Plan wynikowy zajęcia edukacyjne z fizyki III etap edukacyjny klasa I

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Plan wynikowy zajęcia edukacyjne z fizyki III etap edukacyjny klasa I"

Transkrypt

1 Plan wynikowy zajęcia edukacyjne z fizyki III etap edukacyjny klasa I Oprac. dr I.Flajszok 1

2 Temat zajęć podstawowe pojęcia fizyczne Liczba godzin Osiągnięcia ucznia/poziom wymagań treści rozszerzające wg taksjonomi B. Niemierki -zaznaczono kursywą Praca eksperymentalno-badawcza (procedury osiągania celów) Realizacja podstawy programowej 1. Zajecia organizacyjne. Omowienie zasad bezpiecznego korzystania z pracowni fizycznej. przepisy BHP i regulamin pracowni fizycznej fizyka jako nauka 1 poznaje i stosuje zasady bezpieczeństwa obowiązujące w pracowni fizycznej, akceptuje wymagania i sposób oceniania stosowany przez nauczyciela, poznaje zakres materiału obowiązujący w klasie I. Dział I. Wprowadzenie. ODDZIAŁYWANIA (6h) 1.Zapoznanie z zasadami BHP. 2. Zapoznanie z systemem oceniania. 3. Dyskusja na temat miejsca fizyki wśród nauk przyrodniczych i jej związku z życiem codziennym. 4. Pokaz podstawowego wyposażenia pracowni fizycznej. PP. RUCH PROSTOLINIOWY I SIŁY. 2. Fizyka jako nauka przyrodnicza. pracownia fizyczna procesy i zjawiska fizyczne obserwacja doświadczenie (eksperyment) analiza danych ciało fizyczne a substancja wielkości fizyczne i ich pomiar, Układ SI niepewność pomiarowa 1 klasyfikuje fizykę jako naukę przyrodniczą, podaje przykłady powiązań fizyki z życiem codziennym, odróżnia pojęcia: ciało fizyczne i substancja, odróżnia zjawisko fizyczne i proces fizyczny oraz podaje odpowiednie przykłady, wyraża wielkości fizyczne w odpowiadających im jednostkach, dokonuje prostego pomiaru (np. długości, czasu) i podaje wynik w jednostkach układu SI, szacuje rząd wielkości spodziewanego wyniku pomiaru długości, zapisuje wyniki pomiaru w tabeli, posługuje się pojęciem niepewności pomiarowej, zapisuje wynik pomiaru jako przybliżony ( z dokładnością do 2-3 cyfr znaczących). 1. Zapoznanie z Układem SI 2. Ćwiczenia uczniowskie (proste pomiary, np. długości, czasu). C.I, III -wykorzystanie wielkości fizycznych do opisu poznanych zjawisk lub rozwiązania prostych zadań obliczeniowych -wskazywanie w otaczajacej rzeczywistosci przykładów zjawisk opisywanych za pomoca poznanaych praw i zalezności fizycznych WP uczeń posługuje się pojęciem niepewnosci pomiarowej -zapisuje wynik pomiaru jako przybliżony (z dokładnością do 2-3 cyfr znaczących) Oprac. dr I.Flajszok 2

3 3. Rodzaje i skutki oddziaływań. Wzajemność oddziaływań. rodzaje oddziaływań skutki oddziaływań wzajemność oddziaływań 4. Siła i jej cechy. Siła wypadkowa i równoważąca. siła wypadkowa siły równoważące się siła, cechy siły wektor wielkość skalarna siłomierz składanie sił o różnych kierunkach 1 wymienia rodzaje oddziaływań i przykłady oddziaływań zachodzących w otoczeniu człowieka; bada i opisuje różne rodzaje oddziaływań; wskazuje przykłady, które potwierdzają, że oddziaływania są wzajemne; wymienia skutki oddziaływań; przewiduje skutki niektórych oddziaływań; przedstawia przykłady skutków oddziaływań w życiu codziennym, określa siłę jako miarę oddziaływań; rozpoznaje różne rodzaje sił w sytuacjach praktycznych 1 planuje doświadczenie związane z badaniami cech sił i wybiera właściwe narzędzia pomiaru; wymienia cechy siły; podaje, czym się różni wielkość fizyczna wektorowa od skalarnej (liczbowej) i wymienia przykłady tych wielkości fizycznych; dokonuje pomiaru siły za pomocą siłomierza i podaje wynik w jednostce układu SI; przedstawia graficznie siłę (rysuje wektor siły); bada zależności wskazania siłomierza (wartości siły) od liczby obciążników; sporządza wykres zależności wartości siły grawitacji działającej na zawieszone na sprężynie obciążniki od ich liczby na podstawie wyników pomiarów zapisanych w tabeli (oznaczenie wielkości i skali na osiach); rozpoznaje proporcjonalność prostą na podstawie wykresu zależności wartości siły grawitacji działającej na zawieszone na sprężynie obciążniki od ich liczby oraz posługuje się proporcjonalnością prostą; wykonuje prosty siłomierz; podaje cechy sił równoważących się; wyznacza wartości sił równoważących się za pomocą siłomierza oraz opisuje przebieg i wynik doświadczenia; przedstawia graficznie siły równoważące się; podaje przykłady sił równoważących się z życia codziennego; określa cechy siły wypadkowej; podaje przykłady sił wypadkowych z życia codziennego; dokonuje (graficznie) składania sił działających wzdłuż tej samej prostej; odróżnia siły wypadkową i równoważącą; wyznacza kierunek i zwrot wypadkowej sił działających wzdłuż różnych prostych. 1. Obserwowanie różnych rodzajów oddziaływań i ich klasyfikacja 2. Rozpoznawanie skutków oddziaływań w życiu codziennym. 3. Obserwowanie wzajemności oddziaływań 4. Pokaz skutków oddziaływań (pokaz doświadczenia) 1. Obserwowanie skutku działania siły 2.Wskazywanie cech siły na podstawie obserwacji 3.Wyznaczanie wartości siły 4.Skonstruowanie i wyskalowanie siłomierza 5.Wyznaczanie wypadkowej (składanie) sił działających wzdłuż tej samej prostej 6.Wyznaczanie kierunku wypadkowej dwóch sił działających wzdłuż różnych prostych WP opisuje przebieg i wynik przeprowadzanego doświadczenia, wyjaśnia rolę użytych przyrządów, wykonuje schematyczny rysunek obrazujący układ doświadczalny -wyodrębnia zjawisko z kontekstu, wskazuje czynniki istotne i nieistotne dla wyniku doświadczenia T podaje przykłady sił i rozpoznaje je w różnych sytuacjach praktycznych WP.8.1,6, 10, 12 -opisuje przebieg i wynik przeprowadzanego doświadczenia, wyjaśnia role uzytych przyrządów, wykonuje schematyczny rysunek obrazujacy układ doświadczalny -zapisuje dane w formie tabeli - posługuje się pojęciem niepewności pomiarowej -planuje doświadczenie lub pomiar, wybiera właściwe narzędzia pomiaru; mierzy: ciężar ciała Oprac. dr I.Flajszok 3

4 5,6. Utrwalanie wiadomości z działu oddziaływania. Sprawdzian. 7. Trzy stany skupienia substancji. Budowa materii. stan skupienia substancji cząsteczka roztwór, mieszanina dyfuzja ruchy Browna 2 1 podaje, że substancja może występować w trzech stanach skupienia; podaje przykłady ciał stałych, cieczy, gazów; podaje przykłady świadczące o cząsteczkowej budowie materii, wymienia podstawowe założenia teorii kinetycznocząsteczkowej budowy materii; opisuje i demonstruje zjawisko rozpuszczania, wyjaśnia zjawisko zmiany objętości cieczy w wyniku mieszania się, opierając się na doświadczeniu modelowym; wyjaśnia, na czym polega zjawisko dyfuzji; podaje przykłady zjawiska dyfuzji w przyrodzie i w życiu codziennym; demonstruje zjawisko dyfuzji w cieczach i gazach, opisuje zjawisko dyfuzji w ciałach stałych, wyjaśnia, na czym polegają ruchy Browna wyjaśnia niektóre zjawiska fizyczne na podstawie teorii kinetyczno-cząsteczkowej budowy materii Dział II. WŁAŚCIWOŚCI I BUDOWA MATERII (9h) 1. Doświadczenia pokazowe, doświadczenia ucznia: zjawisko mieszania się cieczy powstawanie roztworów dyfuzja w cieczach i gazach ruchy Browna 2. Założenie hodowli kryształków soli lub cukru PP. WŁAŚCIWOŚCI MATERII T analizuje różnice w budowie mikroskopowej ciał stałych cieczy i gazów; -omawia budowę kryształów na przykładzie soli kamiennej Oprac. dr I.Flajszok 4

