Kontynent Warszawa Warszawa Wielu Kultur

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kontynent Warszawa Warszawa Wielu Kultur"

Transkrypt

1 Kontynent Warszawa Warszawa Wielu Kultur

2

3 Tytuł Title Warszawa Warsaw Varšuva Վարշավա Варшава Varsovie Varsovia Varşova Vácsava Kontynent Warszawa Warszawa Wielu Kultur 2012 Continent Warsaw Warsaw of Many Cultures Fundacja Inna Przestrzeń Other Space Foundation ul. Nowy Świat 23/25 lok Warszawa Wszelkie prawa do publikacji zastrzeżone All rights to publication reserved Redakcja i korekta Editing and proofreading Marta Zdzieborska, Anna Tomaszewska Tłumaczenie Translation Ewa Talewska Koordynator artystyczny Artistic coordination Linas Domarackas Na okładce wykorzystano fragment pracy Stewarta Cogle a pod tytułem Kolumna Zygmunta, fot. Daria Zych. W miejscach, gdzie nie zaznaczono inaczej, autorami tekstów i zdjęć są sami artyści. Fragment of work Zygmunt Column by Stewart Cogle, photograph by Daria Zych used on the cover. The artists are authors of texts and pictures unless it is noted otherwise. Opracowanie graficzne Graphic design Konrad Ziędalski Skład i łamanie Typesetting and text makeup Konrad Ziędalski Druk i oprawa Print and binding Agencja Reklamowo-Wydawnicza Roband ISBN egzemplarz bezpłatny free of charge copy Wydanie pierwsze First edition Warszawa 2012 Warsaw 2012

4

5 Spis treści Table of contents Artyści biorący udział w projekcie Artists participating in project Adel Hayrapetyan malarstwo painting Armenia Armenia Alena Trafimava wzornictwo design Białoruś Belarus Anastazja Burak fotografia photography Białoruś Belarus Argiszti Aghadzanjan malarstwo painting Armenia Armenia Celalettin Kartal malarstwo painting Turcja Turkey César Puebla film film Meksyk Mexico Chang Bui malarstwo painting Wietnam Vietnam Oksana Bagriy malarstwo painting Ukraina Ukraine Ryan VanderLey malarstwo painting USA USA Siostry BUI Sisters BUI film/wideo-art film/video-art Polska/Francja/Wietnam Poland/France/Vietnam Sona Hay malarstwo painting Armenia Armenia Stewart Cogle malarstwo painting Wielka Brytania Great Britain Vahram Mkhitaryan fotografia photography Armenia Armenia

6

7 Szanowni Państwo, Album, który macie przed sobą jest kolejnym etapem pracy zespołu i redakcji Kontynent Warszawa Warszawa Wielu Kultur. Od 2006 roku na łamach portalu, w realizowanych przez nas publikacjach, filmach oraz podczas wydarzeń kulturalnych staramy się informować o różnorodnych przejawach wielokulturowości Warszawy. Prowadzimy również działania wspierające podmiotowość i profesjonalizację działań oraz integrację różnych środowisk mniejszości etnicznych, narodowych i środowisk cudzoziemców. W 2009 roku, w ramach projektu Warszawski Plener Wielokulturowy rozpoczęliśmy także działania wspierające artystów zajmujących się sztuką wizualną. W pierwszej edycji albumu Warszawa znalazły się prace 18 artystów, którzy za pomocą różnorodnych technik zaprezentowali swoje spojrzenie na stolicę miejsce, w którym mieszkają i tworzą, i z którym wiążą różne emocje i doświadczenia. Ich obserwacja jest tym bardziej cenna, iż jako osoby wywodzące się z wielu kultur i krajów, mogą spojrzeć na znaną nam przestrzeń z nowej perspektywy. Bogatsi o kilka kolejnych lat doświadczeń, postanowiliśmy rozwinąć nasz projekt, czego efektem jest Warszawska Pracownia Wielokulturowa i jej pierwsza odsłona album Warszawa II, w którym przedstawiamy Państwu prace i sylwetki 14 artystów, reprezentujących różne kultury, a związanych obecnie z Warszawą. W Warszawie artystom nie jest lekko zbyt mała liczba galerii, wysokie stawki za wynajem pracowni, zawrotne sumy na ubezpieczenie dla twórców i duża konkurencja sprawiają, że cudzoziemcom trudno odnaleźć się na tutejszym rynku sztuki. To wielka strata, gdyż wzbogacają oni artystyczne oblicze Warszawy, przełamują stereotypy, uwrażliwiają widzów na nowe wartości oraz pozwalają często z dystansu spojrzeć na stolicę, Polskę i nas samych. Różnorodność jest bogactwem sztuki. Chcielibyśmy, aby album ten stanowił dla artystów cudzoziemskich choć niewielkie wsparcie, a dla Państwa praktyczny przewodnik po sztuce, zachęcający do własnych poszukiwań. Do zobaczenia przy kolejnej edycji! Anna Tomaszewska i Marta Zdzieborska Koordynatorki Projektu pracownia@kontynent.waw.pl 6

8 warszawska pracownia wielokulturowa Wielokulturowy projekt w Warszawie? Wielokulturowość stolicy na razie jest w niemowlęcym okresie rozwoju. Chcemy być podobni do światowych metropolii. Wśród niewielkiej grupy cudzoziemców, którzy swoje życie związali z Warszawą, dość trudno jednak spotkać artystów. A gdy próbuje się znaleźć konkretnych przedstawicieli, mało popularnych zawodów, to poszukiwania zaczynają przypominać śledztwo Sherlocka Holmesa. To tylko kolejny raz potwierdza, że obecnie w Polsce promocja sztuk wizualnych jest marginalna i nie prowadzi się polityki mającej przyciągnąć artystów mogących realizować się i rozwijać w naszym kraju. W Warszawie brakuje dzielnicy lub ulicy artystycznej. Tak bardzo pragniemy dorównać zachodnim metropoliom, a nie zauważyliśmy, że zostaliśmy w tyle na liście artystycznych miast, w tym wśród tych zza wschodniej granicy. Czy sztuka nie może utrzymywać się sama? Może! To się nazywa: sztuka komercyjna. Z wieloletnich obserwacji naszego wolnego rynku sztuki, mogę spokojnie stwierdzić, że sztuka komercyjna jest tylko odzwierciedleniem gustu masowego odbiorcy. Malarz, grafik, fotograf czy rzeźbiarz poszukujący ciekawych form i nowatorskich tematów w obecnych realiach ma trudną pracę musi nie tylko stworzyć dzieło, ale i przekonać publiczność, że jest ono warte uwagi. Jak wspierać takie osoby? Artyści potrzebują przestrzeni, aby móc rozwijać siebie i tym samym miasto, w którym żyją. Bez przestrzeni nie ma rozwoju. Pierwszym, małym wycinkiem tej przestrzeni jest album, który trzymają teraz Państwo w ręku. Zaprezentowane są w nim dzieła kilku tworzących w Warszawie artystów cudzoziemskich. Niech ta inicjatywa stanie się wstępem do szerszych działań na rzecz rozwoju artystycznego oblicza Warszawy. fot. Mira Rewers Linas Domarackas Koordynator artystyczny kontakt: tel.: linasdomarackas.com 7

