Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Save this PDF as:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia"

Transkrypt

1 FS-2 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o Lublin, al. J. Piłsudskiego 15 Zamówienie: Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo kosztorysowych wraz z uzgodnieniami i analizy techniczno ekonomicznej oraz opracowanie dokumentacji przetargowej dotyczącej zamówienia na wykonanie robót budowlanych wg standardów Warunków Kontraktowych FIDIC ( czerwona ksiąŝka ) dla Kontraktu nr 10 Budowa kolektora sanitarnego N II od ul. Zorza do ul. Odległej oraz od ul. Odległej do granic miasta w Lublinie oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót na podstawie zaktualizowanej dokumentacji projektowej, kod CPV:

2 I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA... 3 II OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA... 7 III ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE... 7 IV OFERTY WARIANTOWE... 8 V TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA... 8 VI OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW... 8 VII WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU VIII INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW. 12 IX WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM X TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ XI OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT XII MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT XIII OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY XIV INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM I WYKONAWCĄ XV KRYTERIA OCENY OFERT XVI INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY XVII ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY XVIII POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA XIX UWAGI KOŃCOWE XX ZAŁĄCZNIKI

3 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o., Lublin, al. J. Piłsudskiego 15, zaprasza do złoŝenia oferty na: wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo kosztorysowych wraz z uzgodnieniami i analizy techniczno ekonomicznej oraz opracowanie dokumentacji przetargowej dotyczącej zamówienia na wykonanie robót budowlanych wg standardów Warunków Kontraktowych FIDIC ( czerwona ksiąŝka ) dla Kontraktu nr 10 Budowa kolektora sanitarnego N II od ul. Zorza do ul. Odległej oraz od ul. Odległej do granic miasta w Lublinie oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót na podstawie zaktualizowanej dokumentacji projektowej, kod CPV: Zamówienie realizowane jest w ramach przedsięwzięcia,,rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w Lublinie, które planowane jest do współfinansowania ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz z późniejszymi zmianami) w trybie przetargu nieograniczonego. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej Specyfikacją lub SIWZ) ze wszystkimi załącznikami oraz ewentualnymi późniejszymi zmianami stanowi integralną całość. Wykonawca ma obowiązek dokładnego zapoznania się z treścią SIWZ. Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1.1. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo - kosztorysowych wraz z uzgodnieniami i analizy techniczno ekonomicznej oraz opracowanie dokumentacji przetargowej dotyczącej zamówienia na wykonanie robót budowlanych według standardów Warunków Kontraktowych FIDIC ( czerwona ksiąŝka ) dla Kontraktu nr 10 - Budowa kolektora sanitarnego N II od ul. Zorza do ul. Odległej oraz od ul. Odległej do granic miasta w Lublinie oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót na podstawie zaktualizowanej dokumentacji projektowej w ramach przedsięwzięcia Rozbudowa i modernizacja sytemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w Lublinie Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje Wykonanie analizy techniczno ekonomicznej budowy kolektora ściekowego N II pod kątem wykonania robót metodą bezwykopową, czasu trwania budowy, dostępności terenu pod budowę. Opracowana analiza powinna zawierać porównanie do posiadanej przez Zamawiającego n/w dokumentacji projektowo-kosztorysowych: a) Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej N-II od ul.zorza (studz.s9) do studni Nr 25 w rejonie kościoła przy ul. Głuskiej w Lublinie - opracowanie z 2006 r. wykonane przez Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji APRO Sp. z o.o., Lublin, ul. Jasna 6 (Projekt budowlano wykonawczy: technologia i konstrukcja, Informacja BIOZ, Przedmiar robót, Kosztorys Inwestorski), 3

4 b) Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej N-II od studni Nr 25 w rejonie ul. Głuskiej do studzienki nr 57 w ul. Strojnowskiego w Lublinie - opracowanie z 2007 r. wykonane przez Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego Sp. z o.o., Lublin, ul. Hutnicza 7 (Projekty budowlano wykonawcze: technologia, konstrukcja, Informacja BIOZ, Przedmiar robót, Kosztorys Inwestorski), Dostosowanie dokumentacji projektowo kosztorysowych w oparciu o zaktualizowaną i zaakceptowaną przez Zamawiającego technologię budowy kolektora do standardów określonych w Warunkach Kontraktowych FIDIC. Opracowana dokumentacja musi być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma słuŝyć.. Dokumentacja projektowa będzie słuŝyć jako: załącznik do uzyskania pozwolenia na budowę, załącznik do dokumentacji przetargowej, podstawa do uzyskania w imieniu Zamawiającego pozwolenia wodnoprawnego, podstawa do realizacji robót budowlanych Opracowanie dokumentacji przetargowej według standardów WARUNKI KONTRAKTOWE NA BUDOWĘ DLA ROBÓT INśYNIERYJNO-BUDOWLANYCH PROJEKTOWANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO czerwona ksiąŝka FIDIC; wydanie czwarte angielsko-polskie niezmienione 2008 r.; tłumaczenie pierwszego wydania z 1999r. opublikowanego przez Międzynarodową Federację InŜynierów- Konsultantów (Federation Internationale des Ingenieurs-Conseils FIDIC). Dokumentacja przetargowa musi składać się z: a) ogłoszenia o zamówieniu, b) Instrukcji Dla Wykonawcy (IDW), c) wzoru umowy w sprawie zamówienia publicznego Kontraktu, d) Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, e) Formularza kosztorysu ofertowego Warunki prawidłowego opracowania dokumentacji Projekty naleŝy opracować w oparciu o Wytyczne techniczne do projektowania sieci, przyłączy oraz urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych (dostępne na stronie internetowej Dokumentacja projektowo kosztorysowa musi być opracowana w sposób zgodny z zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej oraz obowiązującymi przepisami, w tym między innymi z: a) Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. nr 25 poz.150 z późniejszymi zmianami), b) Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 156 poz z późniejszymi zmianami), c) Ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. nr 239 poz.2019 z późniejszymi zmianami), d) Ustawą z dnia 27 marca 2003 r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami), e) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicz- 4

5 nych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalnouŝytkowego (Dz. U. z 2004 r. nr 202 poz z późniejszymi zmianami), f) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalnouŝytkowym (Dz. U. z 2004 r. nr 130 poz. 1389), g) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z 1998 r. nr 126 poz. 839 z późniejszymi zmianami), h) Ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. nr 199 poz. 1227) Do przekazywanej dokumentacji naleŝy dołączyć zaświadczenia, o których jest mowa w art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane Dokumentacja przetargowa oraz projektowo-kosztorysowa musi być zgodna z obowiązującymi przepisami prawa aktualnymi na dzień przekazania Zamawiającemu Dokumentacja projektowa musi określać parametry techniczne i funkcjonalne przyjętych rozwiązań materiałowych, wybranej technologii i urządzeń Dokumentacja projektowa w swej treści musi określać technologie robót, materiały, maszyny i urządzenia w sposób nie utrudniający uczciwej konkurencji Dokumentacja przetargowa musi być zgodna z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz z późn. zmianami) i aktami wykonawczymi na dzień jej przekazania Zamawiającemu. Obowiązkiem Wykonawcy będzie uwzględnienie w treści opracowanej dokumentacji przetargowej klauzuli dotyczących moŝliwości dokonania zmian postanowień umowy zawartej z Wykonawcą robót budowlanych oraz warunków takich zmian umowy, które muszą być wcześniej uzgodnione z Zamawiającym Wykonaną dokumentację naleŝy przekazać Zamawiającemu w następujących ilościach określonych w poniŝszej tabeli: NAZWA DOKUMENTU ILOŚĆ EGZEMPLARZY Analiza techniczno ekonomiczna 3 Dokumentacja geologiczno - inŝynierska 3 Projekty: budowlany i wykonawczy (we wszystkich niezbędnych branŝach) 8 Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 8 Przedmiar robót 8 Kosztorys inwestorski 3 5

