INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO"

Transkrypt

1 Tarnów, dnia 30 października 2007 r. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO Wójt Gminy Tarnów działając na podstawie art.180 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2005 r. Nr 249 poz z późn.zm) przedkłada informację o stanie mienia komunalnego. Informacja obejmuje okres od 26 października 2006 r. do 30 października 2007 r. i jest spójna z materiałami z inwentaryzacji i wymogami wynikającymi z w/w artykułów, to jest prawa własności inne niż prawo własności, prawa majątkowe, w tym ograniczone prawa rzeczowe, użytkowanie wieczyste, udziały spółkach, wierzytelności, akcje. Zawiera dane skorygowane do wartości księgowych. Obrót nieruchomościami sprzedaż, bądź to zamianę każdorazowo poprzedza wykonanie wyceny przez rzeczoznawców majątkowych, a następnie wartości te wprowadzone są do ksiąg inwentarzowych -celem przeszacowania. Ponadto, opracowanie niniejsze podaje dla nieruchomości nabywanych, cel ich nabycia przez Gminę oraz podstawę nabycia ; umowy cywilno-prawne (akty notarialne - umowy nabycia, umowy darowizny, decyzje administracyjne w tym decyzje komunalizacyjne, decyzje wydane w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133 poz. 872 z późn. zm.) decyzje zatwierdzające podziały geodezyjne - art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz.2603 z poźn.zm). Informacja ta uwzględnia również nieruchomości odłączane z Ksiąg Wieczystych stanowiących własność Gminy Tarnów w związku z uchyleniami decyzji komunalizacyjnych, dokonanymi w na skutek prowadzonych postępowań administracyjnych czy sądowych zł. Zgodnie z poniżej załączonym zestawieniem Gmina posiada łącznie 227,62 ha gruntów o wartości Stan gruntów Lp Miejscowość pow.[ha] wartośc [zł] 1 Biała 5, Błonie 13, Jodłówka Wałki 14, Koszyce Małe 13, Koszyce Wielkie 17, Łękawka 16, Nowodworze 8, Poręba Radlna 6, Radlna 10, Tarnowiec 25, Wola Rzędzińska 31, Zawada 10, Zbylitowska Góra 36, Zgłobice 17, Tarnów Miasto 0, Żdżary 1, Razem 227,

2 - 2 - Sprzedaż nieruchomości W wymienionym na wstępie przedziale czasowym sprzedano: 1) Aktem notarialnym Rep.A numer 1871/2007 r. z dnia 26 lutego 2007 r. na podstawie umowy sprzedaży sprzedano działkę nr 356/2 o pow.100 m 2 położoną w Łękawce za cenę 1470 zł. 2) Aktem notarialnym Rep.A numer 320/2007r. z dnia 10 stycznia 2007 r. na podstawie umowy przenoszącej własność sprzedano działkę nr 33/192 o pow m 2 położoną w Tarnowcu za cenę zł uzyskaną w przetargu. 3) Aktem notarialnym Rep.A numer 1057/2007 r. z dnia 14 czerwca 2007 r. na podstawie umowy sprzedaży sprzedano działkę nr 33/233 o pow. 255 m 2 położoną w Tarnowcu za kwotę zł. Użytkowanie wieczyste Liczba użytkowników wieczystych nie zmieniła się. Wpływy do budżetu Gminy z tytułu opłat rocznych za nieruchomości oddane w użytkowanie wieczyste określa się na kwotę zł netto. W bieżącym roku Gmina przystąpiła do aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego, w związku z powyższym część użytkowników (osób fizycznych) podejmie starania o nabycie prawa własności nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste, co spowoduje zmniejszenie w roku 2008 liczby użytkowników, natomiast zwiększeniu ulegną wpływy do budżetu, których wartość określona zostanie przez rzeczoznawcę majątkowego, a następnie pomniejszona o dokonane wpłaty. Nabywanie nieruchomości I. Nabywanie nieruchomości w trybie decyzji administracyjnych : a) Na podstawie decyzji komunalizacyjnej - ustawy z dnia 10 maja 1990 r.- Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 1990 r., Nr 32, poz. 191) Gmina Tarnów nabyła nieodpłatnie, prawo własności nieruchomości (gruntu) Skarbu Państwa, położonych w obrębie Wola Rzędzińska, gm. Tarnów oznaczonych w ewidencji gruntów jako działka nr: 2790 o pow. 0,06 ha, 2791o pow. 0,01 ha, 2772/17 o pow. 0,05 ha, 2772/18 o pow. 0,05 ha objętej KW prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tarnowie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Tarnowie o łącznej wartości zł. b) w trybie art.98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz z późn.zm ) na podstawie decyzji zatwierdzających podział nieruchomości, które z mocy prawa stały się własnością Gminy z dniem uprawomocnienia się decyzji : łączna powierzchnia nabytych działek wynosi 0.96 ha, za kwotę 227,62 zł. Zestawienie przejętych pod drogi nieruchomości podaje tabela załącznik nr 12.

3 - 3 - II. Nabywanie nieruchomości na cele publiczne na podstawie umów cywilno-prawnych - aktów notarialnych : 1) Aktem notarialnym Rep.A numer 8823/2007 r. z dnia 18 października 2007 r. na podstawie umowy darowizny Gmina nabyła działki nr 1476/8 o pow. 268 m 2 nr 1476/10 o pow.760 m 2 położone w Woli Rzędzińskiej o wartości zł, z przeznaczeniem pod budowę centrum wsi 2) Aktem notarialnym Rep.A numer 3347/2007 z dnia 07 sierpnia 2007r. na podstawie sprzedaży warunkowej Gmina nabyła działkę nr 113/1 o pow m 2, położoną w Łękawce za cenę zł z przeznaczeniem na cele publiczne. 3) Aktem notarialnym Rep.A numer 2280/2007 r. z dnia 06 lipca 2007 r. na podstawie umowy sprzedaży warunkowej Gmina nabyła udział 5/6 w prawie własności działek numer 1561, 2789 i 2781/2 o łącznej pow m 2, położonych w Woli Rzędzińskiej o wartości zł, z przeznaczeniem pod budowę przedszkola i obiektów sportowych. 4) Aktem notarialnym Rep.A numer 3779/2007 z dnia 19 kwietnia 2007r. - na podstawie sprzedaży warunkowej Gmina nabyła prawo własności nieruchomości działki numer 604/6 i 604/7 o pow.600 m 2 położonej w Koszycach Małych,o wartości 2784 zł stanowiące poszerzenie drogi. 5) Aktem notarialnym Rep.A numer 1310/2007 r. z dnia 19 czerwca 2007 r. na podstawie umowy sprzedaży Gmina nabyła udział wynoszący 2/6 w prawie własności działki nr 390 o pow m 2 położoną w Woli Rzędzińskiej za cenę zł 6) Aktem notarialnym Rep.A numer 3771/2007 r. z dnia 19 kwietnia 2007 r. na podstawie umowy darowizny Gmina nabyła działkę nr 750/2 o pow m 2 oraz działkę nr 750/8 o pow. 400 m 2 w Jodówce -Wałki o łącznej wartości 2900 zł. 7) Aktem notarialnym Rep.A numer 3089/2007 z dnia 30 marca 2007 r. - na podstawie umowy sprzedaży Gmina nabyła prawo własności nieruchomości działki numer 311/27 o pow m 2 położonej w Zgłobicach za kwotę zł 8) Aktem notarialnym Rep.A numer 2324/2007 z dnia 9 marca 2007 r. - na podstawie umowy sprzedaży Gmina nabyła udział wynoszący ½ w prawie własności nieruchomości działki numer 493/1 o pow.400 m 2 położonej w Koszycach Małych, za cenę 1000 zł. 9) Aktem notarialnym Rep.A numer 1063/2007 r. z dnia 14 czerwca 2007 r. na podstawie umowy przenoszącej własność Gmina nabyła działki numer 604/7, 604/6 o łącznej pow. 600 m 2, położone w Koszycach Małych o łącznej wartości 2 784zł z przeznaczeniem na poszerzenie drogi. 10) Aktem notarialnym Rep.A numer 1433/2007 z dnia 14 lutego 2007 r. - na podstawie umowy sprzedaży warunkowej Gmina nabyła prawo własności nieruchomości działki numer 2813 o pow.100m 2 położonej w Woli Rzędzińskiej za cenę 950 zł. z przeznaczeniem pod cel publiczny. 11) Aktem notarialnym Rep.A numer 3047/2007 z dnia 29 marca 2007 r. - na podstawie umowy przenoszącej własność Gmina nabyła prawo własności nieruchomości działki numer 2813 o pow.100m 2 położonej w Woli Rzędzińskiej za kwotę 950 zł. z przeznaczeniem pod cel publiczny. 12) Aktem notarialnym Rep.A numer 9074/2007 z dnia 22 października 2007 r. - na podstawie umowy

