Dział IVa Materialne prawo podatkowe. Zagadnienia wspólne.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dział IVa Materialne prawo podatkowe. Zagadnienia wspólne."

Transkrypt

1 Dział IVa Materialne prawo podatkowe. Zagadnienia wspólne. Prowadząca: Natalia Narejko Copyright 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone.

2 IVa Materialne prawo podatkowe. Zagadnienia wspólne. Pytanie 41. Rada do spraw przeciwdziałania unikaniu opodatkowania zasady działania, kompetencje. Copyright 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone

3 Pytanie 41. Rada do spraw przeciwdziałania unikaniu opodatkowania - zasady działania, kompetencje. Podstawa prawna Dział 3a rozdział 3 Ordynacji Podatkowej

4 Pytanie 41. Rada do spraw przeciwdziałania unikaniu opodatkowania - zasady działania, kompetencje. Rada jest: niezależnym organem; jest powoływana przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych na czteroletnią kadencję.

5 Pytanie 41. Rada do spraw przeciwdziałania unikaniu opodatkowania - zasady działania, kompetencje. Art. 119m Ordynacji Podatkowej Kompetencje rady: 1. opiniowanie zasadności zastosowania art. 119a Ordynacji Podatkowej, to jest klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania lub środków ograniczających umowne korzyści indywidualnych sprawach; 2. opiniowanie projektów ustaw podatkowych i zmian w przepisach prawa podatkowego zawartych w innych aktach normatywnych, związanych z przeciwdziałaniem unikaniu opodatkowania;

6 Pytanie 41. Rada do spraw przeciwdziałania unikaniu opodatkowania - zasady działania, kompetencje. Art. 119m Ordynacji Podatkowej Kompetencje rady: 3. na wniosek ministra właściwego do spraw finansów publicznych Rada może wydawać opinie dotyczące przedstawionych założeń lub projektów ogólnych wyjaśnień; 4. Rada może wydawać opinie w sprawach dotyczących cofnięcia skutków unikania opodatkowania.

7 Pytanie 41. Rada do spraw przeciwdziałania unikaniu opodatkowania - zasady działania, kompetencje. Art. 119 t Ordynacji Podatkowej opinie Rady po usunięciu danych identyfikujących stronę oraz inne podmioty wskazane w jej treści są niezwłocznie zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

8 Pytanie 41. Rada do spraw przeciwdziałania unikaniu opodatkowania - zasady działania, kompetencje. Musisz także wiedzieć, że art. 119i Ordynacji Podatkowej określa procedurę wydawania opinii przez Radę do spraw przeciwdziałania unikaniu opodatkowania.

9 Pytanie 41. Rada do spraw przeciwdziałania unikaniu opodatkowania - zasady działania, kompetencje. Art. 119o Ordynacji Podatkowej Skład Rady (kandydat na doradcę podatkowego powinien rozważyć, czy będzie omawiał to zagadnienie na egzaminie, tutaj podane z ostrożności egzaminacyjnej)

10 Pytanie 41. Rada do spraw przeciwdziałania unikaniu opodatkowania - zasady działania, kompetencje. Tryb pracy Rady określa regulamin uchwalony przez nią zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Rady obsługę prac Rady zapewnia minister właściwy do spraw finansów publicznych wydatki związane z działaniem Rady są pokrywane z Budżetu Państwa

11 Pytanie 41. Rada do spraw przeciwdziałania unikaniu opodatkowania - zasady działania, kompetencje. Zadania Sekretarza Rady powoływany i odwoływany przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych (wyłącznie pracownik urzędu obsługującego tego ministra) zadania organizacja posiedzeń Rady: zapewnienie obsługi finansowej związanej z funkcjonowaniem Rady sprawowanie obsługi administracyjno-biurowej Rady

12 Pytanie 41. Rada do spraw przeciwdziałania unikaniu opodatkowania - zasady działania, kompetencje. Podsumowanie Omawiając zagadnienie 41 musisz wskazać: 1) czym jest Rada do spraw przeciwdziałania unikaniu opodatkowania; 2) jakie posiada kompetencje; 3) kto wchodzi w jej skład; 4) na jakich zasadach funkcjonuje.

13 IVa Materialne prawo podatkowe. Zagadnienia wspólne. Pytanie 42. Opinie zabezpieczające w świetle przepisów Ordynacji Podatkowej.

14 Pytanie 42. Opinie zabezpieczające w świetle przepisów Ordynacji Podatkowej. Podstawa prawna Dział 3a rozdz. 4 Ordynacji Podatkowej

15 Pytanie 42. Opinie zabezpieczające w świetle przepisów Ordynacji Podatkowej. Organem upoważnionym do wydawania opinii zabezpieczających jest szef Krajowej Administracji Skarbowej.

16 Pytanie 42. Opinie zabezpieczające w świetle przepisów Ordynacji Podatkowej. Wydanie opinii zabezpieczającej przekonanie, że planowane lub dokonane przez zainteresowanego czynności nie stanowią unikania opodatkowania przedmiotem ocena, czy w okolicznościach przedstawionych we wniosku istnieją przesłanki do zastosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania

17 Pytanie 42. Opinie zabezpieczające w świetle przepisów Ordynacji Podatkowej. Procedura patrz pytanie nr 43 wydawane na wniosek zainteresowanego możliwość wspólnego wniosku (powiązanie tą samą czynnością) wniosek może dotyczyć czynności planowanej, rozpoczętej lub dokonanej. wymogi dotyczące wniosku art. 119x Ordynacji Podatkowej

18 Pytanie 42. Opinie zabezpieczające w świetle przepisów Ordynacji Podatkowej. Warunek wydania opinii przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej przedstawione we wniosku okoliczności wskazują, że korzyść podatkowa wynikająca z czynności nie stanowi unikania opodatkowania

19 Pytanie 42. Opinie zabezpieczające w świetle przepisów Ordynacji Podatkowej. Art. 119za Ordynacji Podatkowej Treść opinii zabezpieczającej: 1. wyczerpujący opis czynności, której dotyczył wniosek; 2. ocenę, że do wskazanej we wniosku korzyści podatkowej wynikającej z czynności nie ma zastosowania przepis art. 119a Ordynacji Podatkowej; 3. pouczenie o prawie wniesienia skargi do Sądu Administracyjnego.

20 Pytanie 42. Opinie zabezpieczające w świetle przepisów Ordynacji Podatkowej. Możliwość zmiany opinii z urzędu (odmowy wydania opinii) szef Krajowej Administracji Skarbowej: stwierdzono sprzeczność z orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego lub Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

21 Pytanie 42. Opinie zabezpieczające w świetle przepisów Ordynacji Podatkowej. Publikacja na podstawie treści opinii zabezpieczającej (odmowy wydania) sporządza się informację, publikacja BIP, treść informacji zwięzły opis poddanej pod opinię czynności oraz wyjaśnienie powodów podjętego rozstrzygnięcia.

22 Pytanie 42. Opinie zabezpieczające w świetle przepisów Ordynacji Podatkowej. Pytania kontrolne 1) Jaki podmiot uprawniony jest do wydania opinii zabezpieczającej? 2) Kto może wystąpić z wnioskiem o wydanie takiej opinii? 3) W jakich okolicznościach organ wydaje, a w jakich odmawia wydania opinii zabezpieczającej? 4) Jaka jest treść takiej opinii? 5) Kiedy następuje jej zmiana? 6) Gdzie publikuje się informacje wydane na podstawie treści opinii zabezpieczającej?

23 IVa Materialne prawo podatkowe. Zagadnienia wspólne. Pytanie 43. Procedura związana z wydaniem lub odmową wydania opinii zabezpieczającej w świetle przepisów Ordynacji Podatkowej.

24 Pytanie 43. Procedura związana z wydaniem lub odmową wydania opinii zabezpieczającej w świetle przepisów Ordynacji Podatkowej. Podstawa prawna Dział 3a rozdz. 4 Ordynacji Podatkowej

25 Pytanie 43. Procedura związana z wydaniem lub odmową wydania opinii zabezpieczającej w świetle przepisów Ordynacji Podatkowej. Procedura postępowanie inicjuje wniosek zainteresowanego (możliwy wniosek wspólny zainteresowanych, którzy powiązani są tą samą czynnością) wniosek może dotyczyć czynności planowanej, rozpoczętej lub dokonanej wymogi art. 119x Ordynacji Podatkowej: dane istotne dla określenia podatkowych skutków czynności oraz zastosowania do tej czynności art. 119a par. 1 Ordynacji Podatkowej, czyli klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania

26 Pytanie 43. Procedura związana z wydaniem lub odmową wydania opinii zabezpieczającej w świetle przepisów Ordynacji Podatkowej. Szczegółowe dane wniosku 1. dane identyfikujące wnioskodawcę; 2. wskazanie podmiotów dokonujących czynności; 3. wyczerpujący opis czynności wraz ze wskazaniem występujących pomiędzy podmiotami powiązań; 4. numer schematu podatkowego albo wyjaśnienie, z jakich powodów faktycznych lub prawnych uzgodnienie nie podlegało zgłoszeniu celem nadania tego numeru; 5. wskazanie celów, których realizacji czynność ma służyć; 6. wskazania ekonomicznego lub gospodarczego uzasadnienia czynności;

27 Pytanie 43. Procedura związana z wydaniem lub odmową wydania opinii zabezpieczającej w świetle przepisów Ordynacji Podatkowej. Szczegółowe dane wniosku 7. określenie skutków podatkowych w tym korzyści podatkowych będących rezultatem czynności objętych wnioskiem; 8. wskazanie innych korzyści podatkowych, których osiągnięcie uzależnione jest choćby pośrednio od dokonania czynności; 9. wskazanie innych czynności planowanych, rozpoczętych lub dokonanych, od których, choćby pośrednio, uzależnione jest osiągnięcie korzyści podatkowych; 10. przedstawienie własnego stanowiska w sprawie.

28 Pytanie 43. Procedura związana z wydaniem lub odmową wydania opinii zabezpieczającej w świetle przepisów Ordynacji Podatkowej. Do wniosku o wydanie opinii zabezpieczającej może być załączona dokumentacja dotycząca czynności, w szczególności oryginały lub kopie umów lub ich projektów.

29 Pytanie 43. Procedura związana z wydaniem lub odmową wydania opinii zabezpieczającej w świetle przepisów Ordynacji Podatkowej. Wezwanie do uzupełnienia braków wniosek o wydanie opinii zabezpieczającej nie spełnia wymogów ustawowych, szef Krajowej Administracji Skarbowej wzywa wnoszącego wniosek do usunięcia braków termin 14 dni od dnia doręczenia wezwania z pouczeniem, że niewypełnienie tego warunku spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

30 Pytanie 43. Procedura związana z wydaniem lub odmową wydania opinii zabezpieczającej w świetle przepisów Ordynacji Podatkowej. Możliwość zwrócenia się o wyjaśnienie wątpliwości podmiot uprawniony szef Krajowej Administracji Skarbowej przedmiot wyjaśnień dane zawarte we wniosku

31 Pytanie 43. Procedura związana z wydaniem lub odmową wydania opinii zabezpieczającej w świetle przepisów Ordynacji Podatkowej. Możliwość zorganizowania spotkania uzgodnieniowego w celu wyjaśnienia tych wątpliwości podmiot uprawniony szef Krajowej Administracji Skarbowej, sporządza się protokół, przebieg takiego spotkania może być utrwalony za pomocą aparatury rejestrującej obraz i dźwięk lub na informatycznych nośnikach danych.

32 Pytanie 43. Procedura związana z wydaniem lub odmową wydania opinii zabezpieczającej w świetle przepisów Ordynacji Podatkowej. Warunek wydania opinii przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej przedstawione we wniosku okoliczności wskazują, że korzyść podatkowa wynikająca z czynności nie stanowi unikania opodatkowania.

33 Pytanie 43. Procedura związana z wydaniem lub odmową wydania opinii zabezpieczającej w świetle przepisów Ordynacji Podatkowej. Odmowa wydania opinii korzyść podatkowa stanowi unikanie opodatkowania; wskazanie okoliczności świadczące o tym, że do korzyści podatkowej może mieć zastosowanie klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania. zawiera pouczenie o prawie wniesienia skargi do Sądu Administracyjnego

34 Pytanie 43. Procedura związana z wydaniem lub odmową wydania opinii zabezpieczającej w świetle przepisów Ordynacji Podatkowej. Art. 119zb wniosek ten załatwia się bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia otrzymania wniosku przez szefa KAS w przypadkach uzasadnionych złożonością sprawy, w szczególności w razie zasięgnięcia opinii biegłego, termin ten może być przedłużany, nie więcej jednak niż o 9 miesięcy

35 Pytanie 43. Procedura związana z wydaniem lub odmową wydania opinii zabezpieczającej w świetle przepisów Ordynacji Podatkowej. Opłata wysokość zł i 7 dni od dnia złożenia wniosku. zwiększenie opłaty wspólny wniosek zainteresowanych (5 tys. od 5 i każdego kolejnego zainteresowanego) zwrot w przypadku wycofania wniosku (zwrot połowa kwoty) w przypadku uiszczenia kwoty wyższej niż należna, wtedy zwracana jest odpowiednia część tej opłaty.

36 Pytanie 43. Procedura związana z wydaniem lub odmową wydania opinii zabezpieczającej w świetle przepisów Ordynacji Podatkowej. Pytania kontrolne 1) kto może złożyć wniosek o wydanie opinii zabezpieczającej; 2) do kogo składa się taki wniosek; 3) jakiej czynności może on dotyczyć; 4) jakie dane powinny być zawarte we wniosku

37 Pytanie 43. Procedura związana z wydaniem lub odmową wydania opinii zabezpieczającej w świetle przepisów Ordynacji Podatkowej. Ponadto powinieneś wskazać: 5) jaki jest termin na załatwienie wniosku o wydanie opinii zabezpieczającej 6) jakie rozstrzygnięcie może wydać organ to znaczy, kiedy wydaje opinię zabezpieczającą, a także kiedy odmawia jej wydania 7) określ także, ile wynosi opłata od wniosku.

38 IVa Materialne prawo podatkowe. Zagadnienia wspólne. Pytanie 44. Tajemnica skarbowa w świetle przepisów Ordynacji Podatkowej.

39 Pytanie 44. Tajemnica skarbowa w świetle przepisów Ordynacji Podatkowej. Wprowadzenie tajemnica skarbowa to wyłączenie jawności indywidualnych danych, które są zawarte w dokumentach, jakie składane są organowi podatkowemu lub znajdują się w posiadaniu tego organu. rodzaj tajemnicy służbowej, który podlega ochronie prawnej.

40 Pytanie 44. Tajemnica skarbowa w świetle przepisów Ordynacji Podatkowej. Podstawa prawna Artykuł 293 Ordynacji Podatkowej Copyright 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone

41 Pytanie 44. Tajemnica skarbowa w świetle przepisów Ordynacji Podatkowej. Zakres przedmiotowy tajemnicy skarbowej indywidualne dane zawarte w deklaracji oraz innych dokumentach składanych przez podatników, płatników lub inkasentów objęte są tajemnicą skarbową

42 Pytanie 44. Tajemnica skarbowa w świetle przepisów Ordynacji Podatkowej. Tajemnicę skarbową stosuje się również do danych, które zostały zawarte: 1. w informacjach podatkowych przekazywanych organom podatkowym przez podmioty inne niż wymienione w par. 1 art. 293 Ordynacji Podatkowej; 2. w aktach dokumentujących czynności sprawdzające; 3. w aktach postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej oraz w aktach postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe; 4. w dokumentacji rachunkowej organu podatkowego; Copyright 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone

43 Pytanie 44. Tajemnica skarbowa w świetle przepisów Ordynacji Podatkowej. Tajemnicę skarbową stosuje się również do danych, które zostały zawarte: 5. informacjach uzyskanych przez organy KAS z banków oraz innych źródeł niż wymienione w par. 1 lub w pkt 1; 6. w informacjach uzyskanych w toku procedur rozstrzygania sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz w toku postępowania w sprawie wydania uprzednich porozumień cenowych; 7. w aktach dokumentujących kontrolę, o której mowa w rozdz. 9 działu 3 ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami;

44 Pytanie 44. Tajemnica skarbowa w świetle przepisów Ordynacji Podatkowej. Tajemnicę skarbową stosuje się również do danych, które zostały zawarte: 8. w informacjach o wynikach analizy ryzyka, o której mowa w art. 119zn par. 1 Ordynacji Podatkowej oraz innych informacjach i dokumentach, o których mowa w dziale 3b Ordynacji Podatkowej; 9. w informacjach i dokumentach, o których mowa w dziale 3 w rozdziale 11a Ordynacji Podatkowej; Copyright 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone

45 Pytanie 44. Tajemnica skarbowa w świetle przepisów Ordynacji Podatkowej. Tajemnicę skarbową stosuje się również do danych, które zostały zawarte: 10. w aktach postępowania w sprawie wydania opinii zabezpieczającej oraz aktach postępowania określonego w dziale 3a rozdz. 5 Ordynacji Podatkowej; 11. w informacjach o ustaleniu prawdopodobieństwa wystąpienia opóźnień, o których mowa w art. 299f Ordynacji Podatkowej; 12. informacjach przekazanych przez podatnika w ramach realizacji współdziałania, o którym mowa w dziale 2b Ordynacji Podatkowej.

46 Pytanie 44. Tajemnica skarbowa w świetle przepisów Ordynacji Podatkowej. Zapamiętaj, że przepisów dotyczących tajemnicy skarbowej nie stosuje się do udostępniania kontrahentowi podatnika prowadzącego działalność gospodarczą następujących informacji: 1. informacji o niezłożeniu lub złożeniu przez podatnika deklaracji lub innego dokumentu, do których złożenia był obowiązany na podstawie przepisów ustaw podatkowych; 2. informacji o nie ujęciu lub ujęciu przez podatnika w złożonej deklaracji lub złożonym innym dokumencie zdarzeń, do których ujęcia był obowiązany na podstawie przepisów ustaw podatkowych; 3. informacji o zaleganiu lub niezaleganiu przez podatnika w podatkach wynikających z deklaracji lub innego dokumentu składanych na podstawie przepisów ustaw podatkowych. Copyright 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone

47 Pytanie 44. Tajemnica skarbowa w świetle przepisów Ordynacji Podatkowej. Art. 294 Ordynacji Podatkowej zakres podmiotowy: pracownicy izb Administracji Skarbowej; funkcjonariusze; pracownicy Krajowej Informacji Skarbowej; wójt, burmistrz, prezydent miasta, starosta, marszałek województwa oraz pracownicy Urzędów ich obsługujących; 4. członkowie samorządowych kolegiów odwoławczych, a także pracownicy biur tych kolegiów;

48 Pytanie 44. Tajemnica skarbowa w świetle przepisów Ordynacji Podatkowej. Art. 294 Ordynacji Podatkowej zakres podmiotowy: 5. minister właściwy do spraw finansów publicznych oraz pracownicy urzędu obsługującego tego ministra; 6. szef KAS; 7. osoby odbywające staż, praktykę zawodową lub studencką w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw finansów publicznych lub w innych organach podatkowych; Copyright 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone

49 Pytanie 44. Tajemnica skarbowa w świetle przepisów Ordynacji Podatkowej. Art. 294 Ordynacji Podatkowej zakres podmiotowy: 8. przedstawiciele obcej władzy przebywający w siedzibach organów podatkowych, obecni w toku postępowania podatkowego lub obecni w toku czynności kontrolnych w związku z wymianą informacji; 9. członkowie Rady;

50 Pytanie 44. Tajemnica skarbowa w świetle przepisów Ordynacji Podatkowej. Art. 294 Ordynacji Podatkowej zakres podmiotowy: 10. członkowie komisji doradczej i komisji do spraw pozasądowego rozstrzygania sporów oraz osoby, których dotyczy spór, ich przedstawiciele i pełnomocnicy, o których mowa w ustawie o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych. Copyright 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone

51 Pytanie 44. Tajemnica skarbowa w świetle przepisów Ordynacji Podatkowej. Zasady przestrzegania tajemnicy skarbowej złożenie na piśmie przyrzeczenia o przestrzeganiu tajemnicy skarbowej wraz z oświadczeniem o znajomości przepisów o odpowiedzialności karnej za ujawnienie tajemnicy skarbowej. zachowanie tajemnicy skarbowej obowiązuje po ustaniu zatrudnienia, zakończeniu stażu lub praktyki lub po ustaniu członkostwa w Radzie. do przestrzegania tajemnicy skarbowej zobowiązane są również inne osoby, którym udostępniono informacje objęte tą tajemnicą, chyba że na ich ujawnienie zezwala przepis prawa.

52 Pytanie 44. Tajemnica skarbowa w świetle przepisów Ordynacji Podatkowej. Pytania kontrolne 1) czym jest tajemnica skarbowa? 2) co jest chronione tajemnicą skarbową? 3) kto jest zobowiązany do zachowania tajemnicy skarbowej? Copyright 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone

53 IVa Materialne prawo podatkowe. Zagadnienia wspólne. Pytanie 45. Przesłanki i tryb ujawnienia tajemnicy Skarbowej w świetle przepisów Ordynacji Podatkowej.

54 Pytanie 45. Przesłanki i tryb ujawnienia tajemnicy Skarbowej w świetle przepisów Ordynacji Podatkowej. Podstawa prawna Art. 299b Ordynacji Podatkowej Copyright 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone

55 Pytanie 45. Przesłanki i tryb ujawnienia tajemnicy Skarbowej w świetle przepisów Ordynacji Podatkowej. Zgoda na ujawnienie tajemnicy wyrażana jest przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej podmioty którym wydaje się zgodę: naczelnicy Urzędów Skarbowych, naczelnicy Urzędów Celno-Skarbowych oraz dyrektorzy Izb Administracji Skarbowej określone informacje stanowiące tajemnicę skarbową, wskazanie jednocześnie sposóbu udostępnienia i wykorzystania ujawnionych informacji. nie dotyczy informacji stanowiących tajemnicę inną niż skarbowa i objętych ochroną na podstawie odrębnych ustaw.

56 Pytanie 45. Przesłanki i tryb ujawnienia tajemnicy Skarbowej w świetle przepisów Ordynacji Podatkowej. Przesłanki wyrażenia zgody na ujawnienie tajemnicy skarbowej ze względu na ważny interes publiczny konieczne dla osiągnięcia celów kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej lub postępowania podatkowego ujawnienie tych informacji urzeczywistni prawo obywateli do ich rzetelnego informowania o działaniach organów podatkowych i jawności życia publicznego. Copyright 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone

57 Pytanie 45. Przesłanki i tryb ujawnienia tajemnicy Skarbowej w świetle przepisów Ordynacji Podatkowej. Zgoda na ujawnienie tajemnicy skarbowej uzależniona jest od spełnienia kilku przesłanek: 1. negatywnej czyli, że zgoda na ujawnienie tajemnicy skarbowej nie może dotyczyć informacji stanowiących tajemnicę inną niż skarbowa i objętych ochroną na podstawie odrębnych ustaw; 2. pozytywnych zgoda na ujawnienie tajemnicy skarbowej może nastąpić wyłącznie ze względu na ważny interes publiczny.

58 Pytanie 45. Przesłanki i tryb ujawnienia tajemnicy Skarbowej w świetle przepisów Ordynacji Podatkowej. Ponadto niezbędne jest spełnienie jednego z 2 warunków: I. gdy ujawnienie tajemnicy skarbowej jest konieczne dla osiągnięcia celów kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej lub postępowania podatkowego; II. jeżeli ujawnienie tych informacji urzeczywistni prawo obywateli do ich rzetelnego informowania o działaniach organów podatkowych i jawności życia publicznego. Copyright 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone

59 Pytanie 45. Przesłanki i tryb ujawnienia tajemnicy Skarbowej w świetle przepisów Ordynacji Podatkowej. Procedura ujawnienia tajemnicy skarbowej: 1. zgoda na ujawnienie tajemnicy skarbowej następuje na uzasadniony wniosek naczelnika urzędu skarbowego, naczelnika urzędu celno-skarbowego lub dyrektora izby skarbowej; 2. zgody na ujawnienie tajemnicy skarbowej udziela szef Krajowej Administracji Skarbowej; 3. wyrażając zgodę na ujawnienie tajemnicy skarbowej szef KAS wskazuje sposób udostępnienia i wykorzystania ujawnionych informacji 4. wyrażenie zgody na ujawnienie tajemnicy skarbowej następuje w formie pisemnej.

60 Pytanie 45. Przesłanki i tryb ujawnienia tajemnicy Skarbowej w świetle przepisów Ordynacji Podatkowej. Pytania kontrolne 1) kto może wnioskować o ujawnienie tajemnicy skarbowej? 2) jaki organ jest właściwy do ujawnienia tajemnicy skarbowej? 3) jakie są przesłanki ujawnienia tej tajemnicy? 4) w jakiej formie następuje udzielenie zgody na ujawnienie tajemnicy skarbowej? Copyright 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone

61 IVa Materialne prawo podatkowe. Zagadnienia wspólne. Pytanie 46. Podmioty, które mogą uzyskać informacje z akt podatkowych objętych tajemnicą skarbową oraz podmioty, którym mogą być udostępnione akta objęte tą tajemnicą.

62 Pytanie 46. Podmioty, które mogą uzyskać informacje z akt podatkowych objętych tajemnicą skarbową oraz podmioty, którym mogą być udostępnione akta objęte tą tajemnicą. Zagadnienie 46 jest bardzo obszerne. Dla omówienia tego zagadnienia warto przyswoić co najmniej treść 3 przepisów, to jest art. 297, 298 i art. 299 Ordynacji Podatkowej. W przepisach tych wskazane zostały katalogi podmiotów, które mogą uzyskać informacje z akt podatkowych objętych tajemnicą skarbową, a także podmiotów, którym mogą być udostępnione akta objęte tą tajemnicą.

63 Pytanie 46. Podmioty, które mogą uzyskać informacje z akt podatkowych objętych tajemnicą skarbową oraz podmioty, którym mogą być udostępnione akta objęte tą tajemnicą. Art. 298 Ordynacji Podatkowej akta objęte tajemnicą skarbową Art. 297 Ordynacji Podatkowej akta objęte tajemnicą skarbową zawierających informacje objęte tajemnicą bankową

64 Pytanie 46. Podmioty, które mogą uzyskać informacje z akt podatkowych objętych tajemnicą skarbową oraz podmioty, którym mogą być udostępnione akta objęte tą tajemnicą. Art. 298 Ordynacji Podatkowej Akta niezawierające tajemnicy bankowej organy podatkowe udostępniają: 1) 2) 3) 4) ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych; szefowi KAS; innym organom podatkowym; najwyższej izbie kontroli w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o najwyższej izbie kontroli;

65 Pytanie 46. Podmioty, które mogą uzyskać informacje z akt podatkowych objętych tajemnicą skarbową oraz podmioty, którym mogą być udostępnione akta objęte tą tajemnicą. Art. 298 Ordynacji Podatkowej Akta niezawierające tajemnicy bankowej organy podatkowe udostępniają: 5) sądowi, prokuratorowi, a także upoważnionym pisemnie przez prokuratora funkcjonariuszom Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Straży Granicznej lub Centralnego Biura Antykorupcyjnego, w związku z toczącym się postępowaniem; 6) Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Agencji Wywiadu, Służbie Wywiadu Wojskowego, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, Policji, Żandarmerii Wojskowej, Straży Granicznej, Służbie Więziennej, Służbie Ochrony Państwa i ich posiadającym pisemne upoważnienie funkcjonariuszom lub żołnierzom, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia postępowania sprawdzającego, na podstawie przepisów o ochronie informacji niejawnych;

66 Pytanie 46. Podmioty, które mogą uzyskać informacje z akt podatkowych objętych tajemnicą skarbową oraz podmioty, którym mogą być udostępnione akta objęte tą tajemnicą. Art. 298 Ordynacji Podatkowej Akta niezawierające tajemnicy bankowej organy podatkowe udostępniają: 7) Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, Biuru Nadzoru Wewnętrznego, Policji, Żandarmerii Wojskowej, Straży Granicznej i ich posiadającym pisemne upoważnienie funkcjonariuszom lub żołnierzom, jeżeli jest to konieczne dla skutecznego zapobieżenia przestępstwom lub ich wykrycia, ustaleniu sprawców i uzyskania dowodów, albo ujawnienia mienia zagrożonego przepadkiem; 8) biegłym powołanym w toku postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej w zakresie określonym przez organy podatkowe;

67 Pytanie 46. Podmioty, które mogą uzyskać informacje z akt podatkowych objętych tajemnicą skarbową oraz podmioty, którym mogą być udostępnione akta objęte tą tajemnicą. Art. 298 Ordynacji Podatkowej Akta niezawierające tajemnicy bankowej organy podatkowe udostępniają: 9) wojewodzie i szefowi urzędu do spraw cudzoziemców w zakresie prowadzonych postępowań dotyczących legalizacji pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 10) wojewodzie w zakresie kontroli celno-skarbowych, przestrzegania przepisów wydanych na podstawie art. 46 ust. 4 pkt 2 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi; 11) Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej w związku z prowadzonym postępowaniem oraz wydawaniem opinii prawnej;

68 Pytanie 46. Podmioty, które mogą uzyskać informacje z akt podatkowych objętych tajemnicą skarbową oraz podmioty, którym mogą być udostępnione akta objęte tą tajemnicą. Art. 298 Ordynacji Podatkowej Akta niezawierające tajemnicy bankowej organy podatkowe udostępniają: 12) organom nadzoru górniczego w celu weryfikacji pomiaru urobku rudy miedzi, wydobytego gazu ziemnego oraz wydobytej ropy naftowej; 13) przewodniczącemu Komisji Nadzoru Finansowego w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego na podstawie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym; 14) organom właściwym w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia czynności sprawdzających i postępowanie na podstawie przepisów o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;

69 Pytanie 46. Podmioty, które mogą uzyskać informacje z akt podatkowych objętych tajemnicą skarbową oraz podmioty, którym mogą być udostępnione akta objęte tą tajemnicą. Art. 298 Ordynacji Podatkowej Akta niezawierające tajemnicy bankowej organy podatkowe udostępniają: 15) Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w związku z toczącym się postępowaniem prowadzonym na podstawie przepisów ustawy o ochronie Konkurencji i Konsumentów oraz przepisów o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi; 16) Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w związku z toczącym się postępowaniem prowadzonym na podstawie przepisów o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych;

70 Pytanie 46. Podmioty, które mogą uzyskać informacje z akt podatkowych objętych tajemnicą skarbową oraz podmioty, którym mogą być udostępnione akta objęte tą tajemnicą. Art. 298 Ordynacji Podatkowej Akta niezawierające tajemnicy bankowej organy podatkowe udostępniają: 17) innym organom w przypadkach i na zasadach określonych w odrębnych ustawach oraz ratyfikowanych umowach międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, to reguluje go art. 297 Ordynacji Podatkowej.

71 Pytanie 46. Podmioty, które mogą uzyskać informacje z akt podatkowych objętych tajemnicą skarbową oraz podmioty, którym mogą być udostępnione akta objęte tą tajemnicą. Art. 297 Ordynacji Podatkowej Akt zawierających informacje objęte tajemnicą bankową, zgodnie z art. 297 Ordynacji Podatkowej naczelnicy Urzędów skarbowych i naczelnicy Urzędów celno-skarbowych udostępniają wyłącznie: 1. ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, szefowi Krajowej Administracji Skarbowej, dyrektorowi Izby Administracji Skarbowej, w toku postępowania podatkowego, postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe, kontroli podatkowej lub kontroli celno-skarbowej;

72 Pytanie 46. Podmioty, które mogą uzyskać informacje z akt podatkowych objętych tajemnicą skarbową oraz podmioty, którym mogą być udostępnione akta objęte tą tajemnicą. Art. 297 Ordynacji Podatkowej Akt zawierających informacje objęte tajemnicą bankową, zgodnie z art. 297 Ordynacji Podatkowej naczelnicy Urzędów skarbowych i naczelnicy Urzędów celno-skarbowych udostępniają wyłącznie: 2. innym naczelnikom Urzędów skarbowych lub naczelnikom Urzędów celno-skarbowych w związku ze wszczętym postępowaniem podatkowym, postępowaniem w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe, kontrolą podatkową, kontrolą celno-skarbową lub w związku z postępowaniem przejętym w trybie art. 18d Ordynacji Podatkowej;

73 Pytanie 46. Podmioty, które mogą uzyskać informacje z akt podatkowych objętych tajemnicą skarbową oraz podmioty, którym mogą być udostępnione akta objęte tą tajemnicą. Art. 297 Ordynacji Podatkowej Akt zawierających informacje objęte tajemnicą bankową, zgodnie z art. 297 Ordynacji Podatkowej naczelnicy Urzędów skarbowych i naczelnicy Urzędów celno-skarbowych udostępniają wyłącznie: 3. Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej zgodnie z przepisami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu; 4. sądom lub prokuratorowi w związku z toczącym się postępowaniem; 5. Rzecznikowi Praw Obywatelskich w związku z jego udziałem w postępowaniu przed sądem administracyjnym;

74 Pytanie 46. Podmioty, które mogą uzyskać informacje z akt podatkowych objętych tajemnicą skarbową oraz podmioty, którym mogą być udostępnione akta objęte tą tajemnicą. Art. 297 Ordynacji Podatkowej Akt zawierających informacje objęte tajemnicą bankową, zgodnie z art. 297 Ordynacji Podatkowej naczelnicy Urzędów skarbowych i naczelnicy Urzędów celno-skarbowych udostępniają wyłącznie: 6. prokuratorowi generalnemu na wniosek właściwego prokuratora, w przypadkach określonych w dziale 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego lub w związku z udziałem prokuratora w postępowaniu przed sądem administracyjnym;

75 Pytanie 46. Podmioty, które mogą uzyskać informacje z akt podatkowych objętych tajemnicą skarbową oraz podmioty, którym mogą być udostępnione akta objęte tą tajemnicą. Art. 297 Ordynacji Podatkowej Akt zawierających informacje objęte tajemnicą bankową, zgodnie z art. 297 Ordynacji Podatkowej naczelnicy Urzędów skarbowych i naczelnicy Urzędów celno-skarbowych udostępniają wyłącznie: 7. Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego i Służbie Wywiadu Wojskowego, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, Policji, Żandarmerii Wojskowej, Straży Granicznej, Służbie Więziennej, Służbie Ochrony Państwa i ich posiadającym pisemne upoważnienie funkcjonariuszom lub żołnierzom w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia postępowania sprawdzającego na podstawie przepisów o ochronie informacji niejawnych;

76 Pytanie 46. Podmioty, które mogą uzyskać informacje z akt podatkowych objętych tajemnicą skarbową oraz podmioty, którym mogą być udostępnione akta objęte tą tajemnicą. Art. 297 Ordynacji Podatkowej Akt zawierających informacje objęte tajemnicą bankową, zgodnie z art. 297 Ordynacji Podatkowej naczelnicy Urzędów skarbowych i naczelnicy Urzędów celno-skarbowych udostępniają wyłącznie: 8. Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu w zakresie niezbędnym do realizacji zadań określonych w art. 2 ust. 1 ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym; 9. Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w zakresie niezbędnym do realizacji zadań określonych w art. 5 ust. 1 ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu na zasadach i w trybie określonym w art. 22a ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym;

77 Pytanie 46. Podmioty, które mogą uzyskać informacje z akt podatkowych objętych tajemnicą skarbową oraz podmioty, którym mogą być udostępnione akta objęte tą tajemnicą. Art. 297 Ordynacji Podatkowej Akt zawierających informacje objęte tajemnicą bankową, zgodnie z art. 297 Ordynacji Podatkowej naczelnicy Urzędów skarbowych i naczelnicy Urzędów celno-skarbowych udostępniają wyłącznie: 10. Inspektorowi Nadzoru Wewnętrznego w zakresie niezbędnym do realizacji zadań określonych w art. 11a ust. 3 pkt 7 ustawy o szczególnych formach sprawowania nadzoru przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych; 11. Przewodniczącemu Komisji Nadzoru Finansowego w zakresie i na zasadach określonych w ustawie o nadzorze nad rynkiem finansowym;

78 Pytanie 46. Podmioty, które mogą uzyskać informacje z akt podatkowych objętych tajemnicą skarbową oraz podmioty, którym mogą być udostępnione akta objęte tą tajemnicą. Art. 297 Ordynacji Podatkowej Akt zawierających informacje objęte tajemnicą bankową, zgodnie z art. 297 Ordynacji Podatkowej naczelnicy Urzędów skarbowych i naczelnicy Urzędów celno-skarbowych udostępniają wyłącznie: 12. Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w związku z prowadzonym: I. postępowaniem wyjaśniającym, postępowaniem antymonopolowym, postępowaniem w sprawie o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone i postępowaniem w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, o których mowa w art. 47 ust. 1 ustawy o ochronie Konkurencji i Konsumentów;

79 Pytanie 46. Podmioty, które mogą uzyskać informacje z akt podatkowych objętych tajemnicą skarbową oraz podmioty, którym mogą być udostępnione akta objęte tą tajemnicą. Art. 297 Ordynacji Podatkowej Akt zawierających informacje objęte tajemnicą bankową, zgodnie z art. 297 Ordynacji Podatkowej naczelnicy Urzędów skarbowych i naczelnicy Urzędów celno-skarbowych udostępniają wyłącznie: 12. Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w związku z prowadzonym: II. postępowanie w sprawie praktyk nieuczciwie wykorzystujących przewagę kontraktową i postępowaniem wyjaśniającym, o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 2 ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej obrocie produktami rolnymi i spożywczymi;

80 Pytanie 46. Podmioty, które mogą uzyskać informacje z akt podatkowych objętych tajemnicą skarbową oraz podmioty, którym mogą być udostępnione akta objęte tą tajemnicą. Art. 297 Ordynacji Podatkowej Akt zawierających informacje objęte tajemnicą bankową, zgodnie z art. 297 Ordynacji Podatkowej naczelnicy Urzędów skarbowych i naczelnicy Urzędów celno-skarbowych udostępniają wyłącznie: 12. Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w związku z prowadzonym: III. postępowaniem w sprawie nadmiernego opóźniania się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych, o których mowa w art. 13c ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych; IV. wstępnym postępowaniem sprawdzającym i postępowaniem kontrolnym, o których mowa w ustawie o kontroli niektórych inwestycji.

81 Pytanie 46. Podmioty, które mogą uzyskać informacje z akt podatkowych objętych tajemnicą skarbową oraz podmioty, którym mogą być udostępnione akta objęte tą tajemnicą. Art. 299 Ordynacji Podatkowej Katalog podmiotów, które mogą uzyskać informacje z akt podatkowych objętych tajemnicą skarbową: organy i osoby wymienione w art. 298 Ordynacji Podatkowej. informacje te mogą być udostępniane również: powiatowym oraz wojewódzkim urzędom pracy; jednostkom organizacyjnym Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego; jednostkom organizacyjnym ZUS;

82 Pytanie 46. Podmioty, które mogą uzyskać informacje z akt podatkowych objętych tajemnicą skarbową oraz podmioty, którym mogą być udostępnione akta objęte tą tajemnicą. Art. 299 Ordynacji Podatkowej Katalog podmiotów, które mogą uzyskać informacje z akt podatkowych objętych tajemnicą skarbową: 4. ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych w celu realizacji zadań określonych w przepisach o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców; 5. szefowi krajowego centrum informacji kryminalnych w celu realizacji jego zadań ustawowych;

83 Pytanie 46. Podmioty, które mogą uzyskać informacje z akt podatkowych objętych tajemnicą skarbową oraz podmioty, którym mogą być udostępnione akta objęte tą tajemnicą. Art. 299 Ordynacji Podatkowej Katalog podmiotów, które mogą uzyskać informacje z akt podatkowych objętych tajemnicą skarbową: 6. komornikom sądowym w związku z toczącym się postępowaniem egzekucyjnym lub zabezpieczającym, albo wykonywaniem postanowienia o zabezpieczeniu spadku, lub ze sporządzeniem spisu inwentarza oraz administracyjnym organom egzekucyjnym, w związku z toczącym się postępowaniem egzekucyjnym lub zabezpieczającym;

84 Pytanie 46. Podmioty, które mogą uzyskać informacje z akt podatkowych objętych tajemnicą skarbową oraz podmioty, którym mogą być udostępnione akta objęte tą tajemnicą. Art. 299 Ordynacji Podatkowej Katalog podmiotów, które mogą uzyskać informacje z akt podatkowych objętych tajemnicą skarbową: 7. upoważnionemu przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta, starostę albo marszałka województwa, kierownikowi jednostki organizacyjnej, jednostki samorządu terytorialnego nie mającej osobowości prawnej oraz upoważnionemu pracownikowi tej jednostki do wykonywania w jego imieniu praw i obowiązków wierzyciela na podstawie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, w zakresie niezbędnym do wszczęcia i prowadzenia postępowania egzekucyjnego lub zabezpieczającego;

85 Pytanie 46. Podmioty, które mogą uzyskać informacje z akt podatkowych objętych tajemnicą skarbową oraz podmioty, którym mogą być udostępnione akta objęte tą tajemnicą. Art. 299 Ordynacji Podatkowej Katalog podmiotów, które mogą uzyskać informacje z akt podatkowych objętych tajemnicą skarbową: 8. upoważnionemu przez organ egzekucyjny kierownikowi jednostki organizacyjnej gminy nie mającej osobowości prawnej oraz upoważnionemu pracownikowi tej jednostki do działania w jego imieniu, jako organ egzekucyjny, na podstawie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, w zakresie niezbędnym do wszczęcia i prowadzenia postępowania egzekucyjnego lub zabezpieczającego;

86 Pytanie 46. Podmioty, które mogą uzyskać informacje z akt podatkowych objętych tajemnicą skarbową oraz podmioty, którym mogą być udostępnione akta objęte tą tajemnicą. Art. 299 Ordynacji Podatkowej Katalog podmiotów, które mogą uzyskać informacje z akt podatkowych objętych tajemnicą skarbową: 9. wójtom, burmistrzom, prezydentom miast lub wojewodom w zakresie prowa-dzonych postępowań o przyznanie świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów lub świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów; 10. wójtom, burmistrzom lub prezydentom miast właściwym ze względu na miejsce położenie mieszkania, w zakresie prowadzonych postępowań o przyznanie dopłat do czynszu, o których mowa w ustawie o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania;

87 Pytanie 46. Podmioty, które mogą uzyskać informacje z akt podatkowych objętych tajemnicą skarbową oraz podmioty, którym mogą być udostępnione akta objęte tą tajemnicą. Art. 299 Ordynacji Podatkowej Katalog podmiotów, które mogą uzyskać informacje z akt podatkowych objętych tajemnicą skarbową: 11. ośrodkom pomocy społecznej, centrom usług społecznych i powiatowym centrom pomocy rodzinie w zakresie prowadzonych postępowań o świadczenia z pomocy społecznej; 12. służbom statystyki publicznej w zakresie wynikającym z programu badań statystycznych; 13. instytucjom zajmującym się obsługą, kontrolą lub audytem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z innych źródeł zagranicznych;

88 Pytanie 46. Podmioty, które mogą uzyskać informacje z akt podatkowych objętych tajemnicą skarbową oraz podmioty, którym mogą być udostępnione akta objęte tą tajemnicą. Art. 299 Ordynacji Podatkowej Katalog podmiotów, które mogą uzyskać informacje z akt podatkowych objętych tajemnicą skarbową: 14. organizacjom pożytku publicznego w zakresie i na zasadach określonych w ustawach podatkowych; 15. akredytowanym agencjom płatniczym realizującym zadania w ramach wspólnej polityki rolnej;

89 Pytanie 46. Podmioty, które mogą uzyskać informacje z akt podatkowych objętych tajemnicą skarbową oraz podmioty, którym mogą być udostępnione akta objęte tą tajemnicą. Art. 299 Ordynacji Podatkowej Katalog podmiotów, które mogą uzyskać informacje z akt podatkowych objętych tajemnicą skarbową: 16. ministrowi właściwemu do spraw zdrowia w celu realizacji zadań ustawowych związanych z zapewnieniem dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w szczególności w zakresie produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych; 17. organom Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej w celu realizacji jej zadań ustawowych;

90 Pytanie 46. Podmioty, które mogą uzyskać informacje z akt podatkowych objętych tajemnicą skarbową oraz podmioty, którym mogą być udostępnione akta objęte tą tajemnicą. Art. 299 Ordynacji Podatkowej Katalog podmiotów, które mogą uzyskać informacje z akt podatkowych objętych tajemnicą skarbową: 18. organom Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie niezbędnym do realizacji jej zadań ustawowych; 19. Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki w celu realizacji jego zadań ustawowych; 20. organom inspekcji jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, w związku z kontrolami przeprowadzonymi na podstawie art. 17c ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz w zakresie prowadzonych postępowań w sprawie wymierzenia kar pieniężnych na podstawie przepisów tej ustawy.

91 IVa Materialne prawo podatkowe. Zagadnienia wspólne. Pytanie 47. Sukcesja podatkowa przedsiębiorstwa w spadku.

92 Pytanie 47. Sukcesja podatkowa przedsiębiorstwa w spadku. Podstawa prawna Art. 97 i art. 97a Ordynacji Podatkowej Copyright 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone

93 Pytanie 47. Sukcesja podatkowa przedsiębiorstwa w spadku. Przedsiębiorstwo w spadku nabywa przewidziane w przepisach prawa podatkowego majątkowe i niemajątkowe prawa i obowiązki spadkodawcy związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym również prawa nabyte przez przedsiębiorcę wynikające z decyzji w przedmiocie przyznania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych. Copyright 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone

94 Pytanie 47. Sukcesja podatkowa przedsiębiorstwa w spadku. Ustanowienie zarządu sukcesyjnego przedsiębiorstwo wstępuje w przewidziane w przepisach prawa podatkowego majątkowe prawa i obowiązki spadkodawcy związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, z wyjątkiem tych praw, które nie mogą być kontynuowane na podstawie odrębnych ustaw. Copyright 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone

95 Pytanie 47. Sukcesja podatkowa przedsiębiorstwa w spadku. Do czasu wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego przewidziane w przepisach prawa podatkowego majątkowe i niemajątkowe prawa i obowiązki spadkodawcy wykonywane są przez zarządcę sukcesyjnego. Copyright 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone

96 Pytanie 47. Sukcesja podatkowa przedsiębiorstwa w spadku. Jeżeli spadkodawcy przysługiwały prawa o charakterze nie majątkowym związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, to uprawnienia te przechodzą na spadkobierców pod warunkiem dalszego prowadzenia tej działalności na ich rachunek. Uwaga! Zasada ta ma odpowiednie zastosowanie w przypadku dalszego prowadzenia działalności przez przedsiębiorstwo w spadku i ustanowienie zarządu sukcesyjnego, a także do praw i obowiązków z tytułu sprawowanej przez spadkodawcę funkcji płatnika. Copyright 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone

97 Pytanie 47. Sukcesja podatkowa przedsiębiorstwa w spadku. Art. 97a Ordynacji Podatkowej / Odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe przedsiębiorstwa w spadku: zapisobierca windykacyjny kontynuujący prowadzenie tego przedsiębiorstwa, spadkobiercy zmarłego przedsiębiorcy, jeżeli nie został uczyniony zapis windykacyjny obejmujący przedsiębiorstwo w spadku, małżonek zmarłego przedsiębiorcy, któremu przysługuje udział w przedsiębiorstwie w spadku. osoby, które uczestniczyły w powołaniu zarządu sukcesyjnego, a następnie odrzuciły spadek albo okazało się, że nie są spadkobiercami. Copyright 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone

98 Pytanie 47. Sukcesja podatkowa przedsiębiorstwa w spadku. Osoby, które odrzuciły spadek, nie odpowiadają za zobowiązania podatkowe przedsiębiorstwa w spadku powstałe po dniu, w którym spadek ten odrzuciły. Osoby, które nie są spadkobiercami nie odpowiadają za zobowiązania podatkowe przedsiębiorstwa w spadku powstałe po dniu, w którym uprawomocniło się postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, zarejestrowano akt poświadczenia dziedziczenia albo wydano Europejskie Poświadczenie Spadkowe. Copyright 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone

99 Pytanie 47. Sukcesja podatkowa przedsiębiorstwa w spadku. Organ podatkowy orzeka w jednej decyzji o zakresie odpowiedzialności osób, które odpowiadają za zobowiązania podatkowe przedsiębiorstwa w spadku. Copyright 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone

100 Pytanie 47. Sukcesja podatkowa przedsiębiorstwa w spadku. Pytania kontrolne 1) jaki jest zakres dziedziczenia przedsiębiorstwa w spadku, w tym przedsiębiorstwa w spadku, w którym ustanowiono zarząd sukcesyjny? 2) kto odpowiada za zobowiązania podatkowe przedsiębiorstwa w spadku? Copyright 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone

101 IVa Materialne prawo podatkowe. Zagadnienia wspólne. Pytanie 48. Negatywny zakres przedmiotowy interpretacji indywidualnych. Copyright 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone

102 Pytanie 48. Negatywny zakres przedmiotowy interpretacji indywidualnych. Podstawa prawna Art. 14b par. 2a Ordynacji Podatkowej

103 Pytanie 48. Negatywny zakres przedmiotowy interpretacji indywidualnych. Przedmiotem wniosku o interpretację indywidualną nie mogą być przepisy prawa podatkowego: 1. regulujące właściwość, uprawnienia i obowiązki organów podatkowych i 2. mające na celu przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania, które odnoszą się do nadużycia przepisów prawa podatkowego, prowadzenia rzeczywistej działalności gospodarczej lub podejmowania działań w sposób sztuczny lub bez uzasadnienia ekonomicznego

104 Pytanie 48. Negatywny zakres przedmiotowy interpretacji indywidualnych. Art. 14 b par. 1a Ordynacji Podatkowej nie wydaje się interpretacji indywidualnych w zakresie objętym wiążącymi informacjami stawkowymi, o których mowa w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług

105 Pytanie 48. Negatywny zakres przedmiotowy interpretacji indywidualnych. Art. 14b par. 5 Ordynacji Podatkowej nie wydaje się interpretacji indywidualnej w zakresie tych elementów stanu faktycznego, które w dniu złożenia wniosku o interpretację są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej albo gdy w tym zakresie sprawa została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego, albo w porozumieniu podatkowym, o którym mowa w art. 20zb Ordynacji Podatkowej.

106 Pytanie 48. Negatywny zakres przedmiotowy interpretacji indywidualnych. Podsumowanie Omawiając zagadnienie 48 musisz wskazać, jakie przepisy prawa podatkowego nie mogą być przedmiotem wniosku o interpretację indywidualną. Pamiętaj, że katalog tych przepisów został zawarty w art. 14b par. 2a Ordynacji Podatkowej. Warto także, żebyś wskazał na regulacje zawarte w art. 14b par. 1 i par. 5 Ordynacji Podatkowej. Przepisy te określają, w jakich sytuacjach nie wydaje się interpretacji indywidualnej.

107 IVa Materialne prawo podatkowe. Zagadnienia wspólne. Pytanie 49. Instytucja objaśnień podatkowych.

108 Pytanie 49. Instytucja objaśnień podatkowych. Słowem wstępu Posłuchaj uważnie: zakresowo zagadnienie 49 zbieżne jest z zagadnieniem 2. Z tego względu odpowiedź na oba pytania będzie tożsama.

109 Pytanie 49. Instytucja objaśnień podatkowych. Podstawa prawna Art. 14a par. 1 pkt 2 Ordynacji Podatkowej Copyright 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone

110 Pytanie 49. Instytucja objaśnień podatkowych. Istota instytucji minister właściwy do spraw finansów publicznych dąży do zapewnienia jednolitego stosowania przepisów prawa podatkowego przez organy podatkowe, w szczególności wydając z urzędu ogólne wyjaśnienia przepisów prawa podatkowego dotyczące stosowania tych przepisów, czyli objaśnienia podatkowe

111 Pytanie 49. Instytucja objaśnień podatkowych. Art. 14da Ordynacji Podatkowej minister właściwy do spraw finansów publicznych może z urzędu zmienić wydane objaśnienia podatkowe, jeżeli stwierdzi ich nieprawidłowość, uwzględniając w szczególności orzecznictwo sądów, Trybunału Konstytucyjnego lub Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej Copyright 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone

112 Pytanie 49. Instytucja objaśnień podatkowych. Publikacja objaśnień podatkowych w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych, pod nazwą objaśnienia podatkowe wraz z oznaczeniem daty ich zamieszczenia

O R G A N Y P O D AT K O W E I I N T E R P R E T A C J E

O R G A N Y P O D AT K O W E I I N T E R P R E T A C J E O R G A N Y P O D AT K O W E I I N T E R P R E T A C J E P O D AT K O W E Ć W I C Z E N I A N R 1 PODMIOT PODATKU CZYNNY BIERNY podmiot, na rzecz którego pobiera się podatek podmiot, który uiszcza podatek

Bardziej szczegółowo

Organizacja Krajowej Administracji Skarbowej

Organizacja Krajowej Administracji Skarbowej Organizacja Krajowej Administracji Skarbowej Organy Krajowej Administracji Skarbowej Minister Finansów Szef Krajowej Administracji Skarbowej Izby Administracji Skarbowej Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej

Bardziej szczegółowo

Organizacja Krajowej Administracji Skarbowej

Organizacja Krajowej Administracji Skarbowej Organizacja Krajowej Administracji Skarbowej Organy Krajowej Administracji Skarbowej Minister Finansów Szef Krajowej Administracji Skarbowej Izby Administracji Skarbowej Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej

Bardziej szczegółowo

Klauzule unikania opodatkowania i nadużycia prawa

Klauzule unikania opodatkowania i nadużycia prawa Klauzule unikania opodatkowania i nadużycia prawa 1 Klauzule omijania prawa stały się faktem! Przepisy antyoptymalizacyjne Czynność wykonywane w celu osiągnięcia korzyści podatkowej Wyłączenie stosowania

Bardziej szczegółowo

WŁAŚCIWOŚĆ ORGANÓW PODATKOWYCH

WŁAŚCIWOŚĆ ORGANÓW PODATKOWYCH WŁAŚCIWOŚĆ ORGANÓW PODATKOWYCH WŁAŚCIWOŚĆ, ZDOLNOŚĆ PRAWNA ORGANU PODATKOWEGO DO PROWADZENIA OKREŚLONEGO RODZAJU SPRAW DOTYCZĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH LUB INNYCH SPRAW NORMOWANYCH PRZEPISAMI PRAWA PODATKOWEGO

Bardziej szczegółowo

Dział II. Organy podatkowe i ich właściwość

Dział II. Organy podatkowe i ich właściwość 1 OrdPU Art. 13 Dział II. Organy podatkowe i ich właściwość Rozdział 1. Organy podatkowe Art. 13. [Organy podatkowe] 1. Organem podatkowym, stosownie do swojej właściwości, jest: 1) 5 naczelnik urzędu

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

WNIOSEK O WYDANIE INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ WNIOSEK O WYDANIE INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ 1 ORGAN PODATKOWY, do którego kierowany jest wniosek. 2 DANE WNIOSKODAW- CY: BURMISTRZ MIASTA GIŻYCKA - Rodzaj:(osoba prawna, osoba fizyczna, jedn. organizacyjna

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI SPRAWIEDLIWOŚCI I PRAW CZŁOWIEKA

SPRAWOZDANIE KOMISJI SPRAWIEDLIWOŚCI I PRAW CZŁOWIEKA Druk nr 3223 SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja SPRAWOZDANIE KOMISJI SPRAWIEDLIWOŚCI I PRAW CZŁOWIEKA o przedstawionym przez Prezydenta RP projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej

USTAWA z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej USTAWA z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej zmiany: 2004-05-01 Dz.U.2003.137.1302 art. 8 Dz.U.2004.64.594 art. 2 Dz.U.2004.91.868 art. 2 2004-08-21 Dz.U.2004.173.1808 art. 10 2004-09-03 Dz.U.2004.171.1800

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz ustawy o kontroli skarbowej 1)

U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz ustawy o kontroli skarbowej 1) U S T AWA Projekt z dnia o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz ustawy o kontroli skarbowej 1) Art. 1. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Str. Nb. Przedmowa... V Wykaz skrótów... XV

Spis treści. Str. Nb. Przedmowa... V Wykaz skrótów... XV Spis treści Przedmowa... V Wykaz skrótów... XV Część I. Zagadnienia ogólne... 1 Rozdział I. Czym są organy ochrony prawnej?... 3 1 1. Ochrona prawna i jej rodzaje... 3 1 2. KlasyÞkacja organów państwowych...

Bardziej szczegółowo

PPK ZAGADNIENIA PROCEDURALNE

PPK ZAGADNIENIA PROCEDURALNE PPK ZAGADNIENIA PROCEDURALNE Postępowanie przed Prezesem Urzędu postępowanie wyjaśniające Postępowanie przed Prezesem Urzędu postępowanie antymonopolo we postępowanie w sprawie o uznanie postanowień wzorca

Bardziej szczegółowo

Ustawa. o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych oraz niektórych innych ustaw

Ustawa. o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych oraz niektórych innych ustaw Dz. U. z 2010 r., Nr 229, poz. 1497 Ustawa z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych oraz niektórych innych ustaw Art. 1. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych oraz niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/6 USTAWA z dnia 29 października 2010 r. Opracowano na podstawie Dz. U. z 2010 r. Nr 229, poz. 1497. o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych oraz niektórych innych ustaw 1) Art.

Bardziej szczegółowo

ORGANY OCHRONY PRAWNEJ RP. Autorzy: Sławomir Serafin, Bogumił Szmulik

ORGANY OCHRONY PRAWNEJ RP. Autorzy: Sławomir Serafin, Bogumił Szmulik ORGANY OCHRONY PRAWNEJ RP Autorzy: Sławomir Serafin, Bogumił Szmulik Przedmowa Wykaz skrótów Część I. Zagadnienia ogólne Rozdział I. Czym są organy ochrony prawnej? ő 1. Ochrona prawna ijej rodzaje ő 2.

Bardziej szczegółowo

s. 175 Artykuł po wyrazach,,centralnego Biura Antykorupcyjnego" dodaje się wyrazy Straży Marszałkowskiej"

s. 175 Artykuł po wyrazach,,centralnego Biura Antykorupcyjnego dodaje się wyrazy Straży Marszałkowskiej UWAGA! Wszędzie, gdzie w treści ustawy pojawiają się użyte w różnej liczbie wyrazy podpisem potwierdzonym profilem zaufanym epuap zastępuje się je wyrazami,,podpisem zaufanym". s. 19 Artykuł 17. 4 5 )

Bardziej szczegółowo

Dz. U Nr 137 poz z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa DZIAŁ I. Przepisy ogólne

Dz. U Nr 137 poz z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa DZIAŁ I. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/267 Dz. U. 1997 Nr 137 poz. 926 U S T AWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 800, 650, 723, 771, 1000, 1039, 1075,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli

USTAWA. z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli LexPolonica nr 672. Stan prawny 2012-11-29 Dz.U.2012.82 (U) Najwyższa Izba Kontroli zmiany: 2012-02-11 Dz.U.2011.240.1429 art. 3 2012-06-02 Dz.U.2010.227.1482 art. 1 USTAWA z dnia 23 grudnia 1994 r. o

Bardziej szczegółowo

Spis treści Przedmowa Wykaz skrótów Ustawa o kontroli skarbowej Rozdział 1. Przepisy ogólne

Spis treści Przedmowa Wykaz skrótów Ustawa o kontroli skarbowej Rozdział 1. Przepisy ogólne Przedmowa... Wykaz skrótów... Ustawa o kontroli skarbowej z dnia 28 września 1991 r. Tekst jednolity z dnia 26 stycznia 2011 r. (Dz.U. Nr 41, poz. 214 ze zm.) Rozdział 1. Przepisy ogólne... 3 Art. 1. Cele

Bardziej szczegółowo

Druk nr 2915 Warszawa, 31 marca 2010 r.

Druk nr 2915 Warszawa, 31 marca 2010 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-31-10 Druk nr 2915 Warszawa, 31 marca 2010 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 24 maja 2002 r. Druk nr 126

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 24 maja 2002 r. Druk nr 126 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJA Warszawa, dnia 24 maja 2002 r. Druk nr 126 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Longin PASTUSIAK MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Oświadczenia majątkowe sędziów. materiały pomocnicze dla zespołu Członków KRS

Oświadczenia majątkowe sędziów. materiały pomocnicze dla zespołu Członków KRS Oświadczenia majątkowe sędziów materiały pomocnicze dla zespołu Członków KRS Notatka dot. oświadczeń majątkowych sędziów 1. Podstawa prawna ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Organy ochrony prawnej Autorzy: Sławomir Serafin, Bogumił Szmulik ISBN

Organy ochrony prawnej Autorzy: Sławomir Serafin, Bogumił Szmulik ISBN Organy ochrony prawnej Autorzy: Sławomir Serafin, Bogumił Szmulik ISBN 978-83-7483-351-6 Spis treści Str. Nb. Wprowadzenie... V Wykaz skrótów... XV Część I. Zagadnienia ogólne... 1 1 Rozdział I. Czym są

Bardziej szczegółowo

Zakres podmiotowy kontroli skarbowej obejmuje: - podatników, - płatników, - inkasentów, - osoby trzecie, - następców prawnych,

Zakres podmiotowy kontroli skarbowej obejmuje: - podatników, - płatników, - inkasentów, - osoby trzecie, - następców prawnych, Kontrola podatkowa prowadzona przez organ kontroli skarbowej w ramach prowadzonego postępowania Kontrola podatkowa jest prowadzona na podstawie imiennego upoważnienia udzielonego przez dyrektora urzędu

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Miasta Nowy Targ 34-400 Nowy Targ, ul. Krzywa 1

Burmistrz Miasta Nowy Targ 34-400 Nowy Targ, ul. Krzywa 1 Burmistrz Miasta Nowy Targ 34-400 Nowy Targ, ul. Krzywa 1 Nasz znak: F.3130.54.2014.VII Nowy Targ, 31.10.2014r. PISEMNA INTERPRETACJA Burmistrz Miasta Nowy Targ działając na podstawie art. 14j 1 i 3, w

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 4 lutego 2011 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 4 lutego 2011 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/21 USTAWA z dnia 4 lutego 2011 r. Opracowano na podstawie Dz. U. z 2011 r. Nr 53, poz. 273. o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Dz. U. z 2015 r. poz

USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Dz. U. z 2015 r. poz Dział IIa USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa Dz. U. z 2015 r. poz. 613 1 (przepisy obowiązujące od 1 marca 2017 r., wybrane artykuły regulujące ceny transferowe) POROZUMIENIA W SPRAWACH

Bardziej szczegółowo

z dnia o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa

z dnia o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa U S T AWA Projekt z dnia o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa Art. 1. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201, 648, 768, 935, 1428 i 1537) wprowadza się następujące

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 2012 r. Projekt z 8.03.2012 r. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2012 r. w sprawie nadania uprawnień organów podatkowych Na podstawie art. 13a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia. 2016 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

U S T A W A. z dnia. 2016 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Projekt z dnia 23 grudnia 2015 r. U S T A W A z dnia. 2016 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Art. 1. W ustawie z dnia 29 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 5 października 2017 r. Poz. 1850

Warszawa, dnia 5 października 2017 r. Poz. 1850 Warszawa, dnia 5 października 2017 r. Poz. 1850 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1) z dnia 12 września 2017 r. w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Krajową Administrację Skarbową

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 5003/10 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 23 sierpnia 2010 roku

Zarządzenie Nr 5003/10 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 23 sierpnia 2010 roku Zarządzenie Nr 5003/10 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 23 sierpnia 2010 roku w sprawie: wprowadzenia procedury przeprowadzania kontroli podatkowej w zakresie: podatku od nieruchomości, podatku rolnego,

Bardziej szczegółowo

USTRÓJ ORGANÓW OCHRONY PRAWNEJ. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA. Autorzy: Joanna Bodio, Grzegorz Borkowski, Tomasz Demendecki

USTRÓJ ORGANÓW OCHRONY PRAWNEJ. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA. Autorzy: Joanna Bodio, Grzegorz Borkowski, Tomasz Demendecki USTRÓJ ORGANÓW OCHRONY PRAWNEJ. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA Autorzy: Joanna Bodio, Grzegorz Borkowski, Tomasz Demendecki Część I ORGANY ROZSTRZYGAJĄCE Rozdział 1 Klasyfikacja organów ochrony prawnej 1.1. Organy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 sierpnia 2014 r. Poz OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 5 czerwca 2014 r.

Warszawa, dnia 22 sierpnia 2014 r. Poz OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 5 czerwca 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 sierpnia 2014 r. Poz. 1111 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. odmawiam uwzględnienia wniosku. Uzasadnienie

DECYZJA. odmawiam uwzględnienia wniosku. Uzasadnienie GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Michał Serzycki. DECYZJA Na podstawie art. 104 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze

Bardziej szczegółowo

Prawo Gospodarcze Publiczne Ćwiczenia 2010/2011. Prawo konkurencji (u.o.k.i.k.) - schemat opracowania

Prawo Gospodarcze Publiczne Ćwiczenia 2010/2011. Prawo konkurencji (u.o.k.i.k.) - schemat opracowania Prawo Gospodarcze Publiczne Ćwiczenia 2010/2011 Prawo konkurencji (u.o.k.i.k.) - schemat opracowania organy ochrony konkurencji i konsumentów I. Cel i zadania u.o.k.i.k. Podstawa prawna regulacji antymonopolowych

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG. USTAWA z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) DZIAŁ VIII SKARGI I WNIOSKI

WYCIĄG. USTAWA z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) DZIAŁ VIII SKARGI I WNIOSKI WYCIĄG USTAWA z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) DZIAŁ VIII SKARGI I WNIOSKI Rozdział 1 Postanowienia ogólne Art. 221. [Prawo składania skarg

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 27 czerwca 2008 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 27 czerwca 2008 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw. BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 27 czerwca 2008 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 196) USTAWA z dnia

Bardziej szczegółowo

Dz. U Nr 137 poz z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa DZIAŁ I. Przepisy ogólne

Dz. U Nr 137 poz z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa DZIAŁ I. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/295 Dz. U. 1997 Nr 137 poz. 926 U S T AWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 900, 924, 1018. Ordynacja podatkowa DZIAŁ I Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

Oświadczenia majątkowe. Adwokat Bartosz Bator

Oświadczenia majątkowe. Adwokat Bartosz Bator Oświadczenia majątkowe Adwokat Bartosz Bator AKTY PRAWNE: Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym, Ustawa z dnia 5 czerwca 1998

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE Z REPREZENTANTAMI SAMORZĄDU GOSPODARCZEGO NOWE USŁUGI ADMINISTRACJI PODATKOWEJ DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

SPOTKANIE Z REPREZENTANTAMI SAMORZĄDU GOSPODARCZEGO NOWE USŁUGI ADMINISTRACJI PODATKOWEJ DLA PRZEDSIĘBIORCÓW SPOTKANIE Z REPREZENTANTAMI SAMORZĄDU GOSPODARCZEGO NOWE USŁUGI ADMINISTRACJI PODATKOWEJ DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PRAWA I OBOWIĄZKI PODATNIKÓW W TOKU WERYFIKACJI PRAWIDŁOWOŚCI ROZLICZEŃ PODATKOWYCH Tarnów,

Bardziej szczegółowo

Art. 20a [Decyzja w sprawie porozumienia]

Art. 20a [Decyzja w sprawie porozumienia] Ordynacja podatkowa z dnia 23 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 800) Dział IIA. Porozumienia w sprawach ustalenia cen transferowych. 32) Art. 20a [Decyzja w sprawie porozumienia] 1. 33) Szef Krajowej

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw 1)

U S T A W A. z dnia r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw 1) Projekt z dnia 27 stycznia 2016 r. U S T A W A z dnia. 2016 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa

Bardziej szczegółowo

tj. Dz.U. 2014 poz. 1111 Dz.U. 2008 Nr 227 poz. 1505 z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o służbie cywilnej

tj. Dz.U. 2014 poz. 1111 Dz.U. 2008 Nr 227 poz. 1505 z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o służbie cywilnej Kancelaria Sejmu s. 1/108 tj. Dz.U. 2014 poz. 1111 Dz.U. 2008 Nr 227 poz. 1505 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA KRAJOWEJ INFORMACJI PODATKOWEJ w Toruniu

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA KRAJOWEJ INFORMACJI PODATKOWEJ w Toruniu Załącznik nr 3 do Regulaminu organizacyjnego Izby Skarbowej w Bydgoszczy REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA KRAJOWEJ INFORMACJI PODATKOWEJ w Toruniu 1 Zakres działania Biura Krajowej Informacji Podatkowej 1.

Bardziej szczegółowo

3. W sprawach, o których mowa w 1 i 2, wydaje się decyzje w sprawie porozumienia.

3. W sprawach, o których mowa w 1 i 2, wydaje się decyzje w sprawie porozumienia. Art. 545. 1. Szef Krajowej Administracji Skarbowej, zwany w niniejszym rozdziale organem właściwym w sprawie porozumienia, na wniosek podmiotu krajowego, uznaje porównywalność istotnych warunków ustalonych

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 137 poz z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa DZIAŁ I. Przepisy ogólne

Dz.U Nr 137 poz z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa DZIAŁ I. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/266 Dz.U. 1997 Nr 137 poz. 926 U S T AWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 800, 650, 723, 771, 1000, 1039, 1075, 1499,

Bardziej szczegółowo

K A R T A I N F O R M A C Y J N A. Przyznawanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych podmioty prowadzące działalność gospodarczą

K A R T A I N F O R M A C Y J N A. Przyznawanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych podmioty prowadzące działalność gospodarczą Urząd Skarbowy w Jaworze K-042/1 Przyznawanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych podmioty prowadzące działalność Obowiązuje od 18.04.2011 r. I. Kogo dotyczy Osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie

Bardziej szczegółowo

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe: IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach Data 2009.06.03 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdu Konstytucyjny Turniej Sądowy 2016 KAZUS 1

Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdu Konstytucyjny Turniej Sądowy 2016 KAZUS 1 Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdu Konstytucyjny Turniej Sądowy 2016 KAZUS 1 Ustawa z dnia 25 stycznia 2016 r. o szczególnych środkach ochrony bezpieczeństwa państwa, porządku publicznego lub interesu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 czerwca 2016 r. Poz. 846 USTAWA z dnia 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie

Bardziej szczegółowo

2.1. Zagadnienia ogólne Istota, geneza i struktura ustawy Ordynacja podatkowa Zakres zastosowania Ordynacji podatkowej

2.1. Zagadnienia ogólne Istota, geneza i struktura ustawy Ordynacja podatkowa Zakres zastosowania Ordynacji podatkowej Ordynacja podatkowa. Źródła i wykładnia prawa podatkowego. Red.: Aneta Kaźmierczyk Wykaz skrótów Przedmowa Rozdział 1. Źródła i wykładnia prawa 1.1. Źródła prawa podatkowego 1.1.1. Charakterystyka zamkniętego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 5 sierpnia 2013 r. Poz. 639

Warszawa, dnia 5 sierpnia 2013 r. Poz. 639 Warszawa, dnia 5 sierpnia 2013 r. Poz. 639 ZARZĄDZENIE Nr 46 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie sposobu przeprowadzania przez Prezesa Rady Ministrów kontroli postępowań zrealizowanych

Bardziej szczegółowo

3. W sprawach, o których mowa w 1 i 2, wydaje się decyzje w sprawie porozumienia.

3. W sprawach, o których mowa w 1 i 2, wydaje się decyzje w sprawie porozumienia. Art. 20a. [Porozumienie jednostronne] 1. Szef Krajowej Administracji Skarbowej, zwany w niniejszym dziale "organem właściwym w sprawie porozumienia", na wniosek podmiotu krajowego, uznaje porównywalność

Bardziej szczegółowo

NOWA USTAWA O ZARZĄDZIE SUKCESYJNYM PRZEDSIĘBIORSTWEM OSOBY FIZYCZNEJ

NOWA USTAWA O ZARZĄDZIE SUKCESYJNYM PRZEDSIĘBIORSTWEM OSOBY FIZYCZNEJ NOWA USTAWA O ZARZĄDZIE SUKCESYJNYM PRZEDSIĘBIORSTWEM OSOBY FIZYCZNEJ Autor: apl. adw. Mirosława Klonowska W dniu 25 listopada 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna wyłączenia jawności

Podstawa prawna wyłączenia jawności KATALOG INFORMACJI PUBLICZNEJ WYŁĄCZONEJ Z JAWNOŚCI Lp. Rodzaj dokumentów zawierających informacje niejawne 1. Urządzenia ewidencyjne dotyczące dokumentów niejawnych Podstawa prawna wyłączenia jawności

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych 1)

U S T A W A. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych 1) U S T A W A Projekt z dnia 30 maja 2018 r. z dnia o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych 1) Art. 1. W ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 21 stycznia 1999 r. o sejmowej komisji śledczej. Art Ustawa reguluje tryb działania sejmowej komisji śledczej, zwanej dalej

USTAWA z dnia 21 stycznia 1999 r. o sejmowej komisji śledczej. Art Ustawa reguluje tryb działania sejmowej komisji śledczej, zwanej dalej Kancelaria Sejmu s. 1/6 USTAWA z dnia 21 stycznia 1999 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 1999 r. Nr 35, poz. 321. o sejmowej komisji śledczej Art. 1. 1. Ustawa reguluje tryb działania sejmowej komisji

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw. SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI KADENCJA Warszawa, dnia 31 października 2006 r. Druk nr 283 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Założenia projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw, w związku z pozyskiwaniem i wykorzystywaniem danych telekomunikacyjnych. Warszawa, maj 2012 r.

Założenia projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw, w związku z pozyskiwaniem i wykorzystywaniem danych telekomunikacyjnych. Warszawa, maj 2012 r. Projekt z dnia 28 maja 2012 r. Założenia projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw, w związku z pozyskiwaniem i wykorzystywaniem danych telekomunikacyjnych. Warszawa, maj 2012 r. 1. Cel projektowanej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 27 kwietnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 27 kwietnia 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 93 5526 Poz. 541 541 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzania kontroli stanu zabezpieczenia informacji niejawnych Na

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

USTAWA z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Kancelaria Sejmu s. 1/8 USTAWA z dnia 3 grudnia 2010 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 18. o zmianie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy Prawo o postępowaniu

Bardziej szczegółowo

WŁADZA WYKONAWCZA W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ RADA MINISTRÓW Skład i powoływanie Rady Ministrów

WŁADZA WYKONAWCZA W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ RADA MINISTRÓW Skład i powoływanie Rady Ministrów Skład i powoływanie Rady Ministrów Skład Rady Ministrów Rada Ministrów (rząd) składa się z Prezesa Rady Ministrów (premiera) i ministrów. W skład Rady Ministrów mogą być powołani wiceprezesi Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Dz. U Nr 137 poz z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa DZIAŁ I. Przepisy ogólne

Dz. U Nr 137 poz z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa DZIAŁ I. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/267 Dz. U. 1997 Nr 137 poz. 926 U S T AWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 800, 650, 723, 771, 1000, 1039, 1075,

Bardziej szczegółowo

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione m.in. następujące zdarzenie przyszłe:

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione m.in. następujące zdarzenie przyszłe: IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach Data 2009.09.29 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 lipca 2012 r. Poz. 749 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 10 maja 2012 r.

Warszawa, dnia 3 lipca 2012 r. Poz. 749 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 10 maja 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 3 lipca 2012 r. Poz. 749 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 10 maja 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 września 2016 r. Poz z dnia 5 września 2016 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Warszawa, dnia 13 września 2016 r. Poz z dnia 5 września 2016 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 września 2016 r. Poz. 1454 USTAWA z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. DZIAŁ I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. DZIAŁ I Przepisy ogólne Ordynacja podatkowa. Dz.U.2017.201 t.j. z dnia 2017.02.01 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 1 stycznia 2018 r. do: 12 stycznia 2018 r. Wejście w życie: 1 stycznia 1998 r., 13 listopada 1997 r. zobacz:

Bardziej szczegółowo

Materiał dydaktyczny dla studentów przedmiotu: System podatkowy. Prowadzący: prof. dr hab. Witold Modzelewski

Materiał dydaktyczny dla studentów przedmiotu: System podatkowy. Prowadzący: prof. dr hab. Witold Modzelewski Materiał dydaktyczny dla studentów przedmiotu: System podatkowy Prowadzący: prof. dr hab. Witold Modzelewski Warszawa, 2019 1 Spis treści 1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa... 3 2.

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE I POSTĘPOWANIE PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI. Autorzy: ZBIGNIEW CIEŚLAK, EUGENIUSZ BOJANOWSKI, JACEK LANG

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE I POSTĘPOWANIE PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI. Autorzy: ZBIGNIEW CIEŚLAK, EUGENIUSZ BOJANOWSKI, JACEK LANG POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE I POSTĘPOWANIE PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI Autorzy: ZBIGNIEW CIEŚLAK, EUGENIUSZ BOJANOWSKI, JACEK LANG ROZDZIAŁ I. Geneza i rozwój postępowania administracyjnego ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 października 2015 r. Poz. 1634 USTAWA z dnia 5 sierpnia 2015 r. 1), 2) o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 lutego 2017 r. Poz. 379

Warszawa, dnia 27 lutego 2017 r. Poz. 379 Warszawa, dnia 27 lutego 2017 r. Poz. 379 USTAWA z dnia 24 lutego 2017 r. o zmianie ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej i ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej Art.

Bardziej szczegółowo

z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa DZIAŁ I Przepisy ogólne

z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa DZIAŁ I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/225 U S T AWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 201, 648, 768, 935, 1428, 1537, 2169. DZIAŁ I Przepisy ogólne Art.

Bardziej szczegółowo

WŁADZA SĄDOWNICZA W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Organizacja wymiaru sprawiedliwości

WŁADZA SĄDOWNICZA W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Organizacja wymiaru sprawiedliwości W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Organizacja wymiaru sprawiedliwości Sądy są władzą odrębną i niezależną od innych władz. Sądy wydają wyroki w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. Wymiar sprawiedliwości w Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/12 USTAWA z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa 1) Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1414, z 2009 r. Nr 42, poz. 337,

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 137 poz z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa DZIAŁ I. Przepisy ogólne

Dz.U Nr 137 poz z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa DZIAŁ I. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/226 Dz.U. 1997 Nr 137 poz. 926 U S T AWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 201, 648, 768, 935, 1428, 1537, 2169. DZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 137 poz. 926

Dz.U Nr 137 poz. 926 Kancelaria Sejmu s. 1/257 Dz.U. 1997 Nr 137 poz. 926 U S T AWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 201, 648, 768, 935, 1428, 1537, 2169, 2491,

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 137 poz. 926

Dz.U Nr 137 poz. 926 Kancelaria Sejmu s. 1/257 Dz.U. 1997 Nr 137 poz. 926 U S T AWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 201, 648, 768, 935, 1428, 1537, 2169, 2491,

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Włączenie do ustawy Ordynacja podatkowa ogólnej zasady prawa podatkowego

Rozdział I. Włączenie do ustawy Ordynacja podatkowa ogólnej zasady prawa podatkowego Rozdział I. Włączenie do ustawy Ordynacja podatkowa ogólnej zasady prawa podatkowego 1. Porównanie stanu prawnego przed i po 1.1.2016 r. Tabela 1. Nowe przepisy obowiązujące od 1.1.2016 r.1 art. 2a od

Bardziej szczegółowo

z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa DZIAŁ I Przepisy ogólne

z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa DZIAŁ I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/257 U S T AWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 800, 771. Ordynacja podatkowa DZIAŁ I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa normuje: 1) zobowiązania

Bardziej szczegółowo

Formularz ORD-IN z omówieniem

Formularz ORD-IN z omówieniem Formularz ORD-IN z omówieniem Interpretacja indywidualna, dotycząca prawa podatkowego, wydawana jest przez izbę skarbową w imieniu Ministra Finansów na wniosek każdej osoby, zainteresowanej uzyskaniem

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 69/2016 WÓJTA GMINY WIELISZEW. z dnia 7 czerwca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 69/2016 WÓJTA GMINY WIELISZEW. z dnia 7 czerwca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 69/2016 WÓJTA GMINY WIELISZEW z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia procedury przeprowadzania kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska na terenie Gminy

Bardziej szczegółowo

Ordynacja podatkowa. Zobowiązania i postępowanie podatkowe

Ordynacja podatkowa. Zobowiązania i postępowanie podatkowe Dział I Ordynacja podatkowa. Zobowiązania i postępowanie podatkowe Rozdział I Interpretacje w sprawach podatkowych (art. 14a 14s OrdPU) Rozdział I. Interpretacje w sprawach podatkowych... 1. 1. Wniosek

Bardziej szczegółowo

Zasady udostępniania informacji publicznej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim

Zasady udostępniania informacji publicznej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 21/2013 dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lub. z dnia 10.12.2013 r. Zasady udostępniania informacji publicznej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie

Bardziej szczegółowo

TRYB I TERMINY SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ MAJĄTKOWYCH

TRYB I TERMINY SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ MAJĄTKOWYCH TRYB I TERMINY SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ MAJĄTKOWYCH Podstawa prawna: art. 25c ust. 1 ustawy z 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445, z późn. zm.) Art. 25c. 1. Radny, członek

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 53 poz. 548 USTAWA. z dnia 7 maja 1999 r.

Dz.U Nr 53 poz. 548 USTAWA. z dnia 7 maja 1999 r. Dz.U. 1999 Nr 53 poz. 548 USTAWA Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 620. z dnia 7 maja 1999 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Służby Celnej,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 4 lutego 2016 r. Poz. 147 USTAWA z dnia 15 stycznia 2016 r. o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 6

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE. z dnia. r.

ROZPORZĄDZENIE. z dnia. r. Projekt z dnia 19 października 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia. r. w sprawie wzoru wniosku o udostępnienie danych z centralnej ewidencji kierowców Na podstawie art. 100an ust.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DIALOGU TECHNICZNEGO pracy Komisji. Definicje

REGULAMIN DIALOGU TECHNICZNEGO pracy Komisji. Definicje REGULAMIN DIALOGU TECHNICZNEGO pracy Komisji 1 Definicje Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 1) Zamawiającym rozumie się przez to Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o., ul. Wiejska 7, 76-270

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/9 USTAWA z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1414,

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Gliwicach

Urząd Miejski w Gliwicach dostęp do informacji nieogłoszonych Zasady dostępu do Zasady dostępu do reguluje ustawa z 6 września 2001 r. Ustawa z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1764). Ustawa precyzuje

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy przyjęty przez Senat bez poprawek USTAWA. z dnia 4 kwietnia 2019 r.

Tekst ustawy przyjęty przez Senat bez poprawek USTAWA. z dnia 4 kwietnia 2019 r. Tekst ustawy przyjęty przez Senat bez poprawek USTAWA z dnia 4 kwietnia 2019 r. o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów w 2019 r. 1) Art. 1. Ustawa określa warunki nabywania prawa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej przez Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu.

Instrukcja w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej przez Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 11/2014 Dyrektora PUP w Radomiu z dnia 25 kwietnia 2014 r. Instrukcja w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej przez Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu. 1. 1. Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IX KADENCJA

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IX KADENCJA SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IX KADENCJA Warszawa, dnia 13 maja 2016 r. Druk nr 173 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Stanisław KARCZEWSKI MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH NA EGZAMIN RADCOWSKI W

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH NA EGZAMIN RADCOWSKI W ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR 68/VII/2009 KRAJOWEJ RADY RADCÓW PRAWNYCH Z DNIA 5 CZERWCA 2009r. WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH NA EGZAMIN RADCOWSKI W 2009 1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 9 lutego 2001 r.

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 9 lutego 2001 r. Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1987 Nr 21 poz. 123 Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. 2001 Nr 14 poz. 147 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 9 lutego 2001 r. w sprawie ogłoszenia

Bardziej szczegółowo

Ordynacja podatkowa TEKSTY USTAW 23. WYDANIE

Ordynacja podatkowa TEKSTY USTAW 23. WYDANIE Ordynacja podatkowa TEKSTY USTAW 23. WYDANIE Ordynacja podatkowa TEKSTY USTAW Zamów książkę w księgarni internetowej 23. WYDANIE Stan prawny na 15 lutego 2017 r. Wydawca Małgorzata Stańczak Redaktor prowadzący

Bardziej szczegółowo

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 731)

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 731) Druk nr 1066 SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja S P R A W O Z D A N I E KOMISJI FINANSÓW PUBLICZNYCH o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 9/2006 Dyrektora Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie z dnia 30 października 2006 roku

Zarządzenie Nr 9/2006 Dyrektora Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie z dnia 30 października 2006 roku Zarządzenie Nr 9/2006 Dyrektora Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie z dnia 30 października 2006 roku w sprawie zasad i trybu udostępniania informacji publicznej przez Grodzki Urząd Pracy w Krakowie. Na

Bardziej szczegółowo