9 Ladies and Gentlemen, The album which you have before you is the next stage of work carried out by the team and editorial team of Continent Warsaw Warsaw of Many Cultures. Since 2006 we have been trying to report on various aspects of multiculturalism in Warsaw through the website activity, our publications, films and cultural events. We also support actions promoting subjectivity and professionalization of activities as well as integration of different ethnic, national and foreign minorities. In 2009, we also started actions to support the artists involved in the visual arts as part of the project Multicultural Warsaw Plein-air. The first edition of the album Warsaw presented works of 18 artists who use various techniques to express their perspective on the city a place where they live and create and which involves variety of emotions and experiences. Their observation is especially precious because as people of many cultures and countries, they can look at the space known to us from a new perspective. Enriched with several years of experience, we decided to develop our project, resulting in Warsaw Multicultural Studio, and its first installment the album Warsaw II in which we present works and profiles of 14 artists representing different cultures, currently associated with Warsaw. It s not easy to be an artist in Warsaw too few art galleries, high prices for renting studios, staggering amounts of money on insurance for artists and a lot of competition make it difficult for foreigners to find their place on the local art market. This is a great loss because they enrich the artistic face of Warsaw, break stereotypes and sensitize viewers to new values and help us look at Warsaw, Poland and ourselves from a new point of view. Diversity is the wealth of art. We would like this album to be at least some support for foreign artists and for you a practical guide to arts encouraging to explore on your own. See you at the next edition! Anna Tomaszewska and Marta Zdzieborska Project Coordinators pracownia@kontynent.waw.pl 8

10 warsaw multicultural studio A multicultural project in Warsaw? Multiculturalism here is very undeveloped. We want to be just like the world metropolises but it is not easy to meet artist among the small groups of foreigners who decided to live in Warsaw. What is more, you may begin to feel like Sherlock Holmes when you decide to search the actual representatives of specific rare occupations. It is just another proof that, at the moment, Poland does not attach great significance to promotion of visual arts and that it does not adhere to the policy of attracting artists who could fulfil themselves and develop in our country. Warsaw lacks an artistic district or street. We do want to be western metropolises equal so badly but we fail to notice that we lag behind on the list of artistic cities, including those which are situated behind our East border. Can t art support itself? It sure can! It s called commercial art. I have been observing our free market of art for many years and I can say that commercial art is the reflection of mass audience s taste. Whether it is a painter, graphic designer, photographer or a sculptor looking for interesting forms and innovative subjects in present reality their job is not easy as they must not only create a work but also persuade the audience that it is worth their attention. How do you choose such persons? Artists need space to be able to develop themselves as well as the city they live in. No space means no development. The first small bit of this space is the album which you are holding in your hands right now. It presents works of several foreign artists who create in Warsaw. Let s hope that this initiative becomes an introduction to further activities for the benefit of artistic development of Warsaw. photo by Mira Rewers Linas Domarackas Artistic Coordinator contact: tel.: linasdomarackas.com 9

11

12 Adel Hayrapetyan malarstwo painting fot. / photo by Zbyszek Kordys Armenia Armenia kontakt contact: tel Pracownia artystyczna ul. Bracka 18/21 Warszawa Urodziła się 15 listopada 1947 roku w Erewanie. W 1972 roku ukończyła studia na tamtejszej Akademii Sztuk Pięknych. W 1987 roku została członkiem Związku Artystów Plastyków Armenii. W roku 1988 otrzymała nagrodę dla najlepszego malarza roku oraz Nagrodę Grand Prix Związku Artystów Plastyków ZSRR. W 1989 roku Ministerstwo Kultury i Związek Artystów Plastyków Armenii przyznało jej tytuł najlepszej malarki roku. Swoje prace prezentowała na wielu wystawach indywidualnych oraz zbiorowych w kraju i za granicą. Od 1993 roku mieszka i pracuje w Polsce. Obrazy Adel Hayrapetyan znajdują się w zbiorach Muzeum Sztuki Współczesnej w Erewanie, Muzeum Puszkina w Moskwie, a także w prywatnych kolekcjach m.in. Raisy Gorbaczowej, Prezydenta Republiki Armenii Roberta Kochariana, Anny Dymnej, Elżbiety i Krzysztofa Pendereckich oraz Maryli Rodowicz. She was born on November 15, 1947 in Yerevan. In 1972 she graduated from Yerevan Academy of Fine Arts and joined the Association of Armenian Artists and Designers in In 1988 she received an award for the best painter of the year and Grand Prix award of the Association of USSR Artists and Designers. Adel was awarded the title of the best painter of the year by the Ministry of Culture and the Association of Armenian Artists and Designers in She presented her works at many individual and collective exhibitions in the country and abroad. Since 1993 she has lived and worked in Poland. Adel Hayrapetyan s paintings can be found in collections of the Museum of Modern Art in Yerevan, the Pushkin Museum in Moscow as well as in many private collections, i.a. of Raisa Gorbachova, the President of Armenia Robert Kocharyan, Anna Dymna, Elżbieta and Krzysztof Penderecki and Maryla Rodowicz. 11

13 Adel Hayrapetyan Pamięć 60 x 80 cm, akwaforta, technika mieszana, papier Memory 60 x 80 cm, etching, mixed technique on paper

14 Adel Hayrapetyan Pamięć 60 x 80 cm, akwaforta, technika mieszana, papier Memory 60 x 80 cm, etching, mixed technique on paper

15 Adel Hayrapetyan Pamięć 60 x 80 cm, akwaforta, technika mieszana, papier Memory 60 x 80 cm, etching, mixed technique on paper

16 Adel Hayrapetyan Pamięć 60 x 80 cm, akwaforta, technika mieszana, papier Memory 60 x 80 cm, etching, mixed technique on paper

17

18 fot. / photo by Aliona Kharuzhyk Alena Trafimava wzornictwo design Białoruś Belarus kontakt contact: alena.trafimava@gmail.com Projektantka form użytkowych. Od 2002 do 2006 roku studiowała na Białoruskej Państwowej Akademii Sztuk Pięknych w Mińsku, a od 2006 do 2009 na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, gdzie uzyskała tytuł magistra. Brała udział w wystawach wzornictwa: Przetwory 5 i Przetwory 6 (2010/2011), Minsk Design Week (2011), Innovation Festival Vilnus (2011), 3rd International Design Festival w Łodzi (2009), Salone Satellite w Moskwie (2009), Tendence Lifestyle w Niemczech (2006). Od dwóch lat mieszka w Warszawie. A functional forms designer. Between 2002 and 2006 she studied at the Belarusian State Academy of Arts in Minsk and between 2006 and 2009 at Kraków Academy of Fine Arts where she received the master s degree. She took part in design exhibitions: Przetwory 5 and Przetwory 6 (2010/2011), Minsk Design Week (2011), Innovation Festival Vilnus (2011), 3rd International Design Festival in Łódź (2009), Salone Satellite in Moscow (2009), Tendence Lifestyle in Germany (2006). She has lived in Warsaw for two years. 17

19 Alena Trafimava Zabawka Smok Latający tektura Flying Dragon toy cardboard

20 Alena Trafimava Lampa plastik Lamp plastic

21 Alena Trafimava Podstawka dla maszynki do golenia ceramika Stand for razor ceramic

22 Alena Trafimava Modułowy system półek plastik, silikon, metal Modular system of shelves plastic, silicone, metal

23

24 fot. / photo by Grzegorz Osuch Anastazja Burak fotografia photography Białoruś Belarus kontakt contact: Urodziła się w Grodnie; ma 22 lata. W 2012 roku ukończyła Europejską Akademię Fotografii; wystawiała swoje prace w Centrum Kultury ArtBem. Jej pierwszy kontakt z fotografią to wyjazd do Niemiec w 2007 roku. Później zaczęła eksperymentować z fotografią analogową. Pod koniec szkoły średniej była pewna, że będzie studiowała na Białorusi wzornictwo, ale dzięki pomysłowi ojca przyjechała do Warszawy. W fotografii ceni najbardziej reportaż i stare techniki fotograficzne. Zajmuje się też fotografią ślubną. Lubi także malować. W stolicy mieszka od dwóch lat. She was born in Grodno; she is 22 years old. In 2012 she graduated from the European Academy of Photography; she presented her works at the Culture Center ArtBem. Her first contact with photography was the trip to Germany in Later she began to experiment with analog photography. At the end of high school she knew she would study design in Belarus, however thanks to her father s idea she came to Warsaw. What she likes most about photography are documentaries and old photographic techniques. She is also interested in wedding photography and she enjoys painting. She has lived in Warsaw for two years. 23

25 Anastazja Burak Między fotografią a obrazem Zdjęcia wykonane w starych technikach fotograficznych: gumoil i cyjanotypii, na papierze akwarelowym. Between picture and photography Pictures taken with the use of old photographic techniques such as gumoil and cyanotype on watercolor paper.

