INSTRUKCJE MONTAŻU 1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJE MONTAŻU 1"

Transkrypt

1 INSTRUKCJE MONTAŻU 1

2 Wymagania BHP 1. Prace na wysokości należą do grupy prac szczególnie niebezpiecznych. należy wykonywać je tylko przy użyciu sprzętu zabezpieczającego przed upadkiem z wysokości - kask ochronny, szelki, linka zabezpieczająca, amortyzator. należy właściwie dobrać punkt zabezpieczenia i długość linki. należy je wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności w zakresie BHP. Długość linki zabezpieczającej musi być krótsza o 1,5 m od wysokości budynku. 2. Procesy obróbki mechanicznej Cięcie lub wiercenie produktów może powodować wydzielanie pewnej ilości pyłu krzemionkowego, który może być wdychany do płuc. Nadmierne lub przedłużające się w czasie narażenie na działanie tego pyłu może powodować chorobę płuc (pylica krzemowa) oraz, w przypadku zachorowania na pylicę krzemową, zwiększone ryzyko wystąpienia raka płuc. Aby temu zapobiegać zaleca się: stosować atestowane maski przeciwpyłowe P3/FFP3. dodatkowo, zaleca się stosować techniki i środki ochronne typu cięcie na mokro lub wyciągi pyłów. Występują również dodatkowe zagrożenia i należy stosować odpowiednie środki ochrony osobistej: środki ochrony słuchu / zatyczki, nauszniki ochronne - zabezpieczające przed hałasem, środki ochrony oczu / gogle, okulary ochronne - zabezpieczające przed unoszącymi się cząsteczkami obrabianego materiału, środki ochrony rąk / rękawice ochronne - zabezpieczające przed urazami mechanicznymi dłoni. 3. Bezpieczeństwo osób trzecich Teren wykonywania prac na wysokości winien być wygrodzony, wejścia do budynku zabezpieczone daszkami ochronnymi. 2 1

3 Dachówki RUPPCERAMIKA Dane techniczne

4 Modele dachówek RUPPCERAMIKA i Właściwości materiału Materiał Dachówki ceramiczne produkowane są z naturalnych surowców jakimi są gliny. Stosujemy nowoczesne technologie uszlachetniania naszych produktów jak chociażby barwienie w masie ciemnych kolorów dachówek Sirius, Rubin 13V i Turmalin oraz pokrywanie dachówek szlachetnymi angobami. Wysoką jakość naszych produktów potwierdzają liczne nagrody i wyróżnienia. Rubin 13V Achat 10V masa: ok. 3,2 kg masa: ok. 3,8 kg Sirius 13 Rubin 11V (K) Granat 13V Topas 13V masa: ok. 3,8 kg masa: ok. 3,6 kg masa: ok. 4,6 kg masa: ok. 3,5 kg 4 5

5 Podstawy projektowania dachów Turmalin masa: ok. 1,5 kg * dot. dachówki w kolorze antracytowym Smaragd masa: ok. 3,7 kg Najniższe zalecane pochylenie Za najni sze zalecane pochylenie dachu przyjmuje si kàt nachylenia dachu, przy którym pokrycie zapewnia odpornoêç na opady deszczu. Najni sze zalecane pochylenie jest okreêlone dla dachu nad poddaszem nieu ytkowym, znajdujàcego si w normalnych warunkach klimatycznych, którego konstrukcja nie musi spe niaç podwy szonych wymagaƒ. Najni sze zalecane pochylenie dachu uzale nione jest od modelu dachówki. Podwy szone wymagania stawiane dachom wyst pujà gdy: - pochylenie po aci jest mniejsze ni najni sze zalecane pochylenie, - poddasze jest wykorzystane na cele mieszkalne, - dach ma nietypowe, skomplikowane formy (np. z wolim okiem), - wyst pujà du e d ugoêci krokwii (powy ej 10 m), - wyst pujà szczególne warunki klimatyczne i terenowe. Je eli zatem dach musi spe niaç podwy szone wymagania, to zale nie od ich liczby, musi byç zastosowana warstwa wst pnego krycia o odpowiednim stopniu szczelnoêci. Wyró niamy pi ç stopni szczelnoêci WWK. Opal masa: ok. 1,8 kg Opal żłobkowany masa: ok. 1,5 kg Wymagany stopieƒ szczelnoêci warstwy wst pnego krycia w zale noêci od liczby podwy szonych wymagaƒ i kàta pochylenia po aci. Zalecenia ogólne. Pochylenie po aci [stopnie] < (NZP-10º) NDP (NZP-10º) Warunki normalne szalunek z warstwà hydroizolacyjnà szalunek z warstwà hydroizolacyjnà Wymagania dla warstwy wst pnego krycia Jedno podwy szone wymaganie szalunek z warstwà hydroizolacyjnà i zabudowà kontr at szalunek z warstwà hydroizolacyjnà (NZP-6º) FWK FWK Dwa podwy szone wymagania szalunek z warstwà hydroizolacyjnà i zabudowà kontr at szalunek z warstwà hydroizolacyjnà FWK na sztywnym pod o u NZP - FWK FWK Trzy podwy szone wymagania szalunek z warstwà hydroizolacyjnà i zabudowà kontr at szalunek z warstwà hydroizolacyjnà i zabudowà kontr at FWK na sztywnym pod o u z uszczelnionymi zak adami FWK na sztywnym pod o u FWK - folia wstępnego krycia NDP - najniższe dopuszczalne pochylenie NZP - najniższe zalecane pochylenie WWK - warstwa wstępnego krycia 6 7

6 Opis stopnia szczelnoâci warstwy wst pnego krycia Folia wstępnego krycia na krokwiach Pierwszy stopieƒ szczelnoêci WWK uzyskuje si przez u o enie folii wst pnego krycia z zak adem bezpoêrednio na krokwiach i przymocowaniu jej kontr atami. Mo na tutaj zastosowaç foli o niskiej paroprzepuszczalnoêci lub foli o wysokiej paroprzepuszczalnoêci (czyli membran ) montowanà na krokwiach z lekkim napi ciem (rys. a). Zastosowanie termoizolacji mi dzy krokwiami z zachowaniem szczeliny wentylacyjnej (dot. folii niskoparoprzepuszczalnych) nie powoduje podwy szenia stopnia szczelnoêci WWK (rys. b) rys. a rys. b Membrana na sztywnym podłożu z uszczelnionymi zakładami Trzeci stopień szczelności WWK uzyskuje się tak samo jak stopień drugi, ale z dodatkowym uszczelnieniem zakładów membrany, np. przez podklejenie zakładów membrany. Szalunek z szczelną warstwą hydroizolacyjną Czwarty stopień szczelności WWK uzyskuje się przez ułożenie na pełnym szalunku materiałów o wysokiej hydroizolacyjności z zaklejonymi lub zgrzanymi zakładami. Membrana na sztywnym podłożu Drugi stopieƒ szczelnoêci WWK uzyskuje si poprzez zastosowanie membrany dachowej na sztywnym pod o u. Sztywne pod o e stanowi deskowanie (rys. a) lub warstwa termoizolacji na której bezpoêrednio u o ona jest membrana (rys. b). W tym przypadku nie wolno stosowaç folii o niskiej paroprzepuszczalnoêci. rys. a Szalunek z szczelną warstwą hydroizolacyjną i zabudową kontrłat Piąty stopień szczelności WWK uzyskuje się przez ułożenie materiału o wysokiej hydroizolacyjności z zaklejonymi lub zgrzanymi zakładami na pełnym szalunku i na kontrłatach. rys. b 8 9

7 Mocowanie dachówek KONTR ATY I ATY Połać dachu Przy pochyleniu dachu powyżej 65 należy mocować mechanicznie każdą dachówkę. Na obszarach zagrożonych silnymi wiatrami i na dachach o niższych kątach pochylenia niż 65 zalecamy mocować, co najmniej co trzecią dachówkę w każdym rzędzie z przesunięciem mocowania w lewo lub prawo w kolejnych rzędach. Jednak faktyczną ilość klamer mocujących określa projektant dla każdego dachu indywidualnie na podstawie stosowanych przepisów i wytrzymałości klamer RuppCeramika zawartych w aprobacie technicznej. Krawędzie dachu Wszystkie dachówki podstawowe i kształtowe ułożone na krawędziach dachu jak: szczytowe, okapowe, kalenicowe, przy elementach przecinających połać dachu (jak okna połaciowe, kominy, lukarny) jak też wzdłuż koszy i naroży należy przymocować mechanicznie. Łacenie Kontr aty sà wymagane, gdy na dachu zastosowano foli dachowà lub deskowanie. Ze wzgl du na koniecznoêç zapewnienia, w tym wypadku dodatkowego kana u wentylacyjnego pod dachówkà kontr aty muszà mieç wysokoêç co najmniej 24 mm. Zatem wymiary kontr at powinny wynosiç co najmniej 24/48 mm. Wymiary kontr at zale à od d ugoêci krokwi. Łaty aty sà elementem konstrukcyjnym, dlatego ich wymiary jak i klasa drewna powinny byç okreêlone przez projektanta. Orientacyjne przekroje łat* Dachówki zakładkowe Osiowy rozstaw krokwi [cm] Przekrój at* [mm] 80 30/ /60 * podane przekroje opierają się na doświadczeniu 10 11

8 TABELE SZCZELNOÂCI WWK Dachówka Sirius 13, dachówka Achat 10V, dachówka Granat 13V - najniższe zalecane pochylenie połaci dachowej 22º. Topas 13V najniższe zalecane pochylenie połaci dachowej 28º. Pochylenie po aci Wymagania dla warstwy wstępnego krycia Pochylenie po aci Wymagania dla warstwy wstępnego krycia [stopnie] [%] Warunki normalne Jedno podwy szone wymaganie Dwa podwy szone wymagania Trzy podwy szone wymagania [stopnie] [%] Warunki normalne Jedno podwy szone wymaganie Dwa podwy szone wymagania Trzy podwy szone wymagania 10 17,6 Najni sze dopuszczalne pochylenie po aci dachowej < 12 < 21,3 IV V V V 12 21,3 IV IV IV V 16 28,7 I I II III 22 40,4 - I I II ,5 Wszystkie dachówki na połaciach muszą być mocowane mechanicznie do łat 10 17,6 Najni sze dopuszczalne pochylenie po aci dachowej < 18 < 32,5 IV V V V 18 32,5 IV IV IV V 22 40,4 I I II III 28 53,1 - I I II ,5 Wszystkie dachówki na połaciach muszą być mocowane mechanicznie do łat Dachówka Rubin 11V (K), dachówka Rubin 13V najniższe zalecane pochylenie połaci dachowej 16º. Dachówka Turmalin najniższe zalecane pochylenie połaci dachowej 30º. Pochylenie po aci Wymagania dla warstwy wstępnego krycia Pochylenie po aci Wymagania dla warstwy wstępnego krycia [stopnie] [%] Warunki normalne Jedno podwy szone wymaganie Dwa podwy szone wymagania Trzy podwy szone wymagania [stopnie] [%] Warunki normalne Jedno podwy szone wymaganie Dwa podwy szone wymagania Trzy podwy szone wymagania 10 17,6 Najni sze dopuszczalne pochylenie po aci dachowej < 12 < 21,3 IV V V V 12 21,3 IV IV IV V 14 24,9 I II III IV 16 28,7 - I I II ,5 Wszystkie dachówki na połaciach muszą być mocowane mechanicznie do łat 10 17,6 Najni sze dopuszczalne pochylenie po aci dachowej < 20 < 36,4 IV V V V 20 36,4 IV IV IV V 24 44,5 I I II III 30 57,7 - I I II ,5 Wszystkie dachówki na połaciach muszą być mocowane mechanicznie do łat 12 13

9 Wyznaczanie d ugoâci i szerokoâci pokrycia Dachówka Smaragd najniższe zalecane pochylenie połaci dachowej 16º. Pochylenie po aci [stopnie] [%] Warunki normalne Wymagania dla warstwy wstępnego krycia Jedno podwy szone wymaganie Dwa podwy szone wymagania 10 17,6 Najni sze dopuszczalne pochylenie po aci dachowej Dachówka Opal i dachówka Opal żłobkowany najniższe zalecane pochylenie połaci dachowej 30º Trzy podwy szone wymagania <16 < 28,7 I I II III 16 28,7 - I I II ,5 Wszystkie dachówki w po aci muszà byç mocowane mechanicznie do at Dachówki ceramiczne to produkty wypalane z naturalnego surowca. Podczas produkcji glina ulega skurczowi. Z tego też powodu możliwe są minimalne rozsunięte (B 1) zsunięte (B 2) różnice wymiarów. Dlatego właśnie istotne jest ustalenie przed łatowaniem dachu długości i szerokości krycia dachówek. Na rysunku przedstawione są dachówki ułożone stroną licową do góry. Na budowie warto ułożyć je stroną spodnią do góry i wymiary zdejmować od zaczepu do zaczepu. Pochylenie po aci [stopnie] [%] Warunki normalne Wymagania dla warstwy wstępnego krycia Jedno podwy szone wymaganie Dwa podwy szone wymagania 10 17,6 Najni sze dopuszczalne pochylenie po aci dachowej Trzy podwy szone wymagania < 20 < 36,4 IV V V V 20 36,4 IV IV IV V L 1/L 2 rozsunięte (L 1) zsunięte (L 2) 24 44,5 I I II III B 1/B ,7 - I I II ,5 Wszystkie dachówki na połaciach muszą być mocowane mechanicznie do łat Ustalenie średniej długości i szerokości krycia (ale także ich wartości maksymalnych i minimalnych) przeprowadza się w przypadku dachówek zakładkowych w dwóch rzędach po 12 sztuk odpowiednio pionowych i poziomych. Dachówki mierzy się raz rozsunięte i raz zsunięte na 10 sztukach. Następnie oblicza się wartość średnią. Wzory: (L1 + L2)/10 średnia długość krycia = 2 (B1 + B2)/10 średnia szerokość krycia =

