WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE Z FIZYKI W KLASIE I

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE Z FIZYKI W KLASIE I"

Transkrypt

1 WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE Z FIZYKI W KLASIE I Dział I. ODDZIAŁYWANIA (7 godzin lekcyjnych) Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: odróżni pojęcia: ciało fizyczne i substancja oraz podaje odpowiednie przykłady, odróżni pojęcia wielkość fizyczna i jednostka danej wielkości, dokona prostego pomiaru (np. długości ołówka, czasu), zapisze wynik pomiaru w tabeli z uwzględnieniem jednostki, wybierze właściwe przyrządy pomiarowe (np. do pomiaru długości, czasu), dokona celowej obserwacji zjawisk i procesów fizycznych, wyodrębni zjawisko fizyczne z kontekstu, wymieni i odróżni rodzaje oddziaływań (mechaniczne, grawitacyjne, elektrostatyczne, magnetyczne), poda przykłady oddziaływań zachodzących w życiu codziennym, poda przykłady skutków oddziaływań w życiu codziennym, zaobserwuje i porównuje skutki różnego rodzaju oddziaływań, poda przykłady sił i rozpozna je w różnych sytuacjach praktycznych, dokona pomiaru wartości siły za pomocą siłomierza, odróżni i porówna cechy sił, stosuje jednostkę siły w Układzie SI (1 N) do zapisu wartości siły, odróżni siłę wypadkową i siłę równoważącą, określi cechy siły wypadkowej dwóch sił działających wzdłuż tej samej prostej i siły równoważącej inną siłę. Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: dokona klasyfikacji fizykę jako naukę przyrodniczą, przedstawi przykłady powiązań fizyki z życiem codziennym, wymieni podstawowe metody badawcze stosowane w naukach przyrodniczych, posługuje się symbolami długości, masy, czasu, siły i ich jednostkami w Układzie SI, przeliczy wielokrotności i podwielokrotności (przedrostki: mikro-, mili-, centy-); przelicza jednostki czasu (sekunda, minuta, godzina), oszacuje rząd wielkości spodziewanego wyniku pomiaru, np. długości, siły, wykona schematyczny rysunek obrazujący pomiar, np. długości, siły, wyjaśni, w jakim celu powtarza się pomiar kilka razy, a następnie z uzyskanych wyników oblicza średnią, obliczy wartość średnią kilku wyników pomiaru (np. długości, czasu, siły), 1

2 opisze przebieg i wynik doświadczenia, posługując się językiem fizyki, wyjaśnia rolę użytych przyrządów i wykona rysunek obrazujący wykorzystany układ doświadczalny w badaniu np. oddziaływań ciał, zależności wskazania siłomierza od liczby odważników, odróżni zjawisko fizyczne od procesu fizycznego oraz podaje odpowiednie przykłady, selekcjonuje informacje z lekcji i z podręcznika, zbada doświadczalnie wzajemność i skutki różnego rodzaju oddziaływań, opisze przebieg i wynik doświadczenia (badanie skutków oddziaływań), wykonuje schematyczny rysunek obrazujący układ doświadczalny, wykaże na przykładach, że oddziaływania są wzajemne, wymieni i rozróżni skutki oddziaływań (statyczne i dynamiczne), odróżni oddziaływania bezpośrednie i na odległość, posłuży się pojęciem siły do określania wielkości oddziaływań (jako ich miarą), przedstawi siłę graficznie (rysuje wektor siły), odróżni wielkości skalarne (liczbowe) od wektorowych i podaje odpowiednie przykłady, zapisze wyniki pomiarów w formie tabeli, obliczy wartość średnią kilku wyników pomiaru siły, posłuży się pojęciem niepewności pomiarowej, przeanalizuje wyniki, wyciągnie wniosek i opisze zależność wskazania siłomierza od liczby zaczepionych obciążników, w danym układzie współrzędnych (opisane i wyskalowane osie) narysuje wykres zależności wartości siły grawitacji działającej na zawieszone na sprężynie obciążniki od ich liczby na podstawie wyników pomiarów zapisanych w tabeli, opisze przebieg i wynik przeprowadzonego doświadczenia, wyjaśni rolę użytych przyrządów i wykona schematyczny rysunek obrazujący układ doświadczalny, wyznaczy (doświadczalnie) siłę wypadkową i siłę równoważącą za pomocą siłomierza, opisze sytuacje, w których na ciało działają siły równoważące się i przedstawi je graficznie, poda przykłady sił wypadkowych i równoważących się z życia codziennego, znajdzie graficznie wypadkową dwóch sił działających wzdłuż tej samej prostej oraz siłę równoważąca inną siłę. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: wyjaśni, co to są wielkości fizyczne i podaje ich przykłady inne niż omawiane na lekcji, zaplanuje doświadczenie lub pomiar, zapisze dane w formie tabeli, posłuży się pojęciem niepewności pomiarowej, wyjaśni co to jest niepewność pomiarowa oraz cyfry znaczące, uzasadni, dlaczego wynik średni zaokrągla się do najmniejszej działki przyrządu pomiarowego, zapisze wynik pomiaru jako przybliżony (z dokładnością do 2-3 liczb znaczących), wskaże czynniki istotne i nieistotne dla wyniku pomiaru lub doświadczenia, określi czynniki powodujące degradację środowiska przyrodniczego i wymienia sposoby zapobiegania tej degradacji, dokona selekcji informacje uzyskane z różnych źródeł, np. na lekcji, z podręcznika, z literatury popularnonaukowej, Internetu, opisze różne rodzaje oddziaływań, wyjaśni, na czym polega wzajemność oddziaływań, 2

3 wykaże doświadczalnie (demonstruje) wzajemność oddziaływań, wskaże i nazwie źródło siły działającej na dane ciało, posłuży się pojęciem siły do porównania i opisu oddziaływań ciał, zaplanuje doświadczenie związane z badaniami cech sił i wybierze właściwe narzędzia pomiaru, wyjaśni na przykładach, że skutek działania siły zależy od jej wartości, kierunku i zwrotu, porówna siły na podstawie ich wektorów, wyjaśni, czym różnią się wielkości skalarne (liczbowe) od wektorowych, zaplanuje doświadczenie związane z badaniami zależności wartości siły grawitacji działającej na zawieszone na sprężynie obciążniki od liczby tych obciążników, dobierze przyrządy i buduje zestaw doświadczalny, rozpozna proporcjonalność prostą na podstawie wykresu zależności wartości siły grawitacji działającej na zawieszone na sprężynie obciążniki od ich liczby lub wyników pomiarów (danych) zapisanych w tabeli oraz posłuży się proporcjonalnością prostą. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: scharakteryzuje metodologię nauk przyrodniczych, wyjaśnia różnice między obserwacją a doświadczeniem (eksperymentem), poda przykłady laboratoriów i narzędzi współczesnych fizyków, oszacuje niepewność pomiarową dokonanego pomiaru, np. długości, siły, krytycznie oceni wyniki pomiarów, przewidzi skutki różnego rodzaju oddziaływań, poda przykłady rodzajów i skutków, oddziaływań (bezpośrednich i na odległość) inne niż poznane na lekcji, wskaże czynniki istotne i nieistotne dla wyniku pomiaru siły grawitacji działającej na zawieszone na sprężynie obciążniki, oszacuje rząd wielkości spodziewanego wyniku pomiaru np. długości, siły grawitacji działającej na zawieszone na sprężynie obciążniki, sporządzi wykres zależności wartości siły grawitacji działającej na zawieszone na sprężynie obciążniki od ich liczby na podstawie wyników pomiarów zapisanych w tabeli (oznacza wielkości i skale na osiach), wykorzysta wiedzę naukową do przedstawienia i uzasadnienia zależności siły grawitacji od masy zaczepionych na jej końcu obciążników, poda przykład proporcjonalności prostej inny niż zależność badana na lekcji, narysuje siłę wypadkową kilku sił działających wzdłuż tej samej prostej i siłę równoważącą kilka sił działających wzdłuż tej samej prostej. 3