26 Anastazja Burak Między fotografią a obrazem Between picture and photography

27 Anastazja Burak Między fotografią a obrazem Between picture and photography

28 Anastazja Burak Między fotografią a obrazem Between picture and photography

29

30 fot. / photo by Gabi Andrychowicz Argiszti Aghadzanjan malarstwo painting Armenia Armenia kontakt contact: Gabi Andrychowicz gabi.andrychowicz@gmail.com Urodzony w 1970 roku w Erewanie. W 1990 roku otrzymał dyplom ze specjalizacją scenograficzną na Republikańskiej Uczelni Artystycznej im. P. Terlemeza. W latach pracował w Teatrze Eksperymentalnym w Erewanie jako scenograf. Zajmuje się wieloma dziedzinami sztuki głównie scenografią, malarstwem, rysunkiem, fotografią, rzeźbą, aranżacją wnętrz i body-paintingiem. Jego prace znajdują się w kolekcjach w Armenii, Polsce, wielu krajach europejskich, a także w USA i Chinach. Miał kilka wystaw indywidualnych oraz brał udział w kilkunastu ekspozycjach zbiorowych. Temat jego prac to historia cywilizacji, magia poczętego życia, kobieta, mity i baśnie. W swoich pracach łączy różne techniki malarskie, akryl i temperę z tuszem i ołówkiem. Surrealizm miesza się u niego z symbolizmem. W całość wplecione są motywy religijne zaczerpnięte z bizantyjskiego kręgu kulturowego, do których nawiązuje sztuka ormiańska. He was born in 1970 in Yerevan. In 1990 he received a diploma of P. Terlemez Republican Academy of Arts in the specialization of stage design. Between 1990 and 1992 he was working as a stage designer in the Fringe Theatre in Yerevan. He is interested in many different art disciplines, mainly: stage design, painting, drawing, photography, sculpture, interior design and body-painting. His collections of works are displayed in Armenia, Poland, many European countries as well as in Russia, the United States of America and China. He had several individual exhibitions and took part in over a dozen of collective exhibitions. The themes of his works include the history of civilization, magic of conceived life, a woman, myths and fairy tales. In his works Argo combines various painting techniques, acrylic and tempera with ink and pencil. Surrealism is mixed up with symbolism. Religious motifs taken from Byzantine cultural circle, which Armenian art refers to, are intertwined into the whole. tekst / text by: Gabi Andrychowicz 29

31 fot. / photo by Gabi Andrychowicz Argiszti Aghadzanjan Błękitny akt 100 x 70 cm, akryl Blue act 100 x 70 cm, acrylic

32 fot. / photo by Cai Caslavinieri Argiszti Aghadzanjan Klaun 50 x 90 cm, olej na płótnie Clown 50 x 90 cm, olej na płótnie

33 fot. / photo by Cai Caslavinieri Argiszti Aghadzanjan Utrata dziewictwa 35 x 40 cm, papier, grafika, technika mieszana The loss of virginity 61 x 50 cm, paper, graphics, mixed media

34 fot. / photo by Cai Caslavinieri Argiszti Aghadzanjan Twarze 40 x 100 cm, papier, grafika, technika mieszana Faces 40 x 100 cm, paper, graphics, mixed media

35

36 fot. / photo by Iwona Ostrowska Celalettin Kartal malarstwo painting Turcja Turkey kontakt contact: tel hellocello@poczta.fm Urodził się w 1964 roku w Ankarze. Studiował zarządzanie na tamtejszym Gazi University. Jest obywatelem Polski i od jedenastu lat mieszka w Warszawie. Na co dzień zajmuje się handlem międzynarodowym. Maluje i pisze książki; zna wiele języków obcych. W zeszłym roku wydał w Turcji swoją pierwszą książkę pt. Uczciwe Wyznanie. Celalettin swój malarski świat kreuje śmiało i bez ograniczeń. W jego pracach odbiorca przenosi się w świat dekoracyjności, egzotyki, drapieżności, czasem naiwności. Jego kompozycje są proste lub skomplikowane, ale zawsze pełne energii koloru i deformacji. Najczęstszym tematem malarskich wizji są kobiety i koty. Calalettin was born in 1964 in Ankara. He studied management at the Gazi University. He is a Polish citizen and has lived in Warsaw for eleven years. On a daily basis he works in international trade but he also paints, writes books and knows many foreign languages. Last year he published in Turkey his first book Truthful Confession. The world of painting he creates is daring and limitless. His works transfer the audience in a world of decorativeness, exoticism, rapacity and sometimes naivety. His compositions, simple or complex, are always full of colour energy and deformation. The most common subject of his painting visions are women and cats. tekst / text by: Edyta Dzierż 35

37 fot. / photo by Iwona Ostrowska Celalettin Kartal Balijski kot 90 x 65 cm, olej, akryl Balinese cat 90 x 65 cm, oil, acrylic

38 fot. / photo by Iwona Ostrowska Celalettin Kartal Zjedz mnie 100 x 70 cm, olej, akryl Eat me 100 x 70 cm, oil, acrylic

39 fot. / photo by Iwona Ostrowska Celalettin Kartal Kobieta z ognia 100 x 80 cm, olej, akryl Fire woman 100 x 80 cm, oil, acrylic

40 fot. / photo by Iwona Ostrowska Celalettin Kartal Mój świat, moje życie 100 x 80 cm, olej My world my life 100 x 80 cm, oil

41

42 fot. / photo by Krzysztof Gołębiowski César Puebla film film Meksyk Mexico kontakt contact: barriovarsovia.blogspot.com Urodził się w 1974 roku w Meksyku. Zdobył tytuł licencjata z informatyki na Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey oraz magistra na kierunku Integral Communication na Uniwersytecie Complutense w Madrycie. Pracował w wielu agencjach reklamowych w Meksyku, Hiszpanii i Polsce. Obecnie jest dyrektorem artystycznym w agencji EURO RSCG w Warszawie. Od przyjazdu do Polski w 2004 roku, tworzył projekty oparte na filmach krótkometrażowych, które zostały pokazane na międzynarodowych imprezach, takich jak Sopot Film Festival w Polsce, Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Guadalajarze (Meksyk) oraz w telewizji na meksykańskim kanale Channel 22. W 2006 roku Cesar stworzył duet didżejski Plastilina, grający latynoamerykańską muzykę alternatywną. Duet miał okazję wystąpić w różnych klubach oraz innych miejscach w Polsce. He was born in 1974 in Ciudad de Mexico. He did his Bachelor s degree in Communication Sciences at the Instituto Tecnologico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Ciudad de Mexico and post graduate studies in Integral Communication at the Universidad Complutense de Madrid, Spain. He has worked in the Creative Department in various advertising agencies in Mexico, Spain and Poland. Currently serves as Director of Art at the agency EURO RSCG Warsaw. Since coming to Poland in 2004, he has also made short film projects that have been presented at international festivals like the Sopot Film Festival in Poland, The International Film Festival in Guadalajara, Mexico and on television on Channel 22 in Mexico as well. In 2006 he had created the project Plastilina: a duo of DJ s that shows the Latin American alternative music. Plastilina has been performing in different clubs and venues in Poland. 41

43 César Puebla Chamuco (na podstawie opowiadania Sławomira Mrożka) czas trwania: 6:58 minut zdjęcia: Tomas Morales występuje: Maria Klejdysz Chamuco (based on a Slawomir Mrozek short story) duration: 6:58 min director of photography: Tomas Morales starring: Maria Klejdysz

