TÜBING technologia produkcji i montażu prefabrykowanej obudowy tunelu II linii metra w Warszawie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TÜBING technologia produkcji i montażu prefabrykowanej obudowy tunelu II linii metra w Warszawie"

Transkrypt

1 Sok Sambath Heng Michał Elert Marco Barbanti Paweł Trybalski TÜBING technologia produkcji i montażu prefabrykowanej obudowy tunelu II linii metra w Warszawie TÜBING the technology of producing and assembling the prefabricated lining of the Warsaw metro line 2 Streszczenie Realizacja centralnej części II linii metra w Warszawie jest jedną z największych i najbardziej wyczekiwanych inwestycji infrastrukturalnych w stolicy. Dzięki powstaniu tunelu pod rzeką, Wisłą zostaną połączone lewo- i prawobrzeżna Warszawa. Pozwoli to znacznie usprawnić komunikację wewnętrzną miasta. W referacie szczegółowo omówiono technologię produkcji i montażu prefabrykowanej obudowy tunelu tzw. TÜBINGU. Autorzy skupiają się na wymaganiach, stawianych gotowym elementom, stwardniałemu betonowi oraz całym procesie opracowania i wdrożenia receptury mieszanki betonowej. Dodatkowo zaprezentowano ogólne informacje na temat technologii drążenia tuneli metodą TBM (Tunnel Boring Machine), za pomocą tarczy EPB (Earth Pressure Balance). Abstract Building the central part of the second metro line in Warsaw is one of the largest and most awaited infrastructure investments in the capital. By building the tunnel under the Wisla river the left and right riverbank of Warsaw will be connected. This project will greatly improve internal communication of the city. dr inż. Sok Sambath Heng P.P.M.B. Bosta Beton Sp. z o.o. mgr inż. Michał Elert BASF Polska Sp. z o.o. mgr inż. Marco Barbanti Astaldi Polska mgr inż. Paweł Trybalski Grupa Ożarów S.A.

2 The paper discusses in detail the technology of production and installation of the prefabricated casing tunnel called Tübing. The authors concentrate on the requirements posed ready made elements, hardened concrete and to the whole process of developing and implementing concrete recipe. The paper also presents general information about the technology of drilling tunnel by TBM method (Tunnel Boring Machine) using shield EPD (Earth Pressure Balance).

3 TÜBING technologia produkcji i montażu prefabrykowanej obudowy tunelu Informacje ogólne o projekcie Budowa centralnej części II linii metra Warszawa obejmuje wykonanie 7 stacji szlakowych, 1 wspólnej stacji w miejscu skrzyżowania I i II linii metra, budowę łącznika I i II linii oraz dwóch komór zawracania. Stacje zostaną połączone tunelami, wydrążonymi w technologii TBM. Łączna długość budowanego odcinka to 6,1 km. Odcinek będzie składał się dwóch nitek tunelu, o wewnętrznej średnicy 540 cm. Tunele zostaną wywiercone przez cztery tarcze TBM, o zewnętrznej średnicy 630 cm. Do realizacji całego przedsięwzięcia zostanie użytych 495 tys. m 3 betonu towarowego oraz około 51 tys. m 3 betonu w formie prefabrykowanej obudowy tunelu metra tzw. tübingów. 2. Opis drążenia tunelu w technologii TBM oraz wbudowania tübingów Realizacja centralnego odcinka II linii metra Warszawa w technologii TBM (Tunnel Boring Machine) z użyciem tarczy EPB (Earth Pressure Balance) oparta jest o najnowocześniejsze rozwiązania dostępne na świecie w dziedzinie drążenia tego typu tuneli. Technologia ta praktycznie wyklucza ryzyko zalania tunelu wodą gruntową, osuwania się gruntu czy jego drgania w trakcie drążenia tunelu. W związku z tym jest najlepszym rozwiązaniem dla wysoce zurbanizowanych terenów o gęstej sieci zabudowy takich jak centrum Warszawy. Zasadniczo całą pracę tarczy TBM EPB można podzielić na dwie fazy Faza drążenia tunelu Tarcza obracająca się dwa razy na minutę, wyposażona w noże i dyski tnące, wciskana jest za pomocą siłowników hydraulicznych w grunt. Siłowniki te zaparte są o prefabrykowaną obudowę z tubingów. Dzięki nim, tarcza równoważy olbrzymi napór gruntu. Obrót tarczy realizowany jest za pomocą przekładni, napędzanej silnikami hydraulicznymi. W czole tarczy zlokalizowane są specjalne dysze, przez które wtryskiwane są: woda, piana i polimery (tzw. soil conditioners) do modyfikacji właściwości urobku. Dzięki temu TBM może poruszać się zarówno w twardej skale, jak i w lepkiej glinie, przeplatanej soczewkami nawodnionego piasku. Urobek gromadzony jest w komorze bezpośrednio za tarczą, z której jest odbierany za pomocą podajnika ślimakowego i zestawu taśmociągów. Następnie ciężarówkami wywożony jest w miejsce docelowego składowania. W strefie ogonowej pancerza zamontowane są stalowe szczotki, które rozprowadzają specjalny smar (TSG tail sealant grease) na zewnętrznej powierzchni prefabrykowanej obudowy tunelu. Smar ten zabezpiecza tunel przed przedostaniem się do jego wnętrza zarówno wody, jak i iniektu (annulus grout) wstrzeliwanego pomiędzy wydrążony przez tarczę otwór i zamontowaną obudowę z prefabrykatów. Annulus grout zapobiega osiadaniu gruntu i możliwym jego niepożądanym efektom, np. pęknięciom murów budynków i nawierzchni dróg. Faza drążenia kończy się, gdy siłowniki są w maksymalnym wychyleniu, wówczas zaczyna się kolejna faza. DNI BETONU

4 Sok Sambath Heng, Michał Elert, Marco Barbanti, Paweł Trybalski 2.2. Faza układania obudowy Tübingi bo takim mianem fachowo określa się elementy prefabrykowane, a następnie używane do obudowy tunelu drążonego tarczą TBM dostarczane są na plac budowy ciężarówkami. Z miejsca rozładunku poprzez szyb wejściowy transportowane są w głąb tunelu za pomocą zautomatyzowanej linii w kierunku czoła tarczy. Na miejscu, wbudowywane są doczołowo do poprzednio ułożonego pełnego ringu, o który nadal zaparte są wszystkie siłowniki. Cała operacja odbywa się pod osłoną pancerza, który chroni w trakcie montażu przednią część TBMu, zarówno przed wodą gruntową, jak i osuwającym się gruntem. Elementy za pomocą automatycznego dźwigu (tzw. erektora) z uchwytami próżniowymi umieszczane są na dedykowanych im miejscach. Na czas montażu elementu w miejscu mu przeznaczonym zwalniane i odsuwane są siłowniki, którymi TBM zapiera się o prefabrykaty. Siłowniki zwalniane są tylko w miejscu aktualnie montowanego elementu. Po ułożeniu elementu jest on ponownie dociskany siłownikami do poprzedniego ringu. Pełen ring składa się z 6 elementów. Tak więc, dla ułożenia całego ringu potrzebne jest powtórzenie tej operacji sześciokrotnie. Ostatnim, szóstym elementem układanym w danym ringu, jest zawsze klucz, który ostatecznie uszczelnia i usztywnia ring. Po zmontowaniu całego ringu, TBM rozpoczyna fazę posuwu z drążeniem, w trakcie której wszystkie siłowniki, równoważące napór gruntu i wody, zaparte są o prefabrykowaną obudowę metra, czyli kolejny właśnie ułożony ring z tübingów. Poniższy rysunek obrazuje schematycznie tarczę TBM z opisem kluczowych elementów. Opis rysunku: 1 tarcza robocza, 2 komora wydobywcza, 3 przegroda ciśnieniowa, 4- siłownik, 5 podajnik ślimakowy, 6 erektor ramię montażowe, 7 obudowa z tübingów, 8 podajnik tübingów, 9 podajnik taśmowy do transportu urobku Rys. 1. Tarcza TBM rysunek schematyczny 4 DNI BETONU 2012

5 TÜBING technologia produkcji i montażu prefabrykowanej obudowy tunelu Specyfikacja wykonania i odbioru prefabrykowanej obudowy tunelu Realizacja centralnej części II linii metra Warszawa odbywa się w trybie projektuj i buduj. W związku z tym, przygotowanie wszelkich projektów i specyfikacji leży po stronie wykonawcy i pracujących na jego zlecenie projektantów. Na etapie projektowym zostały ustalone wymagania, zarówno dla mieszanki betonowej, jak i stwardniałego betonu przeznaczonego na prefabrykowane elementy obudowy przyszłego tunelu metra Wymagania dla mieszanki betonowej Wymagania zawarte w specyfikacji zawierały wytyczne zebrane w poniższym zestawieniu: należy stosować cement CEM I 42,5R lub CEM I 52,5R w ilości od 400 do 450 kg/m 3, powierzchnia właściwa cementu wg metody Blaine a nie powinna przekraczać 400 m 2 /kg, współczynnik wodno/cementowy nie powinien przekraczać 0,45, konsystencja mieszanki betonowej S4 o opadzie stożka od 160 do 210 mm, kruszywo, wapienne lub granitowe, o uziarnieniu do 16 mm wolne od zanieczyszczeń, domieszki do betonu: superplastyfikatory znacznie redukujące zawartość wody w betonie, należy stosować włókna polipropylenowe (PP) w ilości maksymalnej 2 kg/ m 3 betonu, włókna PP o średnicy 18µm i długości od 6 do 12 mm, nie powinny zawierać materiałów z recyclingu Wymagania dla stwardniałego betonu Wymagania trwałościowe jak również potrzeba przyspieszonej produkcji elementów generowały następujące wytyczne dla betonu stwardniałego: klasa wytrzymałości betonu C40/50, wytrzymałość wczesna na etapie rozformowania elementów minimum 12 MPa (po 6 godz.), wytrzymałość charakterystyczna betonu na rozciąganie osiowe min. 2,5 MPa, głębokość wniknięcia wody pod ciśnieniem nie powinna być większa niż 10 mm, ubytek przekroju po teście odporności ogniowej spowodowany odpryskami na powierzchni nie powinien przekroczyć 25 mm ponad jakąkolwiek cześć tego przekroju Wymagania dotyczące procesu pielęgnacji termiczno-wilgotnościowej Pielęgnacja termiczno-wilgotnościowa prowadzona jest w komorze dojrzewania z naparzaniem niskociśnieniowym. Prefabrykowane elementy wprowadzane są do komory w formach stalowych. Istnieje szereg wytycznych, dotyczących prowadzenia tego procesu. Zarówno z ekonomicznego, jak i trwałościowego aspektu produkcji elementów najistotniejsze są warunki temperaturowe, które obejmują poniższe wytyczne: naparzanie niskociśnieniowe betonu może być rozpoczęte, kiedy jego temperatura osiągnie minimum 40 ºC, DNI BETONU

6 Sok Sambath Heng, Michał Elert, Marco Barbanti, Paweł Trybalski naparzanie powinno być prowadzone równomiernie, tak, by różnica pomiędzy dwoma dowolnymi punktami formy przylegającymi do betonu była nie większa niż 10ºC, maksymalny wzrost temperatury pod pokrywami komory nie powinien przekroczyć 24ºC/h, ale jednocześnie nie więcej niż 6ºC w ciągu dowolnych 15 minut, maksymalna temperatura betonu nie powinna przekroczyć 70ºC. Ostatni warunek jest bardzo istotny gdyż ma wpływ na trwałość gotowego elementu. W praktyce operatorzy komór pielęgnacyjnych do naparzania niskociśnieniowego mówią o temp. od około 50 do 55ºC co wynika z optymalizacji kosztów tego procesu. 4. Wymagania dodatkowe dla mieszanki betonowej i stwardniałego betonu Tradycyjnie mieszanka przeznaczona do produkcji tübingów przygotowywana jest w wytwórni przyobiektowej a jej transport ograniczony jest do podawania szczękowym pojemnikiem zasypowym spod węzła do stanowiska betonowania. W przypadku produkcji tübingów na potrzeby II linii metra Warszawa, ze względu na brak przyobiektowej wytwórni, mieszanka betonowa musiała być wykonywana poza miejscem wbudowania. Zdecydowano się zastosować beton towarowy dowożony betonowozami z węzła betoniarskiego Bosta-Beton. Technologia produkcji prefabrykatów z betonu towarowego o utrzymaniu konsystencji ok. 1 godzinę a jednocześnie bardzo szybkim przyroście wytrzymałości stała się dużym wyzwaniem tej części projektu. Dodatkowo kolejnym wymaganiem, które nie pojawiło się w oficjalnej specyfikacji był wymóg uzyskania lica i krawędzi prefabrykatów w jakości sichtbetonu (bardzo gładki beton architektoniczny o minimalnej zawartości porów powietrznych w licu). Tak więc w zakresie wytycznych wytworzenia mieszanki betonowej połączono wymagania dla betonu towarowego, betonu na prefabrykaty oraz dodatkowo betonu architektonicznego. 5. Próby laboratoryjne wstępny dobór składu mieszanki Próby laboratoryjne rozpoczęto w marcu 2011 roku w laboratorium betonu Działu Doradztwa Technicznego Grupy Ożarów. Na tym etapie wykonawca II linii metra konsorcjum AGP Metro Polska wytypował dostawcę włókien polipropylenowych, niestety na ten czas nie były one jeszcze dostępne w Polsce. Celem przygotowania się do projektu pierwsze próby poczyniono bez dodatku włókien zakładając pewien margines (nadmiar) konsystencji ze względu na potencjalną wodożądność włókien PP. Wstępne próby laboratoryjne zostały przeprowadzone na mieszankach wyprodukowanych w oparciu o składy przedstawione w tabeli 1. W celu zdobycia jak największej wiedzy wykonany został szereg zarobów o różnej zawartości cementu od 400 do 450 kg/m 3, przy zachowaniu stałej ilości wody zarobowej. 6 DNI BETONU 2012

7 TÜBING technologia produkcji i montażu prefabrykowanej obudowy tunelu... Tabela 1. Składniki mieszanki betonowej Lp. Składnik Pochodzenie MIX 1 [kg/m 3 ] MIX 2 [kg/m 3 ] MIX 3 [kg/m 3 ] 1. CEM I 42,5 R Grupa Ożarów Piasek 0/2 Szumowo 3. Grys granitowy 2/8 Wieśnica 4. Grys granitowy 8/16 Wieśnica Woda wodociągowa Laboratorium Glenium ACE 420 BASF Polska Sp. z o. o. 5,20 5,45 5,85 Mieszanki betonowe, przygotowane zgodnie z powyższym zestawieniem sprawdzano w ciągu 1 godziny w zakresie podstawowych parametrów. Po serii badań mieszanki, zaformowano próbki betonowe 150x150x150 mm do badań wytrzymałościowych. W celu zasymulowania przyrostu wczesnych wytrzymałości (komora pielęgnacyjna do naparzania niskociśnieniowego), wykorzystano komorę suszarki laboratoryjnej, a próbki zabezpieczono przed utratą wilgoci. Przyrost temperatury w suszarce laboratoryjnej dobrze odzwierciedlał dopuszczalne specyfikacje gradienty. Zdecydowano, że przyśpieszone dojrzewanie będzie odbywać się w temperaturze maksymalnej 50ºC. Tabela 2 pokazuje zestawienie wyników prób, przeprowadzonych na mieszance oraz stwardniałym betonie. Tabela 2. Parametry mieszanki betonowej i stwardniałego betonu (próby laboratoryjne) Czas badania [min] MIX 1 MIX 2 MIX 3 Właściwość Współczynnik w/c 0,39 0,37 0,34 Średnica rozpływu na stoliku F [mm] Temperatura mieszanki [ºC] 20,9 21,0 24,1 21,1 21,6 24,3 21,3 21,8 25,5 Zawartość powietrza w mieszance [%] 0,8 0,8 0,9 0,8 0,8 1,0 1,0 1,1 1,1 Wytrzymałość na ściskanie (próbki mm) * 50ºC ** 18ºC * 50ºC ** 18ºC * 50ºC ** 18ºC 6 h 27, , , h 34,9 4,0 40,2 4,5 41,8 5,1 24 h 44,7 37,4 48,5 42,8 48,9 43,9 48 h 48,9 45,8 54,6 51,2 55,4 52,1 7 dni 62,8 63,9 63,5 64,6 64,0 65,0 28 dni 66,4 69,8 68,7 75,8 67,7 75,2 * próbka przechowywana przez 6 godzin w symulowanych warunkach przyśpieszonego dojrzewania +50ºC ** próbka przechowywana w komorze klimatycznej w temp +18ºC Wyniki prób laboratoryjnych pozwoliły jednocześnie na określenie dynamiki przyrostu wytrzymałości betonu, poddawanego obróbce termicznej, jak również betonu, DNI BETONU

8 Sok Sambath Heng, Michał Elert, Marco Barbanti, Paweł Trybalski dojrzewającego w warunkach +18ºC. Z uwagi na zastosowanie cementu o szybkim przyroście wytrzymałości, dodatkowo napędzanego działaniem domieszki na bazie eterów polikarboksylanowych, różnice w dynamice przyrostu wytrzymałości uległy zatarciu dopiero po upływie 7 pierwszych dni. Stan ten obrazuje wykres nr wytrzymałość na ściskanie [MPa] czas [h] MIX 1 temp. 50C MIX 1 temp. 18C MIX 2 temp. 50C MIX 2 temp. 18C MIX 3 temp. 50C MIX 3 temp. 18C Wykres 1. Dynamika przyrostu wytrzymałości w ciągu pierwszych 7 dni twardnienia Przeprowadzone doświadczenia, z zastosowaniem różnej ilości cementu pozwoliły wstępnie określić, iż celem spełnienia założeń projektowych (wytrzymałość wczesna, oraz jakość powierzchni), zasadnym jest użycie cementu na poziomie kg/m Próba przemysłowa Po uzyskaniu pozytywnych wyników prób laboratoryjnych, przeprowadzono próbę przemysłową, w oparciu o recepturę MIX 2, która spełniała wstępnie założenia specyfikacji oraz wszelkie wymagania dodatkowe. Na tym etapie dysponowano już włóknami PP, dostarczonymi przez wykonawcę tubingów. Próby przeprowadzono przy stałej recepturze, dozując kolejno 1,0 ; 1,5 i 2,0 kg włókien PP na 1m 3 mieszanki. Zgodnie z założeniami początkowymi dodatek włókien PP nieznacznie zwiększył wodożądność mieszanki oraz zawartość powietrza. Jak należało się spodziewać, podwyższenie tych parametrów wpłynęło również na obniżenie wytrzymałości stwardniałego betonu. Tabela 3 przedstawia wyniki, uzyskane w próbach przemysłowych, wykonanych na węźle betoniarskim Bosta Beton. Mieszanka była transportowana betonowozem i wbudowana do form w zakładzie prefabrykacji. Próbki przez pierwsze 24 godziny przechowywane były na hali, przy betonowanym elemencie, gdzie temperatura nie przekraczała 13ºC. 8 DNI BETONU 2012

9 TÜBING technologia produkcji i montażu prefabrykowanej obudowy tunelu... Tabela 3. Parametry mieszanki i stwardniałego betonu uzyskane w próbie przemysłowej Ilość CEM [kg] Ilość wody [kg] w/c 0,37 0,38 0,39 Ilość włókien PP [kg] 1,0 1,5 2,0 Badania mieszanki betonowej Temperatura otoczenia [ºC] Temperatura mieszanki po 10 minutach [ºC] Średnica rozpływu na stoliku F po 10 minutach [mm] Zawartość powietrza po 10 minutach [%] 1,5 1,4 1,9 Badania betonu stwardniałego Wytrzymałość na ściskanie po 24h [MPa] 30,2 27,8 24,2 Wytrzymałość na ściskanie po 7 dniach [MPa] 63,3 60,1 54,6 Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach [MPa] 71,3 66,2 58,8 Wytrzymałość na rozciąganie osiowe [MPa] 4,28 4,22 4,26 Głębokość wniknięcia wody pod ciśnieniem [mm] Wynik pozytywny Ubytek przekroju po teście odporności ogniowej Wynik pozytywny 7. Modyfikacja specyfikacji wykonania i odbioru elementów Próba przemysłowa ujawniła kilka szczegółów, wymagających dopracowania. Najistotniejszym z nich była błędnie założona konsystencja, która uniemożliwiała prawidłową obróbkę elementów bezpośrednio po zabetonowaniu. Tübingi dla metra Warszawa mają tak niewielki promień krzywizny, że po uchyleniu skrzydełek zamykających formy w celu obróbki górnej powierzchni elementu, mieszanka betonowa wypływała z formy po krzywiźnie. Kolejne próby wykazały, że zastosowanie mieszanki o niskiej ciekłości, praktycznie niemierzalnej metodą opadu stożka Abramsa umożliwi bezproblemowe ułożenie mieszanki w formie. Rozwiązaniem była redukcja konsystencji z początkowej klasy F3 ( mm) do F1 (poniżej 340 mm). W opisywanym przypadku najwłaściwszym stała się ocena konsystencji metodą stolika rozpływu zgodnie z PN-EN , ponieważ pomiar ten dobrze odzwierciedlał zachowanie się mieszanki w trakcie wibrowania formy. Mieszanka o konsystencji mierzonej na poziomie od 290 do 340 mm rozpływu właściwie wypełniała formę, nie wywołując efektu spływania po krzywiźnie. Obniżeniu konsystencji towarzyszyła redukcja ilości cementu do poziomu 400 kg oraz wody i superplastyfikatora co nieznacznie zaniżyło wyniki wytrzymałości na ściskanie po 24 godzinach. Tabela 4 zawiera przeciętne wyniki osiągnięte w ciągu jednego miesiąca w produkcji ciągłej, przy zmiennych warunkach pogodowych i zmiennej temperaturze. DNI BETONU

10 Sok Sambath Heng, Michał Elert, Marco Barbanti, Paweł Trybalski Tabela 4. Wyniki badań mieszanki i stwardniałego betonu uzyskane z produkcji (marzec 2012) Mieszanka betonowa średnica rozpływu na stoliku [mm] Czas badania Wynik średni Wynik minimalny Odchylenie standardowe Po ok. 30 min Beton stwardniały wytrzymałość na ściskanie [MPa] Termin badania Wynik średni Wynik minimalny Odchylenie standardowe 24 godziny 27,6 23,1 2,3 48 godzin 43,2 39,4 3,0 28 dni 79,3 74,6 3,1 8. Opis procesu wytwarzania tübingów Prefabrykowana obudowa tunelu centralnej części II linii metra Warszawa wytwarzana jest na klasycznej linii do produkcji prefabrykatów w układzie karuzelowym. Oznacza to, że formy zintegrowane są z wózkami szynowymi i poruszają się w kołowym układzie zamkniętym. Tübingi produkowane są w systemie kilkuzmianowym. Każda zmiana produkuje około 8 do 10 pełnych ringów obudowy tunelu. Elementy mają szerokość 1,5 m i grubość standardową 0,3 m. Na pełen ring składa się 6 elementów (łącznie 8 m 3 betonu) 5 pełnowymiarowych (po 1,5 m 3 betonu każdy) oraz 1 element zamykający tzw. klucz (0,5 m 3 betonu). Sercem karuzeli jest komora dojrzewalni, w której, w warunkach niskociśnieniowych naparza się elementy. Pełen cykl produkcyjny obejmuje kolejne stanowiska/czynności robocze: oczyszczenie formy z resztek betonu i nałożenie środka antyadhezyjnego, umieszczenie szkieletu zbrojeniowego i zamknięcie formy, podłączenie kasety sterującej wibracją i zabetonowanie formy (fot. 1), wstępne wygładzenie górnej powierzchni elementu w formie, uchylenie skrzydełek formy i zatarcie całej górnej powierzchni (fot. 2), ponowne zamknięcie skrzydełek formy na dystansach, wprowadzenie elementu do komory dojrzewalni i jego wstępne podgrzanie, proces przyśpieszonego dojrzewania w warunkach naparzania niskociśnieniowego, wyjęcie elementu z komory dojrzewalni po wstępnym wystudzeniu (fot. 3), podniesienie elementu z formy i odtransportowanie go na składowisko wyrobów gotowych (fot. 4), powrót formy na stanowisko oczyszczania i nakładania środka antyadhezyjnego. Przygotowanie szkieletów zbrojeniowych (tzw. klatek) odbywa się w tej samej hali, lecz w odrębnym cyklu produkcyjnym. Są one wprowadzane do cyklu karuzelowego jako prefabrykat niewymagający już żadnych zabiegów. 10 DNI BETONU 2012

11 TÜBING technologia produkcji i montażu prefabrykowanej obudowy tunelu... Fot. 1 Fot. 2 Fot. 3 Fot Podsumowanie Centralny odcinek II linii metra będzie liczył 6,1 km. Drążenie tunelu prowadzone jest przy zastosowaniu najnowocześniejszej technologii umożliwiającej realizację prac w gęsto zabudowanym terenie miejskim. Z uwagi na realizację produkcji tübingów z betonu towarowego zarówno przed producentem betonu jak i wykonawcą stawało wiele wyzwań technologicznych. Wymagającym wiele pracy aspektem technologicznym była receptura mieszanki betonowej spełniająca jednocześnie szereg wymagań: dla betonu towarowego, betonu z przeznaczeniem do prefabrykacji i spełniającym jednocześnie wymagania dla powierzchni z betonu licowego. Optymalny skład mieszanki opracowany został jako efekt szeregu prób laboratoryjnych i przemysłowych. W ich wyniku udało się osiągnąć wymagane utrzymanie konsystencji mieszanki w czasie, bardzo niskie napowietrzenie mieszanki (pomimo zastosowanie włókien PP) oraz dynamiczny przyrost wytrzymałości młodego betonu. Uzyskanie końcowego efektu wizualnego gotowych elementów wymagało szeregu testów, które obejmowały kwestie technologicznie dobór odpowiedniej konsystencji mieszanki oraz techniczne dobór środka antyadhezyjnego do pokrywania szalunków. W wyniku prowadzonych testów zdecydowano się zrezygnować z tradycyjnych olei mineralnych, jak również tych opartych o benzyny ciężkie wodorowane. Wynikało to z faktu, że tradycyjne oleje nie odprowadzały prawidłowo powietrza z powierzchni szalunków. Ostatecznie zastosowano emulsję wodną RHEOFINISH 211 produkcji BASF, która pozwoliła spełnić wszelkie wymagania licowe dla produkowanych elementów. DNI BETONU

beton samozagęszczalny str. 1 e2

beton samozagęszczalny str. 1 e2 beton samozagęszczalny str. 1 e2 Beton samozagęszczalny (beton SCC z ang. self-compacting concrete) jest to beton o specjalnych właściwościach mieszanki betonowej. Beton SCC posiada zdolność do rozpływu

Bardziej szczegółowo

ST-K.16 Roboty betonowe i żelbetowe. Konstrukcje z żelbetowych elementów prefabrykowanych.

ST-K.16 Roboty betonowe i żelbetowe. Konstrukcje z żelbetowych elementów prefabrykowanych. ST-K.16 Roboty betonowe i żelbetowe. Konstrukcje z żelbetowych elementów prefabrykowanych. Spis treści 1. WSTĘP...2 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej...2 1.2. Zakres stosowania ST...2 1.3. Ogólny

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D MAŁA ARCHITEKTURA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D MAŁA ARCHITEKTURA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA MAŁA ARCHITEKTURA 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST. Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA KONSTRUKCJE BETONOWE KOD CPV: ;

SPECYFIKACJA TECHNICZNA KONSTRUKCJE BETONOWE KOD CPV: ; SPECYFIKACJA TECHNICZNA KONSTRUKCJE BETONOWE KOD CPV: 45262210-6; 45262311-4 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczne, ekologiczne i technologiczne aspekty stosowania domieszek do betonu. prof. dr hab. inż. Jacek Gołaszewski

Ekonomiczne, ekologiczne i technologiczne aspekty stosowania domieszek do betonu. prof. dr hab. inż. Jacek Gołaszewski Ekonomiczne, ekologiczne i technologiczne aspekty stosowania domieszek do betonu prof. dr hab. inż. Jacek Gołaszewski Definicja domieszek do betonu Domieszki substancje chemiczne dodawane podczas wykonywania

Bardziej szczegółowo

Materiały budowlane : spoiwa, kruszywa, zaprawy, betony : ćwiczenia laboratoryjne / ElŜbieta Gantner, Wojciech Chojczak. Warszawa, 2013.

Materiały budowlane : spoiwa, kruszywa, zaprawy, betony : ćwiczenia laboratoryjne / ElŜbieta Gantner, Wojciech Chojczak. Warszawa, 2013. Materiały budowlane : spoiwa, kruszywa, zaprawy, betony : ćwiczenia laboratoryjne / ElŜbieta Gantner, Wojciech Chojczak. Warszawa, 2013 Spis treści Przedmowa 9 1. SPOIWA POWIETRZNE (E. Gantner) 11 1.1.

Bardziej szczegółowo

BETONOWANIE OBIEKTÓW MASYWNYCH Przykłady realizacji

BETONOWANIE OBIEKTÓW MASYWNYCH Przykłady realizacji BETONOWANIE OBIEKTÓW MASYWNYCH Przykłady realizacji Aldona Wcisło, Daniel Owsiak Lafarge Kruszywa i Beton Sp. z o.o. 39 BUDOWA MUZEUM II WOJNY ŚWIATOWEJ Dziennik budowy: 12.07.2011 Rozpoczęcie prac przygotowawczych

Bardziej szczegółowo

11. PRZEBIEG OBRÓBKI CIEPLNEJ PREFABRYKATÓW BETONOWYCH

11. PRZEBIEG OBRÓBKI CIEPLNEJ PREFABRYKATÓW BETONOWYCH 11. Przebieg obróbki cieplnej prefabrykatów betonowych 1 11. PRZEBIEG OBRÓBKI CIEPLNEJ PREFABRYKATÓW BETONOWYCH 11.1. Schemat obróbki cieplnej betonu i konsekwencje z niego wynikające W rozdziale 6 wskazano

Bardziej szczegółowo

PREFABRYKATY GOTOWE ELEMENTY I CZĘŚCI SKŁADOWE (Kod CPV )

PREFABRYKATY GOTOWE ELEMENTY I CZĘŚCI SKŁADOWE (Kod CPV ) SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST1-05 PREFABRYKATY GOTOWE ELEMENTY I CZĘŚCI SKŁADOWE (Kod CPV 45223820-0) 1 SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru hydroizolacji z wykorzystaniem środka PENETRON ADMIX

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru hydroizolacji z wykorzystaniem środka PENETRON ADMIX przy realizacji projektu:.................................................................................................. - 1 - SPIS TREŚCI 1. Zakres stosowania... 3 2. Materiały... 3 2.1. Ogólna charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Trwałe nawierzchnie z betonu RCC

Trwałe nawierzchnie z betonu RCC Trwałe nawierzchnie z betonu RCC Paweł Trybalski Kierownik Działu Doradztwa Technicznego Grupy Ożarów S.A. II WSCHODNIE Presenter's FORUM name DROGOWE w SUWAŁKACH Day Month Year Agenda Historia betonu

Bardziej szczegółowo

Mieszanki CBGM wg WT5 na drogach krajowych

Mieszanki CBGM wg WT5 na drogach krajowych II Lubelska Konferencja Techniki Drogowej Wzmocnienia gruntu podbudowy drogi betonowe Mieszanki CBGM wg WT5 na drogach krajowych Lublin, 28-29 listopada 2018 r. mgr inż. Artur Paszkowski Kierownik Działu

Bardziej szczegółowo

Mgr inż. Paweł Trybalski Dział Doradztwa Technicznego, Grupa Ożarów S.A. Olsztyn

Mgr inż. Paweł Trybalski Dział Doradztwa Technicznego, Grupa Ożarów S.A. Olsztyn Hydrauliczne spoiwo REYMIX niezastąpione rozwiązanie w stabilizacji gruntów Mgr inż. Paweł Trybalski Dział Doradztwa Technicznego, Grupa Ożarów S.A. Olsztyn 20.06.2017 PLAN PREZENTACJI 1.Technologie poprawy

Bardziej szczegółowo

Temat: Badanie Proctora wg PN EN

Temat: Badanie Proctora wg PN EN Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych Technologia robót drogowych Temat: Badanie wg PN EN 13286-2 Celem ćwiczenia jest oznaczenie maksymalnej gęstości objętościowej szkieletu gruntowego i wilgotności optymalnej

Bardziej szczegółowo

Technika betonu towarowego Michał Kowalski Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki

Technika betonu towarowego Michał Kowalski Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki Technika betonu towarowego Michał Kowalski Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki Definicja betonu towarowego wg krajowej normy branżowej BN-78/6736-02: Beton

Bardziej szczegółowo

ŚCIEK PREFABRYKOWANY BETONOWY

ŚCIEK PREFABRYKOWANY BETONOWY D.08.05.01. GRA-MAR ŚCIEK PREFABRYKOWANY BETONOWY 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru, ścieku prefabrykowanego betonowego

Bardziej szczegółowo

Maksymalna różnica pomiędzy wymiarami dwóch przekątnych płyty drogowej nie powinna przekraczać następujących wartości: Tablica 1 Odchyłki przekątnych

Maksymalna różnica pomiędzy wymiarami dwóch przekątnych płyty drogowej nie powinna przekraczać następujących wartości: Tablica 1 Odchyłki przekątnych M-23.03.05 NAWIERZCHNIA Z ELEMENTÓW KAMIENNYCH 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych

Bardziej szczegółowo

Beton nowoczesny i trwały materiał dla budownictwa podziemnego

Beton nowoczesny i trwały materiał dla budownictwa podziemnego Nowoczesna Infrastruktura Podziemna Brzeg, 5.04.2006 Beton nowoczesny i trwały materiał dla budownictwa podziemnego Zbigniew Giergiczny Dział Doradztwa Technologicznego Zakres prezentacji 1. Czym jest

Bardziej szczegółowo

D /b

D /b 45112000-5 UMOCNIENIE SKARP I ROWÓW ELEMENTAMI PREFABRYKOWANYMI CPV : Roboty ziemne i wykopaliskowe 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

Specjalista od trwałych betonów. Nowy produkt w ofercie CEMEX Polska cement specjalny HSR KONSTRUKTOR (CEM I 42,5 N HSR/NA CHEŁM )

Specjalista od trwałych betonów. Nowy produkt w ofercie CEMEX Polska cement specjalny HSR KONSTRUKTOR (CEM I 42,5 N HSR/NA CHEŁM ) Nowy produkt w ofercie CEMEX Polska cement specjalny HSR KONSTRUKTOR (CEM I 42, N HSR/NA CHEŁM ) Ulotka HSR_montage:Makieta 1 4/1/10 2:11 PM Strona 2 początek [min] koniec [min] Czas wiązania Stałość objętości

Bardziej szczegółowo

PREFABRYKATY GOTOWE ELEMENTY I CZĘŚCI SKŁADOWE (Kod CPV )

PREFABRYKATY GOTOWE ELEMENTY I CZĘŚCI SKŁADOWE (Kod CPV ) SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST1-06 PREFABRYKATY GOTOWE ELEMENTY I CZĘŚCI SKŁADOWE (Kod CPV 45223820-0) 1 SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI

Bardziej szczegółowo

Mieszanki CBGM na inwestycjach drogowych. mgr inż. Artur Paszkowski Kierownik Działu Doradztwa Technicznego i Rozwoju GRUPA OŻARÓW S.A.

Mieszanki CBGM na inwestycjach drogowych. mgr inż. Artur Paszkowski Kierownik Działu Doradztwa Technicznego i Rozwoju GRUPA OŻARÓW S.A. Mieszanki CBGM na inwestycjach drogowych mgr inż. Artur Paszkowski Kierownik Działu Doradztwa Technicznego i Rozwoju GRUPA OŻARÓW S.A. WT5 Część 1. MIESZANKI ZWIĄZANE CEMENTEM wg PNEN 142271 Mieszanka

Bardziej szczegółowo

DOŚWIADCZENIA W STOSOWANIU CEMENTU PORTLANDZKIEGO ŻUŻLOWEGO CEMII/B-S 42,5N W BUDOWIE NAWIERZCHNI BETONOWYCH

DOŚWIADCZENIA W STOSOWANIU CEMENTU PORTLANDZKIEGO ŻUŻLOWEGO CEMII/B-S 42,5N W BUDOWIE NAWIERZCHNI BETONOWYCH DOŚWIADCZENIA W STOSOWANIU CEMENTU PORTLANDZKIEGO ŻUŻLOWEGO CEMII/B-S 42,5N W BUDOWIE NAWIERZCHNI BETONOWYCH Zbigniew GIERGICZNY Maciej BATOG Politechnika Śląska Górażdże Cement S.A. KRAKÓW, 14-16 listopada

Bardziej szczegółowo

D NAWIERZCHNIA CHODNIKÓW Z KOSTKI BETONOWEJ

D NAWIERZCHNIA CHODNIKÓW Z KOSTKI BETONOWEJ D.08.02.02. NAWIERZCHNIA CHODNIKÓW Z KOSTKI BETONOWEJ 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru nawierzchni chodników z kostki brukowej dla zadania

Bardziej szczegółowo

Construction. Beton samozagęszczalny w worku oszczędza czas i pieniądze. Sika Services AG

Construction. Beton samozagęszczalny w worku oszczędza czas i pieniądze. Sika Services AG Beton samozagęszczalny w worku oszczędza czas i pieniądze Podobnie jak na wielu dużych budowach na całym świecie......teraz również na małych budowach, w domu i w ogrodzie - wszędzie, gdzie beton jest

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D WYKONANIE CHODNIKÓW Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D WYKONANIE CHODNIKÓW Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-08.02.02.11 WYKONANIE CHODNIKÓW Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ o grub. 8 cm, PROSTOKĄTNEJ D-08.02.02.21 NAPRAWY CHODNIKÓW Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ o grub. 8 cm, PROSTOKĄTNEJ

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D PODBUDOWA I ULEPSZONE PODŁOŻE Z GRUNTU LUB KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D PODBUDOWA I ULEPSZONE PODŁOŻE Z GRUNTU LUB KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE PODBUDOWA I ULEPSZONE PODŁOŻE Z GRUNTU LUB KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM Podbudowy i ulepszone podłoże z gruntów lub kruszyw stabilizowanych cementem SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH NAWIERZCHNIA Z PŁYT ŻELBETOWYCH 1 1. WSTĘP Przedmiotem niniejszych Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są wytyczne do przygotowania przez Wykonawcę

Bardziej szczegółowo

II POKARPACKA KONFERENCJA DROGOWA BETONOWE

II POKARPACKA KONFERENCJA DROGOWA BETONOWE II POKARPACKA KONFERENCJA DROGOWA BETONOWE drogi w Polsce SPOSÓB NA TRWAŁY BETON dr inż. Grzegorz Bajorek Centrum Technologiczne Budownictwa przy Politechnice Rzeszowskiej Politechnika Rzeszowska Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA KRAWĘŻNIKI BETONOWE D

SPECYFIKACJA TECHNICZNA KRAWĘŻNIKI BETONOWE D SPECYFIKACJA TECHNICZNA KRAWĘŻNIKI BETONOWE D-08.01.01 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem

Bardziej szczegółowo

Nawierzchnie betonowe Uzasadnione ekonomicznie rozwiązanie na drogach

Nawierzchnie betonowe Uzasadnione ekonomicznie rozwiązanie na drogach Nawierzchnie betonowe Uzasadnione ekonomicznie rozwiązanie na drogach Marek Surowiec Członek Zarządu, Dyrektor ds. Strategii Grupa Ożarów S.A. Paweł Trybalski Kierownik Działu Doradztwa Technicznego Grupa

Bardziej szczegółowo

METODY BADAŃ I KRYTERIA ZGODNOŚCI DLA WŁÓKIEN DO BETONU DOŚWIADCZENIA Z BADAŃ LABORATORYJNYCH

METODY BADAŃ I KRYTERIA ZGODNOŚCI DLA WŁÓKIEN DO BETONU DOŚWIADCZENIA Z BADAŃ LABORATORYJNYCH H. Jóźwiak Instytut Techniki Budowlanej Poland, 00-611, Warszawa E-mail: h.jozwiak@itb.pl METODY BADAŃ I KRYTERIA ZGODNOŚCI DLA WŁÓKIEN DO BETONU DOŚWIADCZENIA Z BADAŃ LABORATORYJNYCH Jóźwiak H., 2007

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Podłoża pod posadzki

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Podłoża pod posadzki SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Podłoża pod posadzki SST 10.1 OBIEKT: Budowa Przedszkola nr 10 na os. Kombatantów 22 w Jarosławiu INWESTOR: Gmina Miejska Jarosław ul. Rynek

Bardziej szczegółowo

6. CHARAKTERYSTYKI SKUTKÓW KLIMATYCZNYCH NA DOJRZEWAJĄCY BETON

6. CHARAKTERYSTYKI SKUTKÓW KLIMATYCZNYCH NA DOJRZEWAJĄCY BETON 6. Charakterystyka skutków klimatycznych na dojrzewający beton 1 6. CHARAKTERYSTYKI SKUTKÓW KLIMATYCZNYCH NA DOJRZEWAJĄCY BETON 6.1 Wpływ czynników klimatycznych na świeżą mieszankę betonową Zgodnie z

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D 78 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA KRAWĘŻNIKI BETONOWE OBRZEŻA BETONOWE ORAZ ŚCIEKI 79 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i

Bardziej szczegółowo

Rodzaj i jakość spoiw a trwałość i bezpieczeństwo konstrukcji

Rodzaj i jakość spoiw a trwałość i bezpieczeństwo konstrukcji Rodzaj i jakość spoiw a trwałość i bezpieczeństwo konstrukcji Artur Łagosz Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Katedra Technologii Materiałów Budowlanych Rodzaje spoiw - cementów oferowanych na

Bardziej szczegółowo

Nowe technologie w nawierzchniach betonowych beton wałowany

Nowe technologie w nawierzchniach betonowych beton wałowany Nowe technologie w nawierzchniach betonowych beton wałowany Przygotował: mgr inż. Konrad Harat dr inż. Piotr Woyciechowski Zakład Inżynierii Materiałów Budowlanych Politechniki Warszawskiej Kielce, maj

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru hydroizolacji z wykorzystaniem środka PENETRON ADMIX

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru hydroizolacji z wykorzystaniem środka PENETRON ADMIX hydroizolacji z wykorzystaniem środka PENETRON ADMIX SPIS TREŚCI 1. Zakres stosowania 2. Materiały 2.1. Ogólna charakterystyka techniczna środka 2.2. Stosowanie środka Penetron ADMIX 3. Sprzęt 4. Składowanie

Bardziej szczegółowo

Cementy z dodatkami zastosowania w praktyce. Paweł Madej, Magdalena Cieślak, Agnieszka Klabacha, Adrian Sowa

Cementy z dodatkami zastosowania w praktyce. Paweł Madej, Magdalena Cieślak, Agnieszka Klabacha, Adrian Sowa Cementy z dodatkami zastosowania w praktyce Paweł Madej, Magdalena Cieślak, Agnieszka Klabacha, Adrian Sowa Wstęp W bieżącym roku na wzrost produkcji betonu towarowego, oraz prefabrykacji wpłynął m.in.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D KRAWĘŻNIKI BETONOWE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D KRAWĘŻNIKI BETONOWE SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.08.01.01 KRAWĘŻNIKI BETONOWE 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem

Bardziej szczegółowo

Etap II. Analiza wybranych właściwości mieszanki betonowej i betonu 1/15

Etap II. Analiza wybranych właściwości mieszanki betonowej i betonu 1/15 Analiza wybranych właściwości mieszanki betonowej i betonu 1/15 INSTYTUT BADAWCZY DRÓG I MOSTÓW ZAKŁAD BETONU 03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 80 tel. sekr.: (0 22) 811 14 40, fax: (0 22) 811 17 92 www.ibdim.edu.pl,

Bardziej szczegółowo

BUDOWA DROGI O NAWIERZCHNI BETONOWEJ NA PRZYKŁDZIE AUTOSTRADY A4

BUDOWA DROGI O NAWIERZCHNI BETONOWEJ NA PRZYKŁDZIE AUTOSTRADY A4 BUDOWA DROGI O NAWIERZCHNI BETONOWEJ NA PRZYKŁDZIE AUTOSTRADY A4 Nawierzchnia remontowanej autostrady powstała jeszcze w 30-tych latach ubiegłego wieku. Tamte technologie różniły się znacznie od obecnych.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D ŚCIEKI ULICZNE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D ŚCIEKI ULICZNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D 08.05.01 ŚCIEKI ULICZNE Strona 81 1. WSTĘP 1.1.Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Przepusty pod zjazdami

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Przepusty pod zjazdami D-06.02.01 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI 1. WSTĘP 1.1.Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem przepustów

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH NAWIERZCHNIA Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ 1 1. WSTĘP Przedmiotem niniejszych Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są wytyczne do przygotowania przez

Bardziej szczegółowo

SKURCZ BETONU. str. 1

SKURCZ BETONU. str. 1 SKURCZ BETONU str. 1 C7 betonu jest zjawiskiem samoistnym spowodowanym odkształceniami niewynikającymi z obciążeń mechanicznych. Zachodzi w materiałach o strukturze porowatej, w wyniku utarty wody na skutek

Bardziej szczegółowo

Szkolenia organizowane przez Zakład Betonu ITB

Szkolenia organizowane przez Zakład Betonu ITB Szkolenia organizowane przez Zakład Betonu ITB Instytut Techniki Budowlanej Zakład Betonu ul. Filtrowa 1 00-611 Warszawa tel. (22) 57 96 217 I Laborant w laboratorium betonu i kruszyw Zagadnienia omawiane

Bardziej szczegółowo

Odwodnienia liniowe Monoblok B

Odwodnienia liniowe Monoblok B www.kan.net.pl Sp. z o. o. Odwodnienia liniowe Monoblok B KAN Sp. z o.o. 97-410 KLESZCZÓW ul. Główna 142 tel. +48 44 731 33 33 fax +48 44 731 33 35 NIP 769-220-75-99 www.kan.net.pl WYTWÓRNIA PREFABRYKATÓW

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D OBRZEŻA BETONOWE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D OBRZEŻA BETONOWE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBRZEŻA BETONOWE STWiORB 1. Wstęp 1.1. Przedmiot STWiORB. Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 003 PODBUDOWY Z PIASKU STABILIZOWANEGO CEMENTEM

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 003 PODBUDOWY Z PIASKU STABILIZOWANEGO CEMENTEM SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 003 PODBUDOWY Z PIASKU STABILIZOWANEGO CEMENTEM 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

D OPORNIKI BETONOWE

D OPORNIKI BETONOWE D.08.01.01. OPORNIKI BETONOWE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) Przedmiot niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) dotyczy wykonania i odbioru robót zawartych w OST D-00.00.00.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA I ODBOIRU ROBÓT

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA I ODBOIRU ROBÓT SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA I ODBOIRU ROBÓT konstrukcje betonowe CPV-45262311-4 betonowanie konstrukcji SST-03.00 specyfikacja sporządzona w oparciu o system SEKOspec licencja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D OBRZEśA BETONOWE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D OBRZEśA BETONOWE OBRZEśA BETONOWE 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem obrzeŝy betonowych w związku z budową

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D KRAWĘŻNIKI BETONOWE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D KRAWĘŻNIKI BETONOWE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-08.01.01 KRAWĘŻNIKI BETONOWE 121 1. WSTĘP. 1.1. Przedmiot SST. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 535

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 535 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 535 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14, Data wydania: 25 sierpnia 2016 r. AB 535 Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D-08.03.01 OBRZEŻA BETONOWE 5 1. Wstęp 1.1 Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i

Bardziej szczegółowo

Podstawy technologii i organizacji robót budowlanych. Roboty betonowe cz 2 wykład 6

Podstawy technologii i organizacji robót budowlanych. Roboty betonowe cz 2 wykład 6 Podstawy technologii i organizacji robót budowlanych Roboty betonowe cz 2 wykład 6 Roboty betonowe Systemy pomp do betonu zasadniczo różnią się między sobą: - ilością segmentów z jakich składa się pompa

Bardziej szczegółowo

FIBRON FL to specjalnie zaprojektowany beton posadzkowy wzmocniony syntetycznymi makrowłóknami konstrukcyjnymi. Włókna syntetyczne dozowane są na

FIBRON FL to specjalnie zaprojektowany beton posadzkowy wzmocniony syntetycznymi makrowłóknami konstrukcyjnymi. Włókna syntetyczne dozowane są na FIBRON FL to specjalnie zaprojektowany beton posadzkowy wzmocniony syntetycznymi makrowłóknami konstrukcyjnymi. Włókna syntetyczne dozowane są na węźle betoniarskim, co zapewnia jednolite wymieszanie,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D OBRZEŻA BETONOWE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D OBRZEŻA BETONOWE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D-08.03.01 OBRZEŻA BETONOWE D-08.03.01 Obrzeża betonowe 285 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...286 1.1. Przedmiot SST...286 1.2. Zakres stosowania SST...286

Bardziej szczegółowo

D Przepust SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D Przepust

D Przepust SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D Przepust SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D - 06.02.01 Przepust 209 1. WSTĘP Ilekroć w tekście będzie mowa o specyfikacji technicznej (ST) bądź o szczegółowej specyfikacji technicznej

Bardziej szczegółowo

Mgr inż. Paweł Trybalski Dział Doradztwa Technicznego, Grupa Ożarów S.A. Rzeszów

Mgr inż. Paweł Trybalski Dział Doradztwa Technicznego, Grupa Ożarów S.A. Rzeszów Hydrauliczne spoiwo REYMIX niezastąpione rozwiązanie w stabilizacji gruntów Mgr inż. Paweł Trybalski Dział Doradztwa Technicznego, Grupa Ożarów S.A. Rzeszów 29.11.2017 PLAN PREZENTACJI 1. Metody stabilizacji

Bardziej szczegółowo

2. Badania doświadczalne w zmiennych warunkach otoczenia

2. Badania doświadczalne w zmiennych warunkach otoczenia BADANIE DEFORMACJI PŁYTY NA GRUNCIE Z BETONU SPRĘŻONEGO W DWÓCH KIERUNKACH Andrzej Seruga 1, Rafał Szydłowski 2 Politechnika Krakowska Streszczenie: Celem badań było rozpoznanie zachowania się betonowej

Bardziej szczegółowo

D SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE

D SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE D-08.03.01 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

D KRAWĘŻNIKI, OBRZEŻA,ŚCIEKI D OBRZEŻA BETONOWE

D KRAWĘŻNIKI, OBRZEŻA,ŚCIEKI D OBRZEŻA BETONOWE D.08.00.00 KRAWĘŻNIKI, OBRZEŻA,ŚCIEKI 1. Wstęp OBRZEŻA BETONOWE 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 3

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 3 Specyfikacje techniczne - ST-3 Roboty żelbetowe i betonowe SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 3 ROBOTY ŻELBETOWE I BETONOWE 1. WSTĘP 1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁTOWANIE WYMAGAŃ WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH BETONU DO NAWIERZCHNI

KSZTAŁTOWANIE WYMAGAŃ WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH BETONU DO NAWIERZCHNI KSZTAŁTOWANIE WYMAGAŃ WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH BETONU DO NAWIERZCHNI DR INŻ. WIOLETTA JACKIEWICZ-REK ZAKŁAD INŻYNIERII MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH POLITECHNIKA WARSZAWSKA MGR INŻ. MAŁGORZATA KONOPSKA-PIECHURSKA TPA

Bardziej szczegółowo

MIESZANKI MINERALNO-EMULSYJNE JAKO WARSTWY KONSTRUKCYJNE I UTRZYMANIOWE DLA DRÓG LOKALNYCH

MIESZANKI MINERALNO-EMULSYJNE JAKO WARSTWY KONSTRUKCYJNE I UTRZYMANIOWE DLA DRÓG LOKALNYCH MIESZANKI MINERALNO-EMULSYJNE JAKO WARSTWY KONSTRUKCYJNE I UTRZYMANIOWE DLA DRÓG LOKALNYCH MIESZANKI MINERALNO-EMULSYJNE MIESZANKI MINERALNO-EMULSYJNE MIESZANKI MINERALNO-EMULSYJNE MIESZANKI MINERALNO-EMULSYJNE

Bardziej szczegółowo

D.08.01.01. KRAWĘŻNIKI BETONOWE Specyfikacje Techniczne

D.08.01.01. KRAWĘŻNIKI BETONOWE Specyfikacje Techniczne Specyfikacje Techniczne 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem krawężników betonowych w ramach prac związanych z

Bardziej szczegółowo

D NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ BRUKOWEJ

D NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ BRUKOWEJ D.05.03.23. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ BRUKOWEJ 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z

Bardziej szczegółowo

BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE

BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE 1 Betonowe obrzeża chodnikowe D-0.0.01 D - 0.0.01 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 08.03.01 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 2. MATERIAŁY 3. SPRZĘT 4. TRANSPORT 5. WYKONANIE ROBÓT 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 7. OBMIAR ROBÓT 8. ODBIÓR

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD BETONU Strona l. ul. Golędzinowska 10, Warszawa SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR TB-1/117/09-1

ZAKŁAD BETONU Strona l. ul. Golędzinowska 10, Warszawa SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR TB-1/117/09-1 Strona l AB78 Adres: Miejsce wykonania badania: ZLECENIODAWCA: KALMATRON Polska Sp. z o.o. Sp.k. Adres: Kujan 0, 77-44 Zakrzewo Numer / zlecenia: TB-/7/09 z dnia 0..009 OBIEKT BADAŃ: Beton recepturowy

Bardziej szczegółowo

Możliwości zastosowania frakcjonowanych UPS w produkcji prefabrykatów inżynieryjno-technicznych infrastruktury drogowej

Możliwości zastosowania frakcjonowanych UPS w produkcji prefabrykatów inżynieryjno-technicznych infrastruktury drogowej Możliwości zastosowania frakcjonowanych UPS w produkcji prefabrykatów inżynieryjno-technicznych infrastruktury drogowej Grzegorz Łój Seminarium: Innowacyjne rozwiązania w wykorzystaniu ubocznych produktów

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY KATEDRA TECHNOLOGII I ORGANIZACJI BUDOWNICTWA LABORATORIUM INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ PRACOWNIA MROZOOPORNOŚCI BETONU PRACOWNIA MIKROSKOPII OPTYCZNEJ Prowadzone badania

Bardziej szczegółowo

D

D SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 45232000-2 ŚCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTÓW BETONOWYCH CPV: Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 563 564 1. Wstęp 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 08.03.01 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 2. MATERIAŁY 3. SPRZĘT 4. TRANSPORT 5. WYKONANIE ROBÓT 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 7. OBMIAR ROBÓT 8. ODBIÓR

Bardziej szczegółowo

CHODNIK Z KOSTKI BRUKOWEJ GRUBOŚCI 6CM

CHODNIK Z KOSTKI BRUKOWEJ GRUBOŚCI 6CM CHODNIK Z KOSTKI BRUKOWEJ GRUBOŚCI 6CM 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE POPIOŁÓW LOTNYCH Z WĘGLA BRUNATNEGO DO WZMACNIANIA NASYPÓW DROGOWYCH

ZASTOSOWANIE POPIOŁÓW LOTNYCH Z WĘGLA BRUNATNEGO DO WZMACNIANIA NASYPÓW DROGOWYCH ZASTOSOWANIE POPIOŁÓW LOTNYCH Z WĘGLA BRUNATNEGO DO WZMACNIANIA NASYPÓW DROGOWYCH prof. UZ, dr hab. Urszula Kołodziejczyk dr inż. Michał Ćwiąkała mgr inż. Aleksander Widuch a) popioły lotne; - właściwości

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH M

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH M SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH M.13.02.02 BETON KLASY PONIŻEJ B25 BEZ DESKOWANIA 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST)

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. ST 01.02 BETON Numery pozycji CPV Betonowanie-45262300-4 Betonowanie konstrukcji-45262311-4 Betonowanie bez zbrojenia-45262350-9 1.WSTĘP 1.1 Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D - 0.0.01 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

D OBRZEśA BETONOWE

D OBRZEśA BETONOWE SPECYFIKACJA D.08.0.01 TECHNICZNA OBRZEśA BETONOWE SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.08.0.01 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

POPIÓŁ LOTNY SKŁADNIKIEM BETONU MASYWNEGO NA FUNDAMENTY NOWYCH BLOKÓW ENERGETYCZNYCH

POPIÓŁ LOTNY SKŁADNIKIEM BETONU MASYWNEGO NA FUNDAMENTY NOWYCH BLOKÓW ENERGETYCZNYCH POPIÓŁ LOTNY SKŁADNIKIEM BETONU MASYWNEGO NA FUNDAMENTY NOWYCH BLOKÓW ENERGETYCZNYCH Autorzy: Zbigniew Giergiczny Maciej Batog Artur Golda XXIII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA POPIOŁY Z ENERGETYKI Zakopane,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PODŁOŻA POD POSADZKI

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PODŁOŻA POD POSADZKI SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PODŁOŻA POD POSADZKI 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH M

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH M SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH MONTAŻ PREFABRYKOWANYCH BELEK VFT 249 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot stosowania Specyfikacji Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania

Bardziej szczegółowo

D NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ

D NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ D-05.03.23 NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ 1 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru nawierzchni z betonowej

Bardziej szczegółowo

Tab. 1. Zalecane metody oznaczania konsystencji mieszanki betonowej

Tab. 1. Zalecane metody oznaczania konsystencji mieszanki betonowej Metody badania konsystencji mieszanki betonowej str. 1 d4 KONSYSTENCJA stopień ciekłości mieszanki betonowej określany poprzez klasy konsystencji. Konsystencja obrazuje zdolność mieszanki betonowej do

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Drogi Krajowe- S17. Drogi w miastach. Inne zastosowanie. Budujemy lepszą przyszłość dla Polski

Wstęp. Drogi Krajowe- S17. Drogi w miastach. Inne zastosowanie. Budujemy lepszą przyszłość dla Polski Wstęp Drogi Krajowe- S17 Drogi w miastach Inne zastosowanie 2 Wstęp Produkcja i transport mieszanki betonowej przez wytwórnie CEMEX Polska Wykonawstwo warstw jezdnych i podbudów dróg betonowych przy użyciu

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U.02.05.01 POSADZKI BETONOWE

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U.02.05.01 POSADZKI BETONOWE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH POSADZKI BETONOWE 1. Wstęp 1.1 Określenia podstawowe Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami. 2. Materiały

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru hydroizolacji z wykorzystaniem środka PENETRON ADMIX

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru hydroizolacji z wykorzystaniem środka PENETRON ADMIX przy realizacji projektu:.................................................................................................. - 1 - SPIS TREŚCI 1. Zakres stosowania... 3 2. Materiały... 3 2.1. Ogólna charakterystyka

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE

OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 08.03.01 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE Warszawa 1998 D-08.03.01 Betonowe obrzeża chodnikowe 3 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 2. MATERIAŁY... 4 3. SPRZĘT... 7 4. TRANSPORT...

Bardziej szczegółowo

Fundamenty: konsystencja a urabialność mieszanki betonowej

Fundamenty: konsystencja a urabialność mieszanki betonowej Fundamenty: konsystencja a urabialność mieszanki betonowej Konsystencja mieszanki betonowej, a jej urabialność to dwa często mylone ze sobą terminy. Oba dotyczą świeżego betonu. Czym jest pierwsza, a co

Bardziej szczegółowo

D Betonowe obrzeża chodnikowe str. 1 z 5

D Betonowe obrzeża chodnikowe str. 1 z 5 D-0.0.01 Betonowe obrzeża chodnikowe str. 1 z 5 Spis treści: 1. WSTĘP................... 2 1. WSTĘP................... 2 1.1. PRZEDMIOT SST.................. 2 1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST...............

Bardziej szczegółowo

Zagęszczony grunt bez wibracji czyli mieszanki wypełniające GRUNTON

Zagęszczony grunt bez wibracji czyli mieszanki wypełniające GRUNTON III KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA AWARIE.REMONTY. MOINITORING SIECI WOD-KAN 28-29 marca 2012, Hotel Echo, Cedzyna Zagęszczony grunt bez wibracji czyli mieszanki wypełniające GRUNTON Piotr Karbownik CEMEX

Bardziej szczegółowo

Autoklawizowany beton komórkowy : technologia, właściwości, zastosowanie / Genowefa Zapotoczna-Sytek, Svetozar Balkovic. Warszawa, 2013.

Autoklawizowany beton komórkowy : technologia, właściwości, zastosowanie / Genowefa Zapotoczna-Sytek, Svetozar Balkovic. Warszawa, 2013. Autoklawizowany beton komórkowy : technologia, właściwości, zastosowanie / Genowefa Zapotoczna-Sytek, Svetozar Balkovic. Warszawa, 2013 Spis treści Od Autorów 9 Wstęp 13 1. Rodzaje betonów komórkowych

Bardziej szczegółowo

Poznajemy rodzaje betonu

Poznajemy rodzaje betonu Poznajemy rodzaje betonu Beton to podstawowy budulec konstrukcyjny, z którego wykonana jest "podstawa" naszego domu, czyli fundamenty. Zobacz także: - Materiały budowlane - wysoka jakość cementu - Beton

Bardziej szczegółowo

Nasyp budowlany i makroniwelacja.

Nasyp budowlany i makroniwelacja. Piotr Jermołowicz - Inżynieria Środowiska Szczecin Nasyp budowlany i makroniwelacja. Nasypem nazywamy warstwę lub zaprojektowaną budowlę ziemną z materiału gruntowego, która powstała w wyniku działalności

Bardziej szczegółowo

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ WIBROPRASOWANEJ

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ WIBROPRASOWANEJ PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE,,GRA MAR NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ WIBROPRASOWANEJ 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 08.0.01 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i

Bardziej szczegółowo

5. WYKONANIE ROBÓT...

5. WYKONANIE ROBÓT... D-08.0.01 Obrzeża chodnikowe str. 1 z 6 Spis treści: 1. WSTĘP... 2 1.1. PRZEDMIOT SST... 2 1.. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST... 2 1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE... 2 1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT... 2

Bardziej szczegółowo