4 - 4 - sprzedaży i sprzedaży warunkowej Gmina nabyła prawo własności nieruchomości działki numer 603/1 i 603/2 o pow.300 m 2 położonej w Koszycach Małych stanowiące drogę i w celu utworzenia zatoki nawrotowej 13) Aktem notarialnym Rep.A numer 7393/2007 r. z dnia 02 października 2007 r. na podstawie umowy przenoszącej własność Gmina nabyła udział 5/6 w prawie własności działek numer 1561, 2789 i 2781/2 o pow.4600 m 2 położonych w Woli Rzędzińskiej o wartości zł 14) Aktem notarialnym Rep.A numer 7934/2007 z dnia 09 października 2007r. na podstawie umowy przenoszącej własność Gmina nabyła działkę nr 113/1 o pow m 2, położoną w Łękawce za kwotę zł z przeznaczeniem na cele publiczne. 15) Aktem notarialnym Rep.A numer 9818/2007 r. z dnia 29 października 2007 r. - na podstawie umowy zamiany Gmina nabyła działkę 312/3 o pow m 2 położoną w Zgłobicach o wartości zł, oddając w zamian działkę 362/91 o pow ha o wartości zł. Opieka zdrowotna Świadczenie usług medycznych dla mieszkańców Gminy Tarnów pozostaje na dotychczasowych warunkach; we wschodniej części gminy usługi realizuje Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Medicum w Woli Rzędzińskiej., w zachodniej części gminy usługi te realizuje CenterMed placówka w Zgłobicach i w Koszycach Małych. Dla terenu południowej części mieszkańców gminy usługi w tym zakresie realizuje nadal istniejący Ośrodek Zdrowia w Nowodworzu, którego rolę przejmie nowo wznoszony obiekt, zlokalizowany w bezpośrednim sąsiedztwie. Udziały Gminy Tarnów w spółkach (zał. nr 7) I - Spółka S.A. Tarnowski Klaster Przemysłowy Plastikowa Dolina udziały Gminy Tarnów w tej spółce nie zmieniły się w stosunku do roku ubiegłego i wynoszą 0,21%. II - Spółka z o.o. Tarnowskie Wodociągi - stan udziałów (wg stanu nadzień 1 stycznia 2007 r.) Gminy Tarnów w Spółce Tarnowskie Wodociągi ze stanu sztuk po 500 zł co stanowiło zł wzrósł po wniesieniu aportu (obiekt przepompowni w Zbylitowskiej Górze o wartości ,81 zł -Uchwała Rady Gminy Nr II/13/02 z 27 listopada 2002 oraz wszystkie środki trwałe o wartości ,76 zł - Uchwała Rady Gminy Nr VIII/48/2007 z dnia 30 marca 2007 r.) i aktualnie wynosi o wartości ,00 zł co stanowi 24,23 % w całości kapitału podstawowego (załącznik - tabela Nr 11). Ponadto w okresie wymienionym we wstępie oddano sieć kanalizacyjną o wartości zł ( tabela nr 7).

5 Wpływy do budżetu gminy roku bieżącego z tytułu: - 5- a) sprzedaży działek i lokali mieszkalnych zł b) czynszów dzierżawnych i najmu zł w tym dzierżawy na cele użytkowe (garaże, wiaty, parkingi itp.) i mieszkaniowe, na cele upraw rolnych c) opłat rocznych gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste zł ================================== Razem z Informacja dodatkowa. 1) Nieruchomości położona w Koszycach Małych - działka nr 490 ze względu na atrakcyjne położenie - centrum wsi, w bezpośrednim sąsiedztwie działki nr 488 wykazanej do zbycia w przetargu 15 X bieżącego roku, może być przedmiotem przetargu w następnym 2008 roku. Ponadto, wzdłuż obu tych działek istniej część nie eksploatowanej drogi powiatowej, którą Gmina zamierza przejąć na podstawie decyzji komunalizacyjnej, by następnie stworzyć kompleks- zagospodarować wspólnie z w/w działkami. Planowane dochody w 2008 r. W 2008 roku Gmina Tarnów planuje osiągnąć z tytułu gospodarowania gminnymi zasobami nieruchomości niżej wymienione dochody: a) ze sprzedaży nieruchomości : w t r y b i e p r z e t a r g u nieograniczonego pod budownictwo mieszkaniowe działka położona we wsi Zbylitowska Góra nr 707/7 o pow ha - o wartości zł t r y b b e z p r z e t a r g o w y poprawa warunków zagospodarowania działki położone we wsi Jodłówka -Wałki działka nr 270/15 o pow.0.03 ha - o wartości zł działka nr 270/16 o pow.0.03 ha - o wartości zł Razem ze sprzedaży zł Wartości poddane zostaną zweryfikowane uaktualnione na czas sprzedaży wykonana zostanie przez rzeczoznawcę majątkowego wycena tych nieruchomości. b) dzierżaw nieruchomości zł c) opłat rocznych za użytkowanie wieczyste zł d) najmu lokali mieszkalnych zł e) najmu lokali użytkowych zł ==================================== Razem zł

6 Przewidywane wydatki w 2008 r ) Nabywanie gruntów zł w tym: koszt elaboratów szacunkowych, ogłoszenia o przetargach, opłaty aktów notarialnych, wypisy z ewidencji gruntów 2) nabywane nieruchomości w tym przejmowane w trybie art 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami - odszkodowania ( t.j Dz.U. Nr 261 poz 2603 ze zm.) zł ============================================================= Razem zł Sprawy, które przewiduje się załatwić w 2008 roku W toku postępowania są sprawy przejęcia przez Gminę w trybie decyzji administracyjnych wydanej przez Wojewodę Małopolskiego na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133 poz. 872 z późn. zm.) dla nieruchomości zajętych pod drogi : działka nr 456/1 o pow.0.08.ha położona w Błoniu ; związku z odwołaniem kuratora od decyzji Wojewody Małopolskiego przyznającej Gminie Tarnów prawo własności tej nieruchomości uprawomocnienie decyzji uległo opóźnieniu, ale ze względu na uznanie tego odwołania za niezasadne decyzja ta wkrótce się uprawomocni, działka nr 456/2 o pow ha położona w Błoniu ; ze względu na postanowienie Sądu Rejonowego w Rzeszowie prowadzącego sprawę o nabycie spadku po Stanisławie Żurowskiej, z uwagi na adres jej ostatniego zamieszkania, wyrok przyznający Gminie Tarnów prawo własności tej nieruchomości wydany zostanie po upływie pół roku od daty umieszczenia w prasie informacji o poszukiwaniu spadkobierców. Sprawa uregulowania przez Gminę stanu prawnego nieruchomości stanowiących niegdyś własność Zofii Marszałkowicz, przejęty na Skarb Państwa na mocy art.2 ust.1 lit. e dekretu PKWN z dnia 6 września 1944 r. (Dz.U.Nr 3 poz.13 z 1945 r.) ; w bieżącym roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę Wójta Gminy na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 kwietnia 2007 r. znak: Gzrn /06, w której stwierdził, iż majątek ziemski Zgłobice, jako przekraczający przepisane dekretom normy obszarowe, został przejęty na cele reformy rolnej. Tym samym Gmina pozbawiona została działek, na których usytuowane są obiekty użyteczności publicznej: - Szkoła Podstawowa - działka 228/2 o pow ha, - Remiza OSP - działka nr 297 o pow.0.08ha, - Ośrodek Zdrowia - działka nr 261 o pow.0.33ha,.

7 - 7 - Celem stworzenia zaplecza na prowadzenie działalności gospodarczej dla przyszłych inwestorów rozważa się również możliwość objęcia opracowaniem urbanistycznym : Tarnowiec teren byłych ogródków działkowych, Wola Rzędzińska teren o powierzchni około 3 ha łączący drogę powiatową z drogą na Jodłówkę- Wałki. Ponadto, Gmina prowadzi postępowanie zmierzające do nabycia spadku w trybie art kodeksu cywilnego (gminie ostatniego miejsca zamieszkania) nieruchomości położonych w Woli Rzędzińskiej - również z zamiarem zaoferowania inwestorom. Na podobnych zasadach czynione są starania nabycia zabudowanej nieruchomości składającej się z trzech działek (w tym jednej zabudowanej) położonych w Zbylitowskiej Górze. Planuje się nabycie nieruchomości : pod budowę przedszkola i obiektów sportowych w Woli Rzędzińskiej o łącznej powierzchni 0.56 ha, w tym : około 0.40 ha stanowiących p. Kozioła (część działki nr ha i działka nr 2788 o pow.0.03 ha) oraz nieruchomści o łącznej powierzchni 0.16 ha stanowiących własność p.lepy (działki nr 1563/2 o pow ha i nr 1563/5 o pow ha), które objęte zostały planem przestrzennego zagospodarowania, co w sytuacji braku możliwości negocjacji daje podstawę do wywłaszczenia. W załączeniu przekazuje się również tabelaryczne zestawienia wg wzorów określonych w załącznikach: - Mienie jednostki samorządu terytorialnego w podziale na jednostki organizacyjne - załącznik nr 1 - Forma dysponowania nieruchomościami jednostki samorządu terytorialnego - załącznik nr 2 - Majątek jednostki samorządu terytorialnego - dynamika - załącznik nr 3 dokument wewnętrzny - Majątek jednostki samorządu terytorialnego - zestawienie zbiorcze - załącznik nr 4 dokument wewnętrzny - Aktywa długoterminowe jednostki samorządu terytorialnego - załącznik nr 5 dokument wewnętrzny - Wielkość udziałów / akcji w jednoosobowych spółkach jednostki samorządu terytorialnego - załącznik nr 6 - nie dotyczy - Wielkość udziałów / akcji / spółek z udziałem jednostki samorządu terytorialnego - załącznik nr 7 - nie dotyczy - Majątek oddany w leasing finansowy, majątek przejęty przez jednostkę w ramach leasingu finansowego - załącznik nr 8 - nie dotyczy

8 Zestawienie ilościowe majątku stanowiącego własność jednostki samorządu terytorialnego ( infrastruktura komunalna ) - załącznik nr 9. - Zestawienie nieruchomości sprzedanych i nabytych w okresie od 25 października 2006 r. do 30 października 2007 r. załącznik nr Zestawienie wartości księgowej i długości sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wykonanej od listopada 2006 r. załącznik nr 11 - Zestawienie działek przejętych pod drogi na podstawie decyzji administracyjnych załącznik nr 12

9 załącznik nr 6 WIELKOŚĆ UDZIAŁÓW / AKCJI W JEDNOOSOBOWYCH SPÓŁKACH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Lp. Nazwa spółki Wartość księgowa udziałów i akcji 2007 r r. Razem

10 załącznik nr 8 MAJĄTEK ODDANY W LEASING FINANSOWY Lp Nazwa jednostki Wartość majątku Kwota do zapłaty na koniec 2007 r Razem MAJĄTEK PRZYJĘTY PRZEZ JEDNOSTKĘ W RAMACH LEASINGU FINANSOWEGO Lp Nazwa jednostki Wartość majątku Kwota do zapłaty na koniec 2007 r Razem

11 załącznik nr 7 Wielkość udziałów (akcji) spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego lp nazwa spółki Udziały [ %] w 2006 r r r. 1 Spółka z o.o. Tarnowskie Wodociągi Spółka S.A. Tarnowski Klaster Przemysłowy Plastikowa Dolina

12 Załącznik nr 9 Zestawienie ilościowe majątku stanowiącego własność jednostki samorządu terytorialnego (infrastruktura komunalna) Wyszczególnienie Jednostka miary Ilość Drogi km 195,20 Długości linii tramwajowych i autobusowych km - Długość kanalizacji opadowej km 6.00 Długość sieci wodociągowej Przyłącza km Długość sieci kanalizacyjnej km 0,50 Długość sieci ciepłowniczej km - Zieleń km 2 - Zasób mieszkaniowy wg stanu na dzień 25.X r. lokale mieszkalne m Lokale użytkowe m budynki ogółem szt 27

13 Załącznik nr 2 FORMA DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Forma dysponowania nieruchomościami Powierzchnia ( m.kw.) Uzyskana kwota (PLN) Sprzedaż nieruchomości Oddanie nieruchomości w dzierżawę Oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste Oddanie nieruchomości w użytkowanie bezpłatnie klub sportowy Oddanie nieruchomości w trwały zarząd bezpłatnie szkoły Oddanie nieruchomości w użyczenie bezpłatnie klub sportowy Zamiana nieruchomości * - nabyta - oddana w zamian Nabycie nieruchomości Sprzedaż lokali - -

14 Zestawienie działek przejętych pod drogi na podstawie decyzji zatwierdzających podział nieruchomości Miejscowość Nr działki Wartość[zł] Powierzchnia [m 2 ] Zbylitowska Góra 1019/ /2 1085, Błonie 317/ Zawada Koszyce Wielkie 42/ / /5, 42/7 760,96 760,96 713/8 928 Tarnowiec 69/20, 69/22,69/ Zgłobice 750/1, 750/2 311/ Nowodworze 257/19 134,56 29 Łękawka 464/2 501,12 465/4 626,4 515/4 3688,8 472/ /8 531,28 375/9 986,46 Koszyce Małe 333/4 1526,56 398/2 918,72 493/1 udział 1/ /3, 493/5, 493/6, 208/ Wola Rzędzińska 1423/ Jodłówka Wałki 445/

Zarządzenie Nr VII/21/2014 Wójta Gminy Tarnów z dnia 30 grudnia 2014 r.

