Min. DelbQs stwierdzil. ze fina. se olski s. w slan.ie zliljelne:go zdra ia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Min. DelbQs stwierdzil. ze fina. se olski s. w slan.ie zliljelne:go zdra ia"

Transkrypt

1 techniki radio"".j terodyna najwwy:it pt:ycznw... st:ro.iecją selekty""nosci Na uiszczona rv~załłem łaó~z. ŚrOlla - 10 grudnia 19S6 r. _.~--~ 'Rok V l łedakrja:tiotrkowska DZEłłNK SPOłECZNY POLTYCZNY -i LTERACK 101. T UiG 66 li7 77 li i RR Rt łf'daktnr przy'mll.1t od ~odz. G-ej - i ej wieez. t:~dił _:10 erosza ii. li _. ==os Adminislrat"ja: ' 1~lołrkowska io. '1' : i :mu (i(j Tt'.n~('ne: t~4-44 i Nr konia P. K. O. OOO 95J Min. DelbQs stwierdzil. ze fina. se olski s. w slan.ie zlljelne:go zdra ia. " z - ~ - - PARYŻ 29 grudnia AT.) -lmoe finansową aby wykonac'dających szezególną wagt; po:-r.. imond Ronle (komunista) podo Mówcy poprzedni podkreślali. Posiedzenie izby deputowanych prace nieodzowne. Zawarcie U" ska zobowiązuje się do pl}ezynie k'eśła maczenie przymi~rza że p'ojekł będzie uchwalony.je oiwarto o godz. 9 m. 35. zba u- kładu w tej sprawe nia licznych zamówień n prze- j fi'ancuslto - polskiego dla spra- dnomyślnie. Dziękuję im za lo. chwaliła projekty ustaw o toz WZMACNA SOJUSZ FRANCU mysłu francuskiego 11 dziedziny wy pokoju i oświadcz'~ że Potwierdzimy w ten sposób te jemstwie przymusowym i o kre- SKO - POLSK NEODZOWNY zaopatrzenia w sprzęt wojenny FRA{CJA.KO~fUNSTYCZNA i nasze narody zjednoczone przez dylach na obronę państwa po DLA ZAGWARANTOWANA. l1if'o(lzowlly dla obrony nal'odo- GŁOSOW AC BĘDZE ZA PRO- wielką tradycję i wspólne ideaczym rząd zwrócił s~ę o pl'zepr!- P~WJU W E'!ROPE wej. Ulokowanie po~yczki nie.'.' JE{TEM... ły ' w?lno~ci 'mnją jt''!nakowe?owadzenie natychmast dyskusji (oklaski na wszystkch ławacb). i mogłaby by byę dokonane bel Louis Marin (fedcł'3cja f'epu- czuce mebt"zpu1.czensłw grozą o projekcie upoważnienia mini Skolei minister spraw z-agran. gwarancji państwa fl'allcnsklego" blik'ańska) oświadcza że życzy cycb imi ohowiązków.kł6re nh ~ ""tra skarbu. ~. _ DeJbos oświadcza:! Pr'7.edmiotem ~t.wy Jest właś- sobie solidarności układu pol- nich ciążą..'. '. 'DO UDZELENA GWARAN' Rząd polski dla orzeczymsł- nie la gwarancja. sko - francuskiego i poprze pro- W SOLlDARNOSC NASZVCł-t TCJ! PAŃSTW ~ FRANCUSKE- nienia swf!}ego ~lajłu z.wrócił Się! ż~y p..'awod~wczę po~sk.ie~y- i jek~ stw lerm ająe z. radością że: o By PĄ.N" STW UPATRUJEMY GO DLA POZYCZK RZl\DU\dO FranCji o pomoc fm~so:wą po.wledz13iy. Sfę.za po~~~clemlw tej sprawie zapadnie uchwała.jedną Z PODSTAW BEZPE POLSKEGO POŻYCZK TO Pomimo że j pra(~ na 'rzecz wzuwcnlenia 0- jedll.omyślna. '.. '.1 CZEŃSTW-A FRANCJ POL ~ ARZYSTWA KOLEJOWEGO FNANSE PO_LSK ~Ą W STA bł:ooy nru:odqwej. :~kład 0 ~~~- '.'Grunbacb (socjalista) oświad- SK T SOLlP~RNOŚC POKO- FRANCUSKt? - PO~K~EGO. NE ZUPEŁNE~O ZDROWA: r~ lu m0:wa O~p?" lada. tej "las cza' że on i jego przyjaciele par- JU W EUROPE. Maxence Bbie (socjahsta) w Polska nie mo~łaby Własnym/me komecznosm a przez to sa- tyjni oddadzą "łosy za Pl'Oj.ek. Po pr.zemówieniu min Delb&- mieniu komisji do spraw zagra-j wyłącznie siłami plan ten wyko mo odpowiada potrzebom obr~ l tem. ~ sa. ~icznych wypowi:da się za pro- nać... ny narod3~'e.i Franc~i (Oklaski- Ftt~NCJA ' _ CHCE PRACO- ZBA UCHWALA JEDNOliYŚL- Jck~em..' wskaz~jąc na traktat Pl zyj.azn łąez~ca n~s ~ 1!0lsk~ nu ~szysłkh~h lawacb). ' " _'WAĆ Z POLSKĄ RAZEM DLA. NE przymu~rza ł węzły łąezące nakazuje nam ptzyjśue Jej w tej F~rnand Laurens (rcpubhlm UTPZYMANA POKOJU b'" 590 b ' '1. Francję z Polską. sprawie z pom3cą. Nowy układ niil nicza~żuy) oświadcza że l w o een3scl.' :) ecn~(. p.) ' W czasie podróży gen. Game został zawarły mi~dzy Fran~.ią SKOlłO NA WET KOMUNŚ{:!:.MinisłCl'.sp'aw zagl'auiezl~yc~ ::;ło\~ c~ły 1lł'.f.lc~t :lsta.w~.. lin do Polski 1 Marsz. Śmigłego- a Polską aby sharmnniztlwać ic) POPERAJ."" USTAWĘ lo tym ' D!~as zabiel'a głos pouowne ) ~alezy ~auwaz yc ze Jetln? Rydza do Francji WZAJEMNE akcję pokojową w atmosferze bardzieł cała opozy~japrawłco- losw13dcza;.... myslnose zby l?l'zy. uchwaledlu OBJAWY SYMPAT mfocn pełnej znufallia współpracy. wa winna pro.icl{t poprzeć tak1 Troska o bezpiec};eństwo zblo ustawy wydarzyła s)(~ LY JESZCZE PRZYJAŹŃ PO Projekt ustawy llozwoli nlł aby uzyskał on. jednomyślność. rowe i bezpicczeństwo FrancJi PO RAZ ])reuwszy W OREC M~DZY 0:SU NARODAl\fl. wpr~wadze~ie w życie umów ~y "':. d~łszylł~ dąg!l dys~~ s.ii o: nie był~ ani n.a.chwilę w ('zasie-j NEf C.\DE~C.JJ Poliiia &Wróeła się ' do nas o po- okolcznościach obecnych posła projekce po~yczkl pals~uej Flo- i'okowan pomm"jęte. {parlamcntu h'ancllsku:'t-!'" r r Radiotechnik fronc zmarł wskutek 'o'dniesionych poparzeń i 'ran W chwili zelknlecia sie Z ziem~a nlsla~ił""buch zbiornika z benzl'n Llj'BLN29 grudnia. (PAT.) otrzymujemy następujące wy jaś Stery wprawdzie działały alc Pilot Mieczysław J01likas po- LWÓW 29 grudnia (PAT.). Dziś o godzinie 14-ej ZMARŁA nienie: zbyt wolno~. Z powodu straty niósł tylko lżejsze obrażenia ne Ustalono następujące dąne do- TRZECA OFAR.-\ KATASTRO- Przyczyną katastrofy było ob: sprawności.'. zagrażające życiu wicedyrektor tyyzące dwuch ofiar śm:c lel FY SAMOLOTOWEJ RADO- ' marzanie całej maszyny a nie W CHWL L.\DOW ANA NA-! P. L. L. "LOT" inż_ Stanisław nyeh katnstr()f~' lotniczej ' on TECHNK JÓZEF FRONC. tylko linek prowadzących do 81' ĄPŁO ZA SLNE ZDERZE- Krzyczkowski ma złamaną l!ied ' ~8 b. m- Zwłoki jego będą ptzewiezio- sterów. NE' Z ZEMĄ. WYBUCH ni.eę zaś konsul Stefan Rynie- Ś. P. JÓZEF ZMi\ERM.. \'N'1 ne do Warszawy Zwłoki hr zy- Pilot zauważvł fakt obmarza' ZBORNKA Z BENZYNĄ WCZ doznał złaątania nogi AJ'. " i L bo i lat 36 n.-kat. zonały dw\)je.. '".. K k' ł l' k t'. dzec wlasclch'1 frmy.. Auto.. gmunta Łosia i Józefa Zimmer- ' ula maszyny l zdccydnwal su~ na kabll1~ została rozerwana a pa- freda Łyczkowska u m ('..'. :.. ' mana przewieziono c1n Lwowa. ~d!)wame. sazel'owle wyrzueem na Ziemię u czyc l zos a l ou uzjow~ml P l 'l d l 'ć l. ". " ł ' kk pomoc" przy ul Leol1n Sap.el r )' o ecl te y zawja( orni o.m ł)l'zy czym częsc pasa~l'row wy- zupe me e o..... ". WARSZAWA 29X (PAT)~ sko wawslde radtnlecbnikowi z ' lla.dła szc~ęśliwie poza obręb szel Pozostali pasażerowie: p. Lau_BO) we LWOWe.. Dowiadujemy się z ministerstwa prośbą o poinformowanie obsa- rząeego s:'ę pożal'u. zaś ś. p. Łoś ta Chmiel~ńska dl'. Tadeusz Ś. P. DR. ZYGMUNT OS komunikacji że komisja która dy samolotu o konfiguracji tel'e- i Zimmel'mau oraz radiom echa-i Piszczkowski adwokat J. Sie- lat 49 rz.-kat.: doktór praw. ll~ \V poniedziałek wyjechała na nu i wskazanie mnżliwego miej- nik Fronc dostali się w płomie- radzki i dr. HeW'yk Straszewski mlanin dyrektor centrali obromiejsce katastr~fy. bada przy-' sca do lądowania. nie. - odjechali wczoralo godz 'lu nasionami oleistymi w \V~'rc~ynę wy~~dku : prawdopoddb. Po otrzymaniu wskazówek *. pociągiem do Warszawy. &zawie. Osierocił żonę. dwuch sy me powrocl do \lv'arszawy w śro sa'm:j1ot poclął lądować. Wsku ' Stan zdrowa rannych w wy. (Wra:en:a CUdem uratowane nów w wieku 18 i 16 lat or:..!! ;lę - tek obmarznięcia maszyny sa- padku sam~lotowym przedsta go adw. Sieradzh. ;ego zamiesz-! matkę. Narazle od członków kor.;~}i 'uolot stracił pełnię sprawności. l wia się jak następuje:! czarny na str. i-ej)

2 ł 80 xn-.. GLOS PORANNY" - 19~" His ia!d zeń w ltończącjlm sie ro iii Rok 1936 należało by nazwać kich do zdemilitaryzowanej stre parytetu walut w szeregu innych bywa do Polski szef sztabu ru l Dl rokiem wojen otwiera go bo. i f~t Nadrenii wbrew klauzulum państw. n1uńskiego gen. Samsolovici. tm wiem rozpoczęta jeszcze w paź- traktatu. Dalszy ciąg zrywanij Rok 1936 w ZSRR upływa na 12 maja w pierwszą rocznicę prz. dzierniku 1935 r. wojna wlosko-: przez Niemcy traktatów stano' walce StaUna z trockistami któ. śmierci Marszałka Piłsudskiego r;nacef.. abis~ńska a. zamyka tocząca. się wi ustawa z 24 sie.r~nia? wpro: rej głośnym epilogiem było' stra- Po~ska oddaje Mu.ost~tni po- ' 'Sle~. ł(l prel od llpca wojna domowa \v HSZ- 1 wadzeniu dwuletdlej sluzby woj cenie (24 sierpnia) 16 trockistów śmle'rtny hołd składając Jego ser ~ki. panii. skowej oraz wypowiedzenie wer z Zinowie.wem i Kamieniewem ce na cmentarzu na Rossie w Kronikę wypadków europej- Europejską kronikę najważ- salskich klauzul rzecznych (l! na czele. 18 czerwca umiera ('zo- Wilni('4 sko - afrykańskich wyp'ełnia niejszych wypadków w rolm lstopada). łowy pisarz sowiecki Maksym 16 maja powołany zostaje przede wszystkim wojna wlo rozpoczyna zgon króla W. Austria wprowr.dziła 1 kwiet- Gorkij. 25 listopada ósmy n;d- przez prezydenta nowy rząd z sw - abisyńska. Epilogiem jej Brytanii Jerzego V (20 stycznia) nia obowiązkową slużb~ wojsko zwyczajny konares sowietów w gen. Sławoj - Skla(lkowskim na staje się ucieczka negusa w dniu i wstąpienie na b'on syn~ jego i wą wbrew trakta~owi pokojowe Moskwie uchw:la nową konsty- czele na ~iejsce ~stępującego 12 maja z Addi.s Abeby. ~V trz) E~warda V. W grudmu An' mu w St. Ge.rmam. 15.~ze.rwca tucję. rządu KoścałkowskJego. dni.po tym ~o.jska.wło~!{le wkra gh~ przechod!l kryzys konsty~u rozpoczyna ~ę w. AuSt~ll plerw- Kronikę wypadków w Polsce 27 czerwca Polska znosi ~zają do ~tol~cy AblsY:l1 ~ 6 ma cyjny zak.onczony a~d~kacją szy od.zakoncze~lla WOjny pobm wypełniają przede wszystkim przed innymi państwami san- i Ja?kazuJe Sę.osta~D1 buletyn kroa w d~1u 10 gru~nra J pro d~ wojska. 11!pca Austria za- liczne podróże dyplomatyczne. keje antywłoskie. 30 sierpnia od Wfl]enny. 9 maja Welka r.ada fa klamow~lem bl'at~. Jego Jerze- Wlera porozumenie z rządem Od 1 do 5 marca min. Beck prze bywają się w Warszaw!e zawo- ; szy~~owska ogła~za 8n.el{s.Ję Abigo V kro~em An~liJ. W r~ku Rzeszy... bywa w Brukseli 23 kwietnia dy balonowe o puchar lm. Gor-. synu proklamując krola Wikto- 1~36 A.ngha trac dwuch. we- 'Y Odl?ow.edz~ na wkroczedl.~ ówczesny premier!{ościałkow- don Bennetta zakończone zwy- ra ~D1anuela cesarzel! Ab! kch psar~y. R~dyarda Kiplin- wojsk. memjeckc~ do Na~r~n.J1 ski rewizytuje Węgry 26 kwiet cięstwem Belgów. synh! a mal'~zał~a Badoglw Wga (18 styczma) G. B. Chesłer- FranCja po~piesz!lle ratyfkuje nia przybywa do Warszawy 'Z Wielkim wydarzeniem które cekrole~ Ab.lsymi. tona (14 czerwca)... pakt z SOWietam (12.marca). rewizytą premier Belgii Paweł poprzedziło świ~to niepodległo- 28 kwetl1la umiera kroi EgJ-. Wstępem do tocz.ącej ~Ję obe.~ Wybory ~o parlament~ s~n~tu van Zeelaud 27 maja min. Beck ści-polski jest wręczenie gene- ptu. Fuad.. Jego następcą zoo he wojny domow;j w l!szpanu prz~prow.adzone ~6 kwctdla l S przybywa do Belgradu. Od 8 do \ raln{!mu inspektorowi armii staj: syn Jego Fal'uk ~. były wybory do Kortezow pr~e m.aja dają Z';1Cę~t~o "fro?t)- 12 listopada min. Beck przeby- polskiej Rydzowi _ Śmigłemu " roku 1936 panuje. napręio prow~dzore 17 lutego kto~e W ludo~emu ktory wybera wa w Londynie 26 listopad3 buławy marszałkowskiej przez n~ atmosfera na. tle l1lep.orozuprzymosły zdecy~o~ane zwy~lę na premera gabmetu Leona Blu składa rewizytę rządowi polskie pre'zydenta. meń a~absko - z~do:vskjch w s~wo lewcy: Z nll~sląca ~a mle- ma J4 ~zer~ca). mu min. rumullski AnŁonescu a W kronice zgonów należy ::a- Pal~stYDle. W k\~!e.tl1lu wyb~fnąc syt?acja w Hlszpat.l.uleg~ L serpnm ~rzybywa do War w kilkanaście dni po tym przy' notować śmierć gen. Orliez- ehają k.rw:lwe. zajscla. Arabowlc coraz W ęk s zemu naprę zemu. W sza wy szef gabnetu generalnego ogłaszają strejk powszechny dopołowie marca następują ostre i wiceprzewodniczący najwyż- magając się wstrzymania imigra starcia Y' Kortezach 8 kwietnia szej r~dy wojennej. Fr~n~ji gen. c~i 'żydowskie.! i z~ka:u nabywa prezydent Zamora zmuszony Gamelm a 31 tegoz mesąca Pa ma przez żydow zwm. jest podać się do dymisji w ty- ryż wita naczelnego wodza Pol Na Dalekim "Ysch'Jdzie rok dzień po tym w Madrycie wybu 1 ski gen. Rydza - Smigłego nie przynosi uspokojenia chają krwawe zajścia których 29 września parlament francu Japonia kontynuuje swój podalszym jakby ciąg i em są zabój ski uchwala dewaluaeję franka ChÓL wgłąb Chin odrywając od swa na tle politycznym: porucz co pociągnęło za sobą obniżenie nich w styczniu Mongolię Wenika gwardii cywilnej i odweto- wnętrzną. Ważnym wydane' we zabójstwo przywódcy monar l niem politycznym staje się pud ~~st~~~~~ra~so~~:ej!~yli~c:;~ D a o s S -e z M U' e D o n -e m a D a s l P o r u. dzień wojsk?wy zamf1ch stan~ w ~:j~~~s~:i~ row~nego przeciw ~~~::~~fe~: działalności ~~~: Marokku hlszpa(lsklm. WOjska kommternu. stacjonujące w Marokku obsa- O d ~ - d - d ' b-11ft - h Na pograniczu azjatycko - eu dozają na rozkaz przywodcy po- b D D~ 03Wli (Z~Dla '" a z i erobs!c: ropejskim doniosłym wydarze~ wstańców gen. Franco instytu niem staje się wkroczenie wojsk cje państwowe zapoczątkowu- Wśród listów skierowanych sce.de Neue Weltbuhne kto- Sę wydania mu pa~zportu. Za; tureckich do zc1emiha!'yz1lwając w ten sposób wojnę domową przez czytelników do redakch ry swego czasu był wspó.łpracow p.ewne słusznym Jest domaga c ne; strefy cieśniny Dardanel \V Hiszpanii. Dotychczasowym pism angielskich z:1ajdujemy W nikiem!{arola von ~~sl.etzky'e. Sę by ten laureat nag~ody N - sklej (20 lipca). punktem kulminacyjnym tej woj "Manchester Guardian" list któ go. Czytamy w ty~ hscle: bla. otrzy~ał paszport l. pozwo- Najważniejszym wydarzeniem... y jest bitwa o Madryt tocząca ry ze względu na osubę piszące- :Szanowny. ~ad1e cz~ wolno le~lje prz!j?owad1~ takch od na kontynencie amerykańskim ię od 7 listopada. 19 listopada go jest szczególnie ciekawy i da m przypommec czytelnkom oa wedzm. jakle ~u S.ę ~odoba o- i jest w r ponowny obiór.~iemcy j Włochy oficjalnie uzn~ je rękojmię prawdz!wości fak- na że laure.at nagrody Nobla raz p:awo zas ęgnęca porady Roosevelta na prezy~enta StałJi rząd gr:n. Franco. tów w nim przytoczonych. List Carl von Osslelzky przełrz:v~y- ~ag:ancznych leli.arzy. ~ POW?- nów Zjcdnoczonyc.h (3 listopa- Poważne zaniepokojenie w pisany jest przez St. Budzislaw wany jest jeszeze nielegalme la- zamem St. ~ud~i.slawskj "Dl e da) oraz proklamowanie unii Eur~ie wywołało 7 marca na- skiego wydawcę czasopisma e- ko w~ęzień.\v NieDlc~ech? Sł<?- Neue Wel~?uhne Praga 19.Xl panameryl{ańskiej. głe wkroczenie wojsli niemlee- mityrantów niemieckich w Pol- sowme do mformacj na klo roku. (S) M. D.. ~ rych można polegać. jest on. TAŃCZY NE PAN MNSTER AN PAN MNSTROWA LEOZ Obsada: Tola Mankiewlcz6wna M : eczsława Ćwikliiiska Aleksander ZabelJAski M:cha; Znlcl Stanisław Sielaiski \V S Z POLSKA KDft1~H'D OPERi rhr N astąpny program kina "CASNO". wprawdzie chory ale nie w slop' niu wyższym niż przed kilku ty' godniami a nawet stan jego jest względnie dobry. W każdym ra zie jest zdolny do podróży i O-l czywiście chciałby wyjechać. - Ale nie uzyskuje paszportu pod pozorem że nie jest jeszcze dość zdrowy. W żadnym kraju na świecie rząd nie uważałby się za u prawnionego do przeszkodzenia choremu człowiekowi w wyjeździe za granicę i do podawania takiej wymówki. W wszystkich krajach człowiek chory przede wszystkim ma prawo wybrania sobie miejsca pobytu i lekarzy którzy mogą się przyczynić do jego uzdrowienia. Rząd niemiecki niejednokrotnie oświadczył że Ossietzky jest wolny J ma swobodę ruchów i wolno mu wyjechać za granicę. W rzeczywistości jednak konłfojwje się odwiedzającyeh gn. pozwala się mało komu rozmawiać z nim zabrania się szpitalowi podawać informacje co do jego stanu zdrowia i odmawia An' iellllo d!i~clco W Polsce nie moie być głodne. Kaid" gros! zło ionv na ~onto P. '!C.O. l Nr DrZVO!e!ff! ulfl~ bezrobotnym. j tujm od zimna i głoau' P R Z E Z NAJDEALNEJSZY ODB01łHlit ZDOBĘDZESZ (Aty S ROKU 1936'37 "

3 fto.xl -. GtO~ PORANNyn - ' r-;r. :157 ta afera P.. ;eltrelarlta ministerstwa SDraw. zagra. JCZJfch ;-ZaCharD\V Ul miniaturze' -_... P Tle dniami l Pa! ~ch pi.~ęj1!kich. elegancką prr' p. Linder której stopa życio 'Sprzedaży Nłeruehom~ei". ryżą. r _ia wiadomość fi "en cown1ę sukien.' Klientelę stauo wa znaczni przelu'aezala za \Vłaścil}elami byli franc'uz J~ '\Zań dobrze ubra- sac:...:~ areszt~w~ni~ch; ~lł'l wiły p~ni~ z dy'qlomacj!. ~blj': ruhd w M. S.. Z. ~a ży~:a moż y ł Rf)s~nfeld.!ransaru"j~ biu.. _;. :e jedno z pism ~ w~zesn e z ~wlęzlell em Ule gaty ~ędzyr.arod?wy 's.vla!e~t n~go ~ro.tektora. mkt Sl~ temll ra ogramezały. Się ~a faze do ł.\>. f) ;;.r la zpjak' eqo R(}sel1ł'eld~ zatrzyłon.' parysk. Na p. L"nder :lwr~cl1 me dzlwj. P.!Lmd~r meszka hand:lu z Sowetam. Sprzeda. ki h knwców. no Zuzanuę Linder sekrelar-! przypadkowo ' uwagę pewlcl la w pałacyku m ala wła.. ne wano motory maszyny kon. 11:. nich: kę jedneg.o.z wydz:ałów franctl?ardz). wyh::tny dz'ś :luź. nlp.iy-; samoe.hody ub.iera.la się. w.y- s~rw} i odzież. Ale od ('zasu. 'olno ci nosić ge skiego minsterstwa spraw tn!.lącynrzędmk z Qlla~ d '!rsąr'l t\wol~le: p~ smlerc przy.lac e-!c"'dy Rosenfeld poznał p. Linl granicznych. Zachowywana l o kt9r y1.l powszechme wled.2.la la p. L'nder zredukowała tryb der zakres działalności "konsol ; 1l gdzie mówią po początku w ścisłej tajl'l!ni. y no że "m:nistrcwie 7.Ol:eniają. życia weiąż jednak J)'ow3flząe cjum" rozszerzył się znacznie ~c \lino ci nakł.. ~.lć sorawa ta przedostała się je- s:ę - a ' on zostaje". elegancki d~m w kilkopokojo.! Jeszcze pcdczas wo.iny wło.ko- Je i dll?k do wiadomości puhlicz Z polecenia tego dy~itarza wynt aparta.menc.ie. Jasl!e Jw- ubisyń"ikiei Jorzeda~a~o Wo. u ci no~ić sz»ijld do le]. p. Lmder' zosłała przylęta nr.' i ło. Ze cze"ple z Onych zródd. ch om benzynę ab:syn... zykom a. : e wyo1)raż~ odzna ( Ot~ jaki.i~st. dot:~he:-.asowy s.kre~ar:a~'l M. S. Z. Ale hc> Jakie~? ~ To :'łaśn!e. stanowi - karabiny maszynowe. przebeg całe hl~to::. \... gem' gały l wpływowy protektor ~1 l C"JstalOlą s:nsac.1ę Pary~a. Woina domowa w Hiszoanii nosić chu$teczki ralnym sekretaflac:e francu marł. 11 Lmder została prz~nl Przed k koma dmami p. dala możność Rosenfeldowi roz t>gramem w kie.. 1 \ sk'ej een~rali. M. S. Z.. gdz'e s'ona z. s~kre~ar:a!u do areh\ L'nd~r przez zapon:nienie zoo ~'ini"c:a l>uine.i akrii. Pr"7e7. n. ersi. ko-ncer..~rui. Sę wszysłlde unj- wum mlntsteralnego. Zdnrz:v stawła na swo'm burku ar Vnner otrzymywali Rosenfeld usteezka w tł-! ściśiejoze tajemn!ce ł ~~hetne lo si~ ze w międzyczas'e. zgi kusz kalki mas~ynow~j. Wr~rł~ i Joh- doh'1<ine' S1)'sy łvc'" tran " palcie śwladcly df)h::nen~' fran~n'ł'liej dv"~... ~llło p~~ę doknmenłćw. Mlrdz\ ')n ~ r<:'ce ludz kłorzy m'~l S}1}l'łów kłól'e za zgodą. fran. macjj od paru lat pf'łn'ła mnyml l pewne memorandum ~. L 'nder na oku. Była to ~opla cusk:e<:'o )ządu "vłv.'~ r:-"'~ "ne t11 'olno ci wk!ada\~ i funkc'ye sekretarki n'eia'kll Zu które zostało o!losztlne w prr' lstu urz('?owego. ~ ktorvrr: d!) n'njó'v elldzllzieu~"lkich. ka ell' 7:a do rązow«o zanna Linrłcr tr~rd?l;es~olf'fo;a. sie HeJlrsta. A~era była bnrd!o varokrotn'e wvm:en'ono nalwl Chodziło już drobnostkę o O 'r l' le również.. ł-ardz{) ladl13 i eł!ekto~'na. to g!ośna. Choc!-':ło o po.rozun~'c sko... Rosenfelda. Sam'1el R~" kor:""tan:e z udz'elanvth pol' ~ l nie wolno n~ć b!cta. Do tego oudow:edzll.1np- ne francusko - ddslue. ktnre senfeld "oc~!)(b;jł ze Smolen-! zwoje" k'er()wanie tra.!""lor. t~ z l wego chyba~ że! go shnow'ska doszła dośf nie 7"mirrzał 'Zflwrze~ rząd ilavula. 5~a do Paryża?rzybył J)rz~?' h'i'...": fi" r"~~"l1mv. ~'edy ć :bevahera w PlO- zwykłą drogą. Po_ woin'e '!-j' Hearst zosłał wó:'czas. nawet w;elu laty. po uc1e~zce. z R(l~J j'1"'l~e.i d-o r"-ji?ante raz do gen.!o "ym etc. trt.~mv~ał~ w na.:zykownl~j- w~d":łnny z Fra:~d. Sluzba WJ Pr7y ul. Cm'T)eaux ~.n!9ło ~ u FraTlC0 to znów do rzadn ma-!! szcj dzlelmcy Paryza na Pl)- w:adowcza zwroc ła uwa.gę na ro "Handlnwe KQnsore.lnm dl\'ck:e~o. dzi' liil{arz redaktor ~ _ ~ '''7 rpka"t.. J' d. 'ł ~... '\ _' D..1n e1 71" JPlrni 'rr... ygodmlta lezy na 2 "r!~ęfst "~lfelt'-a rew'!lftwe \ S Y l WE S T ł" W _. A ~ A" ~ 'l" 1\ wały s:ę rf~;e ~ł~l'e już w~.'ko E\ARZ (ezeptem): niekcja \ - --G M- h ł Z - J S - J "io!~:sta:e c h~~n\ł('ty ;' ;~-t-~sh " ~i~g1aby prz~dłui~-ć. jego Stefania órska le. ncz erz)f UaHma- aszcz(h tl. ' ~an'cii ~'~:'~:h~ ;~(;'j~ ~:!~:.~; - i'lęc do sześcu godzm... r " ' d c 1 :; rj:; 5 '.": ~...' ~ \JCY' N' lo i'k j' lisy Cyrulika Wl!rSllwslęiego i ~YLWf 1 TRA W lroad1he o go z. - o. - w noay '1ć. nodpsywac 1.. Pll :''' a~ <"l l~ e."cę oje c wysfąoill nil czele cbłego zespołu 11 1\ w przeb"jowym pełnym humo"u W obie". " ler mnili pojśc na pr.asę i wf'rwy prof!'bmie n l l ;- '. o siódmej rano a ja SYLWESTRQWA REWA HUMORU.. Hosenfeld. l.jc!h: cz \;l~.h M keoiscznie podyktować Conferencier Mlchel Znlc.. Prl foteollln'e snany -ompo'ytor Mli:ki Leon Boruńskil ha)'~zo Sp~vtll ~e J J~k '. ch:; le- 11k'neru artykuł z wiad(j Do ta' oa p~grywa powększony le.p6ł muziozny KNG-JAZ~". 'zna'a. lljektor~y :wl~:k owie.. z zaświata. Wstęp bewpła\ny.... Taflcl "8.. perkletach._ Art.cna-aer 'Z'ot".Bar. ~ W"!\Eł" ~e7!l)łatn" wsp61~!cy byna ld1me'.j j1 1 l' ukry * Sale piękn\e udelrolqwllne - Mue ltrakcji i niespodzianek. = Potegnalny wystc\~. Holley-SltOters" lwa.. ze... przylda(~ Eazylego okaz';;!wronacii noweg~ kro- \lpt'asul lite G wcseśniese' nzerwqwan\e (~\e te'eton~c.n;e) słolik6w co ds. od 5 do B pp. i 'od 10 w;en. Zacharo.wa s~rzedt~ '4.. eego broń el'zegn V produkują anglicy ~ _.~" ~szy.sfl\~m. ktorzj:.'e} pofrze-ba l. p. "Uf oya t. O R J ; '..:..Jft. toqd'z'3j:al_llr u'ch h"ł'f.dlo 7;3 itage". Ponieważ w filmie tym~ Zaprzysi enie narzeczonego Ju~ny ~ <!fl/ carąco. :- ry M. in. będzie odzwietdad\a\ ' W. toku. sledztwa wvpły"" n.j~ eałego dwotu królewskiego inne sem:aeyjnt' flnrl~irz'-'ni3 hęr!zie 1ł owi l.ł4ć osoqę b zwiazane z oso\)<1 n(:~ l'll ft:ld U i ~ da V postanowiono z ta"emnieą za~;lin~ia 1lsłałnjo.ić w nim tv\lto te zdlęeia \"'ŁC!"" wa~onów z bronią idy re które z ;);tały wykonane namifem z ramo) kolejowej w kie.fy Edward był jeszcze Tuluzie. lub onnale~~n;em )(11 Walii. ku cif'żarowvch sam'~hodów * na gr~"'cy h'szt1ańskiej. ~a to ł~tr.tielh wielu prywat- _ wedh~ domnielua{\ wład nal1;'dwezych stacji rodiowych poą'7.ezer1ólne frartmenłv fhiała\. 'ce są tam zawodowe śl'ic ' noś.ci "kon<;orc htm hand.l'l 11 i~specjalni~ dla radia. JedJlej ruchomo.~dami". o tórej opowiadano że' f;eknwe szcze~ółv dotyeząe~ "'iętqść zawdzięcza racz~j do \ osoby R('\!\enfelda p'rzynoszą 0-. 1)5unkoU z pewnym fł nau '\ y.statnie num-ery pra'lv pary... ~ talentom śpi2waczym i skiei. Rm~l1feld był posiada- '1 l:>ię W tych dojaclł dziw f CJ7em dwueh nas~ortów: litew. ta.. sk:e"o i ezechosłow.ackie~". Li 181.czala gmach radia w \ te\v~lde Dosel'itwo w Parvźu i orka podeszło do niej włl"lrlze k"'w!eńskie ośwlar1ezyły fw ttjfzy blysl.awicz iż Rosenf-eldowi nigdv nie wy_ Liii ją do samqcbo(tu i (lt dawano paszportu. Nntnmias.f (la ltwo w czapie futrzanej na koniu) odhyło się w obecności królowe.! holend~rskiej i ks.j~liany (w powozie). O ile chndzi o paszport c7.eski. 'CUM ~i.lczęla się zastallaw;ać '(rólowa zamiallvwała swojego zi:cia pułkownikiem j rotmistrzem armil holenderskiej. Rosenfeld oświad~zvł sędzłemu la znaczyć j doszła do dość le~o w tycj\ warunkac.b śledczemu że "własnorę(7.1\;e 0 królewskich nar7jeczonvch fr"7vmał lt ') u że porwali jl! gangsterzy w PTadze od eze zdobycia okupu "l('go urzf'dnq\:a. Rosenfeld by! wiedząc c~atylll przyjacielu. To ją jui J''''.'''! l'tvi1...:lony Z Parrla. P. 11 c<iła przygoda wrócił jednak z ówym paszp"! w~dal~ nawet dość zabawlą gdy7' tem i prz' z nikolto nie ll ip pokojony. m!eszkal otwarcie i tpił:'t że zwiększy jej JtoJlu m'nwarb;!l biuro.. Rew1r.ia w m :eszkauiu p. Lin w;n~'stacy iej panowie mil) Po pe~"':~'m czasie ~atllochód "'"n" się. Wirowadzol1o ją jakiegoś samotnie srojącego do gdzie męi;cl:-iui usadowili swą rra lotehj do k1órego mocno Skorei wydobyto i i głośnik i!~piewaczka u ła J.:e zdunlleniem własll~ tę przywiązali. grano jei przez pel. osiell gotl/lill Jlajróżnlejs~ '. a n~ nich to wszystko co i ""WleJ" śpiewała. Po ośmiu odprowadzono ją do sa odwieziono znowu bez lmentarzy. ofiara zemsty Słuchaczy a do radia gdyż znajdu.ie \' '13f\ałoriltm. _lln:eda \HmE' są oj"enie we wsl!ystkieb sklepach holenderskich der uiawniła równieź wiele eif! kawecto mnłel'ialu. 0kazalo się. ;- ~. 7i' w iei domu 7bier:'lo Sl~ d"ść (ł~'wne towarzvslwo. Ko p'h~l"'t ~ "r('l"':;el dzłl'\ł:j.c'1.v holi ły(~-";wch. bo!:(8ci przemysl~'ą' ('\' dvnlomar ;. a paweł pp.wlen bvh' tn/marcl>a.. Paris - Sl)ir" nie ' podaie o ko«o chorh.: i. ZW:l h'w~7v iednnj;-. że 0"tnlnic.. iti t~rc"''''' 'Rose"fe''l h"ł" '~" i:("'''! 11(' 7 Hi 7nflTl'n i t. d.. Aferq.7.ach;uowu w mln'' turze" \1"1lV\"U prasa P3r\;<::l-tt.. f" po y 1;-'1''''1"1.-.1 znn'')'j.;"f\. ') ft tp l;"7rh (17ie1i 11107:C th'1v ' ł '1~(lŚ~ '1nyp ~pl1~ac.~-j'-'r '.~r.... ~l!1 Vr. R.

4 Nr. 357 no.x--.. GLOS eoranny "~---- Zapisy na uniwersytecie Józefa Piłsudskiego Warsz. koresp. "Glosu Poran hego" telefonuje: Na uniwersytecie Józefa Pił- Posel B zóski W J~dDOS.rOl1ne protokulg i za.ar t :rem biura sejldoweet łlie fałszują masła :a:~t~~:.:~~!~::::::_ Swastyka zep.ula nastri nego" telefonuje: HoiAnd'.- A Kontrola artykułów żywnościo ; U... Di~ 'jł ~żilkohada iak... ks. Jolianna wy ch w Warszawie stwierdziła BERLN 29 cr-rudnia (PAT.) znaczną poprawę gatunku ma- p.t' 'N tt> l Zt~" OP'SU" d. 'd al Ylna" a 10na b' sła?starczanego na. targ l o jąc p~zygotowa~ia do uro.czysto sklepow. Ustal o prawe zupell1e " 'l b' następczyni tronu f l ' ł t l SC zas u D a szowal1e ma~ a a o ze wzg ę holenders'kiego z niell1ieckim du na podrozel1e sztucznych księciem Bernharden zur Lippe tłuszczowo Kancerf Toscaniniego dziś o godz Wobec żywego ~ainteresowania Biesterfeld podkreśla m in" iż: "Jedno tylko nie przestaje niepo koić pewnych kół holenderskich a mianowicie fakt że chodzi tu o księcia niemieckiego" DziennHi:. pisze dalej iż przygotowania do uroczystych zaślubi.r:t za- l r O S W D sudskiecro rozplakatowano ob- Wal'sz. ko'esp. "Głosu Poran- towej sejmu weszła w stadium tokół. ") wieszczenie o "tli '. rozpoczęciu zapi_luego e e ouu:e bardzo trudne ponieważ wyzywający nie mogą się zadowolić wstał podoi..;y. Jednot.. 0- sów na wszystkie wydziały poza Jak słychac sp!'awa zatargu wydziałami lekarskim i teolo- bonol'~we~o po~1lłędzy posłem twierdzeniem iż słowa te nie były wypowiedziane. rem biura sejmowego 'e posłem BudzYb )- gicznym na których jak wiado- ' Budzyns}i.m~ a k~koma b. kommo zapisy rozpoczęto już wcześ bata.nt?dl zy~a~ ktor~y po {rążą pogłoski że w dniu dzisiejszym przedstawiciele wyzy riusza sejmowego który l'ówh.'i CZ; l stiollowania autentyczno {ł- niej.. czuh su~ obrazcm słowam posła BudzY(lsldego w jcgo słynnym wającyeb spiszą przeciwko pos. ma znaleźć rozwiązauie na dro przemówieniu na komisji budźe Budzyńskiemu jednostronny pro dze honorowej. s p \ V ~ fc l e za l l d 1 f i kłócone zostały przez "incyden- żonych niemieckich wła ś cicieli gw )lo V \ ty godne najwyższ e go ubolewa- domów ograniczyła się do u- ki 'ia"';e l i Lezy! nia" dzielenia tłumowi "rady" rozej-. mó \. :\k' ;a r lin} o ścia się niemcom zaś zal e ciła u- tr u' l n 'l prll7 f :1 Członkowie kolonii niemiec- sunięcie flag ze swastyką celem Ch1 r~. kiej w Holandii ozdobili miano- uniklli~cia starć. T ostah ich ;j wicie domy swe chor.ągwiami "National Ztg" zaznacza że dz i i'l ly ' jelk' ze swastyką co wywołało "hala- podczas urzędowych uroczysto- uz. śliwe ' demonstracje prote'stacyj- ści obok hymnu holenderskiego ne ze strony pewnych grup lud orkiestry wykonują nie niemiec fi ności holenderskiej" "N~tiOnall ki hymn narodowy lecz tylko ł Zlg." stwierdza z- oburz~mem ' że pieśll księstwa Lippe. policja zawez~'ana przez. zagro " ' V łu UJ ó UJ' C l a n g K a i S l e M a Lic z! jakie budzi koncert tel-awiwskiej orkie try filharmonicznej pod ' kierownictwem Toscanini'ego który dziś transmitowany będzie przez radiostację palestyńską dowiadujemy się co następu.ie: lu Koncert ten transmitowany będzie przez wszystkie radiostacje Objął on ponownie stanowisko premiera i naczelnego wodza amf::~"ykańskie jak równieź przez NANKN 29 grudnia. (PAT). ngi~l~skie st:lcje krótkofalowe na Oficjalnie komunikują że z a1i: 1\:" ?faZ.2550 mtr. dniem dzisiejszym marszałek Koncert słyszec. mozna według. Czang-Kai-Szek ponowjllie obejzasu warszawskiego od godz. muje fu1lkcj~ pl'emiera inaczej ~O.50. nego ' wodza. Komunikat ten stanowi zaprzeezenie.wszelkic~ pogłosek Od śwladaeń na Pomoc Zimowa c.~.. o rzekomo zamierzo ustąpi.eniu Czang-Kai-Sze~ Na skulek ostatnich wyda rzeii zo s tała zwołana na 12 mar ca sesja centralnego komitetu wykonawczego Kuomintangu. r oza sprawą Qstatniej rewolty cen tralny komitet wykonawczy m a zbadać s praw~ stosunków chilsko japońskich a zwłasz ' Chin -p ół'll.ocl1-y ch. cza kwestię :!.--'. y. T'.' '. rn :) z wy c 11 nosi i 7 ny c11 'h Siłą wy bllchu w Ul. W górt _ _--_'-c. -- lo.. r _ Przewidziane l sa mob6jstw O są pewne zwaa wyjez'o~c:lc:l\.. c~"..."_n.... '. ny w rzą(lzie które jednak nie ~.. - r WEDE~ 2~ gru~ma. (PA!) lu ~ast~ze~lł z rewolwer~ zo~ę! nastąpią przed zebraniem ce11' GDAŃSK 29 grudnia. r.... W )./współpracę. Na przeclilllesclu Włedma. We' dwie CO~kl let~lle Cll}Ż tralnego komitetu wykonawcze Senat \Volnego Miasta \v Y dałna środę ra l ner N"ustad~ wydarzyła Sę ~'D ko zramł syna 14-le~~lego po go które odbedzie się 15 lutego ratuszu bdallskim uroczysty! Gdallska z "T i 28 ~. m. mez;vylda tra?~<.lla: czym popełmł samobojsłwo roku. banki ot pożegnalny na cze ś ć u- \ npwany kom MieJSCOWY rzezmk w ChWl sza Autorytet Czaf1\g- Kai _ Szeka stępująceg? ~{O~isarza geuer al R:plitej w Gd Jak za S 'arego FfiłUcal1 wzrósł -zdaniem kół chilskich ncgo RzphteJ mm. Paoee. k - obecnie jeszcze bardziej. - Prezydent.Greiser wy!;lło.sił' ~ill. Papee Charakterystyczne jest iż na P?dczas ~anketu pr~~mowle- dun 3~ b. m Amerykańscy oficerowie marynarki i urzędnicy w i adomość o zamiarze Cz;ang me w ktorym podkreshł ;ljasłu- polldnrowych M.S.Z. muszą mieć zezwolenie na małżeństwo Kai - Szeka zrezygnowania ze gi. m!n. P.lpee na 1-lolu pol'oz~- NQWY JORK (PAT) - lenia departamentu a w każdy ra ~iedawno departament stanu w Wf 7.ie zawierający takie małi;elstwo t zyngtonie rozesłał okólnik do l winien llatł'chmiast przesłać do "szystkich przedstawicielstw dyplo Waszyngtonu prcśbę o dymisję. latycznycl: i konsularnych zagra Taki sam zakaz obowiązujący icą w którym donosi źe urzędni. \\szystkich oficerów floty wojennej.- lm dyplomatyc'znym. l kollsular ogłoszony zostanie plzez 4ep. ma' 'ym nie wolao.żenić. się z obywa.! rvllarki. t!jką nie amerykallską bez zezwo' Kadr Pierwszej pomocy w zakładach przemysłowych stanowiska przewodniczącego nu.euła llędzy Polską a Gdan komitetu wykonawczego i pre- Sklell... zesa komisji spraw wojlsko- P. Greser wręczył m:n.. Pa Wycll-WSZyscy członkowie ko pee model starego gdansklego ii._.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii sta tk u ż ag lo w eg o jako up om i - kw w 14 Q H nek senatu \Volnego Miasta. g" k fł ł r ł Min. Papee odpowiedział krót nic e. UJ a S~łme cm kim przemówieniem w jęz yku wszystkich koncesji naftowych w Abisynii polskim zakolczonym w języku niemieckim. l\ówca dz i ękował senatowi za życzliwość PARYŻ (PAT) "Le Petit Bleu" donosi za agencją radio z Bu Z asr A 7 NE.! CHWL dapesztu iż znany ze sprawy abi finans~st~ angielski Rickett 'amo"" i. '''' n GD.ćŃSK ' grudn Areszt\wania. śta d ~ có w narado \'" - S ( ny ch trwają. d 3 ~l. W. dniu. dzi. (. 7.') n-:: n w areszcie siąt osób. syń s k.iej Jak się dowiadujemy w mi~ l je kursy pierwszej pomocy. spędzł okres swląteczny w Buda-. '' V Y U la " 11 terstwie opieki społecznej 0- Kursy te objąć mają udziela- peszcie. gdzie odbył szereg roz" \ 18-ełni młodzieniec otruł si '!! ul Pia" 11SZYC'1 kil od y m~ p 'łcowywany jest projekt usta- nie pierwszej pomocy przy nie- mów z wybitnymi finansistami wę- \ " ustalającej organizację w za szczęśliwych wypadkach oraz giersliimi. P. Rickett odświadczyj Wczoraj o go dz w no-: sl~i (Na:uto "cz a 29". '.ldach przemysłowych pierw szkolenie w ratownictwie prze- dziennikarzom że jest jeszcze teraz cy przy zbiegu ulic Piotr:--ow- i nlec z a ~?'ł (. '7 \ d l' J?rl L.i pomocy w razie wypadków ciwgazowym na wypadek woj- właścicielem wszystkich koncesji skiej i Traugutta targnął Sę na i Do WJą C C~ ( s ę" H>! r ['[x y pracy. ny. - naftowych w Abisynii. życie t8-letni Jankiel \ivadow- ~ nata wezwa u jjogoto\ t r Według projektowanych prze- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~.~~~~~~.~~~~~~~~~~~~~~~~~ il kowe które ' le~arz prl - i n o Barbara Radziw. wna. l ' :~~~~1r~ie :>~:~;~zn>~l'! "ÓW wyszkolonych w udzie- bojca C i ą g o arz : ;1:: ;E::'~~?~:cEl~;:!! Grand K iu pierwszej pomocy. ;~~!i~~ 1~k~ P;::;~::~d~Y ~~!sk~:i 'Z Jadwigą Smosarska! ~~~;;.zro bo h ~~mccluzm~nizowanezo _~~~~k:in:e:m:a:t~o:g:~:f:il~.~~_~~~~~_~~~~~_~ ~~_~_~~~. ~=_~ ' c~!~r~~w ~:kł~~~~tnpi~~::v~ (5«!. ;"0 nn S 1-'leg Tlił ) kupwac;~'~1 wy ch pod nadzorem Zakładu g ~1!i1!l!1 _Ul _...u_ ~l~ :i!.awziet;~ zpieczeń społecznych... = ' 'ymczasowo sprawą pr.zeszko P :a robotników i pracowników Ostatnie dni! w swoim najn. i najlepszym filmie p. t. Pomoc ial.!nzanka -- S rednim i drobnym przell1yśle Ceny miejsc zniżo- ł H - fi "'1- ił Z d..- Z L.::i" \.l... AĆ się ma Centralny Związek ne na wszystkie 1". O a n... n.. tego przemysłu który organizu- seanse od.."

5 ---~ ~"~ ~8~O.~X~11~~.~.G~L~O~S~P~O~R~A~~~. ~- ~J~'~~~ --.~ ~N~~~3~5~' i. wski. znalazł iui obroici.. ac KoWaski Szwidler i D. Zabłocki otrzmali Delnomocnictwa. ~~;iliśmy w (lnin wczoraj- skiegql'onić będą adw. Kowali Ta trójka idoowych (w sen-' tym dl'ogowskaze.1q który ula- Dodać jeszcze należy że od-.r.e sprawa ~ade.usza Sz~- ski F Szwajdlc.. i aplikant Za- sie wspólnej idei) obrońców w lwia odnalezienie gruntu na po- nośne pebomocnictwa dla udl:"''''. ~db~dzlc SU~ w dmu bloclf inaczej mówiąc Jeade- połączeniu z legitymacją Stron-i dlożn ~łóregow.yhodowany zo- kowała Kowalskiego Szw.. jdlc s\y -937 roku. rz":słronnictwa Narodowe!!o wnicrwa Narodowego którą zna- stał kr.wawy C'F.Vn'Szaniawskie-11ra i aplikanta Zablockie~o pod- )bec.. d. ~ ~.J ~ 1)W18 ujemy SU~ B:lcodzi. leziono przy Szaniawskim jest go. _ pisane zostały wmora; przez (.1 "l' t' d f;ć eielr ' ~'.' t') o._ Szanławskic<io w więzieniu._~ -..;': ułów które rz~~ą.. śledczym p..:y u!. }\:opcl'nika. -jlal's. rr.'ysł)'czd.e na' Powództwo cywilne w imfe.vno na tło iak i na bso- niu rodzin ofiar krwawego czy- n~wiez. " żonego. nu Szaniawskiego wnosić będą ug naj:; Jełnic.l miaro- adwokaci Harłman \Vaeblel i.lfol llacji Szant Cymerm8D. LNlerman i Suchiera sije. WY JORK 2 T pl':jlsie a ' V się n.~\. pre"zr. too&evelt podczas swej ~j kadencji wybierze ę.tropy celen omówienia z 'm' llleżaui stanu wiein.lcarst~ "elkich proble e międzynaddo wych j ak mienie mmetarne spra.\ igów wojemych i kwe aryfy cel n e Pogłoski te 'j hcz'l ~ nie S\) otka ły się z Vrn zaprzeczeniem ze stro idego~omu. 1 'ierze belgi ey Zdjęcie nasze przedstawia grup~ uciekinierów hiszpailskich z Madrytu zgromadzonych na dworcu kolcjowyą w Sewilli. Jak widzimy nieszczęśliwe te ofiary hiszpańskiej wojny domowej mają na swych twarzach ślady pidda wojennego przez które przeszły. Od god. 4-ej w nocy ~ lladytyj1l ldb~k. i BARS1!lYK wraz l!! występami Bufet Jaopatnony - w 3a""ski i napoje' alkoholowe- Saperzy chińscy przeprawiają się prz~% rzekę podc.'zas wielktct manewrów w 1936 f.! Q_bi~ł_ D 21 sie.dzie Oj Specja\na szkoła cieszy si~ olbrzymim.powodzeniem w Ameryce w Nowym Jorku istth Je pojl'\ocą dokładnego kwest:ona.' przeszkad?:ają. Ale uczy tez jak szkoła "Shool for charm" A- riusza otrzymuje wszelkie należy zacnować się ' w domu nt('"yka~lki bezwą~p;eni~l l;}j- fizcze!{óty o swoich uczeniear.h wobec swojego nlęża d~jeei \ ł.qruzlej pra.cują uhl. wh~n~ ~ll nietylko co się tyczy ich kolo- służby psa. Gdyż to ws2.ystko ll(h~koj1alel11em. Są pe:kl. ej" 'U w!osó" i cery ale nawet i należy do charm.u nil:! prawo' ganckie wysmukłe mają 'Jaj- :} ~'cia ndosne!{o (o ile je pasia da? Miss Wilson jest.hardzo ro delikatniej Ul cen~ Ci""7ą s:<: da ią) bo miss Archel' zdu.i~ zumna i jest przekonana żel J aa11e'psz~n~ zclrow:cm H)a.i:~ 8ob'e spraw~ że prawd'~iwa e- ':dzięk moż~ sohie każda kon3ł'plę\n~e.~ {ajo"vane włosy l legancja musi op'erać się na ble~a przyswoić. Posiada zre~ztla]bardzlel wyppt:!lllow!;bc pa harf'lon:j ciała j duszy. Każda tą l męsk'-ch abonentów rekru k i dś t 7..nokc~(' ;; abonentek otrzvlllu ie ścisll" tujących się ze sfer lekarskich! w o res e prze mą ecz.. Jedyne co l~lożtla im byłu i!ldywiduabi-e rady odpowiada i prawniczych; ci wid'ocznie u.1 poczty przy nieraz zarzuc~ to '1(\wJe n iącc oc"'lowietlziom 'w k wp<;tio ważają charm.:?:a krn'eczn' llldności. brak szyku i charmu. ~');:!h. 1')ar:l<;zu. dla swaje~o zawodu. Prowad~1 f teraz dzi<:ki szczdiwl~.i inic ia Dla ahonentek. przebywa h1- bardzo rozległą korespondeu \ tywie dwuch 1l1~. drych kohiel cych w Novym Jorku. ur7ądza cję którą 'ood jej nadzorem za miesią.cu została ~tóre um :cją p.ołączyć i.::!eał z ~ig clwn razu w tygodniu kur~! łatwiają dwie sekretarki. OlV<UU' i uruchomiona w n nteresem kuzda ameryk~lnk'l szyku. M'ss Atcher ubrana w Dla lud'7i którzy muszą po. Manu[a~{t r~e S. A pom bę dzie m~gła.uczyć ~i~ szyku ~~'v:wt :vviaśnia nuhrc7\ni~ ia} i sp.:es7n;~ nauczv~ się cr.armu J1llO":a z sln em?lektrycl. t.~}.armu Jak su:. UC7.\ al'~.'tmety "'G pow!nr~o chodzić. s'a~].a~ mss \Vls~n udziela p!ywat- :acują:}ym w ~dzje. ki ~z~ ge0!l.rafl. \\c;la".'~c l t d.. Audvtorllnn nych lekc}l po 25 dqlarow go- loł zmontowany Jest w stud M ss AJ ma 1\ rcher dos"la ~o ~ld " '! Sil'; z koblrt od 17 do d~;na :~~J:3.tiej przeszło 300 filtr. przekonania..ż~ w:elu kobie-!70 lal. Szkoły te bardzo chara~t~ry- została ~brana "! St. ZJedoo~ 11:) sredmcy 500 mm. Agro 'om hrak własc\\vpgo "\lulku 'ł l'ss Margery Wil.. nn która ~tvc71l:- są dla lr.'cntalnosc'l A- nych kroiową ŚWiata pływacki._ lesz o~y na rurach tłocznych?i.'ze~e wsz~:tk'm.-' salllokn;-1!);owar1zi spccja~ną szkoli l' lu:.:ykl. na rok Ok.'lŚC 80 rotr pod terenem.ycyzffil1 azcby ~C: Jno~ły w-1 Cilarmu nuzvwa Slf~ w prosuek -.._ id 1000 Ur. wod:\ na minut~ 'hie ć nakżyc:e w nra"l(hiwym lach "na iwyż"7a kompetencj! 'ę ciśnień 20 ~r. wysoką świetle Sz.czególn!e chodzi tu j w zakre";e wd7.ięku w AmerY-j No c' polska w N Yorku :gę zasługuje ~ w siluikn o. ko~jety które żyią. na pro cc" S"koła Jei \'ezy dzis:aj!ł-ym pod wodl!: zostały za vllej!. zdaja od w:('lkch cen :~O{).OO() abonentek. J est to bar W li k. d ".lne dwa najnow ze patenty- łrów l1l:ss Archer z właśri d70 miła. zawsze dobrze mmo. Je K8 po s a mpreza propsgan owa 'S'ly polega na wyelimino tvą 1merykankom "nerr~ią za sob!ollu i l)ełlla wdzif'ku koh'e W dniu 3 lutego'1937 r. odbędzie uczelni akademicldch: ez"3to psując ych się i wy. h:era się do pracy Ze<;tawia ta. Uczy S"'nie uc7"!n~cc iak "-i( W Nowym JOku wtelka pnska ~!lektakl rozpoczme się styld ~ych smarowania łożysk kurs nauki e1e<1ane.i i który o ie: rn!l Ją zachowvwać przy sto impreza propagandowa pierwsza wym widowiskiem odtwarzającym reb. he';lnll ir; wszylko "le!to potrle le lak rozmawiać ze swvm s1 :r cyl\hl organizowanych przel pochód k'lfonacyjny z udziałem ca" na specjalnym llszf;zelnie. h'l kobiecie Szvkovllej i wy_o ~iadcll1 i co poc;ac z r p kal1'li' l Fundację Kóściuszkdwską '.Noc lego dworu królewskiego w str~ WOjeń absolutnie pewnym twornci. Dzieli kob;~tv na snc wgall1i które ni~l'az slraszn!e w Pols~e"_ lach epoki uastępme zaś koronację!wodującym strat na ~prljw ~jalne typy i wyjaśn:a im ia-..(\... ~... 6.""" Wielka ta impreza odbę.dzie si~ krćlowej Jad~i~i. K~lmi?a~yjnyD'l (lilka 1\.a skala kolorów Jest ~'a nirh w salach bajowych. najwększego pll~ldem w.h~klej re~y ta~~ow pol ~ zo\\~ał~ wyprod~k(lwana ()d('l{)~'iedn.:a jaka p0winuy U-..:; ;p~"..";;..~" w. ~~~ryce bp":. ot ';Wal~~~r - <;klc~ będz~e ]1Oonez w.. a~~y: le W kj':l.j11 przez frmę Ka. praw lać "lmnhstykc: cze~o po. ft -. b" Ąstoua. "Noc w Po$ce poswlęco llłtanczun:v przez m.odzlez de ~n.er i. syn Bielsko r. zal.. :nny ~!: nsncz~ ć. '!ł od ezego \P Jl"'f' see n-l! "'.OJ:~ Y" o.a będzie KrakowC'lvi! którego ~lli.cką; w P??l1ezie ~ym ~ezmle? ()sadającą licencję świat... odzwyczaić prawdz. iwy kurs wat!".. "=-.td" c.ns"'.l1jro!~ odtworzol1yzostame. w deko!:tzlat m!od~lel ~o leo~:~.'j osobie y fabryki pomp E. Vogel) dwul1nslu Hustl'owanych ze~zv- ""n ar..." "" ~onł.o ~. ~....acjnch sal balowych. M. m. przed ze wszystkch 4ti stall :.. " ~ pod Wiedr' Łach. ~etki tv~i('cy fll11ervkan~l U '7" ~O.. nr~vn~f'c;:e ~tawióna będz~e fasada Sukiennic mprez.. ta w d.he! ~'e2;lme u- l 'n " ". f t' " t l. - ł ria o;:no'cczens1wa am~ _'nah- abonuie len knrs M'ss Archer Rr'Gła "e~robo!hr"m la szereg lagmen ow monumen a ne] _zl.a ca a e ~t'. '11 ~t()i na czele og-r~n~'e~.o pr7('d - '.. _. '!J'('bite~iury z epold Jagielloński~j r~l{a~słdel?:f) ol1l1ie~ie mewątpbwj0 l... if'h'otslwa..-\ le nic Herze 'wen fulm od %1 mna ~ głodu ~ala gł?wl~a udeltoro~ana będzl~ Welki sukces rropag;anclowy. C);'Uanu mast (lolsl~lc" l herbami le lekko swojego znd.ani3. 'la. t... r

6 ._N_r. 35_7 ~o.xn- "GCO"S' PORANNY'!... HJ~_ o Zarówno Dopieranie gen. Franco jak i nagle \VJcafal wojn domowej jest ciosem dla prestiż Rozbieżnosć: inł:erescvw ""osko-niemi. loty bom 01N8 za1aliodł' LONDYN 29 grudnia. (PAT). DOŚĆ hiszpańska nie będzie ich/paryżem ale również między Omaw:njąc stanowisko N emiec traktowała wrogo? Berlinem a Londynem. wobl!c wc jny domo ~'ej w H: Natomiast jasnym iest-zda- Dziennik podkreś1a iż trzy vpanii w związku z ostatnią niem dziennika - że o ile za- względy wpływają na stanowiicmarche l::rytyj'sko. f~n<cu.; wiodą kaumlac.ie Niemiec. to sko Niemiec: 1) niemieckie saką korespondent dyplomatycz- Niemcy znajdą się w obliczu moloły bombowe zawiodły w ny "Manchester Guardian" pod bardzo trudnego zagadnieni3 Hiszpanii albowiem okazały się kreśla iż demarche ta bynaj- któ'e nawet może njie będzie do one zbyt ciężkie i niedostateczmniej nie była żadną groźb~. ['ozwiązania. nie zwinne 2) dozbrojenie Wielub nawet ostrzeżeniem pod a-. Dla Nicmiec jest obecnie rów kiej Brytanii zaczyna wywierać drcsem Niemiec. r uie b'udno wycofać się z Hi- głębokie wrażenie na niemcach~ Została ona dokonana w na szpanu albowiem byłoby to ci:o- 3} polityka zagraniczna Włoch dziel realizacji polityki niein sem dla ich prestiżu jak trwać odbiega od )JoJityki Niemiec. ŁerwencjL przy interwencji. która miała- "'spółdziałanie. włosko - nie- Gdyby Niemcy wysłały 60 ty- ~y gen. Franco pozostawić bez mieckie stanowiło wyłącznie pro sięcy żołn~erzy jal!;: tego 'lleko zwycięstwa ale to byłoby rów- dukt uboczny sporu Włoch z li żąda gen. Franco lub wo l1jież ciosem dla ich prestiżu. gą narodów w sprawie abisyń góle gdyby wysłały większe po- Co się zaś tyczy zwiększelłia skiej. suki poza znajdującymi się ju7 interwencji to-zdaniem "Man Podczas glly interesy niemieckie obe~nie w Hiszpanii to polity- chester Guardian" niebezpie- i włoskie są sprzeczne to inteka Dllemterwencji niewątpjiwir. czeństwo jest wielkie a sukces resy brytyjskie i włoskie podob załamałaby się. nie jest bynajlllnie.i pewny. nie jak i l'allcuskie i włoskie nną jest sprawa czy pociąg Spowodowałoby to nie tylko wzajemnie się uzupełniają. nęłoby to za sobą interwenci~ naprężenie między Berlinem a Porozumienie między Berli ze strony Francji przy czyn nym lub biernym poparciu rza du brvtyjskiego_ Powstałaby wówczas now~ sytuacja i nie można przepo Targi wiedzieć jak postąpiłyby w tym wypadku rządy francuski j bry tyjski. 'Yobec braku odpowj('. dzi Niemiec czynić można j4' dynie domysły co do stanowi Jlrsł!nal Wf domu znajd ska jakie zajmą ale jedno je~ rzeczą pewną iż Niemcy poseł'. ił fi mają poważne wątpliwości czy koj'- BLBAO (PAT) - Rząd i znajdującym się pod opieką posełtynuować swoją dotychczasową baskijsld mmunikuje: Siły mor-t stwa tinlamlzldego Z domu tego poliły ~ i'llłf'l'wencjonistyezna. sl.. ie rządu l".lskijsldego sprawujące dano kilka strzałów do milicj'antów nem a Rzymem tylko tak długo zania W. Brytan nikające z pak wykraczały poz~ dowe tych maca czas porozumier. było daleko idąc lo charakteru PlL:!uerza. Zmiana polityki włoskiej po- \ zostawi Niemcy i Rosj~ sowiec- u ką.lako Jedyne mocarstwa inter- W(. weuiujące w Hiszpauii. W Lon- fi' dynie panuje pogląd podkre- p śla "Manchester Guardian" że k. zarówno dla Niemiec jak i dla dzi. Ros.ii może jednak nadm'zyć się' mal~ _ sposobność wycofania się z Hisz syf.h 11-.'OJ\> panu bez zbytniego n3i'aźenia _ ~oł~ pomf rmo\' prestiżu ponieważ oba mocał'- zają z~ ~mblsador stwa mogą wskazać na niezdol- w ~erlllle Phpps z ność decydującego zwycięstw~ vvlhelmstrasre le któl'e.jkohviek z walczącycb możności naviąza sh'on w Hiszpanii ~ ~ ją(gm it; pod opi~ką DDdzkiello S ą one 'ozezarowan ~nt: l" )... '1 o ę 7.f'g - l rrl. na wodac h tery- którzy ' F J'('go uwa~nn \ or.. ł.) Cll l n ue- fi (t-.. ~'rnci ("f...("("1 dryl: ale wygranie prr.~" WS_lauev.. Via... Ol.~.. _' -ojny domowej wydale sklego przy ktorym me znalezono enie wys'oqe nielll'awdo. żadnych dokumentuw. e. Jak donoszą Niemcy miały wy- 1 "y mają według a7il'n słać do Bibao szereg okrętów wo oważne wątpliwości la jennych. Przybył jedynie krążow 'f dalszy rozwój wyoad uik "Koenigsberg". Dowódca "KoewĘ.~ gdyby gen. Franco lligsberga" zażądał natychmiastowego zwolnienia parowca "Palos" >osiłki niemieckie. chil~ wraz z ładunkiem załogą i pasaże --m móałby on iedvnie rami. UZ) '. ~~ zwyci~stwo miałyby l' ~ząd. baskijsld _w~_raził z.f~dę z r) l ' HiszDanii i pomór: wyhtkiem z\volmema CZę"Cl łał c w.. ł. u. s;konsolidowania zwvcię. dllnku stanowiącej matena wojen -tw<l tórego nie był w "t3jni~ ły.?c>wó~ca niemie~ld ut~zy;n!j~ G. li": Ć z pomocą swoich wła~ ~we ząda?la w ~ałej rozcląg OSC1_ 1 dl ~ Dółziomków'1 Rokowauta trwają CZ). ytllacja w Hiszpanii ni.. MADRYT (PAT) tan i~ sie uiemożliwą? Czy lurl- wnano rewizji w an r wowe- <: nunieji _ Dc- Z Jaen doloszą że operacje na domu! froncie południowym rozwijają się Nowe posiłki współpracowały w obsallzeniu pozycji porzuconych w toku ostatnich walk Pomimo potężnej pomocy lotnictwa powstaliczego wojsk. powstańcze musiały z wladzamk niii.micc lał 'uzyskać ż:f1łnyc o przyjęciu z ja 'n rzeczona dunal'ehe się cofnąć. ku z tn ą.. Z Harrion donoszą że wojska rzą anuil -' " r ~~~e. zai~ły p~zy<:je! pa~u!ące n~~ \ ła "'p ł r (' o e ]. E 'd' Alb -~""''tl/i'z ml?«'owosc ;"" Q o. ~gea e arracla. w te f MADRYT (PAT) - Na \ dale' o n' t d odcinku Guadalajara wdjska rządo Sn (aballera ślaj j.! n.1 ze we zajęły mielscowość Sealices j kilka innych mniej ważnych pozy' uwiezion Lon. lu z cji które wobec przewidywanych AVLA 29 grudnia (PAT.) nowych atal.. ów zostały ufortyfikowane. W po.li.edziałek o świcie ::a vasa donosi że wiadomość ogło Specjalny wysłannik agencji Ha odcinku Sarrton w prowincji Ter. szona przez niektóre dzienniki net 4 kolumny rządowe zajęły wyznaczone przez dowództwo pozycj{' Caballero wzięty do niewoli zagraniczne jakoby syn Largc' O godz_ 8 pomimo gęstej mgl)! przez powstańców dnia 5 sierpnia na drodze z Madrytu do Se podjęto nowy atak i zajęto nowe pozycje. Powstańcy napróż!lo usiło gawii został rozstrzelany - nie wali powstrzymać ogniem karabinew maszynowych posuwanie się blikowana ostatnio nota urzędo odpowiada rzeczywistości. Opu wojsk rządowych. wa stwierdza że więźniowi nie mo zagraża iadne niebezpieczeństwo i że jest on dobrze traktowany. la ndjlft wysoce nieze'dowolon!l. -- Nieinłe kiem zapjlłania. V ASZYNGTON 29 grudnia' d nie stosuje się do wojen do l' T Depal'łamenł stanu u- łllowych. rhl'!' wczoraj licenc.ji wywo- Udzielone licencje mogły by ZOl' na wysyłkę do lliszpanii być odwolane w tym wypadku s. n :lotów i motorów lotni- gdyby kongres uchwalił w mię :Z) ~ wartości 2.777_000 dol. dzyczasie ustawę zakazującą p podstawie tych licencji wysyłki m~t~riału.wojennego w '::>ne ma byc na zamówie. ula ilczestnljkow wojny domo ni 'lądu w Walencji 68 ~amo wej. N1ektó;; koła twier~zą_ żp lo 411 motorów oraz zapa- ew~n.tualnosc tego rodzaju Jest '~ęści składowych do 150 mozhwa. ~ł -lotów pochodzenia amel'y- LONDYN 29 grudnia. (!PAT) li kiego znajdująrlych się już W Londynie wywolała pewne iszpanii. niezadowolenie wiadomość że szystkie te aparaty były rząd stanów Zjednoczonych u- k ł od 24!.frudnia do 10 styczma używane i doprowadzenie dzielił zezwolema na e SpO' ~ do 1937 r. zupełnego porządku po aeroplanów części aeronlano. _ około dwuch miesię.cy. wych i motorów do Bilbao. _ udzela na pokojach unkcjonariusze deparłamen Zi1 wencia -- Sen. Pltłman wszczn k Narada x hr. RZYM (PAT) _. ~praw zagranicznych Ciambasadora Rzeszy N następnie zaś pgsła Por1 Pauuje tu prześwia<i. tematem rozmów bylo r Niemiec i Portugalii " do ostatjliej inicjatywy brytyjhldej. 27 palisłw europejskich. czone w sposób milczący wspó~ liczą jedhlk n~ t.q iż Coprawda Ameryka nie 'u- działają z komitetem. Roosevelt znajdzlc S czesłuiczy w komitecie llieinter Decyzja Ameryki wywołuje: w ~l'ogą. t~stos.o~an "-encji ale dotad uchodziło za Londynie zastrzeżenia pome srodkow admmlstrac j r~ecz ~ewną iż- ~ ny Zjedno- ~;vaż może ona być wykorzysta dopuści~ do wywo.z~ Dostawa ta przeznaczona dla HOTEL ROYL ~tanu ośw!ad~zyli pr~eds~a- :ządu madryckiego uw~ża'lla lelom prasy ze ObOWąZUJą- Jest za wyrazne naruszeme za obecnie nstawa o ilentl'alnoś sad embarga obowiązującego ł :Warszawa ul. Chmelna 31 na przez niektóre państwa jako łow wo/e~nych do Hl l pl'etekst do złamania zasady ni(' l A~e:yltanska usta\~a ntel'wencji. nosc wygasa 1 maja Rezolucia kongresu amerykań WASZYNGTON 29 Ol 10 l ski ego zatwierdzona przez pre Przewodniczący komisi: zydenta Roosevelta w lutym r. b graniczjlych Pittman określa neuh'alność St. Zjedno- iż wy.wóz samolotów - czonych w stosunkn do wojny zdaniem jego jest P Z N l Z K w którą wciągnięte są dwa lnb ducha ustawy o neutra więcej państw nie przewiduje Pittman zapqwiedz natomiast wypa(lku wojny do projektu ustawy zal.az mowej. zu wszelkiego materal Przeprowadzenie obecnie po do His;oanii._ w pier~ prawki któraby dotyczyła woj. otw:u':lu S"".\1 ko.ngre. ny do~owej wydaje się mało Pittman wy~az;l 1<19 d d 'b' moloty zakull10ne w praw opo o ne. AJ' Brytyjskie czynniki rządow: l Optlszczą mer:y u.

7 pas Prz ż z że 80XT- GL-O-S POR'ANNY" - 19:-l1\ ~ ~ "CZUJĘ SĘ /AKGDYBYM ŻYŁ NADETATOWO" ia aralowaneg. S ra samolotu Lwów-Warszawa adw. Jerzego Sieradzkiego na ltałaslrofjl os:a'da"ie lodu 'na ' 'sferljihae'oplanu ;.' Wstrząsająca katastrofa sa- Samoloty typu Lechaed-Elee-' na bok. Przez drugie jednak 0- l 'ftjuhl pa-s3żel'sk.lego pod Ra" tra są szybkie wyciągają oko- tdenko -~'u.k~ o czym donosiliśmy lo 300 klm. na godzinę ale nie- DOJRZAŁEM ZJ.EMJE. ZET.1- ': ~;~zo ' 'ajszym numerze wy. zbyt wygodne. Ulokowałem si~ ŻAJĄCĄ SĘ ZE. STRASZNĄ ilłała v: l.l jeś~i~ duże!raże- na pra'!ym ~iedzeniu. Pr~de \ SZYBKOŚCĄ.. ;lie. TYm więl.l:m.': że -' lczbie mną usiadł Zlmmerm~ kupl~c l Zda!ało mi sł~ że nie d~ze. asaźerów znalazł znany ~ Lwowa; a po lewel strome kam. Się mo~entu!der~en a ~ dwokat łód~ki inż. Staw sław Krzyczkowski złem ą. Omyliłem Się. (derzel P. JER Z SElll..... wicedyrektor "Lotu" i hl'. Łoś nie nastąpiło natycbmiast. Roz- OCZAR. '. W:RGŃSK HAMAMELS ~ "ryty przed udanj~m się na spoczynek gwarantuje czysiość cery usuwa zma'j"zczk" wsrefjje oznaki starości i przemęczenia. Na szezęjś j:e mee' _ dzkl reszta pasażerów w tyle kadłu- legi się trzask coś ' błysnęło mi "yszedł z wypadk bez ba. Przed nami nieco wyżej przed oczyma spoczął na mnie ;brażeń i wezol a1. ;e- znajdowała się kahlda pilotów.iaklś ciężar. Zdołałem wydostać tkał d6 Łodzi. f. Y nad nią V" pl'zomie bagażow- sł~ przez iskiś otwór. znów LAURA CHMELŃSKA GOTOWAĆ BANDAŻ" '0 i otrzym.lt~ J a:f't. lk pom~ło doświadczenie. Odbie~ tonn urz~d?i~a MSZ. N.ie b~' 1 We!si dostal~my herbaty a Jch infomł'" Europ ;red Z BOKU DWA MOTORY. lem tuka krołt6w od aparatu cząc na C1~zkle notłuezema mo następn! e wynajętym wozami ich wrażeń z k9 grudnia. : WystartAJwaliśmy przy złe.i sądząc że nastąp~ wybnch. - sla wszystkim (l\}k(]\ła pomoc 11 ruszyliśmy w dragę do Tnmaj "'asza Wi"-; " łfa neryk' ń Si~l'atb pogodzie. Wydawało si~ że ZdaJa dojrzałem ze pocleszen' e. Nie nsłala na ehwi SZ1)wa Lu'beJskieg-o. Na s}lhtka- tj'q wyp' ki 7.f' al bezpo.l cbmur~ są. tuż.nnd z'emią 1J1~ PJJONE SZEROKO BENZYNA lę.n~pi~ro gdy sy'uae.;a b~:la uie.w.yjechał nam powiad. min d.u.. U.O kodsu}~ "dr. Den. wyżej.jak.jakie s 150 mtl'. Wiem A więc rozjuna wybuclm nie mmel wh~eel 01!anow3nn dzu'ł lly ~uz o wypadku siul'osta Bie- ~a chirurga ktor) zbadawszy z dośw?adczenl.ar-byłem w cza- hędri~... Upadłem na ziemię... na niewiasta p3myśala o sobie! P ~lski. który l)]'zyiął nas u sieadwokata skonstatował 'sle wo.lny lotmkiem - że taka _ HRABA f OŚ J Z1l\U\lF.nl\AN bie niezwykle goścbmic Cięże.i. STAN ZUPE~NlE DOBRY POGOllA JEST ZORADLWA Dr1.algl Z 5amolo~u NU: ŻYL. ranni oturansllo.rtowan' 7u"tali nlie udzący zadnych obaw. GROZ ZAMARZANE...." no MEJS~OWFG(1 "7 '_ Czuję się jakgdybym żyj t. j. tworzenie się pokł~du lodu ' Po cbw oknąlcm. sit:. UJrza- PJc>~ ~L~ezy glaw ~o~lka~ dc. J'.fALA' ' " j - etatowo... _ tymi słowami na linkach słerow 'ch bloliach lem obraz zruszczema. ~na~ ch~zlu{'h obrazcu a s.ł~n. '... 'tał nas adw. Sieradzki. - i t. P Obc'ążo a ~ t' 'b SAMOLOT R"J~ ROZBTY \ radhłapel'nło1'2 b:ł be?;nad~lel' Tc.raz. dopiero gdy St'3SZ1J{ N~aDl'awd. trudno uje wie- rnka 'stero~a now~ ~n ~POSt W DRZAZG. ny. nż. mzyczkovrsk dn- pl'zezyc e mam t wza sjbą.!fd~fć OPatimość ~dy sle wv.1 ~dmawia n{)słt~q"'..e stuje ~e s.er i Lewy motqr leżał o jakieś 20 ronał złaman'a mi('dnh~) żehet' z()sł~hml cu~e1l1 ocalony mog~ ood: "ładko z tak fatalnej! czas katastrof n wa. WOW mu. od aparatu bagażnik kil \ i rąk. stn. ' 3ja n~.wet olluwa że. o~el1.!ć. l'ozldfary katastrofy. - 'k.r ks.'" Mi ł. - o e!.. a ka metrów z przoou. - L~wa doznal pękni ~ ci3 krę~og\uł'a-' \ Nedawno bo 23 b m. wystał' 1 1.' ~ ~. Do a i ern ;n~ ~ {~ S. X X X ~cść kadłuba była zunelnic TEFA~ RV :n\mw~cz Hm tgwałem z żllną samolotem 6t hl Cl"'''' P ~ro SlaJ g y. ery marzną. zd~nzt!otana Tędv' wy~os'f~lem sui Rl:;pHtci w Ryc. ~zc du1:n3ł zła ' Z WARSZAWY DO LWOWA. oc oną em z perwszego wra-... '.. " ; '. -' '" Jak" " ". t mma sk:mstatowałe~ ze Start nastąpił () godz. lo.c5 się łf'dy uratowal Sl~ 'mu. D3!pa nogi AJ r 'CEDA ŁYS".. łez szt.z~seu~. ze von '!'.'l- MAM OPALONE WŁOSY. POC'1ł:ąt~owo nic nie zwiasłowa-. NESTETY NE WS~YSCY j J\OWSJL\. - oh ł;.iczyka. K?L- ~em zona me rechała... :u T {) s k U lk któ lo tragcznego o pdz.3i'u.& ry wy \.'. f nału Leeieiś- W.)obliżu apaj'atu leżały zu- CZYCK ma ojmhmą głowę l rt' uyłoby eudu dla dwon s - ~. ' buehł niemal natychmiast gd-y i my spokojnie l właśnie zabie- 1lCł?ie / kę CHMlliLT\Sl{A _lest m09~'to D. - 'maleiuśmy się na zł~m~ w rałem się do czytania gazety Z"ĘGLONE~ S~CZĄTK łjq ~łl)thlez.rmll a PSZCZ~W~hJ!.1.le ny p'. ~: szczątkach samolotu. Mam po-j gdy spostrzegłem że dyr. i!1z. ""OSA.. STRA~ZEWSK wyszh ł1!lem~ł Na DlleJ~e katastl'~f tłul'lzo)lc kolano drobngsłka o Krzycz~owsk.i zdra~a pewien meco d!łlp1 l}ez szwanku chała specjalna. koms v{6r'ej niewat'to mówić. nicl?okoj i poroznmlewa się.z~z.mftsakrowanb POPAO- / cza k.łol a nst~h ~ł'zy~ -". (kabwą Ofnfczą. ~py!alem go o NE CAfJO ZM)!ERMANA. ChłoD 3 Ś5J~ełZa.1 r:jr;m~:a fa!ifrofy. Zdaje ~H~ ze ~.. łwł\lolll Bif' start powód zaruełło-kojerua. Ottpa- S.'al i il ". -" 0 myle twierdząc ze \lii 'ij\ wiedz'_al \a6\ko~ {)ec3 n e _s ne ~vnl~nle "''Y \ 'Ple~":S7\'1 ~n'ffioey ll'!ie!.! PRZYCZYNĄ BYŁO ' N naszą prośbę adw Sie- ZAMARZANE '" warly na mnie S>Zezapkl '41'. - Ło" ualu nuetozkancy pobuskff!} W~.(. ZANE.. ~i opisuje katastrofę od! Wiedda:em teraz ;;; si~ świę s!a. To był pot~żny mę~e7y~ oddal(m~j. od mie.fs.e~ knł9-sł"oo W każdym razie ~fh'a li t;' hwill startu z lotniska wow- / ci wiedziałem. że lądowanie silnf4) zbudowany. Teraz. łez" f y o.'ak!es połtm'a ktlomł'łj.oia.- lono że mot w osiatn' h ii. " skurczony kadłub znpełme Sipa PRZ"'JErHAT l c.-< AN "M l TTO '... 1 s.1dego aż do chwłu. gdy zna- j JeSt nłeunikmoue. Tylko jak się ' 1... ~...."-. n wypełnił swoj obowiązt' lazł s!~ półprzytomny ODO odbędzie'... o~r~hllem i odbiei!ł~m z in ~AM. \ ZGASŁ MOTOJ \V PŁONĄCYM SAMOLOCm O god~ 1029 nasz rrdiome- nvm' ~.rat'\)r~:vmi i'l n'l8l'~.h Z iście p?l~ką.~~śc.11~no~':ia j i}emu za!"dzięezać 11 Start wyznaezony "!ył na go- chanik wysłał ostatnią depeszę PLOT. ClF7;Tl() Jł ł NNV. STRA! G~rdP.cznosc a za l~j: ~H~ o-hara- me nast~~:ł wybucb:. ddnę 8.30 rano. PrzyJeooalismy która brzmiała złowieszczo: " Cf. PR.~YTOl\NOŚĆ. mi k~~ash'ofy. C~;zei J'amlya'h.!a.była Ole do unikmęc ' na lotnisko autohusem. Po dro- STERY MARZNĄ X. X. X." W Jllp.P~:e zacz ł si dupy' u!1nesct1ś~y w J):c'wszyeh Sl}_ Juz na lot zdecydowant dze pr7joo gmachem pojiteeh-'"'.' ł wać "'. ą... "t ę }rt') nmeh. Jze} w 113stęnlJ)'ch. J1Q- 1 Z. nlieciel'pliwoścłą ( nik; wsiadł do auta hr. Łoś Od tej chw.1i zaczeusmy J(wal Y '-'; (ą ll1"l'ly t> ; '~... ~hahśmv dl) wsi. ~dzi(' udzit>- wiad1:trjości o losach i ł k t t f' to'''''nie opadać hanlowa-\' co nrowihlwł s!llllqł nt. Gdv mu po' lił J: ' lr "... e '7mar y w a as role"'.. nam g03cln v mh'ls;~owy k " 'v"edzmllo ze on uan- 'sooltowarzyszy pl'oslł a!)y <1'0.'. "... i t K t ł f b ' - " P"~'l" ać bo '.T.. ' Jak wiadomo hr.. Łoś był ku pewną wyso osc przez warstwy :' '" ~'... ; c.zydel. Kobiet" wieiski~ mimo Ta'k brzmią bezpl "vnem hr Alek~dr!l Skrzyń- pg~ Ci rza. a as ro a ya me- [ ON ~HĆE' RYC O~TA'rN. iż woj)ł panuje bezn~dzie.iua. wrażenia.. uezes~ni ka h'; ~ego b. prenu.era ministra :!n n?da.. n"<l'1a. ~o 'ypp.dku łodziani..... zagramiczoyc.b POlski. STERl w.~j:;~y 'OSLli Radi~łe'e"r~f~sta DARŁY KOSZLE BY PRZY- Jerz-ego Sit'.radzkicgo również zg'nął tragiczni.. h H. ~ - -- "rofłe samocho4owej. W P rm"en-ad J. - tu oznajmiono nam Zar!... enia OC~rOnfte UaiUOO)erator wydostaws~ ie r re- Z kabiny l.iłot6" padł krótki sę z Jlod f;z(7~łków maszyn.y l {)ZŚ Jut NE wysrartu"n" rozkaz: l" vb1e/.!ł MY ~~ZYPĄĆ SĘ PASA~H " NlJlY' pl. O~\CA POCHOn-NT;\ bowi4?m wskutek fałalnycb w~- i Choć.iuż~yłko kilka chwil Był pł'~tqllll1y. S;h Wf'' t.jfś_ r\lukow atdosfe~yezl.lych lołm- dzieliło nas od katastrofy za my rzucić ~~ o zi(lllit; by śu /;' ko w ~V:aJ's~a:Wle.zost:!~t. z..1- cpowałcm dziwną przytomność ~em u~ms;ć ]lłnnące na. nip" u' oran;e. K. -rzyezał ustnwlczme: \tt.j.'l ] 1stOJele'.wa ~mar UJ v~u. 'Pnwjęłam jak w tcjl1!ania' sterę ' vły już nawet ('.bwili ~c.ratlljor.: lh»tj~«y TAM \V )fzy~ołow~ 'SY które HR. ł:os znolał PRZYl"l\(; KABNE tlały oa" _'o lnia.~ta.1 1 ASY. Bohatersko naprawd~ zacho' '~llarat PLl "Lot" typu. Le- J a inż. Krzyez~owski zacz11ł _le! _'gła sic msza pasażerka p. eh~d - Elce1 a na kt()rym ' przypinać. Ja pomny wieha do- iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_ llfe];śm" w\'shwtować. i śwjadc'~ń ko~gó" - lotników ' ~OSTAŁ WCH.GNĘTl' Z PO- postanowiłem nie przypinać W:eclornia WROTEJ\J 1 ~ HANGAfł.l1.! si~ a tylko 2rzesunąłł'm pas j U k"mb~. t~nto"ll _ j przez poręcz.1ego fotela.?ba u u W W $f'm.locle : wiałem si~ 'i' po k..:\ksie me b~1 'H" dniu 31 b ll t j. w llad('tlo' W ost ~ tnie.i.iednnk cltw11i au d~ Soj~ m(~ł wyswobodzić a tbąr:)' ezwartek odb~iz i e się w l.. f()bus zosta.ł zatrzymallly i o_llłrz~ełeż - '.. _ kalu Zwj~zku iydó:" 1.c~e~tuikó w świadczono nant Ż(~ poleet1m:r. POZAR lesl NlllJNKl'JONY mdk o mepodleglosć Potskl przy l>ecyzja ta 7..upl:ldła ua skute-k te Chwy~iłem ~ę wi4!c tylko s'l- u! Gdat'tskiej 91 wielka wieczf.lrie{onlczncgo ~ol'o7.umienia oz nie pasll i.zez sekundę e~ lllra tat~?ct-na_ Poc~~~ek '" ~ go~7.. Warszawą. Aparat z~łał W)-' kałem L"O lłstąpi. Przez moje 103~ Wleez Do t a \l(~ plz~ p:r~~'l~' l'1ągnięły z ha~aru i ; okienko niewidzinłem nie bo- ~'P(1z1~ doborowa orkestra. lam ZA)~LłŚMY Mffi.JSCA l wiem &3lłlOJ( leciał ł1ocbyjony dobrzl~ z:lopatrzony bufet _'iebywała. lliespodz.ianka Niezapomniana bobaterk filmu EPZOe» dla miłośnikćlw kinal Od roku / ut~.\sknjeniem oc~kiwana ~PJlJ\(f" Hewelacyjna bomba : miechu SZCZE l. ulubieńcy r~dio~łuch!lczl' '" arc:ywesołej komedii pt Niebywały :mk(;e ;-; : Hekord pnw()(l'.p ll ii l E W pozost rolach glównych: UUlllOl'U' N:emirzanka Pan Strcńć Żabc.zyńsk l Ferlner i Sielański ~ Wkró V faol 'j. ><

8 j. ~.xn ZJ wszechne ~~o!fw!u~o~~l~ DGW. DYżURY APTEK. Nocy dzi-.. _ i jorsjdego okręt naladawa pod ar- -iejszej dyżurują następujące apte- zos.adil przed eiłon~ do noweeo ematbu przg l karni na gwiazdl'ę którą zesyłają d: Kona i 8-:i (Plac Kościelny ~); zb~~"u uli" -alpl- t.płl11i Z.:a.- Ołi:.z~Uńłi:.Lłl" P- '! do Euro.py swo. im krewn~ i ro d- A. Charemzy (PODQrsl!:a 12~; Wag'- _. r... o " ~. ~n" nom emgranc. W tym r. 11 'ci ~era.i 8:ki (p~otrk~wsj;a 67);. Za- \ " 'V diliu. wczorajszym o godz szkolnego t. j. w drniu 12 stycz łem 2'7 sal wykładowych trzy wo i j>łkościowo zawarto t (jkręl jączluewlcza S kl lzeromsklego \ 12 wpółudnie w obecności wi- nia 1937 roku pomieszczone zo dsal.e do zajęć praktycznych dla "gwiazdkowego" przedst" n.. :.15); Gorczycldego Z (Przejazd 59); i ceprezydenta p. Pączka aczej t b d 1 d' (d ~.. -J.' psteilla.1\1. (Piotriwwska. 225_); l ll'k- a wydz'a"u o" s'wi'aty 'p.n UTa s aną w nowym u yn "u We zevlktc~~t. gosp.a) arstwo domko- imponuji!co Opró ~'" t 1 \'\ szkoły powszechne a mianowi- we roj i szyele 2 sa 1 e pa- Szymansklego Z. (Przędzaimana 7::» tratusa inśpektora szkolnego cie: szkoła pubiczlla ni'. 52 tyczne dla ehłopców 2 specjal- towych Z" PRZESZŁO 50 ZABAW SYLWE- ' Szlel)'1Skiego naczelnika wy zll~jdująca się dotychczas pł'zy ue sale jadalne szereg umy ol{ff ~Tą?~YC~. - W:;;zystko zddje d~iału go spodar~z~? Pur~al::l zblcgu ulic Sierakowskiego i 0-' walii '2 szatnie różnego ' rodza wyj ~ę p;:;>;cfiawac za tym że te:go!'ocz : oraz. prze~slawleeh o?dzalu bornickiej Q'3lZ szkoła nr. 55.iu gabinety doświadcza1ne den okc liy kurriiwał będzie bardzo wesoly. ~ arclntekt.olljczl1~go. maglstralu znajdu.iąca się obecnie przy ul. tystyczne l('karsj~ie i t. p. toś J ak nas informują ze starostwa. ~ odbyło. ~lę.przcjęrne pr~z. wla P'usa. '. - grodzkiego do tej pory zgloszono dze JU!eJsklc DOwowznles~onc \1 nowym gmachu niezależ- J Do szkół któl'e u~kowane bb~- : 1' do władz przeszło 50 podań o ze go gma~lm sz~oły po':sze.chnc.l nie od tego z początkiem rojru l' f ą w nowym.gm~c 1t!.~rzy lo ~p r.w0lenie na urz~.jzenie w noc Syi przy Z~C~l~ uhc Macluewlcza j szkolnego zuajdziepo. gu ~hc Mackle!"lcza! Ols:tvn ZOl wc"trową. 'zabaw publicznych przez Olsztyns!ucJ:. mics.zczelli'- jeszcze jedna trze-. j 'lilie U2~ s~czacd ~ęd~le OgOłClll ni) l'tlzmaite związki i stcwarzyszenia. Jak nas 1l1fo~n1tlJą z rozpo cia szkoła. ' j o o ~ y~llęcy Z~C. tu PJ'rt.\Vie we wszy5tkich "'''ypadkach częci-em drugego półroeza Nowy budynek zawiela. Budynek przedstawia się o d; władze tych zezwoleń w'lziejiły. kazale i posiada 'cztery kondy SUKNA.. U gnacje. Przy szkole znajduje Sę OTW ARCE LlKWDACJ.\ KORTY i duże boisko okolone specjal- li SKLEPU MUSZĄ BYC ZGŁaSZa NE. " Wobec ko'l.czącego się roku lwlendarzowego i związaną z tyul ~==s:k:ł:a:d==============:::======:::=~=-1 nym ogrodzeniem. handlowych zaliczonych w usta wie. przemysłowej do pojęcia uprawia. ::lin. przemysłu należy przyp\iwnieć _ " dzkiego 1ajnter:sowany~1. że iliety~ko na pomoc: Zimowa dla otwarce przedsęborstwa ale row- Daibi~dDi~i zgtb lież jego likwidacja ffilt i' zą nyć Jak już donosiliśmy policja kiml w okresie przedświąlecz cksandro~ic. OSiąglli~to zł. 305! \V jlc>'j?y CLJ.. _ natychmiast zgłaszau'} w.w.yd~iale powiatu.łódzkiego. zorg~?izowa nym szereg imprez z których pl'zedstawlenlle w dnm 19 ). Dl f.. i' 9. l.'tzemyllłowyll zarzą-ju DueJsklCg"o ła energczną akcję zblorkową dochód przcznaczony został na R d Pab' k'. d ł l (W Z w u Zle lanie lej a o r ma gruqllla 1.J Za.' T Lekceważenie tegu ohl.'wiązku na rzecz niesienia pomocy na} zasilenie fundu'szów kómitetu ". ' wartybile..::'\apad W gr. zysk z przedstawle- l~ b '. t l'. pociąg:l za sol'ą. 1"Hdz'! przykre biedniejszym na terenie povria niesienia pomocy zimowej na}. d' r \ We - lel usle Z03_l: 1 ~1' 11la w UlU 22 b. m. w Koustan r. i."' " n następstwa guyż lrllra może sięgać tu łódzkiego. b;edniejszym. t. "81 i 171 fioo <'<1110 nlpc!zy LDyllll n«z \0 YnowH~ wynło z. l>!!r.. 'l -.. l ' " '"!;\;'O W~h'OS G1EODC'g'O złotych lub 4 dni aresztn W myśl hasła.policja na 1ak w dniu 18 b. m. polieja na Cho]ml'(~h w dmu 20 b. m. r'i;. ".' ~Jbo' też obyth'll kar łą.cznie st"sn gwiazdkę dla bezrobotnych" powiatowa zorganizowlala w. u" \ ld t {HL~' nl. z\.~ Z(' (JSląMUlt:ło l\ pl'2<cdetawlcnu. tl" "\TŻ~Zą nil' liw1l nk wanych w 1rvlze ~ttlminjstracyjncj. zorganizowano w powiecie łódlz Zgierzu dwa przedstawicn:a te ~lłrah~~go zł ~r.. \ \' ~'ZY)j 1 śl"iarj('zyć może atralne z których czysty doch.ód wyniósł zł gl'o kwe łodzklego pobc;a.ze~rała zł. wy po:5ter1lllek policji. Org~łem na ~e:el}'e powlatn llzol{c ul)('hod zc nie prz sta uliczna w Zgierzu w dniu gr. ktore JUZ zostały llprzejndt'j o zamieszezel 20 b. m. d3lia zysk w kwocie zł. wpłacone do kasy komitetu n~l' ~7.('go "l'i'ostowania. częstą likwidacją przedsiębit>l'stw. - J~.. - m a taryf tel f od 1 stycznia 1937 roku icznej gr. z przedstawienia ł!ea łralnego w dniu 21 b. m. w A' r04!zgs ~ W ~wi.4zk:u ze zmianą taryfy te'. wy ze statkami na morzu "Bato V k h' dl b zr bot h.t.nej która obowiązuje z dn ry" "Ciesz.yn" i "Piłsudsld" ' l1a ". ue. n'. a '. e onyc sienia pomocy zimowej naj Zgóry dziękują.c za Ul) bi>edniejszyrri. l'ozostah J : ' Antoni Kęlłz Andrzej~w gm 1i.ycznla 1931 roku urząd tele- odległościach do 350 klm. w linii W czoraj 'o 12 w poitidnie odbyło' : pr~eds1awiciele'władz ' z :pp. rlacz~i- Sl'L WESTROW~ RE':' T.miczno ~ tełegnaticzny w Lodzł powietrznej 04 Gdyni; dopuszczonl1 się uroczyste otwarcie V bezphil' 'nikiem wydziału społeczno - po li- Już dziś z całą pe;n0 podaje do wiadomości co następu są rozmowy zwykłe i pilne ora.. uej. kuchn'i d!a ~zr?botnychiia te tycznego urz~du wojewódzkie~o l dzieć można "że naj::e-łels il je: rozmowy z uprzedzeniem przy reme X dztelmcy przy ul.. Wól- tlr. Mostowskim prez. Godlewsklnł szy Sylwester. ~ę~z'le 'w ~b.u l er. i ' '. 232 '. d l t k d l'.. k' ) cym w.. Tabafllle. Dyrcl 1 l ~o 1) dla rozmów międzym asio- czym jako pilne mogą być trakto czans uej '... e ega em. Ol~en. y po =C~l om. l{alu dołotyła wszelkich stlfu U. l ' \ p wyclt wprowadzono godziny nocne wane tylko na przebiegu lądowym Lokaj lmchm mieśc Się w Jed- ~ewandowsklm l(jerowmklem X czór ten wypadł rzeczywi': it' n%a ł (O ruchu od 24 do 6 za opłałll za z Gdynią. uym z przerobionych garaży po!u(} komlsal"iatu podl{omisarzem Fryd- i na' długo pozostał w pam. c c dziane il'zyminutową rozmowę w odległoś Oplata Zf<l taicie rozmowy wynosi ni owego dworca autobusowego. Lo '"chowsldm na czele. Przed.' wszystkim w noc es:"g" r ( ci: do 10 klm gr. do 15 klm l za 3 minuty na przebiegu radio lal 'ten oddany został przez dzier-.. Po poświęceniu kurhni i krótk'm 1 odbę.dą. si~ w "Tabarini~" "'a p z~d 4 sławienia rc'yl0'1'e. v litor'! a ze1( -.~~ gr. do 20 klm gr. do tejefonicznym zł. 5)40 i na prze :~awcę dworca Zylberberga zupeł. o]whczllosclowym i!fzemowie111u całe g o zespołu wezmą udż. (. ' 251{Jm gr" do 50 klm \ biegu linii telefonicznych z Grtynią uie bezinteresownie obywatelskie- przedstawiciela obywatel'okiego ko- fulika": ulubieniec Łodzi ~ 7n. gr. - llą2()o klm gr. do 400 gr. 20 plus opłata do Gdyni: zależ mu komitetowi uiesienia pomocy mitetu wyd'lno zgromadzonym bez Stefania Górsku j Jerzy S Ui l l klm::' ' gr. do 900 klm. ~ nie od rodzaiu rozmowy i godzin"\! bezrobotnym. robotdym około 500 porcji 'objado- czoł! Akomj1anio.wać bę~'.. J. kompozytor łó dz k Leon l '1 200~ 'gr" ruchu. Na otwarcie lmcbni przybyli wych. Powiększc.ny zespól muz". n N~to-mia!it ograniczono g{)dziny Jazz" cztery parkiety do '8.. słabegó r!iehu za ulgową opłatą 4 MkW 'W 'E fflf.$miwlii!i.;:mr.~ ew-\!4p '$4\il\AiWlii!i!!iiiiiiiii!W4"""""iAt'łlf_ nie udckoro\\'ane i oświetla' ( l' 1 od godz. 19 dou i od godz. 6 do barinu" wróżą dobrą zaba\' e %c:~~'!.~:z.~"=.:~a)'ozmo D e m a g o g i a B z U ó d c O e UJ n d e c R i c D ~~i~~~~~~p całkowici. Dzisieisze audycje K~~!~URpOr~~~~~~~~oDO:!~:adzi Na terenie Łodzi istnieje za- cji. ~a tym tle zrodziła się spra- Piotr ksiażld handlowe. Gdyby nie 'notowa- łożony przez wydział gospodar.. wa sądowa którą rozpatrywał nictwer no 'dokładnie dochodów i rozchodów cz-y Str. Narodowego Chrześci- wczoraj sąd w ł~odzi. gę do i zapanowałby taro chaos. Gospodar- jański Dom Odzieżowy. Jako pra Pietrasik oskarżony został o podjął ' stwo domowe jest jakbj' małym przed cownicy tej instytucji zatn.j.dnie- zniesławienie radnego endeckie. 'VCZ( :pbiorstwcm" na którego czele stoi ni są znani d.ziałacze endeccy a go Edmunda Piotrowskiego o nie roz pani" domu. Musi ona tak gospodaro- baw' 'en wać' p:c'nsją rlli;ża i zarobkami własny między innymi radny Bronisław którym nowiedział kiedyś że sir mi hy wydatki uzgodnione były z do- Kowalski. dział w więzieniu za fałszerstwo wołała cho.dami. Rachunki muszą być prowa- Wśró~ pracownikó: do n~e-l pieniędzy i defraudaeję. prowac dzone. dokładnie jasno i przejrzyście. dawna flgurował Stansław PC' "ii!ii>i~ii~=~~ii=.iiif.i!iiiwiii!iiiiu.m_ Tak'się to robi powie radiosłuchaczom.. lu ' d ~m.ltfl!łiit~ Konstancja Hojnacka v godz w traslk pogakdunancte E"NBGiuELro PGaRnAi SdZomOpuE"'NA Pietrasik po pewnym czasie ł O '. D a n a Jak zwykle co drugą środ~ tak skonstatował że wbrew hasłom j ~<1łoszonym przez jego kolegów".' B dziś o godz solistą koncertu szo " PCrlovs'kicgo będzie gość zagraniczny partyjnyeh Chrześcijaiiski Dom - tym razem pianista austriacki Kurt Odzieżowy współpracuje z ży- Zł...a - - Engel. Puhliczność warszawska pamię dowskimi rzemieślnikami i kup- O~Zllele tn tegó artystę jeszcze z mi~dzynarodo cami. Oburzony dwulicowo~cią wego konk'ursll szopenowskiego. W in menerów endeckich Pielrasil Wydział śledczy w Łodzi po- \ szeili i studaczc Pclo!1~<:a B-dur op. 71 Bole- począł nachodzić redakeję "Orę- "iadomiony zostal o \VlamanlUl c L O[l. Hi Nokturn Cis'moll op. 27 downika" i wydział gospodarczy <.101tonanym w godzinach noc-.iesz-cz~ '1arkarolę op. 60 i Walc Ges dur op. Stronnictwa Narodowego żąda- lych do składu manufaktury wartos ~~ANSLAW JERZY SZPNALSCY.iąc natychmiastowego zerwania fi~my "Berman i lliehtenstein" ką O gnclz wystąpią przed mikro stosunków handlowych z żyda przy ulicy Cegielnianej 3. Polij lerpret:wji Kurta Engla usłyszą radio- " " v" fnnclll hracia: Stanisław Szpinalski - mi. _ Złoezyl'lcy po wyłamaniu zam- docho( anis~a. znany dobrze. radi~słuc~- W odpowiedzi na to żądanie ków u frontowych. difzwi po: tąd nil om ] Jerzy Szplllulsln - skrzypek P"l l. -l li w nosić na ulcę sztuk spraw( lrego mieli radiosłuchacze sposob- wtrasl.. a... zwo lono go z pra czę y _ '. Ska.ść poznać w audycja:h ostatnich ty cy. - towaru ktoe ładowali na czednl Artyści ' wykonają dwie sonaty:j Rozpoczęła się wojna. Z jed- kający' już w pobliżu wóz... teu/stei ;ahmsa D':noH.op. 108 i Loeillet'a nej strony Pietrasik demaskuje Gdy wlamyvt'3cze 'wywlezll kradzl -lur. LoeJlleł Jest kompozytorem 1 }-ó. d " d le" 60 sztuk manufaktury war - '<uskim z pierwszej nolowy wieku ene e.. w z rugw] en ecy c.ą luz. ~ l. JJodważyć wartość jego enuncja tości okolo zł. zostali spło W Lodz. - - _.~... ~.~e ło! iast na -.. u l ~ d. yer pr W fll chodzeme. " \Jdro ~.~ '''''''''' obliny i na Z je t człoj ~rllmiei rodl"!i n ~--Q ł d" '

9 Łódź 30 grudnia 1936 r. GLOS HANDLOWY r f! \ Łódź. 30 grudnia 19~ Sytuac-a g spodarcza Polski l!39 nek pieniężny legia.. roku 193& 1Vyraznej i zdec:ydowwanej popravwie Urzedowa cedl giełdy warszawski( Poprawa sytuacji gospodar-! miesięcy roku budżetowego J myślnie. Wkłady w bankach i kup placów i domów umieszczej w Polsce która postępowa- 1936;37 t. j. od 1 kwietnia do 30 kasach oszczędności w~rastaly czane w papierach wartościo- Na wczorajszym Z~brallh:. ~ ;llż stale w latach 1934 i 193~ listopada 1936 wykazują w po- kredyty udzielane były liberal- wych a nawet w towarze dla ce- walutowo - dewizowei w \ atniła się w roku sprawo- równaniu z analogicznym okre- nie zapas złota i walut zagra lów spekulacyjnych. wie tendc'ncja dla de';:rr. był 'czym jeszcze w znacznie sem roku poważny nicznych instytucji emisyjnej sta Już jednak pod koniec maja przy obrotach niewiellu;h. 5zym stopniu. Wprawdzie ak wzrost o zł. le się zwiększał płynność nu zaobserwować można było uspo no: Ansterdam (- 5 ność gospodarcza i powr:jt Równocześnie wydatki spadły\rynku poprawiła się. Jednakże kojenie na rynku i powrót wkła- lin Brul{sela 8905 '1 pomyślności nie zaznaczj'ly o zł. (z \ na wiosnę międzynarodowe wy- dów do instytucji pieni~inych. Londyn Nowy J~rk as Łak wyraźnie jak w do zł.) dzięki cze- darzenia polityczne i gospodar- W październiku dał się zauwa- ~owy Jork - kabel 5.281: ;;'':!1 krajach stwierdzi~ mu budżet pa'islwa za 8 miesię- cze wywołały silny odpływ wkla- żyć znowu silniejszy spadek (_. 5) Paryż Jt1la PQlska porzu- cy roku 1936/37 zamknął się. dów z instytucji pieniężnych i kał zwłaszcza w kasach oszczęd 1860 (plus 2) Sztokholm' t także stanowisko defensyw- nadwyżką dochodów w kwocie wzmożollą tczauryzację złota i ności..\vycofywane kapitały lo' Znrych (- 20). Tra i ostro zaatakowala kr:yzys. prz eszło 2. miliony złotych gdy nieldórych waluł zagranicznych. kowane były w inwestycjach dokonana a ni.enotowana ~znaki ~ktyw~ości gosp.{).dar- \ w ~~na!oglcznym okres~e r?ku \Vskutek.tego zapas złota Ba~- przemysłowych w domach i to- na Wiedeń Bank Poj ] wyrazały Sę w znac? nym 19ii::>136 powstał WYSok defcyt ku Polskiego spadł a pokryce warze. Ostatnie dwa miesiące dl za dolary am 'oście produkcji przej.;slo w kwocie 2192 milionów zł. złotem obniżyło si~ z 4186 proc. stały jednak pod znakiem wzro- kanad. 526 floreny holen we wzmożonym rurjl1u in- Tak korzystne wyniki gospo- na 29 lutego do 3682 proc. na stu wkładów w niektórych insty franki francuski.e 241 tycyjnym w zwięksjteniu si~ darki skarbowej zawdzięczać na 30 kwietnia. tucjach nawet dość dużego. ki szwaj() belgi belg btów towarowych na rynku leży nie tylko redukcji wydał Wprowadzenie kontroli nad Wypłacalność w roku 1936 o- funty angielskie 2587 < 'nętnnym i obrot'ów z zagra ków pallstwowych podwyższe- obrotem walutami dewizami i siągnęła dalszą poprawę. Rów- gdaililkie 99BO korony t: we wzroście j(.onsumcji ar- niu podatku dochodowego i złotem zahamowało natychmiast nie i cyfra upadłości była mniej duńskie no łów rolnicz:n':n zarówno 1'1)- wprowadzeniu nowych podat- odpływ złota z Banku Polskiego. sza. _ szwed:>:kie li yeh 1'"1.:; '1 hodowlany~h i ków lecz także w znacznej mie- 'vv pierwszych dwuch dekadach Obroty handlu zagranicznego 1'lde 2470 szylingi austriac cznh~jszej zwyżce cen tych ar rze zwiększeniu się obrotów go maja odpływ ten nie tylko ustał Polski. pomimo wprowadzenia o- llarki fińskie 11 marki uie!... ułów co spowodowało że re! spodarczych co przyczyniło się ale nawet zaznaczył się lekki graniczeń dewizowych i kontro- 118 ltlal'ki niem. w srebrze.. który od długiego czasu ku- do wzrostu wpływów podatko- wzrost zapasów złota. li nad obrotem towarowym z za AKCJE. ał artykuły przemysłowe w wych. ''-'prawdzie w ostatniej deka- granicą stosunkowo znacznie Dla akeji tendencja byla n. ina lnych tylko ilościach wy Osiągnięcie równowagi budże- dzle maja drugiej dekaclzie wzrosły co świadczy o poprawie lit.a. Gl{Jwnic interesowan ~tąp il w roku 1936 jako dojny towej dopomogło w dużej lnie- czerwca i pierwszej dekadzie lip sytuacji gospodarczej kraju. akcjand Banku Polskiego. N )dbiof(':!l. wyrobów przemysłu rze do utrzymania złotego nadal cn zaznaczył się przejściowo zno mport podniósł się o złotych 110: Bank Polski 106 ''u'a.lowego na mocnym stabilizowanym po- wu pewien odpływ złota ale już eksport o plus 25) Węgiel 15 (plus 5( Wskutek wzrostu stanu za- zimnie. Waluta polska pozostała od drugiej dekady lipca zapas złotych a olobalny obrót o zło- berbuseh 37 (- 100). Ll\ldnienia w przemyśle w bu- niewzruszona pomimo silnych złota stale wzrasta osiągając na tych 220.9g e PAl'E~Y. PROCENTOV d Wniclwie i na robotach pu- wstrząsów i dewaluacji pienią.- 20 grudnia mili 0- Wskutek wię'kszego wzroslu Dl~ paperow procent0vv:yt b litr. n ych liczba bezrobotnych dza w krajach jeszcze do nic- nów złotych czyli w porówna - importu saldo dodatnie naszego dencja?yła mocna prz:y' węl w O' -esie robót sezonowych ule dawna należących do "bloku zło niu znajniższym stane:tll (z dnia bilansu handloweao ulenło w sto chrotacn 7 proc. stabllzacy gła znaczniejszemu zmniejsze- tego" (Francji Szwajcarii i Ho \10 lipcu r. b.) zwigkszenie o 24 5 sunku do roku ub"'iegłeg~ Zlllnlej proc. ~UwOi;tycyjną l 5 proc. niu. ostatecznym jednak efek- landii) oraz dalszej deprecjacji milionów złotych. Równocześnie szeniu wersyjną Notowano: 4 proc. ~ie cyfra zarejestrowanych bez- waluly włoskiej i czechosłowac zapas dewiz i walut zagranicz-. Na ~wagę zasługuje stosunko- rowa _47 25 (plus 25) 3 p~oc robolnych na koniec roku nie kiej jak oteż pomimo wzmożo- nych podniósł się w stosunku do wo znaczny wzrost eksportu fa- s~ycyjn~! em. 66 (plus... 5~: odbiegał a zbytnio od cyfry koń- nego odpływ u złota i walut za- stanu z 10 czerwca r. b. (55 mi- brykatów i półfabrykatów co 1<2 (phi:; 50) ~m. 65 sen cowej roku poprzedniego. Gdy granicznych z Banku Polskiego lionów zł.) o 226 milionów do jest momentem ważnym przede 5 proc~ komversyjną J bowiem na dzień 31 grudnia r. jaki zazna czy ł się w miesiącach kwoty 28 milionów złotych. wszystkim ze względów socjal. (plus il5) 6 proc. dolarowa t (Flus 100) 7 proc. sta za za jestrowano bez wiosennych. "!V roku 1937 zasilą naszą in nyc. h P rocz ego ogral1lczel1la. 41 Q (l ' 8(0) od'n! robotny:h to na 15 grudnia 1936 Dewaluacja we wspomnianych stytucję emisyjną niewątpliwie dewizowe wpłynęły na ożywi e.. ~YJna. " P 1[S CJ rokn r ira ta wynosiła wyżej pal1stwach wpłynęła w w dużym stopniu wpływy z uzy nie handlu kompensacyjnego 00 ~oarow proc. k... zk f d. k' P l k. dacvjna Mały stosunkowo spadek cy f ry znacznym stop mu na Zn1ll1eJsze- skanej ostatmo pożyc l rancu- ZU:. 1 czemu os-a moze na.'.' be7robotnych usprawiedliwia do nie się długów zagranicznych Pol skiej. UTouze clearingu sprowadzać po dlobne 4? (PJd; " 1 wtlego stopnia przyrost nału- ski. Jak wyżej" ws<tlomnieliśmy za- trzebne jej do produkcji surow- YfO(!. oblli!a<cje budo~l. B. t' Y k b' ł d' l prrc. Przem:f:Sru.P'>E rajny ludności oraz powrót wy- Natomiast zadłużenie we- znaczył się u schyłku kwartału ce Ja awe nę ru X ze azn~ ~ funtowe 81 (plus 250) 4 i pół chgdźców. wnętrzne wzrosło o i w kwietniu wzmożony odpływ manganowe etc. ktore dawmej l' ' k.s t y Zams. k' le ;) 2~ ( p u Na poprawę sytuacji ws'k1azuje zł. co tłomaozy się wciągnięciem wkładów z banków i kas oszczęd otrzymywa ł a ty lk? za gotow ę 5 proc. Wa.rszawy nowe 54'!... równ i eż zwięk sze nie się przewo- do ksiąg długów państwa emito- no'ści. Kapitały wycofywane z in Ceny w Polsce!slągn~ły wzrost (plus 13) odeińi l pa z; w kolejowych i obrotów w por wanej w roku 1935 l serii 4 proc. stytucji pieniężnych lokowane przy ~zym podnlo'sły.slę ce~y ar zł wartość kupom ta.. h polskich. Państwow ej renty złotej na zł. były początkowo w znacznej mie tyk~ł?w rolnyc~ Jakotez (w zącego od 7 proc. stabilizae Na szcz eg ólną uwagę zaslugu rze w złocie i walutach obcy~h n:llle!sz~m stopm~) ceny suro~ na 2912 płacono zł"103;50. je znaczna poprawa sytuacji Sytuacja na rynku pietlięż- później zaś zwłaszcza z chwl.ą cow l połfabry'katow przemysło GmŁDA ŁODZKA' ~" skarbu państwa. Dochody bud że nym kształtowała się w pierw- wprowadzenia przepisów dew- wych. A. W 'Na wczorajszym zebr:mil' gie:fdt lowe w okretsie pierwszych 8-miu szych miesiącach ro'ku dość po zowych zużywane były na za-. w Lodzi notowano: tranzakcje smeaaż.k Dolarówka Stabi1izac /0 nwestyc. lem nwestyc. em importit! i na Konwersyjna 5125 Konsolidacyjna Koniunktura na rynku pomarańcz gwałtownie się załamuje Bank Polski 1/ r 11 ort owoców a szczególnie w ramach ogólnej kompensacji sy 5 proc. Lodzi ser. X r łaskę i niełaskę agenta eksportu czej. Między innymi na miejsce po Tendencja cokolwiek mocmiej9l ponlarańcz staje się ostatnio coraz bardziej utrudniony. Każdy lować ceny.!łowców z którymi tuacja bylaby jeszcze do zniesie jącego ldóry może dowolnie regu szczególnych eksporterów - zała nia gdyż bądź co bądź nasz bi GEŁDA ZBO~OW~ utrzymywaliś ' OWY przepis regulujący import Nie wchodząc w to czy przy my stosunki handlowe powołano twarza nowe kompullacje i trudnośri które odbijają się później o deficytowości eksportu skrzynek państwową organizację eksport ową czyny podane przez eksporterów do życia t. zw. Consocbery t.. na cenie i na obroach. odpowiadają prawdzie stwierdza w rękach której spoczywa obecnie Kilka przykładów które przy totzymy poniż- j naj"" : tniej wskja:i;ą "lv'zeę:r oprowa... ~l '#ob. tó~ne po my sły oorganiucji'"..'y i' '. "agraniczn~. WeQy np. sprawę importu pomarań z Palestyny. Ostatnio dość gśno omawiana była kwestia cen pc;arańcz palestyliskich dla rynku >lskiego. Okazało się bovkm ceny tych pomarańcz są ni.'łs "zsze niż w innych krajach i jak.wykle zaczęto doszukiwać my tylko iż odebranie importerom owoców mo żności utrzymywania bezpośredniego kontaktu z załadow cą choćby w ramach ogólnej kompensacji musi doprowadzić do nie pożądanych skutków. Nieró7.owo przedstawia się równie. ' 7. obecnie sprawa importu po mariu~-'icz z Hiszpanii. Po w' 'ljuchu wojny domowej w Kataloni :i dokon~ły ~i~ różne prze obraźen' ta w tjzledzij1te gosllodar cały eksport. mporterzy polscy we;zli w kontakt z tą organizacji! i w rezultacie zakupili ol.ręt owo' ców sprowadzając go do Polski Prz; wyładowaniu - okazało się jednali: iż system tranzakcji wiąza nvch odnosi się również do Hisz p~nii wobec czego importerzy zmu szeni są SZUklĆ obecnie eksporte rów i uzyskać od ni91 zezwolenia przywozu. Gdyby wymiana ta ndbywała się się "s kulacji" przy czym nie Ell "'-.RO BUC.. ALTERV..JNE szczędz llo upomnień i gróib tym d _ k ię~i handlowe w~. wszelkich wymogów Kodeksu Handlowe go którzy przyczyniają się do utrzy- prowa 111 li : Władz Skarbowych po cenach bardzo przyst~pnych ~:~~ ;!a;i:s~~~~;::!o~ jednej M. DB. AJ~!~~f!łdo ~;~~r~~~!t~~yl~y!~ t~!~w~!~ &2 J ~ wiadomo import pomarańcz luro _:... ~ Z PaJ~tyny odbywa się na zasa.. ' - -. t"dz- anl~ nopoją"... dach.ietylko kompensacji ogól lisi ll~j ' Jz na zasadlach tranzakcjl i- płacą za konfekcję gotówką Wiąz;Ych. b' d et t!.'klorter sl.rzynek do poma- W ostałnicł l dn!a~h bawili ~ sławiciel były ar zo r n owte.ricz)trzymuje zezwolenie na przy Łodzi przeds tawlclele powaz- ne przy czym transakcje miały w óz tkiej ilości pomarańcz ile nych domów in lpokrł!owychkw ~l~ chsarakteg'-:lg?ełózwnkaom7e~nym '1 k t. Lo d orzy za Upl l zcze o m jest A. l suma wye spor owanego 11'YZU l n yllle. Ś k f kt.. k konfekcja towaru. W ten sposób importe dla Hiszpanii Zll aczne o C on a lz za ul!lo~a o dl~ owoc w został zupełnie pozhawio fekcji. prz~~acz:na Je:.z~~wn wstań ny możności bezpośredniego zaku. Należy zaznacz: yć.lz ceny pła-l wo;tsh rzą owyc Ja po Pu u załadowcy lecz zdsa~y jzst na cone przcz wspor nmanych przed czyc lan~ handlowy z Hiszpanią ksztal Żyto gat tuje się dodatnio i ostatnio odmro żyto gat. ~.25-2()J ziliśmy nawet szereg starych na Mąka żytnia. ~.25-29'): Mąka żytnia / :~ leżnoścł. Otręby żytnie tt mport pomarańcz z Włoch ostat Otręby pszenne :m:2 nio prawie zupełnie ustał gdyż Otręby.' pszenne gr '.2 eksp'ol"terzy włoscy narzekają iż Tendencja spokojna dotychczas nie otrzymali jeszcze NOTOWANA ija WEŁNY! należności za transporty poprzed NOWY JOR 29.Xl nie~ wobec czego nie chcą nadaj Otwarcie: styczeń marz~ kredytować towaru maj lipitc paźd Rzecz zrozumiała i~ winę za nie nik grudz;ień V.OB. LVERPOO" 29.X wypłacanie należności nie ponosi Zamknięcie: grud1ień 6.83 styc iu'jporter który punktualnie w ter marzec 6.83 rod 6.80 lipiec 1\ minie reguluje rachund. ALEKSANDRA 29.X Jeżeli chodzi o sytuację na ryn Zlłmknięcie. Sakelaridls: styczeń marzec maj lip ku wewnętrznym to była ona rów listopad 17.8C nież w tym roku wyjątkowo niepo- Ashmouni: luty 1:;70 kwiecień l" myślna. Pomijając już kwestię czerwiec sieqień paid obciążeń z tytułu rrgiamentacji nik przywozu które w wybitnym stop... ~.~.~... ~.~... ~... ~~XM oiu tym podnoszą rolm importerzy koszta zmuszeni nandlowe byli w PH l '*- fd~awll[lwu. przywozić owocre z Ameryki Połudll. lo po wysoce deficytowych cenach. Z powyższych względów do li wyrobów ddanych galanteryjn stopada sytuacja {ształtowała się i t. p. przyjmie dobrze wprowa J ' wysoce niepomyślnie. W miarę jed uy wśród najleprt:.lej klienteli w aak wysprzedania zapasów koniunktura polepszyla się nieco. Obec lirji ~Lwów Stryj Pr:cmyś: nie handel znów stoi w obliczu nów etc.) energic1zny l UCZCwy załamującej się ko'liunktury gdyż \ ilplanie kancja ewent. gwara wraz z nadejściem nieco wi~kszyc11 { Oferty sub.prosperity". transportów ceny spadły 1 sprze-... daje się poniżej kosztów wlasnych.l ~.."" 9 'T

10 _. 35"1 Tea'r. muz"ka ; radio TEATR MEJSK Koncert łódzkiej orkiestry M 'it nowiące olbrzymi ewenem.cnt ar- lonowllj... t 'l. ny Lodzi w"st~py Ludwka Soli "Walka ze!lzpiegostwem - \ ~ yer;.j.. Z k '. d. :k'ego dobiegają Jur; konca. na 'oml- o.czyt.. S. l. aszcl' scen\' w\"slapi jeszci!e Koncert solstów. Skorska-Ma f. gosc n '.'..... T d K'" -1zii. i w cz 'artek o go(b w ar- deyo~a - splew J a eu!z owa s...' '\'lzicle.{oliera "Skąpiec" oraz w pią 1 - wlo)()nczela.... " ('k o godl\. ti cj '" ~ztuce Nowaczyń- 17.5~ "BrytYJ kil dylla ~wll~tecl!tla 8O.xrr-"G.~ 'PUn"ANNY" -= T9~.::.. WA OMOS Mistrzostwa Po s E OsielD zespoló" nał epszgcb 1-aikarek spoilł l iego Frvd()r.k Wielki" Ceny znj- - feheton. sic W dniu ~ tut:zni ;r~n(' Pogadanka aktualna Muzyka (płyty). SYLwt;STER W TEATRZE J9.oo "Franek" - n01\'ela ReYlJlOnta ~UE1SK1M Do tańca (płyty). ~;l..iulilej i najta?i~j ~p~dzin~y Sylwe Ch"'ila biura studiów Koncert szopenowski w wyko 'lnl \V Te:!łrze MleJsknn gdze. o godzinie 12-e.i \V nocy dana hędzlc. pre Miera świeln('j k.om~ii muzycz~ej po Hug roroy~tu SavOlra p. t. "Noc 'V.{ranr:' toteln" z muzyką Abrah:1.ma. 'iajwiększą alrajcją barwnego wldo ";ka tego będą v'ystępy ll.t:1~cllto':anej primadonny warszawskej Janny Kulczyckiej. TF..A TR POPULARNY Dziś.. Pastorałka" w opracowaniu!..eona Schillcra i Jana Maklakiewicza TEATR POLSK Celem udostępnienia wszelkim war ~lwom naszego społeczeńst-a obejrze 'da wodewilu "Kariera Alfa Omegi" w \\'ylwnaniu całego zespołu "Cyl'ulik:l \Var~:r.awskiego" ceny zostały wydatlit! olniżone. Dziś ".. środę. tylko jedno prkcdsłll' "ienie o godz KURT KA TSCH W ŁODZ Artysta żydowski Kurt Katsch pny jf'żdża do ł"odzi i wystąpi w filharmoliii jedynie w piątek dnia l stycznia ( godz. 21-ej i w sobotę dnia :2 stycz nia 1937 roku o godz oraz o RQ dzinie 21 ej w pi~ioaktowcj sztuce K. S"hcnkera pod tytułem "Dziecko". OPERA.CYRULlK SEWLSK" " Ewą Bandrowską - Turską Jerzym Czaplickim Z. Mossoczym H. Terenkoczym wystawiona będz:ie w niedziel~ dnia 3 stycznia 1937 roku o godzi!lie w filharmonii. Dyryguje Tc llol' Ryder. DZSEJSZY PROGR!M RADOWY 8as Gimtlastyka j muzyk:t z plył ~oncert zespołu salonowego Biuro gospodyń domu" - po ~ad:tnka. ;-3.00 Kontrasty (płyta Z.l płytą). 1jAO Melodie li! opel"baron Cygań d" frau~sa i "Rose - Marie" Erimla 1t!.10 " Orapl~inl.'.'-: op<>.-iad. R":Jd~nskleJ dla dzlec. P'211oiniku aclitxdfflł laniu Kurta Engla. ~H.30 Szpinalski - Koncert kameralny. (Stanisław fortepian i Jerzy Szpinabki - skrzypce) "Bal zakochanych" - K.. GałczYliskiego Muzyka taneczna. RADO ZAGRANCZNE LONDYN (261) i DROTWCH (lic1o) Scherzo "Pickwick" Coatesa i Symfonia Nr. 4 Steinberga. NORTH. REG. (449) Utwory Brucha (Uwertura "Lo. reld" Kol Nidrei Avc Maria Symfonia F moll). WEDEŃ (1S87) Wyzwolenie" - trylogia ścielna Gounoda. STRASSBURG (349) Jak jui donosiliśmy w dniacl) 4 5 i 6 stycznia 1937 r. odbędą się w Łodzi mistrzostwa Polski wsiat kówce kobiecej. Tegoroczne mistrzostwa Polski 1.07 zapowiadają się niezwylde cieka- nil wie bowiem zgromadzą na starci" stwo M najsilniejszych zespołów pol kona skicb. pliny W mistrzostwach wezmą udział sow:\ następujące kluby: li za Mistrz Polski AZS (W-a) ora~ W Buch UlyjBidża jutro do N emiec mistrzowie okręgów: Polonia (War ej szawa) Unia (Lublin) Olsza (Kra- Zjerll Drutyna piłkarska Ruchu l ków) Warta (poznań); AZS (Lwów) LKS (W. Hajduki) wyjeżdża w Gryf (Toruń) i mistrz Łodzi naj- 1\" czwartek po południu na dwa prawdojlodobniej HKS...! mecze do Niemiec. Ruch wal- Rozgrywki o mistrzostwo odbędą ~~~t; czyć będzie 1 stycznia w StuU-! się nie jak dotychczas systemen. linal garcie z drużyną VFB zaś w pucharowym ale mistrzowskim. dniu 3 stycznia Ruch wystąpi tak że w sumie odbędzie się Z8 Zg kq- w Ulmie przeciwko drużynie spotltati. walu SSV UJm. PZPR ustalił już skład komisji staną W skład ekspedycji Ruchu odwoławczej na mistrzo1ltwa Polski. Ty wchodzi 15 graczy. ktćrą tworzą pp.: por. Koflióski i s!)ół Poroszow~ki z Warszawy oraz Koś.. Ko "Śmierć i Wyzwolenie" i Burleska na fortepian R. Straussa Nasz osioł Thiebauta Bretońska legenda Georgesa Patetyczna legenda. Delaunay'a. Turnt-el Ul Kryn ~y ciel"ki z Łodzi. równ " unu".ll ~luld.\;u; LPSK (382) Koncert organowy F-dur Arioso i Halleluja Haendla Kantata i Preludium chorałowe Bacha. LANGENBERG (456) Kwartet fortepianowy Mozarta. BUDAPESZT (W) "Wesele Figara" - opera Mozarta. RZYM (420) "Lohengrin" - opera Wagnera. MEDOLAN (368) Orkiestra i fortepian. ULGOWE PRZEDSTAWENlE "SKĄPCA" O2i5 o godz 8.30 wieez. jedyntt ulgowe przedstawienie "Skąpca" Solskim... roli głównej. Ceny rt./jniżfize.. Bilety do nabycia w bibliotece im.b. BoroehowaZaehodnia 59 tel ; od godz. 10 ram. Żywe 51.""0 o robotach publ:cznych kłopotach i zamiarach pisar~y aktorki. Rewia na.il~pszych siatl<arek \101 o zgromadzi el tę skich wywołała w sferach miłośni- W grulie ej spotkaja się zesllu Czołowy kolarz LKS-u Rv- t~w gie: sportowy~h Łodzi zrozu- ly: KP Zjednoczone 'lur i mistrz szard Kirchner otrzymał na miale zalllteresowame. lei. B. Malmbi lub Pab. S. G. zaś. F. LV gwjlie l-e.i zmierzą ~iłv: LKS G-moll własną prośbę zwolnieme z aworytem mlstrzostw Jest ze4 ŁKS-u. Nie otrzymał natomiast spół dotychc~asowych mistrzyli 'WKS Wima i HKS. z~olnienia (wbrew :wiadomoś- i Pol~ld AZS (W-a) k~óry wróci! Mistrzowie grul) spotkają się '" c 10m) znany SZOSOWJec LKS-u doplero p~łel1 sllkcesow z tllrnee nllal~. Hofsznajder. po Łotwie i Estonii. W k. A zost:mą ze!;poł~ k Hofsznajder czasowo zamiesz W czołowej czwórce znajdą się 7.ajmą pierwsze dwa.niejsca w kuje w Warszawie jednak o niewątpliwie ze~poły Polonia (W-a) pach oraz 5 t.l drużyna która zwolnienie do klubu macierzy-! AZS (.wów) Olsza (Kraków) i stanie wyeliminowana po dodat cal W dniu jutrajszym odbędą się na~yjnej.grac ~ę~ą druzyny kt slego bynajmniej sifl nie z-wra- i'ks (Łódź).. wyc~ sl~otlta~iach. W g~upie el. T y l K 11 ir no re ner dwa o;pntkania o tytuł mistrza Le- zajmą 3 4 mlej"ce ~v gr! pa dzi w siatkówce żeńskiej pomiędzy Mi"trz ~rllpy e1imillaeyjn~j poz zwolniony z ŁKS-u HKS-em a ŁKS-em. nie w kt. '-. Jak si dowiadu'em dorocl ~~zewidujemy zwycięstwo bar-. *.. ~ ę od.j t~miej' ho' dzej rutynowanego zespołu harce l Dorocztle walne.~gromadu ~y. m«uzyn~rt o st Krynicy rek który reprezentować będzie łódzkiego okręgowego związku ' ~~~y. o!dl';r~ w~ d 6 d~ Lódź w misłr710stwach Polski. ~portowych odbęrr-ie..ii<. 11 ę ZJe ~lęl;37 ma; o * l4 stycznia r. ". styczru.a. ro U..Jak luz donosiliśmy prezes W turnle]u Wlezmą udział ze" społy: Wiener E. V (Austria) Sodertalio (Szwecja) oraz naj- P-lelnaS" c-e klubo" lepsze drużyny polskie: Craco-' Jsdnem"ślnC'EĆ W op:nii O pro'ektach PZPN il via.. Cz.arni Warsza.wianka Krymck:e Tow. Hokejowe.... Zawody odbędą sięsysłemem W dniu dzisiejszym odbędzie' i wiceprezes mgr. Stern 1 Pp. JER7X MCHAŁOWSK WŁ.j ~ORNE" MA~US~SSK1. wygłosł mistrzowskim w jed.nej grupie się posiedzen:e zarządu LOZPN Kallenbach. nagnsk unówili. w ramach audy-1dma 26 bm. feleton ht~rackl "O p~ tak że turniej krynicki będzie \V sprawie rozpatrzenia wnios- J"l" s :ę dowiadujemy ~ eii z cyklu Dyskutujmy" - aktualne SZłeelarn~ "!.etów. ~zyh. najdzl~nlej- rewią najlepszych hokeistów ków nadesłanych przez klub~. kreślonvm terminie odpow' zagadnienie~ Czy robot1 pobllezne.. ~zej ~naj~le Ka~de mlawto posad~. polskich i doskonałym przeglą- w sprawie zmian organ'zacyj' na ankietę nadesłało 19 plecają się głspodanzo l społecznie?" Jllce ~akąs. trad!c.ję kult~~<l~ną posła dem sił. nych orojeldowanych przez bów. P'ętnaście z n!ch W) Prelegenci p( przedyskutowaniu spra da tez tab własdl~ - dzls J~t zabyt- naczelną ll1agi~traturę pilkar- wiedz:ało się zdecydowa ~-y postawili słuchaczom następująe.! kowy lokal w k~orym.. p~z~sladyw~ła Piraly miltizos:w Sk ą. nrzet-;'-'1'o proie~tow~ refor rzy pytania: naonczas cyganerla dzls JUz dostojne b'.:. trzy kluby l"odzlłv Sę na c.. posągi O jednej takiej knajpie kijow W ten'sie stołowym LOZPN po ze ranm opm.. ". r t 1) Czy zadruiem robót publiczny d k" D.. R'".. ł'". klubjw za lm:e stanowisko wo. Clowe zm' a"'.je 'n - ws jest łagodzeni bezwbocia czy podnie S 'lej tu r.. ewlse J ' ~skl.' o Jej. '; ~~CC\C W dniu wczora iszvm oilbyłv w.ec pr~jektowanvch reform na Olał się...d głosu. od k' d' ") C u A n ODlm zaj d ZC m o Jej ywa. d.. N J. t sienie. ~05P. 1":1 naru owcj.- z)' caeh wreszcie mówił Makuszyński z si.ę.finały mistrzostw Lo Z. W te walnym zebr?niu PZP -u.w uz z ego "odzaj ch l JJ'Jsce zastosowac do polh.. t t l'" n se stolowym rytuł m'strza.1";u? umorem 3 stvc7n':: w Warszaw'e c;br'enia v 1 sen ymen em na e.. nym.... lrz.eb bezrobcnych cty panstwa d któ... Łodzi zdoh.. ł ZaJ'deman (Maka- D"egacJ'ę ŁO"PN stau0wlc bę Łódź za lin'. ł ił :sprawom awnym czasom z ryc J v. 3) C;;y rob.ot y \ubhczne m.o gą :spe n wychyla się ' dostojne oblicze jeszcze hi) orzed Kantorem (Makablł! dą: pp. prezes nacz. Konopka tywne wr swe zadame oderwanu od cało- f'.. t... l. t Hoffmanem (Orlę) - Wymkl l? g arme. nteprzys oj me usmlcc l1lę e....' ł~ kształtu gospoorstwa narodowego :: techniczne przedstawalą su: na O -6»r.'.* ' Wywiad literackt "U mlodyeb debla stępująco: ~ }<"eliełon liler~ki poświęcił p. KA lantów laureatów" przeprowa"~łł Zajdeman M) - Kantor (M\ w~lczy H- ko~h z SZEWSK zapoqliauym pisarzom epo ADAU GALlS. Wyniki wywiadu podał 21:7 21:18 2:0. ki młodopolskiej Byli to pisarze któ w pogadance literackiej dn. 2; bm. Ga- Pazia (O) - Hoffman (Ol W dniu wczoraiszym zarząd' rym nagła wczesa śmierć lub równie lis odwiedził Tadeusza Brezę. aulora 17:21 11;21 0:2. Halwahu został zaw'adom:ojl nagłe wyczerpani się twórczych uzdol "Adama Grywałta" Mariana Buczkow KanŁor (M) - Hoffman (0\ przez Wa\szawian1{ę że k' licń przeszkodzih w rozwijaniu twór skiego autora "Tragicznego pokole 25:23 21:17 2:0. ten n'e b~dzie mógł na dz; czości zapowie<l1.allej pierwszjrzęd uia" Jerr;ego Andrzejewskiego autora Zajdeman (M) - Pazia (0\ stycznia wyshć do Łod7' nym debiutem. ~ trzech takich pisa-.dróg nicuniknionych" Stefana Otwi- 22:20: 21:16 2:0..6c;emki" n;ęściarski~j. Hach: Srokowsku Millerze ~lc~ń: lowskiego autora powieści. "Życie ZaJd~man (~1)-Hoffman (O) 'Varszuwianka nie r kld ~~Slyszcli~~) :e w:)omm~e~ trwa czte~ dni" i w.resr;cie.. laureata 17 :21 21 : :1~.2:1.? na skutek zak~zu V- audy"j. OCZy\\SC" me stalczył.o mlcj tegorocznej nagrody hteracklcj Warsza Kantor (M) Paza (Ol \ szawa wystawl3 t sca ~a ~bsze~ne uarak~er~st~kl. Było wy Romana Kołonieekiego. wsz. YSCy\ł 21:1.6. tacie: przec'wko to W~C Jedyne W90mn_cme pnypo oni podali Galisowi w krótkim sfor- * zes1)ołom prow" mnicnie. mulowaniu swe credo artystyczne i o Jak się dow:adujemv w nad- ~ powiedzieli O swych zamiarach na rhod7;ąca sobotę odhnna c;:e ~" D1ia 19 bm. usl-sr;cliśmy z Warsza przyszłość. Felieton Galisa - jak Łodzi ciekawe zawody w ten~wy wesołe sluchovisko WESSA w. wszystkie zresztą pogadanki tego pra s:e stołow:vm pom (dzy mlprzekładzie Elmin "Wielka wygra le"ellta - przyniósł miłośnikom lite s'trzem ;>olski Hasmoneą (Warna". Pomysł słucłowiska dość 'adio ra~ury wiele nowego i ciekawego ma- szawa) a mistrzem Lodzi Makafoniczny; przez cd.y ;zas słyszymy ferialu. bi. jeden tylko glos j<dną aktorkę Tę je. ~ O D dyną rol~ wykonała Cwiklińska. Nie r D n p A'-- ;.""' ~-"... w;.;d' lo";"... _y~s'elo "ational. poświęcenia. filmo\\ SE'\ Je Havmand A"iła serował' M :rvyn Le Re 6\"Stkie seanse od?l4 rrr.

11 ~o Xli - Gt:OS PORANNY"" :11\ 11 1 / ~ ~ w Fi!harmOnil ~m 1:'1 ~ ~ ~ Początek o g. 11 ej wiec Saety ulgowe po 3 zł. do nabycia w sklepach firmy "P u t o s" :r?j. ~ r ł e r Ul s z o r z ę d n c grudnia r. b. Piotrkowska Nr i 105 ~. orkiestry. Tun} buf~f ~~~~~m=~~~~~~~~~aazbdz.. am"be... am.. ~a."~~"~t.. r5~~~~~~"""""~~bb~"~~ab~d.~ ECZDrC. p Ó NAJSZYBCEJ Warstaty NAJLEPEJ rg~enuy'ne F.MY POTHKOWSKA f)3. Olrawa kllrsgw większm'ici papierów. z.la rylum waloitjw zaznaczyła sę v. c~;oraj pewna poprawa liursów er lej USKUTEC!N. Efj kraj gr ra Clne \ ~;l!liszości papierów wartościo- Karty okr~towe. Miejsca sypialne. Bilety samo~otowe. Wyrabianie wiz. ~~ vch.. " "olyczka stabilizacyjna która agons-lita / Cook. Pio 'rko~ska 68. lat:}.!' stale spadała wykazała ~lc7.ą popr.. wę kursu co spowo J)'iane zosl.'l10 l'ojększym popytem Twolnienfe eksdoriu ~ strony siel' giełuvwych. skór od podatlm obrotowego. Zdaniem sfer gie:d ~HVycb kursy... \!zorai~'ze nie ttpow~lruają jeszcze Ml.msterstwo skarbu zwollllło o wyciągania jilld!:hlwlwiek wnio {Z dlllem. 1 stycznia 1937 roku Mw - lliemni!'l poprawa kursów tr~nsakcje :ksporlowe.surowy: j=~ł zy o pewnym powrocie za. 11m skórkam1 futrzanym od pan ania. słwowego podatku przemysło- 7 proc.. pozyczłta stabilizacyjna \ wego od obrotu. n'yżkowata o 400 pkt. i a.jl'acano Stosownie do postanowień u nią po 443 w płaceniu 415 w żąda stawy o podatku przemysłowym niu. wolne są od podatku bezpośred- 4 proc. prem. pożyczka dolaro nie transakcje eksportowe udowa (dolarówka) poc:nio!'ła się o 5U wodnione prawidłc..wo pruwa pkt. do Na ryn1(u prywat dzonymi księgami handlowymi 2 stycznia wfazd na drugj tiefilus ObOlU narciarskiego Makabi UJ Z\ DPA E WYJAZDY NA KOLO~Ę NARCARSKO WYPOUZY~KOWĄ. - CODy'jEN~llE nformacie i zapisy: eekretnr'at Ż K. S. ~'M A K A B [.. Al. Kościuszki 21 łoj. ~4t 07 w godz. od ~O do 2~ ej l' S. f n 'jńska ChO.. "óme wene"c... S~gnktuwl~~b!i~ d~t;i~f Uadc. pu}'f i 3-4 pp Dr. med. urm obracano nią po 4675 w pa oraz oryginalną wywozową de... d "" Spec chor. sr.órnvch. ~enerycnych ceniu i 4775 w żąde.:u. klaracja celna. t~nłlt ~ lj1 ln.s - ~iili~m ':.~~~ Sek3ulllnyc!.'\ " k d "." ~~ a ~ rjlt "fa ~~ tf ffii j'~od;?~ prueorowachlł sę na ul o} proc. polycz a o arowa zw~j: Zwolnienie eksportu surowych. ".." 1 ' ~. ł' "'ł j.!g' ~owala o 1CQ pld. J obraeano mą skórek futrzanych od podatku l. larem. "KOPCU"ZEK Z 18 llu razem dat: opowlarl~nle ta.\. logczne... P $QDd:ll~' ego V"-. ~o 6250 kupno 63 _ 6350 sprze b t b d-'. ~ d:" stracjami autora jedno- i dwubarwny śc!s:e że mały ~luchacz czy czytelnil. (Rćg Narutowicza) le aź ' loro o":ego ę. Zle mla10 u;'_ mi. 32 strony. Trójbarwna ok~adka au znajdzie... vszystko wyt1cmr:cz )'e i tł- Pi'zy;mu e od g ' l' _. znaczeme gdyz \V ten sposob tora. (Wydawn:ctt o M. Aro'a). ł zasaaniol:e. A su;)teha ni.5 hiimo!'l.1 w nedziele i świę!a od t proc.!o:ycz ~a. tnw.estyc~jna zwiększa się marza m:ędzy ceną! J:. ~lar~;n. "ąp.\ca ~RÓLE~VNA"!l:zewijaj\ca. się r:'zcz \e.0: 1 0\\ ndl-. ~' r la.a te:td~n~lę me)ednohtą. eru. uzyskiwaną z zactranicą a ko"z- Z 10 lustrac.lullll aulora Jedno. l dwu- n:a wywo!\ zarto.)llwy u~mlech na u'j :zwvżkowala O 25 pltł. do W t"m' wl sn. <" l - 't Ja;'wnym1. (\Vydawnklwo M. Arcta). sta rodziców i opiekunów. Do.: ~ ił d B...! a V1111 a za em "zrłs n D" d b' d' l d " O l -6" 1" łaceniu 665Q w żądaniu zaś 11 l l ść 1 ZS W o:e ra 1:1 samoc 10 u SClune om wen e na.czy S!ę szncle >;f.' ~. '!. Op aca no e ~sportu. samolotu stare bajki ktore czarowa1y graficznej obu ksi:tżcczelt Duży czy tel r em. utrzyma a Sę na po:zl0luje po nas w dzieciństwie straciły wiele na ny druk nadaje się nawet d a dzieci lr~ednlm 6450 kupno 6550 sprze Z!!_"";''''''ftg;e Wfthll!lu swej aktualności. Współczesnemu k~óre ll;ed;no z~częły czyać: lt~stra fl.kuszer-g!nekolog faz. Gilvlli~~""' - v' ;0" dzecku trudno wytlomaczyć co to cje a Jest ch wce Jedno l wlelo proc. POZycztta konwersyjna japońsko ~ australijskiej. jest karoca lub herold ~tóry. ogłas~!' barwne. posiadają prlicz walorów?z? 1'1'2 YJmuJe od Oli 4-8 w. '1 ł 100 kt i' b 11' p;:zez trąbę rozporządzenia krolewskle. sto graflcznych te same zalety 10glkl B d l' / L 2Z8-m '!:Wyz to~'a a o p. o raca.0 l'\tojna celna Japonii z Ausfra. Dz:eci domagają s:ę i slusznje. ieby precyzji i subtelnego bumoru co i ( nrul'z8ja 'ł te -x. ą po :11.50 ~wrno 5250 ~prze~az. ią która trwała od czerwca ro (opowiadan'a. dla nich hnrmonizowa:}' \ tejst. Spójrzmy naprzykład jak zle _..-:....._ ~ 4 proc. P01.yc zka ~an~oht'~c'ylna ku 1~3() zo"tala zakończona pod.' 70 n:cc7oyw:stości~ l~ką widzą ~ok~la. siostr:y Kopc;uszka rohią "::eczną on \ nie wykazała zmian. Za paper ten.. 1 ł d h dl Sebe - macze] blada opowada1ą dulację lub \ak krasnoludk. andrusy i no\ TOR '' d 50 pisanem u.{ a u an owego cenu. Sławne dziecięce.1.10 co" i.dla- czyszczą odlurzaczem dywany hv Kon t ~ raeotlo 49 zą an? t d 1 l który odrazu wszedł w życie. czego" postaw:ą go n~ejerlnokrolniewllc~uszek pr<:dzej m6~ł p~jcchać n"a bal.! D.e~~6yJ8ftW' 5"1 :1 proc. renta Zlem~ ta po n os a Ukł d k '1'. mocno JLopotliwej sytnacji. Obie książeczld utrzymane są 1\'.led- ul!' ~" K ł U ft sę O 200 pkt. Za tysiączki żądano a o res a ~zaje"!ne za-/ To też z radością witamy stare baj-. nym stylu i obie pos;~d3ją prześliczne " 7. kup!.: p~z.ez Japonę wel:1y au; ki w n o :ej odmłodzonej s;;;3.c:~ w 0- trójharwne okla.c1k}. N'e w"tpinn'" ŻE' Speclal~sta ehorob wenerycznych 5 proc listy zast.awne m. Lodzi \ ~tra>l}sk}e.l przez fustralę. ~us pracowanlu J. 1\J~'1)lna.. ynlle on będą bardzo p~zqqanym podarunkiem skornych l seksual.nych l'. Japonsklch wyrobow b[lweima- wczuć Sę W psychikę dzlecl;:cą a za-. dla naszych na Jmlodszych. frau Ullł 9 f t l X K t set. 11 rzyma y SU~ na pozio' 1. _ ~ : - _..:. n; ron ) mie pnprzedllim 49 kupno nyc 1 oraz sztut;zno - Jed" ab- K ~ p.! } ' Te\ sprzeda-;;. ' \ nych. " l' iunarb1s /Jan. ;7iH - ~ przy'mu;e od -11 i 0' w Na rynku akclow~rm 7.t\znae'Zyla l.. '. OS_C.li:..ĘDZAJ1:iE SWOJ.E WŁOSY. w "iedz - śwltlta od pp ~lę natl)mtast lel.:ka zniżka. Akcją _'ił OdU~c'C!e ws'elkte p!yny llnon;mowego pocho._ dl 50 kt czen '11 1E:da 1 cle cd swego fryzjera wvkonanla ~ankll Pot )l{le~o sna V o P. ULGOWE PRZEJAZDY tr"'!8łej ondulacji Orig;'" 2H _ '!\l'ft~.~ Spec. wicneńska gimn. ortop 1 notowane były tyl<o płynami ;un.ja VS~3hll.. i ot-ólno lecznicza i ~... 1 ft'" Orlg'fts:.Wella na-eiycie ochrania wasze włosy... ł ci y-t... lf"" a ''l z a przed anis!:czi~n:em - Proszę z\vi6rfć uwagą ild -.!ł a z e no\ "R. na znak fab'jczn1 W E L L A. y 191 spec. ehor. seksualnych wenerycznych i sk6rnych (w(os6w) ~ndrzeja ~ tel VlJvlmule od 9-11 rano i od 6-S w ' W nledjielę 'wi~ta od Dr;. "led. arkow:czowa (Z Skrzywienia kr~gosłupa. nied~rozw.61 WJlrab[a~ą«ll wj". l'erwsza fjz~cmy wcdliwe trsymame S1f~ =~ ii A l 41: J J -.. gimnastyka oddechowa i t. d. Dla studentów L ~ (Z n i (; ił.." ~ o m a~ o o f! e «: z n ił ShmldBWlcz! ZD tel wizy: francuska belgi.jaka ZE STAł.YM LÓ1.KA:\U niemiecka-zł ROS 'Dr. med. Sadokier kiego --_._- --'--.";-_._-- Wycieczki Chirurgia zętów. szczęk i jamy ustnej D S Blbergal Wj S01~~!e""i~eJ FOTRKOWSKA 56 - TEL łr!1 ud Przychodnia czynna od goda. 9 do 12 choroby skórno-weneryczne _ i słksualne. i ales!n el;'e<:k'nara Z - HEaN'r\'O STe.\rn'' Lt>karz de.ntysla zawao~:~~1~~~dt~;o(j-3()..lo'łibo~. 'b9 _w nie.d_sle_le._i 'wi~t_a od 9_1. B ~ ł Piofrko~ka 18 n ~ ORU - - ~ l rer~omf.tny puk.ju\vt' i zaoklcll telefony: inform NARUTOWCZA 2 - przeprowadziła się na n~. lekar:;lde i ktll1ielowe w wiel.. turyst Tn O 96 C - 17 kim "'ybor'le poleca ('ptyk Szymol tel. lt)(h"... " pol. \jodz. przyjęć:\)d ll 12 j 4 _ 7. U. egae nlaną 0ruadl l'jotrlwnsk=l 33. "Oodz. przyjęć: p... r"~_" C B!la ".B' łll 1_-!_.._------_1!_ Dziś i dni następnych! 'ib!e a BarS~lCzewska francl'szeq Brodniew'«t: arcydziele filmowym w~. powi~ci " HELENY MNSZEK W ~~illocs~; Ćwiklińska Wysocka Lindorfówna. Stępowski Węgrzyn ~~wś~ętaol~~wp~ 1!_~~~ ~N~a~p~~3r~~~'aB~~Yg'msne~a~nm8~W~B~~~s~t~k.ie_m_iejj~.~~B a~p~o~5~~~ Pocz ~~i.'&':... Jlb~ vt:~i.ilti.il...!~;!!~... _~. H - '-15 ~. um fi S<foUJnJf. 4ii eselsza komedia muzyczna Najw W rolach głównych; Loda Kiemir~anka Antoni Fertner Kazim~erz Kruk0w9ki Romuald K. Junos7.a-Stąpow$ki Aleksander Zabczyński. Następny program:.. 2 dni w Raiu" - W rolac.h. głównyeh: Bodo Grossówn~. Fe~tner Sielański. i>oc%.. seansów o g. 4 w wędz. i lwię ta o g. 12. Ceuy' Dl{;JSC: 1 Bl. 109~ li.u. 90 g. Ul m. uo g. KlAll. ulg. 10 g.

12 _1~2 --==~~O..:;X~Ti~_..:=!!!-OS PORANNY M W KNAOH.. casmo" i.. Eurooa" lajjn'lj Z kraiu niemo~lnvvch motliwosci Z A meryki p r Z y b y W a nowoodkryty przez.maxa Reinhardts genialny król komików na. czele setek najoiękniejszyoh świata. kooiei najnowszei najon"ginalnieiszei i najweselszej komedii mul:yczno-tanecznej p. t. 6RlfllNK MM Wli... Ponadto; r Na BCeDłe udziełem anyc'h sil arftf)c.ftjc Jadwiga Cbo;nacka - Zula Dywińska Jan Mroziński Rita Konarzewska - Julian Sztatler Mnóstwo niespodzianek 11 Nad program: POWTANE NOWEGO ROKU Rewelacy'ny flm w kolorach naturalnych p. t. "ZMANA WARTY 21 ud. : ałem fenome. Dalnej 5-letniej gwiazdeczki SYBL JASON Bilety do nabycia wcze nie.l w kasach kin "CASNO" i "EUROPA" 1-go!ltyczn'e 1937 r. ~ostaje otwarte 1i! Biuro lucltalterjino Rewi"jne pod kierownictwem u ""O.JAŻa: o Sienkiewwicza 3/S. At~~~cje. niespodzianki. Doborowa orkiestra Bufet tal obijce zaopatrzony. - Bilety w sekretarjllcle Sto'..jUnOR LhOYD". todt Piotrkowski 42 tel WJ/ci czka do Wiednia 19 STYCZNA - 29 STYCZNA Cena zł... ao.- Urządza Krakowskie Slowarzyszenie KUDC6w Kierown'ctwo techniczne informacle i zgłoszenia P. B. P "Union Lloyd"' Łódź Piotrkowska 4l tel PACZK do Z. e D O l' CERĘ zawsze aksamitną _ b~dzie pani miała li'tosuiąc " pudf\r "Sekret Piękności "' Anida. PUDER.Sekret Piękno~ci" _ Anida matuie cerę i pod a. kresla enakomic:e indywi dualną urodę. BROD Z.CKlEGO PLlCHOWSKEGOo. --P-U-DEi-:S-e-kr-e-t P-i-ęk-n-o-ec-ill Prow8deenie bila' w &furze własnm i w firmaoh. - Anida to najwytworniej- Zlloseenia tel.foni.ene 2QO.łO wodr: BZy obe~nie puder. ~ Paakl 2 szt. 25 gr. eilllka DO 20 gr. ;'. ~.. -~ -' r::.niiiii H-~~... _ Kupuicym od S-eiu.iasłek U KOLACTE 1A wraa z obslug poleca kske "ZRCrDŁO" PRZEJAZD. TEL' _~ ltllellow ANY pokój z łlścią kll!!h'li ł3zienka wyg ody dla tlwl1eh panów lub małżeń s twa. l:!ienkiewicza. 39 m. 22. R6łne :1 1 OgłoSzenia drobne!o:!!t~~e :r ::f ~~:;~: ~....Uznany od lat bezkonkurency jny.. ~-- B F - z.ystelll chroni inieszk:tnia (d zi- --.ónj. ~--- DO WY!'J f\jęca elegancko umc mna wiatru i kurzu. Trwałośc dla- Lokale l.lowany jednookienny pokój froll ~oletnia. A. Frydenson tel ~...-- t S towy dla pana wszelkie wygody PERWSZORZĘD:NY umeblowany llie'kręl'ującc wejście. Kilińskiego "kój z wszljlkimi wygodami do UT Dzwonić \ udania od zaraz. Piotrkowska '1 138 no WY'S A.JĘCA w nowym do llu przy ul. Zawadzkiej 4-pokojo we k~fo ~ towe mieszkanie. Wiallomość : tel i o tł '" O ł. ŁADNE umeolowany pokój z wsze' kimi wygodami. Piotrkowska 118 front piętro m. 6 od godz 3 do 3 j pół. OARAZ na aamoehód osobowy do \\-ynajęlja.. Gdańska '3 ZAGNĄL pil's hrąl.jwy!!etter irlaujzki dłllgo\\"łr.~y uprowadzić 7.a wynagrod7.:niem Ali ir7ej:_ :::9 Krause. ZAGNĄ. pies młody dog:. mam [lina lapy czarno.. brązowe. On ł'rowarlzić za wynagrodzeniem. Pinunowicza 2 m. 6. nreodwola!n' e 10ral ostatni! Dziś FLP i FLA PUDER.Sekret Pi~knościco _ Anida pokrywa cerę nie. dostrzegalnie dzięki niezwykłej subtelności PUDER "Sekret Piękności" Anida tr~yma się cer V kilka godzin nada.ie świeżośc i interesujący urok. ś1<'nia wzorów (l.l.1r'kowi1jjycł materiamw włókiennir7.ych. Osohy ze 3dol1i')~('illmi 110 ryso wltljia j kreś(' lia 10g'~ ~ię co kancelarii Tw:t.ORT' Wól ('zuj"ska 27 w!!odzinach biuro wych - ~ ~ ".;. -.'. ' -. - BnCH.\LTER po.iatkowiec KREM.Sekrpt Piękn o ści" wadza i prowa1zi ksi ę gi hu 1 1d zawiera skladnihi wyhitnie w wi~k s zy ::h i :nuirjs~.rch przed cerę udelikatniaią.e. koją- ~iębi!'r~twach. Spo iządz" ce oczyszczające odżywcze. ()rganhll.ie również księgowol5( _... llrzehitkow1 Wisloi:3tnh praktyka CERA codzieil piękniqjsza pi elę~nownnn kr o m e m Pj"rws7.ol' z;~t ln z refct"cjc. OpJ;lt.Sekret Piękności " A nida. pl'zy:'tf' tj fj :J.. Leon Kr ~ ll. p jn slin 79 m 40 tel CEHĘ miękką. dp.likatną. elastyczną c~yni krem "Sekret Pi~!tności " Anida".JEDNA próba cj~ przekona ze krem.sekret Piękno ś ci" Anida więcej upięk sza cerę. r D Kupno i sprzadal \YÓZK dziedllilc lalkowe.!-all"n ki łóil>:l tapclany w wielklll1 \"" l orze fliljtrniej w fab yeznym skla tlzie J. \\"alfisz.. Tarutcwiua 3ll: CERA pielęgnowa kremem cl S P'. HAl)!\). 10 ;.;otych mie8j~rznifl l pu rem. e {fet Jęł\:- ności" Anida musi wzbu- Na.TwW87.C H ()dde :lu;17 r. Dosta dzić podziw. wu ' natydlilri:lshn a. D'lwrJlJi{; ; teh~ ODMfA.D/.;A naskórek z [{n :!H 3!J. '7 10 kazd"m dniem krem 86 kret Piękności" Anida. Posad C ERĘ świeżą odslania krem "Sekret Piękności " Anida. usuwająe stary na skórek. Poraz pierwszy w Łodzi w filmie pt. (oa:bana łodz oka ANONS! Następny pr~gram:.. Mai Marynarl" z Marją Bogdaj i Fertnerem Dziś Drem!era! B ł ur Dramat miłosny z czasów blasku i n~dzy caratu pt. Jł. W rolach głównych: N.~SZV....a... ~E:~4~j~~. Królowie humoru ulubieńcy publiczności całego świata. - Jll POSAD.\ dh rutynow:''ulej pomoc nicy bllchaltera. na tychmiast d. (lhjęcia.. Oferty sub.. Xatycbmiast" O Cl Be~konkurency;ny program POra!D ~ fruslu W clsce b.s ' r.:r.;!l n ".ł~ mles ęclna.glosu.fjoranne;lo.ze w;z~stklem! do' r. UhH fiu catkam' wynosi w ŁOCz ~l. 4.6(' 7/l oonos::en:e 40 croszv z orzesy'k" )ocztoną w kra 'u zl. 6.- zln'an'c1\ z!. 9. hękoljisów l'edakcla ule ~waca!tłlltls D 1 ł. t3.v~ i. n. n~;:.!.1 1;-' U~U ~Uf'. reh~:y n'" n zł..»): >Al 50 llr.. ne;rj!oli 4) q: ~.v)7:!\ l! (str )oszuk w~n'!! on:y 11!r :n.vl~\~. "... szellia \Y do:brku n'edzielnyn "Re.v;a o r fi r.l r.8 r 1 l ) ~'!" : "'. l' lłedaktor ouv. Jó~ef Nir.ll8lem.Za.wyUawui.clwo.. Prasa" wydawuicza sp. z ogr. odp. 1::'.e nie.e i~.! O~.J3!;!ile Z ł. 1; 1) \ ) "V'!.~~. J!:\ic:' > \ l 5)0/0 r. " "Sri c: "... l "!))J 1 rł r~. ' 'ilh:j l'ull'kuwlka 1..

Rozwiązywanie umów o pracę

Rozwiązywanie umów o pracę Ryszard Sadlik Rozwiązywanie umów o pracę instruktaż, wzory, przykłady Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o. Gdańsk 2012 Wstęp...7 Rozdział I Wy po wie dze nie umo wy o pra cę za war tej na

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 5 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r z e g l» d ó w k o n s e r w a c y j n o -

Bardziej szczegółowo

O F E R T A H o t e l Z A M E K R Y N * * * * T a m, g d z i e b łł k i t j e z i o r p r z e p l a t a s ił z s o c z y s t z i e l e n i t r a w, a r a d o s n e t r e l e p t a z m i a r o w y m s z

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

Opakowania na materiały niebezpieczne

Opakowania na materiały niebezpieczne Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Opakowania na materiały 208 GGVS Opakowania na materiały 209 Opakowania na materiały Cer ty fi ko wa ne po jem ni ki Utz jest pro du cen tem sze ro kiej ga my opa ko

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Rozdział 3. Przedmiot zamówienia

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Rozdział 3. Przedmiot zamówienia Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 0 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f S p r z» t a n i e i u t r z y m a n i e c z y s t o c i g d y

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 3 12 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k aw r a z z d o s t a w» s p r

Bardziej szczegółowo

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU PRAWO SPÓŁDZIELCZE I MIESZKANIOWE... Część 6, rozdział 1, punkt 4.1, str. 1 6.1.4. PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU 6.1.4.1. Usta no wie nie od ręb nej wła sno ści Z człon kiem spół dziel ni ubie ga ją

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ñ - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln o ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy!

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! KLUCZODPOWIEDZIDOZADAŃZAMKNIĘTYCH zadania 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Poprawna odpowiedź D B A D C D D C B C C B D B B C B

Bardziej szczegółowo

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy!

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! KLUCZODPOWIEDZIDOZADAŃZAMKNIĘTYCH zadania 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Poprawna odpowiedź D B A D C D D C B C C B D B B C B

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S i R D Z P I 2 7 1 0 3 62 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Z a p e w n i e n i e z a s i l a n i ea n e r g e t y c z ne g o

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 03 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e t e l e b i m ó w i n a g ł o n i e n i

Bardziej szczegółowo

Liturgia eucharystyczna. Modlitwa nad darami œ

Liturgia eucharystyczna. Modlitwa nad darami œ Msza święta Liturgia eucharystyczna K. Pa - nie, nasz Bo - że, niech ta O - fia - ra, któ - rą skła - da - my...... Przez Chry - stu - sa, Pa - na na - sze - go. Modlitwa nad darami... Któ - ry ży - e

Bardziej szczegółowo

Liturgia eucharystyczna. Modlitwa nad darami œ

Liturgia eucharystyczna. Modlitwa nad darami œ Msza święta Liturgia eucharystyczna # Modlitwa nad darami " # # K. Pa - nie, nasz Bo - że, niech ta O - fia - ra, któ - rą skła - da - my...... Przez Chry - stu - sa, Pa - na na - sze - go. lub... Któ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y GC S D Z P I 2 7 1 0 1 42 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j n o r e n o w a c y j n

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y n i w d n i u 2 0 1 4 r po m i d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j i j e d n o s t k a b u d e t o w a ( 8 1-5 3 8 G d y n i a ), l

Bardziej szczegółowo

1 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M E C H A N I K - O P E R A T O R P O J A Z D Ó W I M A S Z Y N R O L N I C Z Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i

Bardziej szczegółowo

I n f o r m a c j e n a t e m a t p o d m i o t u k t ó r e m u z a m a w i a j» c y p o w i e r z y łk p o w i e r z y l i p r o w a d z e p o s t p

I n f o r m a c j e n a t e m a t p o d m i o t u k t ó r e m u z a m a w i a j» c y p o w i e r z y łk p o w i e r z y l i p r o w a d z e p o s t p A d r e s s t r o n y i n t e r n e t o w e j, n a k t ó r e j z a m i e s z c z o n a b d z i e s p e c y f i k a c j a i s t o t n y c h w a r u n k ó w z a m ó w i e n i a ( j e e ld io t y c z y )

Bardziej szczegółowo

1 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu B L A C H A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I M G 6 6 5 v 1. 2 0 1 5 G R I L L G A Z O W Y T R Ó J P A L N I K O W Y M G 6 6 5 I N S T R U K C J A U 7 Y T K O W A N I A I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y

Bardziej szczegółowo

Malowanki wiejskie. OB OKI / agodne ręce lata. œ œ œ # œ œ. œ œ œ # œœ œ œ. œ œ œ œ. j œ œ œ # œ œ œ. j œ. & œ # œ œ œ œ œœ. œ & œ i. œ i I. œ # œ.

Malowanki wiejskie. OB OKI / agodne ręce lata. œ œ œ # œ œ. œ œ œ # œœ œ œ. œ œ œ œ. j œ œ œ # œ œ œ. j œ. & œ # œ œ œ œ œœ. œ & œ i. œ i I. œ # œ. Maloanki ieskie na sopan lu mezzo-sopan z fotepianem Rok postania: 1990 aykonanie: aszaska siedzia ZAiKS-u, 1991 OB OKI / agodne ęe lata Muzyka: ezy Baue S oa: Kazimiea I akoizóna iano q = a (uato) I i

Bardziej szczegółowo

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d 4 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z M E B L O W Y Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Technologia i Zastosowania Satelitarnych Systemów Lokalizacyjnych GPS, GLONASS, GALILEO Szkolenie połączone z praktycznymi demonstracjami i zajęciami na terenie polig onu g eodezyjneg o przeznaczone dla

Bardziej szczegółowo

Z awó d: p o s a d z k a r z I. Etap teoretyczny ( część pisemna i ustna) egzamin obejmuje: Zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikac

Z awó d: p o s a d z k a r z I. Etap teoretyczny ( część pisemna i ustna) egzamin obejmuje: Zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikac 9 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i P O dla zawodu S A D Z K A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

7 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ± û e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K U C H A R Z * * (dla absolwent¾w szk¾ ponadzasadniczych) K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ¾ w i s p e c

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 01 82 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A P r o m o c j a G m i n y M i a s t a G d y n i a p r z e z z e s p óp

Bardziej szczegółowo

n ó g, S t r o n a 2 z 1 9

n ó g, S t r o n a 2 z 1 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I2 7 1 0 6 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a w r a z z m o n t a e m u r z» d z e s i ł o w n i z

Bardziej szczegółowo

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu O p i s i z a k r e s c z y n n o c is p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e n t r u m S p o r t u I S t a d i o n p i ł k a r s k i w G d y n i I A S p r z» t a n i e p r z e d m e c

Bardziej szczegółowo

INWENTARZ AKT DZIAŁU WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ AKADEMII MEDYCZNEJ W KRAKOWIE SYGNATURA: DWZ AM opracowała: Agnieszka Niedziałek

INWENTARZ AKT DZIAŁU WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ AKADEMII MEDYCZNEJ W KRAKOWIE SYGNATURA: DWZ AM opracowała: Agnieszka Niedziałek INWENTARZ AKT DZIAŁU WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ AKADEMII MEDYCZNEJ W KRAKOWIE 1982-1993 SYGNATURA: DWZ AM 1-112 opracowała: Agnieszka Niedziałek DWZ AM 1 Zarządzenia dotyczące współpracy z zagranicą. Korespondencja,

Bardziej szczegółowo

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE 5. Pro mie nio wa nie elek tro ma gne tycz ne (PEM) nie jo ni - zu ją ce wy stę pu je w po sta ci na tu ral nej (źró dła mi są Zie - mia, Słoń ce, zja wi ska at mos fe rycz ne) oraz sztucz nej (zwią za

Bardziej szczegółowo

Obcinanie gałęzi i ścinanie drzewa

Obcinanie gałęzi i ścinanie drzewa Obcinanie gałęzi i ścinanie drzewa Zasady bezpieczeństwa WAŻNE Przed użyciem piły należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi, dołączoną do urządzenia. 1. Pi łę na le ży moc no trzy mać obiema rę ka mi.

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą W Z Ó R U M O W Y n r 1 4 k J Bk 2 0 Z a ł» c z n i k n r 5 z a w a r t a w G d y n i w d n i u 1 4 ro ku p o m i 2 0d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j ei d n o s t k» b

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 2 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k a u r a w i s a m o j e z d n

Bardziej szczegółowo

przekrój prostokàtny

przekrój prostokàtny Szcze gól ne miej sce w wen ty la cji me cha nicz nej znaj du je wen ty - la cja o prze kro ju pro sto kąt nym. Co raz czę ściej sto so wa na i co raz czę ściej po szu ki wa na przez wy ko naw ców. Naj

Bardziej szczegółowo

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8 T A B E L A O C E N Y P R O C E N T O W E J T R W A Ł E G O U S Z C Z E R B K U N A Z D R O W IU R o d z a j u s z k o d z e ń c ia ła P r o c e n t t r w a łe g o u s z c z e r b k u n a z d r o w iu

Bardziej szczegółowo

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i 1 5 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i Z Ł O dla zawodu T N I K -J U B I L E R K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z

Bardziej szczegółowo

Rewolucja dziewczyn na informatyce

Rewolucja dziewczyn na informatyce Rewolucja dziewczyn na informatyce Wro ku aka de mic kim 2017/18 od no to wa no w Pol sce naj więk szy w hi sto rii przy rost licz by stu den tek kie run ków in for ma tycz nych o 1179 w ska li kra ju

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 70 1 3 7 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e w r a z z r o z s t a w i e n i e m o g

Bardziej szczegółowo

1 0 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K O S M E T Y C Z K A * * (dla absolwentów szkół ponadzasadniczych) Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci

Bardziej szczegółowo

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1 O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e ks r e a c j i I S t a d i

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 1 2 0 14 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n

Bardziej szczegółowo

Wyniki pierwszego kolokwium Podstawy Programowania / INF

Wyniki pierwszego kolokwium Podstawy Programowania / INF 1 Ab Hasan 240917 B 0,8 0,7-1,5 50% 2 Ad Tomasz 241149 A 1,0 0,9 0,8 2,7 90% 3 Al Adam 241152 A 0,8 0,5 0,5 1,8 60% 4 An Jan 241780 C 0,3 0,0-0,3 10% 5 An Jakub 241133 A 0,8 0,9 1,0 2,7 90% 6 An Kacper

Bardziej szczegółowo

, , , , 0

, , , , 0 S T E R O W N I K G R E E N M I L L A Q U A S Y S T E M 2 4 V 4 S E K C J I G B 6 9 6 4 C, 8 S E K C J I G B 6 9 6 8 C I n s t r u k c j a i n s t a l a c j i i o b s ł u g i P r z e d r o z p o c z ę

Bardziej szczegółowo

8 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu E L E K T R Y K K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z e b r y n k

Bardziej szczegółowo

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a 16 17 2.1. Identyfikacja Interesariuszy Gru py In te re sa riu szy zo sta y wy bra ne w opar ciu o ana li z dzia al - no Êci ope ra cyj nej Gru py Ban ku Mil len nium. W wy ni ku pro ce su ma - po wa nia

Bardziej szczegółowo

6 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K R A W I E C Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 33 2 0 1 7 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 1 12 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a ( u d o s t p n i e n i e ) a g r e g a t u p r» d o t w

Bardziej szczegółowo

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4.

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4. M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X A N A L I Z A W Y T R Z Y M A O C I O W A S Y S T E M U U N I L O C K 2, 4 S T O S O W A N E G O W C H I R U R G I I S Z C Z

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 02 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A U s ł u g a d r u k o w a n i a d l a p o t r z e b G d y s k i e g o

Bardziej szczegółowo

8 7 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M O N T E R I N S T A L A C J I G A Z O W Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów powodujących skutki finansowo-gospodarcze w ZHP Spis treści

Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów powodujących skutki finansowo-gospodarcze w ZHP Spis treści C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P U c h w a ł a n r 2 1 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z H P z d n i a 2 10. 5. 2 0 1 5 r. w s p r a w i e I n s t r u

Bardziej szczegółowo

K a r l a Hronová ( P r a g a )

K a r l a Hronová ( P r a g a ) A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S KSZTAŁCENIE POLONISTYCZNE CUDZOZIEMCÓW 2, 1989 K a r l a Hronová ( P r a g a ) DOBÓR I UKŁAD MATERIAŁU GRAMATYCZNEGO W PODRĘCZNIKACH KURSU PODSTAWOWEGO

Bardziej szczegółowo

Echa Przeszłości 11,

Echa Przeszłości 11, Irena Makarczyk Międzynarodowa Konferencja: "Dzieje wyznaniowe obu części Prus w epoce nowożytnej: region Europy Wschodniej jako obszar komunikacji międzywyznaniowej", Elbląg 20-23 września 2009 roku Echa

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 8 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e ro b ó t b u d o w l a n y c h w b u d y n k u H

Bardziej szczegółowo

u Spis treści: Nr 80 6 p a ź d z i e rn i k 2 0 0 6 I n f o r m a c j e p o d a t k o w e 2 P o s e l s k i p r o j e k t n o w e l i z a c j i 3 k o d e k s u p r a c y K o n s u l t a c j e s p o ł e

Bardziej szczegółowo

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group 13T 00 o h i s t o r y c z n Re o: z w ó j u k 00 a d u o k r e s o w e g o p i e r w i a s t k ó w W p r o w a d z e n i e I s t n i e j e w i e l e s u b s t a n c j i i m o g o n e r e a g o w a z e

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / c S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

o przetargach nieograniczonych na sprzedaż zespołów składników majątku Stoczni Gdynia SA

o przetargach nieograniczonych na sprzedaż zespołów składników majątku Stoczni Gdynia SA w po stę po wa niu kom pen sa cyj nym w STOCZ NI GDYNIA S.A., pro wa dzo nym na pod sta wie prze pi sów usta wy z dnia 19 grud nia 2008 r. o po stę po wa niu kom pen sa cyj nym w pod mio tach o szcze gól

Bardziej szczegółowo

ZA CHRYSTUSEM HYMN V SYNODU

ZA CHRYSTUSEM HYMN V SYNODU EIN ZYMŃKI Z CHRYUEM HYMN V YNODU DIECEZJI RNOWKIEJ Z CHRYUEM HYMN V YNODU DIECEZJI RNOWKIEJ Wielbimy Ciebie, rójco Przenajśiętsza: Ojcze i ynu i Duchu Miłości! Otorzyć chcemy serc i sumień nętrza na

Bardziej szczegółowo

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci 8 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M O N T E R I N S T A L A C J I I U R Z Ą D Z E Ń S A N I T A R N Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś

Bardziej szczegółowo

1 9 / c S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu M E C H A N I K P O J A Z D Ó W S A M O C H O D O W Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r

Bardziej szczegółowo

Shimmy szuja. Jerzy Wasowski arr voc. Andrzej Borzym. O! Szu-ja! # œ œnœnœ. Da ba da, da ba da, da ba da ba da ba da, da ba da, da ba dam

Shimmy szuja. Jerzy Wasowski arr voc. Andrzej Borzym. O! Szu-ja! # œ œnœnœ. Da ba da, da ba da, da ba da ba da ba da, da ba da, da ba dam Shimmy szuj Jeremi Przybor Jerzy Wsoski rr voc Andrzej Borzym Soprno Soprno Alto Tenor h = 75 O! Szu-j! N-o-m- mił, n-truł C # b # nn C D b, b, b b b, b, b m C # b b n b # D b, b, b, b m # Bss C m m m

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 4 52 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e p o m i a r ó w i n s t a l a c j i e l e k t r y c

Bardziej szczegółowo

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P,

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P, Z a ł» c z n i k n r 6 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w Z a m ó w i e n i a Z n a k s p r a w yg O S I R D Z P I 2 7 1 02 4 2 0 1 5 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y

Bardziej szczegółowo

Zmiany pozycji techniki

Zmiany pozycji techniki ROZDZIAŁ 3 Zmiany pozycji techniki Jak zmieniać pozycje chorego w łóżku W celu zapewnienia choremu komfortu oraz w celu zapobieżenia odleżynom konieczne jest m.in. stosowanie zmian pozycji ciała chorego

Bardziej szczegółowo

FASADY FOTOWOLTAICZNE

FASADY FOTOWOLTAICZNE JANUSZ MARCHWIŃSKI FASADY FOTOWOLTAICZNE TECHNOLOGIA PV W ARCHITEKTURZE WARSZAWA 2012 SPIS TREŚCI WSTĘP...........................................................7 1. Przedmiot, uzasadnienie i cel pracy....................................7

Bardziej szczegółowo

P o l s k a j a k o k r a j a t a k ż e m y P o l a c y s t o i m y p r d s n s ą j a k i e j n i g d y n i e m i e l i ś m y i p e w n i e n i g d y m i e ć n i e b ę d e m y J a k o n o w i c o n k o

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE WSTĘP...9 ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI...11

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE WSTĘP...9 ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI...11 SPIS TRE ŚCI WSTĘP.....................................................9 ROZ DZIAŁ I ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI.......................11 1. TEO RIE OR GA NI ZA CJI A NA UKI O ZAR ZĄ

Bardziej szczegółowo

Zanim zapytasz prawnika

Zanim zapytasz prawnika 2 Zanim zapytasz prawnika 1 Zanim zapytasz prawnika Poradnik dla Klientów Biur Porad Prawnych i Informacji Obywatelskiej Pod redakcją Grzegorza Ilnickiego Fundacja Familijny Poznań Poznań 2012 3 N i n

Bardziej szczegółowo

2 ), S t r o n a 1 z 1 1

2 ), S t r o n a 1 z 1 1 Z a k r e s c z y n n o c i s p r z» t a n i a Z a ł» c z n i k n r 1 d o w z o r u u m o w y s t a n o w i» c e g o z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w

Bardziej szczegółowo

Opis tech nicz ny. Prze zna cze nie

Opis tech nicz ny. Prze zna cze nie Nie jed no krot nie chęć po sia da nia ko min ka w dom ku let ni sko wym wy mu sza zna le zie nie ta kie go roz wią za nia, aby by ło spraw ne i bez piecz - ne, a jak to uczy nić je śli w samym dom ku

Bardziej szczegółowo

8. N i e u W y w a ć u r z ą d z e n i a, g d y j e s t w i l g o t n e l ug b d y j e s t n a r a W o n e n a b e z p o 6 r e d n i e d z i a ł a n i

8. N i e u W y w a ć u r z ą d z e n i a, g d y j e s t w i l g o t n e l ug b d y j e s t n a r a W o n e n a b e z p o 6 r e d n i e d z i a ł a n i M G 4 0 1 v 4 G R I L L E L E K T R Y C Z N Y M G 4 0 1 I N S T R U K C J A M O N T A V U I B E Z P I E C Z N E G O U V Y T K O W A N I A S z a n o w n i P a s t w o, d z i ę k u j e m y z a z a k u p

Bardziej szczegółowo

G d y n i a W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j- n o r e n o w a c y j n y c h n a o b i e k t a c h s p o r t o w y c h G C S o r a z d o s t a w a n a s i o n t r a w, n a w o z u i w i r u

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów

Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów Wojciech Świątek Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów Praktyczne wskazówki dla specjalistów ds. ochrony środowiska Ochrona środowiska VERLAG DASHÖFER www.dashofer.pl Wydawnictwo VERLAG DASHOFER Sp.

Bardziej szczegółowo

Zawód: s t o l a r z I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: r e s m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i c i c h k i f i k j i m

Zawód: s t o l a r z I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: r e s m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i c i c h k i f i k j i m 4 3 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

Parafia Rokitnica. Kalendarz

Parafia Rokitnica. Kalendarz Parafia Rokitnica Kalendarz 2012 KOŚCIÓŁ PARAFIALNY P.W. NAJŚW. SERCA PANA JEZUSA W ZABRZU ROKITNICY Wj eż d ż a ją c d o Ro k i t n i c y, z w ł a s z c z a d r o g a m i o d s t r o n y Mi e ch o w i

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI Miejsce na identyfikację szkoły ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I LISTOPAD 2010 Instrukcja dla zdającego Czas pracy 120 minut 1. Sprawdź, czy ar kusz eg za mi

Bardziej szczegółowo

u P o d n o s z e n i e e f e k t y w n o śc i e k o n o m i c z n e j f u n k c j o n o w a n i a a d m i n i s t ra c j i pu - b li c z n e j w y m

u P o d n o s z e n i e e f e k t y w n o śc i e k o n o m i c z n e j f u n k c j o n o w a n i a a d m i n i s t ra c j i pu - b li c z n e j w y m W Załącznik do Uchwały nr XXX/244/01 R ady M ie j s kie j w N ałę czowie z dnia 28 g ru dnia 2001 r. Strategia rozwoju gminy miejskiej Nałęczów Opracowanie: dr Waldemar A. Gorzym-Wi lk ow s k i dr An drzej

Bardziej szczegółowo

W I L K A P R Z E W A G A P R Z E Z J A K O Ś Ć Master Key

W I L K A P R Z E W A G A P R Z E Z J A K O Ś Ć Master Key Master Key Zalety i korzyści Ochro na praw na klu cze sys te mo we pro du ko wa ne są wy łącz nie w fir mie WIL KA. Ponad to WIL KA chro ni je przed nie upraw nio ną pro duk cją, umiesz - cza jąc na nich

Bardziej szczegółowo

3 KOLĘDY POLSKIE (wiązanka kolędowa)

3 KOLĘDY POLSKIE (wiązanka kolędowa) orno lto enor ss V riste 4 3 e trnqillo qè᪼ 4 3 4 3 4 3 3 KOLĘDY OLKIE (wiąznk kolędow) # e zs m l sie ńki, le ży # Kowlewski 9 # # # # n V # # ł cze z zim n, nie d # ł cze z zim n, # # nie d wśród st

Bardziej szczegółowo

I. TE MAT LEK CJI: W a dza usta wo daw cza, czy li kto two rzy pra wo II. ZA O E NIA ME TO DYCZ NE:

I. TE MAT LEK CJI: W a dza usta wo daw cza, czy li kto two rzy pra wo II. ZA O E NIA ME TO DYCZ NE: 44 Scenariusz 10 I. TE MAT LEK CJI: W a dza usta wo daw cza, czy li kto two rzy pra wo II. ZA O E NIA ME TO DYCZ NE: Te ma ty ka lek cji do ty czy pod r cz ni ka Wie dza o spo e czeƒ stwie, cz Êç I. Pod

Bardziej szczegółowo

Ścianka z płyt gip so wo- -kar to no wych na rusz cie aluminiowym

Ścianka z płyt gip so wo- -kar to no wych na rusz cie aluminiowym Ścianka z płyt gip so wo- -kar to no wych na rusz cie aluminiowym szpachelka (15 cm) NARZĘDZIA piła długa linijka drobnoziarnisty papier ścierny nóż z wymiennym ostrzem kuweta na zaprawę kuweta na klej

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. Blokada nadgarstka PODSTAWY WSKAZANIA DO ZASTOSOWANIA ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Rozdział 4. Blokada nadgarstka PODSTAWY WSKAZANIA DO ZASTOSOWANIA ŚRODKI OSTROŻNOŚCI Rozdział Blokada nadgarstka PODSTAWY Blo ka da nad garst ka po le ga na znie czu le niu trzech ner wów: pro mie nio we go, po środ ko we go oraz łok cio we go. 1. Nerw łok cio wy ma ga łąz kę czu cio wą

Bardziej szczegółowo

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy.

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy. W Z Ó R U M O W Y N r :: k J Bk 2 0 1 5 Z a ł» c z n i k n r 4 A z a w a r t a w G d y n i d n i a :::::: 2 0 1 5 r o k u p o m i d z y G d y s k i m C e n t r u m S p o r t u j e d n o s t k» b u d e

Bardziej szczegółowo

PROJEKT I WALIDACJA URZĄDZEŃ POMIAROWYCH

PROJEKT I WALIDACJA URZĄDZEŃ POMIAROWYCH M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X P R O J E K T I W A L I D A C J A U R Z Ą D Z E P O M I A R O W Y C H a S I Y W L I N I E I K Ą T A W Y C H Y L E N I A L I

Bardziej szczegółowo

SEBASTIAN SZYMAŃSKI ZA CHRYSTUSEM HYMN V SYNODU DIECEZJI TARNOWSKIEJ

SEBASTIAN SZYMAŃSKI ZA CHRYSTUSEM HYMN V SYNODU DIECEZJI TARNOWSKIEJ SEBASTIAN SZYMAŃSKI ZA CHRYSTUSEM HYMN V SYNODU DIECEZJI TARNOWSKIEJ ESECUTORI: soprano solo coro misto vox populi ano ss SATB + 5 ZA CHRYSTUSEM HYMN V SYNODU DIECEZJI TARNOWSKIEJ Wielimy Cieie, Trójco

Bardziej szczegółowo

2 3 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu L A K I E R N I K S A M O C H O D O W Y Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy

Bardziej szczegółowo

SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT R Y W A N I A WNIOS K Ó W SKŁADANYCH PRZE Z OSOB Y NIEPEŁNO S P R A W N E NA LIKWIDACJĘ BARIE R

SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT R Y W A N I A WNIOS K Ó W SKŁADANYCH PRZE Z OSOB Y NIEPEŁNO S P R A W N E NA LIKWIDACJĘ BARIE R Załącznik nr 3 do Zasad dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się osób niepełno spra wny c h. w związku z indywidualnymi potrzebami SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT

Bardziej szczegółowo

q (s, z) = ( ) (λ T) ρc = q

q (s, z) = ( ) (λ T) ρc = q M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X W Y Z N A C Z A N I E O D K S Z T A C E T O W A R Z Y S Z Ą C Y C H H A R T O W A N I U P O W I E R Z C H N I O W Y M W I E

Bardziej szczegółowo

Wpro wa dze nie dzie ci w tym wie ku

Wpro wa dze nie dzie ci w tym wie ku DZIELIMY SIĘ DOŚWIADCZENIAMI Europejski Dzień Wiosny Eu ro pej ski Dzień Wio sny w Szko le Pod sta wo wej nr 59 im. Ja na Ma tej ki w kla sach na ucza nia zin te gro wa ne go za ini cjo wa li na uczy cie

Bardziej szczegółowo

δ δ δ 1 ε δ δ δ 1 ε ε δ δ δ ε ε = T T a b c 1 = T = T = T

δ δ δ 1 ε δ δ δ 1 ε ε δ δ δ ε ε = T T a b c 1 = T = T = T M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 8 9 6-7 7 X M O D E L O W A N I E P A S Z C Z Y Z N B A Z O W Y C H K O R P U S W N A P O D S T A W I E P O M W S P R Z D N O C I O W Y C H

Bardziej szczegółowo

1. Zdecydowane masowanie wzdłuż ramienia: 2. Zdecydowane uciskanie całego ramienia: od nad garst ka w kie run ku ra mie nia

1. Zdecydowane masowanie wzdłuż ramienia: 2. Zdecydowane uciskanie całego ramienia: od nad garst ka w kie run ku ra mie nia masazyk_layout 1 10/9/13 2:29 PM Page 1 Ćwi cze nie Spo sób wy ko na nia Ma su je te ra peu ta lub sa mo dziec ko ko lej no każ dą rę kę od od ra mie nia w kie run ku dło ni po stro nie ze wnętrz nej ra

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA Miejsce na naklejk z kodem ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA Instrukcja dla zdajàcego POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 120 minut 1. Spraw dê, czy ar kusz eg za mi na cyj ny za wie ra 11 stron (zadania

Bardziej szczegółowo

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M =

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M = M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O P T Y M A L I Z A C J A K O N S T R U K C J I F O R M Y W T R Y S K O W E J P O D K Ą T E M E F E K T Y W N O C I C H O D

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI IN S P EKT OR A T OC H R ON Y ŚR ODOWIS KA W KR A KOWIE M 2 0 0 2 U RAPORT O STANIE ŚRODOWISK A W WOJ EWÓ DZ TWIE AŁ OPOL SK IM W ROK BIBLIOTEKA MON ITOR IN G U ŚR OD OW IS KA K r a k ó w 2003

Bardziej szczegółowo