10 WYZNACZANIE d ugoâci krokwi I d ugoâci KONSTRUKCJI Rozmierzanie połaci okap kalenica Nazewnictwo odstęp drugiej łaty od początku krokwi całkowita długość konstrukcji długość pokrycia do rozmierzenia długość krokwi Przedłużenie krokwi do całkowitej długości konstrukcji przy zastosowaniu kontrłat [mm] odstęp ostatniej łaty do punktu połączenia kontrłat w kalenicy przedłużenie krokwi wynikającej z grubości kontrłaty ostatnia łata kontrłata krokiew warstwa wstępnego krycia druga łata pierwsza łata kàt nachylenia dachu kontr ata 24/ kontr ata 30/ kontr ata 40/ kàt nachylenia dachu kontr ata 24/ kontr ata 30/ kontr ata 40/ Dla dachówek ceramicznych, zwłaszcza tych o dużych tolerancjach nasuwania na siebie (duże tolerancje łatowania), można rozmierzyć odległość od okapu do kalenicy tak, aby pod gąsiorem nie trzeba było ciąć dachówek. Sprawdzanie maksymalnych, Przykład obliczeniowy dla dachówki Rubin 13V Rozstaw łat dla dachówek Rubin 13V: mm (średni rozstaw łat wynosi 345 mm) Kąt pochylenia połaci 35. LAF - odstęp górnej krawędzi ostatniej łaty od punktu połączenia kontrłat w kalenicy - wynosi 30 mm. LAT odstęp górnej krawędzi drugiej łaty od początku krokwi - przyjęto 370 mm. Całkowita długość konstrukcji wynosi 7530 mm. Porównaj rysunek z rozdziału Dachówka Rubin 13V. Zatem od całkowitej długości konstrukcji odejmujemy wymiary narzucone, czyli LAT i LAF. Obliczenie wygląda następująco: 7530 mm 30 mm 370 mm = 7130 mm. Wynik ten jest długością pokrycia do rozmierzenia. Na tym wymiarze należy rozplanować równą ilość rzędów dachówek. Robi się to w dwóch krokach: minimalnych i średnich rozstawów łatowania dla dachówek zakładkowych wyznacza się tak, jak przedstawiono to w dziale Wyznaczanie długości i szerokości pokrycia niniejszej instrukcji. Krok pierwszy ilość rzędów dachówki. Dzielimy długość pokrycia do rozmierzania przez średni rozstaw łat dla danej dachówki. Wynik to przewidywana ilość rzędów dachówek. W tym przykładzie obliczenie wygląda następująco mm / 345 mm = 20,67 rzędów dachówek. Najbliższa pełna ilość rzędów dachówek to 21. Krok drugi rozstaw łat. Tym razem dzielimy długość pokrycia do rozmierzania przez pełną ilość rzędów dachówek. Wynik tego dzielenia to planowany rozstaw łat. Obliczenia wyglądają następująco mm / 21 = 339,5 mm, czyli po zaokrągleniu 340 mm, co mieści się w tolerancji łatowania dla dachówki Rubin 13V. Zatem całkowita ilość rzędów dachówek na tej długości połaci to 22 (obliczone 21 + rząd okapowy) a planowany rozstaw łatowania wynosi 340 mm. Analogiczne obliczenia przeprowadza się dla wszystkich modeli dachówek

11 Dachówka Sirius 13 Dane techniczne: Długość pokrycia (łatowanie): ok. 364 mm Średnia szerokość pokrycia: 215 mm Ilość na pokrycie 1 m 2 : ok. 12,9 szt./m 2 Najmniejsze zalecane pochylenie połaci: 22 Odstęp łaty kalenicowej LAF Pochylenie dachu 30 > > 45 Gąsior Sattel 40 mm 30 mm 20 mm Obliczanie długości pokrycia Długość pokrycia [m] = LA x ilość rzędów dachówki (tablica nie zawiera wymiarów LAT oraz LAF) Rzędy Długość pokrycia [mm] ,092 1,456 1,820 2,184 2,548 2,912 3,276 3,640 4,004 4,368 4,732 5, ,460 5,824 6,188 6,552 6,916 7,280 7,644 8,008 8,372 8,736 9,100 9,464 9,828 10,192 10,556 10,920 Obliczanie szerokości konstrukcji Szerokość konstrukcji [m] = dachówka szczytowa lewa + dachówka połaciowa + dachówka szczytowa prawa Szerokość konstrukcji [m] 0,300 0,515 0,730 0,945 1,160 1,375 1,590 1,805 2,020 2,235 2,450 2,665 2,880 3,095 LAT [mm] k [mm] Ilość dachówek ,310 3,525 3,740 3,955 4,170 4,385 4,600 4,815 5,030 5,245 5,460 5,675 5,890 6,105 6, Szerokości krycia i zakończenia połaci 296 DB 215 DB 215 DB 215 DB 215 DB 215 DB DB 215 DB 215 DB 215 DB 215 DB 215 DB

12 Dachówka RUBIN 11V (K) Dane techniczne: Długość pokrycia (łatowanie): mm Średnia szerokość pokrycia: 239 mm Ilość na pokrycie 1 m 2 : 11,0 12,3 szt Najmniejsze zalecane pochylenie połaci: 16 Gąsior Konisch K Odstęp łaty kalenicowej LAF Pochylenie dachu 30 > > 45 Gąsior Konisch K 40 mm 30 mm 20 mm Obliczanie długości pokrycia Długość pokrycia [m] = LA x ilość rzędów dachówki (tablica nie zawiera wymiarów LAT oraz LAF) Rzędy ,340 0,680 1,020 1,360 1,700 2,040 2,380 2,720 3,060 3,400 3,740 4,080 4,420 4,760 5,100 Długość pokrycia [m] (łatowanie) 0,350 0,700 1,050 1,400 1,750 2,100 2,450 2,800 3,150 3,500 3,850 4,200 4,550 4,900 5,250 0,360 0,720 1,080 1,440 1,800 2,160 2,520 2,880 3,240 3,600 3,960 4,320 4,680 5,040 5,400 0,370 0,740 1,110 1,480 1,850 2,220 2,590 2,960 3,330 3,700 4,070 4,440 4,810 5,180 5,550 Długość konstrukcji 0,380 0,760 1,140 1,520 1,900 2,280 2,660 3,040 3,420 3,800 4,180 4,560 4,940 5,320 5,700 Rzędy ,440 5,780 6,120 6,460 6,800 7,140 7,480 7,820 8,160 8,500 8,840 9,180 9,520 9,860 10,200 k LAT [mm] k [mm] Długość pokrycia [m] (łatowanie) 5,600 5,950 6,300 6,650 7,000 7,350 7,700 8,050 8,400 8,750 9,100 9,450 9,800 10,150 10,500 5,760 6,120 6,480 6,840 7,200 7,560 7,920 8,280 8,640 9,000 9,360 9,720 10,080 10,44010,800 5,920 6,290 6,660 7,030 7,400 7,770 8,140 8,510 8,880 9,250 9,620 9,990 10,36010,73011,100 6,080 6,460 6,840 7,220 7,600 7,980 8,360 8,740 9,120 9,500 9,880 10,260 10,64011,02011,400 Szerokości krycia i zakończenia połaci Obliczanie szerokości konstrukcji Szerokość konstrukcji [m] = dachówka szczytowa lewa + dachówka połaciowa + dachówka szczytowa prawa Szerokość konstrukcji [m] 0,380 0,619 0,858 1,097 1,336 1,575 1,814 2,053 2,292 2,531 2,770 3,009 3,248 3,487 Ilość dachówek ,726 3,965 4,204 4,443 4,682 4,921 5,160 5,399 5,638 5,877 6,116 6,355 6,594 6,833 7,072 7,311 7,550 7,789 8,

13 Dachówka RUBIN 13V Dane techniczne: Długość pokrycia (łatowanie): mm Średnia szerokość pokrycia: 225 mm Ilość na pokrycie 1 m 2 : od 12,4 do 13,5 szt./m 2 Najmniejsze zalecane pochylenie połaci: 16 Odstęp łaty kalenicowej LAF Pochylenie dachu 30 > > 45 Gąsior Sattel 40 mm 30 mm 20 mm Obliczanie długości pokrycia Długość pokrycia [m] = LA x ilość rzędów dachówki (tablica nie zawiera wymiarów LAT oraz LAF) Rzędy ,330 0,660 0,990 1,320 1,650 1,980 2,310 2,640 2,970 3,300 3,630 3,960 4,290 4,620 4,950 LA LA LA Długość konstrukcji długość konstrukcji LAF Długość pokrycia [m] (łatowanie) 0,340 0,680 1,020 1,360 1,700 2,040 2,380 2,720 3,060 3,400 3,740 4,080 4,420 4,760 5,100 0,350 0,700 1,050 1,400 1,750 2,100 2,450 2,800 3,150 3,500 3,850 4,200 4,550 4,900 5,250 0,360 0,720 1,080 1,440 1,800 2,160 2,520 2,880 3,240 3,600 3,960 4,320 4,680 5,040 5,400 Rzędy ,280 5,610 5,940 6,270 6,600 6,930 7,260 7,590 7,920 8,250 8,580 8,910 9,240 9,570 9,900 k LAT LAT [mm] k [mm] Długość pokrycia [m] (łatowanie) 5,440 5,780 6,120 6,460 6,800 7,140 7,480 7,820 8,160 8,500 8,840 9,180 9,520 9,860 10,200 5,600 5,950 6,300 6,650 7,000 7,350 7,700 8,050 8,400 8,750 9,100 9,450 9,800 10,15010,500 5,760 6,120 6,480 6,840 7,200 7,560 7,920 8,280 8,640 9,000 9,360 9,720 10,08010,44010,800 Szerokości krycia i zakończenia połaci szerokość pokrycia Obliczanie szerokości konstrukcji Szerokość konstrukcji [m] = dachówka szczytowa lewa + dachówka połaciowa + dachówka szczytowa prawa Szerokość konstrukcji [m] 0,310 0,535 0,760 0,985 1,210 1,435 1,660 1,885 2,110 2,335 2,560 2,785 3,010 3,235 Ilość dachówek ,460 3,685 3,910 4,135 4,360 4,585 4,810 5,035 5,260 5,485 5,710 5,935 6,160 6,385 6,610 6,835 7,060 7,285 7, szerokość konstrukcji 110 dachówka przykominowa

14 Dachówka Achat 10V Dane techniczne: Długość pokrycia (łatowanie): mm Średnia szerokość pokrycia: 259 mm Ilość na pokrycie 1 m 2 : od 10,4 do 11,5 szt./m 2 Najmniejsze zalecane pochylenie połaci: 22 * Do dachówki Achat na kalenicę i grzbiet stosuje się różne gąsiory. Są to odpowiednio: Gąsior Achat kalenica, oraz Gąsior Achat grzbiet. Odstęp łaty kalenicowej LAF Pochylenie dachu > 45 Gąsior Achat kalenica z dach. podstawową 40 mm 35 mm 30 mm Gąsior Achat kalenica z dach. kalenicową 50 mm 35 mm 20 mm Obliczanie długości pokrycia Długość pokrycia [m] = LA x ilość rzędów dachówki (tablica nie zawiera wymiarów LAT oraz LAF) Rzędy Długość konstrukcji Długość pokrycia [m] (łatowanie) 0,335 0,670 1,005 1,340 1,675 2,010 2,345 2,680 3,015 3,350 3,685 4,020 4,355 4,690 5,025 0,345 0,690 1,035 1,380 1,725 2,070 2,415 2,760 3,105 3,450 3,795 4,140 4,485 4,830 5,175 0,355 0,710 1,065 1,420 1,775 2,130 2,485 2,840 3,195 3,550 3,905 4,260 4,615 4,970 5,325 0,365 0,730 1,095 1,460 1,825 2,190 2,555 2,920 3,285 3,650 4,015 4,380 4,745 5,110 5,475 0,370 0,740 1,110 1,480 1,850 2,220 2,590 2,960 3,330 3,700 4,070 4,440 4,810 5,180 5,550 Szerokości krycia i zakończenia połaci LAT [mm] k [mm] Rzędy Długość pokrycia [m] (łatowanie) 5,360 5,695 6,030 6,365 6,700 7,035 7,370 7,705 8,040 8,375 8,710 9,045 9,380 9,715 10,050 5,520 5,865 6,210 6,555 6,900 7,245 7,590 7,935 8,280 8,625 8,970 9,315 9,660 10,00510,350 5,680 6,035 6,390 6,745 7,100 7,455 7,810 8,165 8,520 8,875 9,230 9,585 9,940 10,29510,650 5,840 6,205 6,570 6,935 7,300 7,665 8,030 8,395 8,760 9,125 9,490 9,855 10,22010,58510,950 5,920 6,290 6,660 7,030 7,400 7,770 8,140 8,510 8,880 9,250 9,620 9,990 10,36010,730 11,100 Obliczanie szerokości konstrukcji Szerokość konstrukcji [m] = dachówka szczytowa lewa + dachówka połaciowa + dachówka szczytowa prawa Szerokość konstrukcji [m] 0, Ilość dachówek dachówka przykominowa

15 Dachówka Granat 13V Dane techniczne: Długość pokrycia (łatowanie): mm Średnia szerokość pokrycia: 213 mm Ilość na pokrycie 1 m 2 : od 13,0 do 14,2 szt./m 2 Najmniejsze zalecane pochylenie połaci: 22 Odstęp łaty kalenicowej LAF Pochylenie dachu > 45 Gąsior Sattel 40 mm 30 mm 20 mm Obliczanie długości pokrycia Długość pokrycia [m] = LA x ilość rzędów dachówki (tablica nie zawiera wymiarów LAT oraz LAF) Rzędy ,330 0,660 0,990 1,320 1,650 1,980 2,310 2,640 2,970 3,300 3,630 3,960 4,290 4,620 4,950 Długość pokrycia [m] (łatowanie) 0,340 0,680 1,020 1,360 1,700 2,040 2,380 2,720 3,060 3,400 3,740 4,080 4,420 4,760 5,100 0,350 0,700 1,050 1,400 1,750 2,100 2,450 2,800 3,150 3,500 3,850 4,200 4,550 4,900 5,250 k Długość konstrukcji LAT [mm] k [mm] ,360 0,720 1,080 1,440 1,800 2,160 2,520 2,880 3,240 3,600 3,960 4,320 4,680 5,040 5,400 Rzędy Długość pokrycia [m] (łatowanie) 5,280 5,610 5,940 6,270 6,600 6,930 7,260 7,590 7,920 8,250 8,580 8,910 9,240 9,570 9,900 5,440 5,780 6,120 6,460 6,800 7,140 7,480 7,820 8,160 8,500 8,840 9,180 9,520 9,860 10,200 5,600 5,950 6,300 6,650 7,000 7,350 7,700 8,050 8,400 8,750 9,100 9,450 9,800 10,15010,500 5,760 6,120 6,480 6,840 7,200 7,560 7,920 8,280 8,640 9,000 9,360 9,720 10,08010,44010,800 Szerokości krycia i zakończenia połaci Obliczanie szerokości konstrukcji Szerokość konstrukcji [m] = dachówka szczytowa lewa + dachówka połaciowa + dachówka szczytowa prawa Szerokość konstrukcji [m] 0,290 0,503 0,716 0,929 1,142 1,355 1,568 1,781 1,994 2,207 2,420 2,633 2,846 3,059 Ilość dachówek ,272 3,485 3,698 3,911 4,124 4,337 4,550 4,763 4,976 5,189 5,402 5,615 5,828 6,041 6,254 6,467 6,680 6,893 7, dachówka przykominowa 26 27

16 Dachówka Topas 13V Dane techniczne: Długość pokrycia (łatowanie): mm Średnia szerokość pokrycia: 217 mm Ilość na pokrycie 1 m 2 : od 12,8 do 14,4 szt./m 2 Najmniejsze zalecane pochylenie połaci: 28 Dachówka kalenicowa Odstęp łaty kalenicowej LAF Pochylenie dachu > 45 Gąsior Sattel 40 mm 30 mm 20 mm Obliczanie długości pokrycia Długość pokrycia [m] = LA x ilość rzędów dachówki (tablica nie zawiera wymiarów LAT oraz LAF) Rzędy ,320 0,640 0,960 1,280 1,600 1,920 2,240 2,560 2,880 3,200 3,520 3,840 4,160 4,480 4,800 Długość pokrycia [m] (łatowanie) 0,330 0,660 0,990 1,320 1,650 1,980 2,310 2,640 2,970 3,300 3,630 3,960 4,290 4,620 4,950 0,340 0,680 1,020 1,360 1,700 2,040 2,380 2,720 3,060 3,400 3,740 4,080 4,420 4,760 5,100 0,350 0,700 1,050 1,400 1,750 2,100 2,450 2,800 3,150 3,500 3,850 4,200 4,550 4,900 5,250 Długość konstrukcji 0,360 0,720 1,080 1,440 1,800 2,160 2,520 2,880 3,240 3,600 3,960 4,320 4,680 5,040 5,400 Rzędy ,120 5,440 5,760 6,080 6,400 6,720 7,040 7,360 7,680 8,000 8,320 8,640 8,960 9,280 9,600 k LAT [mm] k [mm] Długość pokrycia [m] (łatowanie) 5,280 5,610 5,940 6,270 6,600 6,930 7,260 7,590 7,920 8,250 8,580 8,910 9,240 9,570 9,900 5,440 5,780 6,120 6,460 6,800 7,140 7,480 7,820 8,160 8,500 8,840 9,180 9,520 9,860 10,200 5,600 5,950 6,300 6,650 7,000 7,350 7,700 8,050 8,400 8,750 9,100 9,450 9,800 10,15010,500 5,760 6,120 6,480 6,840 7,200 7,560 7,920 8,280 8,640 9,000 9,360 9,720 10,08010,44010,800 Szerokości krycia i zakończenia połaci Obliczanie szerokości konstrukcji Szerokość konstrukcji [m] = dachówka szczytowa lewa + dachówka połaciowa + dachówka szczytowa prawa Szerokość konstrukcji [m] 0,310 0,527 0,744 0,961 1,178 1,395 1,612 1,829 2,046 2,263 2,480 2,697 2,914 3,131 Ilość dachówek ,348 3,565 3,782 3,999 4,216 4,433 4,650 4,867 5,084 5,301 5,518 5,735 5,952 6,169 6,386 6,603 6,820 7,037 7, dachówka przykominowa 28 29

17 Dachówka TURMALIN Dane techniczne: Długość pokrycia (łatowanie): mm Średnia szerokość pokrycia: 238 (antracyt) / 240 (pozostałe kolory) mm Ilość na pokrycie 1 m 2 : od 11,1 do 11,8 szt./m 2 Najmniejsze zalecane pochylenie połaci: 30 Odstęp łaty kalenicowej LAF Pochylenie dachu 30 > > 45 Gąsior Turmalin 45 mm 40 mm 35 mm Obliczanie długości pokrycia Długość pokrycia [m] = LA x ilość rzędów dachówki (tablica nie zawiera wymiarów LAT oraz LAF) Rzędy LAT [mm] k [mm] k LAT LA LA LA LAF długość konstrukcji Dachówkę Turmalin zaleca się układać z przesunięciem zamków w kolejnych rzędach. Szerokości krycia i zakończenia połaci szerokość pokrycia Długość pokrycia [m] (łatowanie) 0,355 0,710 1,065 1,420 1,775 2,130 2,485 2,840 3,195 3,550 3,905 4,260 4,615 4,970 5,325 0,365 0,730 1,095 1,460 1,825 2,190 2,555 2,920 3,285 3,650 4,015 4,380 4,745 5,110 5,475 0,375 0,750 1,125 1,500 1,875 2,250 2,625 3,000 3,375 3,750 4,125 4,500 4,875 5,250 5,625 0,380 0,760 1,140 1,520 1,900 2,280 2,660 3,040 3,420 3,800 4,180 4,560 4,940 5,320 5,700 Rzędy Długość pokrycia [m] (łatowanie) 5,680 6,035 6,390 6,745 7,100 7,455 7,810 8,165 8,520 8,875 9,230 9,585 9,940 10,29510,650 5,840 6,205 6,570 6,935 7,300 7,665 8,030 8,395 8,760 9,125 9,490 9,855 10,22010,58510,950 6,000 6,375 6,750 7,125 7,500 7,875 8,250 8,625 9,000 9,375 9,750 10,12510,50010,87511,250 6,080 6,460 6,840 7,220 7,600 7,980 8,360 8,740 9,120 9,500 9,880 10,26010,64011,02011,400 Obliczanie szerokości konstrukcji Szerokość konstrukcji [m] = dachówka szczytowa lewa + dachówka połaciowa + dachówka szczytowa prawa Szerokość konstrukcji [m] 1 0,426 0,545 0,664 0,783 0,902 1,021 1,140 1,259 1,378 1,497 1,616 1,735 1,854 1,973 Szerokość konstrukcji [m] 2 0,430 0,550 0,670 0,790 0,910 1,030 1,150 1,270 1,390 1,510 1,630 1,750 1,870 1, szeroko konstrukcji szerokość pokrycia Ilość dachówek 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 2,092 2,211 2,330 2,449 2,568 2,687 2,806 2,925 3,044 3,163 3,282 3,401 3,520 3,639 3,758 3,877 3,996 4,115 4,234 2,110 2,230 2,350 2,470 2,590 2,710 2,830 2,950 3,070 3,190 3,310 3,430 3,550 3,670 3,790 3,910 4,030 4,150 4, , , , , , , , , , Uwaga: szerokość konstrukcji dachówka w kolorze antracytowym pozostałe kolory dachówka przykominowa Powyższa tabela Obliczanie szerokości konstrukcji zawiera przykład wyliczeń dla dachówek szczytowych całych. Analogiczne wyliczenia można przeprowadzić dla dachówek szczytowych połówkowych (których wymiary są na rysunku), oraz dla kombinacji dachówek szczytowych całych i połówkowych. Krok połowy dachówki pokazany w tabeli osiąga się przy stosowaniu kombinacji dachówek szczytowych całych i połówkowych

18 Dachówka Smaragd Dane techniczne: Długość pokrycia (łatowanie): mm Średnia szerokość pokrycia: 433 mm Ilość na pokrycie 1 m 2 : od 12,5 do 14 szt./m 2 Najmniejsze zalecane pochylenie połaci: 16 Dachówka okapowa Dachówka kalenicowa Gąsior Smaragd Długość konstrukcji Odstęp łaty kalenicowej LAF Pochylenie dachu > 45 Gąsior Sattel 50 mm 45 mm 40 mm 35 mm Obliczanie długości pokrycia Długość pokrycia [m] = LA x ilość rzędów dachówki (tablica nie zawiera wymiarów LAT1, LAT2 oraz LAF) Rzędy Długość pokrycia [m] (łatowanie) 0,165 0,330 0,495 0,660 0,825 0,990 1,155 1,320 1,485 1,650 1,815 1,980 2,145 2,310 2,475 0,170 0,340 0,510 0,680 0,850 1,020 1,190 1,360 1,530 1,700 1,870 2,040 2,210 2,380 2,550 0,175 0,350 0,525 0,700 0,875 1,050 1,225 1,400 1,575 1,750 1,925 2,100 2,275 2,450 2,625 0,180 0,360 0,540 0,720 0,900 1,080 1,260 1,440 1,620 1,800 1,980 2,160 2,340 2,520 2,700 0,185 0,370 0,555 0,740 0,925 1,110 1,295 1,480 1,665 1,850 2,035 2,220 2,405 2,590 2,775 Rzędy LAT 1 [mm] k [mm] LAT 2 = 180 mm Długość pokrycia [m] (łatowanie) 2,640 2,805 2,970 3,135 3,300 3,465 3,630 3,795 3,960 4,125 4,290 4,455 4,620 4,785 4,950 2,720 2,890 3,060 3,230 3,400 3,570 3,740 3,910 4,080 4,250 4,420 4,590 4,760 4,930 5,100 2,800 2,975 3,150 3,325 3,500 3,675 3,850 4,025 4,200 4,375 4,550 4,725 4,900 5,075 5,250 2,880 3,060 3,240 3,420 3,600 3,780 3,960 4,140 4,320 4,500 4,680 4,860 5,040 5,220 5,400 Szerokości krycia i zakończenia połaci szerokość pokrycia 2,960 3,145 3,330 3,515 3,700 3,885 4,070 4,255 4,440 4,625 4,810 4,995 5,180 5,365 5,550 Obliczanie szerokości konstrukcji Szerokość konstrukcji [m] = dachówka szczytowa lewa + dachówka połaciowa + dachówka szczytowa prawa Szerokość konstrukcji [m] 0,410 0,843 1,276 1,709 2,142 2,575 3,008 3,441 3,874 4,307 4,740 5,173 5,606 6,039 Ilość dachówek dachówka skrajna lewa szerokość konstrukcji dachówka skrajna prawa 6,472 6,905 7,338 7,771 8,204 8,637 9,070 9,503 9,936 10,369 10,802 11,235 11,668 12,101 12,534 12,967 13,400 13,833 14,

19 Dachówka Opal krycie w łuskę (nazywane też: podwójne) Dane techniczne: Długość pokrycia dla układania w łuskę (łatowanie): mm Szerokość krycia: ok. 180 mm. Ilość na pokrycie 1 m 2 : od 33,7 do 38,3 szt./m 2 Najniższe zalecane pochylenie połaci: 30 dachówka okapowa LAT [mm] k [mm] LAT 2 = 120 mm Rozstawy łat LA dla krycia w łuskę. pochylenie połaci przekrycie rozstaw łat > > > > k LAT 1 Odstęp łaty kalenicowej LAF gąsior Konisch dachówka kalenicowa LA LA długość konstrukcji LA LA LA LAF pochylenie połaci 30 > > 45 Gąsior Konisch 100 mm mm mm Obliczanie długości pokrycia. Długość pokrycia [m] = n x LA + LAT 1 + LAT 2 + LAF Pochylenie Rozstaw Rzędy połaci łat ,145 0,290 0,435 0,580 0,725 0,870 1,015 1,160 1,305 1,450 1,595 1,740 1,885 2,030 2,175 > ,150 0,300 0,450 0,600 0,750 0,900 1,050 1,200 1,350 1,500 1,650 1,800 1,950 2,100 2,250 > ,155 0,310 0,465 0,620 0,775 0,930 1,085 1,240 1,395 1,550 1,705 1,860 2,015 2,170 2,325 > ,160 0,320 0,480 0,640 0,800 0,960 1,120 1,280 1,440 1,600 1,760 1,920 2,080 2,240 2,400 > ,165 0,330 0,495 0,660 0,825 0,990 1,155 1,320 1,485 1,650 1,815 1,980 2,145 2,310 2,475 Pochylenie Rozstaw Rzędy połaci łat ,320 2,465 2,610 2,755 2,900 3,045 3,190 3,335 3,480 3,625 3,770 3,915 4,060 4,205 4,350 > ,400 2,550 2,700 2,850 3,000 3,150 3,300 3,450 3,600 3,750 3,900 4,050 4,200 4,350 4,500 > ,480 2,635 2,790 2,945 3,100 3,255 3,410 3,565 3,720 3,875 4,030 4,185 4,340 4,495 4,650 > ,560 2,720 2,880 3,040 3,200 3,360 3,520 3,680 3,840 4,000 4,160 4,320 4,480 4,640 4,800 > ,640 2,805 2,970 3,135 3,300 3,465 3,630 3,795 3,960 4,125 4,290 4,455 4,620 4,785 4,950 Obliczanie szerokości pokrycia W dachówkach Opal dachówka szczytowa jest dachówką połówkową, która jest stosowana do układania w zarówno w łuskę jak i w koronkę. szerokość pokrycia szerokość konstrukcji szczyty z dachówką połówkową Obliczanie szerokości konstrukcji = szczytowa lewa + połaciowa + szczytowa prawa Szerokość konstrukcji [m] 0,160 0,340 0,520 0,700 0,880 1,060 1,240 1,420 1,600 1,780 1,960 2,140 2,320 2,500 Ilość dachówek ,680 2,860 3,040 3,220 3,400 3,580 3,760 3,940 4,120 4,300 4,480 4,660 4,840 5,020 5,200 5,380 5,560 5,740 5,

20 Dachówka Opal krycie w KORONKĘ Dane techniczne: Długość pokrycia dla układania w łuskę (łatowanie): mm Szerokość krycia: ok. 180 mm. Ilość na pokrycie 1 m 2 : od 33,7 do 38,3 szt./m 2 Najniższe zalecane pochylenie połaci: 30 gąsior Konisch Obliczanie długości pokrycia. Długość pokrycia [m] = n x LA + LAT 1 + LAT 2 + LAF Pochylenie Rozstaw Rzędy połaci łat ,290 0,580 0,870 1,160 1,450 1,740 2,030 2,320 2,610 2,900 3,190 3,480 3,770 4,060 4,350 > ,300 0,600 0,900 1,200 1,500 1,800 2,100 2,400 2,700 3,000 3,300 3,600 3,900 4,200 4,500 > ,310 0,620 0,930 1,240 1,550 1,860 2,170 2,480 2,790 3,100 3,410 3,720 4,030 4,340 4,650 > ,320 0,640 0,960 1,280 1,600 1,920 2,240 2,560 2,880 3,200 3,520 3,840 4,160 4,480 4,800 > ,330 0,660 0,990 1,320 1,650 1,980 2,310 2,640 2,970 3,300 3,630 3,960 4,290 4,620 4,950 dachówka okapowa k LAT 1 LA LA długość konstrukcji LA LAF LAT [mm] k [mm] LAT 2 = 120 mm Pochylenie Rozstaw Rzędy połaci łat ,640 4,930 5,220 5,510 5,800 6,090 6,380 6,670 6,960 7,250 7,540 7,830 8,120 8,410 8,700 > ,800 5,100 5,400 5,700 6,000 6,300 6,600 6,900 7,200 7,500 7,800 8,100 8,400 8,700 9,000 > ,960 5,270 5,580 5,890 6,200 6,510 6,820 7,130 7,440 7,750 8,060 8,370 8,680 8,990 9,300 > ,120 5,440 5,760 6,080 6,400 6,720 7,040 7,360 7,680 8,000 8,320 8,640 8,960 9,280 9,600 > ,280 5,610 5,940 6,270 6,600 6,930 7,260 7,590 7,920 8,250 8,580 8,910 9,240 9,570 9,900 Obliczanie szerokości pokrycia W dachówkach Opal dachówka szczytowa jest dachówką połówkową, która jest stosowana do układania w zarówno w łuskę jak i w koronkę. szerokość pokrycia Rozstawy łat LA dla krycia w koronkę. pochylenie połaci przekrycie rozstaw łat > > > > Odstęp łaty kalenicowej LAF pochylenie połaci 30 > > 45 Gąsior Konisch 100 mm mm mm szerokość konstrukcji szczyt z dachówką połówkową Obliczanie szerokości konstrukcji = szczytowa lewa + połaciowa + szczytowa prawa Szerokość konstrukcji [m] 0,160 0,340 0,520 0,700 0,880 1,060 1,240 1,420 1,600 1,780 1,960 2,140 2,320 2,500 Ilość dachówek ,680 2,860 3,040 3,220 3,400 3,580 3,760 3,940 4,120 4,300 4,480 4,660 4,840 5,020 5,200 5,380 5,560 5,740 5,

21 Dachówka Opal żłobkowany krycie w łuskę (nazywane też: podwójne) Dane techniczne: Długość pokrycia dla układania w łuskę (łatowanie): mm Szerokość krycia: ok. 155 mm. Ilość na pokrycie 1 m 2 : od 39,1 do 44,5 szt./m 2 Najniższe zalecane pochylenie połaci: 30 dachówka okapowa k LAT 1 gąsior Konisch dachówka kalenicowa LA LA LA długość konstrukcji LA LA LA LAF LAT 1 [mm] k [mm] LAT 2 = 120 mm Obliczanie długości pokrycia. Długość pokrycia [m] = n x LA + LAT 1 + LAT 2 + LAF Pochylenie Rozstaw Rzędy połaci łat ,145 0,290 0,435 0,580 0,725 0,870 1,015 1,160 1,305 1,450 1,595 1,740 1,885 2,030 2,175 > ,150 0,300 0,450 0,600 0,750 0,900 1,050 1,200 1,350 1,500 1,650 1,800 1,950 2,100 2,250 > ,155 0,310 0,465 0,620 0,775 0,930 1,085 1,240 1,395 1,550 1,705 1,860 2,015 2,170 2,325 > ,160 0,320 0,480 0,640 0,800 0,960 1,120 1,280 1,440 1,600 1,760 1,920 2,080 2,240 2,400 > ,165 0,330 0,495 0,660 0,825 0,990 1,155 1,320 1,485 1,650 1,815 1,980 2,145 2,310 2,475 Pochylenie Rozstaw Rzędy połaci łat ,320 2,465 2,610 2,755 2,900 3,045 3,190 3,335 3,480 3,625 3,770 3,915 4,060 4,205 4,350 > ,400 2,550 2,700 2,850 3,000 3,150 3,300 3,450 3,600 3,750 3,900 4,050 4,200 4,350 4,500 > ,480 2,635 2,790 2,945 3,100 3,255 3,410 3,565 3,720 3,875 4,030 4,185 4,340 4,495 4,650 > ,560 2,720 2,880 3,040 3,200 3,360 3,520 3,680 3,840 4,000 4,160 4,320 4,480 4,640 4,800 > ,640 2,805 2,970 3,135 3,300 3,465 3,630 3,795 3,960 4,125 4,290 4,455 4,620 4,785 4,950 Obliczanie szerokości pokrycia W dachówce Opal żłobkowanej można stosować dachówki szczytowe z Opala. W dachówkach Opal dachówka szczytowa jest dachówką połówkową, która jest stosowana do układania w zarówno w łuskę jak i w koronkę. szerokość pokrycia Rozstawy łat LA dla krycia w łuskę. pochylenie połaci przekrycie rozstaw łat > > > > szerokość konstrukcji szczyt z dachówką połówkową Obliczanie szerokości konstrukcji = szczytowa lewa + połaciowa + szczytowa prawa 50 Odstęp łaty kalenicowej LAF pochylenie połaci 30 > > 45 Gąsior Konisch 100 mm mm mm Szerokość konstrukcji [m] 0,160 0,315 0,470 0,625 0,780 0,935 1,090 1,245 1,400 1,555 1,710 1,865 2,020 2,175 Ilość dachówek ,330 2,485 2,640 2,795 2,950 3,105 3,260 3,415 3,570 3,725 3,880 4,035 4,190 4,345 4,500 4,655 4,810 4,965 5,

22 Opal żłobkowany krycie w koronkę Dane techniczne: Długość pokrycia dla układania w koronkę (łatowanie): mm Szerokość krycia: ok. 155 mm. Ilość na pokrycie 1 m 2 : od 39,1 do 44,5 szt./m 2 Najniższe zalecane pochylenie połaci: 30 gąsior Konisch Obliczanie długości pokrycia. Długość pokrycia [m] = n x LA + LAT 1 + LAT 2 + LAF Pochylenie Rozstaw Rzędy połaci łat ,290 0,580 0,870 1,160 1,450 1,740 2,030 2,320 2,610 2,900 3,190 3,480 3,770 4,060 4,350 > ,300 0,600 0,900 1,200 1,500 1,800 2,100 2,400 2,700 3,000 3,300 3,600 3,900 4,200 4,500 > ,310 0,620 0,930 1,240 1,550 1,860 2,170 2,480 2,790 3,100 3,410 3,720 4,030 4,340 4,650 > ,320 0,640 0,960 1,280 1,600 1,920 2,240 2,560 2,880 3,200 3,520 3,840 4,160 4,480 4,800 > ,330 0,660 0,990 1,320 1,650 1,980 2,310 2,640 2,970 3,300 3,630 3,960 4,290 4,620 4,950 dachówka okapowa k LAT 1 LA LA długość konstrukcji LA LAF LAT 1 [mm] k [mm] LAT 2 = 120 mm Pochylenie Rozstaw Rzędy połaci łat ,640 4,930 5,220 5,510 5,800 6,090 6,380 6,670 6,960 7,250 7,540 7,830 8,120 8,410 8,700 > ,800 5,100 5,400 5,700 6,000 6,300 6,600 6,900 7,200 7,500 7,800 8,100 8,400 8,700 9,000 > ,960 5,270 5,580 5,890 6,200 6,510 6,820 7,130 7,440 7,750 8,060 8,370 8,680 8,990 9,300 > ,120 5,440 5,760 6,080 6,400 6,720 7,040 7,360 7,680 8,000 8,320 8,640 8,960 9,280 9,600 > ,280 5,610 5,940 6,270 6,600 6,930 7,260 7,590 7,920 8,250 8,580 8,910 9,240 9,570 9,900 Obliczanie szerokości pokrycia W dachówce Opal żłobkowanej można stosować dachówki szczytowe z Opala. W dachówkach Opal dachówka szczytowa jest dachówką połówkową, która jest stosowana do układania w zarówno w łuskę jak i w koronkę. szerokość pokrycia Rozstawy łat LA dla krycia w koronkę. pochylenie połaci przekrycie rozstaw łat > > > > szerokość konstrukcji szczyt z dachówką połówkową Obliczanie szerokości konstrukcji = szczytowa lewa + połaciowa + szczytowa prawa 50 Odstęp łaty kalenicowej LAF pochylenie połaci 30 > > 45 Gąsior Konisch 100 mm mm mm Szerokość konstrukcji [m] 0,160 0,315 0,470 0,625 0,780 0,935 1,090 1,245 1,400 1,555 1,710 1,865 2,020 2,175 Ilość dachówek ,330 2,485 2,640 2,795 2,950 3,105 3,260 3,415 3,570 3,725 3,880 4,035 4,190 4,345 4,500 4,655 4,810 4,965 5,

23 okap 42 43

24 OKAP Okap jest jednym z najważniejszych elementów dachu. System dachowy RuppCeramika, składa się z wzajemnie dopasowanych do siebie produktów, które przeznaczone są między innymi do zastosowania w okapie dachu. Aby właściwie wykonać okap i zapewnić prawidłową wentylację połaci dachowych niezbędne są dobrej jakości produkty obejmujące: - grzebień okapu z kratką wentylacyjną, - grzebień okapu, - kratka wentylacyjna okapu (stosowana z dachówką Turmalin, Granat, Opal), - taśma wentylacyjna okapu. Zalety produktów to przede wszystkim: - zabezpieczenie wlotu okapu przed ptakami i drobnymi gryzoniami, - bardzo dobre właściwości wentylacyjne, - trwałość i odporność na promieniowanie UV, - szybki i łatwy montaż. OKAP DACHU Z WARSTWÑ WST PNEGO KRYCIA WYPUSZCZONÑ NA PAS NADRYNNOWY Montaż pasa podrynnowego, rynny i pasa nadrynnowego Pas podrynnowy zamocować do deski czołowej. Ułożyć FWK i kontrłaty, które powinny zaczynać się tuż pod drugą łatą. Zamontować pierwszą łatę (nazywaną też łatą podpierającą) pod FWK, tak aby jej wysokość nad krokwiami zgadzała się z pozostałymi łatami (Można to osiągnąć na przykład montując wzdłuż okapu łatę i kontrłatę lub specjalnie przygotowaną łatę klinową) Zamontować do deski czołowej haki rynnowe i rynny. Zamontować na łacie podpierającej pas nadrynnowy i na niego wyłożyć FWK tak aby nie utworzyć w tym miejscu basenu. Montaż drugiej łaty i grzebienia okapu z kratką wentylacyjną Grzebień okapu z kratką wentylacyjną Grzebień okapu Umieścić grzebień okapu z kratką wentylacyjną na FWK i przymocować go do łaty podpierającej. Zamontować drugą łatę (tą na której wisi dachówka) tak aby dachówka wchodziła do rynny między 1/4 a 1/3 jej szerokości. Kratka wentylacyjna okapu Taśma wentylacyjna okapu 44 45

25 OKAP DACHU Z WARSTWÑ WST PNEGO KRYCIA WYPUSZCZONÑ NA PAS PODRYNNOWY Pierwszy rząd dachówki Po oczyszczeniu FWK w okapie z zanieczyszczeń technologicznych (wióry z docinania łat) zamontować pierwszy rząd dachówki. Montaż pasa podrynnowego i rynny Pas podrynnowy dwuczęściowy zamocować do deski czołowej. Górny element pasa podrynnowego powinien być wyłożony na krokwiach (deskach). Ułożyć FWK i kontrłaty. Zamontować pierwszą łatę (nazywaną też łatą podpierającą) Zamontować haki rynnowe (tutaj przykład haków doczołowych) oraz rynny. Układanie dachówek Dachówki układać na rozmierzonych i przymocowanych łatach. Montaż łat i pasa nadrynnowego Zamontować pas nadrynnowy. Zamontować grzebień okapu z kratką wentylacyjną. Zamontować drugą łatę (tą na której wisi dachówka) tak aby dachówka wchodziła do rynny między 1/4 a 1/3 jej szerokości

26 Pierwszy rząd dachówki Po oczyszczeniu FWK w okapie z zanieczyszczeń technologicznych (wióry z docinania łat) zamontować pierwszy rząd dachówki. Kalenica/grzbiet dachu Układanie dachówek Dachówki układać na rozmierzonych i przymocowanych łatach 48 49

27 Kalenica / grzbiet dachu System dachowy RuppCeramika, składa się z wzajemnie dopasowanych do siebie produktów, które przeznaczone są między innymi do zastosowania na grzbiecie dachu i/lub jego kalenicy. Do montażu łat na kalenicy lub grzbiecie służy wspornik typu gwóźdź, lub wspornik typu widełki. Idealnym rozwiązaniem w przypadku grzbietu i kalenicy dachu wykonywanego na sucho jest zastosowanie taśmy uszczelniająco-wentylacyjnej Figaroll Plus lub Metalroll. Gąsior początkowy zapewnia estetyczne ukształtowanie początku grzbietu i kalenicy. Łącznik gąsiorów z kolei zapewnia estetyczne połączenie gąsiorów w miejscu zejścia się dwóch grzbietów i kalenicy. Wskazówka: Nie należy ciąć dachówek i gąsiorów na dachu, gdyż może to spowodować powstanie trwałych zabrudzeń. Zalety rozwiązań systemowych RuppCeramika to przede wszystkim: pewne zabezpieczenie przed działaniem deszczu, śniegu i kurzu, szczególnie dobre właściwości wentylacyjne na grzbiecie i kalenicy dachu, trwałość kolorów i odporność na promieniowanie UV, wygodne stosowanie elementów, szybki montaż, optyczna harmonia pokrycia dachu jako całości. Wspornik do Sattel at metalowy Gąsior typu podstawowy wide ki Sattel Gąsior bez mufy Sattel Gąsior początkowy Sattel Trójnik gąsiorów Sattel Gąsior z podwójną mufą Sattel / Konisch Zaślepka kalenicy ceramiczna Poni ej wybór akcesoriów i produktów dot. kalenicy / grzbietu dachu Konisch Gąsior podstawowy Konisch Gąsior początkowy Konisch Gąsior z podwójną mufą Wspornik do at typu gwóêdê Wspornik do at metalowy typu wide ki TaÊma uszczelniajàcowentylacyjna Metalroll Konisch Trójnik gąsiorów Turmalin Gąsior podstawowy Turmalin Gąsior początkowy TaÊma uszczelniajàcowentylacyjna Figaroll Plus TaÊma uszczelniajàcowentylacyjna Rupp Vent Klamra gàsiora Turmalin Gąsior końcowy Turmalin Trójnik gąsiorów 50 51

28 Monta kalenicy Wsporniki łaty kalenicowej wbić w miejscach połączenia par krokwii. We wsporniki włożyć łatę kalenicową i dokonać ewentualnych korekt w wysokości jej posadowienia. Między krawędzią gąsiora a górnym profilem dachówki pozostawić szczelinę aby gąsior nie uszkodził taśmy uszczelniającowentylacyjnej. Przewidując grubość łaty kalenicowej wsporniki wbić do takiej głębokości aby między krawędzią gąsiora a grzbietami dachówek pozostawić około 0,5 cm luzu. Wysokość posadowienia wspornika będzie zmienna w zależności od rodzaju dachówki, rodzaju gąsiora, kąta pochylenia dachu i grubości łaty kalenicowej. Dokręcić łatę kalenicową do wsporników a przy dachówkach szczytowych dopasować dodatkowo jej kształt do szczeliny między dachówkami

29 Zakończenie kalenicy ceramiczne dopasować do miejsca połączenia dachówek szczytowych korygując jego kształt szlifierką, a następnie dokręcić do łaty kalenicowej. Odkleić folię zabezpieczającą paski kleju butylowego. Na kalenicy rozwinąć taśmę uszczelniająco-wentylacyjną (na przykład Figaroll Plus) i przymocować ją do łaty kalenicowej takerem. W pierwszej kolejności dokleić taśmę uszczelniająco-wentylacyjną do wszystkich grzbietów dachówek

30 Dociskając i rozciągając taśmę uszczelniająco-wentylacyjną dokleić ją w dnach dachówek na całej długości kalenicy. Drugi wkręt przełożyć przez otwór w klamrze gąsiora oraz przez otwór z tyłu gąsiora początkowego i również dokręcić. Zamocować na kalenicy gąsior początkowy przy pomocy wkrętu przez otwór w połowie długości gąsiora. Przed dokręceniem należy połączenie to uszczelnić. Kolejny gąsior wsunąć w klamrę

31 Gąsior zamocować wkrętem przełożonym przez klamrę gąsiora. Z kolejnymi gąsiorami postępować analogicznie. Warto pomagać sobie sznurkiem rozpiętym wzdłuż grzbietu, aby zachować prostoliniowość ułożenia gąsiorów. Po prawej stronie grzbietu dociąć dachówki pozostawiając szczelinę przy łacie grzbietowej. Zamocować na dachówkach zaczepy klamrowe uniwersalne (klamry do dachówek ciętych). Ułożyć dachówki wzdłuż grzbietu zaczepiając druty klamer do wkrętów na łacie grzbietowej. Zobacz też klamra do mocowania dachówek ciętych w rozdziale Mocowania niniejszej instrukcji. Po lewej stronie grzbietu docięte dachówki pozbawione nosków będą się zapadały. Monta grzbietu Na grzbiecie zamocować wsporniki łaty, a do niego przykręcić łatę grzbietową tak, aby między gąsiorami leżącymi na tej łacie a dachówkami pozostało około 0,5 cm luzu. Wysokość posadowienia wspornika będzie zmienna w zależności od rodzaju dachówki, rodzaju gąsiora i grubości zastosowanych łat. W pierwszej kolejności zamocować wsporniki na końcach grzbietów (kalenic) i rozpiąć sznurek między nimi. Pozostałe wsporniki na grzbiecie (kalenicy) mocować pod sznurek w odległości około 60 cm od siebie (na kalenicy ewentualnie w odstępach wyznaczonych przez pary krokwi). Po lewej stronie grzbietu dociąć dachówki pozostawiając szczelinę przy łacie grzbietowej. Zamocować na dachówkach zaczepy klamrowe uniwersalne (klamry do dachówek ciętych). Ułożyć dachówki wzdłuż grzbietu zaczepiając druty klamer do wkrętów na łacie grzbietowej. Zobacz też klamra do mocowania dachówek ciętych w rozdziale Mocowania niniejszej instrukcji. Po lewej stronie grzbietu docięte dachówki pozbawione nosków będą się zapadały. Oprócz mocowania dachówek do łaty grzbietowej drutem klamry do dachówek ciętych można je dodatkowo podeprzeć na przykład kawałkiem łaty

INSTRUKCJE MONTAŻU 1

INSTRUKCJE MONTAŻU 1 INSTRUKCJE MONTAŻU 1 Wymagania BHP 1. Prace na wysokości należą do grupy prac szczególnie niebezpiecznych, należy wykonywać je tylko przy użyciu sprzętu zabezpieczającego przed upadkiem z wysokości - kask

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJE MONTAŻU. Karpiówka Opal. Part of Braas Monier Building Group 1

INSTRUKCJE MONTAŻU. Karpiówka Opal. Part of Braas Monier Building Group 1 INSTRUKCJE MONTAŻU Karpiówka Opal Part of Braas Monier Building Group 1 Wymagania BHP Modele dachówek OPAL - Właściwości materiału 1. Prace na wysokości należą do grupy prac szczególnie niebezpiecznych.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJE MONTAŻU. Dachówka Amber 12V. Part of the MONIER GROUP 1

INSTRUKCJE MONTAŻU. Dachówka Amber 12V. Part of the MONIER GROUP 1 INSTRUKCJE MONTAŻU Dachówka Amber 12V Part of the MONIER GROUP 1 SPIS TREŚCI Wymagania BHP Dane techniczne 3-15 Kalenica/grzbiet dachu 17-28 Szczyt dachu 29-31 Mocowania 33-37 Dachówki funkcyjne 39-40

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJE MONTAŻU. Dachówka Reviva. Part of BMI Group 1

INSTRUKCJE MONTAŻU. Dachówka Reviva. Part of BMI Group 1 INSTRUKCJE MONTAŻU Dachówka Reviva Part of BMI Group 1 420 45 DACHÓWKA Reviva Najniższe zalecane pochylenie połaci Dachówkę Reviva nazwać można odrodzoną karpiówką. Ma prostą, stylową i elegancką formę.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJE MONTAŻU. Dachówka ceramiczna. Part of the MONIER GROUP 1

INSTRUKCJE MONTAŻU. Dachówka ceramiczna. Part of the MONIER GROUP 1 INSTRUKCJE MONTAŻU Dachówka ceramiczna Part of the MONIER GROUP 1 SPIS TREŚCI Wymagania BHP Dane techniczne - Dachówki ceramiczne 3-33 Okap 35-40 Kalenica/grzbiet dachu 41-57 Kosz 59-63 Mocowania 65-74

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJE MONTAŻU. Dachówka betonowa. Part of the MONIER GROUP

INSTRUKCJE MONTAŻU. Dachówka betonowa. Part of the MONIER GROUP INSTRUKCJE MONTAŻU Dachówka betonowa Part of the MONIER GROUP 1 SPIS TREŚCI WYMAGANIA BHP Dane techniczne. Dachówki betonowe 3-30 Folie wst pnego krycia 31-48 Okap 49-54 Kosz 55-59 Kalenica grzbiet dachu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJE MONTAŻU. Dachówka betonowa. Part of Braas Monier Building Group 1

INSTRUKCJE MONTAŻU. Dachówka betonowa. Part of Braas Monier Building Group 1 INSTRUKCJE MONTAŻU Dachówka betonowa Part of Braas Monier Building Group 1 SPIS TREŚCI Wymagania BHP Dane techniczne. Dachówki betonowe 3-30 Folie wst pnego krycia 41-58 Okap 59-64 Kosz 65-69 Kalenica

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJE MONTAŻU. Dachówka ceramiczna. Part of Braas Monier Building Group 1

INSTRUKCJE MONTAŻU. Dachówka ceramiczna. Part of Braas Monier Building Group 1 INSTRUKCJE MONTAŻU Dachówka ceramiczna Part of Braas Monier Building Group 1 SPIS TREŚCI Wymagania BHP Dane techniczne - Dachówki ceramiczne 3-37 Folie Wst pnego Krycia (FWK) 39-56 Okap 57-62 Kosz 63-67

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJE MONTAŻU. Dachówka Reviva. Part of Braas Monier Building Group 1

INSTRUKCJE MONTAŻU. Dachówka Reviva. Part of Braas Monier Building Group 1 INSTRUKCJE MONTAŻU Dachówka Reviva Part of Braas Monier Building Group 1 420 45 DACHÓWKA Reviva Najniższe zalecane pochylenie połaci Dachówkę Reviva nazwać można odrodzoną karpiówką. Ma prostą, stylową

Bardziej szczegółowo

Obliczanie długości i szerokości pokrycia

Obliczanie długości i szerokości pokrycia Obliczanie długości i szerokości E 6.1 Nasze dachówki wypalane są z naturalnego su row ca. Podane dalej wymiary są war to ś- cia mi nominalnymi. Z powodu na tu ral nych odchyleń w składzie su row ca nieuniknione

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJE MONTAŻU. Dachówka ceramiczna. Part of the MONIER GROUP

INSTRUKCJE MONTAŻU. Dachówka ceramiczna. Part of the MONIER GROUP INSTRUKCJE MONTAŻU Dachówka ceramiczna Part of the MONIER GROUP 1 SPIS TREŚCI Wymagania BHP Dane techniczne - Dachówki ceramiczne 3-33 Folie Wst pnego Krycia (FWK) 35-52 Okap 53-58 Kosz 59-63 Kalenica/grzbiet

Bardziej szczegółowo

Wskazówki odnośnie układania systemów kalenicowych dla modeli: Sirius, Mars, Rubin, Achat

Wskazówki odnośnie układania systemów kalenicowych dla modeli: Sirius, Mars, Rubin, Achat Wskazówki odnośnie układania systemów kalenicowych dla modeli: Sirius, Mars, Rubin, Achat G 1.1 1.2 Układanie gąsiorów na kalenicy i narożu (grzbiecie) na sucho stało się dzisiaj sprawą oczywistą. Odpowiada

Bardziej szczegółowo

Dach ceramiczny. Informacje techniczne i wymiary.

Dach ceramiczny. Informacje techniczne i wymiary. B O R N H O L M Dach ceramiczny. Informacje techniczne i wymiary. DACHÓWKA TYP S W jaki sposób popularna dachówka typu S może być jeszcze lepsza i bardziej ekonomiczna? Odpowiedzią jest opracowana na nowo

Bardziej szczegółowo

dachówka REVIVA Instrukcja montażu mały ciężar m 2 - ok. 49,5 kg/m 2 szybki montaż - 11 szt./m 2 trwałość - 30 lat gwarancji

dachówka REVIVA Instrukcja montażu mały ciężar m 2 - ok. 49,5 kg/m 2 szybki montaż - 11 szt./m 2 trwałość - 30 lat gwarancji Instrukcja montażu mały ciężar m 2 - ok. 49,5 kg/m 2 szybki montaż - 11 szt./m 2 trwałość - 30 lat gwarancji Najniższe zalecane pochylenie połaci Dla dachówki Braas Reviva najniższe pochylenie połaci wynosi

Bardziej szczegółowo

10. Należy bezwzględnie unikać zabrudzenia membrany substancjami ropopochodnymi (smary, oleje, wycieki z pił spalinowych).

10. Należy bezwzględnie unikać zabrudzenia membrany substancjami ropopochodnymi (smary, oleje, wycieki z pił spalinowych). UWAGA! Należy pamiętać, iż wymóg przykrycia folii dotyczy także powierzchni wystających poza obrys budynku (spodnia część okapu). Dodatkowo - nie osłonięcie w odpowiednim czasie membrany wewnątrz pomieszczeń

Bardziej szczegółowo

Podstawowa Instrukcja Montażu FIGAROLL PLUS

Podstawowa Instrukcja Montażu FIGAROLL PLUS Podstawowa Instrukcja Montażu FIGAROLL PLUS Podstawowa Instrukcja Montażu FIGAROLL PLUS Grupa Produktowa: Kalenica i Grzbiet Bartosz Łaczyn/ Marketing / Opole Grupa Produktowa: 16.06.2009 Kalenica i Grzbiet

Bardziej szczegółowo

Nachylenie połaci dachowych 3. Szczelność - izolacyjność dachów spadzistych 5. Wentylacja pokryć dachowych 17. Mocowanie dachówek 27

Nachylenie połaci dachowych 3. Szczelność - izolacyjność dachów spadzistych 5. Wentylacja pokryć dachowych 17. Mocowanie dachówek 27 Spis treści 1 Podstawy teorii dachu Nachylenie połaci dachowych 3 Szczelność - izolacyjność dachów spadzistych 5 Wentylacja pokryć dachowych 17 Mocowanie dachówek 27 Podstawowe dane techniczne 41 Warstwy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU MEMBRANY DACHOWEJ mdm

INSTRUKCJA MONTAŻU MEMBRANY DACHOWEJ mdm INSTRUKCJA MONTAŻU MEMBRANY DACHOWEJ mdm SPIS TREŚCI. A. Informacje podstawowe. 2 B. Okap dachu (zarówno okap wystający poza obrys budynku, jak i okap zlicowany ze ścianą zewnętrzną). 4 C. Kosz dachowy.

Bardziej szczegółowo

Gąsior Sattel 3 szt./m

Gąsior Sattel 3 szt./m Gąsior Sattel 3 szt./m D 1.1 Służy do krycia na sucho kalenicy i naroży (grzbietów). Do sto sowa nia, w zależności od potrzeb, łącznie z gą sio rem początkowym, gąsiorem z podwójną mufą, gąsiorem bez mufy,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu panelu dachowego na rąbek stojący zatrzaskowy RS-514

Instrukcja montażu panelu dachowego na rąbek stojący zatrzaskowy RS-514 Instrukcja montażu panelu dachowego na rąbek stojący zatrzaskowy RS-514 Pomiary Przed rozpoczęciem prac dekarskich należy sprawdzić czy okap i kalenica są proste i zmierzyć przekątne połaci. Małe różnice

Bardziej szczegółowo

CENNIK PRODUKTÓw. Dachówki ceramiczne i akcesoria dachowe.

CENNIK PRODUKTÓw. Dachówki ceramiczne i akcesoria dachowe. CENNIK PRODUKTÓw Dachówki ceramiczne i akcesoria dachowe. Wa ny od 01.01.2010 Sirius Rubin 13V Model Zapotrzebowanie na m 2 oko o Sirius podstawowa 3,60 3,75 4,34 4,34 4,21 12, 9 szt Obrze e dachu szczytowa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU MEMBRANY DACHOWEJ

INSTRUKCJA MONTAŻU MEMBRANY DACHOWEJ 09.08.2018 INSTRUKCJA MONTAŻU MEMBRANY DACHOWEJ SPIS TREŚCI A. Informacje podstawowe. str. 2 B. Okap dachu. str. 3 C. Kosz dachowy. str. 4 D. Kalenica i naroże dachu. str. 5 E. Połać dachowa przy ścianie

Bardziej szczegółowo

Gąsior Konisch. Kolory odpowiadają kolorom dachówek Zużycie: ok.2,5 szt./1 mb. Mocowanie: klamra do gą sio rów, specjalne śruby 4 x 55 mm 2.

Gąsior Konisch. Kolory odpowiadają kolorom dachówek Zużycie: ok.2,5 szt./1 mb. Mocowanie: klamra do gą sio rów, specjalne śruby 4 x 55 mm 2. Gąsior Konisch D 2.1 Gąsior służy do pokrycia na sucho kalenicy i naroża (grzbietu). Może być łączony w zależności od potrzeb z gąsiorem po cząt ko wym, gąsiorem z podwójną mufą, trójnikiem i denkiem gąsiora.

Bardziej szczegółowo

CENNIK PRODUKTÓW RUPPCERAMIKA Dachówki ceramiczne i akcesoria dachowe.

CENNIK PRODUKTÓW RUPPCERAMIKA Dachówki ceramiczne i akcesoria dachowe. CENNIK PRODUKTÓW RUPPCERAMIKA Dachówki ceramiczne i akcesoria dachowe. Wa ny od 01.03.2011 DACHÓWKA Sirius Klasyczne pi kno dachu. Zapotrzebowanie na m 2 ok. 12, 9 szt Dachówka podstawowa 3,78 3,78 4,38

Bardziej szczegółowo

DOSKONAŁA DO MODERNIZACJI DACHU! Dach ceramiczny. Informacje techniczne i wymiary.

DOSKONAŁA DO MODERNIZACJI DACHU! Dach ceramiczny. Informacje techniczne i wymiary. P I E M O N T DOSKONAŁA DO MODERNIZACJI DACHU! Dach ceramiczny. Informacje techniczne i wymiary. Odbija błękit nieba: Dachówka Tobago czarnobrązowa glazurowana, tutaj z gąsiorami w kształcie koniczyny.

Bardziej szczegółowo

NAJLEPSZY WYBÓR DLA NOWOCZESNYCH PROJEKTÓW! Dach ceramiczny. Informacje techniczne i wymiary.

NAJLEPSZY WYBÓR DLA NOWOCZESNYCH PROJEKTÓW! Dach ceramiczny. Informacje techniczne i wymiary. B E R G A M O NAJLEPSZY WYBÓR DLA NOWOCZESNYCH PROJEKTÓW! Dach ceramiczny. Informacje techniczne i wymiary. Dachówka to idealny wybór dla domów o prostej formie i nieskomplikowanym kształcie połaci. Można

Bardziej szczegółowo

NIBRA -karpiówka ceramiczna

NIBRA -karpiówka ceramiczna Dane techniczne NIBRA -karpiówka ceramiczna Dachówka NIBRA -karpiówka ceramiczna /38 Dachówka NIBRA -karpiówka berlińska 15,5/38 Producent Nelskamp (D) ~ 1 38,0/ 2 38,0 cm na m 2 ~ 1 36/ 2 42 sztuk Ciężar

Bardziej szczegółowo

4. Dachówka Karpiówka Kunice

4. Dachówka Karpiówka Kunice 4. Dachówka Karpiówka Kunice 4.1. Asortyment podstawowy i dodatki - wymiary 23 24 Dostępne dodatki Tabela 2 25 Dachówki dane techniczne Tabela 3 ok. ok. ok. ok. ok. ok. ok. ok. ok. 26 Orientacyjne wymiary

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJE MONTAŻU. Dachówka betonowa. Part of BMI Group

INSTRUKCJE MONTAŻU. Dachówka betonowa. Part of BMI Group INSTRUKCJE MONTAŻU Dachówka betonowa Part of BMI Group 1 SPIS TREŚCI Wymagania BHP Dane techniczne. Dachówki betonowe 3 Membrany wst pnego krycia 41 Papa Braas - Bit Premium SBS 59 Okap 83 Kosz 89 Kalenica

Bardziej szczegółowo

Budowa dachu: kształtowanie kalenicy krok po kroku

Budowa dachu: kształtowanie kalenicy krok po kroku Budowa dachu: kształtowanie kalenicy krok po kroku Kalenica to niezwykle ważny element konstrukcji dachowej. Sposób jej wykonania odgrywa kluczową rolę dla estetyki i trwałości dachu Na poprawne wykonanie

Bardziej szczegółowo

Dachówka płaska Orea 9. Rozwiązania dachowe

Dachówka płaska Orea 9. Rozwiązania dachowe Dachówka płaska Orea 9 Orea 9 to najnowsza propozycja w ofercie dachówek ceramicznych Koramic. Ta całkowicie płaska dachówka wyróżnia się wzornictwem szczególnie atrakcyjnym dla współczesnej architektury.

Bardziej szczegółowo

CENNIK PRODUKTÓw. Dachówki ceramiczne i akcesoria dachowe.

CENNIK PRODUKTÓw. Dachówki ceramiczne i akcesoria dachowe. CENNIK PRODUKTÓw Dachówki ceramiczne i akcesoria dachowe. Wa ny od 01.01.2011 Sirius Rubin 13V Model Sirius Rubin 13V Zapotrzebowanie na m 2 oko o 12, 9 szt 12, 4-13,5 szt podstawowa 3,63 3,78 4,38 4,38

Bardziej szczegółowo

CENNIK PRODUKTÓw. Dachówki ceramiczne i akcesoria dachowe.

CENNIK PRODUKTÓw. Dachówki ceramiczne i akcesoria dachowe. CENNIK PRODUKTÓw Dachówki ceramiczne i akcesoria dachowe. Wa ny od 01.06.2010 Sirius Rubin 13V Model Sirius Rubin 13V Zapotrzebowanie na m 2 oko o 12, 9 szt 12, 4-13,5 szt podstawowa 3,60 3,75 4,34 4,34

Bardziej szczegółowo

KLAMRY I ZACZEPY KLAMRA DO GĄSIORÓW BRAAS KRÓTKA KLAMRA DO GĄSIORÓW BRAAS DŁUGA. Rys 1. Klamra do gąsiorów Braas krótka

KLAMRY I ZACZEPY KLAMRA DO GĄSIORÓW BRAAS KRÓTKA KLAMRA DO GĄSIORÓW BRAAS DŁUGA. Rys 1. Klamra do gąsiorów Braas krótka KLAMRY I ZACZEPY KLAMRA DO GĄSIORÓW BRAAS KRÓTKA Rys 1. Klamra do gąsiorów Braas krótka Klamra słuŝy do pewnego mocowania gąsiorów Braas na grzbietach i kalenicach. (zabezpieczonym antykorozyjnie) o średnicy

Bardziej szczegółowo

Dachówka płaska Orea 9. Rozwiązania dachowe

Dachówka płaska Orea 9. Rozwiązania dachowe Dachówka płaska Orea 9 Orea 9 to najnowsza propozycja w ofercie dachówek ceramicznych Koramic. Ta całkowicie płaska dachówka wyróżnia się wzornictwem szczególnie atrakcyjnym dla współczesnej architektury.

Bardziej szczegółowo

BLACHODACHÓWKI Instrukcja montażu

BLACHODACHÓWKI Instrukcja montażu Royal Regent Scandic Smart BLACHODACHÓWKI Instrukcja montażu Profesjonalnie zaprojektowane kompletne systemy pokryć dachowych Plannja Royal, Regent, Scandic oraz Smart Przed rozpoczęciem pracy... UWAGA!

Bardziej szczegółowo

NAJLEPSZY WYBÓR DLA NOWOCZESNYCH PROJEKTÓW! Dach ceramiczny. Informacje techniczne i wymiary.

NAJLEPSZY WYBÓR DLA NOWOCZESNYCH PROJEKTÓW! Dach ceramiczny. Informacje techniczne i wymiary. B E R G A M O NAJLEPSZY WYBÓR DLA NOWOCZESNYCH PROJEKTÓW! Dach ceramiczny. Informacje techniczne i wymiary. Dachówka to idealny wybór dla domów o prostej formie i nieskomplikowanym kształcie połaci. Można

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU BLACHY TRAPEZOWEJ

INSTRUKCJA MONTAŻU BLACHY TRAPEZOWEJ INSTRUKCJA MONTAŻU BLACHY TRAPEZOWEJ INFORMACJE OGÓLNE INFORMACJE OGÓLNE 1. Blachy trapezowe są pakowane i transportowane na specjalnych paletach. 2. Podczas rozładowywania ręcznego nie można przesuwać

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KRYCIA DACHU DACHÓWKĄ KOMPOZYTOWĄ TILECO

INSTRUKCJA KRYCIA DACHU DACHÓWKĄ KOMPOZYTOWĄ TILECO INSTRUKCJA KRYCIA DACHU DACHÓWKĄ KOMPOZYTOWĄ TILECO 1. WSTĘP TiLeCo to firma, która od momentu założenia stawiała na jakość i ekologię. W ramach swojej działalności proekologicznej firma wprowadziła na

Bardziej szczegółowo

Plannja Flex. Instrukcja montażu

Plannja Flex. Instrukcja montażu Plannja Flex Instrukcja montażu Plannja Flex Instrukcja montażu 1. PODŁOŻE Blachodachówkę modułową Plannja Flex można montować na każdym podłożu przeznaczonym do tradycyjnych arkuszowych blach dachówkowych

Bardziej szczegółowo

Prawidłowy montaż blachodachówki

Prawidłowy montaż blachodachówki Prawidłowy montaż blachodachówki Blachodachówki mogą stanowić pokrycie niemalże na każdym rodzaju i kształcie dachu. Od jego kąta nachylenia i kształtu zależy jednak sposób układania blachodachówek i koszt

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu systemu pokryć dachowych HALNY

Instrukcja montażu systemu pokryć dachowych HALNY Plan montażu System jest produkowany w oparciu o zamówienie klienta zawierające specyfikację techniczną dotycząca dachu. Ma to na celu minimalizację odpadów powstałych przy montażu dachu. W związku z tym,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU. Elementy w zestawie. ilość w zestawie. nazwa Nr kat. nazwa Nr kat. OKUCIE BUDOWLANE Zestaw 3 nr RS

INSTRUKCJA MONTAŻU. Elementy w zestawie. ilość w zestawie. nazwa Nr kat. nazwa Nr kat. OKUCIE BUDOWLANE Zestaw 3 nr RS INSTRUKCJA MONTAŻU Elementy w zestawie NAZWA NR KAT. MONTAŻ 3 3 4 OKUCIE BUDOWLANE Zestaw 3 nr RS -335 27. 0. 03 Dach o nachyleniu od 25 60 Oblachowanie należy montować bezpośrednio na łatach lub deskowaniu.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU. Elementy w zestawie. ilość w zestawie. nazwa Nr kat. nazwa Nr kat. OKUCIE BUDOWLANE ZESTAW 1 nr F65163 27. 01.

INSTRUKCJA MONTAŻU. Elementy w zestawie. ilość w zestawie. nazwa Nr kat. nazwa Nr kat. OKUCIE BUDOWLANE ZESTAW 1 nr F65163 27. 01. INSTRUKCJA MONTAŻU Elementy w zestawie 3 NAZWA NR KAT. MONTAŻ OKUCIE BUDOWLANE ZESTAW nr F6563 7. 0. 00 Dach o nachyleniu od 5 60 Oblachowanie należy montować bezpośrednio na łatach lub deskowaniu. 9 0

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST DACH CERAMICZNY

SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST DACH CERAMICZNY ST 05.00 Dach ceramiczny 1 SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST 06.00 DACH CERAMICZNY ST 05.00 Dach ceramiczny 2 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 2. MATERIAŁY... 3. SPRZĘT... 4. TRANSPORT... 5. WYKONANIE ROBÓT... 6. KONTROLA

Bardziej szczegółowo

Blachodachówki panelowe Decra. Instrukcja montażu

Blachodachówki panelowe Decra.   Instrukcja montażu Blachodachówki panelowe Decra www.braas.pl Instrukcja montażu Spis treści Wymagania BHP Dane techniczne blachodachówki panelowe Decra... 1 Obróbka blachodachówek i poruszanie si po dachu... 19 Układanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU BLACHODACHÓWKI MODUŁOWEJ

INSTRUKCJA MONTAŻU BLACHODACHÓWKI MODUŁOWEJ INSTRUKCJA MONTAŻU BLACHODACHÓWKI MODUŁOWEJ PRZENOSZENIE ARKUSZY 1. Do przenoszenia arkuszy używamy rękawic ochronnych. 2. Podczas rozładowywania ręcznego nie można przesuwać arkuszy bezpośrednio po sobie

Bardziej szczegółowo

Dachówka zakładkowa NIBRA -MS 5 z potrójną niecką Sposób układania: krycie rzędowe lub z przesunięciem

Dachówka zakładkowa NIBRA -MS 5 z potrójną niecką Sposób układania: krycie rzędowe lub z przesunięciem Dane techniczne Dachówka zakładkowa NIBRA -MS 5 z potrójną niecką Sposób układania: krycie rzędowe lub z przesunięciem Dachówka Dachówka NIBRA - MS 5 Producent Nelskamp (D) Długość całkowita ~ 59,2 cm

Bardziej szczegółowo

CENNIK PRODUKTÓW MONIER BRAAS Sp. z o.o.

CENNIK PRODUKTÓW MONIER BRAAS Sp. z o.o. CENNIK PRODUKTÓW MONIER BRAAS Sp. z o.o. Ważny od 1.08.2015. Part of BRAAS MONIER BUILDING GROUP Ważne informacje do cennika. 1. Cennik obowiązuje od 1.08.2015 roku. 2. Wszystkie wymienione w cenniku ceny

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJE MONTAŻU. Blachodachówki panelowe Decra. Part of BMI Group

INSTRUKCJE MONTAŻU. Blachodachówki panelowe Decra. Part of BMI Group INSTRUKCJE MONTAŻU Blachodachówki panelowe Decra Part of BMI Group 1 SPIS TREŚCI Wymagania BHP Dane techniczne blachodachówki panelowe Decra 1 Obróbka blachodachówek i poruszanie si po dachu 19 Uk adanie

Bardziej szczegółowo

Renesansowa Alegra 9. Rozwiązania dachowe

Renesansowa Alegra 9. Rozwiązania dachowe Renesansowa Alegra 9 Alegra 9 to dachówka o nowoczesnej i prostej stylistyce, która nawiązuje jednocześnie w bezpośredni sposób do grupy dachówek renesansowych. Modele te charakteryzuje klasyczny kształt

Bardziej szczegółowo

Renesansowa Alegra 12. Rozwiązania dachowe

Renesansowa Alegra 12. Rozwiązania dachowe Renesansowa Alegra 12 Alegra 12 to dachówka o nowoczesnej i prostej stylistyce, która nawiązuje jednocześnie w bezpośredni sposób do grupy dachówek renesansowych. Modele te charakteryzuje klasyczny kształt

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Wymiana pokrycia dachu na budynku szkoły

Przedmiar robót. Wymiana pokrycia dachu na budynku szkoły Przedmiar robót Budowa: Zespół Szkół Nr 3 im. 750 - lecia Jarocina, 63-200 Jarocin, ul. Wrocławska 168 Obiekt lub rodzaj robót: Budynek szkolny Nazwa i kod CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Bardziej szczegółowo

Dachówka płaska NIBRA - G 10

Dachówka płaska NIBRA - G 10 Sposób układania: krycie rzędowe lub z przesunięciem Dane techniczne Dachówka Dachówka płaska NIBRA - G 10 Producent Nelskamp (D) ~ 48,7 cm ~ 29,7 cm Śred. długość krycia ~ 39,4 cm ± 10 mm Śred. szerokość

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJE MONTAŻU 1

INSTRUKCJE MONTAŻU 1 INSTRUKCJE MONTAŻU 1 SPIS TREÂCI Wymagania BHP Dachówki Braas. Dane techniczne 1-30 Okap 31-36 Kalenica/grzbiet dachu 37-53 Mocowania 55-61 Wy azy dachowe 63-72 Kosz aluminiowy 73-81 System elementów s

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU. Blachodachówka panelowa Quadro. Part of BMI Group

INSTRUKCJA MONTAŻU. Blachodachówka panelowa Quadro. Part of BMI Group INSTRUKCJA MONTAŻU Blachodachówka panelowa Quadro Part of BMI Group 1 SPIS TREŚCI Wymagania BHP Dane techniczne blachodachówka panelowa Quadro 3 Zasady uk adania blachodachówki Quadro 7 Uk adanie paneli

Bardziej szczegółowo

BLACHODACHÓWKI Instrukcja montażu

BLACHODACHÓWKI Instrukcja montażu Regent Grand Scandic Line Smart BLACHODACHÓWKI Instrukcja montażu Profesjonalnie zaprojektowane kompletne systemy pokryć dachowych Plannja Regent Grand, Scandic Line oraz Smart Przed rozpoczęciem pracy...

Bardziej szczegółowo

Renesansowa L15. Rozwiązania dachowe

Renesansowa L15. Rozwiązania dachowe Renesansowa L15 L15 to dachówka nawiązująca do epoki Renesansu. Najkrótszą definicją tego okresu jest odrodzenie sztuk i nauk, czerpiące swój wzór z kultury i architektury włoskiej. Dachówki renesansowe

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU Kompletnej ławy kominiarskiego DBDC LN1 do pokrycia z dachówki betonowej i ceramicznej.

INSTRUKCJA MONTAŻU Kompletnej ławy kominiarskiego DBDC LN1 do pokrycia z dachówki betonowej i ceramicznej. Kompletnej ławy kominiarskiego DBDC LN1 do pokrycia z dachówki betonowej i ceramicznej. (3) ŚRUBY Kompletna ława kominiarska składa się ze wspornika DBDC-LN 1(1), kołyski ławy kominiarskiej(2) oraz platformy

Bardziej szczegółowo

Dachówka płaska Orea 9. Rozwiązania dachowe

Dachówka płaska Orea 9. Rozwiązania dachowe Rozwiązania dachowe Dachówka płaska Orea 9 Orea 9 to najnowsza propozycja w ofercie dachówek ceramicznych Koramic. Ta całkowicie płaska dachówka wyróżnia się wzornictwem szczególnie atrakcyjnym dla współczesnej

Bardziej szczegółowo

Karpiówka. Rozwiązania dachowe

Karpiówka. Rozwiązania dachowe Rozwiązania dachowe Karpiówka Karpiówka to jeden z najstarszych i najpopularniejszych typów dachówek. Jej niewielkie rozmiary powodują, że swoje możliwości najlepiej prezentuje na skomplikowanych połaciach,

Bardziej szczegółowo

CENNIK PRODUKTÓW MONIER BRAAS Sp. z o.o.

CENNIK PRODUKTÓW MONIER BRAAS Sp. z o.o. CENNIK PRODUKTÓW MONIER BRAAS Sp. z o.o. Ważny od 1.07.2016. Part of BRAAS MONIER BUILDING GROUP Ważne informacje do cennika. 1. Cennik obowiązuje od 1.07.2016 roku. 2. Wszystkie wymienione w cenniku ceny

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU. Elementy w zestawie. ilość w zestawie. nazwa Nr kat. OKUCIE BUDOWLANE ZESTAW 5. Dla kolektora KS2600. Dach o nachyleniu od 25 60

INSTRUKCJA MONTAŻU. Elementy w zestawie. ilość w zestawie. nazwa Nr kat. OKUCIE BUDOWLANE ZESTAW 5. Dla kolektora KS2600. Dach o nachyleniu od 25 60 INSTRUKCJA MONTAŻU NAZWA OKUCIE BUDOWLANE ZESTAW 5 Dla kolektora KS2600 Elementy w zestawie 7 9 7 0 8 6 NR KAT. MONTAŻ Dach o nachyleniu od 25 60 Oblachowanie należy montować bezpośrednio na łatach lub

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2018 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2018 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu Układ graficzny CKE 2017 Nazwa kwalifikacji: Wykonywanie robót dekarskich Oznaczenie kwalifikacji: B.12 Numer zadania: 01 Wypełnia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU RUUKKI FRIGGE

INSTRUKCJA MONTAŻU RUUKKI FRIGGE www.ruukkidachy.pl INSTRUKCJA MONTAŻU RUUKKI FRIGGE SKRÓCONA INSTRUKCJA MONTAŻU RUUKKI FRIGGE - SERCE TWOJEGO DOMU Ruukki Frigge to nowoczesna blachodachówka modułowa, której cechy szczególne pozwalają

Bardziej szczegółowo

- bo chodzi nam o szczegóły.

- bo chodzi nam o szczegóły. TOPAS 11V NOWE SPOJRZENIE - bo chodzi nam o szczegóły. Part of Braas Monier Building Group Wprowadzamy innowacje - trzymając się tradycji. Od dotychczas stosowanej dachówki Topas 11V Dalszy rozwój to priorytet

Bardziej szczegółowo

A=B. 1 Zanim przystąpisz do pracy sprawdź czy dach jest prosty. Zniweluj różnice jeśli występują i przystąp do montażu dachu Blach Stal.

A=B. 1 Zanim przystąpisz do pracy sprawdź czy dach jest prosty. Zniweluj różnice jeśli występują i przystąp do montażu dachu Blach Stal. ,, 3. Przygotowanie dachu do montażu Paneli Blach Stal. 4, 5, 6. Rozpoczęcie montażu Paneli Blach Stal. 7, 8, 9. Układanie Paneli Blach Stal. 0. Łączenie Paneli Blach Stal na długości.. Montaż rynny koszowej..

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU - PANELE DACHOWE KLASYK, MODERNA I, MODERNA II

INSTRUKCJA MONTAŻU - PANELE DACHOWE KLASYK, MODERNA I, MODERNA II INSTRUKCJA MONTAŻU - PANELE DACHOWE KLASYK, MODERNA I, MODERNA II KLASYK MODERNA I MODERNA II Uwagi ogólne: Do cięcia blach można stosować jedynie elektryczne nożyce wibracyjne lub skokowe, niblery oraz

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania dachowe. Katalog dachówek ceramicznych romańskich

Rozwiązania dachowe. Katalog dachówek ceramicznych romańskich Rozwiązania dachowe Katalog dachówek ceramicznych romańskich 1 2 Karthago 14 Szlachetny kształt Karthago to efekt połączenia prostej linii dachówki listwowej z falą typową dla esówki. Od historycznego

Bardziej szczegółowo

Marsylka. Rozwiązania dachowe

Marsylka. Rozwiązania dachowe Rozwiązania dachowe Marsylka Marsylka to pierwsza dama wśród dachówek zakładkowych, gdyż jest najstarszą, a jednocześnie wciąż jedną z najpopularniejszych przedstawicielek tej grupy. Jej znakiem rozpoznawczym

Bardziej szczegółowo

Holenderka Cavus 14. Rozwiązania dachowe

Holenderka Cavus 14. Rozwiązania dachowe Holenderka Cavus 14 Cavus 14 wyróżnia się klasycznym kształtem esówek. Sprawia on, że połać dachu zachowuje piękny wzór charakterystyczny dla dachówek tworzących w przekroju literę S. Od swojego historycznego

Bardziej szczegółowo

Holenderka Cavus 13. Rozwiązania dachowe

Holenderka Cavus 13. Rozwiązania dachowe Holenderka Cavus 13 Cavus 13 wyróżnia się klasycznym kształtem esówek. Sprawia on, że połać dachu zachowuje piękny wzór charakterystyczny dla dachówek tworzących w przekroju literę S. Od swojego historycznego

Bardziej szczegółowo

5. Dachówki zakładkowe

5. Dachówki zakładkowe 5. Dachówki zakładkowe Ceramiczne dachówki zakładkowe firmy Wienerberger charakteryzują się, podobnie jak Karpiówki, wysoką jakością i doskonałymi właściwościami fizycznymi. Produkowane są w prawie trzydziestu

Bardziej szczegółowo

Decra Stratos. Instrukcja montażu. czerwiec 2012

Decra Stratos. Instrukcja montażu. czerwiec 2012 Kontakt W przypadku zapytań do prosimy o kontakt z firmą ICOPAL SA: 601 725 526, plegu@icopal.com www.decra.icopal.pl 1. Bezpieczeństwo Niniejsza instrukcja ma jedynie charakter poglądowy. Ze względu na

Bardziej szczegółowo

Co oprócz dachówki?- akcesoria dachowe

Co oprócz dachówki?- akcesoria dachowe Co oprócz dachówki?- akcesoria dachowe Wątpliwości, które często pojawiają się przed zakupem pokrycia dachowego, można streścić w jednym pytaniu: Co będzie potrzebne poza dachówkami? Do pokrycia każdego,

Bardziej szczegółowo

Renesansowa Alegra 12. Rozwiązania dachowe

Renesansowa Alegra 12. Rozwiązania dachowe Renesansowa Alegra 12 Alegra 12 to dachówka o nowoczesnej i prostej stylistyce, która nawiązuje jednocześnie w bezpośredni sposób do grupy dachówek renesansowych. Modele te charakteryzuje klasyczny kształt

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST 13.0. POKRYCIE DACHOWE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST 13.0. POKRYCIE DACHOWE ST 13.0. Pokrycie dachowe 1 SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST 13.0. POKRYCIE DACHOWE ST 13.0. Pokrycie dachowe 2 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 2. MATERIAŁY... 3. SPRZĘT... 4. TRANSPORT... 5. WYKONANIE ROBÓT... 6. KONTROLA

Bardziej szczegółowo

lat G w a r a n c j a Śred. długość krycia Układanie wzdłuż sznurka co 3-5 rząd wzdłuż sznurka

lat G w a r a n c j a Śred. długość krycia Układanie wzdłuż sznurka co 3-5 rząd wzdłuż sznurka Dane techniczne Dachówka Producent Nelskamp (D) Długość całkowita ~ 45,7 cm Szerokość całkowita ~ 28,6 cm Śred. długość krycia Śred. szerokość krycia ~ 23,6 cm Zapotrzbowanie na m 2 ~ 11,7-13,0 sztuk Ciężar

Bardziej szczegółowo

Reńska Cosmo 11. Rozwiązania dachowe

Reńska Cosmo 11. Rozwiązania dachowe Reńska Cosmo 11 Cosmo 11 należy do grupy dachówek reńskich, których historia rozpoczęła się w niemieckiej Nadrenii, gdzie po dziś dzień formy te są ulubionym typem pokrycia ceramicznego. Co ciekawe, powstały

Bardziej szczegółowo

Renesansowa. Rozwiązania dachowe

Renesansowa. Rozwiązania dachowe Renesansowa L15 Langenzenn L15 to dachówka nawiązująca do epoki Renesansu. Najkrótszą defi nicją tego okresu jest odrodzenie sztuk i nauk, czerpiące swój wzór z kultury i architektury włoskiej. Dachówki

Bardziej szczegółowo

CENNIK PRODUKTÓW MONIER Sp. z o.o.

CENNIK PRODUKTÓW MONIER Sp. z o.o. CENNIK PRODUKTÓW MONIER Sp. z o.o. Ważny od 1.03.2011r. Ważne informacje do cennika. 1. Cennik obowiązuje od 1 marca 2011 roku. 2. Wszystkie wymienione w cenniku ceny wyrażone są w PLN. 3. Ceny brutto

Bardziej szczegółowo

CENNIK PRODUKTÓW MONIER BRAAS Sp. z o.o.

CENNIK PRODUKTÓW MONIER BRAAS Sp. z o.o. CENNIK PRODUKTÓW MONIER BRAAS Sp. z o.o. Ważny od 1.04.2016. Part of BRAAS MONIER BUILDING GROUP Ważne informacje do cennika. 1. Cennik obowiązuje od 1.04.2016 roku. 2. Wszystkie wymienione w cenniku ceny

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAśU OKUCIA BUDOWLANEGO Z BLACHY ALUMINIO- WEJ DO BATERII KOLEKTORÓW TYP KS2000

INSTRUKCJA MONTAśU OKUCIA BUDOWLANEGO Z BLACHY ALUMINIO- WEJ DO BATERII KOLEKTORÓW TYP KS2000 1 INSTRUKCJA MONTAśU OKUCIA BUDOWLANEGO Z BLACHY ALUMINIO- WEJ DO BATERII KOLEKTORÓW TYP KS2000 1. Miejsce na połaci dachowej. PoniŜszy rysunek i tabela określają wymaganą ilość miejsca dla zmontowanych

Bardziej szczegółowo

Dachówka płaska Actua 10. Rozwiązania dachowe

Dachówka płaska Actua 10. Rozwiązania dachowe Rozwiązania dachowe Dachówka płaska Actua 10 Actua 10 to przedstawicielka najmłodszej grupy wśród dachówek ceramicznych, czyli dachówek płaskich. Ten nowoczesny produkt daje wrażenie gładkiego, prawie

Bardziej szczegółowo

Mnich - Mniszka. Rozwiązania dachowe

Mnich - Mniszka. Rozwiązania dachowe Mnich - Mniszka Mnich Mniszka tworzy połać, której nie sposób pomylić z jakimkolwiek innym dachem. W połączeniu z architekturą o akcentach śródziemnomorskich jest czytelną wizytówką stylu rustykalnego,

Bardziej szczegółowo

Reńska Cosmo 12. Rozwiązania dachowe

Reńska Cosmo 12. Rozwiązania dachowe Reńska Cosmo 12 Cosmo 12 należy do grupy dachówek reńskich, których historia rozpoczęła się w niemieckiej Nadrenii, gdzie po dziś dzień formy te są ulubionym typem pokrycia ceramicznego. Co ciekawe, powstały

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU Kompletnej ławy kominiarskiego DBDC LN1 do pokrycia z dachówki betonowej i ceramicznej.

INSTRUKCJA MONTAŻU Kompletnej ławy kominiarskiego DBDC LN1 do pokrycia z dachówki betonowej i ceramicznej. Kompletnej ławy kominiarskiego DBDC LN1 do pokrycia z dachówki betonowej i ceramicznej. Kompletna ława kominiarska składa się ze wspornika DBDC-LN (1), kołyski ławy kominiarskiej (2) ora platformy ławy

Bardziej szczegółowo

KARTA TECHNICZNA PROFIL OSŁANIAJĄCY TERMOIZOLACJĘ I PŁYTKI NA WSPORNIKACH +MOCOWANIE DO RYNNY

KARTA TECHNICZNA PROFIL OSŁANIAJĄCY TERMOIZOLACJĘ I PŁYTKI NA WSPORNIKACH +MOCOWANIE DO RYNNY KARTA TECHNICZNA PROFIL OSŁANIAJĄCY TERMOIZOLACJĘ I PŁYTKI NA WSPORNIKACH +MOCOWANIE DO RYNNY AQUAPROFIL COMBI DRAIN sz +R ELEMENT SYSTEMU PRZEZNACZENIE Profil COMBI DRAIN sz+r dedykowany jest do montażu

Bardziej szczegółowo

Montaż dachówek ceramicznych krok po kroku - zdjęcia

Montaż dachówek ceramicznych krok po kroku - zdjęcia Montaż dachówek ceramicznych krok po kroku - zdjęcia Choć każda budowa jest inna i montaż pokrycia trzeba dobrać m.in. do kształtu dachu oraz do lokalizacji domu, istnieją ogólne zasady, których trzeba

Bardziej szczegółowo

DECRA. instrukcja uk adania

DECRA. instrukcja uk adania DECRA instrukcja uk adania Narz dzia niezb dne do monta u systemu Decra Nożyce do blachy Miara Instrukcja montażu dachówki Decra ma zastosowanie zarówno dla dachu z łaceniem układanym na folii wstępnego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU LEKKIE POKRYCIA DACHOWE

INSTRUKCJA MONTAŻU LEKKIE POKRYCIA DACHOWE INSTRUKCJA MONTAŻU W skład systemu wchodzą : panel dachówki gąsior kalenica obróbka ściany - prawa / lewe wiatrownica - prawa / lewa kosz dachówka wentylacyjna kominek wentyiacyjny blacha płaska gwoździe

Bardziej szczegółowo

Renesansowa Alegra 8. Rozwiązania dachowe

Renesansowa Alegra 8. Rozwiązania dachowe Renesansowa Alegra 8 Alegra 8 to dachówka o nowoczesnej i prostej stylistyce, która nawiązuje jednocześnie w bezpośredni sposób do grupy dachówek renesansowych. Modele te charakteryzuje klasyczny kształt

Bardziej szczegółowo

Holenderka Esówka Sinus. Rozwiązania dachowe

Holenderka Esówka Sinus. Rozwiązania dachowe Rozwiązania dachowe Holenderka Esówka Sinus Esówka Sinus jest odwzorowaniem tradycyjnych, historycznych dachówek o falistym kształcie, których przekrój przypomina literę S. Tego rodzaju dachówki stosowane

Bardziej szczegółowo

Tradi 12. Rozwiązania dachowe. Dostępność kolorów DB 228 DL Minimalne zapotrzebowanie [szt./m 2 ] 12,2

Tradi 12. Rozwiązania dachowe. Dostępność kolorów DB 228 DL Minimalne zapotrzebowanie [szt./m 2 ] 12,2 Marsylka Tradi 12 Tradi 12 należy do rodziny Marsylek, czyli najstarszej i jednej z najpopularniejszych grup pośród dachówek zakładkowych. Ich znakiem rozpoznawczym są dwa charakterystyczne wyżłobienia,

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI ZGM Czerwionka-Leszczyny 44-230 Czerwionka - Leszczyny ul. ligonia 5c KOSZTORYS INWESTORSKI Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz

Bardziej szczegółowo

RUBIN. 13V ceramiczna. Stylowa dachówka

RUBIN. 13V ceramiczna. Stylowa dachówka RUBIN 13V ceramiczna Stylowa dachówka Rubin 13V - RADOŚĆ WŁASNEGO STYLU Ponadczasowa dachówka ceramiczna stworzona do zaspokojenia potrzeb własnego gustu i idealnego dachu. Rubin 13V to klasyk wśród dachówek

Bardziej szczegółowo

ESAL d.o.o. Anhovo 9 SI Deskle. tel.: +386 (0) fax: +386 (0)

ESAL d.o.o. Anhovo 9 SI Deskle. tel.: +386 (0) fax: +386 (0) ESAL d.o.o. Anhovo 9 SI - 5210 Deskle tel.: +386 (0)5 392 16 11 fax: +386 (0)5 392 16 58 esal@esal.si www.esal.si ŁUPKI Rombowe 400 X 400 mm Strona 2/5 Dachówki są zrobione z włókno-cementu, to nowy materiał

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu modułowej dachówki blaszanej Zet look

Instrukcja montażu modułowej dachówki blaszanej Zet look Instrukcja montażu modułowej dachówki blaszanej Zet look 1. Transport Dachówka modułowa Zet look dostarczana jest na bezzwrotnych paletach euro. W celu dostarczenia zamówionego materiału nie jest wymagany

Bardziej szczegółowo

Marsylka. Rozwiązania dachowe

Marsylka. Rozwiązania dachowe Rozwiązania dachowe Marsylka Marsylka to pierwsza dama wśród dachówek zakładkowych, gdyż jest najstarszą, a jednocześnie wciąż jedną z najpopularniejszych przedstawicielek tej grupy. Jej znakiem rozpoznawczym

Bardziej szczegółowo