6 NAZWA DOKUMENTU ILOŚĆ EGZEMPLARZY Dokumentacja przetargowa: 1) ogłoszenie o zamówieniu, 2) Instrukcja Dla Wykonawcy (IDW), 3) wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego Kontraktu, 4) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 5) Formularz kosztorysu ofertowego Wersja elektroniczna w/w dokumentów na płycie CD w formatach plików powszechnie stosowanych; kosztorys inwestorski musi być zapisany w formacie pliku, umoŝliwiającym jego odczyt przez program kosztorysowy NORMA 1) 2 2) 3 3) 3 4) 8 5) Obowiązki Wykonawcy Wykonanie analizy techniczno-ekonomicznej pod kątem: moŝliwości technologii robót z uwagi na ukształtowanie i zagospodarowanie terenu oraz warunki gruntowo-wodne, rozwiązań technologicznych - przynajmniej trzy warianty, doboru materiałów rur - przynajmniej dwa warianty, ekonomicznym Uzyskanie (na własny koszt) aktualnej mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych Dokonanie (na własny koszt) wizji lokalnej terenu objętego zamawianymi dokumentacjami Wykonanie inwentaryzacji istniejącego zagospodarowania terenu i uzupełniających pomiarów sytuacyjno-wysokościowych i technicznych badań podłoŝa gruntowego (w zakresie niezbędnym dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia) Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania z Zamawiającym roboczych ustaleń i uzgodnień szczegółów przyjętych rozwiązań technicznych oraz omawiania i rozwiązywania na bieŝąco problemów wynikłych podczas opracowywania dokumentacji projektowej i przetargowej Wykonawca jest zobowiązany do współuczestnictwa na etapie projektowania w uzyskiwaniu zgód właścicieli nieruchomości na wejście z robotami budowlanymi W ramach ceny ofertowej Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia nadzoru autorskiego nad inwestycją wykonywaną na podstawie opracowanych dokumentacji projektowych w zakresie wynikającym z art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 156 poz z późn. zm.), tj.: a) stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem, b) uzgadniania moŝliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego. 6

7 Dodatkowo w ramach pełnienia nadzoru autorskiego Wykonawca zobowiązuje się do: a) wyjaśniania wątpliwości dotyczących projektu budowlano-wykonawczego, STWiOR i ewentualnego uzupełniania szczegółów dokumentacji, b) sprawdzania, czy zakres wprowadzanych zmian nie powoduje istotnej zmiany zatwierdzonego projektu budowlanego, wymagającej uzyskania zmiany pozwolenia na budowę, c) udziału w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego, uczestnictwa w odbiorach robót zanikających oraz w odbiorach końcowych poszczególnych etapów i całego zadania inwestycyjnego Czynności nadzoru autorskiego muszą być wykonywane przez osoby posiadające uprawnienia projektowe w odpowiednich branŝach (np.: sanitarnej, itd.) Pełnienie nadzoru autorskiego - w czasie realizacji robót budowlanomontaŝowych przez Wykonawcę robót. Częstotliwość pobytów na wezwanie Zamawiającego. Zamawiający szacuje maksymalną liczbę 50 pobytów w trakcie realizacji robót budowlanych. Pobyt oznacza przyjazd Projektanta na budowę w celu wykonania jednej lub kilku czynności z zakresu nadzoru autorskiego Wykonawca będzie pełnił nadzór autorski za wynagrodzeniem liczonym według stawki za jednorazowy pobyt Projektanta na budowie w wysokości podanej w ofercie. Kwota wynagrodzenia za pobyt podana w ofercie będzie obowiązywać do zakończenia realizacji robót na podstawie dokumentacji projektowych Podstawą do rozliczenia będą karty nadzoru autorskiego podpisane przez InŜyniera Kontraktu i przedstawiciela Zamawiającego Wynagrodzenie za nadzór autorski nie przysługuje za pobyt na budowie i czynności projektowe związane z usuwaniem braków lub błędów w dokumentacji, a takŝe pobyty nieuzasadnione postępem robót Planowany okres pełnienia nadzoru autorskiego: nie dłuŝej niŝ do końca 2013 r Informacje dotyczące Zamawiającego Zamawiający posiada zgodę autorów projektów na ich aktualizację. II OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia nie jest podzielony na części. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. III ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE Nie przewiduje się zamówień uzupełniających. 7

8 IV OFERTY WARIANTOWE Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. V TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Wymagane terminy wykonania przedmiotu zamówienia: Opracowanie analizy techniczno - ekonomicznej i uzgodnienie jej z Zamawiającym 45 dni od daty podpisania umowy. Opracowanie i uzgodnienie z Zamawiającym aktualizacji dokumentacji projektowo kosztorysowych 110 dni od daty podpisania umowy. Opracowanie i uzgodnienie z Zamawiającym dokumentacji przetargowej 150 dni od daty podpisania umowy. Pełnienie nadzoru autorskiego - nie dłuŝej niŝ do końca 2013 r. Oferty przekraczające ww. terminy realizacji zostaną odrzucone. Zamawiający zastrzega sobie okres 10 dni kaŝdorazowo na przegląd dokumentacji i podpisanie protokołu jej odbioru, licząc od daty przekazania przez Wykonawcę. VI OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, Na potwierdzenie warunków określonych w ppkt. 1-4 Wykonawca musi załączyć dokumenty wskazane w pkt. VII.1 VII.5 SIWZ. 5) dysponują osobami posiadającymi niŝej określone kwalifikacje i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia oraz wymagane uprawnienia (jeŝeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień) lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do dysponowania takimi osobami: 5.1 Kierownik Zespołu: wykształcenie wyŝsze: techniczne lub ekonomiczne lub prawnicze, minimum 3 lata (licząc do dnia wszczęcia postępowania) na stanowisku kierowniczym w nadzorowaniu kontraktów na przygotowanie dokumentacji przetargowej wg standardów warunków kontraktowych FIDIC lub równowaŝnych (kierownik zespołu, kierownik pracowni, kierownik działu, menedŝer, itp.), 8

9 5.2 Specjalista ds. sieci wod.-kan.: wykształcenie wyŝsze techniczne, minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe (licząc do dnia wszczęcia postępowania), w tym udział jako projektant w przygotowaniu dokumentacji projektowej dla co najmniej 1 km sieci kanalizacyjnej o średnicy min. Dn400, posiada uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz naleŝy do właściwej izby samorządu zawodowego lub posiada odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeŝeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz z późn. zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskich (Dz. U. z 2008 r., Nr 63, poz. 394). 5.3 Specjalista ds. konstrukcyjno budowlanych: wykształcenie wyŝsze techniczne, minimum 3 -letnie doświadczenie zawodowe (licząc do dnia wszczęcia postępowania) w projektowaniu w specjalności konstrukcyjno budowlanej, posiadanie uprawnień budowlanych do projektowania w specjalności konstrukcyjno budowlanej oraz przynaleŝność do właściwej izby samorządu zawodowego lub posiadanie odpowiadających im uprawnień wydanym obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeŝeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz z późn. zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskich (Dz. U. z 2008 r., Nr 63, poz. 394). 5.4 Specjalista ds. zamówień publicznych: wykształcenie wyŝsze, minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe (licząc do dnia wszczęcia postępowania) w zakresie zamówień publicznych, udział w przygotowaniu zakresu formalno-prawnego oraz merytorycznego obejmującego zagadnienia dotyczące I (IDW) i II (wzór kontraktu) części SIWZ, minimum 1 dokumentacji przetargowej według standardów warunków kontraktowych FIDIC lub równowaŝnych (na podstawie której wybrany został Wykonawca robót o wartości realizacji robót co najmniej PLN brutto). UWAGA: Wymieniony powyŝej skład Zespołu Specjalistów naleŝy traktować jako minimalne wymaganie Zamawiającego i nie wyczerpuje całości personelu niezbędnego do rzetelnego wypełnienia zobowiązań Wykonawcy. Zamawiający wymaga, aby jedna osoba nie pełniła więcej niŝ jednej funkcji w Zespole Specjalistów. 9