5 8,9. Oddziaływania międzycząsteczkowe. spójność, przyleganie rodzaje menisków zjawisko napięcia powierzchniowego na przykładzie wody 10,11. Właściwości ciał stałych, cieczy i gazów. Kryształy. przewodnik cieplny przewodnik elektryczny izolator cieplny izolator elektryczny powierzchnia swobodna cieczy elektrolity, jony kryształy monokryształy polikryształy ciała bezpostaciowe 1 2 przeprowadza doświadczenie i wyciąga wnioski z otrzymanych wyników, podaje, że istnieją oddziaływania międzycząsteczkowe, wyjaśnia, czym różnią się siły spójności od sił przylegania, wskazuje w otaczającej rzeczywistości przykłady zjawisk opisywanych za pomocą oddziaływań międzycząsteczkowych (sił spójności i przylegania), wyjaśnia kształt" kropli wody, opisuje powstawanie menisku, wymienia, jakie są rodzaje menisków, na podstawie widocznego menisku danej cieczy w cienkiej rurce określa, czy większe są siły przylegania czy siły spójności, opisuje zjawisko napięcia powierzchniowego na wybranym przykładzie, posługuje się pojęciem: napięcie powierzchniowe, projektuje i wykonuje doświadczenie potwierdzające istnienie napięcia powierzchniowego wody, opisuje znaczenie występowania napięcia powierzchniowego wody w przyrodzie, wymienia, jakie czynniki obniżają napięcie powierzchniowe wody, informuje, jakie znaczenie w życiu człowieka ma zmniejszenie napięcia powierzchniowego wody. wymienia, jakie właściwości mają substancje znajdujące się w stałym stanie skupienia; podaje definicje i przykłady ciał plastycznych, sprężystych i kruchych; projektuje i wykonuje doświadczenia wykazujące właściwości ciał stałych; wymienia właściwości cieczy; posługuje się pojęciami: powierzchnia swobodna cieczy, elektrolity, jony; projektuje i wykonuje doświadczenia potwierdzające właściwości cieczy, wymienia własciwości ciał w stanie lotnym; porównuje właściwości ciał stałych, cieczy i gazów, rozróżnia na podstawie właściwości, w jakim stanie skupienia znajduje się substancja; wyjaśnia, jak zbudowane są kryształy, opisuje różnice w budowie ciał krystalicznych i ciał bezpostaciowych; wyjaśnia, czym różni się monokryształ od polikryształu 1. Obserwacja skutków działania sił spójności i przylegania 2. Demonstracja menisku wklęsłego 3. Wykazanie istnienia napięcia powierzchniowego wody. 4. Pokaz wykorzystania napięcia powierzchniowego w przyrodzie film, płyta CD-ROM. 1. Obserwacja i opis właściwości ciał stałych (kształt, twardość, sprężystość, plastyczność, kruchość, przewodnictwo cieplne i elektryczne) 2. Obserwacja powierzchni swobodnej cieczy 3. Badanie i opis właściwości cieczy (ściśliwość, przewodnictwo cieplne i elektryczne) 4. Badanie i opis właściwości gazów 5. Obserwacja ciał o budowie krystalicznej T opisuje zjawisko napięcia powierzchniowego na wybranym przykładzie; planuje doświadczenie lub pomiar, wybiera właściwe narzędzia pomiaru; mierzy: czas, długość, masę, temperaturę, napięcie elektryczne, natężenie prądu. WP opisuje przebieg i wynik przeprowadzonego doswiadczenia, wyjasnia rolę użytych przyrządów -wyodrębnia zjawisko z kontekstu, wskazuje czynniki istotne i nieistotne dla wyniku doswiadczenia T analizuje różnice w budowie mikroskopowej ciał stałych cieczy i gazów -omawia budowę kryształów na przykładzie soli kuchennej; WP.8.1 -opisuje przebieg i wynik przeprowadzonego doswiadczenia, wyjasnia rolę użytych przyrządów Oprac. dr I.Flajszok 5

6 12. Masa i ciężar masa i jej jednostka ciężar ciała schemat rozwiązywania zadań 1 posługuje się pojęciami: masa ciała, ciężar ciała; wyraża masę w jednostce układu SI; wykonuje działania na jednostkach masy (zamiana jednostek), planuje doświadczenie i wyznacza masę ciała za pomocą wagi laboratoryjnej; przelicza jednostki masy i ciężaru; wymienia rodzaje wag; zapisuje wynik pomiaru masy i obliczenia siły ciężkości (z dokładnością do 2 3 cyfr znaczących), stosuje schemat rozwiązywania zadań, rozwiązuje zadania obliczeniowe z zastosowaniem wzoru na ciężar stosuje do obliczeń związek między masą ciała, przyspieszeniem i siłą; oblicza wartość siły ciężkości działającej na ciało o znanej masie. 1. Wyznaczanie masy ciała za pomocą wagi laboratoryjnej i innego ciała o znanej masie (obowiązkowe doświadczenie uczniowskie WD.9.4) 2. Obliczanie ciężaru ciała WP , 10 -szacuje rząd wielkosci spodziwanego wyniku i ocenia na tej podstawie wartości obliczanych wielkości fizycznych -przelicza wielokrotności i podwielokrotności (przedrostki mikro-, mili-, kilo-, mega-) -rozróżnia wielkości dane i szukane -uczeń posługuje się pojęciem niepewnosci pomiarowej WD.9.4 -wyznacza masę ciała za pomocą dźwigni dwustronnej, innego ciała o znanej masie i linijki 13,14. Gęstość ciał. gęstość i jej jednostka w układzie SI 2 definiuje gęstość ciała; wyraża gęstość w jednostce układu SI, wykonuje działania na jednostkach gęstości (zamiana jednostek); wyjaśnia, dlaczego ciała zbudowane z różnych substancji mają różną gęstość; wyznacza objętość dowolnego ciała za pomocą cylindra miarowego; rozwiązuje zadania, stosując do obliczeń związek między masą, gęstością i objętością ciał, posługuje się tabelami wielkości fizycznych w celu odszukania gęstości substancji. 1. Wykazanie, że ciała zbudowane z różnych substancji różnią się gęstością 2.Wyznaczanie gęstości substancji, z jakiej wykonano przedmiot w kształcie prostopadłościanu, walca lub kuli za pomocą wagi i linijki(obowiązkowe doświadczenie uczniowskie WD.9.1.) 4. Rozwiązywanie przykładowych zadań z wykorzystaniem wzorów na gęstość oraz tabel gęstości T.3. 3,4 -posługuje się pojęciem gestości -stosuje do obliczeń związek między masą, gęstością i objętością ciał stałych i cieczy na podstawie wyników pomiarów wyznacza gęstość cieczy i ciał stałych WP planuje doświadczenie związane z wyznaczaniem gęstości ciała stałych i cieczy; mierzy: długość, masę, objętość cieczy WD wyznaczanie gęstości substancji, z jakiej wykonano przedmiot w kształcie prostopadłościanu, walca lub kuli za pomocą wagi i linijki Oprac. dr I.Flajszok 6

7 15,16. Podsumowanie wiadomości o właściwościach materii. Sprawdzian wiadomości. 17. Siła nacisku na podłoże. Parcie a ciśnienie. parcie ciśnienie paskal 18,19.Ciśnienie hydrostatyczne i ciśnienie atmosferyczne. Prawo Pascala. ciśnienie hydrostatyczne ciśnienie atmosferyczne naczynia połączone prawo Pascala 2 Dział III. ELEMENTY HYDROSTATYKI I AEROSTATYKI (7 ) 1 wskazuje przykłady z życia codziennego obrazujące działanie siły nacisku (parcia); wyjaśnia, dlaczego jednostką parcia jest niuton; wyjaśnia pojęcie ciśnienia, wskazując przykłady z życia codziennego; bada, od czego zależy ciśnienie; wyraża ciśnienie w jednostce układu SI; rozróżnia parcie i ciśnienie; rozwiązuje zadania z zastosowaniem zależności między ciśnieniem, parciem a polem powierzchni 2 posługuje się pojęciem ciśnienia hydrostatycznego i atmosferycznego; wskazuje w otaczającej rzeczywistości przykłady zjawisk opisywanych za pomocą praw i zależności dotyczących ciśnienia hydrostatycznego i atmosferycznego, wykazuje doświadczalnie istnienie ciśnienia hydrostatycznego i atmosferycznego, wie od czego zależy ciśnienie hydrostatyczne; opisuje znaczenie ciśnienia w przyrodzie i w życiu codziennym; wymienia nazwy przyrządów służących do pomiaru ciśnienia; wykonuje doświadczenie demonstrujące zasadę naczyń połączonych; wyjaśnia, dlaczego poziom cieczy w naczyniach połączonych jest jednakowy; wskazuje przykłady zastosowania naczyń połączonych, demonstruje doświadczenie obrazujące, że ciśnienie wywierane z zewnątrz jest przekazywane w gazach i cieczach jednakowo we wszystkich kierunkach; analizuje wynik doświadczenia i formułuje prawo Pascala; rozwiązuje zadania rachunkowe z zastosowaniem wzoru na ciśnienie hydrostatyczne, 1. Obserwacja skutków siły nacisku 2. Analiza rozwiązanego zadania rachunkowego z zastosowaniem wzoru na ciśnienie 3. Pokaz doświadczenia przedstawiającego znaczenie ciśnienia w życiu codziennym. I. Badanie zależności ciśnienia hydrostatycznego od wysokości słupa i gęstości cieczy 2. Przedstawienie rozwiązanego zadania rachunkowego z zastosowaniem wzoru na ciśnienie hydrostatyczne 3. Obserwacja poziomu cieczy w naczyniach połączonych 4. Demonstracja prawa Pascala dla cieczy i gazów 5. Prezentacja doświadczenia przedstawiająca praktyczne zastosowanie ciśnienia hydrostatycznego, naczyń połączonych i prawa Pascala. PP. WŁAŚCIWOŚCI MATERII T posługuje się pojęciem ciśnienia WP przelicza wielokrotności i podwielokrotności (przedrostki mili-, centy-, hekto-, kilo-, mega-) -rozróżnia wielkości dane i szukane. C.II-IV. -przeprowadzanie doświadczeń i wyciąganie wniosków z otrzymanych wyników -wskazywanie w otaczajacej rzeczywistosci przykładów zjawisk opisywanych za pomoca poznanaych praw i zalezności fizycznych -posługiwanie się informacjami pochodzącymi z analizy przeczytanych tekstów (w tym popularnonaukowych) dotyczących ciśnienia hydrostatycznego i atmosferycznego. T.3.7 -formułuje prawo Pascala i podaje przykłady jego zastosowania Oprac. dr I.Flajszok 7

8 20,21. Prawo Archimedesa. siła wyporu prawo Archimedesa 2 wskazuje przykłady występowania siły wyporu; wykazuje doświadczalnie, od czego zależy siła wyporu; ilustruje graficznie siłę wyporu; wymienia cechy siły wyporu; dokonuje pomiaru siły wyporu za pomocą siłomierza; formułuje treść prawa Archimedesa dla cieczy i gazów; przedstawia graficznie wszystkie siły działające na ciało, które pływa w cieczy, zanurzone w niej lub tonie; wyjaśnia warunki pływania ciał na podstawie prawa Archimedesa; opisuje praktyczne wykorzystanie prawa Archimedesa w życiu człowieka; rozwiązuje zadania rachunkowe stosując prawo Archimedesa, przelicza jednostki długości, objętości, siły i ciśnienia; projektuje i wykonuje urządzenie pływające. 1.Wykonanie pomiaru siły wyporu za pomocą siłomierza dla ciała wykonanego z jednorodnej substancji o gęstości większej od gęstości wody (obowiązkowe doświadczenie uczniowskie WD.9.3.). 2. Badanie, od czego zależy siła wyporu 3. Przedstawienie przykładu rozwiązanego zadania z zastosowaniem wzoru na siłę wyporu 4. Badanie warunków pływania ciał 5. Demonstracja zastosowania prawa Archimedesa (zasada działania areometru) T oblicza i porównuje wartość siły wyporu dla ciał zanurzonych w cieczy lub gazie -wyjaśnia pływanie ciał na podstawie prawa Archimedesa WP.8.1,4,5 -opisuje przebieg i wynik przeprowadzonego doswiadczenia, wyjasnia rolę użytych przyrządów, wykonuje schematyczny rysunek obrazujący układ doswiadczalny -przelicza wielokrotności i podwielokrotności (przedrostki: mili-, centy-, hekto-, kilo-, mega-) -rozróżnia wielkości dane i szukane WD.9.3 -dokonuje pomiaru siły wyporu za pomocą siłomierza (dla ciała wykonanego z jednorodnej substancji o gęstości większej od gęstości wody) 22,23. Podsumowanie wiadomości o hydrostatyce i aerostatyce. Sprawdzian wiadomościz aerostatyki i hydrostatyki. 2 Oprac. dr I.Flajszok 8

9 24. Badanie i obserwacja ruchu. ruch względność ruchu układ odniesienia tor ruchu droga przemieszczenie (przesunięcie) podział ruchu ze wzgledu na tor 1 wskazuje przykłady ciał będących w ruchu na podstawie obserwacji życia codziennego; wyjaśnia, na czym polega ruch ciała; wyjaśnia, na czym polega względność ruchu; podaje przykłady układów odniesienia; projektuje i analizuje doświadczenie obrazujące względność ruchu; wyjaśnia na przykładach, kiedy ciało jest w spoczynku a kiedy w ruchu względem ciał przyjętych za układy odniesienia; podaje przykłady względności ruchu we Wszechświecie; wymienia elementy ruchu; wyjaśnia różnicę między drogą a przemieszczeniem; wyznacza drogę, dokonując kilkakrotnego pomiaru, oblicza średnią i podaje wynik do dwóch cyfr znaczących; zna jednostkę drogi w układzie SI; odróżnia ruch prostoliniowy od ruchu krzywoliniowego; podaje przykłady ruchów: prostoliniowego i krzywoliniowego Dział IV. KINEMATYKA (10 h) 1. Obserwacja względności ruchu 2. Określanie elementów ruchu (doświadczenie w terenie) 3. Pomiar położenia w czasie tabela wyników PP. RUCH PROSTOLINIOWY I SIŁY. WP.8.1,6 -opisuje przebieg i wynik przeprowadzanego doświadczenia, wyjaśnia rolę użytych przyrządów, wykonuje schematyczny rysunek obrazujący układ doświadczalny -odczytuje dane z tabeli i zapisuje dane w formie tabeli Oprac. dr I.Flajszok 9

10 25,26. Badanie ruchu jednostajnego prostoliniowego. ruch jednostajny prostoliniowy prędkość podział ruchu ze względu na prędkość 2 wyjaśnia, jaki ruch nazywany jest jednostajnym prostoliniowym; projektuje i wykonuje doświadczenie związane z wyznaczaniem prędkości ruchu pęcherzyka powietrza w zamkniętej rurce wypełnionej wodą; opisuje przebieg i wynik przeprowadzonego doświadczenia, wyjaśnia, dlaczego prędkość w ruchu jednostajnym ma wartość stałą; oblicza wartość prędkości, posługując się pojęciem niepewności pomiarowej, zapisuje wynik jako przybliżony z dokładnością do 2 3 cyfr znaczących; sporządza wykres zależności prędkości od czasu na podstawie obliczeń i odczytuje dane z tego wykresu; wyjaśnia, że w ruchu jednostajnym prostoliniowym droga jest wprost proporcjonalna do czasu; sporządza wykres zależności drogi od czasu dla ruchu jednostajnego prostoliniowego (na podstawie wyników pomiaru) i odczytuje dane z tego wykresu; podaje przykłady ruchu jednostajnego; rozwiązuje zadania z zastosowaniem zależności między drogą, prędkością i czasem w ruchu jednostajnym. 1. Obserwacja ruchu jednostajnego prostoliniowego, pomiar drogi i czasu 2.Sporządzanie wykresów: zależności prędkości i drogi od czasu na podstawie pomiarów 3. Przedstawienie przykładowych rozwiązanych zadań rachunkowych z zastosowaniem wzoru na drogę 4. Wyznaczanie prędkości biegu i marszu (obowiązkowe doświadczenie uczniowskie WD.9.2). T.1.1,2 -posługuje się pojęciem prędkości do opisu ruchu, przelicza jednostki predkości -odczytuje prędkość i przebytą odległość z wykresów zależności drogi i prędkości od czasu, oraz rysuje te wykresy na podstawie opisu słownego WP przelicza wielokrotności i podwielokrotnosci (przedrostki mili-, centy-); przelicza jednostki czasu (sekunda, minuta, godzina, doba) -rozróżnia wielkosci dane i szukane -odczytuje dane z tabeli i zapisuje dane w formie tabeli -rozpoznaje proporcjonalność prostą na podstawie danych liczbowych lub na podstawie wykresu oraz posługuje się proporcjonalnością prostą -sporządza wykresy zależności drogi i prędkości od czasu: na podstawie danych (np. na podstawie tabeli) oznacza wielkości i skalę na osiach, a także odczytuje dane z wykresu WD.9.2 -wyznacza prędkośc przemieszczania się (np. w czasie marszu lub biegu, pływania, jazdy rowerem) za posrednictwem pomiaru odległosci i czasu Oprac. dr I.Flajszok 10

11 27,28. Badanie ruchu niejednostajnego prostoliniowego. ruch niejednostajny prędkość chwilowa prędkość średnia 2 posługuje się pojęciem ruchu niejednostajnego prostoliniowego, podaje przykłady ruchu niejednostajnego prostoliniowego, rozróżnia pojęcia: prędkość chwilowa, prędkość średnia, wyznacza prędkość średnią przemieszczania się na podstawie pomiaru drogi i czasu (posługując się pojęciem niepewności pomiarowej); szacuje rząd wielkości spodziewanego wyniku wyznaczania prędkości przemieszczania się. 1. Analiza przykładu przedstawiającego ruch niejednostajny 2. Obliczanie prędkości średniej. C.I. -wykorzystanie wielkości fizycznych do opisu poznanych zjawisk lub rozwiazania prostych zadań obliczeniowych. T.1.5 -odróżnia prędkość średnią od chwilowej w ruchu niejednostajnym 29,30. Ruch prostoliniowy jednostajnie przyspieszony. ruch jednostajnie przyspieszony przyspieszenie 2 planuje i demonstruje doświadczenie związane z badaniem ruchu kulki swobodnie staczającej się po metalowych prętach - mierzy czas, drogę; bada ruch jednostajnie przyspieszony i zapisuje dane w formie tabeli, szacuje na podstawie pomiarów drogi przebyte w kolejnych sekundach ruchu; sporządza wykres zależności drogi od czasu na podstawie danych z tabeli, wyjaśnia, jaki ruch nazywa się jednostajnie przyspieszonym; s 2 at posługuje się wzorem: 2 ; stosuje nazewnictwo zależności funkcyjnej opisującej funkcję liniową i kwadratową; stosuje pojęcie przyspieszenia; sporządza wykres zależności prędkości od czasu; rozpoznaje proporcjonalność prostą na podstawie danych liczbowych lub na podstawie wykresu, zauważa, że przyspieszenie w ruchu jednostajnie przyspieszonym jest wielkością stałą; stosuje jednostkę przyspieszenia w układzie SI; przelicza jednostki przyspieszenia; podaje przykłady ruchu prostoliniowego jednostajnie przyspieszonego, rozwiązuje zadania rachunkowe z zastosowaniem równania ruchu; 1. Demonstracja ruchu jednostajnie przyspieszonego 2. Analiza wyników pomiarów i sporządzenie wykresów: zależności drogi, prędkości i przyspieszenia od czasu 3. Przedstawienie rozwiązanego zadania rachunkowego 4. Pokaz filmu, płyta CD-ROM. WP.8.9 -rozpoznaje wartość rosnacą lub malejacą na podstawie danych z tabeli lub na podstawie wykresu oraz wskazuje wielkość maksymalną i minimalną T1.6 -posługuje się pojęciem przyspieszenia do opisu ruchu prostoliniowego jednostajnie przyspieszonego WP.8.5-8,12 -rozróżnia wielkosci dane i szukane -odczytuje dane z tabeli i zapisuje dane w formie tabeli -rozpoznaje proporcjonalność prostą na podstawie danych liczbowych lub na podstawie wykresu oraz posługuje się proporcjonalnością prostą -sporządza wykresy zależności drogi i prędkosci od czasu: na podstawie danych (np. na podstawie tabeli) oznacza wielkości i skalę na osiach, a także odczytuje dane z wykresu -planuje doświadczenie lub pomiar, wybiera właściwe narzędzia pomiaru; mierzy czas, długość Oprac. dr I.Flajszok 11

12 31. Porównanie ruchu jednostajnego prostoliniowego i jednostajnie przyspieszonego prostoliniowego. 1 wskazuje podobieństwa i różnice w ruchach: jednostajnym i jednostajnie przyspieszonym prostoliniowym; podaje przykłady ww. ruchów odpowiednio; rozwiązuje zadania rachunkowe z zastosowaniem poznanych wzorów. 1. Zebranie i uporządkowanie wiadomości o ruchu jednostajnym prostoliniowym i jednostajnie przyspieszonym prostoliniowym 2. Analiza rozwiązanego zadania rachunkowego Uczeń; rozróżnia wielkości dane i szukane, 32,33. Utrwalanie wiadomości z kinematyki. Sprawdzian. 2 Oprac. dr I.Flajszok 12

Spotkani z fizyką 1. Rozkład materiału nauczania (propozycja)

Spotkani z fizyką 1. Rozkład materiału nauczania (propozycja) Spotkani z fizyką 1. Rozkład materiału nauczania (propozycja) Temat lekcji i Fizyka jako nauka przyrodnicza. nformacje dotyczące nauczania fizyki. pracownia fizyczna przepisy BHP i regulamin pracowni fizycznej

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału nauczania

Rozkład materiału nauczania 4 Rozkład materiału nauczania Temat lekcji Dział I. ODDZIAŁYWANIA (7 godzin lekcyjnych) Fizyka jako nauka przyrodnicza. Informacje dotyczące nauczania fizyki. pracownia fizyczna przepisy BHP i regulamin

Bardziej szczegółowo

FIZYKA I GIMNAZJUM WYMAGANIA PODSTAWOWE

FIZYKA I GIMNAZJUM WYMAGANIA PODSTAWOWE FIZYKA I GIMNAZJUM WYMAGANIA PODSTAWOWE Uczeń: odróżnia pojęcia: ciało fizyczne i substancja oraz podaje odpowiednie przykłady odróżnia pojęcia: wielkość fizyczna i jednostka danej wielkości dokonuje prostego

Bardziej szczegółowo

DOPUSZCZAJĄCY DOSTATECZNY DOBRY BARDZO DOBRY CELUJĄCY

DOPUSZCZAJĄCY DOSTATECZNY DOBRY BARDZO DOBRY CELUJĄCY FIZYKA KLASA I I PÓŁROCZE Oddziaływania DOPUSZCZAJĄCY DOSTATECZNY DOBRY BARDZO DOBRY CELUJĄCY - odróżnia pojęcia: ciało fizyczne i substancja oraz podaje odpowiednie przykłady; - odróżnia pojęcia: wielkość

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z fizyki

Przedmiotowy system oceniania z fizyki Przedmiotowy system oceniania z fizyki Klasa I semestr I Szczegółowe wymagania na poszczególne stopnie (oceny) 1. Oddziaływania odróżnia pojęcia: ciało fizyczne i substancja oraz podaje odpowiednie przykłady

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen Spotkania z fizyką, część 1"

Kryteria ocen Spotkania z fizyką, część 1 I Oddziaływania Kryteria ocen Spotkania z fizyką, część 1" Zagadnienie Fizyka jako nauka przyrodnicza klasyfikuje fizykę jako naukę przyrodniczą podaje przykłady powiązań fizyki z życiem codziennym charakteryzuje

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z FIZYKI KLASA I

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z FIZYKI KLASA I WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z FIZYKI KLASA I 1. Oddziaływania Ocena dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry odróżnia pojęcia: ciało fizyczne i substancja oraz podaje odpowiednie przykłady

Bardziej szczegółowo

planuje doświadczenie lub pomiar X X wskazuje czynniki istotne i nieistotne dla wyniku pomiaru lub doświadczenia

planuje doświadczenie lub pomiar X X wskazuje czynniki istotne i nieistotne dla wyniku pomiaru lub doświadczenia Plan wynikowy (propozycja) Pełna wersja planu wynikowego (propozycja), obejmująca treści nauczania zawarte w podręczniku Spotkania z fizyką, część 1 (a także w programie nauczania), jest dostępna na stronie

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny Fizyka, kl. I, Podręcznik Spotkania z fizyką, Nowa Era

Wymagania na poszczególne oceny Fizyka, kl. I, Podręcznik Spotkania z fizyką, Nowa Era Wymagania na poszczególne oceny Fizyka, kl. I, Podręcznik Spotkania z fizyką, Nowa Era Tematy lekcji Fizyka jako nauka Przyrodnicza Rodzaje i skutki oddziaływań. Wzajemność oddziaływań Siła i jej cechy.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI ROK SZKOLNY KLASA I D, MGR. MONIKA WRONA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI ROK SZKOLNY KLASA I D, MGR. MONIKA WRONA 1 Oddziaływania WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI ROK SZKOLNY 2016-2017 KLASA I D, MGR. MONIKA WRONA Stopień dopuszczający Stopień dostateczny Stopień dobry Stopień bardzo dobry klasyfikuje fizykę jako naukę

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy. I Oddziaływania (5 godzin + 2 (łącznie) godziny na powtórzenie materiału (podsumowanie działu) i sprawdzian) Wymagania edukacyjne

Plan wynikowy. I Oddziaływania (5 godzin + 2 (łącznie) godziny na powtórzenie materiału (podsumowanie działu) i sprawdzian) Wymagania edukacyjne Plan wynikowy I Oddziaływania (5 godzin + 2 (łącznie) godziny na powtórzenie materiału (podsumowanie działu) i sprawdzian) Fizyka jako nauka przyrodnicza klasyfikuje fizykę jako naukę przyrodniczą podaje

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny przy realizacji programu i podręcznika Spotkania z fizyką cz. 1

Wymagania na poszczególne oceny przy realizacji programu i podręcznika Spotkania z fizyką cz. 1 Wymagania na poszczególne oceny przy realizacji programu i podręcznika Spotkania z fizyką cz. 1 1. Oddziaływania Zagadnienie Fizyka jako nauka przyrodnicza klasyfikuje fizykę jako naukę przyrodniczą podaje

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z fizyki w klasie Ig

Plan wynikowy z fizyki w klasie Ig Plan wynikowy z fizyki w klasie Ig Plan wynikowy, obejmuje treści nauczania zawarte w podręczniku Spotkania z fizyką, część 1", wyd. nowa era I Oddziaływania (5 godzin + 2 (łącznie) godziny na powtórzenie

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z fizyki w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Suchej Beskidzkiej.

Wymagania na poszczególne oceny z fizyki w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Suchej Beskidzkiej. Wymagania na poszczególne oceny z fizyki w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Suchej Beskidzkiej. Klasa I Wymagania na poszczególne oceny przy realizacji programu i podręcznika Spotkania z fizyką, Nowa

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z fizyki dla klas pierwszych

Przedmiotowy system oceniania z fizyki dla klas pierwszych Przedmiotowy system oceniania z fizyki dla klas pierwszych Szczegółowe wymagania na poszczególne stopnie (oceny) 1 Oddziaływania Stopień dopuszczający Stopień dostateczny Stopień dobry Stopień bardzo dobry

Bardziej szczegółowo

Wymagania szczegółowe na poszczególne oceny z fizyki w klasie I

Wymagania szczegółowe na poszczególne oceny z fizyki w klasie I Wymagania szczegółowe na poszczególne oceny z fizyki w klasie I 1. Oddziaływania Stopień dopuszczający Stopień dostateczny Stopień dobry Stopień bardzo dobry klasyfikuje fizykę jako naukę przyrodniczą

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z fizyki dla klasy I ( I półrocze)

Wymagania edukacyjne z fizyki dla klasy I ( I półrocze) Ocena niedostateczna: Wymagania edukacyjne z fizyki dla klasy I ( I półrocze) uczeń nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności na ocenę dopuszczającą nie skorzystał z możliwości poprawy ocen niedostatecznych

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ TEMAT NaCoBeZu kryteria sukcesu w języku ucznia

DZIAŁ TEMAT NaCoBeZu kryteria sukcesu w języku ucznia ODDZIAŁYWANIA DZIAŁ TEMAT NaCoBeZu kryteria sukcesu w języku ucznia 1. Organizacja pracy na lekcjach fizyki w klasie I- ej. Zapoznanie z wymaganiami na poszczególne oceny. Fizyka jako nauka przyrodnicza.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania- klasa 1. 1 Oddziaływania. Zasady ogólne:

Przedmiotowy system oceniania- klasa 1. 1 Oddziaływania. Zasady ogólne: Przedmiotowy system oceniania- klasa 1 Zasady ogólne: 1. Na podstawowym poziomie wymagań uczeń powinien wykonać zadania obowiązkowe (łatwe na stopień dostateczny, i bardzo łatwe na stopień dopuszczający);

Bardziej szczegółowo

Wymagania. Konieczne Podstawowe Rozszerzające Dopełniające

Wymagania. Konieczne Podstawowe Rozszerzające Dopełniające Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny z fizyki w klasie I gimnazjum Wymagania konieczne (K)- ocena dopuszczająca Wymagania podstawowe(p)- ocena dostateczna Wymagania rozszerzające(r)- ocena dobra

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z FIZYKI SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z FIZYKI SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z FIZYKI Podręcznik: Spotkania z fizyką. Cześć 1 Grażyna Francuz-Ornat, Teresa Kulawik, Maria Nowotny-Różańska Wydawnictwo NOWA ERA SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH OCEN Fizyka 2015/2016

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH OCEN Fizyka 2015/2016 WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH OCEN Fizyka 2015/2016 Wymagania edukacyjne z fizyki dla klasy I gimnazjum oparte na Program nauczania fizyki w gimnazjum Spotkania z fizyką ;

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE FIZYKA - KLASA VII. OCENA OSIĄGNIĘCIA UCZNIA Uczeń:

WYMAGANIA EDUKACYJNE FIZYKA - KLASA VII. OCENA OSIĄGNIĘCIA UCZNIA Uczeń: WYMAGANIA EDUKACYJNE FIZYKA - KLASA VII OCENA TEMAT OSIĄGNIĘCIA UCZNIA Czym zajmuje się fizyka? fizyka jako nauka doświadczalna procesy fizyczne, zjawisko fizyczne ciało fizyczne a substancja pracownia

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny z fizyki dla klasy 1 gimnazjum

Wymagania programowe na poszczególne oceny z fizyki dla klasy 1 gimnazjum Wymagania programowe na poszczególne oceny z fizyki dla klasy 1 gimnazjum 1 Oddziaływania (np. do pomiaru długości, czasu, siły) dokonuje celowej obserwacji zjawisk i procesów fizycznych wyodrębnia zjawisko

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania (propozycja) 1 Oddziaływania. Zasady ogólne:

Przedmiotowy system oceniania (propozycja) 1 Oddziaływania. Zasady ogólne: Przedmiotowy system oceniania (propozycja) Uwaga: szczegółowe warunki i sposób oceniania określa statut szkoły. Pełna wersja przedmiotowego systemu oceniania (propozycja), obejmująca treści nauczania zawarte

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania (propozycja) 1 Oddziaływania. Zasady ogólne:

Przedmiotowy system oceniania (propozycja) 1 Oddziaływania. Zasady ogólne: Przedmiotowy system oceniania (propozycja) Uwaga: szczegółowe warunki i sposób oceniania określa statut szkoły. Pełna wersja przedmiotowego systemu oceniania (propozycja), obejmująca treści nauczania zawarte

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI KLASA I GIMNAZJUM Zasady ogólne: 1. Na podstawowym poziomie wymagań uczeń powinien wykonać zadania obowiązkowe (łatwe na stopień dostateczny, i bardzo łatwe na stopień dopuszczający);

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA Z FIZYKI KLASA I

WYMAGANIA Z FIZYKI KLASA I WYMAGANIA Z FIZYKI KLASA I ODDZIAŁYWANIA dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry odróżnia pojęcia: ciało fizyczne i substancja oraz podaje odpowiednie przykłady odróżnia pojęcia wielkość fizyczna

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z fizyki na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne dla klasy VII a i b w roku roku szkolnym 2019/2020

Wymagania edukacyjne z fizyki na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne dla klasy VII a i b w roku roku szkolnym 2019/2020 1 Przedmiotowy system oceniania Wymagania edukacyjne z fizyki na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne dla klasy VII a i b w roku roku szkolnym 2019/2020 Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z FIZYKI

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z FIZYKI WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z FIZYKI KLASA VII I SEMESTR: 1.PIERWSZE SPOTKANIE Z FIZYKĄ Na ocenę dopuszczającą: określa, czym zajmuje się fizyka wymienia podstawowe metody badań stosowane

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z FIZYKI W KLASIE PIERWSZEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z FIZYKI W KLASIE PIERWSZEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z FIZYKI W KLASIE PIERWSZEJ DZIAŁ 1 - Oddziaływania ( I półrocze) dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry odróżnia pojęcia: ciało fizyczne i substancja oraz

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z przedmiotu fizyka dla uczniów z klasy VIIa. na rok szkolny 2017/2018.

Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z przedmiotu fizyka dla uczniów z klasy VIIa. na rok szkolny 2017/2018. Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z przedmiotu fizyka dla uczniów z klasy VIIa na rok szkolny 2017/2018. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który opanował wymagania na ocenę

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE FIZYKA ROK SZKOLNY 2017/ ) wyodrębnia z tekstów, tabel, diagramów lub wykresów, rysunków schematycznych

WYMAGANIA EDUKACYJNE FIZYKA ROK SZKOLNY 2017/ ) wyodrębnia z tekstów, tabel, diagramów lub wykresów, rysunków schematycznych WYMAGANIA EDUKACYJNE FIZYKA ROK SZKOLNY 2017/2018 I. Wymagania przekrojowe. Uczeń: 1) wyodrębnia z tekstów, tabel, diagramów lub wykresów, rysunków schematycznych lub blokowych informacje kluczowe dla

Bardziej szczegółowo

Spełnienie wymagań poziomu oznacza, że uczeń ponadto:

Spełnienie wymagań poziomu oznacza, że uczeń ponadto: Fizyka SP-7 R - treści nadobowiązkowe. Wymagania podstawowe odpowiadają ocenom dopuszczającej i dostatecznej, ponadpodstawowe dobrej i bardzo dobrej Wymagania podstawowe Spełnienie wymagań poziomu oznacza,

Bardziej szczegółowo

Wydawnictwo : Nowa Era Podręcznik : Spotkania z fizyką cz.1 1.Oddziaływania

Wydawnictwo : Nowa Era Podręcznik : Spotkania z fizyką cz.1 1.Oddziaływania Wymagania edukacyjne z fizyki Wydawnictwo : Nowa Era Podręcznik : Spotkania z fizyką cz.1 1.Oddziaływania klasa 1 gimnazjum odróżnia pojęcia: ciało fizyczne i substancja oraz podaje odpowiednie przykłady

Bardziej szczegółowo

wybiera właściwe przyrządy pomiarowe

wybiera właściwe przyrządy pomiarowe Przedmiotowy system oceniania I Zasady ogólne: 1. Na podstawowym poziomie wymagań uczeń powinien wykonać zadania obowiązkowe (łatwe - na stopień dostateczny, i bardzo łatwe - na stopień dopuszczający);

Bardziej szczegółowo

Stopień dopuszczający Stopień dostateczny Stopień dobry Stopień bardzo dobry

Stopień dopuszczający Stopień dostateczny Stopień dobry Stopień bardzo dobry Przedmiotowy system oceniania I Zasady ogólne: 1. Na podstawowym poziomie wymagań uczeń powinien wykonać zadania obowiązkowe (łatwe - na stopień dostateczny, i bardzo łatwe - na stopień dopuszczający);

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy fizyka kl. 7. Spotkania z fizyką kl. 7 nauczyciel: Iwona Prętki

Plan wynikowy fizyka kl. 7. Spotkania z fizyką kl. 7 nauczyciel: Iwona Prętki 1 ponad konieczne rozszerzające dopełniające Czym zajmuje się fizyka; Wielkości fizyczne, jednostki i pomiary; Jak przeprowadzać doświadczenia (3 godziny) I. PIERWSZE SPOTKANIE Z FIZYKĄ (6 godzin + 2 godziny

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny fizyka Klasa I

Wymagania programowe na poszczególne oceny fizyka Klasa I Wymagania programowe na poszczególne oceny fizyka Klasa I Zasady ogólne: 1. Na podstawowym poziomie wymagań uczeń powinien wykonać zadania obowiązkowe (łatwe - na stopień dostateczny, i bardzo łatwe -

Bardziej szczegółowo

I. PIERWSZE SPOTKANIE Z FIZYKĄ (6 godzin + 2 godziny łącznie na powtórzenie i sprawdzian)

I. PIERWSZE SPOTKANIE Z FIZYKĄ (6 godzin + 2 godziny łącznie na powtórzenie i sprawdzian) 1 Plan wynikowy ponad konieczne rozszerzające dopełniające I. PIERWSZE SPOTKANIE Z FIZYKĄ (6 godzin + 2 godziny łącznie na powtórzenie i sprawdzian) Czym zajmuje się fizyka; Wielkości fizyczne, jednostki

Bardziej szczegółowo

FIZYKA KLASA 7 Rozkład materiału dla klasy 7 szkoły podstawowej (2 godz. w cyklu nauczania)

FIZYKA KLASA 7 Rozkład materiału dla klasy 7 szkoły podstawowej (2 godz. w cyklu nauczania) FIZYKA KLASA 7 Rozkład materiału dla klasy 7 szkoły podstawowej (2 godz. w cyklu nauczania) Temat Proponowana liczba godzin POMIARY I RUCH 12 Wymagania szczegółowe, przekrojowe i doświadczalne z podstawy

Bardziej szczegółowo

Stopień dopuszczający Stopień dostateczny Stopień dobry Stopień bardzo dobry

Stopień dopuszczający Stopień dostateczny Stopień dobry Stopień bardzo dobry Wymagania edukacyjne na daną ocenę fizyka klasa I I Zasady ogólne: 1. Na podstawowym poziomie wymagań uczeń powinien wykonać zadania obowiązkowe (łatwe - na stopień dostateczny, i bardzo łatwe - na stopień

Bardziej szczegółowo

Stopień dopuszczający Stopień dostateczny Stopień dobry Stopień bardzo dobry

Stopień dopuszczający Stopień dostateczny Stopień dobry Stopień bardzo dobry Przedmiotowy system oceniania I Zasady ogólne: 1. Na podstawowym poziomie wymagań uczeń powinien wykonać zadania obowiązkowe (łatwe - na stopień dostateczny, i bardzo łatwe - na stopień dopuszczający);

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału nauczania Klasy VII I. Pierwsze spotkanie z fizyką (8 godzin lekcyjnych)

Rozkład materiału nauczania Klasy VII I. Pierwsze spotkanie z fizyką (8 godzin lekcyjnych) 1 Rozkład materiału nauczania Klasy VII I. Pierwsze spotkanie z fizyką (8 godzin lekcyjnych) Temat lekcji i główne treści nauczania Czym zajmuje się fizyka? fizyka jako nauka doświadczalna procesy fizyczne,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania (propozycja; szczegółowe warunki i sposób oceniania określa statut szkoły)

Przedmiotowy system oceniania (propozycja; szczegółowe warunki i sposób oceniania określa statut szkoły) Przedmiotowy system oceniania (propozycja; szczegółowe warunki i sposób oceniania określa statut szkoły) Pełna wersja przedmiotowego systemu oceniania (propozycja), obejmująca treści nauczania zawarte

Bardziej szczegółowo

7 Plan wynikowy (propozycja)

7 Plan wynikowy (propozycja) 7 Plan wynikowy (propozycja) Pełna wersja planu wynikowego (propozycja), obejmująca treści nauczania zawarte w podręczniku Spotkania z fizyką dla klasy 7 (a także w programie nauczania), jest dostępna

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE Z FIZYKI W KLASIE I

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE Z FIZYKI W KLASIE I WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE Z FIZYKI W KLASIE I Dział I. ODDZIAŁYWANIA (7 godzin lekcyjnych) Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: odróżni pojęcia: ciało fizyczne i substancja oraz

Bardziej szczegółowo

Wymagania Zagadnienie (tematy lekcji) I. PIERWSZE SPOTKANIE Z FIZYKĄ (6 godzin + 2 godziny łącznie na powtórzenie i sprawdzian)

Wymagania Zagadnienie (tematy lekcji) I. PIERWSZE SPOTKANIE Z FIZYKĄ (6 godzin + 2 godziny łącznie na powtórzenie i sprawdzian) 1 Plan wynikowy I. PIERWSZE SPOTKANIE Z FIZYKĄ (6 godzin + 2 godziny łącznie na powtórzenie i sprawdzian) Czym zajmuje się fizyka; Wielkości określa, czym zajmuje się fizyka podaje przykłady powiązań fizyki

Bardziej szczegółowo

mgr Anna Hulboj Treści nauczania

mgr Anna Hulboj Treści nauczania mgr Anna Hulboj Realizacja treści nauczania wraz z wymaganiami szczegółowymi podstawy programowej z fizyki dla klas 7 szkoły podstawowej do serii Spotkania z fizyką w roku szkolnym 2017/2018 (na podstawie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI DLA KLASY I GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI DLA KLASY I GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI DLA KLASY I GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 I Zasady ogólne: 1. Na podstawowym poziomie wymagań uczeń powinien wykonać zadania obowiązkowe (łatwe - na stopień

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Z FIZYKI KLAS 7. Cele operacyjne Uczeń: rozróżnia pojęcia: ciało fizyczne i substancja oraz podaje odpowiednie przykłady

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Z FIZYKI KLAS 7. Cele operacyjne Uczeń: rozróżnia pojęcia: ciało fizyczne i substancja oraz podaje odpowiednie przykłady Zagadnienie (tematy lekcji) Cele operacyjne Uczeń: Czym zajmuje się fizyka; Wielkości fizyczne, jednostki i pomiary; Jak przeprowadzać doświadczenia (3 godziny) określa, czym zajmuje się fizyka podaje

Bardziej szczegółowo

mgr Beata Radwan I Zasady ogólne:

mgr Beata Radwan I Zasady ogólne: WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI klasa I Gimnazjum mgr Beata Radwan I Zasady ogólne: 1. Na podstawowym poziomie wymagań uczeń powinien wykonać zadania obowiązkowe (łatwe - na stopień dostateczny, i bardzo

Bardziej szczegółowo

5 Plan wynikowy (propozycja)

5 Plan wynikowy (propozycja) 5 Plan wynikowy (propozycja) Pełna wersja planu wynikowego (propozycja), obejmująca treści nauczania zawarte w podręczniku Spotkania z fizyką dla klasy 7 (a także w programie nauczania), jest dostępna

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1 W CZERNICY Przedmiotowy system oceniania: fizyka klasa I

PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1 W CZERNICY Przedmiotowy system oceniania: fizyka klasa I wykorzystuje Przedmiotowy system oceniania: fizyka klasa I I Zasady ogólne: 1. Na podstawowym poziomie wymagań uczeń powinien wykonać zadania obowiązkowe (łatwe - na stopień dostateczny, i bardzo łatwe

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA I

WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA I WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA I Szczegółowe wymagania na poszczególne stopnie (oceny) Oddziaływania Stopień dopuszczający Stopień dostateczny Stopień dobry Stopień bardzo dobry odróżnia pojęcia: ciało fizyczne

Bardziej szczegółowo

I. PIERWSZE SPOTKANIE Z FIZYKĄ

I. PIERWSZE SPOTKANIE Z FIZYKĄ NACOBEZU fizyka klasa 7 Temat lekcji Czym zajmuje się fizyka? fizyka jako nauka doświadczalna procesy fizyczne, zjawisko fizyczne ciało fizyczne a substancja pracownia fizyczna, przepisy BHP i regulamin