4 Dział II. WŁAŚCIWOŚCI I BUDOWA MATERII (9 godzin lekcyjnych) Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: odróżni trzy stany skupienia substancji (w szczególności wody), poda przykłady ciał stałych, cieczy i gazów, poda przykłady zjawiska dyfuzji w przyrodzie i w życiu codziennym, przeprowadzi doświadczenia związane z badaniem oddziaływań międzycząsteczkowych oraz opisze wyniki obserwacji i wyciągnie wnioski, odróżni siły spójności i siły przylegania oraz poda odpowiednie przykłady ich występowania i wykorzystywania, na podstawie widocznego menisku danej cieczy w cienkiej rurce określi, czy większe są siły przylegania, czy siły spójności, zbada doświadczalnie i wyodrębnia z kontekstu zjawisko napięcia powierzchniowego, poda przykłady występowania napięcia powierzchniowego wody, poda przykłady ciał stałych: plastycznych, sprężystych i kruchych, odróżni przewodniki ciepła i izolatory cieplne oraz przewodniki prądu elektrycznego i izolatory elektryczne, określi właściwości cieczy i gazów, wskaże stan skupienia substancji na podstawie opisu jej właściwości, posłuży się pojęciem masy ciała i wskazuje jej jednostkę w Układzie SI, rozróżni pojęcia masy i ciężaru ciała, rozróżni wielkości dane i szukane, posłuży się pojęciem gęstości ciała i poda jej jednostkę w Układzie SI, wyznaczy objętość dowolnego ciała za pomocą cylindra miarowego, zmierzy: długość, masę i objętość cieczy, zapisuje wyniki pomiarów w tabeli, opisuje przebieg doświadczenia, wyjaśnia rolę użytych przyrządów. Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: wskaże przykłady zjawisk świadczących o cząsteczkowej budowie materii, zademonstruje doświadczalnie i opisuje zjawiska rozpuszczania i dyfuzji, wyjaśni, na czym polega dyfuzja i od czego zależy jej szybkość, wskaże w otaczającej rzeczywistości przykłady zjawisk opisywanych za pomocą oddziaływań międzycząsteczkowych (sił spójności i przylegania), wykorzysta pojęcia sił spójności i przylegania do opisu menisków, opisze zjawisko napięcia powierzchniowego na wybranym przykładzie, wymieni sposoby zmniejszania napięcia powierzchniowego wody i wskaże ich wykorzystanie w codziennym życiu człowieka, zbada doświadczalnie (wykonuje przedstawione doświadczenia) właściwości ciał stałych, cieczy i gazów, opisze wyniki obserwacji oraz wyciągnie wnioski, posłuży się pojęciami: powierzchnia swobodna cieczy i elektrolity przy opisywaniu właściwości cieczy, porówna właściwości ciał stałych, cieczy i gazów, 4

5 omówi budowę kryształów na przykładzie soli kuchennej, przeanalizuje różnice w budowie mikroskopowej ciał stałych, cieczy i gazów, zaplanuje doświadczenie związane z wyznaczeniem masy ciała za pomocą wagi laboratoryjnej, przeliczy wielokrotności i podwielokrotności (przedrostki: mikro-, mili-, kilo-, mega-), przeliczy jednostki masy i ciężaru, zmierzy masę wyznacza masę ciała za pomocą wagi laboratoryjnej, zapisze wyniki pomiaru w tabeli, obliczy średnią, zapisze wynik pomiaru masy i obliczenia siły ciężkości jako przybliżony (z dokładnością do 2 3 cyfr znaczących), obliczy wartość siły ciężkości działającej na ciało o znanej masie, przeliczy jednostki gęstości (także masy i objętości), zaplanuje doświadczenia związane z wyznaczeniem gęstości ciał stałych (o regularnych i nieregularnych kształtach) oraz cieczy, wyznaczy gęstość substancji, z jakiej wykonano przedmiot w kształcie prostopadłościanu, walca lub kuli za pomocą wagi i linijki, posłuży się pojęciem niepewności pomiarowej i proporcjonalnością prostą, zastosuje do obliczeń związek między masą, gęstością i objętością ciał stałych oraz cieczy, rozróżnia wielkości dane i szukane, zapisze wynik obliczenia jako przybliżony (z dokładnością do 2 3 liczb znaczących). Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: wymieni podstawowe założenia teorii kinetyczno-cząsteczkowej budowy materii i wykorzysta je do wyjaśnienia zjawiska dyfuzji, opisze zjawisko dyfuzji w ciałach stałych, wyjaśni na przykładach, czym różnią się siły spójności od sił przylegania, oraz kiedy tworzy się menisk wklęsły, a kiedy - menisk wypukły, opisze znaczenie występowania napięcia powierzchniowego wody w przyrodzie na wybranym przykładzie, zaprojektuje doświadczenia wykazujące właściwości ciał stałych, cieczy i gazów, wyjaśni na przykładach, kiedy ciało wykazuje własności sprężyste, kiedy - plastyczne, a kiedy - kruche, i jak temperatura wpływa na te własności, wyjaśni różnice w budowie ciał krystalicznych i ciał bezpostaciowych oraz czym różni się monokryształ od polikryształu, oszacuje rząd wielkości spodziewanego wyniku wyznaczania masy danego ciała za pomocą szalkowej wagi laboratoryjnej, posłuży się pojęciem niepewności pomiarowej, rozpozna zależność proporcjonalną na podstawie wyników pomiarów zapisanych w tabeli lub na podstawie sporządzonego wykresu zależności wartości siły grawitacji działającej na zawieszone na sprężynie obciążniki od ich łącznej masy oraz posłuży się proporcjonalnością prostą, wykorzysta wzór na ciężar ciała do rozwiązywania prostych zadań obliczeniowych, wyjaśni, dlaczego ciała zbudowane z różnych substancji różnią się gęstością, na podstawie wyników pomiarów wyznaczy gęstość cieczy i ciał stałych, krytycznie oceni wyniki pomiarów, doświadczenia lub obliczeń, posłuży się tabelami wielkości fizycznych do określenia (odczytu) gęstości substancji. 5

6 Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: wyjaśni zjawisko zmiany objętości cieczy w wyniku mieszania się, opierając się na doświadczeniu modelowym, wyjaśni, dlaczego krople wody tworzą się i przyjmują kształt kulisty, teoretycznie uzasadni przewidywane wyniki doświadczeń związanych z badaniem właściwości ciał stałych, cieczy i gazów, wyjaśni, że podział na ciała sprężyste, plastyczne i kruche jest podziałem nieostrym, odróżni rodzaje wag i wyjaśnia, czym one się różnią, wykorzysta wzór na ciężar ciała do rozwiązywania złożonych zadań obliczeniowych, wykorzysta wzór na gęstość do rozwiązywania nietypowych zadań obliczeniowych(5). Dział III. ELEMENTY HYDROSTATYKI I AEROSTATYKI (7 godzin lekcyjnych) Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: posłuży się pojęciem parcia (siły nacisku na podłoże), poda przykłady z życia codziennego obrazujące działanie siły nacisku, zbada, od czego zależy ciśnienie, opisze przebieg i wynik doświadczenia, wykona schematyczny rysunek obrazujący układ doświadczalny, posłuży się pojęciem ciśnienia i poda jego jednostkę w Układzie SI, odróżni wielkości fizyczne: parcie i ciśnienie, odróżni pojęcia: ciśnienie hydrostatyczne i ciśnienie atmosferyczne, zademonstruje zasadę naczyń połączonych, wykona schematyczny rysunek obrazujący układ doświadczalny, sformułuje wniosek, zademonstruje doświadczenie obrazujące, że ciśnienie wywierane z zewnątrz jest przekazywane w gazach i cieczach jednakowo we wszystkich kierunkach, przeanalizuje wynik doświadczenia i sformułuje prawo Pascala, posłuży się pojęciem siły wyporu oraz dokonuje pomiaru jej wartości za pomocą siłomierza (dla ciała wykonanego z jednorodnej substancji o gęstości większej od gęstości wody), wskaże przykłady występowania siły wyporu w życiu codziennym, sformułuje treść prawa Archimedesa dla cieczy i gazów. Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: określi, czym jest parcie i wskaże jego jednostkę w Układzie SI, wyjaśni pojęcie ciśnienia, wskazując przykłady z życia codziennego, wykorzysta zależność między ciśnieniem, parciem i polem powierzchni do rozwiązywania prostych zadań obliczeniowych, posłuży się pojęciami ciśnienia hydrostatycznego i ciśnienia atmosferycznego, wskaże przykłady zjawisk opisywanych za ich pomocą, zbada, od czego zależy ciśnienie hydrostatyczne, opisze przebieg doświadczenia, wykona schematyczny rysunek obrazujący układ doświadczalny, sformułuje wniosek, że ciśnienie w cieczy zwiększa się wraz z głębokością i zależy od rodzaju (gęstości) cieczy, 6