44 César Puebla Chamuco (na podstawie opowiadania Sławomira Mrożka) czas trwania: 6:58 minut zdjęcia: Tomas Morales występuje: Przemysław Wasilkowski Chamuco (based on a Slawomir Mrozek short story) duration: 6:58 min director of photography: Tomas Morales starring: Przemysław Wasilkowski

45 César Puebla S.O.S. czas trwania: 5 minut zdjęcia: Łukasz Starek występuje: Grzegorz Gadziomski S.O.S. duration: 5 min director of photography: Łukasz Starek starring: Grzegorz Gadziomski

46 César Puebla Trago Amargo (Gorzki łyk) czas trwania: 8 minut zdjęcia: Yuriria Montero występuje: Grzegorz Gadziomski Trago Amargo (Bitter Swallow) duration: 8 min director of photography: Yuriria Montero starring: Grzegorz Gadziomski

47

48 fot. / photo by Karolina Majewska Chang Bui malarstwo painting Wietnam Vietnam kontakt contact: czanek.tumblr.com Studiuje na ASP w Warszawie. Kilka lat temu w mieszkaniu znajomego fotografa zobaczyła obraz, który wywarł na niej tak duże wrażenie, iż zdecydowała się poznać jego autora. Okazało się, że jest nim Mieczysław Knut, który uczy malarstwa i prowadzi zajęcia przygotowawcze do egzaminu na ASP. Późniejsze spotkanie z nim zmieniło jej życie, choć realizacja marzenia o studiach kosztowała ją jeszcze wiele pracy. Chang mieszka w Warszawie od 20 lat. A student of Warsaw Academy of Fine Arts. A few years ago she noticed a painting in an apartment of her photographer friend. She was so impressed that she decided to meet its author who turned out to be Mieczysław Knut. He teaches painting and runs preparatory classes for the entrance exams at the Academy of Fine Arts. Meeting him later changed her life although it cost her much to realize her dreams about studying. She has lived in Warsaw for 20 years. 47

49 fot. / photo by Paweł Krawczyk Chang Bui Bez tytułu 20 x 30 cm, ecolina na papierze No title 20 x 30 cm, ecoline on paper

50 fot. / photo by Paweł Krawczyk Chang Bui Bez tytułu 20 x 30 cm, ecolina na papierze No title 20 x 30 cm, ecoline on paper

51 fot. / photo by Paweł Krawczyk Chang Bui Bez tytułu 20 x 30 cm, ecolina na papierze No title 20 x 30 cm, ecoline on paper

52 fot. / photo by Paweł Krawczyk Chang Bui Bez tytułu 20 x 30 cm, ecolina na papierze No title 20 x 30 cm, ecoline on paper

53

54 fot. / photo by Paweł Leszczyński Oksana Bagriy (Bahrij) malarstwo painting Ukraina Ukraine kontakt contact: oksana.bagriy@gmail.com Urodziła się w 1985 w Kijowie na Ukrainie. W 2006 r. ukończyła Państwową Akademię Sztuk Pięknych i Architektury w Kijowie, uzyskując licencjat w dziedzinie konserwacji dzieł sztuki. W 2007 r. otrzymała stypendium polskiego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (program Gaude Polonia ), które odbyła w ASP im. W. Strzemińskiego w Łodzi na kierunku grafika warsztatowa litografia, pod kierownictwem prof. hab. Marka Saka. Od 2010 r. jest studentką Europejskiej Akademii Sztuk w Warszawie na kierunku grafika warsztatowa w pracowni prof. Ryszarda Osadczego. Studiowała też malarstwo w pracowni prof. Antoniego Fałata. Obecnie studiuje na ASP w Warszawie, w pracowni grafiki warsztatowej prof. Piotra Smolnickiego. W 1999 r. artystka została laureatką i stypendystką w ramach ukraińskiego konkursu Nowe imiona Ukrainy. W 2010 reprezentowała Polskę na 2. Międzynarodowym Biennale Malarstwa i Rzeźby Mediterranean 2010 w Splicie w Chorwacji. Pokazywała swoje prace na licznych wystawach w kraju i za granicą. tekst / text by: Paweł Leszczyński She was born in Kiev (Ukraine) in In 2006 she graduated from the National Academy of Fine Arts and Architecture in Kiev and received a bachelor s degree in conservation of works of art. In 2007 she was granted a scholarship of the Polish Ministry of Culture and National Heritage (the Gaude Polonia programme) which allowed her to take part in a workshop lithography course at Władysław Strzemiński Academy of Fine Arts in Łódź under the tutelage of Marek Sak, PhD. Since 2010 she has been studying graphic techniques workshop under the tutelage of prof. Ryszard Osadczy at the European Academy of Arts in Warsaw. She also studied painting at the studio of Antoni Fałat, PhD. She is currently studying at Warsaw Academy of Fine Arts in the workshop graphics studio of Piotr Smolnicki, PhD. In 1999 she was a winner and scholarship holder of the Ukrainian contest New Names of Ukraine. In 2010 she represented Poland at the 2nd International Biennial of Painters and Sculptors Mediterranean 2010 in Split (Croatia). She presented her works at many exhibitions in the country and abroad. 53

55 fot. / photo by Paweł Leszczyński Oksana Bagriy Zbrodnia 92 x 65 cm, płótno, olej Felony 92 x 65 cm, canvas, oil

56 fot. / photo by Paweł Leszczyński Oksana Bagriy Dwójka 50 x 62 cm, karton, olej Double 50 x 62 cm, cardboard, oil

57 fot. / photo by Paweł Leszczyński Oksana Bagriy Ellada 44 x 55 cm, papier, akwaforta, akwatinta Ellada 44 x 55 cm, papier, paper, etching

58 fot. / photo by Paweł Leszczyński Oksana Bagriy Imię 70 x 55 cm, płótno, olej Name 70 x 55 cm, canvas, oil

59

60 Ryan VanderLey malarstwo painting USA USA kontakt contact: ryanvanderley.com Ryan Vanderley jest artystą i nauczycielem sztuki z Memphis w stanie Tennessee. Studiował malarstwo w Kendall College of Art and Design (licencjat) oraz otrzymał tytuł magistra na University of Memphis. Vanderley jest artystą konceptualnym, który posługuje się malarstwem jako medium służącym do zaangażowania zarówno siebie, jak i odbiorców. Jego prace pokazywane były w muzeach i galeriach w USA i Europie; wiele dzieł znajduje się w prywatnych lub publicznych kolekcjach. Ostatnio Ryan przeprowadził się do Polski, gdzie poszukuje nowego punktu widzenia na postkomunistyczne przemiany kulturowe. W tym roku przygotowuje się do trzech wystaw prac będących odzwierciedleniem idei i doświadczeń, jakie zdążył zgromadzić podczas dwuletniego pobytu w Warszawie. Jego kolejne dzieła oglądać będzie można w sierpniu 2012 w Galerii Lufcik. Ryan Vanderley is an artist and art instructor from Memphis Tennessee. He studied Painting at Kendall College of Art and Design (bfa), and has finished his graduate degree at the University of Memphis (mfa). Vanderley is a conceptual artist who uses painting as his medium to engage himself as well as his audience. His work has been exhibited in museums and galleries across America and in Europe and is part of many interesting private and public collections. Recently his research has brought him to Poland, where he s gaining some unique perspectives about the cultural changes after communism. This year he is preparing for 3 exhibitions that will demonstrate some of these fluctuating ideas, and experiences, since starting his research, in Warsaw 2 years ago. His next show, will be on display at Gallery Lufcik in August tekst / text by: Ted, The Blogging shoemaker, Nowy Jork 59

