ROZKŁAD MATERIAŁU Z CHEMII W KLASIE III 1 godzina/ tydzień Anna Trela- Skupińska

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROZKŁAD MATERIAŁU Z CHEMII W KLASIE III 1 godzina/ tydzień Anna Trela- Skupińska"

Transkrypt

1 ROZKŁAD MATERIAŁU Z CHEMII W KLASIE III 1 godzina/ tydzień Anna Trela- Skupińska Temat i numer kolejny lekcji Zagadnienia programowe Wymagania: podstawowe (P) ponadpodstawowe (PP) Uczeń: Uczeń: Przykłady metod i form pracy 1. Organizacja pracy. Przypomnienie regulaminu pracowni i zasad BHP. Co już wiemy o węglu? Przypomnienie zasad współpracy Integracja grupy Omówienie wymagań i przedmiotowego systemu oceniania Gry i zabawy integrujące grupę Pokaz ciekawych eksperymentów chemicznych Omówienie podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna, Warszawa

2 Dział 9: WĘGLOWODORY Temat lekcji 1. (2) Różnorodność związków organicznych? Zagadnienia programowe podstawowe (P) Uczeń: Wymagania: ponadpodstawowe (PP) Uczeń: Przykłady metod i form pracy Łączenie się atomów węgla w długie łańcuchy Węglowodory nasycone alkany Zasady nazewnictwa związków organicznych Szereg homologiczny Podstawy izomerii F wyjaśnia, które związki chemiczne nazywa się związkami organicznymi; pisze wzory sumaryczne, strukturalne i półstrukturalne oraz zna nazwy dziesięciu pierwszych węglowodorów nasyconych; wyjaśnia pojęcie: szereg homologiczny; pisze wzór ogólny alkanów. podaje przykład doświadczenia wykazującego obecność węgla w związkach organicznych; tłumaczy, dlaczego węgiel tworzy dużo związków chemicznych. Wyjaśnienie pojęć: chemia organiczna, węglowodory, alkany węglowodory nasycone, szereg homologiczny, F izomeria Wykrywanie węgla w produktach pochodzenia organicznego Pisanie wzorów sumarycznych, półstrukturalnych i strukturalnych dziesięciu pierwszych alkanów Modelowanie cząsteczek alkanów Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna, Warszawa

3 2.(3) właściwości węglowodorów nasyconych? 3.(4)Czy istnieją węglowodory nienasycone? 4.(5) Właściwości alkenów Właściwości fizyczne węglowodorów nasyconych Właściwości chemiczne węglowodorów nasyconych Alkeny, czyli węglowodory nienasycone Szereg homologiczny etenu Właściwości węglowodorów nienasyconych na przykładzie etenu Polimeryzacja etenu wie, jakie niebezpieczeństwo stwarza brak wystarczającej ilości powietrza podczas spalania węglowodorów nasyconych. wskazuje źródło występowania etenu w przyrodzie; pisze wzór ogólny alkenów i zna zasady ich nazewnictwa; pisze wzór sumaryczny etenu; opisuje właściwości fizyczne i bada właściwości chemiczne etenu. wyjaśnia, w jaki sposób właściwości fizyczne alkanów zależą od liczby atomów węgla w ich cząsteczkach; pisze równania reakcji spalania węglowodorów nasyconych przy pełnym i ograniczonym dostępie tlenu; bada właściwości chemiczne alkanów; uzasadnia nazwę węglowodory nasycone. buduje model cząsteczki i pisze wzór sumaryczny i strukturalny etenu; podaje przykład doświadczenia, w którym można w warunkach laboratoryjnych otrzymać eten; wykazuje różnice we właściwościach węglowodorów nasyconych i nienasyconych; pisze równania reakcji spalania alkenów oraz reakcji przyłączania wodoru i bromu; wyjaśnia, na czym polega reakcja polimeryzacji i potrafi zapisać jej przebieg na przykładzie tworzenia się polietylenu. Wyjaśnienie, w jaki sposób właściwości fizyczne alkanów zależą od liczby atomów węgla w ich cząsteczkach Badanie właściwości chemicznych alkanów Pisanie równań reakcji całkowitego i niecałkowitego spalania węglowodorów nasyconych Pogadanka na temat, jakie niebezpieczeństwo stwarza brak wystarczającej ilości powietrza podczas spalania węglowodorów nasyconych Poznanie szeregu homologicznego alkenów Opisywanie właściwości fizycznych i badanie właściwości chemicznych etenu Budowanie modelu cząsteczki etenu Wskazywanie różnic we właściwościach węglowodorów nasyconych i nienasyconych Pisanie równań reakcji spalania alkenów oraz reakcji przyłączania wodoru i bromu Wyjaśnienie, na czym polega reakcja polimeryzacji i zapisanie jej przebiegu na przykładzie tworzenia się polietylenu Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna, Warszawa

4 5.(6)Inne węglowodory nienasycone. 6.(7) właściwości alkinów. 7.(8)Rodzaje paliw i ich charakterystyka. 8.(9) Powtórzenie wiadomości o węglowodorach. 9.(10) Praca klasowawęglowodory. Otrzymywanie i właściwości etynu (acetylenu) Szereg homologiczny etynu Reakcje chemiczne alkinów Gaz ziemny i ropa naftowa jako źródła węglowodorów Produkty przeróbki ropy naftowej i ich zastosowanie pisze wzór ogólny alkinów i zna zasady ich nazewnictwa; opisuje właściwości fizyczne acetylenu; pisze wzór sumaryczny etynu (acetylenu); zna zastosowanie acetylenu. wskazuje źródła występowania węglowodorów w przyrodzie; wymienia produkty przeróbki ropy naftowej, omawia ich właściwości i zastosowanie wyjaśnia zasady obchodzenia się z cieczami łatwo palnymi. buduje model cząsteczki i pisze wzór sumaryczny i strukturalny acetylenu; opisuje metodę otrzymywania acetylenu z karbidu; bada właściwości chemiczne acetylenu; pisze równania reakcji spalania alkinów oraz reakcji przyłączania wodoru i bromu wskazuje podobieństwa we właściwościach alkenów i alkinów. omawia proces destylacji ropy naftowej; omawia właściwości i rodzaje benzyny; F wyjaśnia pojęcia: liczba oktanowa, benzyna bezołowiowa. F Otrzymywanie i badanie właściwości etynu (acetylenu) Poznanie szeregu homologicznego etynu Opisywanie metody otrzymywania acetylenu z karbidu Badanie właściwości acetylenu Budowanie modelu cząsteczki acetylenu Pisanie równań reakcji przyłączania wodoru i bromu Wskazywanie podobieństwa we właściwościach alkenów i alkinów Wskazywanie źródeł występowania węglowodorów w przyrodzie Omówienie procesu destylacji ropy naftowej Wymienianie produktów przeróbki ropy naftowej, omówienie ich właściwości i zastosowania Wyjaśnianie zasad obchodzenia się z cieczami łatwo palnymi Praca z tekstem (materiałami źródłowymi) Praca w grupach Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna, Warszawa

5 10.(11) Omówienie wyników sprawdzianu. Podanie poprawnych odpowiedzi Poprawne rozwiązanie zadań w zeszytach Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna, Warszawa

6 Dział 10: POCHODNE WĘGLOWODORóW Temat lekcji Zagadnienia programowe podstawowe (P) Uczeń: Wymagania: ponadpodstawowe (PP) Uczeń: Przykłady metod i form pracy 1(12)Jaki związek tworzy się podczas fermentacji owoców? 2.(13)Charakterystyka alkoholi. Alkohole jako pochodne węglowodorów Budowa cząsteczki alkoholi (grupa funkcyjna) Fermentacja alkoholowa Właściwości alkoholu metylowego i alkoholu etylowego Szereg homologiczny alkoholi Alkohole wielowodorotlenowe (wielohydroksylowe) F definiuje alkohol i podaje wzór ogólny alkoholi jednowodorotlenowych; pisze wzory sumaryczne i strukturalne alkoholi o krótkich łańcuchach; wymienia właściwości alkoholu metylowego i alkoholu etylowego. wyjaśnia pojęcie: grupa funkcyjna; wyjaśnia proces fermentacji alkoholowej; omawia właściwości alkoholu metylowego i etylowego; pisze równania reakcji spalania alkoholi; omawia trujące działanie alkoholu metylowego i szkodliwe działanie alkoholu etylowego na organizm człowieka; podaje przykłady alkoholi wielowodorotlenowych glicerolu (gliceryny, propanotriolu) oraz glikolu etylenowego (etanodiolu) F; pisze wzory sumaryczne i strukturalne alkoholi wielowodorotlenowych; omawia właściwości fizyczne alkoholi wielowodorotlenowych i podaje przykłady ich zastosowania. Wprowadzenie pojęcia pochodne węglowodorów Przedstawienie i modelowanie cząsteczek alkoholi Sprawdzenie, na czym polega fermentacja alkoholowa Badanie właściwości alkoholu metylowego i alkoholu etylowego Pisanie równań reakcji spalania alkoholi Poznanie szeregu homologicznego alkoholi Zapoznanie się z budową i właściwościami alkoholi wielowodorotlenowych F Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna, Warszawa

7 3.(14)W jaki sposób powstaje kwas octowy? 4.(15)Charakterystyka kwasów karboksylowych. Fermentacja octowa Kwas karboksylowy i grupa karboksylowa Kwas octowy, budowa cząsteczki i właściwości Kwas mrówkowy, budowa cząsteczki i właściwości Szereg homologiczny kwasów karboksylowych zapisuje wzór grupy karboksylowej; wyjaśnia pojęcia: grupa karboksylowa i kwas karboksylowy; pisze wzory i omawia właściwości kwasu octowego i kwasu mrówkowego; pisze wzory wybranych kwasów karboksylowych. omawia właściwości kwasu octowego i kwasu mrówkowego; bada właściwości rozcieńczonego roztworu kwasu octowego; pisze równania reakcji spalania i dysocjacji jonowej kwasów: mrówkowego i octowego; pisze w formie cząsteczkowej równania reakcji kwasów karboksylowych (mrówkowego i octowego) z metalami i z zasadami; wyprowadza wzór ogólny kwasów karboksylowych. Przeprowadzenie fermentacji octowej Omówienie właściwości kwasu octowego i kwasu mrówkowego Badanie właściwości rozcieńczonego kwasu octowego Pisanie równań reakcji spalania i dysocjacji jonowej kwasów: mrówkowego i octowego Pisanie w formie cząsteczkowej równania reakcji kwasów karboksylowych (mrówkowego i octowego) z metalami i z zasadami Wyprowadzenie wzoru ogólnego kwasów karboksylowych Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna, Warszawa

8 5.(16)poznajemy kwasy tłuszczowe. Znane nasycone kwasy tłuszczowe Budowa i właściwości nasyconych kwasów tłuszczowych Przykład nienasyconego kwasu tłuszczowego Właściwości nienasyconego kwasu tłuszczowego podaje przykłady nasyconych i nienasyconych kwasów tłuszczowych i pisze ich wzory; wymienia właściwości kwasów tłuszczowych. bada właściwości kwasów tłuszczowych; pisze równania reakcji spalania kwasów tłuszczowych; omawia warunki reakcji kwasów tłuszczowych z wodorotlenkami i pisze równania tych reakcji; wyjaśnia, czym różnią się tłuszczowe kwasy nasycone od nienasyconych; pisze równania reakcji kwasu oleinowego z wodorem i z bromem. Badanie właściwości kwasów tłuszczowych Pisanie równań reakcji spalania kwasów tłuszczowych Omówienie warunków reakcji kwasów tłuszczowych z wodorotlenkami i pisanie równań tych reakcji Wyjaśnienie, czym różnią się nasycone kwasy tłuszczowe od nienasyconych kwasów tłuszczowych Pisanie równań reakcji kwasu oleinowego z wodorem i z bromem 6.(17) Zastosowanie kwasów karboksylowych. Mydła sole wyższych kwasów karboksylowych Mydła sodowe i potasowe Mydła magnezowe i wapniowe a twardość wody F Budowa mydła a mechanizm usuwania brudu Detergenty i ich wpływ na środowisko definiuje mydła jako sole kwasów tłuszczowych; stosuje nazwy chemiczne mydeł; dzieli mydła na rozpuszczalne i nierozpuszczalne w wodzie; zna budowę mydła; wie, co to są detergenty. otrzymuje mydło sodowe i potasowe; pisze równanie reakcji otrzymywania stearynianu sodu, porównuje zachowanie się mydła w twardej i miękkiej wodzie; wie, na czym polega mechanizm usuwania brudu, opisuje mechanizm usuwania brudu, wie, jaki jest wpływ detergentów na środowisko. Otrzymywanie mydeł: sodowego i potasowego Pisanie równań reakcji otrzymywania mydeł Porównanie zachowania się mydła w twardej i miękkiej wodzie Omówienie budowy cząsteczki mydła i mechanizmu usuwania brudu Pogadanka na temat popularnych detergentów i ich wpływu na środowisko Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna, Warszawa

9 7. (18)Co tak ładnie pachnie? Otrzymywanie estrów Budowa cząsteczek estrów i ich nazwy Właściwości estrów Przykłady estrów i ich zastosowanie definiuje ester. opisuje doświadczenie otrzymywania estrów w warunkach szkolnej pracowni chemicznej; wskazuje występowanie estrów; omawia właściwości fizyczne estrów; pisze wzory, równania reakcji otrzymywania i stosuje prawidłowe nazewnictwo estrów; pisze równania reakcji hydrolizy estrów; wymienia przykłady zastosowania wybranych estrów. Otrzymywanie estru Badanie właściwości estru Omówienie właściwości estrów Pisanie równań reakcji otrzymywania oraz hydrolizy estrów Wymienianie przykładów zastosowania wybranych estrów 8.(19) Poznajemy inne pochodne węglowodorów. 9.(20)Powtórzenie wiadomości o pochodnych węglowodorów. Budowa i właściwości amin Budowa i właściwości aminokwasów zna wzór grupy aminowej; wie, co to są aminy; wie, co to są aminokwasy; opisuje budowę cząsteczek aminokwasów. opisuje właściwości fizyczne i chemiczne metyloaminy; opisuje właściwości fizyczne i chemiczne glicyny; wyjaśnia, w jaki sposób obecność grup funkcyjnych wpływa na właściwości związku. Wyjaśnienie budowy cząsteczek amin Omówienie właściwości amin Omówienie budowy cząsteczek aminokwasów Badanie właściwości glicyny Omówienie zależności miedzy budową cząsteczki (obecnością grup funkcyjnych) a właściwościami związku. Praca z tekstem (materiałami źródłowymi) Praca w grupach 10.(21) Praca klasowapochodne węglowodorów. Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna, Warszawa

10 11.(22) omówienie wyników sprawdzianu. Podanie poprawnych odpowiedzi Poprawne rozwiązanie zadań w zeszytach Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna, Warszawa

11 Dział 11: SUBSTANCJE O ZNACZENIU BIOLOGICZNYM Temat lekcji 1.(23) Dlaczego zimą jemy więcej tłuszczów? Zagadnienia programowe podstawowe (P) Uczeń: Wymagania: ponadpodstawowe (PP) Uczeń: Przykłady metod i form pracy Pochodzenie i właściwości fizyczne tłuszczów Budowa cząsteczki i właściwości chemiczne tłuszczów Próba akroleinowa Rola tłuszczów w odżywianiu definiuje tłuszcze; podaje przykłady występowania tłuszczów w przyrodzie; omawia pochodzenie tłuszczów i ich właściwości fizyczne; odróżnia tłuszcze roślinne od zwierzęcych oraz tłuszcze stałe od ciekłych; wie, jak odróżnić tłuszcz od oleju mineralnego; pisze wzór cząsteczki tłuszczu i omawia jego budowę. wykazuje doświadczalnie nienasycony charakter oleju roślinnego; wyjaśnia, na czym polega próba akroleinowa; tłumaczy pojęcie: reakcja rozpoznawcza wyjaśnia rolę tłuszczów w żywieniu. Prezentacja różnych tłuszczów: roślinnych i zwierzęcych oraz stałych i ciekłych Badanie nienasyconego charakteru tłuszczu roślinnego Badanie właściwości tłuszczów Pokaz próba akroleinowa Wyjaśnienie roli tłuszczów w żywieniu 2.(24)W jaki sposób przerabia się tłuszcze? Zmydlanie tłuszczów produkcja mydła Utwardzanie tłuszczów i produkcja margaryny omawia procesy hydrolizy i zmydlania tłuszczu; omawia rolę tłuszczów w przemyśle; zna proces produkcji margaryny. pisze równanie reakcji zmydlania tłuszczu; tłumaczy proces utwardzania tłuszczów i pisze równanie reakcji tłuszczu ciekłego (trioleinianu glicerolu) z wodorem. Otrzymywanie mydła z masła Pisanie równania reakcji zmydlania tłuszczów Wytłumaczenie procesu utwardzania tłuszczów i pisanie równania reakcji tłuszczu ciekłego (trioleinianu glicerolu) z wodorem Zapoznanie się z procesem produkcji margaryny 50

12 3.(25) związki budulcowe naszego organizmu Występowanie i rola biologiczna białek Skład pierwiastkowy i budowa cząsteczek białek Normy spożycia białek wie, że aminokwasy są podstawowymi jednostkami budulcowymi białek; omawia rolę białek w budowaniu organizmów; podaje skład pierwiastkowy białek; zna normy spożycia białka. doświadczalnie sprawdza skład pierwiastkowy białek; wyjaśnia rolę aminokwasów w budowaniu białka; wyjaśnia, na czym polega wiązanie peptydowe; wyjaśnia przemiany, jakim ulega spożyte białko w organizmach. Wprowadzenie i wyjaśnienie pojęcia aminokwas Zapoznanie z budową białek Badanie składu pierwiastkowego białek Wyjaśnienie, na czym polega wiązanie peptydowe Wyjaśnienie przemian, jakim ulega spożyte białko w organizmach 4.(26) Poznajemy właściwości białka. Badanie właściwości fizycznych i chemicznych białek Denaturacja białka Reakcje charakterystyczne białek Wykrywanie białek w różnych pokarmach omawia właściwości fizyczne białek; wymienia i omawia reakcje charakterystyczne (rozpoznawcze) dla białek. bada działanie temperatury i różnych substancji chemicznych na białka; wyjaśnia pojęcia: koagulacja i denaturacja białka; wykrywa białko w produktach spożywczych za pomocą reakcji charakterystycznych. Badanie właściwości białek Wyjaśnienie pojęć: koagulacja i denaturacja białka Wykrywanie białek w produktach spożywczych za pomocą reakcji charakterystycznych Zebranie informacji o białkach 5.(27)Dlaczego owoce są słodkie? Glukoza jako produkt fotosyntezy Właściwości glukozy Reakcje charakterystyczne glukozy Wykrywanie glukozy w produktach spożywczych zna i pisze wzór ogólny cukrów; pisze równanie reakcji otrzymywania glukozy w procesie fotosyntezy; wyjaśnia pojęcia: cukier i węglowodany; podaje przykłady cukrów prostych i pisze ich wzory sumaryczne. bada właściwości glukozy; pisze równanie reakcji spalania glukozy i omawia znaczenie tego procesu w życiu organizmów; wykrywa glukozę w owocach i warzywach za pomocą reakcji charakterystycznej (rozpoznawczej) próby Trommera. Omówienie procesu fotosyntezy Badanie właściwości glukozy i omówienie jej znaczenia dla organizmów Wyjaśnienie podstawowych pojęć związanych z cukrami Wykrywanie glukozy w owocach i warzywach za pomocą reakcji charakterystycznej (rozpoznawczej) próby Trommera 51

13 6.(28)Jakim cukrem słodzimy herbatę? Dwucukier sacharoza Występowanie i otrzymywanie sacharozy Właściwości i znaczenie sacharozy wyjaśnia, z jakich surowców roślinnych otrzymuje się sacharozę; pisze wzór sumaryczny sacharozy. bada właściwości sacharozy; pisze równanie hydrolizy sacharozy i omawia znaczenie tej reakcji dla organizmów. Badanie właściwości sacharozy Omówienie znaczenia reakcji hydrolizy dla organizmów 52

14 7.(29) charakterystyka wielocukrów. Cukier zapasowy roślin skrobia Występowanie i właściwości skrobi Znaczenie skrobi dla organizmów Reakcja charakterystyczna skrobi Wykrywanie skrobi w produktach spożywczych Celuloza to też cukier Występowanie celulozy Właściwości celulozy Zastosowanie celulozy produkcja papieru omawia występowanie i rolę skrobi w organizmach roślinnych; pisze wzór sumaryczny skrobi omawia rolę celulozy w organizmach roślinnych; wyjaśnia budowę cząsteczki celulozy; omawia właściwości celulozy; omawia zastosowania celulozy (w tym produkcję papieru. bada właściwości skrobi; przeprowadza reakcję charakterystyczną (rozpoznawczą) dla skrobi i wykrywa skrobię w produktach spożywczych. proponuje doświadczenie pozwalające zbadać właściwości celulozy; wyjaśnia potrzebę oszczędnego gospodarowania papierem. Badanie właściwości skrobi Przeprowadzanie reakcji charakterystycznej (rozpoznawczej) dla skrobi Wykrywanie skrobi w produktach spożywczych Wyjaśnienie budowy cząsteczki celulozy Obserwacja włókiem celulozowych Badanie właściwości celulozy Wyjaśnienie roli celulozy w produkcji papieru Dyskusja na temat oszczędnego gospodarowania papierem 8.(30)Włókna białkowe a celulozowe. Identyfikacja włókien celulozowych Pozyskiwanie, wady i zalety włókien pochodzenia zwierzęcego Identyfikacja włókien białkowych Występowanie, wady i zalety włókien pochodzenia roślinnego wymienia rośliny będące źródłem włókien celulozowych; wskazuje zastosowania włókien lnianych i bawełnianych; omawia pochodzenie i rodzaje włókien wełnianych; omawia wady i zalety włókien wełnianych; omawia pochodzenie i pozyskiwanie jedwabiu naturalnego; omawia wady i zalety jedwabiu naturalnego omawia wady i zalety włókien celulozowych na podstawie ich składu chemicznego; identyfikuje włókna celulozowe; identyfikuje włókna białkowe Prezentacja roślin (lub ich fotografii) będących źródłem włókien celulozowych Identyfikacja włókna celulozowego Wskazywanie zastosowań włókien lnianych i bawełnianych Omówienie pochodzenia włókien wełnianych i jedwabnych Identyfikacja włókna wełnianego Wskazywanie wad i zalet włókien wełnianych i jedwabnych (włókien białkowych) 53

15 9.(31)Powtórzenie wiadomości z działu 11 Praca z tekstem (materiałami źródłowymi) Praca w grupach 10.(32)Praca klasowa dział (33) Omówienie wyników sprawdzianu z działu (34)Substancje dodatkowe w żywności. Barwniki spożywcze Substancje zapachowe Przeciwutleniacze Środki zagęszczające Konserwowanie żywności podaje przykładowe barwniki stosowane w przemyśle spożywczym; podaje przykłady substancji zapachowych stosowanych w produkcji żywności; podaje przykłady środków zagęszczających i ich oznaczenia, wymienia produkty spożywcze; w których są stosowane; wymienia sposoby konserwowania żywności; podaje przykłady środków konserwujących żywność analizuje etykiety artykułów spożywczych i wskazuje zawarte w nich barwniki, przeciwutleniacze, środki zapachowe, zagęszczające konserwujące. wie, jaka jest pierwsza litera oznaczeń barwników, przeciwutleniaczy, środków zagęszczających i konserwantów. Podanie poprawnych odpowiedzi Poprawne rozwiązanie zadań w zeszytach Wskazanie przykładów barwników stosowanych w przemyśle spożywczym Analiza etykiet artykułów spożywczych i wskazywanie zawartych w nich barwników, przeciwutleniaczy, środków zapachowych, zagęszczających i konserwujących Wymienianie sposobów konserwowania żywności 54

16 13.(35) wpływ substancji szkodliwych na organizm człowieka. 14.(36) Dopalacze-zjawisko i zagrożenia. Substancje uzależniające Działanie substancji uzależniających na organizm człowieka wymienia co najmniej trzy przykłady substancji uzależniających; wskazuje miejsce występowania substancji uzależniających; wymienia podstawowe skutki użycia substancji uzależniających; zna przyczyny, dla których ludzie sięgają po substancje uzależniające. wymienia co najmniej sześć przykładów substancji uzależniających, wskazując ich miejsce występowania i skutki po zażyciu; zna społeczne, kulturowe i psychologiczne źródła sięgania po środki uzależniające; tłumaczy w jaki sposób niektóre substancje wpływają na organizm człowieka i co powoduje, że człowiek sięga po nie kolejny raz. Analiza tabeli dotyczącej środków uzależniających Wskazywanie przyczyn sięgania po substancje uzależniające Wyjaśnienie biochemicznego mechanizmu sięgania po substancje uzależniające Dyskusja na temat, w jaki sposób uniknąć sięgania po substancje uzależniające 55

17 Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna, Warszawa

KLASA III Dział 9. WĘGLOWODORY

KLASA III Dział 9. WĘGLOWODORY KLASA III Dział 9. WĘGLOWODORY rozumie pojęcia: chemia nieorganiczna/chemia organiczna; pisze wzory sumaryczne, zna nazwy czterech pierwszych węglowodorów nasyconych; zna pojęcie szereg homologiczny zna

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny w klasie III

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny w klasie III Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny w klasie III rozumie pojęcia: chemia nieorganiczna, chemia organiczna; pisze wzory sumaryczne, zna nazwy czterech początkowych węglowodorów zna pojęcie: szereg

Bardziej szczegółowo

WĘGLOWODORY. Uczeń: Przykłady wymagań nadobowiązkowych Uczeń:

WĘGLOWODORY. Uczeń: Przykłady wymagań nadobowiązkowych Uczeń: WĘGLOWODORY Wymagania na ocenę dopuszczającą dostateczną dobrą bardzo dobrą pisze wzory sumaryczne, zna nazwy czterech początkowych węglowodorów nasyconych; zna pojęcie: szereg homologiczny; zna ogólny

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU Z CHEMII W KLASIE III 1 godzina/ tydzień Anna Trela- Skupińska

ROZKŁAD MATERIAŁU Z CHEMII W KLASIE III 1 godzina/ tydzień Anna Trela- Skupińska ROZKŁAD MATERIAŁU Z CHEMII W KLASIE III 1 godzina/ tydzień Anna Trela- Skupińska Temat i numer kolejny lekcji Zagadnienia programowe Wymagania: podstawowe (P) ponadpodstawowe (PP) Uczeń: Uczeń: Przykłady

Bardziej szczegółowo

Dział 9. Węglowodory. Wymagania na ocenę. dopuszczającą dostateczną dobrą bardzo dobrą. Przykłady wymagań nadobowiązkowych

Dział 9. Węglowodory. Wymagania na ocenę. dopuszczającą dostateczną dobrą bardzo dobrą. Przykłady wymagań nadobowiązkowych Dział 9. Węglowodory rozumie pojęcia: chemia nieorganiczna, chemia organiczna; wie, w jakich postaciach występuje węgiel w przyrodzie; pisze wzory sumaryczne, zna nazwy czterech początkowych węglowodorów

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe kryteria oceniania po pierwszym półroczu klasy III:

Szczegółowe kryteria oceniania po pierwszym półroczu klasy III: Chemia Szczegółowe kryteria oceniania po pierwszym półroczu klasy III: Dopuszczający: Ocenę otrzymuje uczeń/ uczennica, który: rozumie pojęcia: chemia nieorganiczna, chemia organiczna; wie, w jakich postaciach

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE CHEMIA KLASA 3 GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE CHEMIA KLASA 3 GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE CHEMIA KLASA 3 GIMNAZJUM Dział 9. WĘGLOWODORY Wymagania na ocenę dopuszczającą dostateczną dobrą bardzo dobrą rozumie pojęcia: chemia nieorganiczna, chemia organiczna; wie, w jakich

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z chemii w klasie III gimnazjum. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

Wymagania edukacyjne z chemii w klasie III gimnazjum. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: Wymagania edukacyjne z chemii w klasie III gimnazjum Dział 1. WĘGLOWODORY rozumie pojęcia: chemia nieorganiczna, chemia organiczna; wie, w jakich postaciach występuje węgiel w przyrodzie; pisze wzory sumaryczne,

Bardziej szczegółowo

wyjaśnia pochodzenie węgli kopalnych; podaje przykład doświadczenia,

wyjaśnia pochodzenie węgli kopalnych; podaje przykład doświadczenia, Dział 9. WĘGLOWODORY rozumie pojęcia: chemia nieorganiczna, chemia organiczna; wie, w jakich postaciach występuje węgiel w przyrodzie; pisze wzory sumaryczne, zna nazwy czterech początkowych węglowodorów

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z chemii klasa III WĘGLOWODORY

Wymagania edukacyjne z chemii klasa III WĘGLOWODORY Wymagania edukacyjne z chemii klasa III WĘGLOWODORY Wymagania na ocenę dopuszczającą dostateczną dobrą bardzo dobrą wymienia odmiany pierwiastkowe wyjaśnia pochodzenie węgli węgla; kopalnych; wyjaśnia,

Bardziej szczegółowo

CHEMIA KL. III GIMNAZJUM. Wymagania ogólne na poszczególne stopnie szkolne:

CHEMIA KL. III GIMNAZJUM. Wymagania ogólne na poszczególne stopnie szkolne: CHEMIA KL. III GIMNAZJUM Wymagania ogólne na poszczególne stopnie szkolne: Ocenę celującą na semestr/koniec roku otrzymuje uczeń, który: - posiada wiadomości i umiejętności znacznie wykraczające poza program

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE w klasie III

WYMAGANIA EDUKACYJNE w klasie III WYMAGANIA EDUKACYJNE w klasie III Nr lekcji Temat lekcji Treści nauczania (pismem pogrubionym zostały zaznaczone treści Podstawy Programowej) Węgiel i jego związki z wodorem Wymagania i kryteria ocen Uczeń:

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z chemii dla klasy III Dział 8. Sole

Wymagania edukacyjne z chemii dla klasy III Dział 8. Sole Wymagania edukacyjne z chemii dla klasy III Dział 8. Sole definiuje sól; podaje budowę soli; wie, jak tworzy się nazwy soli; wie, że sole występują w postaci kryształów; wie, co to jest reakcja zobojętniania;

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA WRAZ Z KRYTERIAMI WYMAGAŃ Z CHEMII DLA KLAS III KONIECZNE KONIECZNE + PODSTAWOWE

PROGRAM NAUCZANIA WRAZ Z KRYTERIAMI WYMAGAŃ Z CHEMII DLA KLAS III KONIECZNE KONIECZNE + PODSTAWOWE PROGRAM NAUCZANIA WRAZ Z KRYTERIAMI WYMAGAŃ Z CHEMII DLA KLAS III TEMAT LEKCJI 1. Jak są zbudowane sole i jak się tworzy ich nazwy? 2. Co się dzieje z solami w wodzie? 3. Czy kwasy można zobojętnić? 4.

Bardziej szczegółowo

I. Węgiel i jego związki z wodorem

I. Węgiel i jego związki z wodorem NaCoBeZU z chemii dla klasy 3 I. Węgiel i jego związki z wodorem 1. Poznajemy naturalne źródła węglowodorów wymieniam kryteria podziału chemii na organiczną i nieorganiczną wyjaśniam, czym zajmuje się

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z chemii w klasie III VII. Węgiel i jego związki z wodorem

Wymagania na poszczególne oceny z chemii w klasie III VII. Węgiel i jego związki z wodorem Wymagania na poszczególne oceny z chemii w klasie III VII. Węgiel i jego związki z wodorem 1 Uczeń: wyjaśnia, czym zajmuje się chemiaorganiczna (2) definiuje pojęcie węglowodory (2) wymienia naturalne

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z chemii dla klasy 3b. Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Żarnowcu. na rok szkolny 2015/2016

Wymagania edukacyjne z chemii dla klasy 3b. Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Żarnowcu. na rok szkolny 2015/2016 Wymagania edukacyjne z chemii dla klasy 3b Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Żarnowcu na rok szkolny 2015/2016 Nauczyciel: mgr Joanna Szasta Węgiel i jego związki z wodorem definiuje pojęcia: chemia

Bardziej szczegółowo

CHEMIA klasa 3 Wymagania programowe na poszczególne oceny do Programu nauczania chemii w gimnazjum. Chemia Nowej Ery.

CHEMIA klasa 3 Wymagania programowe na poszczególne oceny do Programu nauczania chemii w gimnazjum. Chemia Nowej Ery. CHEMIA klasa 3 Wymagania programowe na poszczególne oceny do Programu nauczania chemii w gimnazjum. Chemia Nowej Ery. Dział - Węgiel i jego związki. określa, czym zajmuje się chemia organiczna definiuje

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania dla uczniów z obowiązkiem dostosowania wymagań z chemii kl. III

Przedmiotowy system oceniania dla uczniów z obowiązkiem dostosowania wymagań z chemii kl. III Chemia klasa III - wymagania programowe opracowane na podstawie przewodnika dla nauczycieli opublikowanego przez wydawnictwo OPERON I. Węgiel I jego związki z wodorem Wymagania na ocenę dopuszczającą -

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych CHEMIA klasa III Oceny śródroczne:

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych CHEMIA klasa III Oceny śródroczne: Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych CHEMIA klasa III Oceny śródroczne: Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: -określa, co to są

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY,,Ciekawa chemia klasa 3

PLAN WYNIKOWY,,Ciekawa chemia klasa 3 PLAN WYNIKOWY,,Ciekawa chemia klasa 3 Dział 6: WODOROTLENKI A ZASADY Temat lekcji Zagadnienia programowe podstawowe (P) Wymagania: ponadpodstawowe (PP) Przykłady metod i form pracy W jaki sposób woda działa

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE z chemii dla klasy trzeciej

WYMAGANIA EDUKACYJNE z chemii dla klasy trzeciej Lucyna Krupa Rok szkolny 2016/2017 Anna Mikrut WYMAGANIA EDUKACYJNE z chemii dla klasy trzeciej Wyróżnia się wymagania na: ocenę dopuszczającą ocenę dostateczną (obejmują wymagania na ocenę dopuszczającą)

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z chemii kl. III

Przedmiotowy system oceniania z chemii kl. III Chemia klasa III - wymagania programowe opracowane na podstawie przewodnika dla nauczycieli opublikowanego przez wydawnictwo OPERON I. Węgiel I jego związki z wodorem Wymagania na ocenę dopuszczającą -

Bardziej szczegółowo

Plan pracy dydaktycznej na chemii w klasach trzecich w roku szkolnym 2015/2016

Plan pracy dydaktycznej na chemii w klasach trzecich w roku szkolnym 2015/2016 1 Agnieszka Wróbel nauczyciel biologii i chemii Wrocław,01.09.2015r. Plan pracy dydaktycznej na chemii w klasach trzecich w roku szkolnym 2015/2016 Poziom wymagań Ocena Opis wymagań podstawowe niedostateczna

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE na poszczególne oceny śródroczne i roczne. Z CHEMII W KLASIE III gimnazjum

WYMAGANIA EDUKACYJNE na poszczególne oceny śródroczne i roczne. Z CHEMII W KLASIE III gimnazjum WYMAGANIA EDUKACYJNE na poszczególne oceny śródroczne i roczne Z CHEMII W KLASIE III gimnazjum Program nauczania chemii w gimnazjum autorzy: Teresa Kulawik, Maria Litwin Program realizowany przy pomocy

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny z chemii w klasie III.

Wymagania programowe na poszczególne oceny z chemii w klasie III. Wymagania programowe na poszczególne oceny z chemii w klasie III. VII. Węgiel i jego związki z wodorem podaje kryteria podziału chemii na organiczną i nieorganiczną określa, czym zajmuje się chemia organiczna

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny. Klasa 3 I semestr

Wymagania programowe na poszczególne oceny. Klasa 3 I semestr Wymagania programowe na poszczególne oceny. Klasa 3 I semestr VII. Węgiel i jego związki z wodorem podaje kryteria podziału chemii na organiczną i nieorganiczną określa, czym zajmuje się chemia organiczna

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne z chemii w klasie III.

Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne z chemii w klasie III. Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne z chemii w klasie III. Stopień dopuszczający: podaje kryteria podziału chemii na organiczną i nieorganiczną określa, czym zajmuje się chemia organiczna

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny CHEMIA klasa III

Wymagania programowe na poszczególne oceny CHEMIA klasa III Wymagania programowe na poszczególne oceny CHEMIA klasa III I. Węgiel i jego związki z wodorem podaje kryteria podziału chemii na organiczną i nieorganiczną określa, czym zajmuje się chemia organiczna

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy i wymagania edukacyjne w klasie 3 gimnazjum. Węgiel i jego związki z wodorem. Wymagania edukacyjne. Tytuł rozdziału w podręczniku

Plan wynikowy i wymagania edukacyjne w klasie 3 gimnazjum. Węgiel i jego związki z wodorem. Wymagania edukacyjne. Tytuł rozdziału w podręczniku 1 Plan wynikowy i wymagania edukacyjne w klasie 3 gimnazjum Tytuł rozdziału w podręczniku Temat lekcji Treści nauczania podstawowe (P) Wymagania edukacyjne ponadpodstawowe (PP) Węgiel i jego związki z

Bardziej szczegółowo

Węgiel i jego związki z wodorem

Węgiel i jego związki z wodorem Węgiel i jego związki z wodorem Ocena dopuszczająca [1] podaje kryteria podziału chemii na organiczną i nieorganiczną określa, czym zajmuje się chemia organiczna definiuje pojęcie węglowodory wymienia

Bardziej szczegółowo

CHEMIA - KLASA III VII. Węgiel i jego związki z wodorem I półrocze

CHEMIA - KLASA III VII. Węgiel i jego związki z wodorem I półrocze CHEMIA - KLASA III VII. Węgiel i jego związki z wodorem I półrocze Ocena dopuszczająca (1) podaje kryteria podziału chemii na organiczną i nieorganiczną określa, czym zajmuje się chemia organiczna definiuje

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny

Wymagania programowe na poszczególne oceny Wymagania programowe na poszczególne oceny VII. Węgiel i jego związki z wodorem Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra [1] [1 + 2] [1 + 2 + 3] [1 + 2 + 3 + 4] podaje kryteria

Bardziej szczegółowo

KLASA TRZECIA. Węgiel i jego związki z wodorem 1. Poznajemy naturalne źródła węglowodorów. Wymagania edukacyjne. Tytuł rozdziału w podręczniku

KLASA TRZECIA. Węgiel i jego związki z wodorem 1. Poznajemy naturalne źródła węglowodorów. Wymagania edukacyjne. Tytuł rozdziału w podręczniku 1 KLASA TRZECIA Tytuł rozdziału w podręczniku Temat lekcji Treści nauczania Wymagania edukacyjne podstawowe (P) ponadpodstawowe (PP) Węgiel i jego związki z wodorem 1. Poznajemy naturalne źródła 2.1. Szereg

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny dla uczniów klas III gimnazjum

Wymagania programowe na poszczególne oceny dla uczniów klas III gimnazjum CHEMIA: Wymagania programowe na poszczególne oceny dla uczniów klas III gimnazjum VII. Węgiel i jego związki z wodorem podaje kryteria podziału chemii na organiczną i nieorganiczną określa, czym zajmuje

Bardziej szczegółowo

VII. Węgiel i jego związki z wodorem

VII. Węgiel i jego związki z wodorem Ocena dopuszczająca podaje kryteria podziału chemii na organiczną i nieorganiczną określa, czym zajmuje się chemia organiczna definiuje pojęcie węglowodory wymienia naturalne źródła stosuje zasady BHP

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy do serii Chemia Nowej Ery - klasa 3

Plan wynikowy do serii Chemia Nowej Ery - klasa 3 Plan wynikowy do serii Chemia Nowej Ery - klasa 3 Na podstawie Programu nauczania chemii w gimnazjum autorstwa Teresy Kulawik i Marii Litwin oraz Wymagań programowych na poszczególne oceny przygotowanych

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z chemii dla klasy III

Wymagania edukacyjne z chemii dla klasy III Wymagania edukacyjne z chemii dla klasy III VII. Węgiel i jego związki z wodorem Ocena dopuszczająca [1] podaje kryteria podziału chemii na organiczną i nieorganiczną określa, czym zajmuje się chemia organiczna

Bardziej szczegółowo

Stopień celujący mogą otrzymać uczniowie, którzy spełniają kryteria na stopień bardzo dobry oraz:

Stopień celujący mogą otrzymać uczniowie, którzy spełniają kryteria na stopień bardzo dobry oraz: Wymagania z chemii na poszczególne oceny Klasa 3 gimnazjum Stopień celujący mogą otrzymać uczniowie, którzy spełniają kryteria na stopień bardzo dobry oraz: Potrafią wykryć obecność węgla i wodoru w związkach

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny

Wymagania programowe na poszczególne oceny Przedmiot: chemia Klasa: IIIa, IIIb Nauczyciel: Agata SROKA Wymagania programowe na poszczególne oceny VII. Węgiel i jego związki z wodorem podaje kryteria podziału chemii na organiczną i nieorganiczną

Bardziej szczegółowo

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: Kryteria oceniania z chemii dla klasy 3A i 3B Gimnazjum w Borui Kościelnej Rok szkolny: 2015/2016 Semestr: pierwszy Opracowała: mgr Krystyna Milkowska, mgr inż. Malwina Beyga Ocenę niedostateczną otrzymuje

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z CHEMII W KLASACH II-III GM ROK SZKOLNY 2017/2018

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z CHEMII W KLASACH II-III GM ROK SZKOLNY 2017/2018 KLASA II SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z CHEMII W KLASACH II-III GM ROK SZKOLNY 2017/2018 WODOROTLENKI A ZASADY Wymagania na ocenę dopuszczającą [1] dostateczną [1+2] dobrą [1+2+3] bardzo dobrą [1+2+3+4]

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy do serii Chemia Nowej Ery

Plan wynikowy do serii Chemia Nowej Ery 1 Plan wynikowy do serii Chemia Nowej Ery Materiał opracowała Anna Remin na podstawie Programu nauczania chemii w gimnazjum autorstwa Teresy Kulawik i Marii Litwin oraz Wymagań programowych na poszczególne

Bardziej szczegółowo

Wymania programowe z chemii na poszczególne oceny klasa III

Wymania programowe z chemii na poszczególne oceny klasa III Wymania programowe z chemii na poszczególne oceny klasa III VII. Węgiel i jego związki z wodorem Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra - podaje kryteria podziału chemii na

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY NAUCZANIA CHEMII W GIMNAZJUM KLASA III

PLAN WYNIKOWY NAUCZANIA CHEMII W GIMNAZJUM KLASA III Publiczne Gimzjum Wadowice Górne PLAN WYNIKOWY NAUCZANIA CHEMII W GIMNAZJUM KLASA III Nowa Podstawa Programowa Graży Bieniek Plan uczania chemii w klasie III NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA Plan wynikowy uczania

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z chemii dla klasy III gimnazjum. Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Czarnym Dunajcu

Wymagania edukacyjne z chemii dla klasy III gimnazjum. Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Czarnym Dunajcu Rok Szkolny 2016/2017 Czarny Dunajec Wymagania edukacyjne z chemii dla klasy III gimnazjum Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Czarnym Dunajcu Nauczyciel: Agata Klimowska Podręcznik: Chemia 3 M. B.

Bardziej szczegółowo

projektuje doświadczenia chemiczne stosuje zdobytą wiedzę w złożonych zadaniach zapisuje równania reakcji spalania

projektuje doświadczenia chemiczne stosuje zdobytą wiedzę w złożonych zadaniach zapisuje równania reakcji spalania 14 Wymagania programowe Wymagania programowe na poszczególne oceny VII. Węgiel i jego związki z wodorem podaje kryteria podziału chemii na organiczną i nieorganiczną określa, czym zajmuje się chemia organiczna

Bardziej szczegółowo

VII. Węgiel i jego związki z wodorem

VII. Węgiel i jego związki z wodorem Wymagania edukacyjne z chemii dla klasy 3. podręcznik: Chemia Nowej Ery podręcznik dla gimnazjum część 3 autorzy: Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria Litwin ( do nowej podstawy programowej) przybory/pomoce

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe kryteria oceniania z chemii w klasie III (wymagania programowe)

Szczegółowe kryteria oceniania z chemii w klasie III (wymagania programowe) o VI. Sole Szczegółowe kryteria oceniania z chemii w klasie III (wymagania programowe) opracowane w oparciu o program nauczania chemii w gimnazjum Chemia Nowej Ery opisuje budowę soli wskazuje metal i

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny klasy II i III gimnazjum. Dział 4. Gazy i ich mieszaniny. Wymagania na ocenę

Wymagania na poszczególne oceny klasy II i III gimnazjum. Dział 4. Gazy i ich mieszaniny. Wymagania na ocenę Wymagania na poszczególne oceny klasy II i III gimnazjum Dział 4. Gazy i ich mieszaniny przedstawia dowody na istnienie powietrza; wie, z jakich substancji składa się powietrze; opisuje na schemacie obieg

Bardziej szczegółowo

VII. Węgiel i jego związki z wodorem

VII. Węgiel i jego związki z wodorem 1 Wymagania programowe z chemii na poszczególne oceny dla uczniów klasy III gimnazjum opracowane przez Małgorzatę Mańską do Programu nauczania chemii autorstwa T. Kulawik i M. Litwin, podręcznika Chemia

Bardziej szczegółowo

Dział 5. WODA I ROZTWORY WODNE

Dział 5. WODA I ROZTWORY WODNE Dział 5. WODA I ROZTWORY WODNE Wymagania na ocenę wymienia rodzaje wód; tłumaczy obieg wody w przyrodzie; wyjaśnia, jakie znaczenie dla uzasadnia potrzebę oszczędnego wie, jaką funkcję pełni woda w budowie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z CHEMII DLA KLASY III

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z CHEMII DLA KLASY III WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z CHEMII DLA KLASY III mgr Marta Warecka Lenart (program nauczania T.Kulawik i M.Litwin Chemia Nowej Ery ) Ocenę dopuszczający otrzymuje uczeń, który w 75% spełnił wymagania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z CHEMII DLA KLASY III A

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z CHEMII DLA KLASY III A WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z CHEMII DLA KLASY III A rok szkolny 2015/2016 mgr Marta Warecka Lenart (program nauczania T.Kulawik i M.Litwin Chemia Nowej Ery ) Ocenę dopuszczający otrzymuje uczeń, który

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJUM NR 47-sportowe. WYMAGANIA EDUKACYJNE Z CHEMII wg programu ŚWIAT CHEMII (wyd. ZamKor/WSiP)

GIMNAZJUM NR 47-sportowe. WYMAGANIA EDUKACYJNE Z CHEMII wg programu ŚWIAT CHEMII (wyd. ZamKor/WSiP) GIMNAZJUM NR 47-sportowe WYMAGANIA EDUKACYJNE Z CHEMII wg programu ŚWIAT CHEMII (wyd. ZamKor/WSiP) wraz z DOSOTOSOWANIEM DLA UCZNIÓW O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH Dorota Lewandowska Strona 1 z

Bardziej szczegółowo

VI. Sole. Wymagania programowe na poszczególne oceny

VI. Sole. Wymagania programowe na poszczególne oceny Wymagania programowe na poszczególne oceny VI. Sole opisuje budowę soli wskazuje metal i resztę kwasową we wzorze soli zapisuje wzory sumaryczne soli (chlorków, arczków) tworzy nazwy soli na podstawie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA CHEMIA - gimnazjum

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA CHEMIA - gimnazjum PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA CHEMIA - gimnazjum 1. Co 2. miesiące (w terminach ogłoszonych przez dyrektora szkoły) przeprowadzane są egzaminy badające przyrost wiedzy uczniów. Egzamin ten przeprowadza

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z CHEMII W KLASIE TRZECIEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z CHEMII W KLASIE TRZECIEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z CHEMII W KLASIE TRZECIEJ VI. Sole ( I półrocze) opisuje budowę soli wskazuje metal i resztę kwasową we wzorze soli - zapisuje wzory sumaryczne soli (chlorków,

Bardziej szczegółowo

CHEMIA KLASA III GIMNAZJUM

CHEMIA KLASA III GIMNAZJUM 2016-09-01 CHEMIA KLASA III GIMNAZJUM Tom III podręcznika Tom pierwszy obejmuje następujące punkty podstawy programowej: 8. Węgiel i jego związki z wodorem. 9. Pochodne węglowodorów. Substancje chemiczne

Bardziej szczegółowo

FESTIWAL NAUKI PYTANIA Z CHEMII ORGANICZNEJ

FESTIWAL NAUKI PYTANIA Z CHEMII ORGANICZNEJ FESTIWAL NAUKI PYTANIA Z CHEMII ORGANICZNEJ Agata Ołownia-Sarna 1. Chemia organiczna to chemia związków: a) Węgla, b) Tlenu, c) Azotu. 2. Do związków organicznych zaliczamy: a) Metan, b) Kwas węglowy,

Bardziej szczegółowo

CHEMIA. Treści nauczania- wymagania szczegółowe. Substancje i ich właściwości. Uczeń: Wewnętrzna budowa materii. Uczeń:

CHEMIA. Treści nauczania- wymagania szczegółowe. Substancje i ich właściwości. Uczeń: Wewnętrzna budowa materii. Uczeń: CHEMIA Treści nauczania- wymagania szczegółowe Substancje i ich właściwości. Uczeń: Podaje przykłady zastosować chemii w życiu codziennym Nazywa wybrane szkło i sprzęt laboratoryjny oraz określa jego przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

Plan dydaktyczny z chemii klasa: 2TRA 1 godzina tygodniowo- zakres podstawowy. Dział Zakres treści

Plan dydaktyczny z chemii klasa: 2TRA 1 godzina tygodniowo- zakres podstawowy. Dział Zakres treści Anna Kulaszewicz Plan dydaktyczny z chemii klasa: 2TRA 1 godzina tygodniowo- zakres podstawowy lp. Dział Temat Zakres treści 1 Zapoznanie z przedmiotowym systemem oceniania i wymaganiami edukacyjnymi z

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA CHEMIA GIMNAZJUM

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA CHEMIA GIMNAZJUM PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA CHEMIA GIMNAZJUM 1 Cele oceniania: 1.1 Sprawdzanie umiejętności posługiwania się wiedzą chemiczną w życiu codziennym w sytuacjach typowych i problemowych. 1.2 Sprawdzanie

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z chemii kl I Ocena dopuszczająca -stosuje zasady BHP w pracowni -nazywa sprzęt laboratoryjny i szkło oraz określa ich

Kryteria oceniania z chemii kl I Ocena dopuszczająca -stosuje zasady BHP w pracowni -nazywa sprzęt laboratoryjny i szkło oraz określa ich Kryteria oceniania z chemii kl I Ocena dopuszczająca -stosuje zasady BHP w pracowni -nazywa sprzęt laboratoryjny i szkło oraz określa ich przeznaczenie -opisuje właściwości substancji używanych na co dzień

Bardziej szczegółowo

Nauczyciel: mgr Anna Miętka. Rok szkolny 2014/2015

Nauczyciel: mgr Anna Miętka. Rok szkolny 2014/2015 Szczegółowe kryteria wymagań na poszczególne oceny z chemii według działów dla klasy IIa, IIc, IId oraz IIIa, IIIb, IIIc, IIId, IIIe Nauczyciel: mgr Anna Miętka Rok szkolny 2014/2015 Na każdą kolejną wyższą

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE Z CHEMII DLA KLASY II. Ocena Semestr I Semestr II

WYMAGANIA PROGRAMOWE Z CHEMII DLA KLASY II. Ocena Semestr I Semestr II WYMAGANIA PROGRAMOWE Z CHEMII DLA KLASY II Ocena Semestr I Semestr II Wymagania konieczne( ocena dopuszczająca ) - zna treść prawa zachowania masy i prawa stałości składu związku chemicznego - potrafi

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z chemii klasa III (2 godz. tyg)

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z chemii klasa III (2 godz. tyg) Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z chemii klasa III (2 godz. tyg) Spełnienie wymagań z poziomu wyższego uwarunkowane jest spełnieniem wymagań z poziomu niższego. Pismem pogrubionym zostały wyróżnione

Bardziej szczegółowo

6. Ćwiczenia praktyczne - umiejętność wykonywania przewidzianych eksperymentów chemicznych, pomiarów

6. Ćwiczenia praktyczne - umiejętność wykonywania przewidzianych eksperymentów chemicznych, pomiarów Wymagania edukacyjne z chemii na podstawie programów nauczania chemii w gimnazjum Chemia Nowej Ery autorstwa Marii Litwin i Teresy Kulawik oraz Ciekawa chemia autorstwa Hanny Gulińskiej i Janiny Smolińskiej

Bardziej szczegółowo

Twórcza szkoła dla twórczego ucznia Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Twórcza szkoła dla twórczego ucznia Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego SCENARIUSZ LEKCJI PRZEDMIOT: CHEMIA TEMAT: POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI O WĘGLU I WĘGLOWODORACH AUTOR SCENARIUSZA: mgr Ewa Gryczman OPRACOWANIE ELEKTRONICZNO GRAFICZNE : mgr Beata Rusin TEMAT LEKCJI Powtórzenie

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny klasa 3e

Wymagania programowe na poszczególne oceny klasa 3e Wymagania programowe na poszczególne oceny klasa 3e Kwasy-powtórzenie definiuje pojęcia: elektrolit i nieelektrolit wyjaśnia, co to jest wskaźnik i wymienia trzy przykłady wskaźników opisuje zastosowania

Bardziej szczegółowo

I. Sole. Ocena dostateczna [1 + 2] Ocena dobra [ ] Ocena bardzo dobra [ ]

I. Sole. Ocena dostateczna [1 + 2] Ocena dobra [ ] Ocena bardzo dobra [ ] Wymagania programowe na poszczególne oceny z chemii dla klasy III Wymagania edukacyjne z chemii dla klasy III gimnazjum oparte są na programie nauczania Program nauczania chemii w gimnazjum autorstwa Teresy

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału nauczania chemii klasa 3.

Rozkład materiału nauczania chemii klasa 3. Rozkład materiału nauczania chemii klasa 3. Lp. Treści nauczania (temat lekcji) Liczba godzin na realizację Umiejętności wymagania szczegółowe (pismem półgrubym zostały zaznaczone wymagania obowiązujące

Bardziej szczegółowo

Propozycja planu wynikowego Chemia Nowej Ery klasa 3 gimnazjum

Propozycja planu wynikowego Chemia Nowej Ery klasa 3 gimnazjum 1 Propozycja planu wynikowego Chemia Nowej Ery klasa 3 gimnazjum Tytuł rozdziału w podręczniku Dział V. Sole 5. Poznajemy sole 5.1. Wzory i nazwy soli 5.2. Dysocjacja jonowa soli Temat lekcji Treści nauczania

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe: Gimnazjum chemia klasa III

Wymagania programowe: Gimnazjum chemia klasa III Wymagania programowe: Gimnazjum chemia klasa III Dział: Wodorotlenki Ocena dopuszczająca [1] wymienia zasady bhp dotyczące obchodzenia się z zasadami odróżnia zasady od innych substancji za pomocą wskaźników

Bardziej szczegółowo

1 września 2013 Przedmiotowy system oceniania z chemii dla gimnazjum

1 września 2013 Przedmiotowy system oceniania z chemii dla gimnazjum 1 września 2013 Przedmiotowy system oceniania z chemii dla gimnazjum Przedmiotowy system oceniania z chemii dla uczniów gimnazjum został opracowany w oparciu o: 1. Podstawę programową Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału nauczania z chemii w klasie 3 gimnazjum

Rozkład materiału nauczania z chemii w klasie 3 gimnazjum Rozkład materiału nauczania z chemii w klasie 3 gimnazjum Lp. Treści nauczania (temat lekcji) Liczba godzin na realizację Umiejętności wymagania szczegółowe (pismem półgrubym zostały zaznaczone wymagania

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z chemii dla uczniów gimnazjum został opracowany w oparciu o:

Przedmiotowy system oceniania z chemii dla uczniów gimnazjum został opracowany w oparciu o: 1 września 2016 Przedmiotowy system oceniania z chemii dla gimnazjum Przedmiotowy system oceniania z chemii dla uczniów gimnazjum został opracowany w oparciu o: 1. Podstawę programową Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Węgiel i jego związki

Węgiel i jego związki 203 - Węgiel i jego związki - koło chemiczne dla klasy III Jesteś zalogowany(a) jako Recenzent (Wyloguj) Kreatywna szkoła ZP_203 Osoby Uczestnicy Tematyka Najświeższe wiadomości Certificates Fora dyskusyjne

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE CHEMIA KLASA III ROK SZKOLNY 2016/2017 LUCYNA TOKA

WYMAGANIA EDUKACYJNE CHEMIA KLASA III ROK SZKOLNY 2016/2017 LUCYNA TOKA 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE CHEMIA KLASA III ROK SZKOLNY 2016/2017 LUCYNA TOKA DZIAŁ WĘGIEL I JEGO ZWIĄZKI Z WODOREM ocena dopuszczająca uczeo korzystając z układu okresowego, opisuje budowę atomu węgla, rozróżnia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Chemia klasa trzecia Gimnazjum nr 19 w Krakowie

WYMAGANIA EDUKACYJNE Chemia klasa trzecia Gimnazjum nr 19 w Krakowie WYMAGANIA EDUKACYJNE Chemia klasa trzecia Gimnazjum nr 19 w Krakowie I. Zasady oceniania i sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych 1. Ocenianie ma charakter systematyczny i wieloaspektowy. 2. Formy

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE. CHEMIA klasa I. Wymagania podstawowe:

WYMAGANIA PROGRAMOWE. CHEMIA klasa I. Wymagania podstawowe: WYMAGANIA PROGRAMOWE Wymagania podstawowe: CHEMIA klasa I 1. Uczeń zna podział substancji, podaje ich przykłady, wie co to są właściwości fizyczne i chemiczne substancji, potrafi je określać. 2. Uczeń

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 7: BUDOWA MATERII OCENA ŚRÓDROCZNA

DZIAŁ 7: BUDOWA MATERII OCENA ŚRÓDROCZNA Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z chemii w klasie III, wynikające z realizowanego programu nauczania chemii w gimnazjum K.M. Pazdro

Bardziej szczegółowo

Wymagania z chemii - Klasa III

Wymagania z chemii - Klasa III Wymagania z chemii - Klasa III Autor: Grażyna Serafin 04.04.2008. Zmieniony 12.11.2009. Zespół Szkół Rolniczych WYMAGANIA Z CHEMII DLA KLASY III ( 1 godzina chemii w tygodniu )I WĘGLOWODORYOcena dopuszczająca

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny w kl.3

Wymagania programowe na poszczególne oceny w kl.3 Wymagania programowe na poszczególne oceny w kl.3 IV. Kwasy wymienia zasady bhp dotyczące obchodzenia się z kwasami definiuje pojęcia: elektrolit i nieelektrolit wyjaśnia, co to jest wskaźnik i wymienia

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe z chemii na poszczególne oceny klasa trzecia gimnazjum

Wymagania programowe z chemii na poszczególne oceny klasa trzecia gimnazjum Wymagania programowe z chemii na poszczególne oceny klasa trzecia gimnazjum IV. Kwasy wymienia zasady bhp dotyczące obchodzenia się z kwasami definiuje pojęcia: elektrolit i nieelektrolit wyjaśnia, co

Bardziej szczegółowo

Ogólne treści nauczania z opisami osiągnięć uczniów (wg punktów podstawy programowej) z przyporządkowaną na realizację liczbą godzin

Ogólne treści nauczania z opisami osiągnięć uczniów (wg punktów podstawy programowej) z przyporządkowaną na realizację liczbą godzin Ogólne treści nauczania z opisami osiągnięć uczniów (wg punktów podstawy programowej) z przyporządkowaną na realizację liczbą godzin Propozycje przydziału godzin na poszczególne bloki tematyczne przy założeniu:

Bardziej szczegółowo

Wymagania podstawowe (dostateczna)

Wymagania podstawowe (dostateczna) Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z przedmiotu chemia dla uczniów z klasy III gimnazjum na rok szkolny 2017/2018. SEMESTR I Temat według programu IV. Kwasy Wymagania

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny z chemii w klasie 3 gimnazjum ( 2 godziny w tygodniu)

Wymagania programowe na poszczególne oceny z chemii w klasie 3 gimnazjum ( 2 godziny w tygodniu) Wymagania programowe na poszczególne oceny z chemii w klasie 3 gimnazjum ( 2 godziny w tygodniu) IV. Kwasy wymienia zasady bhp dotyczące obchodzenia się z kwasami definiuje pojęcia: elektrolit i nieelektrolit

Bardziej szczegółowo

Protokół doświadczenia IBSE III etap GIMNAZJUM ZADANIE 4

Protokół doświadczenia IBSE III etap GIMNAZJUM ZADANIE 4 1. Odniesienie do Podstawy Programowej a) Cele kształcenia Protokół doświadczenia IBSE III etap GIMNAZJUM ZADANIE 4 Pozyskiwanie, przetwarzanie i tworzenie informacji. Uczeń pozyskuje i przetwarza informacje

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW CHEMIA III etap edukacyjny Cele kształcenia wymagania ogólne I. Pozyskiwanie, przetwarzanie i tworzenie informacji. Uczeń pozyskuje i przetwarza informacje

Bardziej szczegółowo

Ocena dobra [ ] Uczeń:

Ocena dobra [ ] Uczeń: Chemia - klasa III Wymagania edukacyjne 1.Węglowodory Ocena dopuszczająca [1] definiuje pojęcia: węglowodory, alkany, alkeny, alkiny, szereg homologiczny, grupa alkilowa, reakcje podstawiania (substytucji),

Bardziej szczegółowo

Podstawowe pojęcia i prawa chemiczne

Podstawowe pojęcia i prawa chemiczne Podstawowe pojęcia i prawa chemiczne Pierwiastki, nazewnictwo i symbole. Budowa atomu, izotopy. Przemiany promieniotwórcze, okres półtrwania. Układ okresowy. Właściwości pierwiastków a ich położenie w

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE z chemii dla klasy trzeciej

WYMAGANIA EDUKACYJNE z chemii dla klasy trzeciej Lucyna Krupa Rok szkolny 2015/2016 WYMAGANIA EDUKACYJNE z chemii dla klasy trzeciej Wyróżnia się wymagania: konieczne na ocenę dopuszczającą; konieczne + podstawowe na ocenę dostateczną; konieczne + podstawowe

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z CHEMII W KLASACH I-III GM ROK SZKOLNY 2015/2016 KLASA I I. Substancje i ich przemiany

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z CHEMII W KLASACH I-III GM ROK SZKOLNY 2015/2016 KLASA I I. Substancje i ich przemiany SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z CHEMII W KLASACH I-III GM ROK SZKOLNY 2015/2016 KLASA I I. Substancje i ich przemiany Ocena dopuszczająca [1] Ocena dostateczna [1 + 2] zalicza chemię do nauk przyrodniczych

Bardziej szczegółowo

Konspekt lekcji chemii w klasie III gimnazjum. Temat: Węglowodory i pochodne węglowodorów powtórzenie wiadomości.

Konspekt lekcji chemii w klasie III gimnazjum. Temat: Węglowodory i pochodne węglowodorów powtórzenie wiadomości. Konspekt lekcji chemii w klasie III gimnazjum. Temat: Węglowodory i pochodne węglowodorów powtórzenie wiadomości. Cel główny: przypomnienie i utrwalenie wiadomości dotyczących węglowodorów i pochodnych

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Rozkład materiału dostosowany do wariantu szkolnego planu lekcji

Tabela 1. Rozkład materiału dostosowany do wariantu szkolnego planu lekcji 1 Tabela 1. Rozkład materiału dostosowany do wariantu 1 + 2 + 1 szkolnego planu 1 1 Zajęcia wprowadzające 1 2 Czym się zajmuje chemia? 1 3 1/1.1 Jak pracuje chemik? Świat substancji 1 4 2/1.2 Z czego jest

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z chemii dla klasy II gimnazjum oparte na programie nauczania Chemia Nowa Era

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z chemii dla klasy II gimnazjum oparte na programie nauczania Chemia Nowa Era Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z chemii dla klasy II gimnazjum oparte na programie nauczania Chemia Nowa Era IV. Kwasy Opracowała mgr Agnieszka Para Ocena dopuszczająca [1] wymienia zasady

Bardziej szczegółowo

Propozycja rozkładu materiału nauczania

Propozycja rozkładu materiału nauczania 4 Rozkład materiału nauczania I Propozycja rozkładu materiału nauczania Przedstawiona propozycja rozkładu materiału nauczania obejmuje wszystkie treêci zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacy jne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z przedmiotu chemia dla uczniów z klasy III gimnazjum na rok szkolny 2017/2018.

Wymagania edukacy jne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z przedmiotu chemia dla uczniów z klasy III gimnazjum na rok szkolny 2017/2018. Wymagania edukacy jne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z przedmiotu chemia dla uczniów z klasy III gimnazjum na rok szkolny 2017/2018. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który opanował wymagania

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny

Wymagania programowe na poszczególne oceny Wymagania programowe 13 2 Wymagania programowe na poszczególne oceny Wymagania programowe na poszczególne oceny zostały opracowane przez Małgorzat Maƒskà do Programu nauczania chemii w gimnazjum. Chemia

Bardziej szczegółowo