7 wskaże przykłady zastosowania naczyń połączonych, wskaże w otaczającej rzeczywistości przykłady zjawisk opisywanych za pomocą praw oraz zależności dotyczących ciśnień hydrostatycznego i atmosferycznego, stwierdzi, że w naczyniu z cieczą jednorodną we wszystkich miejscach na tej samej głębokości ciśnienie jest jednakowe i nie zależy od kształtu naczynia, poda przykłady zastosowania prawa Pascal, wykorzysta prawa i zależności dotyczące ciśnienia w cieczach i gazach do rozwiązywania prostych zadań obliczeniowych, rozróżni wielkości dane i szukane, przeliczy wielokrotności i podwielokrotności, oszacuje rząd wielkości spodziewanego wyniku i na tej podstawie oceni wynik obliczeń, zbada doświadczalnie warunki pływania ciał według przedstawionego opisu, opisze przebieg i wynik przeprowadzonego doświadczenia, wykona schematyczny rysunek obrazujący układ doświadczalny, poda warunki pływania ciał: kiedy ciało tonie, kiedy pływa częściowo zanurzone w cieczy i kiedy pływa całkowicie zanurzone w cieczy, wskażew otaczającej rzeczywistości przykłady zjawisk opisywanych za pomocą prawa Archimedesa i przykłady praktycznego wykorzystania prawa Archimedesa, obliczy i porówna wartość siły wyporu dla ciał zanurzonych w cieczy lub gazie. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: zinterpretuje ciśnienie o wartości 1 paskal (1 Pa), rozwiąże złożone zadania z wykorzystaniem wzoru na ciśnienie, posłuży się proporcjonalnością prostą (zależność ciśnienia hydrostatycznego od wysokości słupa cieczy i gęstości cieczy), wyjaśni, dlaczego poziom cieczy w naczyniach połączonych jest jednakowy, wykorzysta zasadę naczyń połączonych do opisu działania wieży ciśnień i śluzy, wymieni nazwy przyrządów służących do pomiaru ciśnienia, wykorzysta prawo Pascala do opisu zasady działania prasy hydraulicznej i hamulca hydraulicznego, wykaże doświadczalnie, od czego zależy siła wyporu i że jej wartość jest równa ciężarowi wypartej cieczy, wymieni cechy siły wyporu, zilustruje graficznie siłę wyporu, wyjaśni na podstawie prawa Archimedesa, kiedy ciało tonie, kiedy pływa częściowo zanurzone w cieczy i kiedy pływa całkowicie w niej zanurzone, wykorzysta zależność opisującą wartość siły wyporu do rozwiązywania prostych zadań obliczeniowych, rozróżni wielkości dane i szukane, przeliczy wielokrotności i podwielokrotności, oszacuje rząd wielkości spodziewanego wyniku i oceni na tej podstawie wartości obliczanych wielkości fizycznych, zapisze wynik obliczenia fizycznego jako przybliżony (z dokładnością do 2 3 liczb znaczących), posłuży się informacjami pochodzącymi z analizy przeczytanych tekstów (w tym popularnonaukowych, z Internetu) dotyczących prawa Archimedesa i pływania ciał. 7

8 Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: zaplanuje i przeprowadzi doświadczenie związane z badaniem parcia i ciśnienia (sformułuje pytania badawcze, postawi hipotezy, zaproponuje sposób ich weryfikacji, teoretycznie uzasadni przewidywany wynik doświadczenia, przeanalizuje wyniki i wyciągnie wnioski z doświadczenia, krytycznie oceni wyniki doświadczenia), wyjaśni na przykładach znaczenie ciśnienia hydrostatycznego i ciśnienia atmosferycznego w przyrodzie oraz życiu codziennym, uzasadnia dlaczego w naczyniu z cieczą jednorodną we wszystkich miejscach na tej samej głębokości ciśnienie jest jednakowe i nie zależy od kształtu naczynia, zaprojektuje i wykonuje model naczyń połączonych, posłuży się informacjami pochodzącymi z analizy przeczytanych tekstów (w tym popularnonaukowych, w Internecie) dotyczących ciśnienia hydrostatycznego i ciśnienia atmosferycznego oraz wykorzystywania w przyrodzie i w życiu codziennym zasady naczyń połączonych i prawa Pascala, rozwiąże złożone zadania dotyczące ciśnienia w cieczach i gazach, przedstawi graficznie wszystkie siły działające na ciało, które pływa w cieczy, tkwi w niej zanurzone lub tonie, zaplanuje i wykona doświadczenia związane z badaniem siły wyporu i warunków pływania ciał: przewidzi wyniki i teoretycznie je uzasadni, wyciągnie wnioski z doświadczeń, krytycznie ocenia wyniki, wykorzysta wzór na siłę wyporu i warunki pływania ciał do rozwiązywania zadań złożonych i nietypowych. Dział IV. KINEMATYKA (10 godzin lekcyjnych) Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: wskaże w otaczającej rzeczywistości przykłady ruchu, odróżni pojęcia tor, droga i wykorzysta je do opisu ruchu, odróżni ruch prostoliniowy od ruchu krzywoliniowego, poda przykłady, wykorzysta wielkości fizyczne: droga, prędkość, czas do opisu ruchu jednostajnego prostoliniowego, wskaże w otaczającej rzeczywistości przykłady tego ruchu, posłuży się pojęciem prędkości do opisu ruchu, zinterpretuje wartość prędkości jako drogę przebytą przez poruszające się ciało w jednostce czasu, np. 1 s, posłuży się jednostką prędkości w Układzie SI, przeliczy jednostki prędkości (przelicza wielokrotności i podwielokrotności), odczyta dane z tabeli oraz prędkość i przebytą odległość z wykresów zależności drogi i prędkości od czasu w ruchu jednostajnym prostoliniowym, wykorzysta wielkości fizyczne: droga, prędkość, czas do opisu ruchu niejednostajnego prostoliniowego, wskaże w otaczającej rzeczywistości przykłady tego ruchu i odróżni go od ruchu jednostajnego prostoliniowego, wskaże w otaczającej rzeczywistości przykłady ruchu jednostajnie przyspieszonego prostoliniowego, posłuży się pojęciem przyspieszenia do opisu ruchu prostoliniowego jednostajnie zmiennego, 8

9 odczyta prędkość i przyspieszenie z wykresów zależności prędkości i przyspieszenia od czasu w ruchu jednostajnie przyspieszonym prostoliniowym, wyodrębni ruch jednostajny prostoliniowy i ruch jednostajnie przyspieszony prostoliniowy z kontekstu. Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: wyjaśni na przykładach, kiedy ciało jest w spoczynku, a kiedy w ruchu względem ciał przyjętych za układy odniesienia, zmierzy długość drogi (dokonuje kilkakrotnego pomiaru, obliczy średnią i podaje wynik do 2 3 cyfr znaczących, krytycznie ocenia wynik), posłuży się jednostką drogi w Układzie SI, przeliczy jednostki drogi, przeprowadzi przedstawione doświadczenie związane z wyznaczeniem prędkości ruchu pęcherzyka powietrza w zamkniętej rurce wypełnionej wodą: zmierzy czas, zapisze wyniki pomiaru w tabeli, opisze przebieg i wynik doświadczenia, posłuży się pojęciem niepewności pomiarowej, zapisze wynik obliczenia jako przybliżony (z dokładnością do 2 3 liczb znaczących) i wyciągnie wnioski z otrzymanych wyników, na podstawie danych liczbowych lub na podstawie wykresu rozpozna, że w ruchu jednostajnym prostoliniowym droga jest wprost proporcjonalna do czasu oraz posługuje się proporcjonalnością prostą, narysuje wykresy zależności drogi i prędkości od czasu w ruchu jednostajnym prostoliniowym na podstawie opisu słownego, rozpozna zależność rosnącą i malejącą na podstawie danych z tabeli lub na podstawie wykresu zależności położenia ciała od czasu w ruchu prostoliniowym oraz wskaże wielkość maksymalną i minimalną, wykorzysta wielkości fizyczne: droga, prędkość, czas do rozwiązywania prostych zadań obliczeniowych związanych z ruchem jednostajnym prostoliniowym, rozróżni wielkości dane i szukane, odróżni prędkości średnią i chwilową w ruch niejednostajnym, wykorzysta pojęcie prędkości średniej do rozwiązywania prostych zadań obliczeniowych, rozróżni wielkości dane i szukane, przeliczy wielokrotności i podwielokrotności, przeliczy jednostki czasu, przeprowadzi przedstawione doświadczenie związane z badaniem ruchu kulki swobodnie staczającej się po metalowych prętach (mierzy: czas, drogę, zapisuje wyniki pomiaru w tabeli i zaokrągla je), opisze przebieg i wynik doświadczenia, obliczy wartości prędkości średniej w kolejnych sekundach ruchu, wyciągnie wnioski z otrzymanych wyników, rozpozna zależność rosnącą na podstawie danych z tabeli lub na podstawie wykresu (zależności drogi od kwadratu czasu lub prędkości od czasu w ruchu jednostajnie przyspieszonym) oraz wskaże wielkości maksymalną i minimalną, określi wartość przyspieszenia jako przyrost wartości prędkości w jednostce czasu, narysuje wykresy zależności prędkości i przyspieszenia od czasu w ruchu jednostajnie przyspieszonym prostoliniowym na podstawie opisu słownego, porówna ruch jednostajny prostoliniowy i ruch jednostajnie przyspieszony prostoliniowy (wskazuje podobieństwa i różnice), wykorzysta prędkość i przyspieszenie do rozwiązywania prostych zadań obliczeniowych, rozróżni wielkości dane i szukane. 9

10 Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: wyjaśni, na czym polega względność ruchów, poda przykłady układów odniesienia i przykłady względności ruchu we Wszechświecie, posłuży się pojęciem przemieszczenia i wyjaśni na przykładzie różnicę między drogą a przemieszczeniem, przeanalizuje wykres zależności położenia ciała od czasu i odczyta z wykresu przebytą odległość, sporządzi wykresy zależności drogi i prędkości od czasu dla ruchu jednostajnego prostoliniowego na podstawie danych z tabeli (oznacza wielkości i skale na osiach), zaplanuje doświadczenie związane z wyznaczeniem prędkości przemieszczania się (np. w czasie marszu, biegu, jazdy rowerem),oszacuje rząd wielkości spodziewanego wyniku, wskaże czynniki istotne i nieistotne, wyznaczy prędkość, krytycznie ocenia wyniki doświadczenia, rozwiąże zadania z zastosowaniem zależności między drogą, prędkością i czasem w ruchu jednostajnym prostoliniowym, przeanalizuje wykres zależności prędkości od czasu, odczytuje dane z tego wykresu, wskaże wielkość maksymalną i minimalną, rozpozna zależność proporcjonalną na podstawie wyników pomiarów zapisanych w tabeli lub na podstawie sporządzonego wykresu zależności drogi od kwadratu czasu oraz posłuży się proporcjonalnością prostą, wyjaśni, że w ruchu jednostajnie przyspieszonym prostoliniowym prędkość jest wprost proporcjonalna do czasu, a droga - wprost proporcjonalna do kwadratu czasu na podstawie danych liczbowych lub na podstawie wykresu (wskazuje przykłady), na podstawie wartości przyspieszenia określi, o ile zmienia się wartość prędkości w jednostkowym czasie, zinterpretuje jednostkę przyspieszenia w Układzie SI, przelicza jednostki przyspieszenia, odczyta przebytą odległość z wykresu zależności drogi od czasu w ruchu jednostajnie przyspieszonym prostoliniowym, 2 at v zastosuje wzory: s = 2 i a = t do rozwiązywania prostych zadań obliczeniowych, rozróżni wielkości dane i szukane, zapisze wynik obliczenia fizycznego jako przybliżony (z dokładnością 2 at v do 2 3 cyfr znaczących) zastosuje wzory: s = 2 i a = t do rozwiązywania prostych zadań obliczeniowych, rozróżni wielkości dane i szukane, zapisze wynik obliczenia fizycznego jako przybliżony (z dokładnością do 2 3 cyfr znaczących, przeanalizuje wykresy zależności drogi, prędkości i przyspieszenia od czasu dla ruchu prostoliniowego (jednostajnego i jednostajnie zmiennego), rozwiąże typowe zadania dotyczące ruchu jednostajnego prostoliniowego i ruchu prostoliniowego jednostajnie przyspieszonego. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: zaprojektuje doświadczenie obrazujące względność ruchu, teoretycznie uzasadni przewidywane wyniki, przeanalizuje je i wyciągnie wnioski, narysuje wykres zależności położenia ciała od czasu, wyjaśni, dlaczego w ruchu prostoliniowym kierunki i zwroty prędkości oraz przemieszczenia są zgodne, posłuży się informacjami pochodzącymi z analizy przeczytanych tekstów (w tym popularnonaukowych) dotyczących sposobów pomiaru czasu, 10

11 sporządzi wykres zależności prędkości od czasu na podstawie danych w tabeli (oznacza wielkości i skale na osiach, zaznaczy punkty i narysuje wykres) oraz przeanalizuje te dane i wykres, sformułuje wnioski, zaplanuje doświadczenie związane z badaniem ruchu jednostajnie zmiennego (sformułuje pytania badawcze, po stawi hipotezy i zaproponuje sposób ich weryfikacji, przewidzi wyniki oraz uzasadni je teoretycznie, wskazując czynniki istotne i nieistotne), dokona pomiarów, przeanalizuje wyniki i wyciągnie wnioski, krytycznie oceni wyniki pomiarów, posłuży się pojęciem niepewności pomiarowej, sporządzi wykres zależności drogi od czasu w ruchu jednostajnie przyspieszonym prostoliniowym na podstawie danych z tabeli, wyjaśni, dlaczego w ruchu jednostajnie przyspieszonym prostoliniowym kierunki i zwroty prędkości i przyspieszenia są zgodne, 2 at v rozwiąże złożone zadania z zastosowaniem wzorów: s = 2 i a = t sporządzi wykresy zależności drogi, prędkości i przyspieszenia od czasu, rozwiąże zadania złożone, wykorzystując zależności drogi od czasu i prędkości od czasu dla ruchu jednostajnego prostoliniowego i ruchu prostoliniowego jednostajnie przyspieszonego., 11

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z FIZYKI KLASA I

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z FIZYKI KLASA I WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z FIZYKI KLASA I 1. Oddziaływania Ocena dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry odróżnia pojęcia: ciało fizyczne i substancja oraz podaje odpowiednie przykłady

Bardziej szczegółowo

FIZYKA I GIMNAZJUM WYMAGANIA PODSTAWOWE

FIZYKA I GIMNAZJUM WYMAGANIA PODSTAWOWE FIZYKA I GIMNAZJUM WYMAGANIA PODSTAWOWE Uczeń: odróżnia pojęcia: ciało fizyczne i substancja oraz podaje odpowiednie przykłady odróżnia pojęcia: wielkość fizyczna i jednostka danej wielkości dokonuje prostego

Bardziej szczegółowo

DOPUSZCZAJĄCY DOSTATECZNY DOBRY BARDZO DOBRY CELUJĄCY

DOPUSZCZAJĄCY DOSTATECZNY DOBRY BARDZO DOBRY CELUJĄCY FIZYKA KLASA I I PÓŁROCZE Oddziaływania DOPUSZCZAJĄCY DOSTATECZNY DOBRY BARDZO DOBRY CELUJĄCY - odróżnia pojęcia: ciało fizyczne i substancja oraz podaje odpowiednie przykłady; - odróżnia pojęcia: wielkość

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI ROK SZKOLNY KLASA I D, MGR. MONIKA WRONA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI ROK SZKOLNY KLASA I D, MGR. MONIKA WRONA 1 Oddziaływania WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI ROK SZKOLNY 2016-2017 KLASA I D, MGR. MONIKA WRONA Stopień dopuszczający Stopień dostateczny Stopień dobry Stopień bardzo dobry klasyfikuje fizykę jako naukę

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z fizyki dla klas pierwszych

Przedmiotowy system oceniania z fizyki dla klas pierwszych Przedmiotowy system oceniania z fizyki dla klas pierwszych Szczegółowe wymagania na poszczególne stopnie (oceny) 1 Oddziaływania Stopień dopuszczający Stopień dostateczny Stopień dobry Stopień bardzo dobry

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z fizyki

Przedmiotowy system oceniania z fizyki Przedmiotowy system oceniania z fizyki Klasa I semestr I Szczegółowe wymagania na poszczególne stopnie (oceny) 1. Oddziaływania odróżnia pojęcia: ciało fizyczne i substancja oraz podaje odpowiednie przykłady

Bardziej szczegółowo

Wymagania szczegółowe na poszczególne oceny z fizyki w klasie I

Wymagania szczegółowe na poszczególne oceny z fizyki w klasie I Wymagania szczegółowe na poszczególne oceny z fizyki w klasie I 1. Oddziaływania Stopień dopuszczający Stopień dostateczny Stopień dobry Stopień bardzo dobry klasyfikuje fizykę jako naukę przyrodniczą

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny Fizyka, kl. I, Podręcznik Spotkania z fizyką, Nowa Era

Wymagania na poszczególne oceny Fizyka, kl. I, Podręcznik Spotkania z fizyką, Nowa Era Wymagania na poszczególne oceny Fizyka, kl. I, Podręcznik Spotkania z fizyką, Nowa Era Tematy lekcji Fizyka jako nauka Przyrodnicza Rodzaje i skutki oddziaływań. Wzajemność oddziaływań Siła i jej cechy.

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen Spotkania z fizyką, część 1"

Kryteria ocen Spotkania z fizyką, część 1 I Oddziaływania Kryteria ocen Spotkania z fizyką, część 1" Zagadnienie Fizyka jako nauka przyrodnicza klasyfikuje fizykę jako naukę przyrodniczą podaje przykłady powiązań fizyki z życiem codziennym charakteryzuje

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z FIZYKI SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z FIZYKI SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z FIZYKI Podręcznik: Spotkania z fizyką. Cześć 1 Grażyna Francuz-Ornat, Teresa Kulawik, Maria Nowotny-Różańska Wydawnictwo NOWA ERA SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA

Bardziej szczegółowo

planuje doświadczenie lub pomiar X X wskazuje czynniki istotne i nieistotne dla wyniku pomiaru lub doświadczenia

planuje doświadczenie lub pomiar X X wskazuje czynniki istotne i nieistotne dla wyniku pomiaru lub doświadczenia Plan wynikowy (propozycja) Pełna wersja planu wynikowego (propozycja), obejmująca treści nauczania zawarte w podręczniku Spotkania z fizyką, część 1 (a także w programie nauczania), jest dostępna na stronie

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny przy realizacji programu i podręcznika Spotkania z fizyką cz. 1

Wymagania na poszczególne oceny przy realizacji programu i podręcznika Spotkania z fizyką cz. 1 Wymagania na poszczególne oceny przy realizacji programu i podręcznika Spotkania z fizyką cz. 1 1. Oddziaływania Zagadnienie Fizyka jako nauka przyrodnicza klasyfikuje fizykę jako naukę przyrodniczą podaje

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z fizyki dla klasy I ( I półrocze)

Wymagania edukacyjne z fizyki dla klasy I ( I półrocze) Ocena niedostateczna: Wymagania edukacyjne z fizyki dla klasy I ( I półrocze) uczeń nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności na ocenę dopuszczającą nie skorzystał z możliwości poprawy ocen niedostatecznych

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy. I Oddziaływania (5 godzin + 2 (łącznie) godziny na powtórzenie materiału (podsumowanie działu) i sprawdzian) Wymagania edukacyjne

Plan wynikowy. I Oddziaływania (5 godzin + 2 (łącznie) godziny na powtórzenie materiału (podsumowanie działu) i sprawdzian) Wymagania edukacyjne Plan wynikowy I Oddziaływania (5 godzin + 2 (łącznie) godziny na powtórzenie materiału (podsumowanie działu) i sprawdzian) Fizyka jako nauka przyrodnicza klasyfikuje fizykę jako naukę przyrodniczą podaje

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania- klasa 1. 1 Oddziaływania. Zasady ogólne:

Przedmiotowy system oceniania- klasa 1. 1 Oddziaływania. Zasady ogólne: Przedmiotowy system oceniania- klasa 1 Zasady ogólne: 1. Na podstawowym poziomie wymagań uczeń powinien wykonać zadania obowiązkowe (łatwe na stopień dostateczny, i bardzo łatwe na stopień dopuszczający);

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z fizyki w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Suchej Beskidzkiej.

Wymagania na poszczególne oceny z fizyki w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Suchej Beskidzkiej. Wymagania na poszczególne oceny z fizyki w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Suchej Beskidzkiej. Klasa I Wymagania na poszczególne oceny przy realizacji programu i podręcznika Spotkania z fizyką, Nowa

Bardziej szczegółowo

Wymagania. Konieczne Podstawowe Rozszerzające Dopełniające

Wymagania. Konieczne Podstawowe Rozszerzające Dopełniające Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny z fizyki w klasie I gimnazjum Wymagania konieczne (K)- ocena dopuszczająca Wymagania podstawowe(p)- ocena dostateczna Wymagania rozszerzające(r)- ocena dobra

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z fizyki w klasie Ig

Plan wynikowy z fizyki w klasie Ig Plan wynikowy z fizyki w klasie Ig Plan wynikowy, obejmuje treści nauczania zawarte w podręczniku Spotkania z fizyką, część 1", wyd. nowa era I Oddziaływania (5 godzin + 2 (łącznie) godziny na powtórzenie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH OCEN Fizyka 2015/2016

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH OCEN Fizyka 2015/2016 WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH OCEN Fizyka 2015/2016 Wymagania edukacyjne z fizyki dla klasy I gimnazjum oparte na Program nauczania fizyki w gimnazjum Spotkania z fizyką ;

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI KLASA I GIMNAZJUM Zasady ogólne: 1. Na podstawowym poziomie wymagań uczeń powinien wykonać zadania obowiązkowe (łatwe na stopień dostateczny, i bardzo łatwe na stopień dopuszczający);

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z FIZYKI W KLASIE PIERWSZEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z FIZYKI W KLASIE PIERWSZEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z FIZYKI W KLASIE PIERWSZEJ DZIAŁ 1 - Oddziaływania ( I półrocze) dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry odróżnia pojęcia: ciało fizyczne i substancja oraz

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania (propozycja) 1 Oddziaływania. Zasady ogólne:

Przedmiotowy system oceniania (propozycja) 1 Oddziaływania. Zasady ogólne: Przedmiotowy system oceniania (propozycja) Uwaga: szczegółowe warunki i sposób oceniania określa statut szkoły. Pełna wersja przedmiotowego systemu oceniania (propozycja), obejmująca treści nauczania zawarte

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania (propozycja) 1 Oddziaływania. Zasady ogólne:

Przedmiotowy system oceniania (propozycja) 1 Oddziaływania. Zasady ogólne: Przedmiotowy system oceniania (propozycja) Uwaga: szczegółowe warunki i sposób oceniania określa statut szkoły. Pełna wersja przedmiotowego systemu oceniania (propozycja), obejmująca treści nauczania zawarte

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA Z FIZYKI KLASA I

WYMAGANIA Z FIZYKI KLASA I WYMAGANIA Z FIZYKI KLASA I ODDZIAŁYWANIA dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry odróżnia pojęcia: ciało fizyczne i substancja oraz podaje odpowiednie przykłady odróżnia pojęcia wielkość fizyczna

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny z fizyki dla klasy 1 gimnazjum

Wymagania programowe na poszczególne oceny z fizyki dla klasy 1 gimnazjum Wymagania programowe na poszczególne oceny z fizyki dla klasy 1 gimnazjum 1 Oddziaływania (np. do pomiaru długości, czasu, siły) dokonuje celowej obserwacji zjawisk i procesów fizycznych wyodrębnia zjawisko

Bardziej szczegółowo

Wydawnictwo : Nowa Era Podręcznik : Spotkania z fizyką cz.1 1.Oddziaływania

Wydawnictwo : Nowa Era Podręcznik : Spotkania z fizyką cz.1 1.Oddziaływania Wymagania edukacyjne z fizyki Wydawnictwo : Nowa Era Podręcznik : Spotkania z fizyką cz.1 1.Oddziaływania klasa 1 gimnazjum odróżnia pojęcia: ciało fizyczne i substancja oraz podaje odpowiednie przykłady

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ TEMAT NaCoBeZu kryteria sukcesu w języku ucznia

DZIAŁ TEMAT NaCoBeZu kryteria sukcesu w języku ucznia ODDZIAŁYWANIA DZIAŁ TEMAT NaCoBeZu kryteria sukcesu w języku ucznia 1. Organizacja pracy na lekcjach fizyki w klasie I- ej. Zapoznanie z wymaganiami na poszczególne oceny. Fizyka jako nauka przyrodnicza.

Bardziej szczegółowo

wybiera właściwe przyrządy pomiarowe

wybiera właściwe przyrządy pomiarowe Przedmiotowy system oceniania I Zasady ogólne: 1. Na podstawowym poziomie wymagań uczeń powinien wykonać zadania obowiązkowe (łatwe - na stopień dostateczny, i bardzo łatwe - na stopień dopuszczający);

Bardziej szczegółowo

Stopień dopuszczający Stopień dostateczny Stopień dobry Stopień bardzo dobry

Stopień dopuszczający Stopień dostateczny Stopień dobry Stopień bardzo dobry Przedmiotowy system oceniania I Zasady ogólne: 1. Na podstawowym poziomie wymagań uczeń powinien wykonać zadania obowiązkowe (łatwe - na stopień dostateczny, i bardzo łatwe - na stopień dopuszczający);

Bardziej szczegółowo

Spełnienie wymagań poziomu oznacza, że uczeń ponadto:

Spełnienie wymagań poziomu oznacza, że uczeń ponadto: Fizyka SP-7 R - treści nadobowiązkowe. Wymagania podstawowe odpowiadają ocenom dopuszczającej i dostatecznej, ponadpodstawowe dobrej i bardzo dobrej Wymagania podstawowe Spełnienie wymagań poziomu oznacza,

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny fizyka Klasa I

Wymagania programowe na poszczególne oceny fizyka Klasa I Wymagania programowe na poszczególne oceny fizyka Klasa I Zasady ogólne: 1. Na podstawowym poziomie wymagań uczeń powinien wykonać zadania obowiązkowe (łatwe - na stopień dostateczny, i bardzo łatwe -

Bardziej szczegółowo

Spotkani z fizyką 1. Rozkład materiału nauczania (propozycja)

Spotkani z fizyką 1. Rozkład materiału nauczania (propozycja) Spotkani z fizyką 1. Rozkład materiału nauczania (propozycja) Temat lekcji i Fizyka jako nauka przyrodnicza. nformacje dotyczące nauczania fizyki. pracownia fizyczna przepisy BHP i regulamin pracowni fizycznej

Bardziej szczegółowo

mgr Beata Radwan I Zasady ogólne:

mgr Beata Radwan I Zasady ogólne: WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI klasa I Gimnazjum mgr Beata Radwan I Zasady ogólne: 1. Na podstawowym poziomie wymagań uczeń powinien wykonać zadania obowiązkowe (łatwe - na stopień dostateczny, i bardzo

Bardziej szczegółowo

Stopień dopuszczający Stopień dostateczny Stopień dobry Stopień bardzo dobry

Stopień dopuszczający Stopień dostateczny Stopień dobry Stopień bardzo dobry Wymagania edukacyjne na daną ocenę fizyka klasa I I Zasady ogólne: 1. Na podstawowym poziomie wymagań uczeń powinien wykonać zadania obowiązkowe (łatwe - na stopień dostateczny, i bardzo łatwe - na stopień

Bardziej szczegółowo

Stopień dopuszczający Stopień dostateczny Stopień dobry Stopień bardzo dobry

Stopień dopuszczający Stopień dostateczny Stopień dobry Stopień bardzo dobry Przedmiotowy system oceniania I Zasady ogólne: 1. Na podstawowym poziomie wymagań uczeń powinien wykonać zadania obowiązkowe (łatwe - na stopień dostateczny, i bardzo łatwe - na stopień dopuszczający);

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania (propozycja; szczegółowe warunki i sposób oceniania określa statut szkoły)

Przedmiotowy system oceniania (propozycja; szczegółowe warunki i sposób oceniania określa statut szkoły) Przedmiotowy system oceniania (propozycja; szczegółowe warunki i sposób oceniania określa statut szkoły) Pełna wersja przedmiotowego systemu oceniania (propozycja), obejmująca treści nauczania zawarte

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1 W CZERNICY Przedmiotowy system oceniania: fizyka klasa I

PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1 W CZERNICY Przedmiotowy system oceniania: fizyka klasa I wykorzystuje Przedmiotowy system oceniania: fizyka klasa I I Zasady ogólne: 1. Na podstawowym poziomie wymagań uczeń powinien wykonać zadania obowiązkowe (łatwe - na stopień dostateczny, i bardzo łatwe

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z przedmiotu fizyka dla uczniów z klasy VIIa. na rok szkolny 2017/2018.

Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z przedmiotu fizyka dla uczniów z klasy VIIa. na rok szkolny 2017/2018. Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z przedmiotu fizyka dla uczniów z klasy VIIa na rok szkolny 2017/2018. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który opanował wymagania na ocenę

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI DLA KLASY I GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI DLA KLASY I GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI DLA KLASY I GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 I Zasady ogólne: 1. Na podstawowym poziomie wymagań uczeń powinien wykonać zadania obowiązkowe (łatwe - na stopień

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z fizyki na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne dla klasy VII a i b w roku roku szkolnym 2019/2020

Wymagania edukacyjne z fizyki na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne dla klasy VII a i b w roku roku szkolnym 2019/2020 1 Przedmiotowy system oceniania Wymagania edukacyjne z fizyki na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne dla klasy VII a i b w roku roku szkolnym 2019/2020 Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z FIZYKI

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z FIZYKI WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z FIZYKI KLASA VII I SEMESTR: 1.PIERWSZE SPOTKANIE Z FIZYKĄ Na ocenę dopuszczającą: określa, czym zajmuje się fizyka wymienia podstawowe metody badań stosowane

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału nauczania

Rozkład materiału nauczania 4 Rozkład materiału nauczania Temat lekcji Dział I. ODDZIAŁYWANIA (7 godzin lekcyjnych) Fizyka jako nauka przyrodnicza. Informacje dotyczące nauczania fizyki. pracownia fizyczna przepisy BHP i regulamin

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA I

WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA I WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA I Szczegółowe wymagania na poszczególne stopnie (oceny) Oddziaływania Stopień dopuszczający Stopień dostateczny Stopień dobry Stopień bardzo dobry odróżnia pojęcia: ciało fizyczne

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE FIZYKA ROK SZKOLNY 2017/ ) wyodrębnia z tekstów, tabel, diagramów lub wykresów, rysunków schematycznych

WYMAGANIA EDUKACYJNE FIZYKA ROK SZKOLNY 2017/ ) wyodrębnia z tekstów, tabel, diagramów lub wykresów, rysunków schematycznych WYMAGANIA EDUKACYJNE FIZYKA ROK SZKOLNY 2017/2018 I. Wymagania przekrojowe. Uczeń: 1) wyodrębnia z tekstów, tabel, diagramów lub wykresów, rysunków schematycznych lub blokowych informacje kluczowe dla

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE FIZYKA - KLASA VII. OCENA OSIĄGNIĘCIA UCZNIA Uczeń:

WYMAGANIA EDUKACYJNE FIZYKA - KLASA VII. OCENA OSIĄGNIĘCIA UCZNIA Uczeń: WYMAGANIA EDUKACYJNE FIZYKA - KLASA VII OCENA TEMAT OSIĄGNIĘCIA UCZNIA Czym zajmuje się fizyka? fizyka jako nauka doświadczalna procesy fizyczne, zjawisko fizyczne ciało fizyczne a substancja pracownia

Bardziej szczegółowo

FIZYKA KLASA 7 Rozkład materiału dla klasy 7 szkoły podstawowej (2 godz. w cyklu nauczania)

FIZYKA KLASA 7 Rozkład materiału dla klasy 7 szkoły podstawowej (2 godz. w cyklu nauczania) FIZYKA KLASA 7 Rozkład materiału dla klasy 7 szkoły podstawowej (2 godz. w cyklu nauczania) Temat Proponowana liczba godzin POMIARY I RUCH 12 Wymagania szczegółowe, przekrojowe i doświadczalne z podstawy

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy fizyka kl. 7. Spotkania z fizyką kl. 7 nauczyciel: Iwona Prętki

Plan wynikowy fizyka kl. 7. Spotkania z fizyką kl. 7 nauczyciel: Iwona Prętki 1 ponad konieczne rozszerzające dopełniające Czym zajmuje się fizyka; Wielkości fizyczne, jednostki i pomiary; Jak przeprowadzać doświadczenia (3 godziny) I. PIERWSZE SPOTKANIE Z FIZYKĄ (6 godzin + 2 godziny

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Z FIZYKI KLAS 7. Cele operacyjne Uczeń: rozróżnia pojęcia: ciało fizyczne i substancja oraz podaje odpowiednie przykłady

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Z FIZYKI KLAS 7. Cele operacyjne Uczeń: rozróżnia pojęcia: ciało fizyczne i substancja oraz podaje odpowiednie przykłady Zagadnienie (tematy lekcji) Cele operacyjne Uczeń: Czym zajmuje się fizyka; Wielkości fizyczne, jednostki i pomiary; Jak przeprowadzać doświadczenia (3 godziny) określa, czym zajmuje się fizyka podaje

Bardziej szczegółowo

I. PIERWSZE SPOTKANIE Z FIZYKĄ (6 godzin + 2 godziny łącznie na powtórzenie i sprawdzian)

I. PIERWSZE SPOTKANIE Z FIZYKĄ (6 godzin + 2 godziny łącznie na powtórzenie i sprawdzian) 1 Plan wynikowy ponad konieczne rozszerzające dopełniające I. PIERWSZE SPOTKANIE Z FIZYKĄ (6 godzin + 2 godziny łącznie na powtórzenie i sprawdzian) Czym zajmuje się fizyka; Wielkości fizyczne, jednostki

Bardziej szczegółowo

Wymagania Zagadnienie (tematy lekcji) I. PIERWSZE SPOTKANIE Z FIZYKĄ (6 godzin + 2 godziny łącznie na powtórzenie i sprawdzian)

Wymagania Zagadnienie (tematy lekcji) I. PIERWSZE SPOTKANIE Z FIZYKĄ (6 godzin + 2 godziny łącznie na powtórzenie i sprawdzian) 1 Plan wynikowy I. PIERWSZE SPOTKANIE Z FIZYKĄ (6 godzin + 2 godziny łącznie na powtórzenie i sprawdzian) Czym zajmuje się fizyka; Wielkości określa, czym zajmuje się fizyka podaje przykłady powiązań fizyki

Bardziej szczegółowo

7 Plan wynikowy (propozycja)

7 Plan wynikowy (propozycja) 7 Plan wynikowy (propozycja) Pełna wersja planu wynikowego (propozycja), obejmująca treści nauczania zawarte w podręczniku Spotkania z fizyką dla klasy 7 (a także w programie nauczania), jest dostępna

Bardziej szczegółowo

5 Plan wynikowy (propozycja)

5 Plan wynikowy (propozycja) 5 Plan wynikowy (propozycja) Pełna wersja planu wynikowego (propozycja), obejmująca treści nauczania zawarte w podręczniku Spotkania z fizyką dla klasy 7 (a także w programie nauczania), jest dostępna

Bardziej szczegółowo

Koło ratunkowe fizyka moduł I - IV I. Oddziaływania II. Właściwości i budowa materii.

Koło ratunkowe fizyka moduł I - IV I. Oddziaływania II. Właściwości i budowa materii. Koło ratunkowe fizyka moduł I - IV Opanowanie zawartych poniżej wiadomości i umiejętności umożliwia otrzymanie oceny dopuszczającej jako poprawy oceny niedostatecznej. I. Oddziaływania odróżnia pojęcia:

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z fizyki dla klasy VII

Wymagania edukacyjne z fizyki dla klasy VII Ocena niedostateczna: Wymagania edukacyjne z fizyki dla klasy VII uczeń nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności na ocenę dopuszczającą nie skorzystał z możliwości poprawy ocen niedostatecznych

Bardziej szczegółowo

Fizyka i astronomia klasa I Wymagania edukacyjne na oceny śródroczne ( za I półrocze)

Fizyka i astronomia klasa I Wymagania edukacyjne na oceny śródroczne ( za I półrocze) 1 Fizyka i astronomia klasa I Wymagania edukacyjne na oceny śródroczne ( za I półrocze) Dział I Oddziaływania odróżnia pojęcia ciała fizycznego i substancji, podaje odpowiednie przykłady odróżnia pojęcie

Bardziej szczegółowo

mgr Anna Hulboj Treści nauczania

mgr Anna Hulboj Treści nauczania mgr Anna Hulboj Realizacja treści nauczania wraz z wymaganiami szczegółowymi podstawy programowej z fizyki dla klas 7 szkoły podstawowej do serii Spotkania z fizyką w roku szkolnym 2017/2018 (na podstawie

Bardziej szczegółowo

Kryteria wymagań z fizyki w klasie I gimnazjum na poszczególne oceny

Kryteria wymagań z fizyki w klasie I gimnazjum na poszczególne oceny 1. Dział: Oddziaływania Kryteria wymagań z fizyki w klasie I gimnazjum na poszczególne oceny odróżnia pojęcia: ciało fizyczne i substancja oraz podaje odpowiednie przykłady odróżnia pojęcia wielkość fizyczna

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy zajęcia edukacyjne z fizyki III etap edukacyjny klasa I

Plan wynikowy zajęcia edukacyjne z fizyki III etap edukacyjny klasa I Plan wynikowy zajęcia edukacyjne z fizyki III etap edukacyjny klasa I Oprac. dr I.Flajszok 1 Temat zajęć podstawowe pojęcia fizyczne Liczba godzin Osiągnięcia ucznia/poziom wymagań treści rozszerzające

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z fizyki (propozycja)

Przedmiotowy system oceniania z fizyki (propozycja) Przedmiotowy system oceniania z fizyki (propozycja) Uwaga: szczegółowe warunki i sposób oceniania określa statut szkoły Zasady ogólne: 1. Na podstawowym poziomie wymagań uczeń powinien wykonać zadania

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe kryteria ocen z fizyki w klasie 7 Szkoły Podstawowej

Szczegółowe kryteria ocen z fizyki w klasie 7 Szkoły Podstawowej Szczegółowe kryteria ocen z fizyki w klasie 7 Szkoły Podstawowej Cele operacyjne Uczeń: Wymagania K P R D I - PIERWSZE SPOTKANIE Z FIZYKĄ określa, czym zajmuje się fizyka podaje przykłady powiązań fizyki

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe kryteria ocen z fizyki w klasie 7 Szkoły Podstawowej w Werbkowicach

Szczegółowe kryteria ocen z fizyki w klasie 7 Szkoły Podstawowej w Werbkowicach Szczegółowe kryteria ocen z fizyki w klasie 7 Szkoły Podstawowej w Werbkowicach Cele operacyjne I - PIERWSZE SPOTKANIE Z FIZYKĄ określa, czym zajmuje się fizyka podaje przykłady powiązań fizyki z życiem

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE - FIZYKA KLASA 7

WYMAGANIA EDUKACYJNE - FIZYKA KLASA 7 WYMAGANIA EDUKACYJNE - FIZYKA KLASA 7 Dział: Pierwsze spotkanie z fizyką Uczeń: określa, czym zajmuje się fizyka, podaje przykłady powiązań fizyki z życiem codziennym oraz innymi dziedzinami wiedzy rozróżnia

Bardziej szczegółowo

I. PIERWSZE SPOTKANIE Z FIZYKĄ

I. PIERWSZE SPOTKANIE Z FIZYKĄ NACOBEZU fizyka klasa 7 Temat lekcji Czym zajmuje się fizyka? fizyka jako nauka doświadczalna procesy fizyczne, zjawisko fizyczne ciało fizyczne a substancja pracownia fizyczna, przepisy BHP i regulamin

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z fizyki, klasa 7

Wymagania na poszczególne oceny z fizyki, klasa 7 1 Wymagania na poszczególne oceny z fizyki, klasa 7 określa, czym zajmuje się fizyka Na ocenę dopuszczającą uczeń: wymienia podstawowe metody badań stosowane w fizyce rozróżnia pojęcia: ciało fizyczne

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania dla klasy siódmej z fizyki na rok szkolny 2017/2018

Przedmiotowy system oceniania dla klasy siódmej z fizyki na rok szkolny 2017/2018 Przedmiotowy system oceniania dla klasy siódmej z fizyki na rok szkolny 2017/2018 Stopień dopuszczający Stopień dostateczny Stopień dobry Stopień bardzo dobry I. PIERWSZE SPOTKANIE Z FIZYKĄ określa, czym

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania

Przedmiotowy system oceniania Przedmiotowy system oceniania,fizyka klasa 1 Przedmiotowy system oceniania z fizyki w gimnazjum sporządzono w oparciu o : -Wewnątrzszkolny system oceniania. -Podstawę programową. 1. Każdy uczeń jest oceniany

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z fizyki

Przedmiotowy system oceniania z fizyki Przedmiotowy system oceniania z fizyki Klasa II semestr I Szczegółowe wymagania na poszczególne stopnie (oceny) 1. Kinematyka wskazuje w otaczającej rzeczywistości przykłady ruchu odróżnia pojęcia: tor,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z fizyki - klasa 7

Przedmiotowy system oceniania z fizyki - klasa 7 1 Przedmiotowy system oceniania z fizyki - klasa 7 Zasady ogólne: 1. Na podstawowym poziomie wymagań uczeń powinien wykonać zadania obowiązkowe (łatwe na stopień dostateczny i bardzo łatwe na stopień dopuszczający);

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny: I. PIERWSZE SPOTKANIE Z FIZYKĄ:

Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny: I. PIERWSZE SPOTKANIE Z FIZYKĄ: Przedmiotowy system oceniania z Fizyki dla klasy 7 opracowany na spotkaniu zespołu przedmiotów przyrodniczych na podstawie przedmiotowego systemu oceniania wydawnictwa Nowa Era. Szczegółowe wymagania na

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z fizyki dla klasy 7

Wymagania edukacyjne z fizyki dla klasy 7 Wymagania edukacyjne z fizyki dla klasy 7 konieczne (ocena dopuszczająca) określa, czym zajmuje się fizyka wymienia podstawowe metody badań stosowane w fizyce rozróżnia pojęcia: ciało fizyczne i substancja

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA KLASA 1

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA KLASA 1 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA KLASA 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW: W ciągu półrocza uczeń może uzyskać oceny za: 1. sprawdzian wiadomości i umiejętności

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny z fizyki w klasach siódmych w roku szkolnym 2017/2018 Prowadzący: Ewa Cieśla - Gancarz

Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny z fizyki w klasach siódmych w roku szkolnym 2017/2018 Prowadzący: Ewa Cieśla - Gancarz I Zasady ogólne: 1. Na podstawowym poziomie wymagań uczeń powinien wykonać zadania obowiązkowe (łatwe - na stopień dostateczny, i bardzo łatwe - na stopień dopuszczający); niektóre czynności ucznia mogą

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny z fizyki dla klasy 2 gimnazjum

Wymagania programowe na poszczególne oceny z fizyki dla klasy 2 gimnazjum Wymagania programowe na poszczególne oceny z fizyki dla klasy 2 gimnazjum 1 Oddziaływania Stopień dopuszczający Stopień dostateczny Stopień dobry Stopień bardzo dobry (np. do pomiaru długości, czasu, siły)

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne. Wymagania przekładają się na ocenę w następujący sposób: 1. K konieczne ocena dopuszczająca. 2. P podstawowe ocena dostateczna

Wymagania edukacyjne. Wymagania przekładają się na ocenę w następujący sposób: 1. K konieczne ocena dopuszczająca. 2. P podstawowe ocena dostateczna WYMAGANIA Z FIZYKI OK SZKOLNY 2011/2012 załącznik do Przedmiotowego Systemu Oceniania z Fizyki (zamieszczonego na www.zespolszkolcybinka.cba.pl) KLASA PIEWSZA: Wymagania edukacyjne Wymagania przekładają

Bardziej szczegółowo

FIZYKA KLASA VII. Stopień dopuszczający Stopień dostateczny Stopień dobry Stopień bardzo dobry I. PIERWSZE SPOTKANIE Z FIZYKĄ

FIZYKA KLASA VII. Stopień dopuszczający Stopień dostateczny Stopień dobry Stopień bardzo dobry I. PIERWSZE SPOTKANIE Z FIZYKĄ Wymagania na poszczególne oceny FIZYKA KLASA VII Symbolem R oznaczono treści spoza podstawy programowej I. PIERWSZE SPOTKANIE Z FIZYKĄ określa, czym zajmuje się fizyka wymienia podstawowe metody badań

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania na poszczególne stopnie (oceny) z fizyki w klasie siódmej szkoły podstawowej (Program nauczania fizyki Spotkanie z fizyką)

Szczegółowe wymagania na poszczególne stopnie (oceny) z fizyki w klasie siódmej szkoły podstawowej (Program nauczania fizyki Spotkanie z fizyką) Szczegółowe wymagania na poszczególne stopnie (oceny) z fizyki w klasie siódmej szkoły podstawowej (Program nauczania fizyki Spotkanie z fizyką) Symbolem R oznaczono treści spoza podstawy programowej I.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania na poszczególne stopnie (oceny)

Szczegółowe wymagania na poszczególne stopnie (oceny) Szczegółowe wymagania na poszczególne stopnie (oceny) Symbolem R oznaczono treści spoza podstawy programowej Stopień dopuszczający Stopień dostateczny Stopień dobry Stopień bardzo dobry I. PIERWSZE SPOTKANIE

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI DO KLASY 7-ROK SZKOLNY 2017/2018

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI DO KLASY 7-ROK SZKOLNY 2017/2018 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI DO KLASY 7-ROK SZKOLNY 2017/2018 określa, czym zajmuje się fizyka wymienia podstawowe metody badań stosowane w fizyce rozróżnia pojęcia: ciało fizyczne i substancja oraz podaje

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z podziałem na działy dla fizyki w roku szkolnym 2011/2012 Gimnazjum Nr 3 w Grodzisku Mazowieckim

Plan wynikowy z podziałem na działy dla fizyki w roku szkolnym 2011/2012 Gimnazjum Nr 3 w Grodzisku Mazowieckim Plan wynikowy z podziałem na działy dla fizyki w roku szkolnym 2011/2012 Gimnazjum Nr 3 w Grodzisku Mazowieckim I. Oddziaływania SZCZEGÓŁOWE CELE EDUKACYJNE WYMAGANIA KONIECZNE (na ocenę dopuszczający)

Bardziej szczegółowo

dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący

dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący Wymagania programowe na poszczególne oceny przygotowane na podstawie treści zawartych w podstawie programowej, programie nauczania oraz podręczniku dla klasy siódmej szkoły podstawowej Spotkania z fizyką

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI W KLASIE VII

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI W KLASIE VII PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI W KLASIE VII Stopień dopuszczający Stopień dostateczny Stopień dobry Stopień bardzo dobry I. PIERWSZE SPOTKANIE Z FIZYKĄ określa, czym zajmuje się fizyka wymienia

Bardziej szczegółowo

Fizyka - przedmiotowy system oceniania

Fizyka - przedmiotowy system oceniania Fizyka - przedmiotowy system oceniania Klasa 7 Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny Symbolem oznaczono treści spoza podstawy programowej Stopień dopuszczający Stopień dostateczny Stopień dobry Stopień

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE I SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA Z FIZYKI DLA KLASY VII

OGÓLNE I SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA Z FIZYKI DLA KLASY VII OGÓLNE I SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA Z FIZYKI DLA KLASY VII Zasady ogólne: 1) Na podstawowym poziomie wymagań uczeń powinien wykonać zadania obowiązkowe (łatwe na ocenę dostateczną i bardzo łatwe na

Bardziej szczegółowo

2 Kartkówka Kilka w semestrze. Mogą być niezapowiedziane. Materiał maksymalnie z trzech ostatnich lekcji.

2 Kartkówka Kilka w semestrze. Mogą być niezapowiedziane. Materiał maksymalnie z trzech ostatnich lekcji. PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z FIZYKI SZKOŁA PODSTAWOWA, KL.7 Cele nauczania fizyki: Rozbudzanie zainteresowań fizyką oraz zaspokojenie ciekawości poznawczej uczniów. Kształtowanie umiejętności zdobywania

Bardziej szczegółowo

Wymagania szczegółowe z fizyki klasa VII

Wymagania szczegółowe z fizyki klasa VII 1 Wymagania szczegółowe z fizyki klasa VII I. PIERWSZE SPOTKANIE Z FIZYKĄ określa, czym zajmuje się fizyka wymienia podstawowe metody badań stosowane w fizyce rozróżnia pojęcia: ciało fizyczne i substancja

Bardziej szczegółowo

Wymagania do działów na poszczególne oceny. Fizyka klasa VII

Wymagania do działów na poszczególne oceny. Fizyka klasa VII Załącznik nr 1. Wymagania do działów na poszczególne oceny Fizyka klasa VII Stopień dopuszczający Stopień dostateczny Stopień dobry Stopień bardzo dobry Stopień celujący I. PIERWSZE SPOTKANIE Z FIZYKĄ

Bardziej szczegółowo

I. PIERWSZE SPOTKANIE Z FIZYKĄ

I. PIERWSZE SPOTKANIE Z FIZYKĄ Szczegółowe wymagania na poszczególne stopnie (oceny) Symbolem R oznaczono treści spoza podstawy programowej I. PIERWSZE SPOTKANIE Z FIZYKĄ określa, czym zajmuje się fizyka wymienia podstawowe metody badań

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału nauczania Klasy VII I. Pierwsze spotkanie z fizyką (8 godzin lekcyjnych)

Rozkład materiału nauczania Klasy VII I. Pierwsze spotkanie z fizyką (8 godzin lekcyjnych) 1 Rozkład materiału nauczania Klasy VII I. Pierwsze spotkanie z fizyką (8 godzin lekcyjnych) Temat lekcji i główne treści nauczania Czym zajmuje się fizyka? fizyka jako nauka doświadczalna procesy fizyczne,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI W KLASIE 7

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI W KLASIE 7 SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI W KLASIE 7 Zasady ogólne 1. Na podstawowym poziomie wymagań uczeń powinien wykonać zadania obowiązkowe (łatwe na stopień dostateczny i bardzo łatwe na stopień

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z fizyki w klasie 7 szkoły podstawowej

Wymagania edukacyjne z fizyki w klasie 7 szkoły podstawowej Wymagania edukacyjne z fizyki w klasie 7 szkoły podstawowej Realizowane wg. programu "Spotkania z fizyką", wyd. Nowa Era, autorzy: G. Francuz-Ornat, T. Kulawik I. PIERWSZE SPOTKANIE Z FIZYKĄ określa, czym

Bardziej szczegółowo

Wymagania z fizyki dla klasy 7 szkoły podstawowej

Wymagania z fizyki dla klasy 7 szkoły podstawowej Wymagania z fizyki dla klasy 7 szkoły podstawowej Szczegółowe wymagania na poszczególne stopnie (oceny) Stopień dopuszczający Stopień dostateczny Stopień dobry Stopień bardzo dobry I. PIERWSZE SPOTKANIE

Bardziej szczegółowo

selekcjonuje informacje uzyskane z różnych źródeł, np. na lekcji, z podręcznika, z literatury popularnonaukowej, opisuje różne rodzaje oddziaływań

selekcjonuje informacje uzyskane z różnych źródeł, np. na lekcji, z podręcznika, z literatury popularnonaukowej, opisuje różne rodzaje oddziaływań WYMAGANIA EDUKACYJNE - FIZYKA KLASA 1 - szczegółowe wymagania na poszczególne stopnie (oceny) 1. Oddziaływania dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący odróżnia pojęcia: ciało fizyczne i substancja

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIA Z FIZYKĄ 7 SP

SPOTKANIA Z FIZYKĄ 7 SP SPOTKANIA Z FIZYKĄ klasa 7 SP Przedmiotowy system oceniania Szczegółowe wymagania na poszczególne stopnie (oceny) 1. Pierwsze spotkanie z fizyką R treści nadprogramowe określa, czym zajmuje się fizyka

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z fizyki w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Suchej Beskidzkiej.

Wymagania na poszczególne oceny z fizyki w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Suchej Beskidzkiej. na poszczególne oceny z fizyki w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Suchej Beskidzkiej. Klasa II na poszczególne oceny przy realizacji programu i podręcznika Spotkania z fizyką, Nowa Era. Uczeń, który spełnia

Bardziej szczegółowo

Stopień dopuszczający Stopień dostateczny Stopień dobry Stopień bardzo dobry. Uczeń:

Stopień dopuszczający Stopień dostateczny Stopień dobry Stopień bardzo dobry. Uczeń: 1 Przedmiotowy system oceniania Przedmiotowy system oceniania z fizyki I. PIERWSZE SPOTKANIE Z FIZYKĄ określa, czym zajmuje się fizyka wymienia podstawowe metody badań stosowane w fizyce rozróżnia pojęcia:

Bardziej szczegółowo

I. PIERWSZE SPOTKANIE Z FIZYKĄ

I. PIERWSZE SPOTKANIE Z FIZYKĄ Szczegółowe wymagania na poszczególne stopnie (oceny) Symbolem R oznaczono treści spoza podstawy programowej I. PIERWSZE SPOTKANIE Z FIZYKĄ określa, czym zajmuje się fizyka wymienia podstawowe metody badań

Bardziej szczegółowo

FIZYKA klasa VII

FIZYKA klasa VII 2017-09-01 FIZYKA klasa VII Podstawa programowa przedmiotu SZKOŁY BENEDYKTA Cele kształcenia wymagania ogólne I. Wykorzystanie pojęć i wielkości fizycznych do opisu zjawisk oraz wskazywanie ich przykładów

Bardziej szczegółowo

Ogólne wymagania na poszczególne oceny z fizyki - klasa VII

Ogólne wymagania na poszczególne oceny z fizyki - klasa VII Ogólne wymagania na poszczególne oceny z fizyki - klasa VII Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: nie opanował wiadomości i umiejętności, które są konieczne do dalszego kształcenia; nie potrafi

Bardziej szczegółowo

Fizyka Klasa 7 Wymagania na poszczególne stopnie (oceny)

Fizyka Klasa 7 Wymagania na poszczególne stopnie (oceny) Fizyka Klasa 7 Wymagania na poszczególne stopnie (oceny) Symbolem R oznaczono treści spoza podstawy programowej Stopień dopuszczający Stopień dostateczny Stopień dobry Stopień bardzo dobry I. PIERWSZE

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI KLASA VII BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI KLASA VII BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY DOPUSZCZAJĄCY WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI KLASA VII BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY DZIAŁ 1. PIERWSZE SPOTKANIE Z FIZYKĄ- 8 godzin CELUJĄCY określa, czym zajmuje się fizyka wymienia podstawowe metody

Bardziej szczegółowo