10 Na potwierdzenie spełnienia warunków określonych w ppkt. 5 Wykonawca musi załączyć dokumenty wskazane w pkt. VII.6, VII.7 i VII.8 SIWZ. 6) wykonali z naleŝytą starannością w ciągu ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia (data ogłoszenia o przetargu), a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, następujące opracowania: 6.1 co najmniej 1 dokumentację projektową sieci kanalizacyjnej o długości przynajmniej 1 km i średnicy min. Dn400, 6.2. co najmniej 1 Instrukcję Dla Wykonawców (IDW) według standardów WARUNKI KONTRAKTOWE NA BUDOWĘ DLA ROBÓT INśYNIERYJNO- BUDOWLANYCH PROJEKTOWANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO czerwona ksiąŝka FIDIC lub równowaŝnych na roboty budowlane związane z wykonaniem sieci kanalizacyjnej. UWAGA: Wykonawca musi łącznie spełnić w/w warunki wyszczególnione w ppkt. 6 przy czym Zamawiający dopuszcza wykonanie w/w opracowań dotyczących róŝnych zadań inwestycyjnych. Na potwierdzenie spełnienia warunku określonego w ppkt. 6 Wykonawca musi załączyć dokumenty wskazane w pkt. VII.9-VII.10 SIWZ. 7) osiągnęli dodatnią rentowność w 2008 r. (rentowność określa się jako stosunek zysku netto do sprzedaŝy, tj. przychodu ze sprzedaŝy produktów i usług i zrównanych z nimi), Na potwierdzenie spełnienia warunku określonego w ppkt. 7 Wykonawca musi załączyć dokumenty wskazane w pkt. VII.11 SIWZ. Ocena spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie dokumentów załączonych przez nich do ofert wg formuły spełnia nie spełnia VII WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wg załącznika nr 3. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia naleŝy złoŝyć jedno wspólne oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu złoŝone przez Pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wymagana forma dokumentu: oryginał. 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawione nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 10

11 4. Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawione nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 5. Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzające odpowiednio, Ŝe Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia wymóg dostarczenia dokumentów określonych w ppkt 2, 3, 4, 5 dotyczy kaŝdego Wykonawcy i przedkłada je kaŝdy z nich. Wymagana forma dokumentu: oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 6. Wykaz osób którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca, i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a takŝe zakresu wykonywanych przez nie czynności (wg zał. Nr 4). 7. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeŝeli w wykazie, o którym mowa w ppkt. 6, wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował. 8. Dokumenty stwierdzające, Ŝe osoby, które będą wykonywać zamówienie posiadają wymagane uprawnienia, jeŝeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień: uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci kanalizacyjnych i w specjalności konstrukcyjno - budowlanej - zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz z późn. zm.) oraz naleŝą do Polskiej Izby InŜynierów Budownictwa lub posiadają odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej. 9. Wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców (wg zał. Nr 5). 10. Dokumenty potwierdzające, Ŝe usługi zestawione w wykazie, o którym mowa w ppkt. 9 zostały wykonane naleŝycie. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia dysponowanie osobami, niezbędna wiedza, doświadczenie oceniane będą łącznie dla wszystkich Wykonawców na podstawie informacji zawartych w dokumentach określonych w ppkt 6, 7, 8, 9, 10. Wymagana forma dokumentów: oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 11. Bilans oraz rachunek zysków i strat, a w przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzania bilansu, informacja określająca obroty, zysk oraz zobowiązania i naleŝności za rok 2008 r. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia wymóg dostarczenia dokumentów określonych w ppkt 11 dotyczy kaŝdego Wykonawcy i 11

12 przedkłada je kaŝdy z nich. Wymagana forma dokumentu: oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. UWAGA: W przypadku Wykonawców mających swoją siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w: A1) podpunktach 2, 4 i 5 naleŝy złoŝyć dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, Ŝe: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; c) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. A2) podpunkcie 3 naleŝy złoŝyć zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych. Dokumenty, o których mowa w podpunkcie A1) lit. a) i b) oraz w podpunkcie A2), powinny być wystawione nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w podpunkcie A1) lit. c), powinien być wystawiony nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. JeŜeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów o których mowa w podpunktach A1) i A2), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złoŝone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, przy czym termin wystawienia dokumentu musi być odpowiedni zgodny z terminami określonymi powyŝej. VIII INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW 1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują zgodnie z wyborem Zamawiającego dokonywanym na bieŝąco, pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. 2. Adres do korespondencji: MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie, Lublin, al. J. Piłsudskiego 15 Fax: Strona internetowa: Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są: w sprawach merytorycznych: Jan Gieroba - Kierownik Działu Inwestycji i Remontów Lublin, ul. Zemborzycka 114a, tel. (081) w. 511, w godzinach: , 12

13 Joanna Bąkowska Z-ca Kierownika Działu Inwestycji i Remontów - Lublin, ul. Zemborzycka 114a, tel. (081) w. 475, w godzinach: , w sprawach formalnych: Tomasz Sławek Starszy Inspektor, Sekcja ds. Zamówień Publicznych, Lublin, al. J. Piłsudskiego 15 (budynek B, p. 119), tel w. 371,373 w godzinach: ; Treść zapytań i odpowiedzi dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia będzie publikowana na stronie internetowej Zamawiającego. W związku z powyŝszym naleŝy śledzić ewentualne zmiany na stronie internetowej. IX WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 1. Wykonawca wniesie przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości 2 500,00 PLN. 2. Wadium moŝe być wnoszone w jednej lub kilku formach tj.: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (z tym, Ŝe poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięŝnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych lub poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu naleŝy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: BOŚ SA O/Lublin nr W pozostałych formach, oryginalny dokument potwierdzający wniesienie wadium naleŝy złoŝyć w kasie Zamawiającego (al. J. Piłsudskiego 15). Kopię przelewu, gwarancji bądź poręczenia potwierdzającego wniesienie wadium naleŝy dołączyć do oferty. 4. Wykonawca, który nie wniesie akceptowalnej formy wadium zostanie przez Zamawiającego wykluczony z ubiegania się o zamówienie publiczne. 5. Wadium wniesione w formie gwarancji lub poręczenia musi zawierać wszystkie sytuacje powodujące jego utratę określone w podpunkcie 10 i 11 poniŝej. W przypadku, gdy gwarancja lub poręczenie nie przewiduje którejkolwiek sytuacji z podpunktu 10 i 11, Zamawiający uzna, Ŝe Wykonawca nie wniósł akceptowalnej formy wadium. 6. Zamawiający dokona zwrotu wadium niezwłocznie po: - upływie terminu związania ofertą, - zawarciu umowy, - uniewaŝnieniu postępowania, po ostatecznym rozstrzygnięciu protestów lub po upływie terminu do ich wnoszenia. 7. Zamawiający dokona zwrotu wadium na wniosek Wykonawcy: a) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert, b) który został wykluczony z postępowania, c) którego oferta została odrzucona. 8. Zamawiający zaŝąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawców, którym zwrócono wadium na podstawie podpunktu 7 b) i c), jeŝeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia protestu uniewaŝniono czynność wykluczenia Wykonawcy lub odrzucenia oferty. Wykonawcy wnoszą wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 13