Zarządzenie Nr VII/21/2014 Wójta Gminy Tarnów z dnia 30 grudnia 2014 r. Zarządzenie Nr VII/21/2014 Wójta Gminy Tarnów z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2015-2017 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Gmina posiada łącznie 227,58 ha gruntów o wartości ,62 zł. Lp. miejscowość pow. [ha] wartość [zł.] liczba działek 1 Biała 5, ,00

Gmina posiada łącznie 227,58 ha gruntów o wartości ,62 zł. Lp. miejscowość pow. [ha] wartość [zł.] liczba działek 1 Biała 5, ,00 INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - GMINY TARNÓW Wójt Gminy Tarnów działając na podstawie art. 267 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Informacja Prezydenta. o Stanie mienia komunalnego. Miasta Nowego Sącza

Informacja Prezydenta. o Stanie mienia komunalnego. Miasta Nowego Sącza URZĄD MIASTA NOWEGO SĄCZA Informacja Prezydenta o Stanie mienia komunalnego Miasta Nowego Sącza Nowy Sącz, 15 listopada 2004 roku W okresie od poprzedniej informacji do dnia 30 września 2004 roku Miasto

Bardziej szczegółowo

Informacja Prezydenta. o Stanie mienia komunalnego. Miasta Nowego Sącza

Informacja Prezydenta. o Stanie mienia komunalnego. Miasta Nowego Sącza URZĄD MIASTA NOWEGO SĄCZA Informacja Prezydenta o Stanie mienia komunalnego Miasta Nowego Sącza Nowy Sącz, 14 listopada 2008 roku 1. Stosownie do art. 180 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia komunalnego za okres od poprzedniej informacji przedstawiają załączone tabele od nr 1 do nr 8.

Informacja o stanie mienia komunalnego za okres od poprzedniej informacji przedstawiają załączone tabele od nr 1 do nr 8. W okresie od poprzedniej informacji do dnia 30 września 2005 roku Miasto Nowy Sącz otrzymało 33 decyzje od Wojewody Małopolskiego stwierdzające nabycie przez Gminę Nowy Sącz własności nieruchomości. Skomunalizowano

Bardziej szczegółowo

5 ZEPO Przedszkole Sam MZGKiM NU. 7 Ośrodek Pom. Sp

5 ZEPO Przedszkole Sam MZGKiM NU. 7 Ośrodek Pom. Sp MIENIE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W PODZIALE NA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE NA DZIEŃ 31 r. Załącznik nr 3 Grunty Wartość księgowa Lp. Nazwa jednostki organizacyjnej Powierzchnia Wartość Budynki i budowle

Bardziej szczegółowo

Informacja. o stanie mienia komunalnego. Miasta Nowego Sącza

Informacja. o stanie mienia komunalnego. Miasta Nowego Sącza URZĄD MIASTA NOWEGO SĄCZA Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Nowego Sącza Nowy Sącz, 31 marca 2017 roku Gospodarka mieniem komunalnym prowadzona jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Nowego Sącza za 2018 rok

Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Nowego Sącza za 2018 rok URZĄD MIASTA NOWY SĄCZ Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Nowego Sącza za 2018 rok Gospodarka mieniem komunalnym prowadzona jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MNIÓW ZA ROK 2012

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MNIÓW ZA ROK 2012 G m i n a M n i ó w u l. C e n t r a l n a 9, 2 6-0 8 0 M n i ó w t e l. ( 4 1 ) 3 7 3 7 0 0 2, 3 7 3 7 0 0 4, 3 7 3 7 0 2 0 f a x : ( 4 1 ) 3 7 3 7 0 2 4 e - m a i l : u g @ m n i o w. p l w w w. m n

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień roku

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień roku Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2015 roku Załącznik nr.3 Lp wyszczególnienie Stan na ostatni dzień roku poprzednie go Stan wg. powierzchni Planowane zwiększenie i zmniejszeni e Stan

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 20 / 2019 Burmistrza Miasta Piastowa z dnia 22 stycznia 2019r. przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 20 / 2019 Burmistrza Miasta Piastowa z dnia 22 stycznia 2019r. przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 20 / 2019 Burmistrza Miasta Piastowa z dnia 22 stycznia 2019r. w sprawie: przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY BRANIEWO (na dzień 31.12.2014r.)

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY BRANIEWO (na dzień 31.12.2014r.) Załącznik 1g do Zarządzenia Nr 13/VII/2015 Wójta Gminy Braniewo z dnia 26 lutego 2015 roku INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY BRANIEWO (na dzień 31.12.2014r.) Informacja o stanie mienia Gminy Braniewo na

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Nowego Sącza

Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Nowego Sącza URZĄD MIASTA NOWEGO SĄCZA Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Nowego Sącza Nowy Sącz, 29 marca 2018 r. Gospodarka mieniem komunalnym prowadzona jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. o stanie mienia komunalnego Gminy PYZDRY. za okres od r do r.

I N F O R M A C J A. o stanie mienia komunalnego Gminy PYZDRY. za okres od r do r. Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr VII/2014 Burmistrza Pyzdr z dnia 27.03.2014r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy i Miasta Pyzdry za 2013rok. I N F O R M A C J A o

Bardziej szczegółowo

Informacja. o stanie mienia komunalnego. Miasta Nowego Sącza

Informacja. o stanie mienia komunalnego. Miasta Nowego Sącza URZĄD MIASTA NOWEGO SĄCZA Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Nowego Sącza Nowy Sącz, 31 marca 2014 roku Gospodarka mieniem komunalnym prowadzona jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Plan wykorzystania zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Środa Wielkopolska na okres od 01 grudnia 2013 do 30 listopada 2016

Plan wykorzystania zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Środa Wielkopolska na okres od 01 grudnia 2013 do 30 listopada 2016 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 190/2013 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 29 listopada 2013 r. Plan wykorzystania zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Środa Wielkopolska na okres

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Nowego Sącza

Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Nowego Sącza URZĄD MIASTA NOWEGO SĄCZA Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Nowego Sącza Nowy Sącz, 31 marca 2016 r. Gospodarka mieniem komunalnym prowadzona jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINY CZELADŹ ZA 2016 ROK

INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINY CZELADŹ ZA 2016 ROK INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINY CZELADŹ ZA 2016 ROK CZELADŹ MARZEC 2017 ROK WSTĘP Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Czeladź na dzień 31.12.2016 roku została

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Gołdap według stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Gołdap według stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku. Załącznik Nr 17 Do Zarządzenia Nr 911/III/2014 Burmistrza Gołdapi z dnia 25 marca 2014 roku Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Gołdap według stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku. Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO. NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO. NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 r. 1 INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 r. Miasto Zamość, do dnia 31 grudnia 2011 r., nabywało nieodpłatnie nieruchomości głównie na podstawie ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR VI/ 59 / 14 WÓJTA GMINY TARNÓW Z DNIA 29 KWIETNIA 2014

ZARZĄDZENIE NR VI/ 59 / 14 WÓJTA GMINY TARNÓW Z DNIA 29 KWIETNIA 2014 ZARZĄDZENIE NR VI/ 59 / 14 WÓJTA GMINY TARNÓW Z DNIA 29 KWIETNIA 2014 w sprawie : zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2014 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

PLAN WYKORZYSTANIA GMINNEGO ZASOBU NIERUCHOMOŚCI GMINY BLACHOWNIA NA LATA

PLAN WYKORZYSTANIA GMINNEGO ZASOBU NIERUCHOMOŚCI GMINY BLACHOWNIA NA LATA Załącznik do Zarządzenia Nr 0050. 55.2014 Burmistrza Blachowni Z dnia 28 kwietnia 2014 roku PLAN WYKORZYSTANIA GMINNEGO ZASOBU NIERUCHOMOŚCI GMINY BLACHOWNIA NA LATA 2014-2017 I. Podstawa prawna opracowania

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. o stanie mienia komunalnego Gminy PYZDRY. za okres od r do r.

I N F O R M A C J A. o stanie mienia komunalnego Gminy PYZDRY. za okres od r do r. Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr VI/2012 Burmistrza Pyzdr z dnia 20.03.2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy i Miasta Pyzdry za 2011rok. I N F O R M A C J A o

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 185/2019 Burmistrza Nysy z dnia 29 marca 2019r.

Zarządzenie Nr 185/2019 Burmistrza Nysy z dnia 29 marca 2019r. IJU H M tdfk Z NYSY ul. Kolejowa 15 y 48-300 Nysa Zarządzenie Nr 185/2019 Burmistrza Nysy z dnia 29 marca 2019r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Nysa na lata

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 8/2018 Prezydenta Miasta Konina z dnia 12 stycznia 2018 r. PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBU MIASTA KONINA NA LATA

Załącznik do Zarządzenia Nr 8/2018 Prezydenta Miasta Konina z dnia 12 stycznia 2018 r. PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBU MIASTA KONINA NA LATA Załącznik do Zarządzenia Nr 8/2018 Prezydenta Miasta Konina z dnia 12 stycznia 2018 r. PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBU MIASTA KONINA NA LATA 2018-2020 1 Zgodnie z art. 24 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY BRZESZCZE

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY BRZESZCZE Kliknij, aby edytować styl wzorca podtytułu INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY BRZESZCZE stan na dzień 31 grudnia 2010 roku Zgodnie z art. 180 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR VI/ 105 / 12 WÓJTA GMINY TARNÓW Z DNIA 31 LIPCA 2012

ZARZĄDZENIE NR VI/ 105 / 12 WÓJTA GMINY TARNÓW Z DNIA 31 LIPCA 2012 ZARZĄDZENIE NR VI/ 105 / 12 WÓJTA GMINY TARNÓW Z DNIA 31 LIPCA 2012 w sprawie : zmiany w na 2012 rok planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A o stanie mienia komunalnego.

I N F O R M A C J A o stanie mienia komunalnego. I N F O R M A C J A o stanie mienia komunalnego. I. Grunty komunalne : a) Miasto Czaplinek - mienie komunalne wynosi 179 ha + 44 ha oddanych w użytkowanie wieczyste b) Gmina Czaplinek - mienie komunalne

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

I N F O R M A C J A O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO Zał.Nr 13 Przemków, 10 marca 2011 r. I N F O R M A C J A O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO oraz sprzedaży lokali mieszkalnych, użytkowych oraz innych nieruchomości stanowiących własność GMINY PRZEMKÓW w imieniu,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA 2010 ROK

SPRAWOZDANIE ZA 2010 ROK SPRAWOZDANIE ZA 2010 ROK DZIAŁU GEODEZJI I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Przygotowała Bożena Bartkiewicz Wewnętrzna struktura organizacyjna Działu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Bożena Bartkiewicz

Bardziej szczegółowo

PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBU NIERUCHOMOŚCI GMINY CHOCZ NA LATA Dział I. Podstawa prawna

PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBU NIERUCHOMOŚCI GMINY CHOCZ NA LATA Dział I. Podstawa prawna Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 14/2016 Burmistrza Gminy Chocz z dnia 12 kwietnia 2016 roku PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBU NIERUCHOMOŚCI GMINY CHOCZ NA LATA 2016-2018 Dział I Podstawa prawna Planu Wykorzystania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 95/12

ZARZĄDZENIE NR 95/12 ZARZĄDZENIE NR 95/12 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2012 2014 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY RADGOSZCZ

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY RADGOSZCZ Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 19/2014 Wójta Gminy Radgoszcz z dnia 26 marca 2014 r. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY RADGOSZCZ sporządzona wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. o stanie mienia komunalnego Gminy i Miasta PYZDRY. za okres od r do r.

I N F O R M A C J A. o stanie mienia komunalnego Gminy i Miasta PYZDRY. za okres od r do r. Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr XVIII/09 Burmistrza Pyzdr z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie przyjęcia i przedłożenia projektu budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na 2010r. I N F O R M A C J A o stanie mienia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR VI/ 67 / 12 WÓJTA GMINY TARNÓW Z DNIA 25 MAJA 2012

ZARZĄDZENIE NR VI/ 67 / 12 WÓJTA GMINY TARNÓW Z DNIA 25 MAJA 2012 ZARZĄDZENIE NR VI/ 67 / 12 WÓJTA GMINY TARNÓW Z DNIA 25 MAJA 2012 w sprawie : zmiany w na 2012 rok planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Plan wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Gryfino na lata

Plan wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Gryfino na lata Załącznik do zarządzenia Nr 0050.39.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 09 kwietnia 2014 r. Plan wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Gryfino na lata 2014-2016 1. Podstawa prawna opracowania

Bardziej szczegółowo

Trwały zarząd Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie /236/1, 236/2 w udz.8754/10000, 66, 75/9, 75/10, 75/11, 75/12, 75/13 o.5 m.

Trwały zarząd Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie /236/1, 236/2 w udz.8754/10000, 66, 75/9, 75/10, 75/11, 75/12, 75/13 o.5 m. Poz. Tabela 1 do informacji o stanie mienia powiatowego Zestawienie gruntów stanowiących własność Powiatu oraz ich zmiany w okresie od 1 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011r. Tytuł władania Nazwa jednostki

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR VI/ 8 / 14 WÓJTA GMINY TARNÓW Z DNIA 28 STYCZNIA 2014

ZARZĄDZENIE NR VI/ 8 / 14 WÓJTA GMINY TARNÓW Z DNIA 28 STYCZNIA 2014 ZARZĄDZENIE NR VI/ 8 / 14 WÓJTA GMINY TARNÓW Z DNIA 28 STYCZNIA 2014 w sprawie : zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2014 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Plan wykorzystania zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Reszel oraz oddanych w użytkowanie wieczyste na lata 2015-2017

Plan wykorzystania zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Reszel oraz oddanych w użytkowanie wieczyste na lata 2015-2017 Załącznik do Zarządzenia Nr 130/2014 Burmistrza Reszla z dnia 29 grudnia 2014 roku Plan wykorzystania zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Reszel oraz oddanych w użytkowanie wieczyste na lata

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2014 r.

I N F O R M A C J A. o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2014 r. I N F O R M A C J A o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2014 r. Źródłem pochodzenia mienia komunalnego na terenie Gminy Osiek jest komunalizacja, wykup i przekazanie gruntów na rzecz Gminy,

Bardziej szczegółowo

Poradnia. Pedagogiczna. w Gryfinie /161/1 o.5.gryfino/

Poradnia. Pedagogiczna. w Gryfinie /161/1 o.5.gryfino/ Tabela 1 do informacji o stanie mienia powiatowego Zestawienie gruntów stanowiących własność Powiatu oraz ich zmiany w okresie od 1 października 2008r. do 30 września 2009r. stan na 01.10.2008r. Zwiększenia

Bardziej szczegółowo

1. Stan gruntów stanowiących własność gminy Mikołajki

1. Stan gruntów stanowiących własność gminy Mikołajki Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr 19/2015 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 25 marca 2015r. 1. Stan gruntów stanowiących własność gminy Mikołajki wynosi: - 411,7477 ha a) grunty oddane w użytkowanie wieczyste

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A o stanie mienia komunalnego gminy Kołbaskowo ( na 31 grudnia 2010 r.)

I N F O R M A C J A o stanie mienia komunalnego gminy Kołbaskowo ( na 31 grudnia 2010 r.) I N F O R M A C J A o stanie mienia komunalnego gminy Kołbaskowo ( na 31 grudnia 2010 r.) Informacją o stanie mienia gminy objęto jednostki organizacyjne Gminy Kołbaskowo. W zasobach mienia komunalnego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINY CZELADŹ ZA 2014 ROK CZELADŹ MARZEC 2015 ROK

INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINY CZELADŹ ZA 2014 ROK CZELADŹ MARZEC 2015 ROK INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINY CZELADŹ ZA 2014 ROK CZELADŹ MARZEC 2015 ROK 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 2. DANE DOTYCZĄCE PRZYSŁUGUJĄCYCH GMINIE PRAW WŁASNOŚCI 3. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 113/2015 Wójta Gminy Manowo z dnia 31 grudnia 2015 roku

ZARZĄDZENIE Nr 113/2015 Wójta Gminy Manowo z dnia 31 grudnia 2015 roku ZARZĄDZENIE Nr 113/2015 Wójta Gminy Manowo z dnia 31 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Manowo na lata 2016 2019 Na podstawie art. 25 ust.2 w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 195/2016 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 25 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR 195/2016 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 25 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR 195/2016 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie: przyjęcia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Powiatu Grodziskiego. Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3) ustawy

Bardziej szczegółowo

1. Przedstawia się informację z wykonania planu finansowego za 2014 roku samorządowej instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

1. Przedstawia się informację z wykonania planu finansowego za 2014 roku samorządowej instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem Nr 1. ZARZĄDZENIE NR 27/2015 BURMISTRZA WASILKOWA z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Nowa Ruda

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Nowa Ruda 67 Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Nowa Ruda I. INFORMACJE OGÓLNE. Mienie publiczne kwalifikowane jest jako mienie państwowe i mienie samorządowe. Mienie państwowe to własność i inne prawa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017R. GMINA WARTA BOLESŁAWIECKA

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017R. GMINA WARTA BOLESŁAWIECKA 2017 INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017R. Warta Bolesławiecka 2017-12-31 Spis treści I. MIENIE KOMUNALNE stan na 01.01.2017r.... 4 1. GRUNTY... 4 2. BUDYNKI I LOKALE...

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR VI/ 93 / 11 WÓJTA GMINY TARNÓW Z DNIA 28 CZERWCA 2011

ZARZĄDZENIE NR VI/ 93 / 11 WÓJTA GMINY TARNÓW Z DNIA 28 CZERWCA 2011 ZARZĄDZENIE NR VI/ 93 / 11 WÓJTA GMINY TARNÓW Z DNIA 28 CZERWCA 2011 w sprawie : zmiany w na 2011 rok planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Drezdenko za 2015 rok

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Drezdenko za 2015 rok Urząd Miejski w Drezdenku Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Drezdenko za 2015 rok Burmistrz Drezdenka Maciej Pietruszak Drezdenko, marzec 2016 roku Wstęp Poniższa informacja stanowi element

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. o stanie mienia komunalnego Gminy PYZDRY. za okres od r do r.

I N F O R M A C J A. o stanie mienia komunalnego Gminy PYZDRY. za okres od r do r. Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr X/16 Burmistrza Pyzdr z dnia 25.03.2016r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy i Miasta Pyzdry za 2015 rok. KM.6870.3.2016 I N F O R

Bardziej szczegółowo

PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBU NIERUCHOMOŚCI GMINY I MIASTA PYZDRY na lata

PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBU NIERUCHOMOŚCI GMINY I MIASTA PYZDRY na lata Załącznik do Zarządzenia Nr LIX/2015 Burmistrza Pyzdr z dnia 31 grudnia 2015 r. PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBU NIERUCHOMOŚCI GMINY I MIASTA PYZDRY na lata 2016-2018 1. Podstawa prawna opracowania planu wykorzystania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR VI/ 30 / 13 WÓJTA GMINY TARNÓW Z DNIA 22 MARCA 2013

ZARZĄDZENIE NR VI/ 30 / 13 WÓJTA GMINY TARNÓW Z DNIA 22 MARCA 2013 ZARZĄDZENIE NR VI/ 30 / 13 WÓJTA GMINY TARNÓW Z DNIA 22 MARCA 2013 w sprawie : zmiany w na 2013 rok planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY STRYSZÓW (stan na dzień r.)

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY STRYSZÓW (stan na dzień r.) INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY STRYSZÓW (stan na dzień 31.12.2010 r.) I. W skład majątku gminy wchodzą nieruchomości stanowiące własność Gminy o łącznej powierzchni 67.2239 ha, w tym: a)

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Drezdenko za 2013 rok

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Drezdenko za 2013 rok Urząd Miejski w Drezdenku Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Drezdenko za 2013 rok Burmistrz Drezdenka Maciej Pietruszak Drezdenko, luty 2014 roku Wstęp Poniższa informacja stanowi element do

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR VI/167/11 WÓJTA GMINY TARNÓW Z DNIA 25 października 2011

ZARZĄDZENIE NR VI/167/11 WÓJTA GMINY TARNÓW Z DNIA 25 października 2011 ZARZĄDZENIE NR VI/167/11 WÓJTA GMINY TARNÓW Z DNIA 25 października 2011 w sprawie : zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2011 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA BIAŁEGOSTOKU

PREZYDENT MIASTA BIAŁEGOSTOKU PREZYDENT MIASTA BIAŁEGOSTOKU Informacja o stanie mienia komunalnego miasta Białegostoku według stanu na 30 czerwca 2005 r.... BIAŁYSTOK 2005 ROK WSTĘP Informację o stanie mienia komunalnego opracowano

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJA O STANIE MIENIA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

I. INFORMACJA O STANIE MIENIA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO I. INFORMACJA O STANIE MIENIA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO (wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku) Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A o stanie mienia komunalnego.

I N F O R M A C J A o stanie mienia komunalnego. I. Grunty komunalne : I N F O R M A C J A o stanie mienia komunalnego. a) Miasto Czaplinek - mienie komunalne wynosi 69 ha + 4 ha oddanych w użytkowanie wieczyste b) Gmina Czaplinek - mienie komunalne

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY BRANIEWO. (na dzień r.)

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY BRANIEWO. (na dzień r.) Załącznik nr 1g do Zarządzenia Nr 8/VII/2016 Wójta Gminy Braniewo z dnia 29 lutego 2016 roku INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY BRANIEWO (na dzień 31.12.2015r.) Informacja o stanie mienia Gminy Braniewo

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA BIAŁEGOSTOKU

PREZYDENT MIASTA BIAŁEGOSTOKU Załącznik Nr 17 PREZYDENT MIASTA BIAŁEGOSTOKU Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Białegostoku według stanu na 30 czerwca 2006 r.... BIAŁYSTOK 2006 ROK 1 WSTĘP Informację o stanie mienia komunalnego

Bardziej szczegółowo

PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBU NIERUCHOMOŚCI GMINY WÓLKA NA LATA 2012-2014

PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBU NIERUCHOMOŚCI GMINY WÓLKA NA LATA 2012-2014 1 Załącznik do Zarządzenia Nr 94/2011 Wójta Gminy Wólka z dnia 20 grudnia 2011r. PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBU NIERUCHOMOŚCI GMINY WÓLKA NA LATA 2012-2014 1. Zestawienie powierzchni nieruchomości zasobu Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O MIENIU KOMUNALNYM GMINY OGRODZIENIEC ZA OKRES X.2006 X.2007

INFORMACJA O MIENIU KOMUNALNYM GMINY OGRODZIENIEC ZA OKRES X.2006 X.2007 INFORMACJA O MIENIU KOMUNALNYM GMINY OGRODZIENIEC ZA OKRES X.2006 X.2007 INFORMACJA O MIENIU KOMUNALNYM GMINY OGRODZIENIEC ZA ROK 2007. Zgodnie z art. 180 ustawy z dnia 30.06.2005r. o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Nowa Ruda I. INFORMACJE OGÓLNE. Mienie publiczne kwalifikowane jest jako mienie państwowe i mienie

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Nowa Ruda I. INFORMACJE OGÓLNE. Mienie publiczne kwalifikowane jest jako mienie państwowe i mienie GMK.3023.1.2011.JZ Nowa Ruda, dnia 30.03.2011 roku Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Nowa Ruda I. INFORMACJE OGÓLNE. Mienie publiczne kwalifikowane jest jako mienie państwowe i mienie samorządowe.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR B BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA. z dnia 16 grudnia 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR B BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA. z dnia 16 grudnia 2011 r. ZARZĄDZENIE NR B.0050.341.2011 BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie: przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 2/2018 Wójta Gminy Bolimów z dnia 16 stycznia 2018 roku

Zarządzenie Nr 2/2018 Wójta Gminy Bolimów z dnia 16 stycznia 2018 roku Zarządzenie Nr 2/2018 Wójta Gminy Bolimów z dnia 16 stycznia 2018 roku w sprawie przyjęcia Planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Bolimów na lata 2018 2020 Na podstawie art. 30 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Plan wykorzystania zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Biała

Plan wykorzystania zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Biała załącznik do zarządzenia Nr OR.0050.9.2011 Burmistrza Białej z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia planu wykorzystania gminnego zasobu na lata 2011-2013 Plan wykorzystania zasobu stanowiących

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ MIĘDZYRZEC PODLASKI NA DZIEŃ 15.11.2004r. CZEŚĆ OPISOWA

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ MIĘDZYRZEC PODLASKI NA DZIEŃ 15.11.2004r. CZEŚĆ OPISOWA INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ MIĘDZYRZEC PODLASKI NA DZIEŃ 5..2004r. CZEŚĆ OPISOWA W wyniku komunalizacji mienia ogólnonarodowego trwającego od czerwca 990 r. oraz w wyniku obrotu

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 31 grudnia 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXIX/175/2013 RADY GMINY RUJA. z dnia 19 grudnia 2013 r.

Wrocław, dnia 31 grudnia 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXIX/175/2013 RADY GMINY RUJA. z dnia 19 grudnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 31 grudnia 2013 r. Poz. 6667 UCHWAŁA NR XXIX/175/2013 RADY GMINY RUJA z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Gminy i Miasta Nowogrodziec. Informacja o stanie mienia Gminy i Miasta Nowogrodziec

Burmistrz Gminy i Miasta Nowogrodziec. Informacja o stanie mienia Gminy i Miasta Nowogrodziec Załącznik nr 19 do Zarządzenia nr 25/2012 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 28 marca 2012 roku. Burmistrz Gminy i Miasta Nowogrodziec Informacja o stanie mienia Gminy i Miasta Nowogrodziec Nowogrodziec, marzec

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/310/2017 RADY GMINY BARTOSZYCE. z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Bartoszyce.

UCHWAŁA NR XXV/310/2017 RADY GMINY BARTOSZYCE. z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Bartoszyce. UCHWAŁA NR XXV/310/2017 RADY GMINY BARTOSZYCE z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Bartoszyce. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a, art. 40 ust.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr BO.0050.35.2015 BURMISTRZA OZIMKA z dnia 19 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr BO.0050.35.2015 BURMISTRZA OZIMKA z dnia 19 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr BO.0050.35.2015 BURMISTRZA OZIMKA z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2015-2017 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. o stanie mienia komunalnego Gminy PYZDRY. za okres od r do r.

I N F O R M A C J A. o stanie mienia komunalnego Gminy PYZDRY. za okres od r do r. Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr XII /2015 Burmistrza Pyzdr z dnia 24.03.2015r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy i Miasta Pyzdry za 2014 rok. I N F O R M A C J A

Bardziej szczegółowo

PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBU NIERUCHOMOŚCI GMINY I MIASTA PYZDRY NA LATA

PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBU NIERUCHOMOŚCI GMINY I MIASTA PYZDRY NA LATA Załącznik do Zarządzenia Nr LVI/18 Burmistrza Pyzdr z dnia 31 grudnia 2018 r. PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBU NIERUCHOMOŚCI GMINY I MIASTA PYZDRY NA LATA 2019-2021 1. Podstawa prawna opracowania planu wykorzystania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 750/2013 WÓJTA GMINY LUBIN. z dnia 30 stycznia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 750/2013 WÓJTA GMINY LUBIN. z dnia 30 stycznia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 750/2013 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie przyjęcia na lata 2013-2015 planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA o stanie mienia komunalnego

INFORMACJA o stanie mienia komunalnego INFORMACJA o stanie mienia komunalnego W przedmiotowej informacji zawarto dane dotyczące mienia komunalnego naleŝącego do Gminy jako osoby prawnej. Zgodnie z art. 180 Ustawy o finansach publicznych z dnia

Bardziej szczegółowo

2. Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Mieszkaniowej.

2. Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Mieszkaniowej. ZARZĄDZENIE Nr GPK.0050.189.2014 BURMISTRZA WARKI z dnia 30 grudnia 2014 r.. w sprawie przyjęcia Planu wykorzystania zasobu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Warka na lata 2015-2017 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 11 maja 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VI/43/2015 RADY MIEJSKIEJ W BRZOZOWIE. z dnia 31 marca 2015 r.

Rzeszów, dnia 11 maja 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VI/43/2015 RADY MIEJSKIEJ W BRZOZOWIE. z dnia 31 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 11 maja 2015 r. Poz. 1545 UCHWAŁA NR VI/43/2015 RADY MIEJSKIEJ W BRZOZOWIE z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY PAKOSŁAWICE ZA OKRES OD r. DO r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY PAKOSŁAWICE ZA OKRES OD r. DO r. Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 113/12 Wójta Gminy z dnia 28 marca 2012 r. INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY PAKOSŁAWICE ZA OKRES OD 01.01.2011r. DO 31.12.2011r. Przedłożona informacja o stanie mienia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE NR... PREZYDENTA MIASTA OPOLA. z dnia r.

SPRAWOZDANIE NR... PREZYDENTA MIASTA OPOLA. z dnia r. Projekt z dnia... SPRAWOZDANIE NR... PREZYDENTA MIASTA OPOLA z dnia... 2017 r. w sprawie sprzedanych, nabytych i obciążonych nieruchomości oraz uzyskanych z tego tytułu dochodów i poniesionych wydatków

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały budżetowej na 2008 rok. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ PIEKARY ŚLĄSKIE NA DZIEŃ 30.09.

Załącznik do uchwały budżetowej na 2008 rok. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ PIEKARY ŚLĄSKIE NA DZIEŃ 30.09. Załącznik do uchwały budżetowej na 2008 rok. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ PIEKARY ŚLĄSKIE NA DZIEŃ 30.09.2007 Wstęp Mienie komunalne stanowią rzeczowe składniki majątku trwałego,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE NR... PREZYDENTA MIASTA OPOLA. z dnia r.

SPRAWOZDANIE NR... PREZYDENTA MIASTA OPOLA. z dnia r. Projekt z dnia... SPRAWOZDANIE NR... PREZYDENTA MIASTA OPOLA z dnia... 2018 r. w sprawie sprzedanych, nabytych i obciążonych nieruchomości oraz o uzyskanych z tego tytułu dochodów i poniesionych wydatków

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Nowa Ruda I. INFORMACJE OGÓLNE. Mienie publiczne kwalifikowane jest jako mienie państwowe i mienie

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Nowa Ruda I. INFORMACJE OGÓLNE. Mienie publiczne kwalifikowane jest jako mienie państwowe i mienie 1 GMK.3023.1.2013.JZ Nowa Ruda, dnia 20 marca.2013 roku Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Nowa Ruda I. INFORMACJE OGÓLNE. Mienie publiczne kwalifikowane jest jako mienie państwowe i mienie samorządowe.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR VI/ 200 / 12 WÓJTA GMINY TARNÓW Z DNIA 4 GRUDNIA 2012

ZARZĄDZENIE NR VI/ 200 / 12 WÓJTA GMINY TARNÓW Z DNIA 4 GRUDNIA 2012 ZARZĄDZENIE NR VI/ 200 / 12 WÓJTA GMINY TARNÓW Z DNIA 4 GRUDNIA 2012 w sprawie : zmiany w na 2012 rok planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Nowa Ruda

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Nowa Ruda 60 Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Nowa Ruda I. INFORMACJE OGÓLNE. Mienie publiczne kwalifikowane jest jako mienie państwowe i mienie samorządowe. Mienie państwowe to własność i inne prawa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR VI/213/11 WÓJTA GMINY TARNÓW Z DNIA 29 GRUDNIA 2011

ZARZĄDZENIE NR VI/213/11 WÓJTA GMINY TARNÓW Z DNIA 29 GRUDNIA 2011 ZARZĄDZENIE NR VI/213/11 WÓJTA GMINY TARNÓW Z DNIA 29 GRUDNIA 2011 w sprawie : zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2011 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ SŁUPCA

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ SŁUPCA INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ SŁUPCA Przedkładana Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Miejskiej Słupca obejmuje zestaw danych o majątku Gminy Miejskiej Słupca według stanu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 48/2017 STAROSTY POZNAŃSKIEGO z dnia 6 lipca 2017 roku

ZARZĄDZENIE Nr 48/2017 STAROSTY POZNAŃSKIEGO z dnia 6 lipca 2017 roku ZARZĄDZENIE Nr 48/2017 STAROSTY POZNAŃSKIEGO z dnia 6 lipca 2017 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Lusowie, gm. Tarnowo Podgórne, działka

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 27/VII/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW. z dnia 4 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 27/VII/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW. z dnia 4 marca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 27/VII/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie: przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA BIAŁEGOSTOKU. Informacja o stanie mienia komunalnego miasta Białegostoku według stanu na 30 czerwca 2004 r....

PREZYDENT MIASTA BIAŁEGOSTOKU. Informacja o stanie mienia komunalnego miasta Białegostoku według stanu na 30 czerwca 2004 r.... PREZYDENT MIASTA BIAŁEGOSTOKU Informacja o stanie mienia komunalnego miasta Białegostoku według stanu na 30 czerwca 2004 r.... BIAŁYSTOK 2004 ROK WSTĘP Informację o stanie mienia komunalnego opracowano

Bardziej szczegółowo

Gmina nabyła w 2015 roku grunty o łącznej pow. 8,4021 ha o łącznej wartości ,00 zł.

Gmina nabyła w 2015 roku grunty o łącznej pow. 8,4021 ha o łącznej wartości ,00 zł. Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 15.2016 Wójta Gminy Raciąż z dnia 29 marca 2016 roku Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Raciąż Informacja została opracowana na podstawie danych wynikających

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO W GMINIE REŃSKA WIEŚ stan na dzień r.

I N F O R M A C J A. O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO W GMINIE REŃSKA WIEŚ stan na dzień r. Reńska Wieś 18.03.2014 r. I N F O R M A C J A O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO W GMINIE REŃSKA WIEŚ stan na dzień 31.12.2013 r. Stan mienia komunalnego w Gminie Reńska Wieś na dzień 31 grudnia 2013 r. przedstawia

Bardziej szczegółowo

PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBU NIERUCHOMOŚCI NA LATA GMINA KRAJENKA

PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBU NIERUCHOMOŚCI NA LATA GMINA KRAJENKA PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBU NIERUCHOMOŚCI NA LATA 2017 2019 GMINA KRAJENKA URZĄD GMINY I MIASTA W KRAJENCE 16 marca 2017 Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA o stanie mienia komunalnego Powiatu Nowosądeckiego. na dzień 30 września 2007r.

INFORMACJA o stanie mienia komunalnego Powiatu Nowosądeckiego. na dzień 30 września 2007r. STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM SĄCZU INFORMACJA o stanie mienia komunalnego Powiatu Nowosądeckiego na dzień 30 września 2007r. Nowy Sącz, 12 listopada 2007roku Informacja o stanie mienia komunalnego Powiatu

Bardziej szczegółowo

Część I - Grunty gminne ZESTAWIENIE NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH NA TERENIE MIASTA

Część I - Grunty gminne ZESTAWIENIE NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH NA TERENIE MIASTA Część I - Grunty gminne ZESTAWIENIE NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH NA TERENIE MIASTA Ogólna powierzchnia Miasta 17,448,0 ha 17,448,0 ha w tym: grunty własności Skarbu Państwa 8.976,0 ha 8.796,0 ha grunty prywatne

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia gminy na dzień 31 grudnia 2018 roku

Informacja o stanie mienia gminy na dzień 31 grudnia 2018 roku Załącznik nr 7 do Zarządzenia Nr 19/2019 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 8 marca 2019r. Informacja o stanie mienia gminy na dzień 31 grudnia 2018 roku I. Gospodarka nieruchomościami Według stanu na dzień

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/201/12 RADY GMINY STARE BABICE. z dnia 30 października 2012 r.

UCHWAŁA NR XXI/201/12 RADY GMINY STARE BABICE. z dnia 30 października 2012 r. UCHWAŁA NR XXI/201/12 RADY GMINY STARE BABICE z dnia 30 października 2012 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w skład gminnego zasobu Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a

Bardziej szczegółowo

Burmistrza Opoczna Nr.. /J9.(.$.!2!.~... z dnia.. ~.~.-.9.~~.~9A?.{~...

Burmistrza Opoczna Nr.. /J9.(.$.!2!.~... z dnia.. ~.~.-.9.~~.~9A?.{~... Zarządzenie Burmistrza Opoczna Nr.. /J9.(.$.!2!.~.... z dnia.. ~.~.-.9.~~.~9A?.{~.... w sprawie: przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2015-2017. Na podstawie art.30 ust 2

Bardziej szczegółowo

Część VIII Dochody z mienia

Część VIII Dochody z mienia Część VIII Dochody z mienia -59- Tabela 18 - Informacja o stanie gruntów komunalnych, drogach gminnych i sieciach oświetleniowych Grunty o uregulowanym na rzecz Gminy Chrzanów stanie prawnym w całości

Bardziej szczegółowo