Znak sprawy: NSZ.26.P SG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Znak sprawy: NSZ.26.P SG"

Transkrypt

1 Znak sprawy: NSZ.26.P SG OGŁOSZENIE o wszczęciu postępowania prowadzonego w trybie przetargu w oparciu o Regulamin udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane służące działalności sektorowej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Tarnowie na wykonanie usługi badania metodą radiograficzną i ultradźwiękową spoin sieci ciepłowniczych PN/21/2018/U 1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A., Tarnów, ul. Sienna 4; Strona internetowa: Regon , NIP Dni robocze Zamawiającego: poniedziałek-piątek, godziny pracy: 7:00-15:00 2. Tryb udzielania zamówienia: 2.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego prowadzone jest na podstawie Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane służące działalności sektorowej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Tarnowie w trybie przetargu. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej zakładka BIP Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania postanowienia ustawy Prawo zamówień publicznych Postępowanie przetargowe prowadzone jest w języku polskim. 3. Opis przedmiotu zamówienia: 3.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi badania metodą radiograficzną i ultradźwiękową spoin sieci ciepłowniczych szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zamieszczony w Załączniku Nr 1 do Ogłoszenia Podane w Załączniku Nr 1 do Ogłoszenia ilości są ilościami szacunkowymi i mogą ulec zmianie. Podane ilości szacunkowe należy traktować jako informację pomocniczą, umożliwiającą Zamawiającemu dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty oraz umożliwiającą Wykonawcy ustalenie wysokości poszczególnych stawek cenowych Wykonawca realizujący zamówienie zobowiązany jest do realizacji przedmiotu zamówienia z zachowaniem należytej staranności wymaganą od profesjonalnego podmiotu i zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami prawa i normami ze szczególnym uwzględnieniem norm: PN-EN ISO/IEC 17025:2005P - Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących, PN-EN :2012E - Rurociągi przemysłowe metalowe Część 5: Kontrola i badania PN-EN ISO 9712:2012E - Badania nieniszczące Kwalifikacja i certyfikacja personelu badań nieniszczących. 4. Oferty równoważne: 4.1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały normy, aprobaty, specyfikacje techniczne, systemy odniesienia, producent, typ itp. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.

2 4.3. Za ofertę równoważną uznana zostanie ta oferta, która zawierać będzie przedmiot zamówienia o parametrach co najmniej takich samych bądź bardziej korzystnych w stosunku do parametrów, które posiada asortyment wyspecyfikowany przez Zamawiającego w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (w Załączniku Nr 1 do Ogłoszenia) Na Wykonawcy spoczywa ciężar dowiedzenia równoważności oferty poprzez załączenie do niej odpowiednich dokumentów potwierdzających równoważność W przypadku złożenia przez Wykonawcę oferty równoważnej, Zamawiający przed ostatecznym zakwalifikowaniem oferty do dalszego udziału w postępowaniu podda ją ocenie pod kątem spełnienia wymogu, o którym mowa w pkt Ogłoszenia. 5. Zamówienia częściowe: 5.1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 6. Informacja o ofercie wariantowej: 6.1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 7. Termin i sposób realizacji zamówienia: 7.1. Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi sukcesywnie w terminie obowiązywania umowy tj. od daty podpisania umowy do dnia r., stosownie do potrzeb Zamawiającego - na każde zlecenie (wezwanie do wykonania usługi) Zamawiającego. Pojedyncze zlecenie wykonania usługi obejmować będzie swym zakresem przedmiotowym nie mniej niż 10 spawów (dowolnej średnicy) Termin realizacji zlecenia: Usługodawca przystąpi do badania spoin każdorazowo po otrzymaniu telefonicznego lub mailowego zlecenia od Zamawiającego w terminie uzgodnionym na roboczo z uprawnionym przedstawicielem Zamawiającego, jednak: W przypadku zleceń standardowych w terminie nie dłuższym niż 24 godz. od momentu zlecenia usługi przez Zamawiającego. Do wskazanego terminu nie wlicza się dni ustawowo wolnych od pracy W przypadku zleceń szczególnych w terminie nie dłuższym niż 12 godz. od momentu zlecenia usługi przez Zamawiającego. Zlecenia szczególne - w przypadku awarii, robót na sieciach w strategicznych punktach miasta Przekazania Zamawiającemu protokołu z badań wraz ze szkicem (szkic schematyczny spawów)/protokołu z badań wraz z radiogramem oraz szkicem (szkic schematyczny spawów)) w terminie 5 dni roboczych Zamawiającego od daty zakończenia badań na danym odcinku Miejsce realizacji zamówienia: miejsce każdorazowo wskazane przez Zamawiającego w granicach administracyjnych miasta Tarnowa. 8. Opis sposobu obliczania ceny oferty: 8.1. Wykonawca winien podać w ofercie: Cenę jednostkową netto dla poszczególnych pozycji Cenę netto i brutto dla poszczególnych pozycji Cenę netto i brutto dla całego przedmiotu zamówienia Wszystkie ceny, o których mowa w pkt należy podać w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku Ceny, o których mowa w pkt winny uwzględniać 30 dniowy termin płatności Cena jednostkowa badania spawu powinna uwzględniać całościowy koszt wykonania usługi, w tym koszty dojazdu do wskazanego przez Zamawiającego miejsca badania spawów w granicach administracyjnych miasta Tarnowa oraz koszt opracowania wyników, sporządzenie protokołów, radiogramów i szkiców schematycznych spawów. 9. Termin związania ofertą.

3 9.1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 60 dni od ustalonego w pkt Ogłoszenia terminu składania ofert Termin związania ofertą może zostać wydłużony na wniosek Zamawiającego, za zgodą Wykonawcy. 10. Wadium Zamawiający ustala wadium w wysokości: 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100). Wadium wnosi się pod rygorem odrzucenia oferty, przed upływem terminu składania ofert w jednej z kilku niżej wymienionych form: - w pieniądzu - przelewem na konto MPEC S.A. Tarnów, ul. Sienna 4, Tarnów w Banku Pekao S.A. numer rachunku: z dopiskiem Wykonanie usługi badania metodą radiograficzną i ultradźwiękową spoin sieci ciepłowniczych ; - w gwarancjach bankowych; - w gwarancjach ubezpieczeniowych; W przypadku gdy Wykonawca wybierze wadium w postaci niepieniężnej oryginał dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego należy złożyć wraz z ofertą oraz ważność gwarancji musi obowiązywać przez cały okres związania ofertą Zwrot wadium Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium jeżeli nie zaistniały żadne z przesłanek do zatrzymania wadium, oraz: a) upłynął termin związania ofertą, b) zawarto umowę w sprawie zamówienia i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania tej umowy (jeżeli było wymagane), c) Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia Zamawiający, jeżeli nie zaistniały żadne z przesłanek do zatrzymania wadium zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy: a) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert, b) który został wykluczony z postępowania, c) którego oferta została odrzucona Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę Zatrzymanie wadium Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy (o ile było wymagane), c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 11. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Zamawiający nie wyznacza w tym zakresie wymagań, których spełnienie Wykonawcy zobowiązani są wykazać w szczególny sposób Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

4 Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał własne lub miał prawo na etapie realizacji przedmiotu zamówienia do korzystania w każdym czasie z laboratorium badań nieniszczących spawów uznane przez Urząd Dozoru Technicznego lub Polskie Centrum Akredytacji spełniające kryteria normy PN- EN ISO/IEC 17025:2005P (Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących) Zamawiający wymaga aby wykonanie usługi nastąpiło przez osoby posiadające wymagane prawem uprawnienia zawodowe do wykonywania usług objętych przedmiotem zamówienia Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Zamawiający nie wyznacza w tym zakresie wymagań, których spełnienie Wykonawcy zobowiązani są wykazać w szczególny sposób Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie zapisów 11 Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane służące działalności sektorowej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Tarnowie - w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia powinien złożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oddzielnie - dotyczy również wspólników spółki cywilnej W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w pkt Ogłoszenia Zamawiający żąda złożenia przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu stanowiącego Załącznik nr 3 do Ogłoszenia W zakresie potwierdzenia warunku nie podlegania wykluczeniu, o którym mowa w pkt należy złożyć Oświadczenie stanowiące Załącznik nr 4 do Ogłoszenia. W celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w 11 ust.1 pkt. 8 Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane służące działalności sektorowej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Tarnowie Wykonawca składa Oświadczenie stanowiące Załącznik nr 4 do Ogłoszenia, że nie należy lub należy do grupy kapitałowej, a w przypadku Wykonawcy, który należy do grupy kapitałowej składa dodatkowo Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej stanowiącą Załącznik Nr 5 do Ogłoszenia Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu prowadzona będzie na podstawie oświadczeń Wykonawcy oraz analizy dokumentów złożonych do oferty Nie spełnienie chociażby jednego warunku, o którym mowa w pkt Ogłoszenia, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z dalszego udziału w postępowaniu. 12. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (dotyczy również spółki cywilnej) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia W przypadku, o którym mowa w pkt Wykonawcy muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego sektorowego. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa

5 przedłożonego wraz z ofertą (w przypadku spółki cywilnej pełnomocnictwo wymagane jest jedynie w przypadku, gdy w umowie spółki cywilnej nie zostało określone umocowanie do reprezentacji dla wspólnika, który w imieniu spółki cywilnej składa ofertę). Zaleca się, aby pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnictwo ustanawiające pełnomocnika powinno: Jednoznacznie określać postępowanie do którego się odnosi Wymieniać wszystkich Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie Precyzować zakres umocowania (podpisywanie oferty, podpisywanie w imieniu Wykonawców oświadczeń m.in. o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu) Upoważnić pełnomocnika do podejmowania niezbędnych działań związanych z postępowaniem lub dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych związanych z zawarciem umowy w imieniu Wykonawców Być podpisane przez prawnie umocowanych przedstawicieli poszczególnych Wykonawców składających ofertę wspólną, jako potwierdzenie uprawnień przekazanych pełnomocnikowi Dokumenty i oświadczenia składające się na ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powinny być podpisane przez pełnomocnika (zaleca się aby każda ze stron oferty była parafowana przez pełnomocnika) W przypadku ustanowienia pełnomocnika wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z postępowania oraz łącznie muszą spełniać warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt Ogłoszenia W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu określonego w pkt przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymagane jest złożenie przez każdego z tych Wykonawców oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, stanowiącego Załącznik nr 4 do Ogłoszenia. W celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w 11 ust.1 pkt. 8 Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane służące działalności sektorowej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Tarnowie Wykonawcy składają Oświadczenie stanowiące Załącznik nr 4 do Ogłoszenia, że nie należą lub należą do grupy kapitałowej. W przypadku Wykonawców, którzy należą do grupy kapitałowej wymagane jest złożenie dodatkowo Listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej stanowiącej Załącznik Nr 5 do Ogłoszenia. 13. Opis sposobu przygotowania oferty: Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca Treść oferty musi odpowiadać treści Ogłoszenia (oraz ewentualnym zmianom Ogłoszenia). Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników do Ogłoszenia, powinny być sporządzone zgodnie co do formy i treści z tymi wzorami W ofercie (np. na Załączniku nr 6 do Ogłoszenia - Formularz podstawowy) Wykonawca może zastrzec, które informacje (załączniki do oferty) nie mogą

6 być ujawnione przy jednoczesnym wykazaniu, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa, wówczas informacje te muszą być opisane i dołączone w formie osobnego dokumentu, wyraźnie oznakowanego jako "Załączniki zastrzeżone - informacje zawarte na stronach... stanowią tajemnice przedsiębiorstwa- nie udostępniać innym Wykonawcom" Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe oznakowanie takich załączników przez Wykonawcę Wykonawca nie może zastrzec informacji, dotyczących nazwy (firmy) oraz adresu Wykonawcy, a także informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie Przystępujący do przetargu powinien złożyć pisemną ofertę zawierającą: Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, stanowiące Załącznik Nr 3 do Ogłoszenia Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, stanowiące Załącznik Nr 4 do Ogłoszenia. (W przypadku gdy ofertę składają Wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia oświadczenie powinien złożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dotyczy również każdego ze wspólników spółki cywilnej). W przypadku Wykonawców, którzy należą do grupy kapitałowej wymagane jest złożenie dodatkowo Listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej stanowiącej Załącznik Nr 5 do Ogłoszenia Oświadczenie podatnika stanowiące Załącznik Nr 2 do Ogłoszenia Formularz podstawowy, stanowiący Załącznik Nr 6 do Ogłoszenia (cenę oferty sporządzoną zgodnie z pkt. 8 Ogłoszenia) - podpisany na każdej stronie przez osobę upoważnioną Pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawcy, w przypadku, gdy dokumentów składających się na ofertę nie podpisuje osoba uprawniona do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z odpisem z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w przypadku spółki cywilnej pełnomocnictwo wymagane jest jedynie w przypadku, gdy w umowie spółki cywilnej nie zostało określone umocowanie do reprezentacji dla wspólnika, który w imieniu spółki cywilnej składa ofertę) Dokument potwierdzający wpłatę wadium w przypadku wyboru formy pieniężnej lub oryginał dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego w przypadku gdy, Wykonawca wnosi wadium w postaci niepieniężnej W przypadku spółki cywilnej wymagane jest złożenie kserokopii umowy spółki cywilnej poświadczonej na każdej stronie za zgodność z oryginałem Pełnomocnictwa, o których mowa w pkt i Ogłoszenia powinny być przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii przez osoby wystawiające pełnomocnictwo, notariusza lub osoby, których uprawnienie do reprezentacji wynika z dokumentu rejestrowego Wykonawcy, zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w tych dokumentach W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia odpowiednio stosuje się pkt. 12 Ogłoszenia Oferta pod rygorem nieważności powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz.

7 13.9. Wszystkie dokumenty złożone do przetargu mają być: Czytelne Złożone w oryginale lub odpisach (kserokopiach) opisanych "za zgodność z oryginałem". Poświadczenie za zgodność z oryginałem musi być opatrzone podpisem osoby upoważnionej oraz napisem/pieczątką "za zgodność z oryginałem" na każdej stronie dokumentu Wszystkie dokumenty (każda strona oferty zawierająca treść) określone w pkt za wyjątkiem dokumentu potwierdzającego wpłatę wadium w formie przelewu wygenerowanego elektronicznie i nie wymagającego podpisu ani stempla sporządzonego na podstawie art. 7 Prawo Bankowe (Dz.U poz z późn. zm.) lub oryginału dokumentu gwarancji wadialnej wystawionego przez bank lub firmę ubezpieczeniową, muszą być podpisane przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Ewentualne zmiany/poprawki/przekreślenia/dopiski muszą być naniesione czytelnie oraz zaparafowane przez osobę(y) podpisującą(e) ofertę Zamawiający uznaje, że podpisem jest: złożony własnoręcznie znak, z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego, a jeżeli ten znak jest nieczytelny lub nie zawiera pełnego imienia i nazwiska, to znak musi być uzupełniony pieczęcią imienną lub w inny sposób umożliwiać identyfikację imienia i nazwiska podpisującego Zaleca się aby wszystkie strony oferty były ponumerowane i parafowane przez osobę lub osoby podpisujące ofertę. Zaleca się również dołączenie do oferty spisu treści, z podaniem liczby stron oferty łącznie Oryginały dokumentów Wykonawca winien dostarczyć na każde żądanie Zamawiającego po otwarciu ofert Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. W przypadku zaistnienia okoliczności opisanych w pkt i Ogłoszenia, Zamawiający nie ponosi zwrotu kosztów przygotowania i złożenia oferty poniesionych przez Wykonawcę Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści Ogłoszenia Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania Wykonawcy bezzwłocznie, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Ogłoszenia wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 2 dni robocze przed upływem terminu składania ofert Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt Ogłoszenia W przypadku wniesienia wniosku po upływie terminu, o którym mowa w pkt Ogłoszenia, Zamawiający może pozostawić wniosek bez rozpoznania Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże pytającemu oraz bez ujawniania źródła zapytania zamieści na własnej stronie internetowej pod adresem zakładka BIP oraz na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści Ogłoszenia W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert odwołać lub zmodyfikować treść Ogłoszenia. Dokonaną w ten sposób modyfikację Zamawiający zamieści na własnej stronie internetowej pod adresem zakładka BIP oraz na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie.

8 Jeżeli w wyniku zmiany treści Ogłoszenia jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i zamieści tę informacje na stronie internetowej. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt Ogłoszenia Wszelkie wprowadzone zmiany, o których mowa w pkt i pkt Ogłoszenia są wiążące dla wszystkich Wykonawców i winny być uwzględnione przy składaniu ofert. 14. Przebieg postępowania Postępowanie przetargowe może się odbyć, chociażby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w postępowaniu Postępowanie przetargowe odbywa się w następujących etapach: Etap I Otwarcie ofert Etap II Sprawdzenie ofert pod kątem formalnym, technicznym i cenowym Etap III Rozstrzygnięcie postępowania Zamawiający, według własnego uznania, może zwrócić się do Wykonawcy o uzupełnienie nadesłanej przez niego dokumentacji ofertowej Zamawiający w celu ustalenia czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwraca się w formie pisemnej do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: Jej treść nie odpowiada treści Ogłoszenia Została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia Wykonawca w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny Zawiera błąd w obliczeniu ceny Zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia Wykonawca we wskazanym przez Zamawiającego terminie nie zgodził się na poprawienie innej omyłki polegającej na niezgodności oferty z Ogłoszeniem niepowodującej istotnych zmian w treści oferty Jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów Wykonawca nie złożył wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny w określonym przez Zamawiającego terminie Wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł wadium niezgodnie z zapisami pkt Ogłoszenia w sposób naruszający interes Zamawiającego Kryterium oceny ofert 100% cena brutto dla całego przedmiotu zamówienia Zamawiający dokonuje oceny złożonych ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty poprzez porównanie cen brutto dla całego przedmiotu zamówienia Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę tego Wykonawcy, która po spełnieniu warunków formalno-technicznych uzyska najniższą cenę brutto dla całego przedmiotu zamówienia. 15. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: Oferty należy składać w zaklejonej kopercie oznaczonej nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy z napisem Wykonanie usługi badania metodą radiograficzną i ultradźwiękową spoin sieci ciepłowniczych, w przypadku gdy oferta zawiera informacje zastrzeżone należy złożyć dodatkową adnotację "Zawiera informacje zastrzeżone". Ofertę należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego w Tarnowie

9 przy ul. Siennej 4, pokój 316 w terminie do dnia r., do godziny 10:00. Termin powyższy zostanie zachowany, jeżeli oferta znajdzie się w siedzibie Zamawiającego przed jego upływem Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu r. o godzinie 10:30 w sali konferencyjnej (pokój 117) na ul. Siennej 4 w Tarnowie Koperta z ofertą powinna być oznaczona nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, tak, aby ofertę złożoną po terminie można było odesłać do Wykonawcy Oferty zostaną otwarte według kolejności wpływu Informacje dotyczące kontaktu z Zamawiającym: Telefonicznie - telefon nr , fax Zamawiający dopuszcza możliwość kontaktu drogą elektroniczną Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są: W sprawach formalnych - Sekcja Zamówień: Sylwia Gołąb tel. (14) w godz. od 8:00-14:00 W sprawach technicznych: Krzysztof Wrona Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać złożoną ofertę Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub o wycofaniu oferty winno zostać złożone w sposób i w formie przewidzianej dla złożenia oferty, ze stosowną dodatkową adnotacją na kopercie: "ZMIANA / WYCOFANIE". W kopercie należy umieścić oświadczenie Wykonawcy o zmianie lub wycofaniu oferty. 16. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 17. Projekt umowy i wymogi dotyczące jej zawarcia Projekt umowy stanowi Załącznik Nr 7 do Ogłoszenia i zawiera wszystkie istotne warunki realizacji zamówienia Treść projektu umowy nie podlega zmianom, z zastrzeżeniem zapisów pkt Zamawiający, na wniosek Wykonawcy, może wyrazić zgodę na wprowadzenie zmian do treści umowy, pod warunkiem, że zmiany te nie będą niekorzystne dla Zamawiającego. Propozycje zmiany treści umowy, Wykonawca winien przedstawić w swojej ofercie. Brak zgody ze strony Zamawiającego na wprowadzenie proponowanych przez Wykonawcę zmian jest równoznaczny z tym, że Wykonawca jest zobowiązany do podpisania umowy w terminie określonym w pkt , o treści zgodnej z załączonym do Ogłoszenia projektem umowy Umowa zostanie zawarta z Wykonawcą, którego prawidłowo złożona oferta wybrana została jako najkorzystniejsza Jeżeli najkorzystniejszą ofertę złożą Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej w terminie do 10 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego ogłoszenia o rozstrzygnięciu przedmiotowego postępowania przetargowego, nie później jednak niż w terminie związania ofertą W przypadku uchylania się przez Wykonawcę którego oferta wybrana została jako najkorzystniejsza od zawarcia umowy z przyczyn od niego zależnych (np. nie dotrzymania terminu, o którym mowa w pkt ), Zamawiający może podjąć decyzję o zawarciu umowy z Wykonawcą, którego ofertę zakwalifikowano jako kolejną pod względem zastosowanych w postępowaniu przetargowym kryteriów.

10 17.8. Umowa może zostać zmieniona po jej podpisaniu tylko i wyłącznie w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności niezależnych od stron. Lista załączników: 1. Załącznik Nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 2. Załącznik Nr 2 - Oświadczenie podatnika 3. Załącznik Nr 3 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 4. Załącznik Nr 4 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 5. Załącznik Nr 5 - Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej 6. Załącznik Nr 6 - Formularz podstawowy 7. Załącznik Nr 7 - Projekt umowy Tarnów, dnia r.

11 Załącznik Nr 1 do Ogłoszenia o wszczęciu postępowania prowadzonego w trybie przetargu w oparciu o Regulamin udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane służące działalności sektorowej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Tarnowie na wykonanie usługi badania metodą radiograficzną i ultradźwiękową spoin sieci ciepłowniczych (PN/21/2018/U). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Badanie spoin metodą RT: L.p. Średnica zewnętrzna rurociągu oraz j.m. Ilość grubość ścianki 1 26,9/2,6 szt ,7/2,6 szt ,4/2,6 szt ,3/2,6 szt ,3/2,9 szt ,1/2,9 szt ,9/3,2 szt ,3/3,6 szt ,7/3,6 szt ,3/4,0 szt ,1/4,5 szt ,0/5,0 szt ,9/5,6 szt ,6/5,6 szt ,4/6,3 szt ,2/6,3 szt ,0/6,3 szt. 2 Badanie spoin metodą UT: L.p. Średnica zewnętrzna rurociągu oraz j.m. Ilość grubość ścianki 1 26,9/2,6 szt ,7/2,6 szt ,4/2,6 szt ,3/2,6 szt ,3/2,9 szt ,1/2,9 szt ,9/3,2 szt ,3/3,6 szt ,7/3,6 szt. 6 11

12 10 168,3/4,0 szt ,1/4,5 szt ,0/5,0 szt ,9/5,6 szt ,6/5,6 szt ,4/6,3 szt ,2/6,3 szt ,0/6,3 szt. 2 Uwaga! Wszystkie podane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia ilości należy traktować jako wielkości szacunkowe. Podane ilości należy traktować jako informację pomocniczą, umożliwiającą Zamawiającemu dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty oraz umożliwiającą Wykonawcy ustalenie wysokości poszczególnych stawek cenowych. 12

13 Załącznik Nr 2 do Ogłoszenia o wszczęciu postępowania prowadzonego w trybie przetargu w oparciu o Regulamin udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane służące działalności sektorowej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Tarnowie na wykonanie usługi badania metodą radiograficzną i ultradźwiękową spoin sieci ciepłowniczych (PN/21/2018/U). OŚWIADCZENIE Oświadczam, że firma..., (podać pełną nazwę) którą reprezentuję posługuje się numerem NIP Ponadto oświadczam, że ww. firma posiada status podatnika VAT czynnego zgodnie z art. 157 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. O podatku od towarów i usług (Dz.U poz z późn. zm.)...., dnia... (podpis osoby uprawnionej) 13

14 Załącznik Nr 3 do Ogłoszenia o wszczęciu postępowania prowadzonego w trybie przetargu w oparciu o Regulamin udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane służące działalności sektorowej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Tarnowie na wykonanie usługi badania metodą radiograficzną i ultradźwiękową spoin sieci ciepłowniczych (PN/21/2018/U). Nazwa i siedziba Wykonawcy: OŚWIADCZENIE o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu... w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, należy podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich podmiotów składających wspólną ofertę Nazwa i siedziba Zamawiającego: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A., ul. Sienna 4, Tarnów. Nawiązując do Ogłoszenia o wszczęciu postępowania prowadzonego w trybie przetargu w oparciu o Regulamin udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane służące działalności sektorowej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Tarnowie na wykonanie usługi badania metodą radiograficzną i ultradźwiękową spoin sieci ciepłowniczych (PN/21/2018/U) OŚWIADCZAM(Y), ŻE NA DZIEŃ SKŁADANIA OFERT: 1. Posiadam(y) niezbędne uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 2. Posiadam(y) niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny a także dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Posiadam(y) własne lub będziemy mieć prawo na etapie realizacji przedmiotu zamówienia do korzystania w każdym czasie z laboratorium badań nieniszczących spawów uznane przez Urząd Dozoru Technicznego lub Polskie Centrum Akredytacji spełniające kryteria normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005P (Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących) Wykonanie usługi nastąpi przez osoby posiadające wymagane prawem uprawnienia zawodowe do wykonywania usług objętych przedmiotem zamówienia. 3. Znajduję(my) się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia , dnia... (podpis osoby uprawnionej) 14

15 Załącznik Nr 4 do Ogłoszenia o wszczęciu postępowania prowadzonego w trybie przetargu w oparciu o Regulamin udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane służące działalności sektorowej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Tarnowie na wykonanie usługi badania metodą radiograficzną i ultradźwiękową spoin sieci ciepłowniczych (PN/21/2018/U). Nazwa i siedziba Wykonawcy: OŚWIADCZENIE o braku podstaw do wykluczenia... Należy podać nazwę (firmy) i dokładny adres siedziby. 1 Nazwa i siedziba Zamawiającego: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A., ul. Sienna 4, Tarnów. Nawiązując do Ogłoszenia o wszczęciu postępowania prowadzonego w trybie przetargu w oparciu o Regulamin udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane służące działalności sektorowej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Tarnowie na wykonanie usługi badania metodą radiograficzną i ultradźwiękową spoin sieci ciepłowniczych (PN/21/2018/U) OŚWIADCZAM(Y), ŻE NA DZIEŃ SKŁADANIA OFERT: 1. Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie zapisu 11 Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane służące działalności sektorowej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Tarnowie. 2. Nie należę/ należę* do grupy kapitałowej (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U poz. 229 z późn.zm.). *Niepotrzebne skreślić (w przypadku zaznaczenia, iż Wykonawca należy do grupy kapitałowej należy wypełnić Załącznik nr 5) , dnia... (podpis osoby uprawnionej) 1 Oświadczenie powinien złożyć każdy z Wykonawców a w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie powinien złożyć każdy z Wykonawców oddzielnie, dotyczy również każdego ze wspólników spółki cywilnej. 15

16 Załącznik Nr 5 do Ogłoszenia o wszczęciu postępowania prowadzonego w trybie przetargu w oparciu o Regulamin udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane służące działalności sektorowej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Tarnowie na wykonanie usługi badania metodą radiograficzną i ultradźwiękową spoin sieci ciepłowniczych (PN/21/2018/U). Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w Załączniku nr 4 do Ogłoszenia pkt. 2 Nazwa i siedziba Wykonawcy:... Należy podać nazwę (firmy) i dokładny adres siedziby. 1 Nazwa i siedziba Zamawiającego: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A., ul. Sienna 4, Tarnów. Nawiązując do Ogłoszenia o wszczęciu postępowania prowadzonego w trybie przetargu w oparciu o Regulamin udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane służące działalności sektorowej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Tarnowie na wykonanie usługi badania metodą radiograficzną i ultradźwiękową spoin sieci ciepłowniczych (PN/21/2018/U) składam listę podmiotów, razem z którymi należymy do tej samej grupy kapitałowej* w rozumieniu ustawy z dnia r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U poz. 229 z późn.zm.) L.p. Nazwa podmiotu Adres podmiotu 1. *Przez grupę kapitałową - według ustawy z dnia r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U poz. 229 z późn.zm.) rozumie się wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę. UWAGA: Lista ma zawierać wszystkie firmy, w tym zagraniczne, wchodzące w skład grupy kapitałowej...., dnia (podpis osoby uprawnionej) 1 Listę powinien złożyć każdy Wykonawca należący do grupy kapitałowej a w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia listę powinien złożyć każdy z Wykonawców oddzielnie, dotyczy również każdego ze wspólników spółki cywilnej. 16

17 Załącznik Nr 6 do Ogłoszenia o wszczęciu postępowania prowadzonego w trybie przetargu w oparciu o Regulamin udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane służące działalności sektorowej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Tarnowie na wykonanie usługi badania metodą radiograficzną i ultradźwiękową spoin sieci ciepłowniczych (PN/21/2018/U). Badanie spoin metodą RT L.p. Średnica zewnętrzna rurociągu oraz grubość ścianki FORMULARZ PODSTAWOWY j.m. Ilość Cena jednostkowa netto PLN Cena netto PLN (D*E) Cena brutto PLN (F + podatek VAT 23%) A B C D E F G 1 26,9/2,6 szt ,7/2,6 szt ,4/2,6 szt ,3/2,6 szt ,3/2,9 szt ,1/2,9 szt ,9/3,2 szt ,3/3,6 szt ,7/3,6 szt ,3/4,0 szt ,1/4,5 szt ,0/5,0 szt ,9/5,6 szt ,6/5,6 szt ,4/6,3 szt. 2 (podpis osoby uprawnionej)

18 16 457,2/6,3 szt ,0/6,3 szt. 2 Badanie spoin metodą UT L.p. Średnica zewnętrzna rurociągu oraz grubość ścianki j.m. Ilość Cena jednostkowa netto PLN Cena netto PLN (D*E) Cena brutto PLN (F + podatek VAT 23%) A B C D E F G 1 26,9/2,6 szt ,7/2,6 szt ,4/2,6 szt ,3/2,6 szt ,3/2,9 szt ,1/2,9 szt ,9/3,2 szt ,3/3,6 szt ,7/3,6 szt ,3/4,0 szt ,1/4,5 szt ,0/5,0 szt ,9/5,6 szt ,6/5,6 szt ,4/6,3 szt ,2/6,3 szt ,0/6,3 szt. 2 (podpis osoby uprawnionej)

19 1. Oferujemy realizację całego przedmiotu zamówienia (usługa badania spoin metodami RT i UT) zgodnie z zapisami Ogłoszenia za: cenę netto:...zł (słownie:... zł) cenę brutto:...zł (słownie:... zł) 2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Ogłoszenia i przyjmujemy wszystkie warunki bez zastrzeżeń. 3. Oświadczamy, że uważamy się związani ofertą przez czas wskazany w Ogłoszeniu. 4. Oświadczamy, że jesteśmy w stanie spełnić wymóg pkt. 7 Ogłoszenia. 5. Zobowiązujemy się, do podpisania umowy w terminie do 10 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego ogłoszenia o rozstrzygnięciu przedmiotowego postępowania przetargowego, ale nie później niż w terminie związania ofertą. 6. Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności tj. 30 dniowy termin od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. 7. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią projektu umowy i akceptujemy w całości/akceptujemy z wyjątkiem zapisów....^ (patrz pkt Ogłoszenia) zawarte w niej zapisy. ^ Należy wskazać proponowane zmiany (treść poszczególnych zapisów po zmianach). Niepotrzebne skreślić Uwaga: Nie uzupełnienie pkt. 7 zgodnie ze wskazaniami Zamawiającego, Zamawiający poczyta jako akceptację projektu umowy w całości., dnia (podpis osoby uprawnionej)

20 Załącznik nr 7 projekt umowy do Ogłoszenia o wszczęciu postępowania prowadzonego w trybie przetargu w oparciu o Regulamin udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane służące działalności sektorowej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Tarnowie na wykonanie usługi badania metodą radiograficzną i ultradźwiękową spoin sieci ciepłowniczych (PN/21/2018/U). UMOWA Nr... na wykonanie usługi badania metodą radiograficzną i ultradźwiękową spoin sieci ciepłowniczych zawarta w dniu r., w Tarnowie, pomiędzy: 1. Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej S.A. z siedzibą w Tarnowie: ul. Sienna 4, Tarnów, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS Nr , posługującym się numerem NIP , posiadającym numer identyfikacyjny Regon , Kapitał Zakładowy ,00 zł, Kapitał Wpłacony ,00 zł, reprezentowanym przez: - Tadeusz Sieńczak - Wiceprezes Zarządu, - Beata Jagoda - Członek Zarządu, zwanym dalej Zamawiającym a z siedzibą w...: ul...., , wpisaną/-nym do..., posługującą/-cym się numerem NIP..., posiadającą/-ym numer identyfikacyjny Regon..., reprezentowaną/ -nym przez: -..., zwaną/ -ym dalej Wykonawcą W wyniku rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie przetargu w oparciu o Regulamin udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane służące działalności sektorowej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Tarnowie na wykonanie usługi badania metodą radiograficzną i ultradźwiękową spoin sieci ciepłowniczych (PN/21/2018/U) zostaje zawarta umowa o następującej treści: 1 1. Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Wykonawcę usługi badania metodą radiograficzną i ultradźwiękową spoin sieci ciepłowniczych sukcesywnie po każdorazowym zgłoszeniu przez Zamawiającego. Badania radiograficzne będą przeprowadzane na rurociągach w zakresie średnic: Dz 26,9 mm Dz 508,0 mm (gdzie Dz oznacza średnicę zewnętrzną rurociągu) na spoinach czołowych. 2. Niniejsza umowa obowiązuje w terminie od dnia jej podpisania do dnia roku.

21 2 1. Wykonawca oświadcza, że: a) posiada własne lub ma prawo do korzystania w każdym czasie z laboratorium badań nieniszczących - Świadectwo Uznania Laboratorium Nr wydane przez., spełniające kryteria normy PN/EN ISO/IEC 17025:2005P (Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących). b) wykonanie usługi nastąpi przez osoby posiadające wymagane prawem uprawnienia zawodowe do wykonania usług objętych przedmiotem zamówienia. Wykaz osób uprawnionych do wykonywania badań stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszej umowy Wykonawca przystąpi do wykonania badania spoin na rurociągach sieci ciepłowniczych po otrzymaniu telefonicznego (na nr tel. Wykonawcy.) lub mailowego (na Wykonawcy:.) zlecenia od Zamawiającego w terminie uzgodnionym na roboczo z uprawnionym przedstawicielem Zamawiającego, o którym mowa w 8, przy czym: 1) W przypadku zleceń standardowych w terminie nie dłuższym niż 24 godz. licząc od momentu zlecenia usługi przez Zamawiającego. Do wskazanego terminu nie wlicza się dni ustawowo wolnych od pracy. 2) W przypadkach szczególnych (awarie, roboty na sieciach w strategicznych punktach miasta) Wykonawca przystąpi do realizacji usługi w terminie nie dłuższym niż 12 godz. od momentu zlecenia usługi przez Zamawiającego. 2. Zlecenie telefoniczne winno zawierać informację o miejscu realizacji usługi badania, średnicę Dz połączenia, ilość połączeń do wykonania badania oraz nazwisko i imię osoby do kontaktu. 3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia: z należytą starannością, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa i normami ze szczególnym uwzględnieniem norm: - PN-EN ISO/IEC 17025:2005P - Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących, - PN-EN :2012E - Rurociągi przemysłowe metalowe Część 5: Kontrola i badania) - PN-EN ISO 9712:2012E - Badania nieniszczące Kwalifikacja i certyfikacja personelu badań nieniszczących. Badania radiograficzne złączy: poziom jakości, które mają spełniać wykonane złącza badane metodą radiograficzną według normy PN-EN ISO 5817 to "C", poziom akceptacji zgodnie z PN-EN

22 4. Wykonawca po wykonaniu usługi badania spoin zobowiązany jest do: 4.1. Telefonicznego poinformowania uprawnionych przedstawicieli Zamawiającego, o których mowa w 8, o wyniku przeprowadzonych badań - najpóźniej w następnym dniu do godziny 9:00 po przeprowadzeniu badania, a następnie przesłania za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres szczegółowych informacji o wyniku przeprowadzonych badań, ze szczególnym uwzględnieniem informacji o ilości badanych spawów, ich średnicy, numeracji, rezultacie wykonanych badań (pozytywne/negatywne (wskazanie kodu wady)), najpóźniej w następnym dniu roboczym Zamawiającego po przeprowadzeniu badania (do godz. 15:00) Przekazania Zamawiającemu protokołu z badań wraz ze szkicem (szkic schematyczny spawów)/protokołu z badań wraz z radiogramem oraz szkicem (szkic schematyczny spawów)) w terminie 5 dni roboczych Zamawiającego od daty zakończenia badań na danym odcinku. 5. W przypadku stwierdzenia braku poprawności wykonania spoiny: 5.1. Wykonawca przekaże dokumentację z badania dopiero wraz z dokumentacją powstałą z powtórnego badania wadliwego spawu. Powtórne badanie zostanie przeprowadzone na zlecenie Zamawiającego odpłatnie na koszt Zamawiającego, według określonej w Załączniku Nr 1 do umowy stawki cenowej Wykonawca, po przeprowadzeniu powtórnego badania, przekaże Zamawiającemu pełną dokumentację przy zastosowaniu trybu opisanego w ust. 4 niniejszego paragrafu. 6. W przypadku zmiany danych kontaktowych określonych w ust. 1 (adres lub numer telefonu) Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego w formie pisemnej. W przypadku nie zastosowania się do obowiązku o którym mowa w zdaniu 1 Wykonawca nie może powoływać się na okoliczność przesłania przez Zamawiającego zamówienia na nieaktualny adres mailowy lub nieaktualny numer telefonu, a co z tym związane nie wyłącza to odpowiedzialności Wykonawcy, za niedotrzymanie terminów realizacji przedmiotu umowy, o której mowa w 6 niniejszej umowy. 7. Zmiana adresów określonych w ust. 1 i 4 niniejszego paragrafu oraz w 8 oraz zmiana numerów telefonu określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu i w 8 nie wymagają aneksu do niniejszej umowy Ceny jednostkowe netto za badanie pojedynczego spawu dla poszczególnych średnic, w podziale na metody wykonywania badań zawiera Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy. Ceny są niezmienne przez cały okres obowiązywania umowy. 2. Cena jednostkowa badania spawu zawiera całościowy koszt wykonania usługi, w tym koszty dojazdu do wskazanego przez Zamawiającego miejsca badania spawów w granicach administracyjnych miasta Tarnowa oraz koszt opracowania wyników, sporządzenie protokołów, radiogramów i szkiców (szkice schematyczne spawów). Minimalna ilość spoin przedstawionych każdorazowo do badania nie może być mniejsza niż 10 sztuk (dowolnej średnicy). 3. Wartość każdorazowo wykonanej usługi ustala się w oparciu o zatwierdzony przez obie strony protokół odbioru (wskazujący ilość wykonanych badań spoin, średnice rurociągu i miejsce wykonania badań spoin potwierdzony przez osoby uprawnione ze strony Wykonawcy i Zamawiającego) oraz jednostkowe ceny netto wykonania badania określone w Załączniku Nr 1 do niniejszej umowy. Do wynagrodzenia netto doliczony będzie podatek VAT (wg obowiązującej stawki). 22

23 4. Zamawiający ma prawo odmówić odbioru dostarczonego protokołu w przypadku stwierdzenia jego wad, niekompletności, błędów, etc. Wady protokołu stanowią opóźnienie w wykonywaniu usługi Strony ustalają, że zapłata za realizację umowy nastąpi na podstawie faktur sporządzonych na podstawie protokołu odbioru, o którym mowa w 4 ust. 3 dla danego zlecenia. 2. Płatność za wykonane usługi nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze w ciągu 30 dni od otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. 3. Spełnienie terminu płatności uważa się za dotrzymane w dacie dokonania dyspozycji przelewu środków pieniężnych w banku Zamawiającego. 4. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług NIP Wykonawca oświadcza, że jest czynnym płatnikiem podatku od towarów i usług, posługującym się numerem NIP Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne w wysokości : 1) ,00 zł brutto (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) za odstąpienie Wykonawcy od wykonania przedmiotu umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, 2) 100,00 zł brutto (słownie: sto złotych 00/100) za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy tj. przekroczenie któregokolwiek z terminów, o których mowa w 3 ust.1 lub/i 3 ust. 4 (dotyczy każdego zlecenia). 2. Wprowadzone zostaje zastrzeżenie do odszkodowania uzupełniającego, przenoszące wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w terminie 7 dni od daty wystąpienia przez Zamawiającego z żądaniem zapłacenia kary. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia przysługującemu Wykonawcy. 4. W każdym przypadku, gdy Wykonawca zaniecha wykonania czynności, do których jest zobowiązany w świetle postanowień niniejszej Umowy, Zamawiający po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do podjęcia tych czynności w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie oraz po bezskutecznym upływie tego terminu, uprawniony będzie zlecić wykonanie zastępcze tych czynności. Wszelkie poniesione z tego tytułu przez Zamawiającego koszty, Zamawiający potrąci z wynagrodzenia należnego Wykonawcy lub będzie uprawniony ich dochodzić we wszelki inny dopuszczalny prawem sposób. Skorzystanie przez Zamawiającego z wykonania zastępczego nie pozbawia prawa do dochodzenia kar umownych określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu Zamawiający, bez ponoszenia jakiejkolwiek dodatkowej odpowiedzialności finansowo - prawnej zastrzega sobie prawo do natychmiastowego odstąpienia od umowy bez wyznaczania terminu dodatkowego, w przypadku gdy Wykonawca, z przyczyn leżących po jego stronie nieterminowo realizuje umowę i przekroczył o 5 dni którykolwiek z terminów realizacji przedmiotu umowy o których mowa w 3 ust.1. Oświadczenie 23

U M O W A Nr NZ/28P/POIiŚ/2012 (wzór)

U M O W A Nr NZ/28P/POIiŚ/2012 (wzór) Nr sprawy: NZ/28P/POIiS/2012 Załącznik nr 7 do SIWZ U M O W A Nr NZ/28P/POIiŚ/2012 (wzór) W dniu 2012 r. pomiędzy Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Gmina Miasto Koszalin Zespół Szkół nr 8 im. Tadeusza Kościuszki w Koszalinie ul. Morska 108

Gmina Miasto Koszalin Zespół Szkół nr 8 im. Tadeusza Kościuszki w Koszalinie ul. Morska 108 Koszalin, 01.07.2015 r. ZS8-21.252.2015.EB Do Wykonawców Z A P Y T A N I E O F E R T O W E I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO: Gmina Miasto Koszalin Zespół Szkół nr 8 im. Tadeusza Kościuszki w Koszalinie ul.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. II. NAZWA I NUMER PROJEKTU 1. Projekt pn.. 2. Numer umowy o dofinansowanie:.

ZAPYTANIE OFERTOWE. II. NAZWA I NUMER PROJEKTU 1. Projekt pn.. 2. Numer umowy o dofinansowanie:. Załącznik nr 3 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Uczelni Poznań, dnia 27.09.2017 r. Nr: KSZP-2003-21/17/ZP-ZO ZAPYTANIE OFERTOWE Niniejsze Indywidualne Warunki Zamówienia nie stanowią ogłoszenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: PZP/ZP/26/2017/CNK/MSt Warszawa, dnia 22 września 2017 roku SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) DOSTAWA OPROGRAMOWANA DO PROCESU REALIZACJI I KOORDYNACJI INWESTYCJI BUDOWLANEJ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o. 44-300 WODZISŁAW ŚL., ul. MARKLOWICKA 15 tel.: 32/ 455 26 34, 455 27 55 sekretariat tel./fax 32/456 38 80 e-mail: poczta@pwik-wodzislaw.pl www.pwik-wodzislaw.pl

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU W RYKACH

ZARZĄD POWIATU W RYKACH ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA: OKREŚLANIE WARTOŚCI POJAZDÓW USUNIĘTYCH Z DRÓG W TRYBIE ART. 130A USTAWY PRAWO O RUCHU DROGOWYM- ZNAK SPRAWY: RM.272.5.2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO POWIAT RYCKI

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. Tel. (52) , Fax (52) ; (52)

Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. Tel. (52) , Fax (52) ; (52) 1 08.06.2015 r. Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. Tel. (52) 30 45 200, Fax (52) 30 45 470; (52) 30 45 330 www.kpec.bydgoszcz.pl WARUNKI ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. II. NAZWA I NUMER PROJEKTU 1. Projekt pn.. 2. Numer umowy o dofinansowanie:.

ZAPYTANIE OFERTOWE. II. NAZWA I NUMER PROJEKTU 1. Projekt pn.. 2. Numer umowy o dofinansowanie:. Załącznik nr 3 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Uczelni Poznań, dnia 04.07.2017 r. Nr: KSZP-2003-14/17/ZP-ZO ZAPYTANIE OFERTOWE Niniejsze Indywidualne Warunki Zamówienia nie stanowią ogłoszenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWĘ TRZECH KOMPUTERÓW Zatwierdza (podpis i pieczęć kierownika zamawiającego)

Bardziej szczegółowo

Wykonawca składający ofertę musi spełniać warunki udziału w postępowaniu tj. posiadać koncesję na wydobywanie kruszywa naturalnego.

Wykonawca składający ofertę musi spełniać warunki udziału w postępowaniu tj. posiadać koncesję na wydobywanie kruszywa naturalnego. PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 21-500 Biała Podlaska, ul. Pokoju 26 Biała Podlaska 2019.02.15. Nr sprawy 6/OoZ/U/2019 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa sprzętu komputerowego dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach.

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa sprzętu komputerowego dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach. Suwałki: dostawa sprzętu komputerowego dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach Numer ogłoszenia: 99305-2013; data zamieszczenia: 04.06.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

p.n.: DOSTAWA SAMOCHODU CIĘŻAROWO DOSTAWCZEGO.

p.n.: DOSTAWA SAMOCHODU CIĘŻAROWO DOSTAWCZEGO. SPECYFIKACJA PRZETARGOWA p.n.: DOSTAWA SAMOCHODU CIĘŻAROWO DOSTAWCZEGO. Zawartość: 1. Specyfikacja Przetargowa. 2. Druk oferty. 3. Druk oświadczenia. 4. Projekt umowy. I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO. Miejskie

Bardziej szczegółowo

II. NAZWA I NUMER PROJEKTU

II. NAZWA I NUMER PROJEKTU Załącznik nr 3 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Uczelni Poznań, dnia 2017-03-17 r. Nr: 2/2016 ZAPYTANIE OFERTOWE Niniejsze Indywidualne Warunki Zamówienia nie stanowią ogłoszenia o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej EURO na wykonanie :

dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej EURO na wykonanie : Nr sprawy: SP51.26.9.2019 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) dla zamówienia

Bardziej szczegółowo

(PROJEKT) UMOWA RAMOWA NR.

(PROJEKT) UMOWA RAMOWA NR. Załącznik nr 4 do SIWZ (PROJEKT) UMOWA RAMOWA NR. zawarta dnia r. w Gliwicach pomiędzy : Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej - Gliwice Sp. z o.o. ul. Królewskiej Tamy 135 44-100 Gliwice, wpisanym do

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAMAWIAJĄCY: ZAPYTANIE OFERTOWE Załącznik nr 4 do Zasad Udzielania Zamówień do których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych ZAMAWIAJĄCY: Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o. Al. Solidarności 67

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Kielce, Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi, Referat Funduszy Europejskich ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU

Urząd Miasta Kielce, Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi, Referat Funduszy Europejskich ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU ZFE-I.042.15.10.2017 Kielce, 10.10.2017r. Urząd Miasta Kielce, Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi, Referat Funduszy Europejskich ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU Na przygotowanie od

Bardziej szczegółowo

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa sprzętu komputerowego dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach.

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa sprzętu komputerowego dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach. Suwałki: dostawa sprzętu komputerowego dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach Numer ogłoszenia: 201422-2013; data zamieszczenia: 23.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. UMOWA Nr ATZ_..._..._201 _EL_..._201 zawarta w dniu. w Warszawie, pomiędzy:

Załącznik nr 2. UMOWA Nr ATZ_..._..._201 _EL_..._201 zawarta w dniu. w Warszawie, pomiędzy: UMOWA Nr ATZ_..._..._201 _EL_..._201 zawarta w dniu. w Warszawie, pomiędzy: Załącznik nr 2 Warszawskim Uniwersytetem Medycznym, z siedzibą przy ul. Żwirki i Wigury 61,02-091 Warszawa, posiadającym REGON:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wodociągi Miejskie Bytów Spółka z o.o. ul. Mickiewicza 1 77-100 Bytów Tel./fax 59 822-22-03 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa fabrycznie nowej koparko-ładowarki kołowej rok produkcji 2015r.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZAMAWIAJĄCY: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 93-465 Łódź, ul. Dubois 118 NIP: 7272755012 REGON: 100804793 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (do niniejszego zamówienia nie mają zastosowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ 1 Spis treści 1. Ogólne zasady... 4 2. Wadium... 5 3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy... 5 4. Warunki udziału w postępowaniu... 6 2 Definicje Ilekroć w postanowieniach

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Wrocław: Dostawa sprzętu komputerowego dla Narodowego Forum Muzyki im. Witolda

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 Euro na zadanie pod nazwą:

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 Euro na zadanie pod nazwą: GGŚ-II.7031.0000017.2015 Siewierz, dnia 02.12.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Gmina Siewierz ul. Żwirki i Wigury 16 42-470 Siewierz REGON: 276258227 NIP: 649-000-65-55 tel. 32 64 99 400 fax 32

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 22/2012 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV Jelenia Góra 25.07.2008 r Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Oznaczenie postępowania: ZP IVG.230/96/08 ZAMAWIAJĄCY: Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze (pełna nazwa) 58-500 Jelenia Góra ul. Muzealna

Bardziej szczegółowo

Dostawa fabrycznie nowego, gąsienicowego pojazdu amfibijnego z wyposażeniem, wykonanego i oznakowanego

Dostawa fabrycznie nowego, gąsienicowego pojazdu amfibijnego z wyposażeniem, wykonanego i oznakowanego Dostawa fabrycznie nowego, gąsienicowego pojazdu amfibijnego z wyposażeniem, wykonanego i oznakowanego Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej 42-200 Częstochowa ul. Sabinowska 62/64 Tel. (034) 378

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Druk i dostawa materiałów poligraficznych

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Druk i dostawa materiałów poligraficznych Nr sprawy: 38/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Druk i dostawa materiałów poligraficznych

Bardziej szczegółowo

... UMOWA Nr ATZ/ZG/2M11/2016/EL/8690/2016

... UMOWA Nr ATZ/ZG/2M11/2016/EL/8690/2016 Załącznik nr 2 UMOWA Nr ATZ/ZG/2M11/2016/EL/8690/2016 zawarta w dniu. w Warszawie, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 j.t.)

Bardziej szczegółowo

PRZETARG PISEMNY NA WYBÓR DOSTAWCY WODY MINERALNEJ DO PROJEKTU LEŚNA AKADEMIA SPORTU DZIECI I MŁODZIEŻY Nr 7/2016

PRZETARG PISEMNY NA WYBÓR DOSTAWCY WODY MINERALNEJ DO PROJEKTU LEŚNA AKADEMIA SPORTU DZIECI I MŁODZIEŻY Nr 7/2016 PRZETARG PISEMNY NA WYBÓR DOSTAWCY WODY MINERALNEJ DO PROJEKTU LEŚNA AKADEMIA SPORTU DZIECI I MŁODZIEŻY Nr 7/2016 Zadanie współfinansowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki I. ORGANIZATOR PRZETARGU/ZAMAWIAJĄCY

Bardziej szczegółowo

Umowa.../2018. III. Zamówienie zostało udzielone Wykonawcy, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę a Strony zawarły umowę o następującej treści:

Umowa.../2018. III. Zamówienie zostało udzielone Wykonawcy, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę a Strony zawarły umowę o następującej treści: Umowa.../2018 Zawarta w dniu... 2018 roku w Warszawie, pomiędzy: Ośrodkiem Przetwarzania Informacji Państwowym Instytutem Badawczym z siedzibą w Warszawie (00-608), przy al. Niepodległości 188B, wpisanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Zamawiający:

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Zamawiający: Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Zamawiający: Gmina Zalesie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ) na dostawy w zakresie: Zakup energii elektrycznej dla obiektów należących

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. /2017. z siedzibą., zarejestrowanym w, pod numerem., NIP.., REGON. zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

UMOWA nr. /2017. z siedzibą., zarejestrowanym w, pod numerem., NIP.., REGON. zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: UMOWA nr. /2017 w dniu. 2017 roku w Warszawie pomiędzy, Bankowym Funduszem Gwarancyjnym z siedzibą w Warszawie, ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4, 00-546 Warszawa, działającym na podstawie ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie ZSB/RO/4/2012. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie CPV: 45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

P O L S K A A K A D E M I A N A U K INSTYTUT DENDROLOGII W KÓRNIKU

P O L S K A A K A D E M I A N A U K INSTYTUT DENDROLOGII W KÓRNIKU P O L S K A A K A D E M I A N A U K INSTYTUT DENDROLOGII W KÓRNIKU 62-035 KÓRNIK, ul. Parkowa 5, tel. 61-8170-033; fax. 61-8170-166; www.idpan.poznan.pl e-mail: idkornik@man.poznan.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatr.zgora.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatr.zgora.pl Zielona Góra: Modernizacja Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze. Zabezpieczenie przeciwpożarowe w budynku Lubuskiego Teatru. Numer ogłoszenia: 412338-2009; data zamieszczenia: 30.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Wrocław: Usługi konserwacyjne i serwisowe w budynku Narodowego Forum Muzyki im.

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o postępowaniu nr IU/IS/2015/049 Wykonanie nowego zasilania w energię elektryczną do DCT w Porcie Gdańsk zwiększenie mocy przyłączeniowej

Ogłoszenie o postępowaniu nr IU/IS/2015/049 Wykonanie nowego zasilania w energię elektryczną do DCT w Porcie Gdańsk zwiększenie mocy przyłączeniowej Ogłoszenie o postępowaniu nr IU/IS/2015/049 Wykonanie nowego zasilania w energię elektryczną do DCT w Porcie Gdańsk zwiększenie mocy przyłączeniowej 1) Nazwa i adres zamawiającego Zarząd Morskiego Portu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Przygotowanie do druku trzech broszur oraz zaproszeń

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniżej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY nr. /2017

UMOWA SPRZEDAŻY nr. /2017 Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego zawarta dnia roku, w Warszawie, pomiędzy: UMOWA SPRZEDAŻY nr. /2017 Bankowym Funduszem Gwarancyjnym z siedzibą w Warszawie, ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4, 00-546

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW. Załącznik Nr 2. 1. Oferta Wykonawcy (wzór) Załącznik Nr 1

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW. Załącznik Nr 2. 1. Oferta Wykonawcy (wzór) Załącznik Nr 1 WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW 1. Oferta Wykonawcy (wzór) Załącznik Nr 1 2. Wymagany przez zamawiającego sposób obliczenia ceny ofertowej wycena ofertowa /wzór/ - Załącznik Nr 2 3. Wymagane oświadczenia - (wzór) Załącznik

Bardziej szczegółowo

Miejski Zakład Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska w Kołobrzegu Sp. z o.o. CZĘŚĆ II PROJEKT UMOWY

Miejski Zakład Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska w Kołobrzegu Sp. z o.o. CZĘŚĆ II PROJEKT UMOWY CZĘŚĆ II PROJEKT UMOWY UMOWA NR 7/ZP/2019 Zawarta w dniu..., w Kołobrzegu pomiędzy: Miejskim Zakładem Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska w Kołobrzegu Sp.z o.o. ul. 6 Dywizji Piechoty 60, 78-100 Kołobrzeg,

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Suwałki: Dostawa dializatorów, linie krwi na Stację Dializ dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach Numer ogłoszenia: 211848-2013; data zamieszczenia: 03.06.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. Tel. (52) , Fax (52) ; (52)

Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. Tel. (52) , Fax (52) ; (52) 1 08.06.2015 Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. Tel. (52) 30 45 200, Fax (52) 30 45 470; (52) 30 45 330 www.kpec.bydgoszcz.pl WARUNKI ZAMÓWIENIA Nr sprawy 080-6779 w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego o wartości powyżej euro netto NA DOSTAWĘ BONÓW-KUPONÓW ŻYWIENIOWYCH

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego o wartości powyżej euro netto NA DOSTAWĘ BONÓW-KUPONÓW ŻYWIENIOWYCH PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o. 44-300 WODZISŁAW ŚL. ul. MARKLOWICKA 15 tel: 32/455 26 34, 455 27 55 sekretariat fax 32/ 456 38 80 e--mail: poczta@pwik-wodzislaw.pl www.pwik-wodzislaw.pl

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

UPROSZCZONA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Boronów, dnia 24 październik 2016r. UPROSZCZONA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział I Nazwa i adres Zamawiającego: Zespół Placówek Oświatowych im. Unii Europejskiej w Boronowie ul. Poznańska

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.1wszk.pl Lublin: Dostawa wykładziny PCV i środka do izolacji poziomej w ramach zadania nr 91361

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA Spółdzielnia Mieszkaniowa we Włodawie ul. Przechodnia 22 tel. (82) 5721-081 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA Ocieplenia BSO w systemie BOLIX: Bud. przy ul. Korolowska 16 ściana północna (1-3

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 5 /2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych.

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Toruń, dnia 07.05.2012r. Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy o zamówieniach publicznych.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej podczas wojewódzkiej

Bardziej szczegółowo

Dostawa kruszywa o granulacji 0 63 mm. Nr postępowania 2 / ZP / 2007

Dostawa kruszywa o granulacji 0 63 mm. Nr postępowania 2 / ZP / 2007 Komunalne Gospodarstwo Pomocnicze /KGP/ 98 100 Łask ul. Objazdowa 4 tel. 0...43 675 2648; fax 0...43 675 30 65 NIP 831 154 99 85 Nr konta: Bank PEKAO S.A. I O / Łask 68124032881111000028108043 e- mail:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. "Dostawę oleju opałowego lekkiego dla obiektu Zespołu Placówek Oświatowych w Grudusku"

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Dostawę oleju opałowego lekkiego dla obiektu Zespołu Placówek Oświatowych w Grudusku Zamawiający: Zespół Placówek Oświatowych w Grudusku ul. Szkolna 2 tel. (23)6715468 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Grudusk, 20 września

Bardziej szczegółowo

P O L S K A A K A D E M I A N A U K INSTYTUT DENDROLOGII W KÓRNIKU

P O L S K A A K A D E M I A N A U K INSTYTUT DENDROLOGII W KÓRNIKU P O L S K A A K A D E M I A N A U K INSTYTUT DENDROLOGII W KÓRNIKU 62-035 KÓRNIK, ul. Parkowa 5, tel. 61-8170-033; fax. 61-8170-166; www.idpan.poznan.pl e-mail: idkornik@man.poznan.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony. Przedmiot: Dostawa

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony. Przedmiot: Dostawa Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego CKZ_342/197/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony Przedmiot: Dostawa Postępowanie dotyczy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o. 44-300 WODZISŁAW ŚL., ul. MARKLOWICKA 15 tel.: 32/ 455 26 34, 455 27 55 sekretariat tel./fax 32/456 38 80 e-mail: poczta@pwik-wodzislaw.pl www.pwik-wodzislaw.pl

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego

Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego Umowa nr.../2017 zawarta w dniu.. 2017 r. w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - Ośrodkiem Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, z siedzibą w Warszawie przy ul.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej euro ZAKŁAD BADANIA SSAKÓW, PAN, 17-230 BIAŁOWIEŻA, UL. GEN. WASZKIEWICZA 1 Numer sprawy: ZP ZBS PAN/01/2009 tel. (085) 68-27-750, fax (085) 68-27-752 Przetarg nieograniczony na dostawę oligonukleotydów SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193 000 euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193 000 euro ZAKŁAD BADANIA SSAKÓW, PAN, 17-230 BIAŁOWIEŻA, UL. GEN. WASZKIEWICZA 1 tel. (085) 68-27-750, fax (085) 68-27-752 Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników laboratoryjnych Numer sprawy: ZP ZBS PAN/02/2010

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową ZAŁĄCZNIK Nr 9 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, Instytucją

Bardziej szczegółowo

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ul. Karmelicka 4, Wadowice NIP: , REGON:

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ul. Karmelicka 4, Wadowice NIP: , REGON: Projekt umowy Załącznik nr 3 zawarta w dniu... w Wadowicach pomiędzy: Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach, ul. Karmelicka 5; 34-100 Wadowice; działającym na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ węgla kamiennego. W POSTĘPOWANIU W TRYBIE zapytania o cenę

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ węgla kamiennego. W POSTĘPOWANIU W TRYBIE zapytania o cenę 1 Wierzchucin Królewski, 03 stycznia 2018r. Szkoła Podstawowa im. kpt. ż. w. Tadeusza Ziółkowskiego 86-017 Wierzchucin Królewski 35 NIP: 554-295-42-53 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ

Bardziej szczegółowo

SZ-222/60/17. Warszawa, dnia 01 grudnia 2017 r.

SZ-222/60/17. Warszawa, dnia 01 grudnia 2017 r. Warszawa, dnia 01 grudnia 2017 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 EURO, do których zastosowanie mają przepisy art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Książnica Podlaska im Łukasza Górnickiego w Białymstoku ul. M. Skłodowskiej-Curie 14A, Białystok

Książnica Podlaska im Łukasza Górnickiego w Białymstoku ul. M. Skłodowskiej-Curie 14A, Białystok Znak postępowania: K.331-1/2017 Załącznik nr I.6 do SIWZ UMOWA Nr zawarta w dniu.. 2017 r. w Białymstoku pomiędzy: Książnicą Podlaską im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku z siedzibą w Białymstoku przy,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. na zakup wyposażenia banku mleka, realizowanego w ramach programu polityki zdrowotnej pn.

ZAPYTANIE OFERTOWE. na zakup wyposażenia banku mleka, realizowanego w ramach programu polityki zdrowotnej pn. Rzeszów, 11 września 2018 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup wyposażenia banku mleka, realizowanego w ramach programu polityki zdrowotnej pn. Program polityki zdrowotnej służący wykonaniu programu kompleksowego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2/FB/POKL /13. na zakup wraz z dostawą: komputerów i oprogramowania w ramach projektu Sięgamy wyżej

Zapytanie ofertowe nr 2/FB/POKL /13. na zakup wraz z dostawą: komputerów i oprogramowania w ramach projektu Sięgamy wyżej Zapytanie ofertowe nr 2/FB/POKL.09.01.02-18-277/13 Strona 1 na zakup wraz z dostawą: komputerów i oprogramowania w ramach projektu Sięgamy wyżej Nr POKL. 09.01.02-18-277/13 współfinansowanego ze środków

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr MEiL.ZP z dnia

ZAPYTANIE OFERTOWE nr MEiL.ZP z dnia ZAPYTANIE OFERTOWE nr MEiL.ZP.391.2.1444.2015 z dnia 28.09.2015 W związku z realizowanym na Politechnice Warszawskiej Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Instytut Techniki Cieplnej projektem badawczym

Bardziej szczegółowo

Nr post. 68/520/AM/2018 Gdańsk, dnia r.

Nr post. 68/520/AM/2018 Gdańsk, dnia r. Nr post. 68/520/AM/2018 Gdańsk, dnia 09.07.2018 r. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym w trybie negocjacje z ogłoszeniem: Wykonanie instalacji klimatyzacyjnej w budynku biurowym Zajezdni Tramwajowej Gdańsk-Wrzeszcz,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na projekt i wykonanie przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do budynków biurowych PGE Obrót S.A. Oddział I z siedzibą w Lodzi przy ul. Kilińskiego 72/76

Bardziej szczegółowo

(Wzór Umowy) UMOWA. z siedzibą...zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez:

(Wzór Umowy) UMOWA. z siedzibą...zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego (Wzór Umowy) UMOWA Nr CSIOZ/.. /2014 zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - z siedzibą w Warszawie,, posiadającym REGON: 001377706, NIP: 5251575309,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy:

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy: UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy: Załącznik nr 8 do siwz projekt umowy Województwem Lubuskim Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, NIP:

Bardziej szczegółowo

P O L S K A A K A D E M I A N A U K INSTYTUT DENDROLOGII W KÓRNIKU

P O L S K A A K A D E M I A N A U K INSTYTUT DENDROLOGII W KÓRNIKU P O L S K A A K A D E M I A N A U K INSTYTUT DENDROLOGII W KÓRNIKU 62-035 KÓRNIK, ul. Parkowa 5, tel. 61-8170-033; fax. 61-8170-166; www.idpan.poznan.pl e-mail: idkornik@man.poznan.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Przewidywany termin rozpoczęcia prac: kwiecień/maj 2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Przewidywany termin rozpoczęcia prac: kwiecień/maj 2017 r. GRUPA HOTELI WAM Sp. z o.o. 31-048 Kraków ul. Św. Gertrudy 26-29 REGON 356882180, NIP 6762278406 Kraków, dnia 04.04.2017 r. znak pisma: GHW/ZI/KJM-13/04/17 ZAPYTANIE OFERTOWE Grupa Hoteli WAM Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO - SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Przedmiot zamówienia: ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ MATERIAŁÓW Z RUR PREIZOLOWANYCH I KSZTAŁTEK DO MODERNIZACJI SIECI CIEPŁOWNICZEJ

Bardziej szczegółowo

Józefów, dn. 10 października 2017r.

Józefów, dn. 10 października 2017r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodni Miejskiej w Józefowie ul. M.C. Skłodowskiej 5/7 tel. /22/ 789-21-21 fax./22/ 789-52-30 www.spzozjozefow.pl NIP 532-16-43-282, REGON: 010045302-00020

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ. Nazwa i adres Wykonawcy. Telefon/Fax. Gmina Modliborzyce ul. Piłsudskiego Modliborzyce OFERTA

Załącznik nr 1 do SIWZ. Nazwa i adres Wykonawcy. Telefon/Fax. Gmina Modliborzyce ul. Piłsudskiego Modliborzyce OFERTA Załącznik nr 1 do SIWZ.... Nazwa i adres Wykonawcy. Telefon/Fax Gmina Modliborzyce ul. Piłsudskiego 63 23-310 Modliborzyce OFERTA Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn: Dostawa

Bardziej szczegółowo

... OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

... OŚWIADCZENIE WYKONAWCY Załącznik: nr:1 (imię i nazwisko / firma wykonawcy) (miejscowość, data) OŚWIADCZENIE WYKONAWCY Niniejszym oświadczam, że: 1. Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności. 2.

Bardziej szczegółowo

Z A P R O S Z E N I E DO SKŁADANIA OFERT W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO. ZAMAWIAJĄCY - Wspólnota Mieszkaniowa Ul. Sikorskiego 11 w Kątach Wrocławskich

Z A P R O S Z E N I E DO SKŁADANIA OFERT W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO. ZAMAWIAJĄCY - Wspólnota Mieszkaniowa Ul. Sikorskiego 11 w Kątach Wrocławskich Kąty Wrocławskie, 08.09.2017 r Z A P R O S Z E N I E DO SKŁADANIA OFERT W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO Postępowanie zgodne z zasadą konkurencyjności Wspólnota Mieszkaniowa Ul. Sikorskiego 11 w Kątach Wrocławskich

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Kościelna szkoła wyższa o pełnych prawach publicznych szkół wyższych.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Kościelna szkoła wyższa o pełnych prawach publicznych szkół wyższych. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http:/bip.kul.lublin.pl/zamowienia-publiczne,16027.html Lublin: Wykonanie dokumentacji projektowej

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy nr.../../18

Wzór umowy nr.../../18 Wzór umowy nr.../../18 Zawarta w dniu..2018 r., w Szamotułach Centrum Sportu Szamotuły Sp. z o.o. z siedzibą w Szamotułach ( kod pocztowy 64-500 ) przy ul. Sportowej 6, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony Oznaczenie postępowania: DG-2501/16522/1322/10 ZAMAWIAJĄCY: Państwowy Instytut Weterynaryjny Państwowy Instytut Badawczy Al. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PEC Sp. z o.o. w Hajnówce

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PEC Sp. z o.o. w Hajnówce SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PEC Sp. z o.o. w Hajnówce Dostawa miału węglowego energetycznego wraz z transportem i rozładunkiem do Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Hajnówce Spółka z

Bardziej szczegółowo

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu przetargowym

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu przetargowym RGPOŚiI.271.16.1.2015 Krośnice, dnia 10 czerwca 2015 roku Wykonawcy biorący udział w postępowaniu przetargowym dotyczy: zamówienia publicznego znak: RGPOŚiI.271.16.2015 z dnia 27 maja 2015 r., pn.: Budowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ ENERGII ELEKTRYCZNEJ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ ENERGII ELEKTRYCZNEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Działając na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U z 2007 r., Dz.U. Nr 223, poz. 1655, oraz z 2008 r.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego: Zamawiającym jest: Teatr Narodowy, 00-077 Warszawa, PI. Teatralny 3 tel. (022) 69 20 609, fax. (022) 69 20 741 strona internetowa:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. na wykonanie zamówienia pn. Budowa wiaty

FORMULARZ OFERTY. na wykonanie zamówienia pn. Budowa wiaty Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTY na wykonanie zamówienia pn. Budowa wiaty Nazwa Wykonawcy Siedziba Wykonawcy Nr telefonu/faks nr NIP nr REGON Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia za cenę: Cena wykonania

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia dla postępowania prowadzonego z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych p.n.: Kalendarze akademickie dla studentów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Bardziej szczegółowo

Prosimy o przedstawienie szczegółów dotyczących ceny, sposobu płatności.

Prosimy o przedstawienie szczegółów dotyczących ceny, sposobu płatności. Znak sprawy L.dz. MOS-0710/283/14 Warszawa, dnia 11 lipca 2014r wg rozdzielnika Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Nr 7 w Warszawie, na podstawie Regulaminu wewnętrznego z dnia 28 stycznia 2010 r., w sprawie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Zaproszenie do złożenia oferty.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Zaproszenie do złożenia oferty. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Zaproszenie do złożenia oferty. Bursa Szkolna Nr 1 26-600 Radom ul.kościuszki 5 tel.048 36-22-368 bursaradom@gmail.com Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. (słownie:... złotych

FORMULARZ OFERTY. (słownie:... złotych FORMULARZ OFERTY Załącznik Nr 1 na wykonanie: Dostawa samochodu specjalistycznego Nazwa Wykonawcy Siedziba Wykonawcy Nr telefonu/faks nr NIP nr REGON Oferujemy: Dostawę samochodu specjalistycznego za cenę:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do siwz ZP/37/2014/RARR

Załącznik nr 9 do siwz ZP/37/2014/RARR ZP/37/2014/RARR Załącznik nr 9 do siwz Wzór umowy Umowa nr Zawarta w dniu...2014 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów wpisaną

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 ZNAK POSTĘPOWANIA 829/DSE/PN/2017 ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 1 Przedmiot umowy Przedmiotem umowy jest: 1. sprzedaż i dostawa

Załącznik nr 2 ZNAK POSTĘPOWANIA 829/DSE/PN/2017 ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 1 Przedmiot umowy Przedmiotem umowy jest: 1. sprzedaż i dostawa Załącznik nr 2 ZNAK POSTĘPOWANIA 829/DSE/PN/2017 ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 1 Przedmiot umowy Przedmiotem umowy jest: 1. sprzedaż i dostawa fabrycznie nowych, kompletnych, wolnych od wad drukarek 3D o

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: 2/PN/WM/r.b./2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Nr sprawy: 2/PN/WM/r.b./2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Spółka z o.o., ul. Peowiaków 8 KRS: Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr 0000054479 NIP 922-22-65-471 Wysokość

Bardziej szczegółowo