61 fot. / photo by Kimberly Johnson Ryan VanderLey Głośny arogancki wiersz Cassiusa 198 x 240 cm, olej na płótnie Cassius Loud Arrogant Poem 198 x 240 cm, oil on canvas

62 Ryan VanderLey Dyrygent i dym 223 x 300 cm, olej na płótnie Conductor and smoke 223 x 300 cm, oil on canvas

63 fot. / photo by Kimberly Johnson Ryan VanderLey Głupiutka Sally osiągnęła oświecenie 198 x 240 cm, olej na płótnie Silly Sally Found Enlightenment 198 x 240 cm, oil on canvas

64 Ryan VanderLey Matka Cię nienawidzi i chce, żebym Cię zabił 240 x 280 cm, olej na płótnie Mother Hates You and She Wants Me to Kill You 240 x 280 cm, oil on canvas

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Jan Witkowski : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Project for exhibition photo graphic compositions typography colors Berlin London Paris Barcelona Vienna Prague Krakow Zakopane Jan Witkowski ARTIST FROM

Bardziej szczegółowo

SSW1.1, HFW Fry #20, Zeno #25 Benchmark: Qtr.1. Fry #65, Zeno #67. like

SSW1.1, HFW Fry #20, Zeno #25 Benchmark: Qtr.1. Fry #65, Zeno #67. like SSW1.1, HFW Fry #20, Zeno #25 Benchmark: Qtr.1 I SSW1.1, HFW Fry #65, Zeno #67 Benchmark: Qtr.1 like SSW1.2, HFW Fry #47, Zeno #59 Benchmark: Qtr.1 do SSW1.2, HFW Fry #5, Zeno #4 Benchmark: Qtr.1 to SSW1.2,

Bardziej szczegółowo

MALARSTWO Styczeń - Marzec 2015

MALARSTWO Styczeń - Marzec 2015 MALARSTWO Styczeń - Marzec 2015 PAINTING January - March 2015 COLLIERS OFFICE GALLERY Zapraszamy Państwa do zapoznania się z naszą inicjatywą Colliers Office Gallery, która ma na celu promowanie młodych

Bardziej szczegółowo

Tychy, plan miasta: Skala 1: (Polish Edition)

Tychy, plan miasta: Skala 1: (Polish Edition) Tychy, plan miasta: Skala 1:20 000 (Polish Edition) Poland) Przedsiebiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne (Katowice Click here if your download doesn"t start automatically Tychy, plan miasta: Skala 1:20 000

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

ABOUT NEW EASTERN EUROPE BESTmQUARTERLYmJOURNAL

ABOUT NEW EASTERN EUROPE BESTmQUARTERLYmJOURNAL ABOUT NEW EASTERN EUROPE BESTmQUARTERLYmJOURNAL Formanminsidemlookmatmpoliticsxmculturexmsocietymandm economyminmthemregionmofmcentralmandmeasternm EuropexmtheremismnomothermsourcemlikemNew Eastern EuropeImSincemitsmlaunchminmPw--xmthemmagazinemhasm

Bardziej szczegółowo

2010 Doctoral (PhD) student, Academy of Fine Arts in Cracow 2004 09 MA degree in Painting, Academy of Fine Arts in Gdańsk

2010 Doctoral (PhD) student, Academy of Fine Arts in Cracow 2004 09 MA degree in Painting, Academy of Fine Arts in Gdańsk Ewa Juszkiewicz / bio EWA JUSZKIEWICZ Born on 3 September 1984 in Gdańsk. Lives and works in Cracow. Engaged in painting, drawing and animation art. Co-founder of vj-collective AAA Tanie Wizualki. Education

Bardziej szczegółowo

MATEUSZ SZCZYPIŃSKI EDUCATION SOLO EXHIBITIONS SELECTED GROUP EXHIBITIONS ART FAIRS ACHIEVEMENTS

MATEUSZ SZCZYPIŃSKI EDUCATION SOLO EXHIBITIONS SELECTED GROUP EXHIBITIONS ART FAIRS ACHIEVEMENTS Mateusz Szczypiński / bio MATEUSZ SZCZYPIŃSKI Born in 1984 in Piekary Śląskie, lives ans works in Cracow. Mateusz Szczypiński, author of collages and oil paintings, serves anew the patterns that have already

Bardziej szczegółowo

V MIĘDZYNARODOWEGO BIENNALE PASTELI NOWY SĄCZ 2010 THE 5 TH INTERNATIONAL BIENNIAL PASTEL EXHIBITION NOWY SĄCZ 2010

V MIĘDZYNARODOWEGO BIENNALE PASTELI NOWY SĄCZ 2010 THE 5 TH INTERNATIONAL BIENNIAL PASTEL EXHIBITION NOWY SĄCZ 2010 organizator_organiser Oddział Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu Branch of SOKÓŁ Małopolska Culture Centre współorganizator_co-organiser Stowarzyszenie Pastelistów Polskich The Association

Bardziej szczegółowo

The Lights of Chartres Eustachy Kossakowski, 1983-1989

The Lights of Chartres Eustachy Kossakowski, 1983-1989 Eustachy Kossakowski, 1983-1989 dimensions: 40 x 29 cm technique: 12 color prints on Hahnemuhle Photo Rag 308 g/m² paper made from original Eustachy Kossakowski s negatives edition: 6 price: 12 000 PLN

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE I.1. X Have a nice day! Y a) Good idea b) See you soon c) The same to you I.2. X: This is my new computer. Y: Wow! Can I have a look at the Internet? X: a) Thank you b) Go ahead c) Let me try I.3. X: What

Bardziej szczegółowo

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition)

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Robert Respondowski Click here if your download doesn"t start automatically Wojewodztwo Koszalinskie:

Bardziej szczegółowo

ARNOLD. EDUKACJA KULTURYSTY (POLSKA WERSJA JEZYKOWA) BY DOUGLAS KENT HALL

ARNOLD. EDUKACJA KULTURYSTY (POLSKA WERSJA JEZYKOWA) BY DOUGLAS KENT HALL Read Online and Download Ebook ARNOLD. EDUKACJA KULTURYSTY (POLSKA WERSJA JEZYKOWA) BY DOUGLAS KENT HALL DOWNLOAD EBOOK : ARNOLD. EDUKACJA KULTURYSTY (POLSKA WERSJA Click link bellow and free register

Bardziej szczegółowo

Industrial Landscape Eustachy Kossakowski, 1950s and 60s

Industrial Landscape Eustachy Kossakowski, 1950s and 60s dimensions: 38.5 x 28.5 cm technique: 12 black and white silver gelatin fiber prints made from original Eustachy Kossakowski s negatives edition: 6 price: 12 000 PLN Each portfolio is numbered and signed

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Le Sacre du Printemps

Le Sacre du Printemps Le Sacre du Printemps Le Sacre du Printemps hundred years anniversary setna rocznica Roza Puzynowska s oil paintings in celebration of the original choreography by Vaslav Nijinsky. Olejne obrazy Róży

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Rayzacher FILIP BERENDT. photography and sculpture

Agnieszka Rayzacher FILIP BERENDT. photography and sculpture /lokalna FILIP BERENDT photography and sculpture Filip Berendt studied at the Department of Graphic Art in the Academy of Fine Arts in Łódź, at the Department of Photography in the Academy of Fine Arts

Bardziej szczegółowo

Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition)

Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition) Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition) Janusz Leszek Jurkiewicz Click here if your download doesn"t start automatically Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition) Janusz Leszek Jurkiewicz

Bardziej szczegółowo

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Imię i Nazwisko Kandydata/Kandydatki Proszę wstawić X w pole zgodnie z prawdą: Brak znajomości języka angielskiego Znam j. angielski (Proszę wypełnić poniższy

Bardziej szczegółowo

Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition)

Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition) Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition) J Krupski Click here if your download doesn"t start automatically Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama

Bardziej szczegółowo

Katowice, plan miasta: Skala 1: = City map = Stadtplan (Polish Edition)

Katowice, plan miasta: Skala 1: = City map = Stadtplan (Polish Edition) Katowice, plan miasta: Skala 1:20 000 = City map = Stadtplan (Polish Edition) Polskie Przedsiebiorstwo Wydawnictw Kartograficznych im. Eugeniusza Romera Click here if your download doesn"t start automatically

Bardziej szczegółowo

MaPlan Sp. z O.O. Click here if your download doesn"t start automatically

MaPlan Sp. z O.O. Click here if your download doesnt start automatically Mierzeja Wislana, mapa turystyczna 1:50 000: Mikoszewo, Jantar, Stegna, Sztutowo, Katy Rybackie, Przebrno, Krynica Morska, Piaski, Frombork =... = Carte touristique (Polish Edition) MaPlan Sp. z O.O Click

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) 112 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.6.4. Część ustna. Przykładowe zestawy zadań Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna (wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

Sebastian Krzywak Data, miejsce urodzenia: 1979, Zielona Góra. Mieszka i pracuje w Poznaniu. Edukacja: Akademia

Sebastian Krzywak  Data, miejsce urodzenia: 1979, Zielona Góra. Mieszka i pracuje w Poznaniu. Edukacja: Akademia Sebastian Krzywak www.sebastiankrzywak.com Data, miejsce urodzenia: 1979, Zielona Góra. Mieszka i pracuje w Poznaniu. Edukacja: 2000-2005 Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu Dyplom z malarstwa w pracowni

Bardziej szczegółowo

Plaskowicki & Partnerzy Architekci Studio was established in 2000 and it is owned by architect Piotr Płaskowicki.

Plaskowicki & Partnerzy Architekci Studio was established in 2000 and it is owned by architect Piotr Płaskowicki. Plaskowicki & Partnerzy Architekci Studio was established in 2000 and it is owned by architect Piotr Płaskowicki. Since the beginning of our activity we are taking part in many architectural competitions

Bardziej szczegółowo

decoland decoland decoland

decoland decoland decoland F irma decoland od roku 1994 specjalizuje się w zakresie projektowania wzornictwa branży oświetleniowej oraz produkcji gotowych lamp. W całej gamie wyrobów staramy się zaspokoić gusta i oczekiwania naszych

Bardziej szczegółowo

Zestawienie czasów angielskich

Zestawienie czasów angielskich Zestawienie czasów angielskich Present Continuous I am, You are, She/ He/ It is, We/ You/ They are podmiot + operator + (czasownik główny + ing) + reszta I' m driving. operator + podmiot + (czasownik główny

Bardziej szczegółowo

1. Grzegorz Bolek Lato w Podkowie Leśnej Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie dyplom z wyróżnieniem. Uprawia malarstwo olejne, jest

1. Grzegorz Bolek Lato w Podkowie Leśnej Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie dyplom z wyróżnieniem. Uprawia malarstwo olejne, jest 1. Grzegorz Bolek Lato w Podkowie Leśnej Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie dyplom z wyróżnieniem. Uprawia malarstwo olejne, jest znakomitym pedagogiem związanym z podkowiańską szkołą, gdzie

Bardziej szczegółowo

aforementioned device she also has to estimate the time when the patients need the infusion to be replaced and/or disconnected. Meanwhile, however, she must cope with many other tasks. If the department

Bardziej szczegółowo

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance Benefits Depending on your residency status (EU citizen or not) there are various benefits available to help you with costs of living. A8 nationals need to have been working for a year and be registered

Bardziej szczegółowo

First year of studies - Sculpture... 2. Second year of studies- Sculpture... 3. Third year of studies- Sculpture... 4

First year of studies - Sculpture... 2. Second year of studies- Sculpture... 3. Third year of studies- Sculpture... 4 Academic year 2014/2015 Academy of Fine Arts in Gdańsk Faculty of Sculpture and Intermedia Long-cycle Master s degree studies (5 years) The Faculty of Sculpture is divided into two fields of study: Sculpture

Bardziej szczegółowo

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND Ala ma kota is a network of non-public education preschools which are entered into the register of non-public schools and institutions of the Capital City of

Bardziej szczegółowo

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round Extraclass Football Men Season 2009/10 - Autumn round Invitation Dear All, On the date of 29th July starts the new season of Polish Extraclass. There will be live coverage form all the matches on Canal+

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be angry with somebody gniewać się na kogoś Czy gniewasz

Bardziej szczegółowo

for me to the learn. See you later. Wolontariusze EVS w roku 2015/2016

for me to the learn. See you later. Wolontariusze EVS w roku 2015/2016 Wolontariusze EVS w roku 2015/2016 1. Kim są? Hello, my name is Constanze and I'm 18 years old. I'm from Magdeburg, which is located in the middle of Germany. As I grew up in a family full of musicians,

Bardziej szczegółowo

Angielski Biznes Ciekawie

Angielski Biznes Ciekawie Angielski Biznes Ciekawie Conditional sentences (type 2) 1. Discuss these two types of mindsets. 2. Decide how each type would act. 3. How would you act? Czy nauka gramatyki języka angielskiego jest trudna?

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

Sebastian Krzywak. Nagrody i stypendia Laureat konkursu Salted Candy 2009 Stypendysta BZ WBK 2004/2005

Sebastian Krzywak. Nagrody i stypendia Laureat konkursu Salted Candy 2009 Stypendysta BZ WBK 2004/2005 Sebastian Krzywak Urodzony w 1979 roku w Zielonej Górze. Studia na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. Dyplom w 2005 roku w pracowni profesora Włodzimierza Dudkowiaka. Od 2015 roku asystent

Bardziej szczegółowo

Lesson 46 ZAIMKI. przymiotnik w funkcji dzierżawczej / zaimek dzierżawczy Liczba pojedyncza

Lesson 46 ZAIMKI. przymiotnik w funkcji dzierżawczej / zaimek dzierżawczy Liczba pojedyncza Lesson 46 ZAIMKI Wersja A Opracowanie: Łukasz Aniśkiewicz Konsultacja: Bogna Ferensztajn W przeciwieństwie do angielskich rzeczowników, które zazwyczaj nie zmieniają formy z wyjątkiem końcówki "-s" w liczbie

Bardziej szczegółowo

Życie za granicą Studia

Życie za granicą Studia - Uczelnia I would like to enroll at a university. Wyrażenie chęci zapisania się na uczelnię I want to apply for course. an undergraduate a postgraduate a PhD a full-time a part-time an online I would

Bardziej szczegółowo

Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych?

Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych? Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych? Artykuł pobrano ze strony eioba.pl Pokazuje, jak zastosowanie zasady Pareto może usprawnić Twoją naukę angielskiego. Słynna zasada Pareto mówi o

Bardziej szczegółowo

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM 1. Imię i nazwisko dziecka / Child's name... 2. Adres / Address... 3. Data urodzenia / Date of birth... 4. Imię i nazwisko matki /Mother's name... 5. Adres

Bardziej szczegółowo

www.irs.gov/form990. If "Yes," complete Schedule A Schedule B, Schedule of Contributors If "Yes," complete Schedule C, Part I If "Yes," complete Schedule C, Part II If "Yes," complete Schedule C, Part

Bardziej szczegółowo

General Certificate of Secondary Education June 2013

General Certificate of Secondary Education June 2013 Centre Number Surname Candidate Number For Examiner s Use Other Names Candidate Signature Examiner s Initials Question Mark General Certificate of Secondary Education June 2013 Polish 46854 Unit 4 Writing

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be at the airport być na lotnisku Ona jest teraz na

Bardziej szczegółowo

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition)

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Robert Respondowski Click here if your download doesn"t start automatically Wojewodztwo Koszalinskie:

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to do business prowadzić interesy Prowadzę interesy w

Bardziej szczegółowo

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition)

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Robert Respondowski Click here if your download doesn"t start automatically Wojewodztwo Koszalinskie:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie. Tytuł projektu: My dream will change the world

PROGRAM. Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie. Tytuł projektu: My dream will change the world PROGRAM Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie Tytuł projektu: My dream will change the world Państwa partnerskie: Hiszpania i Włochy Czas realizacji projektu:

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi SIERPIEŃ 2012 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Egzamin maturalny z języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

Miedzy legenda a historia: Szlakiem piastowskim z Poznania do Gniezna (Biblioteka Kroniki Wielkopolski) (Polish Edition)

Miedzy legenda a historia: Szlakiem piastowskim z Poznania do Gniezna (Biblioteka Kroniki Wielkopolski) (Polish Edition) Miedzy legenda a historia: Szlakiem piastowskim z Poznania do Gniezna (Biblioteka Kroniki Wielkopolski) (Polish Edition) Piotr Maluskiewicz Click here if your download doesn"t start automatically Miedzy

Bardziej szczegółowo

Pielgrzymka do Ojczyzny: Przemowienia i homilie Ojca Swietego Jana Pawla II (Jan Pawel II-- pierwszy Polak na Stolicy Piotrowej) (Polish Edition)

Pielgrzymka do Ojczyzny: Przemowienia i homilie Ojca Swietego Jana Pawla II (Jan Pawel II-- pierwszy Polak na Stolicy Piotrowej) (Polish Edition) Pielgrzymka do Ojczyzny: Przemowienia i homilie Ojca Swietego Jana Pawla II (Jan Pawel II-- pierwszy Polak na Stolicy Piotrowej) (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to eat out jeść poza domem Czy często jadasz poza domem?

Bardziej szczegółowo

www.irs.gov/form990. If "Yes," complete Schedule A Schedule B, Schedule of Contributors If "Yes," complete Schedule C, Part I If "Yes," complete Schedule C, Part II If "Yes," complete Schedule C, Part

Bardziej szczegółowo

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition)

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Robert Respondowski Click here if your download doesn"t start automatically Wojewodztwo Koszalinskie:

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi SIERPIEŃ 2012 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze słuchu

Bardziej szczegółowo

Dolny Slask 1: , mapa turystycznosamochodowa: Plan Wroclawia (Polish Edition)

Dolny Slask 1: , mapa turystycznosamochodowa: Plan Wroclawia (Polish Edition) Dolny Slask 1:300 000, mapa turystycznosamochodowa: Plan Wroclawia (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Dolny Slask 1:300 000, mapa turystyczno-samochodowa: Plan Wroclawia

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 1

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 1 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 1 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be very busy być bardzo zajętym Jestem teraz bardzo

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES IN Description The objective of the studies is to train an expert in international

Bardziej szczegółowo

Dolny Slask 1: , mapa turystycznosamochodowa: Plan Wroclawia (Polish Edition)

Dolny Slask 1: , mapa turystycznosamochodowa: Plan Wroclawia (Polish Edition) Dolny Slask 1:300 000, mapa turystycznosamochodowa: Plan Wroclawia (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Dolny Slask 1:300 000, mapa turystyczno-samochodowa: Plan Wroclawia

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 CZĘŚĆ 2. JĘZYK ANGIELSKI

SPRAWDZIAN OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 CZĘŚĆ 2. JĘZYK ANGIELSKI SPRAWDZIAN OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 CZĘŚĆ 2. JĘZYK ANGIELSKI PRZYKŁADOWY ZESTAW ZADAŃ DLA UCZNIÓW Z UPOŚLEDZEM UMYSŁOWYM W STOPNIU LEKKIM (S8) Czas pracy: 45 minut Czas pracy będzie wydłużony zgodnie

Bardziej szczegółowo

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 25 LAT 27 LAT 1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 nasi klienci dobrze trafili... get your swing on with us... www.dyskret.com.pl 30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 131 tel. +48 12 423 31 00, office@dyskret.com.pl

Bardziej szczegółowo

Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition)

Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition) Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition) J Krupski Click here if your download doesn"t start automatically Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama

Bardziej szczegółowo

instytut sztuk wizualnych

instytut sztuk wizualnych instytut sztuk wizualnych www.isw.uz.zgora.pl o instytutcie grafika malarstwo architektura wnętrz edukacja artystyczna rekrutacja http://rekrutacja.uz.zgora.pl O Instytucie Sztuk Wizualnych na WA UZ: Początki

Bardziej szczegółowo

Blow-Up: Photographs in the Time of Tumult; Black and White Photography Festival Zakopane Warszawa 2002 / Powiekszenie: Fotografie w czasach zgielku

Blow-Up: Photographs in the Time of Tumult; Black and White Photography Festival Zakopane Warszawa 2002 / Powiekszenie: Fotografie w czasach zgielku Blow-Up: Photographs in the Time of Tumult; Black and White Photography Festival Zakopane Warszawa 2002 / Powiekszenie: Fotografie w czasach zgielku Juliusz and Maciej Zalewski eds. and A. D. Coleman et

Bardziej szczegółowo

& portable system. Keep the frame, change the graphics, change position. Create a new stand!

& portable system. Keep the frame, change the graphics, change position. Create a new stand! -EASY FRAMESmodular & portable system -EASY FRAMESmodular & portable system by Keep the frame, change the graphics, change position. Create a new stand! koncepcja the concept EASY FRAMES to system, który

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi do zadań zamieszczonych w arkuszu egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego 17 KWIETNIA 2019 opracowane przez ekspertów Nowej Ery

Odpowiedzi do zadań zamieszczonych w arkuszu egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego 17 KWIETNIA 2019 opracowane przez ekspertów Nowej Ery Odpowiedzi do zadań zamieszczonych w arkuszu egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego 17 KWIETNIA 2019 opracowane przez ekspertów Nowej Ery UWAGA: W zadaniach otwartych eksperci przygotowali odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

POLISH CULTURAL FOUNDATION

POLISH CULTURAL FOUNDATION 177 Broadway Clark, New Jersey 07066 Tel: 732-382-7197 Fax: 732-382-7169 web: www.pcfnj.org e-mail: pcf@pcfnj.org Accept our cordial invitation to JOIN TODAY! Come visit and experience our hospitality.

Bardziej szczegółowo

Rozmowa kwalifikacyjna z pracodawcą po angielsku str. 4 Anna Piekarczyk. Od Wydawcy

Rozmowa kwalifikacyjna z pracodawcą po angielsku str. 4 Anna Piekarczyk. Od Wydawcy Spis treści Sposoby na udaną rozmowę kwalifikacyjną...5 Lista czasowników, które warto znać i zastosować podczas rozmowy kwalifikacyjnej...9 Lista przymiotników opisujących charakter... 11 Dla pracodawcy:

Bardziej szczegółowo

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition)

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Robert Respondowski Click here if your download doesn"t start automatically Wojewodztwo Koszalinskie:

Bardziej szczegółowo

Zajęcia z języka angielskiego TELC Gimnazjum Scenariusz lekcji Prowadzący: Jarosław Gołębiewski Temat: Czas Present Perfect - wprowadzenie

Zajęcia z języka angielskiego TELC Gimnazjum Scenariusz lekcji Prowadzący: Jarosław Gołębiewski Temat: Czas Present Perfect - wprowadzenie Zajęcia z języka angielskiego TELC Gimnazjum Scenariusz lekcji Prowadzący: Jarosław Gołębiewski Temat: Czas Present Perfect - wprowadzenie I. Cele lekcji 1) Wiadomości Uczeń: wie, że czas present perfect

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolski Próbny Egzamin Ósmoklasisty z OPERONEM. Język angielski Kartoteka testu. Wymagania szczegółowe Uczeń: Poprawna odpowiedź 1.1.

Ogólnopolski Próbny Egzamin Ósmoklasisty z OPERONEM. Język angielski Kartoteka testu. Wymagania szczegółowe Uczeń: Poprawna odpowiedź 1.1. Język angielski Kartoteka testu Rozumienie ze słuchu 1.1. I.6) żywienie II. Rozumienie wypowiedzi. Uczeń rozumie proste wypowiedzi ustne artykułowane wyraźnie, w standardowej odmianie języka 1.2. II.5)

Bardziej szczegółowo

Immigration Studying. Studying - University. Stating that you want to enroll. Stating that you want to apply for a course.

Immigration Studying. Studying - University. Stating that you want to enroll. Stating that you want to apply for a course. - University I would like to enroll at a university. Stating that you want to enroll I want to apply for course. Stating that you want to apply for a course an undergraduate a postgraduate a PhD a full-time

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE WSPÓLNEGO POLSKO -. PROJEKTU NA LATA: APPLICATION FOR A JOINT POLISH -... PROJECT FOR THE YEARS:.

ZGŁOSZENIE WSPÓLNEGO POLSKO -. PROJEKTU NA LATA: APPLICATION FOR A JOINT POLISH -... PROJECT FOR THE YEARS:. ZGŁOSZENIE WSPÓLNEGO POLSKO -. PROJEKTU NA LATA: APPLICATION FOR A JOINT POLISH -... PROJECT FOR THE YEARS:. W RAMACH POROZUMIENIA O WSPÓŁPRACY NAUKOWEJ MIĘDZY POLSKĄ AKADEMIĄ NAUK I... UNDER THE AGREEMENT

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to take a rest - odpocząć Muszę odpocząć. (5) Czy chcesz

Bardziej szczegółowo

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Piąte spotkanie grupy partnerskiej w Katowicach (Polska) 19-20 maj 2015 Program Uczenie się przez całe życie Grundtvig Tytył projektu: Osoby 50+ na rynku

Bardziej szczegółowo

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Dlaczego powstało? - świat przeżywa dziś rewolucję w obszarze edukacji, - naszym celem jest promocja śląskiego jako regionu opartego na wiedzy, i najnowszych technologiach,

Bardziej szczegółowo

Wybrzeze Baltyku, mapa turystyczna 1: (Polish Edition)

Wybrzeze Baltyku, mapa turystyczna 1: (Polish Edition) Wybrzeze Baltyku, mapa turystyczna 1:50 000 (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Wybrzeze Baltyku, mapa turystyczna 1:50 000 (Polish Edition) Wybrzeze Baltyku, mapa

Bardziej szczegółowo

Życie za granicą Studia

Życie za granicą Studia - Uczelnia Chciałabym/Chciałabym zapisać się na studia. Wyrażenie chęci zapisania się na uczelnię Chciałabym/Chciałabym zapisać się na. studia licencjackie studia magisterskie studia doktoranckie studia

Bardziej szczegółowo

O FIRMIE. Wspierajmy Polskie produkty!

O FIRMIE. Wspierajmy Polskie produkty! O FIRMIE W 2015 roku Firma Icar obchodzi 25-lecie swojej działalności. Obecnie jesteśmy niekwestionowanym liderem w produkcji ram drewnianych w Polsce. Posiadamy także bardzo silną pozycję w produkcji

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Let's talk about art 07. Porozmawiajmy o sztuce

Let's talk about art 07. Porozmawiajmy o sztuce Let's talk about art 07. Porozmawiajmy o sztuce 1 Ray Magazine 2/2019 2 07. EN LET S TALK ABOUT ART WARAT RODPECHPRAI Thailand - 1st place 1. What encouraged you to take part in the competition? The competition

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Lasota Sketches/ Szkice mob

Agnieszka Lasota Sketches/ Szkice mob Agnieszka Lasota Sketches/ Szkice 2009-2011 www.agnieszka-lasota.pl agnieszka@agnieszka-lasota.pl mob. +48601212023 In reaching ostentatiously for trivial, readily available and cheap materials, such as

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA W ŚRODOWISKU EUROPEJSKIM

KOMUNIKACJA W ŚRODOWISKU EUROPEJSKIM KOMUNIKACJA W ŚRODOWISKU EUROPEJSKIM S PE C JA L I Z AC JA N A K I ER U N K U F I LO LO G I A A N G I EL S K A Informacja ogólna Podstawowym celem kształcenia w specjalizacji Komunikacja w środowisku europejskim

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi MAJ 2012 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze

Bardziej szczegółowo

DOI: / /32/37

DOI: / /32/37 . 2015. 4 (32) 1:18 DOI: 10.17223/1998863 /32/37 -,,. - -. :,,,,., -, -.,.-.,.,.,. -., -,.,,., -, 70 80. (.,.,. ),, -,.,, -,, (1886 1980).,.,, (.,.,..), -, -,,,, ; -, - 346, -,.. :, -, -,,,,,.,,, -,,,

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY MAJ 2010 CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY MAJ 2010 CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 WPISUJE ZDAJĄCY Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

Dobry wieczór. Cieszę się, że mogę być na Festiwalu po raz drugi. [Congratulations to Gołda Tencer and the Shalom Foundation.]

Dobry wieczór. Cieszę się, że mogę być na Festiwalu po raz drugi. [Congratulations to Gołda Tencer and the Shalom Foundation.] Ambassador Feinstein s Remarks at the Singer Jewish Cultural Festival, August 28, 2011 Dobry wieczór. Cieszę się, że mogę być na Festiwalu po raz drugi. in a row.] [Good evening. It is a great pleasure

Bardziej szczegółowo

Przemysław Walaszek whiteblue

Przemysław Walaszek whiteblue Na co dzień pracuję w jednej z olsztyńskich pracowni architektoniczno urbanistycznych. Zajmuję się projektowaniem i przygotowywaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Grafikę natomiast

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMAT PUNKTOWANIA MAJ 2014 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze słuchu 1.1. 1.2.

Bardziej szczegółowo

Perspektywy PDF. ==>Download: Perspektywy PDF ebook By 0

Perspektywy PDF. ==>Download: Perspektywy PDF ebook By 0 Perspektywy PDF ==>Download: Perspektywy PDF ebook By 0 Perspektywy PDF By 0 - Are you searching for Perspektywy pdf Books? Now, you will be happy that Perspektywy PDF is available at our online library

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi MAJ 2012 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze

Bardziej szczegółowo

Lesson 1. Book 1. Lesson 1

Lesson 1. Book 1. Lesson 1 Lesson 1 Lesson 1 Hello Û cześć, dzień, dobry what Û co is Û jest my Û mój, moja, moje your Û twój, twoja, twoje a name Û imię, nazwisko What is your name? Û Jak masz na imię? my name is Û mam na imię

Bardziej szczegółowo

Poland) Wydawnictwo "Gea" (Warsaw. Click here if your download doesn"t start automatically

Poland) Wydawnictwo Gea (Warsaw. Click here if your download doesnt start automatically Suwalski Park Krajobrazowy i okolice 1:50 000, mapa turystyczno-krajoznawcza =: Suwalki Landscape Park, tourist map = Suwalki Naturpark,... narodowe i krajobrazowe) (Polish Edition) Click here if your

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

Emilka szuka swojej gwiazdy / Emily Climbs (Emily, #2)

Emilka szuka swojej gwiazdy / Emily Climbs (Emily, #2) Emilka szuka swojej gwiazdy / Emily Climbs (Emily, #2) Click here if your download doesn"t start automatically Emilka szuka swojej gwiazdy / Emily Climbs (Emily, #2) Emilka szuka swojej gwiazdy / Emily

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

Adult Education and Lifelong Learning

Adult Education and Lifelong Learning Adult Education and Lifelong Learning Adult Education Centers can provide a number of courses many of which are free to the learner. For information on the courses they provide visit www.lincolnshire.gov.uk/

Bardziej szczegółowo