14 9. Wadium wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwróci wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek wskazany przez Wykonawcę. 10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeŝeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złoŝył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub pełnomocnictw, chyba Ŝe udowodni, Ŝe wynika to z przyczyn nie leŝących po jego stronie. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeŝeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: - odmówił podpisania umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, - zawarcie umowy stało się niemoŝliwe z przyczyn leŝących po stronie Wykonawcy. X TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni. 2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego moŝe przedłuŝyć termin związania ofertą, z tym Ŝe Zamawiający moŝe tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyraŝenie zgody na przedłuŝenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuŝszy jednak niŝ 60 dni. 4. Odmowa wyraŝenia zgody przez Wykonawców na przedłuŝenie terminu, o którym mowa wyŝej nie powoduje utraty wadium. 5. PrzedłuŜenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłuŝeniem okresu waŝności wadium, albo jeŝeli nie jest to moŝliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłuŝony okres związania ofertą. XI OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT 1. Ofertę składa się, pod rygorem niewaŝności w formie pisemnej. 2. Składana oferta powinna być sporządzona na formularzu oferty wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszej Specyfikacji. Oferta oraz wszelkie oświadczenia składane przez Wykonawcę powinny być podpisane przez osobę /osoby/ uprawnioną /uprawnione/ do składania oświadczeń woli w jego imieniu. 3. Pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z dokumentów załączonych do niej. 4. W przypadku podmiotów występujących wspólnie, do oferty naleŝy załączyć pełnomocnictwo (podpisane przez wszystkie podmioty wspólnie występujące), z którego wynika ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania albo reprezentowania i zawarcia umowy w niniejszym postępowaniu. 5. Do oferty oprócz dokumentów określonych wyŝej naleŝy załączyć następujące dokumenty: a) parafowany wzór umowy wg załącznika Nr 2 do SIWZ b) kopię dokumentu potwierdzającego zabezpieczenie oferty akceptowalną formą wadium. 14

15 6. W przypadku, gdy Wykonawca dołączy jako załączniki do oferty kopie dokumentów, kopie te muszą być potwierdzone za zgodność przez co najmniej jedną osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu. 7. Formularz oferty wraz ze stanowiącymi jego integralną część załącznikami zostanie wypełniony przez Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszej Specyfikacji, bez dokonywania w nim zmian. 8. Wykonawca moŝe złoŝyć tylko jedną ofertę, zawierającą jednoznacznie opisaną propozycję. ZłoŜenie większej liczby ofert lub złoŝenie oferty zawierającej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złoŝonych przez Wykonawcę. 9. Ofertę naleŝy sporządzić w języku polskim, na maszynie, komputerze lub czytelnym pismem ręcznym (długopisem lub nieścieralnym atramentem). JeŜeli do oferty dołączane są dokumenty w językach obcych to naleŝy załączyć dodatkowo ich tłumaczenia poświadczone przez Wykonawcę. 10. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę. 11. Oferta powinna być złoŝona w trwale zamkniętej kopercie zaadresowanej do Zamawiającego, Sekcja ds. Zamówień Publicznych, z zaznaczeniem nazwy i adresu Wykonawcy, nazwy zamówienia: Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo kosztorysowych wraz z uzgodnieniami i analizy techniczno ekonomicznej oraz opracowanie dokumentacji przetargowej dotyczącej zamówienia na wykonanie robót budowlanych wg standardów Warunków Kontraktowych FIDIC ( czerwona ksiąŝka ) dla Kontraktu nr 10 Budowa kolektora sanitarnego N II od ul. Zorza do ul. Odległej oraz od ul. Odległej do granic miasta w Lublinie oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót na podstawie zaktualizowanej dokumentacji projektowej, kod CPV: oraz z dopiskiem Nie otwierać. 12. Wykonawca moŝe wprowadzić zmiany lub wycofać złoŝoną przez siebie ofertę pod warunkiem, Ŝe Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed upływem terminu do składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi być opakowane i oznaczone jak w ppkt. 11 powyŝej oraz dodatkowo opisane ZMIANA OFERTY lub WYCOFANIE OFERTY. W przypadku ofert zmienianych naleŝy złoŝyć nową ofertę na cały zakres objęty niniejszym postępowaniem (w przypadku, gdy zmiana dotyczy całej oferty) bądź na jego część (w przypadku zmiany jedynie części oferty pierwotnej naleŝy precyzyjnie określić, której części dotyczy zmiana). 13. Wykonawca ponosi we własnym zakresie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i przedłoŝeniem oferty. XII MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 1. Ofertę naleŝy złoŝyć w siedzibie Zamawiającego al. J. Piłsudskiego 15 w Sekretariacie MPWiK Sp. z o.o., I p, w terminie do r. do godziny Oferty złoŝone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 3. Zamawiający otworzy oferty w dniu ,2009 r. o godzinie w Sali Konferencyjnej MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie, al. J. Piłsudskiego Otwarcie ofert jest jawne. 15

16 5. Oferty Wykonawców, którzy wycofali bądź zmienili w całości swe oferty, nie będą otwierane i zostaną zwrócone Wykonawcom obecnym podczas otwarcia ofert, a nieobecnym odesłane pocztą. 6. Przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a takŝe informacje dotyczące ceny i terminu wykonania zamówienia zawarte w ofertach. 7. Wykonawcy nieobecni przy otwieraniu ofert mogą wystąpić z pisemnym wnioskiem do Zamawiającego o doręczenie informacji, o których mowa w podpunkcie W toku badania i oceny ofert Zamawiający moŝe Ŝądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złoŝonych ofert. 9. Zamawiający poprawi w ofercie: oczywiste omyłki pisarskie; oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek; inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 10. W pierwszej kolejności ocenie będzie podlegało spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu. Następnie zostanie przeprowadzone badanie i ocena ofert Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu. 11. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, wyłącznie na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ. XIII OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 1. Cenę oferty naleŝy podać w PLN. 2. Cena powinna obejmować całość kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia w zakresie określonym niniejszą SIWZ, z zastrzeŝeniem ppkt Cena oferty musi być podana w formie: a) cena netto, stanowiąca łączną wartość całości zamówienia b) cena brutto, równa sumie ceny netto i naleŝnego podatku od towarów i usług VAT. Oferta oceniana będzie na podstawie ceny brutto. 4. Cena podana w ofercie będzie traktowana jako wynagrodzenie ryczałtowe. 5. Wszelkie prace lub czynności nieopisane w SIWZ z załącznikami, a niezbędne do prawidłowego i kompletnego wykonania przedmiotu zamówienia naleŝy traktować jako oczywiste i wliczyć do ceny ofertowej. XIV INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM I WYKONAWCĄ Rozliczenie nastąpi w walucie polskiej. XV KRYTERIA OCENY OFERT Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował jedynie kryterium ceny (100%). Kryterium Waga Cena ofertowa 100% Razem: 100% 16

