu albo nie jesteś pewien, czy produkt jest dla Ciebie odpowiedni, poproś o wyjaśnienie wszelkich wątpliwości. I. Informacje podstawowe 1. Główny cel ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym DEBT & EQUITY ma charakter inwestycyjny. 2. Opis świadczeń Ochrona ubezpieczeniowa jest udzielana przez Ubezpieczyciela Ubezpieczającemu na wypadek zgonu Ubezpieczającego w Okresie Odpowiedzialności. Wysokość Świadczenia Ubezpieczeniowego z tytułu zgonu Ubezpieczającego innego niż zgon w wyniku Wypadku Komunikacyjnego równa jest: a) 1% * Składka Zainwestowana + 100% * Wartość Rachunku w Dacie Umorzenia pomniejszona o Opłatę Administracyjną oraz Opłatę za ryzyko, jeśli zgon Ubezpieczającego nastąpił do 10. Roku Odpowiedzialności włącznie albo b) 0,1% * Składka Zainwestowana + 100% * Wartość Rachunku w Dacie Umorzenia pomniejszona o Opłatę Administracyjną oraz Opłatę za ryzyko), jeśli zgon Ubezpieczającego nastąpił od 11. Roku Odpowiedzialności. Strona 1 z 13

2 Wysokość Świadczenia Ubezpieczeniowego z tytułu zgonu Ubezpieczającego w wyniku Wypadku Komunikacyjnego równa jest: a) 20% * Składka Zainwestowana + 100% * Wartość Rachunku w Dacie Umorzenia pomniejszona o Opłatę Administracyjną oraz Opłatę za ryzyko, ale nie więcej niż: zł + 100% * Wartość Rachunku w Dacie Umorzenia pomniejszona o Opłatę Administracyjną oraz Opłatę za ryzyko, jeśli zgon Ubezpieczającego nastąpił do 10. Roku Odpowiedzialności włącznie albo b) 0,1% * Składka Zainwestowana + 100% * Wartość Rachunku w Dacie Umorzenia pomniejszona o Opłatę Administracyjną oraz Opłatę za ryzyko, jeśli zgon Ubezpieczającego nastąpił od 11. Roku Odpowiedzialności. Ubezpieczyciel wypłaca tylko jedno Świadczenie Ubezpieczeniowe i może ograniczyć wysokość Świadczenia Ubezpieczeniowego w przypadkach opisanych w 12 OWU (Ograniczenia Odpowiedzialności). W przypadku otrzymania zawiadomienia o zgonie Ubezpieczającego przed nabyciem Jednostek Uczestnictwa UFK za Składkę Zainwestowaną, wysokość Świadczenia Ubezpieczeniowego równa jest 100,1% kwoty zapłaconej Składki, z zastrzeżeniem 12 OWU. W metodach kalkulacji rezerw techniczno-ubezpieczeniowych nie ma czynników, które mogą mieć wpływ na wysokość Świadczenia Ubezpieczeniowego. Świadczenie Wykupu w związku z odstąpieniem od Umowy Ubezpieczenia przez Ubezpieczającego wynosi 100% * Wartość Rachunku w Dacie Umorzenia. Do kwoty Świadczenia Wykupu doliczana (zwracana Ubezpieczającemu) jest pobrana Wstępna oraz Administracyjna. Kwota Świadczenia Wykupu jest pomniejszona o Opłatę za ryzyko za okres udzielonej ochrony ubezpieczeniowej, oraz o stosowny podatek dochodowy od osób fizycznych, w przypadku osiągnięcia dochodu z tytułu inwestowania Składki Zainwestowanej. Świadczenie Wykupu w związku z wypowiedzeniem Umowy Ubezpieczenia przez Ubezpieczającego wynosi 100% * Wartość Rachunku w Dacie Umorzenia. Kwota Świadczenia Wykupu pomniejszana jest o Opłatę Administracyjną, Opłatę za Ryzyko, Opłatę Rozliczeniową, oraz o stosowny podatek dochodowy od osób fizycznych, w przypadku osiągnięcia dochodu z tytułu inwestowania Składki Zainwestowanej. 3. Horyzont czasowy Ubezpieczenie zawierane jest na czas nieokreślony. Rekomendowany minimalny okres trwania ubezpieczenia wynosi 5 lat. 4. Sposób opłacania składki Kwotę na poczet Składki należy zapłacić najpóźniej w terminie 7 dni od dnia złożenia Wniosku o zawarcie Umowy Ubezpieczenia. Przelew należy wykonać na rachunek bankowy wskazany we Wniosku o zawarcie Umowy Ubezpieczenia a w tytule przelewu zaleca się podać numer polisy (wskazany także we Wniosku o zawarcie Umowy Ubezpieczenia). Strona 2 z 13

3 5. Główne cechy ubezpieczenia okres ubezpieczenia jest bezterminowy, ubezpieczenie nie gwarantuje zachowania, ani zwrotu wpłaconych środków, w produkcie nie ma możliwości zmiany zakresu ubezpieczenia i ubezpieczenia dodatkowych ryzyk, Składka po pomniejszeniu o Opłatę Wstępną jest w całości alokowana w Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UFK DEBT & EQUITY, ubezpieczenie umożliwia wypowiedzenie Umowy Ubezpieczenia w dowolnym momencie. Wypowiedzenie Umowy Ubezpieczenia w pierwszych 60. Miesiącach Odpowiedzialności wiąże się z pobraniem Opłaty Rozliczeniowej, o której mowa w Rozdziale II pkt 4, z trzecim Dniem Sesyjnym miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym upływa kolejne pełne sześć Miesięcy Odpowiedzialności, Ubezpieczyciel dokonuje automatycznego Częściowego Wykupu, jeśli łącznie spełnione są następujące warunki: - Ubezpieczyciel nie otrzymał zawiadomienia o zgonie Ubezpieczającego ani oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy Ubezpieczenia przez Ubezpieczającego, - Wartość Rachunku na ostatni Dzień Wyceny przypadający na miesiąc kalendarzowy, w którym upływa pełne sześć kolejnych Miesięcy Odpowiedzialności jest wyższa niż 101% Składki Zainwestowanej; Automatycznemu Częściowemu Wykupowi podlega liczba jednostek uczestnictwa UFK określona poniższym wzorem: Liczba Jednostek Uczestnictwa UFK = MIN{(WR SZ)/WJUFK; 5%*SZ/WJUFK} gdzie: WR Wartość Rachunku na Dzień Wyceny przypadający na miesiąc kalendarzowy, w którym upływa pełne sześć kolejnych Miesięcy Odpowiedzialności; SZ Składka Zainwestowana; WJUFK Wartość Jednostki Uczestnictwa UFK na Dzień Wyceny przypadający na miesiąc kalendarzowy, w którym upływa pełne sześć kolejnych Miesięcy Odpowiedzialności; w produkcie nie ma możliwości indeksacji świadczeń. 6. Ryzyka związane z ubezpieczeniem Ubezpieczenie wiąże się między innymi z następującymi ryzykami wynikającymi z jego konstrukcji: ryzykiem nie osiągnięcia zysku lub utraty części zapłaconej Składki Zainwestowanej w momencie likwidacji Rachunku, ponieważ wynik Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego jest zależny od zmiany wartości Certyfikatów Inwestycyjnych, a tym samym Wartości Jednostki Uczestnictwa UFK, które stanowią udziały w aktywach Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego, ryzykiem, iż Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy nie odpowiada preferencjom Ubezpieczającego w zakresie produktów ubezpieczeniowych i finansowych, Strona 3 z 13

4 o czym Ubezpieczający został poinformowany przed zawarciem Umowy Ubezpieczenia, ryzykiem kredytowym, przez które rozumie się możliwość wystąpienia trwałej lub czasowej niewypłacalności emitenta Certyfikatów Inwestycyjnych, czyli danego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, ryzykiem ograniczonej płynności, które jest związane z dokonywaniem Całkowitego Wykupu jeden raz w danym miesiącu kalendarzowym, ryzykiem braku płynności, z uwagi na niską płynność niektórych aktywów wchodzących w skład Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych, ryzykiem likwidacji Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego z przyczyn, o których mowa w 7 ust. 1 Regulaminu UFK, ryzykiem podatkowym, przez które rozumie się zmianę obowiązujących przepisów prawa, skutkującą koniecznością pobrania i odprowadzenia przez Ubezpieczyciela kwot na poczet zobowiązań podatkowych, które to pobranie wpłynie na wartość aktywów Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego lub wypłacanych z Umowy Ubezpieczenia świadczeń, ryzykiem związanym z możliwą koncentracją aktywów Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego w jednym rodzaju instrumentu finansowego tylko w Certyfikatach Inwestycyjnych, ryzykiem makroekonomicznym, przez które rozumie się zmianę koniunktury gospodarczej skutkującą wahaniami Certyfikatów Inwestycyjnych wyemitowanych przez dany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, a tym samym skutkującą wahaniami Wartości Jednostki Uczestnictwa UFK, ryzykiem nie osiągnięcia celu przez Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy, w związku z nie osiągnięciem celu przez dany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, którego Certyfikaty Inwestycyjne stanowią aktywa tego Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego, ryzykiem związanym z wyceną niektórych aktywów wchodzących w skład Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych, które z uwagi na brak aktywnego rynku nie są wyceniane według wartości rynkowej, ale według wartości godziwej wyliczanej w oparciu o przyjęty przez zarządzającego danym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym model wyceny, co wiąże się z ryzykiem przyjęcia nieprawidłowych założeń modelu oraz błędnych lub niekompletnych danych. II. Informacje o opłatach 1. Opłaty związane z zarządzaniem inwestycją (z tytułu zarządzania inwestycją Klienta pobierane w wycenie jednostki lub opłaty pobierane z wartości rachunku) za zarządzanie pobierana przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (uwzględniona w wycenie Certyfikatów Inwestycyjnych): do 3,25% w skali roku w przypadku Niestandaryzowanych Sekurytyzacyjnych Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych tworzonych przez Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych. do 4% w skali roku w przypadku Trigon Quantum Neutral Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. Strona 4 z 13

5 jest uwzględniana w wycenie Wartości Jednostki Uczestnictwa UFK przez cały okres trwania ubezpieczenia w każdym Dniu Wyceny wartości Aktywów UFK. 2. Opłaty związane z prowadzeniem Umowy Ubezpieczenia (z tytułu administrowania Ubezpieczeniem, zwane także opłatami polisowymi lub opłatami za prowadzenie rachunku) nazwa opłaty sposób naliczania wysokość Administracyjna od Wartości Rachunku 1,8% w skali roku (za rok przyjmuje się 365 dni) Administracyjna pobierana jest co miesiąc za dany miesiąc kalendarzowy po jego zakończeniu, poprzez umorzenie na Rachunku odpowiedniej liczby Jednostek Uczestnictwa UFK według Wartości Jednostki Uczestnictwa UFK z Dnia Wyceny danego miesiąca kalendarzowego. W przypadku likwidacji Rachunku Administracyjna za miesiąc, w którym rachunek został zlikwidowany pobierana jest poprzez pomniejszenie kwoty otrzymanej w wyniku umorzenia Jednostek Uczestnictwa UFK do wypłaty. 3. Opłaty dystrybucyjne (z tytułu zawarcia Ubezpieczenia) nazwa opłaty sposób naliczania wysokość w przypadku Składki równej lub wyższej niż zł ale niższej niż zł 2,00% Wstępna Od Składki w przypadku Składki równej lub wyższej niż zł ale niższej niż zł 1,00% w przypadku Składki równej lub wyższej niż zł 0,00% Wstępna naliczana jest procentowo od wysokości Składki i pobierana jednorazowo ze Składki w pierwszym dniu Okresu Odpowiedzialności. 4. Opłaty transakcyjne (z tytułu operacji zleconych przez Klienta) Rozliczeniowa Dla oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy Ubezpieczenia złożonego za pośrednictwem Serwisu albo złożonego do Ubezpieczyciela lub Przedstawiciela Ubezpieczyciela oryginału oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy Ubezpieczenia Rozliczeniowa obliczana jest zgodnie z poniższym wzorem: OR = 200 zł + Składka Zainwestowana * X%; 1. W przypadku odstąpienia przez Ubezpieczającego od Umowy Ubezpieczenia w terminie 30 dni od dnia zawarcia Umowy Ubezpieczenia, Rozliczeniowa nie jest pobierana. 2. Począwszy od 61. Miesiąca Odpowiedzialności Rozliczeniowa nie jest pobierana. Strona 5 z 13

6 Miesiąc Odpowiedzialności, w którym Ubezpieczający złożył oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy Ubezpieczenia za pośrednictwem Serwisu albo doręczył do Ubezpieczyciela lub Przedstawiciela Ubezpieczyciela oryginał oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy Ubezpieczenia X% Miesiąc Odpowiedzialności, w którym Ubezpieczający złożył oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy Ubezpieczenia za pośrednictwem Serwisu albo doręczył do Ubezpieczyciela lub Przedstawiciela Ubezpieczyciela oryginał oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy Ubezpieczenia X% 1. 0,0% 31. 4,6% 2. 7,5% 32. 4,5% 3. 7,5% 33. 4,3% 4. 7,5% 34. 4,1% 5. 7,5% 35. 4,0% 6. 7,5% 36. 3,8% 7. 7,5% 37. 3,7% 8. 7,5% 38. 3,5% 9. 7,5% 39. 3,4% 10. 7,5% 40. 3,2% 11. 7,5% 41. 3,0% 12. 7,5% 42. 2,9% 13. 7,5% 43. 2,7% 14. 7,3% 44. 2,6% 15. 7,2% 45. 2,4% 16. 7,0% 46. 2,3% 17. 6,8% 47. 2,1% 18. 6,7% 48. 1,9% 19. 6,5% 49. 1,8% 20. 6,4% 50. 1,6% 21. 6,2% 51. 1,5% 22. 6,1% 52. 1,3% 23. 5,9% 53. 1,2% 24. 5,7% 54. 1,0% `25. 5,6% 55. 0,9% 26. 5,4% 56. 0,7% 27. 5,3% 57. 0,5% 28. 5,1% 58. 0,4% 29. 4,9% 59. 0,2% 30. 4,8% 60. 0,1% 5. Opłaty za ryzyko (z tytułu świadczonej ochrony) nazwa opłaty sposób naliczania wysokość za ryzyko od Składki Zainwestowanej 0,016% w skali roku (za rok przyjmuje się 365 dni) za ryzyko pobierana jest co miesiąc, za dany miesiąc kalendarzowy po jego zakończeniu, poprzez umorzenie na Rachunku odpowiedniej liczby Jednostek Uczestnictwa UFK według Wartości Jednostki Uczestnictwa UFK z Dnia Wyceny danego miesiąca kalendarzowego. W przypadku likwidacji Rachunku za ryzyko za miesiąc, Strona 6 z 13

7 w którym rachunek został zlikwidowany pobierana jest poprzez pomniejszenie kwoty otrzymanej w wyniku umorzenia Jednostek Uczestnictwa UFK do wypłaty III. Informacje o premiach i rabatach Nie dotyczy. IV. Symulacje wartości ubezpieczenia Symulacja wartości ubezpieczenia została sporządzona w trzech scenariuszach przy założeniu świadczonej przez Towarzystwo ochrony ubezpieczeniowej zgodnie z opisem w punkcie I.2 powyżej. Rzeczywiste stopy zwrotu mogą okazać się różne od założeń przyjętych poniżej, co dotyczy każdego ze scenariuszy, a wartości podane w poniższej tabeli mogą cechować się dużą zmiennością. Zakładane poniżej stopy zwrotu nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Istnieje ryzyko, że scenariusz o obniżonej rentowności nie jest najgorszym możliwym scenariuszem. W poniższych tabelach wartość wpłaconej Składki oznacza zapłaconą przed dniem rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej jednorazową składkę. Wartość wykupu, świadczenia należnego z tytułu śmierci oraz wysokość opłat w przypadku rezygnacji jest podana w przypadku zajścia danego zdarzenia na koniec danego Roku Odpowiedzialności (Roku Ochrony). Wartości opłat są podane w wysokości przypadającej na dany Rok Odpowiedzialności (Rok Ochrony). Wszystkie wartości podane w tabelach są zaokrąglone do pełnych złotych. V. 1. Scenariusz bazowy Symulacja dla Składki w wysokości zł Zakładana stopa zwrotu z inwestycji w fundusze mieszane, absolutnego zwrotu, nieruchomości i aktywów niepublicznych: 4,60% w skali roku. ROK OCHRONY wartość wpłaconej Składki wartość wykupu świadczenie należne z tytułu śmierci świadczenie należne z tytułu śmierci w wyniku Wypadku Komunikacyjnego za zarządzanie FIZ Administracyjna Wstępna od Składki Rozliczeniowa za ryzyko Strona 7 z 13

8 V. 2. Scenariusz o obniżonej rentowności (scenariusz o obniżonej rentowności nie jest najgorszym możliwym scenariuszem) Symulacja dla Składki w wysokości zł Zakładana stopa zwrotu z inwestycji w fundusze mieszane, absolutnego zwrotu, nieruchomości i aktywów niepublicznych: 1,85% w skali roku. ROK OCHRONY wartość wpłaconej Składki wartość wykupu świadczenie należne z tytułu śmierci świadczenie należne z tytułu śmierci w wyniku Wypadku Komunikacyjnego za zarządzanie FIZ Administracyjna Wstępna od Składki Rozliczeniowa za ryzyko V. 3. Scenariusz o podwyższonej rentowności Symulacja dla Składki w wysokości zł Zakładana stopa zwrotu z inwestycji w fundusze mieszane, absolutnego zwrotu, nieruchomości i aktywów niepublicznych: 6,60% w skali roku. ROK OCHRONY wartość wpłaconej Składki wartość wykupu świadczenie należne z tytułu śmierci świadczenie należne z tytułu śmierci w wyniku Wypadku Komunikacyjnego za zarządzanie FIZ Administracyjna Wstępna od Składki Rozliczeniowa za ryzyko Strona 8 z 13

9 VI. Zastrzeżenia i informacje prawne dotyczące Karty Produktu 1. Przedstawionych powyżej informacji nie należy odczytywać, jako oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego do złożenia Wniosku o zawarcie Umowy Ubezpieczenia. 2. Powyższy dokument nie stanowi wzorca umownego ani też części umowy uzgodnionej indywidualnie. Dokument jest prezentowany w celach informacyjnych i nie powinien być wyłączną podstawą podejmowania decyzji inwestycyjnych dotyczących ubezpieczenia. 3. Klient powinien rozważyć ryzyka związane z zakupem produktu, potencjalne korzyści oraz straty, charakterystykę produktu, konsekwencje prawne oraz w sposób niezależny ocenić, czy jest w stanie podjąć ryzyko inwestycyjne. 4. Decyzja o nabyciu produktu ubezpieczeniowego powinna zostać podjęta po wcześniejszym zapoznaniu się z dokumentacją ubezpieczeniową, w tym zwłaszcza z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia, Regulaminem Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych, Tabelą Opłat i Limitów, gdzie znajdują się szczegółowe informacje o ubezpieczeniu m. in.: przedmiocie i zakresie oraz ograniczeniach odpowiedzialności i wszystkich ryzykach związanych z inwestycją w ramach ubezpieczenia, a także o opłatach i limitach. 5. Symulacja wyników ma na celu wyłącznie prezentację wysokości opłat, w szczególności nie stanowi gwarancji uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. 6. Symulacja wyników prezentuje wartości przed naliczeniem podatku od zysków kapitałowych. Strona 9 z 13

10 Suplement do Karty Produktu uzupełnienie informacji ymaganych Rekomendacją U Komisji Nadzoru Finansowego Ograniczenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela 1. Wysokość Świadczenia Ubezpieczeniowego: a.) w przypadku otrzymania informacji o zgonie Ubezpieczającego po nabyciu Jednostek Uczestnictwa UFK jest ograniczona do Wartości Rachunku w Dacie Umorzenia pomniejszonej o Opłatę Administracyjną oraz o Opłatę za ryzyko, natomiast b.) w przypadku otrzymania informacji o zgonie Ubezpieczającego przed nabyciem Jednostek Uczestnictwa UFK jest ograniczona jest do kwoty zapłaconej Składki jeżeli zgon Ubezpieczającego nastąpił w wyniku: 1) samobójstwa w okresie 2 lat od dnia zawarcia Umowy Ubezpieczenia, 2) pozostawania Ubezpieczającego w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości w rozumieniu przepisów o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, lub w stanie po użyciu środków odurzających lub substancji psychotropowych albo środków zastępczych, w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, lub w stanie po użyciu lekarstw lub innych środków wyłączających świadomość, z wyjątkiem sytuacji, gdy spożycie tych środków nastąpiło w celach medycznych i po zaleceniu lekarza, chyba że nie miało to wpływu na zajście zgonu Ubezpieczającego, 3) prowadzenia przez Ubezpieczającego pojazdu mechanicznego bez wymaganych prawem uprawnień, chyba że nie miało to wpływu na zajście zgonu Ubezpieczającego, 4) wojny, stanu wyjątkowego, zamierzonego uczestnictwa w zamieszkach lub rozruchach, aktu terroryzmu lub sabotażu, eksplozji atomowej, napromieniowania radioaktywnego. 2. Wysokość Świadczenia Ubezpieczeniowego w przypadku otrzymania zawiadomienia o zgonie Ubezpieczającego po nabyciu Jednostek Uczestnictwa UFK zostanie ograniczona do Wartości Rachunku w Dacie Umorzenia pomniejszonej o Opłatę Administracyjną oraz o Opłatę za ryzyko, jeżeli gdy zgon Ubezpieczającego w wyniku Wypadku Komunikacyjnego w Okresie Odpowiedzialności nastąpił na skutek lub w bezpośrednim związku z uprawianiem sportów motorowych. Opodatkowanie Świadczenia Ubezpieczeniowego (zgon Ubezpieczającego) Zasady opodatkowania Świadczeń Ubezpieczeniowych należnych Uposażonym regulują przepisy o podatku dochodowym od osób fizycznych lub osób prawnych. Prawo do odstąpienia od umowy ubezpieczenia: Ubezpieczający ma możliwość odstąpienia od Umowy Ubezpieczenia w terminie 30 dni od zawarcia Umowy Ubezpieczenia. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Ubezpieczenia można złożyć do Przedstawiciela Ubezpieczyciela (Idea Bank S.A.) lub Ubezpieczyciela w formie pisemnej albo za pośrednictwem Serwisu (w przypadku, gdy możliwość złożenia takiej Dyspozycji za pośrednictwem Serwisu została udostępniona przez Ubezpieczyciela). Świadczenie Wykupu w związku z odstąpieniem od Umowy Ubezpieczenia przez Ubezpieczającego wynosi 100% * Wartość Rachunku w Dacie Umorzenia. Do kwoty Strona 10 z 13

11 Świadczenia Wykupu doliczana (zwracana Ubezpieczającemu) jest pobrana Wstępna oraz Administracyjna. Kwoty Świadczenia Wykupu jest pomniejszona o Opłatę za ryzyko za okres udzielonej ochrony ubezpieczeniowej. Kwota Świadczenia Wykupu w związku z odstąpieniem od Umowy Ubezpieczenia będzie pomniejszona o stosowny podatek dochodowy od osób fizycznych, w przypadku osiągnięcia dochodu z tytułu inwestowania Składki Zainwestowanej. Szczegółowe zasady zawarte są w 17 OWU. Prawo do wypowiedzenia Umowy Ubezpieczenia Ubezpieczający ma możliwość wypowiedzenia w każdym czasie Umowy Ubezpieczenia. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy Ubezpieczenia można złożyć do Przedstawiciela Ubezpieczyciela (Idea Bank) lub Ubezpieczyciela w formie pisemnej albo za pośrednictwem Serwisu (w przypadku, gdy możliwość złożenia takiej Dyspozycji za pośrednictwem Serwisu została udostępniona przez Ubezpieczyciela). Świadczenie Wykupu w związku z wypowiedzeniem Umowy Ubezpieczenia przez Ubezpieczającego wynosi 100% * Wartość Rachunku w Dacie Umorzenia. Kwota Świadczenia Wykupu pomniejszana jest o Opłatę Administracyjną, Opłatę za Ryzyko oraz Opłatę Rozliczeniową. Kwota Świadczenia Wykupu w związku z wypowiedzeniem Umowy Ubezpieczenia będzie pomniejszona o stosowny podatek dochodowy od osób fizycznych, w przypadku osiągnięcia dochodu z tytułu inwestowania Składki Zainwestowanej. Szczegółowe zasady zawarte są w 18 OWU. Zasady i tryb zgłaszania Zdarzenia Ubezpieczeniowego 1. Występujący z roszczeniem składa dokument zgłoszenia roszczenia zawierający dane wskazane na pomocniczym formularzu zgłoszenia roszczenia przygotowanym przez Ubezpieczyciela (dostępnym u Przedstawiciela Ubezpieczyciela lub Ubezpieczyciela) oraz oryginały lub potwierdzone notarialnie bądź przez Przedstawiciela Ubezpieczyciela lub Ubezpieczyciela za zgodność z oryginałem kopie dokumentów: 1) odpis aktu zgonu Ubezpieczającego chyba że występujący z roszczeniem jest osobą, która takiego odpisu nie posiada, 2) zaświadczenie lekarskie o przyczynie zgonu Ubezpieczającego lub karta statystyczna do karty zgonu, zawierająca informacje o przyczynie zgonu Ubezpieczającego - chyba, że występujący z roszczeniem jest osobą, która takiego zaświadczenia ani karty statystycznej do karty zgonu nie posiada. W takiej sytuacji występujący z roszczeniem jest zobowiązany poinformować Ubezpieczyciela o wiadomej sobie nazwie oraz danych adresowych placówki medycznej, której lekarz stwierdził zgon Ubezpieczającego, 3) dokument tożsamości występującego z roszczeniem, 4) dokumenty stwierdzające okoliczności zgonu Ubezpieczającego (np. protokół policji, postanowienia prokuratury kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez organ sporządzający), jeśli zostały sporządzone chyba że występujący z roszczeniem jest osobą, która takich dokumentów nie posiada. W takiej sytuacji występujący z roszczeniem jest zobowiązany poinformować Ubezpieczyciela o wiadomych sobie okolicznościach zgonu Ubezpieczającego, 5) dokumenty potwierdzające zmianę danych osobowych Uposażonego (imię, nazwisko np. odpis skrócony aktu małżeństwa) jeżeli miała miejsce zmiana Strona 11 z 13

12 danych osobowych Uposażonego, a występujący z roszczeniem jest Uposażonym. Zgłoszenie roszczenia możliwe jest również za pośrednictwem strony internetowej Ubezpieczyciela. 2. Jeżeli Ubezpieczający wskazał więcej niż jednego Uposażonego, każdy Uposażony zgłasza roszczenie (podając dane wskazane na pomocniczym formularzu zgłoszenia roszczenia przygotowanym przez Ubezpieczyciela) oraz składa kopię dokumentu, o którym mowa w pkt. 1 ppkt. 3) i ppkt. 5) w niniejszej Karcie Produktu. 3. Występujący z roszczeniem udostępnia inne niż wskazane w pkt. 1 dokumenty, o które Ubezpieczyciel zwróci się w związku z rozpatrywanym roszczeniem, jeżeli takie dokumenty posiada lub może je uzyskać i są one niezbędne do przeprowadzenia przez Ubezpieczyciela postępowania dotyczącego ustalenia zasadności roszczenia lub wysokości Świadczenia Ubezpieczeniowego. Ubezpieczyciel w razie wątpliwości, co do uprawnienia do Świadczenia Ubezpieczeniowego, zwraca się o przedłożenie postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub notarialnego poświadczenia dziedziczenia. 4. W przypadku, gdy Przedstawicielowi Ubezpieczyciela lub Ubezpieczycielowi nie zostaną dostarczone dokumenty, o których mowa w pkt. 1 ppkt. 1), 2), 4) i pkt. 3, występujący z roszczeniem powinien udzielić Przedstawicielowi Ubezpieczyciela lub Ubezpieczycielowi informacji o okolicznościach zajścia Zdarzenia Ubezpieczeniowego (o ile są mu znane): miejscu i przyczynie Zdarzenia Ubezpieczeniowego, dniu zajścia Zdarzenia Ubezpieczeniowego (data zgonu Ubezpieczającego podana w akcie zgonu), nazwie i adresie organu lub instytucji, w której w/w dokumenty się znajdują lub mogą się znajdować. 5. Gdyby wyjaśnienie w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o zgonie Ubezpieczającego okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela albo wysokości Świadczenia Ubezpieczeniowego okazało się niemożliwe, Świadczenie Ubezpieczeniowe powinno być spełnione w terminie 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. Jednakże bezsporną część Świadczenia Ubezpieczeniowego Ubezpieczyciel powinien spełnić w terminie wskazanym w zdaniu poprzednim. Zasady i tryb zgłaszania oraz rozpatrywania reklamacji 1. Reklamacja jest to skarga, odwołanie bądź zażalenie złożone przez Klienta lub jego pełnomocnika, zawierające zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych przez Ubezpieczyciela lub wykonywanej przez niego działalności. 2. Pod pojęciem Klienta należy rozumieć Ubezpieczającego, Ubezpieczonego, Uprawnionego, Uposażonego z umowy ubezpieczenia a także osobę fizyczną dochodząca roszczeń na podstawie przepisów o ubezpieczeniach obowiązkowych. Pod pojęciem Klienta należy rozumieć również każdy podmiot składający lub zamierzający złożyć reklamację, tak indywidualnego jak i instytucjonalnego, zarówno tego który korzysta lub korzystał z usług Ubezpieczyciela, wnioskował o świadczenie takich usług lub był odbiorcą jego oferty marketingowej. 3. Ubezpieczyciel podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. 4. Klient ma prawo do składania reklamacji do Departamentu Obsługi Reklamacji Ubezpieczyciela osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika na podstawie stosownego pełnomocnictwa: - pisemnie, Strona 12 z 13

13 - z wykorzystaniem aplikacji zamieszczonej na stronie internetowej Centrum Obsługi Klienta, - osobiście w centrali Ubezpieczyciela lub Biurze Regionalnym, gdzie udostępnione są formularze ułatwiające złożenie reklamacji, - telefonicznie pod numerami infolinii Ubezpieczyciela. 5. Aktualne dane teleadresowe Ubezpieczyciela znajdują się na stronie internetowej 6. Klient może zwrócić się o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego lub wystąpienia z wnioskiem o przeprowadzenie przez Rzecznika Finansowego pozasądowego postępowania w sprawie rozwiązywania sporów między klientami podmiotów rynku finansowego a tymi podmiotami oraz korzystać z pomocy Miejskich i Powiatowych Rzeczników Konsumenta. 7. Niezwłoczne zgłoszenie reklamacji przez Klienta oraz załączenie stosownych dokumentów wpływa na przyśpieszenie procesu rozpatrzenia. 8. Ubezpieczyciel na żądanie składającego reklamację potwierdza fakt jej złożenia pisemnie lub w inny uzgodniony z nim sposób. 9. Reklamacje rozpatrywane są przez Ubezpieczyciela w terminie 30 kalendarzowych dni licząc od dnia ich wpływu. 10. W szczególnie skomplikowanych przypadkach uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie, zgłaszający reklamację zostanie poinformowany o przyczynie opóźnienia oraz o spodziewanej dacie uzyskania odpowiedzi. Maksymalny termin rozpatrzenia reklamacji nie może przekroczyć 60 dni kalendarzowych licząc od dnia jej wpływu. 11. Odpowiedź na reklamację zostanie przekazana w formie pisemnej. Przekazanie odpowiedzi w formie elektronicznej może nastąpić na wyraźne życzenie składającego reklamację. Podmioty uprawnione do otrzymania Świadczenia z tytułu Umowy Ubezpieczenia. Świadczenie Ubezpieczeniowe wypłacane jest Uposażonemu w przypadku zajścia Zdarzenia Ubezpieczającego. Świadczenie Wykupu z tytułu odstąpienia lub rezygnacji z Umowy Ubezpieczenia wypłacane jest Ubezpieczającemu. Zasady obejmowania ochroną ubezpieczeniową osób innych niż klient i zakres tej ochrony: Nie dotyczy. Potwierdzam otrzymanie egzemplarza Karty Produktu: Data i podpis Ubezpieczającego Strona 13 z 13

Karta Produktu dla ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Nowa Czysta Energia Zysku

Karta Produktu dla ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Nowa Czysta Energia Zysku Niniejszy dokument stanowi przykład Karty Produktu przygotowanej w związku z VI subskrypcją ubezpieczenia na życie i dożycie z UFK Nowa Czysta Energia Zysku, uwzględniający kwotę w wysokości 10 tys. zł.

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu. zgodna z Rekomendacją PIU. dla ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym XYZ

Karta Produktu. zgodna z Rekomendacją PIU. dla ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym XYZ Karta Produktu zgodna z Rekomendacją PIU dla ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym XYZ Ubezpieczony Klient: Jan Kowalski Ubezpieczyciel: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ABC S.A.

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym EQUITY INVESTOR

Karta Produktu ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym EQUITY INVESTOR Karta Produktu ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym EQUITY INVESTOR Ubezpieczający (Klient) Ubezpieczyciel Agent ubezpieczeniowy Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A.

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym EQUITY INVESTOR

Karta Produktu ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym EQUITY INVESTOR Karta Produktu ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym EQUITY INVESTOR Ubezpieczający (Klient) Ubezpieczyciel Agent ubezpieczeniowy Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A.

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu. Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym XYZ

Karta Produktu. Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym XYZ Klient: Jan Kowalski Karta Produktu Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym XYZ Ubezpieczyciel: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ABC S.A. Agent ubezpieczeniowy: Zbigniew Nowak Karta

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu db Elita Funduszy XIII_3 Wariant 100 Indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie

Karta Produktu db Elita Funduszy XIII_3 Wariant 100 Indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Karta Produktu db Elita Funduszy XIII_3 Wariant 100 Indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Ubezpieczający/Ubezpieczony:. Ubezpieczyciel: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA S.A. Agent: Deutsche

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM DUO INVEST

KARTA INFORMACYJNA PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM DUO INVEST KI/DI/1/20180101/01 KARTA INFORMACYJNA PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM DUO INVEST 1. PODSTAWOWE INFORMACJE Ubezpieczyciel Agent ubezpieczeniowy

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu Indywidualne ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Gwiazdy Europy

Karta Produktu Indywidualne ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Gwiazdy Europy Karta Produktu Indywidualne ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Gwiazdy Europy zgodna z Rekomendacją PIU z dnia 14 kwietnia 2014 r. Ubezpieczyciel: Towarzystwo Ubezpieczeń na

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczający: Ubezpieczyciel:

Ubezpieczający: Ubezpieczyciel: KARTA PRODUKTU ZGODNA Z REKOMENDACJĄ PIU DO WNIOSKU O ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA NR ST900484090 UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW BANKU

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego UFK EUROPA NEUTRAL II. (kod: 2015_EN2_03_v.01)

Regulamin Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego UFK EUROPA NEUTRAL II. (kod: 2015_EN2_03_v.01) Regulamin Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego UFK EUROPA NEUTRAL II (kod: 2015_EN2_03_v.01) Obramowane infromacje są szczególnie istotne, prosimy o zwrócenie na nie uwagi podczas zapoznawania się z

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego UFK DEBT & EQUITY. (kod: 2015_PTFIZ_03_v.01)

Regulamin Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego UFK DEBT & EQUITY. (kod: 2015_PTFIZ_03_v.01) Regulamin Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego UFK DEBT & EQUITY (kod: 2015_PTFIZ_03_v.01) Szanowny Kliencie, dla ułatwienia zrozumienia zapisów poniższego dokumentu, umieściliśmy w ramkach wyjaśnienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO UFK

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO UFK Szanowny Kliencie, dla ułatwienia zrozumienia zapisów poniższego dokumentu, umieściliśmy w ramkach wyjaśnienia istotnych zapisów Regulaminu. REGULAMIN UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO UFK Selektywny

Bardziej szczegółowo

1. PODSTAWOWE INFORMACJE

1. PODSTAWOWE INFORMACJE KI/DII/1/20190618/02 KARTA INFORMACYJNA PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM DUO INVEST 1. PODSTAWOWE INFORMACJE Ubezpieczyciel Agent ubezpieczeniowy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do wniosku o zawarcie Umowy Ubezpieczenia

Załącznik nr 1 do wniosku o zawarcie Umowy Ubezpieczenia (kod: 2018_DII_04_v.01) na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym DUO INVEST zatwierdzony Uchwałą Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. nr 01/01/18 z dnia 04.01.2018 r., zmieniony

Bardziej szczegółowo

Ryzyko inwestycyjne ponosi Ubezpieczający, czyli Klient

Ryzyko inwestycyjne ponosi Ubezpieczający, czyli Klient KI/RBOPIV/1/20181001/04 KARTA INFORMACYJNA PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM FWR OPTYMALNY PORTFEL II 1. PODSTAWOWE INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Karta Informacyjna Podstawowe informacje dotyczące Umowy Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym MULTI SELECT III

Karta Informacyjna Podstawowe informacje dotyczące Umowy Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym MULTI SELECT III Karta Informacyjna Podstawowe informacje dotyczące Umowy Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym MULTI SELECT III 1. PODSTAWOWE INFORMACJE Ubezpieczyciel Agent ubezpieczeniowy Forma

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych. kod: 2015_UFIZ_01_v.04

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych. kod: 2015_UFIZ_01_v.04 Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych kod: 2015_UFIZ_01_v.04 Obramowane informacje są szczególnie istotne. Prosimy o zwrócenie na nie uwagi podczas zapoznawania się z treścią niniejszego Regulaminu.

Bardziej szczegółowo

Indywidualne ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Medycyna Przyszłości IV

Indywidualne ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Medycyna Przyszłości IV Karta Produktu Indywidualne ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Medycyna Przyszłości IV zgodna z Rekomendacją PIU z dnia 4 kwietnia 204 r. Ubezpieczający (Klient):. Ubezpieczyciel:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego UFK EQUITY INVESTOR. kod: 2016_EI_03_v.01

Regulamin Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego UFK EQUITY INVESTOR. kod: 2016_EI_03_v.01 Regulamin Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego UFK EQUITY INVESTOR kod: 2016_EI_03_v.01 Szanowny Kliencie, dla ułatwienia zrozumienia zapisów poniższego dokumentu, umieściliśmy w ramkach wyjaśnienia

Bardziej szczegółowo

Suma kwot: 1 PLN + Indywidualny Stan Funduszu. Suma kwot: 2500 PLN + Indywidualny Stan Funduszu

Suma kwot: 1 PLN + Indywidualny Stan Funduszu. Suma kwot: 2500 PLN + Indywidualny Stan Funduszu KARTA PRODUKTU UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A. PREMIUM PROFIT (380003) Do wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia nr ST900493454

Bardziej szczegółowo

Ryzyko inwestycyjne ponosi Ubezpieczający, czyli Klient

Ryzyko inwestycyjne ponosi Ubezpieczający, czyli Klient KARTA INFORMACYJNA PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM GOLD INVEST 1. PODSTAWOWE INFORMACJE Ubezpieczyciel Agent ubezpieczeniowy Forma

Bardziej szczegółowo

Ryzyko inwestycyjne ponosi Ubezpieczający, czyli Klient

Ryzyko inwestycyjne ponosi Ubezpieczający, czyli Klient KI/NESDI/1/20180101/01 KARTA INFORMACYJNA PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM NEST DOBRANE INWESTYCJE 1. PODSTAWOWE INFORMACJE Ubezpieczyciel

Bardziej szczegółowo

Ryzyko inwestycyjne ponosi Ubezpieczający, czyli Klient

Ryzyko inwestycyjne ponosi Ubezpieczający, czyli Klient KI/MINPRIV/1/20180409/03 KARTA INFORMACYJNA PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM MULTI INWESTOR 1. PODSTAWOWE INFORMACJE Ubezpieczyciel

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Market Neutral. kod: 2015_MNL_01_v.01

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Market Neutral. kod: 2015_MNL_01_v.01 Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Market Neutral kod: 2015_MNL_01_v.01 Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia. Obramowane

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM NEST PRZEJRZYSTE OBLIGACJE

KARTA INFORMACYJNA PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM NEST PRZEJRZYSTE OBLIGACJE KARTA INFORMACYJNA PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM NEST PRZEJRZYSTE OBLIGACJE 1. PODSTAWOWE INFORMACJE Ubezpieczyciel (nazwa Ubezpieczyciela)

Bardziej szczegółowo

Indywidualne ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Medycyna Przyszłości V

Indywidualne ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Medycyna Przyszłości V Karta Produktu Indywidualne ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Medycyna Przyszłości V zgodna z Rekomendacją PIU z dnia 14 kwietnia 2014 r. Ubezpieczyciel: Towarzystwo Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Ekologiczny Portfel FIZ Bis. kod: 2015_EKP_01_v.01

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Ekologiczny Portfel FIZ Bis. kod: 2015_EKP_01_v.01 Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Ekologiczny Portfel FIZ Bis kod: 2015_EKP_01_v.01 Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia.

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym DEBT & EQUITY. (kod: 2015_DAE_01_v.01)

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym DEBT & EQUITY. (kod: 2015_DAE_01_v.01) Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym DEBT & EQUITY (kod: 2015_DAE_01_v.01) Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia. Obramowane

Bardziej szczegółowo

Rekomendacja dobrych praktyk informacyjnych, dotyczących ubezpieczeń na życie związanych z ubezpieczeniowymi funduszami

Rekomendacja dobrych praktyk informacyjnych, dotyczących ubezpieczeń na życie związanych z ubezpieczeniowymi funduszami Rekomendacja dobrych praktyk informacyjnych, dotyczących ubezpieczeń na życie związanych z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Polska Izba Ubezpieczeń, Warszawa, 11 kwietnia 2013 r. Prace nad rekomendacją

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Debt & Equity II. (kod: 2016_DAEII_01_v.01)

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Debt & Equity II. (kod: 2016_DAEII_01_v.01) Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Debt & Equity II (kod: 2016_DAEII_01_v.01) Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia na

Bardziej szczegółowo

Indywidualne ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Złote Źródła II ma

Indywidualne ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Złote Źródła II ma Karta Produktu Indywidualne ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Złote Źródła II zgodna z Rekomendacją PIU z dnia 14 kwietnia 2014 r. Ubezpieczyciel: Towarzystwo Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA. Portfel Trio

KARTA INFORMACYJNA. Portfel Trio KARTA INFORMACYJNA Portfel Trio W Karcie Informacyjnej zawarte są najważniejsze informacje o Ubezpieczeniu indywidualnym na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Portfel Trio. Karta

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM NEST DOBRANE INWESTYCJE

KARTA INFORMACYJNA PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM NEST DOBRANE INWESTYCJE KARTA INFORMACYJNA PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM NEST DOBRANE INWESTYCJE 1. PODSTAWOWE INFORMACJE Ubezpieczyciel (nazwa Ubezpieczyciela)

Bardziej szczegółowo

Polscy Giganci BIS. Forma prawna Agent: Ubezpieczyciel: Euro Bank S.A. Okres Odpowiedzialności: Wiek: Zwrot kapitału: 18-77 lat

Polscy Giganci BIS. Forma prawna Agent: Ubezpieczyciel: Euro Bank S.A. Okres Odpowiedzialności: Wiek: Zwrot kapitału: 18-77 lat produkt strukturyzowany Polscy Giganci BIS Forma prawna Agent: Ubezpieczyciel: indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Euro Bank S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. Okres Odpowiedzialności:

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu. Infolinia: 801 888 000, 22 460 22 22 (koszt połączenia według stawek operatora)

Karta Produktu. Infolinia: 801 888 000, 22 460 22 22 (koszt połączenia według stawek operatora) Karta Produktu Ubezpieczyciel: Skandia Życie TU S.A. z siedzibą w Warszawie 02-677, ul. Cybernetyki 7 Agent ubezpieczeniowy: Idea Bank S.A. z siedzibą w Warszawie 01-208, ul. Przyokopowa 33 Szanowni Państwo!

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym EUROPEJSKI FUNDUSZ OBLIGACJI. kod: 2014_EFO_01_v.02

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym EUROPEJSKI FUNDUSZ OBLIGACJI. kod: 2014_EFO_01_v.02 Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym EUROPEJSKI FUNDUSZ OBLIGACJI kod: 2014_EFO_01_v.02 Prosimy o uważne zapoznanie się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia na życie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH (kod: RE EFII UKO/2018/01/01) oferowanych w ramach umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym zawartych na podstawie ogólnych

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Nowa Czysta Energia Zysku. (kod: 2014_BOSNCEZ_v.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Nowa Czysta Energia Zysku. (kod: 2014_BOSNCEZ_v. Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Nowa Czysta Energia Zysku (kod: 2014_BOSNCEZ_v.10) Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi Ogólnymi Warunkami

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE WD2

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE WD2 Załącznik nr 2 z 2 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE WD2 Kod warunków: UB_OLIJ125 Kod Funduszu:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE WD1

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE WD1 Załącznik nr 2 z 2 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE WD1 Kod OWU: UB_OLIJ111 Poniższe definicje

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Nowa Czysta Energia Zysku. (kod: 2014_BOSNCEZ_v.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Nowa Czysta Energia Zysku. (kod: 2014_BOSNCEZ_v. Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Nowa Czysta Energia Zysku (kod: 2014_BOSNCEZ_v.06) Prosimy o uważne zapoznanie się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA Obligacje Korporacyjne Plus II

KARTA INFORMACYJNA Obligacje Korporacyjne Plus II KARTA INFORMACYJNA Obligacje Korporacyjne Plus II Karta Informacyjna została opracowana wspólnie przez Open Life TU Życie S.A. oraz Idea Bank S.A. w oparciu o Rekomendację U dotyczącą dobrych praktyk w

Bardziej szczegółowo

Forma prawna Agent Ubezpieczyciel. Euro Bank S.A. Okres Odpowiedzialności Wiek Zwrot kapitału. 18-77 lat (włącznie)

Forma prawna Agent Ubezpieczyciel. Euro Bank S.A. Okres Odpowiedzialności Wiek Zwrot kapitału. 18-77 lat (włącznie) produkt strukturyzowany Kurs na Amerykę Forma prawna Agent Ubezpieczyciel indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Euro Bank S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. Okres Odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Mundialowa Inwestycja

Mundialowa Inwestycja inwestycje produkt strukturyzowany Mundialowa Inwestycja Forma prawna indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Okres Odpowiedzialności 0 miesięcy 3 od 25.06.2014 r. do 25.12.2016 r. Maksymalny zysk

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE SEKURYTYZACYJNY II

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE SEKURYTYZACYJNY II Załącznik nr 2 z 2 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE SEKURYTYZACYJNY II Kod OWU: UB_OLIJ120

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Secus Premium Selection II. kod: 2014_SECII_v.02

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Secus Premium Selection II. kod: 2014_SECII_v.02 Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Secus Premium Selection II kod: 2014_SECII_v.02 Prosimy o uważne zapoznanie się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia. Obramowane

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH Załącznik nr 2 z 2 do Warunków Ubezpieczenia grupowego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Obligacje Korporacyjne Plus Kod warunków: UB_OGIJ129 REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE SEKURYTYZACYJNY

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE SEKURYTYZACYJNY Załącznik nr 2 z 2 do Warunków Ubezpieczenia grupowego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Kod WU: UB_OGIJ138 Kod Funduszu: FOLSE001 REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE SEKURYTYZACYJNY

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Secus Premium Selection II. kod: 2014_SECII_v.02

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Secus Premium Selection II. kod: 2014_SECII_v.02 Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Secus Premium Selection II kod: 2014_SECII_v.02 Prosimy o uważne zapoznanie się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia. Obramowane

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA Obligacje Korporacyjne Plus II

KARTA INFORMACYJNA Obligacje Korporacyjne Plus II KARTA INFORMACYJNA Obligacje Korporacyjne Plus II Karta Informacyjna została opracowana wspólnie przez Open Life TU Życie S.A. oraz Idea Bank S.A. w oparciu o Rekomendację U dotyczącą dobrych praktyk w

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Nowa Czysta Energia Zysku. (kod: 2014_BOSNCEZ_v.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Nowa Czysta Energia Zysku. (kod: 2014_BOSNCEZ_v. Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Nowa Czysta Energia Zysku (kod: 2014_BOSNCEZ_v.05) Prosimy o uważne zapoznanie się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA. Horyzont Obligacji

KARTA INFORMACYJNA. Horyzont Obligacji KARTA INFORMACYJNA Horyzont Obligacji W Karcie Informacyjnej zawarte są najważniejsze informacje o Ubezpieczeniu indywidualnym na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Horyzont Obligacji.

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Nowa Czysta Energia Zysku. kod: 2014_BOSNCEZ_v.03

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Nowa Czysta Energia Zysku. kod: 2014_BOSNCEZ_v.03 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Nowa Czysta Energia Zysku kod: 2014_BOSNCEZ_v.03 Prosimy o uważne zapoznanie się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE WD3

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE WD3 Załącznik nr 2 z 2 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE WD3 Kod OWU: UB_OLIJ131 Kod Funduszu: FOLWD003

Bardziej szczegółowo

REKOMENDACJA dobrych praktyk informacyjnych dotyczących ubezpieczeń na życie związanych z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi

REKOMENDACJA dobrych praktyk informacyjnych dotyczących ubezpieczeń na życie związanych z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi REKOMENDACJA dobrych praktyk informacyjnych dotyczących ubezpieczeń na życie związanych z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Niniejsza Rekomendacja została opracowana przez Polską Izbę Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA. Ubezpieczenie indywidualne na życie i dożycie

KARTA INFORMACYJNA. Ubezpieczenie indywidualne na życie i dożycie KARTA INFORMACYJNA Ubezpieczenie indywidualne na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Obligacje Korporacyjne Plus III Karta Informacyjna została opracowana wspólnie przez Open Life

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie na życie Moje Zdrowie Plus

Ubezpieczenie na życie Moje Zdrowie Plus Ubezpieczenie na życie Moje Zdrowie Plus ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ (UBEZPIECZYCIEL): AGENT UBEZPIECZENIOWY: Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. ING Bank Śląski S.A. WŁAŚCICIEL POLISY/

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym EQUITY INVESTOR. kod: 2016_EI_01_v.02

Ogólne warunki ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym EQUITY INVESTOR. kod: 2016_EI_01_v.02 Ogólne warunki ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym EQUITY INVESTOR kod: 2016_EI_01_v.02 Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia na życie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM IDEALNY FUNDUSZ

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM IDEALNY FUNDUSZ OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM IDEALNY FUNDUSZ zatwierdzone Uchwałą Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. nr 02/02/14 z dnia 06.02.2014r.

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA. Ubezpieczenie indywidualne na życie i dożycie. z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Rynki Medyczne II

KARTA INFORMACYJNA. Ubezpieczenie indywidualne na życie i dożycie. z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Rynki Medyczne II Open Life TU Życie S.A. KARTA INFORMACYJNA Ubezpieczenie indywidualne na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Rynki Medyczne II W Karcie Informacyjnej zawarte są podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA. Portfel Trio

KARTA INFORMACYJNA. Portfel Trio KARTA INFORMACYJNA Portfel Trio W Karcie Informacyjnej zawarte są najważniejsze informacje o Ubezpieczeniu indywidualnym na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Portfel Trio. Karta

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM GOLD PERFORMANCE (kod: 2012_XLGP_v. 03)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM GOLD PERFORMANCE (kod: 2012_XLGP_v. 03) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM GOLD PERFORMANCE (kod: 2012_XLGP_v. 03) zatwierdzone Uchwałą Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. nr 05/07/12

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu Indywidualne ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym EKO Trio

Karta Produktu Indywidualne ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym EKO Trio Karta Produktu Indywidualne ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym EKO Trio Ubezpieczyciel: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA S.A. Agent: Raiffeisen Bank Polska S.A. Data

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna zgodna z Rekomendacją U db Invest Premium

Karta informacyjna zgodna z Rekomendacją U db Invest Premium inwestycje obowiązuje od 7 listopada 2016 r. Karta informacyjna zgodna z Rekomendacją U db Invest Premium W karcie informacyjnej zawarte są najważniejsze informacje o ubezpieczeniu na życie z ubezpieczeniowymi

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA. Ubezpieczenie indywidualne na życie i dożycie

KARTA INFORMACYJNA. Ubezpieczenie indywidualne na życie i dożycie KARTA INFORMACYJNA Ubezpieczenie indywidualne na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Obligacje Korporacyjne Plus III Karta Informacyjna została opracowana wspólnie przez Open Life

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Multi Select II. kod: 2016_MSLII_01_v.

Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Multi Select II. kod: 2016_MSLII_01_v. Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Multi Select II kod: 2016_MSLII_01_v.01 Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszymi Ogólnymi warunkami indywidualnego

Bardziej szczegółowo

REKOMENDACJA dobrych praktyk informacyjnych dotyczących ubezpieczeń na życie związanych z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi

REKOMENDACJA dobrych praktyk informacyjnych dotyczących ubezpieczeń na życie związanych z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi REKOMENDACJA dobrych praktyk informacyjnych dotyczących ubezpieczeń na życie związanych z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Niniejsza Rekomendacja została opracowana przez Polską Izbę Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Multi Select. kod: 2015_MSL_01_v.03

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Multi Select. kod: 2015_MSL_01_v.03 Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Multi Select kod: 2015_MSL_01_v.03 Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszymi Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia na życie

Bardziej szczegółowo

Warunki ubezpieczenia KorpoInvest. (kod: 2013_EAKI_v.01)

Warunki ubezpieczenia KorpoInvest. (kod: 2013_EAKI_v.01) Warunki ubezpieczenia KorpoInvest (kod: 2013_EAKI_v.01) kod: 2013_EAKI_v.01 Prosimy o uważne zapoznanie się z Warunkami Ubezpieczenia. Obramowane treści wewnątrz Warunków Ubezpieczenia mają na celu zwrócenie

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Liderzy CSR. kod: 2015_ANGLCSR_v.02

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Liderzy CSR. kod: 2015_ANGLCSR_v.02 Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Liderzy CSR kod: 2015_ANGLCSR_v.02 Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM MULTI SELECT III

KARTA INFORMACYJNA PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM MULTI SELECT III KARTA INFORMACYJNA PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM MULTI SELECT III 1. PODSTAWOWE INFORMACJE Ubezpieczyciel (nazwa Ubezpieczyciela)

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA. Ubezpieczenie indywidualne na życie i dożycie. z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Asy Obligacji II

KARTA INFORMACYJNA. Ubezpieczenie indywidualne na życie i dożycie. z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Asy Obligacji II Open Life TU Życie S.A. KARTA INFORMACYJNA Ubezpieczenie indywidualne na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Asy Obligacji II W Karcie Informacyjnej zawarte są podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA Podstawowe informacje dotyczące umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Skarbnica Możliwości

KARTA INFORMACYJNA Podstawowe informacje dotyczące umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Skarbnica Możliwości KARTA INFORMACYJNA Podstawowe informacje dotyczące umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Skarbnica Możliwości 1. Postanowienia informacyjne Ubezpieczyciel czyli my 1. Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym EQUITY INVESTOR. kod: 2016_EI_01_v.01

Ogólne warunki ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym EQUITY INVESTOR. kod: 2016_EI_01_v.01 Ogólne warunki ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym EQUITY INVESTOR kod: 2016_EI_01_v.01 Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia na życie

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu. Infolinia: , (koszt połączenia według stawek operatora)

Karta Produktu. Infolinia: , (koszt połączenia według stawek operatora) Karta Produktu Ubezpieczyciel: Skandia Życie TU S.A. z siedzibą w Warszawie 02-677, ul. Cybernetyki 7 Agent ubezpieczeniowy: Idea Bank S.A. z siedzibą w Warszawie 01-208, ul. Przyokopowa 33 Szanowni Państwo!

Bardziej szczegółowo

I. GŁÓWNE INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY

I. GŁÓWNE INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY Karta Produktu Strateg Ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Jednorazową Ubezpieczający: Jest osobą, która zawiera Umowę i ma obowiązek wpłacać składki, ale też ma

Bardziej szczegółowo

I. GŁÓWNE INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY

I. GŁÓWNE INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY Karta Produktu Active Dividend 3 Ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Jednorazową Ubezpieczający Jesteś osobą, która zawiera Umowę i ma obowiązek wpłacać składki,

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu. Infolinia: 801 888 000, 22 460 22 22 (koszt połączenia według stawek operatora)

Karta Produktu. Infolinia: 801 888 000, 22 460 22 22 (koszt połączenia według stawek operatora) Karta Produktu Ubezpieczyciel: Skandia Życie TU S.A. z siedzibą w Warszawie 02-677, ul. Cybernetyki 7 Agent ubezpieczeniowy: Idea Bank S.A. z siedzibą w Warszawie 01-208, ul. Przyokopowa 33 Szanowni Państwo!

Bardziej szczegółowo

Listopad 2011. Nowa Perspektywa II subskrypcja produktu

Listopad 2011. Nowa Perspektywa II subskrypcja produktu Listopad 2011 Nowa Perspektywa II subskrypcja produktu Nowa Perspektywa - charakterystyka produktu Ubezpieczenie z elementami inwestycji Nowa Perspektywa to ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM SKARBNICA MOŻLIWOŚCI

KARTA INFORMACYJNA PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM SKARBNICA MOŻLIWOŚCI KARTA INFORMACYJNA PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM SKARBNICA MOŻLIWOŚCI 1. PODSTAWOWE INFORMACJE Ubezpieczyciel, czyli my Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA NATURE PREMIUM 12% (kod: 2011_TCNP12_v.01.1)

WARUNKI UBEZPIECZENIA NATURE PREMIUM 12% (kod: 2011_TCNP12_v.01.1) WARUNKI UBEZPIECZENIA NATURE PREMIUM 12% (kod: 2011_TCNP12_v.01.1) Niniejsza warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Klientów Ubezpieczającego regulują

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA. Ubezpieczenie indywidualne na życie i dożycie. z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Long Short

KARTA INFORMACYJNA. Ubezpieczenie indywidualne na życie i dożycie. z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Long Short KARTA INFORMACYJNA Ubezpieczenie indywidualne na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Long Short W Karcie Informacyjnej zawarte są podstawowe informacje o Ubezpieczeniu indywidualnym

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA MULTISTRATEGIA

WARUNKI UBEZPIECZENIA MULTISTRATEGIA WARUNKI UBEZPIECZENIA MULTISTRATEGIA 7 % (kod: 2011_OFMLS7_v.07) Niniejsze warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Klientów Ubezpieczającego MULTISTRATEGIA

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA. Ubezpieczenie indywidualne na życie i dożycie

KARTA INFORMACYJNA. Ubezpieczenie indywidualne na życie i dożycie KARTA INFORMACYJNA Ubezpieczenie indywidualne na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Global Health Selection W Karcie Informacyjnej zawarte są podstawowe informacje o Ubezpieczeniu

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA. Ubezpieczenie indywidualne na życie i dożycie

KARTA INFORMACYJNA. Ubezpieczenie indywidualne na życie i dożycie Open Life TU Życie S.A. KARTA INFORMACYJNA Ubezpieczenie indywidualne na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Obligacje Korporacyjne Plus III Karta Informacyjna została opracowana wspólnie

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA. FORMA PRAWNA: Ubezpieczenie indywidualne na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym

KARTA INFORMACYJNA. FORMA PRAWNA: Ubezpieczenie indywidualne na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym KARTA INFORMACYJNA Ubezpieczenie indywidualne na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Obligacje Korporacyjne Plus IV W Karcie Informacyjnej zawarte są podstawowe informacje o Ubezpieczeniu

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Europa Neutral. kod: 2014_TRGEN_v.03

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Europa Neutral. kod: 2014_TRGEN_v.03 Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Europa Neutral kod: 2014_TRGEN_v.03 Prosimy o uważne zapoznanie się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia. Obramowane treści

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Ekologiczny Portfel FIZ. (kod: 2014_EKOP_v.01)

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Ekologiczny Portfel FIZ. (kod: 2014_EKOP_v.01) Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Ekologiczny Portfel FIZ (kod: 2014_EKOP_v.01) Prosimy o uważne zapoznanie się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia. Obramowane

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA Ubezpieczenie indywidualne na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Obligacje CEEurope II

KARTA INFORMACYJNA Ubezpieczenie indywidualne na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Obligacje CEEurope II KARTA INFORMACYJNA Ubezpieczenie indywidualne na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Obligacje CEEurope II W Karcie Informacyjnej zawarte są podstawowe informacje o Ubezpieczeniu indywidualnym

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat i Limitów do Umów Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Ekologiczny Portfel FIZ. (kod: 2014_EKOP_02_v.

Tabela Opłat i Limitów do Umów Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Ekologiczny Portfel FIZ. (kod: 2014_EKOP_02_v. Tabela Opłat i Limitów do Umów Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Ekologiczny Portfel FIZ (kod: 2014_EKOP_02_v.02) Tabela Opłat i Limitów do Umów Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym

Bardziej szczegółowo

I. GŁÓWNE INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY

I. GŁÓWNE INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY Karta Produktu Skandia Grand Plus Ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Jednorazową Ubezpieczający Jesteś osobą, która zawiera Umowę i ma obowiązek wpłacać składki,

Bardziej szczegółowo

KI/BNPWPKI/2/ /01

KI/BNPWPKI/2/ /01 KARTA INFORMACYJNA PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM WYMARZONE PERSPEKTYWY PLUS 1. PODSTAWOWE INFORMACJE Ubezpieczyciel Agent

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 8. odpowiedzialności została określona w Rozdziale 8 pkt. 2 ppkt. 1) i której Okres odpowiedzialności określony jest w Rozdziale 4

Strona 1 z 8. odpowiedzialności została określona w Rozdziale 8 pkt. 2 ppkt. 1) i której Okres odpowiedzialności określony jest w Rozdziale 4 WARUNKI UBEZPIECZENIA MASTERS 8 % (kod: 2011_OFMAS8_v.01) Niniejsze warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Klientów Ubezpieczającego MASTERS 8% regulują

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA. Ubezpieczenie indywidualne na życie i dożycie. z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Asy Obligacji II

KARTA INFORMACYJNA. Ubezpieczenie indywidualne na życie i dożycie. z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Asy Obligacji II Open Life TU Życie S.A. KARTA INFORMACYJNA Ubezpieczenie indywidualne na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Asy Obligacji II W Karcie Informacyjnej zawarte są podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo