KLASA TRZECIA. Węgiel i jego związki z wodorem 1. Poznajemy naturalne źródła węglowodorów. Wymagania edukacyjne. Tytuł rozdziału w podręczniku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KLASA TRZECIA. Węgiel i jego związki z wodorem 1. Poznajemy naturalne źródła węglowodorów. Wymagania edukacyjne. Tytuł rozdziału w podręczniku"

Transkrypt

1 1 KLASA TRZECIA Tytuł rozdziału w podręczniku Temat lekcji Treści nauczania Wymagania edukacyjne podstawowe (P) ponadpodstawowe (PP) Węgiel i jego związki z wodorem 1. Poznajemy naturalne źródła 2.1. Szereg homologiczny 1. Poznajemy naturalne źródła 2. Szereg homologiczny związki organiczne i nieorganiczne węglowodory naturalne źródła właściwości i zastosowania ropy naftowej* destylacja frakcjonowana ropy naftowej i jej produkty* właściwości i zastosowania gazu ziemnego* właściwości i zastosowania gazu świetlnego* węglowodory nasycone alkany szereg homologiczny wzory sumaryczne, strukturalne i półstrukturalne izomeria łańcuchowa* modelowanie cząsteczek za pomocą modeli czaszowych i pręcikowo- -kulkowych wymienia kryteria podziału chemii na organiczną i nieorganiczną wyjaśnia, czym zajmuje się chemia organiczna definiuje pojęcie węglowodory wymienia naturalne źródła podaje zasady bezpiecznego obchodzenia się z gazem ziemnym, ropą naftową i produktami jej przeróbki opisuje skład gazu ziemnego wymienia najważniejsze zastosowania gazu ziemnego oraz ropy naftowej i produktów jej przeróbki wykrywa obecność węgla w związkach organicznych* definiuje pojęcie szereg homologiczny definiuje pojęcie węglowodory nasycone podaje wzór ogólny szeregu homologicznego odróżnia wzór sumaryczny od wzorów strukturalnego i półstrukturalnego zapisuje wzór sumaryczny i podaje nazwę alkanu o określonej liczbie atomów węgla w cząsteczce (do pięciu atomów węgla) opisuje niektóre zastosowania produktów destylacji ropy naftowej omawia skutki wydobywania i wykorzystywania ropy naftowej planuje i wykonuje doświadczenie chemiczne umożliwiające wykrycie obecności węgla i wodoru w związkach organicznych opisuje właściwości i zastosowania gazu ziemnego i ropy naftowej* wyjaśnia pojęcie destylacja frakcjonowana ropy naftowej * wymienia produkty destylacji frakcjonowanej ropy naftowej* tworzy wzór ogólny szeregu homologicznego na podstawie wzorów trzech kolejnych zapisuje wzory sumaryczne, strukturalne i półstrukturalne oraz podaje nazwy z wykorzystaniem ich wzoru ogólnego

2 Metan i etan 3. Właściwości metanu i etanu 2.3. Właściwości i zastosowania 4. Właściwości i zastosowania występowanie metanu właściwości fizyczne i chemiczne metanu i etanu reakcje spalania (spalanie całkowite i niecałkowite) zastosowania metanu i etanu właściwości fizyczne i chemiczne (reakcje spalania) właściwości benzyny zastosowanie kraking* zapisuje wzory strukturalne i półstrukturalne (do pięciu atomów węgla w cząsteczce) wyjaśnia pojęcie szereg homologiczny buduje model cząsteczek metanu i etanu wykonuje proste obliczenia dotyczące wyjaśnia, czym jest metan i wymienia miejsca jego występowania zapisuje wzór sumaryczny i strukturalny metanu wymienia właściwości fizyczne i chemiczne (np. reakcje spalania) metanu i etanu wyjaśnia, na czym polegają spalanie całkowite i niecałkowite zapisuje i odczytuje równania reakcji spalania całkowitego oraz niecałkowitego metanu i etanu wymienia zastosowania metanu i etanu wskazuje warunki, od których zależą właściwości opisuje zastosowania wymienia właściwości benzyny chemiczne identyfikacja rodzajów produktów spalania wyjaśnia różnice między spalaniem całkowitym a spalaniem niecałkowitym zapisuje równania reakcji spalania całkowitego i niecałkowitego wyjaśnia zależność między długością łańcucha węglowego a właściwościami (np. stanem skupienia, lotnością, palnością)

3 Szeregi homologiczne alkenów i alkinów 3.2. Eten 3.3. Etyn 5. Szeregi homologiczne alkenów i alkinów 6. Właściwości etenu i etynu węglowodory nienasycone budowa alkenów i alkinów zasady nazewnictwa alkenów i alkinów izomeria położeniowa* otrzymywanie etenu i etynu właściwości fizyczne etenu i etynu właściwości chemiczne etenu i etynu reakcje spalania, przyłączania i polimeryzacji właściwości i zastosowania polietylenu zastosowania etenu i etynu piroliza metanu* substytucja metanu* definiuje pojęcie węglowodory nienasycone wymienia zasady tworzenia nazw alkenów i alkinów na podstawie nazw zapisuje wzory ogólne szeregów homologicznych alkenów i alkinów przyporządkowuje dany węglowodór do odpowiedniego szeregu homologicznego zapisuje wzory sumaryczne oraz nazwy alkenu i alkinu o określonej liczbie atomów węgla w cząsteczce (do pięciu atomów węgla) opisuje właściwości fizyczne oraz chemiczne (reakcje spalania, przyłączania bromu i wodoru) etenu i etynu buduje model cząsteczki etenu i etynu podaje wzory sumaryczne i strukturalne etenu i etynu porównuje budowę etenu i etynu wymienia sposoby otrzymywania etenu i etynu opisuje najważniejsze zastosowania etenu i etynu wyjaśnia, na czym polegają reakcje przyłączania i polimeryzacji definiuje pojęcia: polimeryzacja, monomer i polimer zapisuje wzory sumaryczne, strukturalne i półstrukturalne oraz podaje nazwy alkenów i alkinów z wykorzystaniem wzorów ogólnych wykonuje obliczenia dotyczące alkenów i alkinów zapisuje równania reakcji otrzymywania etenu i etynu podaje interpretacje słowne równań reakcji chemicznych (reakcje spalania, przyłączania bromu i wodoru) zapisuje równania reakcji etenu i etynu z bromem oraz polimeryzacji etenu opisuje rolę katalizatora w danej reakcji chemicznej opisuje właściwości i zastosowania polietylenu wyjaśnia, jakie związki mogą ulegać reakcji polimeryzacji wyjaśnia, na czym polega reakcja polimeryzacji wymienia produkty polimeryzacji etynu

4 Właściwości alkenów i alkinów 3.5. Tworzywa sztuczne* Podsumowanie działu 7. Właściwości alkenów i alkinów 8. Tworzywa sztuczne* 9., 10., 11. Podsumowanie wiadomości. Sprawdzian wiadomości. Omówienie sprawdzianu właściwości alkenów i alkinów doświadczalne odróżnianie nasyconych od nienasyconych rola nienasyconych w przyrodzie właściwości i zastosowania wybranych tworzyw sztucznych* polimery naturalne, sztuczne i syntetyczne* tworzywa biodegradowalne, wulkanizacja* zalicza alkeny i alkiny do nienasyconych opisuje właściwości nienasyconych przewiduje zachowanie wody bromowej (lub rozcieńczonego roztworu manganianu(vii) potasu) wobec węglowodoru nasyconego i nienasyconego odróżnia doświadczalnie węglowodory nasycone od nienasyconych wymienia rodzaje tworzyw sztucznych* podaje właściwości i zastosowania wybranych tworzyw sztucznych* wyjaśnia przyczyny większej aktywności chemicznej nienasyconych w porównaniu z węglowodorami nasyconymi analizuje właściwości wyjaśnia wpływ wiązania wielokrotnego w cząsteczce węglowodoru na jego reaktywność chemiczną zapisuje równania reakcji przyłączania cząsteczek do wiązania wielokrotnego, np. bromowodoru, wodoru i chloru chemiczne umożliwiające odróżnienie nasyconych od nienasyconych opisuje przeprowadzane doświadczenie chemiczne określa zalety i wady tworzyw sztucznych*