17 Oferta o najniŝszej cenie otrzyma 100 pkt., pozostałe proporcjonalnie mniej w stosunku do ceny najniŝszej, według poniŝszego wzoru: P = Cn / C * 100 pkt. gdzie: Cn najniŝsza cena ofertowa, C cena porównywanej oferty. XVI INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 1. Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą zostanie poinformowany o miejscu i terminie zawarcia umowy. 2. Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta w terminie nie krótszym niŝ 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty. Umowa moŝe zostać zawarta przed upływem terminu, o którym mowa wyŝej, jeŝeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złoŝona tylko jedna oferta. 3. Oferta wybranego Wykonawcy stanowi integralną część umowy. 4. JeŜeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy Zamawiający moŝe wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, Ŝe zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych. XVII ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. Wykonawca musi załączyć do swojej oferty parafowany wzór umowy jako znak akceptacji jej postanowień. Umowa z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, będzie zawarta na warunkach określonych we wzorze. UWAGA: Zamawiający przewiduje moŝliwość wprowadzenia zmian w umowie z przyczyn niezaleŝnych od obu Stron, wynikających z sytuacji niemoŝliwych wcześniej do przewidzenia. Okoliczności te dotyczą sytuacji: wystąpienia opóźnień podczas pozyskiwania dokumentów formalno-prawnych od organów administracji publicznej oraz uzgodnień innych uŝytkowników infrastruktury na terenach objętych przedmiotem zamówienia, istotnych zmian przepisów lub norm mających zastosowanie do przedmiotu umowy, wykonania prac dodatkowych nie objętych przedmiotem niniejszego zamówienia koniecznych do jego prawidłowego wykonania, zmiany obowiązującej stawki VAT z tym, Ŝe wynagrodzenie netto pozostanie nie zmienione. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian do umowy na skutek zaistnienia w/w okoliczności Strona, która poweźmie o nich wiadomość zobowiązana jest niezwłocznie, nie później niŝ w terminie 7 dni poinformować o tym pisemnie drugą Stronę. JeŜeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, niezwłocznie po zawiadomieniu o wyborze oferty, ale co najmniej na 3 dni robocze 17

18 przed podpisaniem umowy na realizację przedmiotu zamówienia, w/w Wykonawcy muszą przedstawić Zamawiającemu umowę opisującą przyjętą przez Wykonawców formę prawną oraz określającą sposób współdziałania partnerów w realizacji przedmiotu zamówienia, stwierdzającą, Ŝe wszyscy partnerzy ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. W/w Wykonawcy muszą wskazać Partnera upowaŝnionego do przyjmowania płatności od Zamawiającego i do kontaktów z Zamawiającym w sprawie realizacji umowy. Wskazany Partner zostanie wpisany do umowy jako upowaŝniony do wyŝej określonych czynności. XVIII POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 1. Wykonawcom, a takŝe innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub moŝe doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej, tj. protest, odwołanie i skarga do sądu. 2. Przed upływem terminu do składania ofert w przypadku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy środki ochrony prawnej przysługują równieŝ organizacjom zrzeszającym Wykonawców wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. 3. Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, moŝna wnieść pisemny protest do Zamawiającego. 4. Protest wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu naleŝytej staranności moŝna było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest uwaŝa się za wniesiony z chwilą, gdy doszedł on do Zamawiającego w taki sposób, Ŝe mógł zapoznać się z jego treścią. 5. Protest dotyczący treści ogłoszenia, a takŝe dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie: - 14 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej W takim przypadku przepisu zawartego w podpunkcie 4 zdanie pierwsze nie stosuje się. 6. Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy. Zamawiający odrzuci protest wniesiony po terminie, wniesiony przez podmiot nieuprawniony lub protest niedopuszczalny, o którym mowa w podpunkcie Protest powinien wskazywać: - oprotestowaną czynność lub zaniechanie Zamawiającego, - Ŝądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu. 8. Wniesienie protestu po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg terminu związania ofertą do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu. 9. O zawieszeniu biegu terminu związania ofertą Zamawiający poinformuje niezwłocznie Wykonawców, którzy złoŝyli oferty. Zamawiający w dowolnym czasie, jednak nie później niŝ na 7 dni przed upływem waŝności wadiów wezwie Wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłuŝenia waŝności wadium lub wniesienia nowego wa- 18

19 dium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy, po ostatecznym rozstrzygnięciu protestu. 10. Kopię wniesionego protestu Zamawiający niezwłocznie przekaŝe Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeŝeli protest dotyczy treści ogłoszenia lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją równieŝ na stronie internetowej, na której jest udostępniana specyfikacja, wzywając Wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu. Uczestnikami postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu stają się Wykonawcy, którzy mają interes prawny w tym, aby protest został rozstrzygnięty na korzyść jednej ze stron, i którzy przystąpili do postępowania: - w terminie 3 dni od dnia otrzymania wezwania, o którym mowa wyŝej, - do upływu terminów, o których mowa w podpunkcie Wykonawca zgłosi przystąpienie do postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu, wskazując swój interes prawny w przystąpieniu i określając swoje Ŝądanie w zakresie zarzutów zawartych w proteście. Zgłoszenie przystąpienia wnosi się do Zamawiającego, przekazując jednocześnie jego kopię Wykonawcy wnoszącemu protest. 12. Wykonawca wnoszący protest oraz Wykonawca wezwany od wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu nie mogą następnie korzystać ze środków ochrony prawnej na czynności Zamawiającego wykonane zgodnie z ostatecznym rozstrzygnięciem protestu zapadłym w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu. 13. Wykonawca wnoszący protest oraz Wykonawca wezwany nie mogą następnie wnieść protestu, powołując się na te same okoliczności. 14. Zamawiający rozstrzyga jednocześnie wszystkie protesty dotyczące: - treści ogłoszenia, - postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, - wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia, odrzucenia ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty, w terminie 10 dni od upływu ostatniego z terminów na wniesienie protestu. 15. Protest inny niŝ wymieniony w podpunkcie 14 Zamawiający rozstrzygnie w terminie 10 dni od dnia jego wniesienia. 16. Brak rozstrzygnięcia protestu w terminach określonych w podpunktach 14 i 15, uznaje się za jego oddalenie. 17. Od rozstrzygnięcia protestu przysługuje odwołanie. 18. Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w terminie 10 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie przekazując jego kopię Zamawiającemu. ZłoŜenie odwołania w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z wniesieniem go do Prezesa Urzędu. 19. Kopię odwołania Zamawiający przekaŝe jednocześnie wszystkim uczestnikom postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu, nie później jednak niŝ w terminie 2 dni od dnia jej otrzymania, wzywając ich do wzięcia udziału w postępowaniu odwoławczym. Wykonawca moŝe zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego najpóźniej do czasu otwarcia posiedzenia składu orzekającego Krajowej Izby Odwoławczej, wskazując swój interes prawny w przystąpieniu i stronę, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Urzędu, przekazując jego kopię Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie. 19

20 20. Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, z późn. zm.) o sądzie polubownym (arbitraŝowym), jeŝeli ustawa nie stanowi inaczej. 21. Krajowa Izba Odwoławcza rozpoznaje odwołanie w terminie 15 dni od dnia jego doręczenia Prezesowi Urzędu. 22. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji. 23. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego. 24. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarŝonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a takŝe wniosek o zmianę orzeczenia w całości lub w części. 25. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Urzędu w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Prezes Urzędu przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego sądowi właściwemu w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. XIX UWAGI KOŃCOWE 1. W sytuacjach nieopisanych w niniejszej SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz kodeksu cywilnego. 2. Niniejsza Specyfikacja będzie stanowić integralną część umowy podpisanej z Wykonawcą, który wygra postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. XX ZAŁĄCZNIKI 1. Formularz oferty. 2. Wzór umowy. 3. Oświadczenie. 4. Wzór wykazu osób. 5. Wzór wykazu usług. 6. Plan sytuacyjny - kolektor na odcinku od ul. Zorza do ul. Głuskiej w rejonie kościoła cz Plan sytuacyjny - kolektor na odcinku od ul. Zorza do ul. Głuskiej w rejonie kościoła - cz Profil podłuŝny kolektora na odcinku od ul. Zorza do ul. Głuskiej w rejonie kościoła - cz Plan sytuacyjny - kolektor na odcinku od studni Nr 25 w rejonie ul. Głuskiej do studzienki nr 57 w ul. Strojnowskiego w Lublinie cz Plan sytuacyjny - kolektor na odcinku od studni Nr 25 w rejonie ul. Głuskiej do studzienki nr 57 w ul. Strojnowskiego w Lublinie cz Profil podłuŝny kolektora na odcinku od studni Nr 25 w rejonie ul. Głuskiej do studzienki nr 57 w ul. Strojnowskiego w Lublinie. 20

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY. Zamówienie: Dostawa 80 szt. betonowych płyt drogowych typu MON dla potrzeb Składowiska Odpadów w Rokitnie.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY. Zamówienie: Dostawa 80 szt. betonowych płyt drogowych typu MON dla potrzeb Składowiska Odpadów w Rokitnie. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o., 20-407 Lublin, al. J. Piłsudskiego 15 Zamówienie: Dostawa 80 szt. betonowych płyt drogowych

Bardziej szczegółowo

dostawa do siedziby Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oprogramowania Microsoft Office Professional

dostawa do siedziby Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oprogramowania Microsoft Office Professional Strona 1 z 5 Warszawa: Zakup oprogramowania MS Office Professional 2007 MOLP wraz z dostawą dla PKN Numer ogłoszenia: 203767-2009; data zamieszczenia: 10.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o. 20-407 Lublin, al. J. Piłsudskiego 15 Zamówienie: Dostawa pompowych agregatów głębinowych

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o. 20-407 Lublin, al. J. Piłsudskiego 15 Zamówienie: Dostawa kruszywa łamanego w ilości

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o. 20-407 Lublin, al. J. Piłsudskiego 15 Zamówienie: Dostawa cementu portlandzkiego w ilości

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Strona 1 z 5 Warszawa: Modernizacja serwerowni mieszczącej się w budynku Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w Warszawie Numer ogłoszenia: 198981-2009; data zamieszczenia: 05.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o. 20-407 Lublin, al. J. Piłsudskiego 15. Zamówienie: Dostawa oleju opałowego

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Szkolenia Policji, ul. Zegrzyńska 121, Legionowo, woj. mazowieckie, tel , fax

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Szkolenia Policji, ul. Zegrzyńska 121, Legionowo, woj. mazowieckie, tel , fax Legionowo: Roboty budowlane polegające na przebudowie, nadbudowie i remoncie budynku oraz infrastruktury Bazy Szkoleniowej Policji Wodnej w Kalu. Numer ogłoszenia: 29522-2008; data zamieszczenia: 13.02.2008

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Zamawiający: 20-407 Lublin, al. J. Piłsudskiego 15 Zamówienie: Dostawa plomb na łączniki zabezpieczających wodomierze przed demontażem przez osoby nieuprawnione dla MPWiK

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o. 20-407 Lublin, al. J. Piłsudskiego 15 Zamówienie: Dostawa ciekłego azotu (24 000 kg)

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: Choszczno: Remont kapitalny dróg w miejscowości Rzeczki, ul. Dąbrowszczaków - KoŜedo oraz ulicy Polnej. Numer ogłoszenia: 335464-2009; data zamieszczenia: 28.09.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane. I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych, ul.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane. I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych, ul. MontaŜ dźwigu osobowego oraz likwidacja starego bunkra na opał, wykonanie dojazdu dla niepełnosprawnych, przebudowa pomieszczeń - wykonanie nowych toalet w budynku Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o., 20-407 Lublin, al. J. Piłsudskiego 15 Zamówienie: Dostawa środka chemicznego Bevaloid

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Choszczno: Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Choszcznie Numer ogłoszenia: 99671-2009; data zamieszczenia: 25.06.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA...

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA... ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY Zamawiający: Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o., 20-407 Lublin, al. J. Piłsudskiego 15 Zamówienie: Badanie sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. 1 z 5 2008-09-19 11:59 Tomaszów Lubelski: Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie robót budowlanych mających na celu dostosowanie budynków i pomieszczeń wchodzących w skład SPZOZ-u w Tomaszowie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2014-04-30 15:07 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: Wymiana wykładziny podłogowej w salach 201,

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta Łodzi Wydział Sportu, ul. ks. Skorupki 21, Łódź, woj. łódzkie, tel , , fax

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta Łodzi Wydział Sportu, ul. ks. Skorupki 21, Łódź, woj. łódzkie, tel , , fax Łódź: Modernizacja hali sportowej przy ul. Rudzkiej 37 - etap II Numer ogłoszenia: 137089-2007; data zamieszczenia: 08.08.2007 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

oprogramowanie: - Check Point Express - VPN-1 Express Gateway for 500 Users and Smart Center

oprogramowanie: - Check Point Express - VPN-1 Express Gateway for 500 Users and Smart Center Strona 1 z 5 Warszawa: Zakup oprogramowania Checkpoint wraz z instalacją Numer ogłoszenia: 203773-2009; data zamieszczenia: 10.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 W SOSNOWCU WRAZ

BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 W SOSNOWCU WRAZ Sosnowiec: WYKONANIE TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 W SOSNOWCU WRAZ Z WYKONANIEM PROJEKTU TECHNICZNEGO. Numer ogłoszenia: 226755-2009; data zamieszczenia: 01.12.2009

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony nr BDG-V-281-102-MK/06 na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych na potrzeby Instytucji Zarządzającej Zintegrowanym Programem Operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4; Warszawa Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: FORMULARZ ZP-400

Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4; Warszawa Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP:  FORMULARZ ZP-400 Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.portal.uzp.gov.pl FORMULARZ ZP-400 Ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa Numer Sprawy: 12/ZP/CBA/2007 CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9 00-583 Warszawa Postępowanie prowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2006

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Sokółka: Znak sprawy: SPZOZ LĄDOWISKO / 2013 Numer ogłoszenia: 204200-2013; data zamieszczenia: 27.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: Organizacja wycieczki promowej do Malmo (Szwecja) dla katedry Mikroekonomii

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl 1 z 5 2014-02-21 11:17 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: Mobilne urządzenia do badania ruchów gałek

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY. Zamówienie: Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowych dla n/w zadań:

ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY. Zamówienie: Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowych dla n/w zadań: ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o.20-407 Lublin, al. J. Piłsudskiego 15 Zamówienie: Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowych

Bardziej szczegółowo

BUDOWA BUDYNKU OSP W NACZĘSŁAWICACH

BUDOWA BUDYNKU OSP W NACZĘSŁAWICACH BUDOWA BUDYNKU OSP W NACZĘSŁAWICACH OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniżej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl 1 z 6 2013-07-19 11:46 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: Wymiana stolarki okiennej od strony zaplecza

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zakład Oczyszczania sp. z o.o., ul. Saperska 23, Leszno, woj. wielkopolskie, tel , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zakład Oczyszczania sp. z o.o., ul. Saperska 23, Leszno, woj. wielkopolskie, tel , faks Leszno: Dostawa kontenerów i pojemników na odpady Numer ogłoszenia: 241602-2014; data zamieszczenia: 18.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zakład Gospodarki Komunalnej w Klembowie Gen. Fr. śymirskiego 38 05-205 Klembów Znak sprawy: ZP-ZGK/1/2009 Klembów, 2009-03-18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na zakup, transport i rozplantowanie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego o wartości poniżej kwoty o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art.11 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 1) Nazwę (firma) oraz adres