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe kryteria ocen z fizyki w klasie 7 Szkoły Podstawowej

Szczegółowe kryteria ocen z fizyki w klasie 7 Szkoły Podstawowej Szczegółowe kryteria ocen z fizyki w klasie 7 Szkoły Podstawowej Cele operacyjne Uczeń: Wymagania K P R D I - PIERWSZE SPOTKANIE Z FIZYKĄ określa, czym zajmuje się fizyka podaje przykłady powiązań fizyki

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe kryteria ocen z fizyki w klasie 7 Szkoły Podstawowej w Werbkowicach

Szczegółowe kryteria ocen z fizyki w klasie 7 Szkoły Podstawowej w Werbkowicach Szczegółowe kryteria ocen z fizyki w klasie 7 Szkoły Podstawowej w Werbkowicach Cele operacyjne I - PIERWSZE SPOTKANIE Z FIZYKĄ określa, czym zajmuje się fizyka podaje przykłady powiązań fizyki z życiem

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z fizyki dla klasy VII

Wymagania edukacyjne z fizyki dla klasy VII Ocena niedostateczna: Wymagania edukacyjne z fizyki dla klasy VII uczeń nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności na ocenę dopuszczającą nie skorzystał z możliwości poprawy ocen niedostatecznych

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE - FIZYKA KLASA 7

WYMAGANIA EDUKACYJNE - FIZYKA KLASA 7 WYMAGANIA EDUKACYJNE - FIZYKA KLASA 7 Dział: Pierwsze spotkanie z fizyką Uczeń: określa, czym zajmuje się fizyka, podaje przykłady powiązań fizyki z życiem codziennym oraz innymi dziedzinami wiedzy rozróżnia

Bardziej szczegółowo

Koło ratunkowe fizyka moduł I - IV I. Oddziaływania II. Właściwości i budowa materii.

Koło ratunkowe fizyka moduł I - IV I. Oddziaływania II. Właściwości i budowa materii. Koło ratunkowe fizyka moduł I - IV Opanowanie zawartych poniżej wiadomości i umiejętności umożliwia otrzymanie oceny dopuszczającej jako poprawy oceny niedostatecznej. I. Oddziaływania odróżnia pojęcia:

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z fizyki, klasa 7

Wymagania na poszczególne oceny z fizyki, klasa 7 1 Wymagania na poszczególne oceny z fizyki, klasa 7 określa, czym zajmuje się fizyka Na ocenę dopuszczającą uczeń: wymienia podstawowe metody badań stosowane w fizyce rozróżnia pojęcia: ciało fizyczne

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania dla klasy siódmej z fizyki na rok szkolny 2017/2018

Przedmiotowy system oceniania dla klasy siódmej z fizyki na rok szkolny 2017/2018 Przedmiotowy system oceniania dla klasy siódmej z fizyki na rok szkolny 2017/2018 Stopień dopuszczający Stopień dostateczny Stopień dobry Stopień bardzo dobry I. PIERWSZE SPOTKANIE Z FIZYKĄ określa, czym

Bardziej szczegółowo

Kryteria wymagań z fizyki w klasie I gimnazjum na poszczególne oceny

Kryteria wymagań z fizyki w klasie I gimnazjum na poszczególne oceny 1. Dział: Oddziaływania Kryteria wymagań z fizyki w klasie I gimnazjum na poszczególne oceny odróżnia pojęcia: ciało fizyczne i substancja oraz podaje odpowiednie przykłady odróżnia pojęcia wielkość fizyczna

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z fizyki (propozycja)

Przedmiotowy system oceniania z fizyki (propozycja) Przedmiotowy system oceniania z fizyki (propozycja) Uwaga: szczegółowe warunki i sposób oceniania określa statut szkoły Zasady ogólne: 1. Na podstawowym poziomie wymagań uczeń powinien wykonać zadania

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z fizyki dla klasy 7

Wymagania edukacyjne z fizyki dla klasy 7 Wymagania edukacyjne z fizyki dla klasy 7 konieczne (ocena dopuszczająca) określa, czym zajmuje się fizyka wymienia podstawowe metody badań stosowane w fizyce rozróżnia pojęcia: ciało fizyczne i substancja

Bardziej szczegółowo

Fizyka i astronomia klasa I Wymagania edukacyjne na oceny śródroczne ( za I półrocze)

Fizyka i astronomia klasa I Wymagania edukacyjne na oceny śródroczne ( za I półrocze) 1 Fizyka i astronomia klasa I Wymagania edukacyjne na oceny śródroczne ( za I półrocze) Dział I Oddziaływania odróżnia pojęcia ciała fizycznego i substancji, podaje odpowiednie przykłady odróżnia pojęcie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny: I. PIERWSZE SPOTKANIE Z FIZYKĄ:

Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny: I. PIERWSZE SPOTKANIE Z FIZYKĄ: Przedmiotowy system oceniania z Fizyki dla klasy 7 opracowany na spotkaniu zespołu przedmiotów przyrodniczych na podstawie przedmiotowego systemu oceniania wydawnictwa Nowa Era. Szczegółowe wymagania na

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z fizyki - klasa 7

Przedmiotowy system oceniania z fizyki - klasa 7 1 Przedmiotowy system oceniania z fizyki - klasa 7 Zasady ogólne: 1. Na podstawowym poziomie wymagań uczeń powinien wykonać zadania obowiązkowe (łatwe na stopień dostateczny i bardzo łatwe na stopień dopuszczający);

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania na poszczególne stopnie (oceny)

Szczegółowe wymagania na poszczególne stopnie (oceny) Szczegółowe wymagania na poszczególne stopnie (oceny) Symbolem R oznaczono treści spoza podstawy programowej Stopień dopuszczający Stopień dostateczny Stopień dobry Stopień bardzo dobry I. PIERWSZE SPOTKANIE

Bardziej szczegółowo

FIZYKA klasa VII

FIZYKA klasa VII 2017-09-01 FIZYKA klasa VII Podstawa programowa przedmiotu SZKOŁY BENEDYKTA Cele kształcenia wymagania ogólne I. Wykorzystanie pojęć i wielkości fizycznych do opisu zjawisk oraz wskazywanie ich przykładów

Bardziej szczegółowo

FIZYKA KLASA VII. Stopień dopuszczający Stopień dostateczny Stopień dobry Stopień bardzo dobry I. PIERWSZE SPOTKANIE Z FIZYKĄ

FIZYKA KLASA VII. Stopień dopuszczający Stopień dostateczny Stopień dobry Stopień bardzo dobry I. PIERWSZE SPOTKANIE Z FIZYKĄ Wymagania na poszczególne oceny FIZYKA KLASA VII Symbolem R oznaczono treści spoza podstawy programowej I. PIERWSZE SPOTKANIE Z FIZYKĄ określa, czym zajmuje się fizyka wymienia podstawowe metody badań

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania na poszczególne stopnie (oceny) z fizyki w klasie siódmej szkoły podstawowej (Program nauczania fizyki Spotkanie z fizyką)

Szczegółowe wymagania na poszczególne stopnie (oceny) z fizyki w klasie siódmej szkoły podstawowej (Program nauczania fizyki Spotkanie z fizyką) Szczegółowe wymagania na poszczególne stopnie (oceny) z fizyki w klasie siódmej szkoły podstawowej (Program nauczania fizyki Spotkanie z fizyką) Symbolem R oznaczono treści spoza podstawy programowej I.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI DO KLASY 7-ROK SZKOLNY 2017/2018

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI DO KLASY 7-ROK SZKOLNY 2017/2018 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI DO KLASY 7-ROK SZKOLNY 2017/2018 określa, czym zajmuje się fizyka wymienia podstawowe metody badań stosowane w fizyce rozróżnia pojęcia: ciało fizyczne i substancja oraz podaje

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z fizyki

Przedmiotowy system oceniania z fizyki Przedmiotowy system oceniania z fizyki Klasa II semestr I Szczegółowe wymagania na poszczególne stopnie (oceny) 1. Kinematyka wskazuje w otaczającej rzeczywistości przykłady ruchu odróżnia pojęcia: tor,

Bardziej szczegółowo

I. PIERWSZE SPOTKANIE Z FIZYKĄ

I. PIERWSZE SPOTKANIE Z FIZYKĄ Szczegółowe wymagania na poszczególne stopnie (oceny) Symbolem R oznaczono treści spoza podstawy programowej I. PIERWSZE SPOTKANIE Z FIZYKĄ określa, czym zajmuje się fizyka wymienia podstawowe metody badań

Bardziej szczegółowo

dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący

dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący Wymagania programowe na poszczególne oceny przygotowane na podstawie treści zawartych w podstawie programowej, programie nauczania oraz podręczniku dla klasy siódmej szkoły podstawowej Spotkania z fizyką

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI W KLASIE VII

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI W KLASIE VII PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI W KLASIE VII Stopień dopuszczający Stopień dostateczny Stopień dobry Stopień bardzo dobry I. PIERWSZE SPOTKANIE Z FIZYKĄ określa, czym zajmuje się fizyka wymienia

Bardziej szczegółowo

Fizyka - przedmiotowy system oceniania

Fizyka - przedmiotowy system oceniania Fizyka - przedmiotowy system oceniania Klasa 7 Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny Symbolem oznaczono treści spoza podstawy programowej Stopień dopuszczający Stopień dostateczny Stopień dobry Stopień

Bardziej szczegółowo

Wymagania szczegółowe z fizyki klasa VII

Wymagania szczegółowe z fizyki klasa VII 1 Wymagania szczegółowe z fizyki klasa VII I. PIERWSZE SPOTKANIE Z FIZYKĄ określa, czym zajmuje się fizyka wymienia podstawowe metody badań stosowane w fizyce rozróżnia pojęcia: ciało fizyczne i substancja

Bardziej szczegółowo

Wymagania do działów na poszczególne oceny. Fizyka klasa VII

Wymagania do działów na poszczególne oceny. Fizyka klasa VII Załącznik nr 1. Wymagania do działów na poszczególne oceny Fizyka klasa VII Stopień dopuszczający Stopień dostateczny Stopień dobry Stopień bardzo dobry Stopień celujący I. PIERWSZE SPOTKANIE Z FIZYKĄ

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIA Z FIZYKĄ 7 SP

SPOTKANIA Z FIZYKĄ 7 SP SPOTKANIA Z FIZYKĄ klasa 7 SP Przedmiotowy system oceniania Szczegółowe wymagania na poszczególne stopnie (oceny) 1. Pierwsze spotkanie z fizyką R treści nadprogramowe określa, czym zajmuje się fizyka

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z fizyki w klasie 7 szkoły podstawowej

Wymagania edukacyjne z fizyki w klasie 7 szkoły podstawowej Wymagania edukacyjne z fizyki w klasie 7 szkoły podstawowej Realizowane wg. programu "Spotkania z fizyką", wyd. Nowa Era, autorzy: G. Francuz-Ornat, T. Kulawik I. PIERWSZE SPOTKANIE Z FIZYKĄ określa, czym

Bardziej szczegółowo

Wymagania z fizyki dla klasy 7 szkoły podstawowej

Wymagania z fizyki dla klasy 7 szkoły podstawowej Wymagania z fizyki dla klasy 7 szkoły podstawowej Szczegółowe wymagania na poszczególne stopnie (oceny) Stopień dopuszczający Stopień dostateczny Stopień dobry Stopień bardzo dobry I. PIERWSZE SPOTKANIE

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE I SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA Z FIZYKI DLA KLASY VII

OGÓLNE I SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA Z FIZYKI DLA KLASY VII OGÓLNE I SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA Z FIZYKI DLA KLASY VII Zasady ogólne: 1) Na podstawowym poziomie wymagań uczeń powinien wykonać zadania obowiązkowe (łatwe na ocenę dostateczną i bardzo łatwe na

Bardziej szczegółowo

Stopień dopuszczający Stopień dostateczny Stopień dobry Stopień bardzo dobry. Uczeń:

Stopień dopuszczający Stopień dostateczny Stopień dobry Stopień bardzo dobry. Uczeń: 1 Przedmiotowy system oceniania Przedmiotowy system oceniania z fizyki I. PIERWSZE SPOTKANIE Z FIZYKĄ określa, czym zajmuje się fizyka wymienia podstawowe metody badań stosowane w fizyce rozróżnia pojęcia:

Bardziej szczegółowo

I. PIERWSZE SPOTKANIE Z FIZYKĄ

I. PIERWSZE SPOTKANIE Z FIZYKĄ Szczegółowe wymagania na poszczególne stopnie (oceny) Symbolem R oznaczono treści spoza podstawy programowej I. PIERWSZE SPOTKANIE Z FIZYKĄ określa, czym zajmuje się fizyka wymienia podstawowe metody badań

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI W KLASIE 7

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI W KLASIE 7 SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI W KLASIE 7 Zasady ogólne 1. Na podstawowym poziomie wymagań uczeń powinien wykonać zadania obowiązkowe (łatwe na stopień dostateczny i bardzo łatwe na stopień

Bardziej szczegółowo

Fizyka Klasa 7 Wymagania na poszczególne stopnie (oceny)

Fizyka Klasa 7 Wymagania na poszczególne stopnie (oceny) Fizyka Klasa 7 Wymagania na poszczególne stopnie (oceny) Symbolem R oznaczono treści spoza podstawy programowej Stopień dopuszczający Stopień dostateczny Stopień dobry Stopień bardzo dobry I. PIERWSZE

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z fizyki klasa VII

Wymagania edukacyjne z fizyki klasa VII Wymagania edukacyjne z fizyki klasa VII Zasady ogólne: 1. Na podstawowym poziomie wymagań uczeń powinien wykonać zadania obowiązkowe (łatwe na stopień dostateczny i bardzo łatwe na stopień dopuszczający);

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z fizyki na poszczególne roczne oceny klasyfikacyjne dla klasy VII a i b w roku roku szkolnym 2019/2020

Wymagania edukacyjne z fizyki na poszczególne roczne oceny klasyfikacyjne dla klasy VII a i b w roku roku szkolnym 2019/2020 1 Przedmiotowy system oceniania Wymagania edukacyjne z fizyki na poszczególne roczne oceny klasyfikacyjne dla klasy VII a i b w roku roku szkolnym 2019/2020 Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który

Bardziej szczegółowo

2 Kartkówka Kilka w semestrze. Mogą być niezapowiedziane. Materiał maksymalnie z trzech ostatnich lekcji.

2 Kartkówka Kilka w semestrze. Mogą być niezapowiedziane. Materiał maksymalnie z trzech ostatnich lekcji. PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z FIZYKI SZKOŁA PODSTAWOWA, KL.7 Cele nauczania fizyki: Rozbudzanie zainteresowań fizyką oraz zaspokojenie ciekawości poznawczej uczniów. Kształtowanie umiejętności zdobywania

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z przedmiotu fizyka dla uczniów z klasy VIIa. na rok szkolny 2017/2018.

Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z przedmiotu fizyka dla uczniów z klasy VIIa. na rok szkolny 2017/2018. Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z przedmiotu fizyka dla uczniów z klasy VIIa SEMESTR I na rok szkolny 2017/2018. Temat według programu I. PIERWSZE SPOTKANIE

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania

Przedmiotowy system oceniania Przedmiotowy system oceniania,fizyka klasa 1 Przedmiotowy system oceniania z fizyki w gimnazjum sporządzono w oparciu o : -Wewnątrzszkolny system oceniania. -Podstawę programową. 1. Każdy uczeń jest oceniany

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI KLASA VII BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI KLASA VII BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY DOPUSZCZAJĄCY WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI KLASA VII BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY DZIAŁ 1. PIERWSZE SPOTKANIE Z FIZYKĄ- 8 godzin CELUJĄCY określa, czym zajmuje się fizyka wymienia podstawowe metody

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z przedmiotu fizyka dla uczniów z klasy VIIb. na rok szkolny 2017/2018.

Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z przedmiotu fizyka dla uczniów z klasy VIIb. na rok szkolny 2017/2018. Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z przedmiotu fizyka dla uczniów z klasy VIIb SEMESTR I na rok szkolny 2017/2018. Temat według programu I. PIERWSZE SPOTKANIE

Bardziej szczegółowo

I. PIERWSZE SPOTKANIE Z FIZYKĄ

I. PIERWSZE SPOTKANIE Z FIZYKĄ Szczegółowe wymagania edukacyjne z fizyki dla klasy 7 szkoły podstawowej oparte na Programie nauczania fizyki w szkole podstawowej Spotkania z fizyką wydawnictwa Nowa Era Autorstwa Grażyny Francuz-Ornat

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z fizyki w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Suchej Beskidzkiej.

Wymagania na poszczególne oceny z fizyki w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Suchej Beskidzkiej. na poszczególne oceny z fizyki w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Suchej Beskidzkiej. Klasa II na poszczególne oceny przy realizacji programu i podręcznika Spotkania z fizyką, Nowa Era. Uczeń, który spełnia

Bardziej szczegółowo

w Szkole Podstawowej w Grojcu w roku szkolnym 2018/2019

w Szkole Podstawowej w Grojcu w roku szkolnym 2018/2019 1 Szczegółowe wymagania na poszczególne stopnie (oceny) z fizyki w klasie 7 w Szkole Podstawowej w Grojcu w roku szkolnym 2018/2019 Wymagania zostały opracowane na podstawie,,przedmiotowego SYSTEMU OCENIANIA

Bardziej szczegółowo

Ogólne wymagania na poszczególne oceny z fizyki - klasa VII

Ogólne wymagania na poszczególne oceny z fizyki - klasa VII Ogólne wymagania na poszczególne oceny z fizyki - klasa VII Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: nie opanował wiadomości i umiejętności, które są konieczne do dalszego kształcenia; nie potrafi

Bardziej szczegółowo