5 5 Pochodne 4.1. Szereg homologiczny 4.2. Metanol 4.3. Etanol 12. Szereg homologiczny 13. Budowa i właściwości metanolu i etanolu alkohole pochodne budowa wzory sumaryczne, strukturalne i nazewnictwo tioalkohole* właściwości metanolu i etanolu doświadczenia chemiczne zastosowanie metanolu i etanolu zapis równań reakcji spalania metanolu i etanolu negatywne skutki działania etanolu na organizm ludzki doświadczalne wykrywanie etanolu w roztworze opisuje budowę pochodnych (grupa alkilowa + grupa funkcyjna) wymienia pierwiastki chemiczne wchodzące w skład pochodnych definiuje alkohole jako pochodne wyjaśnia, czym jest grupa funkcyjna zaznacza i nazywa grupę funkcyjną w alkoholach zapisuje wzór ogólny wymienia reguły tworzenia nazw systematycznych zapisuje wzory sumaryczne i strukturalne prostych monohydroksylowych i podaje ich nazwy opisuje najważniejsze właściwości metanolu i etanolu zapisuje równania reakcji spalania metanolu i etanolu wymienia podstawowe zastosowania metanolu i etanolu wymienia toksyczne właściwości opisuje negatywne skutki działania etanolu na organizm ludzki tworzy wzór ogólny szeregu homologicznego na podstawie wzorów trzech kolejnych zapisuje wzory sumaryczne, strukturalne i półstrukturalne oraz podaje nazwy z wykorzystaniem ich wzoru ogólnego projektuje i wykonuje doświadczenia chemiczne, za których pomocą można zbadać właściwości metanolu i etanolu opisuje fermentację alkoholową*

6 Glicerol 14. Glicerol jako przykład alkoholu polihydroksylowego 4.5. Właściwości 15. Właściwości porównanie budowy monohydroksylowych i polihydroksylowych budowa glicerolu doświadczalne badanie właściwości glicerolu zastosowania glicerolu etanodiol, nitrogliceryna* zależność między długością łańcucha węglowego a stanem skupienia i reaktywnością chemiczną odczyn równania reakcji spalania rozróżnia alkohole monohydroksylowe i polihydroksylowe wyjaśnia, czym są alkohole polihydroksylowe zapisuje wzory sumaryczny i strukturalny glicerolu opisuje najważniejsze właściwości glicerolu wymienia zastosowania glicerolu określa odczyn roztworu alkoholu zapisuje równania reakcji spalania projektuje i wykonuje doświadczenia chemiczne, w których wyniku można zbadać właściwości glicerolu zapisuje równanie reakcji spalania glicerolu wyjaśnia sposób tworzenia nazwy systematycznej glicerolu zapisuje wzór i wymienia właściwości etanodiolu* omawia sposób otrzymywania oraz właściwości nitrogliceryny* uzasadnia rodzaj odczynu roztworu alkoholu wyjaśnia zależność między długością łańcucha węglowego a stanem skupienia i reaktywnością chemiczną

7 Szereg homologiczny kwasów 5.2. Kwas metanowy 5.3. Kwas etanowy 16. Szereg homologiczny kwasów 17. Kwas metanowy i kwas etanowy jako przykłady kwasów występowanie kwasów organicznych w przyrodzie budowa i nazewnictwo kwasów zastosowania kwasów kwasy dikarboksylowe* właściwości kwasu metanowego i kwasu etanowego otrzymywanie soli kwasów zastosowania kwasu metanowego i kwasu etanowego definiuje kwasy karboksylowe jako pochodne wymienia przykłady kwasów organicznych występujących w przyrodzie zaznacza i nazywa grupę funkcyjną w kwasach zapisuje wzór ogólny kwasów zapisuje wzory sumaryczne i strukturalne prostych kwasów oraz wymienia ich nazwy zwyczajowe i systematyczne wyjaśnia pochodzenie danych nazw zwyczajowych i systematycznych wymienia zastosowania kwasów wymienia przykłady kwasów di* wymienia podstawowe zastosowania kwasu metanowego (mrówkowego) i kwasu etanowego (octowego) opisuje najważniejsze właściwości kwasów metanowego i etanowego zaznacza we wzorze kwasu karboksylowego resztę kwasową omawia dysocjację jonową kwasów zapisuje równania reakcji kwasów metanowego i etanowego z metalami, tlenkami metali i zasadami oraz równania reakcji spalania i dysocjacji jonowej tych kwasów podaje nazwy soli pochodzących od kwasów metanowego i etanowego tworzy wzór ogólny szeregu homologicznego kwasów (na podstawie wzorów trzech kolejnych kwasów ) zapisuje wzory sumaryczne, strukturalne i półstrukturalne oraz podaje nazwy kwasów z wykorzystaniem ich wzoru ogólnego projektuje i wykonuje doświadczenia chemiczne, w których wyniku można zbadać właściwości kwasu octowego (reakcja dysocjacji elektrolitycznej, reakcja z zasadami, metalami i tlenkami metali) omawia metodę otrzymywania kwasu etanowego wyjaśnia proces fermentacji octowej zapisuje równania reakcji chemicznych otrzymywania soli kwasów metanowego i etanowego w postaci cząsteczkowej, jonowej oraz jonowej skróconej

8 Wyższe kwasy karboksylowe 5.5. Właściwości kwasów 18. Wyższe kwasy karboksylowe 19. Właściwości kwasów budowa i nazewnictwo wyższych kwasów właściwości fizyczne i chemiczne wyższych kwasów wyższe kwasy nasycone i nienasycone doświadczalne odróżnianie nasyconych wyższych kwasów od nienasyconych wyższych kwasów zastosowania wyższych kwasów sole wyższych kwasów tłuszczowych porównanie budowy oraz właściwości niższych i wyższych kwasów zależność między długością łańcucha węglowego a stanem skupienia i reaktywnością chemiczną kwasów porównanie właściwości kwasów organicznych i kwasów nieorganicznych hydroksykwasy* podaje nazwy wyższych kwasów nasyconych (palmitynowy, stearynowy) i nienasyconych (oleinowy) oraz zapisuje ich wzory dzieli kwasy karboksylowe na nasycone i nienasycone wyjaśnia, jak doświadczalnie udowodnić, że dany kwas karboksylowy jest kwasem nienasyconym definiuje pojęcie mydło opisuje właściwości wyższych kwasów (kwasów tłuszczowych stearynowego i oleinowego) opisuje zastosowania wyższych kwasów porównuje właściwości kwasów nazywa sole kwasów organicznych podaje przykłady hydroksykwasów* wyjaśnia, dlaczego wyższe kwasy karboksylowe nazywane są kwasami tłuszczowymi zapisuje równania reakcji spalania wyższych kwasów tłuszczowych oraz równania reakcji wyższych kwasów z zasadami wskazuje wiązanie podwójne w cząsteczce kwasu oleinowego chemiczne umożliwiające odróżnienie kwasu oleinowego od kwasów palmitynowego lub stearynowego wyjaśnia zależność między długością łańcucha węglowego a stanem skupienia i reaktywnością chemiczną kwasów porównuje właściwości kwasów organicznych i kwasów nieorganicznych

9 9 6. Poznajemy estry 20. Właściwości estrów reakcja estryfikacji otrzymywanie estrów budowa i nazewnictwo estrów właściwości i zastosowania estrów występowanie estrów w przyrodzie hydroliza estrów* definiuje estry zaznacza i nazywa grupę funkcyjną we wzorze estrów zapisuje wzór ogólny estrów wymienia związki chemiczne biorące udział w reakcji estryfikacji podaje przykłady występowania estrów w przyrodzie podaje przykłady nazw estrów tworzy nazwy estrów pochodzących od podanych nazw kwasów i (proste przykłady) wymienia związki biorące udział w reakcji estryfikacji określa sposób otrzymywania estru o podanej nazwie, np. octanu etylu wymienia właściwości octanu etylu definiuje reakcję hydrolizy* zapisuje równania reakcji chemicznych prostych kwasów z alkoholami monohydroksylowymi określa warunki przebiegu reakcji estryfikacji zapisuje równania reakcji otrzymywania podanych estrów tworzy wzory estrów od podanych nazw kwasów i chemiczne umożliwiające otrzymanie estru o podanej nazwie opisuje właściwości estrów w aspekcie ich zastosowań opisuje mechanizm reakcji estryfikacji omawia różnicę między reakcją estryfikacji a reakcją zobojętniania definiuje pojęcie reakcja hydrolizy estru * zapisuje równania reakcji otrzymywania i hydrolizy estru o podanej nazwie lub wzorze*

10 Aminy 7.2. Aminokwasy Podsumowanie działu 21. Aminy i aminokwasy jako pochodne zawierające azot 22., 23., 24. Podsumowanie wiadomości. Sprawdzian wiadomości. Omówienie sprawdzianu budowa amin na przykładzie metyloaminy właściwości fizyczne i chemiczne amin na przykładzie metyloaminy zastosowania amin budowa i nazewnictwo aminokwasów na przykładzie glicyny właściwości fizyczne i chemiczne aminokwasów na przykładzie glicyny wiązanie peptydowe aminy pierwszorzędowe, drugorzędowe i trzeciorzędowe* zaznacza i nazywa grupy funkcyjne w aminach i aminokwasach definiuje aminy i aminokwasy wymienia miejsca występowania amin i aminokwasów opisuje budowę oraz właściwości fizyczne i chemiczne amin na przykładzie metyloaminy zapisuje wzór metyloaminy zaznacza w cząsteczce wiązanie peptydowe definiuje pojęcie wiązanie peptydowe opisuje budowę oraz właściwości fizyczne i chemiczne aminokwasów na przykładzie glicyny zapisuje wzory poznanych amin i aminokwasów analizuje konsekwencje istnienia dwóch grup funkcyjnych w cząsteczce aminokwasu zapisuje równanie reakcji tworzenia dipeptydu wyjaśnia mechanizm powstawania wiązania peptydowego dzieli aminy na pierwszorzędowe, drugorzędowe i trzeciorzędowe na podstawie wzoru* Substancje o znaczeniu biologicznym 8. Poznajemy składniki żywności* 25. Poznajemy składniki żywności* rola składników żywności w prawidłowym funkcjonowaniu organizmu* występowanie składników chemicznych żywności* wymienia główne pierwiastki chemiczne wchodzące w skład organizmu ludzkiego* wymienia podstawowe składniki żywności i miejsca ich występowania* definiuje makro- i mikroelementy* opisuje znaczenie wody, tłuszczów, wyjaśnia rolę składników żywności w prawidłowym funkcjonowaniu organizmu*

11 Rodzaje tłuszczów i ich otrzymywanie 9.2. Właściwości tłuszczów 26. Tłuszcze budowa i otrzymywanie 27. Właściwości tłuszczów podział tłuszczów ze względu na stan skupienia i pochodzenie występowanie tłuszczów budowa tłuszczów otrzymywanie tłuszczów właściwości tłuszczów doświadczalne odróżnianie tłuszczów nasyconych od tłuszczów nienasyconych identyfikacja tłuszczów* utwardzanie tłuszczów* zmydlanie tłuszczów* białek, sacharydów, witamin i mikroelementów dla organizmu człowieka* wymienia funkcje podstawowych składników żywności* wymienia pierwiastki chemiczne, których atomy wchodzą w skład cząsteczek tłuszczów klasyfikuje tłuszcze pod względem stanu skupienia i pochodzenia podaje przykłady tłuszczów wyjaśnia, czym są tłuszcze opisuje właściwości fizyczne tłuszczów przebieg reakcji hydrolizy oraz zmydlania tłuszczów* podaje wzór ogólny tłuszczów wyjaśnia różnicę w budowie tłuszczów stałych i ciekłych podaje wzór tristearynianu glicerolu planuje doświadczenie chemiczne umożliwiające zbadanie składu pierwiastkowego tłuszczów chemiczne umożliwiające odróżnienie tłuszczu nasyconego od tłuszczu nienasyconego wyjaśnia, dlaczego olej roślinny odbarwia wodę bromową wyjaśnia, na czym polega metoda utwardzania tłuszczów* potrafi przeprowadzić reakcję zmydlania tłuszczów* zapisuje równania reakcji otrzymywania i zmydlania podanego tłuszczu, np. tristearynianu glicerolu* wyjaśnia, na czym polega próba akroleinowa*

12 Występowanie, skład i budowa białek 28. Występowanie i budowa białek występowanie białek skład białek rodzaje białek* wymienia pierwiastki chemiczne, których atomy wchodzą w skład cząsteczek białek wymienia miejsca występowania białek definiuje białka jako związki chemiczne powstające z aminokwasów podaje przykłady białek wymienia rodzaje białek* chemiczne umożliwiające zbadanie składu pierwiastkowego białek* Właściwości białek 29. Właściwości białek właściwości białek denaturacja i koagulacja reakcje charakterystyczne białek efekt Tyndalla* opisuje właściwości białek wymienia czynniki, które powodują denaturację białek wymienia czynniki, które powodują koagulację białek definiuje pojęcia denaturacja i koagulacja opisuje różnice w przebiegu denaturacji i koagulacji białek wykrywa obecność białka w produktach spożywczych podaje reakcje charakterystyczne białek podaje produkty hydrolizy białka* projektuje i wykonuje doświadczenie chemiczne badające zachowanie białka pod wpływem: ogrzewania, stężonego roztworu etanolu, kwasów i zasad, soli metali ciężkich (np. CuSO 4 ) i soli metali lekkich (np. NaCl) objaśnia pojęcia: peptydy, zol, żel, koagulacja, peptyzacja planuje doświadczenie chemiczne umożliwiające zbadanie składu pierwiastkowego białek chemiczne umożliwiające wykrycie białka wyjaśnia, na czym polega wysalanie białka

13 Skład pierwiastkowy i rodzaje sacharydów Monosacharydy 30. Budowa cukrów. Budowa i właściwości monosacharydów budowa sacharydów podział sacharydów budowa i właściwości glukozy reakcje charakterystyczne glukozy* wymienia pierwiastki chemiczne, których atomy wchodzą w skład cząsteczek cukrów dokonuje podziału sacharydów podaje przykłady sacharydów definiuje pojęcie węglowodany zapisuje wzory sumaryczne glukozy i fruktozy opisuje właściwości fizyczne glukozy omawia budowę glukozy wymienia zastosowania glukozy wyjaśnia redukujące właściwości glukozy chemiczne umożliwiające zbadanie składu pierwiastkowego cukrów projektuje i wykonuje doświadczenie chemiczne umożliwiające zbadanie właściwości glukozy wyjaśnia sposób wykrywania glukozy* udowadnia redukujące właściwości glukozy* przeprowadza próbę Trommera i próbę Tollensa dla glukozy* Disacharydy 31. Budowa i właściwości disacharydów budowa sacharozy właściwości sacharozy zastosowania sacharozy hydroliza sacharozy zapisuje wzór sumaryczny sacharozy opisuje właściwości fizyczne sacharozy wymienia zastosowania sacharozy definiuje pojęcie reakcja hydrolizy zapisuje za pomocą wzorów sumarycznych równanie reakcji sacharozy z wodą wyjaśnia, że sacharoza jest disacharydem projektuje doświadczenia chemiczne umożliwiające zbadanie właściwości sacharozy opisuje przeprowadzane doświadczenia chemiczne projektuje doświadczenia chemiczne umożliwiające odróżnienie glukozy od sacharozy*

14 Polisacharydy 33. Budowa i właściwości polisacharydów skrobia i celuloza występowanie skrobi i celulozy w wodzie budowa skrobi i celulozy właściwości skrobi i celulozy zastosowania skrobi i celulozy doświadczalne wykrywanie skrobi w produktach spożywczych opisuje występowanie celulozy i skrobi w przyrodzie zapisuje wzory sumaryczne skrobi i celulozy opisuje właściwości skrobi i celulozy zapisuje reakcję charakterystyczną dla skrobi definiuje związki wielkocząsteczkowe i podaje ich przykłady omawia przebieg reakcji hydrolizy skrobi i celulozy wykrywa obecność skrobi w produktach spożywczych opisuje zastosowania skrobi i celulozy porównuje budowę cząsteczek skrobi i celulozy wymienia różnice we właściwościach fizycznych skrobi i celulozy zapisuje poznane równania reakcji hydrolizy sacharydów projektuje doświadczenia chemiczne umożliwiające zbadanie właściwości skrobi i celulozy opisuje przeprowadzane doświadczenia chemiczne opisuje znaczenie i zastosowanie skrobi i celulozy udowadnia, że skrobia i celuloza są polisacharydami wyjaśnia, czym są dekstryny omawia hydrolizę skrobi projektuje doświadczenia chemiczne umożliwiające wykrycie obecności skrobi w produktach spożywczych 12. Substancje silnie działające na organizm człowieka* Podsumowanie działu 34. Substancje silnie działające na organizm człowieka* 35., 36., 37. Podsumowanie wiadomości. Sprawdzian wiadomości. Omówienie sprawdzianu rodzaje uzależnień* substancje powodujące uzależnienia* skutki uzależnień* wymienia rodzaje uzależnień* wymienia i opisuje substancje powodujące uzależnienia oraz skutki uzależnień* definiuje pojęcie uzależnienie * opisuje szkodliwy wpływ niektórych substancji uzależniających na organizm ludzki* * Treści nadobowiązkowe.

I. Węgiel i jego związki z wodorem

I. Węgiel i jego związki z wodorem NaCoBeZU z chemii dla klasy 3 I. Węgiel i jego związki z wodorem 1. Poznajemy naturalne źródła węglowodorów wymieniam kryteria podziału chemii na organiczną i nieorganiczną wyjaśniam, czym zajmuje się

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z chemii do klasy III gimnazjum w roku szkolnym 2017/2018. Liczba godzin tygodniowo: 1.

Plan wynikowy z chemii do klasy III gimnazjum w roku szkolnym 2017/2018. Liczba godzin tygodniowo: 1. 1 Plan wynikowy z chemii do klasy III gimnazjum w roku szkolnym 2017/2018. Liczba godzin tygodniowo: 1. Tytuł rozdziału w podręczniku Temat lekcji podstawowe Węgiel i jego związki z wodorem 1.Omówienie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne chemia klasa 3 gimnazjum. Węgiel i jego związki z wodorem. Wymagania edukacyjne. Tytuł rozdziału w podręczniku

Wymagania edukacyjne chemia klasa 3 gimnazjum. Węgiel i jego związki z wodorem. Wymagania edukacyjne. Tytuł rozdziału w podręczniku 1 Wymagania edukacyjne chemia klasa 3 gimnazjum Tytuł rozdziału w podręczniku Temat lekcji Treści nauczania podstawowe (P) Wymagania edukacyjne ponadpodstawowe (PP) Węgiel i jego związki z wodorem 1. Poznajemy

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy i wymagania edukacyjne w klasie 3 gimnazjum. Węgiel i jego związki z wodorem. Wymagania edukacyjne. Tytuł rozdziału w podręczniku

Plan wynikowy i wymagania edukacyjne w klasie 3 gimnazjum. Węgiel i jego związki z wodorem. Wymagania edukacyjne. Tytuł rozdziału w podręczniku 1 Plan wynikowy i wymagania edukacyjne w klasie 3 gimnazjum Tytuł rozdziału w podręczniku Temat lekcji Treści nauczania podstawowe (P) Wymagania edukacyjne ponadpodstawowe (PP) Węgiel i jego związki z

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy do serii Chemia Nowej Ery - klasa 3

Plan wynikowy do serii Chemia Nowej Ery - klasa 3 Plan wynikowy do serii Chemia Nowej Ery - klasa 3 Na podstawie Programu nauczania chemii w gimnazjum autorstwa Teresy Kulawik i Marii Litwin oraz Wymagań programowych na poszczególne oceny przygotowanych

Bardziej szczegółowo

CHEMIA klasa 3 Wymagania programowe na poszczególne oceny do Programu nauczania chemii w gimnazjum. Chemia Nowej Ery.

CHEMIA klasa 3 Wymagania programowe na poszczególne oceny do Programu nauczania chemii w gimnazjum. Chemia Nowej Ery. CHEMIA klasa 3 Wymagania programowe na poszczególne oceny do Programu nauczania chemii w gimnazjum. Chemia Nowej Ery. Dział - Węgiel i jego związki. określa, czym zajmuje się chemia organiczna definiuje

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z chemii w klasie III VII. Węgiel i jego związki z wodorem

Wymagania na poszczególne oceny z chemii w klasie III VII. Węgiel i jego związki z wodorem Wymagania na poszczególne oceny z chemii w klasie III VII. Węgiel i jego związki z wodorem 1 Uczeń: wyjaśnia, czym zajmuje się chemiaorganiczna (2) definiuje pojęcie węglowodory (2) wymienia naturalne

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE z chemii dla klasy trzeciej

WYMAGANIA EDUKACYJNE z chemii dla klasy trzeciej Lucyna Krupa Rok szkolny 2016/2017 Anna Mikrut WYMAGANIA EDUKACYJNE z chemii dla klasy trzeciej Wyróżnia się wymagania na: ocenę dopuszczającą ocenę dostateczną (obejmują wymagania na ocenę dopuszczającą)

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych CHEMIA klasa III Oceny śródroczne:

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych CHEMIA klasa III Oceny śródroczne: Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych CHEMIA klasa III Oceny śródroczne: Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: -określa, co to są

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny z chemii w klasie III.

Wymagania programowe na poszczególne oceny z chemii w klasie III. Wymagania programowe na poszczególne oceny z chemii w klasie III. VII. Węgiel i jego związki z wodorem podaje kryteria podziału chemii na organiczną i nieorganiczną określa, czym zajmuje się chemia organiczna

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny

Wymagania programowe na poszczególne oceny Przedmiot: chemia Klasa: IIIa, IIIb Nauczyciel: Agata SROKA Wymagania programowe na poszczególne oceny VII. Węgiel i jego związki z wodorem podaje kryteria podziału chemii na organiczną i nieorganiczną

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne z chemii w klasie III.

Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne z chemii w klasie III. Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne z chemii w klasie III. Stopień dopuszczający: podaje kryteria podziału chemii na organiczną i nieorganiczną określa, czym zajmuje się chemia organiczna

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny CHEMIA klasa III

Wymagania programowe na poszczególne oceny CHEMIA klasa III Wymagania programowe na poszczególne oceny CHEMIA klasa III I. Węgiel i jego związki z wodorem podaje kryteria podziału chemii na organiczną i nieorganiczną określa, czym zajmuje się chemia organiczna

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny. Klasa 3 I semestr

Wymagania programowe na poszczególne oceny. Klasa 3 I semestr Wymagania programowe na poszczególne oceny. Klasa 3 I semestr VII. Węgiel i jego związki z wodorem podaje kryteria podziału chemii na organiczną i nieorganiczną określa, czym zajmuje się chemia organiczna

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy do serii Chemia Nowej Ery

Plan wynikowy do serii Chemia Nowej Ery 1 Plan wynikowy do serii Chemia Nowej Ery Materiał opracowała Anna Remin na podstawie Programu nauczania chemii w gimnazjum autorstwa Teresy Kulawik i Marii Litwin oraz Wymagań programowych na poszczególne

Bardziej szczegółowo

CHEMIA - KLASA III VII. Węgiel i jego związki z wodorem I półrocze

CHEMIA - KLASA III VII. Węgiel i jego związki z wodorem I półrocze CHEMIA - KLASA III VII. Węgiel i jego związki z wodorem I półrocze Ocena dopuszczająca (1) podaje kryteria podziału chemii na organiczną i nieorganiczną określa, czym zajmuje się chemia organiczna definiuje

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny dla uczniów klas III gimnazjum

Wymagania programowe na poszczególne oceny dla uczniów klas III gimnazjum CHEMIA: Wymagania programowe na poszczególne oceny dla uczniów klas III gimnazjum VII. Węgiel i jego związki z wodorem podaje kryteria podziału chemii na organiczną i nieorganiczną określa, czym zajmuje

Bardziej szczegółowo

Węgiel i jego związki z wodorem

Węgiel i jego związki z wodorem Węgiel i jego związki z wodorem Ocena dopuszczająca [1] podaje kryteria podziału chemii na organiczną i nieorganiczną określa, czym zajmuje się chemia organiczna definiuje pojęcie węglowodory wymienia

Bardziej szczegółowo

Stopień celujący mogą otrzymać uczniowie, którzy spełniają kryteria na stopień bardzo dobry oraz:

Stopień celujący mogą otrzymać uczniowie, którzy spełniają kryteria na stopień bardzo dobry oraz: Wymagania z chemii na poszczególne oceny Klasa 3 gimnazjum Stopień celujący mogą otrzymać uczniowie, którzy spełniają kryteria na stopień bardzo dobry oraz: Potrafią wykryć obecność węgla i wodoru w związkach

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z chemii dla klasy III

Wymagania edukacyjne z chemii dla klasy III Wymagania edukacyjne z chemii dla klasy III VII. Węgiel i jego związki z wodorem Ocena dopuszczająca [1] podaje kryteria podziału chemii na organiczną i nieorganiczną określa, czym zajmuje się chemia organiczna

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny

Wymagania programowe na poszczególne oceny Wymagania programowe na poszczególne oceny VII. Węgiel i jego związki z wodorem Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra [1] [1 + 2] [1 + 2 + 3] [1 + 2 + 3 + 4] podaje kryteria

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE w klasie III

WYMAGANIA EDUKACYJNE w klasie III WYMAGANIA EDUKACYJNE w klasie III Nr lekcji Temat lekcji Treści nauczania (pismem pogrubionym zostały zaznaczone treści Podstawy Programowej) Węgiel i jego związki z wodorem Wymagania i kryteria ocen Uczeń:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z CHEMII. klasa III G. rok szkolny 2017/2018. zgodne z podstawą programową z dnia 27 sierpnia 2012r.

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z CHEMII. klasa III G. rok szkolny 2017/2018. zgodne z podstawą programową z dnia 27 sierpnia 2012r. WYMAGANIA EDUKACYJNE Z CHEMII klasa III G rok szkolny 2017/2018 zgodne z podstawą programową z dnia 27 sierpnia 2012r. I. Węgiel i jego związki z wodorem Ocena dopuszczająca [1] Ocena dostateczna [1 +

Bardziej szczegółowo

Ewa Trybel Kompała rok szkolny 2018/2019

Ewa Trybel Kompała rok szkolny 2018/2019 Ewa Trybel Kompała rok szkolny 2018/2019 Szkoła Podstawowa nr 5 klasa 3a, 3b, 3c, 3d w Chorzowie nauczyciel chemii i matematyki Wymagania programowej na poszczególne oceny przygotowana na podstawie treści

Bardziej szczegółowo

VII. Węgiel i jego związki z wodorem

VII. Węgiel i jego związki z wodorem Ocena dopuszczająca podaje kryteria podziału chemii na organiczną i nieorganiczną określa, czym zajmuje się chemia organiczna definiuje pojęcie węglowodory wymienia naturalne źródła stosuje zasady BHP

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny klasa 3- chemia

Wymagania programowe na poszczególne oceny klasa 3- chemia VII. Węgiel i jego związki z wodorem Ocena dopuszczająca [1] podaje kryteria podziału chemii na organiczną i nieorganiczną określa, czym zajmuje się chemia organiczna definiuje pojęcie węglowodory wymienia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE na poszczególne oceny śródroczne i roczne. Z CHEMII W KLASIE III gimnazjum

WYMAGANIA EDUKACYJNE na poszczególne oceny śródroczne i roczne. Z CHEMII W KLASIE III gimnazjum WYMAGANIA EDUKACYJNE na poszczególne oceny śródroczne i roczne Z CHEMII W KLASIE III gimnazjum Program nauczania chemii w gimnazjum autorzy: Teresa Kulawik, Maria Litwin Program realizowany przy pomocy

Bardziej szczegółowo

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: Kryteria oceniania z chemii dla klasy 3A i 3B Gimnazjum w Borui Kościelnej Rok szkolny: 2015/2016 Semestr: pierwszy Opracowała: mgr Krystyna Milkowska, mgr inż. Malwina Beyga Ocenę niedostateczną otrzymuje

Bardziej szczegółowo

Plan pracy dydaktycznej na chemii w klasach trzecich w roku szkolnym 2015/2016

Plan pracy dydaktycznej na chemii w klasach trzecich w roku szkolnym 2015/2016 1 Agnieszka Wróbel nauczyciel biologii i chemii Wrocław,01.09.2015r. Plan pracy dydaktycznej na chemii w klasach trzecich w roku szkolnym 2015/2016 Poziom wymagań Ocena Opis wymagań podstawowe niedostateczna

Bardziej szczegółowo

Wymania programowe z chemii na poszczególne oceny klasa III

Wymania programowe z chemii na poszczególne oceny klasa III Wymania programowe z chemii na poszczególne oceny klasa III VII. Węgiel i jego związki z wodorem Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra - podaje kryteria podziału chemii na

Bardziej szczegółowo

VII. Węgiel i jego związki z wodorem

VII. Węgiel i jego związki z wodorem Wymagania edukacyjne z chemii dla klasy 3. podręcznik: Chemia Nowej Ery podręcznik dla gimnazjum część 3 autorzy: Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria Litwin ( do nowej podstawy programowej) przybory/pomoce

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny chemia kl. III 2014/2015

Wymagania programowe na poszczególne oceny chemia kl. III 2014/2015 Wymagania programowe na poszczególne oceny chemia kl. III 2014/2015 VI. Sole opisuje budowę soli wskazuje metal i resztę kwasową we wzorze soli zapisuje wzory sumaryczne soli (chlorków, arczków) tworzy

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE z chemii dla klasy trzeciej gimnazjum

WYMAGANIA EDUKACYJNE z chemii dla klasy trzeciej gimnazjum Lucyna Krupa Rok szkolny 2018/2019 Anna Mikrut WYMAGANIA EDUKACYJNE z chemii dla klasy trzeciej gimnazjum Wyróżnia się wymagania na: ocenę dopuszczającą ocenę dostateczną (obejmują wymagania na ocenę dopuszczającą)

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe kryteria oceniania z chemii w klasie III (wymagania programowe)

Szczegółowe kryteria oceniania z chemii w klasie III (wymagania programowe) o VI. Sole Szczegółowe kryteria oceniania z chemii w klasie III (wymagania programowe) opracowane w oparciu o program nauczania chemii w gimnazjum Chemia Nowej Ery opisuje budowę soli wskazuje metal i

Bardziej szczegółowo

projektuje doświadczenia chemiczne stosuje zdobytą wiedzę w złożonych zadaniach zapisuje równania reakcji spalania

projektuje doświadczenia chemiczne stosuje zdobytą wiedzę w złożonych zadaniach zapisuje równania reakcji spalania 14 Wymagania programowe Wymagania programowe na poszczególne oceny VII. Węgiel i jego związki z wodorem podaje kryteria podziału chemii na organiczną i nieorganiczną określa, czym zajmuje się chemia organiczna

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE GIMNAZJUM NR 2 W RYCZOWIE WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z CHEMII w klasie III GIMNAZJUM Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania

Bardziej szczegółowo

Chem_3. VII. Węgiel i jego związki z wodorem

Chem_3. VII. Węgiel i jego związki z wodorem Wymagania programowe z chemii dla klasy trzeciej (na podstawie treści zawartych w podstawie programowej, programie nauczania oraz podręczniku dla klasy trzeciej gimnazjum Chemia Nowej Ery). Wyróżnione

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z chemii dla klasy trzeciej DLA UCZNIÓW Z OBOWIĄZKIEM DOSTOSOWANIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

Kryteria oceniania z chemii dla klasy trzeciej DLA UCZNIÓW Z OBOWIĄZKIEM DOSTOSOWANIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH Kryteria oceniania z chemii dla klasy trzeciej DLA UCZNIÓW Z OBOWIĄZKIEM DOSTOSOWANIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH (na podstawie treści zawartych w podstawie programowej, programie nauczania oraz podręczniku dla

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne chemia kl. III Gimnazjum Rok szkolny 2015/2016. Sole

Wymagania edukacyjne chemia kl. III Gimnazjum Rok szkolny 2015/2016. Sole Wymagania edukacyjne chemia kl. III Gimnazjum Rok szkolny 2015/2016 Sole Poziom podstawowy Poziom ponadpodstawowy Dopuszczający (K) Dostateczny (P) Dobry (R) Bardzo dobry (D) Celujący (W) Uczeń : opisuje

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny z chemii dla klasy trzeciej

Wymagania programowe na poszczególne oceny z chemii dla klasy trzeciej Wymagania programowe na poszczególne oceny z chemii dla klasy trzeciej Dział programu: Sole opisuje budowę soli wskazuje metal i resztę kwasową we wzorze soli zapisuje wzory sumaryczne soli (chlorków,

Bardziej szczegółowo

Ocena dobra [ ]

Ocena dobra [ ] Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny przygotowana na podstawie treści zawartych w podstawie programowej, programie nauczania oraz podręczniku dla klasy 3 gimnazjum Chemia Nowej Ery Wyróżnione wymagania

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z chemii dla klasy VIII

Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z chemii dla klasy VIII Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z chemii dla klasy VIII Temat 1.Wzory i nazwy kwasów. dopuszczająca - zna zasady bezpiecznego posługiwania

Bardziej szczegółowo

Metody i zasady sprawdzania osiągnięć uczniów oraz kryteria oceniania z chemii w kl. VII i VIII oraz w klasie III gimnazjum.

Metody i zasady sprawdzania osiągnięć uczniów oraz kryteria oceniania z chemii w kl. VII i VIII oraz w klasie III gimnazjum. Metody i zasady sprawdzania osiągnięć uczniów oraz kryteria oceniania z chemii w kl. VII i VIII oraz w klasie III gimnazjum. Przedmiotowemu systemowi oceniania podlegać będą: Sprawdziany pisemne Kartkówki

Bardziej szczegółowo

VI. Sole. Wymagania programowe na poszczególne oceny

VI. Sole. Wymagania programowe na poszczególne oceny Wymagania programowe na poszczególne oceny VI. Sole opisuje budowę soli wskazuje metal i resztę kwasową we wzorze soli zapisuje wzory sumaryczne soli (chlorków, arczków) tworzy nazwy soli na podstawie

Bardziej szczegółowo

Umiejętności ponadpodstawowe Ocena bardzo dobra. Temat. Ocena celująca. Ocena dobra. Ocena dopuszczająca. Ocena dostateczna KWASY

Umiejętności ponadpodstawowe Ocena bardzo dobra. Temat. Ocena celująca. Ocena dobra. Ocena dopuszczająca. Ocena dostateczna KWASY Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z chemii dla klasy VIII, opracowane na podstawie programu nauczania chemii w szkole podstawowej

Bardziej szczegółowo

Chemia klasa III gimnazjum

Chemia klasa III gimnazjum Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów Sprawdziany pisemne kartkówki Odpowiedzi ustne, Praca domowa aktywność na lekcji Projekty edukacyjne Referat Praca w grupach Prezentacja indywidualna

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA CHEMIA - gimnazjum

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA CHEMIA - gimnazjum PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA CHEMIA - gimnazjum 1. Co 2. miesiące (w terminach ogłoszonych przez dyrektora szkoły) przeprowadzane są egzaminy badające przyrost wiedzy uczniów. Egzamin ten przeprowadza

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z CHEMII W KLASIE TRZECIEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z CHEMII W KLASIE TRZECIEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z CHEMII W KLASIE TRZECIEJ VI. Sole ( I półrocze) opisuje budowę soli wskazuje metal i resztę kwasową we wzorze soli - zapisuje wzory sumaryczne soli (chlorków,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z chemii oraz sposoby sprawdzania wiedzy i umiejętności

Wymagania edukacyjne z chemii oraz sposoby sprawdzania wiedzy i umiejętności Wymagania edukacyjne z chemii oraz sposoby sprawdzania wiedzy i umiejętności Kwasy Wymagania edukacyjne z podstawy programowej - klasa VIII Uczeń: definiuje pojęcie kwasy zgodnie z teorią Arrheniusa opisuje

Bardziej szczegółowo

Ocenę celującą Ocenę bardzo dobrą Ocenę dobrą Ocenę dostateczną Ocenę dopuszczającą

Ocenę celującą Ocenę bardzo dobrą Ocenę dobrą Ocenę dostateczną Ocenę dopuszczającą Wymagania programowe na poszczególne oceny klasa III gimnazjum Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: opanował wiadomości i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania, stosuje wiadomości

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU CHEMIA DLA KLAS III GIMNAZJUM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU CHEMIA DLA KLAS III GIMNAZJUM PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU CHEMIA DLA KLAS III GIMNAZJUM Szkoła Podstawowa nr 3 im. Polskich Noblistów w Swarzędzu ROK SZKOLNY 2018/2019 Nauczyciel uczący: lic. Adam Adamski Zakres wymagań

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania bieżących, śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z chemii klasa III GIMNAZJUM

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania bieżących, śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z chemii klasa III GIMNAZJUM Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania bieżących, śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z chemii klasa III GIMNAZJUM 1. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów - oceniane formy

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY NAUCZANIA CHEMII W GIMNAZJUM KLASA III

PLAN WYNIKOWY NAUCZANIA CHEMII W GIMNAZJUM KLASA III Publiczne Gimzjum Wadowice Górne PLAN WYNIKOWY NAUCZANIA CHEMII W GIMNAZJUM KLASA III Nowa Podstawa Programowa Graży Bieniek Plan uczania chemii w klasie III NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA Plan wynikowy uczania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z CHEMII w klasie III gimnazjum str. 1 Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA CHEMIA GIMNAZJUM

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA CHEMIA GIMNAZJUM PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA CHEMIA GIMNAZJUM 1 Cele oceniania: 1.1 Sprawdzanie umiejętności posługiwania się wiedzą chemiczną w życiu codziennym w sytuacjach typowych i problemowych. 1.2 Sprawdzanie

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny klasa 3e

Wymagania programowe na poszczególne oceny klasa 3e Wymagania programowe na poszczególne oceny klasa 3e Kwasy-powtórzenie definiuje pojęcia: elektrolit i nieelektrolit wyjaśnia, co to jest wskaźnik i wymienia trzy przykłady wskaźników opisuje zastosowania

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny

Wymagania na poszczególne oceny ROK SZKOLNY 2018/2019 Wymagania na poszczególne oceny z chemii w klasie ósmej 1 VII. Kwasy wymienia zasady bhp dotyczące obchodzenia się z kwasami zalicza kwasy do elektrolitów definiuje pojęcie kwasy

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE SZKOŁA PODSTAWOWA W RYCZOWIE WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z CHEMII w klasie 8 Szkoły Podstawowej Wymagania edukacyjne niezbędne

Bardziej szczegółowo

Program nauczania CHEMIA KLASA 8

Program nauczania CHEMIA KLASA 8 Program nauczania CHEMIA KLASA 8 DZIAŁ VII. Kwasy (12 godzin lekcyjnych) Wzory i nazwy kwasów Kwasy beztlenowe Kwas siarkowy(vi), kwas siarkowy(iv) tlenowe kwasy siarki Przykłady innych kwasów tlenowych

Bardziej szczegółowo

KWASY. Dopuszczający:

KWASY. Dopuszczający: KWASY Dopuszczający: wymienia zasady bhp dotyczące obchodzenia się z kwasami, zalicza kwasy do elektrolitów, opisuje budowę kwasów, opisuje różnice w budowie kwasów beztlenowych i kwasów tlenowych, zapisuje

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe: Gimnazjum chemia klasa III

Wymagania programowe: Gimnazjum chemia klasa III Wymagania programowe: Gimnazjum chemia klasa III Dział: Wodorotlenki Ocena dopuszczająca [1] wymienia zasady bhp dotyczące obchodzenia się z zasadami odróżnia zasady od innych substancji za pomocą wskaźników

Bardziej szczegółowo

I. Sole. Ocena dostateczna [1 + 2] Ocena dobra [ ] Ocena bardzo dobra [ ]

I. Sole. Ocena dostateczna [1 + 2] Ocena dobra [ ] Ocena bardzo dobra [ ] Wymagania programowe na poszczególne oceny z chemii dla klasy III Wymagania edukacyjne z chemii dla klasy III gimnazjum oparte są na programie nauczania Program nauczania chemii w gimnazjum autorstwa Teresy

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne - chemia klasa VIII

Wymagania edukacyjne - chemia klasa VIII Wymagania edukacyjne - chemia klasa VIII OCENA DOPUSZCZAJĄCA [1] OCENA ŚRÓDROCZNA Tlenki i wodorotlenki podaje podział tlenków na tlenki metali i tlenki niemetali zapisuje równania reakcji otrzymywania

Bardziej szczegółowo

1 września 2013 Przedmiotowy system oceniania z chemii dla gimnazjum

1 września 2013 Przedmiotowy system oceniania z chemii dla gimnazjum 1 września 2013 Przedmiotowy system oceniania z chemii dla gimnazjum Przedmiotowy system oceniania z chemii dla uczniów gimnazjum został opracowany w oparciu o: 1. Podstawę programową Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z chemii dla uczniów gimnazjum został opracowany w oparciu o:

Przedmiotowy system oceniania z chemii dla uczniów gimnazjum został opracowany w oparciu o: 1 września 2016 Przedmiotowy system oceniania z chemii dla gimnazjum Przedmiotowy system oceniania z chemii dla uczniów gimnazjum został opracowany w oparciu o: 1. Podstawę programową Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA Z CHEMII DLA KLASY 8 SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOŃCZYCACH MAŁYCH

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA Z CHEMII DLA KLASY 8 SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOŃCZYCACH MAŁYCH Kwasy SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA Z CHEMII DLA KLASY 8 SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOŃCZYCACH MAŁYCH wymienia zasady bhp dotyczące obchodzenia się z kwasami zalicza kwasy do elektrolitów definiuje pojęcie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny klasa VIII.

Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny klasa VIII. Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny klasa VIII. VII. Kwasy Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca wymienia zasady bhp dotyczące obchodzenia się z kwasami

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z CHEMII W KLASIE 8. Dział: Kwasy

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z CHEMII W KLASIE 8. Dział: Kwasy WYMAGANIA EDUKACYJNE Z CHEMII W KLASIE 8 Dział: Kwasy Wymagania podstawowe definiuje pojęcie kwasy (A) zapisuje wzory kwasów (HCl, H 2 S, HNO 3, H 2 SO 3, H 2 SO 4, H 2 CO 3, H 3 PO 4 ) (C) podaje nazwy

Bardziej szczegółowo

Ocena dobra [ ] Ocena dopuszczająca [1] Ocena dostateczna [1 + 2] Ocena bardzo dobra [ ]

Ocena dobra [ ] Ocena dopuszczająca [1] Ocena dostateczna [1 + 2] Ocena bardzo dobra [ ] Propozycja wymagań programowych na poszczególne oceny przygotowana na podstawie treści zawartych w podstawie programowej, programie nauczania oraz podręczniku dla klasy ósmej szkoły podstawowej Chemia

Bardziej szczegółowo

Ocena dobra [ ]

Ocena dobra [ ] Propozycja wymagań programowych na poszczególne oceny przygotowana na podstawie treści zawartych w podstawie programowej, programie nauczania oraz podręczniku dla klasy ósmej szkoły podstawowej Chemia

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 267 Im. Juliusza Słowackiego Ul. Braci Załuskich 1 Warszawa

Szkoła Podstawowa nr 267 Im. Juliusza Słowackiego Ul. Braci Załuskich 1 Warszawa Szkoła Podstawowa nr 267 Im. Juliusza Słowackiego Ul. Braci Załuskich 1 Warszawa Wymagania programowe na poszczególne oceny przygotowane na podstawie treści zawartych w podstawie programowej, programie

Bardziej szczegółowo

Wyróżnione wymagania programowe odpowiadają wymaganiom ogólnym i szczegółowym zawartym w treściach nauczania podstawy programowej.

Wyróżnione wymagania programowe odpowiadają wymaganiom ogólnym i szczegółowym zawartym w treściach nauczania podstawy programowej. Wymagania programowe na poszczególne oceny przygotowane na podstawie treści zawartych w podstawie programowej, programie nauczania oraz podręcznika dla klasy ósmej szkoły podstawowej Chemia Nowej Ery Wyróżnione

Bardziej szczegółowo

Przedmiot: Chemia (klasa ósma)

Przedmiot: Chemia (klasa ósma) Przedmiot: Chemia (klasa ósma) Wymagania programowe na poszczególne oceny przygotowane na podstawie treści zawartych w podstawie programowej, programie nauczania oraz podręczniku dla klasy ósmej szkoły

Bardziej szczegółowo

VII. Kwasy. Ocena dostateczna [1 + 2] Ocena dopuszczająca [1] Ocena dobra [ ] Ocena bardzo dobra i celująca [ ]

VII. Kwasy. Ocena dostateczna [1 + 2] Ocena dopuszczająca [1] Ocena dobra [ ] Ocena bardzo dobra i celująca [ ] Wymagania edukacyjne z chemii dla klasy ósmej na podstawie programu nauczania Chemia Nowej Ery Wyróżnione wymagania programowe odpowiadają wymaganiom ogólnym i szczegółowym zawartym w treściach nauczania

Bardziej szczegółowo

VII. Węgiel i jego związki z wodorem

VII. Węgiel i jego związki z wodorem 1 Wymagania programowe z chemii na poszczególne oceny dla uczniów klasy III gimnazjum opracowane przez Małgorzatę Mańską do Programu nauczania chemii autorstwa T. Kulawik i M. Litwin, podręcznika Chemia

Bardziej szczegółowo

VII. Kwasy. Ocena dobra [ ] Ocena dostateczna [1 + 2] Ocena dopuszczająca [1] Ocena bardzo dobra [ ]

VII. Kwasy. Ocena dobra [ ] Ocena dostateczna [1 + 2] Ocena dopuszczająca [1] Ocena bardzo dobra [ ] Propozycja wymagań programowych na poszczególne oceny przygotowana na podstawie treści zawartych w podstawie programowej, programie nauczania oraz podręczniku dla klasy ósmej szkoły podstawowej Chemia

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny w kl.3

Wymagania programowe na poszczególne oceny w kl.3 Wymagania programowe na poszczególne oceny w kl.3 IV. Kwasy wymienia zasady bhp dotyczące obchodzenia się z kwasami definiuje pojęcia: elektrolit i nieelektrolit wyjaśnia, co to jest wskaźnik i wymienia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z chemii dla klasy 3b. Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Żarnowcu. na rok szkolny 2015/2016

Wymagania edukacyjne z chemii dla klasy 3b. Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Żarnowcu. na rok szkolny 2015/2016 Wymagania edukacyjne z chemii dla klasy 3b Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Żarnowcu na rok szkolny 2015/2016 Nauczyciel: mgr Joanna Szasta Węgiel i jego związki z wodorem definiuje pojęcia: chemia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z chemii w klasie VIII

Wymagania edukacyjne z chemii w klasie VIII Wymagania edukacyjne z chemii w klasie VIII Wymagania na ocenę celującą obejmuje umiejętności o najwyższym stopniu trudności zawarte w podstawie programowej. Samodzielnie rozwiązuje zadania o wysokim stopniu

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny z chemii w klasie 3 gimnazjum ( 2 godziny w tygodniu)

Wymagania programowe na poszczególne oceny z chemii w klasie 3 gimnazjum ( 2 godziny w tygodniu) Wymagania programowe na poszczególne oceny z chemii w klasie 3 gimnazjum ( 2 godziny w tygodniu) IV. Kwasy wymienia zasady bhp dotyczące obchodzenia się z kwasami definiuje pojęcia: elektrolit i nieelektrolit

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe z chemii na poszczególne oceny klasa trzecia gimnazjum

Wymagania programowe z chemii na poszczególne oceny klasa trzecia gimnazjum Wymagania programowe z chemii na poszczególne oceny klasa trzecia gimnazjum IV. Kwasy wymienia zasady bhp dotyczące obchodzenia się z kwasami definiuje pojęcia: elektrolit i nieelektrolit wyjaśnia, co

Bardziej szczegółowo

WĘGLOWODORY. Uczeń: Przykłady wymagań nadobowiązkowych Uczeń:

WĘGLOWODORY. Uczeń: Przykłady wymagań nadobowiązkowych Uczeń: WĘGLOWODORY Wymagania na ocenę dopuszczającą dostateczną dobrą bardzo dobrą pisze wzory sumaryczne, zna nazwy czterech początkowych węglowodorów nasyconych; zna pojęcie: szereg homologiczny; zna ogólny

Bardziej szczegółowo

Wymagania podstawowe (dostateczna)

Wymagania podstawowe (dostateczna) Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z przedmiotu chemia dla uczniów z klasy III gimnazjum na rok szkolny 2017/2018. SEMESTR I Temat według programu IV. Kwasy Wymagania

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z chemii. Klasa 3 Gimnazjum

Wymagania edukacyjne z chemii. Klasa 3 Gimnazjum Wymagania edukacyjne z chemii. Klasa 3 Gimnazjum VII. Węgiel i jego związki z wodorem Ocena dopuszczająca [1] podaje kryteria podziału chemii na organiczną i nieorganiczną określa, czym zajmuje się chemia

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału nauczania z chemii w klasie 3 gimnazjum

Rozkład materiału nauczania z chemii w klasie 3 gimnazjum Rozkład materiału nauczania z chemii w klasie 3 gimnazjum Lp. Treści nauczania (temat lekcji) Liczba godzin na realizację Umiejętności wymagania szczegółowe (pismem półgrubym zostały zaznaczone wymagania

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału nauczania chemii klasa 3.

Rozkład materiału nauczania chemii klasa 3. Rozkład materiału nauczania chemii klasa 3. Lp. Treści nauczania (temat lekcji) Liczba godzin na realizację Umiejętności wymagania szczegółowe (pismem półgrubym zostały zaznaczone wymagania obowiązujące

Bardziej szczegółowo

VII. Kwasy. Wyróżnione wymagania programowe odpowiadają wymaganiom ogólnym i szczegółowym zawartym w treściach nauczania podstawy programowej.

VII. Kwasy. Wyróżnione wymagania programowe odpowiadają wymaganiom ogólnym i szczegółowym zawartym w treściach nauczania podstawy programowej. Wymagania programowe na poszczególne oceny na podstawie treści zawartych w podstawie programowej, programie nauczania oraz podręczniku dla klasy ósmej szkoły podstawowej Chemia Nowej Ery Wymagania umożliwiające

Bardziej szczegółowo

VII. Kwasy. Ocena dostateczna [1 + 2] Ocena dopuszczająca [1] Ocena dobra [ ] Ocena bardzo dobra [ ]

VII. Kwasy. Ocena dostateczna [1 + 2] Ocena dopuszczająca [1] Ocena dobra [ ] Ocena bardzo dobra [ ] Wymagania programowe na poszczególne oceny przygotowane na podstawie treści zawartych w podstawie programowej, programie nauczania oraz podręczniku dla klasy ósmej szkoły podstawowej Chemia Nowej Ery Wyróżnione

Bardziej szczegółowo

Chemia. Zasady sprawdzania wiadomości i umiejętności oraz wymagania programowe na poszczególne oceny dla uczniów klasy III Gimnazjum

Chemia. Zasady sprawdzania wiadomości i umiejętności oraz wymagania programowe na poszczególne oceny dla uczniów klasy III Gimnazjum Chemia Zasady sprawdzania wiadomości i umiejętności oraz wymagania programowe na poszczególne oceny dla uczniów klasy III Gimnazjum Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez

Bardziej szczegółowo

Ocena dobra [ ]

Ocena dobra [ ] Wymagania programowe na poszczególne oceny przygotowane na podstawie treści zawartych w podstawie programowej, programie nauczania oraz podręczniku dla klasy ósmej szkoły podstawowej Chemia Nowej Ery Wyróżnione

Bardziej szczegółowo

Umiejętności wymagania szczegółowe. KLASA VIII (64 godziny 2 godziny tygodniowo)

Umiejętności wymagania szczegółowe. KLASA VIII (64 godziny 2 godziny tygodniowo) Propozycja rozkładu materiału nauczania dla klasy ósmej szkoły podstawowej do serii Chemia Nowej Ery opracowanego przez Teresę Kulawik i Marię Litwin na podstawie Programu nauczania chemii w szkole podstawowej.

Bardziej szczegółowo

Wymagania - ocena śródroczna. 1. Kwasy. Ocena dobra [ ] Ocena dostateczna [1 + 2] Ocena dopuszczająca [1] Ocena bardzo dobra [ ]

Wymagania - ocena śródroczna. 1. Kwasy. Ocena dobra [ ] Ocena dostateczna [1 + 2] Ocena dopuszczająca [1] Ocena bardzo dobra [ ] Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny przygotowane na podstawie treści zawartych w podstawie programowej, programie nauczania oraz podręczniku dla klasy ósmej szkoły podstawowej Chemia Nowej Ery dla

Bardziej szczegółowo

CHEMIA klasa VIII. Oceny śródroczne:

CHEMIA klasa VIII. Oceny śródroczne: Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych CHEMIA klasa VIII Oceny śródroczne: Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: wymienia zasady

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z CHEMII. klasa VIII. od roku szkolnego 2018/2019

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z CHEMII. klasa VIII. od roku szkolnego 2018/2019 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z CHEMII klasa VIII od roku szkolnego 2018/2019 Propozycja wymagań programowych na poszczególne oceny przygotowana na podstawie treści zawartych w podstawie programowej z 14.02.17r.,

Bardziej szczegółowo

VII. Kwasy. Ocena dobra [ ] Ocena dostateczna [1 + 2] Ocena dopuszczająca [1] Ocena bardzo dobra [ ]

VII. Kwasy. Ocena dobra [ ] Ocena dostateczna [1 + 2] Ocena dopuszczająca [1] Ocena bardzo dobra [ ] Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny przygotowane na podstawie treści zawartych w podstawie programowej, programie nauczania oraz podręczniku dla klasy ósmej szkoły podstawowej Chemia Nowej Ery Wyróżnione

Bardziej szczegółowo

Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca

Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny klasa VIII CHEMIA Przygotowano na podstawie treści zawartych w podstawie programowej, programie nauczania oraz podręczniku dla klasy ósmej szkoły podstawowej

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania edukacyjne z przedmiotu chemia dla klasy VIII szkoły podstawowej, rok szkolny 2018/2019

Szczegółowe wymagania edukacyjne z przedmiotu chemia dla klasy VIII szkoły podstawowej, rok szkolny 2018/2019 Szczegółowe wymagania edukacyjne z przedmiotu chemia dla klasy VIII szkoły podstawowej, rok szkolny 2018/2019 VII. Kwasy Ocena dopuszczająca [1] Ocena dostateczna [1 + 2] Ocena dobra [1 + 2 + 3] Ocena

Bardziej szczegółowo

Uczeń: wskazanego kwasu. szczególną ostrożność. można otrzymać omawiane na lekcjach kwasy wyjaśnia pojęcie tlenek kwasowy

Uczeń: wskazanego kwasu. szczególną ostrożność. można otrzymać omawiane na lekcjach kwasy wyjaśnia pojęcie tlenek kwasowy Wymagania na poszczególne oceny przygotowana na podstawie treści zawartych w podstawie programowej, programie nauczania oraz podręczniku dla klasy ósmej szkoły podstawowej Chemia Nowej Ery Wyróżnione wymagania

Bardziej szczegółowo

Uczeń: wskazanego kwasu. szczególną ostrożność. można otrzymać omawiane na lekcjach kwasy wyjaśnia pojęcie tlenek kwasowy

Uczeń: wskazanego kwasu. szczególną ostrożność. można otrzymać omawiane na lekcjach kwasy wyjaśnia pojęcie tlenek kwasowy Wymagania programowena poszczególne oceny przygotowana na podstawie treści zawartych w podstawie programowej, programie nauczania oraz podręczniku dla klasy ósmej szkoły podstawowej Chemia Nowej Ery Wyróżnione

Bardziej szczegółowo