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji OSTRÓDA Spółka z o.o. w Tyrowie Tyrowo 104, 14-100 Ostróda Tel. 089 646 72 12, faks 089 646 71 43 Internet: www.pwik.ostroda.pl REGON: 511005186,

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Choszczno: Zaprojektowanie rozbiórki trzech garaŝyw zabudowie szeregowej, nowego budynku dla pośredniego węzła ciepłowniczego wraz z wyposaŝeniem o mocy 2,8 MW dla osiedla Centrum w Choszcznie oraz budowa

Bardziej szczegółowo

Proboszcz Parafii Katolickiej. p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Strzałkowie ul. Reymonta 31, Strzałków, Radomsko

Proboszcz Parafii Katolickiej. p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Strzałkowie ul. Reymonta 31, Strzałków, Radomsko Proboszcz Parafii Katolickiej p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Strzałkowie ul. Reymonta 31, Strzałków, 97-500 Radomsko ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyŝej 14.000 euro lecz nie

Bardziej szczegółowo

jest Remont Dachu w Domu Pomocy Społecznej w Cisewiu. Szczegółowy zakres prac został

jest Remont Dachu w Domu Pomocy Społecznej w Cisewiu. Szczegółowy zakres prac został Karsin: Remont Dachu w Domu Pomocy Społecznej w Cisewiu Numer ogłoszenia: 272717-2011; data zamieszczenia: 18.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI 60 000 EURO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Dotyczy dostawy sprzętu komputerowego i materiałów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Górnośląski Ośrodek Rehabilitacji Dzieci im. dr Adama Szebesty Dietla 5 34-700 Rabka-Zdrój Znak sprawy: ZP/118/2009 Rabka-Zdrój, 2009-03-20 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Dostawę leków do

Bardziej szczegółowo

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest przeprowadzenie szkoleń z zakresu Prince 2 Foundation,

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest przeprowadzenie szkoleń z zakresu Prince 2 Foundation, 1 z 6 2011-05-12 07:44 Warszawa: Przedmiotem zamówienia w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest przeprowadzenie szkoleń z zakresu Prince 2 Foundation, Prince 2 Practitioner,

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Kutno: Remont drogi powiatowej nr 2156E Kruki - Kaczkowizna odc. Sędki - Zagroby od km 1+741 do km 4+817 Numer ogłoszenia: 177043-2009; data zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 13.10.2009

Bardziej szczegółowo

jest usługa całodobowej ochrony fizycznej budynku Prokuratury Rejonowej w Oleśnicy przy ul. Chopina

jest usługa całodobowej ochrony fizycznej budynku Prokuratury Rejonowej w Oleśnicy przy ul. Chopina Strona 1 z 5 Wrocław: Całodobowa ochrona fizyczna budynku Prokuraury Rejonowej w Oleśnicy ul. Chopina 2 Numer ogłoszenia: 285835-2008; data zamieszczenia: 27.10.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl Strona 1 z 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl Bydgoszcz: Wymiana dźwigów osobowych wraz z remontem maszynowni i szybów

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych: Dostawa aparatów do EKG. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Wałbrzych: Dostawa aparatów do EKG. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 1 z 5 2016-02-04 14:30 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdrowie.walbrzych.pl Wałbrzych: Dostawa aparatów do EKG. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=zp-400&strona=6

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=zp-400&strona=6 1 z 7 2010-10-01 17:15 Sanok: Przebudowa, rozbudowa i remont istniejących kominów wentylacyjnych i spalinowych w budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Sanoku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 6 2014-04-24 14:42 Białystok: Wykonanie dokumentacji na przebudowę sieci w ul. Ciepłej, Poleskiej, Nowogrodzkiej, Jurowieckiej, Gruntowej, Mickiewicza, Broniewskiego oraz Akademickiej w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Nr sprawy 4/ 2008 Wysokie Mazowieckie, 2007-02-21 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę w zakresie ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13, Lublin, woj. lubelskie, tel.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13, Lublin, woj. lubelskie, tel. 1 z 6 2010-05-31 08:58 Lublin: Wykonanie robót remontowych w domach studenckich Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 3 części Numer ogłoszenia: 139085-2010; data zamieszczenia: 31.05.2010

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Choszczno: Zakup wraz z dostawą szczepionki przeciw rakowi szyjki macicy, rakowi sromu, rakowi pochwy i brodawkom płciowym Numer ogłoszenia: 179886-2009; data zamieszczenia: 05.06.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2014-02-28 10:52 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umww.pl Poznań: Prace remontowe i zabezpieczające obiektu połoŝonego przy

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Bogatynia: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa ulic: II Armii Wojska Polskiego, Daszyńskiego, Zygmuntowskiej, Pastwiskowej i 3- go Maja

Bardziej szczegółowo

Krosno: Remont konstrukcji drewnianej mostów. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Krosno: Remont konstrukcji drewnianej mostów. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Krosno: Remont konstrukcji drewnianej mostów Numer ogłoszenia: 45664-2008; data zamieszczenia: 06.03.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na zadanie: Wymiana stolarki okiennej w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Stalowej Woli 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Publiczna Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/298.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/298. 1 z 6 2012-02-23 08:12 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/298.html Warszawa: Przygotowanie i przeprowadzenie usługi

Bardziej szczegółowo

Katowice: Usługa druku cyfrowego na rok 2010 Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Katowice: Usługa druku cyfrowego na rok 2010 Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona 1 z 5 Katowice: Usługa druku cyfrowego na rok 2010 Numer ogłoszenia: 25724-2010; data zamieszczenia: 28.01.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu L.dz. SZOZnMiD/ZP/ 04/10 Poznań, dnia 2010-02-09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. 1 z 7 2011-11-08 18:56 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 3lo.home.pl/ Bydgoszcz: Remont sali gimnastycznej i pomieszczeń zaplecza Numer

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: Trzebnica: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Brochocin w działkach nr 189/1, 190, 209/4 AM 1, gmina Trzebnica OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chelmiec.pl Chełmiec: Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Chełmiec: a) Modernizacja

Bardziej szczegółowo

Otwock: Projektowanie i wykonawstwo: oczyszczalnia ścieków - hermetyzacja urządzeń oczyszczalni ścieków - Projekt nr 2004/PL/16/C/PE/013

Otwock: Projektowanie i wykonawstwo: oczyszczalnia ścieków - hermetyzacja urządzeń oczyszczalni ścieków - Projekt nr 2004/PL/16/C/PE/013 Strona 1 z 5 Otwock: Projektowanie i wykonawstwo: oczyszczalnia ścieków - hermetyzacja urządzeń oczyszczalni ścieków - Projekt nr 2004/PL/16/C/PE/013 System wodno-kanalizacyjny w Otwocku Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Page 1 of 6 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 66510-2009 z dnia r. Ogłoszenie o zamówieniu - śywiec 1. Przedmiotem postępowania przetargowego jest pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Bardziej szczegółowo

ulicach powiatowych w Krotoszynie w ramach projektu pt. Budowa i przebudowa ciągu ulic

ulicach powiatowych w Krotoszynie w ramach projektu pt. Budowa i przebudowa ciągu ulic Krotoszyn: Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach powiatowych w Krotoszynie w ramach projektu pt. Budowa i przebudowa ciągu ulic powiatowych i gminnych z włączeniem do dróg krajowych nr 15 i 36 w Krotoszynie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.elpoterm.bip.umig.polaniec.pl Połaniec: Budowa sieci cieplnej z rur preizolowanych na Osiedlu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: system.opec.grudziadz.pl/ogloszenia.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: system.opec.grudziadz.pl/ogloszenia. 1 z 6 2014-08-21 13:32 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: system.opec.grudziadz.pl/ogloszenia.aspx Grudziądz: Wykonanie dokumentacji

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJ I. 1) NAZWA I ADRES:

SEKCJA I: ZAMAWIAJ I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawa: Przebudowa i remont Oddziału Kardiologicznego Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego MEDITRANS SP ZOZ przy ul. Poznańskiej 22, w Warszawie - III piętro Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

ZP/MP/342-TZ/11/192/2010 Warszawa, dnia 14.05.2010 r.

ZP/MP/342-TZ/11/192/2010 Warszawa, dnia 14.05.2010 r. ZP/MP/342-TZ/11/192/2010 Warszawa, dnia 14.05.2010 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości zamówienia mniejszej od kwoty 4 845 000 euro określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, Strona 1 z 5 Warszawa: Przedmiot zamówienia obejmuje budowę Kawiarni Artystycznej wraz z pomieszczeniami pomocniczymi - pomieszczeniem ochrony i magazynem przy ul. Rybaki na Skwerze im. I Dywizji Pancernej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE DOTYCZY Zamówienia publicznego X Ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) Zawarcia umowy ramowej

OGŁOSZENIE DOTYCZY Zamówienia publicznego X Ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) Zawarcia umowy ramowej oznaczenie sprawy 41/2009 Urząd Zamówień Publicznych Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.portal.uzp.gov.pl ZATWIERDZONE przez Dyrektora Biura Administracyjnego ElŜbietę Chodkiewicz 18-11-2009

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12. Wieruszów: DOSTAWA OPATRUNKÓW I SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO DLA POWIATOWEGO CENTRUM MEDYCZNEGO SP. Z O.O. NZOZ SZPITAL POWIATOWY W WIERUSZOWIE Numer ogłoszenia: 176265-2009; data zamieszczenia: 12.10.2009 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/? Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/?id=135376 Warszawa: Dostawa urządzeń dla sieci komputerowej Instytutu Technologii

Bardziej szczegółowo

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia!

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie Przetarg nieograniczony na Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 5 2013-05-06 11:57 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdrowie.walbrzych.pl Wałbrzych: Dostawa tlenu ciekłego medycznego wraz

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.katowice.szkolapolicji.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.katowice.szkolapolicji.gov. 1 z 6 2013-10-18 13:28 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.katowice.szkolapolicji.gov.pl Katowice: ROBOTY BUDOWLANE DOT. WYMIANY

Bardziej szczegółowo

DRG341/9/2009. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

DRG341/9/2009. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Kalwaria Zebrzydowska: Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg gminnych (odśnieŝanie i zwalczanie gołoledzi) na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska w sezonie 2009/2010 z podziałem na 14 zadań DRG341/9/2009

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Zaprojektowanie i wdrożenie strony internetowej dla Zarządu

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY. Zamówienie: Dostawa mieszanki kruszywa naturalnego w ilości ton dla potrzeb MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY. Zamówienie: Dostawa mieszanki kruszywa naturalnego w ilości ton dla potrzeb MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o., 20-407 Lublin, al. J. Piłsudskiego 15 Zamówienie: Dostawa mieszanki kruszywa naturalnego

Bardziej szczegółowo

budynkami mieszkalnymi, gospodarczymi, przemysłowymi, lokali handlowo - usługowych, działek gruntu

budynkami mieszkalnymi, gospodarczymi, przemysłowymi, lokali handlowo - usługowych, działek gruntu Strona 1 z 5 Wieleń: Szacowanie nieruchomości Gminy Wieleń w latach 2009-2010. Numer ogłoszenia: 9475-2009; data zamieszczenia: 09.01.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Brzeźnica, Brzeźnica, woj. małopolskie, tel wew. 34, faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Brzeźnica, Brzeźnica, woj. małopolskie, tel wew. 34, faks Budowa chodnika prawostronnego, sieci kanalizacji deszczowej, przebudowy zjazdów oraz budowa konstrukcji oporowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1782K Kalwaria - Brzeźnica w km 13+354,25 13+730 w miejscowości

Bardziej szczegółowo

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 4.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 4. Zielona Góra: Województwo Lubuskie Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra Numer ogłoszenia: 77271-2009; data zamieszczenia: 19.05.2009 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

PL-Radom: Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 2012/S 5-006343

PL-Radom: Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 2012/S 5-006343 10/01/2012 S5 Państwa członkowskie - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta PL-Radom: Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 2012/S 5-006343 Komenda

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu i bieżącej

Warszawa: Wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu i bieżącej Warszawa: Wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu i bieżącej konserwacji pomieszczeń w budynku Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 14 Numer ogłoszenia: 150606-2015;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2016-03-24 14:10 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat-ostrowski.pl Ostrów Wielkopolski: Przetarg nieograniczony na świadczenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Wykonanie prac polegających na dostosowaniu części numerycznej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dowóz dzieci dojeżdżających do szkoły w roku 2012. Zatwierdzam: Lutowiska, dnia 12.12.2011r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 42.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 42. 1 z 6 2015-07-22 15:01 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.saniko.com.pl/bip/ Włocławek: Zakup i dostawa fabrycznie nowej koparki

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Krosno: Zakup uŝywanego samochodu cięŝarowego - wywrotka z HDS, z dostawą do Powiatowego Zarządu Dróg w Krośnie Numer ogłoszenia: 32783-2009; data zamieszczenia: 03.02.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o. 20-407 Lublin, al. J. Piłsudskiego 15 Zamówienie: Dostawa wymienników ciepła spaliny

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Krosno: SprzedaŜ benzyny bezołowiowej 95 i oleju napędowego do samochodów słuŝbowych i sprzętu drogowego w 2009r. Numer ogłoszenia: 323225-2008; data zamieszczenia: 20.11.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W PIGśY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla zamówienia o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o. 20-407 Lublin, al. J. Piłsudskiego 15 Zamówienie: Wykonanie dokumentacji projektowo

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GMINA BISKUPICE zwana dalej ZAMAWIAJĄCYM zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o., ul. Zamkowa 4, Zabrze, woj. śląskie, tel , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o., ul. Zamkowa 4, Zabrze, woj. śląskie, tel , faks 1 z 7 2014-08-22 16:28 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalzabrze.pl Zabrze: PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 23/PN/14 NA WYKONANIE

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Kruszwicy, ul. Nadgoplańska 4, 88-150 Kruszwica, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3515010, faks 052 3516021.

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Kruszwicy, ul. Nadgoplańska 4, 88-150 Kruszwica, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3515010, faks 052 3516021. Kruszwica: Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi obejmującymi inwestycję pn.: Goplańskie dziedzictwo turystyczne i kulturowe Kruszwicy bazą dla turystyki rekreacji edukacji i sportu. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Muzeum Historii Polski w Warszawie ul. Hrubieszowska 6a 01-209 Warszawa Znak sprawy: 05/PN/U/10 Warszawa, 15-04-2010 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwota

Bardziej szczegółowo

I. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW.

I. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW. I. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW. 1. Warunki udziału w postępowaniu. O dzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy :

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO- ART. 39 USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 R. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DZ.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2015-07-02 14:21 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdrowie.walbrzych.pl Wałbrzych: Dostawy endoprotezoplastyk oraz zestawów

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Bielsk Podlaski, ul. Kopernika 1, Bielsk Podlaski, woj. podlaskie, tel , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Bielsk Podlaski, ul. Kopernika 1, Bielsk Podlaski, woj. podlaskie, tel , faks Bielsk Podlaski: Pełnienie funkcji InŜyniera Kontraktu na zadanie realizowane w ramach projektu Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim Numer ogłoszenia: 18001-2010; data

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług medycznych z zakresu szczepień ochronnych dla pracowników CZG R-XXI wraz z prowadzeniem dokumentacji medycznej. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo